I. Általános rendelkezések Rendelet hatálya 1..

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Általános rendelkezések Rendelet hatálya 1.."

Átírás

1 Rácalmás Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének 13/1995. (VII. 31.) számú Ök. rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól Rácalmás Nagyközség Önkormányzatának Képvisel-testülete, a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. tv ában (továbbiakban: Sztv.) kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. Általános rendelkezések Rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet hatálya kiterjed Rácalmás Nagyközség közigazgatási területén: a) Lakóhellyel rendelkez magyar állampolgárokra, b) Bevándorlási engedéllyel rendelkez személyekre, c) Letelepedési engedéllyel rendelkez személyekre, d) A magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre, e) Az Európai Szociális Kartát megersít országoknak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi XXXIX. tv. rendelkezései szerint jogszeren Magyarországon tartózkodó állampolgáraira, f) A munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, valamint g) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 32/B.. (1) bekezdésében meghatározott idskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történ alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosult körbe tartozó személyekre, amennyiben az ellátás igénylésének idpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. (2) Ha a Sztv. illetve annak végrehajtási rendeletei másképpen nem szabályozzák, e rendelet alapján adható: a) Pénzbeli ellátások: - Idskorúak járadéka - Rendszeres szociális segély - Lakásfenntartási támogatás - Ápolási díj - Átmeneti segély - Temetési segély b) Természetbeni ellátások: - Köztemetés - Közgyógyellátás - Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság - Lakásfenntartási támogatás c) Személyes gondoskodást nyújtó ellátás: - Házi segítségnyújtás 1

2 Értelmez rendelkezések 2.. E rendelet alkalmazásában: Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott, belföldrl vagy külföldrl származó vagyoni érték (bevétel) munkavállalói járulékkal, személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, magán-nyugdíjpénztári tagdíjjal, valamint a jövedelemadóról szóló törvényben ismert költségekkel csökkentett része, függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minsül, ideértve a bármely ország jogszabály alapján folyósított nyugdíjat. Nem minsül jövedelemnek: a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a nevelszülk számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, valamint - a személyes gondoskodásért fizetend személyi térítési díj megállapítása kivételével - a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, továbbá a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás. Hajléktalan: A bejelentett lakóhellyel nem rendelkez személy, továbbá, aki bejelentett lakóhellyel rendelkezik ugyan, de éjszakáit rendszeresen közterületen, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti. Illetékességi szabály: lakcím szerint - az a lakóhely vagy tartózkodási hely, ahol a kérelmez életvitelszeren lakik. Fogyasztási egység: a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejez arányszáma, ahol: - az els nagykorú családtag arányszáma 1,0 (azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként nevel szül arányszáma 0,2-vel növekszik); - a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9; - az els és második gyermek arányszáma gyermekekként 0,8; - minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7; - a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0 (azzal, hogy az els nagykorú családtag és a házas- vagy élettárs arányszáma további 0,2-vel növekszik, ha a személy fogyatékossági támogatásban részesül). Általános eljárási szabályok 3.. (1) A támogatások odaítélésének hatáskörét: átmeneti segély (kivéve krízissegély), temetési segély, normatív lakásfenntartási támogatás, az Sztv. 43/B.. (1) bekezdése alapján életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végz hozzátartozó részére - megállapított ápolási díj vonatkozásában, a szociális alapszolgáltatásokra-étkeztetés és házi segítségnyújtásban részesülk-jogosultak megállapítása Rácalmás Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének Szociális Bizottságára, átmeneti segély (krízissegély), kamatmentes kölcsön, köztemetés vonatkozásában a polgármesterre ruházza át. (2) A Szociális Bizottság és a polgármester az (1) bekezdés alapján hozott határozata ellen a fellebbezés elbírálása Rácalmás Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének hatáskörébe tartozik. 2

3 4.. (1) A szociális ellátás iránti kérelmet - ha e rendelet másként nem rendelkezik - a polgármesteri hivatalnál kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell az egyes ellátási formákhoz e rendeletben elírt igazolásokat. (2) Amennyiben a kérelmez a szükséges igazolásokat a felhívás ellenére a megjelölt határidre nem pótolja a kérelmet, el kell utasítani, illetve az eljárást meg kell szüntetni. (3) A kérelmez a kérelem benyújtásakor köteles saját maga, illetve családja vagyoni viszonyairól igazolást csatolni. Ha jövedelmi viszonyi más szerv által történ igazolására nincs mód, vagy jövedelme nem mérhet, adóköteles jövedelmére vonatkozóan köteles büntetjogi felelssége tudatában nyilatkozatot tenni. (4) A jövedelmi viszonyok igazolásánál irányadó idszak, ha az egyes ellátási formákra vonatkozó elírások másként nem rendelkeznek: - havonta rendszeresen mérhet jövedelmek esetében a kérelem benyújtását megelz 3 hónap, - egyéb jövedelem esetében a kérelem benyújtását megelz 12 hónap. (5) Ha a kérelmez kérelmében a csatolt nyilatkozatokon valótlan adatot közöl, vagy a szociális ellátást biztosító szervet egyéb módon megtéveszti a kérelmet a Szociális Bizottság, a polgármester, a jegyz elutasítja, a megállapított ellátást a Sztv ában meghatározottak szerint köteles visszafizetni. (6) Nem lehet kötelezni a kérelmezt olyan adatok igazolására, amelyek a polgármesteri hivatal által vezetett, bármely nyilvántartásból megállapítható. (7) Amennyiben a kérelmez, illetve a vele egy háztartásban élk egy fre jutó jövedelme a támogatások odaítélésénél irányadó összeghatárt nem éri el, de életkörülményeik arra utalnak, vagy az önkormányzatnak, vagy annak jegyzjének hivatalos tudomására jut olyan adat vagy tény, hogy a kimutatott jövedelmen kívül egyéb jövedelemmel is rendelkeznek, akkor a Szociális bizottság, a polgármester, a jegyz felhívja a kérelmezt az általa lakott lakás, illetve saját és családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Mindez a kérelem benyújtását megelz idszak 6 havi gáz, áramdíj, vízfogyasztás számlája. Nyilatkozatát parabolaantenna, mobiltelefon használatáról, annak havi fenntartási költségeirl, gépkocsi tulajdon és használatával összefügg kiadások összegszer felsorolása. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szerepl jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhet. (8) A támogatásban részesül a jogosultság feltételeit érint lényeges tények, körülmények, jövedelmivagyoni viszonyok megváltozását követ 15 napon belül köteles a polgármesteri hivatalban írásban bejelenteni. Lényeges körülménynek minsül, ha a jogosult: a) jövedelmi-vagyoni viszonyaiban, illetve szociális helyzetében olyan változás következik be, amelynek eredményeként az egy fre jutó rendszeres havi jövedelem legalább 20%-al módosul b) közös háztartásban élk létszáma megváltozik. (9) Nem részesíthet rendszeres pénzbeli támogatásban az a személy, akinek családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hússzorosát kitev forintérték vagyontárggyal rendelkez családtag él. Kivéve: azaz ingatlan, amelyben a kérelmez és családja lakik, továbbá az a járm, vagy gépi meghajtású termel-és munkaeszköz, amelyet egyéni vagy társas vállalkozásban a segélyt kér vagy családtagja jövedelemszerzéshez használ, és az olyan járm, amelyet a család valamely tagjának mozgáskorlátozottsága indokol és a mozgáskorlátozott családtag munkába járásához, vagy iskolába járáshoz használ. (10) A mozgáskorlátozottság tényét a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirl szóló 169/1995. (XII. 27.) Kormány rendelet szerinti orvosi igazolással igazolja a kérelmez. 3

4 (11) E rendelet 1.. (1) bekezdésének e) és f) pontja szerinti személy esetében a szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához az Európai Gazdasági Térségrl szóló megállapodásban részes más tagállam, illetve nemzetközi szerzdés alapján azonos jogállást élvez más állam illetékes hatóságának igazolása (továbbiakban: Pest Megyei Igazgatóság) jár el. A szociális hatáskört gyakorló szervek megkeresésére a Pest Megyei Igazgatóság 90 napon belül köteles az eljárást lefolytatni. 5.. (1) A szociális igazgatási ügyek elkészítése és eldöntése a Szociális Bizottság, illetleg a polgármester feladata. A döntések végrehajtása - személyes gondoskodást nyújtó egyes intézményi ellátások kivételével - az igazgatási ftanácsos feladata. Az elkészít és végrehajtást szervez munkára az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvény elírásait kell alkalmazni. (2) A határozatlan idre megállapított ellátások esetén a jogosultságot az igazgatási ftanácsos közremködésével a Szociális Bizottság, a polgármester és a jegyz köteles kétévente, az ellátás összegét pedig évente felülvizsgálni. (3) A támogatások odaítélése eltt az alapos döntéshozatal biztosítása érdekében a Szociális Bizottság környezettanulmányt készít. (4) A körülmények tisztázása során az igényl a Szociális Bizottsággal és igazgatási ftanácsossal együttmködni köteles. Ennek hiányában a kérelem elutasítható. (5) A megállapított idskorúak járadéka, rendszeres szociális segély valamint a normatív alapon megállapított lakásfenntartási támogatás meghatározott összegének állami költségvetésbl történ visszaigénylése a jegyz feladata. (6) Az önkormányzat által rendszeres juttatásban (lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, rendszeres szociális segély, idskorúak járadéka, gyermekintézmény étkezési díjkedvezményben) részesül kérelmez csak rendkívüli, megélhetést súlyosan veszélyeztet helyzet esetén részesíthet rendkívüli támogatásban. (7) A segélyre való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából a támogatásra jogosult személyekrl a jegyz, az igazgatási ftanácsos közremködésével nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmát a Sztv a határozza meg. (8) A készpénzben felvett segélyek esetén a Szociális Bizottság határozatában rendelkezhet arról, hogy a segélyezettnek a pénz felvételérl számított 15 napon belül el kell-e számolnia. (9) Amennyiben a segélyezett elszámolási kötelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget, az elszámolásra nyitva álló határid leteltétl számított 6 hónapon belül átmeneti segélyben nem részesülhet. Az elszámolási kötelezettségrl rendelkez határozatban - az elszámolás elmaradása esetére - kilátásba kell helyezni a joghátrány alkalmazását. (10) A segélyezett a 15 napos határid elmulasztása esetén, amennyiben az neki nem volt felróható, a határid elteltétl számított 3 hónapon belül igazolási kérelemmel élhet. II. Pénzbeli ellátások Lakásfenntartási támogatás 6.. (1) Lakásfenntartási támogatásban részesíthet az a magánszemély, aki Rácalmás közigazgatási területén bejelentett lakhellyel, tulajdonosként, bérlként, társbérlként, haszonélvezként, ágybérlként lakik. 4

5 (2) Rácalmás Nagyközség Szociális Bizottsága a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez lakásfenntartási támogatást nyújt, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv (1) (4), (6)-(8) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti jogosultaknak (továbbiakban: normatív lakásfenntartási támogatás) (3) A normatív lakásfenntartási támogatásban részesül személy lakásfenntartási támogatását a fenti törvény (Sztv.) 38.. (2)-(3)-(4) és (6)-(7)-(8) bekezdése szerint kell meghatározni. A törvény rendelkezik a jogosult személyekrl, az elismert havi költségrl és figyelembe vehet lakásnagyságról, a lakásfenntartás egy hónapra jutó összegérl, s annak kiszámolási módjáról. A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani, a kérelem benyújtása hónapjának els napjától. Átmeneti segély 7.. (1) Átmeneti segély nyújtható annak a rászorulónak, aki idszakosan, vagy tartósan önhibáján kívül létfenntartási gonddal küszködik és önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud, alkalmanként jelentkez többletkiadásai miatt anyagi segítségre szorul, rendkívül súlyos válsághelyzetbe került. (2) Átmeneti segélyként idszakosan vagy alkalmanként adható segély, illetve kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. (3) A határozott idej segély idtartama legfeljebb 6 havi folyamatos segélyezést jelenthet. (4) Átmeneti segély egy naptári éven belül ugyanazon jogosultnak hatszor adható. Többször nyújtott segélyek összege évente nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150 %- át. (5) Átmeneti segélyt készpénz vagy természetbeni ellátás formájában lehet megállapítani. (6) Természetbeni ellátás megállapítása különösen indokolt, ha a jogosult szociális körülményei, vagy az eljáró szerv hivatalos tudomása alapján valószínsíthet, hogy a támogatás pénzben történ juttatása nem a kívánt célra kerülne felhasználásra. (7) Az 5.. (9) bekezdés rendelkezéseit nem lehet alkalmazni, ha az átmeneti segély elmaradása a kérelmez életét veszélyeztetné, vagy az életét aránytalanul megnehezítené. 8.. (1) Nem állapítható meg átmeneti segély annak a személynek: a) akivel szemben a jegyz, vagy a polgármesteri hivatal ügyintézje hatáskörében eljárva az államigazgatási eljárásról szóló törvény szabályainak alkalmazásával bírságot szabott ki, vagy akit szabálysértési ügyben, büntetügyben született határozattal pénzbírság, illetve pénzbüntetés megfizetésére köteleztek, b) aki a polgármesteri hivatallal szemben fennálló érvényes szerzdésbl fakadó fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, c) akinek munkanélküli járadékát neki felróható okból szüntették meg kivéve, ha a segély elmaradása az életét veszélyeztetné. 5

6 (2) Amennyiben a kérelmez, vagy vele együtt él 16. életévét betöltött személy nyilatkozata szerint semminem jövedelemmel nem rendelkezik, csatolnia kell a Munkaügyi Központ igazolását, hogy munkanélküli járadékra nem jogosult és részére munkahelyet nem tudnak felajánlani. (1) Az átmeneti segély fajtái: - krízissegély, - egyszeri segély, - határozott idej segély, - kamatmentes kölcsön (1) Krízissegélyben kell részesíteni azt a személyt, aki önmaga vagy családja létfenntartásáról azért nem tud gondoskodni, mert ebben a váratlanul felmerült krízishelyzete megakadályozza. Ilyen különösen a baleset, a megbetegedés és az elemi kár esete. (2) A baleset, megbetegedés tényét orvosi igazolással kell alátámasztani. (3) Elemi károsultnak kell tekinteni azt a személyt, akinek elemi csapás (árvíz, talajvíz, villámcsapás, föld vagy az általa lakott ingatlana, illetve ingósága oly mértékben pusztult el, hogy létfenntartása átmenetileg lehetetlenné, vagy nagymértékben veszélyeztetetté vált. Az elemi kár tényét és mértékét Rácalmás Nagyközség mszaki ügyintézjének igazolásával és szükség szerint szakérti véleménnyel kell alátámasztani. (4) Sürgs szükség esetén, ha az igényl életkörülményei az azonnali segítséget indokolják - a krízissegély bizonyítási eljárás nélkül - az igényl nyilatkozata alapján kiutalható. Ilyen esetben a polgármester megbízásából a Szociális Bizottság a határozathozatalt követ 15 napon belül ellenrzéssel gyzdhet meg a nyilatkozat valódiságáról (1) Amennyiben a kiskorú gyermeket egyedülálló szül neveli, vagy a nagykorú középfokú vagy felsfokú tanulmányokat folytató személyt szülje tanulmányai folytatásában, mint egyedülálló szül támogatja, akkor a meghatározott jövedelemhatártól felfelé 20 %-kal el lehet térni, kivéve, ha a tanulmányokat folytató személy házastársi vagy élettársi kapcsolatban él. (2) Alkalmanként segély gyógyszertámogatásként illetve EB által nem, vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatási díjként is megítélhet (1) Határozott idej - 6 havi, havi rendszerességgel - átmeneti segélyben részesíthet az a személy, aki önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon tartósan nem tud gondoskodni (pl. jövedelemkiegészít támogatásként). (2) Indokolt az átmeneti segély megállapítása annak a személynek (kérelmeznek), akinek az egy fre jutó havi jövedelme: - egyedül él illetve gyermekét egyedül nevel esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 200 %-át nem haladhatja meg, - kett vagy több együtt él személy esetében a családjában az egy fre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 150 %-át nem haladja meg. 6

7 (3) Egy éven keresztül havi rendszerességgel - legalább Ft, legfeljebb Ft összeg - átmeneti segélyre (gyógyszertámogatásra) jogosult az a kérelmez, aki e rendelet 19. -a szerint, közgyógyellátásra nem jogosult, de akinek a havonta rendszeresen rendelt összes - társadalombiztosítás által finanszírozott és nem finanszírozott - gyógyszerköltségének a család összes jövedelmébl történ levonása után számított egy fre jutó havi jövedelme, nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 150 %-át, egyedül él illetve gyermekét egyedül nevel esetében a 200 %-át. Kamatmentes kölcsön 13.. (1) Kérelemre pénzintézeti tevékenységnek nem minsül kamatmentes kölcsön nyújtható az alábbiak szerint. (2) Kamatmentes kölcsön egy naptári éven belül ugyanazon jogosultnak egyszer adható. Az egy háztartásban élk esetében egy naptári éven belül csak egy jogosult veheti igénybe. Aki kezességet vállal egy másik jogosult kamatmentes kölcsönének igénylésekor a kezessége lejártáig nem részesülhet kamatmentes kölcsönben. (3) Kölcsön nyújtható annak a személynek, aki rendszeres társadalombiztosítási ellátásra jogosult, a jogosultság megállapítása és folyósításának kezdete közötti idszakra (nyugdíjfolyósításáig). A mindenkori nyugdíjminimum 50%-ának megfelel összeg, havonta kifizetésre kerül kölcsön az ellátás folyósításának kezdetéig, legfeljebb azonban 6 hónapi idtartamra folyósítható. (4) A társadalombiztosítási ellátás folyósításának kezdetekor a kölcsönt egy összegben kell visszafizetni az önkormányzat számlájára. (5) Kölcsön nyújtható annak a személynek, aki a lakás rendeltetésszer használatához szükséges állagmegóvási munkák költségeinek fedezésére önerbl nem képes. (6) Kölcsön nyújtható annak a személynek, aki az ingatlana megóvásához szükséges életvédelmi célokat szolgáló beavatkozások költségeit önerbl fedezni nem tudja. (7) Kölcsön nyújtható annak az eltemettetnek temetésre, aki e rendelet 17.. (1) bekezdésében elírt feltételeknek megfelel. (8) Az e. (2) és (5) bekezdéseiben meghatározott kölcsönfajták esetében a kölcsön összege a kiadások, illetve költségek számlával vagy egyéb hitelt érdeml módon igazolt mértéke, de maximum Ft lehet. (9) A kamatmentes kölcsön visszafizetésének határideje legfeljebb 6 hónap. (10) Kölcsönben az a személy részesíthet, akinek jövedelme: - egyedül él ill. gyermekét egyedül nevel személy esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, - minden egyéb esetben az egy fre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 150 %-át nem haladja meg. (11) A kölcsön iránti kérelmet házasságban él személyek esetén a házastársaknak együttesen kell elterjeszteniük, élettársi kapcsolatban él személyek esetében a feleknek nyilatkozniuk kell, hogy élettársak és a kölcsön iránti kérelmet, a felhasználás módját megjelölve, mindkettjüknek alá kell írni. (12) A polgármester az átruházott hatáskörében - a Szociális Bizottság véleményének kikérése mellett - a hozott határozata alapján a jogosulttal kölcsönszerzdést köt, amelyben a visszafizetés bizonyítása érdekében a kölcsönfelvevjének nyilatkoznia kell arról, hogy a munkabérébl, illetve egyéb jövedelmébl a kölcsön levonható. 7

8 (13) A szerzdésben mindkét házastársat, az élettársat egyetemlegesen adóstársként kell feltüntetni, valamint a Ft feletti kölcsön esetében két f kezes állítása szükséges. (14) A kölcsön folyósításáról szóló megállapodásban ki kell kötni, hogy amennyiben az adós, vagy egyetemleges adóstársak bármely havi törleszt részlet befizetését elmulasztják, vagy azzal késedelembe esnek, a hátralév teljes kölcsönösszeg egy összegben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérl szóló évi IV. tv (2) bekezdésében meghatározott kamattal együtt esedékessé válik. (15) A kölcsön folyósításáról szóló megállapodásban a kölcsön visszafizetésének megkezdésére legfeljebb 3 hónap halasztást engedélyezhet a Szociális Bizottság véleményének kikérése után a polgármester. (16) Nem részesíthet újabb kölcsönben az a személy, aki korábbi kölcsön törlesztésére irányuló kötelezettségének neki felróható okból nem tett eleget, vagy a kölcsönösszeg visszakövetelésének polgári peres úton, vagy fizetési meghagyás kibocsátásra irányuló eljárás során kellett érvényt szerezni. (17) Nem nyújtható újabb kölcsön annak a személynek, aki a részére korábban nyújtott kölcsön teljes összegét még nem törlesztette. Rendszeres szociális segély 14.. (1) A rendszeres szociális segély a hátrányos munkaerpiaci helyzet aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. (2) A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja tényleges havi összjövedelmének különbözete. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 90 %-ának szorzatával. (3) A rendszeres szociális segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a 32/1993. (II. 17.) számú kormányrendelet 5. számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot, valamint e kormányrendelet 1. számú melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot, és a kérelmez tula j donában lév ingatlan (ingatlanok) tulajdoni lap másolatát, továbbá: a) a munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztett 18. életévét betöltött aktív korú kérelmez esetén az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakérti Intézetének I. fokú orvosi bizottsága - a munkaképesség csökkenésének %-os mértékérl készült szakvéleményét. b) vak személy és fogyatékos személy esetében a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságának igazolását arról, hogy vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesül. Nem kell mellékelni az igazolást, ha a helyi önkormányzat jegyzje állapította meg határozatával a vakok személyi járadékára való jogosultságot. c) aktív korú nem foglalkoztatott személy esetében: - a megyei, fvárosi munkaügyi központ, illetleg annak kirendeltsége (a továbbiakban együtt: munkaügyi központ) igazolását a munkanélküli járadék folyósítási idtartamának lejártáról, valamint arról, hogy a nem foglalkoztatott személy álláskeresést ösztönz juttatásban nem részesül, vagy - a jövedelempótló támogatás folyósítási idtartamának lejártáról szóló határozatot, vagy - a munkaügyi központ igazolását arról, hogy a munkanélküli járadékra való jogosultsága nem áll fenn, továbbá a munkaviszonyban töltött azon napjainak számáról, valamint - ha együttmködési kötelezettség áll fenn, a munkaügyi központ igazolását annak teljesítésérl, vagy - a Szt. 37/A. (3) bekezdésének d) pontjában meghatározott ellátások megszüntetésérl szóló határozatot, továbbá - nyilatkozatot arról, hogy keres tevékenységet nem folytat ide nem értve a települési önkormányzat által szervezett foglalkoztatást és az alkalmi munkavállalói könyvvel végzett munkát, valamint - az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratot vagy annak másolatát. 8

9 (4) A rendszeres szociális segélyre való jogosultság feltételeit a Sztv. 37/A. -a határozza meg. (5) Aktív korú nem foglalkoztatott rendszeres szociális segélyben részesül köteles: a) A rendszeres szociális segély megállapítása iránti kérelemben nyilatkozni, hogy az együttmködésre kijelölt szervvel a Fejér Megyei Munkaügyi Központ Dunaújvárosi Kirendeltségével és az önkormányzattal, az együttmködést vállalja. (b) Ennek keretében köteles a munkaügyi kirendeltségen megjelenni, a beilleszkedést segít programról írásban megállapodni és teljesíteni a programban foglaltakat, valamint havonta a kirendeltségénél jelentkezni és a számára - az Sztv. 37/H.. (6) bekezdése szerint - megfelel munkalehetséget elfogadni. c) Rácalmás Nagyközség Önkormányzat által szervezett: - közmunka, - közhasznú munka, - települést érint közfeladat ellátása céljából szervezett egyéb számára megfelel munkát elvállalni, legalább 30 munkanap idtartamra. d) A rendszeres szociális segélyre való jogosultságról a települési önkormányzat jegyzje dönt, és a segélyre való jogosultságot kétévente felülvizsgálja. A felülvizsgálaton a jogosultnak személyesen kell megjelennie. A megjelenési kötelezettség elmulasztása esetén az ellátást meg kell szüntetni. Ha a segélyre való jogosultság feltételeinek felülvizsgálata nyomán megállapítást nyert, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, a jegyz a segélyt továbbfolyósítja. e) A segélyre való jogosultság feltételeinek felülvizsgálata során, a segélyben részesül köteles együttmködni az igazgatási ftanácsossal. A felülvizsgálati formanyomtatványhoz csatolni kell a segélyezett családjának jövedelemigazolásait, tanköteles gyermekek esetében az iskolalátogatási igazolásokat és a munkaügyi kirendeltség igazolását az együttmködésrl. (6) Ha az aktív korú nem foglalkoztatott rendszeres szociális segélyben részesül a munkaügyi kirendeltséggel kötött megállapodásban foglaltakat nem tartja be, a munkaügyi kirendeltség 8 napon belül értesítést küld Rácalmás Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére. Amennyiben az együttmködési kötelezettségének nem tesz eleget, a támogatás 6 hónapig 75 %-os mértékben kerül folyósításra. Az együttmködési kötelezettség súlyos vagy két éven belül történ ismételt megszegése esetén, a rendszeres szociális segélyre való jogosultságát meg kell szüntetni. (7) Együttmködési kötelezettség súlyos megszegésének minsül, ha a munkaügyi központ kirendeltsége, illetve az önkormányzat által felajánlott és megfelel munkalehetséget nem fogadja el, vagy ha az önkormányzat által szervezett foglalkoztatást a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg, továbbá ha a hivatal által megjelölt idben és helyen nem jelenik meg. (8) Az aktív korú nem foglalkoztatott akkor köteles a munkaügyi kirendeltség, valamint az önkormányzat által felajánlott munkát elfogadni, ha - a munka szakképzettségének, iskolai végzettségének vagy annál eggyel alacsonyabb színt végzettségnek, vagy az általa utoljára legalább hat hónapig betöltött munkakör képzettségi szintjének, valamint az Flt (2) bekezdés b) és d) pontjának megfelel, - a várható havi kereset eléri a mindenkori kötelez legkisebb munkabér összegét, - egészségi állapota szerint a munka végzésére alkalmas, és - a részmunkaids foglalkoztatás esetén a munkahely és a lakóhely közötti naponta történ oda- és visszautazás ideje az Flt (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott idtartam felét nem haladja meg és várható havi keresete legalább a mindenkori kötelez legkisebb munkabér összegének idarányos részét, eléri. (9) Az aktív korú nem foglalkoztatott az alkalmi munkavállalói könyvvel végzett munka kivételével keres tevékenységet nem folytathat. 9

10 Idskorúak járadéka 15.. (1) Az idskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkez idskorú személyek részére nyújtott támogatás. Az idskorúak járadékára való jogosultságról a jegyz dönt. (2) Az idskorúak járadéka iránti kérelemhez mellékelni kell a 32 /1993. (II. 17.) Kormányrendelet által elírt 4. sz. jövedelemnyilatkozatot. Ápolási díj 16.. (1) Az ápolási díj a Sztv a szerint a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. A súlyosan fogyatékos vagy fokozott ápolást igényl súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végz hozzátartozó részére megállapított ápolási díj jogosultságáról a jegyz dönt. A jogosultság és az igénylés feltételeirl, összegérl a Sztv a rendelkezik. (2) Az Szt. 43/B. -a értelmében, méltányossági alapon ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki rácalmási lakóhellyel rendelkezik, és aki 18 életévet betöltött tartósan beteg, rácalmási lakóhellyel rendelkez személy gondozását végzi feltéve, ha az egy fre számított havi családi jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegét, egyedülálló esetén a 150 %-át. Az ez alapján megállapított ápolási díj összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 80 %-a. (3) Az ápolási díjat, a kérelem benyújtását követ naptól kell megállapítani. A megállapított támogatást utólag, minden hónap 10. napjáig kell a házipénztárból kifizetni. Az ápolt személy halála esetén az ápolási díj folyósítását, a halál idpontját követ második hónap utolsó napjával kell megszüntetni. (4) Az ápolási díj folyósításának idtartama szolgálati idre jogosít. Az ápolási díjban részesül személy az ellátás után nyugdíjjárulék és magán-nyugdíjpénztári tagság esetén magán-nyugdíjpénztári tagdíj fizetésére kötelezett, ezért az ápolási díjat megállapító határozat egy példányát meg kell küldeni a gazdálkodási feladónak a támogatás folyósítása, valamint az ebbl levonandó nyugdíjjárulék és társadalombiztosítási járuléknak az egészségbiztosítási pénztárhoz történ átutalása és a társadalombiztosítási igazolvány kiadása céljából. (5) Ápolási díj a szociális törvényben felsorolt kizáró okok esetében nem állapítható meg. Temetési segély 17.. (1) Temetési segély nyújtható annak a rácalmási lakhellyel rendelkez eltemettetnek, aki a meghalt személy eltemettetésérl gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, feltéve, ha a meghalt személy rácalmási lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezett. (2) A temetési segély iránti kérelmet az eltemettetésrl gondoskodó személy a polgármesteri hivatal, igazgatási ftanácsosánál terjesztheti el. (3) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmez saját, valamint a vele egy háztartásban él személyeknek a kérelem benyújtását megelz hónap jövedelmi viszonyaira vonatkozó igazolást vagy nyilatkozatát. A kérelemhez mellékelni kell a temetkezési szolgáltató által a kérelmez részére kiállított számla eredeti példányát, valamint az elhunyt anyakönyvi kivonatát. (4) A támogatás legkisebb mértéke a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 10 %-a, legfeljebb Ft. 10

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2006.október 30. Pánd Község Önkormányzata 18./2005.(XI.29.) rendelete a 3/2006.(III.7.) rendelet a 10/2006.(X.16.)rendelet módosításaival, amely a helyi Szociális igazgatásról

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2007.

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról Egységes szerkezetben a 24/2014. (XII. 09.) rendelettel bezárólag Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Enying Város

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (VI.04) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Egységes szerkezetbe A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról A Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 3/2004. (III.1.) Önk. r e n d e l e t e. egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 3/2004. (III.1.) Önk. r e n d e l e t e. egyes szociális ellátások helyi szabályairól Fehérgyarmat Város Önkormányzat 3/2004. (III..) Önk. r e n d e l e t e egyes szociális ellátások helyi szabályairól Fehérgyarmat Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szátok község Önkormányzat Képviselő testületének 14 / 2013 (XI.17.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól. Szátok Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) képviselő - testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2014.01.25.-től Egységesítve: 2014.01.25.-én Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben

Részletesebben

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II.

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról .. Önkormányzat Képviselő-testületének../2007. (..) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról Törökbálint Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról és

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 2./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2006.(XII.05.) rendelet megtárgyalása, felülvizsgálata

T Á R G Y S O R O Z A T. 2./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2006.(XII.05.) rendelet megtárgyalása, felülvizsgálata Bököny Község Képviselő-testülete 2007. május 31-én tartott ülésének 8-22/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (56-59/2007., 9-12/2007. R) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Polgármester tájékoztatója

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nagytarcsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008.(II.25.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátási formák megállapításának helyi szabályairól egységes szerkezetben Nagytarcsa

Részletesebben

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I.

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló 49/2011. (XII.20.), 20/2011. (IX.20.), 9/2011. (V.20.), 7/2011.

Részletesebben

Tarnaörs. Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009 (II.13) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Tarnaörs. Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009 (II.13) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Tarnaörs Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (II.13) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Tarnaörs Község önkormányzati Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések.

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések. Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete egyes szociális ellátások helyi szabályairól Nyíribrony Község Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2007. (VII. 27.) rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályozásáról A Törökbálint Nagyközség

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (II. 15.) számú rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben