Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről"

Átírás

1 Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: február 25-től) (Módosították: a 12/2011. (VII. 4.), 15/2011.(VIII. 26.), 2/2012. (I. 27.), 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletek) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény 1. (2) bekezdésében, 10. (1) bekezdésében, 25. (1) bekezdés b) pontjában, 32. (3) bekezdésében, 37. (1) bekezdés d) pontjában, 38. (9) bekezdésében, 43/B. (1) bekezdésében, 45. (1) bekezdésében, 48. (4) bekezdésében, 50. (3) bekezdésében, 55/C. (4) bekezdésében, a 92. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy a törvényi felhatalmazással összhangban megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a szociális rászorultságtól függő pénzben, természetben nyújtott, és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit. A rendelet hatálya 2. E rendelet hatálya kiterjed Pusztaszabolcs város közigazgatási területén élő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: SZTV.) 3. (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre. Értelmező rendelkezések 3. E rendelet alkalmazásában az egyes ellátási formáknál használt fogalmat az SZTV. 4. -a szerint kell értelmezni. Eljárási rendelkezések 4. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások iránti kérelmet Pusztaszabolcs Város Polgármesteri Hivatalában kell előterjeszteni e rendelet 3., 4., 5., 6.,7. számú mellékletét képező formanyomtatványon. 5. (1) A Képviselő-testület e rendelet 9. -ában szabályozott jogosultatlanul igénybevett ellátás megtérítésének elengedésével, csökkentésével, vagy részletekben történő teljesítésével, ában szabályozott ápolási díjjal, 19. -ában szabályozott krízis segéllyel és kölcsönnel, 20. -ában szabályozott utazási támogatással, 21. -ában szabályozott temetési segéllyel, 23. -ában szabályozott köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettség mentesítésével, 25. -ában szabályozott adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre, a ában szabályozott egyszeri segéllyel kapcsolatos hatáskörét a Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházza át. A Szociális és Egészségügyi Bizottság az átruházott hatáskör gyakorlásáról félévente beszámol. 1

2 (2) A kérelem benyújtásakor a kérelemhez minden esetben jövedelemnyilatkozatot, valamint az abban feltüntetett jövedelem valódiságának igazolására szolgáló iratot (munkáltatói igazolást, nyugdíjszelvényt, nyugdíjról szóló éves összesítőt, hatósági bizonyítványt, ellátást folyósító szerv határozatát, vagy egyéb jövedelemigazolást) csatolni kell. Ha a kérelmező jövedelmi viszonyai más szerv által történő igazolására nincs mód, vagy jövedelme nem mérhető, adóköteles jövedelmére vonatkozóan köteles büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tenni. (3) Amennyiben a családban, tanköteles koron túli, nappali tagozatos képzésben részesülő gyermek, vagy fiatal felnőtt él, az oktatási intézmény igazolását csatolni kell a tanulói, hallgatói jogviszonyról. (4) Amennyiben a kérelmező, és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója, vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együttlakó más személy munkahellyel nem rendelkezik, jövedelmi helyzetéről köteles nyilatkozni. Nyilatkozatához csatolni kell a munkaügyi kirendeltség igazolását, arról, hogy regisztrált munkanélküli és együttműkődik a munkaügyi kirendeltséggel. (5) Amennyiben a kérelmező a szükséges igazolásokat felhívás ellenére a megjelölt határidőig nem pótolja, a kérelmet el kell utasítani, a rendszeresen folyósított támogatást meg kell szüntetni. 6. (1) A jogosultság megállapításakor a) a havi rendszerességgel járó nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. (2) Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani. (3) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet, b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt. (4) A vállalkozási tevékenység akkor tekinthető megszűntnek, ha a vállalkozói engedélyt, illetve az őstermelői igazolványt visszaadták, vagy visszavonták, illetőleg a társas vállalkozást törölték a cégjegyzékből. 7. (1) Ha a kérelmező jövedelemnyilatkozatában foglaltak vitathatók az SZTV. 10. (6) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. (2) Támogatás odaítélése előtt az alapos döntéshozatal biztosítása érdekében a polgármesteri hivatal szükség esetén környezettanulmányt végez. (3) Amennyiben a kérelmező úgy nyilatkozik, hogy semmiféle jövedelemmel nem rendelkezik minden esetben szükséges környezettanulmányt készíteni. 2

3 (4) Ugyanazon jogosultat az összes szociális körülmények ismeretében egyszerre többféle ellátási forma is megillethet. (5) Ugyanazon család külön-külön érkező kérelmeit együttesen kell vizsgálni. A kérelem benyújtását megelőző - egy évben - nyújtott támogatások vizsgálatánál a család összes tagja által (külön is) kapott támogatást figyelembe kell venni az elbírálásnál. 8. (1) A szociális ellátásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tényekben, körülményeiben, jövedelmi, vagyoni viszonyaiban, lakcímében történt változást 15 napon belül köteles írásban bejelenteni és igazolni a polgármesteri hivatalban. Ilyen esetben a támogatásra való jogosultságot újból vizsgálni kell. (2) A jogosultság feltételeit érintő lényeges körülménynek minősül, ha a jogosult: a) jövedelmi, vagyoni viszonyaiban, illetve szociális helyzetében olyan változás következik be, amelynek eredményeként az egy főre jutó havi nettó jövedelem 10%-nál magasabb mértékben változik, b) közös háztartásában élők létszáma változik, c) lakóhelyében, tartózkodási helyében változás következik be. (3) A bejelentési kötelezettség elmulasztása az ellátás megszüntetését vonhatja maga után. (4) A hivatal a szociális ellátások körében rendszeres ellenőrzésre jogosult, indokolt esetben köteles. Az ellenőrzés módjai: meghallgatás, helyszíni szemle, környezettanulmány, jövedelmi viszonyok ellenőrzése. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése 9. (1) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet megsértésével nyújtott szociális ellátás vonatkozásában az SZTV 17. -ában foglaltak szerint kell eljárni. (2) Az ellátás megtérítése méltányosságból elengedhető, csökkenthető, illetve részletekben is visszafizethető a kötelezett szociális helyzetére tekintettel. (3) Az ellátás megtérítése méltányosságból akkor engedhető el, ha a visszafizetésre kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem éri el. (4) Az ellátás megtérítése méltányosságból akkor csökkenthető, ha a visszafizetésre kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem éri el. (5) A csökkentés mértéke a fizetési kötelezettség 40 %-a. (6) Az ellátás megtérítése részletekben akkor teljesíthető, ha a visszafizetésre kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem éri el. (7) Részletfizetés időtartama a fizetési kötelezettség összegétől függően legfeljebb 6 hónap. 3

4 A támogatások kifizetése, folyósítása 10. (1) A pénzbeli támogatásokat postai úton, vagy házipénztárból kell kifizetni. (2) A rendszeres támogatásokat ha e rendelet másként nem rendelkezik a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig kell folyósítani. (3) A támogatások kifizetésének módjáról és idejéről a határozatban kell rendelkezni. II. Fejezet Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Rendszeres szociális segély 11. (1) Rendszeres szociális segélyre jogosult az SZTV. 37. (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározottakon túl az a a) nő, aki szakorvos által kiadott igazolás alapján várandós, b) személy, akinek egészségkárosodása az ellátásra való jogosultság kezdő napján, vagy a bérpótló juttatás folyósítása alatt a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértői bizottsága (a továbbiakban: szakértői bizottság) vizsgálata szerint eléri a 40%-ot, de nem haladja meg a 49%-ot, s egészségkárosodására tekintettel semmilyen ellátásban nem részesül, c) személy, aki szakorvos által kiadott igazolás alapján munkavégzést akadályozó krónikus vagy pszichés betegséggel küzd, de a szakértői bizottság által megállapított egészségkárosodással nem rendelkezik, vagy annak mértéke nem éri el a b) pontban meghatározott mértéket. (2) Rendszeres szociális segély megállapítására irányuló eljárás megindítható kérelemre, illetve hivatalból. 12. (1) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként együttműkődésre köteles az Adonyi Kistérségi Szociális Központ (Perkáta, Bocskai u.2.), Pusztaszabolcs, Adonyi út 42. szám alatt működő telephelyén, a Családsegítő Szolgálattal (a továbbiakban: Családsegítő Szolgálat). (2) Az együttműködésre köteles személy köteles a) megjelenni nyilvántartásba vétel céljából az együttműködésre kijelölt szervnél a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül, b) a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó beilleszkedését segítő programról 30 napon belül írásban megállapodik az együttműködésre kijelölt szervvel, teljesíteni a beilleszkedését segítő programban foglaltakat. (3) Az együttműködésre kijelölt szerv a nyilvántartásba vételt követően az együttműködésre köteles személyt tájékoztatja a) a beilleszkedést segítő program típusairól b) az együttműködésre köteles személlyel közösen kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó, beilleszkedését segítő programot, amelyről 30 napon belül írásban megállapodnak, c) az együttműködés elmulasztásának következményeiről. (4) Az (5) bekezdésben felsorolt beilleszkedést segítő programban, az együttműködésre köteles személy köteles részt venni, és a felajánlásokat elfogadni. Akadályoztatása esetén, az 4

5 együttműködésre kijelölt szervnél, 8 napon belül bemutatott hiteles irat (orvosi, kórházi, iskolai, állásinterjúra szóló értesítés, stb.) fogadható el indoklásként. (5) A beilleszkedési program típusai: a) életvezetési tanácsadás egyénileg, b) motiváció és készségfejlesztés egyénileg, c) pszicho-szociális megerősítés egyénileg, d) egészségügyi- szociális mentális állapot javítás személyre szabottan, egyéni esetkezelés, e) reszocializáció elősegítése egyénileg, f) családgondozás során az egyén pozitív megerősítése. 13. (1) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha az együttműködésre köteles személy a) a rendszeres szociális segély megállapításáról rendelkező határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül nem keresi fel az együttműködésre kijelölt szervet, b) a beilleszkedést segítő programban való részvételről nem állapodik meg az együttműködésre kijelölt szervvel, c) a beilleszkedési programban foglaltakat nem teljesíti. (2) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy önhibájából nem veteti magát nyilvántartásba, vagy nem köti meg a beilleszkedési programról szóló megállapodást, továbbá az általa vállalt beilleszkedési programban foglaltaknak nem tesz eleget, illetve nem vesz részt a számára előírt foglalkozáson, s mulasztásának okát a 12. (4) bekezdésében foglaltak szerint nem igazolta, az együttműkődésre kijelölt szerv a határidő eredménytelen elteltét követő 15 napon belül, írásban értesíti a jegyzőt. (3) Amennyiben az együttműködésre köteles személy együttműködési kötelezettségét két éven belül neki felróhatóan ismételten megszegi, az ellátásra való jogosultságát meg kell szüntetni. Normatív lakásfenntartási támogatás 14. (1) A települési önkormányzat jegyzője az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint normatív lakásfenntartási támogatást állapít meg. (2) A normatív lakásfenntartási támogatásban részesülő személy együttműködési kötelezettségének teljesítése érdekében köteles lakókörnyezetének rendezettségét biztosítani. A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körébe a) kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház folyamatos takarítása, tisztán tartása, b) udvar, kert, a kerítéssel határos terület tisztán tartása, rendszeres gyomtalanítása, c) járda tisztán tartása, hó eltakarítása, d) ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának kötelezettsége tartozik. 15. Ápolási díj 16. Méltányossági ápolási díj állapítható meg, annak a Pusztaszabolcson lakóhellyel rendelkező hozzátartozónak (jegyes kivételével), aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg, állandó és tartós felügyeletre szoruló személy otthoni ápolását végzi, feltéve, hogy az ápoló családjában az egy 5

6 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén, annak 200 %-át. Átmeneti segély 17. (1) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére átmeneti segély nyújtható. Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség, vagyon elleni bűncselekmény sértettje, elemi kár, természeti csapás miatt anyagi segítségre szorulnak. (2) Az átmeneti segély fajtái: a) egyszeri segély b) krízis segély c) krízis kölcsön (3) Átmeneti segélyt pénzbeli vagy természetbeni ellátásként lehet megállapítani. (4) Természetbeni ellátás megállapítása különösen akkor indokolt, ha a jogosult szociális körülményei vagy a döntéshozó hivatalos tudomása alapján valószínűsíthető, hogy a támogatás, vagy segély pénzben történő juttatása nem a kívánt célra kerülne felhasználásra. (5) A természetbeni ellátás formái elsősorban: a) alapvető élelmiszer, tisztálkodási szerek vásárlása, b) tüzelővásárlás (6) A természetbeni ellátás különböző formáit az önkormányzat által kijelölt üzletekben, tüzép telepen lehet levásárolni. (7) Amennyiben a kérelmező vagy vele együtt élő közeli hozzátartozója, a nyilatkozat szerint semmiféle jövedelemmel nem rendelkezik, csatolnia kell a munkaügyi kirendeltség igazolását, arról, hogy regisztrált munkanélküli és együttműködik a munkaügyi kirendeltséggel. Egyszeri segély 18. (1) Egyszeri segélyben részesíthető kérelemére az a személy, aki alkalmanként jelentkező többletkiadásai miatt önmaga, illetve családja létfenntartását másként biztosítani nem tudja, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át, egyedül élő esetén annak 200%-át. (2) A támogatás összege egy naptári évre vonatkozóan, kérelmezőnként, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 70 %-át nem haladhatja meg. Krízis segély és kölcsön 19. (1) Krízis segélyben részesíthető az a személy, akinek az általa lakott lakását olyan kár érte, melynek következtében a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná vált, vagy megsemmisült és a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetében a 250%-át. (2) Építéshatósági véleménnyel kell a lakás állapotát igazolni. (3) Krízis kölcsönben részesíthető az a személy, temetési költségek megelőlegezésére, akinek családjában elhunyt személy eltemettetéséről kell gondoskodni és a temetési költség összege, meghaladja a család jövedelmének 50%-át, továbbá az elhunyt személy bejelentett pusztaszabolcsi lakcímmel rendelkezett. 6

7 (4) A krízis kölcsön kamatmentes formában kerül megállapításra, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetében a 250%-át. A kérelem elbírálásához a jövedelemigazoláson túl az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát kell becsatolni. (5) A krízis segély és kölcsön maximális összege Ft. (6) A krízis kölcsön visszafizetése az ellátás megállapítását követő hó 1. napjától kezdődően 6 havi egyenlő részben történik. (7) Az önkormányzat ezen kívül sem kamatos, sem kamatmentes kölcsönt nem nyújt egyéb formában. Utazási támogatás 20. (1) Az önkormányzat a településen állandó lakcímmel rendelkező, a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV.25.) Korm. rendelet 1. (8) bekezdésében meghatározott rászorultak részére havi, 3 havi, 4 havi, éves helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésben érvényes kedvezményes bérletjegy árát utólag kérelemre megtéríti. (2) A 6-14 éves korú pusztaszabolcsi gyermekek részére, a nappali és esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő pusztaszabolcsi középiskolai tanulók részére, és 65 évesnél fiatalabb nyugellátásban részesülők, valamint az önkormányzat által rendszeresen folyósított szociális segélyben részesülő munkaviszonyban nem álló polgár részére szociális segélyként utazási támogatást nyújt utólag a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésre érvényes kedvezményes havi, 3 havi, 4 havi, éves bérletjegy árának mértékéig, amennyiben az érintett (törvényes képviselő) írásban kérelmezi. (3) Az önkormányzat megtéríti, továbbá szociális segélyként a teljes árú havi, 3 havi, 4 havi, éves helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésre jogosító érvényes bérletjegy árát az alábbi esetekben (együttes feltétel) - kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg, - kérelmező legalább 2 gyermek eltartásáról gondoskodik, - kérelmező tulajdonában nincs személygépkocsi. (4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott szociális támogatások csak az igénybevevő (törvényes képviselő) egyedi kérelmére biztosíthatók úgy, hogy a rendeletben meghatározott feltételeket minden kétséget kizáróan kérelmező bizonyítja, továbbá csatolja kérelméhez a részére kiállított bérletjegy leválasztható második példányát. (5) A szociális segélyre való jogosultságot csak egyedi mérlegelés alapján és utólag lehet megállapítani. Temetési segély 21. (1) Temetési segély állapítható meg annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját illetve családja létfenntartását veszélyezteti és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át. 7

8 (2) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a családja jövedelmi viszonyaira vonatkozó igazoláson kívül a temetkezési szolgáltató által kiállított számla eredeti példányát, valamint az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát. (3) A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10%-nál, összege nem haladhatja meg a ,- Ft-ot. (4) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége a köztemetőt üzemeltető temetkezési vállalkozó által évente közölt költség. (5) Temetési segély iránti kérelmet, a haláleset napját követő 60 napon belül lehet benyújtani. III. Fejezet Természetben nyújtott szociális ellátások 22. (1) Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók. (2) Természetbeni szociális ellátásként nyújtható a) a rendszeres szociális segély, a (3), (5) bekezdésben meghatározott mértékben és feltételek fennállása esetén, b) a lakásfenntartási támogatás, c) az átmeneti segély, d) a temetési segély. (3) Rendszeres szociális segély természetbeni szociális ellátás formájában akkor nyújtható, ha a családban a Gyvt a szerint védelembe vett gyermek él és a védelembe vételi eljárás során megélhetési nehézségeket tárnak fel. (4) Indokolt esetben a védelembe vételről szóló határozat egy példányát írásbeli javaslattal együtt át kell adni a családból rendszeres szociális segélyben részesülő személy irataihoz a természetbeni juttatás biztosítása céljából. (5) Természetbeni juttatásként gyermekenként a rendszeres szociális segély megállapított összegének 15 %-a, de összesen legfeljebb 50 %-a nyújtható. (6) A természetbeni ellátás élelmiszer, tüzelő, tankönyv, gyermekintézmények térítési díjainak kifizetésére szolgálhat. Köztemetés 23. (1) Amennyiben az elhunyt személy közköltségen került eltemettetésre, a képviselő-testület mentesíti az elhunyt személy eltemettetésére köteles személyt az SZTV. 48. (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól, ha az eltemettetésre köteles személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, vagyona nincs, és az elhunyt után sem ő, sem a családja nem örököl, továbbá szerződés alapján az elhunyt eltemettetésére nem volt köteles. (2) A kérelemhez a kérelmező saját, valamint a vele közös háztartásban élő személyek jövedelmi viszonyaira vonatkozó igazoláson kívül köteles a vagyoni viszonyaira, és az öröklésre vonatkozó nyilatkozatát is csatolni. 8

9 Közgyógyellátás 24. Az SZTV (3) bekezdése alapján méltányosságból közgyógyellátásra jogosult az a személy: a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén annak 250 %-át, és a b) havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át. Adósságkezelési szolgáltatás 25. (1) Adósságkezelési szolgáltatásban részesíthető az a Pusztaszabolcson bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező személy, aki tulajdonosként, haszonélvezőként, bérlőként lakik és szociálisan rászorult. (2) Adósságkezelési szolgáltatásban részesíthető az a család, vagy személy a) akinek, aa) az adóssága meghaladja az ötvenezer forintot, és akinek a (3) bekezdésben meghatározott adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi, vagy ab) a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át. c) aki a 14.. (4) bekezdésében elismert minimális lakásnagyságot meg nem haladó lakásban lakik, feltéve, hogy vállalja az adósság és az önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt. (3) Az (1) bekezdés alkalmazása során adósságnak minősül a lakhatási költségek körébe tartozó a) közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz-, áramszolgáltatási, víz- és csatornahasználati, szemétszállítási), b) közös költség-hátralék, c) a lakbérhátralék (4) Az adósságkezelési szolgáltatás időtartama legfeljebb tizennyolc hónap, amely indokolt esetben egy alkalommal hat hónappal meghosszabbítható. (5) Adósságkezelési szolgáltatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. (6) Az adósságkezelési szolgáltatásba bevonható adósság felső határa az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a tízszeresét nem haladhatja meg. (7) Az kérelmező köteles a kérelem benyújtásakor nyilatkozni, hogy havonta mekkora összegű adósságtörlesztést vállal. (8) A támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kell megállapítani. (9) A jogosult részére megállapított támogatást, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig az adósságkövetelés jogosultjának kell folyósítani. (10) A támogatás folyósításának feltétele: az adósnak a Családsegítő Szolgálattal kötött megállapodás bemutatása. 9

10 26. (1) Az adósságkezelési szolgáltatás esetén a jogosult a) adósságkezelési tanácsadásban, és b) adósságcsökkentési támogatásban részesül, amelyet az adósságkövetelés jogosultjának kell folyósítani. (2) Az adósságcsökkentési támogatás (a továbbiakban: támogatás) mértéke nem haladhatja meg az adósságkezelés körébe bevont adósság 75%-át, és összege legfeljebb Ft lehet A támogatás egy összegben, vagy havi részletekben nyújtható az adós vállalásától függően. (3) A támogatás vissza nem térítendő szociális támogatás, bármely komfortfokozatú lakásra megállapítható. (4) A támogatás tovább nem folyósítható, és a kifizetett összeget vissza kell téríteni, ha a jogosult a) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, vagy b) az általa vállalt adósságtörlesztés háromhavi részletét nem teljesíti, illetőleg c) az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget. (5) Ugyanazon személy vagy háztartásának tagja az adósságkezelési szolgáltatás lezárásától - ide nem értve az (4) bekezdés szerinti megszüntetést - számított 6 hónapon belül nem részesülhet adósságkezelési szolgáltatásban. 27. (1) Az önkormányzat az adósságkezelési tanácsadást a Családsegítő Szolgálat útján biztosítja. (2) A támogatásban részesülő személy köteles a támogatás időtartama alatt havonta adósságkezelési tanácsadáson részt venni és a 30/1993. (II. 17.) Korm. Rendelet 1/B.. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az adósságkezelési tanácsadóval együttműködni. (3) A támogatásról szóló határozatot a Családsegítő Szolgálatnak is meg kell küldeni. (4) Az adós a határozat közlésétől számított 15 napon belül köteles az intézményt felkeresni és a megállapodást megkötni az adósságkezelési tanácsadóval az együttműködésre vonatkozóan. IV. Fejezet Szociális szolgáltatások Általános rendelkezések 28. (1) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat az SZTV 58/B. (2) bekezdése alapján helyi Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre. (2) A Szociálpolitikai Kerekasztal feladata különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése. (3) A Szociálpolitikai Kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart. (4) Tagjai: a helyi önkormányzat képviselői, az önkormányzat területén szociális intézményt működtető fenntartó képviselői, jegyző, aljegyző. 29. (1) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat a szociálisan rászorultak részére az alábbi alapszolgáltatásokat biztosítja: 10

11 a) étkeztetést, b) házi segítségnyújtást, c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, d) családsegítést, e) nappali ellátást, f) gyermekjóléti szolgáltatást. (2) Az a)-b), d)-f) pontok szerinti alapszolgáltatás biztosításáról az Adonyi Kistérségi Szociális Központ (Perkáta, Bocskai u. 2.) pusztaszabolcsi telephelye útján gondoskodik. (3) A c) pont szerinti alapszolgáltatás biztosításáról a Napfény Idősek Otthona Szociális Szolgáltató Kht. (Iváncsa Fő u. 28.) gondoskodik az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodás alapján. (4) Ugyanazon intézmény egyszerre több ellátási formát is biztosíthat a jogosultak részére. (5) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. (6) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásokért a képviselő-testület által meghatározott térítési díjat kell fizetni. (7) Az önkormányzat által biztosított szociális ellátásokra vonatkozó intézményi térítési díjak összegét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (8) Az önkormányzat ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik. (9) A személyi térítési díjat utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell megfizetni a telephely házipénztárába készpénzbefizetéssel. (10) Az ellátást meg kell szüntetni, ha: a) az ellátás megállapításának feltételei már nem állnak fenn, b) a jogosult a személyi térítési díj megfizetésével önhibájából legalább 3 hónapja késedelembe esett, c) a kérelmező az ellátás biztosítása érdekében valótlan dolgokat közölt, a hatóságot félrevezette. (11) A (10) bekezdés b)-c) pontjában foglaltak esetén a hatáskörrel rendelkező köteles a díj behajtása, illetve visszatérítése iránt intézkedni. Alapszolgáltatások Étkeztetés 30. (1) Napi egyszeri meleg étkeztetés (ebéd) biztosítható azoknak a szociálisan rászorultaknak - térítési díj ellenében-, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. (2) Az étkeztetés igénybe vehető az idősek klubjában történő helyben fogyasztással, az étel elvitelével, illetve lakásra szállítással. (3) Szociális helyzete miatt jogosult az a személy: a) aki 60. életévét betöltötte, 11

12 b) akinek közös háztartásban élő hozzátartozója (családtagja, eltartója) önhibáján kívül nem tudja biztosítani, c) aki átmeneti jelleggel nem tudja biztosítani saját maga, vagy családja számára: baleset, családtagja betegsége, kórházi kezelése, haláleset miatt. d) aki hajléktalan. (4) Egészségi állapota miatt rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, aki a) mozgásában korlátozott, b) tartós betegségben szenved, c) fogyatékossága miatt önmaga fenntartásáról gondoskodni képtelen, d) pszichiátriai beteg, szenvedélybeteg. (5) A szociális helyzet miatti rászorultságot jövedelemigazolással, az egészségi állapot miatti rászorultságot háziorvosi szakvéleménnyel kell igazolni. (6) Az étel kiadása megtagadható, ismételt esetben az ellátás megszüntethető, ha az ellátásra jogosult: a) az étkezési hely házirendjét megsérti, vagy a közösségre nézve agresszív, fenyegető magatartást tanúsít, b) a közegészségügyi, járványügyi szabályokat nem tartja be. (7) Akinek semmiféle jövedelme nincs- az ilyen helyzet fennállásáig az ebédet térítésmentesen kaphatja, de jövedelmi viszonyainak változását bejelenteni köteles, ellenkező esetben a 8.. (4) bekezdése szerint kell eljárni. (8) A személyi térítési díjat a jövedelemtől függően a következők szerint kell megállapítani: Jövedelem Házi segítségnyújtás 31. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást az igénybevevő saját lakókörnyezetében kell biztosítani, az önálló életvitel fenntartása érdekében. (2) A házi segítségnyújtási ellátásban részesülő: a) az ebéd házhoz szállítására és b) egyéni szükséglet szerinti gondozásra jogosult. Fizetendő díj az intézményi térítési díj %-ában meghatározva Mindenkori öregségi nyugdíjminimum alatt 0 Mindenkori öregségi nyugdíjminimum másfélszereséig Mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszereséig Mindenkori öregségi nyugdíjminimum két és félszereséig Mindenkori öregségi nyugdíjminimum két és félszeresét meghaladja

13 (3) Házi segítségnyújtásra jogosult, aki önmaga ellátására képtelen, és a családjában nincs olyan hozzátartozó, aki az ellátását - önhibáján kívül - meg tudná oldani. A házi segítségnyújtás mértéke és milyensége annyira terjed, amennyire a család nem képes az ellátást biztosítani. (4) A házi segítségnyújtást hivatásos és díjazásban részesülő társadalmi gondozók biztosítják az intézmény vezetőjének irányításával. (5) A házi segítségnyújtás megtagadható, ismételt esetben pedig megszüntethető, ha a segítségnyújtásra jogosult a szociális gondozót munkájában szándékosan akadályozza. A tényről a szolgálat vezetője feljegyzést köteles készíteni, melyet a fenntartónak megküld. A feljegyzés mellé csatolja az általa tett intézkedésről szóló tájékoztatást. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 32. (1) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra jogosultak a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek, akik az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából rászorultak. (2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorultak az SZTV. 65. (4) bekezdésében meghatározott személyek. (3) A jelzőkészülék használati díját az 1. számú melléklet tartalmazza. A kiépítés költsége az igénybevevőt terheli. (4) Amennyiben a jogosult családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg és nincs tartásra kötelezett hozzátartozója, mentesül a havi díj és a kiépítés költségének megfizetése alól. Családsegítés 33. (1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott térítésmentes szolgáltatás. (2) A családsegítés szolgáltatása önkéntesen vehető igénybe, kivéve az önkormányzat által együttműködésre kötelezett rendszeres szociális segélyben, és adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személyek. Nappali ellátás 34. (1) Az ellátás biztosításánál előnyt élvez az az időskorú, aki egyedül él, akinek jövedelmi viszonyai alacsonyak, vagy szociálisan hátrányos helyzetű. (2) Nem veheti igénybe az ellátást az a személy, aki: a) mozgásában, olyan mértékben korlátozott, hogy önállóan vagy segítséggel nem képes eljárni a klubba, b) fertőző beteg vagy kórokozó-hordozó, c) ön- és közveszélyes beteg, d) a közösségi életvitelre, a közösségi normák betartására alkalmatlan. (3) Az ellátás határozott, vagy határozatlan időtartamra biztosítható az idősek klubjában. 13

14 (4) Ha az ellátás férőhely hiányában nem biztosítható, az intézményvezető köteles a kérelmező egyidejű értesítése mellett az ellátandó jogosultat a várakozók nyilvántartásába bevezetni. (5) A képviselő-testület a nappali ellátást igénybevevők részére díjkedvezményt biztosít a jogosult jövedelmi viszonyai alapján fizetendő térítési díj alábbi %-át téríti meg: a) akinek a jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét: 0%, b) akinek jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át: 50%, c) akinek a jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át meghaladja:100 %. (6) Az intézmény nyitvatartási idejét az intézmény házirendje tartalmazza. V. FEJEZET Záró rendelkezések 35. (1) Ez a rendelet június 1-jén lép hatályba. (2) Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (3) Hatályát veszti 1) a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 8/2006. (III.31.) önkormányzati rendelet, 2) a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 8/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2006. (IV. 28.) önkormányzati rendeletet, 3) a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 8/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2006. (VII. 3.) önkormányzati rendelet, 4) a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 8/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2006. (IX. 1.) önkormányzati rendelet az étkezési díjak változásáról, 5) a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 8/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 27/2006. (XI. 24.) önkormányzati rendelet a szociális díjak változásáról, 6) a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 8/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 29/2006. (XII. 22.) önkormányzati rendelet, 7) a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 8/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 30/2006. (XII. 22.) önkormányzati rendeletet az étkezési díjak változásáról, 8) a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 8/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2007. (II. 23.) önkormányzati rendelet, 9) a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 8/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2007. (IV. 2.) önkormányzati rendeletet a szociális díjak változásáról, 10) a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 8/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2007. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet az étkezési díjak változásáról, 11) a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 8/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 25/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet, 12) a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 8/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 26/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet szociális díj változásáról, 13) a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 8/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 28/2007. (XII. 21.) önkormányzati rendelet étkezési térítési díj megállapításáról, 14) a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 8/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 30/2007. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az étkezési díjak változásáról, 15) a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 8/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2008. (IV. 25.) önkormányzati rendelet az étkezési díjak változásáról, 14

15 16) a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 8/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2008. (VI. 27.) önkormányzati rendelet, 17) a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 8/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet az étkezési díjak változásáról, 18) a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 8/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 25/2008.(XII. 23.) önkormányzati rendelet, 19) a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 8/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2009.(I.30.) önkormányzati rendelet, 20) a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 8/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2009.(II.27.) önkormányzati rendelet, 21) a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 8/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2009.(III.27.) önkormányzati rendelet 22) a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 8/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2009.(VI.26.) önkormányzati rendelet az étkezési díjak változásáról, 23) a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 8/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2010.(II.26.) önkormányzati rendelet, 25) a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 8/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelet. Pusztaszabolcs, május 9. Záradék: Czompó István polgármester Vezér Ákos jegyző A rendelet kihirdetésének napja: május 30. Vezér Ákos jegyző 15

16 1. számú melléklet Adonyi Kistérségi Szociális Központ (Perkáta, Bocskai u. 2. ) pusztaszabolcsi telephelyének térítési díjai: Reggeli Ebéd 177,- Ft/adag+25 % Áfa 467,- Ft/adag+25 % Áfa Ebédkihordási díj 110,- Ft/ház/nap Házi gondozási díj (Házi segítségnyújtás) 226,- Ft/fő/óra Idősek nappali ellátása 47.-Ft/nap Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A készülék használati díja: 450,- Ft/hó/fő 16

17 2. számú melléklet 17

18 KÉRELEM egyszeri átmeneti segély megállapítása iránt 3. számú melléklet Rendkívüli élethelyzet indokolása: Személyi adatok: Házassági név: Születési név: Anyja születési neve: Születési helye, ideje: Állandó lakcíme: Tartózkodási helye: Bankszámlaszám:. A kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma:.. fő Hozzátartozók neve, születési idejük: Alulírott nyilatkozom, hogy. évben átmeneti segélyben részesültem közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezem nem részesültem nem rendelkezem A kérelemhez csatolni kell: - a közeli hozzátartozók jövedelemigazolását és nyugdíjszelvényét is, valamint - a jövedelemmel nem rendelkező személyeknek a területi munkaügyi kirendeltség igazolását, hogy álláskeresési támogatásra nem jogosult és részére munkahelyet nem tudnak felajánlani! Alulírott kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat a támogatás elbírálása céljából kezeljék. Pusztaszabolcs, 18

19 kérelmező aláírása 4. számú melléklet KÉRELEM krízis segély megállapítása iránt Indokolás: Személyi adatok: Házassági név: Születési név: Anyja születési neve: Születési helye, ideje: Állandó lakcíme: Tartózkodási helye: A kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma:.. fő Hozzátartozók neve, születési idejük: A kérelemhez csatolni kell: - a jövedelemigazolást (közeli hozzátartozók jövedelmét is), - a jövedelemmel nem rendelkező személyeknek a területi munkaügyi kirendeltség igazolását arról, hogy regisztrálták és elhelyezkedése érdekében együttműködik, - a krízis helyzetet igazolni, dokumentálni kell. Alulírott kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat a támogatás elbírálása céljából kezeljék. Pusztaszabolcs, kérelmező aláírása 19

20 Indokolás: 5. számú melléklet KÉRELEM krízis kölcsön megállapítása iránt Személyi adatok: Házassági név: Születési név: Anyja születési neve: Születési helye, ideje: Állandó lakcíme: Tartózkodási helye: Elhunyt adatai: Házassági név: Születési név: Anyja születési neve: Születési helye, ideje: volt állandó lakcíme: volt tartózkodási helye: Elhalálozás ideje: Hozzátartozók neve, születési idejük: A kérelemhez csatolni kell: - jövedelemigazolást, - halotti anyakönyvi kivonat fénymásolatát Alulírott kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat a támogatás elbírálása céljából kezeljék. Pusztaszabolcs, 20

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Nádudvar Város Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása:

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: 6750 Algyő, Piac tér 17. ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Név: Születéskori név: Születési hely, év, hó, nap:, év hó nap. Anyja

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. sz. függelék KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Villány Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (V.08.) rendelete 30. (1) bekezdés a)- b) pontja

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján K É R E L E M Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1./ Kérelmező neve:... 2./ Kérelmező leánykori neve:... 3./ Születési helye:...születési

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

*Bankszámla száma: - -

*Bankszámla száma: - - MB 04 02 A kérelmező neve: FORMANYOMTATVÁNY TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ A kérelmező születési neve: A kérelmező születési helye, ideje: A kérelmező anyja neve: A kérelmező családi állapota: A kérelmező

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

"A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok számára Hajdúhadház Város Önkormányzata- Csatolandó mellékletek köre

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról és eljárásról Szár Községi Önkormányzat

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. az adósságkezelési szolgáltatásról *

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. az adósságkezelési szolgáltatásról * Budapest Józsefváros Önkormányzatának 1 49/2003. (IX.18.) ök. sz. rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról * Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz.

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz. KÉRELEM Alulírott kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy részemre a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló mód. 1993. évi III. tv. 38 (1) bek. c) pontja alapján normatív lakásfenntartási

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Értény Község Önkormányzati Képviselő-testület 8/2015. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete

Értény Község Önkormányzati Képviselő-testület 8/2015. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete Értény Község Önkormányzati Képviselő-testület 8/2015. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról Értény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Neve:... TAJ:... Születési neve:...

Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Neve:... TAJ:... Születési neve:... Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS iránti kérelem A kérelmezô személyére vonatkozó adatok: Neve:... TAJ:... Születési neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap)... Anyja neve:...

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS iránti kérelem I. Személyi adatok 1. A kérelmezô személyre vonatkozó adatok: Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (12.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályozásáról Pécsely Község

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról -tervezet- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható KRÍZISTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható KRÍZISTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható KRÍZISTÁMOGATÁS iránti kérelem I. Személyi adatok 1. A kérelmezô személyre vonatkozó adatok: Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól 2014. január 01-től hatályos szöveg

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Neve (születési név is) Anyja neve Születési

Részletesebben

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja.

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 33/2011. (VIII.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008. I. 1-2009. X. 31./

Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008. I. 1-2009. X. 31./ Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 3/2006. (I. 30.) rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008.

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS ÉS EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ Bp. II. ker. Önkormányzat KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ 2015 / 2016 TANÉV Alulírott kérem, hogy kiskorú gyermekek (gyermekeim) nevelésének elősegítéséhez szíveskedjék részünkre kedvezményes étkezési térítési

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Vasalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (IX. 12.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról

Vasalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (IX. 12.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról Vasalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (IX. 12.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról Vasalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - az Alaptörvény

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/015. (II..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelete a gyermek étkeztetés térítési díjának megállapításáról

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelete a gyermek étkeztetés térítési díjának megállapításáról Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelete a gyermek étkeztetés térítési díjának megállapításáról Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szociális és Köznevelési Osztály 1139. Budapest XIII., Béke tér 1. elektronikus elérhetőség: szoco@bp13.hu KÉRELEM Önkormányzati segély Elhunyt személy

Részletesebben

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ KÉRELEM A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ Név:.. Leánykori neve: Anyja neve:.. Szül. hely, év, hó, nap:. Lakcím: TAJ szám:

Részletesebben

Ellend Községi Önkormányzat Ellend, Petőfi u. 37.

Ellend Községi Önkormányzat Ellend, Petőfi u. 37. 1. számú melléklet Ellend Községi Önkormányzat Ellend, Petőfi u. 37. Települési támogatás iránti kérelem Lakhatási támogatás / Egészségügyi támogatás 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó

Részletesebben

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2521 Csolnok, Rákóczi tér 1. Tel/fax: 33/478-626 e-mail: titkarsag@csolnok.hu 2529 Annavölgy, Községháza köz 2. Tel/fax: 33/508-510 e-mail: annavolgy@invitel.hu KÉRELEM

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Ózd Város Jegyzőjének

Ózd Város Jegyzőjének Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Ózd Város Jegyzőjének Név, leánykori név is: Születési helye, ideje: Állampolgárság: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási cím: Társadalombiztosítási

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

TERVEZET. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

TERVEZET. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya TERVEZET Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Vál Község

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Döntést hozza: Szociális Bizottság

Döntést hozza: Szociális Bizottság Lakásfenntartási támogatás Leírás A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2521 Csolnok, Rákóczi tér 1. Tel/fax: 33/478-626 e-mail: titkarsag@csolnok.hu 2529 Annavölgy, Községháza köz 2. Tel/fax: 33/508-510 e-mail: annavolgy@invitel.hu KÉRELEM

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Ügyiratszám: 912/2015. ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Tárgy: Települési támogatásról szóló rendelettervezet Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben