ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 7/2013 (IV.19.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1..

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 7/2013 (IV.19.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1.."

Átírás

1 ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 7/2013 (IV.19.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban Szt) 32.. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország Alaptörvényének Állam fejezetének 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.. (1) A rendelet hatálya kiterjed az a. Szt.3. -ban meghatározott Zsámbok község közigazgatási területén élő lakóhellyel, az Szt-ben meghatározott esetekben tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, b. az Szt.7. -ában meghatározott személyekre. Szociális Rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2.. Ápolási díj (1) Ápolási díjra jogosult az a Zsámbokon állandó bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Zsámbokon élő hozzátartozó - a jegyes kivételével aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén: a) Az ápoló rendelkezik olyan háziorvosi igazolással, mely szerint a szükséges ápolási tevékenység ellátására egészségügyileg és mentálisan alkalmas. b) Az ápolt tartását, gondozását, ellátását szerződésben nem vállalták. c) Nincs a beteggel együtt élő ápolásra alkalmas hozzátartozó. d) Az ápolt nem folytat kereső tevékenységet, vállalkozási tevékenységet. e) Az ápolást végző családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén 150 %-át nem haladja meg. f) Kérelmező munkaviszonyát szüntette meg, vagy fizetés nélküli szabadságot kapott annak érdekében, hogy az ápolási feladatoknak eleget tudjon tenni és ezt a tényt a munkaviszony megszüntetésére, illetve a fizetés nélküli szabadság engedélyezésére vonatkozó munkáltatói igazolással igazolja. (2) Ápolási díjra jogosult az is, aki tartósan beteg, fekvő személyt ápol, és megfelel az (1) bek. f) pontja kivételével az (1) bekezdésben foglaltaknak. (3) Az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott munkaviszony megszüntetését akkor lehet az ápolási díj megállapításánál figyelembe venni, ha arra a kérelem benyújtását megelőzően legfeljebb 30 napon belül került sor és a munkaviszonyt közös megegyezéssel, vagy a kérelmező részéről kezdeményezett felmondással szüntették meg.

2 - 2 - (4) Nem jogosult az ellátásra a hozzátartozó, ha családjában az 1 főre számított jövedelem az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeget, egyedülálló esetén annak 150 %-át meghaladja. (5) Az önkormányzat által foglalkoztatott házi segítségnyújtást végző személyek folyamatosan, de legalább félévente ellenőrzik az ápolási díjban részesülő személy gondozási kötelezettségének teljesítését, az ápolt tartózkodási helyén, melyről az önkormányzatot írásban tájékoztatják. (6) Ápolási kötelezettség nem teljesítésének minősül, ha az ápolást végző személy több egymást követő napon nem gondoskodott az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről, az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményének biztosítására, esetleg vészhelyzetek kialakulásának megelőzéséről. (7) Amennyiben az ápolást nyújtó személy ápolási kötelezettségét nem teljesíti az ápolási díj megszüntetésre kerül, a megszüntetésre okot adó körülményről való hivatalos tudomásszerzés hónapjának utolsó napján kerül sor. (8) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelmet az 1.sz. mellékletben meghatározott nyomtatványon kell benyújtani. (1) Segély formái: a./ egyszeri segély, b./ havi rendszerességgel adott segély, c./ kamatmentes kölcsön. (2) Segély nyújtásának módja: a./ készpénz, b./ természetbeni támogatás 4.. Átmeneti segély (3) Átmeneti segélyben az részesíthető: a./ akinek családjában az 1 főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem éri el. b./ egyedül élő esetén, az 1 főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg. c./ rendkívüli élethelyzetbe került személy esetén a bizottság a jövedelemhatártól eltérhet. (4) Indokolt esetben a segélyben részesített személyt kötelezni lehet a segély felhasználásáról történő elszámolásra. Ez esetben a határozatban a felhasználás célját és a felhasználásról történő elszámolási kötelezettséget is meg kell határozni. (5) Átmeneti segély elbírálásakor, amennyiben a kérelmező életmódja, életvitele arra enged következtetni, hogy a kérelmező a részére megállapított átmeneti segélyt nem a kérelemben foglalt saját, vagy családja létfenntartásához nélkülözhetetlen árucikkekre fordítani részére az

3 - 3 - átmeneti segélyt természetben kell megállapítani. A természetbeni ellátás jogosult számára történő biztosításáról az ellátás megszervezéséről a Családsegítő Szolgálat gondoskodik. (6) A kamatmentes kölcsön a) Mértéke legfeljebb a nyugdíjminimum ötszöröse lehet. A folyósítás feltételeit a megállapító szerv határozatában rögzíti. b) A visszafizetés időtartama a támogatást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 10. hónapnál hosszabb nem lehet. Visszatérítendő átmeneti segély csak annak a személynek állapítható meg, aki vonatkozásában a rendelkezésre álló iratokból megállapítható, hogy a segély visszafizetését biztosítani tudja. c) A visszafizetés során amennyiben a jogosult 2 havi törlesztő részlet megfizetésével elmarad a teljes tartozás egy összegben válik esedékessé. (7) Havi rendszerességgel nyújtott támogatás: a./ gyógyszertámogatásként, b./ jövedelem kiegészítő támogatásként adható (8) Gyógyszertámogatásra jogosult: a./ ha a kérelmező közgyógyellátási igazolványra nem szerzett jogosultságot és havi jövedelme nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének másfélszeresét, egyedülálló esetén kétszeresét, b./ havi gyógyszerköltsége jövedelmének 20 %-át meghaladja. (9) Jövedelemkiegészítő támogatásra jogosult: a./ aki olyan létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, mely előre láthatólag több hónapon keresztül fenn áll /betegség, kórházi kezelés, haláleset, családi problémák/. (10) Az átmeneti segély megállapítása iránti kérelmeket a 13..(3) bekezdésében nem szabályozott esetekben a 2. sz. mellékletben meghatározott nyomtatványon kell benyújtani. Aktív korúak ellátása 5.. (1) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy ide nem értve az egészségkárosodottakat esetében a folyósítás feltétele, hogy a kérelmező nyilatkozatában vállalja az együttműködést az Aszódi Kistérségi Gondozási Központ Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal (továbbiakban: Családsegítő Szolgálat). (2) A jogosult köteles a segélyt megállapító határozat kézhezvételétől 15 napon belül a Családsegítő Szolgálatnál megjelenni és ott együttműködésre jelentkezni, valamint a (3) bekezdésben meghatározott típusú beilleszkedést segítő programról megállapodni.

4 - 4 - (3) A beilleszkedési program típusai: a) szinten tartás karban tartás társadalmi integráció program, b) más ellátásba juttatás segítése (4) A Családsegítő Szolgálat: a) ellátja a pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 17. (10) bekezdésben meghatározott feladatokat, továbbá b) folyamatosan kapcsolatot tart a nem foglalkoztatott személlyel, c) kapcsolatot tart a Munkaügyi Központtal, d) minden és január 31. napjáig tájékoztatja az Önkormányzatot - az együttműködésre való jelentkezés elmulasztásairól - az egyénre szabott program kidolgozásáról, annak aláírásáról, illetve az együttműködésre kötelezett személy részéről az aláírás megtagadásáról, - a program lezárásáról és az elkövetkező időszakra vonatkozó javaslatokról, valamint e) 15 napon belül tájékoztatja az önkormányzatot az együttműködésre való jelentkezés, illetve az együttműködési kötelezettség elmulasztásáról. (5) A rendszeres szociális segélyben részesülő az együttműködés keretében köteles: a) a rendszeres szociális segély megállapításáról szóló határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a Családsegítő Szolgálatnál jelentkezni és magát nyilvántartásba vetetni, b) az a) pontban meghatározott megjelenés időpontjától számított 60 napon belül a beilleszkedést segítő programról megállapodást kötni, c) programjának sikeres végrehajtása érdekében minden tőle telhetőt megtenni, d) köteles részt venni a Családsegítő Szolgálatnál a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó egyéni esetkezelésben, valamint beilleszkedést segítő programokon, e) segélyre jogosultság feltételeinek felülvizsgálatában együttműködni. (6) Az együttműködési kötelezettség megszerzésének minősül, ha az (1) bekezdésben meghatározott személy: a) az (5) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, b) felszólítás ellenére sem vesz részt a Családsegítő Szolgálat által szervezett programon, c) a beilleszkedési programban foglaltakat neki felróható okból (önhibájából) nem teljesíti. (7) A rendszeres szociális segélyre való jogosultságot a (6) bekezdésben meghatározott kötelezettség elmulasztásáról való tudomásszerzést követő 15. napon meg kell szüntetni. (8) Aktív korúak ellátására az a kérelmező jogosult, akinek életvitelszerűen lakott házának udvara, a hozzá tartozó kert gyommentes, az épületen kívül tárolt eszközöket, ingóságokat, fűtőanyagokat szabályosan, rendezetten tárolja. Az ingatlan előtti árok úttest felőli széléig terjedő közterület gyommentesítéséről, tisztántartásáról, téli időszakban síkosság mentesítéséről gondoskodik. (9) A (8)-ban foglaltaknak az ellátás folyósításának teljes időtartama alatt teljesülnie kell.

5 - 5 - (10) A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot kell szüntetni, ha a jogosult a (8) pontban foglalt kötelezettségét nem teljesíti. A megszüntetés időpontja a megszüntetésre okot adó körülményről való hivatalos tudomásszerzés hónapjának utolsó napja. (11) A rendszeres szociális segélyre való jogosultságot szüneteltetni kell, ha a jogosult a (8) pontban foglalt kötelezettségét nem teljesíti. A szüneteltetés időpontja a szüneteltetésre okot adó körülményről való hivatalos tudomásszerzést követő hónap. Méltányossági közgyógyellátási igazolvány. 6.. Az a szociálisan rászorult személy jogosult méltányossági közgyógyellátási igazolványra, akinek esetében: a./ az 1 főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 250 %-át nem éri el, b./ a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladja. Temetési segély 7.. (1) Temetési segély állapítható meg annak, akinek családjában az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, egyedülálló esetén 500 %-át. (2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét az önkormányzat a költségvetéséről szóló rendeletében határozza meg. (3) A temetési segély iránti kérelmet a halálesetet követő 60 napon belül kell benyújtani. Ezen határidő elmulasztása jogvesztő. (4) Az temetési segély megállapítása iránti kérelmet a 2. sz. mellékletben meghatározott nyomtatványon kell benyújtani. (5) A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának másolatát és a temetési számlákat. Nem állapítható meg temetési segély annak a személynek, aki az eltemettetést számlával nem tudja igazolni.

6 - 6 - (1) a./ Szociális információs szolgáltatás. b./ étkeztetés, c./ házi segítségnyújtás, d./ családsegítés. Szociális alapszolgáltatások. 8.. Házi segítségnyújtás 9.. (1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a személyekről, akik otthonukban koruk, vagy egészségi állapotuk miatt önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak. (2) A házi segítségnyújtás iránti igényeket a házi gondozóknál kell benyújtani a 3. sz. mellékletben meghatározott nyomtatványon. (3) A házi segítségnyújtás keretében végzett nagytakarítás óradíja nettó Ft. (4) A házi segítségnyújtás keretében végzett nagytakarítást ingyenesen veheti igénybe, akinek az 1 főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 150 %-át, egyedülálló esetén a 200 %- át nem haladja meg. Étkeztetés 10.. (1) Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak, a legalább egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem tudják biztosítani. (2) Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat, aki kora, vagy egészségi állapota miatt nem képes étkezéséről más módon gondoskodni. (3) Településen élő fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, hajléktalan személyek, vagy szenvedélybetegek részére lehetőséget kell biztosítani az étkeztetés igénybevételére, illetve segítséget kell nyújtani a saját lakóhelyükön történő étkeztetés biztosítására. (4) Az étkeztetés igénybevételére irányuló kérelmet a 3. sz. mellékletben meghatározott nyomtatványon kell benyújtani.

7 - 7 - (5) Szociálisan rászorult az (1) bek. alkalmazásában az, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedülálló esetén 350 %-át. (6) Az (5) bekezdésben foglalt jövedelemhatártól el lehet térni, ha a kérelmező bizonyítja, hogy havi rendszeres kiadásai miatt szociálisan rászorultnak tekinthető. (7) Az ellátásért külön rendeletben meghatározott térítési díjat kell fizetni. Egyéb szociális rászorultságtól függő támogatások 11.. (1) Azoknak a szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók, akik állami felsőoktatási intézményekben, nem állami felsőoktatási intézményekben az oktatásért felelős Minisztérium és intézmények közötti megállapodás alapján az első alapképzésben, első szakirányú továbbképzésben, valamint első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben nappali tagozatán folytatják tanulmányaikat a Szociális- és Egészségügyi Bizottság szociális ösztöndíjat adományozhat. (2) Szociális hátrányos helyzetű az a hallgató, akinek: - családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, - árva, félárva, egyedülálló esetén családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 350 %-át. (3) A kérelemhez mellékelni kell a 4.sz. mellékletben meghatározott nyomtatványt, utolsó háromhavi nettó jövedelemről szóló igazolást, hallgatói jogviszony igazolását, árva, félárva esetén Halotti anyakönyvi kivonatot, egyedülálló esetén özvegy és elvált családi állapotú részéről a Halotti anyakönyvi kivonatot, vagy jogerős bírói ítéletet a házasság felbontásáról (1) A rákötési kedvezmény az egyedül élő súlyosan fogyatékos személy részére az esélyegyenlőség elősegítése érdekében biztosított egyszeri pénzbeli juttatás. (2) A kedvezmény összege ,- Ft. (3) A rákötési kedvezményre az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos jogosult, aki: a.) a településen ingatlantulajdonnal rendelkezik, és ott bejelentett lakcíme van, b.) a Vácszentlászló-Zsámbok-Valkó Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat igazolása alapján szennyvíz-csatornahálózatra történő rákötésre jogosult, c.) jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének négyszeresét. (4) A kérelemhez csatolni kell: a.) orvosszakértői szerv szakvéleményét a súlyos fogyatékosság fennállásáról

8 - 8 - b.) rákötési kérelmet és annak visszaigazolását, c.) a 13..(4) bekezdésében meghatározott jövedelemigazolásokat (5) Egyedül élő az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. (6) A kedvezmény megállapítása a Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörébe tartozik. Közös szabályok 13.. (1) Az 1993.évi III.tv-ben meghatározott a képviselő-testület hatáskörébe tartozó szociális ellátások elbírálását a képviselő-testület a Szociális- és Egészségügyi Bizottságra ruházza át. (2) A házi segítségnyújtás a szakosított ellátását nyújtó intézményekkel kapcsolatos, illetve a (3) bekezdésben foglaltak szerinti átmeneti segéllyel kapcsolatos eljárások esetén a hatáskört a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. A polgármesteri hatáskörbe átruházott döntésekről a Szociális- és Egészségügyi Bizottságot következő ülésén tájékoztatni kell. (3) Különösen indokolt esetben a polgármester esetenként legfeljebb az öregségi nyugdíj legkisebb összegének négyszereséig, azonnali átmeneti segély kiutalásáról rendelkezhet. Az eljárás során a (4) bekezdésben foglaltaktól eltérhet. A polgármesteri hatáskörben megállapítandó átmeneti segélyt az 5. sz. mellékletben meghatározott nyomtatványon kell benyújtani. (4) A mellékletben foglalt kérelmekhez csatolni kell a kérelmező és vele közös háztartásban élők előző havi, valamint az egyéb előző évi nem havi rendszeres jövedelemről szóló bizonyítékokat. A megállapított átmeneti segélyt polgármesteri vagy bizottsági rendelkezés alapján házipénztáron kell kifizetni a jogosultnak. (5) A jövedelem igazolásánál elfogadható bizonyítékok: a.) munkabér esetén munkáltató által kiállított igazolás, vagy a munkabér elszámolásáról szóló munkáltató által kiállított írásbeli tájékoztató b.) nyugdíjas esetén a folyósító szerv által a tárgyév január 31. napjáig megküldött tájékoztatót az adott évi nyugellátás összegéről, vagy nyugdíjas szelvény nyugdíjas igazolvánnyal együtt, amennyiben a nyugellátás folyószámlára érkezik bankszámlakivonat, illetve nyilatkozat, hogy az adott havi nyugellátását milyen összegű levonás terhelte c.) társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem esetén a NAV igazolása a bevallott jövedelemről d.) ingatlan és ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem esetén az adásvételi szerződés e.) önkormányzati és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás esetén a támogatást megállapító határozat, illetve a kifizetést igazoló postai szelvény, vagy bankszámlakivonat f.) föld bérbeadásából származó jövedelem esetén bérleti szerződés és a bérleti díj kifizetését igazoló okirat

9 - 9 - g.) gyermektartásdíj, ösztöndíj, stb kifizetését igazoló postai szelvény, átvételi elismervény, nyilatkozat (6) A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatásokat a kérelmezőnek nem szükséges igazolni, azt az eljáró szerv a Magyar Államkincstár által vezetett szociális nyilvántartásból igazolja. Záró rendelkezések 13.. (1) A rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 4/2007.(III.29) önkorm. rendelet és az azt módosító 5/2008. (IV.09.)Ör, a 4/2009.(IV.1.)Ör, a 11/2009.(XI.18.)Ör, és a 3/2010. (II.16.) Ör, hatályát veszti. Zsámbok, április 12. Holló Ilona polgármester Nagyné dr. Szabó Judit címzetes főjegyző Záradék: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 51. (2) bek. alapján a rendelet április 19. napján kihirdetésre került. Nagyné dr. Szabó Judit címzetes főjegyző

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról Rimóc

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1 Nagyacsád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8./2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Balatonudvari Község Önkormányzata 6./2012. (IV.10.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja és alapelvei

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja és alapelvei Szihalom Település Önkormányzata Képviselő-testületének egységes szerkezetű 1/2012. (I. 25.) önkormányzati rendelete Az egységes szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 4/2014.

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról a módosításáról szóló 17/2011. (X. 25.), 3/2012. (I. 24.), 6/2012.

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13.

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Jászkisér Város

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) számú önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Héreg Község Önkormányzatának

Részletesebben

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási

Részletesebben

Tarnaörs. Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009 (II.13) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Tarnaörs. Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009 (II.13) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Tarnaörs Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (II.13) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Tarnaörs Község önkormányzati Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (II. 15.) számú rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

(2) A kérelem elbírálásához az Eljáró hatóság köteles bekérni a Szoctv-ben, a Vhr-ben, valamint a jelen rendeletben meghatározott iratokat.

(2) A kérelem elbírálásához az Eljáró hatóság köteles bekérni a Szoctv-ben, a Vhr-ben, valamint a jelen rendeletben meghatározott iratokat. Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 4.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (VI.04) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Egységes szerkezetbe A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 10/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 10/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 10/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete A szociális igazgatásról és

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

a szociális ellátásokról

a szociális ellátásokról LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014. (III.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális ellátásokról Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2006. (V. 25.), a 19/2006. (IX. 11.), a 21/2006. (XII. 18.), 4/2007. (IV. 2.), a 11/2007. (VII. 9.), a 19/2007. (XII. 27.) és a 4/2008. (II. 22.)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

K é r e l e m Települési támogatás megállapítása iránt

K é r e l e m Települési támogatás megállapítása iránt 2. s z. m e l l é k l e t a 3 / 2 0 1 5 ( I I. 2 7. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t h e z K é r e l e m Települési támogatás megállapítása iránt A települési támogatás megállapítását az alábbira

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 /II.17./ önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról, valamint a szociális

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2014.01.25.-től Egységesítve: 2014.01.25.-én Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben

Részletesebben