Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről"

Átírás

1 Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: február 25-től) (Módosították: a 12/2011. (VII. 4.), 15/2011.(VIII. 26.), 2/2012. (I. 27.), 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletek) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény 1. (2) bekezdésében, 10. (1) bekezdésében, 25. (1) bekezdés b) pontjában, 32. (3) bekezdésében, 37. (1) bekezdés d) pontjában, 38. (9) bekezdésében, 43/B. (1) bekezdésében, 45. (1) bekezdésében, 48. (4) bekezdésében, 50. (3) bekezdésében, 55/C. (4) bekezdésében, a 92. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy a törvényi felhatalmazással összhangban megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a szociális rászorultságtól függő pénzben, természetben nyújtott, és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit. A rendelet hatálya 2. E rendelet hatálya kiterjed Pusztaszabolcs város közigazgatási területén élő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: SZTV.) 3. (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre. Értelmező rendelkezések 3. E rendelet alkalmazásában az egyes ellátási formáknál használt fogalmat az SZTV. 4. -a szerint kell értelmezni. Eljárási rendelkezések 4. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások iránti kérelmet Pusztaszabolcs Város Polgármesteri Hivatalában kell előterjeszteni e rendelet 3., 4., 5., 6.,7. számú mellékletét képező formanyomtatványon. 5. (1) A Képviselő-testület e rendelet 9. -ában szabályozott jogosultatlanul igénybevett ellátás megtérítésének elengedésével, csökkentésével, vagy részletekben történő teljesítésével, ában szabályozott ápolási díjjal, 19. -ában szabályozott krízis segéllyel és kölcsönnel, 20. -ában szabályozott utazási támogatással, 21. -ában szabályozott temetési segéllyel, 23. -ában szabályozott köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettség mentesítésével, 25. -ában szabályozott adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre, a ában szabályozott egyszeri segéllyel kapcsolatos hatáskörét a Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházza át. A Szociális és Egészségügyi Bizottság az átruházott hatáskör gyakorlásáról félévente beszámol. 1

2 (2) A kérelem benyújtásakor a kérelemhez minden esetben jövedelemnyilatkozatot, valamint az abban feltüntetett jövedelem valódiságának igazolására szolgáló iratot (munkáltatói igazolást, nyugdíjszelvényt, nyugdíjról szóló éves összesítőt, hatósági bizonyítványt, ellátást folyósító szerv határozatát, vagy egyéb jövedelemigazolást) csatolni kell. Ha a kérelmező jövedelmi viszonyai más szerv által történő igazolására nincs mód, vagy jövedelme nem mérhető, adóköteles jövedelmére vonatkozóan köteles büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tenni. (3) Amennyiben a családban, tanköteles koron túli, nappali tagozatos képzésben részesülő gyermek, vagy fiatal felnőtt él, az oktatási intézmény igazolását csatolni kell a tanulói, hallgatói jogviszonyról. (4) Amennyiben a kérelmező, és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója, vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együttlakó más személy munkahellyel nem rendelkezik, jövedelmi helyzetéről köteles nyilatkozni. Nyilatkozatához csatolni kell a munkaügyi kirendeltség igazolását, arról, hogy regisztrált munkanélküli és együttműkődik a munkaügyi kirendeltséggel. (5) Amennyiben a kérelmező a szükséges igazolásokat felhívás ellenére a megjelölt határidőig nem pótolja, a kérelmet el kell utasítani, a rendszeresen folyósított támogatást meg kell szüntetni. 6. (1) A jogosultság megállapításakor a) a havi rendszerességgel járó nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. (2) Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani. (3) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet, b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt. (4) A vállalkozási tevékenység akkor tekinthető megszűntnek, ha a vállalkozói engedélyt, illetve az őstermelői igazolványt visszaadták, vagy visszavonták, illetőleg a társas vállalkozást törölték a cégjegyzékből. 7. (1) Ha a kérelmező jövedelemnyilatkozatában foglaltak vitathatók az SZTV. 10. (6) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. (2) Támogatás odaítélése előtt az alapos döntéshozatal biztosítása érdekében a polgármesteri hivatal szükség esetén környezettanulmányt végez. (3) Amennyiben a kérelmező úgy nyilatkozik, hogy semmiféle jövedelemmel nem rendelkezik minden esetben szükséges környezettanulmányt készíteni. 2

3 (4) Ugyanazon jogosultat az összes szociális körülmények ismeretében egyszerre többféle ellátási forma is megillethet. (5) Ugyanazon család külön-külön érkező kérelmeit együttesen kell vizsgálni. A kérelem benyújtását megelőző - egy évben - nyújtott támogatások vizsgálatánál a család összes tagja által (külön is) kapott támogatást figyelembe kell venni az elbírálásnál. 8. (1) A szociális ellátásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tényekben, körülményeiben, jövedelmi, vagyoni viszonyaiban, lakcímében történt változást 15 napon belül köteles írásban bejelenteni és igazolni a polgármesteri hivatalban. Ilyen esetben a támogatásra való jogosultságot újból vizsgálni kell. (2) A jogosultság feltételeit érintő lényeges körülménynek minősül, ha a jogosult: a) jövedelmi, vagyoni viszonyaiban, illetve szociális helyzetében olyan változás következik be, amelynek eredményeként az egy főre jutó havi nettó jövedelem 10%-nál magasabb mértékben változik, b) közös háztartásában élők létszáma változik, c) lakóhelyében, tartózkodási helyében változás következik be. (3) A bejelentési kötelezettség elmulasztása az ellátás megszüntetését vonhatja maga után. (4) A hivatal a szociális ellátások körében rendszeres ellenőrzésre jogosult, indokolt esetben köteles. Az ellenőrzés módjai: meghallgatás, helyszíni szemle, környezettanulmány, jövedelmi viszonyok ellenőrzése. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése 9. (1) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet megsértésével nyújtott szociális ellátás vonatkozásában az SZTV 17. -ában foglaltak szerint kell eljárni. (2) Az ellátás megtérítése méltányosságból elengedhető, csökkenthető, illetve részletekben is visszafizethető a kötelezett szociális helyzetére tekintettel. (3) Az ellátás megtérítése méltányosságból akkor engedhető el, ha a visszafizetésre kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem éri el. (4) Az ellátás megtérítése méltányosságból akkor csökkenthető, ha a visszafizetésre kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem éri el. (5) A csökkentés mértéke a fizetési kötelezettség 40 %-a. (6) Az ellátás megtérítése részletekben akkor teljesíthető, ha a visszafizetésre kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem éri el. (7) Részletfizetés időtartama a fizetési kötelezettség összegétől függően legfeljebb 6 hónap. 3

4 A támogatások kifizetése, folyósítása 10. (1) A pénzbeli támogatásokat postai úton, vagy házipénztárból kell kifizetni. (2) A rendszeres támogatásokat ha e rendelet másként nem rendelkezik a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig kell folyósítani. (3) A támogatások kifizetésének módjáról és idejéről a határozatban kell rendelkezni. II. Fejezet Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Rendszeres szociális segély 11. (1) Rendszeres szociális segélyre jogosult az SZTV. 37. (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározottakon túl az a a) nő, aki szakorvos által kiadott igazolás alapján várandós, b) személy, akinek egészségkárosodása az ellátásra való jogosultság kezdő napján, vagy a bérpótló juttatás folyósítása alatt a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértői bizottsága (a továbbiakban: szakértői bizottság) vizsgálata szerint eléri a 40%-ot, de nem haladja meg a 49%-ot, s egészségkárosodására tekintettel semmilyen ellátásban nem részesül, c) személy, aki szakorvos által kiadott igazolás alapján munkavégzést akadályozó krónikus vagy pszichés betegséggel küzd, de a szakértői bizottság által megállapított egészségkárosodással nem rendelkezik, vagy annak mértéke nem éri el a b) pontban meghatározott mértéket. (2) Rendszeres szociális segély megállapítására irányuló eljárás megindítható kérelemre, illetve hivatalból. 12. (1) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként együttműkődésre köteles az Adonyi Kistérségi Szociális Központ (Perkáta, Bocskai u.2.), Pusztaszabolcs, Adonyi út 42. szám alatt működő telephelyén, a Családsegítő Szolgálattal (a továbbiakban: Családsegítő Szolgálat). (2) Az együttműködésre köteles személy köteles a) megjelenni nyilvántartásba vétel céljából az együttműködésre kijelölt szervnél a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül, b) a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó beilleszkedését segítő programról 30 napon belül írásban megállapodik az együttműködésre kijelölt szervvel, teljesíteni a beilleszkedését segítő programban foglaltakat. (3) Az együttműködésre kijelölt szerv a nyilvántartásba vételt követően az együttműködésre köteles személyt tájékoztatja a) a beilleszkedést segítő program típusairól b) az együttműködésre köteles személlyel közösen kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó, beilleszkedését segítő programot, amelyről 30 napon belül írásban megállapodnak, c) az együttműködés elmulasztásának következményeiről. (4) Az (5) bekezdésben felsorolt beilleszkedést segítő programban, az együttműködésre köteles személy köteles részt venni, és a felajánlásokat elfogadni. Akadályoztatása esetén, az 4

5 együttműködésre kijelölt szervnél, 8 napon belül bemutatott hiteles irat (orvosi, kórházi, iskolai, állásinterjúra szóló értesítés, stb.) fogadható el indoklásként. (5) A beilleszkedési program típusai: a) életvezetési tanácsadás egyénileg, b) motiváció és készségfejlesztés egyénileg, c) pszicho-szociális megerősítés egyénileg, d) egészségügyi- szociális mentális állapot javítás személyre szabottan, egyéni esetkezelés, e) reszocializáció elősegítése egyénileg, f) családgondozás során az egyén pozitív megerősítése. 13. (1) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha az együttműködésre köteles személy a) a rendszeres szociális segély megállapításáról rendelkező határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül nem keresi fel az együttműködésre kijelölt szervet, b) a beilleszkedést segítő programban való részvételről nem állapodik meg az együttműködésre kijelölt szervvel, c) a beilleszkedési programban foglaltakat nem teljesíti. (2) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy önhibájából nem veteti magát nyilvántartásba, vagy nem köti meg a beilleszkedési programról szóló megállapodást, továbbá az általa vállalt beilleszkedési programban foglaltaknak nem tesz eleget, illetve nem vesz részt a számára előírt foglalkozáson, s mulasztásának okát a 12. (4) bekezdésében foglaltak szerint nem igazolta, az együttműkődésre kijelölt szerv a határidő eredménytelen elteltét követő 15 napon belül, írásban értesíti a jegyzőt. (3) Amennyiben az együttműködésre köteles személy együttműködési kötelezettségét két éven belül neki felróhatóan ismételten megszegi, az ellátásra való jogosultságát meg kell szüntetni. Normatív lakásfenntartási támogatás 14. (1) A települési önkormányzat jegyzője az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint normatív lakásfenntartási támogatást állapít meg. (2) A normatív lakásfenntartási támogatásban részesülő személy együttműködési kötelezettségének teljesítése érdekében köteles lakókörnyezetének rendezettségét biztosítani. A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körébe a) kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház folyamatos takarítása, tisztán tartása, b) udvar, kert, a kerítéssel határos terület tisztán tartása, rendszeres gyomtalanítása, c) járda tisztán tartása, hó eltakarítása, d) ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának kötelezettsége tartozik. 15. Ápolási díj 16. Méltányossági ápolási díj állapítható meg, annak a Pusztaszabolcson lakóhellyel rendelkező hozzátartozónak (jegyes kivételével), aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg, állandó és tartós felügyeletre szoruló személy otthoni ápolását végzi, feltéve, hogy az ápoló családjában az egy 5

6 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén, annak 200 %-át. Átmeneti segély 17. (1) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére átmeneti segély nyújtható. Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség, vagyon elleni bűncselekmény sértettje, elemi kár, természeti csapás miatt anyagi segítségre szorulnak. (2) Az átmeneti segély fajtái: a) egyszeri segély b) krízis segély c) krízis kölcsön (3) Átmeneti segélyt pénzbeli vagy természetbeni ellátásként lehet megállapítani. (4) Természetbeni ellátás megállapítása különösen akkor indokolt, ha a jogosult szociális körülményei vagy a döntéshozó hivatalos tudomása alapján valószínűsíthető, hogy a támogatás, vagy segély pénzben történő juttatása nem a kívánt célra kerülne felhasználásra. (5) A természetbeni ellátás formái elsősorban: a) alapvető élelmiszer, tisztálkodási szerek vásárlása, b) tüzelővásárlás (6) A természetbeni ellátás különböző formáit az önkormányzat által kijelölt üzletekben, tüzép telepen lehet levásárolni. (7) Amennyiben a kérelmező vagy vele együtt élő közeli hozzátartozója, a nyilatkozat szerint semmiféle jövedelemmel nem rendelkezik, csatolnia kell a munkaügyi kirendeltség igazolását, arról, hogy regisztrált munkanélküli és együttműködik a munkaügyi kirendeltséggel. Egyszeri segély 18. (1) Egyszeri segélyben részesíthető kérelemére az a személy, aki alkalmanként jelentkező többletkiadásai miatt önmaga, illetve családja létfenntartását másként biztosítani nem tudja, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át, egyedül élő esetén annak 200%-át. (2) A támogatás összege egy naptári évre vonatkozóan, kérelmezőnként, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 70 %-át nem haladhatja meg. Krízis segély és kölcsön 19. (1) Krízis segélyben részesíthető az a személy, akinek az általa lakott lakását olyan kár érte, melynek következtében a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná vált, vagy megsemmisült és a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetében a 250%-át. (2) Építéshatósági véleménnyel kell a lakás állapotát igazolni. (3) Krízis kölcsönben részesíthető az a személy, temetési költségek megelőlegezésére, akinek családjában elhunyt személy eltemettetéséről kell gondoskodni és a temetési költség összege, meghaladja a család jövedelmének 50%-át, továbbá az elhunyt személy bejelentett pusztaszabolcsi lakcímmel rendelkezett. 6

7 (4) A krízis kölcsön kamatmentes formában kerül megállapításra, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetében a 250%-át. A kérelem elbírálásához a jövedelemigazoláson túl az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát kell becsatolni. (5) A krízis segély és kölcsön maximális összege Ft. (6) A krízis kölcsön visszafizetése az ellátás megállapítását követő hó 1. napjától kezdődően 6 havi egyenlő részben történik. (7) Az önkormányzat ezen kívül sem kamatos, sem kamatmentes kölcsönt nem nyújt egyéb formában. Utazási támogatás 20. (1) Az önkormányzat a településen állandó lakcímmel rendelkező, a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV.25.) Korm. rendelet 1. (8) bekezdésében meghatározott rászorultak részére havi, 3 havi, 4 havi, éves helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésben érvényes kedvezményes bérletjegy árát utólag kérelemre megtéríti. (2) A 6-14 éves korú pusztaszabolcsi gyermekek részére, a nappali és esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő pusztaszabolcsi középiskolai tanulók részére, és 65 évesnél fiatalabb nyugellátásban részesülők, valamint az önkormányzat által rendszeresen folyósított szociális segélyben részesülő munkaviszonyban nem álló polgár részére szociális segélyként utazási támogatást nyújt utólag a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésre érvényes kedvezményes havi, 3 havi, 4 havi, éves bérletjegy árának mértékéig, amennyiben az érintett (törvényes képviselő) írásban kérelmezi. (3) Az önkormányzat megtéríti, továbbá szociális segélyként a teljes árú havi, 3 havi, 4 havi, éves helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésre jogosító érvényes bérletjegy árát az alábbi esetekben (együttes feltétel) - kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg, - kérelmező legalább 2 gyermek eltartásáról gondoskodik, - kérelmező tulajdonában nincs személygépkocsi. (4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott szociális támogatások csak az igénybevevő (törvényes képviselő) egyedi kérelmére biztosíthatók úgy, hogy a rendeletben meghatározott feltételeket minden kétséget kizáróan kérelmező bizonyítja, továbbá csatolja kérelméhez a részére kiállított bérletjegy leválasztható második példányát. (5) A szociális segélyre való jogosultságot csak egyedi mérlegelés alapján és utólag lehet megállapítani. Temetési segély 21. (1) Temetési segély állapítható meg annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját illetve családja létfenntartását veszélyezteti és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át. 7

8 (2) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a családja jövedelmi viszonyaira vonatkozó igazoláson kívül a temetkezési szolgáltató által kiállított számla eredeti példányát, valamint az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát. (3) A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10%-nál, összege nem haladhatja meg a ,- Ft-ot. (4) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége a köztemetőt üzemeltető temetkezési vállalkozó által évente közölt költség. (5) Temetési segély iránti kérelmet, a haláleset napját követő 60 napon belül lehet benyújtani. III. Fejezet Természetben nyújtott szociális ellátások 22. (1) Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók. (2) Természetbeni szociális ellátásként nyújtható a) a rendszeres szociális segély, a (3), (5) bekezdésben meghatározott mértékben és feltételek fennállása esetén, b) a lakásfenntartási támogatás, c) az átmeneti segély, d) a temetési segély. (3) Rendszeres szociális segély természetbeni szociális ellátás formájában akkor nyújtható, ha a családban a Gyvt a szerint védelembe vett gyermek él és a védelembe vételi eljárás során megélhetési nehézségeket tárnak fel. (4) Indokolt esetben a védelembe vételről szóló határozat egy példányát írásbeli javaslattal együtt át kell adni a családból rendszeres szociális segélyben részesülő személy irataihoz a természetbeni juttatás biztosítása céljából. (5) Természetbeni juttatásként gyermekenként a rendszeres szociális segély megállapított összegének 15 %-a, de összesen legfeljebb 50 %-a nyújtható. (6) A természetbeni ellátás élelmiszer, tüzelő, tankönyv, gyermekintézmények térítési díjainak kifizetésére szolgálhat. Köztemetés 23. (1) Amennyiben az elhunyt személy közköltségen került eltemettetésre, a képviselő-testület mentesíti az elhunyt személy eltemettetésére köteles személyt az SZTV. 48. (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól, ha az eltemettetésre köteles személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, vagyona nincs, és az elhunyt után sem ő, sem a családja nem örököl, továbbá szerződés alapján az elhunyt eltemettetésére nem volt köteles. (2) A kérelemhez a kérelmező saját, valamint a vele közös háztartásban élő személyek jövedelmi viszonyaira vonatkozó igazoláson kívül köteles a vagyoni viszonyaira, és az öröklésre vonatkozó nyilatkozatát is csatolni. 8

9 Közgyógyellátás 24. Az SZTV (3) bekezdése alapján méltányosságból közgyógyellátásra jogosult az a személy: a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén annak 250 %-át, és a b) havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át. Adósságkezelési szolgáltatás 25. (1) Adósságkezelési szolgáltatásban részesíthető az a Pusztaszabolcson bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező személy, aki tulajdonosként, haszonélvezőként, bérlőként lakik és szociálisan rászorult. (2) Adósságkezelési szolgáltatásban részesíthető az a család, vagy személy a) akinek, aa) az adóssága meghaladja az ötvenezer forintot, és akinek a (3) bekezdésben meghatározott adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi, vagy ab) a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át. c) aki a 14.. (4) bekezdésében elismert minimális lakásnagyságot meg nem haladó lakásban lakik, feltéve, hogy vállalja az adósság és az önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt. (3) Az (1) bekezdés alkalmazása során adósságnak minősül a lakhatási költségek körébe tartozó a) közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz-, áramszolgáltatási, víz- és csatornahasználati, szemétszállítási), b) közös költség-hátralék, c) a lakbérhátralék (4) Az adósságkezelési szolgáltatás időtartama legfeljebb tizennyolc hónap, amely indokolt esetben egy alkalommal hat hónappal meghosszabbítható. (5) Adósságkezelési szolgáltatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. (6) Az adósságkezelési szolgáltatásba bevonható adósság felső határa az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a tízszeresét nem haladhatja meg. (7) Az kérelmező köteles a kérelem benyújtásakor nyilatkozni, hogy havonta mekkora összegű adósságtörlesztést vállal. (8) A támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kell megállapítani. (9) A jogosult részére megállapított támogatást, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig az adósságkövetelés jogosultjának kell folyósítani. (10) A támogatás folyósításának feltétele: az adósnak a Családsegítő Szolgálattal kötött megállapodás bemutatása. 9

10 26. (1) Az adósságkezelési szolgáltatás esetén a jogosult a) adósságkezelési tanácsadásban, és b) adósságcsökkentési támogatásban részesül, amelyet az adósságkövetelés jogosultjának kell folyósítani. (2) Az adósságcsökkentési támogatás (a továbbiakban: támogatás) mértéke nem haladhatja meg az adósságkezelés körébe bevont adósság 75%-át, és összege legfeljebb Ft lehet A támogatás egy összegben, vagy havi részletekben nyújtható az adós vállalásától függően. (3) A támogatás vissza nem térítendő szociális támogatás, bármely komfortfokozatú lakásra megállapítható. (4) A támogatás tovább nem folyósítható, és a kifizetett összeget vissza kell téríteni, ha a jogosult a) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, vagy b) az általa vállalt adósságtörlesztés háromhavi részletét nem teljesíti, illetőleg c) az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget. (5) Ugyanazon személy vagy háztartásának tagja az adósságkezelési szolgáltatás lezárásától - ide nem értve az (4) bekezdés szerinti megszüntetést - számított 6 hónapon belül nem részesülhet adósságkezelési szolgáltatásban. 27. (1) Az önkormányzat az adósságkezelési tanácsadást a Családsegítő Szolgálat útján biztosítja. (2) A támogatásban részesülő személy köteles a támogatás időtartama alatt havonta adósságkezelési tanácsadáson részt venni és a 30/1993. (II. 17.) Korm. Rendelet 1/B.. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az adósságkezelési tanácsadóval együttműködni. (3) A támogatásról szóló határozatot a Családsegítő Szolgálatnak is meg kell küldeni. (4) Az adós a határozat közlésétől számított 15 napon belül köteles az intézményt felkeresni és a megállapodást megkötni az adósságkezelési tanácsadóval az együttműködésre vonatkozóan. IV. Fejezet Szociális szolgáltatások Általános rendelkezések 28. (1) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat az SZTV 58/B. (2) bekezdése alapján helyi Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre. (2) A Szociálpolitikai Kerekasztal feladata különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése. (3) A Szociálpolitikai Kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart. (4) Tagjai: a helyi önkormányzat képviselői, az önkormányzat területén szociális intézményt működtető fenntartó képviselői, jegyző, aljegyző. 29. (1) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat a szociálisan rászorultak részére az alábbi alapszolgáltatásokat biztosítja: 10

11 a) étkeztetést, b) házi segítségnyújtást, c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, d) családsegítést, e) nappali ellátást, f) gyermekjóléti szolgáltatást. (2) Az a)-b), d)-f) pontok szerinti alapszolgáltatás biztosításáról az Adonyi Kistérségi Szociális Központ (Perkáta, Bocskai u. 2.) pusztaszabolcsi telephelye útján gondoskodik. (3) A c) pont szerinti alapszolgáltatás biztosításáról a Napfény Idősek Otthona Szociális Szolgáltató Kht. (Iváncsa Fő u. 28.) gondoskodik az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodás alapján. (4) Ugyanazon intézmény egyszerre több ellátási formát is biztosíthat a jogosultak részére. (5) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. (6) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásokért a képviselő-testület által meghatározott térítési díjat kell fizetni. (7) Az önkormányzat által biztosított szociális ellátásokra vonatkozó intézményi térítési díjak összegét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (8) Az önkormányzat ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik. (9) A személyi térítési díjat utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell megfizetni a telephely házipénztárába készpénzbefizetéssel. (10) Az ellátást meg kell szüntetni, ha: a) az ellátás megállapításának feltételei már nem állnak fenn, b) a jogosult a személyi térítési díj megfizetésével önhibájából legalább 3 hónapja késedelembe esett, c) a kérelmező az ellátás biztosítása érdekében valótlan dolgokat közölt, a hatóságot félrevezette. (11) A (10) bekezdés b)-c) pontjában foglaltak esetén a hatáskörrel rendelkező köteles a díj behajtása, illetve visszatérítése iránt intézkedni. Alapszolgáltatások Étkeztetés 30. (1) Napi egyszeri meleg étkeztetés (ebéd) biztosítható azoknak a szociálisan rászorultaknak - térítési díj ellenében-, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. (2) Az étkeztetés igénybe vehető az idősek klubjában történő helyben fogyasztással, az étel elvitelével, illetve lakásra szállítással. (3) Szociális helyzete miatt jogosult az a személy: a) aki 60. életévét betöltötte, 11

12 b) akinek közös háztartásban élő hozzátartozója (családtagja, eltartója) önhibáján kívül nem tudja biztosítani, c) aki átmeneti jelleggel nem tudja biztosítani saját maga, vagy családja számára: baleset, családtagja betegsége, kórházi kezelése, haláleset miatt. d) aki hajléktalan. (4) Egészségi állapota miatt rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, aki a) mozgásában korlátozott, b) tartós betegségben szenved, c) fogyatékossága miatt önmaga fenntartásáról gondoskodni képtelen, d) pszichiátriai beteg, szenvedélybeteg. (5) A szociális helyzet miatti rászorultságot jövedelemigazolással, az egészségi állapot miatti rászorultságot háziorvosi szakvéleménnyel kell igazolni. (6) Az étel kiadása megtagadható, ismételt esetben az ellátás megszüntethető, ha az ellátásra jogosult: a) az étkezési hely házirendjét megsérti, vagy a közösségre nézve agresszív, fenyegető magatartást tanúsít, b) a közegészségügyi, járványügyi szabályokat nem tartja be. (7) Akinek semmiféle jövedelme nincs- az ilyen helyzet fennállásáig az ebédet térítésmentesen kaphatja, de jövedelmi viszonyainak változását bejelenteni köteles, ellenkező esetben a 8.. (4) bekezdése szerint kell eljárni. (8) A személyi térítési díjat a jövedelemtől függően a következők szerint kell megállapítani: Jövedelem Házi segítségnyújtás 31. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást az igénybevevő saját lakókörnyezetében kell biztosítani, az önálló életvitel fenntartása érdekében. (2) A házi segítségnyújtási ellátásban részesülő: a) az ebéd házhoz szállítására és b) egyéni szükséglet szerinti gondozásra jogosult. Fizetendő díj az intézményi térítési díj %-ában meghatározva Mindenkori öregségi nyugdíjminimum alatt 0 Mindenkori öregségi nyugdíjminimum másfélszereséig Mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszereséig Mindenkori öregségi nyugdíjminimum két és félszereséig Mindenkori öregségi nyugdíjminimum két és félszeresét meghaladja

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (VI.04) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Egységes szerkezetbe A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról a módosításáról szóló 17/2011. (X. 25.), 3/2012. (I. 24.), 6/2012.

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2014.01.25.-től Egységesítve: 2014.01.25.-én Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2007. (VII. 27.) rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályozásáról A Törökbálint Nagyközség

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról Egységes szerkezetben a 24/2014. (XII. 09.) rendelettel bezárólag Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Enying Város

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Alaptörvény

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

A módosításokkal egységes szerkezetben.

A módosításokkal egységes szerkezetben. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelettel módosított 14/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról,

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I.

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló 49/2011. (XII.20.), 20/2011. (IX.20.), 9/2011. (V.20.), 7/2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 36/2003. (IX.9.)

Részletesebben

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015.(II. 16.) önkormányzati RENDELETE A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1 Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 27/2004. (IV.23.) rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Új szociális rendelet megalkotása. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (II. 15.) számú rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

a szociális ellátásokról

a szociális ellátásokról LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014. (III.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális ellátásokról Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

I. rész. Bevezető rendelkezés

I. rész. Bevezető rendelkezés szocrend04 Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2004. (III. 17.) ÖR. sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-15 Zsadány Község Önkormányzatának

Részletesebben

Módosítások: /2011. II. 28-

Módosítások: /2011. II. 28- A Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 14/1997. (V. 23.) számú rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Módosítások: a) 33/1997. (XI. 21.) ör. b) 35/1998.

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2006. (V. 25.), a 19/2006. (IX. 11.), a 21/2006. (XII. 18.), 4/2007. (IV. 2.), a 11/2007. (VII. 9.), a 19/2007. (XII. 27.) és a 4/2008. (II. 22.)

Részletesebben

IV. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Melléklet: 1. sz. Rendelet-tervezet Szavazás módja: Minősített többség

IV. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Melléklet: 1. sz. Rendelet-tervezet Szavazás módja: Minősített többség ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 3-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 112-6/2014/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB IV. NAPIREND Tárgy: Javaslat a

Részletesebben