Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (VI.21.)sz. önkormányzati rendelet tervezete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (VI.21.)sz. önkormányzati rendelet tervezete"

Átírás

1 Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (VI.21.)sz. önkormányzati rendelet tervezete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Cserkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. tv. 26 -ában, valamint - a tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv ában kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 8.. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról az egyének, a családok és a közösség szociális biztonságának és működőképességének elősegítése és megőrzése érdekében az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő szociális rászorultságtól függő pénzben, valamint természetben biztosított szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályait, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit. A szociális ellátásokat a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani. A családban életvitelszerűen együtt élő személyek életmódját, szociális helyzetét, a rászorultságot egységben kell vizsgálni. A rendelet hatálya 2. A rendelet hatálya kiterjed a Cserkút község közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. tv. (továbbiakban Szt.) 3. (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre. 1

2 A szociális igazgatás szervei 3. (1) A szociális igazgatás területén az alább felsorolt hatásköröket az önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja: a) átmeneti segélyt állapít meg b) dönt a normatív és helyi lakásfenntartási támogatás folyósításáról, megszüntetéséről, c) dönt az e rendelet szerint megállapítható egyes természetbeni támogatások tekintetében, d) rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapít meg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. (továbbiakban Gyvt.) 21. alapján. (2) A képviselő-testület felhatalmazása alapján a szociális igazgatás területén az alábbi hatásköröket a polgármester gyakorolja: a) dönt temetési segély nyújtásáról, b) engedélyezi a köztemetést, c) dönt a megállapított segély házipénztárból történő kifizetéséről rendkívüli, sürgős esetben, d) igazolást ad ki az önkéntes tevékenység végzéséről. (3) Családsegítő és gyermekjóléti alapszolgáltatást - a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulással kötött szerződés keretében - szociális szolgáltató szervezet látja el. (4) A szociális alapszolgáltatások közül az étkeztetést és házi segítségnyújtást a Pécsi Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ látja el. Eljárási rendelkezések 4. (1) A szociális ellátások iránti kérelmet a 3. -ban megállapított hatáskörök címzettje részére a Bakonya, Cserkút, Kövágótöttös Önkormányzatok Körjegyzőségénél illetve Bakonya Község Önkormányzata Hivatalában lehet benyújtani az erre rendszeresített formanyomtatványon. (2) Az (1) bekezdéstől eltérően, az étkeztetés és a házi segítségnyújtás iránti kérelmeket a Pécsi Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője részére kell benyújtani. 5. (1) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmezőnek igazolni kell: a) a család (kérelmező) jövedelmi, vagyoni helyzetét, b) szükség szerint a munkaviszonyra, tanulói jogviszonyra, egészségi állapotra, munkaképesség megváltozására, társadalombiztosítási jogviszony időtartamára, közmű kiadásokra, az együtt élő családtagok személyi adataira, családi jogállására, valamint az 2

3 ellátás érdemi elbírálásához szükséges egyéb adatokra vonatkozó nyilatkozatokat és igazolásokat. c) A nyugellátásban részesülőknek a folyósítási törzsszám valódiságának igazolására, a nyugdíjas igazolványt be kell mutatni. (2) A kérelmek elbírálása során a házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző. (3) A jogosultság megállapításakor - a kérelmező jövedelmi helyzetére vonatkozóan - az Szt ában foglaltak az irányadóak. Ha a kérelmező a jövedelmét más szerv által kiállított igazolással nem tudja igazolni, akkor jövedelmére vonatkozóan köteles büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tenni. (4) A támogatásban részesülő a jogosultsága feltételeit érintő lényeges tények, jövedelmi, vagyoni viszonyai változását annak bekövetkezését követő 15 napon belül köteles bejelenteni. 6. Ha a rendszeres pénzellátásra jogosult személy lakóhelye az ellátás folyósításának időtartama alatt megváltozik, a változás hónapjára járó ellátást teljes összegben folyósítani kell. 7. A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése valamint az adatkezelésre az Szt a az irányadó 8. (1) A havi rendszeres szociális ellátásról való döntés előtt, míg az átmeneti segélyezés esetén - ha azt a kérelem elbírálása szükségessé teszi -, környezettanulmányt kell készíteni. (2) A több hónapra megállapított segélynél a segély megállapításakor rendelkezni kell a folyósítás kezdő valamint befejező hónapjáról. (3) A szociális ellátásról szóló határozat kiadmányozására - hatáskör függvényében -a polgármester, a körjegyző jogosult (4) A rendelet aiban nem szabályozott egyéb eljárási kérdésekben az Szt. eljárási rendelkezései az irányadók. II. FEJEZET Pénzbeli ellátások Rendszeres szociális segély 9. 3

4 (1) A Képviselő-testület a rendszeres szociális segélyre jogosult személyek vonatkozásában az együttműködésre a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatát (továbbiakban Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat) jelöli ki, melynek keretein belül biztosítja a beilleszkedést segítő programokat. (2) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély megállapításának és folyósításának feltételeként köteles együttműködni. (3) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy az együttműködés keretében a.) a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül nyilvántartásba veteti magát, b.) írásban megállapodik a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó beilleszkedést segítő programról, c.) teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat valamint a szociális törvényben előírt kötelezettségeit. (4) Az Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Társulással kötött megállapodása szerinti feladata: a) a nem foglalkoztatott személy nyilvántartásba vételéről, a megjelenési kötelezettség elmulasztásáról három munkanapon belül értesíti az illetékes jegyzőt, b) a rendszeres szociális segély megállapítását követően írásos megállapodást köt a nem foglalkoztatott személlyel a beilleszkedést segítő program kereteiről, c) az együttműködésre kijelölt időpont elmulasztását követő nyolc napon belül jelzi az illetékes jegyzőnek, amennyiben az együttműködésre kötelezett személy a beilleszkedést segítő program időtartama alatt nem működik együtt és annak okát hitelt érdemlően nem igazolja. (5) A beilleszkedést segítő program típusai: a) egyéni tanácsadás, b) csoportos tanácsadás, c) képzésben történő részvétel, d) foglalkoztatás. (6) Az együttműködési kötelezettség megszegésének esetei: a) az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba vétel céljából nem jelenik meg, b) az írásos megállapodást nem köti meg, az abban foglaltakat nem teljesíti, c) a rendszeres szociális segély felülvizsgálata során az önkormányzattal történő együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget. Bérpótló juttatás 10. (1) Az önkormányzat a közfoglalkoztatási feladatok ellátását a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás útján biztosítja. 4

5 (2) A támogatás - Szt.-ben foglalt feltételein túl - egyéb feltétele, hogy a jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak környezete tiszta, higiénikus, az ingatlan állaga jó karban tartott és rendeltetésszerű használatra alkalmas legyen. (3) A bérpótló juttatás folyósításának feltétele, hogy az aktív korú nem foglalkoztatott együttműködésre köteles, melynek keretében a bérpótló juttatás megállapítását követően a határozatban megjelölt időn belül az álláskeresési megállapodás megkötése érdekében köteles felkeresni a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Pécsi Kirendeltségét. (4) A bérpótló támogatásra jogosult köteles a aktívan munkát keresni (5) A Kirendeltség által felajánlott munkalehetőséget, képzést, vagy programban való részvételt képzettségétől függetlenül köteles elfogadni. (6) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát az Szt 36. (2) bekezdésében foglaltakon túl annak a személynek aki: a) nem munkára képes állapotban jelenik meg, b) munkaidő alatt engedély nélkül eltávozik, c) a munkaköri leírásban foglalt munkafeladatokat megtagadja d) a (2) bekezdésben foglaltakat 2 írásbeli felszólítás esetén sem teljesíti. (7) A bérpótló juttatásra jogosult személy lakókörnyezetét, abban az esetben kell rendezettnek tekinteni, ha a) a fűfélék magassága nem haladja meg a 15 cm-t, b) a gyomnövények mennyisége a hasznosítható terület 15%-ánál nem foglal el nagyobb területet, c) nincs a heti hulladékszállításra szerződött edényzet (120 literes kuka) egyszeres űrtartalmánál több felhalmozott háztartási hulladék az udvaron sem szétszórt, sem felhalmozott állapotban, d) a háziállatok tartására megfelelően kialakított hely áll rendelkezésre, melynek a tisztasága is megfelelő, nem folyik szét az udvaron a trágyalé, e) a kerítés olyan állapotú, amely megakadályozza az állatok elkóborlását, és a kisgyerekek járdára, vagy utcára felügyelet nélkül történő kijutását, f) a tüzelőnek való rendezett formába felhalmozva található, g) a ház előtti csatornarendszer tiszta, a csapadékvíz lefolyását építési törmelék, föld, és növények nem akadályozzák, h) a ház előtti növényzet nem akadályozza sem a forgalmat, sem az úttest beláthatóságát, i) a művelésre alkalmas- nem parkosított - földterületen zöldség, gyümölcs, vagy az állatok takarmányozására szánt növények termesztése folyik. Lakásfenntartási támogatás 11. (1) Az önkormányzat önálló ellátásként - helyi lakásfenntartási támogatást nyújt, a Szt. 38. (4) bekezdésében meghatározott elismert lakásnagyság mértékéig. (2) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult : a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, b) és a lakásfenntartás havi átlagos költségeinek együttes összege a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át eléri, 5

6 (3) A lakásfenntartás egy m 2 -re jutó helyben elismert - havi költsége megegyezik az éves központi költségvetésről szóló törvényben foglalt összeggel. (4) A lakásfenntartási támogatás havi összege minimum Ft, 12. (1) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelem október 15-től április 15-ig nyújtható be. (2) A megállapított helyi lakásfenntartási támogatás egy naptári évre szól és a támogatást havonkénti egyenlő összegben kell utalni minden hónap 5. napjáig. (3) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a lakásfenntartás költségeit igazoló, a kérelem beadását megelőző 6 havi számlákat. 13. Nem nyújtható lakásfenntartási támogatás annak a kérelmezőnek és a vele közös háztartásban élőnek, aki az Szt. 4. (1) bekezdése b.) bb.) pontja szerinti vagyonnal rendelkezik, figyelembe véve a jogosultsági feltételek vizsgálatánál a bb.) pont rendelkezéseit. Átmeneti segély 14. (1) Átmeneti segély nyújtható kérelemre annak, aki olyan rendkívüli élethelyzetbe kerül, amely létfenntartását veszélyezteti és önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorul. (2) Átmeneti segély nyújtható annak, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, egyedülálló esetén a 150 %-át. (3) Átmeneti segély ugyanannak a családnak évente legfeljebb 3-5? alkalommal nyújtható. (4) Az átmeneti segély összege alkalmanként rászorultsághoz igazodóan Ft Ft-ig terjedhet. (5) Rendkívüli méltánylást érdemlő élethelyzetbe került személy esetén - figyelembe véve vagyoni, jövedelmi viszonyait és körülményeit -, a Képviselő-testület jogosult az (1)-(4) bekezdés szabályaitól eltérni. 6

7 Gyógyszertámogatás 15. (1) Gyógyszertámogatás címén átmeneti segély adható annak, aki közgyógyellátásra nem jogosult, de betegsége miatt jelentkező magas gyógyszerkiadását jövedelmi helyzete alapján nem képes viselni. (2) Egyedi méltánylást érdemlő esetben gyógyszertámogatásra jogosult az a személy is, akinek térítésköteles (közgyógyigazolványra nem rendelhető) havi rendszeres gyógyszerköltsége egyedül élő esetén jövedelmének, közös háztartásban élők esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelemnek a 30%-át eléri. (3) A háziorvostól a térítésköteles gyógyszerköltségről szóló igazolást a kérelemhez csatolni kell. (4) Amennyiben a gyógyszertámogatás címén adott átmeneti segélyről szóló határozat többszöri kifizetést rendel el, úgy a kifizetések időpontját és összegét is fel kell tüntetni. Temetési segély 16. (1) A temetési segély megállapításának szabályait - e rendelet rendelkezésein túl - az Szt a tartalmazza. (2) Temetési segélyben az a hozzátartozó személy részesülhet, aki az elhunyt halála időpontjában bakonyai állandó lakos. (3) A segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10%-ánál. A képviselő-testület a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét Ftban állapítja meg. (4) A kérelemhez csatolni kell a család jövedelméről szóló igazolásokat, a temetés költségeit tartalmazó eredeti számlát, és a halotti anyakönyvi kivonatot be kell mutatni. (5) Temetési segély nem állapítható meg annak, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, továbbá az Szt. 46. (2) bekezdésében meghatározott személy részére. 7

8 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 17. (1) Az önkormányzat első sorban azokat a gyermekeket részesíti alkalmanként rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban, akiknek ellátásáról családja más módon nem tud gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások különösen az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának elősegítése, a gyermeknevelésbe vételének megszüntetését követő gyámhivatali visszahelyezés, betegség vagy iskoláztatás miatt anyagi segítségre szorulnak. (2) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás abban az esetben állapítható meg, ha: a) a gyermeket a szülő/törvényes képviselő egyedül neveli és a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, b) a gyermek családban nevelkedik, és a családban az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át. (3) A (2) bekezdésben szabályozott eseteken kívül méltányosságból az a gyermek is részesülhet rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban, akinek gyógykezeltetés költsége családja megélhetését veszélyezteti. (4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításánál figyelembe kell venni a jövedelmi viszonyokon túl a család vagyoni helyzetét. 18. (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás évente legfeljebb négy alkalommal adható. Az egy ízben kifizetésre kerülő rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege nem lehet magasabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 80 %-ánál. (2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás felvételére a gyermek pártfogója és a gyermek nevelésével, gondozásával foglalkozó oktatási és más gyermekintézmény is feljogosítható, ha tartani lehet attól, hogy a segélyt nem a rendeltetésének megfelelően használják fel. (3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni támogatás formájában is nyújtható. 18./A.. Iskolakezdési támogatás (1) A képviselő-testület iskolakezdési támogatásban részesíti a bakonyai állandó lakhellyel illetve tartózkodási hellyel rendelkező gyermeket 18 éves korának betöltéséig. (Az utolsó támogatási év az az iskolai év amelyben a fenti kort betölti.) (2) Az iskolakezdési támogatás mértéke a mindenkori öregségi nyugdíj 25 %-a. 8

9 (3) A támogatás kifizetése folyó év augusztus 15-ig történik az önkormányzat részéről. Az iskolába járás tényét kétség esetén a szülőnek igazolnia kell. III. FEJEZET Természetben nyújtott szociális ellátások 19. Az önkormányzat az alábbi segélyeket nyújtja természetbeni átmeneti segélyként: a) hajléktalanok szociális étkezése b) tüzelő segély c) élelmiszer segély d) lakásfenntartási támogatás Hajléktalanok szociális étkezése 20. Jövedelemmel nem rendelkező hajléktalan részére természetben nyújtott támogatásként, szociális étkezése térítési díját valamint az ételszállításhoz szükséges éthordó egyszeri költségét az Önkormányzat átvállalja. Tüzelő segély 21. (1) Tüzelőfa segély nyújtható annak, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át, egyedülálló esetén a 180 %-át. (2) Tüzelőfa segély ugyanannak a családnak évente legfeljebb 2 alkalommal nyújtható. (3) A tűzifa segély értéke Ft, a fát az önkormányzat biztosítja. Élelmiszer segély 22. (1) Élelmiszer segély nyújtható annak, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át, egyedülálló esetén a 180 %-át. (2) Élelmiszer segély ugyanannak a családnak évente legfeljebb 2 alkalommal nyújtható. (3) Az élelmiszer segély összege alkalmanként Ft Ft-ig terjedhet. 9

10 Lakásfenntartási támogatás 23. A lakásfenntartási támogatás természetbeni ellátásként is nyújtható. A természetbeni ellátásként megállapított összeget az önkormányzat a támogatott által megjelölt közüzemi szolgáltatóhoz havonta, a tárgyhó 15. napjáig folyósítja fogyasztói számlaszámra történő átutalással. Köztemetés 24. (1) A közköltségen történő eltemettetésről az önkormányzat gondoskodik az Szt a alapján. (2) Az eltemettetésre köteles személy kérelemre - a köztemetés költségeinek megtérítése alól részben vagy egészben mentesül különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén. Közgyógyellátás 25. Méltányossági alapon közgyógyellátásra való jogosultság - egy év időtartamra - annak a kérelmezőnek állapítható meg, akinek a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át eléri feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%- át, egyedülálló esetén a 200 %-át. IV. FEJEZET Szociális szolgáltatások Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 26. (1) A szociálisan rászorultak részére biztosítandó személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályait az Szt /I. -a tartalmazza. (2) Az Szt.-ben foglalt alapszolgáltatások közül az önkormányzat a Pécsi Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ útján biztosítja az : a.) étkeztetés, b.) házi segítségnyújtás, c.) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásokat. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja a családsegítés, ellátás, szolgáltatás igénybevételét. 10

11 (3) Az étkezés igénybevétele esetén szociális rászorult: a) a 65. életévét betöltött, b) a legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodott, c) a háziorvos igazolása szerint mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról részben vagy teljesen gondoskodni nem tudó valamint a fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igénylő, önmaga ellátására részben képes pszichiátriai, illetve szenvedélybeteg, d) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesülő, e) bejelentett lakóhellyel nem rendelkező hajléktalan. 27. (1) Az önkormányzat a Gyvt-ben foglaltak szerint biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások keretében a gyermekek napközbeni ellátását (óvoda, iskolai napközi). (2) Az önkormányzat által fenntartott intézmények ellátási területe a település lakosságára terjed ki, kivéve, ha az intézményt társulás keretében közösen tartják fenn vagy ha az ellátást - más önkormányzat lakosságára is kiterjedően szerződésben vállalta. (3) Az önkormányzat az (1) bekezdésben foglalt feladatát maga, vagy a Gyvt-ben foglaltak szerint más szervekkel, személyekkel történő szerződéskötés útján, illetve társulásban látja el. (4) Az önkormányzat a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében a Gyvt ában meghatározott gyermekjóléti szolgálatot a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás keretében működteti. V. FEJEZET Záró rendelkezések 28. (1) Ez a rendelet június 02-án lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásról szóló 1/2004.(I.27.), valamint a módosításáról szóló 1/2007.(II. 14.) önkormányzati rendelet. (2) A rendelet szabályait a már folyamatban lévő, de még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell. (3) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Cserkút Polgármester dr. Schleich Mária körjegyző 11

12 Záradék: A rendeletet Cserkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a június 01-én megtartott ülésén tárgyalta. A rendelet június 22-én kihirdetésre került. dr. Schleich Mária körjegyző 12

Gétye Község Önkormányzatának. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 6/2007. (VI. 7.) önkormányzati r e n d e l e t e

Gétye Község Önkormányzatának. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 6/2007. (VI. 7.) önkormányzati r e n d e l e t e Gétye Község Önkormányzatának - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 6/2007. (VI. 7.) önkormányzati r e n d e l e t e Az egyes szociális és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályairól Gétye Község

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Balatonudvari Község Önkormányzata 6./2012. (IV.10.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról Aszófő Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról a módosításáról szóló 17/2011. (X. 25.), 3/2012. (I. 24.), 6/2012.

Részletesebben

~ 1 ~ Általános rendelkezések. A rendelet célja

~ 1 ~ Általános rendelkezések. A rendelet célja ~ 1 ~ Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2011.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2011.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete( a továbbiakban:

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 3/2011.(III.25.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Egyházasdengeleg Község

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2009.(IV.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Módosított

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

l. Fejezet Általános rendelkezések

l. Fejezet Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2013.(Xl.18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról A Közgyűlés a szociális

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3./2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól Balatonudvari Község

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Csopak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) számú önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Héreg Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja l.

I. fejezet A rendelet célja l. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 21/2013. (X. 09.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról a 28/2013. (XII.19.)

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pápateszér Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete (továbbiakban: Képviselõ-testület)

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1..

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.. Létavértes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.26) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2006. (V. 25.), a 19/2006. (IX. 11.), a 21/2006. (XII. 18.), 4/2007. (IV. 2.), a 11/2007. (VII. 9.), a 19/2007. (XII. 27.) és a 4/2008. (II. 22.)

Részletesebben

(2) A kérelem elbírálásához az Eljáró hatóság köteles bekérni a Szoctv-ben, a Vhr-ben, valamint a jelen rendeletben meghatározott iratokat.

(2) A kérelem elbírálásához az Eljáró hatóság köteles bekérni a Szoctv-ben, a Vhr-ben, valamint a jelen rendeletben meghatározott iratokat. Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról Rimóc

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (II. 15.) számú rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról A Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete a 2/2012.(II.10.) és a 12/2012.(V.23.) önkormányzati rendelettel módosított szociális gondoskodásról egységes szerkezetben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról Egységes szerkezetben a 24/2014. (XII. 09.) rendelettel bezárólag Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Enying Város

Részletesebben