I. Általános rendelkezések Rendelet hatálya 1..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Általános rendelkezések Rendelet hatálya 1.."

Átírás

1 Rácalmás Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének 13/1995. (VII. 31.) számú Ök. rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól Rácalmás Nagyközség Önkormányzatának Képvisel-testülete, a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. tv ában (továbbiakban: Sztv.) kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. Általános rendelkezések Rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet hatálya kiterjed Rácalmás Nagyközség közigazgatási területén: a) Lakóhellyel rendelkez magyar állampolgárokra, b) Bevándorlási engedéllyel rendelkez személyekre, c) Letelepedési engedéllyel rendelkez személyekre, d) A magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre, e) Az Európai Szociális Kartát megersít országoknak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi XXXIX. tv. rendelkezései szerint jogszeren Magyarországon tartózkodó állampolgáraira, f) A munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, valamint g) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 32/B.. (1) bekezdésében meghatározott idskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történ alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosult körbe tartozó személyekre, amennyiben az ellátás igénylésének idpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. (2) Ha a Sztv. illetve annak végrehajtási rendeletei másképpen nem szabályozzák, e rendelet alapján adható: a) Pénzbeli ellátások: - Idskorúak járadéka - Rendszeres szociális segély - Lakásfenntartási támogatás - Ápolási díj - Átmeneti segély - Temetési segély b) Természetbeni ellátások: - Köztemetés - Közgyógyellátás - Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság - Lakásfenntartási támogatás c) Személyes gondoskodást nyújtó ellátás: - Házi segítségnyújtás 1

2 Értelmez rendelkezések 2.. E rendelet alkalmazásában: Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott, belföldrl vagy külföldrl származó vagyoni érték (bevétel) munkavállalói járulékkal, személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, magán-nyugdíjpénztári tagdíjjal, valamint a jövedelemadóról szóló törvényben ismert költségekkel csökkentett része, függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minsül, ideértve a bármely ország jogszabály alapján folyósított nyugdíjat. Nem minsül jövedelemnek: a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a nevelszülk számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, valamint - a személyes gondoskodásért fizetend személyi térítési díj megállapítása kivételével - a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, továbbá a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás. Hajléktalan: A bejelentett lakóhellyel nem rendelkez személy, továbbá, aki bejelentett lakóhellyel rendelkezik ugyan, de éjszakáit rendszeresen közterületen, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti. Illetékességi szabály: lakcím szerint - az a lakóhely vagy tartózkodási hely, ahol a kérelmez életvitelszeren lakik. Fogyasztási egység: a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejez arányszáma, ahol: - az els nagykorú családtag arányszáma 1,0 (azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként nevel szül arányszáma 0,2-vel növekszik); - a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9; - az els és második gyermek arányszáma gyermekekként 0,8; - minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7; - a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0 (azzal, hogy az els nagykorú családtag és a házas- vagy élettárs arányszáma további 0,2-vel növekszik, ha a személy fogyatékossági támogatásban részesül). Általános eljárási szabályok 3.. (1) A támogatások odaítélésének hatáskörét: átmeneti segély (kivéve krízissegély), temetési segély, normatív lakásfenntartási támogatás, az Sztv. 43/B.. (1) bekezdése alapján életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végz hozzátartozó részére - megállapított ápolási díj vonatkozásában, a szociális alapszolgáltatásokra-étkeztetés és házi segítségnyújtásban részesülk-jogosultak megállapítása Rácalmás Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének Szociális Bizottságára, átmeneti segély (krízissegély), kamatmentes kölcsön, köztemetés vonatkozásában a polgármesterre ruházza át. (2) A Szociális Bizottság és a polgármester az (1) bekezdés alapján hozott határozata ellen a fellebbezés elbírálása Rácalmás Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének hatáskörébe tartozik. 2

3 4.. (1) A szociális ellátás iránti kérelmet - ha e rendelet másként nem rendelkezik - a polgármesteri hivatalnál kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell az egyes ellátási formákhoz e rendeletben elírt igazolásokat. (2) Amennyiben a kérelmez a szükséges igazolásokat a felhívás ellenére a megjelölt határidre nem pótolja a kérelmet, el kell utasítani, illetve az eljárást meg kell szüntetni. (3) A kérelmez a kérelem benyújtásakor köteles saját maga, illetve családja vagyoni viszonyairól igazolást csatolni. Ha jövedelmi viszonyi más szerv által történ igazolására nincs mód, vagy jövedelme nem mérhet, adóköteles jövedelmére vonatkozóan köteles büntetjogi felelssége tudatában nyilatkozatot tenni. (4) A jövedelmi viszonyok igazolásánál irányadó idszak, ha az egyes ellátási formákra vonatkozó elírások másként nem rendelkeznek: - havonta rendszeresen mérhet jövedelmek esetében a kérelem benyújtását megelz 3 hónap, - egyéb jövedelem esetében a kérelem benyújtását megelz 12 hónap. (5) Ha a kérelmez kérelmében a csatolt nyilatkozatokon valótlan adatot közöl, vagy a szociális ellátást biztosító szervet egyéb módon megtéveszti a kérelmet a Szociális Bizottság, a polgármester, a jegyz elutasítja, a megállapított ellátást a Sztv ában meghatározottak szerint köteles visszafizetni. (6) Nem lehet kötelezni a kérelmezt olyan adatok igazolására, amelyek a polgármesteri hivatal által vezetett, bármely nyilvántartásból megállapítható. (7) Amennyiben a kérelmez, illetve a vele egy háztartásban élk egy fre jutó jövedelme a támogatások odaítélésénél irányadó összeghatárt nem éri el, de életkörülményeik arra utalnak, vagy az önkormányzatnak, vagy annak jegyzjének hivatalos tudomására jut olyan adat vagy tény, hogy a kimutatott jövedelmen kívül egyéb jövedelemmel is rendelkeznek, akkor a Szociális bizottság, a polgármester, a jegyz felhívja a kérelmezt az általa lakott lakás, illetve saját és családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Mindez a kérelem benyújtását megelz idszak 6 havi gáz, áramdíj, vízfogyasztás számlája. Nyilatkozatát parabolaantenna, mobiltelefon használatáról, annak havi fenntartási költségeirl, gépkocsi tulajdon és használatával összefügg kiadások összegszer felsorolása. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szerepl jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhet. (8) A támogatásban részesül a jogosultság feltételeit érint lényeges tények, körülmények, jövedelmivagyoni viszonyok megváltozását követ 15 napon belül köteles a polgármesteri hivatalban írásban bejelenteni. Lényeges körülménynek minsül, ha a jogosult: a) jövedelmi-vagyoni viszonyaiban, illetve szociális helyzetében olyan változás következik be, amelynek eredményeként az egy fre jutó rendszeres havi jövedelem legalább 20%-al módosul b) közös háztartásban élk létszáma megváltozik. (9) Nem részesíthet rendszeres pénzbeli támogatásban az a személy, akinek családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hússzorosát kitev forintérték vagyontárggyal rendelkez családtag él. Kivéve: azaz ingatlan, amelyben a kérelmez és családja lakik, továbbá az a járm, vagy gépi meghajtású termel-és munkaeszköz, amelyet egyéni vagy társas vállalkozásban a segélyt kér vagy családtagja jövedelemszerzéshez használ, és az olyan járm, amelyet a család valamely tagjának mozgáskorlátozottsága indokol és a mozgáskorlátozott családtag munkába járásához, vagy iskolába járáshoz használ. (10) A mozgáskorlátozottság tényét a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirl szóló 169/1995. (XII. 27.) Kormány rendelet szerinti orvosi igazolással igazolja a kérelmez. 3

4 (11) E rendelet 1.. (1) bekezdésének e) és f) pontja szerinti személy esetében a szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához az Európai Gazdasági Térségrl szóló megállapodásban részes más tagállam, illetve nemzetközi szerzdés alapján azonos jogállást élvez más állam illetékes hatóságának igazolása (továbbiakban: Pest Megyei Igazgatóság) jár el. A szociális hatáskört gyakorló szervek megkeresésére a Pest Megyei Igazgatóság 90 napon belül köteles az eljárást lefolytatni. 5.. (1) A szociális igazgatási ügyek elkészítése és eldöntése a Szociális Bizottság, illetleg a polgármester feladata. A döntések végrehajtása - személyes gondoskodást nyújtó egyes intézményi ellátások kivételével - az igazgatási ftanácsos feladata. Az elkészít és végrehajtást szervez munkára az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvény elírásait kell alkalmazni. (2) A határozatlan idre megállapított ellátások esetén a jogosultságot az igazgatási ftanácsos közremködésével a Szociális Bizottság, a polgármester és a jegyz köteles kétévente, az ellátás összegét pedig évente felülvizsgálni. (3) A támogatások odaítélése eltt az alapos döntéshozatal biztosítása érdekében a Szociális Bizottság környezettanulmányt készít. (4) A körülmények tisztázása során az igényl a Szociális Bizottsággal és igazgatási ftanácsossal együttmködni köteles. Ennek hiányában a kérelem elutasítható. (5) A megállapított idskorúak járadéka, rendszeres szociális segély valamint a normatív alapon megállapított lakásfenntartási támogatás meghatározott összegének állami költségvetésbl történ visszaigénylése a jegyz feladata. (6) Az önkormányzat által rendszeres juttatásban (lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, rendszeres szociális segély, idskorúak járadéka, gyermekintézmény étkezési díjkedvezményben) részesül kérelmez csak rendkívüli, megélhetést súlyosan veszélyeztet helyzet esetén részesíthet rendkívüli támogatásban. (7) A segélyre való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából a támogatásra jogosult személyekrl a jegyz, az igazgatási ftanácsos közremködésével nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmát a Sztv a határozza meg. (8) A készpénzben felvett segélyek esetén a Szociális Bizottság határozatában rendelkezhet arról, hogy a segélyezettnek a pénz felvételérl számított 15 napon belül el kell-e számolnia. (9) Amennyiben a segélyezett elszámolási kötelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget, az elszámolásra nyitva álló határid leteltétl számított 6 hónapon belül átmeneti segélyben nem részesülhet. Az elszámolási kötelezettségrl rendelkez határozatban - az elszámolás elmaradása esetére - kilátásba kell helyezni a joghátrány alkalmazását. (10) A segélyezett a 15 napos határid elmulasztása esetén, amennyiben az neki nem volt felróható, a határid elteltétl számított 3 hónapon belül igazolási kérelemmel élhet. II. Pénzbeli ellátások Lakásfenntartási támogatás 6.. (1) Lakásfenntartási támogatásban részesíthet az a magánszemély, aki Rácalmás közigazgatási területén bejelentett lakhellyel, tulajdonosként, bérlként, társbérlként, haszonélvezként, ágybérlként lakik. 4

5 (2) Rácalmás Nagyközség Szociális Bizottsága a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez lakásfenntartási támogatást nyújt, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv (1) (4), (6)-(8) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti jogosultaknak (továbbiakban: normatív lakásfenntartási támogatás) (3) A normatív lakásfenntartási támogatásban részesül személy lakásfenntartási támogatását a fenti törvény (Sztv.) 38.. (2)-(3)-(4) és (6)-(7)-(8) bekezdése szerint kell meghatározni. A törvény rendelkezik a jogosult személyekrl, az elismert havi költségrl és figyelembe vehet lakásnagyságról, a lakásfenntartás egy hónapra jutó összegérl, s annak kiszámolási módjáról. A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani, a kérelem benyújtása hónapjának els napjától. Átmeneti segély 7.. (1) Átmeneti segély nyújtható annak a rászorulónak, aki idszakosan, vagy tartósan önhibáján kívül létfenntartási gonddal küszködik és önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud, alkalmanként jelentkez többletkiadásai miatt anyagi segítségre szorul, rendkívül súlyos válsághelyzetbe került. (2) Átmeneti segélyként idszakosan vagy alkalmanként adható segély, illetve kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. (3) A határozott idej segély idtartama legfeljebb 6 havi folyamatos segélyezést jelenthet. (4) Átmeneti segély egy naptári éven belül ugyanazon jogosultnak hatszor adható. Többször nyújtott segélyek összege évente nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150 %- át. (5) Átmeneti segélyt készpénz vagy természetbeni ellátás formájában lehet megállapítani. (6) Természetbeni ellátás megállapítása különösen indokolt, ha a jogosult szociális körülményei, vagy az eljáró szerv hivatalos tudomása alapján valószínsíthet, hogy a támogatás pénzben történ juttatása nem a kívánt célra kerülne felhasználásra. (7) Az 5.. (9) bekezdés rendelkezéseit nem lehet alkalmazni, ha az átmeneti segély elmaradása a kérelmez életét veszélyeztetné, vagy az életét aránytalanul megnehezítené. 8.. (1) Nem állapítható meg átmeneti segély annak a személynek: a) akivel szemben a jegyz, vagy a polgármesteri hivatal ügyintézje hatáskörében eljárva az államigazgatási eljárásról szóló törvény szabályainak alkalmazásával bírságot szabott ki, vagy akit szabálysértési ügyben, büntetügyben született határozattal pénzbírság, illetve pénzbüntetés megfizetésére köteleztek, b) aki a polgármesteri hivatallal szemben fennálló érvényes szerzdésbl fakadó fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, c) akinek munkanélküli járadékát neki felróható okból szüntették meg kivéve, ha a segély elmaradása az életét veszélyeztetné. 5

6 (2) Amennyiben a kérelmez, vagy vele együtt él 16. életévét betöltött személy nyilatkozata szerint semminem jövedelemmel nem rendelkezik, csatolnia kell a Munkaügyi Központ igazolását, hogy munkanélküli járadékra nem jogosult és részére munkahelyet nem tudnak felajánlani. (1) Az átmeneti segély fajtái: - krízissegély, - egyszeri segély, - határozott idej segély, - kamatmentes kölcsön (1) Krízissegélyben kell részesíteni azt a személyt, aki önmaga vagy családja létfenntartásáról azért nem tud gondoskodni, mert ebben a váratlanul felmerült krízishelyzete megakadályozza. Ilyen különösen a baleset, a megbetegedés és az elemi kár esete. (2) A baleset, megbetegedés tényét orvosi igazolással kell alátámasztani. (3) Elemi károsultnak kell tekinteni azt a személyt, akinek elemi csapás (árvíz, talajvíz, villámcsapás, föld vagy az általa lakott ingatlana, illetve ingósága oly mértékben pusztult el, hogy létfenntartása átmenetileg lehetetlenné, vagy nagymértékben veszélyeztetetté vált. Az elemi kár tényét és mértékét Rácalmás Nagyközség mszaki ügyintézjének igazolásával és szükség szerint szakérti véleménnyel kell alátámasztani. (4) Sürgs szükség esetén, ha az igényl életkörülményei az azonnali segítséget indokolják - a krízissegély bizonyítási eljárás nélkül - az igényl nyilatkozata alapján kiutalható. Ilyen esetben a polgármester megbízásából a Szociális Bizottság a határozathozatalt követ 15 napon belül ellenrzéssel gyzdhet meg a nyilatkozat valódiságáról (1) Amennyiben a kiskorú gyermeket egyedülálló szül neveli, vagy a nagykorú középfokú vagy felsfokú tanulmányokat folytató személyt szülje tanulmányai folytatásában, mint egyedülálló szül támogatja, akkor a meghatározott jövedelemhatártól felfelé 20 %-kal el lehet térni, kivéve, ha a tanulmányokat folytató személy házastársi vagy élettársi kapcsolatban él. (2) Alkalmanként segély gyógyszertámogatásként illetve EB által nem, vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatási díjként is megítélhet (1) Határozott idej - 6 havi, havi rendszerességgel - átmeneti segélyben részesíthet az a személy, aki önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon tartósan nem tud gondoskodni (pl. jövedelemkiegészít támogatásként). (2) Indokolt az átmeneti segély megállapítása annak a személynek (kérelmeznek), akinek az egy fre jutó havi jövedelme: - egyedül él illetve gyermekét egyedül nevel esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 200 %-át nem haladhatja meg, - kett vagy több együtt él személy esetében a családjában az egy fre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 150 %-át nem haladja meg. 6

7 (3) Egy éven keresztül havi rendszerességgel - legalább Ft, legfeljebb Ft összeg - átmeneti segélyre (gyógyszertámogatásra) jogosult az a kérelmez, aki e rendelet 19. -a szerint, közgyógyellátásra nem jogosult, de akinek a havonta rendszeresen rendelt összes - társadalombiztosítás által finanszírozott és nem finanszírozott - gyógyszerköltségének a család összes jövedelmébl történ levonása után számított egy fre jutó havi jövedelme, nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 150 %-át, egyedül él illetve gyermekét egyedül nevel esetében a 200 %-át. Kamatmentes kölcsön 13.. (1) Kérelemre pénzintézeti tevékenységnek nem minsül kamatmentes kölcsön nyújtható az alábbiak szerint. (2) Kamatmentes kölcsön egy naptári éven belül ugyanazon jogosultnak egyszer adható. Az egy háztartásban élk esetében egy naptári éven belül csak egy jogosult veheti igénybe. Aki kezességet vállal egy másik jogosult kamatmentes kölcsönének igénylésekor a kezessége lejártáig nem részesülhet kamatmentes kölcsönben. (3) Kölcsön nyújtható annak a személynek, aki rendszeres társadalombiztosítási ellátásra jogosult, a jogosultság megállapítása és folyósításának kezdete közötti idszakra (nyugdíjfolyósításáig). A mindenkori nyugdíjminimum 50%-ának megfelel összeg, havonta kifizetésre kerül kölcsön az ellátás folyósításának kezdetéig, legfeljebb azonban 6 hónapi idtartamra folyósítható. (4) A társadalombiztosítási ellátás folyósításának kezdetekor a kölcsönt egy összegben kell visszafizetni az önkormányzat számlájára. (5) Kölcsön nyújtható annak a személynek, aki a lakás rendeltetésszer használatához szükséges állagmegóvási munkák költségeinek fedezésére önerbl nem képes. (6) Kölcsön nyújtható annak a személynek, aki az ingatlana megóvásához szükséges életvédelmi célokat szolgáló beavatkozások költségeit önerbl fedezni nem tudja. (7) Kölcsön nyújtható annak az eltemettetnek temetésre, aki e rendelet 17.. (1) bekezdésében elírt feltételeknek megfelel. (8) Az e. (2) és (5) bekezdéseiben meghatározott kölcsönfajták esetében a kölcsön összege a kiadások, illetve költségek számlával vagy egyéb hitelt érdeml módon igazolt mértéke, de maximum Ft lehet. (9) A kamatmentes kölcsön visszafizetésének határideje legfeljebb 6 hónap. (10) Kölcsönben az a személy részesíthet, akinek jövedelme: - egyedül él ill. gyermekét egyedül nevel személy esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, - minden egyéb esetben az egy fre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 150 %-át nem haladja meg. (11) A kölcsön iránti kérelmet házasságban él személyek esetén a házastársaknak együttesen kell elterjeszteniük, élettársi kapcsolatban él személyek esetében a feleknek nyilatkozniuk kell, hogy élettársak és a kölcsön iránti kérelmet, a felhasználás módját megjelölve, mindkettjüknek alá kell írni. (12) A polgármester az átruházott hatáskörében - a Szociális Bizottság véleményének kikérése mellett - a hozott határozata alapján a jogosulttal kölcsönszerzdést köt, amelyben a visszafizetés bizonyítása érdekében a kölcsönfelvevjének nyilatkoznia kell arról, hogy a munkabérébl, illetve egyéb jövedelmébl a kölcsön levonható. 7

8 (13) A szerzdésben mindkét házastársat, az élettársat egyetemlegesen adóstársként kell feltüntetni, valamint a Ft feletti kölcsön esetében két f kezes állítása szükséges. (14) A kölcsön folyósításáról szóló megállapodásban ki kell kötni, hogy amennyiben az adós, vagy egyetemleges adóstársak bármely havi törleszt részlet befizetését elmulasztják, vagy azzal késedelembe esnek, a hátralév teljes kölcsönösszeg egy összegben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérl szóló évi IV. tv (2) bekezdésében meghatározott kamattal együtt esedékessé válik. (15) A kölcsön folyósításáról szóló megállapodásban a kölcsön visszafizetésének megkezdésére legfeljebb 3 hónap halasztást engedélyezhet a Szociális Bizottság véleményének kikérése után a polgármester. (16) Nem részesíthet újabb kölcsönben az a személy, aki korábbi kölcsön törlesztésére irányuló kötelezettségének neki felróható okból nem tett eleget, vagy a kölcsönösszeg visszakövetelésének polgári peres úton, vagy fizetési meghagyás kibocsátásra irányuló eljárás során kellett érvényt szerezni. (17) Nem nyújtható újabb kölcsön annak a személynek, aki a részére korábban nyújtott kölcsön teljes összegét még nem törlesztette. Rendszeres szociális segély 14.. (1) A rendszeres szociális segély a hátrányos munkaerpiaci helyzet aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. (2) A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja tényleges havi összjövedelmének különbözete. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 90 %-ának szorzatával. (3) A rendszeres szociális segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a 32/1993. (II. 17.) számú kormányrendelet 5. számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot, valamint e kormányrendelet 1. számú melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot, és a kérelmez tula j donában lév ingatlan (ingatlanok) tulajdoni lap másolatát, továbbá: a) a munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztett 18. életévét betöltött aktív korú kérelmez esetén az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakérti Intézetének I. fokú orvosi bizottsága - a munkaképesség csökkenésének %-os mértékérl készült szakvéleményét. b) vak személy és fogyatékos személy esetében a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságának igazolását arról, hogy vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesül. Nem kell mellékelni az igazolást, ha a helyi önkormányzat jegyzje állapította meg határozatával a vakok személyi járadékára való jogosultságot. c) aktív korú nem foglalkoztatott személy esetében: - a megyei, fvárosi munkaügyi központ, illetleg annak kirendeltsége (a továbbiakban együtt: munkaügyi központ) igazolását a munkanélküli járadék folyósítási idtartamának lejártáról, valamint arról, hogy a nem foglalkoztatott személy álláskeresést ösztönz juttatásban nem részesül, vagy - a jövedelempótló támogatás folyósítási idtartamának lejártáról szóló határozatot, vagy - a munkaügyi központ igazolását arról, hogy a munkanélküli járadékra való jogosultsága nem áll fenn, továbbá a munkaviszonyban töltött azon napjainak számáról, valamint - ha együttmködési kötelezettség áll fenn, a munkaügyi központ igazolását annak teljesítésérl, vagy - a Szt. 37/A. (3) bekezdésének d) pontjában meghatározott ellátások megszüntetésérl szóló határozatot, továbbá - nyilatkozatot arról, hogy keres tevékenységet nem folytat ide nem értve a települési önkormányzat által szervezett foglalkoztatást és az alkalmi munkavállalói könyvvel végzett munkát, valamint - az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratot vagy annak másolatát. 8

9 (4) A rendszeres szociális segélyre való jogosultság feltételeit a Sztv. 37/A. -a határozza meg. (5) Aktív korú nem foglalkoztatott rendszeres szociális segélyben részesül köteles: a) A rendszeres szociális segély megállapítása iránti kérelemben nyilatkozni, hogy az együttmködésre kijelölt szervvel a Fejér Megyei Munkaügyi Központ Dunaújvárosi Kirendeltségével és az önkormányzattal, az együttmködést vállalja. (b) Ennek keretében köteles a munkaügyi kirendeltségen megjelenni, a beilleszkedést segít programról írásban megállapodni és teljesíteni a programban foglaltakat, valamint havonta a kirendeltségénél jelentkezni és a számára - az Sztv. 37/H.. (6) bekezdése szerint - megfelel munkalehetséget elfogadni. c) Rácalmás Nagyközség Önkormányzat által szervezett: - közmunka, - közhasznú munka, - települést érint közfeladat ellátása céljából szervezett egyéb számára megfelel munkát elvállalni, legalább 30 munkanap idtartamra. d) A rendszeres szociális segélyre való jogosultságról a települési önkormányzat jegyzje dönt, és a segélyre való jogosultságot kétévente felülvizsgálja. A felülvizsgálaton a jogosultnak személyesen kell megjelennie. A megjelenési kötelezettség elmulasztása esetén az ellátást meg kell szüntetni. Ha a segélyre való jogosultság feltételeinek felülvizsgálata nyomán megállapítást nyert, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, a jegyz a segélyt továbbfolyósítja. e) A segélyre való jogosultság feltételeinek felülvizsgálata során, a segélyben részesül köteles együttmködni az igazgatási ftanácsossal. A felülvizsgálati formanyomtatványhoz csatolni kell a segélyezett családjának jövedelemigazolásait, tanköteles gyermekek esetében az iskolalátogatási igazolásokat és a munkaügyi kirendeltség igazolását az együttmködésrl. (6) Ha az aktív korú nem foglalkoztatott rendszeres szociális segélyben részesül a munkaügyi kirendeltséggel kötött megállapodásban foglaltakat nem tartja be, a munkaügyi kirendeltség 8 napon belül értesítést küld Rácalmás Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére. Amennyiben az együttmködési kötelezettségének nem tesz eleget, a támogatás 6 hónapig 75 %-os mértékben kerül folyósításra. Az együttmködési kötelezettség súlyos vagy két éven belül történ ismételt megszegése esetén, a rendszeres szociális segélyre való jogosultságát meg kell szüntetni. (7) Együttmködési kötelezettség súlyos megszegésének minsül, ha a munkaügyi központ kirendeltsége, illetve az önkormányzat által felajánlott és megfelel munkalehetséget nem fogadja el, vagy ha az önkormányzat által szervezett foglalkoztatást a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg, továbbá ha a hivatal által megjelölt idben és helyen nem jelenik meg. (8) Az aktív korú nem foglalkoztatott akkor köteles a munkaügyi kirendeltség, valamint az önkormányzat által felajánlott munkát elfogadni, ha - a munka szakképzettségének, iskolai végzettségének vagy annál eggyel alacsonyabb színt végzettségnek, vagy az általa utoljára legalább hat hónapig betöltött munkakör képzettségi szintjének, valamint az Flt (2) bekezdés b) és d) pontjának megfelel, - a várható havi kereset eléri a mindenkori kötelez legkisebb munkabér összegét, - egészségi állapota szerint a munka végzésére alkalmas, és - a részmunkaids foglalkoztatás esetén a munkahely és a lakóhely közötti naponta történ oda- és visszautazás ideje az Flt (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott idtartam felét nem haladja meg és várható havi keresete legalább a mindenkori kötelez legkisebb munkabér összegének idarányos részét, eléri. (9) Az aktív korú nem foglalkoztatott az alkalmi munkavállalói könyvvel végzett munka kivételével keres tevékenységet nem folytathat. 9

10 Idskorúak járadéka 15.. (1) Az idskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkez idskorú személyek részére nyújtott támogatás. Az idskorúak járadékára való jogosultságról a jegyz dönt. (2) Az idskorúak járadéka iránti kérelemhez mellékelni kell a 32 /1993. (II. 17.) Kormányrendelet által elírt 4. sz. jövedelemnyilatkozatot. Ápolási díj 16.. (1) Az ápolási díj a Sztv a szerint a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. A súlyosan fogyatékos vagy fokozott ápolást igényl súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végz hozzátartozó részére megállapított ápolási díj jogosultságáról a jegyz dönt. A jogosultság és az igénylés feltételeirl, összegérl a Sztv a rendelkezik. (2) Az Szt. 43/B. -a értelmében, méltányossági alapon ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki rácalmási lakóhellyel rendelkezik, és aki 18 életévet betöltött tartósan beteg, rácalmási lakóhellyel rendelkez személy gondozását végzi feltéve, ha az egy fre számított havi családi jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegét, egyedülálló esetén a 150 %-át. Az ez alapján megállapított ápolási díj összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 80 %-a. (3) Az ápolási díjat, a kérelem benyújtását követ naptól kell megállapítani. A megállapított támogatást utólag, minden hónap 10. napjáig kell a házipénztárból kifizetni. Az ápolt személy halála esetén az ápolási díj folyósítását, a halál idpontját követ második hónap utolsó napjával kell megszüntetni. (4) Az ápolási díj folyósításának idtartama szolgálati idre jogosít. Az ápolási díjban részesül személy az ellátás után nyugdíjjárulék és magán-nyugdíjpénztári tagság esetén magán-nyugdíjpénztári tagdíj fizetésére kötelezett, ezért az ápolási díjat megállapító határozat egy példányát meg kell küldeni a gazdálkodási feladónak a támogatás folyósítása, valamint az ebbl levonandó nyugdíjjárulék és társadalombiztosítási járuléknak az egészségbiztosítási pénztárhoz történ átutalása és a társadalombiztosítási igazolvány kiadása céljából. (5) Ápolási díj a szociális törvényben felsorolt kizáró okok esetében nem állapítható meg. Temetési segély 17.. (1) Temetési segély nyújtható annak a rácalmási lakhellyel rendelkez eltemettetnek, aki a meghalt személy eltemettetésérl gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, feltéve, ha a meghalt személy rácalmási lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezett. (2) A temetési segély iránti kérelmet az eltemettetésrl gondoskodó személy a polgármesteri hivatal, igazgatási ftanácsosánál terjesztheti el. (3) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmez saját, valamint a vele egy háztartásban él személyeknek a kérelem benyújtását megelz hónap jövedelmi viszonyaira vonatkozó igazolást vagy nyilatkozatát. A kérelemhez mellékelni kell a temetkezési szolgáltató által a kérelmez részére kiállított számla eredeti példányát, valamint az elhunyt anyakönyvi kivonatát. (4) A támogatás legkisebb mértéke a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 10 %-a, legfeljebb Ft. 10

11 (5) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összege a mindenkori köztemetés összegével egyez. (6) Nem állapítható meg temetési segély annak az igénylnek, akinek családjában az egy fre jutó jövedelem eléri, illetve meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 250 %-át, egyedül él illetve gyermekét egyedül nevel esetében a 300 %-át. (7) A segély iránti kérelmet, az eltemettetést követ 30 napon túl nem lehet benyújtani. (8) Temetési segélyként kamatmentes kölcsön is megállapítható. Ezen ellátási forma megállapítására a 13. -ban foglaltakat kell értelemszeren alkalmazni. III. Természetben nyújtott szociális ellátások 18.. (1) E rendelet szerint egyes pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók. Természetbeni szociális ellátásként nyújtható: (a) lakásfenntartási támogatás, (b) átmeneti segély, (c) temetési segély. (2) Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tankönyv, a tüzel segély, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése, valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segít támogatás. (3) A természetbeni ellátás nyújtásának módja: az intézmény a szolgáltató részére a számla átutalással történ közvetlen kifizetése. Közgyógyellátás 19.. (1) A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. (2) Méltányosságból, közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg annak a szociálisan rászorult személynek, akinek a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10 %-át eléri, illetve meghaladja, feltéve, hogy családjában az egy fre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül él, illetve gyermekét egyedül nevel esetében a 300 %-át. (3) A kérelemhez mellékelni kell: - az igényl és családja jövedelemnyilatkozatát, és - a beteg részére havi rendszeres gyógyító ellátási szükségletrl szóló orvosi igazolást, vagy - a gyógyászati segédeszközök (hallókészülék), protetikai és fogszabályzó eszközök vásárlása esetében a szakorvos javaslatát és igazolását, a forgalmazó szaküzlet igazolását a fizetend költség összegérl. Ugyanezen szabályok vonatkoznak ezek javítási költségeinek igazolására is. (4) A közgyógyellátásra való jogosultságról a jegyz dönt. A jogosultság egy évre kerül megállapításra. A közgyógyellátásra való jogosultság kezd idpontja a jogosultságot megállapító határozat meghozatalától számított 15. nap. 11

12 IV. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Általános rendelkezések 20.. (1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátást (a továbbiakban: személyes gondoskodás) az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat. E rendelet szerint alapszolgáltatás keretében biztosítja az önkormányzat a HÁZI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ SZERVEZETEN keresztül - Rácalmás közigazgatási területén a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban történ étkeztetést, házi segítségnyújtás keretében segítséget nyújt saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. (2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapellátási formák igénybevétele céljából a kérelmet a HÁZI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ SZERVEZET vezetjének kell benyújtani. Szociálisan rászorult és indokolt az alapellátás megállapítása annak a személynek (kérelmeznek), akinek az egy fre jutó havi jövedelme: egyedül él, illetve gyermekét egyedül nevel esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 200 %-át nem haladhatja meg, kett vagy több együtt él személy esetében a családjában az egy fre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 150 %-át nem haladja meg. Aki életkora miatt saját ellátásáról gondoskodni képtelen, akinek ellátásáról hozzátartozója, vagy vele közös háztartásban él családtagja önhibáján kívül gondoskodni nem tud. Egészségi állapota miatt rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, aki: mozgásában korlátozott, betegségben szenved, fogyatékossága miatt önmaga fenntartásáról gondoskodni képtelen, vagy a fenti felsorolt okok valamelyikének fennállása miatt eltartottjáról gondoskodni képtelen. A szociális helyzet miatti rászorultságot az egy háztartásban élk jövedelemnyilatkozataival, az egészségi állapot miatti rászorultságot háziorvosi, illetve szakorvosi igazolással kell igazolni. (3) Az ellátást meg kell szüntetni, ha: a) az ellátás megállapításának feltételei már nem állnak fenn, b) a jogosult a személyi térítési díj megfizetésével önhibájából legalább 3 hónapja késedelembe esett. (4) Az ellátásra jogosult hozzátartozója, vagy törvényes képviselje a házi szociális gondozók vezetjének jogszabálysért intézkedése ellen, illetve intézkedésének elmulasztása miatt a polgármesternél felülvizsgálatot kezdeményezhet. (5) A (3) bekezdés b) pontjában foglaltak esetén az intézményvezet az elmaradt térítési díj behajtása iránt köteles intézkedni. (6) Az ellátásokért - a rendelet 6. sz. mellékletében meghatározott térítési díjat kell fizetni. Étkeztetés 21.. (1) Rácalmás közigazgatási területén az étkeztetés biztosítása az önkormányzat feladata. 12

13 (2) Étkeztetésre jogosult az a szociális helyzete vagy kora, illetve egészségi állapota miatt rászorult személy, aki önmaga vagy eltartottja részére átmeneti vagy tartós jelleggel a napi egyszeri meleg étkezésrl gondoskodni nem tud. (3) Ez az ellátási forma napi egyszeri meleg ebédet jelent. (1) Házi segítségnyújtási ellátásban részesül jogosult - az ebéd házhozszállítására, - egyéni szükséglet szerinti gondozásra. Házi segítségnyújtás 22.. (2) A házi segítségnyújtást hivatásos gondozói hálózat biztosítja. (3) A házi segítségnyújtást az intézményvezet megtagadhatja, ismételt esetben pedig az ellátást megszüntetheti, ha a segítségnyújtásra jogosult a szociális gondozót munkájában szándékosan akadályozza. (pl. lakásába felhívás ellenére nem engedi be, vagy a gondozó testi épségét veszélyeztet magatartást tanusít) (4)A segítségnyújtás megtagadásáról az intézményvezet jegyzkönyvet köteles készíteni és megküldeni a polgármesteri hivatalnak. (5) Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végz személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történ ellátást A felsorolt segélyezési formáknál a polgármester és a Szociális Bizottság egyéni elbírálással különös méltánylást érdeml esetekben a segély összegétl és meghatározott jövedelemhatároktól eltérhet Az önkormányzat e rendeletében meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátás biztosítására alapítvánnyal, egyházi jogi személlyel, ezek intézményeivel, szociális szolgáltatást végz egyesülettel, egyéni vagy társas vállalkozóval megállapodást köthet. Szociális információs szolgáltatás 25.. (1) Rácalmás Nagyközség Önkormányzata az Sztv a alapján szociális információs szolgáltatást mködtet, az azt igénylk számára. (2) Célja, hogy az Sztv-ben meghatározott, illetve egyéb, a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokat és szolgáltatásokat igénylk megfelel tájékoztatást kapjanak az ellátások hozzáférhetségével és az igénybevételükre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban E rendelet módosításai és kiegészítése január 01. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lév ügyekre is alkalmazni kell. Schrick István polgármester sk. Horváth Mihályné aljegyz sk. 13

14 14

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete

Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tarjánpuszta Község Önkormányzatának Képvisel-testülete a szociális

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.30.) számú rendelet módosításáról Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2003. (V.19.) Önk. számú rendeletének

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 8/2009.(VII.21) Kt számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 8/2009.(VII.21) Kt számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 8/2009.(VII.21) Kt számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához I. Alapadatok 1. számú melléklet a 138/2006. (VI. 29.) Korm. rendelethez Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához 1. A kérelmez személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:...

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 4/2009.(II.13) Kt. számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 4/2009.(II.13) Kt. számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 4/2009.(II.13) Kt. számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 1. Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képvisel -testületének.../2013.(xii.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról és eljárásról Szár Községi Önkormányzat

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátásokról szóló 2/2012.

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRÓL TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRÓL A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 6/2007. (IV. 25.) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 6/2007. (IV. 25.) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 6/2007. (IV. 25.) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre,

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre, Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról,valamint a személyes gondoskodásokról szóló 21/2013.

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013./XII.18./ önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi. III. tv. végrehajtásának helyi szabályairól

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Veszprémvarsány Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociá1is ellátásokról

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról -tervezet- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselő-testületének. 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Abádszalók Város Képviselő-testületének. 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Abádszalók Város Képviselő-testületének 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, felhasználásának ellenőrzéséről Abádszalók Város

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008.(V.27.) RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról

MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008.(V.27.) RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008.(V.27.) RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

8/2007./VIII.15./ 5/2006. /IV.10./

8/2007./VIII.15./ 5/2006. /IV.10./ Kerecseny község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2007./VIII.15./ sz. rendelete a szociális gondoskodásról szóló 5/2006. /IV.10./ sz. rendelettel módosított 4/2005./IX.1./ sz. rendelet módosításáról

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ELLÁTÁSOK A gyermekvédelmi törvény valamint Enying Város Önkormányzatának 6/2006. (III.31.) sz. rendelete alapján adható pénzbeli ellátások városunkban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere 23/2011. (I.25.) sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő- testület 2011. január 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesterre átruházott igazgatási

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzatának. 10 /2008.(XI.5.)Ö.r. számú rendelete

Kövegy Község Önkormányzatának. 10 /2008.(XI.5.)Ö.r. számú rendelete Kövegy Község Önkormányzatának 10 /2008.(XI.5.)Ö.r. számú rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2006. (VII.25.)Ö.r. rendelete módosításáról, egységes szerkezetben

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Egységes szerk. 2012. 02. 15-i állapot. VESZPRÉMVARSÁNY ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2007.(I.27.) rendelete

Egységes szerk. 2012. 02. 15-i állapot. VESZPRÉMVARSÁNY ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2007.(I.27.) rendelete 1 Egységes szerk. 2012. 02. 15-i állapot. VESZPRÉMVARSÁNY ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007.(I.27.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Veszprémvarsány

Részletesebben

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Répcevis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSRÓL TÁJÉKOZTATÓ A RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSRÓL Az önkormányzat a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család idszakos létfenntartási gondokkal küzd,

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki:

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 02.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (III.28.) rendelete. a szociális ellátások rendjéről. Általános rendelkezések

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (III.28.) rendelete. a szociális ellátások rendjéről. Általános rendelkezések Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (III.28.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és ellátásokról

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

3/2015. (11.16. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

3/2015. (11.16. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓECSEG KözsÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (11.16. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóecseg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben