Lapvezer: TUBA J Á N O S. Főszerkesztő: KISS GYULA dr Kéziratokai nem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lapvezer: TUBA J Á N O S. Főszerkesztő: KISS GYULA dr Kéziratokai nem"

Átírás

1 étff o y m. 32. szám K o m á r o m, 98. u g u s z t u s 0. KOM ROMMEGYEI P o l t k Eg^s/»v«EtMzetétl r helybon és vdékre : L6 K Félévre s K Kegyedém Egye lá&l á ; : 3 0 fllór. Megjelenk mnden s z o m b t o n. kérdezgetjük egymástól é mgánktól e z e k e n bíborb tkródzó nyár lkonyto kon, melyek z elvesztett béke rgyogó Bzneben csllogók, de hányzk belőlük z elégedettség! boldogság öröme. M lesz vége? Győztünk é s vesz tettünk, mentünk e l ő r e ddlms gőggel, vsszjöttünk ember megnyugvássl, Yo!t örömünk é bántunk, v o l t r e m é n y ü n k, cslódásunk, é r e z t ü k b z k o d á s o k tvsz szellőjének frssítő fuvlmát, megrázt lelkünk vlágrengető v h r o k roppnt ereje, Felemeltek és földhöz szorítottk z érzéí ek, reménykedések, cslódások ezerféle változt, véggvonszoltk fáj d l m k keresztjével életünk j \ részének Utján, melynek elvesztett s z é p s é g e t n e m d h t j \ ssz örsunk &oh. If lesz vége? Meddg tépk, mr cngolják még egymásl z emberek, med dg mrd még e r é n y pusztítás é ^ bün bbl sze ldség? M l y e n cspások j ö j j e n e k még, hogy térdre kényszerítsék z embert, k gőgjében, elbzkodottságábn büszke Fejé csllgokg emel Meddg kell még gyászoln l szen vedn, meddg kell még é j s z k á n k t ál K O M ROMI L P 0 K T R C J. kelet hrcvonl háborúj. Irt: G r e l l I m százdos. mkor z O r o s z o r s z á g h o z ntézett h d ü z e n e t után monrch löbo mn hán mszon s túlerővel tlált szemben mgát, csk egy offen zív fellépés kdályozhtt meg sz orosz h d s e r e g e t b b n, h e g y B e r l n ellen, m n t várhtó volt, előrenyomuljon. T e r v ü n k z v o l t, hogy e g y erős támdócsoporl V s z t u l é s Bug k ö z ö t t e í ő r e t ö r, m l t t e g y gyengébb v é d e l m c s o p o r t z e s e t l e g o o s z részről G l í c e l l e n tervezett k o n c e n t r k u s t á m d á s t hárítj é s t á r s d l m el. Noh támdócsoporl eredményes h r c o k közben messz z ellenség földjére jutott el, ezt győzelme m é g s e m k n á z h t t u k k, m n t h o g y z oroszok főereje dőközben keletglc védelm vonlunkt mndkét oldlról átkrolt volt és ennek k ö v e t k e z t é b e n 3. h d s e r e g n e k vssz kellett vonuln L c m b e r g rányábn. M n t h o g y S n mögé r á n y u l ó á l t l á n o s v s s z v o n u l á s n á l ttól lehetett v o l n trtn, h o g y z o r o s z tömegek n é m e t b r o d l o m f e l é h ö m lp. Szerkegy.l Lpvezer: TUB J Á N O S IK ÍTI lesz uége, K Ö Z L Ö N Y ég és k l. - v.,;-.*\ l p zftllen részé llető közleménye^ m n t l.:-!.:-«k. <"t/cu-> é s hrdet*'- :.k s t b. kltlendük. Főszerkesztő: KISS GYUL dr Kézrtok nem tépelődve átvrrsztn, nppln kt egy g o n o s z gondolt k é n y s z e r ű szol gáltábn álknlódn, míg jön ngy, zen megváltás, m e l y vsszdj n e k ü n k ember Mkor következk el ennek pokol égésnek vége, m k o r lehetünk újr e m b e r e k, jő testvérek? Ezek gondoltol rjznk lelkünkben most, háború Hödk é v é n e k k e z deten, mkor hdszerencse kszámíthtln szeszélye folytán ellenségenk hrctéren s n é n ske. é r t e k e l. Ezek kérdőjelek röpködnek lelk szemenk e l ő t t, mdőn szorongó szívvel háború végét keressük s közel j ö v ő látóhtárán n e m tudjuk megtláln... Egy bzonyos. z, hogy csüggedés felhőjének n e m s z b d ráterülne b z k o dásunk, jo^os é sm képez ezres reménységenk egére, mert megroskdunk, gyöngék leszünk Í nem tudjuk kvárn vlágégéb rég büszke dccl, rendthetetlen győzelm krttl. Pedg k k e l l várnunk! K kell v á r n u n k pnszr n e m nylő j k k k l, ökölbe szőrtotl kezekkel. K kell t r t n u n k szlárdn é s ge rncesen. k k o r h m r b b j ö n e l. m é r t vér zőnk, szenvedünk, pusztulunk, becsü letes, k e n g e s z t e l ő " áldott ő I í é k e. kkor t p ö l y ö g n e k é s n y u g t előretörés! megbénítják, u f í e n b e r g hdseregél kelet csoport támo gtásár r e n d e l t é k k. z nffenberg hdsereg Komrow e l l e n n y o m u l ó o r o s z főtömeggel h r c b k e v e r e d e t t ; h r c b k e l e t Csoportunk nk oldlozón k e l l e t t v o l n bevtkozn. Melőtt zonbn ez m e g t ö r t é n t v o l n, zutóbb csoportot e g y k e d v e z ő b b, t o v á b b h á t r f e l é f e k v ő állásb k e l l e t t v n n é s L e m b e r g e t fel k e l l e t t d n. 2. é s 3, h d s e r e g ezután o l d l r ó l ered ményesen b e l e v t k o z o t t u f í e n b e r g hdseregé nek hrcb. Közben z o n b n z é s z k hd sereg jobbszárnyánk B S n mögé k e l l e t t h á t r á l n, ugy, h o g y z oroszok t á m d t r é s e n át b e n y o m u l t k é s z e g é s z r c v o n l é s z k szárnyl csodáltos /, e m b e r e k ember szegény eletet. vssz dunk rongyos fornt mtln z ll: Komáror. Ndoru. 29., sorst élethűsége s. rongyos fornt mndennpos pénze, jclváltó pénz, melyet kézrö-kézre dnk, ks vásárlások, szegény Örömök e l l e n é r t é k e k é p p e n. s m e z r e s gzdgok pénze, m e l y m n d g h ű v ö s, m n d g előkelő és elegáns. Nem hogy k e l l zt g o n d o l n, pénznek e/t k ü l ö n b s é g é t c s u p á n f o r g l o m különb (ellenében sége okozz. pénzek természetében s m e g v n z ok különbségének. kodás előkelő és tv.g'.ns, és belső külső ruház z ezres k ö n n y e n nek lehet ngyon kevés gondj vn, é l e l m e z é s, ruházkodás, lkásbjok k ö r ü l kevés t e n n vlój. f o r n t z o n b n d o l g o z k, lohol, zzd m n d e n n p k e n y é r é r t, m e t n e k kevesebb b e c s ü l e t e. z llegór szomorú vlóságbn gy fest, hogy z g z s á g o t osztó r e n d e l e t e k m n d egytsi-egyk :sk szegény ember sújtják k e s e r v e s e n. Hstllom? m t t ö r ő d k e z z e l g z d g ember, k lbá v e s z. h mrhhúst nem kp. ksdg?. le-jegy. z ezresek ur. és tekntélye forrásokhoz... vezető hogy torpn most nem zsr-jegy, ngyon tünőd-. megnytj ereje x....;! előttük ttkos utt. Csk szegény gzdáj krumpl-jegy, meg ember, 8 rongyos forntok mnden m r m lesz, h uj még rendeletnél, ez se lesz, Már mrosszgetg é s M u n k á c s g n y o m u l t k e l ő r e, d e s m é t v s s z v e t e t t ü k ő k e t. Dfmtrev r r hrre, hogy z észk h d s e r e g ú j b ó l f e l v o n u l m e g p r ó b á l t Pr/e nysll r o h m m l e l f o g l l n ; ez ksérlel s rengeteg veszteség mellett meghúsult. H n d e n b u r g n k \'rsó és h n g o n d e l l e n ntézett e l s ő elörehtolásávl egydejűleg c s. és k r. hdseregek o k t ó b e r 4 - é n ú j b ó l m e g k e z d t é k z offenzívát, egészen Sng t ö r t e k e l ő r e. P r z e m y s l t felszbdították, m j d S t r y j két o l d l á n é s C s e n u w t z. o n tul nyomultk. Október közepén ujbb tulhtlms o r o s z s e l e g e k törtek Vsztulán keresztül n y u g t n k. N ^ h z osztrák-mgy c s némel f e g y v e r e k m n d e n támdást g y ő z e l m e s e n vsszvertek, z e l l e n s é g e t, mely tt hrmdfél mlló e m b e r r e l átkrolássl f e n y e g e t t e k. Mnthogy hdtörténelem legngyobb offenzíváját ndf e l d t u n k t e l é l t ü k, mennyben O r o s z o r s z á g o t kényszertettük r r, hogy vlmenny erejével t( tt m e g, mégsem tudták megsemmsten, m é r t s Lengyelországot, G l í c á t é s k á r p á t e l l e n ü n k jöjjön, G l í c pedg z e g y e n l ő t l e n erővszonyok m e l l e t t múgy s e m letl voln s z o r o s o k t k e l e t r e egészen Uzsokg k ü r í t e t t é k. t r t h t ó, hdseregfőprncsnokság szeptembe mkor november e l e j é n z o r o s z g ő z l l - é n m e g s z k í t o t t c s t á t és egészen h e n g e r " Pozen es Szléz ellen ndult, z ellen K á r p á t o k g, SztropkóGorlce Trnov* k< \ s é g rettentő s z á m b e l fölénye m e l l e t t f r o n t á l s húzódó vonlr ment vssz. ellentámdás meddó letl v o l n. H n d e n b u r g z oroszok most 2MKndenk tudj, els mer és elmondj, hogy győzelm mámorukbn tehát c s p t n k legngyobb részét Pozenben POLITZER MÓR K o m á r o m, N á d o r - u t c 9«üzletében legszebb mnőségű férf cpők, dvtáru*, fefl.é «nüek sb. k p h ^ k «*

2 Komá M. embernek mttnk jtó h pnszvl e l ő á l l s csk tőle tgdnk meg mnden t á m o g t á s t z e g y e n l ő gzságosság z egyenlő Igs tg lg I Csk $7egcn> szmukr tláltk k vlmennyvé! szemben e bbn áll, h gj egyenlő gzságt!-ság történk. z dőt, m k o r r o n g y o s f o r n t é s s m e z r e s újr összeházsodh t n k e g y m á s s l, emberség fjdlmnk e n y h í t é s é r e s s z o m o r ú s á g o k é s gzságtln Oh, bc várjuk zt v egs:-:tetésé e ' ságuk r Mgyr ) nyere - T u s é - XI I ceté osztály sovány ke írn, h n e m szbd pályák n y g jóléte, m vszol férjhezmenéel s g e n megkönnyítené I l y e n ránybn l e n n e leg egészségesebben levezethető mgyr nőkér dés problémáj. Persze nőkérdés! csk békés v s z o n y o k szempontjából tekntjük és veszszflk bírált lá. m háború helyzetben természetesen más m e r t é k e t k e l l lklmzn! k, m e r t m o s t nő munkerőre mnden téren erős s / ü k s é g vn. z o n téren s, hol békés vszonyok köz nő n e m s/vesen dekebe:... látjuk éppen sját ér lányok. békeszettpléséről m e s é l ü n k Mondják: kényes né kérdés. Kevés férf, sok n ő ; ez p r o b l é m n y t j. Részben g e n. de p r o b l é m mesterségesen s h í z k. Mnden t á r s d l m o s z t á l y, szolg, pros, ke reskedő, l t e n e r. d p l o m á t n y o m k o d leány k e z é b e. Tnítónő m e g hvtlnokkssszony lesz k e v e s e b b f/etésen kínlódk, m n t sebb Férfk k génye. N e m l e n n e - e helyesebb nőnevelést mgyr gzdság oly ngyfontosságú törekvé s e v e l egybekpcsoln és nőket gykorlt, pr é s kereskedelm, kézműves, g z d s á g p á konyhkertésznő, z építő mester kssszonyok, fűszerkereskedő őngy ság, d v t á r u s urftő é p o l y m é l t ó t s z t e letre, mnt vsút pénztárosnő, postásnő, vgy k s f z e t é s s e l vergődő tnítónő és hvtlnok ksssz< n y. lyár n e v e l n? Ebbe z r á n y b t e r c b e népnevelés nő részét, órás hsznot hoznánk mgyrság gzdság f e l l e n d ü l é s e é r d e k é b e n. T e r m é s z e t c s e n nem kssszonykodás, lolette v e r s e n y l e n n e mgyr l á n y o k n k tt megjelöl békemunkköre, hnem: dolog, B főleg két kéz munkáj, Cskhogy z é r t n e m után ( 9 4 v é g é n ) megérkezett. z p v é g g n é z c s l á d n, seregszemlét trt z elet f o l y t t á s á r h v t o t t k o n és ugy t l á l j, hogy m á r m k e z d t e l m t t k é t s é g b e e s n, sznte el s k é s e t t vele e g y k c s t. Itt egy beváltást r e m é l ő cpő jegy, m o t t egy s o r s z á m mjdn k p n d ó Cp jegyre, m e g tovább egy k é t e s r e m é n y egy s o r s z á m r. Vn ellenben cpőhvtl, borköz pont és Népruházt Bzottság. z ö s z r u h á n k ból m e g n n y s n c s, ebben k o r m á n y r e n d e l e t vjúdk nncstelenség keserű f á j d l m kőzött. O s / es téh ruházkodásunk pokl íme, s ándékkl v n kftőjfzve. n k é t n k é t h á t á n, z e g y k eszmecsere megöl m s k t, z e g y k h t ó s á g gylkolj másk és mnden össze gond már cspás után kevés, kfárdv zt konsttálják, hogy n g y o n kevés m e n n y s é g, m t el lehet, el k e l l osztn. számtn műveletnél, mt m hvtlokbn végeznek, csup tört*szám z e r e d m é n y, mer k ö n n y e b b l e n n e z o s z t ó t e l o s z t n z osztndóv, m n t z osztndó! z nyelvet. ; k l több félmeztelen e s z k m ó, m n t bőrét o s z t ó v l, v g y l e f o r d í t v z knáló rtmetk fók. Tsztábn vgyunk n e h é z m b e z o k jutottk, k k n e k b b l helyzettel, csodtéte- n e m s k e r ü l t m e g k e r ü l é s s e l felgöngyöln. Áprls e hrcok heve e l l n y h u l t ; z e l l e n s é g félmlló e m b e r r e l f z e t t e m e g zl k í s é r l e t é t, E z e n hrcvonlon eges/, télen keresztül h o g y K á r p á t o k o n át m g y r l f ö l d r e j u s s o n. kor tvszg rettentő tus t o m b o l t, melyet Ez s ú l y o s vérveszteség, z é r e z h e t ő b b t e r m é s z e t n e h é z s é g e k vlód t t á n h r c c á v t t k. m e l l e t t, c s k h m r v é g z e t é v é vált Keleten P f l n z e r n e k 95 j n u á r j á b n Jkobe- lőszerhány nyg es K r b b á g k e l l e t t v s s z m e n n e ; z o r o s z o k n k. szövetségesek döntő offenzí Középkárpátokbn z o p > s / " k M. g y r s z á g vár n d u l t k ( o r l c e - T r n o w v d é k e r ő, h o l Reggelzés előtt fél pohár S c h m d t h u e r - f éle h s z n á l t vlód dás g y o m o r b j o s o k n k é székszorulásfcn szenvedőknek vetését. Gondolják m e g. hogy ősz gond m n d e n cslád j t j á n bekopogttod m á r. G y o r s n szét k e l o s z t n t e h á t zt, m m é g e l ő kprhtó. Mert meggyőződésünk z. h gw megnt csk több v n, mn m e n n y látszk, bűnös m n p u l á c ó m é r t é k e t l á n n e m o l y n n g y. m n t z é l e l m s z e r e k n é l s z o k o t t lenn, de á b ű n s o k k l súlyosbb. bflnhöket megfogn, rejtekhel eket Hd árvák elhelyezése. ó s z gondok szürke v r j l e p k el z e m b e r l e l k e k sfvár t r l ó j á t. Még kánkul n p j p e r z s e l, de z ő s z t ő l félő, téltől r t ó z ó gyűjtötte össze, hogy z oroszok észk o l d l á b I l e é néző l e j t ő k r e szállottk le é s e g é s z e n j u s s o n. E n n e k m ű v e l e t n e k z e l h á r í t á s á r z b á r t f h u s z t vonl közelébe j u t o t t k. Jnuár oroszok é s z k szárnyukt Mckensen h d s e r e g végén c s p t n k n é m e t kötelékekkel k e v e r v e, r á n y á b n t o l t á k el, m 4. es z I. hdsereg előretörésre n d u l l k, elérték hegység g e r n c é t nek, v l m n t Woyrsch h d c s o p o r t j á n k lkl es felszbdították Bukownát. Csk z dőjárás m t dott r r. h o g y z e l l e n s é g e t htlms leküzdhetetlen vszontgság k s z t o t t á k m e g l ö k é s s e l Szrenw mögé szoríts v s s z. t o v á b b elönyomulást. C s u p á n Böhm-Ermoll Ugynkkor z o n b n Ljubcscs csoportot z j u t o t t t o v á b b előre h r c o k k ö z b e n C s n é s o r o s z o k dél bztosító c s o p o r t j v s s z n y o m t Btgród között; z v o l t t e r v e, hogy kezet é s ezért 4. h d s e r e g e t szntén v s s z kellett fogjon Przemysl v é d ő v e l, de ksére't m e g Vonn K r k ó r. m n d k é t o l d l o n megnylvá kdt j é g - é s hómezőkön/ u g y, hogy z n u l ó törekvés, h o g y z e l l e n s é g e s szárnyt erőd m á r c u s 22-én z éhségtől kényszerítve, átkrolják, l m n o w l p n o w döntő c s kptuláln volt k é n y t e l e n. Ostromló h d s e r e t á h o z vezetett, m e l y b e n z o r o s z o k t ötven gének felszbdulás u t á n z o r o s z o k újból k l o m é t e r r e l v e t e t t ü k v s s z. hrcvonl m o s t megrohnták Kárpátok egész védbástyáját. Bzurátol Rwkához, P o l c á h o z é s Ndához v é d ő k s m é t hegység d é l lejtőjén h e l y e z vezetett, o n n é t tovább Dunjechez es k á r kedtek el, d e h r c v o n l u n k t z oroszoknk pát s z o r o s v o n l v s s z v é t e l e ezen v o n l o n k e r e s z t ü l. b e t ű k ö n n y r g l v g á z o l j á k le r e m é n y e n k s l á n y keünk! ösz gondok. zonykodás mán ellen. Nőnevelésünket p r k t k u s rányb kell t e rem. E l s z ó! m n d e n t á r s d l m osztálynk. h v t l n o k o k hngosn s n nyomor m e g r kítóbb hvtlnoknők, tnítónők t á b o r á b n. Mert nő h ú s á g t ó l f o k o z o t t t ö b b g é n y még letekel k e l l e n e tt közöttünk megsmételnük, sjn krsztus e r ő n é l k ü l. megoldás m ó d vlószínűleg m é g s e m z. h o g y k é s z ü l ő kormány rendeleteken h ó n p o k o n ál r d í r o z z n k es gullkbn feléptett hvtltömegekre gondol nánk, m k o r ósz g o n d j n k t k r j á k e l o s z l t ; ; ;, k k o r g e n k ö n n y e n megeshetk, h o g y ezek m n d e n g y k o r l t, é r t é k nélkül p r m s órások fogják hrdetn cke-pcke jókrtuk szomorú és feltámdásnélköl h l á t. T ö b b c s e l e k v é s t, n g y o b b gyorsságot é s gen gen sokkl kevesebb bürokrtzmust vlmt. srk hordár lánváb é p u g y. m n t tör vényszék bró l e á n y á b ó l. H o g y m c s o d s z e r e n c s é t l e n poltk ez, zt m n d e n k l á t j. Ko rántsem t n u l á s e l l e n k r d o s k o d u n k m t t. C s k l e á n y n e v e l é s mprktkusság, k s s z - o f e l k u t t n, mndez c s k u g y s k e r ü l h e t, l u tétovázást, fölöslegesen sok mérlegelést, túlárdó eszmecseréket száműzk Ezek nem h á b o r ú s élet h r c eszköze. És n e m zok g ú l á b n e g y m á s f ö l é r k o t t hvtl-tömegek sem, De h m n s z t é r u m o k b n mégs hbom után d ő r e gondolunk. SzktSunk m r e g y kcst vérrel és s ó v á r g o t t békedők ngy feldtr térjünk rá Igen k e d ves, hófehér témát hozunk tt elő mgyr lányok u g sz'.t 38. Lpok un vegén Zemnd Gondoskodás sketnem hdárvkrá. z Országos Hdgondozó H v t l z I z r e l t S ketnémák országos I n t e z e t é b e n (Budpest \ M., Bethlen tér 2. sz.) hus n g y e n e s helyre pályás* tol hrdet. K helyekre, melyek I98 év s z e p t e m b e r h ó első relében fognk betöltetn, m g y r h o n o s 7 és 0 4v között levő sketnem (n és leány hdárvák f e l e k e z e t külömbség nélkül pá j-áz htnk. felvett sketnem hd í r rák z e z e t ben teljes ellátásbn, ruházásbn, nevelésben, részesttetnek, m egyelőre csk egy é v r e bz tosítttk. felvétel kérvényhez melyet n dárv törvényes képvselője r lá cstoln kell:. hdárr születés nykönyv krontt (keresztlevélé) 2. tyjánk hős hlálát gzoló h l o t t nykönyv k v o n t o t, n n k hányábn k t o n prncsnokság, v g y t á b o r l e l k é s z ér tesítését, vgy Vörös K e r e s z t e g y l e t t u á t k o eódó r o d á j á n k hdbvonult hős hláláról vgy e l t ű n é s é r ő l.-zóló értesítését. 3. hdárv skutnémságát, egészség ál hrcvonl könyököl lkotott. keletnek m e g SZÖgle- hosszbbított krpát hrcvonlt észk szárny oldlról védte és egy gorlce- lrnow áttörés s k e r e e s e t é n begöngyöl thető lett v o l n.. M l t t z áttörőcsoportot M c k e n sen ltt készenlétbe helyezték, f g y e l m é t hrcvonl m á s p o n t j n tüntetésekkel. Május 2-án z oroszok kötötték le rövd, h e v e s t ü z é r gylogság t á m d á s r s é g előkészítés után n d u l t é s áttörte z o r o s z o k h á r o m s z o r o s, k t ű n ő e n megépített állást. z áttörőcsoport g y o r s előrehtolás következő n p o k o n z é s z k r c s t l k o z ó hdsereget s m g á v l r g d t. E htlms lendülettel s z e m b e n z o r o s z o k k á r pát s e r e g é n e k, h c s k n e m k r t mgát el vágtn, nem mrdt m á s hátr, m n t h o g y szn tén v s s z v o n u l á s ú t j á r l é p j e n. S z k d t l n üldözés k ö z b e n h d s e r e g e n k e l é r t é k Sn-vonlt; z o r o s z o k m á j u s 2-én z u z s o k s z o r o s t ó l k e l e t r e s m e g h á t r á l t k. jroslu, Senw é s P r z e m y s l h e l y s é g é k n é l e r ő s hídfők v o l t k, e r ő sítések hrcbvetésével t o v á b b t á m d t k. d ü h ö d t ellentámdások d c á r e z e k m e g e r ő Snnál, hol Rdymno, dített helyek j ú n u s 3 - g m n d szövetségesek z elrontott gyomrot 2-3 o r ltt telje sen r n d b d foozzs

3 98. ugusztus 0 >Komárom; Lpok«oldl tpotát tgyébként test él szellem épségé Igzoló htóság orvos bzonyítványt. bdárfáoet, Hetőleg mártásr köteles h. tátsrtosójánk (nyjánk, ennek nem létében mndfcrt ágbel n^y>zl!wm**k) regyon* tlnságát, tte/óteg vgyon állpotát és év jövedelmét gzoló htóság bzonyítványt. Bs» bzonyítván! rr. s terjedjen k. hogy hd árvánk vn-e állndó jellepü tnmány vgy jótékonyság segélye ás hogf z eltrtásár kötele hozzátrtozó vgyonából vgy jövedelméből hdárván kvn hány gyermeket trt el. felvétel kérvényeket felsorolt mellékletekkel felszerelve z fer. Sketnémák Országos lotézete gzgtóságához (Budpest Vl., Bethlentér 2. sz. f év ugusztus 20 g kell benyújtn. Budpest, 98 ju u> l.. z Qróf Telek Pál. Országos Hgí'. [fl elnöke, Kton ktüntetések. folyó év júlus hvábn dományozott ktüntetések díszes soroztát tlálj z lábbkbn z olvsó komárom és komárommegye ezredek kötelékében szolgáló tsztekről. őfelsége z ellenséggel szemben tnúsított vtéz mgtrtásuk, részben pedg ktűnő szolgáltk elsmeréséül következő ktüntetéseket dományozt: Ferenc fózsef-rend fs:t keresztjét hdéktmémyel: Bergmyer Rezső 2. gy.-é. ezredesnek, egy gylogezred prncsnoknk, Verspyck Frgyes 2. gy.-é. lezredesnek; vskoronrend 3. osztályát hdéktménnyel és krdokkl: z ellenség előtl elesett Stngt Rezső 2. gy.-e. főhdngynk, Csomor Gyul 6. nehéz tüzérezred trt. főhdngynk, Nkolc Dánel 0. tábor vdászzászlóljbel százdosnk, Nodrovczky Sándor 5. huszrezredbel százdosnk, Gosztony és Kövesszrv Gosztony Sándor ugynezen ezr. főhdngynk, nemes Hödl Rezső őrngynk 29. gy ogezredben, beosztv vezérkrhoz ; Ferenc József-rend lovgkeresztjét hdékítménnyel és krdokkl: vnczert János 29. gy.-e. z ellenség előtl elesett főhdhgy éle mez es lsztnek, Sehlossegg Schlossreíc lfréd 5. huszárezredbel lezredesnek; kton érdemkereszt 3. osztályát nv-! százdos. k, sodszo hdéktménnvel és krdokkl: oszlót 7. h Müler Gusztáv cs. és kr. 29. százdosnk; gylogezredben kton érdemkereszt 3, osztályát hdídsztménnye és krdokkl: Pollák m. kr. 3. népf. gylogezredben népf. százdosnk, Kudler Ján s 2. gy.-e. őrngynk, Grosz Gyul 29. gy.-e. trt. százdosnk, Szch Ottó 9. kezébe kerültek. Mnthogy dőközben Boroevcs és Böhm-Ermoll Sn és Dnyeszter között előre jutottk, Lnsngen pedg z oroszok suly< s áttörés cst után Dnyeszterg vetette vssz. Lemberg most már délről s fenyegetve volt. Ebben helyzetben z oroszok m gyenge bukovn kelet szárnyunk ellen ntézett tömegtámdásokkl próbálták meg hdszerencsét mguk oldlár térlen, de Pflnzer Lnsngen tovább skerenek kknázásávl cskhmr mg s előre mehetett és júnus közepég egész Bukovn felszbdult z oroszok lól. így z oroszoknk legkülsőbb kelet szárnyunkon elélhető sker.te nnál kevésbe lehetett gondoln, mnthogy szövetségesek nyugt hdserege megújított támdásokkl Lemberg felől oldlbn fenyegették őket. Ezek hdseregek áttörték Sn és Wereszyc közt vont három védelm állást és Böhm-Ermoll támdó csptj júnus 20-án Lemberg crős erődítése előtt állott. Itt z oroszok még egyszer megkíséreltek, hogy elkeseredett ellenállást tnúsítsnk, de ez Böhm- Ermoll döntő támdás után összeomlott. Júnus 22-én tábornok cspt élén bevonult városb. Mnthogy lemberg győzők z oldláb kerültek zoknk z oroszoknk, kk még Dnyeszternél hrcoltk, ezek most vsszvonultk. Lnsngen zután kelet rányb knyrodott és elérte Zlot-Lpát; Pflnzer cstlkozott hozzá Dnyeszter hosszábn. Offenzív hdseregenk főzöme zonbn Bug és Vsztul között brest-ltowsk vonl ellen htolt előre, hogy z oroszok főerejét délről, Glícá táb. vdsz zászlóljbel főhdngynk, dr. Rácz rm 29. gy.-e. trt. főhdngynk, Kolecsány Kálmán 2 gy.-e. frt. főhdngynk, z sflenség előtt elesett Jr. Szántó Gáspár86. gy.-e. trt. hdngynk. Csengén Háezky Ferenc 5. huszárezredben százdosnk, nemes Kós Zoltán 2. K. tozérezredbel trt. főhdngynk, Csnov Egon ésmensch János 2. gy.-e. t-t. főhdngyoknk, Gnz Bernát 2. gy.-e. trt. hdngynk, Morvy Ljos 3. népf. főhdngynk, dr Ungár ldár 3. h. gy.-e. beosztott népf. főhdngynk; z ezüst vtézség erem /. osztályát tsztek részére Nvrtl Rkárd 2. gy.-e. főhdngynk; legfelső dcsérő elsmerést másodszor krdok dományozásávl: Szőts Frks 9 táb. vdászzászlóljbel trt. főhdngynk, Podhrágy báró Popper Lothár 5. huszárezr. trt. főhdngynk, Teszler Géz 29 gy. c. trt. százdosnk, Hnke Ferfnc 5. árkász zászlóljbel trt. főhdngynk, Msron János 29 gy. e. \í\r\. főhdngynk, Pómmer ljos 33. tozérezredbel főh tdngynk. legfelső dcsérő elsmerést újólg krdok egydejű dományozásávl : Klen Ervn volt 7. vártüzér zászlójbel, Erns Péter 29. gy. e. főhdngyoknk, Strodl Ferenc 2. gv. e. százdos számvvönek, Gretcs Árpád 9. tábor vdász zászlóljbel százdosnk, Wener Oszkár és Pfcfer Tvdr 29. gy. e., Postl Károly volt 7 vártüzér zászlóljbe] trt. hd* ngyoknk, Ghyczy Kálmán 2. gy. e. trt. főhdngynk, Bezdek llngó ugynezen ezredbel trt. hdngynk, Mjor Istvánt 3. h. gy. e. főhdngynk, dr. Mohácsy János népf. főhdngyn k, Dobrovts László 5. huszárezredbél százdosnk, Pthó Gyul 2. gy. e. trt. hdngynk, Beck lbert 29. gy. e. százdosnk, dr. Zetény Csukás Bél 3. hegy tüzérezredbel ezredorvosnk, Smstg Ervn II. nehéz tüzétezredbel trtlékos főhdngynk, Neumnn Eml 6. nehéz tüzétezredbel trt. főhdngynk, Ptlghy Dezső 3. h. gy. e. ezredesnek, egy honvéd gylogezred prncsnokánk, dr. Gergely (Grünhut) Sándor 3. h. gy. e. beosztott népfölkelő segédorvosnk, Jónás Tbor ó. nehéz tüzére,:, trt. főhdngynk, dr. Ghyczy János 9. táb vdász zászlóljbel trt. főhdngynk, Lx! Rezső 2. gy. e. (rt. főhdngynk, Brtnek Ferenc 2. gye. tábor lelkésznek. Györké György 3. honvéd gye. Szbó Iá 3. honvéd gye. behonvéd gye. lezredesnek, legfelső dcsérő elsmerést krdok dományozá ávl: Herczeg László cs. és kr. 2. gy. e trt, hdngynk, ur. Blum János volt 7. vár.ízér zászlóljbel trt. ezredorvosnk, Sprngwld Sznszló 29. gy. e. lezredesnek (különleges lklmzásbn ktűnő szolgáltért), Rosenberg Gyul 2. gy. e. trt. hdngy- ból és észkról, Keletporoszországból és Kurlndból átkrolják és egydejűleg Vsztules Nrew-vonlt homloktámdássl htlmukb kerítsék. z co. k erődrendszerükben bzkodv, zt htték, hogy leglább Lengyelországot trthtják, zonbn szövetségesek fölényes támdó strtégáj 6 erődöt ht héten bele feldásr kényszertette és ezzel eldöntötte Lengyelország sorsát. Brest-utowsk eleste után ugusztus végső npjbn m legkülsőbb dél szárnyunk s támdásb mehetett át és 95 végég következő vonlt érte el: DnyeszterStryp Ikw, Dubnótól kedre. PutlowkKormnptkStvr, Tovább észkr Lpót herceg és Hndenburg hdseregcsoportj cstlkoztk. z újévtől jnuár közepég rettentő erő felhsználásávl megndult úgynevezett újév cst, mely Pflnzer és Bothmer ellen rányult, mjd Prpjetmocsrktól délre és észkr csknem z egész hrcvonlr átcspó hrcok, végül z oroszok márcus offenzíváj ezen hrcvonlon csk egészen lényegtelen változásokt tudott elérn. Ezzel szemben z 96-k nyár offenzív folymán, melynek célj z volt, hogy súlyosn szorongtott olszokt tehermentesítse és Románát rábírj z ententehoz vló cstlkozásr, ugusztusg Bukovn legngyobb része, Kelelglcí és Wolhyn egészen Ttár-szorostól észk ránybn Bródyn keresztül, Lucktól nyugtr és Stochod mentén vezető vonlg z oroszok kezébe jutott. Román belevtkozás után Wolhynábn, Keletglcábn és Bukovnábn újból ngy támdások következtek, melyek zonbn sem nk, somogy Károly 33. tábor tüzér, Rdó Imre volt 7. várt. zászlóljbel, dr. Schmdthucr Vlmos 2. k. tüzérezrcdbel és Sedler Henrk. nehéz tüzérezrcdbel trt. hdngyoknk. Vojcsek Ferenc 3. honv. gy. e. trt. hdngynk ( bronz vtézség érem dományozásávl), Hvs Jenő 3. h gye. trt. főhdngynk, nemes Fröhlch-Huptmnn Győt 5, huszárezredben őrngynk, Báron Ede 2. gye. trt. főhdngynk, gróf Serény Mk- V l 5. huszárezredbell hdngynk, gróf P^lf.y József 5, huszárezr. trt. hdngynk, Hydn Henrk 8. helyőrs. kórházbel tábor lelkésznek, Toók Gyul 3!. népf. hdngynsk, Kolozsváry László 3. h. gye. hdnevnk. koronás rny érdemkeresztet vtézség érem szlgján : Meche ntl 29. gye. trt. főhdngynk vsút szolgált terén ktűnő szolgált elsmeréséül, ílosvy Ljos voll 7. várt, zászlóljbel trt. hdngynk. VRMEGYE. (f) Szbdságon Dávdhdzy János, cs dóköz járás föszolgbráj egészségügy okokból két hefl szbdságr távozott. (t) Szbdságról. Krcsy Mklós másodfőjegyző és dr. lp Gyul vrmegye f.levéltárnok, közélelmezés elődó szbdságukról vsszérkeztek. () elsmerő okleoél. földmvelésügy mnszter Lózert Kálmán földbrtokos, gzdság tudósítónk számos éven át kfejtett buzgó működéséért elsmerő oklevelet dományozott ( ) Helyettes kőroroos. (óváros-vdék üresedésben levő körorvos állás teendőnek ellátásár dr. Wener Dávd tóváros orvos nyert megbíztást (+) fl vármegye rumml uló ellátás pénzügymnszter közönség rumml vló ellátásár 252 hektolter fnom lkoholt utlt k z lspán részére, melyből 40 százlék lkohol térfogtú rum lesz készítendő. Ebben z ügyben sztlos Bél lspán elnöklete ltt pénteken értekezlet volt, melyen szétosztó bzottság tgj vettek részt; dr. lp Gyul közélelmezés el ldó smertette z ügyet és jvsltár szeszkészletből terület beosztás lpján két vármegye és négy város rumkésztő I. I - t ' - -::«..... R_t^~~c> r\l^3í\v.u» C/lllUftlII u unu. /*.... «...> Bány Sándor pénzügy tnácsos tervezete lpján történk. z egész rum mennység felét korlátln tlmérők, egy negyedét korlátolt tlmérők, egy negyed részét munkás jóléü ntézmények kpják, lterenként 3 K árbn. z elárustás jegyek ellenében történk. mféle lényeges változást helyzetben nem tudtk elődéz n. Ezek támdások 97 jnuárjág trtottk. Ezzel szemben cár urlom bukás után z orosz hdseregben szétbomlás jele kezdtek muttkozn. z n orosz kormány zt kjelentést tette, hogy hódtások nélkül békét kr kötn. Ennek megfelelően következő hónpokbn csöndes megegyezesse! fegyverszünet urlkodott, m-len Kerenszk z entente-htlmk nyomás ltt 97 nyrán uj offenzívát ndított és mntegy 30 hdosztályt támdásr ndított Lemberg ellen. júnus 29-én ktört offenzív z oroszoknk zt skert hozt, hogy júlus elején szövetségesek hrcvonlát Konuchynál néhány klométerrel vsszszorították és brtokukb vették Kluszt. Eközben szövetségesek erőteljes ellentámdást készítettek elő. Míg z oroszok tévedésbe ejtésére Klusz vdékén erős támdásokt folytttunk, fötámdásr rendel erők Zborow Zwzyn-nél szemközt gyülekeztek és nnen törtek előre júlus 9-én. z orosz kötelékek, melyeket poltk felfordulás belsőjükben félg szétzüllesztett, nem tudtk elegendő ellenálló erővel szembeszálln támdássl és gy már néhány np múlv z egész front Kárpátokg és román htárg megngott. ugusztus első npjbn megszállott Kelctgüc legngyobb része és Bukovn véglegesen felszbdult és ezzel z osztrák-mgyr csptoknk Oroszország ellen rányuló hdmüvelete befejezéshez jutottk, melyet zután brestltowsk békekötés pecsételt meg.

4 4. o d.komárom megvásároln, tt (;-) Ndeltesltés. pcrbde j e g y z ő ; állásr z udvr j á r á s f ő s z o l g b r j ScheUer Zoltán kürt dóügy jegyző n e v e z t e k h e l y e t t e s ü l. ( f ) G y e r m e k n y r l t f á s vármegye e l h e l y e z e t t osztrák gyermekek cg) része ugusz tus >éfl m e g é r k e z e t t Értekezlet s e r t s h l z l l s L t p >k 98 pedg enny 0 év ltt sem terem város htóság kérelemmel fordul földmvelésügy es közélelmezés mnsterek- béz, I) >gy hányzó érpmernyseget bztosíts város hzlló közönsége részére. H l el ske rül, gen kevés elláttln lkos mrd /sr d o l gábn. tárgybn. ertéshzllásnk sóretkezst!;};' m leendő bztosítás céljából sztlos Bél lspán köz HÍREK. ség jegyzőkkel értekezletet trtott, melyen csoportos hzllás előnyet smertette z elődó. ugusztus 3. jelentős d á t u m ez n p földmvelésögy mnszbr lujml z ly hz rég mull dőknek. 849 ugusztus 3-án volt llásokt mndenkel psn támogtn, tkrmány) f e l o l d n esetleg kutln. z értekezleten z! szbdsághrc utolsó cstáj z ács cst, hol kívánság dombor I tt k köz égek >sz ről, h ő s h o n v e d e n k vsszvonulásr k é n y s z e r t e t t e k Hynu sereget. m vérzvtros d ő k b e n hogy szövetkezet lpon történő hzllásból s kegyelettel g o n d o l u n k vssz z e l h u n y t e l s ő sorbn rármegje ellátt n lkossál gé hősökre, k k z ács erdőben t é r t e k n y u g v á s r nyet kellene kelég ten. s o t t várják z ngyl h r s o n megszóllását. (f) Álltbetegségek nánnegge lerllletéfl vármegye területén z lább járványos beteg ségek leptek t e! : serlesvész L ' ^ v l. Szend. Vérteskethely, Per bele, z ebves gettség K ü r t. lórühkór Szőny, Kömlőd, lépfene Bánhd. s e r t é s p e s t s Környe községekben. M e g s z ű n t e k következő járványok: ser tésvész Sánhd, Qút, Ete, Kocs, T á r k á n y, l ó r ü h k ó r Kocs, N e m e s ó c s, Ö r s u j f l u. lépfene Bánhd, Keszegflv, sertéspests Nszály. sertésorbánc Kocs, hólygos v r s z e r v ségekben. T ó v á r >s, Ksbér. kütés T á r k á n y köz VROS. v kozlk ms:ottk ruhávl vo ellá tás. komárom népruházt szétosztó b z o t t ság hétfőn gról Dezsst János főspán elnök-. lete ltt ülést t r t o t t, m e l y e n z ö s s z e s h v r é s z t v e t t e k. D r. lp Gyul e l ő d ó smertette z ü l é s t á r g y á t, m e l y k ö z l klmzottk m á s o d k negyedrészének r u h á v l v l ó ellátást célozt. E r r e hvtl főnökök megtették j v s l t k t. kosztndó ruhák 20 *- elsőrendű szövet és k e l l é k e k b ő l, 5 0 «- másodrendű és 30* - hrmdrendű ruh lesz. Folymtbn v n nő l k l m z o t t k ruhávl v l ó ellátás s, k k n e k m o s t fele r é s z e s ü l r u hábn ; e g y n e g y e d r é s z ü k szövete é s k e l l é k e ket, m á s k negyedrész nyár b l ú z r v l ó k e l tl főnökök mét tog kpn. pol őrmester z lább k: r o z s l s z t b ő l sütött kenyér klójánk legmgsbb r t se fu< rben x kenyérár. h r d e t é s t bocsátott búzlsztből előállított kenyér r \V f b e n, bs é rozslszt keverékéből előállított kenyér r t s>6 fllérbe állpítom meg. frs.-> kenyér ksütése ntá 2 ór eltelte előtt forglomb n e m hozhtó z éttermekben, kávémérésekben, c seegekereskedósekbeo, sóvl mndzon üz letekben, melyek étel vgy tl mellé kenyeret s kszolgálnk, : ő d-k.-uybn k>/»l. t- todó kényé ár 8 fllér, mgánfelek áltl fzetendő kenyér sütés djk fejében ?z. rendelkezésemben megállpított rk követ e l h e t ő k. Ezen hrdetés mnden kenyérélárustó helységben kfüggesztve trtndó, ütű prosok és elárusítok trtoznk ezen kívül mndenkor e l r u s t s r készletben tro»tt kenyérmnőségét tzlethelységben vgj k r k t b n mndenk áltl könnyen megláthtó h e l y e n kfüggesztendő t á b l á n j e l e / m. kávéház és vendéglő helységben ped k vetkezö veg I l bl csk f \g esz tendő k,. ö d -k kenyér fllér B tábl rendőrfőkptány áltl láírndó. Ezen rendé létemnek k r kenyér mnősége, kár z r k é suly tekntetében elkövetett áthágás es te. 8. g értelmében 2 hónpg terjedő elzárássl é 600 koronág terjedhető p é n z b ü n t e t é s e büntetendő khágást képes, b e n rendelet zons é l e t b e lé;.. Komárom, 98. u g u s z t u s & r. Sbé Géz polgármester. \ Hány dsznó hízk Komárombn? J ú l u s z s 3 - g kellett bejelenten m n d e n k n e k sertéshz llásr vló gényét város h t ó s á g n á l. Jel l e m z ő h e l y z e t r e, h o g y több m n t s e r t é s b e j e l e n t é s érkezett bzottsághoz, mely két métermázsájávl 48 vgon árpár dott vásár lás e n g e d é l y t. b j z o n b n ótt v n, h o g y ezt z á r p á t c s k K o m á r o m t e r ü l e t é n lehet k o m á r o m f ü g g e t l e n s é g kör k ü l d ö t t - e g e z dén s e l z r á n d o k o l t z ács e r d ő b e d r. WélSZ Mks és Boldoghy Gyul rökök vezetéséve s megkoszorúzt h o n v e d e m l e k e t. z ü n n e p b e s z e d e t d r. Wesz.Mks trtott S z e m é l y hírek. W János, po zsony tnkerület f ő g z g t ó j p é n t e k e n bucsulátogtásr K o m á r o m b érkezett, ezl megelő zőleg vett bucsul pnnonhlm f ő p á t t o l s. Horváth K r s t ó f, Bencés-rend házfőnöke néhány het szbdságr üdülés céljából Zl p á t b utzott Sörös P o n g r á c főskol t n á r, M. T u d. kdém tgj, k v á l ó földnk átutzóbn egy npg K o m á ó m b n trtózkodott. Drju József előléptetése* örömmel d u n k h.t ról, hogy Őfelsége krály Vrj József pénzügy tnácsosnk, k o m á r o m t r s á s á g e közkedvelt, rok< tszenves t g j á n k pénzügy f ő t n á c s o s c z m e t es j e l l e g e t d o m á n y o z t. jól m e g é r d e m e l t előléptetéshez ő s z n tén g r t u l á l u n k I fl gyön* főegglutzmeggéből. krály közokttásügy m n s z t e r előterjesztésére győr székeskáptlnbn dr. Gksswen S á n d o r ö k nonok röldnknek z éneklő k n o n o k s á g r VrtS Károly k o m á r o m f ó e s p e r e s n e k r á b f ő e s p e r e s s é g r e é s Szetltvdny J á n o s p á p főesperesnek k o m á r o m főesperességre vló fokoztos előléptetését j ó v á h g y t. dományok Károly krály g y e r m e k n y r l t t á s k c ó r. körünkbe nyrlásr é r k e z e t t osztrák gyermekek ebtásánk j v í t á s á r polgármesterhez eddg k ö v e t k e z ő domá n y o k é r k e z t e k he: özv. H s z B e r t l n n é K. Háber J e n ő, W e s z L p ó t 2 0 *» K, D e l e j G é z 8 0 K, B r u n rnold, d r. Ruscher Zsgmond K, Schmdthuer Ljos 0 0 K, Brenner Márk, Herczog Ignácné, Pvetz L j o s n e, G u l y á s Zsgmond, Szunyoghy testve tek ü ) h<) K. Hál.> köszönet nemesszvü dkozóknk! K o m á r o m eleset h ő s e. teségének sttsztkájához háború négy éves vérvesz- héten z lább pótlás érkezett hozzánk: Ifjú Berz János ács. cs. és kr. 2. gy. 3 2 éves. Zszkownál 97«ugusztus 27-én fejlövés folytán h ő s hlált hlt. Áldás emlékeé I ezred, Uj t n k e r u ' e l b e o s z t á s. közokttás ügy m n s z t e r k o m á r o m é s t t k t l. fő gmnázumokt budpest-vdék t n k e r ü l e t h e z cstolt. D r. Bdcs F e r e n c k r. t n k e r ü l f ő gzgtó szerdán k o m á r o m főgmnázum meglátogtásár vá sunkb é r k e z e t t, h o n n n másnp pnnonhlm főpáthoz utzott. Idegen rendjel. krály megprn csolt, bog] Glckhfelden Schuh Róbert f>. hu szárezredben ezredes p rosz krály vskereszt 2, osztályát elfogdhss és vselhesse. Uj j o g g y k o r n o k. g y ő r k r. Í t é l ő t á b l e l n ö k e d r. Vrjú József végzett joghllgtó, trt, tüzérhdngyot, Vrjú J ó z s e f p é n z ü g y t n á c s o s, s z á m v e v ő s é g főnök s/ép k é s z ü l t s é g ] fát győr k r. tábl kerületébe j o g g y k o r n o k k á ne vezte k. ílyuglmzás. krály elrendelte, h o g y Povsc V l m o s 29. gye. lezredes, m n t cspt szolgáltr hdseregben l k l m t l n, de hely s z o l g á l t r l k l m s 9S j ú l u s -vel n y u g á l l o m á n y b átvétessék. ftoffcfzlu 0 KtlnlrtéS DőrŐ! Kereszt k ö r ö l rrdet t k r t Ferenc Selvátor kr, ke. Vörös KereszI védnök helyettese dr. Vrágh Gyul tt járás orvos, vármegye tb. főorvosnk kton egcszsegüfv k ö r ü l szerzett kváló erde me elsmeréséül Vörös Kereszt 'l oszt. dszjevén>'ér d mányozá. - Knevezések 3 b í r ó s á g n á l. z gzság- ügy mnszter dr. jncsó Ljos, győr kr. téőtábához berendelt komrom htr. járásbíróság és Molnár Jenő dr. komásom kr. törvénysék jegyzőké: jelenleg lk&lm zásuk helvén IX. fzetés osztályb sorozott ;egyzőkké nevezte k Uj s z á m v z s g á l ó m. kr. pénzügymntszte Őregosts József tten pénzügy szám ellenőr jeleneg állomáshelyén v ló megh gyássl soronkvül pénzügy számvzsgálóvá nevezte k. Dégrehjlóbél polgármeslet S.. - r o s t ő v e n y n o s g csütörtökön v á l s z t ó t p o l g á r m e s t e r t. Közfelkáltássl, e g y h n g ú l g dr. r u r n e r Mhályt v á l s z t o t t á k m e g polgármes terré. Dr, Thurner k v á l ó pénzügy szkemberf k székesfehérvár pénzügygzgtóságnál m n t végrehjtó k e z d t e pályáját. dmovc* Jáoos korárom-szemere plébános f hó 4-én trtott roymséjét. z ünnep msé Szecsány Gyul szt.-péter, Gyürky I s t v á n psrbete, K r d h o r d ó István kürt esperesek ós Hkky l - u m jászflus plébános segédletével végezte. Szecsány Gyul meghtó beszéde után felolvst her«czgprmás Gdmenc dájánk t ünnepeltbe* Intézett Qdvözló l e v e l e t. d n o v c - J á n o s plébános 50 évből 43 éret Szemerén töltött, mért s z üdvözlők között elsősorbn megjelent közég szeretetének es hálájánk jeléül egy értékes emléktárggyl jándékozt m e g ősz lekg tsztorát z rny ntse után z ünnepelt hívt meg brátságos ebédre z egybegyűlt vendégeké^ m e l y e n számos felköszötő hngotl el. rnyms. knevezések. krá?j» d Gyul százdost 98. m á j u s l - rnggl Őr* nggyá, Btásy János é Petrovcs György t&* hnngyokt szzd ssá, Dénes Ljo trt. záslóst hdnggyá, Pougrácz Ferenc egészségügy z á s z l ó s t egészségügy hdnggyá nevezte k Honvédség* 3, h. g] e, kötelékében. tszt k n e v e z é s. krály dr. Herczfeld Uór népf. főhdngyot százdossá nevezte k 3. népf. gy, e. kötelékében. Népfölkslö Uj [^gmnázum tt fő gmnázum gzgtójává kegyesrend káptln gzgtó M^ ss Mhály budpest főgmnázum tnárt nevezte k, k tt fögmnázubn már lá togtást s tett. Közjegyző helyettesítés. po közjegyző knur ngygmánd közjegyző állásr helyettesül dr. Pr Ljos tt kltály közjegyzőt rendelte k. Clőípletés. pénzügymnszter b á nyászt tsztvselők Bernkey Győző egyestett létszámábn Selmecbányá kr. nököt, derék földnket, mérnökké segédmér nevezte k állomáshelyen vló meghgyás mellett. Pntér tnácsos, cmzete > V gzgtó, Ferenc József-rend l o v g j, J ó k Közmvelödés es Múzeum Egyesület lelnöke, t t f ő g m n á z u m v e z e t é s é t ő l v s s z l é p e t t. P n t é r Elek több mnt félszázd műkö dk t n ü g y p á l y á n é s t t főgmnázum z ö l e l k e s fárdozásánk és gtácójánk köszönhet l é t é t. T ö b b mnt negyedszázdot költött el T t á n, mnt z ottn " k e g y e s r e n d g m n á z u m é s n t e r n á t u s r e k t o r, kre h á l á s nyuglomb. Klek kr. szeretettel g o n d o l n k v e z e t é s e ltt m ű k ö d ö t : tnárok épp ugy, mnt tnítványok ezre. kváló tnférfu, kt m u n k á s é l e t p á l y á j l t t krály kegy s z á m o s ktüntetéssel d í s z í t e t t tel é s Tttóváros t á r s d l m o s z t t l n m e g b e c s ü lésével és tszteletével vett körül, n y u g l o m évet T t á n szándékozk tölten. d j Isten, h o g y m u n k á b n eltöltött tsztes é l e t p á l y á j után s o k á g é l v e z h e s s e jól m e g é r d e m e l t n y u g l m t. Kneuez.es honvédségnél h o n v é d e l m mnszter Csomy Árpád, Nessky Bél, M t u BChek B é l hdpródjelölt őrmestereket 3. honvéd gylogezredhez trtlékos zászlósokká nevezte k.

5 98. ugusztus l *.. R o m á o o Megjöttek z osztrák gyéretek. T e g n p délután bécs s z e m é l y v o n t t l érkeztek K o m r o m b z o s z t r á k nyré) g y e r e k e k, számzernt negyvenketten, k c s k é k j ó k e d v ű e n v tk le v o n t r ó l, h ú g r ó f Dezsse János főspán, F. Szbó G é z polgármester, vlmnt Kss Endréné, Lehet ntlné és dr, Ruseher Zsgmondné v e z e t é s» ltt többtgú hölgj bzottság fogdt ő k e t. Persze első dolguk v hölgyeknél*, hogy z ndóház első osztályú éttermében meguzsonnáztssák jóétvágyu p róságokt, k k kávét, \ó ngy d r b klácsot Lt ok 6 oldl c s. es kr 2 k sz. tábor tüzér Kton k n e n e / ^ - d L V 3 s h j d s e r e c n é h k r á v knevezte t r t l é k b n főhdngyokká: ezred eze'ótt 5 sz l o v g l ó tuzer usztly) M o r g e n s t e r n K r o l y 2. gy.-e., b e k e t : M k l ő s í hd l b u m cs é l k 2k. sz. tábor t ü z é r 9. táb v d s z zászlóljbel t r t. hdngyokt; e z r e d (előbb 5, lovgló t ü z é r osztály), m e l y Komárombn s s m e r t, nemkülönben mn m n h d n g y g y á : Pethő György ő. huszárezredben den osztrák-mgyr e z r e d h d l b u m o t b o trt. z á s z l ó s t ; tüzérségnél százdossá Ferber ; J ó z s e f 33. n e h é z t ü z é r e z r e d b e l t r t. f ő h d n gyot, főhdngygyá: Gábor B é l 33«n e h é z tüzérezredbel, várbogy, l k és lsógellér Závody lbn d r. 2 k tüzérezredbel, B c s k e j J ó z s e f 33. táb tüzérezretjbel trt h d n g y o k t. s hdeg sertéshúst kptk kóstolóul. Uzsonn után g y e r e k e k e t összeválogtták kosztd» g z d á k s hzvezették őket d e g l e n e s ottho j j nukb. Bro Elek gyász Szomorúsággl és meglletődéssel értesültünk rról, hogy komá rom társság t ö b b éveu át volt előkelő, k e d v e s tgj, Bró Eekuó rsszouy Budpesten meg hlt. Csládj következő gyászjelentés dt k : Bró Elek mnt férje, Már, Kálmán, dr. R*- n y Györgyné s z ü l e t e t t Bró Mrgt mnt gyer meke, özv Jrszek Nándorné szü etet Koller * ntón mnt nővére, Krőskövj Mrgl és Prágy Elemérné született Erőskövy Erzsébet mnt h ú g, v l m n t dr. R»n\í I lyörgj m t vejegy mguk, mt z e g é s z rokonság nevében s, ' fájdlomtól megtörten jelentk, hogj szeretett, jóságos felesége, drág jó édesnyjuk, sgye' m d r g testvére, szeretett jó nénkéjük és drág j ó nyós Bró Elekné született Koller Klemen I ln folyó hó 28-án hjúdbn, életének r*u évében, h o s s z s és kno szenvedés után jobb l é t r e szenderül* z Istenbo boldogultnk hü t t e t e m e t kerepes uü temető hlottá házábn. folyé h ó 30- délután 4 órkor róm. k «t. egyház szertrtás. - / - M n t történő b»szentelés ut n Szegedre szállítjuk és z ottn belváros róm. k t h. temetőben ugusztus h ő t én délután órkor, drág jó n e v e l ő szülő mellé heyezzüc örök nyuglomr Drág hlottunk lelk űdfe rt z engesztelő szeot mseldozl folyó hó 30 án reggel 8 ó r k o r fog. z u s szent zve lemp tornábn Vtár-utc) Mndenhtónk bemu látttn Budpest, 98 j. 28. Drág, kedves j o h l > tnk nyugodjál z Ó b n békében! á m e n! Temetése lklmából Szeged Nplóbm következő k- nekrológot olvssuk: H zjöt bálkrálynő. Néhány < v ü z e d elő t. ünnep t szépségek v o l t k Szegeden Koller lányok, népszerű K o l l e r negyvenhtos ezredes leány, Kementu kssszonyból ztán Bró Elekné lett, felesége Bró Eek fotymmérnöknek, k m o s t mnszter osztálytnácsos, hjdn h l k r á l y n ó t h e t e n hozták hz Szegedre, c-tütörök délután h e l y e z l e k örök nyugtomr Ő mg kvnkozott temetöjéh k e d v e s városnk, mely fjont rgyogás l t t á, gyermekálml crógtt tszprt s z e l l ő j é v e l. H í j d m ntm jóbrátnök egykor gvllérj l l t k körül k o p o r s ó j á t. holló fürtök zót megszürkültek, hullámos szőkeségeket kegyetlenül letrolt z dő. múlt pedg c s k könycseppekben tér. vssz s egy föld l t t lkásr m u t t. m e l y m n d e n t elföd egyszer, m Bép v o l t, z életben, tvsz álmodozást, önmgunk előtt s megm gyrázhttln hlk sóhjt, rjongást, szerelmet, sőt óh, jj z f j ú s á g o t, meg bálkrály nőke s f társdlom szfue. E h é t e n z lább ; B CSájt k, m e l y z e z r e d h ő s t e t t e t é s c s e l e k e d e t e t, vlágháború l t l történ mnden mozz n t t s z ó v l es k é p e k k e l l l u s z t r á l j. jöve delem tszt célj, egyrészt támogtás z e z r e d özvegyenek és árvánk, másrész) z e l e s e t t e k hozzátrtozór f o r d í t n d ó. z o n k í v ü l r o k k n t Kneüczés. krály Kolldny Ferenc p á p prelátus, ák p á t, ngyvárd l t n segélyhez s járul. könyv á r. m e l y két kötetben fog szertrtású k n o n o k földnket, kváló t ö r t é megjelenn, körülbelül koron é r t é k e t n e t t u d ó s t hteles hely l e v é l t á r k o r s z á g o s képvsel. Egydejűleg z o n b n htározott áf felügyelőjévé t o v á b b három év trtmár foly nem állpthtó meg. z ezred, mely hosszú ttólgosn knevezte. ttléte ltt s o k b r á t o t s z e r z e t t m g m á k, h népfölkelő tszt knevezés* / lletékes I írozottn számt mndennemű támogtásr, c s p t p r n c s n o k báb >ru t r t m á r Mller mely hd lbum érdeket cs mnél n g y o b b Jkb cs, és kr. 2. gye egyéves önkéntes terjesztésé llet, ötven koronán vló felülftzeorvosnövendéke 4 nép. p r n c s o k s á g tesek h d lbum rnyfüzetében n é v l e g l e s z n e k megörökítve. Mndzok, k k e z e n k e d v e s nylvántrtásábn népf, e g é s z s é g ü g y zászlóssá ü g y n e k áldozn k r n á n k, k é r v e l e s z n e k, h o g y nevezte k. n^upcgurűstás Hsenfrtz Mátyás komáromtrján születésű és lletőségű tenger é s z cslád n e v é t Hlmos-r v á l t o z t t t bel- I ügymnszter e n g e d e l m é v e l. E s z é p p é l d köve- \ tésre méltó voln n e m mgyr nynyelvű v á r m e g y e községenkben. > m e g r e n d e l é s ü k e t 2 K sz. t b o n t ü z é r e z r e d pótütegéhez h d lbum s z e r k e s z t ő s é g é n e k Komárom, Fort-Sndberg beküldenék, m á l t l e nemes U n n é k legngyobb s z o l g á l t o t t e n n é k. 2 K sz tábor tüzérezred hd l b u m vezetősége. Képkállítás féghnnázlu b mull knevezés krály! számunkbn már említettük, hogyullmnn Re m. k r. népfölkelésnél népfökelő hdngygyá \ zs festőművész 60 festményéből képkálltást n e v e z t e k következő tsztjelölteket: Székely rendes fög nnázu n dísztermében dtáksegtő rnoldot és Endre Mártont 5, h. gy. e z r e d t ő l j egyesület j v á r. n e v e s f e s t ő m ű v é s z l e g u t ó b b 3. népfölkelő p r n c s n o k s á g nylvántrtásábn. B csben r t o t t ngyskert képevel, m e l y e k nyuglmzás krály e l r e n d e l t e Bró k ö z ö t t nem egy komáromvdék tájkép s v n. József, tt lókórházt v e z e t ő főtörzsálltor- J ngyskerűnek ígérkező képkálltást g. 5*én vosnk s j á t kérelmére vló nyugállományb Cütörök d órkor nytják m- Belé helyezését, pődíj I. l \. dák és ktonjegy 00 f. neves művész képkálltásál mel gen j á n l j u k m ü p r Z á s / l á s knvevzés. honvédelm mt- ; o ' o olvsónk ftgy elmébe. nszter Buchwld Mórc cs. cs kr. 2. gy.-e. j Hústln npok. h v t l o s l p közl, egyév önkéntes krp&ományos nép. ő r m e s t e r t 4. m. k r. u é p t. prncsnokság nylván*! hogy k o r m á n y hét kél n p j á n, k e d d e n é s t r t á s á b n népfölkelő zászlóssá n e v e z t e k. pénteken, h ú s t l n npol r e n d e l t el. Ezeken npokon t l o s hus k á r n y e r s, k á r feldolgo t n í t ó knruezések. közokttásügy zott á l l p o t b n (főtt, s ü l t, f ü s t ö l t, s ó z o t t ) for mnszter Berk István ttbány társult j glomb h o z n. U g y n e z e k e n n p o k o n t l o s e l e m skol tntől és Berkné Ppp I l o n! z é t e l e k k s z o l g á l t t á s á v l fogllkozó ü z e m e k hosszupály ref. elem sk. tnítónőt t tornő, ben é s üzletekben, (fogdó, v e n d é g l ő, e g y l e t N e m e s Bél ttbány t n í t ó t p e s t ú j h e l y vgy m á s előkelő h e l y e k, kávéházk stb.) hus á l l m skolához tnítókká k n e v e z t e. felhsználásávl készülő é t e l e k e t elő állítn fl gőzfürdő e g y het s z ü n e t u t á n, m vgy kszolgálttn. hústln n p o k o n kvül újr megnyílt s h é t t ő, k e d d é s csütörtök m n d e n csütörtökön ssrtln n p lesz. ren npok k v é t e l é v e l e g y - k é t h é t g n y t v lesz. d e l e t b e t r t á s lól közélelmezés mnszter kvételeket t e h e t, olyn helyeken es o l y n e s e Közgyűlés elhlsztás. ke skede- népfölkelő tszt tekben, hol rr szükség muttkozk, gy kórlemügy mnszter engedély dott, hogy T t Közg d ág Tkrékpénztár r. t. t t b-í- I házkbn F o n t o s ú j í t á s lesz r e n d e l e t n e k, hogy v e n d é g l ő k b e n e z e n t ú l e s k egy h ú s é t e l t jegyzett c g 97. üzletévére vontkozó köz szbd közönségnek f e l s z o l g á l n. Á r e n d e l e t gyűlését 98. dec, 3-g elhlszthss* e l l e n v é t ő k e t rendőrbróság h l h ó n p e l z á Eüggr néu. Ámselberg J ó z s e f cscsó r á s r vgy k o r o n á g t e r j e d ő p é n z b ü n t e t é s r e s z ü l e t é s ű, n g\ k n z s lletőségű ugynottn tél. r e n d e l e t u g u s z t u s 9*éfl lepett é l e t b e l k o s es gyermeke kért átváltozttás engedte. cslád nevének rv-r belügymnszter m e g lspán e n y e d l l y o mr s/eptem'jer M lehet vdász, \ kormány mnt h v t l o s lp m SZÓIM jelent - kként m o dostott nyúlr és fácnr vontkozó tllm n ő n e k szeptember vló meghosszbbítá dományokt kptuk : sáról szóló rendeletét, hogy törvényhtóság ' elsó tsztvselőjének z lspánnk jog vn. hd rokkntk lpjár : megszbott tllm dő htályát szeptember tő Berzseny Jnosts József é s neje (Ghyczy kezdődőleg esetről-esetre felfüggeszten h z Ell koszorú megváltás) 50 K. I lle ő vdékén vdfejlettség elérte teljes fokát vkok lpjár: - Kedvezményes v s ú t jegyek Bud Il n é u. Jokl Jenő perbete s z ü l e t é s ű budpest m g á n h v t l n o k n e v é t Brtos'TS változttt b e l ü g y m n s z t e r e n g e d e l e m m e l. ; Zohmnn Lujz 0 K. Kneuezés. k ö z o k t t á s ü g y m n s z t e r z O r s z á g o s T n í t ó k é p z ő I n t é z e t T o r n t n á r v z s g á l ó b z o t t s á g elnökévé d r. Sznnye J ó z > c f e g y e t e m t n á r földnket neve/te k. áthelyezés. k ö z o k t t á s ü g y m n s z t e r d r. S z l y Pál k r. s e g é d t n f e l ü g y e l ő t z ú j p e s t kr. t n f e l ü g y e l ő s é g h e z á t h e l y e z t e. Komárom Lpok kér o l v s ó k ö z ö n ségét, hogy g y r p í t s háborús ' p j t. M n d e n dományt köszönettel f o g d u n k é s hrlplg nyugttunk. Héumggrostás. Porubszky István nán születésű mrcelház lkos cslád nevét Nemes-re változttt belügvmnszter enge déllyel. pestre. győr kereskedelm es prkmr közl z érdekeltekkel, hogy z ugusztus hó 6-tól 22-g Budpesten t, r t n d ó kelet vásár látogtás céljából m. kr. állmvsutk ked«vezményes jegyeket dnk k uként, h >gy z lcsonybb osztályb váltott j e g g y e l m g s b b kocsosztályb utzhtzk. ( I I I. osz. jeggyel I I. osztálybn.) z o k, k k gényt t r t n k ked vezményes jegy v l t s r jogosító gzolványr, szveskedjensk k m r t t k á r hvtlábn sürgősen jelentkezn. Lsztet jegy nélkül s e m l e h e t kpn, e l l e n b e n Sgorn smét k p h t ó. StgOrn c s o d g y o r s s á g g l fégleg petéstől k r t j poloskát teljes ellátásr. Cm kdóhutdlbn. JKeresec 2, esetleg 3 szobás lkást mellékhelységekkel együtt. Lehetőleg M n t - ü v e g 4 k o r o n. N g y üveg l ü k o r o n B e r c s é n y vgy S z é c h e n y - u t c k ö r n y é k é n. drb f e c s k e n d ő 2 k o r o n. M g y r o r s z á g fő r k - I t r Remény g y ó g y s z e r t á r P c. * Cm kdóbn.

6 (/v 6. 9 Ho»á M g é d s z n c k s o r d! Igen tsztel é r k e z t e m meg eélyvonttl (PMŰU.) Szerkesztő U r! Szerdán reggel Székesfehérvár felől jövd ze9 ó r k o r k o m á r o m szomorú külsejű pályudvrr vont másodk \ gányr futott b e é s m g s r k o d ó n á l állott m e g. z u t s o k egy r é s z e főképpen Komá rombn smeretten kt nák z állomás épü let m e l l e t t l e v ő d e s z k j t ó n gyekezett k f e l é. mely k k o r n y t v volt, de rendesen /árv s z o k o t t l e n n. Ebben p e r e b e n hngzott e l dmben k ö z ö l t vészes c s t k á l t á s : e g y k s k ö p e f l s termetű j ó l táplált, n e m s é p p e n ftl vsút p o r t á s h l l t t e n e m éppen brátság I v e z é n y s z v k t t közönség után rohnván d ü h ö s ztkozödások k ö z b e n cspt be z jtót E g y uts később t e l j e s t s z t e l e t t e l k é r d e z t e m e g d ü h ö s k s e m b e r k é t, h o g y hol v n z b zonyos dsznócsord, mely m o l y ngyon értékesen h n g z k füleknek, de sjnálttl k e l l e t! meggyőződne r r ó l, hogy ez becézés e g y s z e r ű e n f o n t r ó l jövő k t o n á k n k szólott, kk k s m é r g e s é r t s v e r e k e d n e k. M v e l K o m á r o m m é g s n c s e n H l k n közepén, e l l e n b e n egy középeuróp f ő v o n l m e n t é n, ez z Istenben b tldogull Pokrócz dám-féle h n g t l á n m é g s e m lesz helyénvló közönséggel s z e m b e n, mely d r á g á n é s k o m s z u l, legtöbbszö folyosókon állv v g y lőggv u t z k. E z t p o r t á s t k kell t n í t n mesterségére és d o l g á r, m e l y n e m lehet m á s. m n b e z á r n d ó k 3 p u í z á r v t r t n. M v e l továbbá ez s t í l u s m á r k s z á r n y á k b ó l s k v n k ü s z ö b ö l v e, célszerű voln ennek g o r o m b urnák most f o l y ó tánc és l l e m tnfolymr bertkozn; z előbbre t.. t á n c r "hvtl elöljáró s elhúzhtnák nótáját és elküldhetnék od, hol kevesebb z e m b e r Egy szem és fültnu. é> több d s z n o c s o r d. Bjáról Komáromb keljest ál tnulok P #*Z5*g állpot kelégítő v o l t. Ktooánk b e v á lk z V.-o«b< I Komjáthy Zsgmond és Rgj Sándor, VI. b-» Borbélj hgyt Vszketeg zntén bdkölceönjegyzésből s kvették ré szüket V I I. hdkölcsönbe! 87,50 K.-t z ehd^ összes [I.VII.) hdkölcsönböl pedg K.-t jegyetek..\ tnárok muköde.^ükben tekntettel voltk ngy dőkre. Számos háborús elődást trtoltk.- e^\es osztályok bn, dolgoztok tételenek ngy százlék hábo- és mndennemű bőrbl, úgymnt roh, sömpr. fekély, dgnt és sebek gyógyításár legbztosbb és leggyorsbbn htó szer rus trexu. már borókkenöcs. Nem pszkt z értesítő u dén pprhány mtt szokásos bevezető tnulmány nélkül jelent meg. Sj:v<. í háború szntén erős nyomokt hgyott. ngy több tárgyból megh tottk s z á m s z s rögtön szemel ^ z u r, h o g y k d n k olyn, osztályok s, ( I I. es I V. ) m e l y b e n egy jeles t n u l ó sncsen. z ntézetnek 367 r e n d e s - é s 42 m g á n mnden házbn szgtln. M nélkülözhetetlen. 3 koron. tégely Készít Qerő Sándor gyógyszerész ngykörös. Ummm kspbíí: Sfener Mklós gyógyszertárábn. Legjobb fdt tl VRG SÁNDOR FORGLMI IRODÁJ K o m á r o m, T ó - u t e 4. Közvetít: Házsságkötéseket (legngyobb ttoktrtás mellett). Jelzálogkölcsönöket (ol csó kmtr). Ingtlnok (ház és föld brtok) dás-vételét. Levélbel megke resésre s zonnl ntézkedk. &lvnyljviz < X 3 ^3 O' j R l'* '4 Ize tszt, szésr ZTöníyözd. keny SQóztltté, é j é n sxerreout : felfrssít -.fttúl^ II.L- rom bencés-fögymnsum értesítője Móroc Emlán t ó s z e r k e s z t é s é b e n z 97/8. s k o l évtől. z értesítő \ázltos v o n á s o k b n smertet t n é v történetét, m e l y e n, m n t m n d e n m á s o n, és t e l j e s e n Ngy tégely 5 koron. Cslád tégely 9 koron. H o z z á v l ó borók-szppn 5 koron, Ks NYILTTER. benzn, petróleum é s szesz szállításhoz Feltűnően Netter gf dolf &3) Személy szálíó ésíeheruíomoblok, c l sjtót k o m á t n u l ó j v o l t. ( u t ó b b k közül HIRDETÉSEK. Zoltán, It&rf] fré c»-5 Schmdl Tvdr. VII. bő Plkovcs Bél.Végh Mhály, V l. ból dler /ottn. Ernye Zoltán s Szbó P á l jótékony ság terén l slpe működtek tnulók. I g y - TNÜGY. npkbn I P 8. ugusztus o Komárom Lpok ék pneuntkpóíók rktáron C 3 g n é l, Komárombn 7 l e á n y ). B u d p e s t, V., G z e l l - t é r 3. jgj Jeles tnulók z I. osztályból Bokt Gás pár, seb Mgd, Fseber János, Horváth Ferenc, J e s k o Ferenc, K á l m á n Ifkór, K s s L j o s. K o c. k s Hon, K o s z t o l á n y Gyul, Prntner Gzell, Sl r k Lujz, I I I. o s z t á l y b ó l Gúth J e n ő, Kthon Gáf r. \'.-ből Berzseny [nosts László, Jáoos y IRODLOM. ( K r ú d y ŰLJUIÜ. regényt z Dél Hírlp nk...de H í r l p u g u s z t u s 0 - k vsárnp szántábn kezdte el közlését K r ú d y G y u l z u ü t á r s " c m í regényének, mely ' kváló - L j ". Szlmy Jánoe V I. b o l Erős Mrgt, Kenessey Már, Lelkes Ferenc V I I. bőt E r ő s M r g t, Fred Tekl, Httrch I r m, Petőez H o n. és népszerű ró mestermüve,z úttárs* leb Senkár M r, Vlll.-ból d l e r X o t n, Ernye lncselő érdekességü, gyönyörű mgyr regény, Zoltán, és Httrch Gábor. Érettség vzsgáltot z u t o l s ó esztendők legngyobb " jelentőségű négyszer trtottk. z elsőn hllgtók csk rodlm lkotás Lázár Mklós szerkeszté esóbel érettség vzsgált tettek. Eredmény sében m e g j e l e n Dél Hrlp" ezzel regény d l e r Z o l t á n. Ernye Z o l t á n jelesen, Szló P l nyel még kedvesebb brátj lesz k ö z ö n s é g é r e t l e k. I I. érettség vzsgált eredménye: n e k, m e l y n e k rgszkodás dt m e g D é l V é g h Mhály jól, Cdln Bél, Lengyel Károly H r l p ' s z e n z á e ó s skerének, ó r á s példány és PUtOVe Bél jól é r e t t e k l e t t e k. HÍ. s z á m á n k l e h e l seget.. D é l H í r l p " előfze érettségn, mely z előbb k e t t ő v e l egyetemben tés r egy hór K, negyedévre K, z gz t s Oket ltt folyt le, Berz Jv zsef e g é s z évre 3 0 K. Egy s z á m á r 2 f l l é r. j o l, Czke Pál egyszerűen érett lett M n d h á r o m Kultúrember m már n e m t u d eltenn érettségn résztvevő h l l g t ó k k t o n á k v o l t k. könyvek nélkül. Mllós olvsótáboránk t e t t rendes érettségn (Írás és szóbel) Httrch szolgáltot Pest Hrlp, mdőn Vlmos- eság á b o r j e l e e n, SztÜcsk Z o l t á n j o l étet l e t t. sár-ut 78. BZ. ltt plotájábn megsrvezte t n u l o k r sznt j( g résznt orv< és mén I.»Pest Hrlp könyvosstályát<, hogy olvsó p á l y á r - ptek. Krály lózsef féle öszl o d j ngl e r t. l v Testvérek kdványt, mnt bárz 9-8* t n é v b e n 24 t n u l ó élvezte. mely más mgyr könyvet leggyorsbbn és gmnázum tnuló l l e t v e gmnázumml kp legolcs bbn megszerezhessék. Sőt ezenfelül csoltbn működd egretek 3 féle lpítvány könyvkereskedés! nytott Pet Hrlp legfor kmtt élvesték, Hjdú Tbor dr. f ő p á t ő t glmsbb helyén, Erzsébet-körut. ss. ltt s. t n u l ó n k engedte e l tndjt z ntézet t n r k r á b n történt v á l t o sztrwextrk, r t fóéjurkcsy.tő f e l e l ő *. z á s o k : Bér Zsgmond tnárt főpát Zlpá ^ r k e s z t Ő : MéSBársS I.j«n J o o. tb h e l y e z : e nyuglomb. Gotooy Nándor, Lpkdó: S p t / r r K e l. Bert O r b á n, Sólymos Kde rendtgokt pedg tnárokként d e h e l y e z t e. Kovács d o l f t n á r t Nyomtott Spttrr Sándor koytnyomdjábo Komárom t»j «. r r. f j g r.. v Xmksz F á u r felsö^jll kávéházát megvettem, ezérl felhívom htelezőt, hogy köve telésekel nyolc np ltt DR. WEISZ JKB 4 tt ügyvéd urnák jelentsék be, mert k< Bőbben nem veszem fgyelembe. Dncznger Márton Fclsögllán. ú lmásfüztőn Dextrngyárbn felvétetnek t nkel lehetőleg prosok, r é s z e s ü l n e k, meg egy portás. (esetleg r o k k n t k kk e l ő n y b e n Jelentkezn s) m n d e n n p lehet rodájábn fent gyár lmásfüztőn.

7 9 8. ugusztus 0., Komá nu Lpos" Komárom vrmegye Pályázt hrdetmény. komrom vm. lspánjától kezelése ltl álló ós szegénysor, jó el*főgmnázum tnulok nyg segél w^b-tésév Szolgáló felügyelete # mgvseletű petrház Stener Mhály féle ösztöndjkr z k tnévre ezennel pályáztot hrdetek. z lptó levél rendelkezése értelmében jelzet! lpítvány. 306 K. e$y zrelt vllású, 2..'WO K. egy rém klh. vllású, K. egy ref vllású zegénysorsn jó előmeneteld, j > mgvseletű fogymnázum tnulónk fog z lábbk szernt segélykén! kdtn Begélyre gényt trthtnk mndzon vlmely mgyrország főgymnázumbn tnuló szegénysor! jó előmenetelő és jó mgvseletű zrelt, rkth., vgy meneteld, ref. jó^ oldl. vllású fjk, kk é pedg: 00*, csomgonként bn ( 0 szerelendök o- csomgonként fllér száz csomg árkeduezmény. II. P r á e r s t r s s e tztj I In. 43. I les h-í»le védtu <»-o..skboform*-kenőcs pí tkt Mndg sredetj peetéte Dr. Ftotck-féét kérjünk. Próbtléfely Sf K. ng) tégtly.">. K, c s l á d tégely 2. k, Kphtó h e l y ü l : győgyeertárknncs szg, m-m bn vgy drekt készítőnél rendelhet, n. Kletek E,,KoroB -ft;jéfrjue] t r t t j S. Vételnél.. S k b o f o r u r védjegyre ügyeljünk' s ü már mert z uj megjött szbdlom H á z F e r e n c féle vármegye lspánjától P á l y á z t hrdetmény. péterház Stener Mhály ngybrtokos áltl tett skol ösztöndj-lpt ványnk 96(97. tnévre előrányzott jövedelme jelzet! tnévben mn skol ö s z t ö n d j k n e m v o l t kdhtó, mérts z lpítólevél reodelkezeseoek megfelelőleg és z lptónk e részben külön s kfejtet kívánságához képest z lpítvány tt)6<97* év 900 k o r o n á t ktevő jövedelme ezutll kvételesen három egyenknt koronás kházstás segélyül fog domány zltn Pályáztó! hrdetek lehl ezúttl h á r o m k h v x s ' t ^ s segélyre^ mely rendelésénél eredet tr v é n y lspán, Komárom Több forsbb 03. súly rúd) 8 K. 5 0 í. á r b n kénszlggyáros S Z T L O S 7208, klogrm M y e r R. Wen, fel: tnuló születés n y k ö n y v kvont, 2«) t n u l ó és s z ü l e n e k v g y o n vszonyt, szülők fogllkozását, kereset v s z o n y t és lkhelyé feltüntető helyhtóság bzonyítvány. 3 ) z tnévről. s z ó l ó skol bzonyítvány. -.) z llető t n n t é z e t g z g t ó j á n k f o l y ó tnévre lörtéöl felvétel gzoló é s tnuló mgvseleté feltüntető bzonyítvány n. z o k r é s z é r ó, k k segély! z lptóhoz vló rokonság czmén gény l k rokonság Összeköttetés kmuttó hteles nyköuyv kvontok vgy hteles c s l á d értesítő. Ó.) z o k részéről, k k segélyt nem ezen cmen génylk, tnuló, község lletőség bzonyítvány. Komárom, 98, júlus 7 \.) szálllllnk. 80 Elsősorbn: kk z lptó péterház Stener Mhálynk rokon, bárhová vlé) lletőségűek legyenek s Másodsorbn: kk ógyll községből szármznk. Hrmdsorbn: kk z udvrd járás lerületén fekvő vlmely községben brnk község lletőséggel Negyedsorbn; k k bármely K o m á r o m v n lerületén fekvő községben br nk lletőséggel. pályázt kérvények z llető lnulő szülője vgy g y á m j áltl hozzám egkésőbb I M S. s z e p t e m b e r h ó l - g nyújtndók be és kvetkező okmányok kl e r ő s e k, k d ó s k és o l c s ó k, egyenknt 300 koronából áll és Ez egyedül ház sszonyok Ö r ö n o. mer! kályhát r tűzhelyet sk egyedül ezzel tsztíthtják r< jesen szgtln és könnyen tel tsztíthtó. melyekből Kphtó mndenütt. egy s e g é l y e g y zrelt vllású, e g y segély egy r. kth., és egy ref. vllású üzlet megrendelés pontosn eszközlök, szegénysorsu é s erkölcsös életű hjdon részére fog kdtn _ ugy helyben, mnt vdéken. - Ezen k h á z s t á s Begélyre g é n y t trthtnk mndzon szegény sorsú és Kváló tsztelettel : e r k ö l c s ö s é l e t ű fentjelzet! vllásfelekezetek vlmelykéhez trtozó leányok, kk é pedg : Elsősorbn z o k, k k z lptó péterház Stene Mhálynk r o k o n, b á r h o v v l ó lletőségűek legyenek s. Komárom* N á d o r - u t c 34. s t. Másodsorbn, k k Ógyll községből szármztk Hrmdsorbn, k k z udvrd járás területén f e k v ő vlmely községben b r n k község lletőséggel é s Negyedborbn, kk Komárom vármegye l e r ü l e t é n fekvő bármelyk községben brnk lletőséggel. pályázt kérvények legkésőbb folyó 98. év október hó 5-g h o z z á m nyújtndók b e é s következő okmányokkl szerelendök lel : \.j pályázó hjdon születés nykönyv kvont. fűszer*, csemege-, b o r - é s 2.) Község bzonyítvány, mely feltűntesse pályázó h j d o n és s z ü l e ::: feslékkereskedése ::: vgyon helyzetét, szülök fogllkozását, k e r e s e t vszony! és lkhejyét, esetleg zt, hogy pályázó árv. félárv vgy hdárv, továbbá gzolj, hogy pályázó kfo gástln erkölcsös élett. Telefon \ 5< >. ).) zon pályázók részéről, k k kházstás segélyt z lpítóhoz vló rokonság címén génylk, rokonság összeköttetést kmultó hteles nykönyv ö2& kvontok vgy h t e l e s cslád értesítő: zoknk részéről pedg, kk segélyt nem e z e n címen génylk, pályázó hjdon község lletőség bzonyítvány, község lletőség esetleg 2. pontbn jelzett község bzonyítványbn s tnusthtó, mely esetben külön lletőség bzonyítvány cstolás sem szükséges, K o m á r o m, 98. júlus 7 - é n. H Á Z I F E R E N C GULYÁS ZSIGMÖHD S Z T L O S lspán kdóhvtlbn

8 I B 99 CLU ugt&tts lh>k oldl cflflrenflpflpír csk k k o r vlód képek rjt unnk. h z tt láthtó mm Mnden csomg kuuumu, n teljesen Inujv l O O lpot t r t l m z. tnu uuíjfuuu n(d»uym«h "» *'»«pros plüsch Pályázt n. k", 'dl. honvéd pótzászlólj prncsnokság Zsóf országos gyermeksntóru] egyesület bltonszbd] szntórumábn egy ág) lpítványt létesített oly célból, hogy e helyen beteg (vérszegénységben, ngolkórbn, lokáls csontmegbe tegedésben, tödócsucshurutbn, szvbjbn, stb. szenvedő) bdárvák g)<>.:\kf xftesenek, Ezen ngyenes helyre mely 98. júlus l-jeót25 éven át áll prncsnok g rendelkezésére, kzárólg m. k. 3. honvéd gylogezredben tszt, ltszt vgy legény bégj 8 J I életév között levő í m és leány bdárvák trthtnk gényt. Nem nyerhetnek felvétel fertőző betegségben (deértve nyjt tuberkulózst >) szenvedők, vtmnt olyn betegek, kknek állpot nnyr súlyos, hogy jvmuk zon gyógyeszközök génybe vételével, m e l y e k e t ;t bltonszbd- gyermek szntórumbn lklmznk, nem remélhető, nem vehetők l e l továbbá gyógythttln vgy kórház ápolásr nem lklms betegek. szntórum egész éven ál nytv v n és felvétel ; prncsnokság ntéz kedése szernt, eszközöltetk, gyermek és kísérőjük Zsóf országos gyemekzntórum részéről ngyenes vsút jeggyel látttnk e!. B z n l ó r u m / ol elhelyezet gyermek gyógykezeléséről és összes rendes szükségleteről gondoskodk. gondozás dejét szntórum állpítj meg, í e v e tel s o r r e n d j é t pótzászlólj prncsnokság. felvétel kérvényhez következő okmányokt k e l l mellékeln: hdárv születés nykönyv k v o n t á t (keresztlevelét), ennek hányábn nu> olyn okmányt, melyből hdárv születés d t ktűnnek, p l. skol btzonytványt: 2.J hdárv tyjánk, lletve / eltrtásr kötelezett egyénnek hlálát g zoló nykönyv kvontot, e n n e k hányábn kton prncsnokság vgy tábor l e l k z h v t l n k, esetleg Vörös Kereszt Egylel tudkozódó r o d á j á n k ' hdbvonult hős hláláról vgy eltűntéről szóló értesítést; * hdárv eltrtásár kötelezet egyéunef (nyjánk vgy nyj n e m létében mnd kél ágbel ngyszülenek) vgyon állpot és év jövedelmét gzoló htóság bzonj tványl: 4é) hdárv egészség állpotáról szóló orvos htóság bzonyítványt Ennek z o r \ o n b z o n y í t v á n y n k trtlm következő legyen: ) betegség nemének és á l l p o t á n k pontos körülírás; b) z árv be v n - r oltv; t \ vn-e njr oltv; d) á t e s e t t - e már knyron, vörhtmyen, hmlőn és szmárhuruton. H z :; pontbn előrt o k m á n y u k vlmelyke rövden beszerezhető nem v o l n, hányzó o k m á n y o k pótlólg cstolndók. L) pontbn^említet orvos b z o n y í t v á n y zonbn okvetlenül bemuttndó, n k l w M Cím kdóhvtlbn. '. 8 IIIW w HIIIIII : (üreflnepl Mwíé Szövetkezete KcnsÁrom, vármegyeház. M Ö h r m y, lucernmg kphtó. Tűzfár előjegyzések elfogdttnk. Fuvroások m é r t é k e t árbn. ; ÍJj l 2 \ osztály). Veszprémben m k r h Sh 3 Pótzászlolj prncsnokság f $ m h h f ír, ű M fl & II (jólét u Veszptém, 98. júlus hó 9 én. Cím kdóbn. k. 3. honvéd pölzázidu prncsnokság K á v é h á z és s z á l l o d á t v é t e l. Itl ngyérdemű közönség becses tudomásán h o z o m, nogv ugusztus h ó l t M o l n á r Zsgmond ' r 9 " 9 II ru 98 ur * M pontos./v f-..^ S I G O R I N" wr kszolá. \ ugusztus, J c > d t gyorssággl rtj IM. átv.ttem. melyet sját vezetésem ltt tovább vezetek. Igyekezn ogok hogy mélyen tsztel vendégemnek jó és lássál szíves támogtánkl kérdemeljem Mrdtm tsztelettel Komárom s. y«2&,... ' ' -! : poloskát Hnt Btreg 4 K. N g y Q?eg 6 K. l d r b fecskendő 2. K, Kphtó: mnden gjó( \ szertárbn, drogérábn és füszerk reskedésben, Budpesten, Török gyógyszertár. K r á l y álc 2. Mgyrország sgyedárostó: REMÉIIY-gyóoy8zertár, P é c s.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

Szívügyem Dr. Lehoczky Éva. Tiszta lappal Keszthelyi ébresztő Zacskós GONDolatok Pénzre nem váltható értékeink Más álmok ii.

Szívügyem Dr. Lehoczky Éva. Tiszta lappal Keszthelyi ébresztő Zacskós GONDolatok Pénzre nem váltható értékeink Más álmok ii. közélet lp xv/21. 2007. november 28. Industrl Keszthely, Fejér Gy. u. Tel.: 06-30/372-1809 Tszt lppl Keszthely ébresztő Zcskós GONDoltok Pénzre nem válthtó értékenk Más álmok. Szívügyem Dr. Lehoczky Év

Részletesebben

" m I ] ap. " *\ cl. .den szombaton. HyiUtéri k ' i - ' i < nyel. Egyes satám ára 30 fill rena i ClMci C*»-s» I nyvkti

 m I ] ap.  *\ cl. .den szombaton. HyiUtéri k ' i - ' i < nyel. Egyes satám ára 30 fill rena i ClMci C*»-s» I nyvkti Hrmnc klencedk o» l. rezér Tub áh K o m r o m, 98. m á j u s K O M A R O M M I ; G \ E! K Ö Z. 0 X Y t< * * f- ' " *\ cl " m I ] p BTec lvn, hol hlro6tá

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Mátrix-vektor feladatok Összeállította dr. Salánki József egyetemi adjunktus Begépelte Dr. Dudás László és Bálint Gusztáv

Mátrix-vektor feladatok Összeállította dr. Salánki József egyetemi adjunktus Begépelte Dr. Dudás László és Bálint Gusztáv Mátrx-vektor feldtok Összeállított dr. Slánk József egyetem djunktus Begépelte Dr. Dudás László és Bálnt Gusztáv 1. feldt Adottk z n elemű, b vektorok. Képezn kell c vektort, hol c = b / Σ( ), ( = 0,1,,

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

Á r a 20 fillér. Felelős szerkesztő:

Á r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: 04 Á r 20 fllér. ~.. ytép - K o m á r o m, 1929. n o v e m b e r 2. mvum v h, * u. v n u v f««m M m m m m n ELŐFZETÉS! ÁR : 10 P. Nnredévre 2-50 P. Egész tv re Egyes szár ár 20 fül. v/ 4 Féévre Megjelenk

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

ZAIil ROZIM. A nagykanizsai Ipar-Testület, * a nagykanizsai Takarékpénztár részvény társasig,' a.kotori takarékpénztár

ZAIil ROZIM. A nagykanizsai Ipar-Testület, * a nagykanizsai Takarékpénztár részvény társasig,' a.kotori takarékpénztár NAGYKANIZSA, 1903. szeptember hé 5-én. SB-c szám XLII. évfolym. EISfl.ztlét ír: Erft órrc 10 kor. 611 Kíl érre & ;!; Neípdívre 2 kor. fk> 611. Egye* utm 20 1111. HIROETÉSCK 6 hsatp pctttorbo 14,má*o!«*«r

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

lks~71 ~~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző ,~ LU:Lll ;rejl Faragón'é Széles Andrea Jegyzői kabinet vezetője q GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

lks~71 ~~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző ,~ LU:Lll ;rejl Faragón'é Széles Andrea Jegyzői kabinet vezetője q GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY Ügyratszám7092-10/2011.v1l1. Ügyntéző: Ferenczné NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTER HVATALA GAZDÁLKODÁS FŐOSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524, (42) 524-540; Fax:

Részletesebben

Felelős szerkesztő: Alapy Gáspár m. kir. kormány. főtanácsos, polgármester nyilatkozata. A munkanélküliség. nyomó része a n y a g á r, a m u n k a

Felelős szerkesztő: Alapy Gáspár m. kir. kormány. főtanácsos, polgármester nyilatkozata. A munkanélküliség. nyomó része a n y a g á r, a m u n k a I L é v f 0 l y m 4 1 s z á r 20 fllér. m ELŐFIZETÉSI Eg évre 10 P. 5 P. Félévre Megjelenk ÁR : Egyes szám ár 2*50 P. 20 f). Felelős szerkesztő: PTHÓ Komárom, Igmánd-ut GYUL szombton.! Kézrtokt Munknélkül

Részletesebben

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6. Középiskolás leszek! mtemtik Melyik számot jelentheti A h tudjuk hogy I felennyi mint S S egyenlõ K és O összegével K egyenlõ O és L különbségével O háromszoros L-nek L negyede 64-nek I + S + K + O + L

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

80 Miskolc Szerencs Sátoraljaújhely Érvényes: 2015. IV. 09. VII. 11.

80 Miskolc Szerencs Sátoraljaújhely Érvényes: 2015. IV. 09. VII. 11. Értesítjük Tsztelt Utsnkt, hogy 2015. áprls 9-től 2015. júlus 11-g Mskolc Szerencs Sátorljújhely vsútvonlon végzett pálykrbntrtás munkák mtt hrdetményen feltüntetett vontok menetrendje módosul, lletve

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. nu 24- n ü ᔗ厗 1 6 1 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2008. nu 24- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

haza f i a i t. k epetektől. A m i s / á m l á n k r a nem f o g vércseppjeinkkel b e f r ö c s k ö i t f a l a t! jogotok,

haza f i a i t. k epetektől. A m i s / á m l á n k r a nem f o g vércseppjeinkkel b e f r ö c s k ö i t f a l a t! jogotok, . é v f «- 3. s A r 20 fllér. ELŐFZETÉS ÁR : 10 P. Negyedévre E g é s z évre 5 P. Felévre sí összejöttek ngy urk é s függ smét 8 ff sunk. E d d g csk tűrtünk, csk szenvedtünk, m e g s z e n v e d t ü k

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

2015. szeptember 12-től 2015. szeptember 25-ig

2015. szeptember 12-től 2015. szeptember 25-ig Értesítük Tsztelt Utsnkt, hogy 2015. szeptember 12-től 2015. szeptember 25-g Lepsny Szántód-Kőröshegy állomások között vgzett pálykrbntrtás munkák mtt [Budpest -] Szkesfehrvár Ngyknzs vsútvonlon z lább

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály 2012. november 12. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI ANDREA, középiskolai tanár TÓTH JÁNOS, középiskolai

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A vármegyei inségenyhitőakció

A vármegyei inségenyhitőakció H. évfolym 47. szám Ár 20 fllér. Komárom, 1930. november 22. ELŐFIZETÉSI ÁR í SZERKESZTŐSÉG ES KIAD HIVATAL: Egész évre 10 P. Negyedévre 2-50 P. Felelős szerkesztő: Komárom, ígmánd-u 12. Telefon 61. Félévre

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 25. héten ( )

A BUX-index alakulása a 25. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 27. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapst, 2009. jú l us 30., csütörtök 108. szám Ára: 1125 Ft TARTALOMJEGYZÉK 158/2009. (VII. 30.) Korm. rn d lt A mzõgazdaság trmékk és az éllmszrk, valamnt a szszs

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

DINNYEBERKI HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

DINNYEBERKI HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER DINNYBI HLYI ÉTÉVÉDLMI ATASZT PÉCSÉPTV STÚDIÓ VÁOSNDZÉS ÉPÍTÉSZT BLSŐ ÉPÍTÉSZT SZATANÁCSADÁS TVZÉS LBONYOLÍTÁS D I N N Y B I TLPÜLÉSNDZÉSI TV HLYI ÉTÉVÉDLMI ATASZT észítette PÉCSÉPTV STÚDIÓ 2004-en Vezető

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

Nevezetes középértékek megjelenése különböző feladatokban Varga József, Kecskemét

Nevezetes középértékek megjelenése különböző feladatokban Varga József, Kecskemét Vrg József: Nevezetes középértékek megjeleése külöböző feldtokb Nevezetes középértékek megjeleése külöböző feldtokb Vrg József, Kecskemét Hrmic éves tári pályámo sokszor tpsztltm, hogy tehetséges tulók

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

rcleios szerkes/iö: efbberi b i z a l o m gyermekei é e/ek irányitiák eseiekedeíomker is. születését hirdető

rcleios szerkes/iö: efbberi b i z a l o m gyermekei é e/ek irányitiák eseiekedeíomker is. születését hirdető 1> O ÜL é v f o l y m 2. szám. Á r 20 füíér. SZERKESZTŐSÉG E S ELŐFZETÉS A R ; Egz évre Félévre 10 P. 5 P. NegyedévtEgyes szám ár 2*50 P 20 fll rcleos szerkes/ö: PATHÓ GYULA e s z t e n d ő. rt. A l p

Részletesebben

2015. szeptember 26-tól 2015. október 2-ig

2015. szeptember 26-tól 2015. október 2-ig Értesítjük Tsztelt Utsnkt, hogy 2015. szeptember 26-tól 2015. október 2-g Lepsny Szántód-Kőröshegy állomások között vgzett pálykrbntrtás munkák mtt [Budpest -] Szkesfehrvár Ngyknzs vsútvonlon z lább módosított

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

FelelŐS szerkesztő: ha üt az óra, ott leszünk újra mindannvian és visszaszerezzük

FelelŐS szerkesztő: ha üt az óra, ott leszünk újra mindannvian és visszaszerezzük «. évfolym 21. szám Ár 20 fllér. Komárom, 1930. május 24. ELŐFZETÉS ÁR : Egz évre 10 P. Negyedévre 2*50 P. 5 P. Egyes szm ár 20 fül. Megjelenk mnden szombton. FelelŐS szerkesztő: BECSKÖ JÓZSEF SZERKESZTŐSÉG

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

H n P l. KOMÁROMMEGYEI KÖZI ÖN Y ^ c 3 í f í r i < n t fi ^ ^ a d a I m i. tosrkaestnség és ktedébiveiel, Hetybea és vksékrs:

H n P l. KOMÁROMMEGYEI KÖZI ÖN Y ^ c 3 í f í r i < n t fi ^ ^ a d a I m i. tosrkaestnség és ktedébiveiel, Hetybea és vksékrs: H n P l KOMÁROMMEGYEI KÖZI ÖN Y ^ c 3 í f í r < n t f ^ ^ d I m I GYE? «7 í v r K RPH * ' 6pttw tu!tr kdnyvkeresl ben, bol Mrc.«é s o l. : : ;\. ne ÍR sltofdttk, továbbá n? IttvéH BH*eh*fóle fc; ^ KLÖTOKTtS!

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 24. héten ( )

A BUX-index alakulása a 24. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 21. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Give nincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

Cse resz nyés le pény

Cse resz nyés le pény HOZ ZÁ VA LÓK 6 FÔRE Elôkészítési idô: 15 perc Sütési idô: 35 perc Cse resz nyés le pény 75 dkg fe ke te cse resz nye 6 to jás 12 dkg cu kor 2,5 dl tej 10 dkg liszt 2 dkg vaj 1 kés hegy nyi só Mos suk

Részletesebben

Megjegyzések a mesterséges holdak háromfrekvenciás Doppler-mérésének hibaelemzéséhez

Megjegyzések a mesterséges holdak háromfrekvenciás Doppler-mérésének hibaelemzéséhez H E L L E R MÁRTA DR. FERENCZ CSABA Megjegyzések esteséges holdk háofekvencás Dopple-éésének hbelezéséhez ETO 62.396.962.33.8.46: 629.783: 88.3.6 Mnt z á előző ckkünkből [] s set, kuttás bn és esteséges

Részletesebben