GYİRI HULLADÉKÉGETİ KFT KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2012

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYİRI HULLADÉKÉGETİ KFT KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2012"

Átírás

1 GYİRI HULLADÉKÉGETİ KFT KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 212 KÉSZÍTETTE: Vargáné Matláry Eleonóra KIR vezetı 213. január 1

2 1. A Gyıri Hulladékégetı Kft. minıség és Környezetpolitikája. A GYİRI HULLADÉKÉGETİ KFT. veszélyes- és nem veszélyes ipari hulladékok égetéssel történı ártalmatlanításával és hasznosításával (energiatermeléssel) foglalkozó vállalkozás. Legfıbb célunk a környezetvédelmi elıírások maradéktalan és példamutató betartása mellett megrendelıink igényeinek magas színvonalon történı kielégítése. Társaságunk a környezettel összhangban kívánja folytatni tevékenységeit, elkötelezettséget érez és vállal a jövı generációi számára is egészséges létet és megélhetést biztosító környezet fenntartására. A Gyıri Hulladékégetı Kft. tevékenysége a veszélyes és nem veszélyes hulladékok elıkezelésére, égetéssel történı ártalmatlanítására és hasznosítására terjed ki. Kiegészítı tevékenységként a beszállítóink minél komfortosabb kiszolgálása érdekében foglalkozunk fuvarszervezéssel is. A tevékenységi kör teljes körő ellátásához a környezetvédelmi körben ismert alvállalkozókkal és megfelelı referenciákkal rendelkezünk. Eredményességünk és piaci elismertségünk növeléséhez, valamint vevıink elégedettségének elnyeréséhez fontos eszköznek tekintjük a mindenkori MSZ EN ISO 91 és az MSZ EN ISO 141 szabványoknak megfelelı szabályozott és dokumentált integrált irányítási rendszer mőködtetését és folyamatos fejlesztését a tevékenységünkre vonatkozó jogi szabályozás szem elıtt tartásával. Ennek érdekében elkötelezettek vagyunk az alábbi feladatok ellátására: Kiemelten fontosnak tartjuk a lehetséges megrendelıi körünk elvárásainak megismerését, a személyes kapcsolattartást. A piaci igényeknek megfelelı rugalmas árpolitikával, szakmai hozzáértésünket bizonyító szolgáltatásainkkal, segítı szándékú szaktanácsadással igyekszünk megnyerni és megtartani megrendelıi körünket. Magas szintő szakismerettel rendelkezı, korrekt, megbízható, kreatív munkatársakat alkalmazunk. Szigorú elvárásainkat teljesítmény-arányos jövedelemmel, a folyamatos szakmai képzés támogatásával és kultúrált munkafeltételek biztosításával kompenzáljuk. Munkatársaink képzésével, oktatásával biztosítjuk a minıség- és környezettudatos munkavégzést. Tevékenységünk során a környezet védelme, illetve a környezetszennyezés megelızése az elsıdleges szempont, ezért folyamatosan fejlesztjük a környezeti teljesítményünket. Törekszünk arra, hogy megelızzük a szennyezı anyagok természeti környezetbe jutását és csökkentsük a káros anyagok kibocsátását. Tevékenységünk fejlesztésekor elınyben részesítjük a kisebb környezeti terhelést okozó technikaitechnológiai megoldásokat. Berendezéseink mőködtetésekor törekszünk a minél alacsonyabb természeti erıforrás felhasználásra a minél nagyobb fokú hı hasznosítás elérése mellett. Beszállítóink, alvállalkozóink kiválasztásánál figyelembe vesszük környezeti teljesítményüket is. Szolgáltatásainkat, integrált irányítási rendszerünket a megrendelıi igények változásának figyelembevételével, a megrendelıink és a külsı érdekelt felek észrevételeinek visszacsatolásával, teljesítményünk mérésével és értékelésével tökéletesítjük. Rendkívüli események alkalmával követendı eljárásokat, utasításokat, a helyrehozhatatlan környezeti károsodás megelızésére tervet készítünk, és ezeket munkatársainkkal is megismertetjük. Gondot fordítunk arra, hogy minıség- és környezeti politikánkat minden munkatársunk és szervezetünk részére munkát végzı vállalkozás megértse, elfogadja és alkalmazza. A cégvezetés elkötelezettséggel, személyes példamutatással és a szükséges erıforrások biztosításával áll a minıségi és környezettudatos munkavégzés mellé. Társaságunk jövıjét a folyamatos fejlıdésben, szolgáltatásaink környezetvédelemi szempontból is példamutató megvalósításában, és piaci lehetıségeink maximális kihasználásában látjuk, amely biztosítja munkatársaink emberhez méltó megélhetését. 2

3 2. A Gyıri Hulladékégetı Kft.-ben az elmúlt tíz évben végrehajtott fejlesztések: 1. Folyamatos emissziómérı mőszerek beépítése, mőszerek cseréje (pormérı, oxigénmérı). Saját célra kifejlesztett mérés-adatgyőjtı számítógépes rendszer alkalmazása, folyamatos fejlesztése. 2. A száraz elven mőködı füstgáztisztító kiegészítése lúgadagolással, az adszorbensek adagolására PLC vezérlés kiépítése 3. Fedett, szigetelt hulladék győjtıhelyek kialakítása, közlekedı utak, manipulációs terek újraburkolása, körforgalom kiépítése 4. Új hídmérleg beépítése 5. 1 db régi hıhasznosító kazán cseréje 2 db hı hasznosítóra 6. Új, nagy kapacitású aprítógép vásárlása 7. Aprítógéphez plusz késgarnitúra vásárlása 8. Új irodaház, szociális épület építése 9. Szennyvíztisztító korszerősítése 1. Új csapadékvíz-tároló megépítése, csapadékvíz, udvartakarítási szennyvíz visszaforgatása a technológiába 11. Hőtıvíz visszaforgató rendszer kiépítése 12. Zöldterületek parkosítása, drain öntözırendszer kiépítése. Gépkocsi parkoló építése 13. Adatgyőjtı rendszer korszerősítése, új hardverek (ipari számítógép, szerver gép vásárlása, régi számítógépek fokozatos lecserélése) 14. Saját célra kifejlesztett hulladék nyilvántartó számítógépes rendszer alkalmazása 15. Laboratóriumban új mőszerek beszerzése (kaloriméter, ionmérı) 16. Füstgáztisztító rendszer egységeinek felújítása, szigetelések, burkolatok cseréje 17. Zajvédı fal beépítése a nyugati oldalra 18. Új salakkihordó beépítése, új, nagyobb kapacitású daru beépítése. 19. Kémény csere 2. Multiliftes tehergépkocsi beszerzése a konténeres hulladékok ürítéséhez, mozgatásához. 21. Ipari kamerarendszer korszerősítése 22. A bunker keleti oldalán lévı szigetelt győjtıhely fedetté tétele, mágneses fémkiválasztó telepítése a salak fémtartalmának kinyerésére 23. Aprítógép késeinek, tengelyeinek cseréje 24. Laboratóriumba új fotométer vásárlása 25. Új szervergép beszerzése 3

4 3. A Gyıri Hulladékégetı Kft. szervezeti felépítése A hulladékégetı mő folyamatos üzemeltetését kb. 5 fıs, megfelelıen képzett szakembergárda biztosítja. 211-ben új munkakört létesítettünk a beérkezı hulladékok szigorúbb ellenırzésére hulladékellenırzı munkatársat vettünk fel. Emiatt némileg módosult a szervezeti felépítésünk. Társaságunk szervezeti felépítését az alábbi ábrán mutatjuk be, amely kifejezi az egyes funkciókhoz tartozó hatásköröket is. MŐSZAKI ÜGYVEZETİ mőszaki vezetés TECHNOLÓGIAI ÜGYVEZETİ technológiai vezetés Minıség- és környezetirányítási vezetı Tőz- és munkavédelmi megbízott Mővezetı Kereskedelmi bonyolító Hulladék-ellenırzı Laboratórium vezetı Gazdasági vezetı üzemvitel hulladék átvétel vízkezelés könyvelés karbantartás hulladék elıkíszítés számlázás beruházások technológiai segédanyag beszerzés pénztár mőszaki újítások maradékanyag kezelés anyag- és alkatrész beszerzés nyilvántartások, hatósági ügyintézés raktár 4

5 4. A Gyıri Hulladékégetı Kft. hatósági engedélyei: 1. A hulladékártalmatlanítási és hasznosítási tevékenységünket az 27. évben kiadott és a másodfokú hatóság által többször módosított H /27. számú egységes környezethasználati és mőködési engedély alapján végezzük. Az engedélyben beépítésre került a hulladékkezelési és levegıvédelmi engedély is. 2. Emellett 21 októberétıl rendelkezünk az egységes környezethasználati engedélytıl független hulladék begyőjtési és elıkezelési engedéllyel. Az engedélyünk száma 31-14/ A hulladékkezelési tevékenység során figyelembe vett környezeti tényezık,hatások Integrált környezet-és minıségirányítási rendszerünk keretében rendszeresen azonosítjuk a tevékenységi területünkhöz kapcsolódó munkafolyamatokat és azok hatását a környezeti elemekre. A környezeti tényezık azonosításánál figyelembe vesszük a jelenlegi és a lényeges múltbeli tevékenységeinkkel, termékeinkkel, szolgáltatásainkkal, tervezett vagy új fejlesztéseinkkel, ill. új vagy módosított tevékenységeinkkel járó bemeneteket és a kimeneteket. A környezeti tényezık azonosításánál figyelembe vesszük a normális és az abnormális mőködési körülményeket, a leállítási és indítási körülményeket, valamint az ésszerően elıre jelezhetı vészhelyzeteket. A környezeti tényezık meghatározásához tevékenységeinket és szolgáltatásainkat kategóriákba soroljuk. A környezeti tényezık meghatározásánál figyelembe vesszük az alábbi szempontokat: emisszió a levegıbe, vízszennyezés, talajszennyezés, nyersanyagok (veszélyes és nem veszélyes) és természeti erıforrások használata, energiahasználat (hálózatból vett villamos energia és víz), kibocsátott energia, pl. főtés, meleg víz szolgáltatás, hulladékok (veszélyes és nem veszélyes) fizikai jellemzık, pl. méret, tömeg. A környezeti tényezık és hatások azonosítása érdekében az alábbi nyilvántartásokat vezetjük: Anyagmérlegek, veszélyes anyagok felhasználásának nyilvántartása Természeti erıforrások és energia felhasználásának nyilvántartása, A légtérbe történı kibocsátások nyilvántartása, Hulladék kibocsátások nyilvántartása A keletkezett szennyvizek nyilvántartása 5

6 A környezeti tényezıket számszerően elemezzük. Az elemzés a tényezık lehetséges hatásainak elıfordulási valószínőségét, a bekövetkezı kedvezıtlen esemény észlelhetıségét, mérhetıségét és a környezeti hatás mértékét számszerően határozza meg. Az így kapott számokat súlyozzuk és rangsoroljuk. Az elemzés során megállapítjuk azokat a tevékenységeket, amelyek során az egyes környezeti elemek védelmében célokat, programokat kell felállítani. A 2. pontban bemutatott fejlesztések, beruházások megvalósításánál is a környezetvédelmi tényezık voltak az elsıdleges szempontok. A fıtevékenységünkkel kapcsolatos környezeti tényezıket az alábbi táblázat mutatja be. Környezeti Tényezı / Hatás Elemzés - Hulladék átvétel, elıkezelés, ártalmatlanítás Tevékenység/ berendezés hulladékok átvétele, telephelyen belüli szállítás, elıkezelés (válogatás, átcsomagolás, aprítás), szivattyúzás, tárolás Környezeti Tényezı szilárd hulladék átvétele telephelyen belüli szállítás rakodás, tárolás folyékony hulladékok átvétele, szállítása kezelése, átszivattyúzása, tárolása folyékony (savak, lúgok) hulladékok átvétele, szállítása, kezelése, átszivattyúzás, tárolás válogatás mágneses vasleválasztó átcsomagolás, csomagolóanyag aprítás, szilárd hulladék beadagolása folyékony hulladék beadagolása Környezeti hatás hulladék szétszóródása környezetszennyezés, veszélyes hulladék keletkezés lehetısége környezetszennyezés, veszélyes hulladék keletkezés lehetısége hasznosítható hulladék (fémek, fénycsı, elektronikai hulladékok) kinyerése hasznosítható vas hulladék kinyerése Levegı Talaj / talajvíz Víz / csatorna Lehetséges hatás kategória Zaj Hulladék Egészs. Veszély. Jogi követelmén y Erıf. Felh. Érdekelt felek súly elıf. fakt. menny. fakt. észlelhetıség értékelés Megjegyzés / Intézkedés / Dokumentum közmőszerzıdés, Veszélyes hulladék győjtıhelyek mőködési szabályzata Kárelhárítási terv (A tartályok át lettek alakítva, a földalatti lefejtés megszőnt) Veszélyes hulladék győjtıhelyek mőködési szabályzata Kárelhárítási terv pozítiv hatás: fémek kinyerése, újrahasznosítása, erıforrás megtakarítás pozítiv hatás:vas kinyerése, újrahasznosítása, erıforrás megtakarítás erıforrás felhasználás, egészség veszélyeztetése, környezetszennyezés zaj, kiporzás, bőz bőz, levegı szennyezés, tőzveszély Kárelhárítási terv, Üzemi Kézikönyv Gépkezelési utasítás, Kárelhárítási terv, Üzemi Kézikönyv Üzemi kézikönyv, Vízminıség Kárelhárítási terv 6

7 Tevékenység/ berendezés Környezeti Tényezı Környezeti hatás Lehetséges hatás kategória súly elıf. fakt. menny. fakt. észlelhetıség értékelés Megjegyzés / Intézkedés / Dokumentum Vészhelyzet, baleset, szokásostól eltérı mőködés tartály leborulása targoncáról özönvíz szerő esı, árvíz vezeték (folyékony hulladék szállítása) kilyukadása környezetszennyezés (szétfolyás, talaj- és csatorna szennyezés lehetısége) környezetszennyezés veszélyes komponensek kimosódása, talaj- és csatorna szennyezés lehetısége) talaj, talajvíz szennyezés veszélye Vízminıség Kárelhárítási terv Vízminıség Kárelhárítási terv Záportározó, Szennyvíztisztító kezelési utasítása Vízminıség Kárelhárítási terv, Üzemi Kézikönyv, körbejárási listák tőz égetés vízfelhasználás (kazán) környezet szennyezés, emberi élet veszélyeztetése, természeti erıforrás felhasználás levegı szennyezés (füstgázok, por), égetési maradék, salak, kazán pernye keletkezés, erıforrás felhasználás (gázégı) természeti erıforrás felhasználás Tőzvédelmi szabályzat, tőzriadó terv berendezések, számítógépes jelentés,teljesítménymutatók Üzemi kézikönyv, védelmi mérés-adatgyőjtéselemzés,heti jelentés,erıforrás felhasználási közmő szerzıdés, saját kút, vízjogi engedély, heti jelentések égetés, égetı mő kazán tisztítása, salak, kazánpernye, filterpor térbetonról elfolyó szennyvíz, záportározóban összegyőlt szennyvíz (nehéz fémmel szennyezett szennyvizek) kezelése, tárolása A kezelt szennyvíz visszaforgatása a technológiába hútıvízként szilárd hulladék kibocsátás hulladék kibocsátás (ioncserélı nyanta), csatorna terhelés Vízfelhasználás és a szennyvízkibocsájtás jelentıs csökkentése Üzemi kézikönyv, Vészhelyzeti Kárelhárítási tervek Üzemi kézikönyv, Vészhelyzeti Kárelhárítási tervek, vízjogi engedély csapadékvíz kezelésére Jelentıs környezeti tényezı csökkentés, Ioncserélı üzemnapló,heti jelentés kazán üzemeltetéséhez szükséges vegyianyagok tárolása, felhasználása (NaOH, HCl) környezetszennyezés lehetısége, egészségkárosító hatás Üzemi kézikönyv, Vészhelyzeti Kárelhárítási tervek 7

8 6. Az égetı mőködése során igénybe vett erıforrások és kibocsátások A tevékenységünk során folyamatosan nyomon követjük a hulladékkezelés során igénybevett erıforrásokat. A felhasznált energiát, vizet, segédanyagokat, a termelt energiát a kibocsátásainkat naponta mérjük, elemezzük. Az adatok elemzésekor olyan intézkedéseket, technológiai változtatásokat vezetünk be, amelyek csökkenthetik az erıforrások igénybevételét, illetve a kibocsátásainkat. Az adatokból un. teljesítmény mutatókat képezünk, melyek változását havonta nyomon követjük. A környezetvédelmi célok, elıirányzatok tervezésénél a teljesítménymutatók alakulását figyelembe vesszük. A mőködéshez szükséges erıforrások felhasználása Az alábbiakban bemutatjuk az erıforrás felhasználásunk adatait. Az adatok értelmezéséhez szükséges figyelembe venni a kezelt hulladékok mennyiségét. A következı diagramon az égetett hulladék mennyiségének alakulását mutatjuk be az elmúlt években: Az égetett hulladék mennyiségének alakulása havi bontásban t Égetett mennyiség (t) 28 Égetett mennyiség (t) 29 Égetett mennyiség (t) 21 Adatsor4 Égetett mennyiség (t) január február március április május június július augusztus szeptember október november december 8

9 Égetett mennyiségek és üzemórák alakulása évek t h Égettett mennyiség Üzemórák évek 6 Az égetett hulladék mennyiségének 28. évhez képesti csökkenése a 29. évben bekövetkezett gazdasági válság következménye volt. A kevesebb hulladékmennyiség miatt a hasznos üzemórák száma is csökkent. Emellett a csökkenéshez hozzájárult a hulladéktermelés csökkenése, melyet elıidézett a hulladékok hasznosítási arányának növekedése is. A 21. évi további csökkenéshez hozzájárult az engedélyünk késedelmes kiadása miatti kényszer leállás is 21. november december hónapokban. 211-ben növekedés tapasztalható a hulladék mennyiségében. Nıtt a hasznos üzemórák száma és az elégetett hulladék mennyisége is. Sajnos 212. év végén a sósavmérı mőszerünk meghibásodása miatt a környezetvédelmi hatóság leállította a hulladékégetést, emiatt csökkent le az üzemórák és ezzel együtt az égetett hulladék mennyisége is. 9

10 Az égetéshez felhasznált legfontosabb erıforrások változásait az elmúlt években a következı diagramokon mutatjuk be. A villamos energia felhasználás alakulása az elmúlt öt évben havi bontásban Vill.en.felh.28[KWh] Vill.en.felh.29 [KWh] Vill.en.felh.21[KWh] Vill.en.felh.211[KWh] Vill.en.felh.212[KWh] január február március április május június július augusztus szeptember október november december Az összesített felhasználási adatokat bemutató diagram szerint a villamos energia felhasználásunk fokozatosan csökkent az elmúlt öt évben. A hónapok közötti eltérı tendencia elsısorban a hulladékégetı leállásaival magyarázható. A villamos energia felhasználás csökkenése nincs összefüggésben az égetett hulladék mennyiségének csökkenésével, mert a csökkentett égetési teljesítmény mellett is mőködtetni kell a villamos fogyasztó berendezéseket. A csökkenés energiatakarékossági intézkedések és a villamos energiatermelés hatékonyság javításának eredménye. Ezt mutatja a 212 évi adat is, amikor a villamos energia felhasználás alig változott az elızı évihez képest, vagyis az egységnyi hulladékmennyiségre vonatkoztatott energia felhasználás csökkent. 1

11 Felhasznált villamos energia KWh 8 KWh A földgáz felhasználás alakulása az elmúlt években havi bontásban Földgáz felhasználás alakulása m Földgáz 28 [m3] Földgáz 29 [m3] Földgáz 21 [m3] Földgáz 211 [m3] Földgáz 212 [m3] 1 5 január február március április május június július augusztus szeptember október november december hónapok 11

12 Az összes földgázfelhasználás alakulása Földgázfogyasztás alakulása m évek A földgázfelhasználás is fokozatosan csökkent volna az elmúlt négy évben. A 21. év végi emelkedés oka az volt, hogy az égetı engedély hiányában egy hónapig állt és a hideg idıjárás miatt gázzal hın tartottuk a berendezést a fagyások elkerülése érdekében. 211-ben a felhasználás tovább csökkent a 21-hez képest közel 3 %- al. A 212-es kiugró értéket a kényszerleállás miatti hıntartás magas földgázfogyasztása okozta. Az ipari víz felhasználás alakulása havi bontásban A Gyıri Hulladékégetı kft.ipari víz felhasználásának alakulása m jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec Hónapok 12

13 Az összesített adatok alapján az ipari víz felhasználásunk 28-ban volt a legkevesebb. Ez köszönhetı a csapadékvizek és technológiai szennyvizek technológiába történı visszaforgatásának is, melynek következtében a nyersvíz felhasználás csökkent. 29. évben a szárazabb idıjárás miatt több vizet használtunk fel öntözésre ezért a vízfelhasználásunk is nıtt. A 21. évi csapadékos idıjárás miatt a vízfelhasználásunk csökkent a 29. évhez képest. 211-ben a vízfelhasználás a szárazabb idıjárás ellenére 21-hez képest tovább csökkent. Az új fedett győjtıhely megépítésével ez a csökkenés tovább folytatódott 212-ben is. Vízfelhasználás alakulása m3 6 Adatsor évek 13

14 A technológiába visszaforgatott szennyvíz mennyiségét a következı diagramokon mutatjuk be: Technológiában felhasznált szennyvíz mennyisége m Visszaforg. szennyvíz 28 Visszaforg. szennyvíz 29 Visszaforg. szennyvíz 21 Visszaforg. szennyvíz 211 Visszaforg. szennyvíz január február március április május június július augusztus szeptember október november december hónapok Visszaforgatott szennyvíz m szennyvíz 28 szennyvíz 29 szennyvíz 21 szennyvíz 211 szennyvíz 212 Visszaforg. Visszaforg. Visszaforg. Visszaforg. Visszaforg. évek 14

15 Az adatok alapján 21-ben alacsonyabb volt a visszaforgatott szennyvíz mennyisége, melynek oka a hasznos üzemórák számának csökkenése az évi háromszori állás miatt, majd 211-ben az üzemórák számával együtt ismét nıtt a visszaforgatott víz mennyisége. 212-ben a leállások és az üzemórák számának csökkenése ellenére tovább nıtt a visszaforgatott szennyvíz mennyisége. Emberi erıforrások alakulása A hulladékkezelési tevékenységünket szakképzett munkaerıvel végezzük. Cégünk nagy hangsúlyt helyez a munkavállalók képzésére, továbbképzésére, a megfelelı kompetencia biztosított. Évente rendszeresen végzünk belsı oktatásokat, melynek során a minıségügyi, környezetvédelmi elvárásokat, ADR tudnivalókat ismertetjük a dolgozókkal. Ezen kívül évente tőzvédelmi vizsgát végeztetünk el azon dolgozóinkkal, akiknek nincsen, vagy már nem érvényes a vizsgájuk évben nagyszámú dolgozóval végeztettük el az emelıgép tanfolyamot. Mind a tőzvédelmi szakvizsgát, mind az emelıgép tanfolyamot kihelyezett tanfolyamként a hulladékégetıben bonyolították le. A munkavállalók létszáma az elmúlt években gyakorlatilag nem változott az év közbeni átmeneti változásoktól eltekintve. Átlagos létszámunk 48 és 5 fı között változott az elmúlt négy évben. 15

16 A technológia kibocsátásai A technológia az erıforrások felhasználása mellett energia, légszennyezı anyag, hulladék és szennyvízkibocsátást is eredményez, melyet az alábbi diagramos összehasonlításban ismertetünk: A technológiában képzıdı salak mennyiségének alakulása: A hulladékégetés során legnagyobb mennyiségben keletkezı hulladék az éghetetlen szervetlen anyagot tartalmazó égetési salak. A salak mennyisége az égetett anyag mennyiségétıl és annak szervetlen anyag tartalmától függ. Az elmúlt években a salak mennyisége az alábbiak szerint alakult: Keletkezett salak mennyiségének alakulása t 1285 k el Keletkezett salak mennyisége havi bontásban , 25, 2, t 15, 1, Keletkezett salak t 28 keletkezett salak t 29 Keletkezett salak t 21 Adatsor4 Keletkezett salak t 212 5,, január február március április május június július augusztus szeptember október november december 16

17 A havi bontásban megadott adatok jól jelzik az égetı állása során a salak képzıdés csökkenését. A salak mennyisége a 211-ben beépített mágneses vasleválasztónak köszönhetıen csökkent 212-ben. A berendezés 211. október végi indulása óta átlagosan 2 %-os csökkenés mutatkozott. A salakon kívül a technológiában egyéb hulladékok is keletkeznek,(filter por, kazánpernye, szennyvíziszap, ioncserélı regenerátum) melyekhez a hulladék elıkezelésekor keletkezı, más hasznosítóknak, vagy ártalmatlanítóknak átadásra kerülı hulladékok mennyisége is hozzáadódik. A tevékenység során keletkezett összes és ezen belül a salak hulladék mennyisége az elmúlt négy évben a következıképpen alakult: Keletkezett öszes hulladék mennyiségének alakulása t hulladék t salak t Az egyes évek közötti eltérések okai: A 28. évben a talajvíz kármentesítés során kitermelt szennyezett talajvizet hulladékként adtuk át a szomszédos szennyvíztisztító telepnek, ez okozta a jelentısebb hulladékképzıdést. 29. évben a tisztítási technológia módosítása miatt már nem keletkezett ilyen hulladék, ezért jelentısen csökkent a képzıdött hulladékok mennyisége is. 21. év végén kapott elıkezelési engedély alapján elıkezelt hulladékokból képzıdött másodlagos hulladékok mennyisége nıtt meg a korábbiakhoz képest. Tekintve hogy november közepétıl december közepéig az égetés jogerıs engedély hiányában szünetelt a korábban égetésre átvett hulladékokat is csak elıkezelésre vettük át és ezért képzıdött jelentısebb másodlagos hulladék. Ez a magyarázata annak, hogy a kevesebb salak mennyiség ellenére az összes képzıdött hulladék csak kis mennyiségben változott 29-hez képest. 211-ben az elıkezelésre átvett hulladék, amit elıkezelés után más ártalmatlanítónak adtunk át növekedett, ezért mutatkozik itt is növekedés a hulladék mennyiségében. 212-ben mind az összes képzıdı hulladék mennyisége, mind a salak mennyisége csökkent a korábbi évekhez viszonyítva. 17

18 A technológiából távozó szennyvíz mennyiségének változása az elmúlt években Szennyvíz kibocsátás m3 15 m évek A mennyiségek havi bontásban a következıképpen alakultak: Szennyvízkibocsátás alakulása m3 4 3 Szennyvíz 28 [m3] Szennyvízmérı 29 [m3] Szennyvíz 21 [m3] szennyvíz 211[m3] Szennyvíz 212.(m3) 2 1 január február március április május június július augusztus szeptember október november december hónapok A szennyvíz mennyisége láthatóan a 21. évben jelentıs mértékben nıtt, aminek oka a rendkívül csapadékos idıjárás, valamint a hulladékégetés üzemórák számának csökkenése volt. A nagy mennyiségő csapadékvizet nem tudtuk teljes mennyiségben felhasználni ezért azt a csatornán keresztül át is kellett adnunk a szomszédos szennyvízkezelı telep részére. A havi adatokból jól látszanak a csapadékos hónapok, melyek a korábbi évekhez képest jelentısen kiugranak. 212-ben az üzemórák számának csökkenése miatt hasonló helyzet állt elı. Ugyanakkor 211-ben a szennyvíz mennyisége jelentısen csökkent az elmúlt 4 évben a legalacsonyabb értékőre. Ez részben a száraz idıjárással, részben a szennyvizek hatékony visszaforgatásával magyarázható 18

19 A hulladékégetés során képzıdı hıenergia hasznosítása Az égetés során a hulladékok égéshıjének függvényében jelentıs többletenergia szabadul fel. A felszabaduló hıenergiát a hulladékégetıbe beépített 3 db hı hasznosító kazánban gız energiává alakítjuk át. A kazánokban termelt gızt részben átadjuk a szomszéd szennyvízkezelı telep részére,-ahol a technológiában használják fel bepárlásra-, részben turbina generátor segítségévek villamos energiát termelünk. Ezen kívül ezt a hıenergiát használjuk fel a technológiai berendezések (dioxinadszorber, kondicionáló torony palástjának) főtésére, valamint hıcserélık segítségével az égetı és a szomszéd telep szociális épületeinek főtésére. A termelt hıenergia mennyisége függ az égetésre kerülı hulladékok mennyiségétıl, illetve azok főtıértékétıl. A hı hasznosítás az égetés ideje alatt a három kazán váltakozó üzemével folyamatosan biztosított. Az elmúlt években termelt hıenergia adatait a következı diagramokon mutatjuk be: A termelt gız adatai: Termelt gızenergia mennyisége GJ évek 19

20 Az égetett mennyiséggel összehasonlítva a korábbi évekhez képest valamelyest javult a gıztermelés hatásfoka. Termelt gız és égetett hulladék GJ 4 4 t Gız GJ Égetetett t A termelt villamos áram adatai: A villamos energiatermelés alakulására szintén negatívan hatott az üzemórák számának csökkenése, különösen 21. évben. A termelt áram csökkenéshez az is hozzájárult, hogy a szomszédos szennyvízkezelı telep nagyobb mennyiségben igényelt a technológiájához nagy nyomású éles gızt, így kisebb mennyiséget tudtunk a turbinára vezetni. 211-ben és 212-ben viszont jelentısen nıtt a termelt villamos energia mennyisége az elmúlt három évhez képest. 28-hoz képest a növekedés több mint 35 %-os volt. 2

21 Termelt villamos energia mennyiségének alakulása KWh évek Termelt villamos energia alakulása KWh Termelt villamos energia 28 [KWh] Termelt villamos energia 29 [KWh] Termelt villamos energia 21 [KWh] Termelt villamos energia 211 [KWh] Termelt villamos energia 212 [KWh] január február március április május június július augusztus szeptember október november december hónapok A havi adatokban jól látszik, hogy mikor volt leállás a hulladékégetıben. A villamos áram termelésre jelentıs hatással van a hulladékégetıben hetente hın tartás mellett végzett karbantartás is. Ekkor ugyanis a hın tartás alatt a termelt gız nyomása alacsonyabb így a turbina nem tud áramot termelni. A heti karbantartást viszont a folyamatos 21

22 és egyenletes üzemeltetés, az üzem közbeni meghibásodások minimalizálása miatt fontosnak tarjuk, így azt továbbra is folytatni kívánjuk. A levegıbe történı kibocsátásokat naponta közzétesszük a honlapunkon, így azok mennyiségi adatait csupán a teljesítménymutatók ismertetésekor adjuk meg összesítve. 7. A technológia során figyelembe vett teljesítménymutatók A fentiekben bemutatott erıforrás felhasználások és kibocsátások adatait összevetjük a termelési adatokkal, melyekbıl a legfontosabbakat figyelembe véve havonta un. teljesítmény mutatókat képezünk. A mutatók elemzése alapján határozzuk meg a technológiában végrehajtandó módosításokat, megelızı, javító intézkedéseket, illetve a Környezetközpontú szabványrendszer által elıírt célokat. Az elemzés során, illetve a különbözı jogszabályváltozásokat követve elıfordul, hogy a mutatókat bıvítjük, vagy módosítjuk. A mutatók képzésénél figyelembe vesszük az elérhetı legjobb technikák (BAT) ránk vonatkozó ajánlásait is. A 211 évben alkalmazott teljesítménymutatókat a következı táblázatban mutatjuk be: Tejesítmény mutató 212 éves Salak/elégetett hulladék [%] 19,462 Képzıdött/elégetett hull.,288 Felhaszn.ivóvíz/munkanap [m3/nap] 1,36 Felhasznált ipari víz/munkanap [m3/nap] 21,254 Termelt/felhaszn vill.energia,153 Felhaszn összenergia/elégetett hull.[mj/kg] 1,199 Keletkezı hulladék [t] 1861,261 Fajlagos szennyezıanyag kibocsátás t/t hulladék 2,6 Légszennyezı anyag kibocsátás össz [t] 12,468 Fajlagos hulladék mutató,384 Felhasználtvillamos en/égetett hull.[mwh/t],234 Felhasznált földgáz/elégetett hulladék MJ/kg,482 A mutatók változása havi bontásban az alábbi diagram szerint alakult: Teljesítménymutatók 212 Salak/elégetett hulladék [%] Képzıdött/elégetett hull. 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, Felhaszn.ivóvíz/munkanap [m3/nap] Felhasznált ipari víz/munkanap [m3/nap] Termelt/felhaszn vill.energia Felhaszn összenergia/elégetett hull.[mj/kg] Fajlagos szennyezıanyag kibocsátás kg/t hull. Légszennyezı anyag kibocsátás össz [t] Fajlagos hulladék mutató 22

23 A fontosabb teljesítménymutatók összehasonlítását is elvégeztük az elmúlt négy évre, amely a következı eredményt adta: Tejesítmény mutató Salak/elégetett hulladék [%] 19,462 24,2 28,929 25,19 29,98 Képzıdött/elégetett hull.,288,26,386,385,378 Felhasznált ipari víz/munkanap [m3/nap] 21,254 21,445 21,39 27,85 2,32 Termelt/felhasznált vill.energia,153,168,114,111,153 Felhasznált összenergia/elégetett 1,199 1,5 1,55 1,439 1,73 hull.[mj/kg] Fajlagos szennyezıanyag kibocsátás 2,6 2,19 2,2 1,85 2,14 Légszennyezı anyag kibocsátás össz [t] 12,468 13,336 12,18 13,29 13,352 Fajlagos hulladék mutató,384,294,38,386,368 Felhasznált villamos energia/égetett hulladék [MWh/t] Felhasznált földgáz/elégetett hulladék MJ/kg A mutatók változása diagramos formában:,234,217,276,264,233,482,271,4729,493,383 Teljesítménymutatók változása Felhasznált földgáz/elégetett hulladék MJ/kg Felhasználtvillamos en/égetett hull.[mwh/t] Fajlagos hulladék mutató Légszennyezı anyag kibocsátás össz [t] Fajlagos szennyezıanyag kibocsátás Felhaszn összenergia/elégetett hull.[mj/kg] Termelt/felhaszn vill.energia Felhasznált ipari víz/munkanap [m3/nap] Képzıdött/elégetett hull. Salak/elégetett hulladék [%]

GYŐRI HULLADÉKÉGETŐ KFT KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2011

GYŐRI HULLADÉKÉGETŐ KFT KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2011 GYŐRI HULLADÉKÉGETŐ KFT KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 211 KÉSZÍTETTE: Vargáné Matláry Eleonóra KIR vezető 212.január 1 1. A Győri Hulladékégető Kft. minőség és Környezetpolitikája. A GYŐRI HULLADÉKÉGETŐ KFT.

Részletesebben

Minıségirányítási Kézikönyv

Minıségirányítási Kézikönyv MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KFT 8800 Nagykanizsa, Csengery út 9. 8331 Sümeg, Árpád u. 31. 8945 Bak, Kossuth u. 2/A 2100 Gödöllı, Szabó Pál u. 28. Tel 93/500-500; Fax 93/500-501 Minıségirányítási Kézikönyv A

Részletesebben

Tartalomjegyzék...2 Előszó...3 A BÜCHL HUNGARIA Kft. bemutatása...5 Cégtörténet...5 Tevékenységi körök...6 Szervezeti felépítés...

Tartalomjegyzék...2 Előszó...3 A BÜCHL HUNGARIA Kft. bemutatása...5 Cégtörténet...5 Tevékenységi körök...6 Szervezeti felépítés... Környezetvédelmi nyilatkozat BÜCHL HUNGARIA Kft. 2007 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Előszó...3 A BÜCHL HUNGARIA Kft. bemutatása...5 Cégtörténet...5 Tevékenységi körök...6 Szervezeti felépítés...8

Részletesebben

Környezetvédelmi nyilatkozat

Környezetvédelmi nyilatkozat Környezetvédelmi nyilatkozat 2012 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 3.o. 1.1 Általános adatok... 4.o. 1.2 A Kádár Környezetvédelmi Kft. bemutatása... 5.o. 1.3 A tevékenység bemutatása... 7.o. 2. Környezetközpontú

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. (OHT-II.) Szakmai előkészítő anyag 2009. TARTALOMJEGYZÉK 2 TARTALOMJEGYZÉK 3 BEVEZETÉS A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) tervezésrıl

Részletesebben

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL.

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. Zalaszántó település MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. KÖRNYEZETMÉRNÖK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELİZMÉNYEK... 5 1. A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség. 2006. évi. Költségvetési beszámolója

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség. 2006. évi. Költségvetési beszámolója Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 2006. évi Költségvetési beszámolója Debrecen, 2007. február 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános indoklás 1. A Felügyelıség 2006. évi szakmai

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

FEJÉR MEGYEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Mőszaki és Számítástechnikai Tanácsadó Szolgáltató Bt. FEJÉR MEGYEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Budapest 2002. augusztus Felülvizsgálva: 2004. Készítette: VarSoft Bt. Ügyvezetı: Várkonyi Sándorné környezetvédelmi

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA 1 Tartalomjegyzék Települési szilárd hulladék kezelése... 4 1 Összefoglalás... 4 2 A támogatási stratégia célja... 10 3 Háttér (A stratégiát

Részletesebben

KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY

KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY NYILVÁNOS VÁLTOZAT Készítette KITE Zrt. megbízásából. az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2012. DECEMBER 15. VERZIÓ 1.0 Megrendelı:

Részletesebben

Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl

Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Éves Jelentés 2012. Tartalom

Éves Jelentés 2012. Tartalom Tartalom A társaságcsoport 4 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoportról röviden 5 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoport felépítése 6 Értékeink és jövıképünk 7 Éves jelentés 2012 10 Igazgatóság és Felügyelıbizottság 11 Az

Részletesebben

Szeged A kistérség központi települése az utóbbi évtized népességcsökkenése nyomán az ország 5. legnépesebb települése, a Dél-Alföldi régió

Szeged A kistérség központi települése az utóbbi évtized népességcsökkenése nyomán az ország 5. legnépesebb települése, a Dél-Alföldi régió Szeged A kistérség központi települése az utóbbi évtized népességcsökkenése nyomán az ország 5. legnépesebb települése, a Dél-Alföldi régió központja. Közlekedés földrajzi helyzete jó (fıút, elkészülés

Részletesebben

Éves Jelentés 2012. Tartalom

Éves Jelentés 2012. Tartalom Tartalom A társaságcsoport 3 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoport röviden 4 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoport felépítése 5 Értékeink és jövıképünk 6 Éves jelentés 2012 9 Igazgatóság és Felügyelıbizottság 10 Az Igazgatóság

Részletesebben

II. Az ügyfél bemutatása... 3. III. Termékek piaci kereslete és piaci pozíció... 4. IV. Termelés... 7. Tevékenység-fejlesztések bemutatása...

II. Az ügyfél bemutatása... 3. III. Termékek piaci kereslete és piaci pozíció... 4. IV. Termelés... 7. Tevékenység-fejlesztések bemutatása... FIATAL MEZİGAZDASÁGI TERMELİI MINİSÉG ÜZLETI TERVÉHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ I. Vezetıi összefoglaló... 2 II. Az ügyfél bemutatása... 3 III. Termékek piaci kereslete és piaci pozíció... 4 III.1. Piacelemzés...

Részletesebben

II. Az ügyfél bemutatása... 3. III. Termékek piaci kereslete és piaci pozíció... 4. IV. Termelés... 7. Tevékenység-fejlesztések bemutatása...

II. Az ügyfél bemutatása... 3. III. Termékek piaci kereslete és piaci pozíció... 4. IV. Termelés... 7. Tevékenység-fejlesztések bemutatása... FIATAL MEZİGAZDASÁGI TERMELİI MINİSÉG ÜZLETI TERVÉHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ I. Vezetıi összefoglaló... 2 II. Az ügyfél bemutatása... 3 III. Termékek piaci kereslete és piaci pozíció... 4 III.1. Piacelemzés...

Részletesebben

Táj- és környezetgazdálkodás az Európai Unióban és Magyarországon

Táj- és környezetgazdálkodás az Európai Unióban és Magyarországon Táj- és környezetgazdálkodás az Európai Unióban és Magyarországon Az európai környezetpolitika születése A környezetvédelem, mint társadalmi gondolkodás és tevékenység kialakulása az 1960-as évek vége,

Részletesebben

Szeged A kistérség központi települése a korábbi évtized népességcsökkenése után az elmúlt években számottevı népességnövekedést mutatott (2003 óta

Szeged A kistérség központi települése a korábbi évtized népességcsökkenése után az elmúlt években számottevı népességnövekedést mutatott (2003 óta Szeged A kistérség központi települése a korábbi évtized népességcsökkenése után az elmúlt években számottevı népességnövekedést mutatott (2003 óta több mint hétezer fı), így az ország 3. legnépesebb települése

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ Összevont tájékoztató VISONKA Nyrt. Ez a Tájékoztató a Tıkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény ( Tpt. ), a 2003/71/EK irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással

Részletesebben

Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés. szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához

Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés. szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához Magyar Köztársaság Vidékfejlesztési Minisztérium Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés alatti települések szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához 2010. június TARTALOM

Részletesebben

Éves környezetvédelmi jelentés 2002

Éves környezetvédelmi jelentés 2002 együtt többek vagyunk......együtt többet teszünk Matáv Csoport Éves környezetvédelmi jelentés a GRI -es irányelvei alapján 2 Tartalomjegyzék ELÔSZÓ.......................................................................4

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezetgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC Környezeti menedzsment rendszerek I. 13. elıadás 49-52.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Kiszombor Nagyközség vízellátásáról, szennyvízcsatornázásáról és a települési folyékony hulladék szolgáltatásról. Makó, 2011. október 18.

TÁJÉKOZTATÓ. Kiszombor Nagyközség vízellátásáról, szennyvízcsatornázásáról és a települési folyékony hulladék szolgáltatásról. Makó, 2011. október 18. Iktatószám: 434/2/2011. Irattári tsz.: 7005-10 TÁJÉKOZTATÓ Kiszombor Nagyközség vízellátásáról, szennyvízcsatornázásáról és a települési folyékony hulladék szolgáltatásról Makó, 2011. október 18. Medgyesi

Részletesebben

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet. a területi hulladékgazdálkodási tervekrıl

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet. a területi hulladékgazdálkodási tervekrıl A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 34. -ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következıket rendelem el: 1. A területi hulladékgazdálkodási terveket e rendelet 1-7.

Részletesebben

Dr. Hornyák Margit A hulladékgazdálkodás alapfogalmai és jogi vonatkozások. 1.1. A hulladék és a veszélyes hulladék fogalma

Dr. Hornyák Margit A hulladékgazdálkodás alapfogalmai és jogi vonatkozások. 1.1. A hulladék és a veszélyes hulladék fogalma Dr. Hornyák Margit A hulladékgazdálkodás alapfogalmai és jogi vonatkozások 1.1. A hulladék és a veszélyes hulladék fogalma Az eddig fellelt, legkorábbról származó magyar nyelvő, hulladékkezeléssel kapcsolatos

Részletesebben

Hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer

Hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer Hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer Egyszerűsített környezetvédelmi nyilatkozat BÜCHL HUNGARIA Kft. 2010 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Köszöntő... 3 BÜCHL HUNGARIA Kft. meghatározó dátumai...

Részletesebben

Munka és tőzvédelmi oktatás

Munka és tőzvédelmi oktatás Munka és tőzvédelmi oktatás Kövér Tamás környezetgazdálkodási és munkavédelmi szakmérnök Tőzvédelmi elıadó Ajánlott irodalom Dr. Kósa Csaba, Munkavédelem egészségvédelem, Dr. Varga László, A munkavédelmi

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2004. ÉVRŐL

KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2004. ÉVRŐL Paksi Atomerőmű Részvénytársaság KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2004. ÉVRŐL Paks, 2005. A Paksi Atomerőmű Részvénytársaság környezetvédelmi jelentése 2004 évről 2 A környezetvédelmi jelentés összeállításában

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Az Európai Unió környezetpolitikája... 4 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás... 8 3.1 Hulladékgazdálkodási terv... 11 4. A hulladék újrahasznosítása... 12 4.1 Az

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ez a Tájékoztató a Tıkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény ( Tpt. ), a 2003/71/EK irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történı beépítése, a tájékoztatók

Részletesebben