KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY"

Átírás

1 2007. évi 8. szám szeptember KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

2 TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal 16/2007. (VI. 7.) sz. ÖR A megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról szóló 12/1998. (IX. 24.) sz. ÖR módosításáról 4 17/2007. (VI. 7.) sz. ÖR A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 18/2003. (XI. 27.) sz. ÖR módosításáról 4 18/2007. (VI. 28.) sz. ÖR Helyesbítés 5 A közgyőlés szeptember 27-ei ülése SZEMÉLYI HÍREK 222/2007. (VI. 28.) sz. KH A Komárom-Esztergom megyei fıjegyzı közszolgálati jogviszonyának megszüntetése (Dr. Csermák Vilmos) Egységes szerkezetben a 225/2007. (IX. 27.) sz. közgyőlési határozattal 5 249/2007. (IX. 29.) sz. KH Megyei fıjegyzı kinevezése, illetményének megállapítása (Dr. Péntek Péter) 6 RENDELET 19/2007. (IX. 27.) sz. ÖR A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat - többször módosított évi költségvetésérıl szóló 5/2007. (III. 1.) ÖR módosításáról 6 (A rendelet mellékletei megtalálhatók a vagy a weboldalon, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján.) HATÁROZATOK 223/2007. (IX. 27.) sz. KH Sürgısségi indítvány napirendre tőzése 8 224/2007. (IX. 27.) sz. KH Alapítványi támogatások 8 226/2007. (IX. 27.) sz. KH Telken kívüli viziközmővek térítésmentes átadására vonatkozó megállapodás-tervezet 8 1. oldal

3 227/2007. (IX. 27.) sz. KH A KEMÖ Idıskorúak Otthona (Tata) felügyeleti jogának átadása /2007. (IX. 27.) sz. KH Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti idıszak fontosabb eseményeirıl, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról /2007. (IX. 27.) sz. KH A tatabányai és az oroszlányi kistérség bemutatkozása, tájékoztató munkájukról és legfontosabb feladataikról /2007. (IX. 27.) sz. KH Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról /2007. (IX. 27.) sz. KH Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíj-pályázathoz /2007. (IX. 27.) sz. KH Beszámoló a KEMÖ Bottyán János Mőszaki Szakközépiskolája címzett állami támogatással megvalósuló rekonstrukciójának idıarányos teljesítésérıl /2007. (IX. 27.) sz. KH Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl /2007. (IX. 27.) sz. KH A Zöld Fenyı Kft alapító okiratának módosítása, FB választás /2007. (IX. 27.) sz. KH Szár, Óbarok és Újbarok települések egészségügyi szakellátása területi ellátási kötelezettségének átvállalása /2007. (IX. 27.) sz. KH Minısítési eljárás második szakaszának fenntartói kérelmezése az alapfokú mővészetoktatási intézményekben /2007. (IX. 27.) sz. KH Maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezése /2007. (IX. 27.) sz. KH A KEMÖ Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskola kollégiumi szakfeladatának megszüntetése során történı létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylése /2007. (IX. 27.) sz. KH Alapító okiratok módosítása /2007. (IX. 27.) sz. KH Szándéknyilatkozat a Tatabányai Múzeum átadásáról Tatabánya Megyei Jogú Város részére /2007. (IX. 27.) sz. KH A Pedagógiai Szakszolgálat Intézményfenntartó Társulás (Oroszlány) társulási megállapodásának módosítása oldal

4 244/2007. (IX. 27.) sz. KH A nyergesújfalui Pedagógiai Szakszolgálat alapító okirat-tervezetének elfogadása /2007. (IX. 27.) sz. KH Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 7/2007. A tatai volt mezıgazdasági szakiskola ingatlanjának értékesítésére engedélyezett eljárás határidejének meghosszabbítása, a befolyó vételár terhére kötött megállapodás-módosítás elıkészítése /2007. (IX. 27.) sz. KH Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 7/2007. A Szent Borbála Kórház tatabányai 01. telephelyének értékesítésére irányuló eljárás megismétlése /2007. (IX. 27.) sz. KH Sürgısségi indítvány: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügy 8/2007. A volt sportigazgatósági székház értékesítése /2007. (IX. 27.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza NFT II. társadalmi infrastruktúra operatív program kiemelt projekt forrásaiból történı fejlesztésének elıkészítése, döntés a megvalósítás szándékáról /2007. (IX. 27.) sz. KH Aljegyzıi pályázat kiírása oldal

5 16/2007. (VI. 7.) számú önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról szóló 12/1998. (IX. 24.) számú önkormányzati rendelet módosításáról a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, valamint a kulturális javak védelmérıl és a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvény 86. alapján hozott és a 21/2005. (IX. 29.) számú önkormányzati rendelettel módosított 12/1998. (IX. 24.) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: ÖR.) az alábbiak szerint módosítja: 1. Az ÖR. 1. -a helyébe a következı rendelkezés lép: 1. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat jogszabály által elıírt közmővelıdési feladatait megbízás alapján a tatai székhelyő Városkapu Közmővelıdési, Turisztikai, Pályázatkoordináló és Kommunikációs Kiemelten Közhasznú Nonprofit Zártkörően Mőködı Részvénytársaság, illetve egyéb szervezetek útján látja el. E rendelet július 1-jén lép hatályba. 2. Tatabánya, június 7. Dr. Csermák Vilmos sk. megyei fıjegyzı Dr. Völner Pál sk. a közgyőlés elnöke 17/2007. (VI. 7.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 18/2003. (XI. 27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról A Komárom Esztergom Megyei Közgyőlés a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló, többszörösen módosított évi III. törvény 92. -a, valamint a 115. (1) bekezdése alapján - a 18/2005. (IX. 29.), a 18/2006. (XI. 30.), a 10/2007. (IV. 12.) és a 14/2007. (IV. 26.) számú önkormányzati rendeletekkel módosított - a 18/2003. (XI. 27.) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: ÖR) a következık szerint módosítja: 1. (1) A 14/2007. (IV. 26.) számú önkormányzati rendelettel módosított 1. számú mellékletben meghatározott, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı 4. oldal

6 személyes gondoskodás keretében szakosított ellátást nyújtó bentlakásos intézményekben fizetendı térítési díjak alkalmazása - kivéve a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Mentálhygienes és Rehabilitációs Intézménye Fogyatékosok Rehabilitációs Lakóotthona (Vértesszılıs, Tanács u. 6.) intézményre megállapított intézményi térítési díj szeptember 30-áig felfüggesztésre kerül, és ezen idıpontig a január 1-jétıl hatályban lévı intézményi térítési díjakat kell alkalmazni. (2) E rendelet - visszamenılegesen június 1-jén lép hatályba. Tatabánya, június 7. Dr. Csermák Vilmos sk. megyei fıjegyzı Dr. Völner Pál sk. a közgyőlés elnöke Helyesbítés 18/2007. (VI. 28.) számú önkormányzati rendeletének 6. számú melléklete - a testület 73/2007. (III. 29.), és 140/2007. (VI. 7.) számú közgyőlési határozatában foglaltaknak megfelelıen - helyesbítésre került. A javított 6. számú melléklet megtalálható a vagy a weboldalon, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján. SZEMÉLYI HÍREK 222/2007. (VI. 28.) számú közgyőlési határozat (egységes szerkezetben) 1. Jóváhagyja az elıterjesztés mellékletét képezı megállapodásban foglaltakat és * dr. Csermák Vilmos megyei fıjegyzı közszolgálati jogviszonyát szeptember 1-jei idıponttal a köztisztviselık jogállásáról szóló évi XXIII. tv (Ktv.) 15. (2) bekezdése a) pontja alapján közös megegyezéssel megszünteti. Dr. Csermák Vilmos megyei fıjegyzıt június augusztus 31. közötti idıszakra mentesíti a munkavégzés alól. 2. Felkéri a közgyőlés elnökét, hogy a köztisztviselık jogállásáról szóló évi XXIII. tv 10. (11) bekezdése értelmében a megyei fıjegyzı közszolgálati jogviszonyának megszőnését követı harminc napon belül írja ki a pályázatot a megyei fıjegyzıi állás betöltésére. Határidı: azonnal * 225/2007. (IX. 27.) számú közgyőlési határozat 5. oldal

7 249/2007. (IX. 27.) számú közgyőlési határozat 1. Komárom-Esztergom megye fıjegyzıjének október 1-jétıl, határozatlan idıtartamra nevezi ki. Dr. Péntek Pétert Illetményét október 1-jétıl a köztisztviselık jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (Ktv.) alapján az alábbiak szerint állapítja meg: Illetménye összesen: ,- Ft 2. Hatályon kívül helyezi az 5/1995. (I. 26.) számú közgyőlési határozatot. Határidı: október 1. RENDELET 19/2007. (IX. 27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló - többször módosított - 5/2007. (III. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról és kiegészítésérıl 1. (1) A R. 2. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények, az adósságszolgálat, a Hivatal és a Közgyőlés, a felújítások, a beruházások és beruházási célú forrásátadások, területi kisebbségi önkormányzatok külön-külön alkotnak egy-egy címet, amelyeket a rendelet 2., 2/a., 3., 3/a., 4., 4/a., 5. és 9. számú mellékletei tartalmaznak." (2) A R. 2. (2) bekezdésben hivatkozott 2., 2/a., 3., 3/a., 4., 4/a., 5. sz. mellékletek helyébe a jelen rendelet 2., 2/a., 3., 3/a., 4., 4/a., 5. sz. melléklete lép. (3) A R. 2. (3) bekezdésben hivatkozott 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép. 2. (1) A R. 3. (1) bekezdés a), b) és d) pontjai helyébe a következı a), b) és d) pont lép: "3. (1) A Közgyőlés a) a megyei önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló 6. oldal

8 bevételek fıösszegét ebbıl: a felhalmozási célú bevételek összegét a mőködési célú bevételek összegét E Ft-ban, E Ft-ban, E Ft-ban állapítja meg; b) a megyei önkormányzat költségvetési összes kiadását ebbıl: a felhalmozási célú kiadások összegét a mőködési célú kiadások összegét E Ft-ban, E Ft-ban, E Ft-ban hagyja jóvá. d) a 4. sz. mellékletben meghatározott célokra szolgáló céltartalékot évi költségvetésében E Ft-ban hagyja jóvá. (2) A R. 3. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (2) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek, valamint az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a évi költségvetési hiány összege E Ft. 3. A R. 5. -ában hivatkozott 7. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 7. számú melléklete lép. 4. A R. 6. -ában hivatkozott 1., 1/a., 1/b. számú mellékletek helyébe a jelen rendelet 1., 1/a., 1/b. számú melléklete lép. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 5. Tatabánya, szeptember 27. Dr. Péntek Péter sk. megyei aljegyzı Dr. Völner Pál sk. a közgyőlés elnöke A rendelet mellékletei megtalálhatók a vagy a weboldalon, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján. 7. oldal

9 HATÁROZATOK 223/2007. (IX. 27.) számú közgyőlési határozat a sürgısségi indítványt elfogadva napirendre tőzi a Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 8/2007. tárgyú elıterjesztést. Határidı: azonnal 224/2007. (IX. 27.) számú közgyőlési határozat 1. az Egressy Kórus Tata Alapítvány számára zenei hagyományaink megırzésére és országhatárainkon túli népszerősítésére az elnöki keret terhére Ft támogatást nyújt. 2. a (H)İS-MAGYAROK Alapítvány számára honfoglalás-kori hagyományaink megırzésére és népszerősítésére az elnöki keret terhére Ft támogatást nyújt. Határidı: azonnal 226/2007. (IX. 27.) számú közgyőlési határozat elfogadja, hogy az esztergomi Pszichiátriai Betegek Otthona telken kívüli viziközmőveinek térítésmentes átadására vonatkozó és a 158/2007. (VI. 7.) számú közgyőlési határozat melléklete helyébe a mellékletet képezı megállapodás-tervezet lép. Határidı: azonnal A 226/2007. (IX. 27.) számú közgyőlési határozat melléklete M E G Á L L A P O D Á S amely létrejött egyrészrıl a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (2800 Tatabánya, Fı tér 4.) képviseli Dr. Völner Pál, a megyei közgyőlés elnöke (a továbbiakban: Átadó), másrészrıl Esztergom Város Önkormányzata (2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.) képviseli Meggyes Tamás polgármester (a továbbiakban: Átvevı) között az alábbi feltételek szerint: 1. A megállapodás tárgya: Az Átadó fenntartásában lévı Esztergom kertvárosi Pszichiátriai Betegek Otthona megyei önkormányzati költségvetési intézmény ivóvíz ellátását és szennyvíz elvezetését szolgáló közmőhálózat törzsvezeték rendszerének tulajdonjogi átadása, illetve átvétele. 8. oldal

10 2. Felek jogai és kötelezettségei: a. Az Átadó az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség H /2006. számú vízjogi létesítési engedélye alapján megépítette az Esztergom - Kertvárosi, 20359/7. helyrajzi szám alatti Pszichiátriai Betegek Otthona intézmény ellátására szolgáló közüzemi ivóvíz, valamint szennyvíz törzshálózatot, melynek mőszaki adatait a MEGVALÓSULÁSI DOKUMENTÁCIÓ tartalmazza. Felek rögzítik, hogy a MEGVALÓSULÁSI DOKUMENTÁCIÓT, valamint a NYÍLTÁRKOS GEODÉZIAI FELMÉRÉST a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat május 25-én átadta az Esztergom Város víziközmő rendszereit üzemeltetı ÉDV Zrt. Esztergomi Vízmő Üzeme részére. Átadó kijelenti, hogy a Megvalósulási dokumentáció közüzemi ivóvíz, valamint szennyvíz törzshálózat az üzemeltetı nyilatkozata szerint az üzemszerő mőködtetésre és üzemeltetésre átvételre alkalmas. b. Az Átadó az 1. számú Mellékletként csatolt Megvalósulási dokumentáció szerinti, kizárólagos tulajdonában lévı, per- -és tehermentes, a szükséges jelzırendszerrel ellátott létesítményeket és berendezéseket az Átvevı részére térítésmentesen átadja Átvevınek a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény (Ötv.) 8. (1) bekezdése szerinti kötelezı feladata ellátása céljára. c. Felek rögzítik, hogy az átadás-átvétel az Átadó könyveiben nyilvántartott értéken történik, a beruházás költségeinek részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. Az Átadó kijelenti, hogy a megépült közüzemi ivóvíz, valamint szennyvíz törzshálózat elızetesen felszámított ÁFA összegét nem helyezte levonásba, a térítésmentes átadás nyilvántartási értéken történik. Átadó megerısíti, hogy az átadásra kerülı befejezett, aktivált beruházási állomány után ÁFA-t nem igényelt vissza és ilyen igénylése nincs is folyamatban, valamint hogy az átadás-átvétellel kapcsolatban Átvevı felé semmilyen pénzügyi igénye (követelése) nincs, és a jövıben sem lép fel semminemő követeléssel az átadott vagyontárgyakkal kapcsolatban. d. Felek rögzítik, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat az ingatlan nyilvántartásba még be nem jegyzett, megállapodáson alapuló szolgalmi joggal rendelkezik a Honvédelmi Minisztérium kezelésében lévı. Esztergom, helyrajzi számú, állami tulajdonban lévı ingatlan 1366 m 2 kiterjedéső részére, a jelen megállapodás tárgyát képezı víziközmővek elhelyezésére. Átadó kötelezettséget vállal arra, mint korábbi szolgalmi jogosult, hogy közremőködik olyan új szolgalmi megállapodás vagy szerzıdésmódosítás létrehozatalában, amely már Átvevıt jogosítja, ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhetı módon a jelen megállapodás tárgyát képezı víziközmővek elhelyezésére. e. Az Átvevı kötelezettsége eljárni a vízjogi üzemeltetési engedély ügyében. Amennyiben a vízügyi hatóság az eljárás során hiánypótlást ír elı, annak teljesítését az Átvevı vállalja azzal, hogy az Átadó köteles a hiánypótlás teljesítésében szükség szerint együttmőködni. f. Az Átvevı az Átadótól a Pszichiátriai Betegek Otthona közüzemi vízellátása biztosításáért közmőfejlesztési díjat nem igényel. g. Az Átadó a víziközmővek megvalósításához címzett állami támogatást és CÉDE támogatást használt fel. A CÉDE támogatást nyújtó KEMTT hozzájárult a víziközmővek Átvevı részére történı átadásához, azonban elıírta, hogy a CÉDE támogatásról szóló D számú támogatási szerzıdésben szereplı kötelezettségeket is rögzíteni kell jelen megállapodásban. 9. oldal

11 A fenti támogatási szerzıdésekbıl adódó kötelezettségek a következık: Esztergom Város Önkormányzata tudomásul veszi, hogy az ÖTM, a MÁK és az MTT a (2007. február 7. napjától hatálytalan, de a folyamatban lévı ügyekre alkalmazható) 295/2005.(XII.23.) Korm. rendelet 6. (3) bekezdése szerint jogosult és köteles ellenırzésre. Átvevı kötelezettséget vállal arra, hogy a megvalósult és átvett létesítményt a beruházás befejezését követı 10 éven keresztül mőködteti, és a szolgáltatást biztosítja. h. Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a Megvalósulási dokumentáció átadásával és jelen Megállapodás aláírásával a birtokba adás megtörtént, külön birtokba adási eljárást a felek nem folytatnak le. i. Az Átadó az Átvevıre ruházza, engedményezi az átadott vonalas létesítmények/eszközök jótállási és szavatossági jogait az építési szerzıdés(ek) szerinti feltételekkel. Átvevı kijelenti, hogy elfogadja és végrehajtja a fenti feltételeket, illetve kötelezettségeket. Átvevı az átvett befejezett, aktivált beruházást, mint aktivált vagyont Esztergom Város Önkormányzata vagyonmérlegében megjeleníti. 3. Záró rendelkezések Ezen megállapodás az aláírásától számított következı napon lép hatályba. A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, illetve az érvényben lévı, vonatkozó rendeletek elıírásai az irányadóak. Átvevı személyes illetékmentességben részesülı helyi önkormányzat az illetékekrıl szóló évi XCIII. 5. (1) bekezdés b.) pontja alapján. A Felek jelen megállapodást elolvasták, közösen értelmezték, s mint akaratukkal mindenben megegyezıt helybenhagyólag írták alá. Tatabánya, Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Dr. Völner Pál a megyei közgyőlés elnöke Átadó Esztergom Város Önkormányzata Meggyes Tamás polgármester Átvevı A fenti megállapodást ellenjegyzem: Dr. Péntek Péter megyei aljegyzı Dr. Marosi György jegyzı 227/ (IX. 27.) számú közgyőlési határozat szeptember 30-ával a 154/2007. (VI. 7.) számú határozatában foglaltaknak megfelelıen átadja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Idıskorúak Otthona (székhelye: 2890 Tata, Fényes fasor 2., telephelye: 2890 Tata, Kocsi u. 11.) irányítói 10. oldal

12 (felügyeleti) jogát a Tatai Többcélú Kistérségi Társulásnak, mely teljes jogutódlás mellett gondoskodik az intézmény alapfeladatainak jövıbeni ellátásáról, illetve az alkalmazottak továbbfoglalkoztatásáról. 2. Hatályon kívül helyezi szeptember 30-ai hatállyal a 155/2007. (VI. 7.) számú közgyőlési határozatot. Határidı: szeptember /2007. (IX. 27.) számú közgyőlési határozat 1. Elfogadja a következı közgyőlési határozatok végrehajtásáról adott jelentést: 107/2007. (IV. 26.) 174/2007. (VI. 28.) 120/2007. (IV. 26.) 182/2007. (VI. 28.) 158/2007. (VI. 7.) 188/2007. (VI. 28.) 160/2007. (VI. 7.) 213/2007. (VI. 28.) 163/2007. (VI. 7.) 217/2007. (VI. 28.) 164/2007. (VI. 7.) 218/2007. (VI. 28.) 166/2007. (VI. 7.) 220/2007. (VI. 28.) 167/2007. (VI. 7.) 221/2007. (VI. 28.) /2007. (VI. 28.) 2. Tudomásul veszi az átruházott hatáskörök gyakorlásáról és az eseményekrıl adott tájékoztatót. 229/2007. (IX. 27.) számú közgyőlési határozat köszönetet mond a többcélú kistérségi társulások elnökeinek a Tatabányai és az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról, legfontosabb feladataikról szóló elıterjesztés elkészítéséért, a kistérségek bemutatásáért. 230/2007. (IX. 27.) számú közgyőlési határozat elfogadja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról készített tájékoztatót. 231/2007. (IX. 27.) számú közgyőlési határozat 1. hozzájárul ahhoz, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat feladatellátóként és támogatóként is csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához és felhatalmazza a közgyőlés elnökét az Oktatási és Kulturális Minisztériummal kötendı Megállapodás aláírására. Határidı: november oldal

13 2. A évi költségvetésben Ft keretösszeget biztosít a teljes pályázati idıszakra a települési önkormányzatok által is támogatásban részesített, a megyei önkormányzat által kiválasztott pályázók ösztöndíjának kiegészítésére. Határidı: a évi költségvetési rendelet megalkotása 3. Hozzájárul ahhoz, hogy a évi költségvetési rendelet alapján, a Megállapodásban foglaltaknak megfelelıen, az elsı átutalás január 31-éig, a második átutalás augusztus 31-éig megvalósul. Határidı: január Hozzájárul ahhoz, hogy a megyei kiegészítı támogatás elsısorban a következı szociális szempontok alapján kerül odaítélésre: - árva, félárva, fogyatékos pályázóknak a lakhely település jellegétıl függetlenül - elsısorban kistelepülésekrıl, illetve a település jellegétıl függetlenül több szempont miatt is érintett pályázóknak, akiknél o o o o az egy fıre esı havi jövedelem nem több mint Ft/fı, az eltartottak száma 3, vagy annál több, felsıoktatási intézményekben tanuló testvérek pályáznak, betegség, munkanélküliség van a családban. Határidı: január /2007. (IX. 27.) számú közgyőlési határozat 1. Elfogadja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Bottyán János Mőszaki Szakközépiskolája (Esztergom) rekonstrukciójáról szóló beszámolót. 2. Megköszöni a Szakközépiskola tanárainak, tanulóinak, és a tanulók szüleinek az eddig tanúsított türelmét, megértését és példamutatóan fegyelmezett magatartását. 3. Felhatalmazza a közgyőlés elnökét a kivitelezıi szerzıdésben meghatározott befejezési határidı legfeljebb december 30-ra történı módosításának, illetve a mőszaki teljesítési ütemtervnek a jelenlegi tényleges helyzethez történı igazításának elfogadására. Határidı: azonnal 233/2007. (IX. 27.) számú közgyőlési határozat elfogadja a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl készült beszámolót. Határidı: azonnal Felelıs: Simon Géza, a közgyőlés alelnöke 12. oldal

14 234/2007. (IX. 27.) számú közgyőlési határozat 1. Megválasztja határozott idıre a Zöld Fenyı Kft. Felügyelı Bizottsága elnökének Dr. Borbás Zoltánt (an.: Rittgaszer Mária), Tata, Bezerédy u. 17. Tagjainak Dr. Laky Zoltánt (an.: Bujtás Mária), Tata, Újvilág u. 19. Kovács Attilát (an.: Szatai Erzsébet), Tata, Klapka Gy. u. 4. A megválasztott FB elnök és tagok megbízatása december 31-én szőnik meg. Tevékenységükért a javadalmazásuk módjának és mértékének fıbb elveirıl szóló szabályzat megalkotásáig díjazásban nem részesülnek. 2. Elfogadja a Zöld Fenyı Kft alapító okiratának módosítását a melléklet szerint. Határidı: azonnal Felelıs: az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáért és a változások cégbíróságon történı bejelentéséért: Mészáros Péter, a Zöld Fenyı Kft ügyvezetıje 3. Elrendeli a Zöld Fenyı Kft ügyvezetıjének és FB tagjainak javadalmazásáról szóló szabályzat tervezetének elkészítését. Határidı: február 28. A 234/2007 (IX. 27.) számú határozat melléklete ZÖLD FENYİ KFT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 1. Az alapító okirat III. fejezetében a kft. fı tevékenységi köre 7012 Ingatlanforgalmazásra változik és a 7020 Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés az egyéb tevékenységi körbe kerül. 2. Az alapító okirat VI. fejezetében az utolsó bekezdés helyébe az alábbi bekezdések lépnek: A kft. tevékenységi körébe tartozó, a társaság tagjával kötendı szerzıdés szokásos nagyságrendő, ha a szerzıdéskötési érték nem haladja meg az egyszerő közbeszerzési eljárásban az építési beruházásokra elıírt mindenkori értékhatárt. Az alapító a megválasztással és a kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével a hatáskörébe tartozó döntés meghozatala elıtt az ügyvezetı és a Felügyelı Bizottság véleményét kéri az elıkészítı irat (elıterjesztés) megküldésével. A véleménynyilvánításra az elıkészítı irat kézhezvételétıl számított legalább 5, felügyelı bizottsági véleménynyilvánítás esetén legalább 7 munkanapot biztosít. A Felügyelı Bizottság elnöke a napirendet is tartalmazó meghívó és elıkészítı irat megküldésével soron kívüli ülést köteles összehívni. Véleménynyilvánításra csak írásban kerülhet sor. A Felügyelı Bizottság a határozata mellett az ülésérıl készült jegyzıkönyvet is köteles az alapítónak megküldeni 8 napon belül. Halaszthatatlan döntés esetén az alapító azonnali véleménynyilvánítást kérhet, ha az ahhoz szükséges információkat megadta. A Felügyelı Bizottság elnöke ebben az esetben is köteles a bizottságot összehívni és a meghozott döntésérıl tájékoztatni az 13. oldal

15 alapítót a véleménykérés napján. A véleménynyilvánítás írásba foglalása és alapító részére történı megküldése azonnali véleménynyilvánításkor is kötelezı 8 napon belül. Az alapító a meghozott határozatait az érintetteknek megküldi a döntést követı 8 napon belül és ezt követıen kihirdeti a Komárom-Esztergom Megyei Közlönyében. 3. Az alapító okirat az alábbi új VIII. fejezettel egészül ki és a korábbi VIII.-X. fejezetek számozása IX.-XI. fejezetekre változik. A Felügyelı Bizottság VIII. FELÜGYELİ BIZOTTSÁG elnöke: Dr. Borbás Zoltán (an.: Rittgaszer Mária) Tata, Bezerédy u. 17. tagjai: Dr. Laky Zoltán (an.: Bujtás Mária) Tata, Újvilág u. 19. Kovács Attila (an.: Szatai Erzsébet) Tata, Klapka Gy. u. 4. Az alapító választja meg a Felügyelı Bizottság elnökét is. A Felügyelı Bizottság a mőködésének szabályait ügyrendjében állapítja meg a jogszabályok és az alapító okirat keretei között. Tatabánya, szeptember 27. Dr. Völner Pál a közgyőlés elnöke Alapító képviseletében Jelen alapító okirat módosítását a gazdasági társaságokról szóló évi IV. tv. 11. (3) bek. alapján szeptember napján ellenjegyzem: Dr. Ilosvai Gábor ügyvéd 235/2007. (IX. 27.) számú közgyőlési határozat 1. Hozzájárul ahhoz, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelıen április 1-jét követıen is a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza biztosítsa Szár, Óbarok és Újbarok települések lakosainak az egészségügyi szakellátást. 2. Megbízza a közgyőlés elnökét a Fejér Megyei Közgyőlés Elnökével történı feladatátadási szerzıdés megkötésével. Határidı: azonnal 14. oldal

16 236/2007. (IX. 27.) számú közgyőlési határozat 1. Kezdeményezi a 3/2002. (II. 15.) OM rendelet 10-14/F. -aiban foglaltak alapján a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye (Dorog) és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szabolcsi Bence Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye (Nyergesújfalu) szakmai minısítését. 2. Elrendeli a minısítési eljárás második szakaszának alapfeltételét jelentı minısítési díjbefizetését az Alapítványi és Magániskolák Egyesülete OTP Bp. IX. kerületi fiók számlaszámára. Határidı: október 4. Felelıs: Dr. Péntek Péter megyei aljegyzı 237/2007. (IX. 27.) számú közgyőlési határozat 1. Engedélyezi a maximális létszám feletti osztályok mőködését a következı intézményekben: Sor- Szám 1. Intézmény Zsigmondy Vilmos Gimnázium 2. Alapy Gáspár Szakiskola és Szakközépiskola Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskola Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépisk., Szakisk. és Koll. Széchenyi István Közgazd.-Inform. Szakközépiskola Általános Iskola, Spec. Szakisk., Diákkotthon és Gyermekotthon Móra Ferenc Ált. Isk., Szki., Speciális Szki. és Képességfejl.Szki. Maximális létszámot túllépı osztályok/ csoportok létszáma Törvényben meghatározott maximális létszám Maximális feletti tanulólétszám 11. A 36 fı 1 fı 9. A 38 fı 9. B 36 fı 9. C 40 fı 30 fı 30 fı 3 fı 6 fı 10 fı - ebbıl fenntartói hatáskörben engedélyezhetı: 6 fı 9. B 37 fı 2 fı 9. A 38 fı 10. A 39 fı 9. A 38 fı 10. A 39 fı 12. B - 36 fı 10. osztály 36 fı 11. osztály 36 fı 9. osztály 32 fı 10. osztály 32 fı 30 fı 30 fı 30 fı 3 fı 4 fı 3 fı 4 fı 1 fı 6 fı 1 fı 2 fı 2 fı Határidı: szeptember oldal

17 2. Kérelmet nyújt be az Oktatási Hivatalhoz a maximális osztálylétszám feletti mőködés engedélyeztetésére a következı intézményeknél: Sor- Szám 1. Intézmény Eötvös József Gimnázium Maximális létszámot túllépı osztályok/ csoportok létszáma 9. C - 36 fı 9. D - 36 fı 9. E - 38 fı 11. D 39 fı 11. E 38 fı 12. C 38 fı Törvényben meghatározott maximális létszám Maximális feletti tanulólétszám 1 fı 1 fı 3 fı 4 fı 3 fı 3 fı Kollégium 2. Jókai Mór Gimnázium Alapy Gáspár Szakiskola és Szakközépiskola Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskola Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépisk., Szakisk. és Koll. Kultsár István Szakközépiskola 1 csop fı 10. B - 37 fı 10. C 40 fı 9. C 40 fı 1d/11 39 fı 9. D 36 fı 9. E 9. G 32 fı 10. C 32 fı 9. C 31 fı 9. D 34 fı 9. E 36 fı 10. D 31 fı 27 fı 30 fı 30 fı 30 fı 30 fı 30 fı 30 fı 30 fı 30 fı 30 fı 1 fı 2 fı 5 fı 10 fı ebbıl 6 fı fenntartói hatáskörben, 4 fı OH hatáskörben engedélyezhetı 4 fı 6 fı 5 fı 2 fı 2 fı 1 fı 4 fı 6 fı 1 fı 9. B 38 fı 3 fı 7. Hegyháti Alajos Ált. Isk. 11. B 42 fı 7 fı Határidı: szeptember /2007. (IX. 27.) számú közgyőlési határozat Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskolája és Kollégiuma (Esztergom) kollégiumi szakfeladatának megszőntetése során az ott foglalkoztatott közalkalmazotti dolgozók létszámleépítésével keletkezett kifizetések miatt elrendeli a pályázat benyújtását a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatások igénylésére. Határidı: október oldal

18 239/2007. (IX. 27.) számú közgyőlési határozat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskolája és Szakiskolája és Kollégiuma (Tata) alapító okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: AZ INTÉZMÉNY Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskolája és Szakiskolája és Kollégiuma Székhelye: 2890 Tata, Új út 19. Alapító szerve: Földmővelésügyi Minisztérium Alapítás éve: Fenntartó neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2800 Tatabánya, Fı tér 4. Irányító (felügyeleti) szerv neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2800 Tatabánya, Fı tér 4. Típusa: összetett, többcélú közoktatási intézmény (szakközépiskola, szakiskola és kollégium) Alaptevékenysége: Szakiskolai oktatás-nevelés, szakiskolai képzés, szakközépiskolai oktatás-nevelés, szakközépiskolai képzés, felnıtt szakközépiskolai és szakiskolai képzés, mester-képzés, egyéb oktatás és képzés, gyógypedagógiai ellátás. Érettségi és szakmai vizsgák szervezése a pedagógiai program szerint. Valamennyi képzési formában vizsgáztatás. Munkaerıpiaci szakképzés és vizsgáztatás. Akkreditált iskolarendszerő felsıfokú szakképzés. Kiegészítı tevékenység: Szálláshely szolgáltatás. Vendéglátás. Közúti szállítás. Személyszállítás autóbusszal. Iskolai és kollégiumi intézményi étkeztetés, kollégiumi ellátás, mezıgazdasági szakmai tanácsadás. Máshová nem sorolható egyéb gazdasági tevékenységet segítı szolgáltatás (rendezvények, szimpóziumok, kiállítások, versenyek szervezése, lebonyolítása). Sporttevékenység. Tanüzemi mezıgazdasági tevékenység (növénytermesztés, állattenyésztés, kertészet, halászat), tanüzemi élelmiszer elıállítási tevékenység. Évfolyamok száma: szakiskola: közismereti oktatás szakiskola 1/11., 2/12., 3/13. szakképzés szakközépiskola: közismereti oktatás érettségire felkészítı oktatás technikusképzı I/13., II/14., III/15. akkreditált iskolarendszerő felsıfokú képzés: I/13., II/14. Az oktatott szakmák neve és OKJ száma: - dísznövénykertész halász hentes és mészáros húsipari szakmunkás lótenyésztı pék pék-cukrász mezıgazdasági gépész virágkötı mezıgazdasági technikus agrár-közgazdasági és áruforgalmazó technikus sütı- és cukrásztechnikus vadgazdálkodási technikus Tagozat: Szakközépiskolai oktatás, nevelés: nappali tagozat, levezı tagozat, távoktatás Szakiskolai oktatás, nevelés: nappali tagozat, levelezı tagozat, távoktatás Felnıttoktatás: iskolarendszeren kívüli szakmai tanfolyam 17. oldal

19 Az intézménybe felvehetı maximális gyermek-, tanulólétszám: 570 fı, kollégium 120 fı Az ellátható vállalkozási tevékenység köre, mértéke: Tanüzemi növénytermesztési szolgáltatás, állattenyésztési tanüzemi termékek kiskereskedelme, 30%. Szabad kapacitás kihasználása érdekében bevétel szerzés céljából az alaptevékenység, kiegészítı és kisegítı tevékenységként mőködı tanmőhelyek termékeit értékesítheti. Gazdálkodás jogköre: önállóan gazdálkodó, az elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv A vagyon feletti rendelkezési jog: Tata belterületén, illetve a tangazdaság területén lévı vagyontárgyak a megyei önkormányzat, a külterületen lévık Tata Város Önkormányzatának tulajdona Vezetıjének kinevezési rendje, a kinevezés idıtartama: pályázati úton a megyei közgyőlés hatásköre, a kinevezés idıtartama 5 év Hatálybalépés idıpontja: október /2007. (IX. 27.) számú közgyőlési határozat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Kultsár István Szakközépiskolája (Komárom) alapító okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: AZ INTÉZMÉNY Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Kultsár István Szakközépiskolája Székhelye: 2900 Komárom, Klapka György u. 56. Alapító szerve: Komárom Városi Tanács Alapítás éve: Fenntartó neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2800 Tatabánya, Fı tér 4. Irányító (felügyeleti) szerv neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2800 Tatabánya, Fı tér 4. Mőködési területe: Komárom-Esztergom megye közigazgatási területe Típusa: közoktatási intézmény, szakközépiskola Alaptevékenysége: nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás; intézményi vagyon mőködtetése; diáksportköri tevékenység; nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatás Évfolyamok száma: nyelvi elıkészítı évfolyam, 5. évfolyam (szakközépiskola) 6. évfolyam: emeltszintő szakképesítés Az oktatott szakmák neve és OKJ száma: Kifutó jelleggel: ügyviteli szakmacsoport: - ügyintézı titkár (középfok) ügyintézı titkár (felsıfok) szerkesztıségi ügyintézı titkár gyors és idegen nyelvő gépíró kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport: - külkereskedelmi üzletkötı külkereskedelmi ügyintézı európai üzleti asszisztens informatikai szakmacsoport: - CAD-CAM tervezı, dokumentációkezelı információrendszer-szervezı informatikus számítástechnikai szoftverüzemeltetı oldal

20 A es tanévtıl történı beiskolázással induló szakképzések: Ügyvitel szakmacsoport: ügyviteli titkár (alapképzés) idegen nyelvi titkár (elágazás) iskolatitkár (elágazás) ügyintézıtitkár (elágazás) hatósági és közigazgatási ügyintézı (alapképzés) migrációs ügyintézı ii. (elágazás) nyilvántartási és okmányügyintézı (elágazás) településfejlesztési szakelıadó (elágazás) irodai asszisztens (alapképzés) beszédleíró-gyorsíró (ráépülés) jegyzıkönyvvezetı (ráépülés) Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport: kereskedelmi ügyintézı (alapképzés) külgazdasági ügyintézı (ráépülés) logisztikai ügyintézı (alapképzés) nemzetközi szállítmányozási ügyintézı (ráépülés) marketing- és reklámügyintézı (alapképzés) Informatika szakmacsoport: informatikai alkalmazásfejlesztı (alapképzés) internetes alkalmazásfejlesztı (elágazás) informatikai rendszergazda (alapképzés) számítógéprendszer-karbantartó (elágazás) webmester (elágazás) informatikus (alapképzés) térinformatikus (elágazás) Emeltszintő oktatás: idegen nyelv Az intézménybe felvehetı maximális tanulólétszám: 450 fı Az ellátható vállalkozási tevékenység köre, mértéke: az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat Gazdálkodás jogköre: önállóan gazdálkodó, az elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv Feladat ellátását szolgáló vagyon: intézményi leltárak szerinti értékben A vagyon feletti rendelkezési jog: Ingatlanok: Komárom, Klapka György út 56. Tulajdonos: Komárom Város Önkormányzata Ingyenes használatra jogosult: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı: az intézmény Ingó vagyon: Az intézményi leltárak szerinti értékben Tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı: az intézmény Vezetıjének kinevezési rendje, a kinevezés idıtartama: pályázati úton a megyei közgyőlés hatásköre, a kinevezés idıtartama 5 év Hatálybalépés idıpontja: október /2007. (IX. 27.) számú közgyőlési határozat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szabolcsi Bence Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye (Nyergesújfalu) alapító okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: AZ INTÉZMÉNY Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szabolcsi Bence Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye 19. oldal

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 9. szám 2007. október KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. október 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A A Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet pályázatának benyújtása a Rehabilitációs

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069.

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. 2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. TARTALOMJEGYZÉK ISSN 1215 4261 SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 9/2009. (IX. 11.) HBMÖK a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 1/2011. (II. 18.) sz. határozat A területfejlesztési és külkapcsolati, valamint

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 810-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-78/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke VI. 630 /2007. E LİT E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére Tárgy: Üzletrész vásárlása, kft. alapító okiratának elfogadása

Részletesebben

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat és intézményei 2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl Határozat száma: 10-25. Rendeletek száma: 3-4. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án csütörtökön du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből: 181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!)

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-ei ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1590/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-83/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS 7. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 37/2006. (II.16.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata mellékletek

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata mellékletek 1. sz. melléklet Komárom-Esztergom megye címerének elhelyezése, rajzolata és nyomdai színskálája 38. oldal 2. sz. melléklet A közgyőlési elıterjesztések részletes követelményei 1. Az elıterjesztés szerkezete:

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata

Úny Község Önkormányzata 1/2009. Úny Község Önkormányzata 2528 Úny, Kossuth L. u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 E-mail:hivataluny@invitel.hu ============================================================== J E G Y Z İ K Ö

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére Tárgy: Döntés középfokú kollégium alapításáról Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés

Részletesebben

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. június 29-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 22/2011.(VII.5.) ÖR. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. május 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2009.

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2009. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének határozatai 2009. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 400/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND: 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat vagyongazdálkodási és vagyonkezelési tevékenységének szervezeti

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 88/2005. (IX.29.) Kgy. h. A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásáról 3 89/2005. (IX.29.) Kgy.

Részletesebben

I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmezı rendelkezések

I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmezı rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben