Tartalomjegyzék: I. Tanév rendje, a tanév legfontosabb dátumai. I.1 A 2013/2014. tanév legfontosabb időpontjai 6

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék: I. Tanév rendje, a tanév legfontosabb dátumai. I.1 A 2013/2014. tanév legfontosabb időpontjai 6"

Átírás

1 Munkaterv 2013/2014 Pécel Városi Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola OM Összeállította: Kovács Összeállította Ernőné Igazgató

2 Tartalomjegyzék: oldal I. Tanév rendje, a tanév legfontosabb dátumai 3 I.1 A 2013/2014. tanév legfontosabb időpontjai 6 II. II.1 Mindennapi munkánk célja, feladatai Kiemelt feladatok 8 10 III Személyi feltételek 11 IV. Tárgyi feltételek 11 V. Karbantartás 11 VI. Továbbképzési terv 11 VII. Nevelési értekezletek, adminisztrációs 12 napok VIII. Adminisztrációs feladatok 13 IX. Látogatási terv 13 X. Helyi iskolai szintű rendezvények, 14 bemutatók XI. Művészeti vizsgák 15 XII. Eseménynaptár 16 XIII. Tűzvédelmi oktatás 18 XIV. Dokumentumok, jogszabályok 19 XV. Legitimációs záradék 20 Mellékletek Félévi és év végi vizsgarendek 2. Naptár 3. Tanszaki munkatervek 4. Finanszírozási terv 2

3 I. A tanév rendje 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a 2013/2014. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a szakképzés tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed a) fenntartóra való tekintet nélkül aa) az általános iskolákra, ab) a gimnáziumokra, ac) a szakközépiskolákra [a továbbiakban az ab)-ac) pont alattiak együtt: középiskola], ad) a szakiskolákra [a továbbiakban az ac-ad pont alattiak együtt: szakképző iskola; a továbbiakban az ab)-ad) pont alattiak együtt: középfokú iskola], ae) az alapfokú művészeti iskolákra [a továbbiakban az aa)-ae) pont alattiak együtt: iskola],.. d) az állami intézményfenntartó központra és annak területi szerveire, e) a tanulókra és az iskolákba jelentkezőkre, f) a pedagógusokra, g) a nevelő és oktató munkát végző más szakemberekre és a nem pedagógus-munkakört betöltőkre, h) a tanulók és jelentkezők szüleire, gyámjára (a továbbiakban együtt: szülő). 2. A tanév, a tanítási év 2. (1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell megszervezni. (2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2013/2014. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 2. (hétfő) és utolsó tanítási napja június 13. (péntek). A tanítási napok száma - ha e rendelet másképp nem rendelkezik - száznyolcvan nap... (4) A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a 3

4 nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelésről szóló törvény) 30. -ában meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2014/2015. tanítási évben történő feldolgozásáról. (5) A tanítási év lezárását követően az iskola - amennyiben az iskola fenntartója azzal egyetért és az ahhoz szükséges feltételeket biztosítja - a tanulói részére pedagógiai célú foglalkozásokat szervezhet, amelyeken a részvételt a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az iskola igazgatójához benyújtott kérelemében kezdeményezheti. 3. (1) Az alapfokú művészeti iskolákban és a felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó napját - a tanítási év első és utolsó hetének keretében - az igazgató határozza meg... (3) A tanítási év első féléve január 17-ig tart. Az iskolák január 24-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott esetben az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni. (4) Az első és a második félév (a tanítási év utolsó napja) lezárását követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak és a fenntartónak. 3. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok 4. A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt, a nappali oktatás munkarendje szerint működő középfokú iskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. 5. (1) Az őszi szünet október 28-tól október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő). (2) A téli szünet december 23-tól január 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap január 6. (hétfő). (3) A tavaszi szünet április 17-től április 22-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 16. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 23. (szerda). (4) Az iskola az (1)-(3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett - a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával - más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha - a köznevelésről szóló törvény 30. (2)-(3) bekezdésében meghatározottak megtartásával - a heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti... (6) Az (1)-(5) bekezdésben szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának - szükség esetén - gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat. (7) Az egyéb jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést - a köznevelésről szóló törvény 30. (1) bekezdése értelmében - a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. 4

5 4. A vizsgák rendje 6. (1). (2) Az alapfokú művészeti iskolákban a tanítási év utolsó három hetében lehet vizsgát szervezni. A vizsga időpontját az iskola igazgatója határozza meg. 6. A tanulmányi versenyek 8. (1) A 2. melléklet tartalmazza azoknak a tanulmányi versenyeknek a jegyzékét, amelyeket az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: EMMI) hirdet meg az iskolák részére, továbbá amelyeket pályáztatás nélkül anyagilag és szakmailag támogat. (2) Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti a tanulókat. (3) Az iskola a jegyzékben nem szereplő tanulmányi versenyre, továbbá diákolimpiára történő felkészítést akkor építheti be a munkatervébe, ha azzal az iskolaszék, iskolaszék hiányában az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat egyetért. (4). 7. Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése 9. (1) A köznevelésről szóló törvény 80. (1) bekezdése alapján, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 79. (6) bekezdésében foglaltak szerint a 2013/2014. tanévben országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni az olvasási-szövegértési és a matematikai alapkészségek fejlődését a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. (2) A hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon a matematikai alapkészségek vizsgálatához szükséges mérőeszközt az adott nemzetiség nyelvén is rendelkezésre kell bocsátani azokban az iskolákban, ahol a matematika tantárgyat az adott nemzetiség nyelvén oktatják, és az (1) bekezdésben meghatározott mérést az adott kisebbség nyelvén bonyolítják le. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott méréseket, értékeléseket a Hivatal szervezi meg az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával május 28-án. A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére november 22-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. (4) A Hivatal február 27-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, majd megküldi az intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek, az intézményi és a fenntartói szintű elemzéseket a fenntartóknak, továbbá azokat honlapján nyilvánosságra hozza. A Hivatal az országos elemzést megküldi az EMMI-nek, amely azt április 30-ig a kormányzati honlapon nyilvánosságra hozza. (8) január 2. és április 1. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a magántanulóvá nyilvánítással kapcsolatos eljárást a tanügyi nyilvántartásokra és egyéb dokumentumokra alapozva az általános és a középiskolákban. Az ellenőrzést a Hivatal 5

6 folytatja le. Az ellenőrzésről készített jelentést december 31-ig kell megküldeni az oktatásért felelős miniszter részére. 8. Az országos mérés, értékelés alapján meghatározott tanulói képességszint-határok 10. A 2011/2012. tanévben lefolytatott országos mérés, értékelés alapján meghatározott tanulói képességszint-határokat a 4. melléklet tartalmazza. 9. Záró rendelkezések 11. (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Az szeptember 1-jén lép hatályba. 12. A miniszteri rendelet a a következő (15) bekezdéssel egészül ki: "( Ez a rendelet június 1-jén hatályát veszti. Balog Zoltán s. k., emberi erőforrások minisztere I.1 A 2013/2014. tanév legfontosabb időpontjai 1. A szorgalmi idő első tanítási napja: szeptember 5. (csütörtök), utolsó tanítási napja: június 12. (csütörtök). 2. Tanítási szünetek - őszi szünet: október 28.- október 31. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő). - téli szünet: december január 3. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap január 6. (hétfő). - tavaszi szünet: Április17. - április 22. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 16 (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 23. (szerda). Munkanap- áthelyezések: December 24 (kedd) 7 (szombat) December 27 (péntek) 21 (szombat) iskolánkban: december 14 (szombat) 2014 Május 2 (péntek) 10 (szombat) A 47/2013.(VII.4.) EMMI rendelet 5. (7) bekezdése és a Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság által kiadott Tanévkezdő Segédlet alapján az áthelyezett napok nem órarend szerinti tanítással, hanem tanítás nélküli munkanapként kerülnek ledolgozásra. Ennek megfelelően: December 7 : Karácsonyi ajándék-készítés, ajándék ötletek megvalósítása December 14:- az elkészített ajándéktárgyak bemutatója, mini koncerttel egybekötött ajándék-börze Május10: Zenei játszóház 6

7 Matricás koncertek: Október 1. Zene Világnapja November 16.- Fúvószenekari koncert Január Magyar Kultúra napja Március 4. Kamarahangverseny Április 9. Tanári hangverseny Egyéb programok: Tanszaki hangversenyek, közös órák, bemutatók, házi versenyek 5. A vizsgák rendje 5. (1).(2) Az alapfokú művészetoktatási intézményekben a szorgalmi idő utolsó három hetében lehet vizsgát szervezni. A vizsga időpontját az iskola igazgatója határozza meg. Vizsgaidőszakok: December között : félévi hangversenyek Május 26 - június 12 év végi vizsgák Művészeti alapvizsgák május között 6. A felvételi eljárás és a beiratkozás 23. (1) Az alapfokú művészetoktatási intézményekbe külön jelentkezési lap benyújtásával kell jelentkezni. A felvételi eljárást figyelembe véve a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8) MKM rendelet 17. (4.) bekezdésében foglaltakat az iskola igazgatója határozza meg (2) Az alapfokú művészetoktatási intézményekben és a kollégiumokban a beiratkozás időpontját az iskola, a kollégium igazgatója, vezetője határozza meg. A beiratkozás időpontját legalább 30 nappal korábban a helyben szokásos módon - nyilvánosságra kell hozni. Felvételi meghirdetése március 25 Felvételi előkészítő hangszerbemutatók: április Felvételi meghallgatás: április 28. Kiértesítés: május 12-ig Beiratkozás: június A tanulmányi versenyek Országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyek A tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet meghatározza az adott tanév országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyeit. Az alapfokú művészeti iskolák, valamint a művészeti szakképzést folytató szakiskolák és szakközépiskolák versenyeinek megrendezése a versenyszabályzat betartásával egységes szervezési és lebonyolítási követelmények alapján történik. 7

8 Az alapfokú művészeti iskolákba, valamint művészeti szakképzést folytató szakiskolába és szakközépiskolába járó művészeti tanszakra beiratkozott valamennyi tanuló joga, hogy a versenykiírásban meghatározott feltételek szerint versenyen vegyen részt. Az Oktatási Hivatal (továbbiakban: OH) ellátja a művészeti versenyek versenyszabályzatában leírtak alapján a versenyek előkészítésével és szervezésével összefüggő feladatokat. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott művészeti versenyek részvételi feltételeit, követelményeit, a lebonyolítás rendjét és időpontjait az alábbi versenykiírások tartalmazzák. Versenyek az alapfokú művészeti iskolák részére Az utóbbi 1-2 év már jelezte, hogy a kirepültek azok, akik a versenyeken folyamatosan képviselték iskolánkat, és úgy tűnik, el kell fogadnunk, hogy versenyeztethető növendékek (az ügyesebb növendékek között sem) mostanában nincsenek iskolánkban, vagy igen későn ébrednek fel a zene iránti elkötelezettség szempontjából, így kategóriájuk verseny kiírásait nem tudják teljesíteni. A kézműves versennyel hasonló a helyzet: a kiírás korcsoportra van, de feltételezve a korcsoportnak megfelelő előtanulmányokat, (nálunk azonban csak a tavalyi évben indult az oktatás) így a gyerekek nem rendelkeznek avval a felkészültséggel, mely alapján indíthatóak lennének e versenyeken. Ezért ebben a tanévben az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott tanulmányi versenyek közül csak a: VIII. ORSZÁGOS ÁDÁM JENŐ DALVERSENY A verseny időpontja: május Rendező: Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola 5000 Szolnok, Óvoda u A nevezés módja: A nevezési lap a rendező iskola honlapjáról letölthető és a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni postai úton március 3-áig. Az országos forduló nevezési határideje március 3 Egyéb versenyek: - Járási Székely Bertalan Rajzverseny - Fehér Galamb VII. Országos Hagyományőrző Műveltségi Verseny (Rákoshegyi Bartók Zeneház Közalapítvány szervezésében) - Veresegyházi Lisznyay Szabó Gábor AMI által rendezett: Területi szolfézs verseny Rézfúvós kamarazenei verseny - A Magyar Zeneszerzők Egyesülete, a Magyar Zene és Művészeti Iskolák Szövetsége és Újbuda Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alap Előadóművészet Kollégiuma támogatásával megrendezendő Korról-korra a reneszánsztól napjaink zenéjéig - Stílusok, műfajok, művek, mesterek c. országos játéksorozat A felkészítés során iskolai válogató meghallgatásokat szervezünk, melyek keretében döntünk az indítás lehetőségéről, illetve kiválasztjuk az indítható gyerekeket. II. Mindennapi munkánk célja, feladatai Pedagógiai Program ismerete, annak szellemében való munkaszervezés, Növendékre szabott pontos anyagtervezés, azok dokumentálása (naplóvezetés) A minőségirányítási program munkatervének végrehajtása 8

9 B tagozatosaink figyelemmel kísérése, az év végén B jelöltséget megkapó növendékek felkészítése a vizsgára Művészeti alapvizsga letételére kötelezettek feltérképezése, a vizsga megszervezése Művészeti alapvizsgára jelentkezők felkészítése A felvételi vizsgák gondos előkészítése és lebonyolítása Tartalmi munkánk minőségének tudatos, folyamatos javítása; A muzsikálás élményének kialakítása, a növendékek megtartása Kamarazenélések az órákon; Meglévő együtteseink munkájának segítése Személyes kottatár állandó bővítése Tanári kamaracsoportok kialakítása Növendékeknek szervezett közös koncert-kirándulások; Egymás munkájának megismerése; hospitálások óralátogatások; Egymás munkájának megismerése a másik kolléga osztályhangversenyének meghallgatása; Példaadás a zeneiskolai koncerteken való tanári részvétellel; A matrica - rendszer további működtetése, a zökkenőmentesség elérése. Az óraáthelyezések rendszerének stabil működtetése. Továbbképzéseken részvétel tapasztalatok továbbadása. II. 1. Kiemelt feladataink A képzőművész (kézműves) tagozat stabilizálása A képzőművész (kézműves) és a zenei együttgondolkodásának erősítése. Közös programok szervezése Beiskolázási feladatok (1 növendék készül idén zenei pályára, és egy jövőre)- a pályára készülők fokozott figyelemmel kísérése a sikeres felvételi érdekében A jelenlegi B növendékeink korosztálya nagyon különböző-, így önálló B szolfézs csoportot nem tudunk indítani. A B hangszeresekre azonban a szolfézs osztályon belül nagyobb figyelmet kell fordítani (több feladat, több Házi Feladat; szolfézs meghallgatásokon több feladat. ) Különös tekintettel a két beiskolázó gyermekre. Növendékein verseny-felkészítése, a versenyzési kedv erősítése Vegyes hangversenyek szervezése Magyar Kultúra Napja 9

10 III. Személyi feltételek A klasszikus zene tanszakon tizenhat pedagógus - különböző óraszámban (részfoglalkozású, teljes óraszámban tanító,) ~280 növendéket tanít. Az intézményvezető munkáját Váradyné Egri Anna mint társadalmi általános tanszakvezető segíti, így az igazgatót -akadályoztatása esetén- ő helyettesíti. Tanított hangszerek és azokat tanító tanárok : Zeneismeret tanszak Vonós tanszak Akkordikus tanszak Gitár Vokális tanszak Fafúvós tanszak Rézfúvós tanszak Orgona: Zongora: Zenekari karnagy R. Faragó Zsuzsanna, Pribay Valéria Váradyné Egri Anna (hegedű) Pribay Valéria, (cselló) Erdei Tamás, Szabó Gábor Onder Ágnes Kovács Ernőné; Munkácsi Ádám (fuvola) Molnár Ildikó (klarinét) Balázs András, Szilágyi Levente Fejes István Balázs András, Szilágyi Levente, Fejes István Kocsis Anna Kocsis Anna, Molnárné Skrobinec Okszána, Újváriné Györffy Orsolya Fejes István Korrepetíció: A korrepetíciós feladatokat a helyi sajátosságoknak megfelelően (státusz és terem hiány) a zongoratanárok látják el. Így az egyeztetések alapján a beosztás a következőképpen alakult: Újváriné Györffy Orsolya Balázs András Fejes István Kocsis Anna Váradyné Egri Anna Szilágyi Levente Pribay Valéria Onder Ágnes M. Skrobinec Okszána Kovács Ernőné, Molnár Ildikó, Munkácsi Ádám 10

11 IV. Tárgyi feltételek A zeneiskola épületében a hangversenyteremmel együtt 10 terem van, és 16 zenetanár. A szombati tanítást továbbra is mellőzzük a takarékosság jegyében. A termek eloszthatósága és az esélyegyenlőség jegyében most már menetrendszerűen, - ha megfelelő létszámú növendék van 1-1- tanárnál, akkor a tanár vállalja a Petőfi Sándor Általános Iskolában a tanítást. Idén a szolfézs mellett a következő hangszerek kerülnek kihelyezésre. Hegedű (Váradyné Egri Anna) Cselló (szolfézzsal együtt- Pribay Valéria) Gitár (Erdei Tamás) Klarinét (Molnár Ildikó) Fuvola (Munkácsi Ádám) Réz hangszer és furulya (Szilágyi Levente) A szolfézs órák nyugodt megtartása érdekében a PIOK Szemere Pál Általános Iskolában is kihelyezünk néhány órát. A képzőművészet továbbra is a Lázár Ervin Könyvtár és Művelődési Ház épületében kap helyet V. Karbantartás A hangszerek állapotát a tanárok figyelik, és az irodában jelzik, ha szükség van bármilyen intézkedésre, sürgős javításra. Az épület és a helyiségek karbantartási feladatait Péceli Üzemeltető Kft munkatársának (az iskola takarító-gondnoka) kell jelezni, (és beírni a füzetbe), aki a hatáskörében eljár az ügy megoldása érdekében. VI. Továbbképzési terv A 2013-ban június augusztus folyamán M. S. Okszána, Onder Ágnes Újváriné Gy. Orsolya részt elvégezték a TÁMOP / Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése projekt támogatásával meghirdetett Informatika eszközök alapszintű alkalmazása az oktatásban c. 60 órás akkreditált pedagógus továbbképzést. Közülük M. S. Okszána és Újváriné Gy. Orsolya teljesítették a 120 órás képzési előírást, így a továbbiakban kötelezettségük nincs. Onder Ágnes a Zenei munkaképesség-gondozás c. 30 órás továbbképzést jelölte meg (2014. június ), igényelt képzésként Szilágyi Levente július között vett részt 30 órás képzésen. 11

12 Balázs András őszi továbbképzést jelölt meg, melynek címe: Stílusismeret és technikaképzés alap- és középfokú hangszeres zenetanárok módszertani tanfolyama Erre várhatóan Szilágyi Levente is jelentkezni fog. A továbbképzések támogatásában tehát: Onder Ágnes, Balázs András, és Szilágyi Levente élveznek elsőbbséget. Helyettesítést nem igényelnek, hiszen hét végi tanfolyamokat vállalnak. Terveink között szerepel, hogy a következő évben kihelyezett továbbképzés keretén belül a Régi táncok iskolája, a reneszánsztól a 18. Századig c. képzésen venne részt a tantestület. Ennek egyeztetése, pontosítása május- június hónap feladata. VII. Nevelési értekezletek, adminisztrációs napok, Őszi nevelési értekezlet Időpontja: nov. 26. ½ 2 Témája: Köznevelési törvény változásai, értékelési módok, szöveges értékelés Előadó: igazgató, érintett tanárok (szolfézs) Félévi utolsó napja: január 17. péntek Szolfézs jegyek kiírásának határideje: január Félévi adminisztrációs nap: január délelőtt II. Félévi adminisztráció leadási ideje: január 31. Félévi értesítő dátuma: január 17. A félévi értesítőket legkésőbb január 24.-ig kell kiosztani Félévzáró nevelési értekezlet: január Témája: félévzárás: a szakmai munka értékelése, második félév előkészítése Új növendékek beiskolázásával kapcsolatos feladatok felvételi meghallgatásának meghirdetése márc. 25. meghallgatásukat előkészítő hangverseny ápr felvételi meghallgatás ápr.28 Az előkészítő feladatok közé tartozik, hogy április 14.-ig a szolfézs tanárok írásban leadják a KEK-NEK gyerekek hangszerválasztási igényét, mely alapján tervezhető a következő tanév, és a felvételi meghallgatás. 12

13 Év végi vizsgaidőszak: szolf: június hangszeres: május 26-május 30 Év végi adminisztrációs nap: június 13,16 Egyeztetés: június 17 Tanévzáró ünnepély: június 19. Beiratkozások: június 20. Leltár, létszámegyeztetés, adminisztráció teljes lezárása: június 26. Tanévzáró értekezlet: június 27. Szülői értekezletek, fogadó órák: hangversenyek után, illetve telefonon megbeszélt időpontban délelőtti ór VIII. Adminisztrációs és egyéb feladatok Naplók naprakész, pontos vezetés, havi osztályzatok, napló jelenléti íve (hátul!) Naplók kitöltése: Legmagasabb osztályos növendékeket írjuk a napló elejére, az osztályon belül pedig névsor szerint jegyezzük őket. A több hangszert tanítók: hangszerenként lebontva külön-külön osztályok szerint A beírási naplót az előírásoknak megfelelően az iroda tölti ki. Tananyagtervezés: a tanszakon belül kialakult munkarend szerint történik. Fontos, hogy már az év elején rendbe tegyük, hiszen ez alapján fogunk dolgozni. A törzsanyagot mindenképpen már év elején ki kell dolgozni, ezután jöhet a kiegészítő, egyénre szabott anyag. Törzskönyv - külív, belív év eleji, pontos kitöltése, mely 2005-től szigorúan számozott okmánynak számít. Rontás esetén jegyzőkönyvet kell felvenni. Ellenőrzők kitöltése (órarend), vezetése, havi osztályzatok beírása Napi órai munkák vezetése, Összesítők pontos kitöltése, megjegyzés rovat -(ha két tanszakos, fél tanszakos, kötelező hangszeres stb.,!) Az adminisztrációs feladatok elkészítésének és a kész lapok leadásának határideje: SZEPT. 12 IX. Látogatási terv Igazgatói látogatási napok : hétfő, kedd, csütörtök, péntek Az elmúlt években fokozatosan megszűnt a tanszakvezetői státusz, sőt igazgató-helyettese sincs az intézménynek. Ezért ebben a tanévben mintegy általános tanszakvezető feladatokat lát el Váradyné Egri Anna, díjazás s órakedvezmény nélkül. Feladata sokkal inkább az igazgató akadályoztatása esetén való helyettesítés, illetve szakmai tanácsadás és konzultáció 13

14 Az óralátogatások célja: A kollégák mindennapi munkájának segítése, adminisztrációs feladatok ellenőrzése. A minősítés előkészítése. Az óralátogatási lapok alapján történő értékelés. Szempontjai: A tanár-diák kapcsolat minősége, a tanári munka alapossága, szakmai eszközök felhasználása, a zene szeretetének kialakítása, megőrzése, sikerélmény-nyújtás már az órán is X. Helyi iskolai szintű rendezvények, bemutatók Feladat: az országos illetve területi versenyek anyagának elsajátítása, ezek válogatószerű meghallgatása, a kiemelkedő növendékek delegálása a versenyekre. Ehhez kapcsolódó rendezvényeink: Házi válogatók házi felkészítő meghallgatások. A versenyek kötelező anyagát a tanszakok növendékei megtanulják, közös órán áttekintik- a jól sikerült versenyre küldhető növendékeket delegálják, illetve ha a földrajzi hely megengedi, a gálát közösen (tanszaki kirándulás keretében) megtekintik. A hangszerbemutatók újraértékelése: tematikus jellegű mesés bemutatók, ahol a kézművesek bábjátékkal illusztrálják a mesét A nemzeti ünnepeink megünneplése: Miután növendékeink az általános és középiskolákban részt vesznek az iskolák által szervezett ünnepségeken, ezért úgy gondoljuk, - a mi intézményünkben más jellegű megemlékezést kell kialakítani. Ezek a következők: Október 6.- Aradi vértanúk emlékünnepe Mivel az iskolákban kötelező a megemlékezés, így külön ünnepélyt nem szervezünk. A szolfézs órákon 1848 as dalokkal emlékeznek meg a hősökről Október os forradalom ünnepe Fúvószenekarunk a városi ünnep keretében nemcsak gyülekező és koszorúzó zenét játszi, de önálló zenei blokkal is kiveszi részét a műsorban. Január 22.- Magyar kultúra napja újításként szeretnénk átvállalni a városi feladatot: megemlékező műsort (más iskolák bevonásával) és kiállítást tervezünk erre az alkalomra Március 15.- az 1848-/49 es szabadságharc emlékünnepe - ahogy október 23.-án, így ezen az alkalmon is a fúvószenekarunk aktív részvételével készülünk az ünnepre. Szolfézs órákon a szabadságharc dalaival emlékeznek az ünnepre. Június 4.- A nemzeti összetartozás napja- Terveink szerint egy nemzeti zenei összeállítású hangversennyel emlékezünk meg e napról. A kézműves osztályok alkalmanként egy-egy plakát elkészítésével és annak kiállításával hívják fel a növendékek figyelmét az ünnepekre. 14

15 XI. Művészeti vizsgák Az iskolában tanított hangszerek évfolyamainak száma, és ennek megfelelő besorolásuk: HOSSZÚ TANSZAKOK 2+10 évfolyam hegedű, gordonka, gitár, zongora, fuvola, trombita, furulya SAJÁTOS TANSZAK: magánének 1+6 évfolyam alapfok 1+6 év, és nincs középfok Orgona (2+4)+4+4 évfolyam Brácsa (2+4)+2+4 évfolyam RÖVID TANSZAKOK 2+8 évfolyam klarinét, kürt, fagott, harsona, tenorkürt, tuba, tanszakon 2+6 évfolyam szaxofon tanszakon (2+4+2) Ebben a tanévben az alapvizsga iskolánkban : május között zajlanak Alapvizsgázó növendékek száma hangszerenként: zongora tanszak: 5 növendék (Malárik Eszter(ÚgyO), Ősz- Farkas Kincső(MSO), Al Agha Cintia Asoum, Károly Regina, Nagy Jázmin(KP) Fuvola tanszak: növendék Klarinét tanszak: 5 növendék (Mikes Nóra, Orosz Júlia Sára, Izsák Viktória, Szabó Melinda, Kőszegi Csongor) Szaxofon: 1 növendék (Kőszegi Zsolt) Trombita: Tuba:. Baritonkürt:. növendék Orgona: növendék Hegedű: 3 növendék(horváth Flórián, Muratov Lea, Bencze Eszter) Cselló: 2 növendék (Nagy Laura, Kelemen Huba) Magánének: növendék (csak) Szolfézs:..növendék 15

16 XII. Eseménynaptár Éves feladatok (oktató és egyéb) naptári egybeszerkesztett rendszere felelősök megnevezésével Jelmagyarázat: A pedag. program módosítás alapján kijelölt ún. matricás hangversenyek Dátum Feladat Felelős augusztus: Vonós zenekari tábor Váradyné Egri Anna Alakuló értekezlet Igazgató, téma: év előkészítő feladatok h Tanévnyitó értekezlet téma: munkaterv, feladatok igazgató Szeptember 2-3. Iskolákkal kapcsolat felvétel, teremdíszítés szaktanárok- elsősorban:r. Faragó Zsuzsanna, Pribay Valéria 4. Órabeosztás Szaktanárok, szolfézstanárok, 5. Órarend szerinti tanítás Szaktanárok 10 Vezetői konzultáció Témák: tandíjkedvezmények, aktuális feladatok 12 adminisztráció leadása Szaktanárok, iskolatitkár Kottavásár iroda, szaktanárok Október 1 Koncert Kocsis Anna- Molnár Ildikó 4. Aradi vértanúk városi ünnepélye Részt veszünk az ünnepségen Szolfézs órákon megemlékezés a hősökről R. F. Zs. Pribay Valéria, Vozáry Klára 8. Műv. Alapvizsga 1. értesítő Iroda- Szaktanárok Énektanárok hangversenye Onder Ágnes 23 Városi ünnepség Koszorúzás, Zenekari közreműködés Fejes István -Vozáry Klára 26.-nov3 Őszi Szünet November 14 Klasszikus táncok zongorára 16. Szombat 18 h Műv. Alapvizsga 2. Értesítő Ossó János fúvószenekar koncertje-szemere Pál ált Iskolában Újváriné Györffy Orsolya-zongora tanszak Iroda, Szaktanárok Fejes István Szilágyi Levente Zenekari tagok: Bálint Ádám és Kovács Benedek 19 B meghallgatás Újváriné Györffy Orsolya 20 Táncok estje növendék koncert Nevelési értekezlet igazgató December Kocsis Anna- Molnár Ildikó 16

17 2 Műv. Alapvizsga 3. értesítő Iroda, Szaktanárok 2-19 Félévi hangversenyek Szaktanárok 6-7 Mikulás rendezvények a Szolfézs tanárok szolfézs csoportokban 7 Ünnepi hangulatban Vozáry Klára, Munkácsi Ádám Ajándék tárgyak készítés 12 Rézfúvó tanszak közös órája Balázs András- Szilágyi Levente 14 Ünnepi hangulatban II Vozáry Klára, Munkácsi Ádám az elkészített jándéktárgyak bemutatója, mini koncerttel egybekötött ajándék-börze 21-jan5 Téli szünet Január Szolfézs jegyek kiírása Szolfézstanárok Félévi adminisztráció szaktanárok, iroda 17. Félév vége, Félévi értesítők dátuma Szaktanárok 24 Bizonyítvány kiosztásának vége Szaktanárok 22. Magyar kultúra napja Munkácsi Ádám - Vozáry Klára - Onder Ágnes Félévi nevelési értekezlet igazgató Február 4 Téli zene növendék-hangverseny Molnárné S. Okszána - Váradyné Egri Anna- Balázs András 20 Négykezes koncert Molnárné S. Okszána- zongoratanárok iskolai válogató a szolfézs versenyre R. Faragó Zsuzsanna, Pribay Valéria Március 2 Nevezési határidő a VIII. országos Ádám Jenő dalversenyre Onder Ágnes 4 Alapítványi koncert Váradyné Egri Anna Vozáry Klára- Molnár Ildikó 15. Városi ünnepség Fúvószenekar koszorúzás 25 Felvételi meghirdetése plakátok: Iskolák, ovik Veresegyházi Szolfézs verseny Veresegyházi területi Rézfúvós kamarazenei verseny Járási Székely Bertalan rajzverseny Fejes István Vozáry Klára Rigóné Faragó Zsuzsanna R. Faragó Zsuzsanna Pribay Valéria Szilágyi Levente- Balázs András Vozáry Klára Április 9 Tanári hangverseny Balázs András- Pribay Valéria 14 NEK növendékekek hangszerválasztásának lejelentése Tavaszi szünet R. Faragó Zsuzsanna- Pribay Valéria 17

18 Tanszaki kirándulás: Találkozó a Csömöri Rézfúvós tanszakkal Hangszerbemutató előadások a zeneiskolában és a Petőfi Iskolában Tavasz zenéje Tavasz zenéje - koncert az Molnárné S. Okszána Szivárvány Óvoda ovi- galériájában 28. Felvételi meghallgatás (csak a telj. újaknak, főleg Ovi; Kek; Nek. 30 Felvételi jegyzőkönyv leadási R. Faragó Zsuzsanna határideje Május 10 zenei játszóház Munkácsi Ádám- Kocsis Anna 12. A felvételizők kiértesítése az elért eredményről Fehér Galamb VII. Országos R. Faragó Zsuzsanna Hagyományőrző Műveltségi Verseny 19 cselló tanszaki hgv Pribay Valéria 21. Szolfézs Műv. alapvizsga R. Faragó Zsuzsanna Művészeti alapvizsga Szaktanárok (hangszeres) VIII. országos Ádám Jenő Onder Ágnes dalverseny - Szolnok 26-június 31. Vizsgák Szaktanárok 31 Városi Gyermeknap Fúvószenekari szereplés Június 4 Nemzeti Összetartozás napja koncert Szilágyi Levnte Balázs András Váradyné Egri Anna Molnár Ildikó R. Faragó Zsuzsanna Pribay Valéria Szolfézs tanszak jegyzőkönyve alapján iroda Fejes István Molnárné S. Okszána Szilágyi Levente 5 Fuvola tanszaki Munkácsi Ádám 2-12 Szolfézs vizsgák 12 Énektanszak musical estje Onder Ágnes 13 Bizonyítványírás, szaktanárok adminisztráció, 16 Bizonyítványírás, adminisztráció, 17. Egyeztetés Igazgató, szaktanárok 18 Vizsgalap értékelés, kiállítás ajándékvásárlás h Tanévzáró ünnepély igazgató 20. Beiratkozás (csak a már tanulói jogviszonyban lévő növendékek, illetve az áprilisi meghallgatás alapján felvételt nyert növendékeknek szaktanárok, - Újváriné Györffy Orsolya- Vozáry Klára tanárok 18

19 23-27 Képzőművészeti tábor Vozáry Klára Leltár, létszám-egyeztetés, leadás Szaktanárok- tanszakonként közösen 27. péntek Tanévzáró értekezlet igazgató augusztus Zenekari táborok III. Tűzvédelmi oktatás A tűzvédelmi oktatás időpontja: november A működtető által megbízott intézményi tűzvédelmi felelős: Szalontai Béláné Meghívott előadó: Rieder Gabriella A tűzvédelmi és riadóterv az SzMSz mellékletében megtalálható XIV. Az intézmény munkaterve a következő dokumentumok előírásai szerint, illetve figyelembevételével készült: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. Törvény évi CXXIV. törvény A nemzeti köznevelésrõl szóló évi CXC. törvény módosításáról A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete A Kormány 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet A Kormány 1599/2013. (IX. 3.) Korm. határozata a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozatnak az oktatási, a szakképzési területen való végrehajtásáról évi CXXXVII. törvény 229/2012 (VIII.28) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 110/2012.(VI.4.) Korm. rend. a nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről, és alkalmazásáról 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről évi XXXIII. Törvény a közalkalmazottak jogállásáról évi I. törvény a munka törvénykönyvéről évi XCIII. Törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII.26.)MÜM rendelet a munkavédelmi tv. Végrehajtásáról évi XXXI. Törvény tűzvédelemről 30/1996 (XII.6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről 1999.évi LXXVI. Törvény a szerzői jogról 28/2012. (IX.4.) NGM rendelet évi munkaszüneti napok körüli munkarendről 19

20 XV. Legitimációs záradék A 2013/2014. tanév Munkatervét a Városi Zeneiskola tantestülete a tanszaki értekezleteken egyeztette, és a Augusztus 30.-i Tanévnyitó értekezletén 5./ sz. határozatával elfogadta. Pécel, szeptember 9. Kovács Ernőné igazgató Hitelesítők: 20

28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről

28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

K o n t r a s z t o k A. M. I. M u n k a t e r v e 2010-2011.

K o n t r a s z t o k A. M. I. M u n k a t e r v e 2010-2011. K o n t r a s z t o k A. M. I. M u n k a t e r v e 2010-2011. Megyei, regionális, és országos rendezvények és tanulmányi versenyek XIII. Országos Koncz János hegedűverseny Kovács Dénes emlékére A verseny

Részletesebben

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját:

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját: Dunaföldvári Bölcskei Madocsai Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskola 7020 Dunaföldvár, Templom u. 9. 75/541-247, Tel /Fax: 75/541-013 OM 201167 2014/2015 tanév

Részletesebben

A Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014 tanévre vonatkozó Munkaterve

A Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014 tanévre vonatkozó Munkaterve 1 A Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014 tanévre vonatkozó Munkaterve 1. A 2013/2014 tanév legfontosabb időpontjai 1.1. A szorgalmi idő legfontosabb eseményei Tanévnyitó

Részletesebben

Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola Szarvas, Kossuth tér 3. MUNKATERV. 2013/2014. tanév

Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola Szarvas, Kossuth tér 3. MUNKATERV. 2013/2014. tanév Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola Szarvas, Kossuth tér 3. MUNKATERV 2013/2014. tanév Tanszakvezetők: vonós: Vas István zongora, harmonika: Iváncsó Viola fúvós, ütő: Szabados Tóth Gábor csoportos:

Részletesebben

35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról 1

35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról 1 OptiJUS Opten Kft. I 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról 1 Közlönyállapotban

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN

I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN 1 I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN 1. Az erőforrások miniszterének a 2014-2015-ös tanév rendjéről szóló rendelete értelmében a tanév kezdő napja 2014. szeptember

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

SULINAPTÁR A 2013/2014-ES TANÉVRE

SULINAPTÁR A 2013/2014-ES TANÉVRE TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SULINAPTÁR A 2013/2014-ES TANÉVRE Körösladány 2013. TECHNIKAI INFORMÁCIÓK Dokumentum megnevezése Tüköry Sulinaptár 2013/2014. A szöveget előkészítette Kálmán János intézményvezető

Részletesebben

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. (Kodály Zoltán) OM azonosító: 031528 VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete

Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Művészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Címe: 2400 Dunaújváros,

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához, művészeti áganként Zeneművészeti ág: Tantárgy

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET

A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET A szorgalmi idő: 2013. szeptember 2-től 2014. június 13-ig Az első tanítási nap: 2013. szeptember 2. hétfő Az utolsó tanítási nap: 2014. június 13. péntek Az utolsó,

Részletesebben

SZENT IMRE KATOLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÓVODA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA AMI intézményegység

SZENT IMRE KATOLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÓVODA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA AMI intézményegység SZENT IMRE KATOLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÓVODA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA AMI intézményegység OM azonosítója: 033665 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény dátum tanítási nap sorszáma tanítás nélküli munkanap sorszáma Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája nap egyéb esemény időpont (óra:perc) felelős 2015. augusztus

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

Alapfok: 1-4 évfolyam. b.) Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Alapfok: 1-4 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam

Alapfok: 1-4 évfolyam. b.) Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Alapfok: 1-4 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam A L A P Í T Ó O K I R A T ált.isk. 5.sz.melléklet Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 319/2000. (IX.21.) számú határozata a Liszt Ferenc Zeneiskola alapító okiratáról. Az államháztartásról szóló

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Munkaterv Művészeti intézményegység. 2010/2011 tanév

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Munkaterv Művészeti intézményegység. 2010/2011 tanév Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Munkaterv Művészeti intézményegység 2010/2011 tanév Készítette: Adorjánné Visontai Katalin művészeti intézményegység vezető 2010.

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉVES MUNKATERVE 2015/2016.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉVES MUNKATERVE 2015/2016. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉVES MUNKATERVE 2015/2016. A Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola 2015/2016-os tanévi programtervezete: 2015. augusztus Dátum 24. H 25. K 9.30: Vezetőségi értekezlet;

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS. 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS. 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, OM azonosítója: 039985 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet 1. A pedagógusok iskolai végzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév munkaterve

A 2015/2016-os tanév munkaterve Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézménye A 2015/2016-os tanév munkaterve Készítette: Rokolya Csaba igazgató A nevelőtestület 2015. augusztus 31-i ülésén

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI SÁNDOR FRIGYES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Szakmai Munkaterve. a 2014-2015-ös tanévre

A DUNAÚJVÁROSI SÁNDOR FRIGYES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Szakmai Munkaterve. a 2014-2015-ös tanévre A DUNAÚJVÁROSI SÁNDOR FRIGYES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Szakmai Munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Intézményünk a Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola Munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. (Kodály Zoltán) OM azonosító: 031528 VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 20. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Thuri György

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium, Művészeti

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat 5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat Hónap Nap Óra Felelős Esemény aug. 29. 8.00- Szlovák Keresztényné P.Zs. Szept. 06-07. 01.h 8.00 Szlovák

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016. Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői

Munkaterv 2015/2016. Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői szeptember 2. Tűzvédelmi oktatás szeptember 2. 16:30 Szülői ért. szeptember 3. 14:00 Hip-hop bemutató szeptember 4. Szakköri

Részletesebben

A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév (2013.08.25.

A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév (2013.08.25. A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév (2013.08.25. I. A 2013/2014. tanév fontos időpontjait és a tanév rendjét a 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet határozza

Részletesebben

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját:

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját: Dunaföldvári Bölcskei Madocsai Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskola 7020 Dunaföldvár, Templom u. 9. 75/541-247, Tel /Fax: 75/541-013 OM 201167 2014/2015 tanév

Részletesebben

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés ALAPÍTÓ OKIRAT 3. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Esztergomi Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola MUNKATERVE (2014 2015. TANÉV) Készítette: Stipkovits Fülöp intézményvezető-helyettes

Esztergomi Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola MUNKATERVE (2014 2015. TANÉV) Készítette: Stipkovits Fülöp intézményvezető-helyettes Esztergomi Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola MUNKATERVE (2014 2015. TANÉV) Készítette: Stipkovits Fülöp intézményvezető-helyettes 1 Az iskolai munkatervet a nevelőtestület egyhangúan elfogadta 2014.

Részletesebben

2.) Telephelyek: a.) Kisfaludy Utcai Tagiskola, 7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 26. Évfolyamok száma: Előkészítő: 1 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam

2.) Telephelyek: a.) Kisfaludy Utcai Tagiskola, 7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 26. Évfolyamok száma: Előkészítő: 1 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam A L A P Í T Ó O K I R A T Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 319/2000. (IX.21.) számú határozata a Liszt Ferenc Zeneiskola alapító okiratáról. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben

SZEPTEMBER ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA MŰVÉSZETOKTATÁS ÓVODA. Munkaidőnyilvántartó lapok, naplók ellenőrzése OKTÓBER. Munkaidőnyilvántartó lapok kiadása

SZEPTEMBER ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA MŰVÉSZETOKTATÁS ÓVODA. Munkaidőnyilvántartó lapok, naplók ellenőrzése OKTÓBER. Munkaidőnyilvántartó lapok kiadása SZEPTEMBER szeptember 1. Évnyitó szeptember 1. szeptember 2. szeptember 7. Angol nyelvi szintfelmérés a 9. nyelvi előkészítő évfolyamon, csoportbontások Művészetoktatás beindítása zongora, furulya, fuvola,

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Intézmény neve: József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 032 462

Intézmény neve: József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 032 462 Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés

A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés 2012.08.24. 2012.08.27. Javító, pótló és osztályozóvizsgák Kezdési idő: 8:00 2012.09.03. Veni Sancte Kezdési

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység Dátum Nap Tan. nap. Szám Esemény Megjegyzés 20. Szerda 21. Csütörtök alakuló értekezlet 9:00 22. Péntek 23.

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Különös közzétételi lista Alapfokú Művészeti intézmények. 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet alapján

Különös közzétételi lista Alapfokú Művészeti intézmények. 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet alapján Intézmény neve: Levendula Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 200223 Különös közzétételi lista Alapfokú Művészeti intézmények 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet alapján 1. A ok iskolai végzettsége, szakképzettsége

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben