KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY"

Átírás

1 2007. évi 8. szám szeptember KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

2 TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal 16/2007. (VI. 7.) sz. ÖR A megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról szóló 12/1998. (IX. 24.) sz. ÖR módosításáról 4 17/2007. (VI. 7.) sz. ÖR A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 18/2003. (XI. 27.) sz. ÖR módosításáról 4 18/2007. (VI. 28.) sz. ÖR Helyesbítés 5 A közgyőlés szeptember 27-ei ülése SZEMÉLYI HÍREK 222/2007. (VI. 28.) sz. KH A Komárom-Esztergom megyei fıjegyzı közszolgálati jogviszonyának megszüntetése (Dr. Csermák Vilmos) Egységes szerkezetben a 225/2007. (IX. 27.) sz. közgyőlési határozattal 5 249/2007. (IX. 29.) sz. KH Megyei fıjegyzı kinevezése, illetményének megállapítása (Dr. Péntek Péter) 6 RENDELET 19/2007. (IX. 27.) sz. ÖR A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat - többször módosított évi költségvetésérıl szóló 5/2007. (III. 1.) ÖR módosításáról 6 (A rendelet mellékletei megtalálhatók a vagy a weboldalon, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján.) HATÁROZATOK 223/2007. (IX. 27.) sz. KH Sürgısségi indítvány napirendre tőzése 8 224/2007. (IX. 27.) sz. KH Alapítványi támogatások 8 226/2007. (IX. 27.) sz. KH Telken kívüli viziközmővek térítésmentes átadására vonatkozó megállapodás-tervezet 8 1. oldal

3 227/2007. (IX. 27.) sz. KH A KEMÖ Idıskorúak Otthona (Tata) felügyeleti jogának átadása /2007. (IX. 27.) sz. KH Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti idıszak fontosabb eseményeirıl, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról /2007. (IX. 27.) sz. KH A tatabányai és az oroszlányi kistérség bemutatkozása, tájékoztató munkájukról és legfontosabb feladataikról /2007. (IX. 27.) sz. KH Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról /2007. (IX. 27.) sz. KH Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíj-pályázathoz /2007. (IX. 27.) sz. KH Beszámoló a KEMÖ Bottyán János Mőszaki Szakközépiskolája címzett állami támogatással megvalósuló rekonstrukciójának idıarányos teljesítésérıl /2007. (IX. 27.) sz. KH Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl /2007. (IX. 27.) sz. KH A Zöld Fenyı Kft alapító okiratának módosítása, FB választás /2007. (IX. 27.) sz. KH Szár, Óbarok és Újbarok települések egészségügyi szakellátása területi ellátási kötelezettségének átvállalása /2007. (IX. 27.) sz. KH Minısítési eljárás második szakaszának fenntartói kérelmezése az alapfokú mővészetoktatási intézményekben /2007. (IX. 27.) sz. KH Maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezése /2007. (IX. 27.) sz. KH A KEMÖ Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskola kollégiumi szakfeladatának megszüntetése során történı létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylése /2007. (IX. 27.) sz. KH Alapító okiratok módosítása /2007. (IX. 27.) sz. KH Szándéknyilatkozat a Tatabányai Múzeum átadásáról Tatabánya Megyei Jogú Város részére /2007. (IX. 27.) sz. KH A Pedagógiai Szakszolgálat Intézményfenntartó Társulás (Oroszlány) társulási megállapodásának módosítása oldal

4 244/2007. (IX. 27.) sz. KH A nyergesújfalui Pedagógiai Szakszolgálat alapító okirat-tervezetének elfogadása /2007. (IX. 27.) sz. KH Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 7/2007. A tatai volt mezıgazdasági szakiskola ingatlanjának értékesítésére engedélyezett eljárás határidejének meghosszabbítása, a befolyó vételár terhére kötött megállapodás-módosítás elıkészítése /2007. (IX. 27.) sz. KH Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 7/2007. A Szent Borbála Kórház tatabányai 01. telephelyének értékesítésére irányuló eljárás megismétlése /2007. (IX. 27.) sz. KH Sürgısségi indítvány: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügy 8/2007. A volt sportigazgatósági székház értékesítése /2007. (IX. 27.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza NFT II. társadalmi infrastruktúra operatív program kiemelt projekt forrásaiból történı fejlesztésének elıkészítése, döntés a megvalósítás szándékáról /2007. (IX. 27.) sz. KH Aljegyzıi pályázat kiírása oldal

5 16/2007. (VI. 7.) számú önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról szóló 12/1998. (IX. 24.) számú önkormányzati rendelet módosításáról a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, valamint a kulturális javak védelmérıl és a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvény 86. alapján hozott és a 21/2005. (IX. 29.) számú önkormányzati rendelettel módosított 12/1998. (IX. 24.) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: ÖR.) az alábbiak szerint módosítja: 1. Az ÖR. 1. -a helyébe a következı rendelkezés lép: 1. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat jogszabály által elıírt közmővelıdési feladatait megbízás alapján a tatai székhelyő Városkapu Közmővelıdési, Turisztikai, Pályázatkoordináló és Kommunikációs Kiemelten Közhasznú Nonprofit Zártkörően Mőködı Részvénytársaság, illetve egyéb szervezetek útján látja el. E rendelet július 1-jén lép hatályba. 2. Tatabánya, június 7. Dr. Csermák Vilmos sk. megyei fıjegyzı Dr. Völner Pál sk. a közgyőlés elnöke 17/2007. (VI. 7.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 18/2003. (XI. 27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról A Komárom Esztergom Megyei Közgyőlés a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló, többszörösen módosított évi III. törvény 92. -a, valamint a 115. (1) bekezdése alapján - a 18/2005. (IX. 29.), a 18/2006. (XI. 30.), a 10/2007. (IV. 12.) és a 14/2007. (IV. 26.) számú önkormányzati rendeletekkel módosított - a 18/2003. (XI. 27.) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: ÖR) a következık szerint módosítja: 1. (1) A 14/2007. (IV. 26.) számú önkormányzati rendelettel módosított 1. számú mellékletben meghatározott, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı 4. oldal

6 személyes gondoskodás keretében szakosított ellátást nyújtó bentlakásos intézményekben fizetendı térítési díjak alkalmazása - kivéve a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Mentálhygienes és Rehabilitációs Intézménye Fogyatékosok Rehabilitációs Lakóotthona (Vértesszılıs, Tanács u. 6.) intézményre megállapított intézményi térítési díj szeptember 30-áig felfüggesztésre kerül, és ezen idıpontig a január 1-jétıl hatályban lévı intézményi térítési díjakat kell alkalmazni. (2) E rendelet - visszamenılegesen június 1-jén lép hatályba. Tatabánya, június 7. Dr. Csermák Vilmos sk. megyei fıjegyzı Dr. Völner Pál sk. a közgyőlés elnöke Helyesbítés 18/2007. (VI. 28.) számú önkormányzati rendeletének 6. számú melléklete - a testület 73/2007. (III. 29.), és 140/2007. (VI. 7.) számú közgyőlési határozatában foglaltaknak megfelelıen - helyesbítésre került. A javított 6. számú melléklet megtalálható a vagy a weboldalon, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján. SZEMÉLYI HÍREK 222/2007. (VI. 28.) számú közgyőlési határozat (egységes szerkezetben) 1. Jóváhagyja az elıterjesztés mellékletét képezı megállapodásban foglaltakat és * dr. Csermák Vilmos megyei fıjegyzı közszolgálati jogviszonyát szeptember 1-jei idıponttal a köztisztviselık jogállásáról szóló évi XXIII. tv (Ktv.) 15. (2) bekezdése a) pontja alapján közös megegyezéssel megszünteti. Dr. Csermák Vilmos megyei fıjegyzıt június augusztus 31. közötti idıszakra mentesíti a munkavégzés alól. 2. Felkéri a közgyőlés elnökét, hogy a köztisztviselık jogállásáról szóló évi XXIII. tv 10. (11) bekezdése értelmében a megyei fıjegyzı közszolgálati jogviszonyának megszőnését követı harminc napon belül írja ki a pályázatot a megyei fıjegyzıi állás betöltésére. Határidı: azonnal * 225/2007. (IX. 27.) számú közgyőlési határozat 5. oldal

7 249/2007. (IX. 27.) számú közgyőlési határozat 1. Komárom-Esztergom megye fıjegyzıjének október 1-jétıl, határozatlan idıtartamra nevezi ki. Dr. Péntek Pétert Illetményét október 1-jétıl a köztisztviselık jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (Ktv.) alapján az alábbiak szerint állapítja meg: Illetménye összesen: ,- Ft 2. Hatályon kívül helyezi az 5/1995. (I. 26.) számú közgyőlési határozatot. Határidı: október 1. RENDELET 19/2007. (IX. 27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló - többször módosított - 5/2007. (III. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról és kiegészítésérıl 1. (1) A R. 2. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények, az adósságszolgálat, a Hivatal és a Közgyőlés, a felújítások, a beruházások és beruházási célú forrásátadások, területi kisebbségi önkormányzatok külön-külön alkotnak egy-egy címet, amelyeket a rendelet 2., 2/a., 3., 3/a., 4., 4/a., 5. és 9. számú mellékletei tartalmaznak." (2) A R. 2. (2) bekezdésben hivatkozott 2., 2/a., 3., 3/a., 4., 4/a., 5. sz. mellékletek helyébe a jelen rendelet 2., 2/a., 3., 3/a., 4., 4/a., 5. sz. melléklete lép. (3) A R. 2. (3) bekezdésben hivatkozott 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép. 2. (1) A R. 3. (1) bekezdés a), b) és d) pontjai helyébe a következı a), b) és d) pont lép: "3. (1) A Közgyőlés a) a megyei önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló 6. oldal

8 bevételek fıösszegét ebbıl: a felhalmozási célú bevételek összegét a mőködési célú bevételek összegét E Ft-ban, E Ft-ban, E Ft-ban állapítja meg; b) a megyei önkormányzat költségvetési összes kiadását ebbıl: a felhalmozási célú kiadások összegét a mőködési célú kiadások összegét E Ft-ban, E Ft-ban, E Ft-ban hagyja jóvá. d) a 4. sz. mellékletben meghatározott célokra szolgáló céltartalékot évi költségvetésében E Ft-ban hagyja jóvá. (2) A R. 3. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (2) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek, valamint az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a évi költségvetési hiány összege E Ft. 3. A R. 5. -ában hivatkozott 7. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 7. számú melléklete lép. 4. A R. 6. -ában hivatkozott 1., 1/a., 1/b. számú mellékletek helyébe a jelen rendelet 1., 1/a., 1/b. számú melléklete lép. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 5. Tatabánya, szeptember 27. Dr. Péntek Péter sk. megyei aljegyzı Dr. Völner Pál sk. a közgyőlés elnöke A rendelet mellékletei megtalálhatók a vagy a weboldalon, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján. 7. oldal

9 HATÁROZATOK 223/2007. (IX. 27.) számú közgyőlési határozat a sürgısségi indítványt elfogadva napirendre tőzi a Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 8/2007. tárgyú elıterjesztést. Határidı: azonnal 224/2007. (IX. 27.) számú közgyőlési határozat 1. az Egressy Kórus Tata Alapítvány számára zenei hagyományaink megırzésére és országhatárainkon túli népszerősítésére az elnöki keret terhére Ft támogatást nyújt. 2. a (H)İS-MAGYAROK Alapítvány számára honfoglalás-kori hagyományaink megırzésére és népszerősítésére az elnöki keret terhére Ft támogatást nyújt. Határidı: azonnal 226/2007. (IX. 27.) számú közgyőlési határozat elfogadja, hogy az esztergomi Pszichiátriai Betegek Otthona telken kívüli viziközmőveinek térítésmentes átadására vonatkozó és a 158/2007. (VI. 7.) számú közgyőlési határozat melléklete helyébe a mellékletet képezı megállapodás-tervezet lép. Határidı: azonnal A 226/2007. (IX. 27.) számú közgyőlési határozat melléklete M E G Á L L A P O D Á S amely létrejött egyrészrıl a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (2800 Tatabánya, Fı tér 4.) képviseli Dr. Völner Pál, a megyei közgyőlés elnöke (a továbbiakban: Átadó), másrészrıl Esztergom Város Önkormányzata (2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.) képviseli Meggyes Tamás polgármester (a továbbiakban: Átvevı) között az alábbi feltételek szerint: 1. A megállapodás tárgya: Az Átadó fenntartásában lévı Esztergom kertvárosi Pszichiátriai Betegek Otthona megyei önkormányzati költségvetési intézmény ivóvíz ellátását és szennyvíz elvezetését szolgáló közmőhálózat törzsvezeték rendszerének tulajdonjogi átadása, illetve átvétele. 8. oldal

10 2. Felek jogai és kötelezettségei: a. Az Átadó az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség H /2006. számú vízjogi létesítési engedélye alapján megépítette az Esztergom - Kertvárosi, 20359/7. helyrajzi szám alatti Pszichiátriai Betegek Otthona intézmény ellátására szolgáló közüzemi ivóvíz, valamint szennyvíz törzshálózatot, melynek mőszaki adatait a MEGVALÓSULÁSI DOKUMENTÁCIÓ tartalmazza. Felek rögzítik, hogy a MEGVALÓSULÁSI DOKUMENTÁCIÓT, valamint a NYÍLTÁRKOS GEODÉZIAI FELMÉRÉST a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat május 25-én átadta az Esztergom Város víziközmő rendszereit üzemeltetı ÉDV Zrt. Esztergomi Vízmő Üzeme részére. Átadó kijelenti, hogy a Megvalósulási dokumentáció közüzemi ivóvíz, valamint szennyvíz törzshálózat az üzemeltetı nyilatkozata szerint az üzemszerő mőködtetésre és üzemeltetésre átvételre alkalmas. b. Az Átadó az 1. számú Mellékletként csatolt Megvalósulási dokumentáció szerinti, kizárólagos tulajdonában lévı, per- -és tehermentes, a szükséges jelzırendszerrel ellátott létesítményeket és berendezéseket az Átvevı részére térítésmentesen átadja Átvevınek a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény (Ötv.) 8. (1) bekezdése szerinti kötelezı feladata ellátása céljára. c. Felek rögzítik, hogy az átadás-átvétel az Átadó könyveiben nyilvántartott értéken történik, a beruházás költségeinek részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. Az Átadó kijelenti, hogy a megépült közüzemi ivóvíz, valamint szennyvíz törzshálózat elızetesen felszámított ÁFA összegét nem helyezte levonásba, a térítésmentes átadás nyilvántartási értéken történik. Átadó megerısíti, hogy az átadásra kerülı befejezett, aktivált beruházási állomány után ÁFA-t nem igényelt vissza és ilyen igénylése nincs is folyamatban, valamint hogy az átadás-átvétellel kapcsolatban Átvevı felé semmilyen pénzügyi igénye (követelése) nincs, és a jövıben sem lép fel semminemő követeléssel az átadott vagyontárgyakkal kapcsolatban. d. Felek rögzítik, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat az ingatlan nyilvántartásba még be nem jegyzett, megállapodáson alapuló szolgalmi joggal rendelkezik a Honvédelmi Minisztérium kezelésében lévı. Esztergom, helyrajzi számú, állami tulajdonban lévı ingatlan 1366 m 2 kiterjedéső részére, a jelen megállapodás tárgyát képezı víziközmővek elhelyezésére. Átadó kötelezettséget vállal arra, mint korábbi szolgalmi jogosult, hogy közremőködik olyan új szolgalmi megállapodás vagy szerzıdésmódosítás létrehozatalában, amely már Átvevıt jogosítja, ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhetı módon a jelen megállapodás tárgyát képezı víziközmővek elhelyezésére. e. Az Átvevı kötelezettsége eljárni a vízjogi üzemeltetési engedély ügyében. Amennyiben a vízügyi hatóság az eljárás során hiánypótlást ír elı, annak teljesítését az Átvevı vállalja azzal, hogy az Átadó köteles a hiánypótlás teljesítésében szükség szerint együttmőködni. f. Az Átvevı az Átadótól a Pszichiátriai Betegek Otthona közüzemi vízellátása biztosításáért közmőfejlesztési díjat nem igényel. g. Az Átadó a víziközmővek megvalósításához címzett állami támogatást és CÉDE támogatást használt fel. A CÉDE támogatást nyújtó KEMTT hozzájárult a víziközmővek Átvevı részére történı átadásához, azonban elıírta, hogy a CÉDE támogatásról szóló D számú támogatási szerzıdésben szereplı kötelezettségeket is rögzíteni kell jelen megállapodásban. 9. oldal

11 A fenti támogatási szerzıdésekbıl adódó kötelezettségek a következık: Esztergom Város Önkormányzata tudomásul veszi, hogy az ÖTM, a MÁK és az MTT a (2007. február 7. napjától hatálytalan, de a folyamatban lévı ügyekre alkalmazható) 295/2005.(XII.23.) Korm. rendelet 6. (3) bekezdése szerint jogosult és köteles ellenırzésre. Átvevı kötelezettséget vállal arra, hogy a megvalósult és átvett létesítményt a beruházás befejezését követı 10 éven keresztül mőködteti, és a szolgáltatást biztosítja. h. Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a Megvalósulási dokumentáció átadásával és jelen Megállapodás aláírásával a birtokba adás megtörtént, külön birtokba adási eljárást a felek nem folytatnak le. i. Az Átadó az Átvevıre ruházza, engedményezi az átadott vonalas létesítmények/eszközök jótállási és szavatossági jogait az építési szerzıdés(ek) szerinti feltételekkel. Átvevı kijelenti, hogy elfogadja és végrehajtja a fenti feltételeket, illetve kötelezettségeket. Átvevı az átvett befejezett, aktivált beruházást, mint aktivált vagyont Esztergom Város Önkormányzata vagyonmérlegében megjeleníti. 3. Záró rendelkezések Ezen megállapodás az aláírásától számított következı napon lép hatályba. A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, illetve az érvényben lévı, vonatkozó rendeletek elıírásai az irányadóak. Átvevı személyes illetékmentességben részesülı helyi önkormányzat az illetékekrıl szóló évi XCIII. 5. (1) bekezdés b.) pontja alapján. A Felek jelen megállapodást elolvasták, közösen értelmezték, s mint akaratukkal mindenben megegyezıt helybenhagyólag írták alá. Tatabánya, Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Dr. Völner Pál a megyei közgyőlés elnöke Átadó Esztergom Város Önkormányzata Meggyes Tamás polgármester Átvevı A fenti megállapodást ellenjegyzem: Dr. Péntek Péter megyei aljegyzı Dr. Marosi György jegyzı 227/ (IX. 27.) számú közgyőlési határozat szeptember 30-ával a 154/2007. (VI. 7.) számú határozatában foglaltaknak megfelelıen átadja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Idıskorúak Otthona (székhelye: 2890 Tata, Fényes fasor 2., telephelye: 2890 Tata, Kocsi u. 11.) irányítói 10. oldal

12 (felügyeleti) jogát a Tatai Többcélú Kistérségi Társulásnak, mely teljes jogutódlás mellett gondoskodik az intézmény alapfeladatainak jövıbeni ellátásáról, illetve az alkalmazottak továbbfoglalkoztatásáról. 2. Hatályon kívül helyezi szeptember 30-ai hatállyal a 155/2007. (VI. 7.) számú közgyőlési határozatot. Határidı: szeptember /2007. (IX. 27.) számú közgyőlési határozat 1. Elfogadja a következı közgyőlési határozatok végrehajtásáról adott jelentést: 107/2007. (IV. 26.) 174/2007. (VI. 28.) 120/2007. (IV. 26.) 182/2007. (VI. 28.) 158/2007. (VI. 7.) 188/2007. (VI. 28.) 160/2007. (VI. 7.) 213/2007. (VI. 28.) 163/2007. (VI. 7.) 217/2007. (VI. 28.) 164/2007. (VI. 7.) 218/2007. (VI. 28.) 166/2007. (VI. 7.) 220/2007. (VI. 28.) 167/2007. (VI. 7.) 221/2007. (VI. 28.) /2007. (VI. 28.) 2. Tudomásul veszi az átruházott hatáskörök gyakorlásáról és az eseményekrıl adott tájékoztatót. 229/2007. (IX. 27.) számú közgyőlési határozat köszönetet mond a többcélú kistérségi társulások elnökeinek a Tatabányai és az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról, legfontosabb feladataikról szóló elıterjesztés elkészítéséért, a kistérségek bemutatásáért. 230/2007. (IX. 27.) számú közgyőlési határozat elfogadja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról készített tájékoztatót. 231/2007. (IX. 27.) számú közgyőlési határozat 1. hozzájárul ahhoz, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat feladatellátóként és támogatóként is csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához és felhatalmazza a közgyőlés elnökét az Oktatási és Kulturális Minisztériummal kötendı Megállapodás aláírására. Határidı: november oldal

13 2. A évi költségvetésben Ft keretösszeget biztosít a teljes pályázati idıszakra a települési önkormányzatok által is támogatásban részesített, a megyei önkormányzat által kiválasztott pályázók ösztöndíjának kiegészítésére. Határidı: a évi költségvetési rendelet megalkotása 3. Hozzájárul ahhoz, hogy a évi költségvetési rendelet alapján, a Megállapodásban foglaltaknak megfelelıen, az elsı átutalás január 31-éig, a második átutalás augusztus 31-éig megvalósul. Határidı: január Hozzájárul ahhoz, hogy a megyei kiegészítı támogatás elsısorban a következı szociális szempontok alapján kerül odaítélésre: - árva, félárva, fogyatékos pályázóknak a lakhely település jellegétıl függetlenül - elsısorban kistelepülésekrıl, illetve a település jellegétıl függetlenül több szempont miatt is érintett pályázóknak, akiknél o o o o az egy fıre esı havi jövedelem nem több mint Ft/fı, az eltartottak száma 3, vagy annál több, felsıoktatási intézményekben tanuló testvérek pályáznak, betegség, munkanélküliség van a családban. Határidı: január /2007. (IX. 27.) számú közgyőlési határozat 1. Elfogadja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Bottyán János Mőszaki Szakközépiskolája (Esztergom) rekonstrukciójáról szóló beszámolót. 2. Megköszöni a Szakközépiskola tanárainak, tanulóinak, és a tanulók szüleinek az eddig tanúsított türelmét, megértését és példamutatóan fegyelmezett magatartását. 3. Felhatalmazza a közgyőlés elnökét a kivitelezıi szerzıdésben meghatározott befejezési határidı legfeljebb december 30-ra történı módosításának, illetve a mőszaki teljesítési ütemtervnek a jelenlegi tényleges helyzethez történı igazításának elfogadására. Határidı: azonnal 233/2007. (IX. 27.) számú közgyőlési határozat elfogadja a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl készült beszámolót. Határidı: azonnal Felelıs: Simon Géza, a közgyőlés alelnöke 12. oldal

14 234/2007. (IX. 27.) számú közgyőlési határozat 1. Megválasztja határozott idıre a Zöld Fenyı Kft. Felügyelı Bizottsága elnökének Dr. Borbás Zoltánt (an.: Rittgaszer Mária), Tata, Bezerédy u. 17. Tagjainak Dr. Laky Zoltánt (an.: Bujtás Mária), Tata, Újvilág u. 19. Kovács Attilát (an.: Szatai Erzsébet), Tata, Klapka Gy. u. 4. A megválasztott FB elnök és tagok megbízatása december 31-én szőnik meg. Tevékenységükért a javadalmazásuk módjának és mértékének fıbb elveirıl szóló szabályzat megalkotásáig díjazásban nem részesülnek. 2. Elfogadja a Zöld Fenyı Kft alapító okiratának módosítását a melléklet szerint. Határidı: azonnal Felelıs: az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáért és a változások cégbíróságon történı bejelentéséért: Mészáros Péter, a Zöld Fenyı Kft ügyvezetıje 3. Elrendeli a Zöld Fenyı Kft ügyvezetıjének és FB tagjainak javadalmazásáról szóló szabályzat tervezetének elkészítését. Határidı: február 28. A 234/2007 (IX. 27.) számú határozat melléklete ZÖLD FENYİ KFT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 1. Az alapító okirat III. fejezetében a kft. fı tevékenységi köre 7012 Ingatlanforgalmazásra változik és a 7020 Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés az egyéb tevékenységi körbe kerül. 2. Az alapító okirat VI. fejezetében az utolsó bekezdés helyébe az alábbi bekezdések lépnek: A kft. tevékenységi körébe tartozó, a társaság tagjával kötendı szerzıdés szokásos nagyságrendő, ha a szerzıdéskötési érték nem haladja meg az egyszerő közbeszerzési eljárásban az építési beruházásokra elıírt mindenkori értékhatárt. Az alapító a megválasztással és a kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével a hatáskörébe tartozó döntés meghozatala elıtt az ügyvezetı és a Felügyelı Bizottság véleményét kéri az elıkészítı irat (elıterjesztés) megküldésével. A véleménynyilvánításra az elıkészítı irat kézhezvételétıl számított legalább 5, felügyelı bizottsági véleménynyilvánítás esetén legalább 7 munkanapot biztosít. A Felügyelı Bizottság elnöke a napirendet is tartalmazó meghívó és elıkészítı irat megküldésével soron kívüli ülést köteles összehívni. Véleménynyilvánításra csak írásban kerülhet sor. A Felügyelı Bizottság a határozata mellett az ülésérıl készült jegyzıkönyvet is köteles az alapítónak megküldeni 8 napon belül. Halaszthatatlan döntés esetén az alapító azonnali véleménynyilvánítást kérhet, ha az ahhoz szükséges információkat megadta. A Felügyelı Bizottság elnöke ebben az esetben is köteles a bizottságot összehívni és a meghozott döntésérıl tájékoztatni az 13. oldal

15 alapítót a véleménykérés napján. A véleménynyilvánítás írásba foglalása és alapító részére történı megküldése azonnali véleménynyilvánításkor is kötelezı 8 napon belül. Az alapító a meghozott határozatait az érintetteknek megküldi a döntést követı 8 napon belül és ezt követıen kihirdeti a Komárom-Esztergom Megyei Közlönyében. 3. Az alapító okirat az alábbi új VIII. fejezettel egészül ki és a korábbi VIII.-X. fejezetek számozása IX.-XI. fejezetekre változik. A Felügyelı Bizottság VIII. FELÜGYELİ BIZOTTSÁG elnöke: Dr. Borbás Zoltán (an.: Rittgaszer Mária) Tata, Bezerédy u. 17. tagjai: Dr. Laky Zoltán (an.: Bujtás Mária) Tata, Újvilág u. 19. Kovács Attila (an.: Szatai Erzsébet) Tata, Klapka Gy. u. 4. Az alapító választja meg a Felügyelı Bizottság elnökét is. A Felügyelı Bizottság a mőködésének szabályait ügyrendjében állapítja meg a jogszabályok és az alapító okirat keretei között. Tatabánya, szeptember 27. Dr. Völner Pál a közgyőlés elnöke Alapító képviseletében Jelen alapító okirat módosítását a gazdasági társaságokról szóló évi IV. tv. 11. (3) bek. alapján szeptember napján ellenjegyzem: Dr. Ilosvai Gábor ügyvéd 235/2007. (IX. 27.) számú közgyőlési határozat 1. Hozzájárul ahhoz, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelıen április 1-jét követıen is a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza biztosítsa Szár, Óbarok és Újbarok települések lakosainak az egészségügyi szakellátást. 2. Megbízza a közgyőlés elnökét a Fejér Megyei Közgyőlés Elnökével történı feladatátadási szerzıdés megkötésével. Határidı: azonnal 14. oldal

16 236/2007. (IX. 27.) számú közgyőlési határozat 1. Kezdeményezi a 3/2002. (II. 15.) OM rendelet 10-14/F. -aiban foglaltak alapján a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye (Dorog) és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szabolcsi Bence Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye (Nyergesújfalu) szakmai minısítését. 2. Elrendeli a minısítési eljárás második szakaszának alapfeltételét jelentı minısítési díjbefizetését az Alapítványi és Magániskolák Egyesülete OTP Bp. IX. kerületi fiók számlaszámára. Határidı: október 4. Felelıs: Dr. Péntek Péter megyei aljegyzı 237/2007. (IX. 27.) számú közgyőlési határozat 1. Engedélyezi a maximális létszám feletti osztályok mőködését a következı intézményekben: Sor- Szám 1. Intézmény Zsigmondy Vilmos Gimnázium 2. Alapy Gáspár Szakiskola és Szakközépiskola Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskola Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépisk., Szakisk. és Koll. Széchenyi István Közgazd.-Inform. Szakközépiskola Általános Iskola, Spec. Szakisk., Diákkotthon és Gyermekotthon Móra Ferenc Ált. Isk., Szki., Speciális Szki. és Képességfejl.Szki. Maximális létszámot túllépı osztályok/ csoportok létszáma Törvényben meghatározott maximális létszám Maximális feletti tanulólétszám 11. A 36 fı 1 fı 9. A 38 fı 9. B 36 fı 9. C 40 fı 30 fı 30 fı 3 fı 6 fı 10 fı - ebbıl fenntartói hatáskörben engedélyezhetı: 6 fı 9. B 37 fı 2 fı 9. A 38 fı 10. A 39 fı 9. A 38 fı 10. A 39 fı 12. B - 36 fı 10. osztály 36 fı 11. osztály 36 fı 9. osztály 32 fı 10. osztály 32 fı 30 fı 30 fı 30 fı 3 fı 4 fı 3 fı 4 fı 1 fı 6 fı 1 fı 2 fı 2 fı Határidı: szeptember oldal

17 2. Kérelmet nyújt be az Oktatási Hivatalhoz a maximális osztálylétszám feletti mőködés engedélyeztetésére a következı intézményeknél: Sor- Szám 1. Intézmény Eötvös József Gimnázium Maximális létszámot túllépı osztályok/ csoportok létszáma 9. C - 36 fı 9. D - 36 fı 9. E - 38 fı 11. D 39 fı 11. E 38 fı 12. C 38 fı Törvényben meghatározott maximális létszám Maximális feletti tanulólétszám 1 fı 1 fı 3 fı 4 fı 3 fı 3 fı Kollégium 2. Jókai Mór Gimnázium Alapy Gáspár Szakiskola és Szakközépiskola Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskola Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépisk., Szakisk. és Koll. Kultsár István Szakközépiskola 1 csop fı 10. B - 37 fı 10. C 40 fı 9. C 40 fı 1d/11 39 fı 9. D 36 fı 9. E 9. G 32 fı 10. C 32 fı 9. C 31 fı 9. D 34 fı 9. E 36 fı 10. D 31 fı 27 fı 30 fı 30 fı 30 fı 30 fı 30 fı 30 fı 30 fı 30 fı 30 fı 1 fı 2 fı 5 fı 10 fı ebbıl 6 fı fenntartói hatáskörben, 4 fı OH hatáskörben engedélyezhetı 4 fı 6 fı 5 fı 2 fı 2 fı 1 fı 4 fı 6 fı 1 fı 9. B 38 fı 3 fı 7. Hegyháti Alajos Ált. Isk. 11. B 42 fı 7 fı Határidı: szeptember /2007. (IX. 27.) számú közgyőlési határozat Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskolája és Kollégiuma (Esztergom) kollégiumi szakfeladatának megszőntetése során az ott foglalkoztatott közalkalmazotti dolgozók létszámleépítésével keletkezett kifizetések miatt elrendeli a pályázat benyújtását a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatások igénylésére. Határidı: október oldal

18 239/2007. (IX. 27.) számú közgyőlési határozat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskolája és Szakiskolája és Kollégiuma (Tata) alapító okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: AZ INTÉZMÉNY Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskolája és Szakiskolája és Kollégiuma Székhelye: 2890 Tata, Új út 19. Alapító szerve: Földmővelésügyi Minisztérium Alapítás éve: Fenntartó neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2800 Tatabánya, Fı tér 4. Irányító (felügyeleti) szerv neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2800 Tatabánya, Fı tér 4. Típusa: összetett, többcélú közoktatási intézmény (szakközépiskola, szakiskola és kollégium) Alaptevékenysége: Szakiskolai oktatás-nevelés, szakiskolai képzés, szakközépiskolai oktatás-nevelés, szakközépiskolai képzés, felnıtt szakközépiskolai és szakiskolai képzés, mester-képzés, egyéb oktatás és képzés, gyógypedagógiai ellátás. Érettségi és szakmai vizsgák szervezése a pedagógiai program szerint. Valamennyi képzési formában vizsgáztatás. Munkaerıpiaci szakképzés és vizsgáztatás. Akkreditált iskolarendszerő felsıfokú szakképzés. Kiegészítı tevékenység: Szálláshely szolgáltatás. Vendéglátás. Közúti szállítás. Személyszállítás autóbusszal. Iskolai és kollégiumi intézményi étkeztetés, kollégiumi ellátás, mezıgazdasági szakmai tanácsadás. Máshová nem sorolható egyéb gazdasági tevékenységet segítı szolgáltatás (rendezvények, szimpóziumok, kiállítások, versenyek szervezése, lebonyolítása). Sporttevékenység. Tanüzemi mezıgazdasági tevékenység (növénytermesztés, állattenyésztés, kertészet, halászat), tanüzemi élelmiszer elıállítási tevékenység. Évfolyamok száma: szakiskola: közismereti oktatás szakiskola 1/11., 2/12., 3/13. szakképzés szakközépiskola: közismereti oktatás érettségire felkészítı oktatás technikusképzı I/13., II/14., III/15. akkreditált iskolarendszerő felsıfokú képzés: I/13., II/14. Az oktatott szakmák neve és OKJ száma: - dísznövénykertész halász hentes és mészáros húsipari szakmunkás lótenyésztı pék pék-cukrász mezıgazdasági gépész virágkötı mezıgazdasági technikus agrár-közgazdasági és áruforgalmazó technikus sütı- és cukrásztechnikus vadgazdálkodási technikus Tagozat: Szakközépiskolai oktatás, nevelés: nappali tagozat, levezı tagozat, távoktatás Szakiskolai oktatás, nevelés: nappali tagozat, levelezı tagozat, távoktatás Felnıttoktatás: iskolarendszeren kívüli szakmai tanfolyam 17. oldal

19 Az intézménybe felvehetı maximális gyermek-, tanulólétszám: 570 fı, kollégium 120 fı Az ellátható vállalkozási tevékenység köre, mértéke: Tanüzemi növénytermesztési szolgáltatás, állattenyésztési tanüzemi termékek kiskereskedelme, 30%. Szabad kapacitás kihasználása érdekében bevétel szerzés céljából az alaptevékenység, kiegészítı és kisegítı tevékenységként mőködı tanmőhelyek termékeit értékesítheti. Gazdálkodás jogköre: önállóan gazdálkodó, az elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv A vagyon feletti rendelkezési jog: Tata belterületén, illetve a tangazdaság területén lévı vagyontárgyak a megyei önkormányzat, a külterületen lévık Tata Város Önkormányzatának tulajdona Vezetıjének kinevezési rendje, a kinevezés idıtartama: pályázati úton a megyei közgyőlés hatásköre, a kinevezés idıtartama 5 év Hatálybalépés idıpontja: október /2007. (IX. 27.) számú közgyőlési határozat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Kultsár István Szakközépiskolája (Komárom) alapító okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: AZ INTÉZMÉNY Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Kultsár István Szakközépiskolája Székhelye: 2900 Komárom, Klapka György u. 56. Alapító szerve: Komárom Városi Tanács Alapítás éve: Fenntartó neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2800 Tatabánya, Fı tér 4. Irányító (felügyeleti) szerv neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2800 Tatabánya, Fı tér 4. Mőködési területe: Komárom-Esztergom megye közigazgatási területe Típusa: közoktatási intézmény, szakközépiskola Alaptevékenysége: nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás; intézményi vagyon mőködtetése; diáksportköri tevékenység; nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatás Évfolyamok száma: nyelvi elıkészítı évfolyam, 5. évfolyam (szakközépiskola) 6. évfolyam: emeltszintő szakképesítés Az oktatott szakmák neve és OKJ száma: Kifutó jelleggel: ügyviteli szakmacsoport: - ügyintézı titkár (középfok) ügyintézı titkár (felsıfok) szerkesztıségi ügyintézı titkár gyors és idegen nyelvő gépíró kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport: - külkereskedelmi üzletkötı külkereskedelmi ügyintézı európai üzleti asszisztens informatikai szakmacsoport: - CAD-CAM tervezı, dokumentációkezelı információrendszer-szervezı informatikus számítástechnikai szoftverüzemeltetı oldal

20 A es tanévtıl történı beiskolázással induló szakképzések: Ügyvitel szakmacsoport: ügyviteli titkár (alapképzés) idegen nyelvi titkár (elágazás) iskolatitkár (elágazás) ügyintézıtitkár (elágazás) hatósági és közigazgatási ügyintézı (alapképzés) migrációs ügyintézı ii. (elágazás) nyilvántartási és okmányügyintézı (elágazás) településfejlesztési szakelıadó (elágazás) irodai asszisztens (alapképzés) beszédleíró-gyorsíró (ráépülés) jegyzıkönyvvezetı (ráépülés) Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport: kereskedelmi ügyintézı (alapképzés) külgazdasági ügyintézı (ráépülés) logisztikai ügyintézı (alapképzés) nemzetközi szállítmányozási ügyintézı (ráépülés) marketing- és reklámügyintézı (alapképzés) Informatika szakmacsoport: informatikai alkalmazásfejlesztı (alapképzés) internetes alkalmazásfejlesztı (elágazás) informatikai rendszergazda (alapképzés) számítógéprendszer-karbantartó (elágazás) webmester (elágazás) informatikus (alapképzés) térinformatikus (elágazás) Emeltszintő oktatás: idegen nyelv Az intézménybe felvehetı maximális tanulólétszám: 450 fı Az ellátható vállalkozási tevékenység köre, mértéke: az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat Gazdálkodás jogköre: önállóan gazdálkodó, az elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv Feladat ellátását szolgáló vagyon: intézményi leltárak szerinti értékben A vagyon feletti rendelkezési jog: Ingatlanok: Komárom, Klapka György út 56. Tulajdonos: Komárom Város Önkormányzata Ingyenes használatra jogosult: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı: az intézmény Ingó vagyon: Az intézményi leltárak szerinti értékben Tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı: az intézmény Vezetıjének kinevezési rendje, a kinevezés idıtartama: pályázati úton a megyei közgyőlés hatásköre, a kinevezés idıtartama 5 év Hatálybalépés idıpontja: október /2007. (IX. 27.) számú közgyőlési határozat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szabolcsi Bence Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye (Nyergesújfalu) alapító okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: AZ INTÉZMÉNY Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szabolcsi Bence Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye 19. oldal

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ülésére

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ülésére Komárom-Esztergom Megye Aljegyzıje VI. 1225/2007. Elıterjesztés 2007. szeptember 27-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei aljegyzı Elıadó: İsz Tibor fıtanácsos

Részletesebben

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megye Fıjegyzıje VI. 1225-2/2007. Elıterjesztés 2007. október 25-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Elıadó: İsz Tibor fıtanácsos

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés 2007. június 28-ai testületi ülésére Tárgy: A Német Nemzetiségi Zene-és Mővészeti Iskola (Csolnok) fenntartására létrehozott társulási megállapodás

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1224/2007. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-5/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-5/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 460-5/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 25-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 25-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a -Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-ei ülésére Tárgy: Maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezése Elıterjesztı: Dr. Völner

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 8. szám 2008. július KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. július 3-ai rendkívüli ülése HATÁROZAT

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 25-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 25-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a -Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Tárgy: Maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezése Elıterjesztı: Dr. Völner Pál,

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 9. szám 2008. augusztus KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. augusztus 28-ai rendkívüli

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére VI. 50-184/2011.

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére VI. 50-184/2011. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 50-184/2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére Tárgy: Intézményi létszámkeret csökkentés 4/2011. Elıterjesztı:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 7-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 7-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K E VI. 837 / 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 7-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Esztergomi

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai testületi ülésére Komárom-Esztergom Megye Fıjegyzıje Elıterjesztés 2007. június 28-ai testületi ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Csermák Vilmos, megyei fıjegyzı Elıadó: İsz Tibor Pál fıtanácsos

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K E VI. 533 / 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Létszámleépítés a Komárom-Esztergom Megyei

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1377/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 5/2008 Döntés pályázatok

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 27-ei ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 27-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKÉTİL E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ülésére Tárgy: Minısítési eljárás második szakaszának fenntartói kérelmezése

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe:

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe: 1 3. számú melléklet Módosító Okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal által végzett felülvizsgálat alapján indokoltnak tartja, hogy a Marcali, Barcs, Kadarkút,

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 205-6/2011. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 22. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy Sándor

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E Szám: VI. 690/2007. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 7-ei ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek

Részletesebben

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés ALAPÍTÓ OKIRAT 3. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A 2012/2013-as tanév elıkészítéséhez kapcsolódó fenntartói intézkedések

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester Elıterjesztés Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Közoktatási feladatok ellátását szolgáló térítésmentes használatra átadott ingatlanokra vonatkozó megállapodás

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 30-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 30-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-i ülésére Tárgy: Egyetértés a Bakfark Bálint Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító

Részletesebben

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı egyes intézmények gazdálkodási tevékenységének átszervezésérıl, ezzel összefüggésben az átszervezett

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege S z e g e d, 2009. február 19. Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-3/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-3/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 460-3/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı:, a közgyőlés

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2013. (III. 27.) KT. határozati-javalata. használati jog megszőntetésérıl

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2013. (III. 27.) KT. határozati-javalata. használati jog megszőntetésérıl SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2013. (III. 27.) KT. határozati-javalata használati jog megszőntetésérıl Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

308/2011. számú elıterjesztés

308/2011. számú elıterjesztés 308/2011. számú elıterjesztés Az I. sz. vagy II. sz. határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36.

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31-ei ülésére Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e VI. 195/2008. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 285/2008. (IX.25.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Javaslat a Fejér Megyei Szakképzésszervezési

Részletesebben

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola Pénzügyi beszámolója 1. Az intézmény neve: Talentum Nemzeti Kisebbségi, Alapfokú Mővészetoktatási

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - A Sárospataki Gondozási Központ

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. március 26-ai ülésére

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. március 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e VI. 460 /2009. Elıterjesztés 2009. március 26-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskolája (Esztergom) alapító

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 1. szám 2008. január KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. január 31-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 63-16/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 63-16/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 63-16/2010. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának felülvizsgálata Az elıterjesztést

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 73 MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Tulajdonosi hozzájárulás tárgyi eszköz (földkábel) térítésmentes átadás-átvételéhez E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására Szám: 45951/2006. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Javaslat Salgótarján Megyei Jogú

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 235. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat a légimentı bázis létrehozására vonatkozó megállapodás módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 5. különszám 2008. szeptember KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott intézmények alapító okiratai A KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS

Részletesebben

DUNAHARASZTI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-ei ülésére Tárgy: A 2010/11-es tanév elıkészítéséhez kapcsolódó fenntartói

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2009. évi 2. különszám 2009. május KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott intézmények alapító okiratai A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195-4/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195-4/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e VI. 195-4/2008. Elıterjesztés 2008. június 26-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Elıadó: İsz Tibor

Részletesebben

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 271-3/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 271-3/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 271-3/2011. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics György,

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 145. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat köznevelési megállapodás kötésére a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvánnyal E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium, Művészeti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás ALAPÍTÓ OKIRAT Epöl Község Önkormányzatának képviselı-testülete, Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Fejlesztési megállapodás

Fejlesztési megállapodás Fejlesztési megállapodás amely létrejött a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. tv. (továbbiakban Szht.) és az Szht. végrehajtásáról szóló 13/2008.(VII.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. december 18-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. december 18-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1738/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. december 18-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 8/2008 Döntés a Komárom

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke VI. 235/2010 Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei testületi ülésére Tárgy: Felterjesztés a szociális és munkaügyi miniszter részére

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte.

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 4/008. Tisztelt Közgyőlés! J a v a s l a t a 009/00. tanévi középiskolai, szakiskolai és szakképzı osztályok

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének. 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított A L A P Í T Ó O K I R A T A

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének. 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított A L A P Í T Ó O K I R A T A A 13/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet XIV. számú melléklete Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9341/2012. Elıterjesztés - a képviselı-testületneka Tiszáninneni Református

Részletesebben

Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195-7/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195-7/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e VI. 195-7/2008. Elıterjesztés 2008. augusztus 28-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Elıadó: İsz Tibor

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.: Tisztelt Képviselı-testület! DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Elıterjesztés Dorog Város Képviselı testületének

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 24-ei ülésére

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 24-ei ülésére Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e VI. 195-2/2008. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet)

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) 1. Az intézmény neve: Törzsszáma: 2. Az intézmény székhelye: Tagintézményei: 3. Az intézmény alapító szerve:

Részletesebben