BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint"

Átírás

1 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: CAMEL BOX Kiszerelés: gyűjtőcsomag, tartalma: 3 x 5 liter GUARDIAN MAX (műanyag kanna) 2 x 5 liter GLOBAL (műanyag kanna) 1.2. Azonosított felhasználás: gyomirtó szerek; kizárólag foglalkozásszerű felhasználásra 1.3. A gyártók, forgalmazó adatai: GUARDIAN MAX: Monsanto Europe S.A., Haven 627, Scheldelaam 460, B-2040, Antwerpen, Belgium telefon: +32 (0) fax: +32 (0) GLOBAL: Dow Europe GmbH cím: Bachtobelstrasse 3., CH-8810 Horgen, Svájc telefon: fax: honlap: A CAMEL BOX forgalmazójának, a biztonsági adatlap szállítójának adatai: Magyar Kwizda Kft Budapest, Váci út C. épület II. emelet telefon: fax: honlap: A biztonsági adatlapért felelős személy elérhetősége: Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ): Éjjel-nappal elérhető ingyenes telefonszám: A veszély meghatározása 2.1. A keverékek osztályozása: a gyártó és a vonatkozó uniós szabályozás (67/548/EGK és 1999/45/EK irányelvek), valamint a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és módosításai szerint a gyűjtőcsomagos termék veszélyes keverékeket tartalmaz Címkézési elemek: GUARDIAN MAX EK-veszélyjel: Xn Ártalmas; N Környezeti veszély GLOBAL EK-veszélyjel: Xn Ártalmas; N Környezeti veszély R 20/22 R 37/38 R 43 R 50/53 S 24 S 35 S 37 S 57 Belélegezve és lenyelve ártalmas Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat A bőrrel való érintkezés kerülendő Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell Megfelelő védőkesztyűt kell viselni A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni Figyelem: a termék magyar nemzeti besorolása, osztályozása a fentitől eltérő; lásd alább R 38 R 50/53 R 65 Bőrizgató hatású Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó S 35 Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni S 57 A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni S 61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/biztonsági adatlap S 62 Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét

2 2/9 A GUARDIAN MAX készítmény magyar nemzeti minősítése, osztályozása: EK-veszélyjelek: Xn, Ártalmas R 22 Lenyelve ártalmas R 38 Bőrizgató hatású R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó S 20/21 Használat közben enni, inni nem szabad és tilos a dohányzás S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni S 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/ csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni S 57 A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő edényzetet kell használni S 60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani Egyéb, a címkén feltüntetendő mondatok: Az emberi egészség és a környezet védelme érdekében kövesse a használati utasításban leírtakat. A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket. A permetezéshez használt berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa a felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést. 3. Összetétel, vagy az összetevőkre vonatkozó adatok GUARDIAN MAX veszélyes komponensei Konc. Veszélyjel, besorolás, R-mondat Veszélyességi osztály, kategória, H-mondat Acetoklór 2-klór-N-(etoximetil)-N-(2-etil-6-metilfenil)acetamid CAS-szám: EK-szám: Index-szám: Furilazol (safener) CAS-szám: EK-szám: nincs 77% 2,5% Xn, Xi, N R /38-50/53 Acut Tox. 4; STOT SE 3, Skin Sen. 1, Skin Irrit. 2, Aquatic Acut 1, Aquatic Chronic 1 Xn, Xi, N R /53* H302 H317 H411 GLOBAL veszélyes komponensei Oxifluorfen 2-klór-1-(3-etoxi-4-nitrofenoxy)-4-trifluormetil-benzol CAS-szám: EK-szám: Konc. Veszélyjel, besorolás, R-mondat Veszélyességi osztály, kategória, H-mondat 22% N, R 50/53* N-metil-2-pirrolidon CAS-szám: EK-szám: Index-szám: % T, R 36/37/38-61 Repr. 1B, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Skin Irrit. 2 H315 H319 H335 H360d Szolvens nafta (ásványolaj)** CAS-szám: EK-szám: Index-szám: % Xn, R 65 Asp. Tox. 1 H304 Xi, R 10-37/ Izobutanol (2-metil-propán-1-ol) CAS-szám: EK-szám: Index-szám: Kalcium-alkil-benzol-szulfonát CAS-szám: EK-szám: <5% Flam. Liq. 3 STOT SE 3 Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1 <5% Xi, R 38-41* H226, H315, H318, H335, H336

3 3/9 Kémiai jelleg: keverékek * nem osztályozott anyagok a 67/548/EGK irányelv I. számú mellékletében; illetve a 1272/2008/EK VI. mellékletében; besorolásuk gyártói. Az anyagok a CLP szerinti osztályozása (veszélyességi osztály, kategóriakód, H-mondat) még nem áll rendelkezésre. ** erősen aromás: aromás kőolaj frakciók desztillátuma, C9 - C16 szénatomszámú aromás szénhidrogének keveréke. Forráspont-tartomány: C. Az anyag gyártói besorolása: Xn, N, R /53 az anyag uniós besorolástól eltérő; ez nem befolyásolja a MONSOON termék besorolását, osztályozását. A keverékek egyéb komponensei (például a GUARDIAN MAX termékben: kukoricaolaj, stb.) nem tekinthetők a hatályos jogszabályok szerint veszélyes anyagnak, vagy koncentrációjuk a készítményben nem éri el azt a mértéket, amely fölött jelenlétét a veszélyesség szerinti besorolásnál fel kell tüntetni, illetve figyelembe kell venni. A veszélyjelek, R- és H-mondatok, veszélyességi osztályok, kategóriák a tiszta anyagra/összetevőkre vonatkoznak, a termék veszélyesség szerinti besorolását a 2. pont adja meg. Az R és a H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. pontban. 4. Elsősegély-nyújtási intézkedések 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Általános tudnivalók: A sérültet azonnal távolítsuk el a veszély forrásától. Az elszennyeződött ruházatot és lábbelit azonnal le kell venni, és az újbóli használat előtt ki kell mosni, meg kell tisztítani. Öntudatlan vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni, vagy annál hányást kiváltani nem szabad! Bőrrejutás esetén: A szennyezett, átitatódott ruházat és lábbeli, karóra, ékszer, stb. levétele után a bőrt bő szappanos vízzel azonnal alaposan le kell mosni. A bőrrepedésekbe, köröm alá, fejbőrre stb. különösen kell figyelni. Bőrtünetek (bőrpír) vagy allergiás tünetek jelentkezése esetén forduljuk orvoshoz. Az elszennyeződött ruházatot, lábbelit az újbóli használat előtt ki kell mosni. Szembejutás esetén: Legalább 15 percig tartó szemöblítést kell végezni folyóvízzel a szemhéjak széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatása közben. A kontaktlencséket távolítsuk el. Lenyelés esetén: Ne hánytassunk! Az aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) veszély fennáll a GLOBAL készítmény lenyelése esetén. Öblítsük ki a sérült szájüregét vízzel, és itassunk vele 1-2 pohár vizet, illetve a GUARDIAN MAX készítmény esetében aktív szenes vizes szuszpenzió itatása javasolt. Azonnal hívjunk orvost. Öntudatlan sérültnek ne adjunk semmit szájon keresztül. Belégzés esetén: A sérültet vigyük friss levegőre, helyezzük nyugalomba. Ha nehéz a légzése, oxigént kell biztosítani, ha nem lélegzik, alkalmazzunk mesterséges lélegeztetést. Azonnal forduljunk orvoshoz! 4.2. A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások: akut: bőrizgató hatás, bőrszenzibilizáció; aspiráció A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Amennyiben mérgezési tünetek jelentkeznek, vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk orvost, és mutassuk meg a készítmény címkéjét, ill. biztonsági adatlapját. Megjegyzés az orvosnak: A kezelés a tünetek alapján, függően attól, hogy a sérült állapotát az orvos hogyan ítéli meg. A GLOBAL termék szerves oldószert tartalmaz. A mérgezési tüneteket valószínűleg az oldószer okozza. Ha (ki)mosás szükséges, akkor javasoljuk endotrachealis (légcsőn belüli) és/vagy oesophagealis (nyelőcsőn belüli) ellenőrzés elvégzését. Ha javallt a gyomormosás elvégzése, akkor mérlegelni kell a tüdőaspiráció veszélyét a mérgezőség veszélyével szemben. 5. Tűzvédelmi intézkedések 5.1. Megfelelő oltóanyag: szén-dioxid, oltóhab, oltópor, vízpermet. A megfelelő oltóanyagot a környezetben égő anyagok alapján kell megválasztani. Egyéb okokból nem megengedett oltóanyag: erős, nagy térfogatú vízsugár; a készítmények veszélyt jelentenek a környezetre, ne hígítsuk őket A keverékből származó különleges veszélyek: veszélyes égéstermékek, nitrogén-oxidok, hidrogén-klorid, hidrogén-fluorid, egyéb mérgező és/vagy ingerlő anyagok felszabadulása nem zárható ki Javaslat a tűzoltóknak: a veszélyzónában teljes egyéni védőfelszerelés és a környezet levegőjétől független légzőkészülék használandó. Speciális tűzoltási előírás: Határoljuk el a tűz területét, és távolítsuk el a védőöltözettel nem rendelkező személyeket. Kerüljük el a gázok/gőzök belélegzését. A tűznek vagy hőnek kitett tartályokat vízpermettel hűtsük le. A tűz során keletkezett hulladékot és a szennyezett oltóanyagot gyűjtsük össze és az előírások szerint ártalmatlanítsuk. A szennyezett oltóanyagot ne engedjük a közcsatornába, illetve a környezetbe.

4 4/9 6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Kerüljük el a készítmények szembejutását, bőrrel való érintkezését, valamint gőzeinek belélegzését. Személyi védőfelszerelés viselése szükséges (lásd 8. pont). A baleset helyszínén csak a szükséges teendőket jól ismerő, kiképzett személyek tartózkodhatnak. A vegyi anyagoknál szokásos védőintézkedéseket be kell tartani. Gondoskodjunk a megfelelő szellőzésről. Kerüljük el a nyílt láng használatát és a szikraképződést Környezetvédelmi óvintézkedések A készítményeket, illetve a szennyezett abszorbenst a közcsatornába, élővizekbe, talajba engedni nem szabad. Ha a készítmény élővizekbe, talajba jut, értesítsük az illetékes hatóságokat. A környezetbe jutott anyagokat, illetve a képződött hulladékot a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell kezelni. Az erősen szennyezett talajt el kell távolítani A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai Használjunk védőfelszerelést a kiömlött termék összegyűjtésekor. A kiömlött készítményt inert, nem gyúlékony folyadékfelszívó anyaggal (pl. homok, vermikulit, föld) kell befedni és felitatni. Az összegyűjtött hulladékot a szakszerű eltávolításig/ártalmatlanításig megfelelő, címkével ellátott zárható veszélyes hulladék gyűjtőtartályban kell tárolni. A szennyezett területet ezután sok vízzel le kell öblíteni. Ügyeljünk a csúszásveszélyre! Nagy szivárgások esetén a térséget lezárni, értesíteni kell az illetékes hatóságot, a gyártók tanácsát kérni. Szükség esetén további segítség (a biztonsági adatlapon megadott) segélyhívó telefonszámon kapható Hivatkozás más pontokra: lásd még a 7., 8. és 13. pontot. 7. Kezelés és tárolás 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Kezelés: A GLOBAL termék tartályait az áttöltés előtt védőföldeléssel kell ellátni, hogy lehetőleg kizárjuk az elektrosztatikus feltöltődés okozta kisüléseket. Körültekintően végzett munkával kerüljük el a készítmények bőrre kerülését és szembejutását, gőzeinek belégzését. A tartályok - még ha kiürültek is robbanásveszélyes gőzöket tartalmazhatnak. A készítményekkel történő munkavégzéskor viseljünk személyi védőfelszerelést. Munkavégzés alatt étkezni és dohányozni tilos. A munkavégzés szüneteiben, illetve a munka befejezése után alapos kézmosás, illetve mosakodás szükséges. Az elszennyeződött ruházatot azonnal le kell cserélni és az újbóli használat előtt meg kell tisztítani. Tárolás: A készítményeket gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen, élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól elkülönítve kell tárolni. A GLOBAL terméket eredeti, bontatlan csomagolásban, jól szellőző, hűvös, száraz, közvetlen napfénytől védett helyen tároljuk. Megfelelő jelöléssel ellátott edényben tárolható. Tartsuk távol mindenfajta tűz- és hőforrástól. A GUARDIAN MAX termékre vonatkozó információk: Tárolási hőmérséklet: minimális: -15 C; maximális: 40 C. Tárolására alkalmas anyagok: rozsdamentes acél, Heresite TM bélelt acél, alumínium nagy sűrűségű polietilén (HDPE), polipropilén, teflon. Tárolására alkalmatlan anyagok: bélés nélküli lágyacél, polivinil-klorid (PVC), érintkezés olyan lágyacéllal, amely elszíneződést okoz, és csökkenti a termék stabilitását, emulgeálhatóságát. Egyéb: Részleges kristályosodás mehet végbe, ha alacsony hőmérsékleten sokáig tároljuk. Ha a termék megfagyott, akkor meleg helyiségbe kell hagyni és gyakran rázogatni Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): gyomirtó szer(ek) A felhasználók köre foglalkozásszerű. A felhasználók mindig olvassák el a használati útmutatót és tartsák be a biztonságos kezelésre és felhasználásra vonatkozó utasításokat. 8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem Körültekintően végzett munkával meg kell előzni a termékekkel történő mindennemű expozíciót (permetének belégzése, szembejutás, bőrre kerülés, lenyelés). Olvassuk el a címként lévő információkat.

5 5/ Ellenőrzési paraméterek Foglalkozási expozíciós határérték: Oxifluorfen: megengedhető határérték a munkahelyi levegőben: 0,2 mg/m 3 (Dow) Olaj (ásványi) köd: MK: 5 mg/kg 25/2000. (IX.30.) EüM SZCSM rendelet Furilazol: NCEL (New Chemical Exposure Limit)/TWA: 0,1 mg/m 3 MK: (maximális koncentráció) a műszak során eltűrt legmagasabb koncentráció. A maximális koncentrációban végzett munka esetében a dolgozó teljes munkaképes élete során (18-62 évig) a potenciális halálos kimenetelű egészségkárosító kockázat (rosszindulatú daganatos megbetegedés kockázata) 10 mikrorizikó/év. TWA: Time Weighted Average, 8 órás munkavégzésre vonatkozó átlagos koncentráció, mellyel történő expozíció megengedhető 8.2. Az expozíció ellenőrzése Körültekintően végzett munkával meg kell előzni a termékek bőrre kerülését és szembejutását, a gőzök, a permet belégzését. Műszaki intézkedések: A vegyi anyagoknál szokásos védőintézkedéseket be kell tartani. Gondoskodjunk a megfelelő szellőzésről; helyi elszívás szükséges. Védőfelszerelések, mosakodási lehetőség, zuhanyzó biztosítása. Higiéniai intézkedések: Munka közben enni, inni és dohányozni nem szabad! A munka szüneteiben, illetve a munka befejezése után alapos kézmosás, illetve mosakodás szükséges. A munkaruhát különítsük el és kezeljük külön a hétköznapi ruházattól. A beszennyeződött ruházatot azonnal le kell vetni és alapos tisztítást követően lehet ismét használni. A termékek szokásos kezelés és felhasználása során a címkén lévő információkat kell figyelembe venni. Egyéb esetekben az alábbi felsorolt védőintézkedéseket kell betartani. Személyi védőfelszerelések: Légzésvédelem: rendeltetésszerű felhasználás esetén nem szükséges. A határértékek túllépése, illetve a személyes megítélés alapján veszélyes koncentráció, magas levegőszennyezettség esetén megfelelő légszűrő, légzésvédő szükséges. Szükséghelyzetekben vizsgabizonyítvánnyal ellátott és helyhez nem kötött túlnyomásos sűrített levegős légzőkészüléket, illetve a környezeti levegőtől független légzőkészüléket használjunk. Kézvédelem: kémiai anyagoknak ellenálló védőkesztyű (pl. nitrilgumi, neoprén, PVC) viselése szükséges. Ne használjunk természetes gumiból készült védőkesztyűt. Hosszabb, vagy ismételt munkavégzés esetén olyan védőkesztyű használható, amelynek áttörési ideje nagyobb, mint 240 perc (MSZ EN 374 szabvány szerint). Rövid ideig tartó munkavégzés esetén viseljünk olyan kesztyűt, amelynek az áttörési ideje nagyobb, mint 60 perc (MSZ EN 374 szabvány szerint). MEGJEGYZÉSEK: Egy adott alkalmazáshoz szükséges kesztyű kiválasztásakor és a munkahelyen történő alkalmazásának idejéhez figyelembe kell venni minden szóba vehető munkahelyi faktort (egyéb vegyi anyagok, melyek felhasználásra kerülnek, fizikai előírásokat (vágás/ütésvédelem, jobbkezesség, hővédelem, stb.), és kesztyűgyártó útmutatásait/specifikációit. Szemvédelem: védőszemüveg szükséges; az arcot teljesen takaró arcvédő, stb. esetén vegyvédelmi szemüveg nem szükséges. Bőr- és testvédelem: Kémiai anyagoknak ellenálló védőruha (Hypalon, Tyvek, Saranex, PVC, stb.) és védőlábbeli viselése szükséges nagy mennyiségű készítménnyel történő, illetve hosszantartó munkavégzés esetén. 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ GUARDIAN MAX GLOBAL Halmazállapot folyékony folyékony Szín sárgás-piros sötét Szag jellegzetes, festékszerű aromás szénhidrogén

6 6/ Egyéb információk GUARDIAN MAX GLOBAL ph kb. 5,5 (1%-os oldat) nincs adat Lobbanáspont >110 C 76 C Öngyulladási hőmérséklet: 445 C nincs adat Sűrűség 1,0945 (relatív) 1,05 1,10 g/cm 3 Oldhatóság vízben oldódik emulziót képez Robbanási tulajdonság nem robbanásveszélyes nem robbanásveszélyes Viszkozitás nincs adat 5,6 mpa/s (40 C) log P o/w 10. Stabilitás és reakciókészség 4,14 (acetoklór, 20 C) 2,12 (furilazol, 23 C) nincs adat Közönséges körülmények (normál hőmérséklet- és nyomásviszonyok) és előírásszerű kezelés és tárolás esetén a készítmények stabilak Reakciókészség: veszélyes bomlástermékek általános tárolási és kezelési feltételek között nincsenek. Égés vagy termikus bomlás során mérgező anyagok, irritáló anyagok képződhetnek: nitrogénoxidok, hidrogén-klorid, hidrogén-fluorid Kémiai stabilitás: stabil keverékek, erősen lúgos, savas vagy oxidáló anyagok, aminok, halogének; a GUARDIAN MAX termék mérsékelten korrozív lágyacéllal szemben A veszélyes reakciók lehetősége: nem ismert Elkerülendő körülmények: szélsőséges hőmérséklet, nyílt láng, gyújtószikra 11. Toxikológiai adatok A GUARDIAN MAX készítményre vonatkozó toxikológiai adatok: Akut orális toxicitás: LD 50 (hím, patkány): 1304 mg/ttkg Akut dermális toxicitás: LD 50 (patkány): 2000 mg/ttkg Bőrirritáció (nyúl): vörösség, hólyagosodás; gyógyulási napok száma: >14 Szemirritáció (nyúl): kötőhártya-vörösödés, gyulladás fellép, szaruhártyahomály íriszzavar nincs. gyógyulási napok száma: 14; enyhén irritál; nem osztályozandó szemirritatívnak. Az acetoklórra vonatkozó adatok: Szenzibilizáció: szenzibilizál (Buehler-teszt) Mutagenicitás: in vivo tesztekben nem mutagén, egyes in vitro tesztekben mutagén/genotoxikus. Krónikus toxicitás: NOEL: 18 mg/ttkg (patkány, 90 nap, orális); 400 mg/ttkg (nyúl, 21 nap, dermális) Rákkeltő hatás: NOAEL: 10 mg/ttkg (patkány, 2 év); NOAEL: 1,1 mg/ttkg/nap (egér, 18 hónap), célszerv: máj, vese; tumor: máj, tüdő (kizárólag MTD vagy afeletti szinten) Reprodukciós toxicitás/patkány/2 generáció: NOAEL toxicitás: 21 mg/ttkg/nap, NOAEL (szaporodás): 66 mg/ttkg/nap Fejlődési toxicitás/magzatkárosító hatás: NOAEL (toxicitás): 200 mg/ttkg/nap; NOAEL (fejlődés): > 400 mg/ttkg/nap (patkány, orális) NOAEL (toxicitás): 100 mg/ttkg/nap; NOAEL (fejlődés): 300 mg/ttkg/nap (nyúl, orális) Neurotoxicitás: NOAEL: 150 mg/ttkg (patkány, orális egyszeri adag) NOAEL: 52 mg/ttkg (patkány, orális 13 héten át, tápban); nem neurotoxikus A furilazolra vonatkozó adatok: LC 50 (patkány, max. elérhető porkoncentráció): nincs elhullás Bőrszenzibilizáció: szenziblizál (tengerimalac); Mutagenicitás: nem mutagén Krónikus toxicitás: NOAEL: 7 mg/ttkg/nap (patkány, orális, 3 hónap), Célszerv: máj NOAEL: 250 mg/ttkg/nap (patkány, dermális, 21 nap) Rákkeltő hatás: NOAEL: 6,03 mg/ttkg/nap (patkány, 2 év, orális); máj (adenóma), here (karcinóma) NOAEL: 5,93 mg/ttkg/nap (egér, 18 hónap); máj, tüdő (adenóma,karcinóma) Reprodukciós toxicitás/patkány/2 generáció: NOAEL (toxicitás): 10 mg/ttkg/nap, NOAEL (szaporodás): 99 mg/ttkg/nap

7 7/9 Fejlődési toxicitás/magzatkárosító hatás: NOAEL (toxicitás): 10 mg/ttkg/nap; NOAEL (fejlődés): > 10 mg/ttkg/nap (patkány, orális) NOAEL (toxicitás): 10 mg/ttkg/nap; NOAEL (fejlődés): 50 mg/ttkg/nap (nyúl, orális) A GLOBAL készítményre vonatkozó toxikológiai adatok: A termék toxikológiai megítélése a termékre vonatkozó toxikológiai adatok, besorolása a 1999/45/EK irányelv, valamint a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet alapján történt. Akut toxicitás: LD 50 (dermális, patkány):>2000 mg/ttkg LD 50 (orális, patkány):>2000 mg/ttkg Az inhalációs LD 50 érték magasabb, mint a maximálisan elérhető koncentráció. Szakszerű kezelés esetén ezen expozíció veszélye nem számottevő. A készítménnyel történt vizsgálatok alapján: Bőr: rövid egyszeri behatás esetén ingerelheti a bőrt. Szem: csekély mértékben ingerelheti. Belélegzés: előírásszerű felhasználás esetén az egészségre káros hatás nem várható. Szenzibilizáció: bőrrel érintkezve nem okoz túlérzékenységet. Krónikus hatások: A készítmény nem rákkeltő, nem mutagén, a reprodukciót nem károsítja. 12. Ökológiai információk Körültekintő munkavégzéssel el kell kerülni a készítmények és a belőle származó hulladékok környezetbe (élővizek, talaj) jutását; mivel mérgezőek a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhatnak. A GUARDIAN MAX készítményre vonatkozó ökotoxikológiai adatok: LC 50 (szivárványos pisztráng, 96 óra): 0,709 mg/l ErC 50 (zöldmoszat, 72 óra, statikus): >2,01 µg/l (reverzibilis hatás) EC 50 (békalencse): 3,33 µg/l (reverzibilis hatás) LD 50 (virginiai fogoly): 487 mg/ttkg LD 50 (háziméh): > 199 µg/méh (orális), > 200 µg/méh (kontakt) LC 50 (földigiliszta, 14 nap): 287 mg/kg száraz talaj A nitrogén- és széntranszformációs teszt: 5 l/ha, 28 nap, 25%-nál alacsonyabb hatású A GLOBAL készítményre vonatkozó ökotoxikológiai adatok: Perzisztencia és lebomló képesség (oxifluorfen): Vízben gyorsan lebomlik. A termék lebomlása elsősorban fotolízissel és fotokémiai úton történik. A felezési idő talajban annak fajtájától és a fennálló körülményektől függ, és kb. 300 nap. Igen csekély potenciál a talajmobilitásra (poc: ). Ökotoxikológiai információ (oxifluorfen): LC 50 (halak): 1 10 mg/l EC 50 (vízi gerinctelenek): <1 mg/l IC 50 (algák): <1 mg/l Egyéb adat (GLOBAL készítmény): LD 50 (madarak): >2000 mg/kg Méhekre nem veszélyes. 13. Ártalmatlanítási útmutató A termékek maradékainak és hulladékainak kezelésére a 98/2001. (VI.15.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók. A készítmények hulladékának besorolása a 16/2001. (VII.18.) KöM. rendelet alapján történt. EWC-kód: veszélyes anyagokat tartalmazó mezőgazdasági vegyi hulladékok A készítményt közcsatornába, élővizekbe, talajba engedni tilos. A készítmény ártalmatlanítása a helyi előírásoknak megfelelően történjen. Égetni csak megfelelő engedéllyel rendelkező égetőműben lehet. A GUARDIAN MAX csomagolóanyag/tartályok tisztítására vonatkozó információk: az üres tárolóedényeket nagy nyomással vagy háromszori vízzel történő kiöblítés. Az öblítővíz veszélyes hulladéknak tekintendő. A tárolóedényeket a szükséges engedélyekkel rendelkező hulladékszállító gyűjtse össze. A megtisztított tárolóedényzet nem veszélyes ipari hulladékként kell eltávolítani. Ne hasznosítsa újra a tárolókat.

8 8/9 14. Szállítási információk A gyűjtőcsomagolásban található készítmények a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA) veszélyes áruk. UN-szám: 3082 Az áruk megnevezése: környezetre veszélyes folyékony anyag m.n.n. (acetoklór, furilazol) GUARDIAN MAX (oxifluorfen), GLOBAL Közúti/vasúti szállítás ADR/RID: Veszélyt jelölő szám: 90, Bárca: 9 Csomagolási csoport: III Vízi szállítás IMDG: Osztály: 9; EMS: F-A, S-F Csomagolási csoport: III; Tengerszennyező: GUARDIAN MAX; GLOBAL: a tengervizet szennyező anyagok Légi szállítás ICAO/IATA: Osztály: 9; Csomagolási csoport: III; Csomagolási útmutató (utas, cargo): Szabályozási információk A biztonsági adatlap, a termék osztályozása és besorolása megfelel a 44/2000. (XII.27.) EüM számú rendelet és módosításainak, valamint a 67/548/EGK az 1999/45/EK számú irányelvekben és az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendeletben foglaltaknak. A gyűjtőcsomagban található készítmények veszélyes keverékek, lásd a 2. pontot Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Vonatkozó magyar törvények és rendeletek: Munkavédelem: a évi LXXXII. törvénnyel, a évi XI. törvénnyel és az évi CII. törvénnyel módosított évi XCIII. törvény a munkavédelemről. Kémiai biztonság: a évi XXVI. törvénnyel módosított évi XXV. törvény a kémiai biztonságról; a 38/2008. (X.3.) EüM rendelet, az 52/2007. (XI.30.) EüM, a 26/2007. (VI.7.) EüM, a 33/2004. (IV.26.) EszCsM, a 30/2003. (V.21.) EüM rendeletek a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet módosításáról; az 58/2007. (XII.22.) EüM SZMM együttes rendelete a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX.30.) EüM SZCSM együttes rendelet módosításáról. Hulladék: a évi XXIX. törvénnyel módosított évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról; 98/2001.(VI.15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről, és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről; a 195/2002. (IX.6.) Kormányrendelettel módosított 94/2002. (V.5.) Kormányrendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól. Tűzvédelem: az évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról; a 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet. Vonatkozó közösségi törvények rendeletek: REACH-rendelet: 1907/2006/EK és módosításai (987/2008, 134/2009/EK, 552/2009/EK, 453/2010/EK); CLP-rendelet: 1272/2008/EK 16. Egyéb információk A biztonsági adatlap nem arra szolgál, hogy a termék bizonyos tulajdonságait garantálja, nem helyettesíti a termékspecifikációt. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, és arra szolgálnak, hogy a termék biztonságos felhasználását segítse. A terméket tárolni, kezelni és felhasználni kizárólag a használati utasításban leírtaknak megfelelően szabad. Minden egyéb célú felhasználásból eredő kockázatért a felhasználó felel. A felhasználó felelőssége, hogy megtegyen minden szükséges óvintézkedést a készítmény használatakor. Az fent felsorolt jogszabályok segítenek eligazodni a veszélyes anyagok és készítmények felhasználásából eredő, a felhasználóra háruló kötelezettségek betartásában. A listát nem lehet teljesnek tekinteni. Ez azonban nem menti fel a felhasználót, a készítmény használatára és tárolására vonatkozó egyéb jogszabályok ismerete alól.

9 9/9 Jelen biztonsági adatlap a készítmények magyar képviselői által kiadott biztonsági adatlapjai adatai alapján készültek. GUARDIAN MAX: Monsanto Europe S.A.: verziószám: 3.2. GLOBAL: Magyar Kwizda Kft. által kiadott forgalmazói adatlap verziószám: 1.0 HU, február 17. A biztonsági adatlap 3. pontjában szereplő R-és H-mondatok: R 10 Kis mértékben tűzveszélyes R 20 Belélegezve ártalmas R 22 Lenyelve ártalmas R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású R 37/38 Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat R 36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat R 38 Bőrizgató hatású R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) R 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat R 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat R 61 A születendő gyermekre ártalmas lehet R 65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat R 67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz H302 Lenyelve ártalmas H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet H315 Bőrirritáló hatású H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki H318 Súlyos szemkárosodást okozhat H319 Súlyos szemirritáció okoz H335 Légúti irritációt okozhat H315 Bőrirritáló hatású H318 Súlyos szemkárosodást okoz H335 Légiuti irritációt okozhat H336 Álmosságot, szédülést okozhat H360d Károsíthatja a születendő gyermeket H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Veszélyességi osztályok rövidítései: (a rövidítések utáni számok az osztályon belüli kategóriát jelentik, a nagyobb számok kisebb veszélyt jelentenek): Flam Liq: tűzveszélyes folyadékok; Acut Tox.: akut toxicitás; STOT SE: célszervi toxicitás egyszeri expozíció; Eye Dam.: súlyos szemkárosodás; Eye Irrit.: szemirritáció; Asp. Tox.: aspirációs veszélye; Skin Sen.: bőr szenzibilizáció; Skin Irrit.: bőrirritáció; Repr.: reprodukciós toxicitás; Aquatic Chronic és Aquatic Acut: a vízi környezetre veszélyes;

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: KORIT 420 FS Kiszerelés: műanyag kanna

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: WUXAL Boron Max Termékkód: 23016 Kiszerelés:

Részletesebben

1. szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1/10 B I Z T O N S Á G I A D A T L A P készült az 1907/2006/EK, 453/2010/EU és a 1272/2008/EK rendelet szerint 1. szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1/7 Verzió: 3.0-HU BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: DOMA SZANITER TISZTÍTÓ

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint PYRINEX 25 CS

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint PYRINEX 25 CS 1/7 PYRINEX 25 CS BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása PYRINEX 25 CS 1.1. Termékazonosító: A készítmény

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint PROTUGAN 50 SC

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint PROTUGAN 50 SC 1/7 PROTUGAN 50 SC BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint MAKHTESHIM-AGAN HUNGARY ZRT. 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása PROTUGAN 50 SC

Részletesebben

1. szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1/10 B I Z T O N S Á G I A D A T L A P készült az 1907/2006/EK, 453/2010/EU és a 1272/2008/EK rendelet szerint 1. szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1/7 Verzió: 4-HU BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: A készítmény neve: A készítmény

Részletesebben

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P K 1/4 B I Z T O N S Á G I A D A T L A P k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K é s a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E K r e n d e l e t s z e r i n t 1. A1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően verziószám: 1.0 - HU 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: MT82 alkoholos felület-tisztítószer

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP AGIL 100 EC

BIZTONSÁGI ADATLAP AGIL 100 EC 1/7 AGIL 100 EC BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K r e n d e l e t n e k m e g f e l e l ő e n 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása AGIL 100 EC A készítmény

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: NERDA gépi öblítőszer 1.2. Azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1/7 VIROCID BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: VIROCID 1.2. Azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K, a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E U é s 1 2 7 2 / 2 0 0 8 / EK r e n d e l e t s z e r i n t

BIZTONSÁGI ADATLAP. k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K, a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E U é s 1 2 7 2 / 2 0 0 8 / EK r e n d e l e t s z e r i n t 1/1 Verzió: 5.0 HU BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K, a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E U é s 1 2 7 2 / 2 0 0 8 / EK r e n d e l e t s z e r i n t 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK, 1272/2008/EK és a 453/2010/EK rendeletnek megfelelően

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK, 1272/2008/EK és a 453/2010/EK rendeletnek megfelelően Prezzo nyári szélvédőmosó 1/5 Készült: 2014. 06. 02. BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK, 1272/2008/EK és a 453/2010/EK rendeletnek megfelelően 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PYRINEX 25 CS

BIZTONSÁGI ADATLAP PYRINEX 25 CS 1/6 PYRINEX 25 CS BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K r e n d e l e t n e k m e g f e l e l ő e n 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása PYRINEX 25 CS A készítmény

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP FOLPAN 50 WP

BIZTONSÁGI ADATLAP FOLPAN 50 WP 1/6 FOLPAN 50 WP BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K r e n d e l e t n e k m e g f e l e l ő e n 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: FOLPAN

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: METABOND UNIVERSAL 1.2. Azonosított

Részletesebben

1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása verziószám: 5.0 - HU 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a z 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K ( R E A C H ), a z 1 2 7 2 / 2 0 0 8 / E K ( C L P ) é s a 453/2010/EU rendeleteknek megfelelően 1. szakasz: Az anyag/keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: METABOND BIKE Kiszerelés: 120 milliliteres

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K é s a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E K r e n d e l e t s z e r i n t 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termék azonosító: FINE

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendeletnek megfelelően

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendeletnek megfelelően verziószám: 4.0 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendeletnek megfelelően 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: KLINIKO-TEMPO

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K é s a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E U r e n d e l e t s z e r i n t 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Temékazonosító:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK, 453/2010/EU és a 1272/2008/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK, 453/2010/EU és a 1272/2008/EK rendelet szerint Kiadva 2015. április 12. 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK, 453/2010/EU és a 1272/2008/EK rendelet szerint 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP POLI-FARBE

BIZTONSÁGI ADATLAP POLI-FARBE Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: 2012. 11. 29. Oldal: 1/13 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Fájlnév: MSDS Gombásodást megelőző oldat 1/6 Verzió: 1.1 HU Készült: 2009. 11. 20. BIZTONSÁGI ADATLAP. készült a 1907/2006/EK rendeletnek megfelelő en

Fájlnév: MSDS Gombásodást megelőző oldat 1/6 Verzió: 1.1 HU Készült: 2009. 11. 20. BIZTONSÁGI ADATLAP. készült a 1907/2006/EK rendeletnek megfelelő en Fájlnév: MSDS Gombásodást megelőző oldat 1/6 Verzió: 1.1 HU BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK rendeletnek megfelelő en 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása Gombásodást megelőző

Részletesebben

MSDS Köröm-előkészítő folyadék - gomb 1/6 Verzió: 1.1 HU Készült: 2009. 01.21. Utolsó nyomtatás: 2009. 01. 24. BIZTONSÁGI ADATLAP

MSDS Köröm-előkészítő folyadék - gomb 1/6 Verzió: 1.1 HU Készült: 2009. 01.21. Utolsó nyomtatás: 2009. 01. 24. BIZTONSÁGI ADATLAP MSDS Köröm-előkészítő folyadék - gomb 1/6 Verzió: 1.1 HU BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK rendeletnek megfelelő en 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása Köröm-előkészítő

Részletesebben

HÉLIOSZ TRIÓ 1/15 Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 02.03.2015 102000030446 Nyomtatás Dátuma: 02.03.2015. A gyűjtőcsomag a következőket tartalmazza:

HÉLIOSZ TRIÓ 1/15 Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 02.03.2015 102000030446 Nyomtatás Dátuma: 02.03.2015. A gyűjtőcsomag a következőket tartalmazza: Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK szabályozás szerint HÉLIOSZ TRIÓ 1/15 Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 02.03.2015 102000030446 Nyomtatás Dátuma: 02.03.2015 A gyűjtőcsomag

Részletesebben

Fájlnév: Biztonsági adatlap Desident CaviCide verziószám: 1.0 - hu 1/5 Készült: 2009. szeptember 14. Utolsó nyomtatás: 2009. szeptember 17.

Fájlnév: Biztonsági adatlap Desident CaviCide verziószám: 1.0 - hu 1/5 Készült: 2009. szeptember 14. Utolsó nyomtatás: 2009. szeptember 17. verziószám: 1.0 - hu 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK rendelet szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A készítmény megnevezése: Desident CaviCide Felhasználása:

Részletesebben

AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Biztonsági adatlap The Dow Chemical Company A 453/2010/EK rendelet szerinti biztonsági adatlap Terméknév: SYSTHANE* DUPLO Fungicide Kinyomtatás dátuma: 20 Dec 2012 The Dow Chemical Company kéri és reméli,

Részletesebben