A SZİLİ KÖRNYEZETKÍMÉLİ TERMESZTÉSE KİSZEGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZİLİ KÖRNYEZETKÍMÉLİ TERMESZTÉSE KİSZEGEN"

Átírás

1 Evangélikus Mezıgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola A SZİLİ KÖRNYEZETKÍMÉLİ TERMESZTÉSE KİSZEGEN Készítette: Polák Tibor 12. sz. tanuló egyéni pályamunka Szaktanár: Láng József 2005.

2 Bevezetés Sokan talán nem is hallottak arról, hogy az EU-s országok integrált termesztési irányzatát követı szılészek az egész Unióra vonatkozó, általános érvényő irányelveket követnek. A 25-ök között találhatók a világ szılıtermesztésének és bortermelésének meghatározó államai. A jövedelmezı termesztéssel, a jó minıségő termék elıállításával párhuzamosan törekednek a környezetszennyezés mértékének csökkentésére, a talaj minıségének, termékenységének megırzésére, az ültetvények biológiai sokféleségének a kialakítására és e környezetbiológiai rendszerek hasznosítására. A Földmővelési és Vidékfejlesztési Minisztérium 2002-ben költségvetési támogatással segítette a környezet- és természetkímélı mezıgazdasági termelési módszerek bevezetését. A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program célja volt, hogy csatlakozásunkig a környezetkímélı termesztési módot megismerjük, és fokozatosan átvegyük, honosítsuk az EU közösségi vívmányait. Az Európai Unió szılıtermesztı országaiban egyre nagyobb teret hódít az integrált környezetkímélı termesztés. Magyarország elkötelezte magát ehhez, a világ egyik legjelentısebb gazdasági közösségéhez való csatlakozás mellett, ezért fokozatosan fel kellett készülnünk az Unió elıírásainak átvételére. Az EU országaiban, az integrált termesztéssel foglalkozó szılészeknek általános érvényő irányelveket kell betartaniuk. Ezek az irányelvek, az eltérı termıhelyi és egyéb adottságok és a sajátos nemzeti hagyományok miatt nem részletesek. Ezért szükségesek további regionális irányelvek is, melyek az elıbbi szellemében a helyi adottságoknak megfelelı követelményeket és javaslatokat fogalmaznak meg Hazánk Európai Unióba való belépése miatt a szılı- és bor ágazatnak is minden tekintetben alkalmazkodnia kell a közösségben érvényes szılıtermesztési és borszabályozási alapelvekhez. Ezek között kiemelten fontos feladat, hogy az ágazat fejlesztése kapcsolódjon a környezetbarát, extenzív és természetes élettereket kiemelı EU által támogatott projektekhez. A szılıültetvények intenzíven mővelt monokultúrák, amelyek gyakran az indokolt kezelés mértékén is vegyszerrel túlterheltek. Mivel a hazai borvidékek szılıültetvényeinek jelentıs része környezetvédelmi, ill. tájvédelmi körzetek területein helyezkedik el, ezért szükséges

3 olyan új termesztési rendszerek, technológiák, kidolgozása és alkalmazása, melyek a környezet kímélését fokozottan szem elıtt tartják, és a környezet peszticid terhelésének csökkentését elısegítik. A szılıültetvények védelmére számos környezetkímélı eljárás ismert, melyek szerepe napjainkban jelentıs mértékben felértékelıdött. Ezek között az ellenırzött integrált növényvédelem egy környezetbarát termesztési mód, mely optimális összhangot biztosít a gazdaságos termelés és a környezetvédelem között. Az integrált termesztés filozófiája Egészen más filozófiából indul ki, mint az elızıleg említett, hagyományos technológia. Másképp értelmezi az ember és a természet viszonyát, a természeti erıforrások gazdaságos kihasználását. Az integrált termesztésnek már nem csak gazdasági, hanem ökológiai célja is van: a termesztés lehetıleg ne okozzon környezeti károkat. Alapvetı követelmény, hogy a szılı ökoszisztémájának minden tényezıje, a talaj és annak növénytakarója, a szılıültetvényben található állatvilág és maga az ember harmonikus kapcsolatot képezzenek. Ez a szılıtermesztésben egy új, más minıséget jelent, amelyben rendkívül fontos az információk maximumának megszerzése. Az integrált szılıtermesztés elsısorban ökológiailag optimális termıhelyen képzelhetı el. Az agrotechnika a növényvédelem megalapozója lehet, különös tekintettel a gondos zöldmunkára és a fürtválogatásra. A talaj takarásával fenntartható a gazdag talajélet. Az integrált termesztés nem zárja ki a kémiai készítmények felhasználását, de mennyiségét jelentısen csökkenti, csak a környezetet kímélı vegyszereket használják fel. A vegyszeres kezelések pontosan, céltudatosan történnek, és a kezelés idıpontját az elırejelzés alapján állapítják meg. Egyre több számítógépes adatfeldolgozó és elırejelzı rendszert alkalmaznak az agrotechnikában, a tápanyagellátásban és a növényvédelemben. A növényvédelemben elvbıl nem alkalmaznak toxikus szereket. Az integrált termesztés során a növényvédı szerekbıl csak annyit használnak fel, amennyit feltétlenül szükséges. A termesztık arra törekszenek, hogy a vegyszeres növényvédelmet fokozatosan más módszerekkel, pl. biológiai védelemmel helyettesítsék. A vegyszeres növényvédelem helyettesítése biológia eszközökkel nem azt jelenti, hogy a szılıt sorsára hagyjuk az ember további technológiai beavatkozása nélkül. Olyan ipari eredető növényvédıszereket kell alkalmazni, amelyek kímélik a szılıt károsító élılények természetes ellenségeit.

4 Az integrált növényvédelem rendkívül precíz eszközöket használ, pl. recycling rendszerő permetezı gépeket (a nem célfelületre jutó permetlét felfogják és újra hasznosítják). A tápanyag-utánpótlás a talaj kötöttségéhez, kolloidtartalmához, tápanyag-szolgáltató képességéhez illesztett, rendszeres talaj- és levélanalízisen alapuló talajerı-gazdálkodást jelent. Trágyázásra elsısorban szerves trágyát és zöldtrágyát használnak. A zöldtrágya ısztıl tavaszig a felszabaduló nitrátot felveszi, majd a nedvességgel együtt a szılı rendelkezésére bocsátja. A mőtrágyák (NPK, mikroelemek) és a mész alkalmazása talaj- és levélanalízis alapján történik. Az integrált szılıtermesztésben a gyomirtás célja nem a gyomok elpusztítása, hanem olyan szinten tartása, mi sem víz-, sem tápanyag-konkurenciát nem jelent a szılınek. A herbicidek közül a preemergens szerek alkalmazása nem engedélyezett. A takarónövényként alkalmazott növénytársulásban egymástól eltérı gyökértípusú fajok szükségesek. Törekedni kell a mezıgazdasági szerves hulladékok talajtakarásra való felhasználására. Elınyös a mulcsozás alkalmazása, pl. a szalmatakarás, ha a vízgazdálkodási körülmények igénylik. Ígéretes módszer a szılıültetvényben a retardánsok (glyphosate, sulphonate) használata a természetes gyomflóra növekedésének korlátozására; a gyomirtó szer alkalmazásának gazdasági és ökológiai elınyeit egyesítve. A kedvezıtlen folyamatok megállítása csak fokozatosan érhetı el. Az integrált szılıtermesztés és borkészítés eredményeként az ellenırzött termék elnyerheti az integrált termesztés védjegyét. A környezetkímélı technológia megvalósítása érdekében több részfeladatot kell megoldani. Egyrészt el kell végezni a programban résztvevı termelık szılıterületeinek állapotfelmérését, a területek ültetvénykataszteri felvételezését, másrészt fel kell mérni a termelık meglévı eszközeit, az eddig alkalmazott mővelési technológia elemeit. Az állapotfelmérés során minden szılıtáblát be kell járni. Az ültetvénykataszter felvételezési lapjainak pontos kitöltésével párhuzamosan részletesen fel kell mérni a tıkeállagot, a tıkehiányt, a támaszrendszer anyagát és állapotát, a mővelésmódot és a terhelést, az ültetvény ápoltságát stb. Talajmintát kell szedni és a talajvizsgálati eredmények alapján tudjuk megítélni a tápanyagellátottság helyzetét, a szükséges teendıket és a beszerzendı trágyaféleségeket. Tápanyagmérleget kell készíteni, az alapján végezni a tápanyagpótlást. A vegetációs idıben levélmintákat győjtünk, melyek szintén a növény tápanyag-ellátottságát jelzik. A pontosabb rügyterhelés meghatározása érdekében vesszımintákat szedünk és rügyhajtatással határozzuk meg a rügyek egészségi állapotát és termékenységét. Ezek

5 ismeretében pontosabban lehet meghatározni a tıkénkénti rügyterhelést és a terhelési elemeket. Az üzemi technológiák feldolgozása és értékelése alapján el kell készíteni a megvalósítandó szılıtermesztési technológia részletes leírását, a hozzá tartozó eszközbeszerzési javaslatokat, a szükséges új dolgok (szerves anyagok, biológiai növényvédelem anyagai, főmag, talajtakaró stb.) körét és mennyiségét, figyelembe véve a borvidék sajátos ökológiai adottságait. Ellenırzött integrált termesztés (osztrák példa) Az ellenırzött, integrált szılıtermesztés (KIP=EIT) egy környezetbarát termesztési mód, mellyel a kiváló minıségő szılı, bor és egyéb szılıbıl készült termékek gazdaságosan elıállíthatók úgy, hogy elıtérbe helyezıdik az emberi egészség, az alap termelıszervezetek és az egész környezet védelme. A növényvédelem mellett ez a módszer a talajápolási, trágyázási munkafolyamatokra is vonatkozik. Az irányelvek a szigorúan tilos és az engedélyezett/kötelezı tevékenységi köröket foglalják magukba, ezek adják a keretszabályokat. Ezek között a feltételek között a szılıtermesztı maga választhatja meg, hogy melyik intézkedést mikor hajtja végre. (Bizonyos kivételek vannak.) Ausztriában már 1994-ben megkezdıdött az integrált termelés szabályainak kidolgozása. 5 év eltelte után felismerték, hogy az alapelvek néhány pontját át kell dolgozni. Így egy új program született, amit ÖPUL 2000-nek hívnak. (Ausztriai program a környezetbarát, extenzív és a természetes élettereket kímélı mezıgazdaság támogatásáért.) Az új programban az integrált szılıtermesztés szabályait a termesztı maga állíthatja össze a kívánalmai szerint, egy modulrendszer alapján. A modulok területei: 1. Alapkövetelmények 72,67 Eur 2. Integrált szılıtermesztés 736,04 Eur 3. Herbicidekrıl való lemondás 72,67 Eur 4. Erózió elleni védelem (a lejtés szögétıl függ) 145,35 799,40 Eur Ausztriában az összes szılıtermı terület 72%-án folytatnak szabályozott integrált termesztést. A környezetkímélı és természetbarát termelés pozitív hatást fejt ki a szılıtermı területeken élı hasznos szervezetekre ugyanúgy, mint a környék lakosságára. Nem is tagadják, hogy ez a termesztési mód pótlólagos jövedelemforrást jelent a termelıknek. Az IPM elfogadott alapszabályai leegyszerősítve az alábbiakban foglalhatók össze (a teljesség igénye nélkül):

6 1. Csak akkor permetezzünk, ha szükséges (jó idızítés, elırejelzés) 2. Csak annyit permetezzünk, amennyi szükséges (optimális dózis, kijuttatás-technika, stb.) 3. Környezetkímélı vegyszerrel védekezzünk (vegyszerek helyes megválasztása, a kiválasztás szempontjai) Kétségtelen, hogy az 1. és 2. pont az IPM elengedhetetlen része, ezért ezek költségvonzatát rendszerint az IPM kezdeti beruházásaként könyvelik el. Ez a felfogás érzésem szerint alapvetıen helytelen, hiszen e feltételek a hagyományos növényvédelemnek is szerves részei. Következésképpen nem reális e tényezık beruházási költségeit kizárólag az IPM rovására írni. Az integrált szılıtermesztési célprogram követelményrendszere szaktudást, megbízható technikai hátteret, szigorú technológiai fegyelmet, rendszeres helyszíni megfigyeléseket, a területileg illetékes növény- és talajvédelmi szolgálattal való hatékony kapcsolattartást, a táblatörzskönyv és a permetezési napló pontos és folyamatos vezetését, agrár környezetgazdálkodási ütemterv készítését, tanfolyamokon való részvételt, valamint adatszolgáltatási kötelezettséget követel meg a nyertes pályázóktól. A szılıültetvények hazánkban túl vegyszerezettek. Magyarország borvidékeinek, szılıtermı ültetvényeinek nagy része környezetvédelmi szempontból frekventált területeken helyezkedik el. Pl. a Kunsági Borvidék egyes részei a Kunsági Nemzeti Parkban, a Soproni Borvidék a Fertı-hansági Nemzeti Parkban, a Bükk-aljai Borvidék peremterületei a Bükki Nemzeti Park puffer területein, stb. termi kiváló minıségő szılıit. Olyan termesztési rendszerek, új technológiák kipróbálása, kidolgozása szükséges, melyek a környezet kímélését fokozottan szem elıtt tartják, a környezet peszticid-terhelésének csökkentését elısegítik. A kıszegi szılık az Irottkı Naturpark területén helyezkednek el, jogos tehát az igény, hogy ezeken az ültetvényeken környezetkímélı termesztést folytassunk. A nagy értékő szılıültetvények, mint állókultúrák egyik napról a másikra nem szüntethetık meg, azon kívül gazdasági jelentıségükön túl figyelemre méltó tájesztétikai szerepet is betöltenek. Ezeken a fokozott környezeti érzékenységgel rendelkezı területeken a korábbi évekre jellemzı nagyadagú mőtrágya, és peszticid felhasználás a környezet kímélése érdekében tovább nem folytatható. Az integrált termesztés arra törekszik, hogy természetes korlátozó tényezık, hasznos szervezetek tudatos kihasználásával a károsító szervezeteket a kártételi küszöb alatt tartsa. Az integrált termesztésnek ökológiai céljai is vannak, nevezetesen, hogy a termesztés okozta környezeti károkat mérsékelje vagy megszüntesse. Követelmény, hogy a szılı ökoszisztémájának minden eleme, a talaj, a hozzátartozó növénytakaró, a fauna, és maga az

7 ember harmonikus kapcsolati rendszert képezzen. Az integrált szılıtermesztés elsısorban ökológiailag optimális termıhelyen képzelhetı el. Elırejelzés, adatok Az integrált környezetkímélı növényvédelmi technológia kidolgozásának alapfeltétele a károsító szervezetek elırejelzéséhez szükséges adatbázisok kialakítása. Ehhez adnak segítséget a meteorológiai elırejelzı készülékek, melyek viszonylag nagy területen képesek a legkülönfélébb paraméterek észlelésére (léghımérséklet, relatív légnedvesség, szélerı és sebesség, levélnedvesség, csapadékmennyiség és intenzitás). A hazánkban ismert és alkalmazott automata rendszerek közül a Soproni borvidéken 10 db, az ADCON TELEMETRY Agroexpert rendszer, Kıszegen egy METOS készülékre épülı Galati Vitis program felbecsüli annak valószínőségét, hogy a környezeti feltételek kedvezıek-e egy adott kórokozó számára (Plasmopara viticola, Uncinula necator) és segítséget nyújt az okszerő és idıben védekezéséhez. Megfelelı elırejelzés hiányában a szılı folyamatos permetezése egy totális védelmet jelent. A szerek hatástartamának ismeretében arra törekszünk, hogy a vegetáció egészében levédett állományunk legyen. Az állandó, egyoldalú menetrendszerő vegyi beavatkozások környezeti károkat okozhatnak és a növényvédelem is egyre drágább lesz. Pontos elırejelzés alapján, kímélı permetezéssel bizonyos növényvédı szerek megtakaríthatók, a permetezések száma csökkenthetı, sıt a védekezési eljárások legmegfelelıbb idıpontja is meghatározható. Kıszegen a Galati Vitis program mőködéséhez az adatokat egy METOS készülék szolgáltatja. Ez a berendezés 12 percenként méri a hımérsékletet, csapadékot, levegı páratartalmát, levélnedvességet és egy telefonhálózaton keresztül küldi az adatokat a számítógéphez. A telefonos összeköttetés miatt csupán egy kertben tudtuk felállítani a mőszert, ami méterre van a szılıültetvényektıl. A Galati Vitis program heti adatsort dolgoz fel, és ennek alapján ad elırejelzést és védekezési javaslatot növényvédıszer ajánlással. Két év kísérletezés után 2004-ben sikerült elıször a teljes évet végigkövetni. A programot dr. Szárnyas István tanár úr, növényvédıs szakmérnök kezeli. A Galati Vitis 10.2 programnak két verziója használható: - egyéni változat: minden megtörtént növényvédelmi beavatkozást beírnak, - tanácsadói változat: több termelıre vonatkozó tanácsadást szolgáló prognózis.

8 A tanácsadói változat lehetıséget ad arra, hogy a kıszegi szılıtermı terület egészére elırejelzést adjon. Itt nem írjuk be a növényvédelmi beavatkozásokat, hiszen ez az egyes gazdáknál különbözı. Terveink között szerepel, hogy ben az iskola honlapjára is rátesszük az elırejelzést, így szélesebb körben tudják felhasználni azokat. A program heti felosztásban dolgozik. Minden hét elején betápláljuk az adatokat (az elızı heti átlagokat), várható fenofázisokat. GALATI VITIS JAVASLATAI KİSZEGEN 2004-ben év értékelése Hét Fenológia Átl.hım Átl.csap Peronoszp. Lisztharmat Szürkerot. 10. nyugalom -2,00 0,8 11. nyugalom 0,64 1,4 12 könnyezés 10,31 0,2 13 könnyezés 3,69 53,4 14 könnyezés 7,53 4,4 15 rügypattanás 6,74 14,8 16 rügypattanás 9,85 4,2 17 rügypattanás 12,52 17,2 18 rügypattanás 13,47 3,2 19 rügypattanás 11,5 24,2 gyenge 20 hajtásnöv. 12,09 31,4 gyenge 21 hajtásnöv. 13,53 23,4 múló 22 hajtásnöv. 12,53 21,6 gyenge 23 hajtásnöv. 14,24 60,4 24 hajtásnöv. 18,65 94,4 múló 25 hajtásnöv. 16,31 51,6 26 virágzás k. 17,16 78,8 27 virágzás 17, virágzás 18, virágzás v. 17,44 5,6 gyenge 30 borsónagys. 22,26 26,8 múló 31 bogyónöv. 18,84 2,2 gyenge gyenge 32 bogyónöv. 20,14 3,8 múló 33 bogyónöv. 19, bogyónöv. 20,0 8,4 múló 35 fürtzáródás 17,0 25,0

9 zsendülés zsendülés zsendülés érés érés érés 16,1 15,08 13,97 12,7 12,66 13,28 4,6 2,4 6,2 6,6 12,4 43 gyenge múló gyenge múló A 2004-es évjárat sokáig emlékezetes lesz a kıszegi szılısgazdák számára. Aki rutinból, megszokásból permetezett, az nem sokat szüretelt. Ritka volt az az év, amikor mindkét gombabetegség fellépésével kellett számolnunk. Kıszegen a 2004-es év ilyen volt. A virágzás késve indult és nagyon elhúzódott, közben sok csapadék volt. A peronoszpóra nagyon alattomosan, szinte már virágzás alatt támadott és csak a fürtöket. Amire észrevették a gazdák, arra már 40-50%-os kár volt. A táblázatból látható, hogy a program milyen jól jelezte a veszélyt. A nyár második felében (zöldborsó állapot) amikor még mindenki a peronoszpórára összpontosított - a lisztharmat kialakulásának lettek meg a feltételei. A magas páratartalom, a magas hımérséklet, a dúsabb

10 növényállomány, a lazább szöveti felépítés mind az fertızési nyomás kialakulásának kedvezett. A táblázatból az is kiolvasható, hogy a program ezeket a tendenciákat is jelezte. Az fertızésveszély a szüretig tartott, így nagy a valószínősége, hogy sok áttelelı képlettel indulunk 2005-ben. A növényvédıszerek megválasztása Az integrált növényvédelem keretei között a növényvédıszerek használata szigorúbb feltételekhez van kötve, mint a hagyományos termesztésben. A növényvédıszereket az integrált termesztésben a környezetre való veszélyességük tekintetében újabban 3 csoportba osztják. Megkülönböztetnek zöld szereket (amelyek önmagukban, vagy kombinációban sem esnek kifogás alá környezetvédelmi és közegészségügyi szempontból, továbbá károsító rezisztencia kialakulásának lehetısége tekintetében sem); sárga szereket (amelyek a tenyészidıszakban legfeljebb 3-4 alkalommal, meghatározott korlátozások és technológiai ajánlások betartása mellett alkalmazhatók); és piros szereket (amelyek integrált, környezetkímélı növényvédelmi technológiákban nem használhatók, illetve igen jelentıs kár gradáció veszély elhárítása végett a Növény- és Talajvédelmi Szolgálat eseti engedélye és szaktanácsadó irányítása mellett lehetséges). Tehát az integrált termesztésben a piros növényvédıszereket kivételes esetektıl eltekintve nem használhatjuk, és a sárga szerek alkalmazása is többé-kevésbé korlátozva van. A zöld szerek közül kell választani, de a sárga szerek használata is tökéletesen biztonságos és megengedhetı, azonban esetükben precízen ügyelni kell az elıírt korlátozások maradéktalan betartására. Az integrált védekezéssel foglalkozó publikációk rendszerint elfogadják azt a tényt, hogy az integrált védekezés (IPM) drágább, mint a hagyományos (környezetvédelmi szempontokat mellızı) növényvédelem. E kijelentés egyben az IPM terjedésének egyik akadálya. Ezzel szemben úgy érzem, hogy az integrált védekezés reális gazdaságossági megítéléséhez elengedhetetlen a védekezés tényezıit részleteire bontva, külön-külön, majd pedig többéves viszonylatban analizálni, s csak utána nyilatkozni a pénzügyi vonatkozásokról.

11 Összefoglalás Magyarországon lehetıség nyílt az EU csatlakozás után, hogy a mezıgazdasági termelık is részt vegyenek az agrár-környezetgazdálkodási programban, a szılı környezetkímélı termesztésével. Jelenlegi ismereteink szerint ez kb Ft-os hektáronkénti támogatást jelentene a pályázó gazdáknak. Nem tudni, hogy mi lesz a már beadott pályázatok sorsa, jut-e pénz ezt a programot végigvinni. Ettıl függetlenül úgy gondoljuk, hogy a feltételekkel ismerkednünk kell, a természetvédelmi területeken támogatás nélkül is alkalmazni kellene ezt a módszert, és ugyanakkor természetesen a magyar gazdáknak is jól jönne a jövedelem-kiegészítés. IRODALOMJEGYZÉK Dr. Cser János: Környezetkímélı szılıtermesztési technológia (Ny.Mo.Egyetem, M.óvári Agr.Tud. Centrum), Karl Bauer: Szılısgazdák könyve Integrált szılıtermesztés (MGK /2.) Horn András: Az integrált termesztés filozófiája (Növ. védelem, 2004.)

Dr. SZŐKE LAJOS. főiskolai tanár. A helyi meteorológiai mérések szerepe és alkalmazása a szőlő növényvédelmében

Dr. SZŐKE LAJOS. főiskolai tanár. A helyi meteorológiai mérések szerepe és alkalmazása a szőlő növényvédelmében Dr. SZŐKE LAJOS főiskolai tanár A helyi meteorológiai mérések szerepe és alkalmazása a szőlő növényvédelmében 37.Meteorológiai Tudományos Napok Az agrometeorológia kihívásai és helyzete Magyarországon

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetgazdálkodási és az integrált gazdálkodási alprogram bemutatása.

Részletesebben

Növény- és talajvédelmi ellenőrzések Mire ügyeljünk gazdálkodóként?

Növény- és talajvédelmi ellenőrzések Mire ügyeljünk gazdálkodóként? GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI IGAZGATÓSÁGA Növény- és talajvédelmi ellenőrzések Mire ügyeljünk gazdálkodóként? Fertőszentmiklós, 2015. 03. 06. Szemerits Attila, Havasréti

Részletesebben

ULT Magyarország Zrt.

ULT Magyarország Zrt. ULT Magyarország Zrt. Tisztelt Dohánytermelı! Az ULT Magyarország Zrt és a NYIDOTER Kft a szerzıdött dohánytermelıinek a növényvédelemmel és a növényvédelmi munkákkal kapcsolatos szabályzókat, elıírásokat

Részletesebben

Forrás: MgSzH Központ www.ontsz.hu

Forrás: MgSzH Központ www.ontsz.hu Szılı várható növény-egészségügyi helyzete 2009-ben Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2009-01-19 A szüret Bükkalja-i borvidéken szeptember második dekádjában a Cserszegi szılıvel indult, majd a vörös fajták következtek.

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT 3. számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 3304 Eger, Sánc u. 6.) mint védjegyjogosult Bükki nemzeti parki termék elnevezéső

Részletesebben

www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme

www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme A ribiszke és a köszméte termesztése során évről-évre jelentős gazdasági kárt okoznak a lisztharmat a lombozat fertőzésével és a különböző levéltetű fajok

Részletesebben

Az integrált szőlőtermesztési technológia megvalósításának szempontjai. Kaptás Tibor FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete, Eger

Az integrált szőlőtermesztési technológia megvalósításának szempontjai. Kaptás Tibor FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete, Eger Az integrált szőlőtermesztési technológia megvalósításának szempontjai Kaptás Tibor FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete, Eger 150/2004. (X.12.) FVM rendelet az agrár-környezetgazdálkodási támogatások

Részletesebben

A nitrogén (N) A nitrogén jelentısége, hiánytünetei

A nitrogén (N) A nitrogén jelentısége, hiánytünetei Elıszó Az eredményes növénytermesztés egyik alapvetı feltétele a termıhelyi viszonyokhoz és a növény igényeihez alkalmazkodó okszerő tápanyagellátás. Ehhez egyfelıl ismernünk kell a legfontosabb makro-

Részletesebben

Aktuális tapasztalatok, technológiai nehézségek és kihívások a növényvédelemben

Aktuális tapasztalatok, technológiai nehézségek és kihívások a növényvédelemben Aktuális tapasztalatok, technológiai nehézségek és kihívások a növényvédelemben Dr. Ripka Géza MgSzH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Monor, 2012. Mezőgazdaság az új évezredben Oly

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT 3. számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 3304 Eger, Sánc u. 6.) mint védjegyjogosult Bükki nemzeti parki termék elnevezéső

Részletesebben

A 2010-es év szőlővédelmi tanulságai Lovász Csaba

A 2010-es év szőlővédelmi tanulságai Lovász Csaba A 2010-es év szőlővédelmi tanulságai Lovász Csaba az előadás témái időjárási tényezők 2010-ben a 2010-es körülmények hatása és nyomon követése egy konkrét védekezési kísérletben tanulságok, amik segíthetnek

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK I.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK I. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK I. TALAJAINK ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Talajaink minısége, elsısorban termékenysége mindig fontos kérdés volt a talajmővelı gazdálkodók, a talajjal foglalkozó szakemberek számára. A huszadik

Részletesebben

Az ökológiai szőlőtermesztés lehetőségei Magyarországon

Az ökológiai szőlőtermesztés lehetőségei Magyarországon Az ökológiai szőlőtermesztés lehetőségei Magyarországon Dr. Németh Krisztina Tudományos főmunkatárs NAIK Szőlészeti és Borászati Kutató Állomás Kecskemét- Katonatelep Budapest 2016. december 02. Ökológiai

Részletesebben

A NÖVÉNYVÉDELMI SZABÁLYOZÁS AKTUALITÁSAI

A NÖVÉNYVÉDELMI SZABÁLYOZÁS AKTUALITÁSAI A NÖVÉNYVÉDELMI SZABÁLYOZÁS AKTUALITÁSAI Gábriel Géza Igazgatóhelyettes, NÉBIH NTAI 2014. február 05. Növényvédelmi Cselekvési Terv 2009/128/EK irányelv a peszticidek fenntartható használatáról (5) Ezen

Részletesebben

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem?

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem? MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet Budapest II. Pusztaszeri út 59-67 A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem? Várhegyi Gábor Biomassza: Biológiai definíció:

Részletesebben

Az öntözés tízparancsolata

Az öntözés tízparancsolata 1. Az öntözés - mint vízgazdálkodási kategória - a víz hasznosításának egyik módja, egyben az adott helyen rendelkezésünkre álló víz felhasználásának egyik eszköze és az adott (vízgyűjtő)terület vízháztartásának

Részletesebben

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2009. június 26. 1. oldal 1 A

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

Agrárgazdaságtan. Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós. Az agrárgazdaságtani tanulmányokról

Agrárgazdaságtan. Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós. Az agrárgazdaságtani tanulmányokról Agrárgazdaságtan Az elıadások anyagát készítette:dr. Palkovics Miklós Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós Az agrárgazdaságtani tanulmányokról Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai:

Részletesebben

Környezetkímélı technológiák

Környezetkímélı technológiák Környezetkímélı technológiák A talajok állapotát veszélyeztetı leromlási (degradációs) folyamatok 1. Fizikai degradáció szerkezetleromlás talajtömörödés cserepesedés felszíni eliszapolódás 2. Kémiai degradáció

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Élelmiszer-szabályozás és fogyasztó védelem az Európai Unióban 148.lecke

Részletesebben

A célok megvalósítása érdekében létrejövı beruházások:

A célok megvalósítása érdekében létrejövı beruházások: Miközben a fogyasztói oldalon tapasztalható a termék és terményváltás iránti növekvı igény (eredetigazolt, minıségi, egészséges termékek), az ehhez szükséges minıségi termelés és elıállítás szervezeti

Részletesebben

Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézet. Növénytermesztı mérnök BSc

Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézet. Növénytermesztı mérnök BSc Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézet Növénytermesztı mérnök BSc A növénytermesztés célterületei humán táplálkozás állat Növény A növénytermesztés célterületei humán táplálkozás állat Növény ipari

Részletesebben

SZİLİTERMESZTÉS ELLENİRZİ KÉRDÉSEK

SZİLİTERMESZTÉS ELLENİRZİ KÉRDÉSEK SZİLİTERMESZTÉS ELLENİRZİ KÉRDÉSEK 1. A szılıtermesztés története, hazai és világhelyzete - Mennyi Magyarország összes szılıtermı területe? - Mennyi a világ összes szılıtermı területe? - Mennyi a hektáronkénti

Részletesebben

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A magyar EU Elnökség klíma-energiaügyi és vízügyi mőhelymunka 2010. november 16. Gruber Tamás Horizontális szempontok a Duna természeti adottságainak megırzése,

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Fenntartható mezőgazdálkodás. 98.lecke Hosszú távon működőképes, fenntartható

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A fenntartható szőlőtermesztés fajtaválasztékának bővítése új nemes-rezisztens fajtákkal, fajta specifikus környezetkímélő termesztés-technológia kialakítása és innovatív bio termék prototípusának kifejlesztése

Részletesebben

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban A közbeszerzések aktuális kérdései Budapest, 2011. november 16-17. A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban Szuppinger Péter Regionális Környezetvédelmi Központ Magyar

Részletesebben

VIZEINK VÉDELME (A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MŐKÖDÉSI TERÜLETÉN)

VIZEINK VÉDELME (A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MŐKÖDÉSI TERÜLETÉN) VIZEINK VÉDELME (A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MŐKÖDÉSI TERÜLETÉN) Századunk elsı évtizedében szélsıséges klimatikus viszonyokat tapasztaltunk. Szembesültünk a meteorológiai tényezık (pl. csapadék,

Részletesebben

Gyepgazdálkodás. Sáringer-Kenyeres Tamás

Gyepgazdálkodás. Sáringer-Kenyeres Tamás Gyepgazdálkodás Sáringer-Kenyeres Tamás Bevezetés A telepítés (felújítás) elıkészítése táblásítás. A táblák méreteit a természetes határok, a hasznosítási, továbbá az üzemelési igények figyelembevételével

Részletesebben

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( )

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( ) Natura 2000 erdőterületek finanszírozása (2014 2020). Általános cél az uniós természetvédelmi irányelvek maradéktalan végrehajtása (EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020, 1. Cél) érdekében a fajok és

Részletesebben

SCOTTS termékcsalád a kert és park minden növényéhez MINERALHOLDING KFT.

SCOTTS termékcsalád a kert és park minden növényéhez MINERALHOLDING KFT. SCOTTS termékcsalád a kert és park minden növényéhez Díszpark mőtrágyák Díszpark főmagkeverékek Gyepmőtrágyaszórók A Scotts szabályozott tápanyag-leadású és lassú feltáródású mőtrágyáinak elınyeit nemcsak

Részletesebben

Új gyep kialakítása. 1. A talaj elıkészítése

Új gyep kialakítása. 1. A talaj elıkészítése Új gyep kialakítása 1. A talaj elıkészítése Mindenek elıtt tudnunk kell, hogy a talajokban sok millió gyommag arra vár, hogy mővelést követıen a talaj felszínére kerülve kikeljen. Ezért ne siessük el a

Részletesebben

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK./2011.. sz. határozat tervezete Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS I. FEJEZET ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 1. (1) A Településszerkezeti Terv

Részletesebben

Szolnoky Tamás K+F igazgató Agrogeo Kft. Kecskemét. 2009. április 15. Helyzetbemutatás

Szolnoky Tamás K+F igazgató Agrogeo Kft. Kecskemét. 2009. április 15. Helyzetbemutatás Komposzt elıáll llítása különbk nbözı eredető szerves hulladékok, valamint szennyvíziszap ziszap felhasználásával Szolnoky Tamás K+F igazgató Agrogeo Kft. Kecskemét 2009. április 15. Helyzetbemutatás Az

Részletesebben

Teljes körű lehetőségek a növényegészség megőrzésében Babarci Pincészet Győrújbarát, 2014. július. 15

Teljes körű lehetőségek a növényegészség megőrzésében Babarci Pincészet Győrújbarát, 2014. július. 15 Teljes körű lehetőségek a növényegészség megőrzésében Babarci Pincészet Győrújbarát, 2014. július. 15 LÉGTÉRTELÍTÉS Kőrös Tamás (20/551 4442) Szőlő növényvédelmi szaktanácsadó 2 A szőlőmolyok természetes

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17. HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM Budapest, 2014. június 17. Bevezetés A szervezetek mőködésük és szolgáltatásaik révén felelısek

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

Teljeskörű lehetőségek a növényegészség megőrzésében Neszmély, Szöllősi Pincészet július. 09

Teljeskörű lehetőségek a növényegészség megőrzésében Neszmély, Szöllősi Pincészet július. 09 ISONET L PLUS Teljeskörű lehetőségek a növényegészség megőrzésében Neszmély, Szöllősi Pincészet 2014. július. 09 Kőrös Tamás (20/551 4442) Szőlő növényvédelmi szaktanácsadó 2 A szőlő molykártevői mennyiségi

Részletesebben

A biodiverzitás és természetvédelem finanszírozási kérdései (EU finanszírozás 2014-2020)

A biodiverzitás és természetvédelem finanszírozási kérdései (EU finanszírozás 2014-2020) A biodiverzitás és természetvédelem finanszírozási kérdései (EU finanszírozás 2014-2020). Marczin Örs természetvédelmi fejlesztési referens Vidékfejlesztési Minisztérium, Természetmegırzési Fıosztály A

Részletesebben

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Szabó Imre miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tartalom 1. A feladatok és végrehajtásuk szükségessége,

Részletesebben

Az Agridiag-Dialecte rendszer használata során szerzett tapasztalataim és a továbbfejlesztés lehetőségei

Az Agridiag-Dialecte rendszer használata során szerzett tapasztalataim és a továbbfejlesztés lehetőségei Az Agridiag-Dialecte rendszer használata során szerzett tapasztalataim és a továbbfejlesztés lehetőségei Gyuricza Gyuláné Nedelkovics Judit Agrár-környezeti auditor próbaképzés-gödöllő 2014. április 15-16.

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Az alkoholtartalom-növelésre, az édesítésre, a savtartalom-növelésre és a savtompításra vonatkozó új Európai Uniós elıírások

Az alkoholtartalom-növelésre, az édesítésre, a savtartalom-növelésre és a savtompításra vonatkozó új Európai Uniós elıírások Az alkoholtartalom-növelésre, az édesítésre, a savtartalom-növelésre és a savtompításra vonatkozó új Európai Uniós elıírások A közös borpiaci szabályozás második ütemében, 2009. augusztus 1-tıl léptek

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

Térinformatika gyakorlati alkalmazási lehetőségei a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságán

Térinformatika gyakorlati alkalmazási lehetőségei a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságán Barkász Zsuzsanna Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Székesfehérvár, 2009. Térinformatika gyakorlati alkalmazási lehetőségei a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi

Részletesebben

Helyes Gazdálkodási Gyakorlat a felszíni vizeink növényvédő szer szennyezésének csökkentésére (TOPPS Water Protection project, ECPA) Dr.

Helyes Gazdálkodási Gyakorlat a felszíni vizeink növényvédő szer szennyezésének csökkentésére (TOPPS Water Protection project, ECPA) Dr. Helyes Gazdálkodási Gyakorlat a felszíni vizeink növényvédő szer szennyezésének csökkentésére (TOPPS Water Protection project, ECPA) Dr. László Péter Éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági

Részletesebben

Fenntarthatóság és hulladékgazdálkodás

Fenntarthatóság és hulladékgazdálkodás Fenntarthatóság és hulladékgazdálkodás Néhány tény A különbözı rendszerek egymás negentórpiájával, szabad energiájával táplálkoznak A szabad-energia a rendezettség mértékének fenntartásához kell Az ember

Részletesebben

Talaj - talajvédelem

Talaj - talajvédelem Talaj - talajvédelem A Talaj: - a levegıvel és a vízzel egyenértékő elem - a természeti és mővi környezet eleme - az anyag és energiaáramlások közege - három v. négy fázisú összetett rendszer A talaj,

Részletesebben

A szılı életszakaszai, növekedése és fejlıdése

A szılı életszakaszai, növekedése és fejlıdése A szılı életszakaszai, növekedése és fejlıdése A szılı életszakaszai 1. Improduktív fázis 1-3 év 2. Fokozódó termıképesség 2-3 5-6 év 3. Teljes termıképesség 5-6 25-30 év 4. Öregkori szakasz biológiai

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A Balaton vízminıségének védelmében figyelembe vehetı intézkedések támogatási lehetıségei Dobos György fıtanácsos FVM 1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

ziesedése az informáci

ziesedése az informáci NKTH Innotárs program KKVENT_8 Kis- és s középvk pvállalkozások esélyei a nemzetköziesed ziesedı tudásgazdas sgazdaságok gok korában Magyar KKV-k k nemzetköziesed ziesedése az informáci ciótechnológiai

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program A megújuló energiaforrások hasznosításának támogatása a KEOP keretében Bánfi József, Energia Központ Kht. Kihívások az energetikában

Részletesebben

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Dr. Ivelics Ramon PhD. irodavezetı-helyettes Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Hulladékgazdálkodás

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 7. TÉMATERÜLET Agrárium, vidékfejlesztés, agrár-környezetgazdálkodás, kistelepülések,

Részletesebben

A gyomirtó szer alkalmazás jogszabályi alapelvei különös tekintettel a természetvédelmi gyakorlatra Dancza István

A gyomirtó szer alkalmazás jogszabályi alapelvei különös tekintettel a természetvédelmi gyakorlatra Dancza István A gyomirtó szer alkalmazás jogszabályi alapelvei különös tekintettel a természetvédelmi gyakorlatra Dancza István Agresszív özönnövény fajok természetvédelmi kezelése a gyakorlatban Szakmai szeminárium

Részletesebben

Takácsatkák (Tetranychidae)

Takácsatkák (Tetranychidae) A kultúrnövényeinket károsító atkák közül a takácsatkák és a gubacsatkák a legjelentısebbek. Az atkák (Acari) apró maximum 1 mm nagyságú váltivarú állatok. A fitofág atkák táplálkozásuk során a növény

Részletesebben

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései 2010. január 11. Ambrusné dr. Tóth Éva JNOB, Nemzetközi Fıosztály Bevezetés Nem kell félretenni a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletet

Részletesebben

A szőlő aranyszínű sárgaság betegség jelenlegi helyzete és közös feladataink

A szőlő aranyszínű sárgaság betegség jelenlegi helyzete és közös feladataink A szőlő aranyszínű sárgaság betegség jelenlegi helyzete és közös feladataink Országos Szőlészeti és Borászati Konferencia, Eger Szőnyegi Sándor, Dancsházy Zsuzsanna Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. G&G Növényvédelmi és Kereskedelmi Kft. (6726 Szeged Torockói u. 3/B.)

H A T Á R O Z A T. G&G Növényvédelmi és Kereskedelmi Kft. (6726 Szeged Torockói u. 3/B.) ENGEDÉLYEZÉSI IGAZGATÓSÁG ELŐADÓ: Baranyi Tibor Mészáros Ferencné ENGEDÉLY SZÁMA: 467/2/2005. TEL: 309-1012 FAX: 246-2942 TÁRGY: Chess 50 WG,, Folicur 25 WG, Dipel, Glifozát 480 Plusz, Clinic 480 SL, növényvédő

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

Az élelmiszer hatósági ellenırzés rendszerének új feladatmegosztása

Az élelmiszer hatósági ellenırzés rendszerének új feladatmegosztása Az élelmiszer hatósági ellenırzés rendszerének új feladatmegosztása Deák Ferenc osztályvezetı Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-biztonsági, Állat- és Növényegészségügyi Fıosztály

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program (NAKP) céljának ismertetése.

Részletesebben

A mezőgazdaság és természetvédelem

A mezőgazdaság és természetvédelem KÖRNYEZET- ÉS TÁJGAZDÁLKODÁS A mezőgazdaság és természetvédelem viszonyáról A mezőgazdaság és a természetvédelem viszonyának kulcskérdése, hogy a természetvédelem érdekében hozott intézkedések következtében

Részletesebben

A. AZ ÉGHAJLATI RENDSZER ÉS AZ ÉGHAJLATI VÁLTOZÉKONYSÁG

A. AZ ÉGHAJLATI RENDSZER ÉS AZ ÉGHAJLATI VÁLTOZÉKONYSÁG Bevezetés Napjainkban a klimatológia fontossága rendkívüli módon megnövekedett. Ennek oka a légkör megnövekedett szén-dioxid tartalma és ennek következménye, a lehetséges éghajlatváltozás. Változó éghajlat

Részletesebben

A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában

A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában A vöröshagyma a hazai és a nemzetközi piacokon is folyamatosan, egész évben igényelt zöldségfélénk. A fogyasztók ellátása részben friss áruval, de

Részletesebben

ISTERVIN SZEMINÁRIUM. Győrújbarát, október 16. Természetvédelem a Duna menti területeken ökológiai szőlőművelési technológia bevezetésével

ISTERVIN SZEMINÁRIUM. Győrújbarát, október 16. Természetvédelem a Duna menti területeken ökológiai szőlőművelési technológia bevezetésével ISTERVIN SZEMINÁRIUM Természetvédelem a Duna menti területeken ökológiai szőlőművelési technológia bevezetésével Dr. Vér András projektvezető Nyugat-magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi

Részletesebben

Pergés veszteség csökkentés minıség javítás. Forgalmazza:

Pergés veszteség csökkentés minıség javítás. Forgalmazza: SPODNAM Pergés veszteség csökkentés minıség javítás Forgalmazza: Csökkentett dózisú kijuttatás deszikkáló szerrel Diqvát (Reglon) vagy más hatóanyagú deszikkáló szerrel csökkentett dózisú kijuttatás lehetséges

Részletesebben

Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és módosításai meghatározzák az állam és helyi önkormányzatok

Részletesebben

- Tápoldat Kalkulátor program használata

- Tápoldat Kalkulátor program használata Euphoros Workshop Szentes (HU), 28 June 2011 A tápoldatok t kémik miája - Tápoldat Kalkulátor program használata Luca Incrocci (incrocci@agr.unipi.it) University of Pisa, Pisa, Italy A tápoldat fıbb jellemzıi

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/267/2008. Tervezet az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. február

Részletesebben

TERMÉKLEÍRÁS. I. Bejegyezni kívánt név Izsáki. Eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés Oltalom alatt álló eredetmegjelölés

TERMÉKLEÍRÁS. I. Bejegyezni kívánt név Izsáki. Eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés Oltalom alatt álló eredetmegjelölés TERMÉKLEÍRÁS I. Bejegyezni kívánt név Izsáki Eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés Oltalom alatt álló eredetmegjelölés II. Szılıbıl készült termékek kategóriái: bor, pezsgı II/1. Bor Az Izsáki oltalom

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2015.05.21. 12:00-kor. Érvényes: 2015.05.28-ig. Várható frissítés: 2015.05.28. 12:00-kor. A gyors növekedésnek

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. április 18.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. április 18.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. április 18.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2013.04.18. 12:00-kor. Érvényes: 2013.04.25-ig. Várható frissítés: 2013.04.25. 12:00-kor.

Részletesebben

NÉBIH FELADATAI AZ ÚJ AKG TÁMOGATÁSI RENDSZER VÉGREHAJTÁSÁBAN

NÉBIH FELADATAI AZ ÚJ AKG TÁMOGATÁSI RENDSZER VÉGREHAJTÁSÁBAN NÉBIH FELADATAI AZ ÚJ AKG TÁMOGATÁSI RENDSZER VÉGREHAJTÁSÁBAN Várszegi Gábor osztályvezető 2015. szeptember 16. NÉBIH által ellátandó feladatok Alapkövetelmények ellenőrzésében való részvétel, Kölcsönös

Részletesebben

DAOP Humán Közösségi Infrastruktúra-fejlesztések. HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

DAOP Humán Közösségi Infrastruktúra-fejlesztések. HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve DAOP Humán Közösségi Infrastruktúra-fejlesztések Készítette HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám DAOP_HKIF_V_7.5 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS -

Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS - Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS - 1 1. Általános elvek A Pénzügyi Eszközök Piacairól szóló 2004/39/EK Irányelv ("MiFID") elıírja, hogy 2007. november 1-tıl minden befektetési vállalkozás

Részletesebben

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14.

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14. Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja Heicz Péter, 2014.01.14. Termelői kihívások Magyarországon Hogyan tudom stabilizálni a terméshozamaimat ilyen időjárási szélsőségek mellett?

Részletesebben

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

TERMÉKLEÍRÁS. III. A Monor(i) oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez kapcsolódó hagyományos kifejezések

TERMÉKLEÍRÁS. III. A Monor(i) oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez kapcsolódó hagyományos kifejezések TERMÉKLEÍRÁS I. Bejegyezni kívánt név Monor, Monori Eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés Oltalom alatt álló eredetmegjelölés II. Szılıbıl készült termékek kategóriái: bor II/1. Bor A Monor(i) oltalom

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı E L İ T E R J E S Z T É S 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit pénzügyi-ügyintézı Véleményezésre

Részletesebben

DuPont Talendo Extra gombaölő szer

DuPont Talendo Extra gombaölő szer DuPont megoldás a lisztharmat ellen DuPont Talendo Extra gombaölő szer Két hatóanyagot tartalmazó gombaölő szer, amely hosszú távon megvédi a szőlőt a szőlőlisztharmat ellen. Azoknak a szőlőtermelőknek,

Részletesebben

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar)

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) Támogatás összege: 1.,2. célterület: 8.000 1.600.000 euró, 3. célterület: 8.000 480.000 euró (szoftverfejlesztés: max 200.000 euró) Támogatási arány:

Részletesebben

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban!

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban! Ismertesse a Föld helyét a Naprendszerben! 1. A Mutassa be bolygónk fı mozgásait, ismertesse ezek földrajzi következményeit! 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit

Részletesebben

Pioneer napraforgóhibridek

Pioneer napraforgóhibridek 2012.12.07. AKTUALITÁSOK Pioneer napraforgóhibridek HASZNOS INFORMÁCIÓK Pioneer.com/hungary Árutızsdei hírek Pioneer sajtófigyelı Idıjáráselırejelzés Agrometeorológia Ha segítségre, szaktanácsadásra van

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit adó- és pénzügyi irodavezetı Véleményezésre

Részletesebben

Dísznövénytermesztésre vonatkozó növény- és talajvédelmi, valamint szaporítóanyag-felügyeleti jogszabályi aktualitások

Dísznövénytermesztésre vonatkozó növény- és talajvédelmi, valamint szaporítóanyag-felügyeleti jogszabályi aktualitások Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete konferenciája, 2014.02.13., Siófok Szabó Levente növény- és talajvédelmi igazgató Szakmai kapcsolódások növényvédelem szaporítóanyagfelügyelet növényegészségügy

Részletesebben

SZAKMAI HÍRLEVÉL 2009. április. Tisztelt Búzatermesztı partnerünk!

SZAKMAI HÍRLEVÉL 2009. április. Tisztelt Búzatermesztı partnerünk! SZAKMAI HÍRLEVÉL 2009. április Tisztelt Búzatermesztı partnerünk! A Tango Star az azol-tartalmú gombaölı szerek között már évek óta bizonyítja a búzabetegségek elleni utolérhetetlen hatékonyságát. Ez azért

Részletesebben

Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez KVVM FI

Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez KVVM FI Módszertani útmutató rekultivációs célú projektek költség-haszon elemzéséhez 0 KVVM FI Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez Változatelemzés,

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

CAD-CAM-CAE Példatár

CAD-CAM-CAE Példatár CAD-CAM-CAE Példatár A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: CAx rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag: A feladat rövid leírása: Mőanyag alkatrész fröccsöntésének szimulációja ÓE-B09 alap közepes

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Dr. Petrus József Csaba vezető-tanácsos Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős Államtitkárság

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Környezetgazdálkodás Modellezés, mint módszer bemutatása KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK MSC Goudriaan mikroklímaszimulációs modellje III. 29. lecke

Részletesebben