CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/1993.(VIII.26.) r e n d e l e t e. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/1993.(VIII.26.) r e n d e l e t e. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról"

Átírás

1 CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/1993.(VIII.26.) r e n d e l e t e a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról ( a módosításokkal egységes szerkezetben ) 1. Fejezet Általános rendelkezések 1. 1 E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról az évi III. tv. (a továbbiakban Szt.) 25. (3) bekezdésében, 26. -ában és 92. (1)-(2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján meghatározza a Csorvás Nagyközség Önkormányzata által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit Az Szt.-ben, továbbá az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos hatásköreinek gyakorlását a Képviselő-testület Csorvás Város Polgármesterére átruházza. 4. E rendelet meghatározza a pénzbeli, a természetben nyújtott és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások egyes formáit, a jogosultság feltételeit, mértékét, a megállapítás és a megszüntetés módjait. 5. Csorvás Nagyközség Önkormányzata által nyújtott szociális ellátások formái: a.) Pénzbeli szociális ellátások, ezen belül: a.a. 4 foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a.b. lakásfenntartási támogatás, a.c. ápolási díj, a.d. átmeneti segély, a.e. 5 gyógyszertámogatási segély, a.f. temetési segély, a.g. 6 a.h. 7 a.i. 8 a.j. 9 1 Az 1. -t a 15/2004.(VI.1.) Ör. módosította. 2 A 2. -t a 15/2004.(VI.1.) Ör. helyezte hatályon kívül. 3 A 3. -t a 13/2006.(VI.30.) Ör. módosította. 4 Az 5. a.a. pontját a 12/2011.(IX.1.) Ör. módosította, hatályos szeptember 1-jétől. 5 Az 5. a.e. pontját a 4/2003.(II.7.) Ör. módosította. 6 Az 5. a.g. pontját a 12/2011.(IX.1.) Ör. helyezte hatályon kívül. 7 Az 5. a.h. pontját a 12/2011.(IX.1.) Ör. helyezte hatályon kívül. 8 Az 5. a.i. pontját 6/1997.(IV.24.) Ör. hatályon kívül helyezte. 9 Az 5. a.j. pontját a 7/1998.(IV.16.) Ör. hatályon kívül helyezte.

2 2 a.k. rendszeres szociális segély, a.l. 10 időskorúak járadéka, a.m. 11 kamatmentes szociális kölcsön b.) 12 Természetbeni szociális ellátások, ezen belül: b.a. lakásfenntartási támogatás, b.a/a. 13 b.b. átmeneti segély, b.c. temetési segély, b.d. köztemetés, b.e. közgyógy-ellátási igazolvány méltányosságból történő kiadása, b.f. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. b.g. 14 II. Fejezet Eljárási rendelkezések 6. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások iránti kérelmet Csorvás Nagyközség Polgármesteri Hivatalánál kell előterjeszteni. 7. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránti kérelmet annak az intézménynek a vezetőjénél kell benyújtani, amelynek a feladata a kért szociális ellátás nyújtása. (2) 15 A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételét - a bölcsődét kivéve - az intézményvezető döntése alapozza meg. Az intézmény vezetője írásban tájékoztatja a személyi térítési díj összegéről a térítési díj fizetésre kötelezettet. (3) 16 (4) Az intézmény vezetője a jogosult azonnali ellátásáról gondoskodik, ha annak helyzete a soron kívüli ellátást indokolja. 8. A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező - nevét, - születési helyét és idejét, - anyja nevét, - állandó lakcímét, - tartózkodási helyét, valamint a vele egy háztartásban élők nevét, az együttélés jogcímét. 10 Az 5. a.l. pontjának tartalmát a 11/1997.(XII.31.) Ör. módosította. 11 Az 5. a.m. pontját a 4/2003.(II.7.) Ör. állapította meg. 12 Az 5. b) pontjának utolsó mondatát a 20/2005.(XI.4.) Ör. helyezte hatályon kívül. 13 A b.a/a. pontot a 2/2004.(I.30.) önkormányzati rendelet helyezte hatályon kívül. 14 Az 5. b.g. pontját a 4/2003.(II.7.) Ör. helyezte hatályon kívül. 15 A 7.. (2) bekezdés első mondata szövegét a 16/1999.(XII.29.) Ör. módosította. 16 A 7.. (3) bekezdést a 15/2004.(VI.1.) Ör. helyezte hatályon kívül.

3 3 9. (1) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a saját, valamint a családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, illetve azokat igazolni. (2) 17 (3) 18 (4) 19 (5) A jövedelem-számításnál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél 3 hónap, egyéb jövedelmeknél 1 év. (6) Az 1 főre jutó családi jövedelem: a havi családi összjövedelem osztva az egy háztartásban élő közeli hozzátartozók számával. 10. Amennyiben a benyújtott kérelemhez nem mellékelték az elbíráláshoz szükséges igazolást, illetve nyilatkozatot, a kérelmezőt 15 napon belül hiánypótlásra kell felhívni. 11. (1) 20 Ha a pénzbeli és természetben nyújtott ellátásra vonatkozó igényt jogerősen teljesítik, az ellátás a kérelem benyújtásától esedékes. (2) 21 (3) 22 (4) (1) A szociális ellátás céljára felhasználható önkormányzati forrásokkal való célzott és hatékony gazdálkodás érdekében a Polgármesteri Hivatal a kérelmező által közölt adatokat, tényeket, valamint szociális helyzetet - a (2) bek. kivételével - környezettanulmány során ellenőrizheti. (2) 24 12/A. 25 Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása esetében egyszerűsített határozat hozható, ha a hatáskör gyakorlója a kérelemnek helyt ad, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél. 13. (1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátást meg kell szüntetni, ha: a.) az ellátásban részesülő az ellátást nem rendeltetésszerűen használja fel, b.) az ellátásban részesülő szándékosan valótlan adatok közlésével, vagy olyan körülmény elhallgatásával tévesztette meg az ellátás megállapítóját, amelynek figyelembe vételével nem lett volna jogosult az ellátásra, (2) bekezdését a 15/2004.(VI.1.) Ör. helyezte hatályon kívül (3) bekezdését a 15/2004.(VI.1.) Ör.. helyezte hatályon kívül (4) bekezdését a 15/2004.(VI.1.) Ör. helyezte hatályon kívül. 20 A 11.. (1) bekezdés szövegét a 11/1997.(XII.31.) Ör. módosította. 21 A 11. (2) bekezdését a 11/1997.(XII.31.) Ör helyezte hatályon kívül. 22 A 11. (3) bekezdését a 12/2011.(IX.1.) Ör. helyezte hatályon kívül. 23 A 11. (4) bekezdését a 12/2011.(IX.1.) Ör. helyezte hatályon kívül. 24 A 12. (2) bekezdését a 4/2003.(II.7.) Ör. helyezte hatályon kívül. 25 A 12/A. -t a 20/2005.(XI.4.) Ör. állapította meg.

4 4 (2) 27 c.) az ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról - annak ellenére, hogy a jogosultság megállapításakor erre a figyelmét felhívták - 15 napon belül nem értesíti az ellátást megállapító szervet, d.) a jogosultság feltételei megszűntek, e.) 26 az ellátásban részesülő az ellátás felülvizsgálatában nem működik együtt. (3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás megszüntethető, ha az ellátásban részesülő: a.) a házirendben foglaltakat többször és súlyosan megszegi, b.) a megállapított térítési díjat - felszólítás ellenére sem - fizeti meg. Az ellátás megszüntetéséről az a szerv intézkedik, amely az ellátás igénybevételét engedélyezte. III. Fejezet Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (1) 29 Az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeit, az ellátás összegét az Szt /C. -ai állapítják meg. (2) 30 (3) 31 Az Szt. 37. (1) bekezdésében meghatározottakon túlmenően rendszeres szociális segélyre jogosult az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki a) a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakhatósági állásfoglalása alapján munkaképességét legalább 50%-ban elvesztette, illetve legalább 40%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett; b) pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége a közfoglalkoztatásban való részvételét akadályozza vagy kizárja, és erről szakorvosi véleményt csatol; c) gyermeket vár és ezt terhes-gondozási könyvvel igazolja. Lakásfenntartási támogatás l5. 32 Az önkormányzat normatív lakásfenntartási támogatást nyújt (Szt. 38. (1) bekezdésének a) pontja) az Szt.-ben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (1) A normatív lakásfenntartási támogatás kiegészítéseként az önkormányzat helyi lakásfenntartási támogatást nyújt annak a személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. 26 A 13. (1) bekezdésének e.) pontját a 4/2003.(II.7.) Ör. állapította meg. 27 A 13. (2) bekezdését a 4/2003.(II.7.) Ör. helyezte hatályon kívül. 28 A III. Fejezet címét a 15/2004.(VI.1.) Ör. módosította. 29 A 14. (1) bekezdését a 12/2011.(IX.1.) Ör. módosította. 30 A 14. (2) bekezdését a 15/2004.(VI.1.) Ör. helyezte hatályon kívül. 31 A 14. (3) bekezdését a 12/2011.(IX.1.) Ör. állapította meg. 32 A 15. -t a 15/2004.(VI.1.) Ör. módosította. 33 A 16. -t a 12/2011.(IX.1.) Ör. módosította, hatályos szeptember 1-jétől.

5 5 (2) A kiegészítésként nyújtott lakásfenntartási támogatás havi összege 1.000,-Ft, tartama a normatív lakásfenntartási támogatás időpontjához igazodóan egy év /A Ápolási díj Átmeneti segély 26. (1) Átmeneti segélyben részesülhetnek azok, akik a létfenntartásukat veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültek, valamint azok, akik időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdenek. (2) 44 Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, és az önkormányzattól más rendszeres támogatási formában nem részesülnek (pl. lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély, nevelési segély stb.), a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetében ennek másfélszeresét nem haladja meg, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. 34 A 17. -t a 15/2004.(VI.1.) Ör. helyezte hatályon kívül. 35 A 18. -t a 15/2004.(VI.1.) Ör. helyezte hatályon kívül. 36 A 19. -t a 15/2004.(VI.1.) Ör. helyezte hatályon kívül. 37 A 20. -t a 15/2004.(VI.1.) Ör. helyezte hatályon kívül. 38 A 21. -t a 15/2004.(VI.1.) Ör. helyezte hatályon kívül. 39 A 22. -t a 15/2004.(VI.1.) Ör. helyezte hatályon kívül. 40 A 23. -t a 15/2004.(VI.1.) Ör. helyezte hatályon kívül. 41 A 24.. szövegét a 4/2003.(II.7.) Ör. helyezte hatályon kívül. 42 A 24/A..-t a 2/2004.(I.30.) Ör. helyezte hatályon kívül. 43 A 25. -t a 18/2008.(XII.5.) Ör. helyezte hatályon kívül azzal, hogy a december 31. napján méltányossági ápolási díjban részesülő személyek részére folyósított ápolási díj március 31. napjával szűnik meg.. 44 A 26.. (2) bekezdését a 16/1995.(XI.9.) Ör. módosította.

6 6 27. Az átmeneti segély lehet egyszeri segély, vagy rendszeres átmeneti segély. 28. (1) Az egyszeri átmeneti segély évenként legfeljebb négy alkalommal adható. 45 Az egy alkalommal folyósított összeg felső határa nem lehet magasabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90 %-ánál. (2) (1) A rendszeres átmeneti segély évente legfeljebb 3 hónapra állapítható meg és havi összege nem haladhatja meg az egyszeri átmeneti segély összegét. (2) Különösen akkor indokolt rendszeres átmeneti segély nyújtása, ha: a.) a rászoruló átmenetileg semmilyen ellátásban nem részesül, jövedelemmel nem rendelkezik (pl.: nyugdíjának, járadékának, a munkanélküliek jövedelempótló támogatásának megállapítása igazoltan folyamatban van, stb.) b.) a rászorulónak nincs olyan közeli hozzátartozója, aki a napi létfenntartását biztosítani tudná, c.) a rászoruló alkalmi munkavállalási lehetősége egészségi állapota, ill. egyéb körülmények (pl.: téli időszak) miatt korlátozott. 29/A /B. 48 Kamatmentes szociális kölcsön (1) Kamatmentes szociális kölcsön állapítható meg: a) temetési költségek megelőlegezésére, b) a megállapított jövedelem ill. rendszeres pénzellátás folyósítását megelőző időre, ha annak kifizetése nem az ellátásban részesülőnek felróható okból késik, feltéve, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, b) egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát. (2) Kamatmentes szociális kölcsön csak annak állapítható meg, aki jövedelemmel ( Szt. 4. (1) bek. a) pont) vagy rendszeres pénzellátással (Szt. 4. (1) bek. i) pont) rendelkezik, illetve rendszeres pénzellátásának folyósítása folyamatban van. (3) A kölcsön összege nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum ötszörösét. (4) A kamatmentes szociális kölcsön visszafizetésének futamideje a kölcsön folyósítását követő hónaptól számított maximum egy év. Ezen időtartamon belül a törlesztés kezdő időpontját, ütemezését - a kölcsönt igénybe vevő kérelmében foglaltaknak figyelembe vételével - az ellátás megállapítására hatáskörrel rendelkező állapítja meg. (5) A visszafizetési kötelezettség nem teljesítése vagy késedelmes teljesítése esetén a kölcsönt a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény 232. (2) bekezdésében meghatározott kamattal megemelt összegben kell visszafizetni. Ilyen esetekben a kamattal megemelt összegű szociális kölcsön visszafizetését követő egy éven belül a kamatmentes szociális kölcsönben részesített számára újabb ilyen kölcsön nem nyújtható. 45 A 28.. (1) bekezdésének 2. mondatát a 2/1995.(III.14.) Ör. módosította. 46 A 28. (2) bekezdését a 4/2003.(II.7.) Ör. helyezte hatályon kívül. 47 A 29/A. -t a 13/2006.(VI.30.) Ör. helyezte hatályon kívül. 48 A 29/B. -t a 4/2003.(II.7.) Ör. állapította meg.

7 Temetési segély 36. (1) 55 Nem állapítható meg temetési segély annak a személynek, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén 200%-át meghaladja. (2) 56 A segély összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-a. (3) A temetési segély a Csorváson legolcsóbb temetés költségeinek teljes összegét is elérheti, ha a kérelmező és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozóinak egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át, kivéve, ha a temetés költségeinek megfelelő, vagy azt meghaladó értékű ingó, vagy ingatlan vagyont örökölt Köztemetés 38. (1) Annak a vagyontalan személynek közköltségen történő eltemettetéséről, akinek nincs vagy nem lelhető fel tartásra köteles és képes hozzátartozója, az önkormányzat a Szt ában foglaltak szerint gondoskodik. (2) 58 Közgyógyellátás 39. A közgyógyellátásra jogosultak körét, valamint a közgyógy-ellátási igazolvány kiállítására vonatkozó szabályokat a Szt ai tartalmazzák. 49 A 30.. szövegét a 16/1995.(XI.9.) Ör. hatályon kívül helyezte. 50 A 31. -t a 15/2004.(VI.1.) Ör. helyezte hatályon kívül. 51 Hatályon kívül helyezte a 7/1998.(IV.16.) Ör. 52 Hatályon kívül helyezte a 7/1998.(IV.16.) Ör. 53 Hatályon kívül helyezte a 7/1998.(IV.16.) Ör. 54 Hatályon kívül helyezte a 7/1998.(IV.16.) Ör. 55 A 36. (1) bekezdését a 2/2004.(I.30.) Ör. módosította. 56 A 36. (2) bekezdését a 2/2004.(I.30.) Ör. módosította. 57 A 37. -t a 15/2004.(VI.1.) Ör. helyezte hatályon kívül. 58 A 38. (2) bekezdését a 15/2004.(VI.1.) Ör. helyezte hatályon kívül

8 Közgyógyellátásra jogosult méltányosságból az a személy, akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át nem haladja meg, és a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 25 %-át Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 42. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szabályait a Szt ai, valamint a 32/1993.(II.17.) Korm. rendelet 11. -a tartalmazza Rendszeres szociális segély 47/A. 66 (1) Az aktív korú rendszeres szociális segélyben részesülő, egészségkárosodottnak nem minősülő személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként együttműködik Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye Családsegítő Szolgálatával (továbbiakban: családsegítő szolgálat). (2) Az aktív korú rendszeres szociális segélyben részesülő személy az együttműködés keretében köteles: a) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül a családsegítő szolgálatnál a kapcsolat felvétele céljából megjelenni, b) a családsegítő szolgálattal az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programról írásban megállapodást kötni, c) a beilleszkedést segítő programban foglaltakat teljesíteni. 59 A 40. -t a 18/2008.(XII.5.) Ör. módosította. 60 A 41.. szövegét a 4/2003.(II.7.) Ör. helyezte hatályon kívül. 61 Hatályon kívül helyezte a 7/1998.(IV.16.) Ör. 62 Hatályon kívül helyezte a 7/1998.(IV.16.) Ör. 63 Hatályon kívül helyezte a 7/1998.(IV.16.) Ör. 64 A 46. -t a 20/2005.(XI.4.) Ör. helyezte hatályon kívül. 65 A 47. -t a 20/2005.(XI.4.) Ör. helyezte hatályon kívül. 66 A 47/A. -t a 3/2009.(II.27.) Ör. módosította.

9 9 (3) A beilleszkedést segítő programok típusai: a) tanácsadás, információ-nyújtás, (jogi, társadalombiztosítási, egészségügyi stb.) b) képességfejlesztést, életmódot, életvitelt formáló egyéni foglalkozás, c) szocializációs, kapcsolat-építő csoportos foglalkozás, d) térítési kötelezettséggel nem járó képzés. 47/B. 67 (1) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy együttműködési kötelezettségét megszegi, ha a) a segélyt megállapító határozatban megjelölt időben a kapcsolat felvétele céljából a családsegítő szolgálatnál nem jelenik meg, b) a családsegítő szolgálat által előírt időpontban nem jelenik meg és távolmaradását nem igazolja, c) a számára előírt foglalkozáson, tanácsadáson nem vesz részt, d) a beilleszkedési programban meghatározottakat nem hajtja végre. (2) A családsegítő szolgálat a rendszeres szociális segélyben részesülő személy együttműködési kötelezettségének megszegéséről a mulasztást követő 5 napon belül írásban tájékoztatja a jegyzőt. Időskorúak járadéka /A IV. Fejezet Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások /A. 73 Az önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye az alábbiakban felsorolt személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat biztosítja: a) alapellátási formák: aa) étkeztetés 67 A 47/B. -t a 3/2009.(II.27.) Ör. módosította. 68 A címet a 11/1997.(XII.31.) Ör. állapította meg. 69 A 48. -t a 20/2005.(XI.4.) Ör. helyezte hatályon kívül. 70 A 48/A. -t a 15/2004.(VI.1.) Ör. helyezte hatályon kívül. 71 A 49. -t a 12/2011.(II.29.) Ör. helyezte hatályon kívül. 72 Az 50. -t a 7/1998.(IV.16.) Ör helyezte hatályon kívül. 73 Az 50/A. -t a 15/2004.(VI.1.) Ör. állapította meg.

10 10 ab) házi segítségnyújtás ac) családsegítés b) szakosított ellátási formák: ba) ápolást, gondozást nyújtó intézmény - idősek otthona - emelt szintű idősek otthona bb) nappali ellátást nyújtó intézmény - idősek klubja 50/B. 74 (1) Az emelt szintű idősek otthona az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket biztosít, melyért az intézményi elhelyezéskor a R. mellékletében meghatározott egyszeri hozzájárulást kell fizetni. (2) Az emelt szintű idősek otthonában a térítési díj fizetésének kötelezettsége a beköltözőket a lakóegységre meghatározott férőhelyük száma szerinti mértékben terheli. Amennyiben kétszemélyes lakóegység egyszemélyi használójává a társa halála miatt válik a gondozott, választása szerint megemelt, nevezetesen másfélszeres térítési díj fizetése mellett továbbra is jogosult a kétszemélyes lakóegység kizárólagos használatára, vagy átköltözik egy egyszemélyes férőhelyű lakóegységbe. Amennyiben ilyen esetben egyszemélyes lakóegység felajánlására az intézmény érdekkörében felmerült okból nincs lehetőség, a gondozott mentesül a másfélszeres mértékű térítési díj fizetési kötelezettség alól, és mindaddig csak egyszeres mértékű térítési díjat fizet, amíg az intézmény nem tudja számára az egyszemélyes férőhelyű lakóegységet biztosítani. (3) Az emelt szintű idősek otthona kétszemélyes lakóegységébe a már bentlakó egyedülálló személy másik személyt utólag is befogadhat. Utólagos befogadás esetén a kétszemélyes lakóegység egyszeri hozzájárulási összegét a befogadás időpontjában érvényes és hatályos egyszeri hozzájárulás összegére ki kell egészíteni. Az egyszeri hozzájárulás visszafizetésének szabályait a kiegészített egyszeri hozzájárulás befizetésének időpontjától kell számítani (1) 76 Étkeztetés Az étkeztetés igénybevételére szociálisan rászorult az a személy, aki a) a 65. életévét betöltötte; b) rendszeres pénzellátásban egészségkárosodása miatt részesül, c) egészségi állapota miatt önmaga vagy eltartottja ellátására csak segítséggel képes, és ezt háziorvosa vagy kezelőorvosa, illetve kórházi zárójelentés igazolja; d) fogyatékossági támogatásban részesül; e) pszichiátriai- vagy szenvedélybetegsége miatt önmaga ellátására részben képes, és ezt szakorvos igazolja; f) hajléktalan. 74 Az 50/B. -t a 15/2004.(VI.1.) Ör. állapította meg. 75 Hatályon kívül helyezte a 7/1998.(IV.16.) Ör. 76 Az 52. -t a 15/2004.(VI.1.) Ör. helyezte hatályon kívül. 77 Az 53. -t a 12/2011.(IX.1.) Ör. rendelet módosította.

11 (1) 78 (2) 79 (3) 80 Házi segítségnyújtás Az önkormányzat házi segítségnyújtás keretében gondoskodik az Szt. 63. (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti jogosultról. 56. (1) 82 (2) 83 (3) 84 (4) 85 (5) Az önkormányzat az idősek klubját az Szt ában meghatározott feltételekkel működteti. 58. (1) 88 (2) 89 (3) 90 (4) 91 (5) 92 58/A. 93 Az e rendeletben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele után fizetendő térítési díjak mértékét külön rendelet tartalmazza. 78 Az 54. (1) bekezdését a 15/2004.(VI.1.) Ör. helyezte hatályon kívül. 79 Az 54. (2) bekezdését a 24/2004.(IX.2.) Ör. helyezte hatályon kívül. 80 Az 54. (3) bekezdését a 15/2004.(VI.1.) Ör. helyezte hatályon kívül. 81 A 15/2004.(VI.1.) Ör.-tel módosított szöveg. 82 Az 56. (1) bekezdését a 15/2004(VI.1.) Ör. helyezte hatályon kívül. 83 Az 56. (2) bekezdését a 24/2004.(IX.2.) Ör. helyezte hatályon kívül. 84 Az 56. (3) bekezdését a 15/2004.(VI.1.) Ör. helyezte hatályon kívül. 85 Az 56. (4) bekezdését a 15/2004.(VI.1.) Ör. helyezte hatályon kívül. 86 Az 56.. (5) bekezdését a 24/2004.(IX.2.) helyezte hatályon kívül. 87 A 15/2004.(VI.1.) Ör.-tel módosított szöveg. 88 Az 58. (1) bekezdését a 15/2004.(VI.1.) Ör. helyezte hatályon kívül. 89 Az 58. (2) bekezdését a 15/2004.(VI.1.) Ör. helyezte hatályon kívül. 90 Az 58. (3) bekezdését a 25/2003(XII.19.) Ör. helyezte hatályon kívül. 91 Az 58. (4) bekezdését a 24/2004.(IX.2.) Ör. helyezte hatályon kívül. 92 Az 58. (5) bekezdését a 15/2004.(VI.1.) Ör. helyezte hatályon kívül.

12 12 58/B. 94 (1) A Képviselő-testület Helyi Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre, különösen a Szolgáltatástervezési Koncepcióban meghatározott feladatok megvalósításának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére, továbbá a Közfoglalkoztatási Terv tervezetének véleményezésére. (2) A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai Csorvás Város területén szociális intézményeket működtető fenntartók képviselői, továbbá a) Csorvás Város Önkormányzatának Egészségügyi-, Szociális- és Környezet-egészségügyi Bizottságának elnöke, b) Csorvás Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Gazdasági Bizottságának elnöke, c) Román Kisebbségi Önkormányzat képviselője, d) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat képviselője, e) Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye vezetője, f) Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye Családsegítő Szolgálata munkatársai g) Civilek Csorvásért Egyesület képviselője. (3) A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal ülését a polgármester hívja össze és vezeti Átmeneti rendelkezés 60. (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az egyes szociális segélyek vásárlási utalvány formájában történő folyósításáról szóló 3/1992.(III.11.) ÖR. - a továbbiakban Utr ának (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul, egyidejűleg a (3)-(5) bekezdése hatályát veszti. "1.. (1) E rendelet tárgyi hatálya az önkormányzat erre hatáskörrel rendelkező szerve által a külön jogszabályok alapján megállapított segélyekre terjed ki. (2) A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben meghatározott segélyeket megállapító önkormányzati szervre, az utalvány formájában részesített ügyfélre, valamint a vásárlási utalványt beváltó, ill. kezelő személyekre terjed ki." Az Utr. 6. -a az alábbiak szerint módosul: "6.. Az utalványok minden év január 1. és december 31. között érvényesek." (3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az egyes szociális ellátásokról szóló 9/1992.(VIII.31.) ÖR., az egyes szociális ellátásokról szóló 9/1992.(VIII. 31.) ÖR. módosításáról szóló 15/1992.(XII.1.) ÖR., az egyes szociális ellátásokról szóló 9/1992.(VIII.31.) ÖR. módosításáról szóló 2/1993.(II.1.) ÖR., a rendszeres szociális segély legnagyobb összegének megállapításáról szóló 10/1992.(VII.31.) ÖR., a rendszeres szociális segély legmagasabb összegének megállapításá- 93 Az 58/A. -t a 29/2004.(XII.31.) Ör. módosította. 94 Az 58/B. -t a 3/2009.(II.27.) Ör. állapította meg. 95 Az 59. -t a 24/2004.(IX.2.) Ör. helyezte hatályon kívül.

13 13 ról szóló 10/1992.(VII.31.) ÖR. módosításáról szóló 12/1993.(IV.1.) ÖR., a gyermekintézmények nyersanyagnormáinak és térítési díjainak megállapításáról szóló 12/1992.(X.31.) ÖR., a gyermekintézmények nyersanyagnormáinak és térítési díjainak megállapításáról szóló 12/1992.(X.31.) ÖR. módosításáról szóló 4/1993.(II.1.) ÖR., a Gondozási Központban működő átmeneti gondozóban történő elhelyezésről és a térítési díjának megállapításáról szóló 14/1992.(XII.1.) ÖR., az egyes szociális ellátásokról szóló 9/1993.(VIII.31.), és a Gondozási Központban működő átmeneti gondozóban történő elhelyezésről és a térítési díjának megállapításáról szóló 14/1992.(XII.1.) ÖR. módosításáról szóló 10/1993.(IV.8.) ÖR., a Gondozási Központban működő átmeneti gondozóban történő elhelyezésről és a térítési díjának megállapításáról 14/1992.(XII.1.) ÖR. módosításáról szóló 15/1993.(IV.3.) ÖR., a jövedelem-kiegészítő segély juttatásáról szóló 3/1993.(II.1.) ÖR., a szociális hatáskörök gyakorlásának átruházásáról szóló 7/1993.(III.1.) ÖR., az ápolási díj összegének megállapításáról szóló 13/1993.(IV.8.) ÖR., továbbá az évi költségvetési beszámolóról szóló 9/1993.(IV.8.), valamint a Gondozási Központban működő átmeneti gondozóban történő elhelyezésről és a térítési díjának megállapításáról szóló 14/1992.(XII.1.) önkormányzati rendeletet módosító 10/1993.(IV.8.) és a 15/1993.(VI.3.) önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 18/1993.(VII.21.) ÖR. 2. és 3. -ai. Szilágyi Menyhért polgármester Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi jegyző Kihirdetve: augusztus 26-án.

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról:

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése,

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2006.(XII.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2006.(XII.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2006.(XII.29.) r e n d e l e t e a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjainak, továbbá az emelt szintű elhelyezési

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 9/2003. (IX.09.) 4 rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Veszprémvarsány Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociá1is ellátásokról

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályairól

A szociális ellátások helyi szabályairól Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (II.25.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A rendelet célja. Bevezető rendelkezések. (1) A rendelet hatálya az Sztv. 3. ( 1 ) - ( 3 ) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.

A rendelet célja. Bevezető rendelkezések. (1) A rendelet hatálya az Sztv. 3. ( 1 ) - ( 3 ) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 5/2009.(III.27.) számú rendelete A szociális ellátásokról, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 18/2009.(IX.25) számú rendelettel Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete a szociális ellátásokról és eljárásról (Egységes szerkezetben a 3/2012.(I.25.) önkormányzati rendelettel, a 11/2012.(IX.13.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátásokról szóló 2/2012.

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról -tervezet- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és ellátásokról.

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és ellátásokról. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és ellátásokról Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

A közgyógyellátás rendszere július 1-től jelentősen átalakul, a hatáskört a jegyző gyakorolja ez időponttól kezdődően. Az önkormányzati

A közgyógyellátás rendszere július 1-től jelentősen átalakul, a hatáskört a jegyző gyakorolja ez időponttól kezdődően. Az önkormányzati BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: /2006. Előkészítő: Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2006. május 25-i ülésére

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/1998./IV.16./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/1998./IV.16./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/1998./IV.16./ r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorvás Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.30.) számú rendelet módosításáról Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(I. 20.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(I. 20.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(I. 20.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról A rendelet célja 1.. E rendelet célja, hogy a családok és

Részletesebben

Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nyírmihálydi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.,

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

TERVEZET. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

TERVEZET. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya TERVEZET Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Vál Község

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1..

I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 23/2008. (XII.23.) számú, a 2/2009. (III.30.) számú és a 12/2010. (V.27.) számú rendeletével módosított a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 4.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (VI.23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (VI.23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (VI.23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 16/2011.(VIII.11.), a 4/2012.(I.31.)

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. január 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló évi III. tv. (továbbiakban Szt.)3..(1)-(8) bekezdésben foglaltakra.

A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló évi III. tv. (továbbiakban Szt.)3..(1)-(8) bekezdésben foglaltakra. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (VI. 10.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 9/2009. (IV. 27.) Kt. rendelet (továbbiakban R ) módosításáról 1.. Az R 2.. (1) bekezdése

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Sajókápolna Község Önkormányzat képviselő-testületének. 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete

Sajókápolna Község Önkormányzat képviselő-testületének. 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete Sajókápolna Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Sajókápolna Község Önkormányzat

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2..

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2.. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III. 18.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2005. ( XI.1.) rendelet módosításáról Badacsonytördemic

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben