Tisztelt Adózó! 1 Az internetes keresőbe kell ezt beírni.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Adózó! 1 Az internetes keresőbe kell ezt beírni."

Átírás

1 Az EGER1331 számú építményadó bevallás kitöltési útmutatója. (A nyomtatvány a január 1-jét követő adókötelezettségek bevallására szolgál.) Benyújtható elektronikusan az ügyfélkapun keresztül illetve hagyományosan papír alapon is! Tisztelt Adózó! Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 175. (1) és (24) bekezdéseiben, illetőleg az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII.31.) PM rendelet (továbbiakban: PM rendelet) 1. - ában kapott felhatalmazása alapján az önkormányzati adóügyekre érvényes adóeljárási szabályokról szóló 58/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Öaür.) alapján meghatározta a benyújtható nyomtatványok formáját és a benyújtás módját január 1-jétől a Közgyűlés elrendelte, hogy a helyi adókkal a gépjárműadóval kapcsolatos adókötelezettségek teljesítését az önkormányzati adóhatóság felé az önkormányzat honlapján (ado.eger.hu) 1 közzétett nyomtatványokon kell teljesíteni. Az adóhatósághoz teljesítendő adókötelezettség, illetve más egyéb kérelmek benyújtása az önkormányzat által közzétett módon, évben elektronikus úton és hagyományos módon papír alapon - is teljesíthető. Eger Megyei Jogú Városban (továbbiak: MJVPH) lehetőség van az adóbevallások elektronikus úton történő benyújtására is, ami egyszerűsíti és gyorsítja az ügymenetet, ráadásul az adózóknak költségek nélkül történik az adminisztráció. A bevallást elektronikus úton az tudja benyújtani, aki ügyfélkapus regisztrációval már rendelkezik (vagy ilyet újonnan nyit). A bevallás sikeres elküldéséről az ügyfél visszaigazolást kap. Az elektronikusan intézhető ügyekről bővebben a város honlapján az Elektronikusan intézhető ügyek menüpont alatt tájékozódhat, ahol megtalálják nyomtatványainkat is. Célszerű az elektronikus formában történő benyújtás választása, ehhez az ügyfélkapus regisztráció egyszer szükséges, innentől már valamennyi ügy intézhető. Javasoljuk az elektronikus ügyintézés mind szélesebb körben történő alkalmazását, hiszen ez gyorsabb és elkerülhetőek a hibásan benyújtott bevallások későbbi javításai is. Felhívjuk T. Adózóink figyelmét arra, hogy a helyi adókról szóló évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) pontjában nevesített vállalkozások* a helyi adókkal és más önkormányzat költségvetése javára megállapított adókkal, díjakkal kapcsolatos adókötelezettségeiket és egyéb más kérelmeiket, beadványaikat január 1-jétől kizárólag elektronikus úton nyújthatják be. * Vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó, b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a forintot meghaladja, c) a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll, d) egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy végelszámolás alatt állnak. A rendszeresített nyomtatványon történő teljesítéssel azonos értékű, ha az iratot az adózó az adóhatóság honlapján (ado.eger.hu) közzétett számítógépes program segítségével tölti ki és állítja elő, és a kinyomtatott iratot aláírva az adóhatósághoz benyújtja, illetőleg elektronikus úton küldi meg az adóhatósághoz. Amennyiben az adózó helyett annak képviselője nyújtja be elektronikusan a teljesítendő adókötelezettséget vagy más egyéb kérelmet, úgy az első elektronikus ügyintézés időpontját megelőző munkanapon az erre rendszeresített papíralapú nyomtatványon köteles bejelenteni képviseleti jogosultságát az adóhatósághoz, illetve azt, hogy a képviseleti jogosultság tartalma mely adókötelezettségre, kérelem benyújtásra terjed ki. Jelen bevallás a január 1-jét követően bekövetkezett változások bevallására szolgál. Tudniillik a január 1 és december 31-ig bekövetkezett változások január 1-i nappal adókötelezettséget keletkeztetnek, változtatnak, illetve szüntetnek meg. Ha a már bevallott adókötelezettséget az adózó visszamenőlegesen korrigálni kívánja, úgy ezen bevallás helyett, önellenőrzési nyomtatványon kell a változást benyújtania. Ennek a nyomtatványnak a száma: EGERÖ1331. Ha a változások a jövőt (2013. év január 1-i állapot alapján vagy később) illetően következnek be, akkor a változás bejelentésére a jelzett EGER1331 nyomtatvány szolgál. 1 Az internetes keresőbe kell ezt beírni. 1

2 Az adókötelezettségek teljesítéséhez egyszerre több anyagi és eljárási jogszabály együttes ismerete is szükséges. Egyrészt Htv., ennek végrehajtása érdekében született önkormányzati rendeletek és az eljárási szabályokat tartalmazó Art. alapján kell az adózónak eljárnia. Az építmények utáni adókötelezettséget a Htv., valamint Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az építményadóról és telekadóról szóló 60/2012. (XI.29.) számú rendelete (továbbiakban: Étör.) szabályozza. Az irányadó jogszabályok a jelzett honlapon megtalálhatóak. Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 32. (2) bekezdése értelmében, ha a helyi adót nem az adózó állapítja meg (ilyen többek között az építményadó is), az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül kell adóbevallást tennie, és az adó megállapítása (határozat kibocsátásával) az adóhatóság feladata. Ennek érdekében az Ön tulajdonában lévő építményre vonatkozóan a helyi adókról szóló évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) szerint az adókötelezettség keletkezéséről, változásáról, megszűnéséről annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül adóbevallást kell tennie. Nem kell újabb adóbevallást tenni mindaddig, ameddig az építményadót (adókötelezettséget) érintő változás nem következett be. Az adókötelezettség az év első napján fennálló állapot (adóév január 1-i nappal fennálló állapot) szerint keletkezik, így a változásról az Art. 32. (2) bekezdése alapján - legkésőbb a változást követő év január 15-ig lehet az adóbevallást benyújtani. A évben történt az adó tárgyát vagy személyét érintő változás esetén, az építményadó kötelezettség január 1. napján keletkezik, ennek megfelelően január 1. és január 15. napja között kell a bevallási kötelezettséget teljesíteni. Ha az adóhatóság előtt az adózó nem kíván személyesen eljárni, a magánszemélyt a következő személyek képviselhetik: törvényes képviselő, valamint meghatalmazottként: ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja, tagja, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt eseti meghatalmazás, megbízás alapján más nagykorú személy. Az egyéni vállalkozó magánszemélyt meghatalmazottként nagykorú alkalmazottja is képviselheti. A nem magánszemély adózó (jogi személy és egyéb szervezet) képviselői a következők lehetnek: a rá vonatkozó szabályok szerint képviseleti joggal rendelkező személy (törvényes képviselő), meghatalmazottként: nagykorú tag, alkalmazott, jogtanácsos, ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, illetőleg egyéb szervezet alkalmazottja, tagja. Állandó meghatalmazottak az előzőekben említett meghatalmazott személyek lehetnek, kivéve magánszemély esetén a más nagykorú személyt, aki állandó meghatalmazott nem lehet, kizárólag eseti meghatalmazással láthat el képviseletet. Az állandó meghatalmazás, megbízás a külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítésén túl az adóhatóság előtti eljárásban akkor érvényes, ha azt az adózó vagy képviselője az adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon jelenti be. Ha az állandó meghatalmazást, megbízást az adózó képviselője jelenti be, az adóhatóság a bejelentésről az adózót írásban értesíti. Az adózó az eseti, illetve az állandó meghatalmazás, megbízás visszavonását, felmondását haladéktalanul köteles bejelenteni az adóhatósághoz, illetve a képviseleti jog megszűnését a meghatalmazott, megbízott is bejelentheti az adóhatóságnál. A képviseleti jog keletkezése és megszűnése az adóhatósággal szemben az adóhatósághoz történő bejelentéstől hatályos. Az adóhatóság felhívja az adózók, képviselők figyelmét arra, hogy amennyiben a bevallást az ügyfélkapun keresztül, elektronikusan nyújtják be, e mellé az állandó meghatalmazást, megbízást is be kell nyújtani. A meghatalmazás, megbízás pdf. formátumban elektronikusan csatolható, ám az eredeti hitelesen aláírt példányt is be kell nyújtani az adóhatóságnál. A nyomtatvány EGER13MH néven megtalálható. Építményadó kötelezettségről röviden A helyi adók, így az építményadó sajátossága, hogy a Htv. szabályainak megfelelően lehet és kell az önkormányzati adóhatóságnak az adóztatást elvégezni. Azaz, az adókötelezettség keletkezése, változása, megszűnése, az adótárgy és az adóalany meghatározásai a törvény által determináltak. Az adó alanya az, aki adóév első napján (január 1-jén) az építmény tulajdonosa (erről részletesen később foglalkozik a tájékoztató). A Htv a alapján, valamint az erre épülő Etör. alapján adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény). Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül, azaz egy üresen álló építmény is adókötelezettség alá tartozik. Az adó alapja a Htv. 15. a) pontja és az Étör. 4. (1) bekezdése alapján az építmény m 2 -ben számított hasznos alapterülete. 2

3 Építménynek minősül (Htv pontja) a rendeltetésre, szerkezeti megoldására, anyagára és kiterjedésére tekintet nélkül minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a talaj, a víz vagy azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jött létre. Épületnek minősül a Htv pontja alapján az olyan építmény, vagy az építmény azon része, amely a környező külső tértől szerkezeti elemekkel részben vagy egészben mesterségesen kialakított, elválasztott teret alkot és ezzel az állandó vagy időszakos tartózkodás, illetőleg használat feltételeit biztosítja, ideértve az olyan önálló létesítményt is, amely részben vagy teljes belmagasságával a környező csatlakozó terepszint alatt van. Épületrész az épület önálló rendeltetésű, a szabadból vagy az épület közös közlekedőjéből nyíló önálló bejárattal ellátott helyisége vagy helyiség csoportja. FŐLAP A főlapon a tulajdonosok által megkötött megállapodásról, a benyújtott lapok számáról, a benyújtás okáról, az építmény, az adózó és tulajdonostársak adatairól adnak számot a lapot kitöltők. I. Bevallás fajtája A bevallás tekintetében a Htv. meghatározza a bevallás benyújtására kötelezett adózó személyét, ám egyes esetekben az adózók választhatnak az adóalanyiság átvállalásáról is. Abban az esetben, ha az ingatlannak csak egy tulajdonosa van, és az ingatlant az ingatlanügyi hatóságnál bejegyzett vagyoni értékű jog nem terheli, akkor ebben a rovatban a Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás -t kell jelölni (Htv.12. (1) bekezdése). Ha az adóköteles építmény tekintetében vagyoni értékű jog (Htv pontja szerint) a kezelői jog, a vagyonkezelői jog, a haszonélvezet, a használat joga ideértve a külföldiek ingatlanhasználati jogát is, és a lakásbérlet bejegyzésre került, úgy az építmény vagyoni értékű joggal terhelt, ekkor a bevallás kitöltője főszabályként nem a tulajdonos, hanem a vagyoni értékű jog jogosultja. Ha az adózó vagyoni értékű joga az egész adótárgyra (építmény) kiterjed, úgy megállapodásra sincs szükség (Htv.12. (1) bek.). Megállapodást csak akkor kell mellékelnie, ha a vagyoni értékű jog jogosultja helyett a tulajdonos kíván adóalannyá válni. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok főszabályként tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az ingatlant az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya, ekkor nem beszélhetünk több tulajdonosról, kivéve, ha a tulajdonosok vagy azok közül valamelyik át kívánja vállalni az adófizetést. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos). Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban ( EGER13M ) a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak (Htv. 12. (2) bek.). Ha az építménynek több tulajdonosa van, úgy két lehetőség között is választhatnak az érintettek: - Minden tulajdonos külön-külön bevallást készít és ez alapján tulajdoni részeik arányában viselik a kötelezettségeket. Ebben az esetben a Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás -hoz kell x jelet tennie! - Az adóztatás egyszerűsítése érdekében lehetőség van arra, hogy a tulajdonosok közül egy személy legyen felruházva a tulajdonosi jogokkal és kötelezettségekkel (Htv.12. (2) bek.), azaz az Ő nevében készül a bevallás és a tulajdonostársak hozzájáruló megállapodása alapján egyedül Ő viseli a terheket. Ebben az esetben a Megállapodás alapján benyújtott bevallás -hoz kell x jelet tennie! Ha ezt választják, akkor a bevalláshoz külön lapon mellékelni kell a tulajdonosok illetve a vagyoni értékű jog jogosultjai által aláírt megállapodási nyomtatványt (EGER13M) is. Fontos, hogy az építményekről helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani. Azaz, egy garázst és egy hétvégi házat, ha azok két külön helyrajzi számon vannak nyilvántartva nem lehet egy bevalláson feltüntetve. Ha azonban a garázs és hétvégi ház egy helyrajzi számon szerepel, úgy természetesen egy bevallást kell benyújtani és abban majd megjelölni az építmények fajtáit. A bevallás egy főlapból, valamint A illetve B betétlapból áll. Lakásról és üdülőről az A jelű betétlapot, kereskedelmi egységről (szállásépületről) és egyéb, nem lakás céljára szolgáló épületről a B jelű betétlapot kell adótárgyanként kitölteni (Htv pont). A főlapon a Csatolt és benyújtott A és B lapok száma rovatban feltüntetett darabszámnak meg kell egyeznie a III. 3. pontban részletezett adótárgyak darabszámával. 3

4 II. Bevallás benyújtásának oka Az építmény adókötelezettsége a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő év első napján keletkezik (Htv.14. (1) bek.). Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napjától áll fenn. Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni (Htv.14. (2) bek.). Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján {Htv.14. (3) bek.}. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti. Mint már jeleztük az útmutatóban, az építményadóknál a változás az adóév első napján fennálló állapot alapján következik be, így ettől az időponttól nyílik meg a bevallás teljesítésének kötelezettsége is, azaz az adóév első napját követő 15 napon belül kell a bevallási kötelezettségeknek eleget tenni az érintett adóalanyoknak. A bevallás okaként a megfelelő megjegyzést (adókötelezettség keletkezése, megszűnése vagy változás bejelentése), azon belül a konkrét eseményt kérjük jelölni, vagy a változás okát feltüntetni. A változások a nyomtatványon csoportba szedve találhatóak, így adókötelezettség keletkeztetését, változását, megszűnését taglalják, a nyomtatvány kitöltőjének ezek közül kell választania. A változás időpontját az A illetve B lapok IV. pontjában tudja majd feltüntetni. III. Ingatlan, építmény főbb adatai Az ingatlan azonosításához szükséges adatokat kérjük itt feltüntetni, valamint azt, hogy hány darab, és milyen típusú, fajtájú adótárgy (épület, épületrész) található ezen a helyrajzi számon. Annyi betétlapot kell majd a főlap mellé csatolni, ahány adótárgyat (épületrészt) jelöl ebben a pontban. IV. Bevallás benyújtója A tulajdonos, majd későbbiekben adózó azonosításához szükséges adatokat kell itt feltüntetni; mind a természetes személynek, mind a jogi személynek egyaránt. Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa (Htv.12. ). A építmény tulajdonosa az a személy vagy szervezet, aki/amely az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Abban az esetben, ha az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerződést az ingatlan nyilvántartó hatósághoz benyújtották és ennek tényét a nyilvántartó szerv széljegyezte, a szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni. Újonnan létrehozott épület/épületrész tulajdonjogának - a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését megelőző - átruházása esetén a szerződés ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtását követően a szerző felet a használatbavételi engedély jogerőre emelkedésének időpontjától kell tulajdonosnak tekinteni. Egyéb módon történő tulajdonszerzés esetére a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadók (Htv pont). Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog (a kezelői jog, a vagyonkezelői jog, a haszonélvezet, a használat joga ideértve a külföldiek ingatlanhasználati jogát is ) terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. A bevallás benyújtó minőségét a megfelelő helyen kell jelölni (tulajdonos, résztulajdonos, vagyoni értékű jog jogosultja), valamint a tulajdoni hányadot feltüntetni. Amennyiben több tulajdonosa is van az ingatlannak, úgy a IV/A. pontban a tulajdonostársak adatait és tulajdoni hányadaik arányát is kérjük megadni. V. Előző/következő tulajdonostársak adatai: Adókötelezettség keletkezésekor (azaz például az építmény szerzésénél) az előző tulajdonos(ok) adatait, adókötelezettség megszűnéskor (például eladásnál) az új tulajdonos(ok) adatait kérjük feltüntetni. Külön x jellel jelölje az Előző vagy Új tulajdonos meghatározást. Az A jelű betétlap, lakásról és üdülőről Ezt a lapot az azonos helyrajzi számon lévő tulajdonában, használatában lévő lakásról, üdülőről kell elkészítenie. 4

5 I. Bevallás benyújtója A tulajdonos azonosításához szükséges adatait kell feltüntetni. Megállapodás alapján történő adózás során a felhatalmazott tulajdonos adataival készül. Fontos, hogy az adószám, illetve adóazonosító jel is beírásra kerüljön. Kizárólag olyan személy esetében nem kell az adóazonosító jel, akinek ilyen valamely okból nincs (pl.: külföldi vagy kor miatt). Későbbiekben az adóhatóság részükre adóazonosító jelet képez. II. Ingatlan Az ingatlan-nyilvántartás adataira alapozva meg kell adni az ingatlan címét és a helyrajzi számot. Fontos, hogy ezek az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokkal megegyezzenek. Kérjük, jelölje az építmény közigazgatási területén belüli elhelyezkedését is. Etör. szabályozza a belváros, külváros és külterület fogalmát (Etör , 9. és 10. pontjai). Önnek ezek ismeretében kell az építményét elhelyeznie. Belvárosban van az építménye, ha az általános rendezési terv szerint a Malom utca, Cifrakapu tér, Jankovics utca, Balassa utca, Knézich utca, Dayka utca, Szajcz utca, Servita utca, Karéj utca, Vécsey Sándor utca, Bástya utca, Mekcsey utca, Szarvas tér, Frank T. utca, Klapka utca, Sóház utca, Trinitárius utca, Eszterházy tér, Barkóczy utca, Csiky utca, Tündérpart, Vitkovics utca, által körbezárt terület, valamint a felsorolt utcák mindkét oldalán és a tereken elhelyezkedő építmények által elfoglalt területrészen található (Etör pont). Külvárosban van az építménye, ha a belváros és a külterület között elhelyezkedő területrészen van (Etör pont). Külterületen van az építménye, ha az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi számai 0-val /pl.:0123/22, vagy 0122 stb./, zártkerti ingatlanok esetében 20 ezer feletti számmal /pl.: 23123, vagy stb./ kezdődnek (Etör pont). III. Épület jellemzői 1. Fajtája: Ebben a rovatban Önnek ki kell választania az épület fajtáját, pl.: egylakásos lakóépület, többlakásos lakóépület vagy üdülő, ezen belül is az épület jellegét (pl. a többlakásos lakóépületen belül társasházi lakás). Lakásnak minősül az ingatlan-nyilvántartásban lakóház, lakóépület, lakás, kastély, villa, udvarház megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan (Htv pont). A lakások egy és többlakásos minőségét jelölnie kell. Üdülőnek minősül az ingatlan-nyilvántartásban üdülőként (üdülőépület, hétvégi ház, apartman, nyaraló, csónakház) feltüntetett vagy ilyenként feltüntetésre váró épület (Htv pont). 2. Az épület funkciójának, használat módjának jelölése: a Htv. felhatalmazása alapján eltérő építményadó mértékkel adóznak az ingatlanok attól függően, hogy milyen tevékenység céljára szolgálnak. Ennek megfelelően ezekről nyilatkozni szükséges. Az adóztatást nem befolyásolja, hogy az ingatlan-nyilvántartásba a tényleges rendeltetésszerű használat bejegyzésre került, vagy feltüntetésre vár, illetve az sem, hogy a rendeltetésszerű használó a tulajdonos vagy sem. A funkció, használati módjánál nyilatkozni kell arról, hogy az épület: - hitelintézeti, pénzügyi vállalkozási, biztosítási, egyéb pénzügyi tevékenység céljára, vagy - bolti kiskereskedelmi, távközlési, energiaellátó vállalkozási tevékenység céljára, vagy - üzleti célra szolgál (pl.: lakások) vagy - I. kategóriájú pénznyerő automata üzemeltetésére, gyorsétterem lánc céljára szolgál. Az Etör pontja értelmében üzleti célt szolgáló építmény: az olyan épület, épületrész, amit a magánszemély, vállalkozó, vagy vállalkozás bevétel-, nyereség-, jövedelemszerzése érdekében használja, vagy ezzel kapcsolatban költséget számol el. Nyilatkozni kell továbbá arról, hogy az adózó az adóév január 01. napján állandó bejelentett lakcímmel rendezik-e a fenti ingatlanban. Szükséges feltüntetni a lakcímet igazoló hatósági igazolvány számát, illetve a hatósági igazolvány szerinti lakcímet. Az elfogadott rendelet szerint az adóalany arra az ingatlanra vonatkozóan érvényesítheti majd önkormányzati kedvezményt a kedvezményes építményadó mértékét, amely a lakcímet igazoló hatósági igazolvány adatai szerint bejelentett, állandó lakcíméül szolgál. Tehát, ha Egerben az adóalany több lakásingatlannak is tulajdonosa, vagy vagyoni értékű jog jogosultja, csak a hatósági lakcímnyilvántartásban lakóhelyeként bejegyzett lakása után jár az Etör. 5. (1) szerinti adókedvezmény január 1-jétől a Htv. 13. b) pontja alapján mentessé vált az építményadó alól a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség. Ha azonban az épületben más tevékenység is folyik, úgy adómentességet igénybe venni nem lehet, ezt az V. pontnál lehet jelölnie. 5

6 3. Az adóztatás szempontjából fontos és meghatározó hasznos alapterület fogalmát a Htv pontjában került szabályozásra. Itt minden esetben az építmény teljes alapterületét kell feltüntetni, akkor is, ha Ön nem a teljes tulajdoni hányad után vállalja az adófizetést (azaz nem megállapodás alapján készíti el a bevallást). Hasznos alapterületként kell számításba venni a teljes alapterületnek olyan részét, ahol a belmagasság legalább 1,90 m. A teljes alapterületbe a lakáshoz, üdülőhöz tartozó kiegészítő helyiségek, melléképületek, melléképületrészek kivételével valamennyi helyiség összegzett alapterülete, valamint a többszintes lakrészek belső lépcsőjének egy szinten számított vízszintes vetülete is beletartozik. Az épülethez tartozó fedett és három oldalról zárt külső tartózkodók (lodzsa, fedett és oldalt zárt erkélyek), és a fedett terasz, tornác alapterületének 50%-a tartozik a teljes alapterületbe. A lakások esetében a pinceszinten (a csatlakozó terepszint alatt) kialakított helyiségek alapterületének 70%-át kell a teljes alapterületbe számítani. Az egy helyrajzi számon lévő, több azonos fajtájú épület, épületrész esetén ezek összesített hasznos alapterületét kell hasznos alapterület alatt érteni. Hasznos alapterületbe nem tartozó helyiségek az ún. kiegészítő helyiségek például a lakáshoz, üdülőhöz tartozó, jellegénél és kialakításánál fogva csak tárolásra alkalmas padlás, pince (Htv pont). Egyéb más pincék a B lapon kerülnek bevallásra. Melléképület, melléképületrész: a lakás, az üdülő elhelyezésére szolgáló telken lévő és a lakás, üdülő szokásos használatához szükséges, de huzamos emberi tartózkodásra részben és ideiglenesen sem szolgáló, tüzelő, lom, szerszám, kerékpár, babakocsi tárolására szolgáló épület vagy épületrész, ide nem értve a gépjárműtárolót. A többlakásos lakóépületben lévő lakás esetén a lakástulajdonhoz tartozó, 5 m 2 hasznos alapterületet meg nem haladó, lomok, szerszámok, tüzelő tárolására szolgáló helyiség, feltéve, hogy az az épületen belül, de a lakástól elkülönítve helyezkedik el, valamint lakóépületben az osztatlan közös tulajdonban lévő közlekedő és tároló-helyiség, akkor, ha azt a tulajdonközösség közösen használja (Htv pont). A lakáshoz, üdülőhöz tartozó gépjárműtárolónak minősül a lakóépületben lévő épületrész, vagy a lakóépület elhelyezésére szolgáló telken álló épület, amely kialakításánál fogva gépjármű tárolására alkalmas, függetlenül attól, hogy az épület vagy az épületrész az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként szerepel {Htv pont}. Azaz az egy helyrajzi számon lévő, lakással szerkezetileg egybeépült gépjárműtároló ugyanúgy külön adótárgynak minősül, mint az, amelyik a telken különálló építményként funkcionál. A gépjárműtárolóról mindkét esetben a B jelű lap kitöltése szükséges. IV. Az adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja Az adónemek ún. kivetéses jellege miatt az adózóknak nem kell minden évben bevallást tenniük, hanem csak abban az esetben, ha a saját vagy az ingatlan adataiban olyan változás következett be az elmúlt évben, ami befolyással bír a következő évi adó megállapítására. Ilyen adókötelezettséget érintő fontosabb változás lehet, amit már az adóalanyoknak minden esetben be kell vallania: vétel, eladás, öröklés, ajándék, csere, adókedvezmény igénybevételéhez való jogosultság változása, ingatlan lebontása, megszűnése, vagyoni értékű jog szerzése, vagyoni értékű jog megszűnése, jognyilatkozat megváltoztatása, alapterület változás, használatbavételi engedély megszerzése, lakcímváltozás, funkció vagy használati mód változása stb. Adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettséget érintő változást a következő év első napjától kell figyelembe venni (Htv. 14. ). Ennek megfelelően például egy évben vásárolt ingatlan (lakás) január 1. napjától adóköteles. Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Tehát év közben történő eladás esetén az adókötelezettség december 31. napjával szűnik meg. Például öröklés esetén a tulajdonjog szerzés időpontja vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók, mely szerint a tulajdonjog keletkezése az örökhagyó elhalálozását követő év első napjától keletkezik, a bevallási határidő a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedését követő év január 15 napja. Az építménynek az év első felében történő megszűnése (például: ha az az épületet az adóév január 1-je és június 30-a között lebontják, vagy az első félévben az épület megsemmisül) estén a második félévre vonatkozó adókötelezettség június 30. napjával szűnik meg. Fontos tudni, hogy amennyiben nem az említett két jogeset valósul meg, úgy az éves adókötelezettség egész évben fennáll, azaz az épület adókötelezettségének első félévben történő eladása nem szűnteti meg az adókötelezettséget. A leírtakat alapul véve a IV. pontban a megfelelő dátumot kell feltüntetni. V. Törvényi mentesség A Htv. - bizonyos szűk körben - személyes és tárgyi mentességeket is biztosít egyes adózóknak és egyes adótárgyakra. 6

7 A Htv. 3. -a alapján (személyes mentes) adómentes a helyi adó, így az építményadó alól a társadalmi szervezet, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár. A mentesség abban az adóévben illeti meg az adóalanyt, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége, illetve költségvetési szerv esetében eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. Az építményadóban a fenti mentesség a felsorolt adóalanyok számára csak az alapító okiratban, alapszabályban meghatározott alaptevékenység kifejtésére szolgáló épület után jár. A feltételek meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. A bevallást az adómentességet igénylő szervezeteknek is el kell készíteni, majd minden év január 15-ig nyilatkoznia szükséges a feltételek meglétéről (Htv. 3. (2). bek). A fenti szervek önállóan nyilatkoznak (nem a bevallás része) és ezzel egy évre minden épületre generális mentességet kaphatnak. A Htv. (tárgyi) mentességet is biztosít egyes építmények után (Htv. 13. ). Ennek igénybevételéhez az V. pont kitöltése szükséges. A mentesíthető építmények a következők: Szükséglakásnak minősül az olyan helyiség (helyiségcsoport), amely az összkomfortos, komfortos, félkomfortos és komfort nélküli fokozatba nem sorolható be, de (amelyben legalább egy helyiségnek) alapterülete a 6 négyzetmétert meghaladja, külső határoló fala legalább 12 centiméter vastag téglafal vagy más anyagból épület ezzel egyenértékű fal, ablaka vagy üvegezett ajtaja van, továbbá fűthető és WC használata, valamint a vízvétel lehetősége biztosított. Kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség, helyiségek mentesek az adófizetési kötelezettség alól. Előzőekben erről már említést tettünk. Mentességről adott nyilatkozat esetén a mentes épület területrészének nagyságát is fel kell tüntetni. VI. Nyilatkozat a műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség igénybevételéről. A Htv. 13/A. (1) bekezdése szerint, ha a műemléki értékként külön jogszabályban védetté nyilvánított vagy önkormányzati rendelet alapján helyi egyedi védelem alatt álló épületet (a továbbiakban: műemléképületet) felújítják, akkor az épület, illetve az épületben lévő önálló adótárgy (lakás, nem lakás céljára szolgáló épületrész) a felújításra január 1-jét követően kiadott építési engedély jogerőre emelkedését követő három egymást követő adóévben mentes az adó alól. Amennyiben Ön ezt a mentességet igénybe kívánja venni, úgy ezt jelölni kell, valamint az építési engedély jogerőre emelkedésének napját is fel kell tüntetni. Az adómentesség igénybevételéhez szükséges a város honlapján található űrlapot EGER1331MNY (Építményadó mentesség igénylési űrlap műemléképület felújításához kapcsolódó 3 éves építményadó mentességhez) kitöltve a bevallás mellé csatolnia, illetve beküldenie. VII. Eger Megyei Jogú Város önkormányzati rendelete által nyújtott adókedvezményei Annak érdekében, hogy Ön jogosultság esetén igénybe tudja venni az adókedvezményeket a megfelelő rovatok kitöltése elengedhetetlen. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az adózók terheinek csökkentése érdekében adókedvezményi rendszert léptetett hatályba. Kedvezményesen adózhatnak - a lakcímnyilvántartás szerint és ténylegesen (életvitelszerűen) is lakhelyéül szolgáló lakásuk után, - a 3 vagy több gyermeket nevelők, - az öregségi nyugdíjra, a fogyatékossági támogatásra jogosult magánszemélyek illetve a rehabilitációs, vagy a rokkantsági ellátásra jogosult magánszemélyek. Eger város közigazgatási területén lévő lakások önkormányzati adókedvezményeiről. A Étör. 5. (1) bekezdése alapján bel- és külterületen lévő lakás céljára szolgáló építmény után, ha az adóalany az adóév első napján lakcímet igazoló hatósági igazolvány adatai szerint ott állandó lakcím szerint bejelentkezett és azt ténylegesen (életvitelszerűen) is lakhelyként használja, 50% kedvezményre jogosult. Ezt a bevallás A lapjának III/2. pontjának kitöltésével igényelheti. Az Étör. 5. (2) bekezdés értelmében az egy háztartásban három, vagy több gyermeket nevelő magánszemély a lakcímnyilvántartás szerint és ténylegesen (életvitelszerűen is) lakhelyéül szolgáló lakása után az (1) bekezdésben foglalt kedvezménnyel csökkentett számított adóból, további 50%-os adókedvezményt vehet igénybe. 7

8 Az Étör. 5. (3) bekezdés értelmében az öregségi nyugdíjra, fogyatékossági támogatásra jogosult magánszemély, illetve a megváltozott munkaképességű magánszemély, a lakcímnyilvántartás szerint és ténylegesen (életvitelszerűen is) lakóhelyéül szolgáló lakása után az (1) bekezdésben foglalt kedvezménnyel csökkentett számított adóból, további 50%-os adókedvezményt vehet igénybe. Az Étör. 5. (4) bekezdésben említett adókedvezményre jogosult adóalany a kedvezménnyel kapcsolatos változásokat a változást követő év január 15. napjáig jelenti be az adóhatóságnál. Az adókedvezmény a bevallás benyújtása mellett érvényesíthető. A bevallás benyújtásakor a gyerekkedvezményre való jogosultságot az öregségi nyugdíjjogosultságot, a fogyatékossági támogatási jogosultságot, a megváltozott munkaképességet igazolni kell. Az említett adókedvezmények, a tulajdoni rész illetve a vagyoni értékű jog nagyságától függetlenül a harmadik gyermek megszületését követően, illetve az öregségi nyugdíjjogosultság elérését, a fogyatékossági támogatatási jogosultság megnyíltát, illetve a rehabilitációs vagy a rokkantsági ellátásra való jogosultság évét követő adóév első napjától érvényesíthető. Az adókedvezményre jogosult adózó igényét, vagy annak megszűnését az adóévet követő év január 15. napjáig jelentheti be és egyben a megfelelő pontot kitölti. Amennyiben a kedvezményre való jogosultság megszűnik, úgy ezt a megszűnés évét követő év január 15-ig kell az adóhatósághoz bejelenteniük. Mindkét esetben a változás időpontját a IV. pont jelöli. A B jelű betétlap kereskedelmi egységről (szállásépületről), egyéb nem lakás céljára szolgáló épületről Ezt a lapot a tulajdonában lévő minden nem lakásnak és üdülőnek minősülő kereskedelmi egységről, szállásépületről, egyéb, nem lakás céljára szolgáló épületről (pl.: garázs, műhely, üzlet, stb.) kell elkészítenie. Az azonos helyrajzi számon lévő tulajdonában, használatában lévő épületről egy bevallás készül. I. Bevallás benyújtója A tulajdonos azonosításához szükséges adatait kell feltüntetni. Ezek az adatok megegyeznek a Főlap IV. pontjában szereplő adatokkal, azaz a bevallást benyújtó tulajdonos nevét, továbbá magánszemély esetében adóazonosító jelét, jogi személy esetében adószámát szükséges beírni. II. Ingatlan Az ingatlan-nyilvántartás adataira alapozva meg kell adni az ingatlan címét és a helyrajzi számot. Fontos, hogy ezek az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokkal megegyezzenek. Kérjük, jelölje az építmény Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén belüli elhelyezkedését is. Etör. szabályozza a belváros, külváros és külterület fogalmát (Etör , 8., 9. és 10. pontjai). Önnek ezek ismeretében kell az építményét elhelyeznie. Belvárosban van az építménye, ha az általános rendezési terv szerint a Malom utca, Cifrakapu tér, Jankovics utca, Balassa utca, Knézich utca, Dayka utca, Szajcz utca, Servita utca, Karéj utca, Vécsey Sándor utca, Bástya utca, Mekcsey utca, Szarvas tér, Frank T. utca, Klapka utca, Sóház utca, Trinitárius utca, Eszterházy tér, Barkóczy utca, Csiky utca, Tündérpart, Vitkovics utca, által körbezárt terület, valamint a felsorolt utcák mindkét oldalán és a tereken elhelyezkedő építmények által elfoglalt területrészen található (Etör pont). Külvárosban van az építménye, ha a belváros és a külterület között elhelyezkedő területrészen van (Etör pont). Külterületen van az építménye, ha az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi számai 0-val /pl.:0123/22, vagy 0122 stb./, zártkerti ingatlanok esetében 20 ezer feletti számmal (pl.: 23123, vagy stb.) kezdődnek (Etör pont). Kiemelt kereskedelmi övezetnek minősül: a Törvényház utca, a Vörösmarty utca, a Dr. Nagy János utca, a Kracker János utca, a 4486/2 és a 4488 helyrajzi számokon nyilvántartott ingatlanok által behatárolt terület, valamint a Rákóczi utca, a 1256; a 1255/3; a 1255/2; a 0507 (Eger patak); a1255/16; a 1255/8 helyrajzi számú ingatlanok; az Egri utca, a 1254; a 0253/1 (vasúti pálya); a 1306; a 1307/29; a 1307/71 (közterület) helyrajzi számú ingatlanok; Cifrakapu utca; 1302/2 (közterület) és 1301/3 helyrajzi számokon nyilvántartott ingatlanok által behatárolt terület (Etör pont). 8

9 III. Épület jellemzői 1. Fajtája: Ebben a rovatban Önnek ki kell választania a megfelelő kategóriát, azon belül is a megfelelő megnevezést. Amennyiben a felsorolt lehetőségek közül egyikbe sem tudja besorolni ingatlanát, úgy a megnevezését kérjük beírni az egyéb lehetőséghez. Az egy helyrajzi számon belül található épületrészeket külön-külön fajtaként kell elhatárolni és bevallania. A bevallás fajta szerinti elkülönítését PM rendelet szabályozza. A Htv. az építmények fajtáit tételesen meghatározta, így kereskedelmi egységnek minősül az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapján kereskedelmi üzletnek, boltnak, abc-nek, üzletháznak, játékteremnek, csárdának, bisztrónak, borozónak, sörözőnek, büfének, cukrászdának, kávézónak, kávéháznak, teaháznak, fagylaltozónak, étteremnek, vendéglőnek, presszónak, irodának, műteremnek, szállodának, hotelnek, panziónak, fogadónak, motelnek, szállónak, vendégháznak, vadászháznak, rendelőnek, kórháznak, szanatóriumnak, gyógyszertárnak minősülő vagy ilyenként feltüntetésre váró épület, épületrész (Htv pont). Szállásépület kategóriába tartozik az a kereskedelmi egység, mely szálláshely-szolgáltatás nyújtására alkalmas, így különösen az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapján szállodának, hotelnek, panziónak, fogadónak, motelnek, szállónak, vendégháznak, vadászháznak minősülő vagy ilyenként feltüntetésre váró épület, épületrész (Htv pont). Egyéb nem lakás (és üdülő) céljára szolgáló épület: az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapján garázsnak, gépjárműtárolónak, raktárnak, üvegháznak, műhelynek, szerviznek, üzemnek, üzemcsarnoknak, pincének, présháznak, hűtőháznak, gyárnak minősülő vagy ilyenként feltüntetésre váró épület, épületrész, továbbá a melléképület és a melléképületrész (Htv pont). Önkormányzati rendeletünk alapján pincének minősül az olyan lakáshoz, üdülőhöz nem tartozó építmény, ami jellegénél, kialakításánál és önálló rendeltetésénél fogva csak állandó vagy időszakos tárolásra illetve bor érlelésére, kezelésére alkalmas, szerkezetileg önálló helyiség, helyiségcsoport. Nem minősül pincének az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapján különösen kereskedelmi üzletnek, boltnak, abc-nek, üzletháznak, játékteremnek, csárdának, bisztrónak, borozónak, sörözőnek, büfének, cukrászdának, kávézónak, kávéháznak, teaháznak, fagylaltozónak, étteremnek, vendéglőnek, presszónak, irodának, műteremnek, szállodának, hotelnek, panziónak, fogadónak, motelnek, szállónak, vendégháznak, vadászháznak, rendelőnek, kórháznak, szanatóriumnak, gyógyszertárnak, garázsnak, gépjárműtárolónak, mélygarázsnak, teremgarázsnak, raktárnak, üvegháznak, műhelynek, szerviznek, üzemnek, üzemcsarnoknak, présháznak, hűtőháznak, gyárnak stb. minősülő vagy ilyenként feltüntetésre váró épület, épületrész (Étör pont). Az épület funkciójáról, használatának módjáról szükséges nyilatkozni. Ennek megfelelően arról nyilatkozik, hogy az ingatlan milyen tevékenységvégzés céljára szolgál. Lásd A lapnál leírtakkal. A hasznos alapterület nagyságánál minden esetben az építmény teljes alapterületét kell feltüntetni, akkor is, ha Ön nem a teljes tulajdoni hányad után vállalja az adófizetést (azaz nem megállapodás alapján készíti el a bevallást). IV. Az adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja Az adónemek ún. kivetéses jellege miatt az adózóknak nem kell minden évben bevallást tenniük, hanem csak abban az esetben, ha a saját vagy az ingatlan adataiban olyan változás következett be az elmúlt évben, ami befolyással bír a következő évi adó megállapítására. Ilyen adókötelezettséget érintő fontosabb változás lehet, amit már az adóalanyoknak minden esetben be kell vallania: vétel, eladás, öröklés, ajándék, csere, adókedvezmény igénybevételéhez való jogosultság változása, ingatlan lebontása, megszűnése, vagyoni értékű jog szerzése, vagyoni értékű jog megszűnése, jognyilatkozat megváltoztatása, alapterület változás, használatbavételi engedély megszerzése, címváltozás, funkció vagy használati mód változása stb. Adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettséget érintő változást a következő év első napjától kell figyelembe venni (Htv. 14. ). Ennek megfelelően például egy évben vásárolt ingatlan (pl.: iroda) január 1. napjától adóköteles. Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Tehát év közben történő eladás esetén az adókötelezettség december 31. napjával szűnik meg. Például öröklés esetén a tulajdonjog szerzés időpontja vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók, mely szerint a tulajdonjog keletkezése az örökhagyó elhalálozását követő év első napjától keletkezik, a bevallási határidő a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedését követő év január 15 napja. 9

10 Az építménynek az év első felében történő megszűnése (például: ha az az épületet az adóév január 1-je és június 30-a között lebontják, vagy az első félévben az épület megsemmisül) estén a második félévre vonatkozó adókötelezettség június 30. napjával szűnik meg. Fontos tudni, hogy amennyiben nem az említett két jogeset valósul meg, úgy az éves adókötelezettség egész évben fennáll, azaz az épület adókötelezettségének első félévben történő eladása nem szűnteti meg az adókötelezettséget. A leírtakat alapul véve a IV. pontban a megfelelő dátumot kell feltüntetni. Példák: Vásárlás esetén, ha Ön április 6-án vásárolt ingatlant, melynek tulajdonosa, vagy résztulajdonosa lett, bevallását legkésőbb január 15-ig teheti meg, azonban adókötelezettsége január 1-jével keletkezik. Eladás esetén, ha Ön május 2-án értékesítette ingatlanát, melynek tulajdonosa, vagy résztulajdonosa volt, bevallását legkésőbb január 15-ig kell megtennie, azonban adókötelezettsége december 31. napjával megszűnik. Ingatlan (pl.: üzlet) megszűnése esetén, ha Ön január 5-én bontotta le ingatlanát, úgy bevallását a megszűnést követően (június 30) 15 napon belül, azaz július 15-ig kell benyújtania, adókötelezettsége az adott félév utolsó napjáig él. Amennyiben ez megtörténik és az épület megszűnése maga után vonja a telekadó bevallását, melyet a Eger1332 számú nyomtatványon teheti meg. V. Törvényi mentesség Az állattartást szolgáló épületrészek, valamint az ehhez kapcsolódó raktárak, tárolók, továbbá a növénytermesztéshez kapcsolódó tárolóépületek (pl: műtrágyatárolók, magtárak stb.) mentesek az építményadó alól (Htv. 13. h) pont). A mentesség kifejezetten az adótárgy jellegéhez kötődik, azaz az állattartáshoz illetve növénytermesztéshez közvetlenül kapcsolódó épületek (épületrészek) vonatkozásában alkalmazható, tehát függetlenül attól, hogy az adóalany (tulajdonos) végzi-e az állattartást vagy a növénytermesztést vagy más személy (például bérlő, aki a Htv. szerint nem építményadó-alany). E mentesség érvényesítéséhez (alkalmazhatóságához) további az előzőekben foglaltakból következő feltétel, hogy az adóalany vagy más személy (bérlő) ezzel az épülettel összefüggésben végezzen állattartást, vagy növénytermesztést. Preferált épületnek például a növénytermesztés esetében tehát mindazon tárolóépület(rész)ek minősülnek csak, amelyek a növénytermesztés közvetlen feltételeit jelentő anyagok (például műtrágya, növényvédő szer, vetőmag), eszközök (például mezőgazdasági vontató, vetőgép, kombájn, permetezőgép) vagy/és a növénytermesztés eredményként létrejött termény (például búza, kukorica, árpa) kifejezetten tárolására szolgálnak. Mindezekből az is következik, hogy például a kereskedelmi (továbbértékesítési) céllal beszerzett vetőmag, műtrágya, takarmány, vagy a feldolgozott termésből (pl. szőlő) előállított termék (bor) tárolására, valamint a mezőgazdasági gépek szerelésére, továbbá ez utóbbiak mérlegelésére (mázsaház) szolgáló épület(rész)ek után az előzőekben hivatkozott építményadó-mentesség nem jár. Kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség, helyiségek mentesek az adófizetési kötelezettség alól. Előzőekben erről már említést tettünk. Az V. pontban a törvényi mentességet képező épület hasznos alapterületének nagyságát szükséges feltüntetni. VI. Nyilatkozat a műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség igénybevételéről A Htv. 13/A. (1) bekezdése szerint, ha a műemléki értékként külön jogszabályban védetté nyilvánított vagy önkormányzati rendelet alapján helyi egyedi védelem alatt álló épületet (a továbbiakban: műemléképületet) felújítják, akkor az épület, illetve az épületben lévő önálló adótárgy (lakás, nem lakás céljára szolgáló épületrész) a felújításra január 1-jét követően kiadott építési engedély jogerőre emelkedését követő három egymást követő adóévben mentes az adó alól. Amennyiben Ön ezt a mentességet igénybe kívánja venni, úgy ezt jelölni kell, valamint az építési engedély jogerőre emelkedésének napját is fel kell tüntetni. Az adómentesség igénybevételéhez szükséges a város honlapján található űrlapot EGER1331MNY (Építményadó mentesség igénylési űrlap műemléképület felújításához kapcsolódó 3 éves építményadó mentességhez) kitöltve a bevallás mellé csatolnia, illetve beküldenie. 10

11 Fő és betétlapok aláírása Amennyiben nem elektronikusan nyújtja be az építményadó bevallást, úgy ügyeljen rá, hogy bevallása aláírás (vállalkozások esetében cégszerű) nélkül érvénytelen. Az adózó helyett könyvelője nem írhatja alá a bevallást csak akkor, ha erre képviselet keretében eljárhat. Kérjük, hogy a bevallási nyomtatvány másolatot, annak benyújtását illetve átvételét igazoló bizonylatait 5 évig megőrizni szíveskedjék. Felhívjuk a T Adózóink figyelmét arra, hogy a határidőn túl, hibásan benyújtott bevallás után mulasztási bírságot is megállapíthat az adóhatóság. Az Art a alapján a magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha a) a bejelentési (bejelentkezési, változás-bejelentési), kötelezettségét késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal vagy hiányosan teljesíti, b) a bevallási kötelezettségét a bevallás határidejét követően, de az adóhatóság felszólítását, ellenőrzését megelőzően késedelmesen teljesíti és késedelmét nem menti ki (bevallási késedelem), c) bejelentési (bejelentkezési, változás-bejelentési), továbbá bevallási kötelezettségét nem teljesíti. Tájékoztatjuk T. Adózókat, hogy a város honlapjáról (ado.eger.hu) a tájékoztató mellett a hatályos törvények, rendeleteink, alkalmazott bevallási nyomtatványaink és egyéb tájékoztató anyagaink is letölthetőek. A honlapon (QR-kód segítségével is behívható!) tájékozódhat. 11 Ügyfélfogadási időpontok: Kedd: , Szerda: , Csütörtök: Levelezési cím: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adó Irodája, 3300 Eger, Dobó tér 2. Telefonszám: / Eger MJV Polgármesteri Hivatal önkormányzati adóügyekkel kapcsolatosan elérhető honlapja: ado.eger.hu Köszönjük szíves együttműködésüket. Eger, január 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága

I. Bevallás fajtája Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás

I. Bevallás fajtája Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás ÉPÍTMÉMNYADÓ bevallási nyomtatványa FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) I. Bevallás fajtája Megállapodás

Részletesebben

HELYRAJZI SZÁMONKÉNT KÜLÖN-KÜLÖN KELL BEVALLÁST BENYÚJTANI. Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése

HELYRAJZI SZÁMONKÉNT KÜLÖN-KÜLÖN KELL BEVALLÁST BENYÚJTANI. Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése BEVALLÁS hasznos alapterület szerinti építményadóról 2011-RE ÉS KORÁBBI ÉVEKRE Benyújtandó Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Adóhatóságához 1139 Budapest, Béke tér 1., 1555 Budapest, Pf. 10.

Részletesebben

HELYRAJZI SZÁMONKÉNT KÜLÖN-KÜLÖN KELL BEVALLÁST BENYÚJTANI. Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése

HELYRAJZI SZÁMONKÉNT KÜLÖN-KÜLÖN KELL BEVALLÁST BENYÚJTANI. Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése BEVALLÁS hasznos alapterület szerinti építményadóról 2011-RE ÉS KORÁBBI ÉVEKRE Benyújtandó Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Adóhatóságához 1139 Budapest, Béke tér 1., 1555 Budapest, Pf. 10.

Részletesebben

Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó. Adószáma: Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó

Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó. Adószáma: Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében 2013 adóévben FŐLAP (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) I.Megállapodás I.1. Bevallás fajtája: alapján

Részletesebben

BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP

BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP (Benyújtandó a Nyékládháza Város Önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KÁLMÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYÁHOZ FŐLAP

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KÁLMÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYÁHOZ FŐLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KÁLMÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYÁHOZ FŐLAP A főlapon a tulajdonosok által megkötött megállapodásról, a benyújtott lapok számáról, a benyújtás okáról,

Részletesebben

BEVALLÁS az építményadóról

BEVALLÁS az építményadóról 1 Lövői Közös Önkormányzati Hivatal Adóhatósága 9461. Lövő, Fő u. 181. Tel.: 99/533-557 E-mail: ado@lovo.hu BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP I. A bevallás fajtája Megállapodás alapján benyújtott bevallás

Részletesebben

Kunhegyes Város Önkormányzatának bevallási nyomtatványa az építményadóról,

Kunhegyes Város Önkormányzatának bevallási nyomtatványa az építményadóról, Kunhegyes Város Önkormányzatának bevallási nyomtatványa az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához.

Részletesebben

SEGÉDLET Martfű Város Önkormányzata Adóhatóságához benyújtandó építményadó bevallási nyomtatvány kitöltéséhez. Tisztelt Adózó!

SEGÉDLET Martfű Város Önkormányzata Adóhatóságához benyújtandó építményadó bevallási nyomtatvány kitöltéséhez. Tisztelt Adózó! SEGÉDLET Martfű Város Önkormányzata Adóhatóságához benyújtandó építményadó bevallási nyomtatvány kitöltéséhez Tisztelt Adózó! 2009. január 1-től a 35/2008. (XII.31.) számú PM rendelet a nyilvántartást

Részletesebben

BEVALLÁS. db Résztulajdonos. Vagyoni értékű jog jogosítottja: kezelői jog vagyonkezelői jog haszonélvezeti jog használat joga

BEVALLÁS. db Résztulajdonos. Vagyoni értékű jog jogosítottja: kezelői jog vagyonkezelői jog haszonélvezeti jog használat joga BEVALLÁS Jászberény Város önkormányzat illetékességi területén az építményadóról a lakás, és nem lakás céljára szolgáló építményekről hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP (Benyújtandó az

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal. 2510 Dorog, Bécsi út 71. PF.: 43.

Dorog Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal. 2510 Dorog, Bécsi út 71. PF.: 43. Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2510, Bécsi út 71. PF.: 43. BEVALLÁS AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL hasznos alapterület szerinti adózás esetén Főlap Benyújtandó Város illetékességi területén lévő építményekről

Részletesebben

BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében

BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében Tiszasüly Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 5061 Tiszasüly, Kiséri út 21. Tel.: 56/497-000, fax: 56/497-019 BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP (Helyrajzi

Részletesebben

BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP

BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP 1 Fertőd Város Önkormányzatának Adóhatósága 9431 Fertőd, Madách sétány 1. Telefon: 99/537013 E-mail: adougy@fertod.hu Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás(postára adás) időpontja: 201 év.hó..nap... aláírás

Részletesebben

Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitöltetni! Ingatlan megszűnése Ingatlan szerzése

Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitöltetni! Ingatlan megszűnése Ingatlan szerzése BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében Főlap (Benyújtandó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén lévő építményekről. Helyrajzi számonként külön-külön

Részletesebben

I. Bevallás fajtája Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás. adóalap-megállapítás változása egyéb:

I. Bevallás fajtája Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás. adóalap-megállapítás változása egyéb: BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

A bevallás VII./1.7+1.8 pontjában feltüntetett m2 nagyságot kell feltüntetni.

A bevallás VII./1.7+1.8 pontjában feltüntetett m2 nagyságot kell feltüntetni. 1 K I T Ö L T É S I Ú T M U T A T Ó (Telekadó) A bevallás a www.balatonbereny.hu weboldalról letölthető és elektronikusan kitölthető! I. ponthoz: Az adó alanya az, aki a naptári év (továbbiakban: év) első

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Építményadó bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Építményadó bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz A bevallási nyomtatvány pontos kitöltése érdekében kérjük, tanulmányozza át a KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ -t, hiszen ez segítséget jelenthet a helyi adóként működő építményadó

Részletesebben

BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében 2014 adóévben FŐLAP

BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében 2014 adóévben FŐLAP BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében 2014 adóévben FŐLAP (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) I.Megállapodás I.1. Bevallás fajtája: alapján

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap az átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap az átvevő aláírása db 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet alapján BEVALLÁS az építményadóról korrigált forgalmi érték szerinti adózás esetében FŐLAP (Helyrajzi számonként külön külön bevallást kell benyújtani.) Az adóhatóság

Részletesebben

Bevallás az építményadóról korrigált forgalmi érték szerinti adózás esetében FŐLAP (Helyrajzi számonként külön külön kell bevallást benyújtani)

Bevallás az építményadóról korrigált forgalmi érték szerinti adózás esetében FŐLAP (Helyrajzi számonként külön külön kell bevallást benyújtani) Bevallás az építményadóról korrigált forgalmi érték szerinti adózás esetében FŐLAP (Helyrajzi számonként külön külön kell bevallást benyújtani) 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet alapján Az adóhatóság tölti

Részletesebben

az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP

az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP 31B-12-01 Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: Az adóhatóság azonosító száma: az átvevő aláírása I. Bevallás

Részletesebben

Csömör Nagyközség Polgármesteri Hivatal 2141 Csömör Szabadság út 5.

Csömör Nagyközség Polgármesteri Hivatal 2141 Csömör Szabadság út 5. BEVALLÁS az építményadóról hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi

Részletesebben

BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP

BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP 1 Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. Tel./fax: 99/360-012 E-mail: ado@nagycenk.hu Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás(postára adás) időpontja: 201 év.hó..nap... aláírás

Részletesebben

FEHÉRVÁRCSURGÓ Polgármesteri Hivatal bevallási nyomtatványa az ÉPÍTMÉNYADÓ-ról, FŐLAP

FEHÉRVÁRCSURGÓ Polgármesteri Hivatal bevallási nyomtatványa az ÉPÍTMÉNYADÓ-ról, FŐLAP FEHÉRVÁRCSURGÓ Polgármesteri Hivatal bevallási nyomtatványa az ÉPÍTMÉNYADÓ-ról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához.

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal. 2510 Dorog, Bécsi út 71. PF.: 43. BEVALLÁS AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL. Főlap

Dorog Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal. 2510 Dorog, Bécsi út 71. PF.: 43. BEVALLÁS AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL. Főlap Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2510, Bécsi út 71. PF.: 43. BEVALLÁS AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL Főlap Benyújtandó Város illetékességi területén lévő építményekről Helyrajzi számonként külön-külön kell

Részletesebben

I. Bevallás fajtája Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás. adóalap-megállapítás változása egyéb:

I. Bevallás fajtája Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás. adóalap-megállapítás változása egyéb: BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP

BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP Beérkezés dátuma: GÖNYŰI POLGÁRMESTERI HIVATAL 9071 GÖNYŰ, KOSSUTH L. U. 67. BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi

Részletesebben

Körjegyzőség 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.123123. BEVALLÁS a magánszemélyek kommunális adójáról

Körjegyzőség 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.123123. BEVALLÁS a magánszemélyek kommunális adójáról Körjegyzőség 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.123123. BEVALLÁS a magánszemélyek kommunális adójáról Telefon: 87/435-055 (Benyújtandó a Kapolcs önkormányzat adóhatóságához, helyrajzi számonként külön-külön

Részletesebben

BEVALLÁS az építményadóról hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP

BEVALLÁS az építményadóról hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP BEVALLÁS az építményadóról hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi

Részletesebben

BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében Főlap

BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében Főlap BEVALLÁS az építményadóról hasznos alapterület szerinti adózás esetében Főlap (Benyújtandó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén lévő építményekről. Helyrajzi számonként külön-külön

Részletesebben

ÉPÍTMÉNYADÓ. 45/1992. (1993.I.1.) KGY rendelet az építményadóról (továbbiakban: Ör.)

ÉPÍTMÉNYADÓ. 45/1992. (1993.I.1.) KGY rendelet az építményadóról (továbbiakban: Ör.) ÉPÍTMÉNYADÓ Vonatkozó jogszabály: 1990. évi C. törvény a helyi adókról (továbbiakban: Htv.) 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 45/1992. (1993.I.1.) KGY rendelet az építményadóról (továbbiakban:

Részletesebben

BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP

BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP 1 1. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához.

Részletesebben

BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP

BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében

BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi

Részletesebben

ÉPÍTMÉNYADÓ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

ÉPÍTMÉNYADÓ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ÉPÍTMÉNYADÓ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Salgótarjánban az üzleti célú építmények utáni adókötelezettség mellett 2017. január 01-jétől bevezetésre került a lakások- és a lakhatást szolgáló üdülők utáni építményadó,

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. Tel.: 37/ 388-155, fax: 37/388-464 E-mail: ph@lorinci.hu KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. Tel.: 37/ 388-155, fax: 37/388-464 E-mail: ph@lorinci.hu KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. Tel.: 37/ 388-155, fax: 37/388-464 E-mail: ph@lorinci.hu KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Lőrinci Város által rendszeresített építményadó bevallási nyomtatványhoz

Részletesebben

ingatlan megszűnése ingatlan szerzése ingatlan elidegenítése vagyoni értékű jog alapítása vagyoni értékű jog alapítása vagyoni értékű jog megszűnése

ingatlan megszűnése ingatlan szerzése ingatlan elidegenítése vagyoni értékű jog alapítása vagyoni értékű jog alapítása vagyoni értékű jog megszűnése Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. B E V A L L Á S az építményadó megállapításához a helyi adóról szóló többszörösen módosított 1990.évi C. törvény alapján,

Részletesebben

BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP

BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó. Adószáma: Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó

Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó. Adószáma: Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében 2008-2011 adóévben FŐLAP (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) I.Megállapodás I.1. Bevallás fajtája: alapján

Részletesebben

I. Bevallás fajtája Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás. adóalap-megállapítás változása egyéb:

I. Bevallás fajtája Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás. adóalap-megállapítás változása egyéb: BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP

az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP Űrlapkód: 31B-14-01 2014.01.08. Makói Polgármesteri Hivatal Adócsoport Cím: 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: 62/511-800

Részletesebben

SALFÖLD ÖNKORMÁNYZAT

SALFÖLD ÖNKORMÁNYZAT Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 8254 Kővágóörs, Petőfi utca 2. Telefon: 87/563-002 SALFÖLD ÖNKORMÁNYZAT Azonosító : (Adóhatóság tölti ki!) BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti

Részletesebben

Változás bejelentése Változás jellege: Adóalap-megállapítás változás. Egyéb:

Változás bejelentése Változás jellege: Adóalap-megállapítás változás. Egyéb: Bevallás az építményadóról - nem lakáscélú épületek FŐLAP Benyújtandó Fegyvernek Város Önkormányzat Adóhatóságához. Helyrajziszámonként külön-külön kell bevallást benyújtani. I. Bevallás fajtája: Megállapodás

Részletesebben

BALATONHENYE ÖNKORMÁNYZAT

BALATONHENYE ÖNKORMÁNYZAT Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 8254 Kővágóörs, Petőfi utca 2. Telefon: 87/563-002 BALATONHENYE ÖNKORMÁNYZAT Azonosító : (Adóhatóság tölti ki!) BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti

Részletesebben

B E V A L L Á S az építményadóról (főlap) (helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani)

B E V A L L Á S az építményadóról (főlap) (helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani) 1 B E V A L L Á S az építményadóról (főlap) (helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani) I. Bevallás fajtája: Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott

Részletesebben

közterület közterület jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó 9. Levelezési címe: város/község

közterület közterület jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó 9. Levelezési címe: város/község 6/1 BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP (Benyújtandó Zalaegerszeg önkormányzat adóhatóságához Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) Ahol

Részletesebben

31B-13-01. Űrlapkód: 2013.05.02.

31B-13-01. Űrlapkód: 2013.05.02. BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében Főlap (Benyújtandó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén lévő építményekről. 31B-13-01 v3 Az adóhatóság tölti

Részletesebben

I. Bevallás fajtája: a) Megállapodás alapján benyújtott bevallás b) Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás

I. Bevallás fajtája: a) Megállapodás alapján benyújtott bevallás b) Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás Tárgy: Építményadó bevallás Községi Önkormányzat Jegyzőjétől 3720 Sajókaza, Petőfi u. 2. 48 / 355-001 Fax: 48 / 505-208 Email: kaza.jegyzo@parisat.hu I. Bevallás fajtája: a) Megállapodás alapján benyújtott

Részletesebben

az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP

az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP 31B-14-01 Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év hónap nap Az adóhatóság azonosító száma: az átvevő aláírása

Részletesebben

BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP Benyújtandó SZERENCS város önkormányzat adóhatóságához. (Helyrajzi számonként külön külön kell bevallást benyújtani.

BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP Benyújtandó SZERENCS város önkormányzat adóhatóságához. (Helyrajzi számonként külön külön kell bevallást benyújtani. BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP Benyújtandó SZERENCS város önkormányzat adóhatóságához. (Helyrajzi számonként külön külön kell bevallást benyújtani.) I. Bevallás fajtája: Megállapodás alapján benyújtott

Részletesebben

BEVALL ÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében Főlap

BEVALL ÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében Főlap BEVALL ÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében Főlap Az adóhatóság tölti ki! (Benyújtandó Kozármisleny Város Önkormányzata illetékességi területén lévő építményekről. Helyrajzi

Részletesebben

III. Az ingatlan címe: 1.Címe: 8256. Ábrahámhegy, út, utca,köz házszám Helyrajzi száma: Tulajdoni ( jogosultsági) hányad:

III. Az ingatlan címe: 1.Címe: 8256. Ábrahámhegy, út, utca,köz házszám Helyrajzi száma: Tulajdoni ( jogosultsági) hányad: Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 8254 Kővágóörs, Petőfi utca 2. Telefon: 87/563 002 ÁBRAHÁMHEGY ÖNKORMÁNYZAT Azonosító : (Adóhatóság tölti ki!) BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti

Részletesebben

B E V A L L Á S az építményadóról

B E V A L L Á S az építményadóról Pátyi Polgármesteri Hivatal Adóigazgatási Iroda 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83. : 06-23/555-535 Fax: 06-23/344-540 E-mail: ado@paty.hu web: http://www.paty.hu B E V A L L Á S az építményadóról Főlap (Benyújtandó

Részletesebben

1. Bevallásbenyújtó minősége: Tulajdonos Vagyoni értékű jog jogosítottja Jog jellege:

1. Bevallásbenyújtó minősége: Tulajdonos Vagyoni értékű jog jogosítottja Jog jellege: BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

ÉPÍTMÉ YADÓ BEVALLÁS FŐLAP. Változás bejelentése Változás jellege:

ÉPÍTMÉ YADÓ BEVALLÁS FŐLAP. Változás bejelentése Változás jellege: BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu ÉPÍTMÉ YADÓ BEVALLÁS FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban

Részletesebben

Ügytípus: Építményadó

Ügytípus: Építményadó Ügytípus: Építményadó Eljáró belső szervezeti egység: Adóügyi Osztály Illetékességi terület: Szolnok város közigazgatási területe Az ügyintézéshez szükséges és honlapról letölthető dokumentumok, nyomtatványok:

Részletesebben

ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁS A nem lakás céljára szolgáló építmény építményadó megállapításához ( az adó alapja az építmény hasznos alapterülete)

ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁS A nem lakás céljára szolgáló építmény építményadó megállapításához ( az adó alapja az építmény hasznos alapterülete) Benyújtandó: Szalkszentmárton Község Polgármesteri Hivatala 6086 Szalkszentmárton Jókai u. 2. ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁS A nem lakás céljára szolgáló építmény építményadó megállapításához ( az adó alapja az

Részletesebben

É P Í T M É N Y A D Ó B E V A L L Á S hasznos alapterület szerinti adózás esetében

É P Í T M É N Y A D Ó B E V A L L Á S hasznos alapterület szerinti adózás esetében TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos utca 4. Tel/fax: 06-26-387-123, 06-26-387-198, 06-26-386-448, 06-26-585-112 Email: tahitotfalu@tahitotfalu.hu Honlap: www.tahitotfalu.hu

Részletesebben

K I T Ö L T É S I Ú T M U T A T Ó (Építményadó) A bevallás a www.balatonbereny.hu weboldalról letölthető és elektronikusan kitölthető!

K I T Ö L T É S I Ú T M U T A T Ó (Építményadó) A bevallás a www.balatonbereny.hu weboldalról letölthető és elektronikusan kitölthető! 1 K I T Ö L T É S I Ú T M U T A T Ó (Építményadó) A bevallás a www.balatonbereny.hu weboldalról letölthető és elektronikusan kitölthető! Főlap I. ponthoz: Az adó alanya az, aki a naptári év (továbbiakban:

Részletesebben

Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitöltetni! Ingatlan megszűnése Ingatlan szerzése

Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitöltetni! Ingatlan megszűnése Ingatlan szerzése BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében Főlap (Benyújtandó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén lévő építményekről. Helyrajzi számonként külön-külön

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az építményadó bevallási nyomtatványhoz. Tisztelt Adózó!

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az építményadó bevallási nyomtatványhoz. Tisztelt Adózó! KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az építményadó bevallási nyomtatványhoz Tisztelt Adózó! A 35/2008. (XII.31.) PM rendelet meghatározza az önkormányzati adóhatóságok által használt bevallási nyomtatványok tartalmát.

Részletesebben

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő J E 4130 Derecske, Köztársaság út 87. Tel.: (54) Fax: (54)

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő J E 4130 Derecske, Köztársaság út 87. Tel.: (54) Fax: (54) DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő J E 4130 Derecske, Köztársaság út 87. Tel.: (54) 410-078 Fax: (54) 548-089 E-mail: titkarsag@derecske.hu B E V A L L Á S az építményadóról, hasznos alapterület szerinti

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Építményadó bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Építményadó bevalláshoz 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz Monoszló Község Önkormányzatának illetékességi területén lévő építmények után az építményadóval kapcsolatos adókötelezettséget a helyi adókról szóló többszörösen

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Építményadó bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Építményadó bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területén lévő építmények után az építményadóval kapcsolatos adókötelezettséget a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

B E V A L L Á S é p í t m é n y a d ó r ó l /helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani/

B E V A L L Á S é p í t m é n y a d ó r ó l /helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani/ Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-301 www.hajduszoboszlo.eu Ügyintéző: Adócsoport Szobaszáma: B épület/ 11. sz., 14. sz. Telefon:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚT MU T ATÓ. Litér Község Önkormányzata által rendszeresített magánszemélyek kommunális adóbevallási nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚT MU T ATÓ. Litér Község Önkormányzata által rendszeresített magánszemélyek kommunális adóbevallási nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚT MU T ATÓ Litér Község Önkormányzata által rendszeresített magánszemélyek kommunális adóbevallási nyomtatványhoz Litér Község Önkormányzatának illetékességi területén lévő lakás, lakóház, építmények,

Részletesebben

BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében

BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) I. Bevallás fajtája Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás

Részletesebben

B E V A L L Á S. 5. Anyja születési családi és utóneve: 9. Illetősége: Belföldi Külföldi: ország

B E V A L L Á S. 5. Anyja születési családi és utóneve: 9. Illetősége: Belföldi Külföldi: ország B E V A L L Á S az é p í t m é n y a d ó r ó l, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként

Részletesebben

BEVALLÁS. Az építményadó megállapításához (Kérjük, hogy a bevallás elkészítése előtt szíveskedjék elolvasni a kitöltési útmutatót!

BEVALLÁS. Az építményadó megállapításához (Kérjük, hogy a bevallás elkészítése előtt szíveskedjék elolvasni a kitöltési útmutatót! Almásfüzitő Község Polgármesteri Hivatala 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. Tel.: 34/348-251/3-as mellék BEVALLÁS Az építményadó megállapításához (Kérjük, hogy a bevallás elkészítése előtt szíveskedjék elolvasni

Részletesebben

Tisztelt Adózó, Tisztelt Tulajdonos!

Tisztelt Adózó, Tisztelt Tulajdonos! Az EGER1531 számú építményadó bevallás kitöltési útmutatója. (A nyomtatvány a 2015. január 1-jét követő adókötelezettségek bevallására szolgál.) Benyújtható elektronikusan az ügyfélkapun keresztül illetve

Részletesebben

ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI CSOPORTJA

ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI CSOPORTJA ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI CSOPORTJA H-2091 Etyek, Körpince köz 4. Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698 Fax: 06-22/353-655 E-mail: ado@etyek.hu B e v a l l á s A hatályos é p í t m é n y a

Részletesebben

Benyújtható elektronikusan az ügyfélkapun keresztül illetve hagyományosan papír alapon is!

Benyújtható elektronikusan az ügyfélkapun keresztül illetve hagyományosan papír alapon is! Az EGER1431 számú építményadó bevallás kitöltési útmutatója. (A nyomtatvány a 2014. január 1-jét követő adókötelezettségek bevallására szolgál.) Benyújtható elektronikusan az ügyfélkapun keresztül illetve

Részletesebben

Benyújtható elektronikusan az ügyfélkapun keresztül illetve hagyományosan papír alapon is!

Benyújtható elektronikusan az ügyfélkapun keresztül illetve hagyományosan papír alapon is! Az EGER1431 számú építményadó bevallás kitöltési útmutatója. (A nyomtatvány a 2014. január 1-jét követő adókötelezettségek bevallására szolgál.) Benyújtható elektronikusan az ügyfélkapun keresztül illetve

Részletesebben

K I T Ö L T É S I Ú T M U T A T Ó DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN LÉVŐ TELKEK UTÁNI BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

K I T Ö L T É S I Ú T M U T A T Ó DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN LÉVŐ TELKEK UTÁNI BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ K I T Ö L T É S I Ú T M U T A T Ó DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN LÉVŐ TELKEK UTÁNI BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ Tisztelt Adózó! A telekadó bevallási nyomtatvány pontos kitöltése érdekében,

Részletesebben

14/2004. (IV. 30) ÖK. számú rendelete. az építményadóról

14/2004. (IV. 30) ÖK. számú rendelete. az építményadóról Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (IV. 30) ÖK. számú rendelete az építményadóról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 30/2004. (VIII. 23.) ÖK. számú, és 42/2004. (XII.

Részletesebben

Építményadó. Adókötelezettség 1. Az adó alanya 2.

Építményadó. Adókötelezettség 1. Az adó alanya 2. Diósd Város Önkormányzata 19/2015. (X. 28) önkormányzati rendelete az építményadóról és a telekadóról (Egységes szerkezetben a 7 /2016. (II.25.) önkormányzati rendelettel) Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

vagyoni értékű jog alapítása vagyoni értékű jog alapítása

vagyoni értékű jog alapítása vagyoni értékű jog alapítása BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell benyújtani)

Részletesebben

Az EGER1731 számú építményadó bevallás kitöltési útmutatója. Tisztelt Adózó, Tisztelt Tulajdonos!

Az EGER1731 számú építményadó bevallás kitöltési útmutatója. Tisztelt Adózó, Tisztelt Tulajdonos! Az EGER1731 számú építményadó bevallás kitöltési útmutatója. Benyújtható elektronikusan az ügyfélkapun keresztül illetve hagyományosan papír alapon is! Tisztelt Adózó, Tisztelt Tulajdonos! 1 Eger Megyei

Részletesebben

BEVALLÁS a telekadóról

BEVALLÁS a telekadóról BEVALLÁS a telekadóról (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) I.

Részletesebben

Tisztelt Adózó, Tisztelt Tulajdonos!

Tisztelt Adózó, Tisztelt Tulajdonos! Az EGER1531 számú építményadó bevallás kitöltési útmutatója. (A nyomtatvány a 2015. január 1-jét követő adókötelezettségek bevallására szolgál.) Benyújtható elektronikusan az ügyfélkapun keresztül illetve

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az építményadó bevallási nyomtatványhoz. Tisztelt Adózó!

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az építményadó bevallási nyomtatványhoz. Tisztelt Adózó! KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az építményadó bevallási nyomtatványhoz Tisztelt Adózó! 2009. január 1 jétől a 35/2008. (XII.31.) PM rendelet új alapokon meghatározza az önkormányzati adóhatóságok által használt bevallási

Részletesebben

adóbevezetés adóalap-megállapítás változása III. Ingatlan 1. Címe: város/község

adóbevezetés adóalap-megállapítás változása III. Ingatlan 1. Címe: város/község BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell benyújtani)

Részletesebben

Tisztelt Adózó, Tisztelt Tulajdonos!

Tisztelt Adózó, Tisztelt Tulajdonos! Az EGER1631 számú építményadó bevallás kitöltési útmutatója. (A nyomtatvány a 2016. január 1-jét követő adókötelezettségek bevallására szolgál.) Benyújtható elektronikusan az ügyfélkapun keresztül illetve

Részletesebben

B 4200 1. 52/557-300 52/557-301 11. 14. 52/557-348, 52/557-351 52/273-587 B E V A L L Á S

B 4200 1. 52/557-300 52/557-301 11. 14. 52/557-348, 52/557-351 52/273-587 B E V A L L Á S Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-301 www.hajduszoboszlo.eu Ügyintéző: Adócsoport Szobaszáma: B épület/ 11. sz., 14. sz. Telefon:

Részletesebben

Ügytípus: Építményadó

Ügytípus: Építményadó Ügytípus: Építményadó Eljáró belső szervezeti egység: Adóügyi Osztály Illetékességi terület: Szolnok város közigazgatási területe Az ügyintézéshez szükséges és honlapról letölthető dokumentumok, nyomtatványok:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága által rendszeresített építményadó bevallási nyomtatványához

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága által rendszeresített építményadó bevallási nyomtatványához Tisztelt Adózó! KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága által rendszeresített építményadó bevallási nyomtatványához Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Hatály: 2010.I.1. - Rendeletek - 40/1991. (XII.17.) KR. sz. rendelet - az építményadóról. az építményadóról

Hatály: 2010.I.1. - Rendeletek - 40/1991. (XII.17.) KR. sz. rendelet - az építményadóról. az építményadóról 1. oldal 1 40/1991. (XII.17.) önkormányzati rendelet az építményadóról (Egységes szerkezetben a 17/1992. (IV.28.) KR. sz. rendelettel, a 2/1993. (II.23.) KR. sz. rendelettel 46/1995. (XII.5.) KR. sz. rendelettel,

Részletesebben

Mátraszentimre Község Képviselő-testületének 22/2003.(XII.3.) önkormányzati rendelete az építményadóról* egységes szerkezetben

Mátraszentimre Község Képviselő-testületének 22/2003.(XII.3.) önkormányzati rendelete az építményadóról* egységes szerkezetben Mátraszentimre Község Képviselő-testületének 22/2003.(XII.3.) önkormányzati rendelete az építményadóról* egységes szerkezetben Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

Hidegkút Község Önkormányzatának 3/2003. ( IV. 15. Ör. 9 számú rendelete az építményadóról. Az adókötelezettség

Hidegkút Község Önkormányzatának 3/2003. ( IV. 15. Ör. 9 számú rendelete az építményadóról. Az adókötelezettség Hidegkút Község Önkormányzatának 3/2003. ( IV. 15. Ör. 9 számú rendelete az építményadóról Hidegkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1990. évi C. törvény 1. -ának /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében

BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FİLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ építményadó bevalláshoz Pilisszentkereszt község Önkormányzatának illetékességi területén lévő építmények után az építményadóval

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ építményadó bevalláshoz Pilisszentkereszt község Önkormányzatának illetékességi területén lévő építmények után az építményadóval KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ építményadó bevalláshoz Pilisszentkereszt község Önkormányzatának illetékességi területén lévő építmények után az építményadóval kapcsolatos adókötelezettséget a helyi adókról szóló

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁSÁHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁSÁHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁSÁHOZ Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2011. (II.05.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 2011. március 01. hatállyal építményadó

Részletesebben

Bevezető rész. Általános rendelkezések

Bevezető rész. Általános rendelkezések Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2005. (XI. 30.) sz. rendelete az építményadóról a 2/2012. (I. 26.) számú módosítással egységes szerkezetben Bevezető rész A helyi adókról szóló

Részletesebben

Törvényességi véleményezésre bemutatva: december 6.

Törvényességi véleményezésre bemutatva: december 6. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 13680/2010. CÍM: Előterjesztés az építményadóról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Előterjesztő: Dr. Fodor Tamás polgármester

Részletesebben

Tájékoztató Magánszemélyek kommunális adójáról (Mka.) és a Mka. bevalláshoz

Tájékoztató Magánszemélyek kommunális adójáról (Mka.) és a Mka. bevalláshoz Tájékoztató Magánszemélyek kommunális adójáról (Mka.) és a Mka. bevalláshoz A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) 1990. évi C. Törvény keretei között Zsámbék Város Képviselő-testülete által megalkotott

Részletesebben

Benyújtás, postára adás napja: : év hó nap Ikt. szám:

Benyújtás, postára adás napja: : év hó nap Ikt. szám: Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: : év hó nap Ikt. szám: Ügyintéző: BEVALLÁS Építményadóról Benyújtandó Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal Nikla Kirendeltségéhez, személyesen

Részletesebben

jogi jellege adószáma: hsz.: épület: lépcsőház: emelet: ajtó: közterület neve: közterület jellege: hsz.: épület: lépcsőház: emelet: ajtó:

jogi jellege adószáma: hsz.: épület: lépcsőház: emelet: ajtó: közterület neve: közterület jellege: hsz.: épület: lépcsőház: emelet: ajtó: I. Bev allás benyújtója Bevallásbenyújtó minősége: tulajdonos vagyoni értékű jog jogosítottja jogi jellege kezelői jog vagyonkezelői jog haszonélvezeti jog használat joga Tulajdoni (jogosultsági) hányad:

Részletesebben

FŐLAP Benyújtandó Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Adóügyi Osztályához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.

FŐLAP Benyújtandó Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Adóügyi Osztályához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani. FŐLAP Benyújtandó Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Adóügyi Osztályához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani. I. Bevallás fajtája: Megállapodás alapján benyújtott bevallás

Részletesebben

Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni! Vagyoni értékű jog alapítása Vagyoni értékű jog megszűnése

Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni! Vagyoni értékű jog alapítása Vagyoni értékű jog megszűnése BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében Főlap (Benyújtandó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén lévő ingatlanokról. Helyrajzi számonként külön-külön

Részletesebben