A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése november 14-én (csütörtök) órai kezdettel munkaülést tart.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. november 14-én (csütörtök) 14.00 órai kezdettel munkaülést tart."

Átírás

1 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése november 14-én (csütörtök) órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt napirendek: 1. Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat é vi költségvetésének az I-III. negyedévi végrehajtásáról, és az év végéig várható teljesítéséről Előadó: Előkészítéséért felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciója Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Ratkovszky Judit pályázati referens 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013 (II.20) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens 4. Megyei szintű helyzetértékelő dokumentumok utómunkálata keretében a megyei tervezési dokumentumokat megalapozó regionális kitekintésű helyzetértékelő dokumentum Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető 5. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (III.) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens 6. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2013.szeptember október31.) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens Kérem, a testület ülésén megjelenni szíveskedjen. Tájékoztatom, hogy a közgyűlés anyagai a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján megtekinthetők. V e s z p r é m, október 30. Lasztovicza Jenő sk.

2 Szám: 02/297-3/2013. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november14-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról, és az év végéig várható teljesítéséről Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Önkormányzati Iroda dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

3 Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87. (1) bekezdése előírja, hogy az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban kell tájékoztatni a közgyűlést. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése évi költségvetését a 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendeletével ezer Ft bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el. A költségvetés három alkalommal került módosításra, melyet követően a költségvetés főösszege ezer Ft-ra módosult. Bevételek alakulása A bevételek a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek nélkül ezer Ft-on, 56,03 %-on teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. A bevételi források közül az intézményi működési bevételek időarányos szint felett teljesültek ezer Ft összeggel, ami 10,77%-os túlteljesítést jelent. A tervezetthez képest jelentkező jelentős többletbevétel a továbbszámlázott szolgáltatásokból, az azokhoz tartozó ÁFA megfizetésből, az Önkormányzati Kupa részvételi díjbevételéből, turisztikai kiadvány megjelentetéséből adódó államháztartási körön kívüli hozzájárulásokból, illetve elhasznált mobiltelefonok értékesítéséből adódik. A központi források között szerepel a megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása előirányzat, ami az önkormányzat működésének elsődleges központi költségvetési forrását biztosítja. Folyósítása időarányosan, illetve feladat függően történt. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek összességében szintén túlteljesítést mutatnak. Számítógép értékesítésből 63 ezer Ft bevétel keletkezett. A pénzügyi műveletek bevételein 100 ezer Ft teljesült, amely a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódlásából származó Balatontérségi Terület- és Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft 100 ezer Ft névértékű üzletrészének értékesítésből származik. Értékesítésből származó további bevétel nem várható. A felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzat az önként vállalt feladatok forrása az önkormányzat Munkáltatói Lakásépítési Alap számlájára érkezett törlesztő részletek ezer Ft bevételeit tartalmazza, melyhez kapcsolódóan felhalmozási kamatbevételként 157 ezer Ft realizálódott. Az államháztartási körön belülről származó egyéb támogatások forrásai részben a Veszprém Megyei Munkaügyi Központtal kötött megállapodás alapján a közfoglalkoztatás vonatkozásában teljesült bevétel 879 ezer Ft, valamint a fogszabályozási szakellátással összefüggésben elszámolás alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által nyújtott ezer Ft támogatás, továbbá az időközi önkormányzati választások lebonyolításával 175 ezer Ft kapcsolatban nyújtott támogatás. Működési célú támogatásként jelenik meg az önkormányzati Hivatalnál a évi alulfinanszírozás ezer Ft összege. A támogatások 5,4 %-os alacsony teljesítése abból adódik, hogy az előirányzat tartalmazza az ÁROP /A-2013-A kódszámú, a Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára megnevezésű projektre 2

4 megpályázott támogatás nagyságát, valamint a TÁMOP /1/A számú pályázaton nyert támogatás összegét. A pályázati előleg folyósítása csak az utolsó negyedév folyamán várható. A belső finanszírozási célú bevételek tartalmazzák a évi működési célú pénzmaradványt mely 27,92%-on teljesült a meghatározott feladatokkal összefüggésben. Az Önkormányzat a beszámoló időszakában ezer Ft költségvetési támogatást folyósított a Hivatal kiadásainak fedezetére. A költségvetés háromnegyed éves beszámolója szerinti ezer Ft bevétel teljesülése a jelenlegi jogszabályi előírásokból adódó duplikálás hatása, hiszen a Hivatalnak nyújtott költségvetési támogatás ezer Ft megjelenik az Önkormányzatnál központi forrásként, amely a valós képet jelentősen torzítja. Az önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodása stabilitást mutat. A pályázatok megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása azonban a likviditás megőrzése szempontjából szigorú gazdálkodási fegyelmet igényel. A bevételek tekintetében megállapítható, hogy a befolyó bevételekhez ugyanazon összegben kapcsolódnak a kiadások. A gazdálkodást segítő, a feladatkört bővítő lehetőségekre csak a munkáltatói kölcsön törlesztésből származó bevételek, valamint a tartalékok nyújtanak forrást. Kiadások alakulása Költségvetési kiadások a módosított előirányzathoz képest, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások nélkül 49,28 %-on teljesültek ezer Ft összegben. A személyi juttatások 62,27%-on alakultak. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 61,76%-on realizálódott, ami megfelel a s zemélyi juttatások teljesülése arányának. A személyi jellegű kiadások a Hivatal dolgozóinak munkabéréből, egyéb juttatásaiból, közfoglalkoztatásból, valamint a Közgyűlés tagjainak juttatásaiból adódtak. A dologi kiadások esetében a teljesítési adatok időarányos szint alatt teljesültek, 41,15%-ot mutatnak. Az Önkormányzat részére meghatározott feladatok csekély arányban valósultak meg (3/a melléklet). A területrendezéssel kapcsolatos évi feladatok időbeli csúszása azzal indokolható, hogy a t erületfejlesztési koncepció és program elkészítésére kiírt ÁROP pályázat pályázati kiírása, valamint beadási határideje módosult, így a kiadások elszámolhatósága érdekében a t ervezett feladatok megvalósítása szintén tolódik. Az Önkormányzat törekedett arra, hogy működése során a kötelező feladatokat teljesítse, ennek érdekében a költségvetésben meghatározott önként vállalt feladatok döntően az előző évről áthúzódott kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódnak. A dologi kiadások döntően a Hivatal költségvetésében merültek fel 60,56%-on teljesültek, mely az önkormányzat elhelyezéséből adódóan a társasháznak fizetett üzemeltetési, fenntartási költségekkel, valamint a napi működéssel kapcsolatosak. A támogatásértékű kiadásként ezer Ft teljesült, mely a képviselői munkával kapcsolatos kieső munkabér megtérítését 19 ezer Ft tartalmazza, továbbá ezer Ft összegben jelenik meg a hivatal évi alulfinanszírozás átadásának összege. 3

5 A működési célú pénzeszközátadások között elszámolt ezer Ft a Társadalombiztosítási Alapból származó pénzeszköz átadást jelenti a f ogszabályozási szakellátással összefüggésben. A beruházási kiadások összességében 96,97%-on teljesültek, mely feladatonkénti részletezését a 4. melléklet mutatja be. Az önkormányzat gazdálkodásának áttekintésénél figyelembe kell venni azt is, hogy a céltartalék, valamint az általános tartalék módosított előirányzatának összege ezer Ft, amellyel szemben nem áll teljesítési adat, hiszen csak az előirányzatok lebontását követően történhet tényleges pénzforgalmi kiadás, így ezen soroknak a tartalma a teljesítési viszonyszámokat torzítja. Az év végéig felmerült kiadások tervezésénél azonban kalkuláltunk a céltartalékban szereplő összegek bevonásával a tervezett támogatások mértékének megfelelő összeggel a területfejlesztési feladatok megvalósításával összefüggésben. A Veszprém Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló, az Állami Számvevőszék által készített jelentés megtárgyalásáról szóló 10/2012. (II.16.) MÖK határozat 2. melléklete szerinti Intézkedési terv 3. pontja előírja, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat az éves költségvetési előterjesztésekben mutassa be az értékcsökkenési leírás összegét, és ezzel arányban az elhasználódott eszközök pótlásának forrásigényét és lehetőségét. A megyei önkormányzat háromnegyed éves tárgyi eszköz állományi kimutatás alapján ezer Ft értékcsökkenést számolt el könyveiben. Az elszámolt értékcsökkenés mértékének alakulásában döntő hatással van a gép berendezés állomány értékcsökkenése, melyen belül a személygépkocsik után elszámolt összegek bírnak jelentős szereppel. Az önkormányzat az eltelt időszakban ezer Ft összegben végzett beruházást, mely az alapvető működési feltételek megteremtését szolgálta. Az elszámolt értékcsökkenés visszapótlására az önkormányzat a továbbiakban is különös figyelmet fordít... /2013. (XI.14.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 2. Felkéri a közgyűlés elnökét és a megyei jegyzőt, hogy az önkormányzat bevételei függvényében folyamatosan tegyék meg a szükséges intézkedéseket a likviditás fenntartása érdekében. 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a I-III. negyedévben elszámolt értékcsökkenési leírás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: december 31. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László, megyei jegyző, Veszprém, október 30. Lasztovicza Jenő sk. 4

6 TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés II. Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és a V eszprém Megyei Önkormányzati Hivatal évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3/a melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 3/b melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 4. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 5

7 1. melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként 1. táblázat Előirányzat száma Előirányzat megnevezése Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés a módosított előirányzat %- ában Várható teljesítés ig adatok ezer Ft-ban Várható teljesítés a módosított előirányzat %- ában A B C D E F G H Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke , , Bérleti díj Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele , , ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és kamatbevétel Továbszámlázott szolgáltatások ellenértéke , , Intézményi működési bevételek , , Központosított előirányzatok Megyei önkormányzati tartalék Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása , , Egyéb központi támogatás , , Önkormányzat költségvetési támogatása , , Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése , , Pénzügyi befektetések bevételei , , Felhalmozási célú kamatbevételek , , Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről , , Felhalmozási és tőkejellegű bevételek , , Működési célú támogatás egyéb szervektől , , Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alapból , , Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől , Támogatások , ,65 Költségvetési bevételek összesen ( ) , , Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele , , Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás , , Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás , , Belső finanszírozási célú bevételek , , Működési célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Külső finanszírozási célú bevételek Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) , , Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen , ,28

8 2. táblázat Előirányzat száma Előirányzat megnevezése Kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés a módosított előirányzat %- ában Várható teljesítés ig adatok ezer Ft-ban Várható teljesítés a módosított előirányzat %- ában A B C D E F G H 1.1. Személyi juttatások , , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , , Dologi kiadások , , Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások , , Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre , ,60 1. Működési kiadások , , Beruházási kiadások , , Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - 2. Felhalmozások , , Általános tartalék Céltartalékok Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) , , Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás , , Működési célú hitelek, kötvények kiadásai - 4. Finanszírozási célú működési kiadások , , Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás , , Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai - 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások , ,00 Kiadások összesen , , Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen , ,28

9 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben ezer Ft Cím száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-ban A B C D E F G H I J K L M 01. Veszprém Megyei Önkormányzat Áru- és készletértékesítés 1.1. Személyi juttatások , Nyújtott szolgáltatások ellenértéke , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Bérleti díj 1.3. Dologi kiadások , Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 1.4. Egyéb működési célú kiadások ÁFA bevételek és visszatérülések Működési célú támogatásértékű kiadások , Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre , Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke 1. Működési kiadások , Intézményi működési bevételek , Beruházási kiadások , Központosított előirányzatok Felújítások Megyei önkormányzati tartalék 2.7. Egyéb felhalmozási kiadások Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása , Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Egyéb központi támogatás , Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 12. Önkormányzat költségvetési támogatása ,05 2. Felhalmozások , Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.8. Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3.9. Céltartalékok Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,00 Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) , Pénzügyi befektetések bevételei , Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás , Felhalmozási célú kamatbevételek , Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ,38 Finanszírozási célú működési kiadások , Felhalmozási bevételek ,29 4. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás , Működési célú támogatás egyéb szervektől , Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alaptól , Finanszírozási célú felhalmozási kiadások , Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) , Támogatások ,49 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési bevételek összesen ( ) , Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele , Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás 16. Belső finanszírozási célú bevételek , Működési célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 17. Külső finanszírozási célú bevételek - - Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) , Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen ,26 Kiadások mindösszesen: ,78 Létszám 1,00 fő Közfoglalkoztatotti létszám: 0.00 fő Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-ban

10 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben ezer Ft Cím száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-ban A B C D E F G H I J K L M 02. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Áru- és készletértékesítés Személyi juttatások , Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Bérleti díj 1.3. Dologi kiadások , Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele , Egyéb működési célú kiadások ÁFA bevételek és visszatérülések Működési célú támogatásértékű kiadások Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke ,69 1. Működési kiadások , Intézményi működési bevételek , Beruházási kiadások , Központosított előirányzatok 2.6. Felújítások Megyei önkormányzati tartalék 2.7. Egyéb felhalmozási kiadások Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 12. Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások , Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.8. Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3.9. Céltartalékok 13. Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) , Pénzügyi befektetések bevételei Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás Felhalmozási célú kamatbevételek Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási bevételek Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás Működési célú támogatás egyéb szervektől , Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alaptól Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől 5. Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) , Támogatások ,07 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési bevételek összesen ( ) , Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele , Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás , Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás , Belső finanszírozási célú bevételek , Működési célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 17. Külső finanszírozási célú bevételek - - Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) , Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 18. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen ,12 Kiadások mindösszesen: ,25 Létszám 25,00 fő Közfoglalkoztatotti létszám: 3.00 fő Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-ban

11 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben ezer Ft Cím száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-ban A B C D E F G H I J K L M Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen Áru- és készletértékesítés Személyi juttatások , Nyújtott szolgáltatások ellenértéke , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Bérleti díj Dologi kiadások , Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele , Egyéb működési célú kiadások ÁFA bevételek és visszatérülések Működési célú támogatásértékű kiadások , Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre , Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke ,69 1. Működési kiadások , Intézményi működési bevételek , Beruházási kiadások , Központosított előirányzatok Felújítások Megyei önkormányzati tartalék Egyéb felhalmozási kiadások Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása , Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Egyéb központi támogatás , Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása ,05 2. Felhalmozások , Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Céltartalékok Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,00 Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) , Pénzügyi befektetések bevételei , Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás , Felhalmozási célú kamatbevételek , Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ,38 Finanszírozási célú működési kiadások , Felhalmozási bevételek ,29 4. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás , Működési célú támogatás egyéb szervektől , Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alaptól , Finanszírozási célú felhalmozási kiadások , Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) , Támogatások ,40 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési bevételek összesen ( ) , Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele , Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás , Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás , Belső finanszírozási célú bevételek , Működési célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Külső finanszírozási célú bevételek Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) , Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen ,72 Kiadások mindösszesen: ,05 Létszám 27,00 fő Közfoglalkoztatotti létszám: 3.00 fő Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-ban

12 3/a melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi kiadásainak feladatonkénti részletezése adatok ezer Ft-ban Sorszám eredeti előirányzat ban évi Módosított Teljesítés Teljesítés %- Megnevezés A B C D E F G I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások 1. Közgyűlés elnökének illetménye, és munkaadókat terhelő járulékok ,51 2/a. Foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök illetménye, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok /b. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok ,68 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok ,90 4. Eseti megbízások, külső szakértők ,77 5. Képviselők egyéb juttatásai ,25 6. Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) ,45 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások összesen: ,00 II. Önkormányzat feladatainak kiadásai K 1. Veszprém megyei területfejlesztési program ,54 Ö 2. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért K 3. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön ,49 K 4. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával Ö 4/a Önkormányzati Kupa megrendezése ,00 K 5. Könyvvizsgáló díjazása ,00 Ö 6. Kitüntetések évi (Pro-Comitatu, Veszprém Megye Érdemrend kitüntetések adományozása) K 7. Elnöki jogkörben történő költségvetési forrásfelhasználás Tagdíjak: Ö a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége ,06 Ö b Balatoni Szövetség ,00 K c Balaton Fejlesztési Tanács ,00 Ö d Osztrák-Magyar Corvinus Kör ,00 K 9. Pénzügyi szolgáltatások díja ,22 Ö 10. Fogaszbályozási szakellátás ,00 K 11. Jogtalanul igénybe vett évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége (2012. évi pénzmaradvány terhére) ,00 K 12. Veszprém megye területfejlesztési feladatai (2012. évi pénzmaradvány terhére) ,07 Ö 13. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása (2012. évi pénzmaradvány terhére) ,00 Ö 14. Kitüntetések (2012. évi pénzmaradvány terhére) ,78 Ö 15. "Az év megyei rendőre" cím adományozása (2012. évi pénzmaradvány terhére) ,00 K évi cégautóadó ,00 Ö 17. "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács évi működéséhez pénzügyi hozzájárulás ,00 Ö 18. Föld Napja ,60 K 19. Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára ÁROP /A kódszámú pályázat közbeszerzési eljárás díja K 20. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal évi alulfinanszírozás átadás ,00 Ö 21. Horvát-Lengyel-Magyar történelmi tábor megrendezése Ö 22. Dél-lengyelországi Tarnow városába delegáció utaztatása K 23. Decentralizált területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési programok keretében megkötött támogatási szerződések kezelésének évi feladatai K 24. Magyar Kármentő Alap felé évi kötelezettség teljesítése ,00 K/Ö 25. Veszprém Megyei Értéktár évi szervezési, működtetési költségei (K: 315 ezer Ft) ,63 K 26. Időközi önkormányzati választások ,43 Ö 27. "Az egészségre építve!" című TÁMOP / pályázat (Teljes támogatás: ezer Ft, felhalmozási kiadását (550 ezer Ft) a 4. melléklet tartalmazza) Ö 28. MKB Veszprém KC működési kiadásainak támogatása Ö 29. Autómentes nap megrendezése ÖSSZESEN: ,10 Ö Felhalmozási kiadások (részletezése az 4. mellékletben) ,64 K Általános tartalék K/Ö Céltartalék (részletezése a 5. mellékletben) K Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása ,43 Veszprém Megyei Önkormányzat évi kiadásai összesen: ,95

13 3/b melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal évi kiadásainak feladatonkénti részletezése adatok ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés évi Módosított Teljesítés Teljesítés %- eredeti előirányzat ban A B C D E F Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások I. Személyi jellegű kiadások 1. Rendszeres személyi juttatások (ebből: szakmai tanácsadó cím: Ft/hó, szakmai főtanácsadó cím: Ft/hó) ,62 a. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások: a. Jutalom ,05 b. Törzsgárda jutalom ,00 b. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai: a. Jubileumi jutalom ,00 b. Rendkívüli munkavégzés c. Személyhez kapcsolódó költségtérítések a. Cafeteria juttatás ,82 b. Kulturális utalvány (adómentesen 50eFt adható) 23fő*40eFt ,11 c. Közlekedési költségtérítés ,33 d. Monitor előtti munkavégzéshez szemüveg biztosítása ,50 e. Szabadságmegváltás ,40 f. Betegszabadság 202 d. Szociális jellegű juttatások a. Családalapítási támogatás b. Rendkívüli szociális segély e. Állományba nem tartozók juttatásai a. Közfoglalkoztatottak juttatásai (pályázattal nyert támogatás: eft) ,95 b. Győri István korábbi munkavállalóval szemben fennálló kötelezettség II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,60 III. Dologi kiadások a. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés ,00 b. Könyv, folyóirat beszerzés (2012. évi teljesítés: 950eFt) ,91 c. Hajtó, és kenőanyagok beszerzése ,54 d. Villamosenergia díja ,33 e. Egyéb szakmai anyag beszerzés, kisértékű tárgyi eszköz, egyéb szellemi termékek beszerzése ,90 f. Nem adatátviteli célú távközlési díjak ,85 g. Adatátviteli célú távközlési díjak ,25 h. Egyéb kommunikációs szolgáltatások ,05 a. WinTiszt licence b. KataWin c. Plexnet tárhely szolgáltatás d. IGR ASP szolgáltatás e. Microsec digitális aláírás f. Vírus Buster licence g. IRMA iktatóprogram h. Jogtár i. Nyugalom Kft i. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai ,65 j. Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások ,57 k. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai ,00 l. Számlázott szellemi tevékenység ,09 m. Belföldi kiküldetés ,75 n. Reprezentáció ,20 o. Egyéb dologi kiadások ,75 p. Adók, díjak, egyéb befizetések ,23 q. ÁFA fizetési kötelezettség ,89 r. Reklám és propaganda kiadások ,00 s. Kamatkiadások ,00 t. Bérleti díj ,00 u. Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke ,92 IV. Felhalmozási kiadások (4. melléklet) ,03 ÖSSZESEN: ,45

14 4. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének felhalmozási kiadásai Megnevezés évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés adatok ezer Ft-ban Teljesítés %-a A B C D E F I. /a BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat) 1. Ingatlan beruházás "Az egészségre építve!" című TÁMOP / pályázathoz ,64 eszközbeszerzés (önként vállalt feladat) BERUHÁZÁS összesen (Veszprém Megyei Önkormányzat) ,64 I./b BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal) - 1. Informatikai eszközök beszerzése ,87 2. Nyomtató vásárlás 60 - BERUHÁZÁS összesen (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal) ,03 I. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: ,50 - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ,50

15 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege adatok ezer Ft-ban Bevételek megnevezése Módosított Teljesítés Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Kiadások megnevezése előirányzat előirányzat Teljesítés %-a A B C D E F G H Intézményi működési bevételek ,77 Működési kiadások ,67 Önkormányzat költségvetési támogatása ,05 Működési célú tartalék Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről - Támogatások ,60 Költségvetési működési bevételek összesen ,13 Működési kiadások összesen ,13 Belső finanszírozási célú bevételek ,99 Finanszírozási célú működési kiadások ,99 Finanszírozási célú bevételek ,92 I. Működési célú bevételek összesen: ,18 I. Működési célú kiadások összesen: ,54 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,29 Beruházási kiadások ,97 Önkormányzat költségvetési támogatása - Felújítások Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási kiadás Támogatások Felhalmozási célú tartalék Költségvetési felhalmozási bevételek összesen ,30 Belső finanszírozási célú bevételek ,65 Finanszírozási célú bevételek Felhalmozási célú kiadások összesen ,07 Finanszírozási célú felhalmozási kiadások ,65 II. Felhalmozási célú bevételek összesen: ,77 II. Felhalmozások összesen: ,90 III. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek III. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: ,72 Kiadások összesen: ,05

16 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88) , FAX: (88) Szám: 02/297-4/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 14-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciója Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Főépítészeti, Területfejlesztési Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda Ratkovszky Judit, pályázati referens Önkormányzati Iroda Dr. Molnár Gyöngyi Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

17 Tisztelt Közgyűlés! A évi XLIX. törvény módosította az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. -át, mely alapján az önkormányzat következő évi költségvetési koncepcióját az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatóval egyidejűleg a közgyűlésnek október 31-ig kell benyújtani. A jogszabály felülírta a koncepció készítésre vonatkozó április 30-i határidőt, mely következtében indokolt felülvizsgálni a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése által elfogadott következő évi költségvetési koncepcióról szóló 22/2013. (IV.25.) MÖK határozatát a T12415 számú, Magyarország évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat ismeretében. 1./ A évi költségvetés kiemelt céljai: Az Alaptörvénnyel és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló sarkalatos törvénnyel összhangban a költségvetési politikának kiemelt prioritása az államháztartási hiány és ezzel együtt a magas államadósság csökkentése. A Széll Kálmán Tervben rögzített költségvetési pálya, és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény adósságcsökkentésre vonatkozó előírásai értelmében évre vonatkozóan az államháztartás uniós módszertan szerinti hiánycélja a GDP arányában 2,9%-ra módosításra kerül. Az előre nem várt kockázatok kivédése érdekében a hiány tartását biztosító garanciális elemként az Országvédelmi Alap előirányzata jelentős összeggel megképezésre kerül. A évi költségvetés-politika legfontosabb célja az új Népesedéspolitikai program végrehajtása, a családi adózás kiterjesztése, a foglakoztatás élénkítése, valamint a közszolgáltatások minőségének javítása. 2./ Az önkormányzat feladatrendszerének áttekintése A helyi önkormányzatok 2014-ben hitelforrások nélkül mintegy 2355,8 milliárd forinttal gazdálkodhatnak, melyhez a központi költségvetés 703,6 milliárd forintot biztosít, ami 109,4 %-kal magasabb a évi forrásnál. Az önkormányzatok finanszírozása évben az előző évtől bevezetett - megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó - feladatalapú támogatási rendszerben történik. Az önkormányzatok által korábban ellátott feladatok egy része az államhoz (az EMMI és a KIM fejezetbe) került. Az önkormányzatok központi költségvetésből származó forrásainak a évi költségvetésben tervezett nagyságrendjére a feladatátszervezés alapvető hatást gyakorol. A változásokkal párhuzamosan a megmaradó feladatok tekintetében a forrásszabályozás is átalakult. A helyi önkormányzatok támogatásai fejezet finanszírozási struktúrája elszakad az eddig jellemzően normatív támogatási rendszertől, felépítésében az ágazati-szakmai törvények logikáját követi. A finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el a 2013-ban kialakított és alkalmazott feladatalapú forrásallokációtól. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy az önkormányzatok átalakult 2

18 finanszírozási struktúrája is finomhangolásra, igazításra szorult, ennek érdekében már a év közben történtek intézkedések a IX. fejezet szerkezetátalakítási tartalékának felhasználásával. Ezen az önkormányzatok igényein és visszajelzésein alapuló strukturális kiegyenlítést szolgáló kiegészítő támogatások a évben beépülnek az alapfinanszírozásba. A feladatátrendeződést követő finomhangolás megjelenik mind a köznevelésben, mind a szociális, a kulturális és az igazgatási ágazat támogatásaiban is. A megyei önkormányzatokra vetítve a forrásszabályozás évben, a konszolidációval együtt megtörtént. Az akkor meghatározott finanszírozási keretek, valamint azok nagyságrendje változatlan formában szerepel a költségvetési törvényjavaslatban. 3./ A gazdasági környezet hatása a megyei önkormányzat évi költségvetési lehetőségeire A közti programozási periódusban a Partnerségi Megállapodás keretében részesül hazánk az EU Kohéziós Alapjából, a Strukturális Alapokból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap forrásaiból. A források felhasználása új programok keretében történik, melyeknek szakmai tartalmát a felelős tárca, a központi koordinációért felelős szervezet (a Miniszterelnökség háttérintézménye) közreműködésével együttesen tervezi meg. A megvalósítás az Európai Bizottsággal való egyeztetést valamint, a keretszerződés aláírását követően indulhat el. Az Uniós Fejlesztés fejezetben a Partnerségi Megállapodáshoz kapcsolódó, közötti kohéziós politikai operatív programok új alcímként jelennek meg. Az alcím keretében felhasználható kiadások összege 47,6 Mrd Ft. Az új programok kiadási előirányzatának megtervezése a korábbi költségvetési periódus mintájára történt, főként technikai jellegű kiadások megtervezésével, tekintve, hogy az uniós szabályozási normák hiányában a kapcsolódó hazai jogszabályok megalkotása még nem történt meg. A megyék a közötti források területi koordinációjában meghatározó szerepet kapnak a területfejlesztési források felhasználásának tervezésében, biztosítva az ágazati és a területi operatív programok megfelelő összhangját és egymástól való egyértelmű elhatárolását. A területfejlesztési programokban megyei szinten megfogalmazásra kerülő fejlesztési igények rendszerszerű és átlátható finanszírozhatóságának érdekében szükséges, hogy a megyei tervezés az ágazati szintű stratégiákkal és reformokkal összhangban az országos szinten kialakított programkeretbe illeszkedjen, úgy, hogy egységes formában, összehangoltan valósuljon meg, illeszkedve az unió kohéziós politikai rendszerébe. Ennek érdekében a megyei önkormányzatoknak és a megyei jogú városok önkormányzatainak a közötti időszakra történő felkészüléshez a megyei területfejlesztési program keretében és az integrált városfejlesztési stratégiához kapcsolódóan megvalósítani kívánt fejlesztési igényeiket szükséges összegyűjteni. A közötti időszak uniós finanszírozású fejlesztési programjának a megyei területfejlesztési programokat érvényesítő hatásáról a megyei önkormányzatok a Kormánnyal stratégiai megállapodást kötnek. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében folyó tervezés összehangolásában a megyei önkormányzatok koordinációs szerepet kapnak. A megyei önkormányzatok tervezési jogkörében készülő megyei fejlesztési programok indikatív forráskerete a periódus időszakában összesen 450 Mrd Ft, melyből a Veszprém Megyei Önkormányzat ,9 M Ft forráshoz jut. Az európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer 3

19 felállítása során a Kormány döntése értelmében január 1-től a regionális fejlesztési ügynökségek a területileg érintett megyei önkormányzatok irányítása alá kerülnek. 4./ Elvárások a évi költségvetéssel kapcsolatban 4.1. Költségvetési bevételek Állami támogatások: 1. A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló törvény-javaslat IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet tartalmazza a megyei önkormányzatokat megillető általános működési támogatás összegét. A Veszprém Megyei Önkormányzatra vonatkozóan a támogatás mértéke 238,6 millió Ft, mely megegyezik a évi konszolidációt követően meghatározott éves támogatás mértékével. A támogatás mértéke megszabja az önkormányzat évi működési paramétereit. Folyósítására vonatkozóan az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 6. melléklete rendelkezik. 2. A megyei önkormányzatok évi váratlan működési kiadásai támogatására működési bevételeik figyelembevételével 1,5 milliárd Ft megyei önkormányzati tartalék szolgál. Egyéb bevételek: 1. Saját bevételek: Az önkormányzat évi konszolidációja kapcsán létrejött megállapodások alapján a Kormányhivatal, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére továbbszámlázott kiadások bevételei jelennek meg. A bevétel az önkormányzat költségvetési pozícióján nem változtat. A meglévő vagyoni elemek kizárólag a kötelező feladatellátást szolgálják, azok hasznosításából származó bevétellel nem kalkulálhatunk. 2. Átvett pénzeszközök: Az önkormányzat évben az Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok lokális színterek című TÁMOP /1/A számú pályázaton ezer Ft támogatáshoz jutott. A projekt évi megvalósítással összefüggésben ezer Ft működési bevétel várható. A Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára megnevezésű ÁROP /A-2013-A számú pályázat szintén benyújtásra került, melynek várható teljes támogatási összege ezer Ft. A pályázat ütemezésével összhangban évben ezer Ft működési támogatás bevétele tervezhető a következő évi költségvetésben. 3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei: Az önkormányzat által a korábbi munkavállalói részére nyújtott Munkavállalói Lakásépítési Alap számla javára folyósított törlesztő-részleteket tartalmazza. A bevétel tartalékképzésre szolgál, részben a váratlan működési kiadások teljesítésére, valamint a vagyoni eszközök után elszámolt értékcsökkenéssel összefüggésben a vagyon felújítására, pótlólagos beruházásra szolgáló felhalmozási tartalék képzésre. A tartalék biztosít a fentieken túl forrást az önkormányzat pályázatai önrészéhez, önként vállalt feladatok megvalósításához. 4

20 Az Ötv a alapján az önkormányzat költségvetési rendeletében működési hiány nem tervezhető. A megyei önkormányzatok számláját évtől kezdődően kizárólag a Magyar Államkincstár vezeti. A Magyar Államkincstár tevékenysége a megyei önkormányzatok részére csak számlavezetésre korlátozódik, hitelezési tevékenységet nem végez. A Magyar Államkincstár az általa nyújtott szolgáltatások után jutalékot, díjat számol fel, azonban kamatot nem fizet. Magyarország stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 10. -a szabályozza az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteinek részletes szabályait. Az adósság fedezete csak saját bevétel lehet, mellyel önkormányzatunk évben nem tervez. Annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló szűkös költségvetési lehetőségek mozgástere javuljon, fontos kihasználni az egyéb pályázatok adta financiális lehetőségeket. Az önkormányzatnál végbement strukturális változások alapján kialakított munkavállalói létszám elsősorban szakmai munkát végez. Egyes irattározási, leltározási, valamint adminisztratív kisegítő feladatok elvégzésére továbbra is célszerű élni a közfoglalkoztatás lehetőségével. Ezen túlmenően élni kell olyan pályázati lehetőségekkel, melyek során a pályázati forrásból finanszírozhatóvá vállnak az önkormányzat általános működési kiadásai, így a felszabaduló források biztosítanak a jogszabályon alapuló kötelező feladatok mind magasabb szintű ellátásához fedezetet. Annak érdekében, hogy a meghirdetett pályázatokban az önkormányzat részt vehessen, szükséges a tartalék terhére pályázati alapot létrehozni Költségvetési kiadások A működési költségvetés kialakítása a évi szinten történik. A folyó működési kiadások finanszírozása nagymértékben meghatározza a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható források mértékét. A közszféra tekintetében béremelés nincs. A köztisztviselői illetményalap 2014-ben továbbra is Ft. Az Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete 26 fő, melyből 3 fő az ÁROP pályázat megvalósításának időszakában területi koordinátori feladatokat lát el. A kialakított szervezeti struktúra személyi jellegű kiadásai jelentős mértékben fedik le az általános működési támogatás összegét. Az önkormányzat működéséből adódóan keletkező közvetlen kiadások jelentős hányadát a szervezet elhelyezéséből adódó társasházi közös költség teszi ki. A közgyűléssel kapcsolatos kiadások meghatározása a megyei közgyűlés tisztségviselőinek és tagjainak juttatásairól szóló 10/2000. (IX. 28.) önkormányzati rendelet szabályozása szerint történik. A évben a megyei önkormányzat területi szinten készíti elő, koordinálja, illetve bonyolítja le a helyi önkormányzati, valamint a nemzetiségi önkormányzati választásokat, és közreműködik az Európai Parlamenti, országgyűlési képviselőválasztások lebonyolításában. A feladat megvalósításával kapcsolatban az önkormányzat központi támogatást kap, azonban a támogatás folyósítása utófinanszírozási rendszerben történik. A megyei területfejlesztési feladatokhoz szükséges a tervdokumentumok készítése, összehangolva a kormányzat, a települési önkormányzatok és szervezetek fejlesztési igényeit a as uniós költségvetési időszakra vonatkozóan. A megyék elsődlegesen a Terület és Településfejlesztési Operatív Programban megvalósuló fejlesztésekhez készítenek elő megyei szintű gazdaságfejlesztési részprogramokat, ezen túlmenően a helyi (városi-várostérségi) szintű tervezésben koordinációs szerepet töltenek be, és közreműködnek az ágazati programok kialakításában véleményezés és projektek generálása révén. 5

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/102-14/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. április 30.

MEGHÍVÓ 2015. április 30. MEGHÍVÓ 2015. április 30. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-án (csütörtök) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

G lt.9. szám ú előterjesztés

G lt.9. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere G lt.9. szám ú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 16/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése JEGYZŐKÖNYV Száma:./2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 5.-én 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésére

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésére GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 921 Győr, Városház tér 1..... napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 214. évi költségvetésére Győr, 214. január 29.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2014. április 28-én tartandó nyilvános ülésére 4. Napirendi pont: Tárgy: A Tápiógyörgye

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2014. december 18.

MEGHÍVÓ 2014. december 18. MEGHÍVÓ 2014. december 18. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. december 18-án (csütörtök) 10 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2014.(III.1.) önkormányzati számú rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2014.(III.1.) önkormányzati számú rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2014.(III.1.) önkormányzati számú rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről A Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. (1)

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2014. március 17., hétfő. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2014. március 17., hétfő. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2014. március 17., hétfő 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2014. március 17., hétfő TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

Általános Indokolás. a 2014. évi költségvetési terv kialakításához

Általános Indokolás. a 2014. évi költségvetési terv kialakításához Berhida Város Önkormányzata 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. Általános Indokolás a 2014. évi költségvetési terv kialakításához A módosított 2011. évi CXCV. törvény 24 -a alapján a 2014. évi költségvetési

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 15003-28/2012. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 3 db Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2012. december 13. napján tartandó ülésére

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

2015. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXV. évfolyam 1. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ

2015. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXV. évfolyam 1. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ Szám: 270/2015. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2015. (II. 20.) határozat A Közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottsága összetételének megváltoztatása tárgyában. 3/2015. (II. 20.) határozat

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben