Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. ( I.31. ) KT. sz. rendelet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. ( I.31. ) KT. sz. rendelet"

Átírás

1 Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. ( I.31. ) KT. sz. rendelet Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény pont alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény 132. (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az évi III. törvény helyi végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet célja 1. A rendelet célja, hogy: (1) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény ( továbbiakban Sztv. ) által meghatározott pénzbeli és természetbeni szociális juttatások, személyes gondoskodást nyújtó ellátások részletes szabályait a törvényben rögzített felhatalmazás keretei között megállapítsa, (2) rögzítse a törvényben szabályozott ellátásokon túl az önkormányzat saját költségvetésének terhére biztosított egyéb ellátások igénybevételének feltételeit és módját. A rendelet hatálya 2. A rendelet hatálya a Sztv. 3. (1)-(2)-(3) bekezdésekkel összhangban közigazgatási területén életvitel szerűen tartózkodó személyekre terjed ki. a Sáránd község Az Önkormányzat által nyújtott ellátások 3. (1) Pénzbeli ellátások: I. Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli ellátások: a) átmeneti segély, b) temetési segély. II. A jegyző által megállapított pénzbeli ellátások: a) foglalkoztatást helyettesítő támogatás, b) rendszeres szociális segély c) lakásfenntartási támogatás. (2) Az Önkormányzat által természetben nyújtott szociális ellátások: a) rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás, b) lakásfenntartási támogatás, c) köztemetés, d) méltányossági közgyógyellátás

2 (3) Az Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások: a) étkeztetés, b) házi segítségnyújtás, c) családsegítés d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. (4) A pénzbeli ellátásokat a jogosult részére utólag minden hó 5. napjáig kell kifizetni az önkormányzat pénztárából. Általában a kifizetés minden hónap első szerdáján történik. Ha a hónap 5. napjáig nincs szerdai nap, akkor a kifizetés más hétköznap történik, amelyről a Polgármesteri Hivatal a helyben szokásos módon értesíti az ügyfeleket. Pénzbeli ellátások Átmeneti segély 4. (1) A Sztv. 45. (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően átmeneti segély azoknak a személyeknek adható, akik rendkívüli élethelyzetbe kerülnek betegség, vagy elemi kár miatt, illetve akik időszakosan, vagy tartósan családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni. (2) Az átmeneti segély egyszeri összegét Ft között lehet megállapítani. Elemi kár esetén legfeljebb Ft egyszeri támogatás adható. (3) Átmeneti időszakos segély állapítható meg 2-6 hónapra azon rászorultak részére, akik akiknek létfenntartási problémája egyszeri segély folyósításával nem oldható meg. Az időszakos segély havi mértéke Ft között lehet. Amennyiben többszöri kifizetés kerül megállapításra, a határozatban rendelkezni kell a kifizetések időpontjáról, a kifizetés összegéről, a kifizetés módjáról. (4) Az átmeneti segély megállapításának feltétele, hogy a kérelmező és vele közös háztartásban élők egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át ne haladja meg. (5) Az átmeneti segély odaítéléséről az Önkormányzat által átruházott hatáskörben a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt. A Bizottság a (4) pontban meghatározott jövedelemhatártól eltekinthet váratlanul bekövetkezett krízishelyzet ( betegség, haláleset, elemi kár stb. ) esetén. Temetési segély 5. (1) Temetési segély nyújtható annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott. (2) A kérelemhez csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot és a temetési költségeket igazoló - a kérelmező nevére kiállított - eredeti számlákat. (3) A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetkezés 20 %-ánál. A helyben szokásos legolcsóbb temetkezés költségét a Hajdú Bihar Megyei Temetkezési Vállalattal kötött szerződés alapján a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

3 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 6. (1) Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult az aktív korú személy, amennyiben az Sztv. 33. (1) bekezdés d), e), f), g) pontokban foglalt feltételeknek megfelel. (2) A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy köteles az Sztv. 35. (3) bekezdésben foglalt együttműködési kötelezettségre. (3) Az Sztv. 33. (7) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultsághoz további feltételként írja elő az alábbi kötelezettségeket: a) a tulajdonában, vagy használatában lévő ingatlan udvarán szeméttároló edény elhelyezése és rendeltetésszerű használata, b) csapadékvíz és szennyvíz megfelelő elvezetése, c) az ingatlan udvarának, kertjének rendben tartása, d) a kert megművelése, vagy annak hiányában rendszeres kaszálása, gyommentesítése, különös tekintettel a parlagfűre, e) az ingatlan előtti járdának ( járda hiányában 1 m széles területsávnak ), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének a gondozása, szemét- és gyommentesítése, árok és áteresz rendben tartása, téli időszakban hó- és csúszásmentesítés, f) a lakás és az illemhely rendszeres takarítása, fertőtlenítése, g) amennyiben az ingatlan nincs körbe kerítve, az állatok zárt helyen vagy állattartásra szolgáló épületben történő tartása. (4) Az ellátott köteles a (3) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követően is fenntartani. (5) A (3) bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelést a Polgármesteri Hivatal ügyintézője folyamatosan ellenőrzi. Amennyiben a jogosult a feltételeknek nem felel meg, a jegyző írásban - legfeljebb 15 napos határidő kitűzésével - teljesítésre szólítja fel. (6) Nem állapítható meg, illetve meg kell szüntetni a foglalkoztatást helyettesítő támogatást annak a személynek, aki a felszólítás ellenére a (2)-(4) bekezdésben foglalt kötelezettségeket nem teljesíti. (7) Az Önkormányzat a Munkaügyi Központtal együttműködve pályázati úton közfoglalkoztatást szervez az aktív korú, nem foglalkoztatott személyek részére. Közfoglalkoztatásba elsősorban a tartósan munkanélküli személyeket kell bevonni. Meg kell szüntetni annak az aktív korú személynek az ellátását, aki a felajánlott közmunkát nem fogadja el, vagy a kijelölt munkanapon nem kezdi el és akadályoztatását megfelelő módon nem menti ki. Rendszeres szociális segély 7. Együttműködési feltételek (1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként együttműködésre köteles, melynek keretében a) meg kell jelennie a jogosultságát megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül az együttműködésre kijelölt szervvel, és nyilvántartásba kell vétetnie magát

4 b) a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodik az együttműködésre kijelölt szervvel, a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül, továbbá c) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat. Az együttműködési kötelezettség előírásáról, valamint az együttműködési kötelezettség megszegésének következményeiről a rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban rendelkezni kell. Meg kell nevezni az együttműködésre kijelölt intézményt, az első jelentkezési határidőt és a jelentkezés elmulasztásának következményeit. (2) A nem foglalkoztatott személy esetében a rendszeres szociális segély megállapításának feltétele az együttműködési kötelezettség vállalása az Önkormányzattal, a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának Sárándi Irodájával (4272 Sáránd, Nagy u. 51.) (3) Az együttműködési kötelezettség formája az önkormányzattal a nem foglalkoztatott személy esetében: a) nyilvántartásba vétel (mely iskolai végzettségét és szakképzettségét is tartalmazza) b) a megfelelő igazolások beszerzése a munkaügyi központtól az álláskeresési járadék folyósításának időtartamáról, annak kimerítéséről, valamint a meghatározott együttműködési kötelezettség teljesítéséről c) megjelenési kötelezettség teljesítése (pl. szabályszerű idézésre történő megjelenés) e) a rendszeres szociális segélyezésre való jogosultság vizsgálatában, felülvizsgálatában való közreműködés. (4) Az együttműködési kötelezettség formája a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Sárándi Irodájával: a) nyilvántartásba vétel (mely iskolai végzettségét és szakképzettségét is tartalmazza) b) az elkészített együttműködési terv megvalósulása érdekében az egyéni szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó programokban részt vesz, mely a következőkre terjed ki: ba) az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolat tartásra bb) a nem foglalkoztatott személy számára előírt egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülési programban való részvételre 7/A. Az együttműködés eljárási szabályai (1) Az önkormányzat hivatala a kérelmezőt a kérelem benyújtásakor tájékoztatja a) a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeiről, valamint b) az együttműködésre kijelölt szerv megnevezéséről, elérhetőségéről. (2) Az együttműködésre kijelölt szerv a) a megjelent kérelmezőt nyilvántartásba veszi b) a nyilvántartásba vételt követően tájékoztatja ba) a beilleszkedést segítő program előkészítésének menetéről bb) a beilleszkedést segítő programok típusairól, ezek időpontjáról, időtartamáról bc) az együttműködési szabályokról való megállapodási kötelezettségről c) kidolgozza a segélyben részesülő személy szociális helyzetének és mentális állapotának megismeréséhez szükséges megbeszélés, tájékozódás alapján az egyéni élethelyzethez igazodó, beilleszkedést segítő programot

5 d) folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és legalább 3 havonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést elősegítő programban foglaltak betartását e) kliensei érdekében folyamatos kapcsolatot tart fenn az állami foglalkoztatási szervvel f) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges a rendszeres szociális segélyre jogosult bevonásával módosítja a programot g) írásban jelzi a jegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy az együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget h) megküldi a jegyzőnek a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról szóló értékelését, ezzel tájékoztatja a program végrehajtásáról. (3) Az együttműködés kezdete: a) új kérelmezők esetében a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül b) már megállapított támogatások esetében a támogatás felülvizsgálatát követő 15 napon belül a nyilvántartásba vétellel kezdődik meg. 7/B. A beilleszkedést segítő programok az együttműködésre kijelölt szervnél (1) A beilleszkedést segítő programok típusai a) kapcsolattartás az együttműködésre kijelölt szervvel b) egyéni képességeket fejlesztő foglalkozásokon való részvétel c) életmód-formáló foglalkozásokon való részvétel ca) az életvezetési képesség megőrzését és javítását célzó egyént (és családját) érintő személyes megbeszélések és csoportos foglalkozások cb) a különböző problémák kezelésére, feltárására megoldást bemutató előadásokon való részvétel (alkoholizmus, drog, játékszenvedély, stb.) d) munkavégzésre történő felkészülési programban való részvétel (2) Az együttműködésre kijelölt szerv felveszi a kapcsolatot, illetve folyamatos kapcsolatot tart azokkal a szervekkel, melyek a beilleszkedést segítő programok intézményi hátterét biztosítják. Az együttműködésre kijelölt szerv köteles tájékozódni a beilleszkedési programok megvalósításához szükséges intézményi lehetőségekről: a) a szociális intézményhálózat szolgáltatásiról b) az állami foglalkoztatási szerv képzéseiről. (3) Az együttműködése kijelölt szerv egyidejűleg több beilleszkedési program típusba tartozó beilleszkedést segítő programban is megállapodhat a segélyezettel akkor, ha azok együttes alkalmazása éri el a kívánt eredményt. (4) A beilleszkedést segítő programról kötött megállapodásnak tartalmaznia kell: a) a program tartalmát b) a programban meghatározott tevékenységek, magatartások teljesítésének olyan leírását, hogy abból egyértelmű legyen, hogy a kötelezettség teljesítése mikor valósul meg, ennek érdekében meg kell határozni a kötelezettség rendjét, időtartamát, mértékét. c) azokat az eseteket, körülményeket, melyek miatt a megállapodás nem teljesítése az együttműködési kötelezettség megszegését jelenti.

6 7/C. Az együttműködési kötelezettség megszegése, és annak következményei (1) Együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha az érintett, rendszeres szociális segélyben részesülő személy: a) a segélyezett az együttműködésre kijelölt szervvel az első jelentkezésként megjelölt időpontig nem veszi fel a kapcsolatot, b) a segélyben részesülő a foglalkoztatása esetén az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló munkaszerződést a tárgyhónapot követő hónap első munkanapján nem mutatja be a Polgármesteri Hivatalnál c) nem tartja be az együttműködés eljárási szabályait d) az együttműködési felhívásra meg nem jelent személy az akadályoztatásáról, a távolmaradásának okáról szóló igazolást a felhívás kézhezvételétől számított 3 napon belül nem mutatja be, e) a támogatásra való jogosultság vizsgálatakor, valamint a jogosultság évenkénti felülvizsgálatakor megállapításra kerül, hogy a kérelmező az együttműködési kötelezettségnek nem tesz eleget, a megjelölt határidőben a felülvizsgálathoz szükséges dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal felé nem nyújtja be, a felülvizsgálati eljárás során nem tanúsít közreműködő magatartást. f) a segélyben részesülő a 7/C. -ban megfogalmazott, beilleszkedést segítő programban önhibájából nem vesz részt, vagy azt nem fejezi be. (3) Az együttműködési kötelezettség megszegésének következményei: Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a rendszeres szociális segélyre jogosult személynek, aki a rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatt az együttműködésre kijelölt szervvel fennálló együttműködési kötelezettségét két éven belül ismételten megszegi. Lakásfenntartási támogatás 8. A lakásfenntartási támogatási kérelem elbírálásánál a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó rendelkezéseket figyelembe kell venni. A rendeletben megállapított feltételek teljesítésére a jegyző 15 napos határidő tűzésével felszólítja a kérelmezőt. Amennyiben a határidő eredménytelenül telt el, a támogatást meg kell szüntetni, illetve a kérelmet el kell utasítani. Természetben nyújtott szociális ellátások Köztemetés 9.

7 (1) A köztemetés iránti kérelmet az elhunyt hozzátartozója, vagy az eltemettetésről gondoskodó személy külön nyomtatványon kérheti az Önkormányzattól. A kérelmet a Polgármester bírálja el. (2) Köztemetésként a helyben szokásos legolcsóbb temetést kell alkalmazni. (3) A köztemetésről a temetésre egyébként kötelezett hozzátartozóval megállapodást kell kötni, melyben rögzítve vannak a köztemetés költségének visszafizetési feltételei. A visszafizetésre legfeljebb 6 hónapot lehet engedélyezni. (3) Amennyiben a kötelezett határidőre a visszafizetést nem teljesíti, a költségek hagyatéki teherként bejelentésre kerülnek az illetékes közjegyzőnél. Méltányossági közgyógyellátás 10. (1) A Sztv. 50. (3) bekezdés alapján a települési önkormányzat méltányossági közgyógyellátást állapíthat meg annak a szociálisan rászoruló személynek, aki normatív és alanyi közgyógyellátásra nem jogosult és akinél a) az egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át, egyedül élő esetén annak 230 %-át nem éri el, b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15 %-át eléri. (2) A közgyógyellátás megállapítása iránti kérelmet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet ban meghatározottak szerint formanyomtatványon kell benyújtani. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Szociális étkeztetés 11. (1) Az Önkormányzat napi egyszeri meleg étkezést biztosít a Sztv. 62. (1) bekezdésében meghatározott személyek részére. (2) Az étkezés a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától esedékes, kivéve, ha az ellátás hiánya a jogosult egészségét, testi épségét, életét veszélyezteti, mert ebben az esetben az étkezés lehetőségét haladéktalanul biztosítani kell. (3) A rászorultság feltételeit évente egy alkalommal felül kell vizsgálni. (4) Ha az étkezést a jogosult ideiglenesen nem kívánja igénybe venni, úgy az étkezést biztosító konyhán legalább két munkanappal a távolmaradást megelőzően be kell jelenetenie. (5) Az étkezésért fizetendő díjat - jövedelemhatár-sávonként meghatározva - a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (6) Az étkezés az Önkormányzati konyhán vehető igénybe helyben fogyasztással, elvitellel vagy házhozszállítással. A házhozszállítás díja március 01.-től havi Ft ingatlanonként. Házi segítségnyújtás 12.

8 (1) A kétezer főt meghaladó település önkormányzata házi segítségnyújtást köteles működtetni. (2) Sáránd településen külön megállapodás alapján a házi segítségnyújtást a Sárándi Református Egyházkerület látja el. Családsegítés 13. Sáránd településen a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot a Hosszúpályi Mikrotérség működteti az Önkormányzattal kötött társulási megállapodás szerint. A családsegítő szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 14. A településen jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működik a Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht.-val kötött ellátási szerződés alapján. Térítési díjak 15. (1)A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért a jogosult vagy a tartásra, gondozásra kötelezhető hozzátartozója személyi térítési díjat fizet, melyet az intézményi térítési díj figyelembevételével e rendelet melléklete alapján kell megállapítani. (1) A személyi térítési díj megállapításáról, a kedvezmény mértékéről a Konyha vezetője (intézményvezető) dönt. (2) Az étkezés, házi segítségnyújtás a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától esedékes, kivéve, ha az ellátás hiánya a jogosult testi épségét, életét veszélyezteti. (3) A rászorultság feltételeit évente egy alkalommal felül kell vizsgálni. Személyi térítési díj 16. (1) A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál a kötelezett rendszeres havi jövedelme vehető figyelembe. (2) Az étkeztetésért fizetendő általános forgalmi adóval növelt személyi térítési díj, amely az élelmezési térítés és az igénybe vett étkezések számának szorzata, nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 30 %-át.

9 Szociálpolitikai Kerekasztal 17. (1) Jelen rendelettel Sáránd Község Önkormányzata a Sztv. 58/B. (2) bekezdésének megfelelően létrehozza a helyi Szociálpolitikai Kerekasztalt. (2) A Szociálpolitikai Kerekasztal tagja a polgármester, a jegyző, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alkalmazottai, az Önkormányzat fenntartásában működő óvoda és iskola intézményvezetői, az Önkormányzat illetékességi területén működő háziorvos és házi gyermekorvos, a védőnő, az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottságának tagjai, a nemzetiségi önkormányzat képviselője, a helyi egyházak képviselője. Az ülésre meghívják a Polgármesteri Hivatal gyámügyi és szociális feladatkört ellátó ügyintézőit is. (3) A Szociálpolitikai Kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülésezik, melynek összehívásáról a jegyző gondoskodik, de igény esetén rendkívüli ülést vagy megbeszélést is tarthat. (4) A Szociálpolitikai Kerekasztal feladatát képezi különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban rögzített feladatok megvalósulásának folyamatos figyelemmel kísérése, a közfoglalkoztatási terv véleményezése. VI. FEJEZET ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 18. (1) A pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalnál lehet előterjeszteni, szóban vagy írásban. A szóban előterjesztett kérelmet jegyzőkönyvbe kell foglalni. A Polgármesteri Hivatal az e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben az elektronikus úton történő ügyintézés lehetőségét a technikai korlátok miatt - kizárja. (2) Átmeneti segély iránti kérelmet az is előterjesztheti, aki a rászorult helyzetéről tudomást szerez. Ebben az esetben az eljárás hivatalból is megindítható. 19. (1) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a pénzbeli és természetbeni ellátások körében a kérelmező köteles családja vagyoni és jövedelmi viszonyairól nyilatkozatot adni, továbbá a kérelem benyújtásával egyidejűleg az előírt mellékleteket csatolni, melyre ellátástípustól függően a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III. 27.) Korm. rendelet mellékletei, illetve annak 1. sz. melléklete az irányadó. (2) A megfelelően kitöltött mellékletek hiányában az ügy nem bírálható el. A Hivatal a kérelmezőt egy alkalommal írásban felhívja a kérelem benyújtásától számított 8 napon belül, 8 napos határidő kitűzésével - a hiányzó mellékletek pótlására. A felhívás nem teljesítése esetén a Hivatal a kérelmet elutasítja, kivéve, ha az a benyújtott egyéb mellékletek alapján vagy a Hivatal hivatalos tudomása alapján elbírálható.

10 20. (1) A Polgármesteri Hivatal a kérelmező szociális helyzetéről tájékozódik, amennyiben szükséges, környezettanulmányt készít. Környezettanulmányt kell minden olyan esetben végezni, ha a benyújtott igazolások és nyilatkozatok alapján a rászorultság ténye nem állapítható meg egyértelműen. (2) Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha a kérelmező életkörülményeit a hivatal már bármely ügyben vizsgálta, és nem feltételezhető azokban lényeges változás. (3) Sürgős szükség esetén - ha a kérelmező életkörülményei az azonnali segítséget indokolják - a kérelem bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján teljesíthető. (4) A kérelmező köteles a szociális helyzetéről való tájékozódást elősegíteni, annak feltárásában közreműködni. 21. (1) A jövedelem- és vagyonnyilatkozat nyomtatványt a kérelem-nyomtatvány mellékleteként, a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél lehet beszerezni. A nyomtatvány tartalmazza az Sztv., valamint a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III. 27.) Korm. rendelet által kért adatokat. (2) Nem terheli vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség a kérelmezőt - pénzbeli és természetbeni ellátás igénylése esetén - ha kérelmének beadását megelőző 3 hónapon belül megfelelő vagyonnyilatkozatot tett, és körülményeiben változás nem történt. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni a csatolandó mellékletekre is. Erre a kérelemben - a korábbi ügyszám megjelölésével - utalni kell. (3) A (2) bekezdéstől eltérően vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli a kérelmezőt, ha korábbi vagyonnyilatkozatát a hatáskörrel rendelkező szerv felülbírálta ill. korábbi kérelmét a vagyonnyilatkozat hiányosságai miatt utasították el. (4) A kérelemhez csatolni kell a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolást (munkabér esetén munkáltatói igazolást, egyéb rendszeres jövedelem esetén olyan tartalmú igazolást, amelyből a jövedelem jogcíme és összege kétséget kizárólag megállapítható), az egyéb jövedelmeknél (pl. nem rendszeres munkavégzés) pedig az utolsó 12 hónap alatt szerzett jövedelmekről szóló igazolást, amelynek/amelyeknek tartalmaznia kell a legalább a jogcímet, az összeget, annak az időszaknak a megjelölését, amelyre tekintettel a jogosult azt kapta, valamint a fizetésre kötelezett megjelölését. (5) Amennyiben az ellátást igénylő valamint a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó egyéni vállalkozó, csatolnia kell a rendelkezésére álló legutóbbi adóbevallás másolatát. Szükség esetén a jövedelemadó alap közlésére az állami adóhatóságot kell megkeresni. (6) Ha az önkormányzat hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a csatolt jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, az Sztv. 10. (6) bekezdés alapján kell eljárni. Adatkezelés 22.

11 (1) Az adatkezelés szabályait a jegyző köteles betartani és betartatni. (2) A nyilvántartások vezetésére a Sztv ai, és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezései irányadóak. (3) A nyilvántartásokat tartalmazó forrásokat a felhasználás idején kívül elzárva, illetőleg oly módon kell tárolni, hogy illetéktelenek ne férjenek hozzá. Záró rendelkezés 23. Ez a rendelet február 01. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell. Ezzel egy időben hatályát veszti a 10/2003. (VIII.12.) KT sz. rendelet. Sáránd, január 31. Nagy Józsefné polgármester Dr. Bálint Erika jegyző Záradék: Kihirdetve: január 31. Hatályos: február 01. Dr. Bálint Erika jegyző

12 1. számú melléklet a szociális étkezésért fizetendő díjakról. Jövedelemhatár Fizetendő díjak január 1-től 0 Ft-tól az öregségi nyugdíj 355 Ft legkisebb összegének 140 %-ig ( Ft-ig) Az öregségi nyugdíj legkisebb 400 Ft összege 140 % és 200 %-a közötti jövedelem ( Ft-ig) Az öregségi nyugdíj legkisebb 470 Ft összege 200 % és 300 %-a közötti jövedelem ( Ft-ig) Az öregségi nyugdíj legkisebb 500 Ft összege 300 % és 400 %-a közötti jövedelem ( Ft-ig) Az öregségi nyugdíj legkisebb 570 Ft összege 400 %-ától ( Ft - )

13 2. számú melléklet A Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat ( 4025 Debrecen, Arany János u. 40. ) január 18.-án kelt közlése alapján A helyben szokásos legolcsóbb temetkezés költsége január 20-tól Közköltséges földbetemetés esetén Ft Közköltséges hamvasztásos temetés esetén Ft

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2009.(IV.10.) önkormányzati rendelet módosításáról Demecser

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról -tervezet- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nyírmihálydi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2..

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2.. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III. 18.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2005. ( XI.1.) rendelet módosításáról Badacsonytördemic

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól

Részletesebben

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Bajna Község Képviselő- testületének 9/2011.( IX.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól.

Bajna Község Képviselő- testületének 9/2011.( IX.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól. Bajna Község Képviselő- testületének 9/2011.( IX.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól. Bajna Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a helyi önkormányzatról szóló 1990.évi

Részletesebben

Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lipót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Répcevis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése,

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról:

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2011. (VII.25.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2011. (VII.25.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. július 25. Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2011.

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 14/2009.

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályairól

A szociális ellátások helyi szabályairól Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (II.25.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 9/2003. (IX.09.) 4 rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2013.(II.01) önkormányzati rendelete

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2013.(II.01) önkormányzati rendelete Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2013.(II.01) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól 2014. január 01-től hatályos szöveg

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009.(V.11.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009.(V.11.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009.(V.11.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Egységes szerk. 2012. 02. 15-i állapot. VESZPRÉMVARSÁNY ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2007.(I.27.) rendelete

Egységes szerk. 2012. 02. 15-i állapot. VESZPRÉMVARSÁNY ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2007.(I.27.) rendelete 1 Egységes szerk. 2012. 02. 15-i állapot. VESZPRÉMVARSÁNY ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007.(I.27.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Veszprémvarsány

Részletesebben

Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási formák részletezik. 2.

(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási formák részletezik. 2. Magyarkeszi Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Magyarkeszi

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Az Ör. 1. (2) bekezdése hatályát veszti. Az Ör. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Ör. 1. (2) bekezdése hatályát veszti. Az Ör. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (IX.23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 13/2008.(X.09.) számú és a 6/2009.(III.19.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2012.(VI.29.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT 6/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete a

Részletesebben

I. FEJEZET. 1. A rendelet célja

I. FEJEZET. 1. A rendelet célja Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet célja. Bevezető rendelkezések. (1) A rendelet hatálya az Sztv. 3. ( 1 ) - ( 3 ) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.

A rendelet célja. Bevezető rendelkezések. (1) A rendelet hatálya az Sztv. 3. ( 1 ) - ( 3 ) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 5/2009.(III.27.) számú rendelete A szociális ellátásokról, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 18/2009.(IX.25) számú rendelettel Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013.(XII.05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013.(XII.05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a szociális ellátások helyi szabályozásáról MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013.(XII.05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális ellátások helyi szabályozásáról Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(I. 20.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(I. 20.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(I. 20.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról A rendelet célja 1.. E rendelet célja, hogy a családok és

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011 (V.13.) önkormányzati rendelete

Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011 (V.13.) önkormányzati rendelete Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011 (V.13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Részletesebben

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Veszprémvarsány Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociá1is ellátásokról

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 4.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 24/2013.(XII.11.)önkormányzati rendelete a szociális ellátások szabályozásáról

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 24/2013.(XII.11.)önkormányzati rendelete a szociális ellátások szabályozásáról BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2013.(XII.11.)önkormányzati rendelete a szociális ellátások szabályozásáról Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete a szociális ellátásokról és eljárásról (Egységes szerkezetben a 3/2012.(I.25.) önkormányzati rendelettel, a 11/2012.(IX.13.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról és eljárásról Szár Községi Önkormányzat

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS ÉS EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló évi III. tv. (továbbiakban Szt.)3..(1)-(8) bekezdésben foglaltakra.

A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló évi III. tv. (továbbiakban Szt.)3..(1)-(8) bekezdésben foglaltakra. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (VI. 10.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 9/2009. (IV. 27.) Kt. rendelet (továbbiakban R ) módosításáról 1.. Az R 2.. (1) bekezdése

Részletesebben

Nyáregyháza Község Önkormányzatának

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Nyáregyháza Község Önkormányzatának 9/2006. (VI.21.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátásokról szóló 2/2012.

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és ellátásokról.

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és ellátásokról. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és ellátásokról Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

I. fejezet. 1. A rendelet célja

I. fejezet. 1. A rendelet célja Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Sajókápolna Község Önkormányzat képviselő-testületének. 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete

Sajókápolna Község Önkormányzat képviselő-testületének. 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete Sajókápolna Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Sajókápolna Község Önkormányzat

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Eljárási rendelkezések

Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Eljárási rendelkezések Nádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól, valamint a magánlakásépítéshez,

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 4/2012.(II.24.) Rendelet típusa: módosító Rendelet címe: A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátások

Részletesebben

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 21.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és ellátásokról

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 21.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és ellátásokról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4 / ( III.08. ) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4 / ( III.08. ) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4 / 2012. ( III.08. ) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ( továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

A R. 22. (4)-(6) bekezdései helyébe a következő (4)-(6) bekezdések lépnek:

A R. 22. (4)-(6) bekezdései helyébe a következő (4)-(6) bekezdések lépnek: Akasztó Község Képviselőtestülete 2/2012. (II.23.) Önkormányzati rendelet a szociális ellátásokról szóló 7/2010. (IX.15.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Akasztó Község Képviselőtestülete az Alkotmány

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(XII/19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról.

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(XII/19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(XII/19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben