Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:"

Átírás

1 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: ig. d.) rendelete: ig T á rgysoroza t Napirenden kívül: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről, az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről, tárgyalásokról 1. Előterjesztés a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására 2. Előterjesztés a bizottságok külső tagjainak megválasztására, eskütételük 3. Előterjesztés az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására 4. Előterjesztés a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás elfogadására 5. Előterjesztés évi ülésterv elfogadására 6. Előterjesztés évi igazgatási szünet elrendeléséről 7. Előterjesztés a évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadására 8. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről 9. Előterjesztés évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására 10. Előterjesztés a évi önkormányzati költségvetés módosítására 11. Előterjesztés Nyírbátor Város Önkormányzata évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelt jóváhagyására 12. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

2 Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltató megválasztására és az önkormányzati rendelet módosítására 14. Tájékoztató a Városi köztemető üzemeltetéséről 15. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság évi előzetes üzleti tervével kapcsolatos döntés meghozatalára 16. Előterjesztés a Városfejlesztő és Működtető Kft. ügyvezetőjének, Felügyelőbizottságának és könyvvizsgálójának megbízására N y í r b á t o r, december 04. MÁTÉ ANTAL polgármester

3 259 J e gyző könyv Készült: Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésén. Jelen vannak: Máté Antal polgármester, Németh Attila alpolgármester, Balla Jánosné, Baracsi Lajos Lászlóné, Bíró Ferenc, Deméné Nagy Mónika, Dr. Gaál Mihály, Kerezsi István, Levendáné Dr. Lengyel Valéria, Márton József, Polyák László, Dr. Veres János képviselők. Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Tóth Árpád jegyző Pappné Dr. Fülöp Enikő aljegyző irodavezetők Meghívottak: Marosán Andrea városi főépítész Baracsi Balázs, Baracsi Temetkezési Kft. ügyvezetője Nagy Elek, a Nyírbátori Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója Veres Jánosné, intézményvezető Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde Sipos Ferenc, igazgató Városi Könyvtár Horváth Gábor a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft ügyvezető igazgatója Megjelenés ténye: megjelent megjelent megjelent megjelent megjelent igazoltan távol Máté Antal polgármester: Köszönti a Képviselő-testületi tagokat a soron következő Képviselő-testületi ülésen, valamint a megjelent vendégeket és a hivatal dolgozóit is. Az ülést 9 óra 07 perckor megnyitja. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, a 12 fő Képviselőtestületi tag közül 12 fő jelen van. Javaslatot tesz az ülés napirendjére. A Képviselő-testület a napirendet 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag - elfogadja. Máté Antal polgármester: Szóbeli kiegészítést tesz a két ülés közötti anyag megtárgyalása előtt. Első része a két ülés közötti anyagnak azt tartalmazza, hogy milyen fontosabb események történtek a két testületi ülés között. Mivel az előterjesztést nem látják a városlakók, a fontosabbakat ismerteti szóban. Október 29-én elindult a Városházának a felújítása, ami elég hosszadalmas beruházás lesz, amit a lakosság is érzékelni fog. Az is fontos, hogy ez év decemberében a hivatal irodái időszakokra megbontva átköltöznek a volt rendőrség épületébe.

4 260 A másik fontos történés, hogy a soron kívüli testületi ülésén a testület döntést hozott arról, hogy a kistérségben ellátott szociális feladatai közül melyek azok, amelyeket a jövőben Nyírbátor saját intézménnyel vagy saját feladatként kíván ellátni. A testület arról is hozott döntést, hogy a bennmaradó feladatoknál sem kíván többlettámogatást fizetni. Továbbá azt kérte a testület, hogy kérjék a kistérséget, hogy próbálják meg ezt minél hamarabb tárgyalni. Amennyiben úgy dönt a kistérség, hogy a fennmaradó feladatokat a normatívából nem tudja ellátni, akkor azt jelezze Nyírbátor Város Önkormányzata felé. Ezt a testületi döntést elküldte minden kistérségi tagönkormányzatnak, de még semmilyen visszajelzés nem érkezett felé ezzel kapcsolatban a testületi ülés megkezdéséig. Ezt követően kért még két tájékoztatást a kistérségtől, az egyiket az előző ülés előtt október 29-én, melyben az I-III. negyedévi költségvetésről szeretett volna tájékoztatást kapni. Ez a dokumentum valószínűleg el is készült, mivel fel kellett tölteni az Magyar Államkincstár honlapjára, de ő erről nem kapott tájékoztatást. Ebből a beszámolóból lehetne megnézni, hogy az adott támogatás összege pontosan mire lett felhasználva. Erre a kérelemre mint említette, nem érkezett válasz. A másik tájékoztatás kérése a Gyerekesély pályázattal kapcsolatos, hogy hogyan is történt ennek a pályázatnak a lebonyolítása. A legutóbbi testületi ülés óta nem volt kistérségi társulás ülés. Tájékoztatja a testületet, hogy az egyházi általános iskola fenntartójával, az egyházzal és Trefánné Bagdi Gizellával, az iskola igazgatójával is történt egyeztetés. Az egyeztetés arról szólt, hogy a másik fél hogyan tartja be a szerződésbe foglaltakat. Ez egy elsőkörös egyeztetés volt, megbeszélték, hogy mindhárom egyházzal fognak egyeztetni. Fontos, hogy az önkormányzat nem tud eltekinteni a szerződésbe foglaltaktól. Az egyház felé ment egy tájékoztatást kérő levél, melyben kérte, hogy a szerződésbe foglalt feltételek teljesüléséről számoljon be az egyház. Deméné Nagy Mónika képviselő is megkereste a mezőőri szolgálat ellátásával kapcsolatban. Egyeztetett vele, és elmondja, hogy erről a későbbiek során lehet majd beszélni, mert részletesebb kidolgozást igényel. Elmondja, hogy ennek kialakítását még sok tényező befolyásolja, aminek utána kell nézni. Dr. Gaál Mihály képviselő: Tudomása szerint az egyházat nem lehet beszámoltatni, és polgármester úr ezt a szót használta. Máté Antal polgármester: Valóban tájékoztatás, nem beszámoló. Dr. Veres János képviselő: A Diehl Aircabin Hungary Kft.-vel kapcsolatos előterjesztéshez tesz hozzáfűzést, hogy már megtörtént az alapkőletétel, mely beruházással duplájára nő a foglalkoztatottak száma. A kistérséggel kapcsolatos kiegészítéssel kapcsolatban elmondja, hogy véleménye szerint a testületnek egyfajta kötelezettsége is, hogy helyre tegye ezt a kérdést. A testület által hozott döntés ezzel kapcsolatban azért fontos, mert Nyírbátor el akarja látni a feladatokat január elsejétől, ha a kistérség úgy dönt, hogy ő nem tudja. Abban a formában, ahogy jelenleg működik a kistérség, úgy nem folyhat tovább. Nyomatékosítja, hogy a nyírbátori testület kellő időben meghozta a döntését, és kellő időben jelezte a kistérségnek. A kistérséget pedig azért

5 261 kérték, hogy időben reagáljon erre, hogy januártól megfelelő módon tudja ellátni a feladatokat Nyírbátor. Tényszerű az a dolog, hogy a kistérség Nyírbátor városát kihagyva zártkörű egyeztetéseket folytat az elmondottakkal kapcsolatban. A kistérségnek nem csak jogai, kötelezettségei is vannak, mégpedig az egyik, hogy válaszoljon a leveleire, és hogy felelősségteljesen nézze meg, hogy januártól minden feladat megfelelően lesz e ellátva. Nyírbátor Város Önkormányzata még nem kapott arra vonatkozó megkeresést, hogy a kistérségi társulás megállapodásának módosítása milyen tartalommal történjen meg. Nyírbátor álláspontja nyilvános, és valóban tájékoztatva lettek a tagönkormányzatok arról. A kistérség működési szabályait csak egyhangúlag lehet módosítani. Dr. Gaál képviselő úr reagálására elmondja, hogy a szerződés szerint tudomása szerint az egyházat valóban nem lehet beszámoltatni, de azt intézményt igen. Balla Jánosné képviselő: Arra a pontra kíván reagálni, hogy az önkormányzat az egyházzal kötött szerződést, az egyházi iskola fenntartásával kapcsolatban, és az oktatással kapcsolatos feladatokhoz adott az önkormányzat eszközöket stb., és a szerződésben ehhez voltak kitételek. Ezek használatáról úgy gondolja kérhet akár beszámolót is az önkormányzat. Semmi mást nem kér az önkormányzat, mint hogy a szerződésbe foglaltakat együttműködve tartsa be mindkét fél. Úgy látja, egyelőre nem jó irányba halad ez a dolog, együtt kell működni. Dr. Gaál Mihály képviselő: A szociális ellátással kapcsolatban elmondja, hogy a testület kinyilvánította, hogy mit kíván, -a kistérségi társulás megállapodásának módosítását - de akkor az ellátások amelyeket jelenleg a kistérség lát el azok január 01 után hogyan fognak folytatódni, ha Nyírbátornak nincs intézménye? Amennyiben lesz létrehozva intézmény, akkor már annak meg kellett volna történnie. Dr. Veres János képviselő: Egyetért Dr. Gaál képviselő úrral, de felhívja a figyelmet, hogy a testületi határozat nem január 01-től változtatna, nem ezt kötötte ki a határozatában Nyírbátor. Nyírbátor Város Önkormányzata kellő időben jelezte szándékát, és attól kezdve, hogy erre 30 napon túl sem reagált a kistérség, onnantól kezdve az ő felelősége. A testület azon része, aki megszavazta a határozatot, nem is gondolt a januári intézményalapításra, hiszen ahhoz idő kell, amennyiben úgy alakul a feladatok ellátása. Levendáné Dr. Lengyel Valéria képviselő: A kézilabda klub működtetésével kapcsolatban elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Bizottság is tárgyalta. A kézilabda klub kölcsön támogatást kért az önkormányzattól, és javasolja a bizottság a támogatást úgy, hogy a jövő évi támogatásból majd levonásra kerül. Az óvoda és bölcsőde házirendjének elfogadásával kapcsolatos határozat-tervezetet szintén elfogadásra javasolja a bizottság. A harmadik téma amihez hozzászól, az Óvoda, Bölcsőde plusz létszámával kapcsolatos. A bizottság elfogadásra javasolja ezt a határozat-tervezetet is. Azt kérik még, hogy név szerint legyenek a csoportok megjelölve, hogy melyekben szükséges a létszámbővítés.

6 262 Máté Antal polgármester: A 0. napirend 15 kérdést tartalmas, amiről tételesen, sorrendben szeretne végig menni. Az új képviselő-testület alakuló ülésén módosította az önkormányzat bizottságait. Ennek következtében módosítani szükséges az önkormányzat közbeszerzésiszabályzatát is, mivel a szabályzat szerint a közbeszerzési bizottságba az önkormányzat egyéb bizottságának elnökei is delegálva voltak. A szükséges módosítások átvezetésre kerültek, ezért kéri a Képviselő-testületet, hogy az mellékelt határozat-tervezettel az új Közbeszerzési Szabályzatot elfogadni szíveskedjen. K é r d é s, v é l e m é n y : N i n c s A Képviselő-testület a két ülés közötti anyag 1. pontját, mely a közbeszerzési szabályzat jóváhagyásáról szól, 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag - elfogadja. Máté Antal polgármester: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási megállapodásának IX. pontja alapján a Társulási Tanács a társult tagok (jelen esetben 239 települési önkormányzat) képviselő testületei által delegált képviselők összességéből áll. A tag önkormányzat képviselő-testülete határozatban jelöli ki a delegált személyt, illetve - akadályoztatása esetén - a delegált helyettesítő személyét. Javasolja, hogy önkormányzatot Levendáné dr. Lengyel Valéria képviselő, akadályoztatása esetén pedig Németh Attila alpolgármester képviselje. K é r d é s, v é l e m é n y : N i n c s A Képviselő-testület a két ülés közötti anyag 2. pontját, mely szilárd hulladék gazdálkodási társulásban való képviseletről szól, 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag - elfogadja. Máté Antal polgármester: A 3. pontja a két ülés közötti anyagnak az bölcsőde házirendjének elfogadásáról szól. A jogszabály nem írja elő, hogy a fenntartónak jóvá kell hagynia a bölcsőde házirendjét. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalánál azonban az a gyakorlat alakult ki, hogy az ellenőrzések során kérik a fenntartó által jóváhagyott házirendet. Mindezekre tekintettel kéri a tisztelt képviselő-testületet, hogy a Bölcsőde házirendjét a melléklet szerint szíveskedjen jóváhagyni! K é r d é s, v é l e m é n y : N i n c s A Képviselő-testület a két ülés közötti anyag 3. pontját, mely a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde bölcsődei intézményegység házirendjének elfogadásáról szól, 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag - elfogadja.

7 263 Máté Antal polgármester: Kozma Istvánné beadványában a Nyírbátor Szende Pál utca DK-i részén a évben történt belterületbe vonás és telekalakítás folytán kialakított építési telkek folytatásaként elhelyezkedő 0311/4 helyrajzi számú, szántó művelési ágú 4. minőségi osztályú és 4,61 fillér AK értékű 3782 m 2 térmértékű földterület belterületbe vonásának engedélyét kérte. (2.sz melléklet ) A termőföld védelméről szóló évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfvt.) 15. (2) bekezdés szerint: Termőföld belterületbe vonása iránti kérelmet kizárólag az önkormányzat terjeszthet elő. A kérelemben az önkormányzatnak nyilatkozatnia kell arról, miszerint a kérelemben megjelölt földrészletek a kérelemben megjelölt célra 4 éven belül ténylegesen felhasználásra kerülnek. A Tfvt. 15. (3) bekezdése kimondja: Belterületi, illetőleg beépítésre szánt területi felhasználásra kerülő területek folyamatosan, a településfejlesztés megvalósításától függően vonhatók a belterületbe. A kérelemmel érintett ingatlant Nyírbátor Város Önkormányzata többször módosított 8/2004. (VII.15.) számú önkormányzati rendelettel megállapított Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata belterületbe vonandó, kertvárosias lakóterületi hasznosításra jelöli ki. Az ingatlan a Kisszoros- és Földvár utcák folytatásaként kialakított magántulajdonban lévő útról megközelíthető ahol a korábbi telekalakítást végző magánszemélyek az alapközmű vezetékeket kiépítették. A belterületbe vonással az ingatlan nem válik építési telekké csak abban az esetben amennyiben a Helyi Építési Szabályzatnak és annak rajzi mellékleteinek megfelel. Az ingatlannal rendelkezni jogosult Kozma Istvánné írásban nyilatkozik (3. sz. melléklet) többek között arról, hogy a felmerülő költségeket vállalja (vázrajz készítés, eljárási díj, valamint a Járási Földhivatal által megállapított földvédelmi járulék). A Földhivatalhoz a Képviselőtestület által támogatott kérelmet akkor terjesztheti elő az Önkormányzat, amikor az ügyfél az Önkormányzat felé befizette az eljárási díjat. A megfizetendő földvédelmi járulékról a Tfvt. 22. (4) bekezdés b) pontja többek között kimondja: A járulék teljes összegének megfizetése termőföld belterületbe vonásának engedélyezése esetén az engedélyező határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül esedékes. K é r d é s, v é l e m é n y : N i n c s A Képviselő-testület a két ülés közötti anyag 4. pontját, mely Nyírbátor belterületi határának módosításáról szól, 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag - elfogadja. K é r d é s, v é l e m é n y : N i n c s Máté Antal polgármester: A Képviselő-testület támogatással, Európai Uniós források igénybevételével és felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó szabályzatot fogadott el 14/2011.(II.17.) önkormányzati határozatával.

8 264 Ezen szabályzat szerint a polgármester által vezetett, a PEG elnökéből, az illetékes bizottság elnökéből, valamint a Költségvetési és Adó iroda valamint a Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda vezetőjéből álló bizottság a belső szabályzatok, az elfogadott fejlesztési elképzelések keretei között és a költségvetés függvényében dönti el, hogy a pályázati lehetőségek közül melyikkel éljen az Önkormányzat. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ezen összetételű bizottság nem minden esetben tudott hatékonyan működni, ezért a Képviselő-testület alakuló ülésén létrehozta a Fejlesztési és Gazdasági Bizottságot. A beterjesztett Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a jövőben a Fejlesztési és Gazdasági Bizottság fog dönteni a pályázatok előkészítéséről és a költségvetés Pályázat előkészítés előirányzatának felhasználásáról. Fentiekre tekintettel kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a támogatással, Európai Uniós források igénybevételével és felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátására című szabályzat jóváhagyásáról szóló 14/2011.(II.17.) önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezni szíveskedjen. K é r d é s, v é l e m é n y : Dr. Gaál Mihály képviselő: Megkérdezi, hogy ugyan a Fejlesztési és Gazdasági Bizottság dönt a pályázatok előkészítéséről, de az ide vonatkozó költségvetés felhasználásáról ki fog dönteni, mert az költségvetési rendelet módosítását jelentené. Máté Antal polgármester: Hozhat döntést a bizottság is, mert miután a testület elfogadta a költségvetési rendeletet, azon belül már hozhat döntést bizottság is. Ennek célja, hogy minél hatékonyabban, gyorsabban kezelhetőek legyenek ezek a kérdések és ne legyen sok rendkívüli testületi ülés. Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazásra bocsájtja a határozat-tervezetet. A Képviselő-testület a két ülés közötti anyag 5. pontját, amely az Európai Uniós források igénybevétele szabályzatának hatályon kívül helyezéséről szól, 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag - elfogadja. Máté Antal polgármester: A Képviselő-testület 10/2002. (III. 28.) ÖKT sz. határozatában foglaltaknak megfelelően a város területén már hagyományossá vált és évben is megszervezésre került a Gondozott Virágos Porta mozgalom. A Nyírbátori Polgármesteri Hivatal munkatársai több alkalommal is végigjárták a várost, és a korábbi évek tapasztalataira is hivatkozva felmérték és lefotózták a legszebbnek ítélt ingatlanokat. Egyben megállapítást nyert, hogy a korábbi években elismert ingatlanok tulajdonosai, továbbra is példamutatóan gondoskodnak látványosan szép virágos portáikról és méltóak a cím megtartására. A Közszolgáltatási Bizottság november 24-i ülésén a Polgármesteri Hivatal által előkészített anyagot megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi 18 családi ház, 1 db céges ingatlan, és 1 db társasház tulajdonosának a megtisztelő

9 265 Gondozott Virágos Porta cím adományozását. A testületi ülésen valamennyi ingatlanról készült fotó a helyszínen megtekinthető lesz. Elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet. K é r d é s, v é l e m é n y : N i n c s A Képviselő-testület a két ülés közötti anyag 6. pontját, mely a gondozott virágos porta cím adományozásáról szól, 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal - egyhangúlag - elfogadja. Máté Antal polgármester: Véleménye szerint napjainkban elengedhetetlen, hogy ne rendelkezzenek internet hozzáféréssel a háztartások. Erre való tekintettel javasolja, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy az önkormányzat milyen módon és feltételek mellett tudna támogatást nyújtani a nyírbátori lakosoknak az internet előfizetéshez. Az előkészítés során tekintettel kell lenni a költségvetési lehetőségekre, illetve állást kell foglalni abban a kérdésben, hogy ez a lakosság milyen körét érintse. K é r d é s, v é l e m é n y : Dr. Veres János képviselő: : Elmondja, hogy Nyírbátorban több nagyobb terület is van, ahol lehet internetet használni wi-fi segítségével. Ennél fogva kiegészítené a határozat-tervezetet azzal, hogy vizsgálják meg azt a lehetőséget is, hogy a wi-fit nem e lenne költséghatékonyabb több közterületen kiépíteni. A Képviselő-testület dr. Veres János képviselő módosító indítványát az internet támogatás lehetőségének felülvizsgálatával kapcsolatban 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal - egyhangúlag - elfogadja. Máté Antal polgármester: A Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. részére vállalkozói folyószámlahitel felvételéhez a Képviselőtestület 26/2014. (V.29.) önkormányzati határozattal hozzájárult, valamint a hitelfelvételhez készfizető kezességet vállalt. A folyószámlahitel december 31-én lejár. A meghosszabbításához újabb hitelkérelmet kell benyújtania a Kft-nek. Kéri a tisztelt Képviselőtestületet, hogy a Kft. folyószámlahitelének megújításához, a készfizető kezesség vállaláshoz a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen. K é r d é s, v é l e m é n y : Dr. Veres János képviselő: Nyírbátor az elmúlt két évben olyan költségvetéssel tudott zárni, mint amire számított. Javasolja, hogy Nyírbátor Város Önkormányzata is adhasson tagi kölcsönt a Kft-nek, és ne csak az OTP Banktól kérhessen hitelt. Azt javasolja, hogy a testület hatalmazza fel a polgármestert arra, hogy a város adóbevételeinek feltöltési eredményeinek megismerése után tegyen mérlegelést ezzel kapcsolatban. Amennyiben van lehetőség, akkor

10 266 támogassa Nyírbátor a saját Kft-jét, és ne hitelt vegyen fel. A többi részét változatlanul javasolja elfogadni, ezzel a ponttal javasolja kiegészíteni a határozat-tervezetet. Dr. Gaál Mihály képviselő: E mellett megmarad az eredeti határozat is értelmezése szerint. Máté Antal polgármester: Dr. Veres János képviselő úr a tagi kölcsönt javasolja, és úgy gondolja, hogy ha év végére egy 5 millió Ft-os többlet marad, akkor azt fordíthassa a Kft támogatására az önkormányzat, és ezt az összeget jelöljék meg előfinanszírozási összegként. Ez nem egy olyan összeg, amit tagi kölcsönként kellene kezelni. Dr. Veres János képviselő: A jogi megoldás módosításával egyetért, de úgy gondolja, hogy ne 5 millió Ft legyen az előfinanszírozási összeg, hanem legyen 20 millió Ft. A határozatba nem adóerőképesség szót használná, hanem hogy a decemberi adófeltöltés után kialakuló pénzügyi helyzet alapján dönthessen a polgármester. Kerezsi István képviselő: A Kft. a évre vonatkozó üzleti tervében kihangsúlyozza, hogy nem tart igényt erre a hiteligénylésre. Ebben az esetben miért van szükség erről vitatkozni? Máté Antal polgármester: Előzetes üzleti tervről beszél Kerezsi István képviselő úr. A bizottság azt a táblázatot látta a bizottsági ülésen, hogy hogyan kalkulált a jövő évre az ügyvezető. Úgy gondolta a kollegákkal, hogy arra legyen garancia ez a hitelkeret, hogy ne év közben legyen probléma, ha mégis szükség lenne a hitelre. Igaz, hogy lehet nem is lesz szükség a hitelfelvételre. A következő módosítást javasolja dr. Veres János képviselő kiegészítésével együtt: A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jövő évi költségvetési támogatásból 20 millió Ft erejéig az eredetileg tervezett ütemezéshez képest előtámogatási kifizetést biztosítson a támogatás terhére. A Képviselő-testület a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft-nek folyószámlahitel szerződéséről szóló határozat-tervezetet 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal - egyhangúlag - elfogadja. Máté Antal polgármester: Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény 31. (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. A Képviselő-testület 108/2013. (XII.18.) önkormányzati határozatával fogadta el Nyírbátor Város Helyi Esélyegyenlőségi Programját (továbbiakban: HEP). A törvény kétévente kötelezi az önkormányzatokat a HEP felülvizsgálatára, azonban bármikor lehetőség van annak módosítására, kiegészítésére.

11 267 Annak érdekében, hogy a HEP-et a gyakorlatban hatékonyan tudjuk használni, indokolt annak aktualizálása, a hátrányos helyzetű gyermekek számának és arányának konkrét meghatározása, majd ezen adatok folyamatos évenkénti frissítése. A határozat-tervezetet azzal a kiegészítéssel javasolja elfogadni, hogy az utolsó pontot kivenné a határozat-tervezetből, mivel nem valós az a mondat. A Képviselő-testület az esélyegyenlőséggel kapcsolatos határozat-tervezetet 10 igen, 0 nem és 2 tartózkodó szavazattal elfogadja. Máté Antal polgármester: A Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde intézményvezetője azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, hogy engedélyezze az óvodai csoportlétszám húsz százalékkal történő túllépését. Kérelmét az előterjesztéshez mellékelve van. Veres Jánosné a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde intézményvezetője: A Korm. rendelet azt írja elő, hogy a fenntartó legfeljebb 20 % többletlétszámot engedélyezhet, és a törvény nem kéri, hogy konkrét csoportként jelölje meg az önkormányzat, hogy hol kíván többletszámot biztosítani. Egy ellenőrzés során az ellenőrök ragaszkodnak ahhoz, hogy jelöljék meg a csoportokat név szerint. Máté Antal polgármester: A következő csoportokat kell a határozat-tervezetben feltüntetni: Meseház Tagóvoda: - Napraforgó, Hagyományőrző, Mókus és Őzike csoportja, Nyitnikék Tagóvodán - Süni, Mókus, Pipacs, Napraforgó csoportja Százszorszép Tagóvoda - Mazsola csoportja. A határozat-tervezetbe javasolja beletenni a következő mondatot is: az intézménylétszám betartása az intézményvezető feladata és felelőssége is. A Képviselő-testület az óvodai létszámmal kapcsolatos módosító indítványt határozattervezetet 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal - egyhangúlag - elfogadja. Németh Attila alpolgármester elhagyta az üléstermet. Máté Antal polgármester A Diehl Aircabin Hungary Kft. kérelemmel fordult Nyírbátor Város Önkormányzatához, melyben kérte a rendezési terv felülvizsgálatát, módosítását a tulajdonát képező nyírbátori 0119/34 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában. A kérelem indoka, hogy az üzem bővítése kapcsán porta épületet kívánnak építeni, ami a jelenlegi szabályozás szerint az előkert előírásai miatt nem lehetséges. Az előkert méretének csökkentése ezen ingatlan esetében szakmailag támogatható.

12 268 A többször módosított évi LXXVIII., az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 6. (3) bekezdése alapján a településrendezési tervek, illetve helyi építési szabályzat elkészíttetése az Önkormányzat feladata, a településrendezési tervek és a HÉSZ elkészítéséhez való hozzájárulás (és a terv jóváhagyása is) a Képviselő-testület hatásköre. K é r d é s, h o z z á s z ó l á s : N i n c s A Képviselő-testület a rendezési tervvel kapcsolatos határozat-tervezetet 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal - egyhangúlag - elfogadja. Máté Antal polgármester: Nyírbátor város folyamatban lévő, öt beavatkozási pontot érintő településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása során el kell végezni az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendeletben (továbbiakban: R.) 4. előírt vizsgálatot. A Képviselő-testület feladata, hogy a módosítás megvalósítása során várható környezeti hatás jelentőségét megállapítsa. A döntéshez a R. 3. számú mellékletében meghatározott környezet védelméért felelős közigazgatási szervek véleményét az eljárás során kikértük. A megkeresett öt szerv közül négy szerv válaszolt, ezek közül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának Állami Főépítésze (ikt.sz.: HBD/02/172-3/2014), a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv (ikt.sz.: SZR/079/ /2014) és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága; (ikt.sz.: HBG/01/ /2014) úgy nyilatkozott, hogy a tervezett változtatásokból adódó várható környezeti hatások mértéke nem olyan jelentős, hogy szükségessé tennék a környezeti vizsgálat lefolytatását. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (ikt.sz.:7696-2/2014) szintén nem tartja szükségesnek a környezeti vizsgálat lefolytatását, azonban a 4. sz. módosítási pont (Belterülettől keletre területcsere - Minorita tag K-Eg, Eg-K) kapcsán a tervdokumentáció részeként kéri bemutatni az alátámasztó munkarészben az erdő művelési ágú, 0386/7 hrsz.-ú terület természeti állapotát és a tervezett változás miatt esetlegesen fellépő kedvezőtlen környezeti hatásokat. A korábbi módosítás során erre a területre kérte az Erdészeti Igazgatóság, hogy készüljön környezeti hatástanulmány, mely dokumentáció alátámasztja azt, hogy a tervezett módosítás nem eredményez kedvezőtlen környezeti hatást. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága nem válaszolt. K é r d é s, h o z z á s z ó l á s : N i n c s A Képviselő-testület a rendezési tervvel kapcsolatos határozat-tervezetet 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal - egyhangúlag - elfogadja. Máté Antal polgármester: Nyírbátor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 44/2004. (VII.15.) ÖKT. számú határozattal, illetve 8/2004. (VII.15.) ÖKT. számú rendelettel jóváhagyott településrendezési tervét és helyi építési szabályzatát öt beavatkozási ponton

13 269 módosítani kívánja. A módosítások elhatározását a 26/2014. (V.29.) ÖKT. számú határozata rögzíti. Az öt beavatkozási pont az előterjesztésben megtalálható. A módosítások a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 36. -a értelmében folytatott teljes eljárásrend véleményezési szakasza lezárult. A R.-ben rögzített előírásoknak megfelelően a véleményezést követően a beérkezett véleményeket ismertetni kell a Képviselő-testülettel, melynek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról hoz döntést. Jelen előterjesztés célja a Képviselő-testület jogszabályok szerinti tájékoztatása a beérkezett véleményekről, az azokra adott válaszokról és a záró szakmai véleményezéshez szükséges önkormányzati döntés (határozat) meghozatala. A véleményezési szakasz lezárását követően a településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítás dokumentációjának tervezete, az eljárás során beérkezett valamennyi vélemény, egyéb dokumentum, a Képviselő-testület egyeztetési folyamat lezárását jelentő határozata megküldésre kerül az állami főépítésznek, a jóváhagyás előfeltételét képező záró szakmai vélemény beszerzése érdekében. Ezt követően kerülhet sor a településrendezési eszközök módosításának jóváhagyására. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítását tartalmazó dokumentációval kapcsolatosan beérkezett véleményeket és azok kiértékelését az előterjesztés melléklete tartalmazza. K é r d é s, h o z z á s z ó l á s : N i n c s A Képviselő-testület a rendezési tervvel kapcsolatos határozat-tervezetet 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal - egyhangúlag - elfogadja. Máté Antal polgármester: Farkas Anna nyírbátori lakos valamint több mint négyszáz a városban lakó aláírása alapján indult kezdeményezés szerint - melyben kérték, a Kistérségi Szociális Szolgálat épületével szembeni parkban valamint a Nyírbátori Református Egyházközség tulajdonában lévő volt általános iskola udvarán található 2 db tölgyfa védelem alá helyezését - Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 41/2014. (VIII.28.) számú határozatával döntött arról, hogy a helyi természeti védelem alá kerüléséhez szükséges eljárás lefolytatását kezdeményezi. A természet védelméről szóló évi LIII. törvény előírása alapján a jegyző megkereste működési területünk alapján érintett Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot, hogy nyilatkozzon a terület országos jelentőségű védettségének indokoltságáról. Az Igazgatóság válaszában tájékoztatott arról, hogy a fák kultúrtörténeti értékük miatti helyi védelem alá helyezésével ért egyet. A többször módosított 8/2004. (VII.15.) ÖKT. számú rendelettel jóváhagyott településrendezési terv és helyi építési szabályzat 1. számú függelékének (9) bekezdése a helyi jelentőségű természeti értékeket sorolja fel.

14 270 Javasolja, hogy a két tölgyfa helyi természeti védelem alá helyezésének érdekében az előbb említett függeléket - a folyamatban lévő rendeletmódosítással egy időben módosítsa. K é r d é s, h o z z á s z ó l á s : N i n c s A Képviselő-testület a fák védelem alá helyezéséről szóló határozat-tervezetet 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal - egyhangúlag - elfogadja. Máté Antal polgármester: A nyírbátori Városi Kézilabda Klub elnöke az előterjesztéshez mellékeltek szerint - kérelmet nyújtott be, melyben a működési forrásaik hiányára hivatkozva 3 millió forint átmeneti segítséget kérnek az önkormányzattól. Az általuk megjelölt kölcsönszerződés megkötésére a hatályos jogszabályok alapján nincs lehetőség, viszont póttámogatás adható azzal a feltétellel, hogy a évi támogatásukból ez majd levonásra kerül ben eddig 5 millió forint önkormányzati támogatást kaptak. Javasolja, hogy a fentiekre vonatkozó határozat-tervezetet a Képviselő-testület elfogadni szíveskedjen. K é r d é s, h o z z á s z ó l á s : N i n c s A Képviselő-testület a kézilabda klub támogatásáról szóló határozat-tervezetet 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal - egyhangúlag - elfogadja. Németh Attila alpolgármester visszajött az ülésre. Máté Antal polgármester: A szennyvíz és ivóvíz beruházásokkal kapcsolatban eddig a könyvelési feladatokat a projektmenedzsment cég látta el, de a jogszabályi változások ezt a jövőben nem teszik lehetővé. Ezért van szükség arra, hogy a testület egy fő plusz létszámot engedélyezzen a hivatalnak. Ennek a finanszírozása nem a költségvetésből történne, hanem a projektmenedzsment cég és a társult önkormányzatok hozzájárulásából. K é r d é s, h o z z á s z ó l á s : N i n c s A Képviselő-testület a hivatal létszámának emeléséről szóló határozat-tervezetet 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal - egyhangúlag - elfogadja. Dr. Veres János, képviselő: Úgy gondolja ennél a napirendnél célszerű egy átmeneti döntést meghozni. A városban jelentősen megnőtt a teherautó forgalom, melyre korábban nem volt tapasztalat. A forgalom növekedése miatt arra kéri a testületet, hogy bízzák meg a polgármestert azzal, hogy a következő ülések egyikére készítse elő a Nyírbátor elkerülő úttal kapcsolatos lehetőségeit a városnak. Közismert, hogy már rendelkezett Nyírbátor egy engedélyes tervvel az elkerülő utak megoldására, és ezt a tervet szeretné felfrissíteni annak érdekében, hogy a városközpontot érintő terhelés csökkenthető legyen Nyírbátorban.

15 271 Dr. Gaál Mihály képviselő Egyetért a javaslattal. Kéri, hogy a polgármester úr kérje a rendőrségtől, hogy ahol ki van téve a 30 km/ óra-ra való korlátozás, ott folytasson ellenőrzést a rendőrség. Máté Antal polgármester Azt a kérdést, amit dr. Gaál Mihály képviselő úr tett fel, azt majd közmeghallgatáson kellene feltenni, akkor itt lesz a rendőrkapitányság képviselője is. Dr. Veres János képviselő hozzászólására reagálva elmondja, hogy valóban elkészült egy előzetes terv az elkerülő utakkal kapcsolatban. Az elkerülő utak felújításának tervébe nincs benne Nyírbátor, ami elég érdekes, hiszen a 471-es főútnál ha Nyírbátor nem fontos, akkor nem tudja mi az. Pályázni erre az önkormányzat nem tud, ezért Dr. Veres János javaslatát szavazásra bocsájtja, melyben felhatalmazza a testület a polgármestert, hogy kérjen tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy ennek a beruházásnak - a Nyírbátor elkerülő út tervezése, megépítése és kivitelezése a pályázatból történő finanszírozása és kiépítése milyen stádiumban van, és amennyiben szükséges a tárgyalásokat folytassa le és arról tájékoztassa majd a képviselő-testületet. Dr. Tóth Árpád jegyző: Az Alaptörvénynél fogva a testületnek felterjesztési joga van a felettes állami szervekhez, hatóságokhoz, és ők 30 napon belül kötelesek erre válaszolni. Javasolja, hogy ezzel a felterjesztési jogával éljen a testület. Amennyiben nem ahhoz a szervhez tartozik, akihez a felterjesztés megy, 8 napon belül kötelesek át tenni az illetékes részére. A Képviselő-testület a polgármester felhatalmazásáról szóló határozat-tervezetet 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal - egyhangúlag - elfogadja. Máté Antal polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, vagy hozzászólás, akkor egyben megszavaztatja a határozat-tervezetet. Máté Antal polgármester: Szavazásra bocsájtja a két ülés közötti anyagot. A Képviselő-testület a két ülés közötti anyagot 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2014. (XII.04.) önkormányzati határozata

16 272 a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről, az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről A Képviselő-testület az 1. sz. melléklet szerinti közbeszerzési szabályzatot elfogadja, - a 46/2004. (VII. 08.) számú határozatával elfogadott közbeszerzési szabályzatát hatályon kívül helyezi. - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába állandó jelleggel Levendáné dr. Lengyel Valéria (4300 Nyírbátor, Iskola u. 19/A) képviselőt delegálja, - Levendáné dr. Lengyel Valéria akadályoztatása esetén Németh Attila (4300 Nyírbátor, Bartók B. u. 2.) alpolgármestert delegálja. - a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde Bölcsődei intézményegységének házirendjét a melléklet szerint jóváhagyja. - a Nyírbátor külterületi, a Szende Pál utca DK-i részén a évben történt belterületbe vonás és telekalakítás folytán kialakított építési telkek folytatásaként elhelyezkedő 0311/4 helyrajzi számú 3782 m2 térmértékű, szántó művelési ágú, 4 minőségi osztályú, 4,61 aranykorona értékű földrészlet belterületbe vonását kezdeményezi. Az övezet terület-felhasználási célja: kertvárosias lakóterület. - felkéri a polgármestert, hogy az érintett ingatlan tulajdonosa nyilatkozata és a szükséges vázrajzok alapján az illetékes Földhivatalnál a belterületbe vonási eljárást indítsa meg, a földvédelmi eljárással kapcsolatban az Önkormányzat képviseletében járjon el. - a támogatással, Európai Uniós források igénybevételével és felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátására című szabályzat jóváhagyásáról szóló 14/2011.(II.17.) önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezi - a Gondozott Virágos Porta címet az alább felsorolt ingatlanok tulajdonosainak adományozza:

17 273 Családi házak: 1. Árpád utca 17. sz. 2. Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 20. sz. 3. Benczúr Gyula utca 15. sz. 4. Császári utca 34. sz. 5. Debreceni utca 86. sz. 6. Dózsa György utca 2. sz. 7. Encsencsi utca 51. sz. 8. Földvár utca 5. sz. 9. Kisszoros utca 16. sz. 10. Kölcsey utca 13. sz. 11. Kölcsey utca 31. sz. 12. Seregély utca 24. sz. 13. Szentvér utca 107. sz. 14. Szűk utca 3. sz. 15. Vígh utca 3. sz. 16. Wesselényi utca 20. sz. 17. Zrínyi utca 51. sz. 18. Zrínyi utca 85. sz. Társasház: Céges: 1. Munkácsy sétány 5/b. sz. 2. Toldi utca 1. sz. - megbízza Máté Antal polgármester urat a cím átadásával járó emléktábla, oklevél és jutalom átadására felkéri Máté Antal polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal munkatársaival vizsgálja meg, hogy milyen módon és feltételekkel lehetne anyagilag támogatni a lakossági internet előfizetéseket és milyen technikai módon lehet Nyírbátor közterületein az ingyenes internet hozzáférés rendszerét minél több helyen biztosítani, és az erre vonatkozó előterjesztést a soron következő képviselő-testületi ülésre terjessze be. 8. A.) - a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. részére az OTP Bank Nyrt. által megküldött vállalkozói folyószámlahitelének megújításához a szerződéskötési feltételeit és kondícióit az előterjesztés alapján megismerte,

18 274 - hozzájárul ahhoz, hogy a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft ,- Ft hitelösszegű vállalkozói folyószámlahitele a december 31-i lejáratát követően új szerződést kössön december 31-ig. - készfizető kezességet vállal a ,- Ft hitelkeret és járulékai erejéig, - kinyilatkoztatja, hogy a kezességvállalásnak törvényes akadálya nincsen, a hatályos stabilitási törvény rendelkezése alapján az állam előzetes hozzájárulása nem szükséges, - kinyilatkoztatja, hogy a folyószámlahitel fedezetéül a 4300 Nyírbátor, Külterület 0383/5 hrsz-ú ingatlant jelöli meg, - kinyilatkoztatja, hogy a folyószámlahitel fedezetéül felajánlott 4300 Nyírbátor, Külterület 0383/5 hrsz-ú ingatlan jelzálogjog alapításra felajánlható, annak kizáró feltétele nincs, - kötelezettséget vállal, hogy a kezességvállalás időtartama alatt az adós részére ,- Ft támogatást nyújt, - kötelezettséget vállal, hogy az adóst olyan pénzügyi helyzetbe hozza, hogy a kezesség beváltására ne kerüljön sor, - kötelezettséget vállal, hogy a hitel futamideje alatt az éves költségvetésében a készfizető kezesség beváltása esetén keletkezett fizetési kötelezettséget tervezi és jóváhagyja, - felhatalmazza a polgármestert a szerződés, a készfizető kezességvállalási szerződés aláírására, és az abban foglalt feltételek elfogadására - hozzájárul, hogy a fedezetül elfogadott ingatlan vagyonbiztosítása zálogjogi záradékkal kerüljön ellátásra az OTP Bank Nyrt. javára (Ptk. 5.: 104 (1) alapján) - hozzájárul, ahhoz, hogy az adós a hitel futamideje alatt Nyírbátor Város Önkormányzata, mint készfizető kezes gazdálkodására vonatkozó éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetését és annak módosításait jóváhagyást követően az egyéb szükséges okmányokkal együtt az OTP Bank Nyrt. részére benyújthassa, - kötelezettséget vállal az adóssal arra, hogy a fedezetül elfogadott ingatlanra az OTP Bank Nyrt ,- Ft erejéig tartós jogviszony esetére vonatkozó jelzálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat fenntartsa. - tudomásul veszi, hogy a fedezeti ingatlan további terhelésére az OTP Bank Nyrt. előzetes, írásos hozzájárulása után kerülhet sor, - tudomásul veszi, hogy a hitel fedezetét képező ingatlan jellegét és forgalomképességét csak az OTP Bank Nyrt. előzetes írásbeli hozzájárulása mellett minősíthető át,

19 275 - tudomásul veszi, hogy amennyiben Nyírbátor Város Önkormányzata által nyújtott támogatás összege a hitel futamideje alatt nem éri el a ,- Ftot, úgy az OTP Bank Nyrt. jogosult a hitelszerződés azonnali felmondására. B.) - A Képviselő-testület december hónapban 20 millió forint támogatást biztosít a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. részére, a Kft évi önkormányzati támogatása terhére, amennyiben a decemberi helyi iparűzési adófeltöltést követően az önkormányzat költségevetése a feladatellátás veszélyeztetése nélkül ezt lehetővé teszi. - Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatásról szóló megállapodást kösse meg Nyírbátor Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának ( továbbiakban : HEP ) 4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása, demográfiai trendek stb.) pontjának bevezető bekezdését az alábbiak szerint módosítja és kiegészíti: Nyírbátorban a lakónépesség száma december 31. napján fő, ebből a 0 3 évesek száma: 489 fő 4-6 évesek száma: 405 fő 7-14 évesek száma: 1187 fő évesek száma: 561 fő Városunkban a évben 122 gyermek született. A hátrányos helyzetű gyermekek száma a településen: 0-3 éves 4-6 éves 7-14 éves éves Összesen Gyermekek száma: Hátrányos helyzetű gyermekek száma: Ebből: hátrányos helyzetű (HH) halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) Az ellátórendszer támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családokat s emellett a megelőző tevékenységét a szociális, köznevelési, egészségügyi, közművelődési, sport és civil szervezeteinek hálózatán keresztül és együttműködve tudja végezni. Elmondható, hogy a településen a

20 276 gyermekvédelmi alapellátások jól működnek, a gyermek- és ifjúságvédelem a gyermekekkel foglalkozó intézményekben jelen van. - felkéri a jegyző útján a Nyírbátori Polgármesteri Hivatal esélyegyenlőségi feladatért felelős munkatársát, hogy gondoskodjék a módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt HEP Türr István Képző és Kutató Intézet általi publikálásáról valamint a város honlapján történő közzétételéről a Nemzeti Köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. (7) bekezdése alapján a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alábbi óvodák és azok alábbi csoportjában engedélyezi a 2014/15-ös nevelési évre az óvodai csoportlétszám húsz százalékkal történő túllépését. - Meseház Tagóvoda: Napraforgó Hagyományőrző Mókus Süni és Őzike csoport Nyitnikék Tagóvoda: Süni Mókus Pipacs és Napraforgó csoport. Százszorszép Tagóvoda: Mazsola csoport. - az intézmény létszám betartása az intézményvezető feladata és felelőssége kifejezi szándékát, hogy - a nyírbátori 0119/34 hrsz-ú- ingatlanhoz kapcsolódóan a településrendezési rendezési tervet módosítja. - kötelezettséget vállal arra, hogy a Településrendezési Terv módosításakor a fenti pontra vonatkozóan elkészült vázrajzok által meghatározott nyomvonalakat jelöli meg szabályozási vonalként. - felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Településrendezési Terv módosításához szükséges tervezési munkát megrendelje, illetve az előkészítési feladatokat lebonyolítsa. 12.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-6/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 31-i rendkívüli ülésére Tárgy: A) Eplényi temető

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 1.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-én 18.00

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is.

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 10-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 - igen - 0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 142/2012. (VIII.16.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 4. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14.-én 16,00 órakor megtartott RENDKÍVÜLI üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14.-én 16,00 órakor megtartott RENDKÍVÜLI üléséről JEGYZŐKÖNYV 2009. július 14.-én 16,00 órakor megtartott RENDKÍVÜLI üléséről Az ülés helye: Az ülés vezetője: A Képviselő-testületből jelen vannak: A Képviselő-testületből távol vannak: Hivatalból jelen

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: Tárgy: Melléklet: E-7997/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I/1-50/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pereszteg község Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzata a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án,

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 28-án az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén, 2012. május 16-án a Polgármesteri Hivatal B épületi alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/39/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 17. napján 7.30 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL

TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL Hajdúsámson Város Polgármesterétől TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete és

Részletesebben

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/20-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 3-án, 18:00 órai

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciójának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-173/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól Csengőd Község Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója 24/2013. (III. 25.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 25/2013. (III. 25.) sz.

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. augusztus 7.- én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/30/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 137-3/2015. BAKONYSZÜCS Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testület 8572 Bakonyszücs,

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i ülésére 6. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének módosítása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 2-án megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 2-án megtartott rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 2-án megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli üléséről. Petőfi

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 1. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 1.-én 16.00 órakor

Részletesebben

4. Napirend Településrendezési terv módosítása véleményezési eljárás lezárása

4. Napirend Településrendezési terv módosítása véleményezési eljárás lezárása 4. Napirend Településrendezési terv módosítása véleményezési eljárás lezárása 4. Napirend HATÁROZATI JAVASLAT Településrendezési terv módosítása véleményezési eljárás lezárása Tolmács község településrendezési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/3/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 25-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat településfejlesztési koncepciója, mint a településrendezési terv módosítás folyamatában

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v testületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dics ő László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Böröcz Dániel, Pandurné Deák Ágnes, Taller József

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 30-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben