GYİRI HULLADÉKÉGETİ KFT KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYİRI HULLADÉKÉGETİ KFT KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2012"

Átírás

1 GYİRI HULLADÉKÉGETİ KFT KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 212 KÉSZÍTETTE: Vargáné Matláry Eleonóra KIR vezetı 213. január 1

2 1. A Gyıri Hulladékégetı Kft. minıség és Környezetpolitikája. A GYİRI HULLADÉKÉGETİ KFT. veszélyes- és nem veszélyes ipari hulladékok égetéssel történı ártalmatlanításával és hasznosításával (energiatermeléssel) foglalkozó vállalkozás. Legfıbb célunk a környezetvédelmi elıírások maradéktalan és példamutató betartása mellett megrendelıink igényeinek magas színvonalon történı kielégítése. Társaságunk a környezettel összhangban kívánja folytatni tevékenységeit, elkötelezettséget érez és vállal a jövı generációi számára is egészséges létet és megélhetést biztosító környezet fenntartására. A Gyıri Hulladékégetı Kft. tevékenysége a veszélyes és nem veszélyes hulladékok elıkezelésére, égetéssel történı ártalmatlanítására és hasznosítására terjed ki. Kiegészítı tevékenységként a beszállítóink minél komfortosabb kiszolgálása érdekében foglalkozunk fuvarszervezéssel is. A tevékenységi kör teljes körő ellátásához a környezetvédelmi körben ismert alvállalkozókkal és megfelelı referenciákkal rendelkezünk. Eredményességünk és piaci elismertségünk növeléséhez, valamint vevıink elégedettségének elnyeréséhez fontos eszköznek tekintjük a mindenkori MSZ EN ISO 91 és az MSZ EN ISO 141 szabványoknak megfelelı szabályozott és dokumentált integrált irányítási rendszer mőködtetését és folyamatos fejlesztését a tevékenységünkre vonatkozó jogi szabályozás szem elıtt tartásával. Ennek érdekében elkötelezettek vagyunk az alábbi feladatok ellátására: Kiemelten fontosnak tartjuk a lehetséges megrendelıi körünk elvárásainak megismerését, a személyes kapcsolattartást. A piaci igényeknek megfelelı rugalmas árpolitikával, szakmai hozzáértésünket bizonyító szolgáltatásainkkal, segítı szándékú szaktanácsadással igyekszünk megnyerni és megtartani megrendelıi körünket. Magas szintő szakismerettel rendelkezı, korrekt, megbízható, kreatív munkatársakat alkalmazunk. Szigorú elvárásainkat teljesítmény-arányos jövedelemmel, a folyamatos szakmai képzés támogatásával és kultúrált munkafeltételek biztosításával kompenzáljuk. Munkatársaink képzésével, oktatásával biztosítjuk a minıség- és környezettudatos munkavégzést. Tevékenységünk során a környezet védelme, illetve a környezetszennyezés megelızése az elsıdleges szempont, ezért folyamatosan fejlesztjük a környezeti teljesítményünket. Törekszünk arra, hogy megelızzük a szennyezı anyagok természeti környezetbe jutását és csökkentsük a káros anyagok kibocsátását. Tevékenységünk fejlesztésekor elınyben részesítjük a kisebb környezeti terhelést okozó technikaitechnológiai megoldásokat. Berendezéseink mőködtetésekor törekszünk a minél alacsonyabb természeti erıforrás felhasználásra a minél nagyobb fokú hı hasznosítás elérése mellett. Beszállítóink, alvállalkozóink kiválasztásánál figyelembe vesszük környezeti teljesítményüket is. Szolgáltatásainkat, integrált irányítási rendszerünket a megrendelıi igények változásának figyelembevételével, a megrendelıink és a külsı érdekelt felek észrevételeinek visszacsatolásával, teljesítményünk mérésével és értékelésével tökéletesítjük. Rendkívüli események alkalmával követendı eljárásokat, utasításokat, a helyrehozhatatlan környezeti károsodás megelızésére tervet készítünk, és ezeket munkatársainkkal is megismertetjük. Gondot fordítunk arra, hogy minıség- és környezeti politikánkat minden munkatársunk és szervezetünk részére munkát végzı vállalkozás megértse, elfogadja és alkalmazza. A cégvezetés elkötelezettséggel, személyes példamutatással és a szükséges erıforrások biztosításával áll a minıségi és környezettudatos munkavégzés mellé. Társaságunk jövıjét a folyamatos fejlıdésben, szolgáltatásaink környezetvédelemi szempontból is példamutató megvalósításában, és piaci lehetıségeink maximális kihasználásában látjuk, amely biztosítja munkatársaink emberhez méltó megélhetését. 2

3 2. A Gyıri Hulladékégetı Kft.-ben az elmúlt tíz évben végrehajtott fejlesztések: 1. Folyamatos emissziómérı mőszerek beépítése, mőszerek cseréje (pormérı, oxigénmérı). Saját célra kifejlesztett mérés-adatgyőjtı számítógépes rendszer alkalmazása, folyamatos fejlesztése. 2. A száraz elven mőködı füstgáztisztító kiegészítése lúgadagolással, az adszorbensek adagolására PLC vezérlés kiépítése 3. Fedett, szigetelt hulladék győjtıhelyek kialakítása, közlekedı utak, manipulációs terek újraburkolása, körforgalom kiépítése 4. Új hídmérleg beépítése 5. 1 db régi hıhasznosító kazán cseréje 2 db hı hasznosítóra 6. Új, nagy kapacitású aprítógép vásárlása 7. Aprítógéphez plusz késgarnitúra vásárlása 8. Új irodaház, szociális épület építése 9. Szennyvíztisztító korszerősítése 1. Új csapadékvíz-tároló megépítése, csapadékvíz, udvartakarítási szennyvíz visszaforgatása a technológiába 11. Hőtıvíz visszaforgató rendszer kiépítése 12. Zöldterületek parkosítása, drain öntözırendszer kiépítése. Gépkocsi parkoló építése 13. Adatgyőjtı rendszer korszerősítése, új hardverek (ipari számítógép, szerver gép vásárlása, régi számítógépek fokozatos lecserélése) 14. Saját célra kifejlesztett hulladék nyilvántartó számítógépes rendszer alkalmazása 15. Laboratóriumban új mőszerek beszerzése (kaloriméter, ionmérı) 16. Füstgáztisztító rendszer egységeinek felújítása, szigetelések, burkolatok cseréje 17. Zajvédı fal beépítése a nyugati oldalra 18. Új salakkihordó beépítése, új, nagyobb kapacitású daru beépítése. 19. Kémény csere 2. Multiliftes tehergépkocsi beszerzése a konténeres hulladékok ürítéséhez, mozgatásához. 21. Ipari kamerarendszer korszerősítése 22. A bunker keleti oldalán lévı szigetelt győjtıhely fedetté tétele, mágneses fémkiválasztó telepítése a salak fémtartalmának kinyerésére 23. Aprítógép késeinek, tengelyeinek cseréje 24. Laboratóriumba új fotométer vásárlása 25. Új szervergép beszerzése 3

4 3. A Gyıri Hulladékégetı Kft. szervezeti felépítése A hulladékégetı mő folyamatos üzemeltetését kb. 5 fıs, megfelelıen képzett szakembergárda biztosítja. 211-ben új munkakört létesítettünk a beérkezı hulladékok szigorúbb ellenırzésére hulladékellenırzı munkatársat vettünk fel. Emiatt némileg módosult a szervezeti felépítésünk. Társaságunk szervezeti felépítését az alábbi ábrán mutatjuk be, amely kifejezi az egyes funkciókhoz tartozó hatásköröket is. MŐSZAKI ÜGYVEZETİ mőszaki vezetés TECHNOLÓGIAI ÜGYVEZETİ technológiai vezetés Minıség- és környezetirányítási vezetı Tőz- és munkavédelmi megbízott Mővezetı Kereskedelmi bonyolító Hulladék-ellenırzı Laboratórium vezetı Gazdasági vezetı üzemvitel hulladék átvétel vízkezelés könyvelés karbantartás hulladék elıkíszítés számlázás beruházások technológiai segédanyag beszerzés pénztár mőszaki újítások maradékanyag kezelés anyag- és alkatrész beszerzés nyilvántartások, hatósági ügyintézés raktár 4

5 4. A Gyıri Hulladékégetı Kft. hatósági engedélyei: 1. A hulladékártalmatlanítási és hasznosítási tevékenységünket az 27. évben kiadott és a másodfokú hatóság által többször módosított H /27. számú egységes környezethasználati és mőködési engedély alapján végezzük. Az engedélyben beépítésre került a hulladékkezelési és levegıvédelmi engedély is. 2. Emellett 21 októberétıl rendelkezünk az egységes környezethasználati engedélytıl független hulladék begyőjtési és elıkezelési engedéllyel. Az engedélyünk száma 31-14/ A hulladékkezelési tevékenység során figyelembe vett környezeti tényezık,hatások Integrált környezet-és minıségirányítási rendszerünk keretében rendszeresen azonosítjuk a tevékenységi területünkhöz kapcsolódó munkafolyamatokat és azok hatását a környezeti elemekre. A környezeti tényezık azonosításánál figyelembe vesszük a jelenlegi és a lényeges múltbeli tevékenységeinkkel, termékeinkkel, szolgáltatásainkkal, tervezett vagy új fejlesztéseinkkel, ill. új vagy módosított tevékenységeinkkel járó bemeneteket és a kimeneteket. A környezeti tényezık azonosításánál figyelembe vesszük a normális és az abnormális mőködési körülményeket, a leállítási és indítási körülményeket, valamint az ésszerően elıre jelezhetı vészhelyzeteket. A környezeti tényezık meghatározásához tevékenységeinket és szolgáltatásainkat kategóriákba soroljuk. A környezeti tényezık meghatározásánál figyelembe vesszük az alábbi szempontokat: emisszió a levegıbe, vízszennyezés, talajszennyezés, nyersanyagok (veszélyes és nem veszélyes) és természeti erıforrások használata, energiahasználat (hálózatból vett villamos energia és víz), kibocsátott energia, pl. főtés, meleg víz szolgáltatás, hulladékok (veszélyes és nem veszélyes) fizikai jellemzık, pl. méret, tömeg. A környezeti tényezık és hatások azonosítása érdekében az alábbi nyilvántartásokat vezetjük: Anyagmérlegek, veszélyes anyagok felhasználásának nyilvántartása Természeti erıforrások és energia felhasználásának nyilvántartása, A légtérbe történı kibocsátások nyilvántartása, Hulladék kibocsátások nyilvántartása A keletkezett szennyvizek nyilvántartása 5

6 A környezeti tényezıket számszerően elemezzük. Az elemzés a tényezık lehetséges hatásainak elıfordulási valószínőségét, a bekövetkezı kedvezıtlen esemény észlelhetıségét, mérhetıségét és a környezeti hatás mértékét számszerően határozza meg. Az így kapott számokat súlyozzuk és rangsoroljuk. Az elemzés során megállapítjuk azokat a tevékenységeket, amelyek során az egyes környezeti elemek védelmében célokat, programokat kell felállítani. A 2. pontban bemutatott fejlesztések, beruházások megvalósításánál is a környezetvédelmi tényezık voltak az elsıdleges szempontok. A fıtevékenységünkkel kapcsolatos környezeti tényezıket az alábbi táblázat mutatja be. Környezeti Tényezı / Hatás Elemzés - Hulladék átvétel, elıkezelés, ártalmatlanítás Tevékenység/ berendezés hulladékok átvétele, telephelyen belüli szállítás, elıkezelés (válogatás, átcsomagolás, aprítás), szivattyúzás, tárolás Környezeti Tényezı szilárd hulladék átvétele telephelyen belüli szállítás rakodás, tárolás folyékony hulladékok átvétele, szállítása kezelése, átszivattyúzása, tárolása folyékony (savak, lúgok) hulladékok átvétele, szállítása, kezelése, átszivattyúzás, tárolás válogatás mágneses vasleválasztó átcsomagolás, csomagolóanyag aprítás, szilárd hulladék beadagolása folyékony hulladék beadagolása Környezeti hatás hulladék szétszóródása környezetszennyezés, veszélyes hulladék keletkezés lehetısége környezetszennyezés, veszélyes hulladék keletkezés lehetısége hasznosítható hulladék (fémek, fénycsı, elektronikai hulladékok) kinyerése hasznosítható vas hulladék kinyerése Levegı Talaj / talajvíz Víz / csatorna Lehetséges hatás kategória Zaj Hulladék Egészs. Veszély. Jogi követelmén y Erıf. Felh. Érdekelt felek súly elıf. fakt. menny. fakt. észlelhetıség értékelés Megjegyzés / Intézkedés / Dokumentum közmőszerzıdés, Veszélyes hulladék győjtıhelyek mőködési szabályzata Kárelhárítási terv (A tartályok át lettek alakítva, a földalatti lefejtés megszőnt) Veszélyes hulladék győjtıhelyek mőködési szabályzata Kárelhárítási terv pozítiv hatás: fémek kinyerése, újrahasznosítása, erıforrás megtakarítás pozítiv hatás:vas kinyerése, újrahasznosítása, erıforrás megtakarítás erıforrás felhasználás, egészség veszélyeztetése, környezetszennyezés zaj, kiporzás, bőz bőz, levegı szennyezés, tőzveszély Kárelhárítási terv, Üzemi Kézikönyv Gépkezelési utasítás, Kárelhárítási terv, Üzemi Kézikönyv Üzemi kézikönyv, Vízminıség Kárelhárítási terv 6

7 Tevékenység/ berendezés Környezeti Tényezı Környezeti hatás Lehetséges hatás kategória súly elıf. fakt. menny. fakt. észlelhetıség értékelés Megjegyzés / Intézkedés / Dokumentum Vészhelyzet, baleset, szokásostól eltérı mőködés tartály leborulása targoncáról özönvíz szerő esı, árvíz vezeték (folyékony hulladék szállítása) kilyukadása környezetszennyezés (szétfolyás, talaj- és csatorna szennyezés lehetısége) környezetszennyezés veszélyes komponensek kimosódása, talaj- és csatorna szennyezés lehetısége) talaj, talajvíz szennyezés veszélye Vízminıség Kárelhárítási terv Vízminıség Kárelhárítási terv Záportározó, Szennyvíztisztító kezelési utasítása Vízminıség Kárelhárítási terv, Üzemi Kézikönyv, körbejárási listák tőz égetés vízfelhasználás (kazán) környezet szennyezés, emberi élet veszélyeztetése, természeti erıforrás felhasználás levegı szennyezés (füstgázok, por), égetési maradék, salak, kazán pernye keletkezés, erıforrás felhasználás (gázégı) természeti erıforrás felhasználás Tőzvédelmi szabályzat, tőzriadó terv berendezések, számítógépes jelentés,teljesítménymutatók Üzemi kézikönyv, védelmi mérés-adatgyőjtéselemzés,heti jelentés,erıforrás felhasználási közmő szerzıdés, saját kút, vízjogi engedély, heti jelentések égetés, égetı mő kazán tisztítása, salak, kazánpernye, filterpor térbetonról elfolyó szennyvíz, záportározóban összegyőlt szennyvíz (nehéz fémmel szennyezett szennyvizek) kezelése, tárolása A kezelt szennyvíz visszaforgatása a technológiába hútıvízként szilárd hulladék kibocsátás hulladék kibocsátás (ioncserélı nyanta), csatorna terhelés Vízfelhasználás és a szennyvízkibocsájtás jelentıs csökkentése Üzemi kézikönyv, Vészhelyzeti Kárelhárítási tervek Üzemi kézikönyv, Vészhelyzeti Kárelhárítási tervek, vízjogi engedély csapadékvíz kezelésére Jelentıs környezeti tényezı csökkentés, Ioncserélı üzemnapló,heti jelentés kazán üzemeltetéséhez szükséges vegyianyagok tárolása, felhasználása (NaOH, HCl) környezetszennyezés lehetısége, egészségkárosító hatás Üzemi kézikönyv, Vészhelyzeti Kárelhárítási tervek 7

8 6. Az égetı mőködése során igénybe vett erıforrások és kibocsátások A tevékenységünk során folyamatosan nyomon követjük a hulladékkezelés során igénybevett erıforrásokat. A felhasznált energiát, vizet, segédanyagokat, a termelt energiát a kibocsátásainkat naponta mérjük, elemezzük. Az adatok elemzésekor olyan intézkedéseket, technológiai változtatásokat vezetünk be, amelyek csökkenthetik az erıforrások igénybevételét, illetve a kibocsátásainkat. Az adatokból un. teljesítmény mutatókat képezünk, melyek változását havonta nyomon követjük. A környezetvédelmi célok, elıirányzatok tervezésénél a teljesítménymutatók alakulását figyelembe vesszük. A mőködéshez szükséges erıforrások felhasználása Az alábbiakban bemutatjuk az erıforrás felhasználásunk adatait. Az adatok értelmezéséhez szükséges figyelembe venni a kezelt hulladékok mennyiségét. A következı diagramon az égetett hulladék mennyiségének alakulását mutatjuk be az elmúlt években: Az égetett hulladék mennyiségének alakulása havi bontásban t Égetett mennyiség (t) 28 Égetett mennyiség (t) 29 Égetett mennyiség (t) 21 Adatsor4 Égetett mennyiség (t) január február március április május június július augusztus szeptember október november december 8

9 Égetett mennyiségek és üzemórák alakulása évek t h Égettett mennyiség Üzemórák évek 6 Az égetett hulladék mennyiségének 28. évhez képesti csökkenése a 29. évben bekövetkezett gazdasági válság következménye volt. A kevesebb hulladékmennyiség miatt a hasznos üzemórák száma is csökkent. Emellett a csökkenéshez hozzájárult a hulladéktermelés csökkenése, melyet elıidézett a hulladékok hasznosítási arányának növekedése is. A 21. évi további csökkenéshez hozzájárult az engedélyünk késedelmes kiadása miatti kényszer leállás is 21. november december hónapokban. 211-ben növekedés tapasztalható a hulladék mennyiségében. Nıtt a hasznos üzemórák száma és az elégetett hulladék mennyisége is. Sajnos 212. év végén a sósavmérı mőszerünk meghibásodása miatt a környezetvédelmi hatóság leállította a hulladékégetést, emiatt csökkent le az üzemórák és ezzel együtt az égetett hulladék mennyisége is. 9

10 Az égetéshez felhasznált legfontosabb erıforrások változásait az elmúlt években a következı diagramokon mutatjuk be. A villamos energia felhasználás alakulása az elmúlt öt évben havi bontásban Vill.en.felh.28[KWh] Vill.en.felh.29 [KWh] Vill.en.felh.21[KWh] Vill.en.felh.211[KWh] Vill.en.felh.212[KWh] január február március április május június július augusztus szeptember október november december Az összesített felhasználási adatokat bemutató diagram szerint a villamos energia felhasználásunk fokozatosan csökkent az elmúlt öt évben. A hónapok közötti eltérı tendencia elsısorban a hulladékégetı leállásaival magyarázható. A villamos energia felhasználás csökkenése nincs összefüggésben az égetett hulladék mennyiségének csökkenésével, mert a csökkentett égetési teljesítmény mellett is mőködtetni kell a villamos fogyasztó berendezéseket. A csökkenés energiatakarékossági intézkedések és a villamos energiatermelés hatékonyság javításának eredménye. Ezt mutatja a 212 évi adat is, amikor a villamos energia felhasználás alig változott az elızı évihez képest, vagyis az egységnyi hulladékmennyiségre vonatkoztatott energia felhasználás csökkent. 1

11 Felhasznált villamos energia KWh 8 KWh A földgáz felhasználás alakulása az elmúlt években havi bontásban Földgáz felhasználás alakulása m Földgáz 28 [m3] Földgáz 29 [m3] Földgáz 21 [m3] Földgáz 211 [m3] Földgáz 212 [m3] 1 5 január február március április május június július augusztus szeptember október november december hónapok 11

12 Az összes földgázfelhasználás alakulása Földgázfogyasztás alakulása m évek A földgázfelhasználás is fokozatosan csökkent volna az elmúlt négy évben. A 21. év végi emelkedés oka az volt, hogy az égetı engedély hiányában egy hónapig állt és a hideg idıjárás miatt gázzal hın tartottuk a berendezést a fagyások elkerülése érdekében. 211-ben a felhasználás tovább csökkent a 21-hez képest közel 3 %- al. A 212-es kiugró értéket a kényszerleállás miatti hıntartás magas földgázfogyasztása okozta. Az ipari víz felhasználás alakulása havi bontásban A Gyıri Hulladékégetı kft.ipari víz felhasználásának alakulása m jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec Hónapok 12

13 Az összesített adatok alapján az ipari víz felhasználásunk 28-ban volt a legkevesebb. Ez köszönhetı a csapadékvizek és technológiai szennyvizek technológiába történı visszaforgatásának is, melynek következtében a nyersvíz felhasználás csökkent. 29. évben a szárazabb idıjárás miatt több vizet használtunk fel öntözésre ezért a vízfelhasználásunk is nıtt. A 21. évi csapadékos idıjárás miatt a vízfelhasználásunk csökkent a 29. évhez képest. 211-ben a vízfelhasználás a szárazabb idıjárás ellenére 21-hez képest tovább csökkent. Az új fedett győjtıhely megépítésével ez a csökkenés tovább folytatódott 212-ben is. Vízfelhasználás alakulása m3 6 Adatsor évek 13

14 A technológiába visszaforgatott szennyvíz mennyiségét a következı diagramokon mutatjuk be: Technológiában felhasznált szennyvíz mennyisége m Visszaforg. szennyvíz 28 Visszaforg. szennyvíz 29 Visszaforg. szennyvíz 21 Visszaforg. szennyvíz 211 Visszaforg. szennyvíz január február március április május június július augusztus szeptember október november december hónapok Visszaforgatott szennyvíz m szennyvíz 28 szennyvíz 29 szennyvíz 21 szennyvíz 211 szennyvíz 212 Visszaforg. Visszaforg. Visszaforg. Visszaforg. Visszaforg. évek 14

15 Az adatok alapján 21-ben alacsonyabb volt a visszaforgatott szennyvíz mennyisége, melynek oka a hasznos üzemórák számának csökkenése az évi háromszori állás miatt, majd 211-ben az üzemórák számával együtt ismét nıtt a visszaforgatott víz mennyisége. 212-ben a leállások és az üzemórák számának csökkenése ellenére tovább nıtt a visszaforgatott szennyvíz mennyisége. Emberi erıforrások alakulása A hulladékkezelési tevékenységünket szakképzett munkaerıvel végezzük. Cégünk nagy hangsúlyt helyez a munkavállalók képzésére, továbbképzésére, a megfelelı kompetencia biztosított. Évente rendszeresen végzünk belsı oktatásokat, melynek során a minıségügyi, környezetvédelmi elvárásokat, ADR tudnivalókat ismertetjük a dolgozókkal. Ezen kívül évente tőzvédelmi vizsgát végeztetünk el azon dolgozóinkkal, akiknek nincsen, vagy már nem érvényes a vizsgájuk évben nagyszámú dolgozóval végeztettük el az emelıgép tanfolyamot. Mind a tőzvédelmi szakvizsgát, mind az emelıgép tanfolyamot kihelyezett tanfolyamként a hulladékégetıben bonyolították le. A munkavállalók létszáma az elmúlt években gyakorlatilag nem változott az év közbeni átmeneti változásoktól eltekintve. Átlagos létszámunk 48 és 5 fı között változott az elmúlt négy évben. 15

16 A technológia kibocsátásai A technológia az erıforrások felhasználása mellett energia, légszennyezı anyag, hulladék és szennyvízkibocsátást is eredményez, melyet az alábbi diagramos összehasonlításban ismertetünk: A technológiában képzıdı salak mennyiségének alakulása: A hulladékégetés során legnagyobb mennyiségben keletkezı hulladék az éghetetlen szervetlen anyagot tartalmazó égetési salak. A salak mennyisége az égetett anyag mennyiségétıl és annak szervetlen anyag tartalmától függ. Az elmúlt években a salak mennyisége az alábbiak szerint alakult: Keletkezett salak mennyiségének alakulása t 1285 k el Keletkezett salak mennyisége havi bontásban , 25, 2, t 15, 1, Keletkezett salak t 28 keletkezett salak t 29 Keletkezett salak t 21 Adatsor4 Keletkezett salak t 212 5,, január február március április május június július augusztus szeptember október november december 16

17 A havi bontásban megadott adatok jól jelzik az égetı állása során a salak képzıdés csökkenését. A salak mennyisége a 211-ben beépített mágneses vasleválasztónak köszönhetıen csökkent 212-ben. A berendezés 211. október végi indulása óta átlagosan 2 %-os csökkenés mutatkozott. A salakon kívül a technológiában egyéb hulladékok is keletkeznek,(filter por, kazánpernye, szennyvíziszap, ioncserélı regenerátum) melyekhez a hulladék elıkezelésekor keletkezı, más hasznosítóknak, vagy ártalmatlanítóknak átadásra kerülı hulladékok mennyisége is hozzáadódik. A tevékenység során keletkezett összes és ezen belül a salak hulladék mennyisége az elmúlt négy évben a következıképpen alakult: Keletkezett öszes hulladék mennyiségének alakulása t hulladék t salak t Az egyes évek közötti eltérések okai: A 28. évben a talajvíz kármentesítés során kitermelt szennyezett talajvizet hulladékként adtuk át a szomszédos szennyvíztisztító telepnek, ez okozta a jelentısebb hulladékképzıdést. 29. évben a tisztítási technológia módosítása miatt már nem keletkezett ilyen hulladék, ezért jelentısen csökkent a képzıdött hulladékok mennyisége is. 21. év végén kapott elıkezelési engedély alapján elıkezelt hulladékokból képzıdött másodlagos hulladékok mennyisége nıtt meg a korábbiakhoz képest. Tekintve hogy november közepétıl december közepéig az égetés jogerıs engedély hiányában szünetelt a korábban égetésre átvett hulladékokat is csak elıkezelésre vettük át és ezért képzıdött jelentısebb másodlagos hulladék. Ez a magyarázata annak, hogy a kevesebb salak mennyiség ellenére az összes képzıdött hulladék csak kis mennyiségben változott 29-hez képest. 211-ben az elıkezelésre átvett hulladék, amit elıkezelés után más ártalmatlanítónak adtunk át növekedett, ezért mutatkozik itt is növekedés a hulladék mennyiségében. 212-ben mind az összes képzıdı hulladék mennyisége, mind a salak mennyisége csökkent a korábbi évekhez viszonyítva. 17

18 A technológiából távozó szennyvíz mennyiségének változása az elmúlt években Szennyvíz kibocsátás m3 15 m évek A mennyiségek havi bontásban a következıképpen alakultak: Szennyvízkibocsátás alakulása m3 4 3 Szennyvíz 28 [m3] Szennyvízmérı 29 [m3] Szennyvíz 21 [m3] szennyvíz 211[m3] Szennyvíz 212.(m3) 2 1 január február március április május június július augusztus szeptember október november december hónapok A szennyvíz mennyisége láthatóan a 21. évben jelentıs mértékben nıtt, aminek oka a rendkívül csapadékos idıjárás, valamint a hulladékégetés üzemórák számának csökkenése volt. A nagy mennyiségő csapadékvizet nem tudtuk teljes mennyiségben felhasználni ezért azt a csatornán keresztül át is kellett adnunk a szomszédos szennyvízkezelı telep részére. A havi adatokból jól látszanak a csapadékos hónapok, melyek a korábbi évekhez képest jelentısen kiugranak. 212-ben az üzemórák számának csökkenése miatt hasonló helyzet állt elı. Ugyanakkor 211-ben a szennyvíz mennyisége jelentısen csökkent az elmúlt 4 évben a legalacsonyabb értékőre. Ez részben a száraz idıjárással, részben a szennyvizek hatékony visszaforgatásával magyarázható 18

19 A hulladékégetés során képzıdı hıenergia hasznosítása Az égetés során a hulladékok égéshıjének függvényében jelentıs többletenergia szabadul fel. A felszabaduló hıenergiát a hulladékégetıbe beépített 3 db hı hasznosító kazánban gız energiává alakítjuk át. A kazánokban termelt gızt részben átadjuk a szomszéd szennyvízkezelı telep részére,-ahol a technológiában használják fel bepárlásra-, részben turbina generátor segítségévek villamos energiát termelünk. Ezen kívül ezt a hıenergiát használjuk fel a technológiai berendezések (dioxinadszorber, kondicionáló torony palástjának) főtésére, valamint hıcserélık segítségével az égetı és a szomszéd telep szociális épületeinek főtésére. A termelt hıenergia mennyisége függ az égetésre kerülı hulladékok mennyiségétıl, illetve azok főtıértékétıl. A hı hasznosítás az égetés ideje alatt a három kazán váltakozó üzemével folyamatosan biztosított. Az elmúlt években termelt hıenergia adatait a következı diagramokon mutatjuk be: A termelt gız adatai: Termelt gızenergia mennyisége GJ évek 19

20 Az égetett mennyiséggel összehasonlítva a korábbi évekhez képest valamelyest javult a gıztermelés hatásfoka. Termelt gız és égetett hulladék GJ 4 4 t Gız GJ Égetetett t A termelt villamos áram adatai: A villamos energiatermelés alakulására szintén negatívan hatott az üzemórák számának csökkenése, különösen 21. évben. A termelt áram csökkenéshez az is hozzájárult, hogy a szomszédos szennyvízkezelı telep nagyobb mennyiségben igényelt a technológiájához nagy nyomású éles gızt, így kisebb mennyiséget tudtunk a turbinára vezetni. 211-ben és 212-ben viszont jelentısen nıtt a termelt villamos energia mennyisége az elmúlt három évhez képest. 28-hoz képest a növekedés több mint 35 %-os volt. 2

21 Termelt villamos energia mennyiségének alakulása KWh évek Termelt villamos energia alakulása KWh Termelt villamos energia 28 [KWh] Termelt villamos energia 29 [KWh] Termelt villamos energia 21 [KWh] Termelt villamos energia 211 [KWh] Termelt villamos energia 212 [KWh] január február március április május június július augusztus szeptember október november december hónapok A havi adatokban jól látszik, hogy mikor volt leállás a hulladékégetıben. A villamos áram termelésre jelentıs hatással van a hulladékégetıben hetente hın tartás mellett végzett karbantartás is. Ekkor ugyanis a hın tartás alatt a termelt gız nyomása alacsonyabb így a turbina nem tud áramot termelni. A heti karbantartást viszont a folyamatos 21

22 és egyenletes üzemeltetés, az üzem közbeni meghibásodások minimalizálása miatt fontosnak tarjuk, így azt továbbra is folytatni kívánjuk. A levegıbe történı kibocsátásokat naponta közzétesszük a honlapunkon, így azok mennyiségi adatait csupán a teljesítménymutatók ismertetésekor adjuk meg összesítve. 7. A technológia során figyelembe vett teljesítménymutatók A fentiekben bemutatott erıforrás felhasználások és kibocsátások adatait összevetjük a termelési adatokkal, melyekbıl a legfontosabbakat figyelembe véve havonta un. teljesítmény mutatókat képezünk. A mutatók elemzése alapján határozzuk meg a technológiában végrehajtandó módosításokat, megelızı, javító intézkedéseket, illetve a Környezetközpontú szabványrendszer által elıírt célokat. Az elemzés során, illetve a különbözı jogszabályváltozásokat követve elıfordul, hogy a mutatókat bıvítjük, vagy módosítjuk. A mutatók képzésénél figyelembe vesszük az elérhetı legjobb technikák (BAT) ránk vonatkozó ajánlásait is. A 211 évben alkalmazott teljesítménymutatókat a következı táblázatban mutatjuk be: Tejesítmény mutató 212 éves Salak/elégetett hulladék [%] 19,462 Képzıdött/elégetett hull.,288 Felhaszn.ivóvíz/munkanap [m3/nap] 1,36 Felhasznált ipari víz/munkanap [m3/nap] 21,254 Termelt/felhaszn vill.energia,153 Felhaszn összenergia/elégetett hull.[mj/kg] 1,199 Keletkezı hulladék [t] 1861,261 Fajlagos szennyezıanyag kibocsátás t/t hulladék 2,6 Légszennyezı anyag kibocsátás össz [t] 12,468 Fajlagos hulladék mutató,384 Felhasználtvillamos en/égetett hull.[mwh/t],234 Felhasznált földgáz/elégetett hulladék MJ/kg,482 A mutatók változása havi bontásban az alábbi diagram szerint alakult: Teljesítménymutatók 212 Salak/elégetett hulladék [%] Képzıdött/elégetett hull. 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, Felhaszn.ivóvíz/munkanap [m3/nap] Felhasznált ipari víz/munkanap [m3/nap] Termelt/felhaszn vill.energia Felhaszn összenergia/elégetett hull.[mj/kg] Fajlagos szennyezıanyag kibocsátás kg/t hull. Légszennyezı anyag kibocsátás össz [t] Fajlagos hulladék mutató 22

23 A fontosabb teljesítménymutatók összehasonlítását is elvégeztük az elmúlt négy évre, amely a következı eredményt adta: Tejesítmény mutató Salak/elégetett hulladék [%] 19,462 24,2 28,929 25,19 29,98 Képzıdött/elégetett hull.,288,26,386,385,378 Felhasznált ipari víz/munkanap [m3/nap] 21,254 21,445 21,39 27,85 2,32 Termelt/felhasznált vill.energia,153,168,114,111,153 Felhasznált összenergia/elégetett 1,199 1,5 1,55 1,439 1,73 hull.[mj/kg] Fajlagos szennyezıanyag kibocsátás 2,6 2,19 2,2 1,85 2,14 Légszennyezı anyag kibocsátás össz [t] 12,468 13,336 12,18 13,29 13,352 Fajlagos hulladék mutató,384,294,38,386,368 Felhasznált villamos energia/égetett hulladék [MWh/t] Felhasznált földgáz/elégetett hulladék MJ/kg A mutatók változása diagramos formában:,234,217,276,264,233,482,271,4729,493,383 Teljesítménymutatók változása Felhasznált földgáz/elégetett hulladék MJ/kg Felhasználtvillamos en/égetett hull.[mwh/t] Fajlagos hulladék mutató Légszennyezı anyag kibocsátás össz [t] Fajlagos szennyezıanyag kibocsátás Felhaszn összenergia/elégetett hull.[mj/kg] Termelt/felhaszn vill.energia Felhasznált ipari víz/munkanap [m3/nap] Képzıdött/elégetett hull. Salak/elégetett hulladék [%]

GYŐRI HULLADÉKÉGETŐ KFT KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2011

GYŐRI HULLADÉKÉGETŐ KFT KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2011 GYŐRI HULLADÉKÉGETŐ KFT KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 211 KÉSZÍTETTE: Vargáné Matláry Eleonóra KIR vezető 212.január 1 1. A Győri Hulladékégető Kft. minőség és Környezetpolitikája. A GYŐRI HULLADÉKÉGETŐ KFT.

Részletesebben

GYŐRI HULLADÉKÉGETŐ KFT KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2010

GYŐRI HULLADÉKÉGETŐ KFT KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2010 GYŐRI HULLADÉKÉGETŐ KFT KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2010 KÉSZÍTETTE: Vargáné Matláry Eleonóra KIR vezető 2010.december 1 1. A Győri Hulladékégető Kft. minőség és Környezetpolitikája. A GYŐRI HULLADÉKÉGETŐ

Részletesebben

GYŐRI HULLADÉKÉGETŐ KFT KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2013

GYŐRI HULLADÉKÉGETŐ KFT KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2013 GYŐRI HULLADÉKÉGETŐ KFT KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2013 KÉSZÍTETTE: Vargáné Matláry Eleonóra KIR vezető 2014. február 1 1. A Győri Hulladékégető Kft. minőség és Környezetpolitikája. A GYŐRI HULLADÉKÉGETŐ

Részletesebben

GYŐRI HULLADÉKÉGETŐ KFT KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2014

GYŐRI HULLADÉKÉGETŐ KFT KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2014 GYŐRI HULLADÉKÉGETŐ KFT KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2014 KÉSZÍTETTE: Vargáné Matláry Eleonóra KIR vezető 2015. január 1 1. A Győri Hulladékégető Kft. minőség és Környezetpolitikája. A GYŐRI HULLADÉKÉGETŐ

Részletesebben

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban Elıadó: Fazekas Rita, környezetvédelmi ügyintézı Európai Parlament és a Tanács 761/2001/EK rendelete alapján a Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszerében (EMAS) való önkéntes részvételi lehetısége

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17. HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM Budapest, 2014. június 17. Bevezetés A szervezetek mőködésük és szolgáltatásaik révén felelısek

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 215. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 216. április Budapesti Erőmű ZRt. 215. évi környezeti tényező értékelés

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 214. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 215. április A fenntartható fejlődés szellemében folyamatosan törekszünk

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes

Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes környezethasználati

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

KÖRNYEZETI KOCKÁZAT MEGELİZÉSÉRE ÉS CSÖKKENTÉSÉRE TETT INTÉZKEDÉSEK

KÖRNYEZETI KOCKÁZAT MEGELİZÉSÉRE ÉS CSÖKKENTÉSÉRE TETT INTÉZKEDÉSEK KÖRNYEZETI KOCKÁZAT MEGELİZÉSÉRE ÉS CSÖKKENTÉSÉRE TETT INTÉZKEDÉSEK INTEGRÁLT SZENNYEZÉS-MEGELİZÉS ÉS -CSÖKKENTÉS (IPPC) A környezetszennyezés integrált megelızésérıl és csökkentésérıl (IPPC) szóló 96/61/EK

Részletesebben

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS Kérdőív Kelt: Kitöltötte: Beosztás, telefon, telefax: 1. Biztosított neve címe: 2. Tevékenység ismertetése: Mutassa be a telephelyen végzett tevékenységet Kérjük,

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

A munkavédelem szabályozási rendszere Terjék László MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 1949: XX.Tv.70/D. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLİKNEK JOGUK VAN A LEHETİ LEGMAGASABB SZINTŐ TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGHEZ.

Részletesebben

103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet

103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet A növényvédelemrıl szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. -ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az egészségügyi, szociális és családügyi miniszterrel, valamint a környezetvédelmi

Részletesebben

Nemzetközi Kezdeményezés a Települések Fenntartható Fejlesztése érdekében

Nemzetközi Kezdeményezés a Települések Fenntartható Fejlesztése érdekében Nemzetközi Kezdeményezés a Települések Fenntartható Fejlesztése érdekében Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az integrált városfejlesztésen keresztül Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Környezeti célú fejlesztések

Környezeti célú fejlesztések A pályázat címe Környezeti célú fejlesztések Pályázat kódja: GOP-2011-2.1.4 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiségő gazdasági társaságok, kettıs

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. szeptember 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város 2007. évi környezeti állapotáról Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Ilyés Péter környezetvédelmi referens Mőszaki Osztály Véleményezı Pénzügyi Bizottság, bizottság: Szociális

Részletesebben

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika Logisztikai rendszerek Termelési logisztika Termelési logisztika A termelési logisztika a mőködési területek jellegzetessége szerint a mikrologisztika, ezen belül a vállalati logisztika legmeghatározóbb

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A RÉSZ: BEVEZETÉS... 3 B RÉSZ: A RÉSZLETES ÜZLETI JELENTÉS...

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A RÉSZ: BEVEZETÉS... 3 B RÉSZ: A RÉSZLETES ÜZLETI JELENTÉS... 1/67. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A RÉSZ: BEVEZETÉS... 3 B RÉSZ: A RÉSZLETES... 5 I. A BÉKÉS MEGYEI VÍZMŐVEK ZRT. TEVÉKENYSÉGEINEK BEMUTATÁSA, A TEVÉKENYSÉGI TELJESÍTMÉNYEK ÖSSZEGZİ ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Termikus hulladékkezelési eljárások Kapcsolódó államvizsga tételek: 15. Települési hulladéklerakók Hulladéklerakó helyek fajtái kialakítási lehetőségei,

Részletesebben

Egy energia farm példája

Egy energia farm példája Egy energia farm példája LSÁG G HATÁSA A SZERVEZETEK ŐKÖDÉSÉRE I. Innovatív szervezetek II. Vertikális integráció LSÁG G HATÁSA A SZERVEZETEK ŐKÖDÉSÉRE szervezeti struktúra szervezet értékrendjei szervezet

Részletesebben

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Várt és elért megtakarítások Némethi Balázs Fıtáv Zrt. 2009. szeptember 15. 1 Elızmények A Fıtáv az Öko

Részletesebben

ISO 14000-es szabványrendszer

ISO 14000-es szabványrendszer ISO 14000-es szabványrendszer Szabvány Jele Hazai jelzet Szabvány címe ISO 14001 MSZ EN ISO 14001:2005 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek ISO 14004 MSZ EN

Részletesebben

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30.

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. BKSZT Tartalom Előzmények, új körülmények Tervezett jogszabály

Részletesebben

Pellet üzem - Alapoktól a tetıig. Deák Levente Ügyvezetı Ökoenergetika Kft

Pellet üzem - Alapoktól a tetıig. Deák Levente Ügyvezetı Ökoenergetika Kft Pellet üzem - Alapoktól a tetıig Deák Levente Ügyvezetı Ökoenergetika Kft Elıkészítés Piackutatás Piaci potenciál felmérése (konkurencia és kereslet elemzés) Milyen piacra kíván a beruházó pelletet értékesíteni?

Részletesebben

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-98/2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 32/2008.(XII.15.) ÖR-el módosított 14/2004.(VII.1.) RENDELETE A talajterhelési díjról I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál.dr. Makai Martina főosztályvezető VM Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály 1 Környezet és Energia Operatív Program 2007-2013 2007-2013

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

A hulladékégetésre vonatkozó új hazai szabályozás az Ipari Kibocsátás Irányelv tükrében

A hulladékégetésre vonatkozó új hazai szabályozás az Ipari Kibocsátás Irányelv tükrében A hulladékégetésre vonatkozó új hazai szabályozás az Ipari Kibocsátás Irányelv tükrében KSZGYSZ 2014. október 7. Bibók Zsuzsanna Nemzeti Környezetügyi Intézet 1 A hulladékégetés szabályozása 2000/76/EK

Részletesebben

Az energiairányítási rendszer alkalmazása a Dunastyrnél

Az energiairányítási rendszer alkalmazása a Dunastyrnél Az energiairányítási rendszer alkalmazása a Dunastyrnél Dunastyr Polisztirolgyártó Zrt. 2014. November 4. Monostoriné Ország Mária A Dunastyr az ENI csoportban Az olasz Eni az egyik legnagyobb energiával

Részletesebben

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17.

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. HR módszerek m alkalmazása a Rába JármJ rmőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. A Rába R csoport Alapítva 1896 Fı adatok (IFRS) 2008 (auditált) 2009 FC Rába Futómő Kft. Rába RábaJármőipari Holding Nyrt.*

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos, a Magyar Napenergia Társaság (ISES-Hungary) Szoláris hıszivattyúk munkacsoport vezetı Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika

Részletesebben

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13.

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13. Az innováció folyamata és eredményei Pécs, 2009.10.13. 1 A BIOKOM Kft. 1994. december 1: Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat Pécsi Kertészeti és Parképítı Vállalatot Pécsi Közterületfenntartó

Részletesebben

1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2

1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2 7.30. Minıségbiztosítás a szállodákban Minıség... 2 1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2 2. Vendégelvárások Vendégelvárások... 3 2.1. Vendégelégedettség...

Részletesebben

A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei

A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei Pónya Gábor TQM menedzser (000) 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 124 225 Westel: A piacvezető Előfizetők számának alakulása 363 547

Részletesebben

PALOTA KÖRNYEZETVÉDELMI Kft. a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének tagja

PALOTA KÖRNYEZETVÉDELMI Kft. a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének tagja PALOTA KÖRNYEZETVÉDELMI Kft. a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének tagja Cégünk, a Palota Környezetvédelmi Kft. (ill. veszélyeshulladékok kezelése tekintetében jogelôdjének számító céget

Részletesebben

EDR eredmények, várható fejlesztések

EDR eredmények, várható fejlesztések EDR eredmények, várható Kozma Béla vezérigazgató Dátum: 2008. október 16. 2007 címszavakban Megtörtént a hálózat külsı, független szakértı által végrehajtott auditálása. (A vizsgálatok 2007.01.15 2007.02.28

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

Az átvételi kötelezettség keretében megvalósult villamosenergia-értékesítés. támogatottnak minısíthetı áron elszámolt villamos

Az átvételi kötelezettség keretében megvalósult villamosenergia-értékesítés. támogatottnak minısíthetı áron elszámolt villamos Az átvételi kötelezettség keretében megvalósult villamosenergia-értékesítés fıbb mutatói 2009 I. félévében Az ún. KÁT mérlegkörben 1 támogatottnak minısíthetı áron elszámolt villamos energiához kapcsolódó

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 2010. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ JELENTÉS SZÖVEGES INDOKOLÁS Gazdálkodás 1 1) Szervezeti változások 2010. évben az Intézet fejlıdését

Részletesebben

1. CÉGISMERTETİ. Kérem engedje meg, hogy röviden bemutassuk cégünket. Fı profilunk iroda- és középületek, valamint egyéb létesítmények esetében:

1. CÉGISMERTETİ. Kérem engedje meg, hogy röviden bemutassuk cégünket. Fı profilunk iroda- és középületek, valamint egyéb létesítmények esetében: CÉGISMERTETİ 2012. MEGA CLEAN 2001. KFT. 2045 TÖRÖKBÁLINT, BAJCSY-ZS. U. 32. TEL/FAX: 06 23 330-384; 06-30 219-03-72 E-MAIL: megaclean@megaclean.hu WEB: www.megaclean.hu TÉMAFELELİS: Pecsenka-Czifra Katalin

Részletesebben

Szakmérnöki továbbképzés. Épületgépészeti szabályozástechnika. Dr. Magyar Zoltán

Szakmérnöki továbbképzés. Épületgépészeti szabályozástechnika. Dr. Magyar Zoltán Szakmérnöki továbbképzés Épületgépészeti szabályozástechnika Dr. Magyar Zoltán Tartalom 1. Épületgépészeti rendszerek üzemeltetése Beüzemelés, commissioning tevékenység Épületek belsı légállapotának kritériumai

Részletesebben

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Őri István GREENFLOW CORPORATION Zrt. Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Fenntarthatóság-fenntartható fejlődés Megelőzés-prevenció Tisztább

Részletesebben

Energiatudatosság. EnergiaInformáció = Energiaár csökkentés. Épületfelügyelet = Energiacsökkentés. Energia fajták. Beépített technológia

Energiatudatosság. EnergiaInformáció = Energiaár csökkentés. Épületfelügyelet = Energiacsökkentés. Energia fajták. Beépített technológia Épület felügyelet + Energiainformáció = Energiatudatos üzemeltetés Készítették: Dénes Zsolt Környei Gábor Elıadó: Környei Gábor 2009.11.19. Hilton Budapest WestEnd Energiatudatosság Épületfelügyelet =

Részletesebben

Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések programszerő telepítését elısegítı mintaprojekt bemutatása

Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések programszerő telepítését elısegítı mintaprojekt bemutatása Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések programszerő telepítését elısegítı mintaprojekt bemutatása Harangozó Gábor fogalmazó KvVM Vízgazdálkodási Fıosztály Lajosmizse, 2010. május 11. Jogszabályi háttér:

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

Tápvízvezeték rendszer

Tápvízvezeték rendszer Tápvízvezeték rendszer Tápvízvezeték rendszer A kutaktól a víztisztító üzemig vezetı csövek helyes méretezése rendkívüli jelentıséggel bír a karbantartási és az üzemelési költségek tekintetében. Ebben

Részletesebben

Készítette: Dr. Cserei Pál környezetvédelmi tervezı, szakértı. Selemoncsák Ferenc környezetgazdálkodási mérnök

Készítette: Dr. Cserei Pál környezetvédelmi tervezı, szakértı. Selemoncsák Ferenc környezetgazdálkodási mérnök Készítette: Dr. Cserei Pál környezetvédelmi tervezı, szakértı Selemoncsák Ferenc környezetgazdálkodási mérnök A program felülvizsgálata az alábbi szervezetek és személyek által biztosított adatok és információk

Részletesebben

A szabályozás lényege: integrált energiamérlegre vonatkozik, amely tartalmazza

A szabályozás lényege: integrált energiamérlegre vonatkozik, amely tartalmazza A szabályozás lényege: integrált energiamérlegre vonatkozik, amely tartalmazza a főtés és a légtechnika termikus fogyasztását, a nyereségáramok hasznosított hányadát, a ventilátorok, szivattyúk energiafogyasztását,

Részletesebben

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012 WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 28-212 Mosonmagyaróvár, 27.november 22. 1. A Kft. általános leírása Neve és címe : WAHL Hungária Finommechanikai Kft. 92 Mosonmagyaróvár Barátság

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város

Sátoraljaújhely Város (A 43/2007/4721/II.28./számú határozat melléklete) Sátoraljaújhely Város és városrészeire (Károlyfalva, Rudabányácska, Széphalom), valamint a külterületi lakott városrészekre vonatkozó Helyi Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Az RDF előállításában rejlő lehetőségek, kockázatok. .A.S.A. Magyarország. Németh István Country manager. Németh István Október 7.

Az RDF előállításában rejlő lehetőségek, kockázatok. .A.S.A. Magyarország. Németh István Country manager. Németh István Október 7. Az RDF előállításában rejlő lehetőségek, kockázatok.a.s.a. Magyarország Németh István Country manager Készítette Németh István Dátum 2014. Október 7. 2/ 22 Az ASA csoport bemutatása Tulajdonosa a spanyol

Részletesebben

Környezetmanagement eszközök alkalmazása a gyakorlatban Fejezetek egy termelı üzem mindennapjaiból a környezetvédı szemével

Környezetmanagement eszközök alkalmazása a gyakorlatban Fejezetek egy termelı üzem mindennapjaiból a környezetvédı szemével Környezetmanagement eszközök alkalmazása a gyakorlatban Fejezetek egy termelı üzem mindennapjaiból a környezetvédı szemével 1 KÖRINFO konferencia ContiTech Rubber Industrial Kft. ContiTech AG Magunkról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2013. SZEPTEMBER 26.

TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2013. SZEPTEMBER 26. TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA 2013. SZEPTEMBER 26. A SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET VIZSGÁLATA A TERMOLÍZIS EURÓPAI ÉS HAZAI SZABÁLYOZÁSÁNAK GYAKORLATA Dr. Farkas Hilda SZIE-GAEK A KUTATÁS CÉLJA A piaci igények

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére.

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére. Ügyiratszám: 08-8/102-5/2010 Dátum: 2011. április 8. Ügyintézı: Baracsi László Tárgy: A PÉTÁV Kft. 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása Melléklet: CD-n kiküldve E L İ T E R J E S Z T É

Részletesebben

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 1-tıl A szabályzat hatálya az önállóan mőködı és gazdálkodó Társulási

Részletesebben

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8352 Bazsi, Fı u. 91.

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8352 Bazsi, Fı u. 91. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8352 Bazsi, Fı u. 91. E L İ T E R J E S Z T É S Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2010. április 14-én tartandó nyilvános ülésére Tárgy: Lakossági

Részletesebben

LCA - életciklus felmérés

LCA - életciklus felmérés LCA - életciklus felmérés alkalmazása a környezetmenedzsmentben Sára Balázs - FEBE ECOLOGIC KÖRINFO konferencia BME, 2010.05.28. Rövid bemutatkozás 1995. BME - ökotoxikológiai tesztek, felmérések 1997.

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi Közbeszerzési tervének módosítására

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi Közbeszerzési tervének módosítására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi Közbeszerzési tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Waste to Energy projekt bemutatása

Waste to Energy projekt bemutatása European Regional Development Fund Waste to Energy projekt bemutatása WASTE TO ENERGY Dr. Pigniczki Zsanett pigniczki@darfu.hu DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Waste to

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

Hulladék, engedélyezés, szankció az uniós jogban

Hulladék, engedélyezés, szankció az uniós jogban Hulladék, engedélyezés, szankció az uniós jogban 2010. szeptember 9. Budapest dr. Bérczi Anna - Jövı nemzedékek országgyőlési biztosának irodája Tartalom 1. Az uniós hulladékjog 2. A hulladék fogalmának

Részletesebben

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. május 25. 1. oldal 1 A TÁRSASÁG

Részletesebben

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014 Kiállítás kelte: 2004.12.13. 1. oldal, összesen: 6 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 1.1.A készítmény neve: 1.2. Gyártó Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Részletesebben

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2009. június 26. 1. oldal 1 A

Részletesebben

Környezeti fenntarthatóság

Környezeti fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság Cél: konkrét, mérhető fenntarthatósági szempontok vállalása, és/vagy meglévő jó gyakorlatok fenntartása. 5 FŐ CÉLKITŰZÉS I. A környezeti követelmények elfogadása és megtartása

Részletesebben

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata dr. Matos Zoltán elnök, Magyar Energia Hivatal zoltan.matos@eh.gov.hu Energia másképp II. 2010. március 10. Tartalom 1)

Részletesebben

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE?

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO 14001 SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? Bárczi István a Fenntarthatósági Divízió vezetője 2014. szeptember 23. A KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÚJABB KAPCSOLÓDÁSI

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások szolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások Pécs, 2010. szeptember 14. Győri Csaba műszaki igazgatóhelyettes Németh András üzemviteli mérnök helyett/mellett megújuló energia Megújuló Energia

Részletesebben

Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola

Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola H-3100 Salgótarján Május 1. út 58. Tel: 06-32/411-898 Fax: 06-32/417-248 School of the team of economic experts of the developement of human resources of the

Részletesebben

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv A 211/2012.(VIII.30.) határozat melléklete A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Pedagógiai Programjának kiegészítése Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv 2012. 0 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer 1. oldal

szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer 1. oldal ----------------------- Page 1----------------------- Szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer Eredményességi mutatószámok Mutatószám megnevezése Célérték Akció A Képviselı Testület elvárásaihoz

Részletesebben

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A gázárak változását hat európai ország -,,,,, Egyesült Királyság - és végfelhasználói gázárának módosulásán

Részletesebben

Földgázalapú decentralizált energiatermelés kommunális létesítményeknél

Földgázalapú decentralizált energiatermelés kommunális létesítményeknél Földgázalapú decentralizált energiatermelés kommunális létesítményeknél Lukácsi Péter létesítményi osztályvezető FŐGÁZ Visegrád 2015. Április 16. Mit is jelent a decentralizált energiatermelés? A helyben

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

A problémák, amikre válaszolni kell

A problémák, amikre válaszolni kell A problémák, amikre válaszolni kell Fenntarthatatlan gazdaság visszatérı válságok Környezeti krízis éghajlatváltozás Kimerülı erıforrások - energiafüggıség Növekvı társadalmi egyenlıtlenség - igazságtalanság

Részletesebben

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió SIKERES INKUBÁTORHÁZAK KELET-MAGYARORSZÁGON VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT NYÍREGYHÁZA Elıadó: Zsukk István inkubátorház igazgató Kaposvár, 2009. június 17. A PRIMOM ALAPÍTVÁNY KEZDETEK

Részletesebben

Hulladéktelep-kezelő Hulladéktelep-kezelő

Hulladéktelep-kezelő Hulladéktelep-kezelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2011. évben szervezeti változás az Intézetben nem volt. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív, negatív hatások Az Intézet

Részletesebben

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI PROGNÓZIS 2009. OKTÓBER A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai 2009 októberében a munkaügyi központok 31. alkalommal bonyolítottak

Részletesebben

Beruházás típusa: Homlokzati szigetelés

Beruházás típusa: Homlokzati szigetelés 1 Beruházás típusa: Homlokzati szigetelés 10cm-es polisztirol homlokzati szigetelés felhelyezése a teljes homlokzatra (1320m2). Indoklás: Az épület hőveszteségének kb. 30%-a az oldal falakon keresztül

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzat KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2012.

Szerencs Város Önkormányzat KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2012. Önkormányzat KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2012. -2012. április - Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 A FELÜLVIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓT KÉSZÍTETTE:... 4 A FELÜLVIZSGÁLAT JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK./2011.. sz. határozat tervezete Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS I. FEJEZET ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 1. (1) A Településszerkezeti Terv

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL

MAGYAR ENERGIA HIVATAL A hatékony kapcsolt energiatermelés kritériumai (az eredetigazolás folyamata) Nemzeti Kapcsolt Energia-termelési Nap Budapest, 2007. április 25. Lángfy Pál osztályvezetı Magyar Energia Hivatal Az elıadás

Részletesebben

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél Temesvári Péter fejlesztési és térinformatikai osztályvezető 2013. Május 29. Cégünkről Alapítás:

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı E L İ T E R J E S Z T É S 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit pénzügyi-ügyintézı Véleményezésre

Részletesebben

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl 1. oldal, összesen: 8 A jogszabály mai napon hatályos állapota 7/2001. (II. 22.) PM rendelet a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl A biztosítóintézetekrıl és a biztosítási

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben