HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A Plgármesteri Hivatal jgállása, belsı irányítása 1./ A hivatal megnevezése: Hajdúnánás Vársi Önkrmányzat Plgármesteri Hivatala Székhelye: Alapító kirat kelte, száma: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér l. szám któber 29., 15/1990. (X. 29.) számú Képviselı-testületi Határzat Alapítás idıpntja: któber 29. Nyilvántartási száma: A költségvetés végrehajtására szlgáló számlaszám: A hivatalhz rendelt önállóan mőködı költségvetési szerv: Észak-hajdúsági Szakképzés Szervezési Társulás 2./ A hivatal a vársi önkrmányzat képviselı-testületének szerveként önkrmányzati feladatkat, tvábbá jgszabálykban megállapíttt államigazgatási feladatkat lát el, az alábbiak szerint: Alaptevékenység: - az önkrmányzati ügyek elıkészítése, az önkrmányzati döntések végrehajtása, a képviselı-testület mőködésével kapcslats adminisztratív teendık ellátása, - a jgszabályban meghatárztt hatósági, államigazgatási feladatk ellátása. TEÁOR 8411 általáns igazgatás Szakágazati besrlás helyi önkrmányzatk, valamint többcélú kistérségi társulásk igazgatási tevékenysége Alkalmazandó szakfeladatk száma, megnevezése: Szakfeladat Szakfeladat megnevezése számjele Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék összetevıinek válgatása, begyőjtése, szállítása, átrakása Egyéb veszélyes hulladék begyőjtése, szállítása, átrakása Lakó- és nem lakóépület építése Út, autópálya építés Híd, alagút építés Flyadék szállítására szlgáló közmő építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Kempingszlgáltatás Óvdai intézményi étkeztetés Isklai intézményi étkeztetés

2 Flyóirat, idıszaki kiadvány kiadása Saját tulajdnú ingatlan adásvétele Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb jgi tevékenység Építészmérnöki tevékenység Mérnöki tevékenység, mőszaki tanácsadás Máshvá nem srlható egyéb szakmai, tevékenység Állat-egészségügyi ellátás Biztnsági rendszer szlgáltatás Zöldterület-kezelés Önkrmányzati jgalktás Országgyőlési képviselı-választáskhz kapcslódó tevékenységek Önkrmányzati képviselı-választáskhz kapcslódó tevékenységek Országs, települési és területi kisebbségi önkrmányzati választáskhz kapcslódó tevékenységek Európai parlamenti képviselı-választáshz kapcslódó tevékenységek Országs és helyi népszavazáshz kapcslódó tevékenységek Önkrmányzatk és többcélú kistérségi társulásk igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkrmányzatk igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenırzése területi szinten Pályázat- és támgatáskezelés, ellenırzés Kiemelt állami és önkrmányzati rendezvények Önkrmányzatk közbeszerzési eljárásainak lebnylításával összefüggı szlgáltatásk Közvilágítás Várs-, és községgazdálkdási máshvá nem srlható szlgáltatásk Önkrmányzatk, valamint többcélú kistérségi társulásk elszámlásai Finanszírzási mőveletek Önkrmányzatk elszámlásai a költségvetési szerveivel Önkrmányzatk máshvá nem srlható nemzetközi kapcslatai Közterület rendjének fenntartása Bőnmegelızés Tőzltás, mőszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása Megelızés, (szak)hatósági tevékenység Plgári védelem ágazati feladatai Szciális ösztöndíjak Szakképzési és felnıttképzési támgatásk Önkrmányzati szciális támgatásk finanszírzása Rendszeres szciális segély Lakásfenntartási támgatás nrmatív alapn Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítı gyermekvédelmi támgatás Óvdáztatási támgatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támgatás Mzgáskrlátzttak közlekedési támgatása Egyéb önkrmányzati eseti pénzbeli ellátásk Adósságkezelési szlgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés 2

3 Szciális étkeztetés Önkrmányzatk által nyújttt lakástámgatás Munkáltatók által nyújttt lakástámgatásk Civil szervezetek mőködési támgatása Civil szervezetek prgram- és egyéb támgatása Rövid idıtartamú közfglalkztatás Fglalkztatást helyettesítı támgatásban részesülık közfglalkztatása Egyéb közfglalkztatás Sprtlétesítmények mőködtetése és fejlesztése Versenysprt-tevékenység és támgatása Utánpótlás-nevelési tevékenység és támgatása Isklai, diáksprt-tevékenység és támgatása Az alaptevékenységet meghatárzó jgszabályk megjelölése: A Plgármesteri Hivatal alaptevékenységét meghatárzó jgszabályk felsrlása az SZMSZ 1. számú mellékletében található. A hivatal önálló jgi személy. A hivatal saját költségvetési elıirányzat körében költségvetési szervként mőködik. 3./ A hivatalt a plgármester a képviselı-testület döntései szerint és saját önkrmányzati jgkörében - a jegyzı útján - irányítja. Szabályzza a hatáskörébe tartzó ügyekben a kiadmányzás rendjét. A plgármestert feladatai ellátásában társadalmi megbízatású alplgármester(ek) segíti(k) a közöttük kialakíttt munkamegsztás szerint. A plgármestert akadályztatása vagy távlléte esetén az alplgármester helyettesíti, az általa meghatárztt ügyekben. 4./ A hivatal vezetıje: a jegyzı. A jegyzı egyidejőleg az Önkrmányzati és Szervezési Igazgatási Irda vezetıje is. 5./ A hivatal belsı szervezeti egységei az irdák. Az irdák élén vezetı megbízatású irdavezetı áll. A Szciális és Igazgatási Irda vezetıje Az aljegyzı, aki a jegyzı távllétében vagy akadályztatása esetén a jegyzı helyettese. 6./ A munkáltatói jgk gyakrlása A jegyzı gyakrlja a munkáltatói jgkat a képviselı-testület hivatalának köztisztviselıi, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartzó ügykezelık és fizikai alkalmazttak tekintetében. A kinevezéshez, munkaszerzıdéshez, vezetıi megbízás visszavnásáhz, jutalmazáshz a plgármester egyetértése szükséges. A jegyzı a hivatal köztisztviselıi tekintetében - kiküldetés esetén, - ha ez a tömegközlekedési eszköz igénybevételétıl gazdaságsabb, a saját gépjármő használatát engedélyezheti. Az irdavezetık - saját gépjármő használatának engedélyezését kivéve - gyakrlják az egyéb munkáltatói jgkat (szabadság kiadása, kiküldetés engedélyezése) a szervezeti egységek beszttt köztisztviselıi, tvábbá ügykezelıi és fizikai alkalmazttai tekintetében átruháztt hatáskörben. A szabadságk engedélyezéséhez valamennyi dlgzó tekintetében a jegyzı elızetes jóváhagyása szükséges. 3

4 II. A Plgármesteri Hivatal belsı felépítése és feladatai, valamint a vagynnyilatkzat tételi kötelezettséggel járó munkakörök A Plgármesteri Hivatal belsı szervezeti felépítése: A hivatalban a munkamegsztás szempntjából elkülönült egységek (irdák): - Önkrmányzati és Szervezési Igazgatási Irda - Közgazdasági Irda - Vársfejlesztési és Gazdálkdási Irda. - Szciális és Igazgatási Irda. Tvábbá külön irdai szervezeti egység nélküli: - a pénzügyi ellenır. A. Az Önkrmányzati és Szervezési Igazgatási Irda Plgármesteri Kabinetre, Önkrmányzati- és Szervezési-, Gndnksági- és Közfglalkztatási Pályázatkezelési- és Szciális Csprtkra, anyakönyvvezetıre, valamint kereskedelmi és hatósági ügyintézıre; a Közgazdasági Irda Költségvetési és Adóügyi Csprtkra, önkrmányzati és vagynhasznsítási ügyintézıre, vagynkezelıi és hasznsítási ügyintézıre, valamint infrmatikusra; a Szciális és Igazgatási Irda pedig Szciális Csprtra, anyakönyvvezetıre, valamint kereskedelmi és hatósági ügyintézıre; a Vársfejlesztési és Gazdálkdási Irda Építéshatósági-, Vársgndnksági- és Vársfejlesztési Csprtkra tagzódik. A Plgármesteri Hivatal által elláttt, egyéb nem igazgatási feladatk - az Önkrmányzati és Szervezési Igazgatási Irdáhz tartzóan: - a plgári védelem - pályázat által vállalt feladatk ellátása. - a Vársfejlesztési és Gazdálkdási Irdáhz tartzóan: - a közterület-felügyelet - az állategészségügy. - a Mezei İrszlgálat pénzügyi, gazdálkdási feladatainak ellátása A hivatal fentiekben meghatárztt feladatára biztsíttt létszámt a képviselı-testület határzza meg az éves költségvetési rendeletben fglaltak szerint. A jóváhagytt létszám február 1-jén: Szakfeladat megnevezése Plgármesteri Hivatal szakfeladatain fglalkztatva Önkrmányzat szakfeladatain fglalkztatva Összesen/ jgviszny jellege Önkrmányzati jgalktás 7 7 fı köztisztviselı Önkrmányzatk igazgatási 19 fı, ebbıl: tevékenysége fı köztisztviselı, 4 fı munka törvénykönyves Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés 7 7 fı köztisztviselı 4

5 Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenırzése 10-1=9 9 fı köztisztviselı Pályázat- és támgatáskezelés, ellenırzés Várs és községgazdálkdási szlgáltatásk 8 5+2= fı, ebbıl: 5+2=7 fı köztisztviselı, 1 fı közalkalmaztt, 2 fı munka törvénykönyves 7 fı köztisztviselı, 1 fı közszlgálati ügykezelı Sprtlétesítmények mőködtetése és fejlesztése Közterület rendjének fenntartása 2 Bőnmegelızés (mezei ırszlgálat) Plgári védelem ágazati feladatai Egyéb veszélyes hulladék begyőjtése, szállítása ÖSSZESEN ÖSSZESEN: fı közalkalmaztt 2 fı köztisztviselı 9 9 fı közalkalmaztt 1 fı munka törvénykönyves 1 fı munka törvénykönyves 54 fı köztisztviselı 12 fı közalkalmaztt 8 fı munka törvénykönyves 74+1=75 fő A Mezei Őrszlgálat ellátja a fegyveres biztnsági ırségrıl, a természetvédelmi és a mezei ırszlgálatról szóló évi CLIX. törvényben a mezıırök számára meghatárztt feladatkat. Hajdúnánás Vársi Önkrmányzatnál a Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 119. (4) bekezdése szerinti belső ellenőrzési feladatk ellátásáról a Jegyzı vásárlt szlgáltatás útján gndskdik. A belsı szervezeti egységek fıbb feladatai: B. 1./ ÖNKORMÁNYZATI ÉS SZERVEZÉSI IGAZGATÁSI IRODA 1.1. POLGÁRMESTERI KABINET A kabinetet a plgármester irányítása mellett a kabinetvezetı vezeti. A kabinet munkáját segíti 2 fı megbíztt A kabinet által ellátandó feladatk: a/ plgármesteri titkárság b/ kmmunikáció-marketing c/ társadalmi kapcslatk d/ pályázati feladatk d/ stratégiai feladatk e/ egyéb feladatk 5

6 a/ Titkársági feladatk: A kabinet segíti a plgármester, az alplgármester (tvábbiakban: tisztségviselık) munkáját, ellátja az ezzel összefüggı szervezési, technikai és adminisztrációs feladatkat, ennek keretében a Plgármesteri Hivatal szervezeti egységeitıl adatt, infrmációt kérhet, s azt a tisztségviselık rendelkezésére bcsátja. Szervezi a tisztségviselık plitikai, önkrmányzati, kulturális és egyéb, a várst érintı prgramjait. Ellátja a tisztségviselık melletti titkársági ügykezelési, ügyviteli feladatkat. Háttéranyagk, összegzı anyagk készítésével segíti a tisztségviselık munkáját, amelyhez infrmációt kérhet a Plgármesteri Hivatal szervezeti egységeitıl. Figyelemmel kíséri a tisztségviselık feladatkörébe tartzó ügyek intézését, döntések végrehajtását. Kapcslatt tart a Plgármesteri Hivatal szervezeti egységeivel, tájékzódik az tt flyó munkáról, adatkat, háttéranyagkat kérhet tılük. Figyelemmel kíséri a tisztségviselık napi, heti, havi és hsszabb-távú hivatali prgramját és azk elıkészítésérıl gndskdik. Bnylítja a tisztségviselıkhöz érkezı vendégek, ügyfelek fgadását. b/ Kmmunikáció - Marketing Figyeli, elemzi, tervezi a Képviselı-testület és szervei megjelenítését a helyi, megyei és az rszágs médiában. A médiával való kapcslattartás az önkrmányzat tevékenységének nyilvánssága érdekében. Ennek keretében szervezi a sajtótájékztatókat, kapcslatt tart az önkrmányzat intézményeivel, a helyi és megyei médiákkal. Rádió, televízió, nymtattt sajtó és nline sajtó reklámk elıkészítése és prpagálása érdekében. Marketing eszközökkel segíti a Hajdúnánásról alkttt kép flyamats pzitív irányú javítását. Ennek keretében kiállításkn, bemutatókn való vársi, önkrmányzati részvétel elıkészítése, bnylítása. Elıkészíti vagy elıkészítteti az illetékes hivatali irdákn keresztül a sajtónyilatkzat tervezetét és tisztségviselıi egyeztetés után biztsítja a Képviselı-testület és a Plgármesteri Hivatal sajtónyilatkzatainak megjelentetését. c/ Társadalmi kapcslatk Elıkészíti, felügyeli, közremőködik, segít az önkrmányzat társadalmi kapcslatainak kialakításával és fenntartásával kapcslats feladatk ellátásában. Társadalmi kapcslatk: - Ellátja a társadalmi szervezetekkel, egyéb szervezetekkel, más önkrmányzatkkal való kapcslatk és együttmőködés szervezését, bnylítását, krdinálását. - Közremőködik a kultúrával, turizmussal, idegenfrgalmmal és marketinggel kapcslats önkrmányzati feladatk ellátásában. - A tisztségviselık lakssági, társadalmi kapcslatainak erısítése érdekében szervezi fgadóóráikat, közremőködik az tt felvetıdött prblémák megldásában. - Biztsítja és közremőködik a civil szervezetekkel való rendszeres kapcslattartásban. - Elıjegyzi és szükség szerint kiértesíti a tisztségviselık fgadóórájára bejelentkezı ügyfeleket. - Szakmai és lakssági fórumk szervezésével biztsítja a tisztségviselık döntéseinek, elképzeléseinek nyilvánsságát. 6

7 d) Pályázati feladatk Közremőködik, krdinál az Európai Unió és más pályázati lehetıségek feltárásában. Segíti a nem önkrmányzati szervekkel közös pályázatk krdinálást. Kapcslatt tart, együttmőködik, krdinál a külsı pályázatírókkal és a pályázathz tartzó illetékes hivatali sztálykkal. Közremőködik a területfejlesztési, térségi feladatk ellátásában. Krdinálja a fejlesztési célú támgatásk pályázatait. Elemzi, értékeli a pályázati prjektek végrehajtásának tapasztalatait. Együttmőködik a hivatali irdákkal, illetve az önkrmányzati érdekkörbe tartzó intézményekkel, cégekkel a pályázati kiírásk, illetve dkumentációk megfelelı értelmezésében. d) Stratégiai feladatk Részt vesz a tisztségviselıi döntést elıkészítı javaslatk kidlgzásában. Részt vesz a tisztségviselıi, illetve önkrmányzati szintő elemzések, infrmációs anyagk készítésében, azk összeállításában. Közremőködik az rszágs kncepciók, prgramk, pályázati kiírásk véleményezésében, javaslatk kidlgzásában. Részt vesz a települési, fejlesztési prgramk, akciótervek készítésében, véleményezésében. Közremőködik a vársfejlesztési prjektek elıkészítésére vnatkzó javaslatk kidlgzásában. Közremőködik a gazdasági prgramtervezetek kidlgzásában. Közremőködik az önkrmányzati költségvetési kncepció elkészítésében, a költségvetési javaslat kidlgzásában, a költségvetési-rendelet módsításában. Közremőködik a befektetı partnerek, külsı fejlesztık tájékztatásában. A prjektek megvalósítását akadályzó körülmények elhárításában segítséget nyújt. Gndskdik és krdinálja a feladatait érintı képviselı-testületi döntések végrehajtását. Kapcslatt tart az önkrmányzati érdekeltségő gazdasági társaságkkal és intézményekkel. e) Egyéb feladatk A plgármester, alplgármester, kabinetvezetı által meghatárztt elıterjesztéseket összeállítja. Végrehajtja az egyéb, plgármester, alplgármester, kabinetvezetı által meghatárztt feladatkat A kabinet vezetıjének feladatai: Felelıs a kabinet mőködéséért, feladatainak szakszerő, törvényes ellátásáért, az utasításk végrehajtásáért, a döntések elıkészítéséért. Felelıs azn testületi anyagk határidıre történı elıkészítéséért, melyek elıterjesztése a kabinet feladatkörébe tartzik. Kapcslatt tart feladat és hatáskörében az önkrmányzati intézmények és gazdasági társaságk vezetıivel, a várs gazdasági és társadalmi életének meghatárzó személyiségeivel, közremőködik a vársfejlesztéssel összefüggı döntések, intézkedések elıkészítésében, végrehajtásában. Eljár a plgármester, alplgármester/ek nevében vagy megbízásából azk egyedi utasítása alapján. 7

8 1.2. ÖNKORMÁNYZATI ÉS SZERVEZÉSI CSOPORT a./ A testületek (képviselı-testület, bizttságk) mőködésével kapcslats feladatk, így különösen: - önkrmányzati szervezési feladatk krdinálása, - a testületi ülések elıkészítése, szervezése, - elıterjesztések, önkrmányzati rendelet-tervezetek elıkészítése, törvényességének vizsgálata, - a nemzetiségi önkrmányzat üléseinek elıkészítése, szervezése, jegyzıkönyvek, határzatk megszövegezése, leírása, pstázása, törvényességi felügyeletet ellátó szervhez történı megküldése, - jegyzıkönyvek, határzatk megszövegezése, leírása, pstázása, törvényességi felügyeletet ellátó szervhez történı megküldése, - testületi határzatk nyilvántartásának vezetése, egyéb adminisztráció, - a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sprt Bizttság mőködésével kapcslats szervezési adminisztrációs feladatk részbeni ellátása, - Az Egészségügyi és Szciális Bizttság mőködésével kapcslats szervezési és adminisztrációs feladatk részbeni ellátása, - a bizttságk adminisztrációs feladataival megbíztt dlgzók munkájának krdinálása, - a bizttsági ülések jegyzıkönyveinek rendszerezése, és a bizttsági határzatknak, illetve jegyzıkönyvnek a törvényességi felügyeletet ellátó szervhez tvábbítása. b./ A plgármester, alplgármesterek, jegyzı munkájának segítése, a hatáskörükbe tartzó ügyek elıkészítése, végrehajtása, illetve a végrehajtás ellenırzése (a Kabinet feladatain túl). c./ Egészségügyi, szciális feladatk, így elsısrban: - közremőködés önkrmányzati egészségügyi, szciális intézmények törvényességi felügyeletének gyakrlásában, - egészségügyi, szciális intézményi ügyek, egészségügyi vállalkzáskkal kapcslats feladatk intézése. d./ Jgi tevékenység, így különösen: - jgi képviselet, - szerzıdések, szabályzatk készítése, más irdák feladatkörébe tartzó szerzıdések, szabályzatk, szükség szerinti jgi véleményezése, - az önkrmányzati döntések jgi elıkészítése. e./ Személyzeti munka: - munkáltatói jg gyakrlásából adódó döntések elıkészítése, személyzeti ügyintézés, személyi anyagk, nyilvántartásk (szabadság nyilvántartás, stb.) kezelése a hivatal dlgzói tekintetében. f./ Köznevelési, közmővelıdési és sprtfeladatk, így különösen: - az intézményi szakmai munka segítése, szakmai elıkészítı, krdináló feladatk, - az intézmények mőködését érintı és az intézményvezetıi munkakör pályáztatásával kapcslats testületi döntések elıkészítése, - az intézmények szervezeti és mőködési szabályzatának véleményezése, az érvényesítés ellenırzése, - az intézmények mőködési feltételeinek fejlesztésére irányuló javaslatk kidlgzásáhz való részvétel és közremőködés, - az intézmények mőködése törvényességének ellenırzése, - a közneveléssel, a közmővelıdéssel kapcslats feladatk ellátása, 8

9 - az intézményvezetık feletti munkáltatói jgkör gyakrlásának elıkészítése, - a vársi sprt szervezési feladatk szükség szerint krdinálása és az azzal kapcslats testületi döntések elıkészítése. g./ Szervezési és egyéb feladatk, így különösen: - a hivatal mőködése törvényessége biztsításának elısegítése, az egységek közötti munkakapcslat szervezése, krdinációja, - infrmáció-tvábbítás, krdinálás, - vársi rendezvények szervezése, krdinálása; kiadványk, infrmációs anyagk készítése; testvérvársi kapcslattal összefüggı feladatk ellátása, - a közpnti iktatási, ügyirat-kezelési, hatósági, statisztikai feladatk ellátása, irattár kezelése. h./ Egyes önkrmányzati, közktatási, közmővelıdési, egészségügyi tárgyú pályázatk elkészítésében való közremőködés. i./ Országgyőlési képviselıi és önkrmányzati választással, tvábbá rszágs és helyi népszavazással kapcslats feladatk ellátása választási munkacsprti megbízás függvényében PÁLYÁZATKEZELÉSI CSOPORT Az Európai Unió és hazai pályázati lehetıségek feltárása, pályázatfigyelés Javaslattétel prjekt kiválasztására, döntés-elıkészítés a pályázatk benyújtásáhz A képviselı-testület által jóváhagytt pályázatk elıkészítése, elkészítése Külsı pályázatírók bevnásánál a lehetséges partnerek megkeresése, döntés-elıkészítés a pályázatíró/menedzser kiválasztására Megnyert pályázatk lebnylítása, flyamats kapcslatt tartás, krdináció a pályázatban közremőködı partnerekkel, a pályázatk kiíróival, irányító hatóságaival, közremőködı szervezeteivel Együttmőködik a hivatali szervezeti egységekkel, illetve az önkrmányzati érdekkörbe tartzó intézményekkel, cégekkel a pályázati kiírásk, illetve dkumentációk megfelelı értelmezésében, a pályázat megvalósításában Krdinálja a nem önkrmányzati szervekkel közös pályázatkat és közremőködik végrehajtásukban Elemzi, értékeli a pályázati prjektek végrehajtásának tapasztalatait Közremőködik a területfejlesztési, térségi feladatk ellátásában Közremőködik az rszágs kncepciók, prgramk, pályázati kiírásk véleményezésében, javaslatk kidlgzásában SZOCIÁLIS CSOPORT Szciális ellátáskkal kapcslats feladatk: - aktív krúak ellátása (fglalkztatást-helyettesítı támgatás, rendszeres szciális segély) - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, - rendkívüli gyermekvédelmi támgatás, - óvdáztatási támgatás, - lakásfenntartási támgatás, - méltánys közgyógyellátás, - átmeneti segélyezés, - temetési segély, - köztemetés, - étkezési térítési díj támgatás, - balneterápiás támgatás, 9

10 - krízissegélyek megállapításával kapcslats feladatk, - buszbérlet-támgatás, - védendı fgyasztói státusz igazlása, - környezettanulmányk készítése bírósági, egyéb társhatósági megkeresésre, - hatósági biznyítványk kiállítása, - Egészségügyi és Szciális Bizttság üléseire elıterjesztések készítése, - Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatk ügyintézése ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZŐ Anyakönyvezés, házasságkötési eljárás, államplgársági és névváltzási ügyintézés, hagyatéki ügyintézés KERESKEDELMI ÉS HATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐ - kereskedelmi hatósági feladatk: - kereskedelmi nyilvántartásk vezetése, - bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységet flytatók nyilvántartásba vétele, engedélyek kiadása az engedély köteles kereskedelmi tevékenységek végzéséhez, - szálláshely üzemeltetési engedélyek kiadása, - nem üzleti célú közösségi, szabadidıs szálláshelyek nyilvántartásba vétele, - helyi termelıi piac nyilvántartásba vétele, - kereskedelmi hatósági ellenırzések leflytatása, - hatósági biznyítványk kiadása, talált tárgyakkal kapcslats ügyintézés, - hirdetményekkel kapcslats ügyintézés, - zenés, táncs rendezvények engedélyezése GONDNOKSÁGI CSOPORT - analitikus nyilvántartásk vezetése a tárgyi eszközökrıl és az immateriális javakról, bélyegzıkrıl, munka- és védıruhákról, kulcskról, - hirdetmények átvétele, kifüggesztése és nyilvántartása, - közmőszámlák nyilvántartása, - leltárzás megszervezése, lebnylítása, - a hivatal mőködéséhez szükséges tárgyi feltételek biztsítása, - a hivatal igazgatási és egyéb szakfeladatai ellátásáhz szükséges anyagk, eszközök beszerzése és nyilvántartása, - gndnksági, gépjármő-üzemeltetési feladatk ellátása (Plgármesteri Hivatal, Mezei İrszlgálat, Plgárvédelem) - karbantartási, üzemeltetési, szerviz szerzıdések megkötésének elıkészítése, - a közfglalkztatással és a közérdekő fglalkztatással kapcslats feladatk krdinálása, a fglakztatással kapcslats adminisztratív feladatk ellátása, - víkendház üzemeltetése és karbantartása, - sprtpálya üzemeltetése, karbantartása, - önkrmányzati tulajdnú épületek karbantartása, - a hivatalból kimenı levelek, szórólapk kézbesítésének krdinálása, - telefnszlgálat és ügyféltájékztatás KÖZFOGLALKOZTATÁSI CSOPORT A csprtt munkavisznyban álló közfglalkztatási csprtvezetı vezeti. A közfglalkztatás feladatkörébe tartzó prjektek mőködtetéséhez kapcslódó feladatk ellátása srán: 10

11 felügyeli és irányítja a munkaflyamatk szakmai megvalósítását, biztsítja a munkavégzéshez szükséges feltételeket, elvégzi a közfglalkztatttak alkalmazásával összefüggı adminisztrációs feladatkat, mint alkalmazási kiratk elkészítése, nyilvántartásk vezetése, a Hajdú-Bihar Megyei Krmányhivatal Munkaügyi Közpnt Hajdúnánási Kirendeltsége felé teljes körő elszámlást készít. 2./ KÖZGAZDASÁGI IRODA 2.1. KÖLTSÉGVETÉSI CSOPORT Az önkrmányzat és intézményei gazdálkdásával kapcslats feladatk ellátása, így különösen: - költségvetési és zárszámadási rendelet-tervezetek elıkészítése, idıszaki beszámlók (negyedéves, féléves, hármnegyedéves) összeállítása, az intézményi költségvetések és beszámló összeállításának krdinálása, - a nemzetiségi önkrmányzat költségvetéssel, elıirányzat módsítással és zárszámadással kapcslats elıterjesztéseinek elıkészítése, - közpnti támgatásk igénylési rendszerének mőködtetése, - intézmények kiskincstári finanszírzása, - az önkrmányzat cél- címzett és egyéb támgatás iránti pályázatainak pénzügyi ügyintézése, - a Plgármesteri Hivatal, mint gazdálkdó szerv és a hzzá tartzó önállóan mőködı, Észak-hajdúsági szakképzés szervezési Társulás, valamint a nemzetiségi önkrmányzat gazdálkdásával kapcslatban a fıkönyvi könyvelés ellátása, - a Pénzügyi és Ügyrendi Bizttság mőködésével kapcslats szervezési és adminisztrációs feladatk részbeni ellátása, - a banki flyószámlákkal kapcslats pénzgazdálkdási tevékenység ellátása, - készpénzben jelentkezı bevételek és kiadásk teljesítéséhez házipénztár mőködtetése, - a hivatal és az intézmények dlgzói vnatkzásában a munkabérek lakssági flyószámlákra való kiutalása, - rendszeres és eseti szciális ellátásk és támgatásk flyósításának intézése, ezekrıl a szükséges igazlásk kiadása, - az önkrmányzat vagynelemei közül a befektetések, részesedések, kötvények, követelések és kötelezettségek (lakssági adók kivételével), valamint egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámlásk nyilvántartása, kezelése, - az önkrmányzat nevében vagynértékesítés, vagy szlgáltatás nyújtás esetében számla kibcsátás, - az önkrmányzat adó és közteher bevallásainak rendezése, külsı munkavállalók jövedelem- és adóigazlásk kiadása, - hitelfelvételek, pénzeszköz lekötések elıkészítése, különbözı kölcsönök esedékességének figyelemmel kísérése, kezelése, - ágazati beruházás statisztikai adatszlgáltatásk teljesítése az önkrmányzati intézmények adatszlgáltatásainak felhasználásával, - a Pénzügyi és Ügyrendi Bizttság mőködésével kapcslats szervezési és adminisztrációs feladatk részbeni ellátása ADÓÜGYI CSOPORT - a helyi és közpnti (gépjármőadó, termıföld bérleti díj személyi jövedelemadója, talajterhelési díj) adókkal kapcslats adóhatósági feladatk ellátása, - hagyatéki és végrehajtási eljárásban ingatlank értékbecslése, 11

12 - adatszlgáltatás és rendszeres együttmőködés a jgszabálykban meghatárztt hivatalkkal, szervekkel (bíróság, ügyészség, rendırség, NAV, földhivatal stb.), - behajtás céljából kimutattt különféle hátralékk kezelése, - szemétszállítási díjjal kapcslatban számlák kiküldése, könyvelés, felszólításk, hátralékk kezelése, - mezııri járulékkal kapcslatban határzatk kiküldése, könyvelés, felszólításk, hátralékk kezelése ÖNKORMÁNYZATI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÜGYINTÉZİ, VALAMINT VAGYONKEZELİI ÉS HASZNOSÍTÁSI ÜGYINTÉZİ: - az önkrmányzati tulajdn rendezésével kapcslats anyagk összeállítása, kezelése, - az önkrmányzati vagyngazdálkdással, kezeléssel, üzemeltetéssel kapcslats feladatk ellátása, illetve döntés-elıkészítés, - az önkrmányzati vagynkezelı szervezet(ek)kel való kapcslattartás, üzemeltetési szerzıdések elıkészítése, - az intézményeknél és a vagynkezelı szervezeteknél levı vagyn kezelésének figyelemmel kísérése, - az ingatlan-vagynkataszter vezetése, tvábbá az épületek és építmények, valamint az üzemeltetésre átadtt vagyntárgyak nyilvántartása, - az önkrmányzati lakáskkal, nem lakás céljára szlgáló helyiségekkel és mezıgazdasági hasznsítású földterületekkel kapcslats ügyintézés, - társasházi közgyőléseken az önkrmányzat, mint tulajdns képviselete, - kmmunális szemét szállítással kapcslats lakssági panaszk kezelése, és kapcslattartás a kmmunális szemét szállítását végzı szlgáltatóval, - az önkrmányzat tulajdnát képezı ingatlank, valamint az üzemeltetésre, kezelésre átadtt vagyntárgyak számvitelhez kapcslódó analitikus nyilvántartása, amrtizáció elszámlása INFORMATIKUS - a hivatal számítógépes hálózatánál rendszergazda feladatk ellátása, - a hivatal teljes hardver és szftver állmányának ismerete és használatának segítése, - a hivatal infrmatikai fejlıdésére javaslattétel, a megvalósítás elısegítése, - az önkrmányzat hnlapjára naprakész infrmációk feltöltése. 3./ VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS GAZDÁLKODÁSI IRODA a./ A várs üzemeltetését és fejlesztését érintı tervezési és mőszaki feladatk, közmővek, így különösen: - út, járda, ivóvízvezeték, szennyvízvezeték, belvízelvezetéssel kapcslats feladatk, közvilágítás, - különbözı fejlesztési tervek elıkészítése, mőszaki tárgyú önkrmányzati pályázatk kidlgzásánál közremőködés, településrendezési tervek készítésének krdinálása, - kmmunális infrastruktúrát érintı és egyéb beruházásk lebnylítása, mőszaki ellenırzés a feladatk nagyságrendjétıl függıen, - intézményi beruházási és felújítási igények mőszaki elıkészítése, kivitelezésének krdinálása. b./ Hatósági feladatk ellátása, így különösen: - építéshatósági ügyintézés, - egyéb építésügyi, környezetvédelmi, építés-szakhatósági eljárásk, építés-felügyelet és rendészet, közterület-használati, vízügyi, mezıgazdasági és állategészségügyi hatósági eljárásk. c./ Közterület-felügyelet: 12

13 - a köztisztasági és a közterület rendjével kapcslats feladatk ellátása. d./ Állategészségügyi feladatk ellátása. e./ A Vársfejlesztési Bizttság mőködésével kapcslats szervezési és adminisztrációs feladatk ellátása ÉPÍTÉSHATÓSÁGI CSOPORT: Építési tevékenység megkezdéséhez és flytatásáhz jgszabályban meghatárztt esetekben az építésügyi hatóság eljárásának leflytatása: építési engedélyezési, fennmaradási engedélyezési, használatbavételi engedélyezési, bntási engedélyezési, engedély hatályának meghsszabbítása iránti engedélyezési, jgutódlás tudmásulvételi, használatbavétel tudmásulvételi, az rszágs építési követelményektıl való eltérés engedélyezési, hatósági biznyítvány kiállítása iránti, kötelezési, végrehajtási, szakhatósági eljárás. Eljáráskat flytat, és jgszabályban meghatárztt esetben és módn építésügyi hatósági szlgáltatást nyújt. Feladatkörében jgsult az építési tevékenység jgszerőségének ellenırzésére. Az építésügyi hatóság jgszabályban meghatárztt esetekben tény, állapt, egyéb adat igazlása céljából a tervezés elısegítése érdekében, vagy az ingatlan adataiban bekövetkezett váltzásnak a külön jgszabályban meghatárzttak szerint az ingatlan-nyilvántartásban történı átvezetéséhez helyszíni szemle alapján hatósági biznyítványt állít ki. A településképet, egyedi tájértékeket érintı építésügyi hatósági engedélyezés srán az építésügyi hatóság elıírja a jellemzı helyi építıanyag használatát, jellegzetes építészeti frma vagy tömeg helyreállítását, illetve visszaállítását, tvábbá az építménynek az értékvédelem és a környezethez való illeszkedés követelményeinek megfelelı kialakítását, valamint az építmény külsı helyreállítását (pl. hmlkzat- és nyílászárók színezését, egységes kialakítását, cseréjét) és az építmény elınyösebb építészeti megjelenését szlgáló egyéb munkákat. Egyéb eljáráskban szakhatósági közremőködés. (Telekalakítási eljáráskban, telephely-, útépítési és frgalmbahelyezési hatósági eljárásban való részvétel.) Jgszabályban elıírt nyilvántartásk vezetése, statisztikai jelentések készítése, megküldése. Az ÉTDR használatával kapcslats feladatk: Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támgató elektrnikus Dkumentációs Rendszerben (ÉTDR) a közpnti, az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást rszágs szinten egységesen támgató infrmatikai rendszerben végzi a webiktat rendszer és a TAKARNET-es adatlekérı rendszer felhasználása mellett. A hatósági adatk naprakész nyilvántartása, a helyi sablnk karbantartása, a sablnk karbantartása a helyi hatósági adminisztrátr feladata. A hatósági felhasználók adatainak naprakész nyilvántartása, A hatósági szerepkörök naprakész nyilvántartása, ÉTDR -rel kapcslats infrastruktúra biztsítása. Hatóságkkal, szakmai kamarákkal és Fıépítésszel való együttmőködés Építésügyben keletkezı engedélyek közpnti nyilvántartásba való felvezetésének leszervezése, krdinálása, határidıre történı lejelentése. 13

14 Az érvényes építési engedélyek évenkénti felülvizsgálata, építtetıi nyilatkzattételek rögzítése VÁROSGONDNOKSÁGI CSOPORT A csprtt munkavisznyban álló csprtvezetı vezeti A közfglalkztatás és közérdekő fglalkztatás feladatkörébe tartzó prjektek mőködtetéséhez kapcslódó feladatk ellátása: Közfglalkztatással és közérdekő fglalkztatással kapcslats pályázat-elıkészítés, irányítás, elszámlás: irányítja és felügyeli a munkaflyamatk szakmai megvalósítását, biztsítja a munkavégzéshez szükséges feltételeket, elvégzi az alkalmazással összefüggı adminisztrációs feladatkat, mint alkalmazási kiratk elkészítése, nyilvántartásk vezetése, a Hajdú-Bihar Megyei Krmányhivatal Munkaügyi Közpnt Hajdúnánási Kirendeltsége felé teljes körő elszámlást készít Vársgndnksági feladatk ellátása: analitikus nyilvántartásk vezetése a tárgyi eszközökrıl és az immateriális javakról, bélyegzıkrıl, munka- és védıruhákról, kulcskról, hirdetmények átvétele, kifüggesztése és nyilvántartása, közmőszámlák nyilvántartása, igazlása, szerzıdések karbantartása, leltárzás megszervezése, lebnylítása, a hivatal mőködéséhez szükséges tárgyi feltételek biztsítása, a hivatal igazgatási és egyéb szakfeladatai ellátásáhz szükséges anyagk, eszközök beszerzése és nyilvántartása, gndnksági, gépjármő-üzemeltetési feladatk ellátása (Plgármesteri Hivatal, Mezei İrszlgálat) karbantartási, üzemeltetési, szerviz szerzıdések megkötésének elıkészítése, víkendház üzemeltetése és karbantartása, sprtpálya üzemeltetése, karbantartása, önkrmányzati tulajdnú épületek karbantartása, a hivatalból kimenı levelek, szórólapk kézbesítésének krdinálása, telefnszlgálat és ügyféltájékztatás, hivatal épületének takarítási feladatai Vársüzemeltetési feladatk ellátása: Közúttal, közterülettel kapcslats mőszaki ügyintézés (Gndskdik az utak, járdák karbantartásáról, felújításáról (krszerősítésérıl), a közüzemi hibaelhárításk utáni helyreállításról): téli síksság-mentesítési feladatk ellátására vnatkzó szerzıdés elıkészítése, kapcslattartás a szlgáltatóval, a közutak tavaszi javítási munkáinak biztsítása: kátyúzási feladatk meghatárzása, teljesítés ellenırzése, útburklati jelek éves karbantartási munkáinak szervezése: felújítandó jelek összeírása, kivitelezés pályáztatása, kapcslattartás a kivitelezıvel, teljesítés ellenırzése, igazlása, jgszabályban meghatárztt esetekben közútkezelıi állásfglalásk kiadása, az abban fglalt feltételek teljesülésének ellenırzése, utat érintı közmőberuházáskhz bntási engedély kiadása, az abban fglalt feltételek teljesítésének ellenırzése, közlekedési táblák állaptának ellenırzése, intézkedés megtétele a sérült, kptt, hiányzó táblák javítására, felújítására, pótlására, úthibák, járdahibák feltárása, intézkedés a balesetveszély elhárítására, 14

15 útügyi hatósági engedélyköteles önkrmányzati beruházásk elıkészítése, tervek, engedélyek elkészítésének krdinálása, (útépítés, parkló építés stb.) frgalmtechnikai feladatk mőszaki ügyintézése, frgalmtechnikai felülvizsgálat javaslatainak végrehajtása, jgszabályban meghatárztt útügyi nyilvántartás létrehzása, flyamats karbantartása, éves közutas statisztikai jelentés készítése, Közterület rendeltetéstıl eltérı használatával kapcslats teendık ellátása (használatba adás, hasznsítás, szerzıdéskötés) Közterületi fizetı parklóhelyek felülvizsgálatával, létesítésével kapcslats feladatk Frgalmszabályzással kapcslats feladatk, felülvizsgálat Belvíz-elvezetéssel, vízügyi igazgatással kapcslats feladatk ellátása: a vársi csapadékvíz-elvezetı hálózat állaptának ellenırzése, karbantartása, intézkedés a feltárt hibák kijavítására, közremőködés a belterületi ingatlank kapubejáróinak kiépítésében: csıátereszek biztsítása lakssági kérelemre, önkrmányzati tulajdnt érintı vízügyi hatósági eljárásk ügyintézése, Közigazgatási területet érintı vízügyi hatósági határzatk nyilvántartása, vízjgi engedélyezési eljárásk leflytatása, önkrmányzati tulajdnú vízilétesítmények engedélyeinek nyilvántartása, vízügyi hatóság határzatában fglalt, önkrmányzati tulajdnt érintı kötelezések, feladatk mőszaki ügyintézése: mnitring rendszer létesítése, mőködtetése, jelentések, adatszlgáltatásk benyújtása, települési önkrmányzat jegyzıje hatáskörébe utalt vízügyi hatósági eljárásk leflytatása, belvízvédekezéssel kapcslats éves adatszlgáltatás a TIVIZIG felé, közremőködés a Katasztrófavédelmi Igazgatósággal a belvízveszélyes területek mentesítésével kapcslatsan, Környezetvédelemmel kapcslats feladatk: Részt vesz a környezet és természetvédelmi feladatk ellátásában, zaj és rezgésvédelmi határértékek megállapításával, ellenırzésével kapcslats feladatk ellátásában, védelem alatt álló helyi értékek megóvásában, kapcslatt tartva a környezetvédelmi szervezetekkel. szakhatósági állásfglalásk kiadása más hatóság megkeresése alapján, a környezetvédelmi hatóság által megküldött hirdetmények kifüggesztése, majd az errıl szóló igazlás megküldése az érintett hatóság részére, helyi környezetvédelmi hatósági eljárásk leflytatása, környezetvédelmi ráfrdításról szóló éves statisztikai jelentés készítése. Közvilágítással kapcslats mőszaki ügyintézés: a közvilágítási hálózat szükséges fejlesztésének krdinálása: a fejlesztés meghatárzása, kivitelezés pályáztatása, a teljesítés ellenırzése, igazlása, kapcslattartás a közvilágítás üzemeltetıjével: lakssági bejelentés alapján hibajelentés az üzemeltetı felé, karácsnyi díszkivilágítással kapcslats mőszaki ügyintézés. Lakssági bejelentésekkel, panaszkkal kapcslats mőszaki ügyintézés: a bejelentés tárgyát képezı kérelem, panasz mőszaki megldásának megvizsgálása, a mőszaki megldás költségeinek meghatárzása, és megvalósítása, 15

16 Egyéb hatósági ügyintézési feladatk: házszámrendezéssel kapcslats mőszaki ügyintézés, földrajzi név elnevezés, lakcímigazláskkal kapcslats feladatk ellátása, közterület-használati, vízügyi, mezıgazdasági és állategészségügyi hatósági eljárásk Ellátja a földmővelésügyi igazgatási körbe tartzó (nádégetés, tarlóégetés, gyümölcstelepítés) hatósági feladatkat. Végezteti a közterületek tisztántartását. Ellenırzi a szemétszállítást. Zöldterületek, dőlıutak, fasrk rendezése, mezıırökkel való együttmőködés, Éves jelentések készítése KSH felé, a közigazgatási területváltzásról, Vársi rágcsálóirtással kapcslats feladatk ellátása, Méhészeti tevékenységgel kapcslats feladatk, nyilvántartásba vétel, évközbeni vándrltatással, értékesítéssel kapcslats adatváltzásk flyamats nyilvántartásának vezetése és azk megküldése. Vársi közterületek növényvédelmével, fásítás, fakivágással kapcslats feladatk, fakivágásk engedélyezése, kivágásk megszervezése, megrendelése. Vársi erdıgazdálkdással kapcslats feladatk ellátása, fásítási, erdı kivnási, csereerdısítési, fabeszerzési, telepítési feladatk. A kivitelezést megelızı hatósági eljárásk intézése és az engedélyek beszerzése. Külterületen lévı fák kivágásának erdészeti hatósághz történı bejelentése. Közterületi játszóterek fenntartásával kapcslats feladatk, meglévı játszótéri elemek állaptának felülvizsgálata, a szükséges intézkedések megtétele, fgyasztóvédelmi hatósághz jelentés megküldése. Az elemek negyed évenkénti felülvizsgálata, új eszközök beszerzése. Illegális hulladék elhelyezés ügyében bírság kivetése. Közterületen meglévı fák bkrk közlekedésbiztnsági szempntból kifgáslt eseteinek kivizsgálása intézkedések megtétele Közterület-felügyelet: a köztisztasági és a közterület rendjével kapcslats feladatk ellátása, közterület-használati engedélyezési eljárásk leflytatása, közterület-használattal kapcslats feladatk, útlezárásk engedélyezése, vársrendészeti feladatk ellátása, belterületen parlagfő mentesítéssel kapcslatk feladatk Állategészségügyi feladatk ellátása. Az állattartással kapcslats állategészségügyi feladatk, felügyeli a gyepmesteri telep mőködését. Az állattartó telepet és kereskedelemi egységeket mőködtetı vállalkzókkal évenkénti szerzıdéskötések, tvábbá a szlgáltatási díjak beszedésének krdinálása. MVH támgatás megigénylése, azk havnkénti elszámlásának elıkészítése. A jgszabályból adódó kötelezıen vezetendı napi, havi negyed éves és éves nyilvántartásk bevezetése, alkalmazása és azk ellenırzése, megsemmisítı cég felé való tvábbítása. Az elszállíttt hulladékk mérlegelésével járó adminisztrációs és kifizetési munkák krdinálása. Állattartással kapcslats lakássági bejelentések dkumentálása, helyszíni szemléje és intézkedések megtétele. Állatrvsi hivatallal való együttmőködés közös helyszíni szemléken való részvétel. Állatvédelmi hatósági ügyek elbírálása Kutyatartással, kóbr kutyával kapcslats lakssági bejelentések rögzítése és intézkedések megtétele. 16

17 Veszélyes eb tartásával kapcslats feladatk, veszélyes állat tartásával kapcslats eljárásk. Állatvédelmi bírságk kiszabása. Ebösszeírás. Marhalevél kiállítása, kezelése, nymtatvány beszerzése VÁROSFEJLESZTÉSI CSOPORT A csprt vezetıje az irdavezetı Az önkrmányzat és szervei működésével kapcslats feladatk: végrehajtja a képviselı-testület rendeleteit, határzatait, valamint a testületek által meghatárztt idıben beszáml az irda tevékenységérıl, elkészíti az ügykörbe tartzó testületi anyagkat, biztsítja a képviselı-testület bizttságai számára az irda munkájába történı betekintést, elısegíti mőködésüket. A Vársfejlesztési Bizttság mőködésével kapcslats szervezési és adminisztrációs feladatk ellátása Alapvető ágazati feladatk: Flyamatban lévı infrastrukturális és környezetvédelmi beruházásk megvalósításának krdinálásában való közremőködés. Önkrmányzati pályázati lehetıségek feltárásában való közremőködés, a pályázatk szakterület szerinti elıkészítése. A prjektekhez kapcslódó közbeszerzési eljáráskban szakterület szerint adódó feladatk elıkészítése, végrehajtása. Prjektek megvalósításában a Pályázatkezelı Csprttal való és a szerzıdı partnerekkel való együttmőködés és kapcslattartás. A feladatkörbe tartzó szerzıdések aláírásra történı elıkészítése. Prjektek bnylítása srán szükséges szakterülete tartzó gazdasági elemzések, pénzügyi elszámláskban közremőködés, dkumentálási, adminisztratív feladatk elvégzése. Közremőködés az Önkrmányzat éves költségvetése tervezésében, jóváhagytt beruházási keret felhasználásának flyamats figyelemmel kísérése. Lakssági fórumn történı közremőködés az irda feladatkörét érintıen Beruházási, felújítási feladatk: Az Önkrmányzat közép- és rövid távú beruházási prgramjai, tervei elkészítésében való közremőködés. Önkrmányzati költségvetési intézményeknél felmerülı felújítási feladatk, krdinálása, mőszaki ellenıri tevékenységek munkájának összehanglása. Önkrmányzati telkek kialakításában való közremőködés. A hatáskörbe tartzó beruházásk, felújításk terveinek elkészíttetése (pályázatkhz, közbeszerzésekhez). A hatáskörbe tartzó feladatk mőszaki ellenırzésének krdinálása, mőszaki ellenırök közremőködésével. Beruházási statisztikai jelentések készítése. Részt vesz kmplex felügyeleti vizsgálatkban és eseti célvizsgálatkban Gazdálkdással kapcslats feladatk: 17

18 A feladatellátással kapcslats költségvetés hsszú távú prgnsztizálása, a fejlesztési elképzelések megfgalmazása. Az éves költségvetés elkészítésével kapcslats mőszaki ügyintézés, az elvégzendı mőszaki feladatk összegyőjtése, költségeinek meghatárzása és betervezése a költségvetés megfelelı szakfeladatán. Fejlesztési tervek elıkészítése, mőszaki tárgyú önkrmányzati pályázatk kidlgzásánál közremőködés, településrendezési tervek készítésének krdinálása, kmmunális infrastruktúrát érintı és egyéb beruházásk lebnylítása, mőszaki ellenırzés a feladatk nagyságrendjétıl függıen, intézményi beruházási és felújítási igények mőszaki elıkészítése, kivitelezésének krdinálása Településrendezéssel kapcslats feladatk: az épített környezet, a település tervszerő alakítása és védelme érdekében a településfejlesztési és településrendezési feladatk ellátása és elıkészítése, gndskdik a településfejlesztési kncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának és a településrendezési eszközök elkészítésérıl, módsításáról, azk jóváhagyásáról. a megyei területfejlesztési kncepció és a területrendezési tervek, valamint a településfejlesztési kncepciók, integrált településfejlesztési stratégiák és a településrendezési eszközök összhangjának megteremtése érdekében véleményezi és figyelemmel kíséri azkat, elısegíti a települési önkrmányzat épített környezet helyi védelmét, a helyi építészeti értékek, a településkép, a rálátás és kilátás védelmét, tvábbá meghatárzza a település terület felhasználásáhz az építményekben létesíthetı rendeltetések körét és a reklámk elhelyezésére vnatkzó követelményeket, elızetes tájékztatást ad az ügyfeleknek a helyi településrendezési elıírásk tartalmáról, ennek keretében javaslatt tehet a telek beépítésének feltételeire a településkép és az építészeti örökség megóvásával és minıségi alakításával kapcslatban, szakmai knzultációt biztsít az elızıekben meghatárztt követelmények teljesítése érdekében, jgszabályban meghatárztt esetekben és módn, véleményt adhat a jgszabályban meghatárztt építésügyi hatósági engedélykérelemhez, illetve településképi bejelentési eljárást flytathat le az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységek, reklámelhelyezések és rendeltetésmódsításk tekintetében. feladatát a helyi rendeletei megalktásával és a kapcslódó sajáts jgintézményekkel, tvábbá a települési vagy térségi - a fıépítészi tevékenységrıl szóló krmányrendeletben fglaltak szerinti - önkrmányzati fıépítész közremőködésével látja el. Krmányrendeletben meghatárzttak szerint egyes - nem hatósági - építésügyi igazgatási és települési mőszaki feladatkat lát el. A településrendezési feladatk megvalósításáhz a sajáts jgintézmények biztsításában közremőködik: építésjgi követelmények, tilalmak, telekalakítás, elıvásárlási jg, kisajátítás, helyi közút céljára történı lejegyzés, útépítési és közmővesítési hzzájárulás, településrendezési kötelezések, kártalanítási szabályk, településrendezési szerzıdés, összevnt telepítési eljárás, településképi véleményezési eljárás, településképi bejelentési eljárás, 18

19 közterület-alakítás elıkészítésében. 4./ SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI IRODA 4.1. SZOCIÁLIS CSOPORT Szciális ellátáskkal kapcslats feladatk: - aktív krúak ellátása (fglalkztatást-helyettesítı támgatás, rendszeres szciális segély) - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, - rendkívüli gyermekvédelmi támgatás, - óvdáztatási támgatás, - lakásfenntartási támgatás, - méltánys közgyógyellátás, - átmeneti segélyezés, - temetési segély, - köztemetés, - étkezési térítési díj támgatás, - balneterápiás támgatás, - krízissegélyek megállapításával kapcslats feladatk, - buszbérlet-támgatás, - védendı fgyasztói státusz igazlása, - környezettanulmányk készítése bírósági, egyéb társhatósági megkeresésre, - hatósági biznyítványk kiállítása, - Egészségügyi és Szciális Bizttság üléseire elıterjesztések készítése, - Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatk ügyintézése ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZŐ Anyakönyvezés, házasságkötési eljárás, államplgársági és névváltzási ügyintézés, hagyatéki ügyintézés KERESKEDELMI ÉS HATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐ - kereskedelmi hatósági feladatk: - kereskedelmi nyilvántartásk vezetése, - bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységet flytatók nyilvántartásba vétele, engedélyek kiadása az engedély köteles kereskedelmi tevékenységek végzéséhez, - szálláshely üzemeltetési engedélyek kiadása, - nem üzleti célú közösségi, szabadidıs szálláshelyek nyilvántartásba vétele, - helyi termelıi piac nyilvántartásba vétele, - kereskedelmi hatósági ellenırzések leflytatása, - hatósági biznyítványk kiadása, talált tárgyakkal kapcslats ügyintézés, - hirdetményekkel kapcslats ügyintézés, - zenés, táncs rendezvények engedélyezése. 5./ PÉNZÜGYI ELLENŐR Hajdúnánás Vársi Önkrmányzatnál a Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 119. (4) bekezdése szerinti belsı ellenırzési feladatkat a Plgármesteri Hivatal köztisztviselıje látja el. 19

20 Ellenırzési feladatk: - önkrmányzati intézmények gazdálkdási felügyelete, revíziója és ellenırzése, - a hivatal belsı ellenırzési feladatainak ellátása. A költségvetési szervek belsı kntrllrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl szóló 370/2011. (XII. 31.) Krm. rendelet 22. -ában a belsı ellenırzési vezetı számára elıírt feladatkat a Plgármesteri Hivatal revizra látja el. C. A pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatkörének, munkakörének meghatárzása: plgármester: - az önkrmányzat részérıl kötelezettségvállalás feladatának ellátása. alplgármester: - a plgármester akadályztatása esetén az önkrmányzat részérıl kötelezettségvállalás feladatának ellátása. jegyzı: - a hivatal részérıl kötelezettségvállalás feladatának ellátása, - a hivatal vnatkzásában az utalványzási feladatk ellátása, - az önkrmányzat vnatkzásában az utalványzási feladatk ellátása a plgármester meghatalmazása alapján. aljegyzı: - a jegyzı akadályztatása esetén a hivatal részérıl kötelezettségvállalás feladatának ellátása, - a jegyzı akadályztatása esetén utalványzási feladatk ellátása. vársfejlesztési és gazdálkdási irdavezetı: - az önkrmányzat költségvetésében kmmunális célú beruházási és felújítási feladatkra megtervezett elıirányzatk terhére kötelezettségvállalás feladatának ellátása, - szakmai teljesítés igazlása. vársgndnksági csprtvezetı: - a hivatal mőködését érintı kis - és nagy értékő tárgyi értékő eszközök beszerzése, szlgáltatásk megrendelése srán kötelezettségvállalás feladatának ellátása, - szakmai teljesítés igazlása, - közfglalkztatással-, és közérdekő fglalkztatással kapcslats feladatk krdinálása, - önkrmányzati tulajdnú épületek állagmegóvása, - közfglalkztatással kapcslats pályázatk elkészítése, lebnylítása, elszámlásk benyújtása. közfglalkztatási csprtvezetı - közfglalkztatással kapcslats feladatk krdinálása, - közfglalkztatással kapcslats pályázatk elkészítése, lebnylítása, elszámlásk benyújtása. 20

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án csütörtökön du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből: 181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT)

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT) BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. Az alapító neve:... 4 2. Költségvetési szerv neve:... 4

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (Módosításokkal egységes szerkezetben) DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (IV.26.), 16/2007. (XI.5.), 1/2008. (I.31.), 12/2008. (VI.26.), 13/2009. (IX.17.), 10/2010. (X.19.), 12/2010. (XI.25.) és 1/2011. (I.21.)

Részletesebben

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190. 1 DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 01. 01. 2 Tartalm I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. A Közgyűlés...

Részletesebben

A 156/2012.(VI.21.) határozat melléklete VÁROSGONDNOKSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A 156/2012.(VI.21.) határozat melléklete VÁROSGONDNOKSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 156/2012.(VI.21.) határozat melléklete VÁROSGONDNOKSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Bevezetés Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2000. évi C. tv. a számvitelrıl, az államháztartásról

Részletesebben

X. Fejezet Záró rendelkezések

X. Fejezet Záró rendelkezések X. Fejezet Záró rendelkezések 54. (1) Az SZMSZ mellékletei: a) 1. melléklet: A Képviselı-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke b) 2. melléklet: Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Folyamat végrehajtása (ellenırzési pontok)

Folyamat végrehajtása (ellenırzési pontok) Rendezvényszervezés (konferenciák) Protokoll események szervezése Kitüntetések, díjátadások Delegációk fogadása Hivatalos delegáció kiutazása Téma meghatározása) Elıadók felkérése Meghívottak listájának

Részletesebben

1. A Polgármesteri Hivatal jogállása, irányítása

1. A Polgármesteri Hivatal jogállása, irányítása NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2003. (IV.30.), 14/2001. (X.30.), 10/1998. (VIII.25.) r-tel módosított 5/1993. (IV.20.) rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjérıl egységes szerkezetbe

Részletesebben

I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) alapítása

I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) alapítása 1 Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) normatív határozata a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról (tervezet) Budapest Főváros XIX. ker.

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2015. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések SÁTORALJAÚJHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete polgármesteri hivatalt hozott létre az Önkormányzat

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Zagyvarékas Község Képviselő-testülete anyagilag is támgatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezetek működését,

Részletesebben

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK TÁRA Dkumentumaznsító infrmációk Rendelet száma: 5/2008. (V.15.) Rendelet címe Az egyes szciális ellátáskról Módsíttt rendelet aznsítója: Rendelet tárgykódja:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére 19. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2011. évben végzett munkájáról Az elıterjesztést

Részletesebben

1. A 3. (4) bekezdés b./ pontja a következőképpen módosul: (4) b) bölcsődei ellátásról és óvodai nevelésről,

1. A 3. (4) bekezdés b./ pontja a következőképpen módosul: (4) b) bölcsődei ellátásról és óvodai nevelésről, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2006.(VI. 19.) Kt. rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2005. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG DDRFÜ Nonprofit Kft. SZMSZ 2014. DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.07.15. Tartalom I. Általános

Részletesebben

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalmjegyzék 2 Tartalmjegyzés... 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4. Az ktatási

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 1 BESZÁMOLÓ a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 2 Tisztelt Képviselı-testület! Az Országgyőlés 2011. december 19 én

Részletesebben

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet a 43/2013. (II. 26.) határozathoz Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási

Részletesebben

Tolna Város Polgármesteri Hivatala

Tolna Város Polgármesteri Hivatala Tolna Város Polgármesteri Hivatala A képviselı-testület döntéseinek végrehajtására, valamint a közigazgatási ügyek intézésének céljából Polgármesteri Hivatal mőködik. A hivatal szakmai szervezet, a dolgozói

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri hivatalának beszámolója a 2009. évben végzett munkájáról, illetve

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szlgáltató Zrt. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Zalaegerszeg 2012. Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szlgáltató Zrt. 1. Általáns rendelkezések 1.1. A szabályzat célja Az Első Egerszegi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1007-1/2014/I. Üi.: Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ BESZÁMOLÓ Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE)

A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE) A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE) Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Sajópálfala Község Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Alapvetı rendelkezések 1. A szervezetre vonatkozó adatok 1. oldal 2. Az intézet feladatai 4. oldal II. Szervezeti felépítés 1. Az intézet szervezeti és irányítási rendje

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata mellékletek

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata mellékletek 1. sz. melléklet Komárom-Esztergom megye címerének elhelyezése, rajzolata és nyomdai színskálája 38. oldal 2. sz. melléklet A közgyőlési elıterjesztések részletes követelményei 1. Az elıterjesztés szerkezete:

Részletesebben