Tótkomlós, augusztus 30.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tótkomlós, 2013. augusztus 30."

Átírás

1 JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND TANÉV Tótkomlós, augusztus 30. 1

2 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai Jogszabályi háttér A munkarenddel kapcsolatos szabályok Az iskolába érkezés A tanév rendjének, a tanítás nélküli munkanapok felhasználásának általános szempontjai Az intézmény létesítményeivel, használatával kapcsolatos szabályok Felmentések Szociális kedvezmények, támogatások, ösztöndíjak elvei, elbírálásának rendje A rendszeres egészségügyi ellátás formái, rendje Az iskolai térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettségről Jogszabályi háttér Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások A térítési díj összege A térítési díj csökkentésének szabályai Tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások A tandíj csökkentésének szabályai A tanuló szociális helyzete alapján történő csökkentés A térítési díj és tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások megállapításának eljárásrendje A tanuló kötelességei A tanuló jogai Érdemjegy, osztályzat, vizsga Az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei A tanórák és szünetek rendje Jutalmazások A fegyelmező intézkedések formái, alkalmazásának elvei A fegyelmi intézkedések fokozatai és formái Hiányzások Zárórendelkezések Nyilatkozat Nyilatkozat Hatálybalépés Mellékletek A. melléklet: Az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei B. melléklet: Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok

3 Működési körét az érvényes jogi keretek szabályozzák, de egyéni arculatából adódóan a belső szabályzatok szolgálják az intézmény demokratikus rendjét a kötelességek és jogok együttesében. A speciális szabályozáson túl a jogi keretet az érvényes jogszabályok és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Pedagógiai Programja adja. 1. A házirend fogalma, célja: A házirend állapítja meg a nevelési-oktatási intézményben a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az iskolai munkarenddel kapcsolatos rendelkezéseket, a köznevelési törvényben, továbbá a jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait. Megfelelő arányban jeleníti meg a kötelességeket és a jogokat az elvárhatóság és elfogadhatóság összefüggésében. A házirend nem vonhatja el, és nem csorbíthatja a tanuló alkotmányosan és egyezményekben biztosított jogait; nem tehet nemzeti, etnikai, világnézeti, politikai, nemek szerinti vagy egyéb megkülönböztetést. (18/1994. III. 31. Alkotmány Bíróság határozata) A házirendet az iskola vezetőjének előterjesztésére a nevelőtestület fogadja el. A Szülői Közösség és az iskolai Diákönkormányzat véleményezési jogot gyakorol. Az intézményvezető kérésére írásban adnak választ döntésükről. (Ktv. 84. (6) bekezdés) Az előkészítésben javaslattevő jogosítványaik vannak. Érvényessé fenntartói jóváhagyással válik, a jóváhagyást követő munkanaptól. A házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. A házirend előírásait be kell tartani az iskola tanulóinak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai: Felülvizsgálat indulhat valamelyik, a szabályzat elfogadásában érdekelt fél kezdeményezésére, jogszabály vagy intézményi belső szabály előírására. A felülvizsgálat előírásának célja, hogy a házirend összhangban legyen a jogszabályi környezettel. 3

4 A házirend módosítását bárki kezdeményezheti (diák, szülő, pedagógus), és ez a jog megilleti a Szülői Közösséget és a Diákönkormányzatot is. Az írásban tett javaslatra a nevelőtestület köteles 30 napon belül érdemi választ adni. A módosító indítvány elfogadása az új házirend elfogadásának rendje szerint történik. 3. A házirend jogi háttere: a közoktatásról (Ktv.) szóló többször módosított évi LXXIX. törvény a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és az ezt módosító 30/2004. (X. 28.) OM rendelet, a 16/1998 (IV. 8.) MKM rendelet, a 32/2008 (XI. 24.) OKM rendelet, a évi LXI. törvény, a évi CXC. törvény, a 20/2012 EMMI rendelet, a évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről, a tárgy évi költségvetési törvény, a Jankó János Általános iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata, továbbá Pedagógiai Programja határozza meg a szabályozási kötelezettséget. 4. A tanulói jogviszonnyal kapcsolatos szabályok: A tanulói jogviszony keletkezésének szabályait, eljárási rendjét Pedagógiai Programunk, valamint a felvételi vizsgaszabályzatunk részletesen tartalmazza. A tanulói jogviszony megszűnésének szabályait, eljárási rendjét a Köznevelési törvény és a 20/2012 EMMI rendelet határozza meg. 5. A munkarenddel kapcsolatos szabályok: A munkarenddel kapcsolatos szabályok a helyi tanterv (kerettanterv módosítása) alapján meghatározott óraszámú képzések, tagozatok szerint adottak. (8 évfolyamos általános, 4 évfolyamos gimnáziumi képzés) a 20/2012 EMMI rendelet szerint, valamint a bejáró tanulókhoz igazodva határoztuk meg a napi és heti munkarendet, és az óraközi szünetek rendjét. 4

5 5.1 Iskolába érkezés: A tanuló az első órája előtt 15 perccel érkezzen az iskolába. / kivéve a nulladik órára érkezők / A tanulók kor tanári engedéllyel mehetnek be a tanterembe és től 8 óráig a tanulók kicsomagolnak és felkészülnek az első órára, nem hagyják el a tantermet csak rendkívüli esetben /5-12. osztályok/ A tanítás 45 perces órákban folyik, kor kezdődik a 0. órával és kor ér véget a 8. órával. Az egyes osztályok órarendje szerint a kezdés és a befejezés időpontja változó. Az 1-7. évfolyamosok lehetőség szerint az 1. órával kezdik napi munkájukat. Rendezvények vagy rendkívüli események lebonyolítása érdekében az iskolavezetés rövidített órákat, /napot/ illetve szüneteket rendelhet el. 5.2 A tanév rendjének, a tanítás nélküli munkanapok felhasználásának általános szempontjai: A tanév rendjéről szóló évente kiadott EMMI rendelet alapján az intézmény éves munkaterve határozza meg az érettségi vizsgák zavartalan lebonyolításának biztosításával a tanítás nélküli munkanapok felhasználásának rendjét, az esetleges szombati tanítási napokat. 5.3 Az intézmény létesítményeivel, használatával kapcsolatos szabályok: A szaktantermek, egyéb létesítmények és berendezések használatának rendjét a baleset- és tűzvédelmi szabályzattal együtt minden tanév elején az osztályfőnökök ismertetnek a tanulókkal az osztályfőnöki órákon. A szabályzatokban foglaltak tudomásulvételét a tanulók aláírásukkal igazolják. A Régi épület főbejáratát a diákok nem használhatják. Az Új épület második emeletét a diákok csak a hátsó lépcsőn közelíthetik meg, a tanári előtt tartósan nem tartózkodhatnak. 5

6 5.4 Felmentések: Tantárgyi részleges, illetve teljes felmentések eljárási szabályai, a kérelem elbírálásának rendje: A tanév során a jogszabályok előírásai szerint történik a tájékoztatás. A döntést a beadott kérvények alapján egyéni elbírálás alapján hozza meg az iskolavezetés, illetve a nevelőtestület. Idegen nyelvből csak akkor kaphat felmentést a tanuló az órák alól, ha osztályozó vizsgákkal teljesítette a középiskolai követelményeket, és legalább középszintű előrehozott érettségi vizsgát vagy középfokú C nyelvvizsgát tett. A testnevelés tantárgy mentességi fokozatait a hivatalos /sport/orvosi vizsgálat határozza meg. A felmentésről szóló igazolást a testnevelő tanárok őrzik. A sajátos nevelési igényű tanulók felmentése, teljesítményének értékelése a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága, a Csongrád Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, a Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a Nevelési Tanácsadó által kiadott szakértői vélemény alapján történik. A szakértői vizsgálatot a szülő, esetleg a pedagógus javaslatára az iskola és a szülő együttesen kérheti a Nevelési Tanácsadó közreműködésével. A tanulók az intézményünk és a Békés Megyei Gyógypedagógiai és Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény között létrejött együttműködési megállapodás alapján szervezett fejlesztő foglakozásokon vesznek részt. Ennek alapján kérhetik a számonkérés, a vizsgák lebonyolítása során a felkészülési idő meghosszabbítását, vagy más a Közoktatási törvény és az érettségi vizsgaszabályzat által engedélyezett egyéb feltétel biztosítását. 6. Szociális kedvezmények, támogatások, ösztöndíjak elvei, elbírálásának rendje: A tanulók az adható kedvezményeket, támogatásokat egyéni elbírálás alapján kapják a megjelölt határidőig beadott kérvények és a szükséges igazolások benyújtását követően. A pontos feltételeket a mindenkori jogszabályok határozzák meg (pl.: az étkeztetésben és a tankönyvtámogatásban a tárgyévi költségvetési törvény, illetve a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény). A határidő elmulasztása, illetve az igazoló iratok hiánya jogvesztést eredményez. 6

7 Az érvényben lévő jogszabályokról az iskolavezetés tájékoztatja a tanulókat, a szülőket, gondviselőket, és az igénylőlapot az írásos tájékoztatóval együtt időben mindenkinek átadja. 7. A rendszeres egészségügyi ellátás formái, rendje: Az évfolyam esetében a kijelölt gyermekorvosi rendelő látja el a rendszeres szűrés és egészségügyi ellenőrzés feladatát. Az évfolyam esetében a kijelölt fogszakorvosi rendelő látja el a rendszeres szűrés és ellenőrzés feladatát is. 8. Az iskolai térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettségről 8.1. Jogszabályi háttér: A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 8.2. Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások: a) a pedagógiai programban meghatározott nevelés és oktatáson kívüli egyéb foglalkozások b) a nem tanköteles tanulónak tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalmával történő megismétlésekor c) a független vizsga d) vendégtanulói viszony e) az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy az érettségi jogviszony megszűnése után az érettségi vizsga, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító és pótló vizsgája 8.3. A térítési díj összege: tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 20 %-a az a, pontban meghatározott esetben, 20 %-a a b, pontban meghatározott esetben, a független vizsga díja tantárgyanként az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 3,75 %-a. 20 %-a a d, pontban meghatározott esetben, 7

8 8.4 A térítési díj csökkentésének szabályai Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulótól térítési díj nem szedhető. A térítési díj mértéke az a, esetben a szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának - 15 %-a 4,5 tanulmányi átlag felett - 17 %-a 4,0-4,5 tanulmányi átlagig 8.5. Tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások a középfokú iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlése A pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás, úgymint: táborozás, osztálykirándulás, a helyi tanterv által meghatározott órákon túli órák a helyi tanterv által meghatározott foglalkozásokon túli foglalkozások szabadidős programok A tandíj mértéke tanévenként a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányada. 8.6 A tandíj csökkentésének szabályai A tanuló tanulmányi eredményétől függő csökkentés: Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulótól térítési díj nem szedhető. A tandíj mértéke a - helyi tanterv által meghatározott órákon és foglalkozásokon túli esetben csökken: 4,5 tanulmányi átlag felett 50 %-kal, 4,0-4,5 tanulmányi átlagig 25 %-kal. 8

9 8.7. A tanuló szociális helyzete alapján történő csökkentés: A tandíj 25 %-át el kell engedni abban az esetben, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem 1 nem éri el a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 75 %-át; 50 %-át el kell engedni, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori kötelező legkisebb öregségi nyugdíj 50 %-át; 75 %-át el kell engedni, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori kötelező legkisebb öregségi nyugdíj 25 %-át. A szociális kedvezményre való jogosultságot a kérelem benyújtásakor igazolni kell A térítési díj és tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások megállapításának eljárásrendje A térítési díj és tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások körét évente május 31-ig kell igényfelmérés alapján megállapítani (Az első évfolyamosok esetében szeptember 15-ig). A fizetendő díjról (a tanuló tanulmányi eredményével és szociális helyzetének figyelembevételével) a szülőt/törvényes képviselőt tanévkezdésig írásban értesíteni kell. Az értesítés tartalmazza a fizetés módját, idejét, a fizetés elmulasztásának következményeit és a jogorvoslati lehetősége. A tan-, illetve térítési díjat évente két egyenlő részletben kell befizetni október 31-ig, illetve március 15-ig. Ettől eltérő fizetési módot (határidő módosítás, részletfizetés) kérelemre az intézmény vezetője engedélyezhet. 1 Jövedelem: a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvényben jövedelemként meghatározott vagyoni érték (bevétel) munkavállalói járadékkal, személyi jövedelemadóval egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, valamint a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló elismert költségekkel csökkentett része, függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minősül. 9

10 9. A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 1. A tanuló törekszik az iskola múltjának, jelképeinek megismerésére, a hagyományok ápolására, hírnevének öregbítésére. 2. Az iskolai rendezvényeken alkalomhoz illő magatartást tanúsít. Az iskolán kívül is az intézményhez méltó módon, kulturáltan és felelősséggel viselkedik. 3. A tanuló, a tanár és a szülő kölcsönösen köteles az iskolai és iskolán kívüli magatartásával az egymásnak kijáró tiszteletet megadni, emberi méltóságukat és jogaikat tiszteletben tartani. A tanárt a tanulóknak minden esetben illendően kell köszönteni. 4. A tanuló megjelenését ápoltság, tiszta ruházat, a feltűnőség kerülése jellemzi. Az általános iskolások az iskolában smink nélkül jelenjenek meg. Ízléstelen és balesetveszélyes testékszerek viselése tilos. Iskolai ünnepélyeken, rendezvényeken az iskolai egyenruhát viseli: lányok részére fehér blúz, sötét szoknya vagy nadrág, alkalomhoz illő cipő, fiúk részére sötét szövetnadrág, fehér ing, /nyakkendő/ sötét, alkalomhoz illő cipő. Az öltözködés mindig legyen mértéktartó, ízléses. A tanuló viselkedésével és öltözködésével is adja meg a tiszteletet tanítóinak, tanárainak és társainak. Sportfelszerelés: fehér póló, rövidnadrág, tréningalsó, tiszta tornacipő / sportcipő /. 5. A tanuló a sportfoglalkozásokon és tanulmányi versenyeken, kulturális rendezvényeken lehetőség szerint részt vesz, ha a szaktanár kiválasztja, mint tehetséges diákot, és ott a tőle telhető legjobb tudása szerint teljesít. Ezzel is az iskola hírnevét öregbíti. 6. Iskolánk minden tanulójának elsőrendű kötelessége: Tegyen eleget rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással képességeinek megfelelően- tanulmányi kötelezettségeinek. Az iskolai munkában legjobb tudását nyújtani, minden foglalkozásra magával hozni a szükséges felszerelést, valamint ellenőrző könyvét, s abba érdemjegyeit beírni, majd tanáraival azt aláíratni. A tanuló (a közösség) az általa elvállalt feladatok a meghatározott határidőn belüli végrehajtásáért felelősséggel tartozik, kötelessége, hogy az osztályfőnöke vagy szaktanárai által meghatározottak szerint és felügyeletével közreműködjön saját környezete, az általa használt eszközök rendben tartásában. Jogos elvárás: minden tanuló tartsa tisztán azt az asztalt, padot, széket, amelyen részt vesz a tanítási órákon). 10

11 7. A tanuló munkája a tanulás, kötelessége, hogy iskolai és otthoni, szóbeli és írásbeli feladatait legjobb tudásának megfelelően végezze. Az otthoni (napközis, tanulószobai) felkészüléshez előírt házi feladatok meghatározása: a házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása. a hétvégi házi feladatok mennyisége nem haladhatja meg a hétköznapokon feladott mennyiségeket a tanulók a tanítási szünetek idejére a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl nem kapnak írásbeli házi feladatot. 8. Az iskola értékeire, állagára való odafigyelés, a testi épség, az egyéni tulajdon megóvása. A kötelességeket szabályozó (Ktv. 12..) új előírás a tanulót kötelezi, hogy életkorához, iskolai elfoglaltságához igazodva a pedagógus felügyelete, irányítása mellett közreműködjön saját környezetének, az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a rendezvények előkészítésében. 9. A tanulónak becsengetéskor felkészülten, rendben a tanterem/szaktanterem/ előtt kell tartózkodnia. / oszt. / A jelzőcsengő azt jelzi, hogy el kell indulni a tanteremhez, az épületet elhagyni és / vagy / vásárolni a büfében nem lehet ezután. 10. Az óra megkezdése utáni érkezés késésnek minősül. A tanárok ezt az osztálynaplóba bejegyzik. A késések, mulasztások igazoltatása az osztályfőnök joga és kötelessége. 11. A tanuló órarendi lyukasóra, illetve tantárgyi órák alóli felmentésből adódó lyukasóra esetén csak szülői beleegyezéssel és igazgatói engedéllyel hagyhatja el az iskolát. A szülő az év elején egész évre szóló engedélyt kérhet ezekre az esetekre az ellenőrző könyv utolsó oldalára bejegyezve. Tanítási idő alatt a diák csak indokolt esetben hagyhatja el az iskolát. A 14 éven felüli diákok csak engedéllyel (kilépő), melyet az osztályfőnök vagy a szaktanár ír alá, amit kilépéskor a diák a portán bemutat és lead. A 14 év alatti diákok csak intézményvezetői engedéllyel, szülői igazolással vagy orvosi igazolással hagyhatják el az iskolát tanítási idő alatt. Ellenkező esetben a rendőr az intézmény vezetőjéhez kísérheti az igazolatlanul távol lévő tanulót. Az engedély nélküli iskolaelhagyás első esetben osztályfőnöki figyelmeztetést, a következőkben fegyelmi intézkedést von maga után. 12. Diákügyelet: az iskola rendjének biztosítására a tanulók évfolyamonkénti beosztásban ügyeletet teljesítenek. Az első a 12. évfolyam, majd havonta váltják egymást az alsóbb évfolyamok a 9. évfolyamig. 11

12 Az ügyeletesek kötelesek a feladataikat maradéktalanul ellátni. Feladatuk: a tanulók mozgatása óraközi szünetekben /7 30 -tól ig/ a fegyelmezetlen tanulók figyelmeztetése, ha az ügyeletes fellépése hatástalan, segítséget kér az ügyeletes tanártól; az ügyeletes tanár segítése, látogatók, szülők eligazítása, kísérése. Naponta két tanuló segíti az ügyeletes tanár munkáját. 13. A testnevelési óra teljesítése alól orvosi igazolás vagy az ellenőrzőbe írt szülői kérelem adhat mentességet. Az orvosi igazolás egyben javaslatot tehet a könnyített, illetve gyógytestnevelésre. (Az osztályfőnök az osztálynapló jegyzetrovatában feltünteti.) A szülői igazolások eseti jellegűek lehetnek. A felszerelés hiányából adódó felmentéseket minden hónap utolsó hetében a kijelölt tömegsportnapon pótolni kell a felmentések óraszámának megfelelő mennyiségben. 14. Iskolán kívüli sport- és egyéb tevékenységeit, eredményeit a tanuló jelzi osztályfőnökének. A hetesek feladata a tanterem szellőztetése, a tábla letörlése, kréta és szivacs biztosítása, a tanulók számbavétele, az osztályterem tisztaságának és állagának felügyelete, a tanteremnél becsöngetés előtt figyelmezteti a rendetlenkedőket és jelenti az ügyeletes pedagógusnak. Ha 10 perccel becsengetés után nem megy tanár az órára, jelenti az igazgatóhelyettesnek. Az óra végeztével a szaktanárral együtt ellenőrzik az osztályterem rendjét, padok tisztaságát. 15. A tanuló tudomásul veszi, hogy az általa okozott kárért felelősséggel tartozik, részt vállal ügyeletesként és iskolatagként is az értékek megóvásában. Károkozás észlelésekor kötelessége szaktanárának vagy az iskola vezetésének erről beszámolni. 16. Tűz- és bombariadó esetén a folyosókon található Tűzriadó terv szabályoz. A tanuló köteles az érvényes tűz- és balesetvédelmi előírásokat betartani. Az esetleges balesetet azonnal jelenti a szaktanárának, az osztályfőnökének vagy az iskolavezetés valamelyik tagjának. 17. Az ellenőrző hivatalos okmány. A tanuló az ellenőrző könyvet, tájékoztató füzetet mindig magánál tartja, érdemjegyeit beírja, és a bejegyzésekkel együtt szüleivel aláíratja. Ha ennek a kötelességének nem tesz eleget, vagy félévente 3 alkalommal hiányzik az ellenőrzője, az osztályfőnök a Büntetések részben leírtak alapján jár el. Az ellenőrző elvesztését jelenteni kell, és a diáknak meg kell vásárolnia. Hamis adatok bejegyzése okirat-hamisításnak minősül, fegyelmi eljárást von maga után. Bármilyen javítást csak a szaktanár vagy az osztályfőnök tehet igazoló aláírással. 18. Az iskolai rendezvényeken a tanuló köteles megjelenni. 12

13 19. A szalagavató ünnepségeken a szalagtűzés a 11. évfolyamosok joga és kötelessége. Ettől eltérni csak igazgatói engedéllyel lehet. A 11. és 12. évfolyam osztályfőnökei elkészítik a végleges tűzési rendet. 20. Az iskola munkahely. Az iskolába a tanuló csak a tanuláshoz szükséges eszközöket hozhatja. Az esetlegesen behozott nagyobb értékről köteles osztályfőnökének bejelentést tenni, annak biztonságáról az iskolában töltött idő alatt gondoskodni. Testnevelés órákon és más gyakorlati tevékenység közben az ékszerek használata balesetvédelmi okok miatt tilos! Testnevelés órán a nagyobb értékeket pl. karóra, gyűrű, nyaklánc stb. kötelesek a tanulók összegyűjtve biztonságba helyezni a testnevelő tanárnál, az óra után pedig gondoskodnak a leadott dolgok visszaadásáról. A feltételeket nem teljesítő tanulók értékeiért az intézmény nem vállal felelősséget! 21. Testnevelés óra után a tanulók az udvaron töltik az óraközi szünetet. 22. Mobiltelefont vagy bármilyen hang- és képhordozó eszközt az iskolában a foglalkozások alatt a táskában kikapcsolva kell tartani. Aki ezeket az eszközöket mégis használja, attól a szaktanár elveheti és leghamarabb a tanítás végén kapja vissza. Kép- és hangfelvételt csak az érintettek engedélyével lehet készíteni személyekről, órákról, hivatalos megbeszélésekről. A telefon nem helyettesíti tanórákon a számológépet. A telefonkészülékért nem vállalunk felelősséget! 23. Az iskolába tilos hozni és fogyasztani magvakat és rágógumit! 24. Az iskolában és az iskola által szervezett foglalkozásokon, rendezvényeken, kirándulásokon TILOS A DOHÁNYZÁS, a szeszes italok és kábító hatású szerek fogyasztása és birtoklása. Az iskola területén mindenféle szerencsejáték tilos. A délutáni szervezett iskolai foglalkozásra 15 perccel korábban érkezhet a tanuló. 25. A dolgozatok hivatalos okiratnak tekintendők, ezért nem tartalmazhatnak magánjellegű megjegyzést, oda nem illő ábrát, rajzot. 26. Az iskolai könyvtár igénybevételének szabályai: Beiratkozás, nyitva tartás rendje a könyvtár bejáratánál, tantermekben, faliújságon kifüggesztve található. 27. A tanulók csak azokat a helyiségeket és eszközöket vehetik igénybe, amelyek a tanulók felkészítéséhez állnak rendelkezésre, illetve amelyekre engedélyt kapnak. 13

14 10. A TANULÓ JOGAI: 1. A házirend és az SZMSZ is tartalmazza a Köznevelési törvénynek megfelelően a tanulói jogokat. 2. A diákönkormányzat, illetve a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkája biztosítja az érdekérvényesítést. 3. A tanulók nagyobb közösségei az osztályközösségek, a tanulók nagyobb csoportja az iskolai diákönkormányzat. A tanulók nagyobb közösségét érintő kérdésekben az osztályok diákönkormányzata, a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdésekben az iskolai diákönkormányzat jogosult eljárni. 4. A tanulónak joga van a szükséges információkhoz hozzájutni. A diákönkormányzat az iskola igazgatójával egyeztetve évenként igény szerint diákparlamentet hívhat össze. Minden diák választó és választható képviselőnek. A diákmozgalmat segítő pedagógus és az iskolai diákönkormányzat diákvezetője meghívottként részt vesz az iskolai üléseken. 5. Az iskolai diákélet osztályszintű szervezői az osztályfőnökök és a választott osztálymegbízottak. A diákságot érintő érdemi információkról mind az osztályfőnököknek, mind a diákvezetőknek osztályfőnöki órán vagy más módon tájékoztatniuk kell a közösséget. 6. Intézményünkben a diákság a következő módokon informálódhat: az első tanítási napon az osztályfőnökök ismertetik a Házirendet, az iskola honlapjáról, az iskolai faliújságjáról az iskolai könyvtárban továbbtanulási hírekről, kulturális eseményekről az iskolai faliújságokról (hirdetmény elhelyezése csak a faliújság-felelős, a diákönkormányzatot segítő pedagógus vagy az iskola vezetésének a hozzájárulásával történhet). iskolarádió iskolaújság 7. A tanuló joga, hogy napközi-otthonos, tanulószobai ellátásban részesüljön. A kérelem benyújtásának időpontja: június 10. módja: írásban, az iskola által biztosított űrlapon, jelölve az étkezések és felügyelet igényeit. 14

15 A felvétellel kapcsolatos döntés szempontjai, ha az igények meghaladják a lehetőségeket: gyámhatóság kezdeményezése rendszeres gyermekvédelmi támogatás, mindkét szülő dolgozik A napközis foglalkozások időtartama: a tanítás befejezésététől óra illetve percig tart (csoportonként változó). Igény szerint felügyeletet biztosítunk összevontan a napköziseknek 17 óráig. A napközis foglalkozásról mulasztás igazolása: csak a napközis foglalkozásról mulasztókat eseti szülői kikérés alapján. Rendszeres mulasztás egyéb tanórán kívüli elfoglaltság miatt szülői igazolással. 8. A tanuló joga, hogy magántanuló legyen, továbbá kérje felmentését foglalkozások alól./ a Knt. szabályozza / 9. Érdeklődésüknek megfelelően a kötelező és választható tantárgyakon kívül szakkörökbe, diákkörökbe, felkészítőkre járhatnak, kérhetik felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások indítását, és mindezek szervezését kezdeményezhetik. A távolmaradás igazolatlan hiányzásnak minősül. A kétszintű érettségi esetén a tanulók minden tanévben május 20-ig név szerinti jelentkezésekkel leadják igényeiket - az iskola által biztosított űrlapon közép- vagy emelt szintű felkészítést kívánja választani. A jelentkezések függvényében módosítás kérhető minden év szeptember 15-éig. A tanulók és szüleik szükség esetén év közben is kérhetnek korrepetálást. 10. A diákönkormányzat javaslatot tehet díjak, támogatások odaítélésére (az iskolai díjak, alapítvány alapító okirata alapján). 11. A tanulók az iskola könyvtárát kölcsönzés és helyben olvasás céljára vehetik igénybe. Használhatják az iskola elektronikus információhordozó berendezéseivel felszerelt termeket: a könyvtárat. A használat rendjéről a tanulókat a szaktanárok tájékoztatják. 12. Az iskolai sportlétesítményeket és sportfelszereléseket a testnevelő tanárok engedélyével és felügyeletével használhatják. 13. Rendezvényeiket jogukban áll az iskolában megtartani, a rendezvény időpontját az iskolai rendezvénytervben rögzítik. 14. Az iskolai munkatervben nem szereplő rendezvények nem iskolai rendezvények, így ezekért az adott szervező közösségek felelnek. Ezzel kapcsolatos kérelmük egyedi elbírálás alá kerül, ha ezt beterjesztik az intézmény vezetőjéhez. A rendezvényeket a diákok tanáraikkal közösen rendezik, és közösen vesznek részt azokon. 15

16 15. A tanulók joga, hogy az osztálynaplóba bekerülő érdemjegyekről, bejegyzésekről (pl. késés, mulasztás) folyamatosan értesüljenek, és minden személyüket érintő feljegyzésről joguk van információt kapni. Az osztályfőnökök a naplóba beírt jegyeket, bejegyzéseket legalább havonta egyeztetik a tanuló ellenőrzőjébe beírtakkal. 16. Joguk, hogy dolgozataikat legkésőbb 2 hét elteltével értékelve visszakapják, igény esetén a feladatokat a szaktanárral részletesen megbeszélhetik. 17. Joguk, hogy egy napon kettőnél több témazáró és felmérő dolgozatot ne írassanak velük tanáraik. A témazáró és a felmérő dolgozatok időpontját előre tudniuk kell. 18. Joguk, hogy ismerjék a tantárgyi követelményrendszert, az értékelési elveket. 19. Joga, - jogszabályokban meghatározottak szerint független vizsgabizottság előtt számot adni tudásáról. Ezt írásban adhatja be az igazgatónak /december 1.- április 20./. 20. A tanuló kérheti átvételét másik azonos vagy más típusú iskolába /írásban/. 21. A tanulók a tanulmányi versenyekre való felkészüléshez az alábbi kedvezményeket kaphatják: iskolai és városi versenyek esetében a verseny napján az utolsó két tanítási óra alóli mentesség, területi (Orosházi tankerület) és megyei szintű versenyekre: a verseny napján 3 tanítási óra alóli mentesség, vagy ha az időpont úgy kívánja, teljes tanítási nap, országos versenyekre: a versenyek előtti teljes tanítási nap alóli mentesség, nyelvvizsgára: mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgára egy-egy felkészülési nap jár előrehozott érettségi vizsga: mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgára egy-egy felkészülési nap jár 22. Ha a tanuló hiányzása összefügg az iskola Pedagógiai Programjában megfogalmazottakkal, a tanuló iskolai kötelezettségének tesz eleget, ezért mulasztása regisztrálásra kerül, de nem kell számszerűsíteni. 23. A tanulói joggyakorlás nem korlátozhat másokat abban, hogy joguk érvényesüljön, nem veszélyeztetheti saját és társai, az alkalmazottak egészségét és testi épségét, nem veszélyeztetheti a művelődéshez való jog érvényesüléséhez szükséges feltételek fenntartását. a levelezés szabadsága nem érvényesülhet tanórai keretek között. 16

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Tápiószecsői Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tápiószecső H Á Z I R E N D 1 Házirend A Tápiószecsői Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

2014. HÁZIREND. Jászfényszarui IV. Béla Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola OM 035928 5126 Jászfényszaru Szabadság út 32.

2014. HÁZIREND. Jászfényszarui IV. Béla Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola OM 035928 5126 Jászfényszaru Szabadság út 32. 2014. HÁZIREND Jászfényszarui IV. Béla Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola OM 035928 5126 Jászfényszaru Szabadság út 32. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata, nyilvánossága...

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola Házirend 2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 Az iskola egyházi jellege és a nevelés irányultsága... 3 A házirend elfogadásának és módosításainak

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján Magasabb szintű jogszabályok: Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon HÁZIREND 2013. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya 4.o. 3.

Részletesebben

Vadaskert Általános Iskola

Vadaskert Általános Iskola Vadaskert Általános Iskola 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7. OM 034822 Házirend TARTALOMJEGYZÉK 1. A Házirend célja, hatálya 4 1.1 Törvényi előírások 4 1.2 A Házirend célja 4 2. Tartalmi elemek 5 2.1

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013 A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola Há zirendje 2013 1 TAR TAL O M Oldal A köznevelési intézmények házirendjére vonatkozó jogszabályi előírások 3 Az iskolai házirend célja és feladata 3 A házirend

Részletesebben

Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium házirendje

Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium házirendje Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium házirendje Bevezetés: Az iskolai házirend tartalmát, hatáskörét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.), valamint 20/2012. a nevelési-oktatási

Részletesebben

2013. HÁZIREND. A Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola

2013. HÁZIREND. A Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola 2013. HÁZIREND A Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola 1 Tartalom A házirend célja és feladata... 4 A házirend jogforrásai... 5 Preambulum... 5 A házirend hatálya... 6 A házirend

Részletesebben

Komáromi Dózsa György Általános Iskola HÁZIREND. Átdolgozta: Farkasné Varga Krisztina igazgató

Komáromi Dózsa György Általános Iskola HÁZIREND. Átdolgozta: Farkasné Varga Krisztina igazgató Komáromi Dózsa György Általános Iskola HÁZIREND Átdolgozta: Farkasné Varga Krisztina igazgató TARTALOM Bevezető 1. Az iskola házirendje 1.1. A házirend célja és feladata 1.2. A házirend hatálya 2. A házirend

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND 2014 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 Jogszabályi háttér... 5 A házirend hatálya... 5 A házirend

Részletesebben

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Házirendje 2013.

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Házirendje 2013. A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium Házirendje 2013. Tartalom 1. A házirend célja és feladata; törvényi háttere... 2 2. A házirend hatálya... 2 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A tanulók jogai... 3

Részletesebben

A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.) OM AZONOSÍTÓ: 029337

A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.) OM AZONOSÍTÓ: 029337 Iktatószám:. /2015. ügyintéző: Gulyás József ig.h. Melléklet: Kollégiumi házirend nevelőtestületi ért. jkv. A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.)

Részletesebben

A GUNDEL KÁROLY VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE 2013/2014

A GUNDEL KÁROLY VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE 2013/2014 A GUNDEL KÁROLY VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE 2013/2014 1097 Budapest, Ecseri út 7. Tel.: 280-6820, 347-2301, 280-6810 Fax.: 347-2302, 348-0171 E-mail: titkarsag@gundeliskola.hu

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013 A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 2. A házirendbe foglalt előírások

Részletesebben

HÁZIREND. József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi. Általános Iskola. 1201 Budapest Attila u. 25-27. Tel./Fax: 283-0760. www.jozsef20.

HÁZIREND. József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi. Általános Iskola. 1201 Budapest Attila u. 25-27. Tel./Fax: 283-0760. www.jozsef20. HÁZIREND József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 1201 Budapest Attila u. 25-27. Tel./Fax: 283-0760 www.jozsef20.hu OM azonosító: 035154 KLIK szervezeti kód: 205006 e-mail: jozsef20@t-online.hu

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS HÁZIREND Készítette: Szántó Zoltán igazgató Átdolgozva: 2013. március 27. Hatálybalépés: 2013.szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA...

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium Székesfehérvár HÁZIREND

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium Székesfehérvár HÁZIREND Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium Székesfehérvár HÁZIREND 2013 A házirend jogszabályi alapjai - A közoktatásról szóló 1993.

Részletesebben

Házirend 2015.május 01-től

Házirend 2015.május 01-től Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Házirend 2015.május 01-től Tartalomjegyzék I. Az intézmény adatai... 3 II. Bevezetés... 4 1. Általános rendelkezések... 4 2. A házirend

Részletesebben

DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2013. március 26. Hatálybalépés ideje: 2013. szeptember 01. Visszavonásig érvényes! Aranyi Imre igazgató 1 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

ASBÓTH SÁNDOR TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY

ASBÓTH SÁNDOR TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY ASBÓTH SÁNDOR TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY ASBÓTH SÁNDOR SZÉKHELYINTÉZMÉNY, BÉRI BALOGH ÁDÁM TAGINTÉZMÉNY, NAGYVÁTHY JÁNOS TAGINTÉZMÉNY HÁZIREND 2009. 2 3 A házirend tartalma

Részletesebben

A Diószegi Sámuel Baptista Szakközépés. Szakiskola. Házirendje

A Diószegi Sámuel Baptista Szakközépés. Szakiskola. Házirendje A Diószegi Sámuel Baptista Szakközépés Szakiskola Házirendje 2014 Bevezetés A Házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1028 Budapest Máriaremetei út 71. OM: 034800 HÁZIRENDJE 2014. Tartalom 1. Intézményi adatok 1 2. Bevezető rendelkezések 2 2.1.Házirend jogszabályi háttere 2.2.Házirend

Részletesebben

LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 1086 BUDAPEST, BAUER SÁNDOR U. 6-8. Házirend Hatálybalépési ideje: 2013. június 28. TARTALOM 1. A házirend célja, feladata...3 2. Általános rendelkezések...3

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola HÁZIREND 2013 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 II. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA... 5 II.1. A tanuló jogai... 5 II.2.

Részletesebben

Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola OM 035395 HÁZIREND. 1139 Budapest, XIII. Üteg u. 15. Tel.: 3408-132; Fax: 3203-032 www.verebelyszki.

Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola OM 035395 HÁZIREND. 1139 Budapest, XIII. Üteg u. 15. Tel.: 3408-132; Fax: 3203-032 www.verebelyszki. Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola OM 035395 HÁZIREND 1139 Budapest, XIII. Üteg u. 15. Tel.: 3408-132; Fax: 3203-032 www.verebelyszki.hu Bevezető rész: Házirendünk jogszabályi háttere: a közoktatásról

Részletesebben