HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A Plgármesteri Hivatal jgállása, belsı irányítása 1./ A hivatal megnevezése: Hajdúnánás Vársi Önkrmányzat Plgármesteri Hivatala Székhelye: Alapító kirat kelte, száma: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér l. szám któber 29., 15/1990. (X. 29.) számú Képviselı-testületi Határzat Alapítás idıpntja: któber 29. Nyilvántartási száma: A költségvetés végrehajtására szlgáló számlaszám: A hivatalhz rendelt önállóan mőködı költségvetési szerv: Észak-hajdúsági Szakképzés Szervezési Társulás 2./ A hivatal a vársi önkrmányzat képviselı-testületének szerveként önkrmányzati feladatkat, tvábbá jgszabálykban megállapíttt államigazgatási feladatkat lát el, az alábbiak szerint: Alaptevékenység: - az önkrmányzati ügyek elıkészítése, az önkrmányzati döntések végrehajtása, a képviselı-testület mőködésével kapcslats adminisztratív teendık ellátása, - a jgszabályban meghatárztt hatósági, államigazgatási feladatk ellátása. TEÁOR 8411 általáns igazgatás Szakágazati besrlás helyi önkrmányzatk, valamint többcélú kistérségi társulásk igazgatási tevékenysége Alkalmazandó szakfeladatk száma, megnevezése: Szakfeladat Szakfeladat megnevezése számjele Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék összetevıinek válgatása, begyőjtése, szállítása, átrakása Egyéb veszélyes hulladék begyőjtése, szállítása, átrakása Lakó- és nem lakóépület építése Út, autópálya építés Híd, alagút építés Flyadék szállítására szlgáló közmő építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Kempingszlgáltatás Óvdai intézményi étkeztetés Isklai intézményi étkeztetés

2 Flyóirat, idıszaki kiadvány kiadása Saját tulajdnú ingatlan adásvétele Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb jgi tevékenység Építészmérnöki tevékenység Mérnöki tevékenység, mőszaki tanácsadás Máshvá nem srlható egyéb szakmai, tevékenység Állat-egészségügyi ellátás Biztnsági rendszer szlgáltatás Zöldterület-kezelés Önkrmányzati jgalktás Országgyőlési képviselı-választáskhz kapcslódó tevékenységek Önkrmányzati képviselı-választáskhz kapcslódó tevékenységek Országs, települési és területi kisebbségi önkrmányzati választáskhz kapcslódó tevékenységek Európai parlamenti képviselı-választáshz kapcslódó tevékenységek Országs és helyi népszavazáshz kapcslódó tevékenységek Önkrmányzatk és többcélú kistérségi társulásk igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkrmányzatk igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenırzése területi szinten Pályázat- és támgatáskezelés, ellenırzés Kiemelt állami és önkrmányzati rendezvények Önkrmányzatk közbeszerzési eljárásainak lebnylításával összefüggı szlgáltatásk Közvilágítás Várs-, és községgazdálkdási máshvá nem srlható szlgáltatásk Önkrmányzatk, valamint többcélú kistérségi társulásk elszámlásai Finanszírzási mőveletek Önkrmányzatk elszámlásai a költségvetési szerveivel Önkrmányzatk máshvá nem srlható nemzetközi kapcslatai Közterület rendjének fenntartása Bőnmegelızés Tőzltás, mőszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása Megelızés, (szak)hatósági tevékenység Plgári védelem ágazati feladatai Szciális ösztöndíjak Szakképzési és felnıttképzési támgatásk Önkrmányzati szciális támgatásk finanszírzása Rendszeres szciális segély Lakásfenntartási támgatás nrmatív alapn Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítı gyermekvédelmi támgatás Óvdáztatási támgatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támgatás Mzgáskrlátzttak közlekedési támgatása Egyéb önkrmányzati eseti pénzbeli ellátásk Adósságkezelési szlgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés 2

3 Szciális étkeztetés Önkrmányzatk által nyújttt lakástámgatás Munkáltatók által nyújttt lakástámgatásk Civil szervezetek mőködési támgatása Civil szervezetek prgram- és egyéb támgatása Rövid idıtartamú közfglalkztatás Fglalkztatást helyettesítı támgatásban részesülık közfglalkztatása Egyéb közfglalkztatás Sprtlétesítmények mőködtetése és fejlesztése Versenysprt-tevékenység és támgatása Utánpótlás-nevelési tevékenység és támgatása Isklai, diáksprt-tevékenység és támgatása Az alaptevékenységet meghatárzó jgszabályk megjelölése: A Plgármesteri Hivatal alaptevékenységét meghatárzó jgszabályk felsrlása az SZMSZ 1. számú mellékletében található. A hivatal önálló jgi személy. A hivatal saját költségvetési elıirányzat körében költségvetési szervként mőködik. 3./ A hivatalt a plgármester a képviselı-testület döntései szerint és saját önkrmányzati jgkörében - a jegyzı útján - irányítja. Szabályzza a hatáskörébe tartzó ügyekben a kiadmányzás rendjét. A plgármestert feladatai ellátásában társadalmi megbízatású alplgármester(ek) segíti(k) a közöttük kialakíttt munkamegsztás szerint. A plgármestert akadályztatása vagy távlléte esetén az alplgármester helyettesíti, az általa meghatárztt ügyekben. 4./ A hivatal vezetıje: a jegyzı. A jegyzı egyidejőleg az Önkrmányzati és Szervezési Igazgatási Irda vezetıje is. 5./ A hivatal belsı szervezeti egységei az irdák. Az irdák élén vezetı megbízatású irdavezetı áll. A Szciális és Igazgatási Irda vezetıje Az aljegyzı, aki a jegyzı távllétében vagy akadályztatása esetén a jegyzı helyettese. 6./ A munkáltatói jgk gyakrlása A jegyzı gyakrlja a munkáltatói jgkat a képviselı-testület hivatalának köztisztviselıi, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartzó ügykezelık és fizikai alkalmazttak tekintetében. A kinevezéshez, munkaszerzıdéshez, vezetıi megbízás visszavnásáhz, jutalmazáshz a plgármester egyetértése szükséges. A jegyzı a hivatal köztisztviselıi tekintetében - kiküldetés esetén, - ha ez a tömegközlekedési eszköz igénybevételétıl gazdaságsabb, a saját gépjármő használatát engedélyezheti. Az irdavezetık - saját gépjármő használatának engedélyezését kivéve - gyakrlják az egyéb munkáltatói jgkat (szabadság kiadása, kiküldetés engedélyezése) a szervezeti egységek beszttt köztisztviselıi, tvábbá ügykezelıi és fizikai alkalmazttai tekintetében átruháztt hatáskörben. A szabadságk engedélyezéséhez valamennyi dlgzó tekintetében a jegyzı elızetes jóváhagyása szükséges. 3

4 II. A Plgármesteri Hivatal belsı felépítése és feladatai, valamint a vagynnyilatkzat tételi kötelezettséggel járó munkakörök A Plgármesteri Hivatal belsı szervezeti felépítése: A hivatalban a munkamegsztás szempntjából elkülönült egységek (irdák): - Önkrmányzati és Szervezési Igazgatási Irda - Közgazdasági Irda - Vársfejlesztési és Gazdálkdási Irda. - Szciális és Igazgatási Irda. Tvábbá külön irdai szervezeti egység nélküli: - a pénzügyi ellenır. A. Az Önkrmányzati és Szervezési Igazgatási Irda Plgármesteri Kabinetre, Önkrmányzati- és Szervezési-, Gndnksági- és Közfglalkztatási Pályázatkezelési- és Szciális Csprtkra, anyakönyvvezetıre, valamint kereskedelmi és hatósági ügyintézıre; a Közgazdasági Irda Költségvetési és Adóügyi Csprtkra, önkrmányzati és vagynhasznsítási ügyintézıre, vagynkezelıi és hasznsítási ügyintézıre, valamint infrmatikusra; a Szciális és Igazgatási Irda pedig Szciális Csprtra, anyakönyvvezetıre, valamint kereskedelmi és hatósági ügyintézıre; a Vársfejlesztési és Gazdálkdási Irda Építéshatósági-, Vársgndnksági- és Vársfejlesztési Csprtkra tagzódik. A Plgármesteri Hivatal által elláttt, egyéb nem igazgatási feladatk - az Önkrmányzati és Szervezési Igazgatási Irdáhz tartzóan: - a plgári védelem - pályázat által vállalt feladatk ellátása. - a Vársfejlesztési és Gazdálkdási Irdáhz tartzóan: - a közterület-felügyelet - az állategészségügy. - a Mezei İrszlgálat pénzügyi, gazdálkdási feladatainak ellátása A hivatal fentiekben meghatárztt feladatára biztsíttt létszámt a képviselı-testület határzza meg az éves költségvetési rendeletben fglaltak szerint. A jóváhagytt létszám február 1-jén: Szakfeladat megnevezése Plgármesteri Hivatal szakfeladatain fglalkztatva Önkrmányzat szakfeladatain fglalkztatva Összesen/ jgviszny jellege Önkrmányzati jgalktás 7 7 fı köztisztviselı Önkrmányzatk igazgatási 19 fı, ebbıl: tevékenysége fı köztisztviselı, 4 fı munka törvénykönyves Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés 7 7 fı köztisztviselı 4

5 Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenırzése 10-1=9 9 fı köztisztviselı Pályázat- és támgatáskezelés, ellenırzés Várs és községgazdálkdási szlgáltatásk 8 5+2= fı, ebbıl: 5+2=7 fı köztisztviselı, 1 fı közalkalmaztt, 2 fı munka törvénykönyves 7 fı köztisztviselı, 1 fı közszlgálati ügykezelı Sprtlétesítmények mőködtetése és fejlesztése Közterület rendjének fenntartása 2 Bőnmegelızés (mezei ırszlgálat) Plgári védelem ágazati feladatai Egyéb veszélyes hulladék begyőjtése, szállítása ÖSSZESEN ÖSSZESEN: fı közalkalmaztt 2 fı köztisztviselı 9 9 fı közalkalmaztt 1 fı munka törvénykönyves 1 fı munka törvénykönyves 54 fı köztisztviselı 12 fı közalkalmaztt 8 fı munka törvénykönyves 74+1=75 fő A Mezei Őrszlgálat ellátja a fegyveres biztnsági ırségrıl, a természetvédelmi és a mezei ırszlgálatról szóló évi CLIX. törvényben a mezıırök számára meghatárztt feladatkat. Hajdúnánás Vársi Önkrmányzatnál a Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 119. (4) bekezdése szerinti belső ellenőrzési feladatk ellátásáról a Jegyzı vásárlt szlgáltatás útján gndskdik. A belsı szervezeti egységek fıbb feladatai: B. 1./ ÖNKORMÁNYZATI ÉS SZERVEZÉSI IGAZGATÁSI IRODA 1.1. POLGÁRMESTERI KABINET A kabinetet a plgármester irányítása mellett a kabinetvezetı vezeti. A kabinet munkáját segíti 2 fı megbíztt A kabinet által ellátandó feladatk: a/ plgármesteri titkárság b/ kmmunikáció-marketing c/ társadalmi kapcslatk d/ pályázati feladatk d/ stratégiai feladatk e/ egyéb feladatk 5

6 a/ Titkársági feladatk: A kabinet segíti a plgármester, az alplgármester (tvábbiakban: tisztségviselık) munkáját, ellátja az ezzel összefüggı szervezési, technikai és adminisztrációs feladatkat, ennek keretében a Plgármesteri Hivatal szervezeti egységeitıl adatt, infrmációt kérhet, s azt a tisztségviselık rendelkezésére bcsátja. Szervezi a tisztségviselık plitikai, önkrmányzati, kulturális és egyéb, a várst érintı prgramjait. Ellátja a tisztségviselık melletti titkársági ügykezelési, ügyviteli feladatkat. Háttéranyagk, összegzı anyagk készítésével segíti a tisztségviselık munkáját, amelyhez infrmációt kérhet a Plgármesteri Hivatal szervezeti egységeitıl. Figyelemmel kíséri a tisztségviselık feladatkörébe tartzó ügyek intézését, döntések végrehajtását. Kapcslatt tart a Plgármesteri Hivatal szervezeti egységeivel, tájékzódik az tt flyó munkáról, adatkat, háttéranyagkat kérhet tılük. Figyelemmel kíséri a tisztségviselık napi, heti, havi és hsszabb-távú hivatali prgramját és azk elıkészítésérıl gndskdik. Bnylítja a tisztségviselıkhöz érkezı vendégek, ügyfelek fgadását. b/ Kmmunikáció - Marketing Figyeli, elemzi, tervezi a Képviselı-testület és szervei megjelenítését a helyi, megyei és az rszágs médiában. A médiával való kapcslattartás az önkrmányzat tevékenységének nyilvánssága érdekében. Ennek keretében szervezi a sajtótájékztatókat, kapcslatt tart az önkrmányzat intézményeivel, a helyi és megyei médiákkal. Rádió, televízió, nymtattt sajtó és nline sajtó reklámk elıkészítése és prpagálása érdekében. Marketing eszközökkel segíti a Hajdúnánásról alkttt kép flyamats pzitív irányú javítását. Ennek keretében kiállításkn, bemutatókn való vársi, önkrmányzati részvétel elıkészítése, bnylítása. Elıkészíti vagy elıkészítteti az illetékes hivatali irdákn keresztül a sajtónyilatkzat tervezetét és tisztségviselıi egyeztetés után biztsítja a Képviselı-testület és a Plgármesteri Hivatal sajtónyilatkzatainak megjelentetését. c/ Társadalmi kapcslatk Elıkészíti, felügyeli, közremőködik, segít az önkrmányzat társadalmi kapcslatainak kialakításával és fenntartásával kapcslats feladatk ellátásában. Társadalmi kapcslatk: - Ellátja a társadalmi szervezetekkel, egyéb szervezetekkel, más önkrmányzatkkal való kapcslatk és együttmőködés szervezését, bnylítását, krdinálását. - Közremőködik a kultúrával, turizmussal, idegenfrgalmmal és marketinggel kapcslats önkrmányzati feladatk ellátásában. - A tisztségviselık lakssági, társadalmi kapcslatainak erısítése érdekében szervezi fgadóóráikat, közremőködik az tt felvetıdött prblémák megldásában. - Biztsítja és közremőködik a civil szervezetekkel való rendszeres kapcslattartásban. - Elıjegyzi és szükség szerint kiértesíti a tisztségviselık fgadóórájára bejelentkezı ügyfeleket. - Szakmai és lakssági fórumk szervezésével biztsítja a tisztségviselık döntéseinek, elképzeléseinek nyilvánsságát. 6

7 d) Pályázati feladatk Közremőködik, krdinál az Európai Unió és más pályázati lehetıségek feltárásában. Segíti a nem önkrmányzati szervekkel közös pályázatk krdinálást. Kapcslatt tart, együttmőködik, krdinál a külsı pályázatírókkal és a pályázathz tartzó illetékes hivatali sztálykkal. Közremőködik a területfejlesztési, térségi feladatk ellátásában. Krdinálja a fejlesztési célú támgatásk pályázatait. Elemzi, értékeli a pályázati prjektek végrehajtásának tapasztalatait. Együttmőködik a hivatali irdákkal, illetve az önkrmányzati érdekkörbe tartzó intézményekkel, cégekkel a pályázati kiírásk, illetve dkumentációk megfelelı értelmezésében. d) Stratégiai feladatk Részt vesz a tisztségviselıi döntést elıkészítı javaslatk kidlgzásában. Részt vesz a tisztségviselıi, illetve önkrmányzati szintő elemzések, infrmációs anyagk készítésében, azk összeállításában. Közremőködik az rszágs kncepciók, prgramk, pályázati kiírásk véleményezésében, javaslatk kidlgzásában. Részt vesz a települési, fejlesztési prgramk, akciótervek készítésében, véleményezésében. Közremőködik a vársfejlesztési prjektek elıkészítésére vnatkzó javaslatk kidlgzásában. Közremőködik a gazdasági prgramtervezetek kidlgzásában. Közremőködik az önkrmányzati költségvetési kncepció elkészítésében, a költségvetési javaslat kidlgzásában, a költségvetési-rendelet módsításában. Közremőködik a befektetı partnerek, külsı fejlesztık tájékztatásában. A prjektek megvalósítását akadályzó körülmények elhárításában segítséget nyújt. Gndskdik és krdinálja a feladatait érintı képviselı-testületi döntések végrehajtását. Kapcslatt tart az önkrmányzati érdekeltségő gazdasági társaságkkal és intézményekkel. e) Egyéb feladatk A plgármester, alplgármester, kabinetvezetı által meghatárztt elıterjesztéseket összeállítja. Végrehajtja az egyéb, plgármester, alplgármester, kabinetvezetı által meghatárztt feladatkat A kabinet vezetıjének feladatai: Felelıs a kabinet mőködéséért, feladatainak szakszerő, törvényes ellátásáért, az utasításk végrehajtásáért, a döntések elıkészítéséért. Felelıs azn testületi anyagk határidıre történı elıkészítéséért, melyek elıterjesztése a kabinet feladatkörébe tartzik. Kapcslatt tart feladat és hatáskörében az önkrmányzati intézmények és gazdasági társaságk vezetıivel, a várs gazdasági és társadalmi életének meghatárzó személyiségeivel, közremőködik a vársfejlesztéssel összefüggı döntések, intézkedések elıkészítésében, végrehajtásában. Eljár a plgármester, alplgármester/ek nevében vagy megbízásából azk egyedi utasítása alapján. 7

8 1.2. ÖNKORMÁNYZATI ÉS SZERVEZÉSI CSOPORT a./ A testületek (képviselı-testület, bizttságk) mőködésével kapcslats feladatk, így különösen: - önkrmányzati szervezési feladatk krdinálása, - a testületi ülések elıkészítése, szervezése, - elıterjesztések, önkrmányzati rendelet-tervezetek elıkészítése, törvényességének vizsgálata, - a nemzetiségi önkrmányzat üléseinek elıkészítése, szervezése, jegyzıkönyvek, határzatk megszövegezése, leírása, pstázása, törvényességi felügyeletet ellátó szervhez történı megküldése, - jegyzıkönyvek, határzatk megszövegezése, leírása, pstázása, törvényességi felügyeletet ellátó szervhez történı megküldése, - testületi határzatk nyilvántartásának vezetése, egyéb adminisztráció, - a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sprt Bizttság mőködésével kapcslats szervezési adminisztrációs feladatk részbeni ellátása, - Az Egészségügyi és Szciális Bizttság mőködésével kapcslats szervezési és adminisztrációs feladatk részbeni ellátása, - a bizttságk adminisztrációs feladataival megbíztt dlgzók munkájának krdinálása, - a bizttsági ülések jegyzıkönyveinek rendszerezése, és a bizttsági határzatknak, illetve jegyzıkönyvnek a törvényességi felügyeletet ellátó szervhez tvábbítása. b./ A plgármester, alplgármesterek, jegyzı munkájának segítése, a hatáskörükbe tartzó ügyek elıkészítése, végrehajtása, illetve a végrehajtás ellenırzése (a Kabinet feladatain túl). c./ Egészségügyi, szciális feladatk, így elsısrban: - közremőködés önkrmányzati egészségügyi, szciális intézmények törvényességi felügyeletének gyakrlásában, - egészségügyi, szciális intézményi ügyek, egészségügyi vállalkzáskkal kapcslats feladatk intézése. d./ Jgi tevékenység, így különösen: - jgi képviselet, - szerzıdések, szabályzatk készítése, más irdák feladatkörébe tartzó szerzıdések, szabályzatk, szükség szerinti jgi véleményezése, - az önkrmányzati döntések jgi elıkészítése. e./ Személyzeti munka: - munkáltatói jg gyakrlásából adódó döntések elıkészítése, személyzeti ügyintézés, személyi anyagk, nyilvántartásk (szabadság nyilvántartás, stb.) kezelése a hivatal dlgzói tekintetében. f./ Köznevelési, közmővelıdési és sprtfeladatk, így különösen: - az intézményi szakmai munka segítése, szakmai elıkészítı, krdináló feladatk, - az intézmények mőködését érintı és az intézményvezetıi munkakör pályáztatásával kapcslats testületi döntések elıkészítése, - az intézmények szervezeti és mőködési szabályzatának véleményezése, az érvényesítés ellenırzése, - az intézmények mőködési feltételeinek fejlesztésére irányuló javaslatk kidlgzásáhz való részvétel és közremőködés, - az intézmények mőködése törvényességének ellenırzése, - a közneveléssel, a közmővelıdéssel kapcslats feladatk ellátása, 8

9 - az intézményvezetık feletti munkáltatói jgkör gyakrlásának elıkészítése, - a vársi sprt szervezési feladatk szükség szerint krdinálása és az azzal kapcslats testületi döntések elıkészítése. g./ Szervezési és egyéb feladatk, így különösen: - a hivatal mőködése törvényessége biztsításának elısegítése, az egységek közötti munkakapcslat szervezése, krdinációja, - infrmáció-tvábbítás, krdinálás, - vársi rendezvények szervezése, krdinálása; kiadványk, infrmációs anyagk készítése; testvérvársi kapcslattal összefüggı feladatk ellátása, - a közpnti iktatási, ügyirat-kezelési, hatósági, statisztikai feladatk ellátása, irattár kezelése. h./ Egyes önkrmányzati, közktatási, közmővelıdési, egészségügyi tárgyú pályázatk elkészítésében való közremőködés. i./ Országgyőlési képviselıi és önkrmányzati választással, tvábbá rszágs és helyi népszavazással kapcslats feladatk ellátása választási munkacsprti megbízás függvényében PÁLYÁZATKEZELÉSI CSOPORT Az Európai Unió és hazai pályázati lehetıségek feltárása, pályázatfigyelés Javaslattétel prjekt kiválasztására, döntés-elıkészítés a pályázatk benyújtásáhz A képviselı-testület által jóváhagytt pályázatk elıkészítése, elkészítése Külsı pályázatírók bevnásánál a lehetséges partnerek megkeresése, döntés-elıkészítés a pályázatíró/menedzser kiválasztására Megnyert pályázatk lebnylítása, flyamats kapcslatt tartás, krdináció a pályázatban közremőködı partnerekkel, a pályázatk kiíróival, irányító hatóságaival, közremőködı szervezeteivel Együttmőködik a hivatali szervezeti egységekkel, illetve az önkrmányzati érdekkörbe tartzó intézményekkel, cégekkel a pályázati kiírásk, illetve dkumentációk megfelelı értelmezésében, a pályázat megvalósításában Krdinálja a nem önkrmányzati szervekkel közös pályázatkat és közremőködik végrehajtásukban Elemzi, értékeli a pályázati prjektek végrehajtásának tapasztalatait Közremőködik a területfejlesztési, térségi feladatk ellátásában Közremőködik az rszágs kncepciók, prgramk, pályázati kiírásk véleményezésében, javaslatk kidlgzásában SZOCIÁLIS CSOPORT Szciális ellátáskkal kapcslats feladatk: - aktív krúak ellátása (fglalkztatást-helyettesítı támgatás, rendszeres szciális segély) - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, - rendkívüli gyermekvédelmi támgatás, - óvdáztatási támgatás, - lakásfenntartási támgatás, - méltánys közgyógyellátás, - átmeneti segélyezés, - temetési segély, - köztemetés, - étkezési térítési díj támgatás, - balneterápiás támgatás, 9

10 - krízissegélyek megállapításával kapcslats feladatk, - buszbérlet-támgatás, - védendı fgyasztói státusz igazlása, - környezettanulmányk készítése bírósági, egyéb társhatósági megkeresésre, - hatósági biznyítványk kiállítása, - Egészségügyi és Szciális Bizttság üléseire elıterjesztések készítése, - Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatk ügyintézése ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZŐ Anyakönyvezés, házasságkötési eljárás, államplgársági és névváltzási ügyintézés, hagyatéki ügyintézés KERESKEDELMI ÉS HATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐ - kereskedelmi hatósági feladatk: - kereskedelmi nyilvántartásk vezetése, - bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységet flytatók nyilvántartásba vétele, engedélyek kiadása az engedély köteles kereskedelmi tevékenységek végzéséhez, - szálláshely üzemeltetési engedélyek kiadása, - nem üzleti célú közösségi, szabadidıs szálláshelyek nyilvántartásba vétele, - helyi termelıi piac nyilvántartásba vétele, - kereskedelmi hatósági ellenırzések leflytatása, - hatósági biznyítványk kiadása, talált tárgyakkal kapcslats ügyintézés, - hirdetményekkel kapcslats ügyintézés, - zenés, táncs rendezvények engedélyezése GONDNOKSÁGI CSOPORT - analitikus nyilvántartásk vezetése a tárgyi eszközökrıl és az immateriális javakról, bélyegzıkrıl, munka- és védıruhákról, kulcskról, - hirdetmények átvétele, kifüggesztése és nyilvántartása, - közmőszámlák nyilvántartása, - leltárzás megszervezése, lebnylítása, - a hivatal mőködéséhez szükséges tárgyi feltételek biztsítása, - a hivatal igazgatási és egyéb szakfeladatai ellátásáhz szükséges anyagk, eszközök beszerzése és nyilvántartása, - gndnksági, gépjármő-üzemeltetési feladatk ellátása (Plgármesteri Hivatal, Mezei İrszlgálat, Plgárvédelem) - karbantartási, üzemeltetési, szerviz szerzıdések megkötésének elıkészítése, - a közfglalkztatással és a közérdekő fglalkztatással kapcslats feladatk krdinálása, a fglakztatással kapcslats adminisztratív feladatk ellátása, - víkendház üzemeltetése és karbantartása, - sprtpálya üzemeltetése, karbantartása, - önkrmányzati tulajdnú épületek karbantartása, - a hivatalból kimenı levelek, szórólapk kézbesítésének krdinálása, - telefnszlgálat és ügyféltájékztatás KÖZFOGLALKOZTATÁSI CSOPORT A csprtt munkavisznyban álló közfglalkztatási csprtvezetı vezeti. A közfglalkztatás feladatkörébe tartzó prjektek mőködtetéséhez kapcslódó feladatk ellátása srán: 10

11 felügyeli és irányítja a munkaflyamatk szakmai megvalósítását, biztsítja a munkavégzéshez szükséges feltételeket, elvégzi a közfglalkztatttak alkalmazásával összefüggı adminisztrációs feladatkat, mint alkalmazási kiratk elkészítése, nyilvántartásk vezetése, a Hajdú-Bihar Megyei Krmányhivatal Munkaügyi Közpnt Hajdúnánási Kirendeltsége felé teljes körő elszámlást készít. 2./ KÖZGAZDASÁGI IRODA 2.1. KÖLTSÉGVETÉSI CSOPORT Az önkrmányzat és intézményei gazdálkdásával kapcslats feladatk ellátása, így különösen: - költségvetési és zárszámadási rendelet-tervezetek elıkészítése, idıszaki beszámlók (negyedéves, féléves, hármnegyedéves) összeállítása, az intézményi költségvetések és beszámló összeállításának krdinálása, - a nemzetiségi önkrmányzat költségvetéssel, elıirányzat módsítással és zárszámadással kapcslats elıterjesztéseinek elıkészítése, - közpnti támgatásk igénylési rendszerének mőködtetése, - intézmények kiskincstári finanszírzása, - az önkrmányzat cél- címzett és egyéb támgatás iránti pályázatainak pénzügyi ügyintézése, - a Plgármesteri Hivatal, mint gazdálkdó szerv és a hzzá tartzó önállóan mőködı, Észak-hajdúsági szakképzés szervezési Társulás, valamint a nemzetiségi önkrmányzat gazdálkdásával kapcslatban a fıkönyvi könyvelés ellátása, - a Pénzügyi és Ügyrendi Bizttság mőködésével kapcslats szervezési és adminisztrációs feladatk részbeni ellátása, - a banki flyószámlákkal kapcslats pénzgazdálkdási tevékenység ellátása, - készpénzben jelentkezı bevételek és kiadásk teljesítéséhez házipénztár mőködtetése, - a hivatal és az intézmények dlgzói vnatkzásában a munkabérek lakssági flyószámlákra való kiutalása, - rendszeres és eseti szciális ellátásk és támgatásk flyósításának intézése, ezekrıl a szükséges igazlásk kiadása, - az önkrmányzat vagynelemei közül a befektetések, részesedések, kötvények, követelések és kötelezettségek (lakssági adók kivételével), valamint egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámlásk nyilvántartása, kezelése, - az önkrmányzat nevében vagynértékesítés, vagy szlgáltatás nyújtás esetében számla kibcsátás, - az önkrmányzat adó és közteher bevallásainak rendezése, külsı munkavállalók jövedelem- és adóigazlásk kiadása, - hitelfelvételek, pénzeszköz lekötések elıkészítése, különbözı kölcsönök esedékességének figyelemmel kísérése, kezelése, - ágazati beruházás statisztikai adatszlgáltatásk teljesítése az önkrmányzati intézmények adatszlgáltatásainak felhasználásával, - a Pénzügyi és Ügyrendi Bizttság mőködésével kapcslats szervezési és adminisztrációs feladatk részbeni ellátása ADÓÜGYI CSOPORT - a helyi és közpnti (gépjármőadó, termıföld bérleti díj személyi jövedelemadója, talajterhelési díj) adókkal kapcslats adóhatósági feladatk ellátása, - hagyatéki és végrehajtási eljárásban ingatlank értékbecslése, 11

12 - adatszlgáltatás és rendszeres együttmőködés a jgszabálykban meghatárztt hivatalkkal, szervekkel (bíróság, ügyészség, rendırség, NAV, földhivatal stb.), - behajtás céljából kimutattt különféle hátralékk kezelése, - szemétszállítási díjjal kapcslatban számlák kiküldése, könyvelés, felszólításk, hátralékk kezelése, - mezııri járulékkal kapcslatban határzatk kiküldése, könyvelés, felszólításk, hátralékk kezelése ÖNKORMÁNYZATI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÜGYINTÉZİ, VALAMINT VAGYONKEZELİI ÉS HASZNOSÍTÁSI ÜGYINTÉZİ: - az önkrmányzati tulajdn rendezésével kapcslats anyagk összeállítása, kezelése, - az önkrmányzati vagyngazdálkdással, kezeléssel, üzemeltetéssel kapcslats feladatk ellátása, illetve döntés-elıkészítés, - az önkrmányzati vagynkezelı szervezet(ek)kel való kapcslattartás, üzemeltetési szerzıdések elıkészítése, - az intézményeknél és a vagynkezelı szervezeteknél levı vagyn kezelésének figyelemmel kísérése, - az ingatlan-vagynkataszter vezetése, tvábbá az épületek és építmények, valamint az üzemeltetésre átadtt vagyntárgyak nyilvántartása, - az önkrmányzati lakáskkal, nem lakás céljára szlgáló helyiségekkel és mezıgazdasági hasznsítású földterületekkel kapcslats ügyintézés, - társasházi közgyőléseken az önkrmányzat, mint tulajdns képviselete, - kmmunális szemét szállítással kapcslats lakssági panaszk kezelése, és kapcslattartás a kmmunális szemét szállítását végzı szlgáltatóval, - az önkrmányzat tulajdnát képezı ingatlank, valamint az üzemeltetésre, kezelésre átadtt vagyntárgyak számvitelhez kapcslódó analitikus nyilvántartása, amrtizáció elszámlása INFORMATIKUS - a hivatal számítógépes hálózatánál rendszergazda feladatk ellátása, - a hivatal teljes hardver és szftver állmányának ismerete és használatának segítése, - a hivatal infrmatikai fejlıdésére javaslattétel, a megvalósítás elısegítése, - az önkrmányzat hnlapjára naprakész infrmációk feltöltése. 3./ VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS GAZDÁLKODÁSI IRODA a./ A várs üzemeltetését és fejlesztését érintı tervezési és mőszaki feladatk, közmővek, így különösen: - út, járda, ivóvízvezeték, szennyvízvezeték, belvízelvezetéssel kapcslats feladatk, közvilágítás, - különbözı fejlesztési tervek elıkészítése, mőszaki tárgyú önkrmányzati pályázatk kidlgzásánál közremőködés, településrendezési tervek készítésének krdinálása, - kmmunális infrastruktúrát érintı és egyéb beruházásk lebnylítása, mőszaki ellenırzés a feladatk nagyságrendjétıl függıen, - intézményi beruházási és felújítási igények mőszaki elıkészítése, kivitelezésének krdinálása. b./ Hatósági feladatk ellátása, így különösen: - építéshatósági ügyintézés, - egyéb építésügyi, környezetvédelmi, építés-szakhatósági eljárásk, építés-felügyelet és rendészet, közterület-használati, vízügyi, mezıgazdasági és állategészségügyi hatósági eljárásk. c./ Közterület-felügyelet: 12

13 - a köztisztasági és a közterület rendjével kapcslats feladatk ellátása. d./ Állategészségügyi feladatk ellátása. e./ A Vársfejlesztési Bizttság mőködésével kapcslats szervezési és adminisztrációs feladatk ellátása ÉPÍTÉSHATÓSÁGI CSOPORT: Építési tevékenység megkezdéséhez és flytatásáhz jgszabályban meghatárztt esetekben az építésügyi hatóság eljárásának leflytatása: építési engedélyezési, fennmaradási engedélyezési, használatbavételi engedélyezési, bntási engedélyezési, engedély hatályának meghsszabbítása iránti engedélyezési, jgutódlás tudmásulvételi, használatbavétel tudmásulvételi, az rszágs építési követelményektıl való eltérés engedélyezési, hatósági biznyítvány kiállítása iránti, kötelezési, végrehajtási, szakhatósági eljárás. Eljáráskat flytat, és jgszabályban meghatárztt esetben és módn építésügyi hatósági szlgáltatást nyújt. Feladatkörében jgsult az építési tevékenység jgszerőségének ellenırzésére. Az építésügyi hatóság jgszabályban meghatárztt esetekben tény, állapt, egyéb adat igazlása céljából a tervezés elısegítése érdekében, vagy az ingatlan adataiban bekövetkezett váltzásnak a külön jgszabályban meghatárzttak szerint az ingatlan-nyilvántartásban történı átvezetéséhez helyszíni szemle alapján hatósági biznyítványt állít ki. A településképet, egyedi tájértékeket érintı építésügyi hatósági engedélyezés srán az építésügyi hatóság elıírja a jellemzı helyi építıanyag használatát, jellegzetes építészeti frma vagy tömeg helyreállítását, illetve visszaállítását, tvábbá az építménynek az értékvédelem és a környezethez való illeszkedés követelményeinek megfelelı kialakítását, valamint az építmény külsı helyreállítását (pl. hmlkzat- és nyílászárók színezését, egységes kialakítását, cseréjét) és az építmény elınyösebb építészeti megjelenését szlgáló egyéb munkákat. Egyéb eljáráskban szakhatósági közremőködés. (Telekalakítási eljáráskban, telephely-, útépítési és frgalmbahelyezési hatósági eljárásban való részvétel.) Jgszabályban elıírt nyilvántartásk vezetése, statisztikai jelentések készítése, megküldése. Az ÉTDR használatával kapcslats feladatk: Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támgató elektrnikus Dkumentációs Rendszerben (ÉTDR) a közpnti, az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást rszágs szinten egységesen támgató infrmatikai rendszerben végzi a webiktat rendszer és a TAKARNET-es adatlekérı rendszer felhasználása mellett. A hatósági adatk naprakész nyilvántartása, a helyi sablnk karbantartása, a sablnk karbantartása a helyi hatósági adminisztrátr feladata. A hatósági felhasználók adatainak naprakész nyilvántartása, A hatósági szerepkörök naprakész nyilvántartása, ÉTDR -rel kapcslats infrastruktúra biztsítása. Hatóságkkal, szakmai kamarákkal és Fıépítésszel való együttmőködés Építésügyben keletkezı engedélyek közpnti nyilvántartásba való felvezetésének leszervezése, krdinálása, határidıre történı lejelentése. 13

14 Az érvényes építési engedélyek évenkénti felülvizsgálata, építtetıi nyilatkzattételek rögzítése VÁROSGONDNOKSÁGI CSOPORT A csprtt munkavisznyban álló csprtvezetı vezeti A közfglalkztatás és közérdekő fglalkztatás feladatkörébe tartzó prjektek mőködtetéséhez kapcslódó feladatk ellátása: Közfglalkztatással és közérdekő fglalkztatással kapcslats pályázat-elıkészítés, irányítás, elszámlás: irányítja és felügyeli a munkaflyamatk szakmai megvalósítását, biztsítja a munkavégzéshez szükséges feltételeket, elvégzi az alkalmazással összefüggı adminisztrációs feladatkat, mint alkalmazási kiratk elkészítése, nyilvántartásk vezetése, a Hajdú-Bihar Megyei Krmányhivatal Munkaügyi Közpnt Hajdúnánási Kirendeltsége felé teljes körő elszámlást készít Vársgndnksági feladatk ellátása: analitikus nyilvántartásk vezetése a tárgyi eszközökrıl és az immateriális javakról, bélyegzıkrıl, munka- és védıruhákról, kulcskról, hirdetmények átvétele, kifüggesztése és nyilvántartása, közmőszámlák nyilvántartása, igazlása, szerzıdések karbantartása, leltárzás megszervezése, lebnylítása, a hivatal mőködéséhez szükséges tárgyi feltételek biztsítása, a hivatal igazgatási és egyéb szakfeladatai ellátásáhz szükséges anyagk, eszközök beszerzése és nyilvántartása, gndnksági, gépjármő-üzemeltetési feladatk ellátása (Plgármesteri Hivatal, Mezei İrszlgálat) karbantartási, üzemeltetési, szerviz szerzıdések megkötésének elıkészítése, víkendház üzemeltetése és karbantartása, sprtpálya üzemeltetése, karbantartása, önkrmányzati tulajdnú épületek karbantartása, a hivatalból kimenı levelek, szórólapk kézbesítésének krdinálása, telefnszlgálat és ügyféltájékztatás, hivatal épületének takarítási feladatai Vársüzemeltetési feladatk ellátása: Közúttal, közterülettel kapcslats mőszaki ügyintézés (Gndskdik az utak, járdák karbantartásáról, felújításáról (krszerősítésérıl), a közüzemi hibaelhárításk utáni helyreállításról): téli síksság-mentesítési feladatk ellátására vnatkzó szerzıdés elıkészítése, kapcslattartás a szlgáltatóval, a közutak tavaszi javítási munkáinak biztsítása: kátyúzási feladatk meghatárzása, teljesítés ellenırzése, útburklati jelek éves karbantartási munkáinak szervezése: felújítandó jelek összeírása, kivitelezés pályáztatása, kapcslattartás a kivitelezıvel, teljesítés ellenırzése, igazlása, jgszabályban meghatárztt esetekben közútkezelıi állásfglalásk kiadása, az abban fglalt feltételek teljesülésének ellenırzése, utat érintı közmőberuházáskhz bntási engedély kiadása, az abban fglalt feltételek teljesítésének ellenırzése, közlekedési táblák állaptának ellenırzése, intézkedés megtétele a sérült, kptt, hiányzó táblák javítására, felújítására, pótlására, úthibák, járdahibák feltárása, intézkedés a balesetveszély elhárítására, 14

15 útügyi hatósági engedélyköteles önkrmányzati beruházásk elıkészítése, tervek, engedélyek elkészítésének krdinálása, (útépítés, parkló építés stb.) frgalmtechnikai feladatk mőszaki ügyintézése, frgalmtechnikai felülvizsgálat javaslatainak végrehajtása, jgszabályban meghatárztt útügyi nyilvántartás létrehzása, flyamats karbantartása, éves közutas statisztikai jelentés készítése, Közterület rendeltetéstıl eltérı használatával kapcslats teendık ellátása (használatba adás, hasznsítás, szerzıdéskötés) Közterületi fizetı parklóhelyek felülvizsgálatával, létesítésével kapcslats feladatk Frgalmszabályzással kapcslats feladatk, felülvizsgálat Belvíz-elvezetéssel, vízügyi igazgatással kapcslats feladatk ellátása: a vársi csapadékvíz-elvezetı hálózat állaptának ellenırzése, karbantartása, intézkedés a feltárt hibák kijavítására, közremőködés a belterületi ingatlank kapubejáróinak kiépítésében: csıátereszek biztsítása lakssági kérelemre, önkrmányzati tulajdnt érintı vízügyi hatósági eljárásk ügyintézése, Közigazgatási területet érintı vízügyi hatósági határzatk nyilvántartása, vízjgi engedélyezési eljárásk leflytatása, önkrmányzati tulajdnú vízilétesítmények engedélyeinek nyilvántartása, vízügyi hatóság határzatában fglalt, önkrmányzati tulajdnt érintı kötelezések, feladatk mőszaki ügyintézése: mnitring rendszer létesítése, mőködtetése, jelentések, adatszlgáltatásk benyújtása, települési önkrmányzat jegyzıje hatáskörébe utalt vízügyi hatósági eljárásk leflytatása, belvízvédekezéssel kapcslats éves adatszlgáltatás a TIVIZIG felé, közremőködés a Katasztrófavédelmi Igazgatósággal a belvízveszélyes területek mentesítésével kapcslatsan, Környezetvédelemmel kapcslats feladatk: Részt vesz a környezet és természetvédelmi feladatk ellátásában, zaj és rezgésvédelmi határértékek megállapításával, ellenırzésével kapcslats feladatk ellátásában, védelem alatt álló helyi értékek megóvásában, kapcslatt tartva a környezetvédelmi szervezetekkel. szakhatósági állásfglalásk kiadása más hatóság megkeresése alapján, a környezetvédelmi hatóság által megküldött hirdetmények kifüggesztése, majd az errıl szóló igazlás megküldése az érintett hatóság részére, helyi környezetvédelmi hatósági eljárásk leflytatása, környezetvédelmi ráfrdításról szóló éves statisztikai jelentés készítése. Közvilágítással kapcslats mőszaki ügyintézés: a közvilágítási hálózat szükséges fejlesztésének krdinálása: a fejlesztés meghatárzása, kivitelezés pályáztatása, a teljesítés ellenırzése, igazlása, kapcslattartás a közvilágítás üzemeltetıjével: lakssági bejelentés alapján hibajelentés az üzemeltetı felé, karácsnyi díszkivilágítással kapcslats mőszaki ügyintézés. Lakssági bejelentésekkel, panaszkkal kapcslats mőszaki ügyintézés: a bejelentés tárgyát képezı kérelem, panasz mőszaki megldásának megvizsgálása, a mőszaki megldás költségeinek meghatárzása, és megvalósítása, 15

16 Egyéb hatósági ügyintézési feladatk: házszámrendezéssel kapcslats mőszaki ügyintézés, földrajzi név elnevezés, lakcímigazláskkal kapcslats feladatk ellátása, közterület-használati, vízügyi, mezıgazdasági és állategészségügyi hatósági eljárásk Ellátja a földmővelésügyi igazgatási körbe tartzó (nádégetés, tarlóégetés, gyümölcstelepítés) hatósági feladatkat. Végezteti a közterületek tisztántartását. Ellenırzi a szemétszállítást. Zöldterületek, dőlıutak, fasrk rendezése, mezıırökkel való együttmőködés, Éves jelentések készítése KSH felé, a közigazgatási területváltzásról, Vársi rágcsálóirtással kapcslats feladatk ellátása, Méhészeti tevékenységgel kapcslats feladatk, nyilvántartásba vétel, évközbeni vándrltatással, értékesítéssel kapcslats adatváltzásk flyamats nyilvántartásának vezetése és azk megküldése. Vársi közterületek növényvédelmével, fásítás, fakivágással kapcslats feladatk, fakivágásk engedélyezése, kivágásk megszervezése, megrendelése. Vársi erdıgazdálkdással kapcslats feladatk ellátása, fásítási, erdı kivnási, csereerdısítési, fabeszerzési, telepítési feladatk. A kivitelezést megelızı hatósági eljárásk intézése és az engedélyek beszerzése. Külterületen lévı fák kivágásának erdészeti hatósághz történı bejelentése. Közterületi játszóterek fenntartásával kapcslats feladatk, meglévı játszótéri elemek állaptának felülvizsgálata, a szükséges intézkedések megtétele, fgyasztóvédelmi hatósághz jelentés megküldése. Az elemek negyed évenkénti felülvizsgálata, új eszközök beszerzése. Illegális hulladék elhelyezés ügyében bírság kivetése. Közterületen meglévı fák bkrk közlekedésbiztnsági szempntból kifgáslt eseteinek kivizsgálása intézkedések megtétele Közterület-felügyelet: a köztisztasági és a közterület rendjével kapcslats feladatk ellátása, közterület-használati engedélyezési eljárásk leflytatása, közterület-használattal kapcslats feladatk, útlezárásk engedélyezése, vársrendészeti feladatk ellátása, belterületen parlagfő mentesítéssel kapcslatk feladatk Állategészségügyi feladatk ellátása. Az állattartással kapcslats állategészségügyi feladatk, felügyeli a gyepmesteri telep mőködését. Az állattartó telepet és kereskedelemi egységeket mőködtetı vállalkzókkal évenkénti szerzıdéskötések, tvábbá a szlgáltatási díjak beszedésének krdinálása. MVH támgatás megigénylése, azk havnkénti elszámlásának elıkészítése. A jgszabályból adódó kötelezıen vezetendı napi, havi negyed éves és éves nyilvántartásk bevezetése, alkalmazása és azk ellenırzése, megsemmisítı cég felé való tvábbítása. Az elszállíttt hulladékk mérlegelésével járó adminisztrációs és kifizetési munkák krdinálása. Állattartással kapcslats lakássági bejelentések dkumentálása, helyszíni szemléje és intézkedések megtétele. Állatrvsi hivatallal való együttmőködés közös helyszíni szemléken való részvétel. Állatvédelmi hatósági ügyek elbírálása Kutyatartással, kóbr kutyával kapcslats lakssági bejelentések rögzítése és intézkedések megtétele. 16

17 Veszélyes eb tartásával kapcslats feladatk, veszélyes állat tartásával kapcslats eljárásk. Állatvédelmi bírságk kiszabása. Ebösszeírás. Marhalevél kiállítása, kezelése, nymtatvány beszerzése VÁROSFEJLESZTÉSI CSOPORT A csprt vezetıje az irdavezetı Az önkrmányzat és szervei működésével kapcslats feladatk: végrehajtja a képviselı-testület rendeleteit, határzatait, valamint a testületek által meghatárztt idıben beszáml az irda tevékenységérıl, elkészíti az ügykörbe tartzó testületi anyagkat, biztsítja a képviselı-testület bizttságai számára az irda munkájába történı betekintést, elısegíti mőködésüket. A Vársfejlesztési Bizttság mőködésével kapcslats szervezési és adminisztrációs feladatk ellátása Alapvető ágazati feladatk: Flyamatban lévı infrastrukturális és környezetvédelmi beruházásk megvalósításának krdinálásában való közremőködés. Önkrmányzati pályázati lehetıségek feltárásában való közremőködés, a pályázatk szakterület szerinti elıkészítése. A prjektekhez kapcslódó közbeszerzési eljáráskban szakterület szerint adódó feladatk elıkészítése, végrehajtása. Prjektek megvalósításában a Pályázatkezelı Csprttal való és a szerzıdı partnerekkel való együttmőködés és kapcslattartás. A feladatkörbe tartzó szerzıdések aláírásra történı elıkészítése. Prjektek bnylítása srán szükséges szakterülete tartzó gazdasági elemzések, pénzügyi elszámláskban közremőködés, dkumentálási, adminisztratív feladatk elvégzése. Közremőködés az Önkrmányzat éves költségvetése tervezésében, jóváhagytt beruházási keret felhasználásának flyamats figyelemmel kísérése. Lakssági fórumn történı közremőködés az irda feladatkörét érintıen Beruházási, felújítási feladatk: Az Önkrmányzat közép- és rövid távú beruházási prgramjai, tervei elkészítésében való közremőködés. Önkrmányzati költségvetési intézményeknél felmerülı felújítási feladatk, krdinálása, mőszaki ellenıri tevékenységek munkájának összehanglása. Önkrmányzati telkek kialakításában való közremőködés. A hatáskörbe tartzó beruházásk, felújításk terveinek elkészíttetése (pályázatkhz, közbeszerzésekhez). A hatáskörbe tartzó feladatk mőszaki ellenırzésének krdinálása, mőszaki ellenırök közremőködésével. Beruházási statisztikai jelentések készítése. Részt vesz kmplex felügyeleti vizsgálatkban és eseti célvizsgálatkban Gazdálkdással kapcslats feladatk: 17

18 A feladatellátással kapcslats költségvetés hsszú távú prgnsztizálása, a fejlesztési elképzelések megfgalmazása. Az éves költségvetés elkészítésével kapcslats mőszaki ügyintézés, az elvégzendı mőszaki feladatk összegyőjtése, költségeinek meghatárzása és betervezése a költségvetés megfelelı szakfeladatán. Fejlesztési tervek elıkészítése, mőszaki tárgyú önkrmányzati pályázatk kidlgzásánál közremőködés, településrendezési tervek készítésének krdinálása, kmmunális infrastruktúrát érintı és egyéb beruházásk lebnylítása, mőszaki ellenırzés a feladatk nagyságrendjétıl függıen, intézményi beruházási és felújítási igények mőszaki elıkészítése, kivitelezésének krdinálása Településrendezéssel kapcslats feladatk: az épített környezet, a település tervszerő alakítása és védelme érdekében a településfejlesztési és településrendezési feladatk ellátása és elıkészítése, gndskdik a településfejlesztési kncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának és a településrendezési eszközök elkészítésérıl, módsításáról, azk jóváhagyásáról. a megyei területfejlesztési kncepció és a területrendezési tervek, valamint a településfejlesztési kncepciók, integrált településfejlesztési stratégiák és a településrendezési eszközök összhangjának megteremtése érdekében véleményezi és figyelemmel kíséri azkat, elısegíti a települési önkrmányzat épített környezet helyi védelmét, a helyi építészeti értékek, a településkép, a rálátás és kilátás védelmét, tvábbá meghatárzza a település terület felhasználásáhz az építményekben létesíthetı rendeltetések körét és a reklámk elhelyezésére vnatkzó követelményeket, elızetes tájékztatást ad az ügyfeleknek a helyi településrendezési elıírásk tartalmáról, ennek keretében javaslatt tehet a telek beépítésének feltételeire a településkép és az építészeti örökség megóvásával és minıségi alakításával kapcslatban, szakmai knzultációt biztsít az elızıekben meghatárztt követelmények teljesítése érdekében, jgszabályban meghatárztt esetekben és módn, véleményt adhat a jgszabályban meghatárztt építésügyi hatósági engedélykérelemhez, illetve településképi bejelentési eljárást flytathat le az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységek, reklámelhelyezések és rendeltetésmódsításk tekintetében. feladatát a helyi rendeletei megalktásával és a kapcslódó sajáts jgintézményekkel, tvábbá a települési vagy térségi - a fıépítészi tevékenységrıl szóló krmányrendeletben fglaltak szerinti - önkrmányzati fıépítész közremőködésével látja el. Krmányrendeletben meghatárzttak szerint egyes - nem hatósági - építésügyi igazgatási és települési mőszaki feladatkat lát el. A településrendezési feladatk megvalósításáhz a sajáts jgintézmények biztsításában közremőködik: építésjgi követelmények, tilalmak, telekalakítás, elıvásárlási jg, kisajátítás, helyi közút céljára történı lejegyzés, útépítési és közmővesítési hzzájárulás, településrendezési kötelezések, kártalanítási szabályk, településrendezési szerzıdés, összevnt telepítési eljárás, településképi véleményezési eljárás, településképi bejelentési eljárás, 18

19 közterület-alakítás elıkészítésében. 4./ SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI IRODA 4.1. SZOCIÁLIS CSOPORT Szciális ellátáskkal kapcslats feladatk: - aktív krúak ellátása (fglalkztatást-helyettesítı támgatás, rendszeres szciális segély) - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, - rendkívüli gyermekvédelmi támgatás, - óvdáztatási támgatás, - lakásfenntartási támgatás, - méltánys közgyógyellátás, - átmeneti segélyezés, - temetési segély, - köztemetés, - étkezési térítési díj támgatás, - balneterápiás támgatás, - krízissegélyek megállapításával kapcslats feladatk, - buszbérlet-támgatás, - védendı fgyasztói státusz igazlása, - környezettanulmányk készítése bírósági, egyéb társhatósági megkeresésre, - hatósági biznyítványk kiállítása, - Egészségügyi és Szciális Bizttság üléseire elıterjesztések készítése, - Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatk ügyintézése ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZŐ Anyakönyvezés, házasságkötési eljárás, államplgársági és névváltzási ügyintézés, hagyatéki ügyintézés KERESKEDELMI ÉS HATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐ - kereskedelmi hatósági feladatk: - kereskedelmi nyilvántartásk vezetése, - bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységet flytatók nyilvántartásba vétele, engedélyek kiadása az engedély köteles kereskedelmi tevékenységek végzéséhez, - szálláshely üzemeltetési engedélyek kiadása, - nem üzleti célú közösségi, szabadidıs szálláshelyek nyilvántartásba vétele, - helyi termelıi piac nyilvántartásba vétele, - kereskedelmi hatósági ellenırzések leflytatása, - hatósági biznyítványk kiadása, talált tárgyakkal kapcslats ügyintézés, - hirdetményekkel kapcslats ügyintézés, - zenés, táncs rendezvények engedélyezése. 5./ PÉNZÜGYI ELLENŐR Hajdúnánás Vársi Önkrmányzatnál a Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 119. (4) bekezdése szerinti belsı ellenırzési feladatkat a Plgármesteri Hivatal köztisztviselıje látja el. 19

20 Ellenırzési feladatk: - önkrmányzati intézmények gazdálkdási felügyelete, revíziója és ellenırzése, - a hivatal belsı ellenırzési feladatainak ellátása. A költségvetési szervek belsı kntrllrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl szóló 370/2011. (XII. 31.) Krm. rendelet 22. -ában a belsı ellenırzési vezetı számára elıírt feladatkat a Plgármesteri Hivatal revizra látja el. C. A pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatkörének, munkakörének meghatárzása: plgármester: - az önkrmányzat részérıl kötelezettségvállalás feladatának ellátása. alplgármester: - a plgármester akadályztatása esetén az önkrmányzat részérıl kötelezettségvállalás feladatának ellátása. jegyzı: - a hivatal részérıl kötelezettségvállalás feladatának ellátása, - a hivatal vnatkzásában az utalványzási feladatk ellátása, - az önkrmányzat vnatkzásában az utalványzási feladatk ellátása a plgármester meghatalmazása alapján. aljegyzı: - a jegyzı akadályztatása esetén a hivatal részérıl kötelezettségvállalás feladatának ellátása, - a jegyzı akadályztatása esetén utalványzási feladatk ellátása. vársfejlesztési és gazdálkdási irdavezetı: - az önkrmányzat költségvetésében kmmunális célú beruházási és felújítási feladatkra megtervezett elıirányzatk terhére kötelezettségvállalás feladatának ellátása, - szakmai teljesítés igazlása. vársgndnksági csprtvezetı: - a hivatal mőködését érintı kis - és nagy értékő tárgyi értékő eszközök beszerzése, szlgáltatásk megrendelése srán kötelezettségvállalás feladatának ellátása, - szakmai teljesítés igazlása, - közfglalkztatással-, és közérdekő fglalkztatással kapcslats feladatk krdinálása, - önkrmányzati tulajdnú épületek állagmegóvása, - közfglalkztatással kapcslats pályázatk elkészítése, lebnylítása, elszámlásk benyújtása. közfglalkztatási csprtvezetı - közfglalkztatással kapcslats feladatk krdinálása, - közfglalkztatással kapcslats pályázatk elkészítése, lebnylítása, elszámlásk benyújtása. 20

202/2015. (VI. 04.) számú Képviselő-testületi Határozat

202/2015. (VI. 04.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v n a t a Hajdúnánás Vársi Önkrmányzat Képviselő-testületének 2015. június 04-én csütörtökön du. 16,00 órai kezdettel megtarttt rendkívüli nyilváns üléséről készült jegyzőkönyvéből: 202/2015. (VI.

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A Hajdúnánási Közös Önkrmányzati Hivatal jgállása, belsı irányítása 1./ A hivatal megnevezése: Hajdúnánási Közös Önkrmányzati

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 21-én pénteken de. 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből: 539/2012. (XII. 21.) számú

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal jogállása, belsı irányítása 1./ A hivatal megnevezése: Hajdúnánási Közös Önkormányzati

Részletesebben

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Nagycenki Közös Önkrmányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (tvábbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Nagycenk- Pereszteg-Fertőbz

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendje

A Polgármesteri Hivatal ügyrendje Módosítva a 219/2012. (VIII. 29.) számú határozattal bezárólag. A Polgármesteri Hivatal ügyrendje Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben,

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A Polgármesteri Hivatal jogállása, belsı irányítása 1./ A hivatal megnevezése: Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/9 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Nagy István osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/9 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezetı, városi

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 1/6 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Horváthné Seregély Jolán osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 2/6 I. 1. Osztályvezetı 2. Ügykezelı titkárnı I. 3. Ügykezelı titkárnı II.

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A Polgármesteri Hivatal jogállása, belsı irányítása 1./ A hivatal megnevezése: Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

- 1 - M U N K A L A P. Bevételi jogcím és számítási mód bevétel

- 1 - M U N K A L A P. Bevételi jogcím és számítási mód bevétel - 1 - Szakfeladat: 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Felhagyott szennyvíztisztító-telep kármentesítéséhez átvett KEOP támogatás 40 660 Felhalmozási

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának felülvizsgálata Az elıterjesztést

Részletesebben

Szajla Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva)

Szajla Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva) 1 Szajla Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva) Szajla Községi Önkormányzat Képviselı-testülete (továbbiakban : Képviselı-testület) a többször módosított

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Kővágóörsi Közös Hivatal

Kővágóörsi Közös Hivatal Kővágóörsi Közös Hivatal - Szervezeti struktúra A Hivatal létszáma 22 fő, melyből - 1 fő: jegyző - 1 fő aljegyző - 1 fő: igazgatási csoportvezető - 1 fő: szociális és gyermekvédelmi ügyintéző - 2 fő: kereskedelmi

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ III. KÖTET FELADATLEÍRÁS - A PÉCS2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA PROGRAM BERUHÁZÁ-

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ III. KÖTET FELADATLEÍRÁS - A PÉCS2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA PROGRAM BERUHÁZÁ- AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ III. KÖTET FELADATLEÍRÁS - A PÉCS2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA PROGRAM BERUHÁZÁ- SAIHOZ KAPCSOLÓDÓ KOMPLEX MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK - Pécs2010 EKF prgram TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ...

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prgram keretében Innvatív, integrált térségi szlgáltatásk létesítése címő tervezési felhíváshz Kódszám: TIOP- 3.5.1-09/1 A prjektek az Európai

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 5/2006. (III. 09.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 5/2006. (III. 09.) sz. önkormányzati rendelete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 5/2006. (III. 09.) sz. önkormányzati rendelete Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Röszke Község Polgármesteri Hivatalának munkarendje, ügyrendje, valamint az Önkormányzat bélyegzıhasználatának rendje. I. Általános szabályok

Röszke Község Polgármesteri Hivatalának munkarendje, ügyrendje, valamint az Önkormányzat bélyegzıhasználatának rendje. I. Általános szabályok 4. sz. függelék Röszke Község Polgármesteri Hivatalának munkarendje, ügyrendje, valamint az Önkormányzat bélyegzıhasználatának rendje I. Általános szabályok (1) A Hivatal megnevezése Röszke Község Önkormányzat

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása Ügyszám: 03-3/346-4/2013. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása 1.) Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án csütörtökön du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből: 181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére . Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 21-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

A Képviselı-testület által a Mötv. 41. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörök jegyzéke

A Képviselı-testület által a Mötv. 41. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörök jegyzéke 1. melléklet a 4/2012. (VI.14.) önkormányzati rendelethez A Képviselı-testület által a Mötv. 41. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörök jegyzéke Polgármesterre átruházott hatáskörök:

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 4-én - csütörtökön - du. 16,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A rendkívüli képviselő-testület

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület március 20-i ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület március 20-i ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. március 20-i ülésének könyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 38/2014. (III. 20.) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának

Részletesebben

Száma: 15000-1/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Száma: 15000-1/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Száma: 15000-1/2010. TERKA J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. július 22-én csütörtökön de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl

Részletesebben

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend)

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) SZMSZ 2. sz. függelék A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. (6) bekezdés a.) pontja szerint a helyi önkormányzat önállóan

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre 6. (1) A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés,

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Cím: 4564. Nyírmada Ady Endre út 16. Központi telefon: 06-45-492-100 Telefax: 06-45-492-100 E-mail: hivatal@nyirmada.hu Ügyfélfogadás rendje: Minden munkanap 8 órától 12 óráig tart.

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

3. melléklet. ezer Ft-ban. Ebbıl. Speciális támogatás/átadott pénzeszköz. Ellátottak pénzbeni juttatása

3. melléklet. ezer Ft-ban. Ebbıl. Speciális támogatás/átadott pénzeszköz. Ellátottak pénzbeni juttatása Mőködési jellegő feladatok 5 643 340 1 490 650 356 186 2 951 454 845 050 0 2011. évi eredeti 6 267 852 1 626 428 391 152 3 402 385 847 887 0 2011. évi I. mód. 6 269 781 1 626 688 391 220 3 403 986 847

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. májusi r e n d k í v ü l

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról

ELİTERJESZTÉS. Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról Pomáz Város Önkormányzat Polgármestere ELİTERJESZTÉS Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Támogatás célja. a településkép, a vidéki lakókörnyezet, közösségi terek, közterületek állapotának javítása,

Támogatás célja. a településkép, a vidéki lakókörnyezet, közösségi terek, közterületek állapotának javítása, Falumegújítás és Falufejlesztés 135/2008. (X.18.) FVM rendelet Támgatás célja a településkép, a vidéki lakókörnyezet, közösségi terek, közterületek állaptának javítása, a helyi piack létrehzásának és fejlesztésének

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Jóváhagyta: Békés Város Képviselı-testülete a 161/2000. (V. 12.) KT számú határozatával

BÉKÉS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Jóváhagyta: Békés Város Képviselı-testülete a 161/2000. (V. 12.) KT számú határozatával BÉKÉS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA Jóváhagyta: Békés Város Képviselı-testülete a 161/2000. (V. 12.) KT számú határozatával a 33/2004. (II. 26.), 140/2005. (VI. 23.), 295/2006. (XI. 30.),

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 213. március 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /213. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról

Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Cím: 8751 Zalakmár, Tavasz u. 13. Tel: (93) 386-017 Fax: (93) 386-037 E-mail: inf@zalakmar.hu Web: http://www.zalakmar.hu Bejelentés ipari tevékenység flytatásáról (A

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás Mikr-, kis- és középvállalkzásknak nyújttt tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, hgy a már mőködı mikr-, kis- és középvállalkzásk ismereteinek bıvítése révén hzzájáruljn

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt prjekt céljai Előadó: Nesztinger Péter közigazgatási főtanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail cím: nesztingerp@lab.hu Telefnszám: +36

Részletesebben

Ügyfélszolgálat. Ügyfélfogadás rendje: Hétfı: 8 00 órától 16 00 óráig Szerda: 8 00 órától 16 00 óráig Péntek: 8 00 órától 12 00 óráig

Ügyfélszolgálat. Ügyfélfogadás rendje: Hétfı: 8 00 órától 16 00 óráig Szerda: 8 00 órától 16 00 óráig Péntek: 8 00 órától 12 00 óráig Ügyfélszolgálat Hétfı: 8 00 órától 16 00 óráig Szerda: 8 00 órától 16 00 óráig Péntek: 8 00 órától 12 00 óráig Ügyfélfogadás rendje: Cím: 2367 Újhartyán, Fı u. 21. Központi telefon: 06-29-372-133 Telefax:

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E 7. sz. függelék a rendelet 40.. (11) és 43.. (10) bekezdéséhez PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E A Képviselı-testület egységes hivatalt hoz létre - Polgármesteri Hivatalelnevezéssel,

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat 1 2010. JANUÁR 14 / CSÜTÖRTÖK/, 16 óra ***************************** 1./ Rendezési

Részletesebben

A KIADMÁNYOZÁS RENDJE

A KIADMÁNYOZÁS RENDJE 2. sz. melléklet A KIADMÁNYOZÁS RENDJE 1. Polgármester, alpolgármester, jegyzı, aljegyzı 1.1. A polgármester kiadmányozza: 1.1.1. A közgyőlés jegyzıkönyveit, rendeleteit, határozatait, együttesen a jegyzıvel.

Részletesebben

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása A Fiatalk vállalkzóvá válásának támgatása a Közép-Magyarrszági Régióban Tükörprgram bemutatása Budapest. 2014. március 6. Előadó: Pákzdi Szablcs ügyvezető igazgató 1200000 Vállalkzás összesen 1.645.438

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV törvény 8. (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Vámospércs

Részletesebben

1. A Polgármesteri Hivatal jogállása, irányítása

1. A Polgármesteri Hivatal jogállása, irányítása NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2003. (IV.30.), 14/2001. (X.30.), 10/1998. (VIII.25.) r-tel módosított 5/1993. (IV.20.) rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjérıl egységes szerkezetbe

Részletesebben

M U N K A P R O G R A M J A

M U N K A P R O G R A M J A B I Z O T T S Á G A I N A K ** 2 0 1 0. I. f é l é v i tervezett M U N K A P R O G R A M J A 1 Szociális Bizottság A szociális bizottság: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló többször

Részletesebben

(2) A költségvetési szerv rövid nevét törli, megnevezését a következők szerint módosítja: neve: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal

(2) A költségvetési szerv rövid nevét törli, megnevezését a következők szerint módosítja: neve: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (V. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

A Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, Ügyrendje

A Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, Ügyrendje A Kerekegyházi Közös Önkrmányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, Ügyrendje Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete, valamint Fülöpháza Községi Önkrmányzat Képviselő-testülete Magyarrszág

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL 9022 Győr, Türr István utca 1. - 9020 Győr Pf.: 36 - Telefn: +36 (96) 326-244; 326-453 - Fax: +36 (96) 518-220 E-mail: gyamhivatal@gyrkzig.hu - Hnlap: www.gyrkzig.hu 2 Államigazgatási

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 8/2007. (IV.05.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 8/2007. (IV.05.) sz. önkormányzati rendelete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 8/2007. (IV.05.) sz. önkormányzati rendelete Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, a 23/2006.

Részletesebben

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11.

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11. A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenırzı Bizottság 5 fı Bacsa Ferencné Mogyorósbánya, Petıfi S. u. 50. Kríszeg Csaba Mogyorósbánya,

Részletesebben

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELNÖKE Száma: 1-96 /2012. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T SZMSZ módosításra Készült: a képviselő-testület

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai A B C 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 381103 Települési hulladék

Részletesebben

Fennmaradási engedélyezési eljárás

Fennmaradási engedélyezési eljárás Lakssági tájékztató Lakssági tájékztató a fennmaradási engedélyezési eljárás 2013. január 1 jén hatályba lépő új szabályairól Milyen esetben kérhető, és ki kérhet fennmaradási engedélyt? Fennmaradási engedély

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése 7/2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelezı feladat ellátásának mőködési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere J,j. számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság részére a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint

Részletesebben

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program 9.sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram Innvatív, kísérleti fglalkztatási prgramk - A kmpnens c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP- 1.4.3-08/1 A prjektek az

Részletesebben

SZERVEZETI TÉRKÉP, SZMSZ, ÜGYREND MÓDOSÍTÁSI

SZERVEZETI TÉRKÉP, SZMSZ, ÜGYREND MÓDOSÍTÁSI SZERVEZETI TÉRKÉP, SZMSZ, ÜGYREND MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK ÖSSZEFOGLALÁSA Kerekegyháza Várs Önkrmányzata Plgármesteri Hivatala részére Kmplex szervezetfejlesztési prjekt megvalósítása Kerekegyháza Várs Önkrmányzatánál

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Ez a rendelet 2007. január l-jén lép hatályba. Kihirdetése 2006. december l5. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyzı Mórahalom város Képviselı-testületének 29/2006. (XII. 15.) Ör. rendelete az elektronikusan

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/10 KÉSZÍTETTE: Dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Palotai György osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/10 1. osztályvezetı I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök Szakmai

Részletesebben

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(.../...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata (Alapító Okirat száma: 32/2003. (III. 05.) sz. Kth.) (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 53/2010. (III. 31.) sz. Kth-ig

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT 02 A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT Székesfehérvár Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 2006 któberében támgatást nyert az Európai uniós INTERREG IIIC prgram keretében a MODELE prjektben való részvételre, és alprjekt

Részletesebben

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 43/ 2010.(03.29. ) Öh. számú A Biatorbágy Város Polgármesteri

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE Gyömrő Várs Önkrmányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE ezer Ft-ban ESZKÖZÖK Előző évi költségvetési beszámló (+,-) Előző évi auditált beszámló Tárgyévi költségvetési beszámló (+,-) Tárgyévi auditált

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Füzesabony Város Képviselı-testületének szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok:

Füzesabony Város Képviselı-testületének szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok: 2008. szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok: 107/2008./IX.10./ határozata Füzesabony Város képviselı testülete az elıterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és úgy határozott, hogy az 53/2008

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Dunántúli Operatív Program. Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Dunántúli Operatív Program. Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közép-Dunántúli Operatív Prgram Reginálisan kiegyensúlyztt, vnzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása Kódszám: KDOP-2007-1.1.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram A Képzésbe Ágyaztt Fglalkztatás szakmai támgatása c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP 3.3.6 C-10/01 A prjektek az

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tisztelt Képviselőtársaim! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.) előírásainak megfelelően elkészült a 2014.

Részletesebben

A Tengelici Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Tengelici Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Tengelici Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában és

Részletesebben

9435 Sarród, Rév-Kócsagvár. székhely. Költségvetési alapokmány 2008. évre

9435 Sarród, Rév-Kócsagvár. székhely. Költségvetési alapokmány 2008. évre XVI: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet/felügyeleti szerv Fertı-Hanság és İrségi Nemzeti Park Igazgatóság költségvetési szerv 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár. székhely 841216 szakágazat Költségvetési

Részletesebben

napirendi pont ELİTERJESZTÉS

napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Igazgatójától 7570 Barcs, Tavasz u. 3. napirendi pont ELİTERJESZTÉS A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények és a Szivárvány EGYMI között a gazdálkodással kapcsolatos

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő-testületének évi Munkaterve

Az Önkormányzat Képviselő-testületének évi Munkaterve Tárgy: Az Önkrmányzat Képviselő-testületének 2016. évi Munkaterve Előterjesztő: Bdrkós Ferenc plgármester Összeállíttta: Dr. Görög István jegyző Melléklet: A Képviselő-testület 2016. évi Munkaterve A tárgyalás

Részletesebben