Tótkomlós, augusztus 30.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tótkomlós, 2013. augusztus 30."

Átírás

1 JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND TANÉV Tótkomlós, augusztus 30. 1

2 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai Jogszabályi háttér A munkarenddel kapcsolatos szabályok Az iskolába érkezés A tanév rendjének, a tanítás nélküli munkanapok felhasználásának általános szempontjai Az intézmény létesítményeivel, használatával kapcsolatos szabályok Felmentések Szociális kedvezmények, támogatások, ösztöndíjak elvei, elbírálásának rendje A rendszeres egészségügyi ellátás formái, rendje Az iskolai térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettségről Jogszabályi háttér Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások A térítési díj összege A térítési díj csökkentésének szabályai Tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások A tandíj csökkentésének szabályai A tanuló szociális helyzete alapján történő csökkentés A térítési díj és tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások megállapításának eljárásrendje A tanuló kötelességei A tanuló jogai Érdemjegy, osztályzat, vizsga Az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei A tanórák és szünetek rendje Jutalmazások A fegyelmező intézkedések formái, alkalmazásának elvei A fegyelmi intézkedések fokozatai és formái Hiányzások Zárórendelkezések Nyilatkozat Nyilatkozat Hatálybalépés Mellékletek A. melléklet: Az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei B. melléklet: Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok

3 Működési körét az érvényes jogi keretek szabályozzák, de egyéni arculatából adódóan a belső szabályzatok szolgálják az intézmény demokratikus rendjét a kötelességek és jogok együttesében. A speciális szabályozáson túl a jogi keretet az érvényes jogszabályok és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Pedagógiai Programja adja. 1. A házirend fogalma, célja: A házirend állapítja meg a nevelési-oktatási intézményben a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az iskolai munkarenddel kapcsolatos rendelkezéseket, a köznevelési törvényben, továbbá a jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait. Megfelelő arányban jeleníti meg a kötelességeket és a jogokat az elvárhatóság és elfogadhatóság összefüggésében. A házirend nem vonhatja el, és nem csorbíthatja a tanuló alkotmányosan és egyezményekben biztosított jogait; nem tehet nemzeti, etnikai, világnézeti, politikai, nemek szerinti vagy egyéb megkülönböztetést. (18/1994. III. 31. Alkotmány Bíróság határozata) A házirendet az iskola vezetőjének előterjesztésére a nevelőtestület fogadja el. A Szülői Közösség és az iskolai Diákönkormányzat véleményezési jogot gyakorol. Az intézményvezető kérésére írásban adnak választ döntésükről. (Ktv. 84. (6) bekezdés) Az előkészítésben javaslattevő jogosítványaik vannak. Érvényessé fenntartói jóváhagyással válik, a jóváhagyást követő munkanaptól. A házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. A házirend előírásait be kell tartani az iskola tanulóinak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai: Felülvizsgálat indulhat valamelyik, a szabályzat elfogadásában érdekelt fél kezdeményezésére, jogszabály vagy intézményi belső szabály előírására. A felülvizsgálat előírásának célja, hogy a házirend összhangban legyen a jogszabályi környezettel. 3

4 A házirend módosítását bárki kezdeményezheti (diák, szülő, pedagógus), és ez a jog megilleti a Szülői Közösséget és a Diákönkormányzatot is. Az írásban tett javaslatra a nevelőtestület köteles 30 napon belül érdemi választ adni. A módosító indítvány elfogadása az új házirend elfogadásának rendje szerint történik. 3. A házirend jogi háttere: a közoktatásról (Ktv.) szóló többször módosított évi LXXIX. törvény a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és az ezt módosító 30/2004. (X. 28.) OM rendelet, a 16/1998 (IV. 8.) MKM rendelet, a 32/2008 (XI. 24.) OKM rendelet, a évi LXI. törvény, a évi CXC. törvény, a 20/2012 EMMI rendelet, a évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről, a tárgy évi költségvetési törvény, a Jankó János Általános iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata, továbbá Pedagógiai Programja határozza meg a szabályozási kötelezettséget. 4. A tanulói jogviszonnyal kapcsolatos szabályok: A tanulói jogviszony keletkezésének szabályait, eljárási rendjét Pedagógiai Programunk, valamint a felvételi vizsgaszabályzatunk részletesen tartalmazza. A tanulói jogviszony megszűnésének szabályait, eljárási rendjét a Köznevelési törvény és a 20/2012 EMMI rendelet határozza meg. 5. A munkarenddel kapcsolatos szabályok: A munkarenddel kapcsolatos szabályok a helyi tanterv (kerettanterv módosítása) alapján meghatározott óraszámú képzések, tagozatok szerint adottak. (8 évfolyamos általános, 4 évfolyamos gimnáziumi képzés) a 20/2012 EMMI rendelet szerint, valamint a bejáró tanulókhoz igazodva határoztuk meg a napi és heti munkarendet, és az óraközi szünetek rendjét. 4

5 5.1 Iskolába érkezés: A tanuló az első órája előtt 15 perccel érkezzen az iskolába. / kivéve a nulladik órára érkezők / A tanulók kor tanári engedéllyel mehetnek be a tanterembe és től 8 óráig a tanulók kicsomagolnak és felkészülnek az első órára, nem hagyják el a tantermet csak rendkívüli esetben /5-12. osztályok/ A tanítás 45 perces órákban folyik, kor kezdődik a 0. órával és kor ér véget a 8. órával. Az egyes osztályok órarendje szerint a kezdés és a befejezés időpontja változó. Az 1-7. évfolyamosok lehetőség szerint az 1. órával kezdik napi munkájukat. Rendezvények vagy rendkívüli események lebonyolítása érdekében az iskolavezetés rövidített órákat, /napot/ illetve szüneteket rendelhet el. 5.2 A tanév rendjének, a tanítás nélküli munkanapok felhasználásának általános szempontjai: A tanév rendjéről szóló évente kiadott EMMI rendelet alapján az intézmény éves munkaterve határozza meg az érettségi vizsgák zavartalan lebonyolításának biztosításával a tanítás nélküli munkanapok felhasználásának rendjét, az esetleges szombati tanítási napokat. 5.3 Az intézmény létesítményeivel, használatával kapcsolatos szabályok: A szaktantermek, egyéb létesítmények és berendezések használatának rendjét a baleset- és tűzvédelmi szabályzattal együtt minden tanév elején az osztályfőnökök ismertetnek a tanulókkal az osztályfőnöki órákon. A szabályzatokban foglaltak tudomásulvételét a tanulók aláírásukkal igazolják. A Régi épület főbejáratát a diákok nem használhatják. Az Új épület második emeletét a diákok csak a hátsó lépcsőn közelíthetik meg, a tanári előtt tartósan nem tartózkodhatnak. 5

6 5.4 Felmentések: Tantárgyi részleges, illetve teljes felmentések eljárási szabályai, a kérelem elbírálásának rendje: A tanév során a jogszabályok előírásai szerint történik a tájékoztatás. A döntést a beadott kérvények alapján egyéni elbírálás alapján hozza meg az iskolavezetés, illetve a nevelőtestület. Idegen nyelvből csak akkor kaphat felmentést a tanuló az órák alól, ha osztályozó vizsgákkal teljesítette a középiskolai követelményeket, és legalább középszintű előrehozott érettségi vizsgát vagy középfokú C nyelvvizsgát tett. A testnevelés tantárgy mentességi fokozatait a hivatalos /sport/orvosi vizsgálat határozza meg. A felmentésről szóló igazolást a testnevelő tanárok őrzik. A sajátos nevelési igényű tanulók felmentése, teljesítményének értékelése a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága, a Csongrád Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, a Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a Nevelési Tanácsadó által kiadott szakértői vélemény alapján történik. A szakértői vizsgálatot a szülő, esetleg a pedagógus javaslatára az iskola és a szülő együttesen kérheti a Nevelési Tanácsadó közreműködésével. A tanulók az intézményünk és a Békés Megyei Gyógypedagógiai és Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény között létrejött együttműködési megállapodás alapján szervezett fejlesztő foglakozásokon vesznek részt. Ennek alapján kérhetik a számonkérés, a vizsgák lebonyolítása során a felkészülési idő meghosszabbítását, vagy más a Közoktatási törvény és az érettségi vizsgaszabályzat által engedélyezett egyéb feltétel biztosítását. 6. Szociális kedvezmények, támogatások, ösztöndíjak elvei, elbírálásának rendje: A tanulók az adható kedvezményeket, támogatásokat egyéni elbírálás alapján kapják a megjelölt határidőig beadott kérvények és a szükséges igazolások benyújtását követően. A pontos feltételeket a mindenkori jogszabályok határozzák meg (pl.: az étkeztetésben és a tankönyvtámogatásban a tárgyévi költségvetési törvény, illetve a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény). A határidő elmulasztása, illetve az igazoló iratok hiánya jogvesztést eredményez. 6

7 Az érvényben lévő jogszabályokról az iskolavezetés tájékoztatja a tanulókat, a szülőket, gondviselőket, és az igénylőlapot az írásos tájékoztatóval együtt időben mindenkinek átadja. 7. A rendszeres egészségügyi ellátás formái, rendje: Az évfolyam esetében a kijelölt gyermekorvosi rendelő látja el a rendszeres szűrés és egészségügyi ellenőrzés feladatát. Az évfolyam esetében a kijelölt fogszakorvosi rendelő látja el a rendszeres szűrés és ellenőrzés feladatát is. 8. Az iskolai térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettségről 8.1. Jogszabályi háttér: A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 8.2. Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások: a) a pedagógiai programban meghatározott nevelés és oktatáson kívüli egyéb foglalkozások b) a nem tanköteles tanulónak tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalmával történő megismétlésekor c) a független vizsga d) vendégtanulói viszony e) az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy az érettségi jogviszony megszűnése után az érettségi vizsga, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító és pótló vizsgája 8.3. A térítési díj összege: tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 20 %-a az a, pontban meghatározott esetben, 20 %-a a b, pontban meghatározott esetben, a független vizsga díja tantárgyanként az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 3,75 %-a. 20 %-a a d, pontban meghatározott esetben, 7

8 8.4 A térítési díj csökkentésének szabályai Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulótól térítési díj nem szedhető. A térítési díj mértéke az a, esetben a szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának - 15 %-a 4,5 tanulmányi átlag felett - 17 %-a 4,0-4,5 tanulmányi átlagig 8.5. Tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások a középfokú iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlése A pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás, úgymint: táborozás, osztálykirándulás, a helyi tanterv által meghatározott órákon túli órák a helyi tanterv által meghatározott foglalkozásokon túli foglalkozások szabadidős programok A tandíj mértéke tanévenként a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányada. 8.6 A tandíj csökkentésének szabályai A tanuló tanulmányi eredményétől függő csökkentés: Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulótól térítési díj nem szedhető. A tandíj mértéke a - helyi tanterv által meghatározott órákon és foglalkozásokon túli esetben csökken: 4,5 tanulmányi átlag felett 50 %-kal, 4,0-4,5 tanulmányi átlagig 25 %-kal. 8

9 8.7. A tanuló szociális helyzete alapján történő csökkentés: A tandíj 25 %-át el kell engedni abban az esetben, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem 1 nem éri el a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 75 %-át; 50 %-át el kell engedni, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori kötelező legkisebb öregségi nyugdíj 50 %-át; 75 %-át el kell engedni, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori kötelező legkisebb öregségi nyugdíj 25 %-át. A szociális kedvezményre való jogosultságot a kérelem benyújtásakor igazolni kell A térítési díj és tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások megállapításának eljárásrendje A térítési díj és tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások körét évente május 31-ig kell igényfelmérés alapján megállapítani (Az első évfolyamosok esetében szeptember 15-ig). A fizetendő díjról (a tanuló tanulmányi eredményével és szociális helyzetének figyelembevételével) a szülőt/törvényes képviselőt tanévkezdésig írásban értesíteni kell. Az értesítés tartalmazza a fizetés módját, idejét, a fizetés elmulasztásának következményeit és a jogorvoslati lehetősége. A tan-, illetve térítési díjat évente két egyenlő részletben kell befizetni október 31-ig, illetve március 15-ig. Ettől eltérő fizetési módot (határidő módosítás, részletfizetés) kérelemre az intézmény vezetője engedélyezhet. 1 Jövedelem: a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvényben jövedelemként meghatározott vagyoni érték (bevétel) munkavállalói járadékkal, személyi jövedelemadóval egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, valamint a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló elismert költségekkel csökkentett része, függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minősül. 9

10 9. A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 1. A tanuló törekszik az iskola múltjának, jelképeinek megismerésére, a hagyományok ápolására, hírnevének öregbítésére. 2. Az iskolai rendezvényeken alkalomhoz illő magatartást tanúsít. Az iskolán kívül is az intézményhez méltó módon, kulturáltan és felelősséggel viselkedik. 3. A tanuló, a tanár és a szülő kölcsönösen köteles az iskolai és iskolán kívüli magatartásával az egymásnak kijáró tiszteletet megadni, emberi méltóságukat és jogaikat tiszteletben tartani. A tanárt a tanulóknak minden esetben illendően kell köszönteni. 4. A tanuló megjelenését ápoltság, tiszta ruházat, a feltűnőség kerülése jellemzi. Az általános iskolások az iskolában smink nélkül jelenjenek meg. Ízléstelen és balesetveszélyes testékszerek viselése tilos. Iskolai ünnepélyeken, rendezvényeken az iskolai egyenruhát viseli: lányok részére fehér blúz, sötét szoknya vagy nadrág, alkalomhoz illő cipő, fiúk részére sötét szövetnadrág, fehér ing, /nyakkendő/ sötét, alkalomhoz illő cipő. Az öltözködés mindig legyen mértéktartó, ízléses. A tanuló viselkedésével és öltözködésével is adja meg a tiszteletet tanítóinak, tanárainak és társainak. Sportfelszerelés: fehér póló, rövidnadrág, tréningalsó, tiszta tornacipő / sportcipő /. 5. A tanuló a sportfoglalkozásokon és tanulmányi versenyeken, kulturális rendezvényeken lehetőség szerint részt vesz, ha a szaktanár kiválasztja, mint tehetséges diákot, és ott a tőle telhető legjobb tudása szerint teljesít. Ezzel is az iskola hírnevét öregbíti. 6. Iskolánk minden tanulójának elsőrendű kötelessége: Tegyen eleget rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással képességeinek megfelelően- tanulmányi kötelezettségeinek. Az iskolai munkában legjobb tudását nyújtani, minden foglalkozásra magával hozni a szükséges felszerelést, valamint ellenőrző könyvét, s abba érdemjegyeit beírni, majd tanáraival azt aláíratni. A tanuló (a közösség) az általa elvállalt feladatok a meghatározott határidőn belüli végrehajtásáért felelősséggel tartozik, kötelessége, hogy az osztályfőnöke vagy szaktanárai által meghatározottak szerint és felügyeletével közreműködjön saját környezete, az általa használt eszközök rendben tartásában. Jogos elvárás: minden tanuló tartsa tisztán azt az asztalt, padot, széket, amelyen részt vesz a tanítási órákon). 10

11 7. A tanuló munkája a tanulás, kötelessége, hogy iskolai és otthoni, szóbeli és írásbeli feladatait legjobb tudásának megfelelően végezze. Az otthoni (napközis, tanulószobai) felkészüléshez előírt házi feladatok meghatározása: a házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása. a hétvégi házi feladatok mennyisége nem haladhatja meg a hétköznapokon feladott mennyiségeket a tanulók a tanítási szünetek idejére a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl nem kapnak írásbeli házi feladatot. 8. Az iskola értékeire, állagára való odafigyelés, a testi épség, az egyéni tulajdon megóvása. A kötelességeket szabályozó (Ktv. 12..) új előírás a tanulót kötelezi, hogy életkorához, iskolai elfoglaltságához igazodva a pedagógus felügyelete, irányítása mellett közreműködjön saját környezetének, az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a rendezvények előkészítésében. 9. A tanulónak becsengetéskor felkészülten, rendben a tanterem/szaktanterem/ előtt kell tartózkodnia. / oszt. / A jelzőcsengő azt jelzi, hogy el kell indulni a tanteremhez, az épületet elhagyni és / vagy / vásárolni a büfében nem lehet ezután. 10. Az óra megkezdése utáni érkezés késésnek minősül. A tanárok ezt az osztálynaplóba bejegyzik. A késések, mulasztások igazoltatása az osztályfőnök joga és kötelessége. 11. A tanuló órarendi lyukasóra, illetve tantárgyi órák alóli felmentésből adódó lyukasóra esetén csak szülői beleegyezéssel és igazgatói engedéllyel hagyhatja el az iskolát. A szülő az év elején egész évre szóló engedélyt kérhet ezekre az esetekre az ellenőrző könyv utolsó oldalára bejegyezve. Tanítási idő alatt a diák csak indokolt esetben hagyhatja el az iskolát. A 14 éven felüli diákok csak engedéllyel (kilépő), melyet az osztályfőnök vagy a szaktanár ír alá, amit kilépéskor a diák a portán bemutat és lead. A 14 év alatti diákok csak intézményvezetői engedéllyel, szülői igazolással vagy orvosi igazolással hagyhatják el az iskolát tanítási idő alatt. Ellenkező esetben a rendőr az intézmény vezetőjéhez kísérheti az igazolatlanul távol lévő tanulót. Az engedély nélküli iskolaelhagyás első esetben osztályfőnöki figyelmeztetést, a következőkben fegyelmi intézkedést von maga után. 12. Diákügyelet: az iskola rendjének biztosítására a tanulók évfolyamonkénti beosztásban ügyeletet teljesítenek. Az első a 12. évfolyam, majd havonta váltják egymást az alsóbb évfolyamok a 9. évfolyamig. 11

12 Az ügyeletesek kötelesek a feladataikat maradéktalanul ellátni. Feladatuk: a tanulók mozgatása óraközi szünetekben /7 30 -tól ig/ a fegyelmezetlen tanulók figyelmeztetése, ha az ügyeletes fellépése hatástalan, segítséget kér az ügyeletes tanártól; az ügyeletes tanár segítése, látogatók, szülők eligazítása, kísérése. Naponta két tanuló segíti az ügyeletes tanár munkáját. 13. A testnevelési óra teljesítése alól orvosi igazolás vagy az ellenőrzőbe írt szülői kérelem adhat mentességet. Az orvosi igazolás egyben javaslatot tehet a könnyített, illetve gyógytestnevelésre. (Az osztályfőnök az osztálynapló jegyzetrovatában feltünteti.) A szülői igazolások eseti jellegűek lehetnek. A felszerelés hiányából adódó felmentéseket minden hónap utolsó hetében a kijelölt tömegsportnapon pótolni kell a felmentések óraszámának megfelelő mennyiségben. 14. Iskolán kívüli sport- és egyéb tevékenységeit, eredményeit a tanuló jelzi osztályfőnökének. A hetesek feladata a tanterem szellőztetése, a tábla letörlése, kréta és szivacs biztosítása, a tanulók számbavétele, az osztályterem tisztaságának és állagának felügyelete, a tanteremnél becsöngetés előtt figyelmezteti a rendetlenkedőket és jelenti az ügyeletes pedagógusnak. Ha 10 perccel becsengetés után nem megy tanár az órára, jelenti az igazgatóhelyettesnek. Az óra végeztével a szaktanárral együtt ellenőrzik az osztályterem rendjét, padok tisztaságát. 15. A tanuló tudomásul veszi, hogy az általa okozott kárért felelősséggel tartozik, részt vállal ügyeletesként és iskolatagként is az értékek megóvásában. Károkozás észlelésekor kötelessége szaktanárának vagy az iskola vezetésének erről beszámolni. 16. Tűz- és bombariadó esetén a folyosókon található Tűzriadó terv szabályoz. A tanuló köteles az érvényes tűz- és balesetvédelmi előírásokat betartani. Az esetleges balesetet azonnal jelenti a szaktanárának, az osztályfőnökének vagy az iskolavezetés valamelyik tagjának. 17. Az ellenőrző hivatalos okmány. A tanuló az ellenőrző könyvet, tájékoztató füzetet mindig magánál tartja, érdemjegyeit beírja, és a bejegyzésekkel együtt szüleivel aláíratja. Ha ennek a kötelességének nem tesz eleget, vagy félévente 3 alkalommal hiányzik az ellenőrzője, az osztályfőnök a Büntetések részben leírtak alapján jár el. Az ellenőrző elvesztését jelenteni kell, és a diáknak meg kell vásárolnia. Hamis adatok bejegyzése okirat-hamisításnak minősül, fegyelmi eljárást von maga után. Bármilyen javítást csak a szaktanár vagy az osztályfőnök tehet igazoló aláírással. 18. Az iskolai rendezvényeken a tanuló köteles megjelenni. 12

13 19. A szalagavató ünnepségeken a szalagtűzés a 11. évfolyamosok joga és kötelessége. Ettől eltérni csak igazgatói engedéllyel lehet. A 11. és 12. évfolyam osztályfőnökei elkészítik a végleges tűzési rendet. 20. Az iskola munkahely. Az iskolába a tanuló csak a tanuláshoz szükséges eszközöket hozhatja. Az esetlegesen behozott nagyobb értékről köteles osztályfőnökének bejelentést tenni, annak biztonságáról az iskolában töltött idő alatt gondoskodni. Testnevelés órákon és más gyakorlati tevékenység közben az ékszerek használata balesetvédelmi okok miatt tilos! Testnevelés órán a nagyobb értékeket pl. karóra, gyűrű, nyaklánc stb. kötelesek a tanulók összegyűjtve biztonságba helyezni a testnevelő tanárnál, az óra után pedig gondoskodnak a leadott dolgok visszaadásáról. A feltételeket nem teljesítő tanulók értékeiért az intézmény nem vállal felelősséget! 21. Testnevelés óra után a tanulók az udvaron töltik az óraközi szünetet. 22. Mobiltelefont vagy bármilyen hang- és képhordozó eszközt az iskolában a foglalkozások alatt a táskában kikapcsolva kell tartani. Aki ezeket az eszközöket mégis használja, attól a szaktanár elveheti és leghamarabb a tanítás végén kapja vissza. Kép- és hangfelvételt csak az érintettek engedélyével lehet készíteni személyekről, órákról, hivatalos megbeszélésekről. A telefon nem helyettesíti tanórákon a számológépet. A telefonkészülékért nem vállalunk felelősséget! 23. Az iskolába tilos hozni és fogyasztani magvakat és rágógumit! 24. Az iskolában és az iskola által szervezett foglalkozásokon, rendezvényeken, kirándulásokon TILOS A DOHÁNYZÁS, a szeszes italok és kábító hatású szerek fogyasztása és birtoklása. Az iskola területén mindenféle szerencsejáték tilos. A délutáni szervezett iskolai foglalkozásra 15 perccel korábban érkezhet a tanuló. 25. A dolgozatok hivatalos okiratnak tekintendők, ezért nem tartalmazhatnak magánjellegű megjegyzést, oda nem illő ábrát, rajzot. 26. Az iskolai könyvtár igénybevételének szabályai: Beiratkozás, nyitva tartás rendje a könyvtár bejáratánál, tantermekben, faliújságon kifüggesztve található. 27. A tanulók csak azokat a helyiségeket és eszközöket vehetik igénybe, amelyek a tanulók felkészítéséhez állnak rendelkezésre, illetve amelyekre engedélyt kapnak. 13

14 10. A TANULÓ JOGAI: 1. A házirend és az SZMSZ is tartalmazza a Köznevelési törvénynek megfelelően a tanulói jogokat. 2. A diákönkormányzat, illetve a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkája biztosítja az érdekérvényesítést. 3. A tanulók nagyobb közösségei az osztályközösségek, a tanulók nagyobb csoportja az iskolai diákönkormányzat. A tanulók nagyobb közösségét érintő kérdésekben az osztályok diákönkormányzata, a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdésekben az iskolai diákönkormányzat jogosult eljárni. 4. A tanulónak joga van a szükséges információkhoz hozzájutni. A diákönkormányzat az iskola igazgatójával egyeztetve évenként igény szerint diákparlamentet hívhat össze. Minden diák választó és választható képviselőnek. A diákmozgalmat segítő pedagógus és az iskolai diákönkormányzat diákvezetője meghívottként részt vesz az iskolai üléseken. 5. Az iskolai diákélet osztályszintű szervezői az osztályfőnökök és a választott osztálymegbízottak. A diákságot érintő érdemi információkról mind az osztályfőnököknek, mind a diákvezetőknek osztályfőnöki órán vagy más módon tájékoztatniuk kell a közösséget. 6. Intézményünkben a diákság a következő módokon informálódhat: az első tanítási napon az osztályfőnökök ismertetik a Házirendet, az iskola honlapjáról, az iskolai faliújságjáról az iskolai könyvtárban továbbtanulási hírekről, kulturális eseményekről az iskolai faliújságokról (hirdetmény elhelyezése csak a faliújság-felelős, a diákönkormányzatot segítő pedagógus vagy az iskola vezetésének a hozzájárulásával történhet). iskolarádió iskolaújság 7. A tanuló joga, hogy napközi-otthonos, tanulószobai ellátásban részesüljön. A kérelem benyújtásának időpontja: június 10. módja: írásban, az iskola által biztosított űrlapon, jelölve az étkezések és felügyelet igényeit. 14

15 A felvétellel kapcsolatos döntés szempontjai, ha az igények meghaladják a lehetőségeket: gyámhatóság kezdeményezése rendszeres gyermekvédelmi támogatás, mindkét szülő dolgozik A napközis foglalkozások időtartama: a tanítás befejezésététől óra illetve percig tart (csoportonként változó). Igény szerint felügyeletet biztosítunk összevontan a napköziseknek 17 óráig. A napközis foglalkozásról mulasztás igazolása: csak a napközis foglalkozásról mulasztókat eseti szülői kikérés alapján. Rendszeres mulasztás egyéb tanórán kívüli elfoglaltság miatt szülői igazolással. 8. A tanuló joga, hogy magántanuló legyen, továbbá kérje felmentését foglalkozások alól./ a Knt. szabályozza / 9. Érdeklődésüknek megfelelően a kötelező és választható tantárgyakon kívül szakkörökbe, diákkörökbe, felkészítőkre járhatnak, kérhetik felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások indítását, és mindezek szervezését kezdeményezhetik. A távolmaradás igazolatlan hiányzásnak minősül. A kétszintű érettségi esetén a tanulók minden tanévben május 20-ig név szerinti jelentkezésekkel leadják igényeiket - az iskola által biztosított űrlapon közép- vagy emelt szintű felkészítést kívánja választani. A jelentkezések függvényében módosítás kérhető minden év szeptember 15-éig. A tanulók és szüleik szükség esetén év közben is kérhetnek korrepetálást. 10. A diákönkormányzat javaslatot tehet díjak, támogatások odaítélésére (az iskolai díjak, alapítvány alapító okirata alapján). 11. A tanulók az iskola könyvtárát kölcsönzés és helyben olvasás céljára vehetik igénybe. Használhatják az iskola elektronikus információhordozó berendezéseivel felszerelt termeket: a könyvtárat. A használat rendjéről a tanulókat a szaktanárok tájékoztatják. 12. Az iskolai sportlétesítményeket és sportfelszereléseket a testnevelő tanárok engedélyével és felügyeletével használhatják. 13. Rendezvényeiket jogukban áll az iskolában megtartani, a rendezvény időpontját az iskolai rendezvénytervben rögzítik. 14. Az iskolai munkatervben nem szereplő rendezvények nem iskolai rendezvények, így ezekért az adott szervező közösségek felelnek. Ezzel kapcsolatos kérelmük egyedi elbírálás alá kerül, ha ezt beterjesztik az intézmény vezetőjéhez. A rendezvényeket a diákok tanáraikkal közösen rendezik, és közösen vesznek részt azokon. 15

16 15. A tanulók joga, hogy az osztálynaplóba bekerülő érdemjegyekről, bejegyzésekről (pl. késés, mulasztás) folyamatosan értesüljenek, és minden személyüket érintő feljegyzésről joguk van információt kapni. Az osztályfőnökök a naplóba beírt jegyeket, bejegyzéseket legalább havonta egyeztetik a tanuló ellenőrzőjébe beírtakkal. 16. Joguk, hogy dolgozataikat legkésőbb 2 hét elteltével értékelve visszakapják, igény esetén a feladatokat a szaktanárral részletesen megbeszélhetik. 17. Joguk, hogy egy napon kettőnél több témazáró és felmérő dolgozatot ne írassanak velük tanáraik. A témazáró és a felmérő dolgozatok időpontját előre tudniuk kell. 18. Joguk, hogy ismerjék a tantárgyi követelményrendszert, az értékelési elveket. 19. Joga, - jogszabályokban meghatározottak szerint független vizsgabizottság előtt számot adni tudásáról. Ezt írásban adhatja be az igazgatónak /december 1.- április 20./. 20. A tanuló kérheti átvételét másik azonos vagy más típusú iskolába /írásban/. 21. A tanulók a tanulmányi versenyekre való felkészüléshez az alábbi kedvezményeket kaphatják: iskolai és városi versenyek esetében a verseny napján az utolsó két tanítási óra alóli mentesség, területi (Orosházi tankerület) és megyei szintű versenyekre: a verseny napján 3 tanítási óra alóli mentesség, vagy ha az időpont úgy kívánja, teljes tanítási nap, országos versenyekre: a versenyek előtti teljes tanítási nap alóli mentesség, nyelvvizsgára: mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgára egy-egy felkészülési nap jár előrehozott érettségi vizsga: mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgára egy-egy felkészülési nap jár 22. Ha a tanuló hiányzása összefügg az iskola Pedagógiai Programjában megfogalmazottakkal, a tanuló iskolai kötelezettségének tesz eleget, ezért mulasztása regisztrálásra kerül, de nem kell számszerűsíteni. 23. A tanulói joggyakorlás nem korlátozhat másokat abban, hogy joguk érvényesüljön, nem veszélyeztetheti saját és társai, az alkalmazottak egészségét és testi épségét, nem veszélyeztetheti a művelődéshez való jog érvényesüléséhez szükséges feltételek fenntartását. a levelezés szabadsága nem érvényesülhet tanórai keretek között. 16

17 24. Kerékpárral csak az járhat iskolába, akinek a szülei ezért felelősséget vállalnak. A kerékpárokat mindig a kijelölt tárolókban lezárva kell elhelyezni. Az esetleges rongálásokért felelősséget nem tudunk vállalni! 11. ÉRDEMJEGY, OSZTÁLYZAT, VIZSGA: 1. A tanuló érdemjegyét a tanórai foglalkozásokon, a gyakorlati foglalkozásokon végzett szóbeli és írásbeli munka, illetve a gyakorlati tevékenység figyelembevételével kell megállapítani, az adott tantárgy követelményrendszere alapján. 2. Ha az adott tantárgy oktatása félévkor fejeződik be, az osztályzatot a tanuló év végi bizonyítványában fel kell tüntetni. Ha a tanuló egy vagy több tantárgyból a több évfolyamra megállapított tantervi követelményeket egy tanévben teljesíti, osztályzatait évfolyamonként kell megállapítani, és azokat a tanuló törzslapjára rá kell vezetni. A törzslap alapján az osztályzatot az évfolyam elvégzéséről kiállított év végi bizonyítványban fel kell tüntetni. 3. A különbözeti és beszámoltató vizsgák, osztályozó vizsgák letételére tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell kijelölni (félévente 1-1). Az osztályozó vizsga letételéhez egy hónappal a vizsga előtt kérvényt kell benyújtani az iskola igazgatójához. 4. A javítóvizsga letételére augusztus közötti időszakban kerül sor. Az iskola a vizsgaidőpontjáról kiértesíti a tanulókat, szülőket Az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei: A részletes követelményeket az A melléklet tartalmazza. 17

18 12. A TANÓRÁK ÉS SZÜNETEK RENDJE: Az óraközi szünetekben a tanulók az udvaron tartózkodnak, rossz idő esetén a folyosón, az aulában, téli időszakban az ügyeletes tanár döntése alapján az udvaron vagy az aulában. Az első-negyedik évfolyamon minden olyan délelőtti tanítási időszakban, amelyben nincs testnevelési óra, az osztályfőnök tanító legalább 30 perces játékos, egészségfejlesztő testmozgást tart tanítványainak. Órák Mettől meddig Szünet Szünet időtartama perc perc perc perc perc perc EBÉDSZÜNET perc JUTALMAZÁSOK: A tanulói közösségek vagy az egyes tanulók magatartásában, szorgalmában, tanulmányi és egyéb munkájában elért jó eredmények jutalmazhatók. A kiemelkedő közös erőfeszítéseket vagy a példamutatóan egységes helytállást jutalomban lehet részesíteni Év közben: szóbeli dicséret osztályfőnöki: az osztályfőnök saját döntése vagy pedagógustársai javaslata alapján a tanulót példaként állítja tanulótársai elé, és a dicséretet írásban a szülőknek is tudomására hozza/ 18

19 igazgatói dicséret /a DÖK, az osztályfőnök vagy a pedagógusok javaslatára a kötelességen túlmenő, osztálya vagy az iskola hírnevét növelő teljesítményéért az igazgató a tanulót dicséretben részesítheti, és erről a szülőket írásban értesíti,/ nevelőtestületi dicséret /a huzamosabb ideig tartó példamutató kötelességteljesítés, a kiváló tanulmányi eredmény félévkor és tanév végén, az egyéb kimagasló eredmény a tanév bármely szakaszában jutalmazható szaktanári dicséret: azok a tanulók, akik valamely tantárgyból kiemelkedő eredményt értek el, a szaktanár döntése alapján a szaktárgynak megfelelő elismerésben, dicséretben részesíthetők. Bizonyítványba kerülő: tantárgyi dicséret nevelőtestületi dicséret Egyéb jutalmazási formák: oklevél (kiemelkedő tanulmányi és sporteredményért, közösségi munkáért) jutalomkönyv vagy könyvutalvány (kiemelkedő tanulmányi és sporteredményért, közösségi munkáért) iskolai és alapítványi díjak (Tudatos Jankós díj) 14. A FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK FORMÁI, ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI A házirendben foglaltak megsértése fegyelmező, illetve fegyelmi intézkedést vonhat maga után. Azt a tanulót, aki a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kötelezettségeinek nem tesz eleget, illetőleg az iskolai házirendet megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben kell részesíteni. A tanórai fegyelemsértő magatartást a szaktanárok a magatartásfüzetbe jegyzik. A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétkesség súlyosságára tekintettel el lehet térni. A tanulóval szemben a következő fegyelmező intézkedések hozhatók: szaktanári figyelmeztetés a megfelelő szorgalom vagy felszerelés hiánya, házi feladat többszöri hiánya, valamint tanítási órákon, foglalkozásokon előforduló többszöri fegyelmezetlenség miatt, 19

20 osztályfőnöki a tanuló halmozottan jelentkező tanulmányi és magatartásbeli kötelezettségszegése és a házirend enyhébb megsértése, igazolatlan mulasztás miatt, magatartásfüzet beírásai alapján ötösével ugrik egy fokozatot. írásbeli figyelmeztetés (osztályfőnöki vagy szaktanári / nevelői) írásbeli intés írásbeli megrovás igazgatói intézkedések: jelentősebb igazolatlan mulasztás vagy súlyosabb fegyelmezetlenség igazgatói figyelmeztetés igazgatói intés igazgatói megrovás igazgatói szigorú megrovás nevelőtestületi figyelmeztetés nevelőtestületi intés Az osztályfőnöki, illetve igazgatói intést írásban kell megfogalmazni, azt a szülővel láttamoztatni kell, valamint az osztályfőnök a naplóba bejegyzi. Az igazgatói intést az egész tanulói közösség tudomására kell hozni. Ha a tanuló kötelezettségeit vétkesen és súlyosan megszegi, eljárás alapján, írásbeli határozattal, fegyelmi büntetésben részesíthető A fegyelmi intézkedés fokozatai és formái: megrovás szigorú megrovás meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása a tanulói kártérítés megfizetésre való kötelezése áthelyezés másik osztályba vagy iskolába eltiltás a tanév folytatásától (nem tanköteles korúak esetén) kizárás az iskolából (nem tanköteles korúak esetén) A fegyelmi büntetéseket az igazgató ismerteti a tanulóifjúsággal és a Szülői Közösséggel Hiányzások (20/2012 EMMI rendelet): 1. A késés a tanítási óra folyamatának megzavarását jelenti, ezért a tanár a Büntetések rész szerinti fegyelmezési fokozatokat alkalmazza. 3 késés jelent egy újabb fokozatot. 20

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma TÉRÍTÉSI DÍJ- ÉS TANDÍJFIZETÉSI SZABÁLYZAT 2014. április 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84 62/551-548 OM azonosító: 200917 www. mffg.hu

Részletesebben

Tótkomlós, 2015. augusztus 31.

Tótkomlós, 2015. augusztus 31. Tótkomlós, 2015. augusztus 31. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai... 3. 3. Jogszabályi háttér... 4. 5. A munkarenddel kapcsolatos

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21. SZÁMÚ MELLÉKLET ISKOLÁNKBAN AZ INGYENESEN IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZAT 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014.

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014. LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA H á z i r e n d 2013/2014. A házirend célja A nevelőtestület és a tanulókat képviselő diákönkormányzat által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a módosításról szóló 8/2007. (VI. 28.)önkormányzati rendelettel.)

(Egységes szerkezetben a módosításról szóló 8/2007. (VI. 28.)önkormányzati rendelettel.) Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2005. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettség helyi szabályozásáról (Egységes szerkezetben a módosításról

Részletesebben

38/2004. (VIII. 31.) RENDELETE

38/2004. (VIII. 31.) RENDELETE SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2004. (VIII. 31.) RENDELETE a Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tanulói által fizetendő térítési és tandíjak fizetéséről és

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Tótkomlós, augusztus 30.

Tótkomlós, augusztus 30. Tótkomlós, 2016. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai... 3. 3. Jogszabályi háttér... 4. 4. A munkarenddel kapcsolatos

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2016. év szeptember hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák A vizsgaszabályzat célja. Általános szabályok A vizsgaszabályzat célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján I. Fejezet Általános rendelkezés 1. (1) A Szabályzat célja A Szabályzat célja, hogy

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

FENNTARTÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI

FENNTARTÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI Módosítva: 2014. október 13. FENNTARTÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 5820 Mezőhegyes, Béke park 1. Pf: 46 Tel./Fax: 06-68-466-103 vagy 06-30-445-5432 www.mezohegyesamk.hu, E-mail: mezohegyesiskola@gmail.com

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési és tandíj megállapításának szabályairól

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben fizetendő térítési díjakról és tandíjakról Miskolc Megyei Jogú

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok 1 H Á Z I R E N D I. A házirendet szabályozó jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Közgazdasági Szakgimnáziuma

Közgazdasági Szakgimnáziuma Az iskola munkarendje Az iskola éves munkatervét a nevelőtestület határozza meg a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat véleménye alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait az éves munkaterv tartalmazza.

Részletesebben

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14.

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Házirend Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Általános szabályok A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Jelen tájékoztató a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 3. számú melléklete alapján a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje Bevezetés: Az iskolai Házirend tartalmát, hatáskörét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.), valamint a 20/2012.

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től Nagy László Általános Iskola és Gimnázium Házirend 2013. április 1-től Tartalomjegyzék 1. A tanulói jogok gyakorlásának módja 2. A tanulói kötelességek végrehajtásának módja 3. Az iskola által elvárt viselkedés

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ISKOLAI HÁZIREND 2016. Változások átvezetésére Sorszáma: kötelezett: nem kötelezett:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok... 3 2. Az intézmény működésének rendje:... 4 2.1 Általános szabályok:...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Házirend. III. A tanulók jogai 1. A tanuló joga, hogy tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos egyéb foglalkozáson vegyen részt.

Házirend. III. A tanulók jogai 1. A tanuló joga, hogy tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos egyéb foglalkozáson vegyen részt. I. A házirend hatálya 1. A házirend előírásait be kell tartani az iskola tanulóinak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. A házirend előírásai azokra az iskolán kívüli

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

A rendelet hatálya. A térítési díj mértéke, és a térítési díjfizetési kötelezettsége

A rendelet hatálya. A térítési díj mértéke, és a térítési díjfizetési kötelezettsége A Szarvasi Önkormányzat 22/2008. (VIII.29) rendeletével módosított 34/2006. (XI. 24.) rendelete a térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettség szabályozásáról A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Házirend. III. A tanulók jogai 1. A tanuló joga, hogy tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos egyéb foglalkozáson vegyen részt.

Házirend. III. A tanulók jogai 1. A tanuló joga, hogy tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos egyéb foglalkozáson vegyen részt. I. A házirend hatálya 1. A házirend előírásait be kell tartani az iskola tanulóinak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. A házirend előírásai azokra az iskolán kívüli

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Ádám Jenő Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 3731 Bajcsy-Zsilinszky Endre út 47. OM azonosító szám:

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje XX. Kerületi Kossuth Lajos Gimnázium 1204 Budapest, Ady Endre u. 142. Tel/fax.: 283 1270 E-mail: kossuth@klgbp.hu Internet: www.klgbp.hu A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje 2 E házirendet a köznevelésre

Részletesebben

HATÁROZAT. Az oktatási intézményben igénybe vehető szolgáltatások köre

HATÁROZAT. Az oktatási intézményben igénybe vehető szolgáltatások köre HATÁROZAT az Egri Főegyházmegye által fenntartott Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola köznevelési intézményben igénybe vehető alapfokú művészetoktatási vagy szakképzési szolgáltatások intézményi

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI

1. SZ. MELLÉKLET TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI 1. SZ. MELLÉKLET TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI 2014 1. A szabályzat jogszabályi háttere A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium HÁZIREND 2014. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E 2012/2013-as tanév Tanulóink eredményes munkája érdekében a Házirend betartása és betartatása, a benne rögzített

Részletesebben

A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény

A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2012. év szeptember hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj és a tandíj megállapításához

Részletesebben

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium A tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai, a tanulmányok alatti vizsgák követelményei, rendje 2014 Tartalomjegyzék 1. Az általános iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő. b.) általános iskolára, és alapfokú művészetoktatási intézményre,

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő. b.) általános iskolára, és alapfokú művészetoktatási intézményre, SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(X. 19.) számú rendelete a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola HÁZIREND mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2006./II. 15./ rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE I. Általános rész 1. Az ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola házirendje a 2011. évi CXC. számú,

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait tartalmazza

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. (IX. 5.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. (IX. 5.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. (IX. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában működő köznevelési intézményben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE A házirend célja, hogy a szabályok betartásával biztosítsuk az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

TANDÍJ és TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT

TANDÍJ és TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas Áchim András u. 1. TANDÍJ és TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. január 1-től Kerpits Miklós EKIF elnök Tóth Tibor Győző igazgató TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola

Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Telefonszám: 06 1 418 2040, 06 1 418 2829 Fax szám: 06 1 415 0789 Nevelési alapelveink Az iskola tanulóitól elvárjuk, hogy a pedagógiai

Részletesebben

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013.

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013. Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022 Házirend 2 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezések 4 1.1. A távolmaradás

Részletesebben

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01.

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01. 2014 HÁZIREND Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 0 2014.06.01. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1. Intézménybe való beiratkozás... 3 2. A tanítás és az iskola rendje... 3 2.1. Iskolába érkezés:...

Részletesebben

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND 2013 Tartalom 1. A Házirend célja és feladata, hatálya... Hiba! A könyvjelző nem 1.1.A házirend hatálya...

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben