Jugend träumt Taten, die sie mal vollbringt. (Valeria Koch) Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium. 2012/2013-as tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jugend träumt Taten, die sie mal vollbringt. (Valeria Koch) Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium. 2012/2013-as tanév"

Átírás

1 Jugend träumt Taten, die sie mal vollbringt. (Valeria Koch) Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 2012/2013-as tanév Nem a kezdet, ami nehéz a befejezés, a tökéletesítés. Tisztelt Szülık! (Koch Valéria) A szórólappal olyan fontos információkhoz szeretnénk juttatni Önöket, amelyek segítségükre lehetnek abban, hogy továbbra is partnerként mőködjünk együtt. Englenderné Hock Ibolya igazgató

2 A szülık és a tantestület együttmőködési formái 1. Szülıi értekezletek szeptember oszt. szülıi értekezlet szeptember 11. ált. isk. szülıi értekezlet szeptember 18. gimn. szülıi értekezlet A második félévben a szülıi értekezletek egyedi rendben zajlanak (január, május). 2. Fogadóórák november óráig április óráig 3. Szülıi szervezet (Szülıi Választmány) elnök: Dr. Buda Péterné 4. Nyílt napok október 16. leendı külsıs gimnazistáknak február 5. leendı kiselsısöknek 5. Hogyan segíthetik a szülık a nevelı-oktató munkát? I. Kérjük a Tisztelt Szülıket, hogy adójuk 1 %-ával, illetve anyagi lehetıségeikhez mérten további összegekkel támogassák iskolánk alapítványát. A személyi jövedelemadó 1 %-át felajánlhatják alapítványunk javára: Pécsi Oktatási Központ Bildungszentrum Fünfkirchen Alapítvány Adószám: II. A Tiborcos Szülık a Gyermekekért Egyesületet a tanulók kulturális nevelése támogatásának céljából hoztuk létre (KOSZ). Az adományok sárga csekken fizethetık be, amelyet az osztályfınöktıl vagy a titkárságon lehet kérni. Információk Az intézmény kódja: Tagozatkód: 01 kéttannyelvő német nemzetiségi Levélcím: 7624 Pécs, Tiborc u. 28/1. Telefon: 72/ , Fax: 72/ Honlap: (www.dus.sulinet.hu) Szervezeti felépítés Englenderné Hock Ibolya igazgató Khín István igazgatóhelyettes Vargáné Fáth Éva általános iskolai igazgatóhelyettes Dr. Dávid Gabriella kollégiumi igazgatóhelyettes Schneringer Péter gazdasági igazgatóhelyettes Göndöcné Jákics Kornélia az alsó tagozat vezetıje, ifjúságvédelmi felelıs Mustó-Balogh Ildikó pedagógiai asszisztens Kövesné Végh Ágnes iskolatitkár Pályaválasztás gimn.: Englenderné Hock Ibolya ált. isk.: Vargáné Fáth Éva Kétszintő érettségi Khín István Munkaközösség-vezetık Zwickl Erzsébet német

3 Dr. Putnokyné Rockenstein Ilona német (ált. isk.) Amreinné Pesti Ágnes DFU Bonyai Lajos - angol Hebling Eszter reál Harciné Nyéki-Takács Andrea humán Lantosné Csısz Edit testnevelés Diákönkormányzatot segítı tanár gimn.: Markovics Ákos ált. isk.: Várhalmi-Hujber Éva A 2012/2013-as tanév 1. A tanév rendje elsı tanítási nap: szeptember 3. utolsó tanítási nap: június 14. elsı félév vége: január 11. ıszi szünet: október 27-november 4. téli szünet: december január 2. tavaszi szünet: március 28-április Fontos dátumok Szeptember 5. Jelentkezési határnap az október-novemberi érettségi vizsgákra 21. Jelentkezési határnap az OKTV-re 25. Szülıi Választmány, Egyesület, Iskolaszék megbeszélések Október 1. Zenei világnap megemlékezés ének órákon 2. Német nyelvtanfolyam indul leendı kiselsısöknek 5. Megemlékezés az aradi vértanúkról osztálykeretben 11. Szecskaavató 16. Gimnáziumi nyílt nap külsıs 8. osztályosoknak 16. Szülı Választmányi ülés 19. Német elıkészítı indul leendı gimnazistáknak 19. Október 23-i ünnepély 22. Tanítási szünet November İszi emelt szintő szóbeli érettségi vizsgák 8. Márton-napi lampionos felvonulás 10. Ált. isk.: szünet Gimn.: tanítás İszi középszintő szóbeli érettségi vizsgák 30. Kézmőves délután December 4. DSD II írásbeli vizsga a 12. évfolyamosoknak évf.: tanítási szünet 6. Mikulás-kupa 7. Német verseny külsıs 8. osztályosoknak 10. Jelentkezés a központi felvételire a 8. évfolyamosoknak DSD II szóbeli vizsga a 12. évfolyamosoknak 19. Karácsonyi mősorok 21. Téli szünet elıtti utolsó tanítási nap Hegyi-Manó sítábor alsósoknak

4 31. Felsıoktatási Felvételi Tájékoztató megjelenése Január Szülıi értekezlet egyedi rendben. 19. Központi írásbeli felvételi vizsga a 8. osztályosoknak. 19. Szalagavató Iskolai sítábor 24. Pótló központi felvételi vizsga 25. Alsós farsang. Február 2. Svábbál 5. Nyílt nap és tájékoztató a leendı kiselsısök szülei számára 15. A tavaszi érettségire és egyetemre/fıiskolára jelentkezés határnapja 15. Ált. isk. felvételi lapok továbbítása évf.: Szóbeli felvételi vizsgák. 23. Felvételi vizsga a gimnáziumban 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja Családos sítábor 28. Pótfelvételi vizsga a gimnáziumban Március DSD I írásbeli vizsga a 8. évf. számára 11. Muzsikáló kollégium 14. Március 15-i ünnepély évf.: A tanulói adatlapok módosításnak lehetısége Április 16. A holocaust áldozatainak emléknapja 22. Megemlékezés Koch Valériáról évf. kiértesítése a felvételrıl 30. Kollégiumi ballagás Május Szülıi értekezlet egyedi rendben. 1. Tanítási szünet évf.: Utolsó tanítási nap 3. Német nemzetiségi nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsga évf. ballagása 6. Magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsga 7. Matematika írásbeli érettségi vizsga 8. Történelem írásbeli érettségi vizsga 29. Kompetenciamérés a 4., 6., 8. és 10. évfolyamokon (olvasás-szövegértés, matematikai eszköztudás) és kisebbségi nyelvismeret a 4. évfolyamon Június DÖK-nap a diákok igénye szerint 2. Pedagógusnap Emelt szintő szóbeli érettségi vizsgák 13. Rock Valéria Koncert évf. ballagása Középszintő szóbeli érettségi vizsgák A középszintő szóbeli érettségi vizsgák B középszintő szóbeli érettségi vizsgák 27. Gimnáziumi beiratkozás 3. Félévi értesítı kiosztása január 18.

5 4. Tanévzáró, bizonyítványosztás június Napközi, menza és kollégiumi díj befizetése Helye: kollégium pénztár Ideje: (pót ) szeptember (pót 24.) október 8-9. (pót 15.) november (pót 26.) december (pót 17.) január (pót 21.) február (pót 18.) március (pót 18.) április (pót 22.) május (pót 20.) 6. A hiányzások igazolása A tanuló betegségét a betegség elsı napján a szülı bejelenti az osztályfınöknek vagy az iskola titkárságán. Beteg tanuló hiányzásáról a gyógyulás után 8 napon belül orvosi igazolást kell hozni! Rosszullét esetén tanára tudtával felkeresi az iskolaorvost vagy az ı távollétében a védınıt, akiktıl betegség esetén arra a napra kaphat igazolást. Ezután köteles felkeresni a háziorvost és a betegség további idejére tıle hoz igazolást. Napközbeni rosszullét esetén osztályfınöktıl és szaktanártól el kell kéretızni. Önkényesen nem hagyható el az iskola. Utólagosan igazolt, elıre be nem jelentett távollét (pl. orvosi vizsgálat, tüdıszőrés, fogorvosi rendelés, családi és egyéni elfoglaltság stb.) igazolatlannak minısül. A tanuló számára a szülı egy tanévben 3-szor 1 napot igazolhat úgy, hogy elızetesen kikéri az osztályfınöktıl a gyermeket. Külföldi utazás esetén az igazgatóhoz kell kikérıt benyújtani, függetlenül az utazás hosszúságától. A szülıt az elsı óra igazolatlan hiányzás után írásban értesítjük és 10 óra igazolatlan mulasztás esetén a törvény értelmében értesítenünk kell a területileg illetékes kormányhivatalt. 7. Egészségügyi ellátások rendje Ifjúságorvos: Dr. Kovács Ágnes Ifjúsági védını: Némethné Märcz Anikó Védınıi fogadóóra: hétfı Gyógytestnevelés vagy testnevelés alóli felmentés csak szakorvosi igazolással az iskolaorvos javaslatára adható. Az igazolásokat szeptember 15-ig kell benyújtani a védınınek. Fogorvosi szőrıvizsgálat évente két alkalommal kötelezı Fogorvos: Dr. Ludwig Marianna 8. Tehetséggondozás Szakkörök tantárgyi szakkörök Színjátszó csoportok irodalmi színpad (német és magyar)

6 Kórusok német kórus (ált. isk., gimn.), kamarazenekar Tánccsoport alsós és felsıs német tánccsoportok Sportolási lehetıségek sportolási lehetıséget tanórán kívül az iskolai sportegyesület (SKSE) biztosít Versenyek OÁTV, OKTV, egyéb országos, regionális, ill. helyi versenyek. Oktatott idegen nyelv: angol Ösztöndíj lehetıségek Goethe-Institut nyári tanfolyam (11. évf.) DAAD (érettségizıknek) 9. Az iskola speciális kínálata Az iskola programjának szerves része a magyarországi német kultúra, a hagyományok megismerése, ápolása és a jelenkor német kulturális értékeinek közvetítése. Osztrák, német, dél-tiroli, dániai és erdélyi cserekapcsolataink révén kiemelkedı teljesítményt nyújtó tanulóinknak és mővészeti csoportjainknak tanulmányutakat szervezünk (Gnas, Essen, München, Oberhausen, Berchtesgaden, Wertheim, Bassano, Kovászna). A 12. osztályosok megszerzik a külföldön is elfogadott Sprachdiplom-ot, amely felsıfokú nyelvvizsgának felel meg. Az érettségi bizonyítvány az érettségi szintjétıl függıen német nyelvi felsı-, közép-, ill. alapfokú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékő. Mozgássérült tanulókat is tudunk fogadni. Az iskola saját kollégiummal rendelkezik, a 9. évfolyam tanulóinak feltétel nélkül biztosítjuk a helyet. 10. Megközelíthetıség, közlekedés Az iskola megközelíthetı a távolsági buszpályaudvartól a 30-as busszal (Vásárcsarnok) a végállomásig (Kürt u.).

A Páterdombi Szakképzı Iskola munkaterve a 2009/2010. tanévre

A Páterdombi Szakképzı Iskola munkaterve a 2009/2010. tanévre Báthory István Kereskedelmi, Vendéglátó, Idegenforgalmi Székhelyiskola István Báthory School of Commerce, Catering and Tourism Kinizsi Pál Mezıgazdasági és Élelmiszer-ipari Tagiskola Pál Kinizsi Secondary

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Valeria Koch Gymnasium, Grundschule, Kindergarten und Schülerwohnheim OM: 200406 H - 7624 Pécs / Fünfkirchen Tiborc u. 28/1. Tel.: +36 72 514

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány 2015/16 tanévre Baranya megye Tartalom I. fejezet... 5 Kedves Olvasó!... 5 Hova tovább? A közoktatás intézményei a 8. osztály után... 7 A felvételi eljárás ütemezése

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Bevezetés: Általános tudnivalók a házirendrıl (hatálya és nyilvánossága)

H Á Z I R E N D. Bevezetés: Általános tudnivalók a házirendrıl (hatálya és nyilvánossága) H Á Z I R E N D Bevezetés: Általános tudnivalók a házirendrıl (hatálya és nyilvánossága) A Vegyipari Szakközépiskola házirendje az érvényben lévı törvények és rendeletek alapján, az iskola helyi pedagógiai

Részletesebben

VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. 2014-2015-öS TANÉVRE SZÓLÓ NAPTÁRI ÜTEMTERVE

VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. 2014-2015-öS TANÉVRE SZÓLÓ NAPTÁRI ÜTEMTERVE VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014-2015-öS TANÉVRE SZÓLÓ NAPTÁRI ÜTEMTERVE Hónap Nap (ok) Események, rendezvények, ünnepélyek Felelős (ök) Szervező (k) 9:00 órától a nevelőtestület

Részletesebben

A Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat közzétételi listája

A Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat közzétételi listája A Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat közzétételi listája 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgyak

Részletesebben

Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TANÉV RENDJE 2012/2013. Készítette: Kovács Dániel igazgató AUGUSZTUS

Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TANÉV RENDJE 2012/2013. Készítette: Kovács Dániel igazgató AUGUSZTUS Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TANÉV RENDJE 2012/2013. Készítette: Kovács Dániel igazgató AUGUSZTUS 20. vasárnap 21. kedd sági értekezlet 22. szerda Javító

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014. október 1.

Különös közzétételi lista 2014. október 1. Különös közzétételi lista 2014. október 1. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége: Sorszám 1. 2. Munkakör Végzettség Tanító: 7 fő 7 fő tanító ( tanítóképző főiskola ) Tanár általános iskolában:

Részletesebben

Magyarországon tanulni. Tájékoztató füzet Magyarországon élô külföldi szülôknek és fiatal felnôtteknek

Magyarországon tanulni. Tájékoztató füzet Magyarországon élô külföldi szülôknek és fiatal felnôtteknek Magyarországon tanulni Tájékoztató füzet Magyarországon élô külföldi szülôknek és fiatal felnôtteknek Írta: Medjesi Anna Lektorálta: Erdélyi Zsuzsanna Fényképek: Hernád Géza és Rónai Gergely Grafikai kivitelezés:

Részletesebben

Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 tanév. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 tanév. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Munkaterve a 2014 2015 tanévre Ságújfalu, 2014. augusztus 27.. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás

Részletesebben

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2014/2015. tanévi MUNKATERVE Pilisvörösvár, 2014. szeptember Dr. Guth

Részletesebben

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve 2014-2015-ös tanév Tartalomjegyzék A tanév kiemelt feladatai... 3 A tanulók teljesítményének mérése... 5 Pedagógusképzés, továbbképzés... 6 Ellenőrzési,

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 30/2007.(III.29.) sz. Képviselı-testületi határozattal jóváhagyott változat 2 1. SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 1/1.

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Munkaterv 2008/2009. Móra Ferenc Általános Iskola

Munkaterv 2008/2009. Móra Ferenc Általános Iskola Munkaterv 2008/2009 Móra Ferenc Általános Iskola Ezt a munkatervet a Móra Ferenc Általános Iskola Pedagógiai programja, a nevelıtestületi értekezleten elhangzott és elfogadott javaslatok, valamint a szakmai

Részletesebben

Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 2014-2015.tanév munkaterve

Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 2014-2015.tanév munkaterve Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 2014-2015.tanév munkaterve Összeállította: Marosánné dr.gáti Gabriella főazgató Jogszabályi háttér: 2011.évi CXC.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015 BUDAPEST XVIII. KERÜLETI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÉNEK-ZENEI NYELVI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 1181 Budapest, Vörösmarty utca 64. 06-1-291-5312 www.vmzene.hu OM: 035322

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. tanév

MUNKATERV 2014/2015. tanév Iktatószám: Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium OM 035322 MUNKATERV 2014/2015. tanév A munkatervet készítette: intézményvezető Budapest, 2014. szeptember

Részletesebben

SZÜLŐK KÖNYVE 2014/15

SZÜLŐK KÖNYVE 2014/15 SZÜLŐK KÖNYVE 2014/15 név osztály A Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 13:55 14:40 14:45 15:30 15:30 16:15 16:15 17:00 SZEMÉLYES ADATOK Név: Osztály : Születési hely, idő: Lakcím: Lakástelefon:

Részletesebben

Munkaterv. 2014/2015. tanév. Győri Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola. 9024 Győr Kálvária utca 20. Készítette:

Munkaterv. 2014/2015. tanév. Győri Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola. 9024 Győr Kálvária utca 20. Készítette: Munkaterv 2014/2015. tanév Győri Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola 9024 Győr Kálvária utca 20. Készítette: Szöllősi Zoltánné iv. Pap Adrienn ivh. Reider Szilvia ivh. Bognár Edit mv. Janekné Marton

Részletesebben

ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM. A 2014/2015. tanév helyi rendje

ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM. A 2014/2015. tanév helyi rendje ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM A 2014/2015. tanév helyi rendje Készült az emberi erőforrások minisztere 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelete A 2014/2015. tanév rendjéről es az

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

fazekas@fmg.hu Aranyi Imre intézményvezető

fazekas@fmg.hu Aranyi Imre intézményvezető DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014 2015-ös TANÉV MUNKATERVE OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2014. augusztus Cím: 4025 Debrecen, Hatvan u. 44. (52) 413-758 Fax: 413-758(17) E-mail: fazekas.gimn@iskola.debrecen.hu

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben