Lapvezer: TUBA J Á N O S. Főszerkesztő: KISS GYULA dr Kéziratokai nem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lapvezer: TUBA J Á N O S. Főszerkesztő: KISS GYULA dr Kéziratokai nem"

Átírás

1 étff o y m. 32. szám K o m á r o m, 98. u g u s z t u s 0. KOM ROMMEGYEI P o l t k Eg^s/»v«EtMzetétl r helybon és vdékre : L6 K Félévre s K Kegyedém Egye lá&l á ; : 3 0 fllór. Megjelenk mnden s z o m b t o n. kérdezgetjük egymástól é mgánktól e z e k e n bíborb tkródzó nyár lkonyto kon, melyek z elvesztett béke rgyogó Bzneben csllogók, de hányzk belőlük z elégedettség! boldogság öröme. M lesz vége? Győztünk é s vesz tettünk, mentünk e l ő r e ddlms gőggel, vsszjöttünk ember megnyugvássl, Yo!t örömünk é bántunk, v o l t r e m é n y ü n k, cslódásunk, é r e z t ü k b z k o d á s o k tvsz szellőjének frssítő fuvlmát, megrázt lelkünk vlágrengető v h r o k roppnt ereje, Felemeltek és földhöz szorítottk z érzéí ek, reménykedések, cslódások ezerféle változt, véggvonszoltk fáj d l m k keresztjével életünk j \ részének Utján, melynek elvesztett s z é p s é g e t n e m d h t j \ ssz örsunk &oh. If lesz vége? Meddg tépk, mr cngolják még egymásl z emberek, med dg mrd még e r é n y pusztítás é ^ bün bbl sze ldség? M l y e n cspások j ö j j e n e k még, hogy térdre kényszerítsék z embert, k gőgjében, elbzkodottságábn büszke Fejé csllgokg emel Meddg kell még gyászoln l szen vedn, meddg kell még é j s z k á n k t ál K O M ROMI L P 0 K T R C J. kelet hrcvonl háborúj. Irt: G r e l l I m százdos. mkor z O r o s z o r s z á g h o z ntézett h d ü z e n e t után monrch löbo mn hán mszon s túlerővel tlált szemben mgát, csk egy offen zív fellépés kdályozhtt meg sz orosz h d s e r e g e t b b n, h e g y B e r l n ellen, m n t várhtó volt, előrenyomuljon. T e r v ü n k z v o l t, hogy e g y erős támdócsoporl V s z t u l é s Bug k ö z ö t t e í ő r e t ö r, m l t t e g y gyengébb v é d e l m c s o p o r t z e s e t l e g o o s z részről G l í c e l l e n tervezett k o n c e n t r k u s t á m d á s t hárítj é s t á r s d l m el. Noh támdócsoporl eredményes h r c o k közben messz z ellenség földjére jutott el, ezt győzelme m é g s e m k n á z h t t u k k, m n t h o g y z oroszok főereje dőközben keletglc védelm vonlunkt mndkét oldlról átkrolt volt és ennek k ö v e t k e z t é b e n 3. h d s e r e g n e k vssz kellett vonuln L c m b e r g rányábn. M n t h o g y S n mögé r á n y u l ó á l t l á n o s v s s z v o n u l á s n á l ttól lehetett v o l n trtn, h o g y z o r o s z tömegek n é m e t b r o d l o m f e l é h ö m lp. Szerkegy.l Lpvezer: TUB J Á N O S IK ÍTI lesz uége, K Ö Z L Ö N Y ég és k l. - v.,;-.*\ l p zftllen részé llető közleménye^ m n t l.:-!.:-«k. <"t/cu-> é s hrdet*'- :.k s t b. kltlendük. Főszerkesztő: KISS GYUL dr Kézrtok nem tépelődve átvrrsztn, nppln kt egy g o n o s z gondolt k é n y s z e r ű szol gáltábn álknlódn, míg jön ngy, zen megváltás, m e l y vsszdj n e k ü n k ember Mkor következk el ennek pokol égésnek vége, m k o r lehetünk újr e m b e r e k, jő testvérek? Ezek gondoltol rjznk lelkünkben most, háború Hödk é v é n e k k e z deten, mkor hdszerencse kszámíthtln szeszélye folytán ellenségenk hrctéren s n é n ske. é r t e k e l. Ezek kérdőjelek röpködnek lelk szemenk e l ő t t, mdőn szorongó szívvel háború végét keressük s közel j ö v ő látóhtárán n e m tudjuk megtláln... Egy bzonyos. z, hogy csüggedés felhőjének n e m s z b d ráterülne b z k o dásunk, jo^os é sm képez ezres reménységenk egére, mert megroskdunk, gyöngék leszünk Í nem tudjuk kvárn vlágégéb rég büszke dccl, rendthetetlen győzelm krttl. Pedg k k e l l várnunk! K kell v á r n u n k pnszr n e m nylő j k k k l, ökölbe szőrtotl kezekkel. K kell t r t n u n k szlárdn é s ge rncesen. k k o r h m r b b j ö n e l. m é r t vér zőnk, szenvedünk, pusztulunk, becsü letes, k e n g e s z t e l ő " áldott ő I í é k e. kkor t p ö l y ö g n e k é s n y u g t előretörés! megbénítják, u f í e n b e r g hdseregél kelet csoport támo gtásár r e n d e l t é k k. z nffenberg hdsereg Komrow e l l e n n y o m u l ó o r o s z főtömeggel h r c b k e v e r e d e t t ; h r c b k e l e t Csoportunk nk oldlozón k e l l e t t v o l n bevtkozn. Melőtt zonbn ez m e g t ö r t é n t v o l n, zutóbb csoportot e g y k e d v e z ő b b, t o v á b b h á t r f e l é f e k v ő állásb k e l l e t t v n n é s L e m b e r g e t fel k e l l e t t d n. 2. é s 3, h d s e r e g ezután o l d l r ó l ered ményesen b e l e v t k o z o t t u f í e n b e r g hdseregé nek hrcb. Közben z o n b n z é s z k hd sereg jobbszárnyánk B S n mögé k e l l e t t h á t r á l n, ugy, h o g y z oroszok t á m d t r é s e n át b e n y o m u l t k é s z e g é s z r c v o n l é s z k szárnyl csodáltos /, e m b e r e k ember szegény eletet. vssz dunk rongyos fornt mtln z ll: Komáror. Ndoru. 29., sorst élethűsége s. rongyos fornt mndennpos pénze, jclváltó pénz, melyet kézrö-kézre dnk, ks vásárlások, szegény Örömök e l l e n é r t é k e k é p p e n. s m e z r e s gzdgok pénze, m e l y m n d g h ű v ö s, m n d g előkelő és elegáns. Nem hogy k e l l zt g o n d o l n, pénznek e/t k ü l ö n b s é g é t c s u p á n f o r g l o m különb (ellenében sége okozz. pénzek természetében s m e g v n z ok különbségének. kodás előkelő és tv.g'.ns, és belső külső ruház z ezres k ö n n y e n nek lehet ngyon kevés gondj vn, é l e l m e z é s, ruházkodás, lkásbjok k ö r ü l kevés t e n n vlój. f o r n t z o n b n d o l g o z k, lohol, zzd m n d e n n p k e n y é r é r t, m e t n e k kevesebb b e c s ü l e t e. z llegór szomorú vlóságbn gy fest, hogy z g z s á g o t osztó r e n d e l e t e k m n d egytsi-egyk :sk szegény ember sújtják k e s e r v e s e n. Hstllom? m t t ö r ő d k e z z e l g z d g ember, k lbá v e s z. h mrhhúst nem kp. ksdg?. le-jegy. z ezresek ur. és tekntélye forrásokhoz... vezető hogy torpn most nem zsr-jegy, ngyon tünőd-. megnytj ereje x....;! előttük ttkos utt. Csk szegény gzdáj krumpl-jegy, meg ember, 8 rongyos forntok mnden m r m lesz, h uj még rendeletnél, ez se lesz, Már mrosszgetg é s M u n k á c s g n y o m u l t k e l ő r e, d e s m é t v s s z v e t e t t ü k ő k e t. Dfmtrev r r hrre, hogy z észk h d s e r e g ú j b ó l f e l v o n u l m e g p r ó b á l t Pr/e nysll r o h m m l e l f o g l l n ; ez ksérlel s rengeteg veszteség mellett meghúsult. H n d e n b u r g n k \'rsó és h n g o n d e l l e n ntézett e l s ő elörehtolásávl egydejűleg c s. és k r. hdseregek o k t ó b e r 4 - é n ú j b ó l m e g k e z d t é k z offenzívát, egészen Sng t ö r t e k e l ő r e. P r z e m y s l t felszbdították, m j d S t r y j két o l d l á n é s C s e n u w t z. o n tul nyomultk. Október közepén ujbb tulhtlms o r o s z s e l e g e k törtek Vsztulán keresztül n y u g t n k. N ^ h z osztrák-mgy c s némel f e g y v e r e k m n d e n támdást g y ő z e l m e s e n vsszvertek, z e l l e n s é g e t, mely tt hrmdfél mlló e m b e r r e l átkrolássl f e n y e g e t t e k. Mnthogy hdtörténelem legngyobb offenzíváját ndf e l d t u n k t e l é l t ü k, mennyben O r o s z o r s z á g o t kényszertettük r r, hogy vlmenny erejével t( tt m e g, mégsem tudták megsemmsten, m é r t s Lengyelországot, G l í c á t é s k á r p á t e l l e n ü n k jöjjön, G l í c pedg z e g y e n l ő t l e n erővszonyok m e l l e t t múgy s e m letl voln s z o r o s o k t k e l e t r e egészen Uzsokg k ü r í t e t t é k. t r t h t ó, hdseregfőprncsnokság szeptembe mkor november e l e j é n z o r o s z g ő z l l - é n m e g s z k í t o t t c s t á t és egészen h e n g e r " Pozen es Szléz ellen ndult, z ellen K á r p á t o k g, SztropkóGorlce Trnov* k< \ s é g rettentő s z á m b e l fölénye m e l l e t t f r o n t á l s húzódó vonlr ment vssz. ellentámdás meddó letl v o l n. H n d e n b u r g z oroszok most 2MKndenk tudj, els mer és elmondj, hogy győzelm mámorukbn tehát c s p t n k legngyobb részét Pozenben POLITZER MÓR K o m á r o m, N á d o r - u t c 9«üzletében legszebb mnőségű férf cpők, dvtáru*, fefl.é «nüek sb. k p h ^ k «*

2 Komá M. embernek mttnk jtó h pnszvl e l ő á l l s csk tőle tgdnk meg mnden t á m o g t á s t z e g y e n l ő gzságosság z egyenlő Igs tg lg I Csk $7egcn> szmukr tláltk k vlmennyvé! szemben e bbn áll, h gj egyenlő gzságt!-ság történk. z dőt, m k o r r o n g y o s f o r n t é s s m e z r e s újr összeházsodh t n k e g y m á s s l, emberség fjdlmnk e n y h í t é s é r e s s z o m o r ú s á g o k é s gzságtln Oh, bc várjuk zt v egs:-:tetésé e ' ságuk r Mgyr ) nyere - T u s é - XI I ceté osztály sovány ke írn, h n e m szbd pályák n y g jóléte, m vszol férjhezmenéel s g e n megkönnyítené I l y e n ránybn l e n n e leg egészségesebben levezethető mgyr nőkér dés problémáj. Persze nőkérdés! csk békés v s z o n y o k szempontjából tekntjük és veszszflk bírált lá. m háború helyzetben természetesen más m e r t é k e t k e l l lklmzn! k, m e r t m o s t nő munkerőre mnden téren erős s / ü k s é g vn. z o n téren s, hol békés vszonyok köz nő n e m s/vesen dekebe:... látjuk éppen sját ér lányok. békeszettpléséről m e s é l ü n k Mondják: kényes né kérdés. Kevés férf, sok n ő ; ez p r o b l é m n y t j. Részben g e n. de p r o b l é m mesterségesen s h í z k. Mnden t á r s d l m o s z t á l y, szolg, pros, ke reskedő, l t e n e r. d p l o m á t n y o m k o d leány k e z é b e. Tnítónő m e g hvtlnokkssszony lesz k e v e s e b b f/etésen kínlódk, m n t sebb Férfk k génye. N e m l e n n e - e helyesebb nőnevelést mgyr gzdság oly ngyfontosságú törekvé s e v e l egybekpcsoln és nőket gykorlt, pr é s kereskedelm, kézműves, g z d s á g p á konyhkertésznő, z építő mester kssszonyok, fűszerkereskedő őngy ság, d v t á r u s urftő é p o l y m é l t ó t s z t e letre, mnt vsút pénztárosnő, postásnő, vgy k s f z e t é s s e l vergődő tnítónő és hvtlnok ksssz< n y. lyár n e v e l n? Ebbe z r á n y b t e r c b e népnevelés nő részét, órás hsznot hoznánk mgyrság gzdság f e l l e n d ü l é s e é r d e k é b e n. T e r m é s z e t c s e n nem kssszonykodás, lolette v e r s e n y l e n n e mgyr l á n y o k n k tt megjelöl békemunkköre, hnem: dolog, B főleg két kéz munkáj, Cskhogy z é r t n e m után ( 9 4 v é g é n ) megérkezett. z p v é g g n é z c s l á d n, seregszemlét trt z elet f o l y t t á s á r h v t o t t k o n és ugy t l á l j, hogy m á r m k e z d t e l m t t k é t s é g b e e s n, sznte el s k é s e t t vele e g y k c s t. Itt egy beváltást r e m é l ő cpő jegy, m o t t egy s o r s z á m mjdn k p n d ó Cp jegyre, m e g tovább egy k é t e s r e m é n y egy s o r s z á m r. Vn ellenben cpőhvtl, borköz pont és Népruházt Bzottság. z ö s z r u h á n k ból m e g n n y s n c s, ebben k o r m á n y r e n d e l e t vjúdk nncstelenség keserű f á j d l m kőzött. O s / es téh ruházkodásunk pokl íme, s ándékkl v n kftőjfzve. n k é t n k é t h á t á n, z e g y k eszmecsere megöl m s k t, z e g y k h t ó s á g gylkolj másk és mnden össze gond már cspás után kevés, kfárdv zt konsttálják, hogy n g y o n kevés m e n n y s é g, m t el lehet, el k e l l osztn. számtn műveletnél, mt m hvtlokbn végeznek, csup tört*szám z e r e d m é n y, mer k ö n n y e b b l e n n e z o s z t ó t e l o s z t n z osztndóv, m n t z osztndó! z nyelvet. ; k l több félmeztelen e s z k m ó, m n t bőrét o s z t ó v l, v g y l e f o r d í t v z knáló rtmetk fók. Tsztábn vgyunk n e h é z m b e z o k jutottk, k k n e k b b l helyzettel, csodtéte- n e m s k e r ü l t m e g k e r ü l é s s e l felgöngyöln. Áprls e hrcok heve e l l n y h u l t ; z e l l e n s é g félmlló e m b e r r e l f z e t t e m e g zl k í s é r l e t é t, E z e n hrcvonlon eges/, télen keresztül h o g y K á r p á t o k o n át m g y r l f ö l d r e j u s s o n. kor tvszg rettentő tus t o m b o l t, melyet Ez s ú l y o s vérveszteség, z é r e z h e t ő b b t e r m é s z e t n e h é z s é g e k vlód t t á n h r c c á v t t k. m e l l e t t, c s k h m r v é g z e t é v é vált Keleten P f l n z e r n e k 95 j n u á r j á b n Jkobe- lőszerhány nyg es K r b b á g k e l l e t t v s s z m e n n e ; z o r o s z o k n k. szövetségesek döntő offenzí Középkárpátokbn z o p > s / " k M. g y r s z á g vár n d u l t k ( o r l c e - T r n o w v d é k e r ő, h o l Reggelzés előtt fél pohár S c h m d t h u e r - f éle h s z n á l t vlód dás g y o m o r b j o s o k n k é székszorulásfcn szenvedőknek vetését. Gondolják m e g. hogy ősz gond m n d e n cslád j t j á n bekopogttod m á r. G y o r s n szét k e l o s z t n t e h á t zt, m m é g e l ő kprhtó. Mert meggyőződésünk z. h gw megnt csk több v n, mn m e n n y látszk, bűnös m n p u l á c ó m é r t é k e t l á n n e m o l y n n g y. m n t z é l e l m s z e r e k n é l s z o k o t t lenn, de á b ű n s o k k l súlyosbb. bflnhöket megfogn, rejtekhel eket Hd árvák elhelyezése. ó s z gondok szürke v r j l e p k el z e m b e r l e l k e k sfvár t r l ó j á t. Még kánkul n p j p e r z s e l, de z ő s z t ő l félő, téltől r t ó z ó gyűjtötte össze, hogy z oroszok észk o l d l á b I l e é néző l e j t ő k r e szállottk le é s e g é s z e n j u s s o n. E n n e k m ű v e l e t n e k z e l h á r í t á s á r z b á r t f h u s z t vonl közelébe j u t o t t k. Jnuár oroszok é s z k szárnyukt Mckensen h d s e r e g végén c s p t n k n é m e t kötelékekkel k e v e r v e, r á n y á b n t o l t á k el, m 4. es z I. hdsereg előretörésre n d u l l k, elérték hegység g e r n c é t nek, v l m n t Woyrsch h d c s o p o r t j á n k lkl es felszbdították Bukownát. Csk z dőjárás m t dott r r. h o g y z e l l e n s é g e t htlms leküzdhetetlen vszontgság k s z t o t t á k m e g l ö k é s s e l Szrenw mögé szoríts v s s z. t o v á b b elönyomulást. C s u p á n Böhm-Ermoll Ugynkkor z o n b n Ljubcscs csoportot z j u t o t t t o v á b b előre h r c o k k ö z b e n C s n é s o r o s z o k dél bztosító c s o p o r t j v s s z n y o m t Btgród között; z v o l t t e r v e, hogy kezet é s ezért 4. h d s e r e g e t szntén v s s z kellett fogjon Przemysl v é d ő v e l, de ksére't m e g Vonn K r k ó r. m n d k é t o l d l o n megnylvá kdt j é g - é s hómezőkön/ u g y, hogy z n u l ó törekvés, h o g y z e l l e n s é g e s szárnyt erőd m á r c u s 22-én z éhségtől kényszerítve, átkrolják, l m n o w l p n o w döntő c s kptuláln volt k é n y t e l e n. Ostromló h d s e r e t á h o z vezetett, m e l y b e n z o r o s z o k t ötven gének felszbdulás u t á n z o r o s z o k újból k l o m é t e r r e l v e t e t t ü k v s s z. hrcvonl m o s t megrohnták Kárpátok egész védbástyáját. Bzurátol Rwkához, P o l c á h o z é s Ndához v é d ő k s m é t hegység d é l lejtőjén h e l y e z vezetett, o n n é t tovább Dunjechez es k á r kedtek el, d e h r c v o n l u n k t z oroszoknk pát s z o r o s v o n l v s s z v é t e l e ezen v o n l o n k e r e s z t ü l. b e t ű k ö n n y r g l v g á z o l j á k le r e m é n y e n k s l á n y keünk! ösz gondok. zonykodás mán ellen. Nőnevelésünket p r k t k u s rányb kell t e rem. E l s z ó! m n d e n t á r s d l m osztálynk. h v t l n o k o k hngosn s n nyomor m e g r kítóbb hvtlnoknők, tnítónők t á b o r á b n. Mert nő h ú s á g t ó l f o k o z o t t t ö b b g é n y még letekel k e l l e n e tt közöttünk megsmételnük, sjn krsztus e r ő n é l k ü l. megoldás m ó d vlószínűleg m é g s e m z. h o g y k é s z ü l ő kormány rendeleteken h ó n p o k o n ál r d í r o z z n k es gullkbn feléptett hvtltömegekre gondol nánk, m k o r ósz g o n d j n k t k r j á k e l o s z l t ; ; ;, k k o r g e n k ö n n y e n megeshetk, h o g y ezek m n d e n g y k o r l t, é r t é k nélkül p r m s órások fogják hrdetn cke-pcke jókrtuk szomorú és feltámdásnélköl h l á t. T ö b b c s e l e k v é s t, n g y o b b gyorsságot é s gen gen sokkl kevesebb bürokrtzmust vlmt. srk hordár lánváb é p u g y. m n t tör vényszék bró l e á n y á b ó l. H o g y m c s o d s z e r e n c s é t l e n poltk ez, zt m n d e n k l á t j. Ko rántsem t n u l á s e l l e n k r d o s k o d u n k m t t. C s k l e á n y n e v e l é s mprktkusság, k s s z - o f e l k u t t n, mndez c s k u g y s k e r ü l h e t, l u tétovázást, fölöslegesen sok mérlegelést, túlárdó eszmecseréket száműzk Ezek nem h á b o r ú s élet h r c eszköze. És n e m zok g ú l á b n e g y m á s f ö l é r k o t t hvtl-tömegek sem, De h m n s z t é r u m o k b n mégs hbom után d ő r e gondolunk. SzktSunk m r e g y kcst vérrel és s ó v á r g o t t békedők ngy feldtr térjünk rá Igen k e d ves, hófehér témát hozunk tt elő mgyr lányok u g sz'.t 38. Lpok un vegén Zemnd Gondoskodás sketnem hdárvkrá. z Országos Hdgondozó H v t l z I z r e l t S ketnémák országos I n t e z e t é b e n (Budpest \ M., Bethlen tér 2. sz.) hus n g y e n e s helyre pályás* tol hrdet. K helyekre, melyek I98 év s z e p t e m b e r h ó első relében fognk betöltetn, m g y r h o n o s 7 és 0 4v között levő sketnem (n és leány hdárvák f e l e k e z e t külömbség nélkül pá j-áz htnk. felvett sketnem hd í r rák z e z e t ben teljes ellátásbn, ruházásbn, nevelésben, részesttetnek, m egyelőre csk egy é v r e bz tosítttk. felvétel kérvényhez melyet n dárv törvényes képvselője r lá cstoln kell:. hdárr születés nykönyv krontt (keresztlevélé) 2. tyjánk hős hlálát gzoló h l o t t nykönyv k v o n t o t, n n k hányábn k t o n prncsnokság, v g y t á b o r l e l k é s z ér tesítését, vgy Vörös K e r e s z t e g y l e t t u á t k o eódó r o d á j á n k hdbvonult hős hláláról vgy e l t ű n é s é r ő l.-zóló értesítését. 3. hdárv skutnémságát, egészség ál hrcvonl könyököl lkotott. keletnek m e g SZÖgle- hosszbbított krpát hrcvonlt észk szárny oldlról védte és egy gorlce- lrnow áttörés s k e r e e s e t é n begöngyöl thető lett v o l n.. M l t t z áttörőcsoportot M c k e n sen ltt készenlétbe helyezték, f g y e l m é t hrcvonl m á s p o n t j n tüntetésekkel. Május 2-án z oroszok kötötték le rövd, h e v e s t ü z é r gylogság t á m d á s r s é g előkészítés után n d u l t é s áttörte z o r o s z o k h á r o m s z o r o s, k t ű n ő e n megépített állást. z áttörőcsoport g y o r s előrehtolás következő n p o k o n z é s z k r c s t l k o z ó hdsereget s m g á v l r g d t. E htlms lendülettel s z e m b e n z o r o s z o k k á r pát s e r e g é n e k, h c s k n e m k r t mgát el vágtn, nem mrdt m á s hátr, m n t h o g y szn tén v s s z v o n u l á s ú t j á r l é p j e n. S z k d t l n üldözés k ö z b e n h d s e r e g e n k e l é r t é k Sn-vonlt; z o r o s z o k m á j u s 2-én z u z s o k s z o r o s t ó l k e l e t r e s m e g h á t r á l t k. jroslu, Senw é s P r z e m y s l h e l y s é g é k n é l e r ő s hídfők v o l t k, e r ő sítések hrcbvetésével t o v á b b t á m d t k. d ü h ö d t ellentámdások d c á r e z e k m e g e r ő Snnál, hol Rdymno, dített helyek j ú n u s 3 - g m n d szövetségesek z elrontott gyomrot 2-3 o r ltt telje sen r n d b d foozzs

3 98. ugusztus 0 >Komárom; Lpok«oldl tpotát tgyébként test él szellem épségé Igzoló htóság orvos bzonyítványt. bdárfáoet, Hetőleg mártásr köteles h. tátsrtosójánk (nyjánk, ennek nem létében mndfcrt ágbel n^y>zl!wm**k) regyon* tlnságát, tte/óteg vgyon állpotát és év jövedelmét gzoló htóság bzonyítványt. Bs» bzonyítván! rr. s terjedjen k. hogy hd árvánk vn-e állndó jellepü tnmány vgy jótékonyság segélye ás hogf z eltrtásár kötele hozzátrtozó vgyonából vgy jövedelméből hdárván kvn hány gyermeket trt el. felvétel kérvényeket felsorolt mellékletekkel felszerelve z fer. Sketnémák Országos lotézete gzgtóságához (Budpest Vl., Bethlentér 2. sz. f év ugusztus 20 g kell benyújtn. Budpest, 98 ju u> l.. z Qróf Telek Pál. Országos Hgí'. [fl elnöke, Kton ktüntetések. folyó év júlus hvábn dományozott ktüntetések díszes soroztát tlálj z lábbkbn z olvsó komárom és komárommegye ezredek kötelékében szolgáló tsztekről. őfelsége z ellenséggel szemben tnúsított vtéz mgtrtásuk, részben pedg ktűnő szolgáltk elsmeréséül következő ktüntetéseket dományozt: Ferenc fózsef-rend fs:t keresztjét hdéktmémyel: Bergmyer Rezső 2. gy.-é. ezredesnek, egy gylogezred prncsnoknk, Verspyck Frgyes 2. gy.-é. lezredesnek; vskoronrend 3. osztályát hdéktménnyel és krdokkl: z ellenség előtl elesett Stngt Rezső 2. gy.-e. főhdngynk, Csomor Gyul 6. nehéz tüzérezred trt. főhdngynk, Nkolc Dánel 0. tábor vdászzászlóljbel százdosnk, Nodrovczky Sándor 5. huszrezredbel százdosnk, Gosztony és Kövesszrv Gosztony Sándor ugynezen ezr. főhdngynk, nemes Hödl Rezső őrngynk 29. gy ogezredben, beosztv vezérkrhoz ; Ferenc József-rend lovgkeresztjét hdékítménnyel és krdokkl: vnczert János 29. gy.-e. z ellenség előtl elesett főhdhgy éle mez es lsztnek, Sehlossegg Schlossreíc lfréd 5. huszárezredbel lezredesnek; kton érdemkereszt 3. osztályát nv-! százdos. k, sodszo hdéktménnvel és krdokkl: oszlót 7. h Müler Gusztáv cs. és kr. 29. százdosnk; gylogezredben kton érdemkereszt 3, osztályát hdídsztménnye és krdokkl: Pollák m. kr. 3. népf. gylogezredben népf. százdosnk, Kudler Ján s 2. gy.-e. őrngynk, Grosz Gyul 29. gy.-e. trt. százdosnk, Szch Ottó 9. kezébe kerültek. Mnthogy dőközben Boroevcs és Böhm-Ermoll Sn és Dnyeszter között előre jutottk, Lnsngen pedg z oroszok suly< s áttörés cst után Dnyeszterg vetette vssz. Lemberg most már délről s fenyegetve volt. Ebben helyzetben z oroszok m gyenge bukovn kelet szárnyunk ellen ntézett tömegtámdásokkl próbálták meg hdszerencsét mguk oldlár térlen, de Pflnzer Lnsngen tovább skerenek kknázásávl cskhmr mg s előre mehetett és júnus közepég egész Bukovn felszbdult z oroszok lól. így z oroszoknk legkülsőbb kelet szárnyunkon elélhető sker.te nnál kevésbe lehetett gondoln, mnthogy szövetségesek nyugt hdserege megújított támdásokkl Lemberg felől oldlbn fenyegették őket. Ezek hdseregek áttörték Sn és Wereszyc közt vont három védelm állást és Böhm-Ermoll támdó csptj júnus 20-án Lemberg crős erődítése előtt állott. Itt z oroszok még egyszer megkíséreltek, hogy elkeseredett ellenállást tnúsítsnk, de ez Böhm- Ermoll döntő támdás után összeomlott. Júnus 22-én tábornok cspt élén bevonult városb. Mnthogy lemberg győzők z oldláb kerültek zoknk z oroszoknk, kk még Dnyeszternél hrcoltk, ezek most vsszvonultk. Lnsngen zután kelet rányb knyrodott és elérte Zlot-Lpát; Pflnzer cstlkozott hozzá Dnyeszter hosszábn. Offenzív hdseregenk főzöme zonbn Bug és Vsztul között brest-ltowsk vonl ellen htolt előre, hogy z oroszok főerejét délről, Glícá táb. vdsz zászlóljbel főhdngynk, dr. Rácz rm 29. gy.-e. trt. főhdngynk, Kolecsány Kálmán 2 gy.-e. frt. főhdngynk, z sflenség előtt elesett Jr. Szántó Gáspár86. gy.-e. trt. hdngynk. Csengén Háezky Ferenc 5. huszárezredben százdosnk, nemes Kós Zoltán 2. K. tozérezredbel trt. főhdngynk, Csnov Egon ésmensch János 2. gy.-e. t-t. főhdngyoknk, Gnz Bernát 2. gy.-e. trt. hdngynk, Morvy Ljos 3. népf. főhdngynk, dr Ungár ldár 3. h. gy.-e. beosztott népf. főhdngynk; z ezüst vtézség erem /. osztályát tsztek részére Nvrtl Rkárd 2. gy.-e. főhdngynk; legfelső dcsérő elsmerést másodszor krdok dományozásávl: Szőts Frks 9 táb. vdászzászlóljbel trt. főhdngynk, Podhrágy báró Popper Lothár 5. huszárezr. trt. főhdngynk, Teszler Géz 29 gy. c. trt. százdosnk, Hnke Ferfnc 5. árkász zászlóljbel trt. főhdngynk, Msron János 29 gy. e. \í\r\. főhdngynk, Pómmer ljos 33. tozérezredbel főh tdngynk. legfelső dcsérő elsmerést újólg krdok egydejű dományozásávl : Klen Ervn volt 7. vártüzér zászlójbel, Erns Péter 29. gy. e. főhdngyoknk, Strodl Ferenc 2. gv. e. százdos számvvönek, Gretcs Árpád 9. tábor vdász zászlóljbel százdosnk, Wener Oszkár és Pfcfer Tvdr 29. gy. e., Postl Károly volt 7 vártüzér zászlóljbe] trt. hd* ngyoknk, Ghyczy Kálmán 2. gy. e. trt. főhdngynk, Bezdek llngó ugynezen ezredbel trt. hdngynk, Mjor Istvánt 3. h. gy. e. főhdngynk, dr. Mohácsy János népf. főhdngyn k, Dobrovts László 5. huszárezredbél százdosnk, Pthó Gyul 2. gy. e. trt. hdngynk, Beck lbert 29. gy. e. százdosnk, dr. Zetény Csukás Bél 3. hegy tüzérezredbel ezredorvosnk, Smstg Ervn II. nehéz tüzétezredbel trtlékos főhdngynk, Neumnn Eml 6. nehéz tüzétezredbel trt. főhdngynk, Ptlghy Dezső 3. h. gy. e. ezredesnek, egy honvéd gylogezred prncsnokánk, dr. Gergely (Grünhut) Sándor 3. h. gy. e. beosztott népfölkelő segédorvosnk, Jónás Tbor ó. nehéz tüzére,:, trt. főhdngynk, dr. Ghyczy János 9. táb vdász zászlóljbel trt. főhdngynk, Lx! Rezső 2. gy. e. (rt. főhdngynk, Brtnek Ferenc 2. gye. tábor lelkésznek. Györké György 3. honvéd gye. Szbó Iá 3. honvéd gye. behonvéd gye. lezredesnek, legfelső dcsérő elsmerést krdok dományozá ávl: Herczeg László cs. és kr. 2. gy. e trt, hdngynk, ur. Blum János volt 7. vár.ízér zászlóljbel trt. ezredorvosnk, Sprngwld Sznszló 29. gy. e. lezredesnek (különleges lklmzásbn ktűnő szolgáltért), Rosenberg Gyul 2. gy. e. trt. hdngy- ból és észkról, Keletporoszországból és Kurlndból átkrolják és egydejűleg Vsztules Nrew-vonlt homloktámdássl htlmukb kerítsék. z co. k erődrendszerükben bzkodv, zt htték, hogy leglább Lengyelországot trthtják, zonbn szövetségesek fölényes támdó strtégáj 6 erődöt ht héten bele feldásr kényszertette és ezzel eldöntötte Lengyelország sorsát. Brest-utowsk eleste után ugusztus végső npjbn m legkülsőbb dél szárnyunk s támdásb mehetett át és 95 végég következő vonlt érte el: DnyeszterStryp Ikw, Dubnótól kedre. PutlowkKormnptkStvr, Tovább észkr Lpót herceg és Hndenburg hdseregcsoportj cstlkoztk. z újévtől jnuár közepég rettentő erő felhsználásávl megndult úgynevezett újév cst, mely Pflnzer és Bothmer ellen rányult, mjd Prpjetmocsrktól délre és észkr csknem z egész hrcvonlr átcspó hrcok, végül z oroszok márcus offenzíváj ezen hrcvonlon csk egészen lényegtelen változásokt tudott elérn. Ezzel szemben z 96-k nyár offenzív folymán, melynek célj z volt, hogy súlyosn szorongtott olszokt tehermentesítse és Románát rábírj z ententehoz vló cstlkozásr, ugusztusg Bukovn legngyobb része, Kelelglcí és Wolhyn egészen Ttár-szorostól észk ránybn Bródyn keresztül, Lucktól nyugtr és Stochod mentén vezető vonlg z oroszok kezébe jutott. Román belevtkozás után Wolhynábn, Keletglcábn és Bukovnábn újból ngy támdások következtek, melyek zonbn sem nk, somogy Károly 33. tábor tüzér, Rdó Imre volt 7. várt. zászlóljbel, dr. Schmdthucr Vlmos 2. k. tüzérezrcdbel és Sedler Henrk. nehéz tüzérezrcdbel trt. hdngyoknk. Vojcsek Ferenc 3. honv. gy. e. trt. hdngynk ( bronz vtézség érem dományozásávl), Hvs Jenő 3. h gye. trt. főhdngynk, nemes Fröhlch-Huptmnn Győt 5, huszárezredben őrngynk, Báron Ede 2. gye. trt. főhdngynk, gróf Serény Mk- V l 5. huszárezredbell hdngynk, gróf P^lf.y József 5, huszárezr. trt. hdngynk, Hydn Henrk 8. helyőrs. kórházbel tábor lelkésznek, Toók Gyul 3!. népf. hdngynsk, Kolozsváry László 3. h. gye. hdnevnk. koronás rny érdemkeresztet vtézség érem szlgján : Meche ntl 29. gye. trt. főhdngynk vsút szolgált terén ktűnő szolgált elsmeréséül, ílosvy Ljos voll 7. várt, zászlóljbel trt. hdngynk. VRMEGYE. (f) Szbdságon Dávdhdzy János, cs dóköz járás föszolgbráj egészségügy okokból két hefl szbdságr távozott. (t) Szbdságról. Krcsy Mklós másodfőjegyző és dr. lp Gyul vrmegye f.levéltárnok, közélelmezés elődó szbdságukról vsszérkeztek. () elsmerő okleoél. földmvelésügy mnszter Lózert Kálmán földbrtokos, gzdság tudósítónk számos éven át kfejtett buzgó működéséért elsmerő oklevelet dományozott ( ) Helyettes kőroroos. (óváros-vdék üresedésben levő körorvos állás teendőnek ellátásár dr. Wener Dávd tóváros orvos nyert megbíztást (+) fl vármegye rumml uló ellátás pénzügymnszter közönség rumml vló ellátásár 252 hektolter fnom lkoholt utlt k z lspán részére, melyből 40 százlék lkohol térfogtú rum lesz készítendő. Ebben z ügyben sztlos Bél lspán elnöklete ltt pénteken értekezlet volt, melyen szétosztó bzottság tgj vettek részt; dr. lp Gyul közélelmezés el ldó smertette z ügyet és jvsltár szeszkészletből terület beosztás lpján két vármegye és négy város rumkésztő I. I - t ' - -::«..... R_t^~~c> r\l^3í\v.u» C/lllUftlII u unu. /*.... «...> Bány Sándor pénzügy tnácsos tervezete lpján történk. z egész rum mennység felét korlátln tlmérők, egy negyedét korlátolt tlmérők, egy negyed részét munkás jóléü ntézmények kpják, lterenként 3 K árbn. z elárustás jegyek ellenében történk. mféle lényeges változást helyzetben nem tudtk elődéz n. Ezek támdások 97 jnuárjág trtottk. Ezzel szemben cár urlom bukás után z orosz hdseregben szétbomlás jele kezdtek muttkozn. z n orosz kormány zt kjelentést tette, hogy hódtások nélkül békét kr kötn. Ennek megfelelően következő hónpokbn csöndes megegyezesse! fegyverszünet urlkodott, m-len Kerenszk z entente-htlmk nyomás ltt 97 nyrán uj offenzívát ndított és mntegy 30 hdosztályt támdásr ndított Lemberg ellen. júnus 29-én ktört offenzív z oroszoknk zt skert hozt, hogy júlus elején szövetségesek hrcvonlát Konuchynál néhány klométerrel vsszszorították és brtokukb vették Kluszt. Eközben szövetségesek erőteljes ellentámdást készítettek elő. Míg z oroszok tévedésbe ejtésére Klusz vdékén erős támdásokt folytttunk, fötámdásr rendel erők Zborow Zwzyn-nél szemközt gyülekeztek és nnen törtek előre júlus 9-én. z orosz kötelékek, melyeket poltk felfordulás belsőjükben félg szétzüllesztett, nem tudtk elegendő ellenálló erővel szembeszálln támdássl és gy már néhány np múlv z egész front Kárpátokg és román htárg megngott. ugusztus első npjbn megszállott Kelctgüc legngyobb része és Bukovn véglegesen felszbdult és ezzel z osztrák-mgyr csptoknk Oroszország ellen rányuló hdmüvelete befejezéshez jutottk, melyet zután brestltowsk békekötés pecsételt meg.

4 4. o d.komárom megvásároln, tt (;-) Ndeltesltés. pcrbde j e g y z ő ; állásr z udvr j á r á s f ő s z o l g b r j ScheUer Zoltán kürt dóügy jegyző n e v e z t e k h e l y e t t e s ü l. ( f ) G y e r m e k n y r l t f á s vármegye e l h e l y e z e t t osztrák gyermekek cg) része ugusz tus >éfl m e g é r k e z e t t Értekezlet s e r t s h l z l l s L t p >k 98 pedg enny 0 év ltt sem terem város htóság kérelemmel fordul földmvelésügy es közélelmezés mnsterek- béz, I) >gy hányzó érpmernyseget bztosíts város hzlló közönsége részére. H l el ske rül, gen kevés elláttln lkos mrd /sr d o l gábn. tárgybn. ertéshzllásnk sóretkezst!;};' m leendő bztosítás céljából sztlos Bél lspán köz HÍREK. ség jegyzőkkel értekezletet trtott, melyen csoportos hzllás előnyet smertette z elődó. ugusztus 3. jelentős d á t u m ez n p földmvelésögy mnszbr lujml z ly hz rég mull dőknek. 849 ugusztus 3-án volt llásokt mndenkel psn támogtn, tkrmány) f e l o l d n esetleg kutln. z értekezleten z! szbdsághrc utolsó cstáj z ács cst, hol kívánság dombor I tt k köz égek >sz ről, h ő s h o n v e d e n k vsszvonulásr k é n y s z e r t e t t e k Hynu sereget. m vérzvtros d ő k b e n hogy szövetkezet lpon történő hzllásból s kegyelettel g o n d o l u n k vssz z e l h u n y t e l s ő sorbn rármegje ellátt n lkossál gé hősökre, k k z ács erdőben t é r t e k n y u g v á s r nyet kellene kelég ten. s o t t várják z ngyl h r s o n megszóllását. (f) Álltbetegségek nánnegge lerllletéfl vármegye területén z lább járványos beteg ségek leptek t e! : serlesvész L ' ^ v l. Szend. Vérteskethely, Per bele, z ebves gettség K ü r t. lórühkór Szőny, Kömlőd, lépfene Bánhd. s e r t é s p e s t s Környe községekben. M e g s z ű n t e k következő járványok: ser tésvész Sánhd, Qút, Ete, Kocs, T á r k á n y, l ó r ü h k ó r Kocs, N e m e s ó c s, Ö r s u j f l u. lépfene Bánhd, Keszegflv, sertéspests Nszály. sertésorbánc Kocs, hólygos v r s z e r v ségekben. T ó v á r >s, Ksbér. kütés T á r k á n y köz VROS. v kozlk ms:ottk ruhávl vo ellá tás. komárom népruházt szétosztó b z o t t ság hétfőn gról Dezsst János főspán elnök-. lete ltt ülést t r t o t t, m e l y e n z ö s s z e s h v r é s z t v e t t e k. D r. lp Gyul e l ő d ó smertette z ü l é s t á r g y á t, m e l y k ö z l klmzottk m á s o d k negyedrészének r u h á v l v l ó ellátást célozt. E r r e hvtl főnökök megtették j v s l t k t. kosztndó ruhák 20 *- elsőrendű szövet és k e l l é k e k b ő l, 5 0 «- másodrendű és 30* - hrmdrendű ruh lesz. Folymtbn v n nő l k l m z o t t k ruhávl v l ó ellátás s, k k n e k m o s t fele r é s z e s ü l r u hábn ; e g y n e g y e d r é s z ü k szövete é s k e l l é k e ket, m á s k negyedrész nyár b l ú z r v l ó k e l tl főnökök mét tog kpn. pol őrmester z lább k: r o z s l s z t b ő l sütött kenyér klójánk legmgsbb r t se fu< rben x kenyérár. h r d e t é s t bocsátott búzlsztből előállított kenyér r \V f b e n, bs é rozslszt keverékéből előállított kenyér r t s>6 fllérbe állpítom meg. frs.-> kenyér ksütése ntá 2 ór eltelte előtt forglomb n e m hozhtó z éttermekben, kávémérésekben, c seegekereskedósekbeo, sóvl mndzon üz letekben, melyek étel vgy tl mellé kenyeret s kszolgálnk, : ő d-k.-uybn k>/»l. t- todó kényé ár 8 fllér, mgánfelek áltl fzetendő kenyér sütés djk fejében ?z. rendelkezésemben megállpított rk követ e l h e t ő k. Ezen hrdetés mnden kenyérélárustó helységben kfüggesztve trtndó, ütű prosok és elárusítok trtoznk ezen kívül mndenkor e l r u s t s r készletben tro»tt kenyérmnőségét tzlethelységben vgj k r k t b n mndenk áltl könnyen megláthtó h e l y e n kfüggesztendő t á b l á n j e l e / m. kávéház és vendéglő helységben ped k vetkezö veg I l bl csk f \g esz tendő k,. ö d -k kenyér fllér B tábl rendőrfőkptány áltl láírndó. Ezen rendé létemnek k r kenyér mnősége, kár z r k é suly tekntetében elkövetett áthágás es te. 8. g értelmében 2 hónpg terjedő elzárássl é 600 koronág terjedhető p é n z b ü n t e t é s e büntetendő khágást képes, b e n rendelet zons é l e t b e lé;.. Komárom, 98. u g u s z t u s & r. Sbé Géz polgármester. \ Hány dsznó hízk Komárombn? J ú l u s z s 3 - g kellett bejelenten m n d e n k n e k sertéshz llásr vló gényét város h t ó s á g n á l. Jel l e m z ő h e l y z e t r e, h o g y több m n t s e r t é s b e j e l e n t é s érkezett bzottsághoz, mely két métermázsájávl 48 vgon árpár dott vásár lás e n g e d é l y t. b j z o n b n ótt v n, h o g y ezt z á r p á t c s k K o m á r o m t e r ü l e t é n lehet k o m á r o m f ü g g e t l e n s é g kör k ü l d ö t t - e g e z dén s e l z r á n d o k o l t z ács e r d ő b e d r. WélSZ Mks és Boldoghy Gyul rökök vezetéséve s megkoszorúzt h o n v e d e m l e k e t. z ü n n e p b e s z e d e t d r. Wesz.Mks trtott S z e m é l y hírek. W János, po zsony tnkerület f ő g z g t ó j p é n t e k e n bucsulátogtásr K o m á r o m b érkezett, ezl megelő zőleg vett bucsul pnnonhlm f ő p á t t o l s. Horváth K r s t ó f, Bencés-rend házfőnöke néhány het szbdságr üdülés céljából Zl p á t b utzott Sörös P o n g r á c főskol t n á r, M. T u d. kdém tgj, k v á l ó földnk átutzóbn egy npg K o m á ó m b n trtózkodott. Drju József előléptetése* örömmel d u n k h.t ról, hogy Őfelsége krály Vrj József pénzügy tnácsosnk, k o m á r o m t r s á s á g e közkedvelt, rok< tszenves t g j á n k pénzügy f ő t n á c s o s c z m e t es j e l l e g e t d o m á n y o z t. jól m e g é r d e m e l t előléptetéshez ő s z n tén g r t u l á l u n k I fl gyön* főegglutzmeggéből. krály közokttásügy m n s z t e r előterjesztésére győr székeskáptlnbn dr. Gksswen S á n d o r ö k nonok röldnknek z éneklő k n o n o k s á g r VrtS Károly k o m á r o m f ó e s p e r e s n e k r á b f ő e s p e r e s s é g r e é s Szetltvdny J á n o s p á p főesperesnek k o m á r o m főesperességre vló fokoztos előléptetését j ó v á h g y t. dományok Károly krály g y e r m e k n y r l t t á s k c ó r. körünkbe nyrlásr é r k e z e t t osztrák gyermekek ebtásánk j v í t á s á r polgármesterhez eddg k ö v e t k e z ő domá n y o k é r k e z t e k he: özv. H s z B e r t l n n é K. Háber J e n ő, W e s z L p ó t 2 0 *» K, D e l e j G é z 8 0 K, B r u n rnold, d r. Ruscher Zsgmond K, Schmdthuer Ljos 0 0 K, Brenner Márk, Herczog Ignácné, Pvetz L j o s n e, G u l y á s Zsgmond, Szunyoghy testve tek ü ) h<) K. Hál.> köszönet nemesszvü dkozóknk! K o m á r o m eleset h ő s e. teségének sttsztkájához háború négy éves vérvesz- héten z lább pótlás érkezett hozzánk: Ifjú Berz János ács. cs. és kr. 2. gy. 3 2 éves. Zszkownál 97«ugusztus 27-én fejlövés folytán h ő s hlált hlt. Áldás emlékeé I ezred, Uj t n k e r u ' e l b e o s z t á s. közokttás ügy m n s z t e r k o m á r o m é s t t k t l. fő gmnázumokt budpest-vdék t n k e r ü l e t h e z cstolt. D r. Bdcs F e r e n c k r. t n k e r ü l f ő gzgtó szerdán k o m á r o m főgmnázum meglátogtásár vá sunkb é r k e z e t t, h o n n n másnp pnnonhlm főpáthoz utzott. Idegen rendjel. krály megprn csolt, bog] Glckhfelden Schuh Róbert f>. hu szárezredben ezredes p rosz krály vskereszt 2, osztályát elfogdhss és vselhesse. Uj j o g g y k o r n o k. g y ő r k r. Í t é l ő t á b l e l n ö k e d r. Vrjú József végzett joghllgtó, trt, tüzérhdngyot, Vrjú J ó z s e f p é n z ü g y t n á c s o s, s z á m v e v ő s é g főnök s/ép k é s z ü l t s é g ] fát győr k r. tábl kerületébe j o g g y k o r n o k k á ne vezte k. ílyuglmzás. krály elrendelte, h o g y Povsc V l m o s 29. gye. lezredes, m n t cspt szolgáltr hdseregben l k l m t l n, de hely s z o l g á l t r l k l m s 9S j ú l u s -vel n y u g á l l o m á n y b átvétessék. ftoffcfzlu 0 KtlnlrtéS DőrŐ! Kereszt k ö r ö l rrdet t k r t Ferenc Selvátor kr, ke. Vörös KereszI védnök helyettese dr. Vrágh Gyul tt járás orvos, vármegye tb. főorvosnk kton egcszsegüfv k ö r ü l szerzett kváló erde me elsmeréséül Vörös Kereszt 'l oszt. dszjevén>'ér d mányozá. - Knevezések 3 b í r ó s á g n á l. z gzság- ügy mnszter dr. jncsó Ljos, győr kr. téőtábához berendelt komrom htr. járásbíróság és Molnár Jenő dr. komásom kr. törvénysék jegyzőké: jelenleg lk&lm zásuk helvén IX. fzetés osztályb sorozott ;egyzőkké nevezte k Uj s z á m v z s g á l ó m. kr. pénzügymntszte Őregosts József tten pénzügy szám ellenőr jeleneg állomáshelyén v ló megh gyássl soronkvül pénzügy számvzsgálóvá nevezte k. Dégrehjlóbél polgármeslet S.. - r o s t ő v e n y n o s g csütörtökön v á l s z t ó t p o l g á r m e s t e r t. Közfelkáltássl, e g y h n g ú l g dr. r u r n e r Mhályt v á l s z t o t t á k m e g polgármes terré. Dr, Thurner k v á l ó pénzügy szkemberf k székesfehérvár pénzügygzgtóságnál m n t végrehjtó k e z d t e pályáját. dmovc* Jáoos korárom-szemere plébános f hó 4-én trtott roymséjét. z ünnep msé Szecsány Gyul szt.-péter, Gyürky I s t v á n psrbete, K r d h o r d ó István kürt esperesek ós Hkky l - u m jászflus plébános segédletével végezte. Szecsány Gyul meghtó beszéde után felolvst her«czgprmás Gdmenc dájánk t ünnepeltbe* Intézett Qdvözló l e v e l e t. d n o v c - J á n o s plébános 50 évből 43 éret Szemerén töltött, mért s z üdvözlők között elsősorbn megjelent közég szeretetének es hálájánk jeléül egy értékes emléktárggyl jándékozt m e g ősz lekg tsztorát z rny ntse után z ünnepelt hívt meg brátságos ebédre z egybegyűlt vendégeké^ m e l y e n számos felköszötő hngotl el. rnyms. knevezések. krá?j» d Gyul százdost 98. m á j u s l - rnggl Őr* nggyá, Btásy János é Petrovcs György t&* hnngyokt szzd ssá, Dénes Ljo trt. záslóst hdnggyá, Pougrácz Ferenc egészségügy z á s z l ó s t egészségügy hdnggyá nevezte k Honvédség* 3, h. g] e, kötelékében. tszt k n e v e z é s. krály dr. Herczfeld Uór népf. főhdngyot százdossá nevezte k 3. népf. gy, e. kötelékében. Népfölkslö Uj [^gmnázum tt fő gmnázum gzgtójává kegyesrend káptln gzgtó M^ ss Mhály budpest főgmnázum tnárt nevezte k, k tt fögmnázubn már lá togtást s tett. Közjegyző helyettesítés. po közjegyző knur ngygmánd közjegyző állásr helyettesül dr. Pr Ljos tt kltály közjegyzőt rendelte k. Clőípletés. pénzügymnszter b á nyászt tsztvselők Bernkey Győző egyestett létszámábn Selmecbányá kr. nököt, derék földnket, mérnökké segédmér nevezte k állomáshelyen vló meghgyás mellett. Pntér tnácsos, cmzete > V gzgtó, Ferenc József-rend l o v g j, J ó k Közmvelödés es Múzeum Egyesület lelnöke, t t f ő g m n á z u m v e z e t é s é t ő l v s s z l é p e t t. P n t é r Elek több mnt félszázd műkö dk t n ü g y p á l y á n é s t t főgmnázum z ö l e l k e s fárdozásánk és gtácójánk köszönhet l é t é t. T ö b b mnt negyedszázdot költött el T t á n, mnt z ottn " k e g y e s r e n d g m n á z u m é s n t e r n á t u s r e k t o r, kre h á l á s nyuglomb. Klek kr. szeretettel g o n d o l n k v e z e t é s e ltt m ű k ö d ö t : tnárok épp ugy, mnt tnítványok ezre. kváló tnférfu, kt m u n k á s é l e t p á l y á j l t t krály kegy s z á m o s ktüntetéssel d í s z í t e t t tel é s Tttóváros t á r s d l m o s z t t l n m e g b e c s ü lésével és tszteletével vett körül, n y u g l o m évet T t á n szándékozk tölten. d j Isten, h o g y m u n k á b n eltöltött tsztes é l e t p á l y á j után s o k á g é l v e z h e s s e jól m e g é r d e m e l t n y u g l m t. Kneuez.es honvédségnél h o n v é d e l m mnszter Csomy Árpád, Nessky Bél, M t u BChek B é l hdpródjelölt őrmestereket 3. honvéd gylogezredhez trtlékos zászlósokká nevezte k.

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a II. é v f o l y m 18. s z á m. Á r 20 fllér. Komárom, 1930. m á j u s 3. r ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. I ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2 J 0 P. Egyes SzáU á r 20 íll. Megjelenk mnden Felelős

Részletesebben

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo*

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo* Negyvenegye/lk évfolym 92. szám. S z o m b t, 9 2 0. d e c e m b e r II. ROI LPOK KO ROEGYEI Dfettt * r helyben C s e f c - e z l o v á k f rtélbt*s E f l t ó n - h. félévre ZH K, ftffjráévre lì F.-»-/

Részletesebben

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár.

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár. * e g y v e n e g y e d k évfolym. 73. Szombt, 920. október 2 szám KOM A R 0 M MEGYE btlatotj hrftftvfcffcseh-szlovák uulun... é%r«m K. félév rf 2 K. m^ul'uo \\ k. tjfjét»0 í m vdékre t ír K. félévre szm

Részletesebben

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő:

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: . é v f o l y m 6. s z á m. Wk ~m Félévre K o m á r o m, 1930- f e b r u á r 8. * ELŐFZETÉS Egz é v r e r 20 fllér. 10 P. 5 P. Negyedévre E g y e s szám á r Megjelenk mnden SZERKESZTŐSÉG ÁR : 2*50 F. 20

Részletesebben

Szerkesztők és laptulajdonosok! A sz«rkesztá tért felelős: BARANYAY JOZS F dr. Küi'dasá-i munkásait, hogy az a r a t ; i s i munkákra

Szerkesztők és laptulajdonosok! A sz«rkesztá tért felelős: BARANYAY JOZS F dr. Küi'dasá-i munkásait, hogy az a r a t ; i s i munkákra rte Koro. 95 árcus 4 XV. Koárováregye város Egylet Koáro Megjelenk Vörös nden DC?rcszt szá r 20 FÜLÖP ZSIGMOND 5 K, ngy dők fllér. vhr tengerélyről elyek elrejtve felszínre h o z z á k z áldás elegét,

Részletesebben

közéleti lap xv/18. 2007. október 17. Zuschlag követői Keszthelyen is? Távfűtési értesítés Csak kérhet Szólt a harmonika partnerség Béla

közéleti lap xv/18. 2007. október 17. Zuschlag követői Keszthelyen is? Távfűtési értesítés Csak kérhet Szólt a harmonika partnerség Béla közélet lp xv/18. 2007. október 17.»»»»» Zuschlg követő Keszthelyen s? Távfűtés értesítés Csk kérhet Szólt hrmonk prtnerség Bél Öné pénz, ménk munk Bél szerk. Keszthely, Kossuth L. u. 44. Tel.: 06-83/510-357

Részletesebben

Főszerkesztő: KISS GYULA dr

Főszerkesztő: KISS GYULA dr Hrmncklencedk évfolym. r 33. zám Koom, KOMROMMEQYEI Poltk Előfzet r helyben vdékre : è>rc t K Félévre S K Negyedévre * K Kpye tám ár: 30 fllér. Megelenk mnden /ombton. küzdenek mgyr némel l e t v é r e

Részletesebben

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor.

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor. Sftrin^kilencedik é*folt/r. 5-5" **ttw_ ; «n w à r o, 9 i 8. á p r i l i s 3. K O M R O M M E C ; V E K Ö Zí -Ö N Y Politllrl és t á r s d U i i r s BZMOK fok Bpltztr sundor könyvkerő v'dlkrc b*i, boi

Részletesebben

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók riomezovsfffteiy, m4, ugusztus 28. péntek. X* évfolym 267 szám Ar 4 ifllér. VÁSÁRHELYI rgtllti politikát npilp. Felelfl tzeiteucto é s lptljdonosi s. i n, 2 Üítói. TMimp és pici tupoío ti eddíol RVQZÍ

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l ". Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t.

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l . Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t. / 0 X. évfolym 36. szám. r 20 fillér. 1938. szeptember 3. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egész évre 10 P. Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m á r 20 f i l l. Megjelenik minden Igmándi-ut

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

Steinschneider Jakab

Steinschneider Jakab SZÁM. 890. xxxvn. ÉVFOLYM VSÁRNPI UJSÁG. 80 legjobb rczporok Leichner lpítttott 405 ' KI NEM TUDJ, Ihogy sok hirdetett gyógyszer kbzfll 'melyik felelne meg leginkább betegsége Tnek z kérje zonnl levelező-lpon

Részletesebben

Hivatal vizsgálat a városházán

Hivatal vizsgálat a városházán VII. évfolym 17. s z á m A r 20 fillér. fi Komárom, 1 E L Ő F I Z E T É S I ÁR cgesz evwt Félévre 10 P, 5 P. Meiyelenik SZERKESZTŐSÉG Needévre 2*50 P. PATHÓ Ees szm r 2 0 Hit. minden. Az u j, forrongó

Részletesebben

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak XI évfo lym 1917 deczember 10 35 szám esendö lségilapok Szerkeszti kidj M kir Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztőbizottság ELŐFIZETÉSI ÁRA Félévre 6 koron RlgéBz évre 12 koron Negyedévre 3 koron Megjelen

Részletesebben

BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20.

BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20. XIX ÉVFOLYAM 12 SZÁM BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20 M kir tjdtörténe/mi IV FŐSZERKESZTŐ: PINCZÉSZOLTÁN SZÁZADOS SEGEDSZERKESZTÓ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓIDVATAL

Részletesebben

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r.

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r. X é v o l y m szám Är 20 illér ELŐFIZETÉSI ÁR Egz évre 0 Félévre Negyedévit- 5 Megjelenik SZERKESZTŐSÉG Egyes mim'en S/,HII 2'$U \\ r 2 h ü élelos szerkesztő: THÓ Kézirtokt nem dunk LEGYEN TGUNK! lenő-ut

Részletesebben

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit,

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit, VSÁRNPI 648 39. UJSÁG. SZÁM. 1888^mY, fon,^ &*&*,. «^9HFS WDLSTINH F. és Ts FHÉR MIKLÓS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDPST. m. kir. állmvsutk gépgyáránk vezérügy. nöke és több más elsőrngú gépgyár 7cépviselöje

Részletesebben

Paál János. egyházi és

Paál János. egyházi és 536 Nyilt köszönet Kölni székesegyház épitési sorsjáték 50-ik szám Tizenegyedik évfolym Porosz király ő felsége legmgsb engedélye folytán kölni székesegyház épitési A fönemesség és ngyérdemű közönségnek,

Részletesebben

Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR

Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR Komrom. 1914. június II. XIV. évfolym?4. szm Komrom vrmegyei és vrosi érdekű trsdlmi, közgzdsgi hetilp Megjelenik minden csütörtökön. Előfizetési r: Egész évre 10 K., félévre 5 JC, negyed évre 2 K 50 fillér.

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

BUDAPEST, 1929 MÁRCIUS 10.

BUDAPEST, 1929 MÁRCIUS 10. XIX ÉVFOLYAM /szám BUDAPEST 1929 MÁRCIUS 10 PINCZÉS FŐSZERKESZTŐ: ZOLTÁN SZÁZADOS SEGEOSZERKESZTŰ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST 1 ORSZÁGHÁZ

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt.

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt. XXV évfolvm Budpet 1'5 mclu 1 CSEnDőRSÉGI LAPOK SZERKESZTI' M O H Á c: S y SlcllesuOIeg es 1110001(11'1 BUDAPEST t KER BÖSZÖRMÉNYI-UT 2' Megjelenik minden ho ' en es 15 on Eloftzenos egy h:bn Hisek egy

Részletesebben

Híröss Naptár. A rózsabarack névadója. 25 éve jelent meg a rendszerváltás Bács Kiskun megyei hetilapja

Híröss Naptár. A rózsabarack névadója. 25 éve jelent meg a rendszerváltás Bács Kiskun megyei hetilapja ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: A H MÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG FELELŐS SZERKESZTŐ: VARGA GÉZA SZERKESZTŐSÉG: 6000 KECSKEMÉT, TÓPART U. 8/C TEL.: 76/476 115 E MAIL: INFO@HIROSNAPTAR.HU N Híröss

Részletesebben

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester A MEZŐZOMBORI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA III. évfolym 1. szám 2013. március kon t á g ség t l ü z s é K Cikk 10. oldlon k n u t r á j ócson p i r á M Cikk 3. oldlon SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET

Részletesebben

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal www.hjdunns.hu XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) Gombfesztiválon Bükkszentkereszten Ötvennyolc év múltán Nyíregyházán, vgy Afrikábn vn Trzn ösvénye?

Részletesebben

LEGÚJABB HÁZI TITKÁR MAGYAR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD

LEGÚJABB HÁZI TITKÁR MAGYAR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD 616 37. VSÁENPLUJSÁG^ SZÍ. 1888._XXST. fon,. FR2STKLIN-TESUL.T kidásábn Budpesten épen o s t jelent eg és i n d e n k ö n y v á r u s n á l k p h t ó : LEGÚJBB HÁZI TITKÁR GYR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD $ é

Részletesebben