Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:"

Átírás

1 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: ig. d.) rendelete: ig T á rgysoroza t Napirenden kívül: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről, az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről, tárgyalásokról 1. Előterjesztés a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására 2. Előterjesztés a bizottságok külső tagjainak megválasztására, eskütételük 3. Előterjesztés az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására 4. Előterjesztés a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás elfogadására 5. Előterjesztés évi ülésterv elfogadására 6. Előterjesztés évi igazgatási szünet elrendeléséről 7. Előterjesztés a évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadására 8. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről 9. Előterjesztés évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására 10. Előterjesztés a évi önkormányzati költségvetés módosítására 11. Előterjesztés Nyírbátor Város Önkormányzata évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelt jóváhagyására 12. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

2 Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltató megválasztására és az önkormányzati rendelet módosítására 14. Tájékoztató a Városi köztemető üzemeltetéséről 15. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság évi előzetes üzleti tervével kapcsolatos döntés meghozatalára 16. Előterjesztés a Városfejlesztő és Működtető Kft. ügyvezetőjének, Felügyelőbizottságának és könyvvizsgálójának megbízására N y í r b á t o r, december 04. MÁTÉ ANTAL polgármester

3 259 J e gyző könyv Készült: Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésén. Jelen vannak: Máté Antal polgármester, Németh Attila alpolgármester, Balla Jánosné, Baracsi Lajos Lászlóné, Bíró Ferenc, Deméné Nagy Mónika, Dr. Gaál Mihály, Kerezsi István, Levendáné Dr. Lengyel Valéria, Márton József, Polyák László, Dr. Veres János képviselők. Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Tóth Árpád jegyző Pappné Dr. Fülöp Enikő aljegyző irodavezetők Meghívottak: Marosán Andrea városi főépítész Baracsi Balázs, Baracsi Temetkezési Kft. ügyvezetője Nagy Elek, a Nyírbátori Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója Veres Jánosné, intézményvezető Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde Sipos Ferenc, igazgató Városi Könyvtár Horváth Gábor a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft ügyvezető igazgatója Megjelenés ténye: megjelent megjelent megjelent megjelent megjelent igazoltan távol Máté Antal polgármester: Köszönti a Képviselő-testületi tagokat a soron következő Képviselő-testületi ülésen, valamint a megjelent vendégeket és a hivatal dolgozóit is. Az ülést 9 óra 07 perckor megnyitja. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, a 12 fő Képviselőtestületi tag közül 12 fő jelen van. Javaslatot tesz az ülés napirendjére. A Képviselő-testület a napirendet 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag - elfogadja. Máté Antal polgármester: Szóbeli kiegészítést tesz a két ülés közötti anyag megtárgyalása előtt. Első része a két ülés közötti anyagnak azt tartalmazza, hogy milyen fontosabb események történtek a két testületi ülés között. Mivel az előterjesztést nem látják a városlakók, a fontosabbakat ismerteti szóban. Október 29-én elindult a Városházának a felújítása, ami elég hosszadalmas beruházás lesz, amit a lakosság is érzékelni fog. Az is fontos, hogy ez év decemberében a hivatal irodái időszakokra megbontva átköltöznek a volt rendőrség épületébe.

4 260 A másik fontos történés, hogy a soron kívüli testületi ülésén a testület döntést hozott arról, hogy a kistérségben ellátott szociális feladatai közül melyek azok, amelyeket a jövőben Nyírbátor saját intézménnyel vagy saját feladatként kíván ellátni. A testület arról is hozott döntést, hogy a bennmaradó feladatoknál sem kíván többlettámogatást fizetni. Továbbá azt kérte a testület, hogy kérjék a kistérséget, hogy próbálják meg ezt minél hamarabb tárgyalni. Amennyiben úgy dönt a kistérség, hogy a fennmaradó feladatokat a normatívából nem tudja ellátni, akkor azt jelezze Nyírbátor Város Önkormányzata felé. Ezt a testületi döntést elküldte minden kistérségi tagönkormányzatnak, de még semmilyen visszajelzés nem érkezett felé ezzel kapcsolatban a testületi ülés megkezdéséig. Ezt követően kért még két tájékoztatást a kistérségtől, az egyiket az előző ülés előtt október 29-én, melyben az I-III. negyedévi költségvetésről szeretett volna tájékoztatást kapni. Ez a dokumentum valószínűleg el is készült, mivel fel kellett tölteni az Magyar Államkincstár honlapjára, de ő erről nem kapott tájékoztatást. Ebből a beszámolóból lehetne megnézni, hogy az adott támogatás összege pontosan mire lett felhasználva. Erre a kérelemre mint említette, nem érkezett válasz. A másik tájékoztatás kérése a Gyerekesély pályázattal kapcsolatos, hogy hogyan is történt ennek a pályázatnak a lebonyolítása. A legutóbbi testületi ülés óta nem volt kistérségi társulás ülés. Tájékoztatja a testületet, hogy az egyházi általános iskola fenntartójával, az egyházzal és Trefánné Bagdi Gizellával, az iskola igazgatójával is történt egyeztetés. Az egyeztetés arról szólt, hogy a másik fél hogyan tartja be a szerződésbe foglaltakat. Ez egy elsőkörös egyeztetés volt, megbeszélték, hogy mindhárom egyházzal fognak egyeztetni. Fontos, hogy az önkormányzat nem tud eltekinteni a szerződésbe foglaltaktól. Az egyház felé ment egy tájékoztatást kérő levél, melyben kérte, hogy a szerződésbe foglalt feltételek teljesüléséről számoljon be az egyház. Deméné Nagy Mónika képviselő is megkereste a mezőőri szolgálat ellátásával kapcsolatban. Egyeztetett vele, és elmondja, hogy erről a későbbiek során lehet majd beszélni, mert részletesebb kidolgozást igényel. Elmondja, hogy ennek kialakítását még sok tényező befolyásolja, aminek utána kell nézni. Dr. Gaál Mihály képviselő: Tudomása szerint az egyházat nem lehet beszámoltatni, és polgármester úr ezt a szót használta. Máté Antal polgármester: Valóban tájékoztatás, nem beszámoló. Dr. Veres János képviselő: A Diehl Aircabin Hungary Kft.-vel kapcsolatos előterjesztéshez tesz hozzáfűzést, hogy már megtörtént az alapkőletétel, mely beruházással duplájára nő a foglalkoztatottak száma. A kistérséggel kapcsolatos kiegészítéssel kapcsolatban elmondja, hogy véleménye szerint a testületnek egyfajta kötelezettsége is, hogy helyre tegye ezt a kérdést. A testület által hozott döntés ezzel kapcsolatban azért fontos, mert Nyírbátor el akarja látni a feladatokat január elsejétől, ha a kistérség úgy dönt, hogy ő nem tudja. Abban a formában, ahogy jelenleg működik a kistérség, úgy nem folyhat tovább. Nyomatékosítja, hogy a nyírbátori testület kellő időben meghozta a döntését, és kellő időben jelezte a kistérségnek. A kistérséget pedig azért

5 261 kérték, hogy időben reagáljon erre, hogy januártól megfelelő módon tudja ellátni a feladatokat Nyírbátor. Tényszerű az a dolog, hogy a kistérség Nyírbátor városát kihagyva zártkörű egyeztetéseket folytat az elmondottakkal kapcsolatban. A kistérségnek nem csak jogai, kötelezettségei is vannak, mégpedig az egyik, hogy válaszoljon a leveleire, és hogy felelősségteljesen nézze meg, hogy januártól minden feladat megfelelően lesz e ellátva. Nyírbátor Város Önkormányzata még nem kapott arra vonatkozó megkeresést, hogy a kistérségi társulás megállapodásának módosítása milyen tartalommal történjen meg. Nyírbátor álláspontja nyilvános, és valóban tájékoztatva lettek a tagönkormányzatok arról. A kistérség működési szabályait csak egyhangúlag lehet módosítani. Dr. Gaál képviselő úr reagálására elmondja, hogy a szerződés szerint tudomása szerint az egyházat valóban nem lehet beszámoltatni, de azt intézményt igen. Balla Jánosné képviselő: Arra a pontra kíván reagálni, hogy az önkormányzat az egyházzal kötött szerződést, az egyházi iskola fenntartásával kapcsolatban, és az oktatással kapcsolatos feladatokhoz adott az önkormányzat eszközöket stb., és a szerződésben ehhez voltak kitételek. Ezek használatáról úgy gondolja kérhet akár beszámolót is az önkormányzat. Semmi mást nem kér az önkormányzat, mint hogy a szerződésbe foglaltakat együttműködve tartsa be mindkét fél. Úgy látja, egyelőre nem jó irányba halad ez a dolog, együtt kell működni. Dr. Gaál Mihály képviselő: A szociális ellátással kapcsolatban elmondja, hogy a testület kinyilvánította, hogy mit kíván, -a kistérségi társulás megállapodásának módosítását - de akkor az ellátások amelyeket jelenleg a kistérség lát el azok január 01 után hogyan fognak folytatódni, ha Nyírbátornak nincs intézménye? Amennyiben lesz létrehozva intézmény, akkor már annak meg kellett volna történnie. Dr. Veres János képviselő: Egyetért Dr. Gaál képviselő úrral, de felhívja a figyelmet, hogy a testületi határozat nem január 01-től változtatna, nem ezt kötötte ki a határozatában Nyírbátor. Nyírbátor Város Önkormányzata kellő időben jelezte szándékát, és attól kezdve, hogy erre 30 napon túl sem reagált a kistérség, onnantól kezdve az ő felelősége. A testület azon része, aki megszavazta a határozatot, nem is gondolt a januári intézményalapításra, hiszen ahhoz idő kell, amennyiben úgy alakul a feladatok ellátása. Levendáné Dr. Lengyel Valéria képviselő: A kézilabda klub működtetésével kapcsolatban elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Bizottság is tárgyalta. A kézilabda klub kölcsön támogatást kért az önkormányzattól, és javasolja a bizottság a támogatást úgy, hogy a jövő évi támogatásból majd levonásra kerül. Az óvoda és bölcsőde házirendjének elfogadásával kapcsolatos határozat-tervezetet szintén elfogadásra javasolja a bizottság. A harmadik téma amihez hozzászól, az Óvoda, Bölcsőde plusz létszámával kapcsolatos. A bizottság elfogadásra javasolja ezt a határozat-tervezetet is. Azt kérik még, hogy név szerint legyenek a csoportok megjelölve, hogy melyekben szükséges a létszámbővítés.

6 262 Máté Antal polgármester: A 0. napirend 15 kérdést tartalmas, amiről tételesen, sorrendben szeretne végig menni. Az új képviselő-testület alakuló ülésén módosította az önkormányzat bizottságait. Ennek következtében módosítani szükséges az önkormányzat közbeszerzésiszabályzatát is, mivel a szabályzat szerint a közbeszerzési bizottságba az önkormányzat egyéb bizottságának elnökei is delegálva voltak. A szükséges módosítások átvezetésre kerültek, ezért kéri a Képviselő-testületet, hogy az mellékelt határozat-tervezettel az új Közbeszerzési Szabályzatot elfogadni szíveskedjen. K é r d é s, v é l e m é n y : N i n c s A Képviselő-testület a két ülés közötti anyag 1. pontját, mely a közbeszerzési szabályzat jóváhagyásáról szól, 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag - elfogadja. Máté Antal polgármester: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási megállapodásának IX. pontja alapján a Társulási Tanács a társult tagok (jelen esetben 239 települési önkormányzat) képviselő testületei által delegált képviselők összességéből áll. A tag önkormányzat képviselő-testülete határozatban jelöli ki a delegált személyt, illetve - akadályoztatása esetén - a delegált helyettesítő személyét. Javasolja, hogy önkormányzatot Levendáné dr. Lengyel Valéria képviselő, akadályoztatása esetén pedig Németh Attila alpolgármester képviselje. K é r d é s, v é l e m é n y : N i n c s A Képviselő-testület a két ülés közötti anyag 2. pontját, mely szilárd hulladék gazdálkodási társulásban való képviseletről szól, 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag - elfogadja. Máté Antal polgármester: A 3. pontja a két ülés közötti anyagnak az bölcsőde házirendjének elfogadásáról szól. A jogszabály nem írja elő, hogy a fenntartónak jóvá kell hagynia a bölcsőde házirendjét. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalánál azonban az a gyakorlat alakult ki, hogy az ellenőrzések során kérik a fenntartó által jóváhagyott házirendet. Mindezekre tekintettel kéri a tisztelt képviselő-testületet, hogy a Bölcsőde házirendjét a melléklet szerint szíveskedjen jóváhagyni! K é r d é s, v é l e m é n y : N i n c s A Képviselő-testület a két ülés közötti anyag 3. pontját, mely a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde bölcsődei intézményegység házirendjének elfogadásáról szól, 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag - elfogadja.

7 263 Máté Antal polgármester: Kozma Istvánné beadványában a Nyírbátor Szende Pál utca DK-i részén a évben történt belterületbe vonás és telekalakítás folytán kialakított építési telkek folytatásaként elhelyezkedő 0311/4 helyrajzi számú, szántó művelési ágú 4. minőségi osztályú és 4,61 fillér AK értékű 3782 m 2 térmértékű földterület belterületbe vonásának engedélyét kérte. (2.sz melléklet ) A termőföld védelméről szóló évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfvt.) 15. (2) bekezdés szerint: Termőföld belterületbe vonása iránti kérelmet kizárólag az önkormányzat terjeszthet elő. A kérelemben az önkormányzatnak nyilatkozatnia kell arról, miszerint a kérelemben megjelölt földrészletek a kérelemben megjelölt célra 4 éven belül ténylegesen felhasználásra kerülnek. A Tfvt. 15. (3) bekezdése kimondja: Belterületi, illetőleg beépítésre szánt területi felhasználásra kerülő területek folyamatosan, a településfejlesztés megvalósításától függően vonhatók a belterületbe. A kérelemmel érintett ingatlant Nyírbátor Város Önkormányzata többször módosított 8/2004. (VII.15.) számú önkormányzati rendelettel megállapított Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata belterületbe vonandó, kertvárosias lakóterületi hasznosításra jelöli ki. Az ingatlan a Kisszoros- és Földvár utcák folytatásaként kialakított magántulajdonban lévő útról megközelíthető ahol a korábbi telekalakítást végző magánszemélyek az alapközmű vezetékeket kiépítették. A belterületbe vonással az ingatlan nem válik építési telekké csak abban az esetben amennyiben a Helyi Építési Szabályzatnak és annak rajzi mellékleteinek megfelel. Az ingatlannal rendelkezni jogosult Kozma Istvánné írásban nyilatkozik (3. sz. melléklet) többek között arról, hogy a felmerülő költségeket vállalja (vázrajz készítés, eljárási díj, valamint a Járási Földhivatal által megállapított földvédelmi járulék). A Földhivatalhoz a Képviselőtestület által támogatott kérelmet akkor terjesztheti elő az Önkormányzat, amikor az ügyfél az Önkormányzat felé befizette az eljárási díjat. A megfizetendő földvédelmi járulékról a Tfvt. 22. (4) bekezdés b) pontja többek között kimondja: A járulék teljes összegének megfizetése termőföld belterületbe vonásának engedélyezése esetén az engedélyező határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül esedékes. K é r d é s, v é l e m é n y : N i n c s A Képviselő-testület a két ülés közötti anyag 4. pontját, mely Nyírbátor belterületi határának módosításáról szól, 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag - elfogadja. K é r d é s, v é l e m é n y : N i n c s Máté Antal polgármester: A Képviselő-testület támogatással, Európai Uniós források igénybevételével és felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó szabályzatot fogadott el 14/2011.(II.17.) önkormányzati határozatával.

8 264 Ezen szabályzat szerint a polgármester által vezetett, a PEG elnökéből, az illetékes bizottság elnökéből, valamint a Költségvetési és Adó iroda valamint a Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda vezetőjéből álló bizottság a belső szabályzatok, az elfogadott fejlesztési elképzelések keretei között és a költségvetés függvényében dönti el, hogy a pályázati lehetőségek közül melyikkel éljen az Önkormányzat. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ezen összetételű bizottság nem minden esetben tudott hatékonyan működni, ezért a Képviselő-testület alakuló ülésén létrehozta a Fejlesztési és Gazdasági Bizottságot. A beterjesztett Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a jövőben a Fejlesztési és Gazdasági Bizottság fog dönteni a pályázatok előkészítéséről és a költségvetés Pályázat előkészítés előirányzatának felhasználásáról. Fentiekre tekintettel kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a támogatással, Európai Uniós források igénybevételével és felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátására című szabályzat jóváhagyásáról szóló 14/2011.(II.17.) önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezni szíveskedjen. K é r d é s, v é l e m é n y : Dr. Gaál Mihály képviselő: Megkérdezi, hogy ugyan a Fejlesztési és Gazdasági Bizottság dönt a pályázatok előkészítéséről, de az ide vonatkozó költségvetés felhasználásáról ki fog dönteni, mert az költségvetési rendelet módosítását jelentené. Máté Antal polgármester: Hozhat döntést a bizottság is, mert miután a testület elfogadta a költségvetési rendeletet, azon belül már hozhat döntést bizottság is. Ennek célja, hogy minél hatékonyabban, gyorsabban kezelhetőek legyenek ezek a kérdések és ne legyen sok rendkívüli testületi ülés. Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazásra bocsájtja a határozat-tervezetet. A Képviselő-testület a két ülés közötti anyag 5. pontját, amely az Európai Uniós források igénybevétele szabályzatának hatályon kívül helyezéséről szól, 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag - elfogadja. Máté Antal polgármester: A Képviselő-testület 10/2002. (III. 28.) ÖKT sz. határozatában foglaltaknak megfelelően a város területén már hagyományossá vált és évben is megszervezésre került a Gondozott Virágos Porta mozgalom. A Nyírbátori Polgármesteri Hivatal munkatársai több alkalommal is végigjárták a várost, és a korábbi évek tapasztalataira is hivatkozva felmérték és lefotózták a legszebbnek ítélt ingatlanokat. Egyben megállapítást nyert, hogy a korábbi években elismert ingatlanok tulajdonosai, továbbra is példamutatóan gondoskodnak látványosan szép virágos portáikról és méltóak a cím megtartására. A Közszolgáltatási Bizottság november 24-i ülésén a Polgármesteri Hivatal által előkészített anyagot megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi 18 családi ház, 1 db céges ingatlan, és 1 db társasház tulajdonosának a megtisztelő

9 265 Gondozott Virágos Porta cím adományozását. A testületi ülésen valamennyi ingatlanról készült fotó a helyszínen megtekinthető lesz. Elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet. K é r d é s, v é l e m é n y : N i n c s A Képviselő-testület a két ülés közötti anyag 6. pontját, mely a gondozott virágos porta cím adományozásáról szól, 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal - egyhangúlag - elfogadja. Máté Antal polgármester: Véleménye szerint napjainkban elengedhetetlen, hogy ne rendelkezzenek internet hozzáféréssel a háztartások. Erre való tekintettel javasolja, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy az önkormányzat milyen módon és feltételek mellett tudna támogatást nyújtani a nyírbátori lakosoknak az internet előfizetéshez. Az előkészítés során tekintettel kell lenni a költségvetési lehetőségekre, illetve állást kell foglalni abban a kérdésben, hogy ez a lakosság milyen körét érintse. K é r d é s, v é l e m é n y : Dr. Veres János képviselő: : Elmondja, hogy Nyírbátorban több nagyobb terület is van, ahol lehet internetet használni wi-fi segítségével. Ennél fogva kiegészítené a határozat-tervezetet azzal, hogy vizsgálják meg azt a lehetőséget is, hogy a wi-fit nem e lenne költséghatékonyabb több közterületen kiépíteni. A Képviselő-testület dr. Veres János képviselő módosító indítványát az internet támogatás lehetőségének felülvizsgálatával kapcsolatban 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal - egyhangúlag - elfogadja. Máté Antal polgármester: A Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. részére vállalkozói folyószámlahitel felvételéhez a Képviselőtestület 26/2014. (V.29.) önkormányzati határozattal hozzájárult, valamint a hitelfelvételhez készfizető kezességet vállalt. A folyószámlahitel december 31-én lejár. A meghosszabbításához újabb hitelkérelmet kell benyújtania a Kft-nek. Kéri a tisztelt Képviselőtestületet, hogy a Kft. folyószámlahitelének megújításához, a készfizető kezesség vállaláshoz a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen. K é r d é s, v é l e m é n y : Dr. Veres János képviselő: Nyírbátor az elmúlt két évben olyan költségvetéssel tudott zárni, mint amire számított. Javasolja, hogy Nyírbátor Város Önkormányzata is adhasson tagi kölcsönt a Kft-nek, és ne csak az OTP Banktól kérhessen hitelt. Azt javasolja, hogy a testület hatalmazza fel a polgármestert arra, hogy a város adóbevételeinek feltöltési eredményeinek megismerése után tegyen mérlegelést ezzel kapcsolatban. Amennyiben van lehetőség, akkor

10 266 támogassa Nyírbátor a saját Kft-jét, és ne hitelt vegyen fel. A többi részét változatlanul javasolja elfogadni, ezzel a ponttal javasolja kiegészíteni a határozat-tervezetet. Dr. Gaál Mihály képviselő: E mellett megmarad az eredeti határozat is értelmezése szerint. Máté Antal polgármester: Dr. Veres János képviselő úr a tagi kölcsönt javasolja, és úgy gondolja, hogy ha év végére egy 5 millió Ft-os többlet marad, akkor azt fordíthassa a Kft támogatására az önkormányzat, és ezt az összeget jelöljék meg előfinanszírozási összegként. Ez nem egy olyan összeg, amit tagi kölcsönként kellene kezelni. Dr. Veres János képviselő: A jogi megoldás módosításával egyetért, de úgy gondolja, hogy ne 5 millió Ft legyen az előfinanszírozási összeg, hanem legyen 20 millió Ft. A határozatba nem adóerőképesség szót használná, hanem hogy a decemberi adófeltöltés után kialakuló pénzügyi helyzet alapján dönthessen a polgármester. Kerezsi István képviselő: A Kft. a évre vonatkozó üzleti tervében kihangsúlyozza, hogy nem tart igényt erre a hiteligénylésre. Ebben az esetben miért van szükség erről vitatkozni? Máté Antal polgármester: Előzetes üzleti tervről beszél Kerezsi István képviselő úr. A bizottság azt a táblázatot látta a bizottsági ülésen, hogy hogyan kalkulált a jövő évre az ügyvezető. Úgy gondolta a kollegákkal, hogy arra legyen garancia ez a hitelkeret, hogy ne év közben legyen probléma, ha mégis szükség lenne a hitelre. Igaz, hogy lehet nem is lesz szükség a hitelfelvételre. A következő módosítást javasolja dr. Veres János képviselő kiegészítésével együtt: A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jövő évi költségvetési támogatásból 20 millió Ft erejéig az eredetileg tervezett ütemezéshez képest előtámogatási kifizetést biztosítson a támogatás terhére. A Képviselő-testület a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft-nek folyószámlahitel szerződéséről szóló határozat-tervezetet 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal - egyhangúlag - elfogadja. Máté Antal polgármester: Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény 31. (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. A Képviselő-testület 108/2013. (XII.18.) önkormányzati határozatával fogadta el Nyírbátor Város Helyi Esélyegyenlőségi Programját (továbbiakban: HEP). A törvény kétévente kötelezi az önkormányzatokat a HEP felülvizsgálatára, azonban bármikor lehetőség van annak módosítására, kiegészítésére.

11 267 Annak érdekében, hogy a HEP-et a gyakorlatban hatékonyan tudjuk használni, indokolt annak aktualizálása, a hátrányos helyzetű gyermekek számának és arányának konkrét meghatározása, majd ezen adatok folyamatos évenkénti frissítése. A határozat-tervezetet azzal a kiegészítéssel javasolja elfogadni, hogy az utolsó pontot kivenné a határozat-tervezetből, mivel nem valós az a mondat. A Képviselő-testület az esélyegyenlőséggel kapcsolatos határozat-tervezetet 10 igen, 0 nem és 2 tartózkodó szavazattal elfogadja. Máté Antal polgármester: A Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde intézményvezetője azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, hogy engedélyezze az óvodai csoportlétszám húsz százalékkal történő túllépését. Kérelmét az előterjesztéshez mellékelve van. Veres Jánosné a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde intézményvezetője: A Korm. rendelet azt írja elő, hogy a fenntartó legfeljebb 20 % többletlétszámot engedélyezhet, és a törvény nem kéri, hogy konkrét csoportként jelölje meg az önkormányzat, hogy hol kíván többletszámot biztosítani. Egy ellenőrzés során az ellenőrök ragaszkodnak ahhoz, hogy jelöljék meg a csoportokat név szerint. Máté Antal polgármester: A következő csoportokat kell a határozat-tervezetben feltüntetni: Meseház Tagóvoda: - Napraforgó, Hagyományőrző, Mókus és Őzike csoportja, Nyitnikék Tagóvodán - Süni, Mókus, Pipacs, Napraforgó csoportja Százszorszép Tagóvoda - Mazsola csoportja. A határozat-tervezetbe javasolja beletenni a következő mondatot is: az intézménylétszám betartása az intézményvezető feladata és felelőssége is. A Képviselő-testület az óvodai létszámmal kapcsolatos módosító indítványt határozattervezetet 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal - egyhangúlag - elfogadja. Németh Attila alpolgármester elhagyta az üléstermet. Máté Antal polgármester A Diehl Aircabin Hungary Kft. kérelemmel fordult Nyírbátor Város Önkormányzatához, melyben kérte a rendezési terv felülvizsgálatát, módosítását a tulajdonát képező nyírbátori 0119/34 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában. A kérelem indoka, hogy az üzem bővítése kapcsán porta épületet kívánnak építeni, ami a jelenlegi szabályozás szerint az előkert előírásai miatt nem lehetséges. Az előkert méretének csökkentése ezen ingatlan esetében szakmailag támogatható.

12 268 A többször módosított évi LXXVIII., az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 6. (3) bekezdése alapján a településrendezési tervek, illetve helyi építési szabályzat elkészíttetése az Önkormányzat feladata, a településrendezési tervek és a HÉSZ elkészítéséhez való hozzájárulás (és a terv jóváhagyása is) a Képviselő-testület hatásköre. K é r d é s, h o z z á s z ó l á s : N i n c s A Képviselő-testület a rendezési tervvel kapcsolatos határozat-tervezetet 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal - egyhangúlag - elfogadja. Máté Antal polgármester: Nyírbátor város folyamatban lévő, öt beavatkozási pontot érintő településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása során el kell végezni az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendeletben (továbbiakban: R.) 4. előírt vizsgálatot. A Képviselő-testület feladata, hogy a módosítás megvalósítása során várható környezeti hatás jelentőségét megállapítsa. A döntéshez a R. 3. számú mellékletében meghatározott környezet védelméért felelős közigazgatási szervek véleményét az eljárás során kikértük. A megkeresett öt szerv közül négy szerv válaszolt, ezek közül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának Állami Főépítésze (ikt.sz.: HBD/02/172-3/2014), a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv (ikt.sz.: SZR/079/ /2014) és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága; (ikt.sz.: HBG/01/ /2014) úgy nyilatkozott, hogy a tervezett változtatásokból adódó várható környezeti hatások mértéke nem olyan jelentős, hogy szükségessé tennék a környezeti vizsgálat lefolytatását. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (ikt.sz.:7696-2/2014) szintén nem tartja szükségesnek a környezeti vizsgálat lefolytatását, azonban a 4. sz. módosítási pont (Belterülettől keletre területcsere - Minorita tag K-Eg, Eg-K) kapcsán a tervdokumentáció részeként kéri bemutatni az alátámasztó munkarészben az erdő művelési ágú, 0386/7 hrsz.-ú terület természeti állapotát és a tervezett változás miatt esetlegesen fellépő kedvezőtlen környezeti hatásokat. A korábbi módosítás során erre a területre kérte az Erdészeti Igazgatóság, hogy készüljön környezeti hatástanulmány, mely dokumentáció alátámasztja azt, hogy a tervezett módosítás nem eredményez kedvezőtlen környezeti hatást. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága nem válaszolt. K é r d é s, h o z z á s z ó l á s : N i n c s A Képviselő-testület a rendezési tervvel kapcsolatos határozat-tervezetet 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal - egyhangúlag - elfogadja. Máté Antal polgármester: Nyírbátor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 44/2004. (VII.15.) ÖKT. számú határozattal, illetve 8/2004. (VII.15.) ÖKT. számú rendelettel jóváhagyott településrendezési tervét és helyi építési szabályzatát öt beavatkozási ponton

13 269 módosítani kívánja. A módosítások elhatározását a 26/2014. (V.29.) ÖKT. számú határozata rögzíti. Az öt beavatkozási pont az előterjesztésben megtalálható. A módosítások a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 36. -a értelmében folytatott teljes eljárásrend véleményezési szakasza lezárult. A R.-ben rögzített előírásoknak megfelelően a véleményezést követően a beérkezett véleményeket ismertetni kell a Képviselő-testülettel, melynek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról hoz döntést. Jelen előterjesztés célja a Képviselő-testület jogszabályok szerinti tájékoztatása a beérkezett véleményekről, az azokra adott válaszokról és a záró szakmai véleményezéshez szükséges önkormányzati döntés (határozat) meghozatala. A véleményezési szakasz lezárását követően a településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítás dokumentációjának tervezete, az eljárás során beérkezett valamennyi vélemény, egyéb dokumentum, a Képviselő-testület egyeztetési folyamat lezárását jelentő határozata megküldésre kerül az állami főépítésznek, a jóváhagyás előfeltételét képező záró szakmai vélemény beszerzése érdekében. Ezt követően kerülhet sor a településrendezési eszközök módosításának jóváhagyására. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítását tartalmazó dokumentációval kapcsolatosan beérkezett véleményeket és azok kiértékelését az előterjesztés melléklete tartalmazza. K é r d é s, h o z z á s z ó l á s : N i n c s A Képviselő-testület a rendezési tervvel kapcsolatos határozat-tervezetet 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal - egyhangúlag - elfogadja. Máté Antal polgármester: Farkas Anna nyírbátori lakos valamint több mint négyszáz a városban lakó aláírása alapján indult kezdeményezés szerint - melyben kérték, a Kistérségi Szociális Szolgálat épületével szembeni parkban valamint a Nyírbátori Református Egyházközség tulajdonában lévő volt általános iskola udvarán található 2 db tölgyfa védelem alá helyezését - Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 41/2014. (VIII.28.) számú határozatával döntött arról, hogy a helyi természeti védelem alá kerüléséhez szükséges eljárás lefolytatását kezdeményezi. A természet védelméről szóló évi LIII. törvény előírása alapján a jegyző megkereste működési területünk alapján érintett Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot, hogy nyilatkozzon a terület országos jelentőségű védettségének indokoltságáról. Az Igazgatóság válaszában tájékoztatott arról, hogy a fák kultúrtörténeti értékük miatti helyi védelem alá helyezésével ért egyet. A többször módosított 8/2004. (VII.15.) ÖKT. számú rendelettel jóváhagyott településrendezési terv és helyi építési szabályzat 1. számú függelékének (9) bekezdése a helyi jelentőségű természeti értékeket sorolja fel.

14 270 Javasolja, hogy a két tölgyfa helyi természeti védelem alá helyezésének érdekében az előbb említett függeléket - a folyamatban lévő rendeletmódosítással egy időben módosítsa. K é r d é s, h o z z á s z ó l á s : N i n c s A Képviselő-testület a fák védelem alá helyezéséről szóló határozat-tervezetet 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal - egyhangúlag - elfogadja. Máté Antal polgármester: A nyírbátori Városi Kézilabda Klub elnöke az előterjesztéshez mellékeltek szerint - kérelmet nyújtott be, melyben a működési forrásaik hiányára hivatkozva 3 millió forint átmeneti segítséget kérnek az önkormányzattól. Az általuk megjelölt kölcsönszerződés megkötésére a hatályos jogszabályok alapján nincs lehetőség, viszont póttámogatás adható azzal a feltétellel, hogy a évi támogatásukból ez majd levonásra kerül ben eddig 5 millió forint önkormányzati támogatást kaptak. Javasolja, hogy a fentiekre vonatkozó határozat-tervezetet a Képviselő-testület elfogadni szíveskedjen. K é r d é s, h o z z á s z ó l á s : N i n c s A Képviselő-testület a kézilabda klub támogatásáról szóló határozat-tervezetet 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal - egyhangúlag - elfogadja. Németh Attila alpolgármester visszajött az ülésre. Máté Antal polgármester: A szennyvíz és ivóvíz beruházásokkal kapcsolatban eddig a könyvelési feladatokat a projektmenedzsment cég látta el, de a jogszabályi változások ezt a jövőben nem teszik lehetővé. Ezért van szükség arra, hogy a testület egy fő plusz létszámot engedélyezzen a hivatalnak. Ennek a finanszírozása nem a költségvetésből történne, hanem a projektmenedzsment cég és a társult önkormányzatok hozzájárulásából. K é r d é s, h o z z á s z ó l á s : N i n c s A Képviselő-testület a hivatal létszámának emeléséről szóló határozat-tervezetet 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal - egyhangúlag - elfogadja. Dr. Veres János, képviselő: Úgy gondolja ennél a napirendnél célszerű egy átmeneti döntést meghozni. A városban jelentősen megnőtt a teherautó forgalom, melyre korábban nem volt tapasztalat. A forgalom növekedése miatt arra kéri a testületet, hogy bízzák meg a polgármestert azzal, hogy a következő ülések egyikére készítse elő a Nyírbátor elkerülő úttal kapcsolatos lehetőségeit a városnak. Közismert, hogy már rendelkezett Nyírbátor egy engedélyes tervvel az elkerülő utak megoldására, és ezt a tervet szeretné felfrissíteni annak érdekében, hogy a városközpontot érintő terhelés csökkenthető legyen Nyírbátorban.

15 271 Dr. Gaál Mihály képviselő Egyetért a javaslattal. Kéri, hogy a polgármester úr kérje a rendőrségtől, hogy ahol ki van téve a 30 km/ óra-ra való korlátozás, ott folytasson ellenőrzést a rendőrség. Máté Antal polgármester Azt a kérdést, amit dr. Gaál Mihály képviselő úr tett fel, azt majd közmeghallgatáson kellene feltenni, akkor itt lesz a rendőrkapitányság képviselője is. Dr. Veres János képviselő hozzászólására reagálva elmondja, hogy valóban elkészült egy előzetes terv az elkerülő utakkal kapcsolatban. Az elkerülő utak felújításának tervébe nincs benne Nyírbátor, ami elég érdekes, hiszen a 471-es főútnál ha Nyírbátor nem fontos, akkor nem tudja mi az. Pályázni erre az önkormányzat nem tud, ezért Dr. Veres János javaslatát szavazásra bocsájtja, melyben felhatalmazza a testület a polgármestert, hogy kérjen tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy ennek a beruházásnak - a Nyírbátor elkerülő út tervezése, megépítése és kivitelezése a pályázatból történő finanszírozása és kiépítése milyen stádiumban van, és amennyiben szükséges a tárgyalásokat folytassa le és arról tájékoztassa majd a képviselő-testületet. Dr. Tóth Árpád jegyző: Az Alaptörvénynél fogva a testületnek felterjesztési joga van a felettes állami szervekhez, hatóságokhoz, és ők 30 napon belül kötelesek erre válaszolni. Javasolja, hogy ezzel a felterjesztési jogával éljen a testület. Amennyiben nem ahhoz a szervhez tartozik, akihez a felterjesztés megy, 8 napon belül kötelesek át tenni az illetékes részére. A Képviselő-testület a polgármester felhatalmazásáról szóló határozat-tervezetet 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal - egyhangúlag - elfogadja. Máté Antal polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, vagy hozzászólás, akkor egyben megszavaztatja a határozat-tervezetet. Máté Antal polgármester: Szavazásra bocsájtja a két ülés közötti anyagot. A Képviselő-testület a két ülés közötti anyagot 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2014. (XII.04.) önkormányzati határozata

16 272 a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről, az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről A Képviselő-testület az 1. sz. melléklet szerinti közbeszerzési szabályzatot elfogadja, - a 46/2004. (VII. 08.) számú határozatával elfogadott közbeszerzési szabályzatát hatályon kívül helyezi. - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába állandó jelleggel Levendáné dr. Lengyel Valéria (4300 Nyírbátor, Iskola u. 19/A) képviselőt delegálja, - Levendáné dr. Lengyel Valéria akadályoztatása esetén Németh Attila (4300 Nyírbátor, Bartók B. u. 2.) alpolgármestert delegálja. - a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde Bölcsődei intézményegységének házirendjét a melléklet szerint jóváhagyja. - a Nyírbátor külterületi, a Szende Pál utca DK-i részén a évben történt belterületbe vonás és telekalakítás folytán kialakított építési telkek folytatásaként elhelyezkedő 0311/4 helyrajzi számú 3782 m2 térmértékű, szántó művelési ágú, 4 minőségi osztályú, 4,61 aranykorona értékű földrészlet belterületbe vonását kezdeményezi. Az övezet terület-felhasználási célja: kertvárosias lakóterület. - felkéri a polgármestert, hogy az érintett ingatlan tulajdonosa nyilatkozata és a szükséges vázrajzok alapján az illetékes Földhivatalnál a belterületbe vonási eljárást indítsa meg, a földvédelmi eljárással kapcsolatban az Önkormányzat képviseletében járjon el. - a támogatással, Európai Uniós források igénybevételével és felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátására című szabályzat jóváhagyásáról szóló 14/2011.(II.17.) önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezi - a Gondozott Virágos Porta címet az alább felsorolt ingatlanok tulajdonosainak adományozza:

17 273 Családi házak: 1. Árpád utca 17. sz. 2. Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 20. sz. 3. Benczúr Gyula utca 15. sz. 4. Császári utca 34. sz. 5. Debreceni utca 86. sz. 6. Dózsa György utca 2. sz. 7. Encsencsi utca 51. sz. 8. Földvár utca 5. sz. 9. Kisszoros utca 16. sz. 10. Kölcsey utca 13. sz. 11. Kölcsey utca 31. sz. 12. Seregély utca 24. sz. 13. Szentvér utca 107. sz. 14. Szűk utca 3. sz. 15. Vígh utca 3. sz. 16. Wesselényi utca 20. sz. 17. Zrínyi utca 51. sz. 18. Zrínyi utca 85. sz. Társasház: Céges: 1. Munkácsy sétány 5/b. sz. 2. Toldi utca 1. sz. - megbízza Máté Antal polgármester urat a cím átadásával járó emléktábla, oklevél és jutalom átadására felkéri Máté Antal polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal munkatársaival vizsgálja meg, hogy milyen módon és feltételekkel lehetne anyagilag támogatni a lakossági internet előfizetéseket és milyen technikai módon lehet Nyírbátor közterületein az ingyenes internet hozzáférés rendszerét minél több helyen biztosítani, és az erre vonatkozó előterjesztést a soron következő képviselő-testületi ülésre terjessze be. 8. A.) - a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. részére az OTP Bank Nyrt. által megküldött vállalkozói folyószámlahitelének megújításához a szerződéskötési feltételeit és kondícióit az előterjesztés alapján megismerte,

18 274 - hozzájárul ahhoz, hogy a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft ,- Ft hitelösszegű vállalkozói folyószámlahitele a december 31-i lejáratát követően új szerződést kössön december 31-ig. - készfizető kezességet vállal a ,- Ft hitelkeret és járulékai erejéig, - kinyilatkoztatja, hogy a kezességvállalásnak törvényes akadálya nincsen, a hatályos stabilitási törvény rendelkezése alapján az állam előzetes hozzájárulása nem szükséges, - kinyilatkoztatja, hogy a folyószámlahitel fedezetéül a 4300 Nyírbátor, Külterület 0383/5 hrsz-ú ingatlant jelöli meg, - kinyilatkoztatja, hogy a folyószámlahitel fedezetéül felajánlott 4300 Nyírbátor, Külterület 0383/5 hrsz-ú ingatlan jelzálogjog alapításra felajánlható, annak kizáró feltétele nincs, - kötelezettséget vállal, hogy a kezességvállalás időtartama alatt az adós részére ,- Ft támogatást nyújt, - kötelezettséget vállal, hogy az adóst olyan pénzügyi helyzetbe hozza, hogy a kezesség beváltására ne kerüljön sor, - kötelezettséget vállal, hogy a hitel futamideje alatt az éves költségvetésében a készfizető kezesség beváltása esetén keletkezett fizetési kötelezettséget tervezi és jóváhagyja, - felhatalmazza a polgármestert a szerződés, a készfizető kezességvállalási szerződés aláírására, és az abban foglalt feltételek elfogadására - hozzájárul, hogy a fedezetül elfogadott ingatlan vagyonbiztosítása zálogjogi záradékkal kerüljön ellátásra az OTP Bank Nyrt. javára (Ptk. 5.: 104 (1) alapján) - hozzájárul, ahhoz, hogy az adós a hitel futamideje alatt Nyírbátor Város Önkormányzata, mint készfizető kezes gazdálkodására vonatkozó éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetését és annak módosításait jóváhagyást követően az egyéb szükséges okmányokkal együtt az OTP Bank Nyrt. részére benyújthassa, - kötelezettséget vállal az adóssal arra, hogy a fedezetül elfogadott ingatlanra az OTP Bank Nyrt ,- Ft erejéig tartós jogviszony esetére vonatkozó jelzálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat fenntartsa. - tudomásul veszi, hogy a fedezeti ingatlan további terhelésére az OTP Bank Nyrt. előzetes, írásos hozzájárulása után kerülhet sor, - tudomásul veszi, hogy a hitel fedezetét képező ingatlan jellegét és forgalomképességét csak az OTP Bank Nyrt. előzetes írásbeli hozzájárulása mellett minősíthető át,

19 275 - tudomásul veszi, hogy amennyiben Nyírbátor Város Önkormányzata által nyújtott támogatás összege a hitel futamideje alatt nem éri el a ,- Ftot, úgy az OTP Bank Nyrt. jogosult a hitelszerződés azonnali felmondására. B.) - A Képviselő-testület december hónapban 20 millió forint támogatást biztosít a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. részére, a Kft évi önkormányzati támogatása terhére, amennyiben a decemberi helyi iparűzési adófeltöltést követően az önkormányzat költségevetése a feladatellátás veszélyeztetése nélkül ezt lehetővé teszi. - Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatásról szóló megállapodást kösse meg Nyírbátor Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának ( továbbiakban : HEP ) 4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása, demográfiai trendek stb.) pontjának bevezető bekezdését az alábbiak szerint módosítja és kiegészíti: Nyírbátorban a lakónépesség száma december 31. napján fő, ebből a 0 3 évesek száma: 489 fő 4-6 évesek száma: 405 fő 7-14 évesek száma: 1187 fő évesek száma: 561 fő Városunkban a évben 122 gyermek született. A hátrányos helyzetű gyermekek száma a településen: 0-3 éves 4-6 éves 7-14 éves éves Összesen Gyermekek száma: Hátrányos helyzetű gyermekek száma: Ebből: hátrányos helyzetű (HH) halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) Az ellátórendszer támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családokat s emellett a megelőző tevékenységét a szociális, köznevelési, egészségügyi, közművelődési, sport és civil szervezeteinek hálózatán keresztül és együttműködve tudja végezni. Elmondható, hogy a településen a

20 276 gyermekvédelmi alapellátások jól működnek, a gyermek- és ifjúságvédelem a gyermekekkel foglalkozó intézményekben jelen van. - felkéri a jegyző útján a Nyírbátori Polgármesteri Hivatal esélyegyenlőségi feladatért felelős munkatársát, hogy gondoskodjék a módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt HEP Türr István Képző és Kutató Intézet általi publikálásáról valamint a város honlapján történő közzétételéről a Nemzeti Köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. (7) bekezdése alapján a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alábbi óvodák és azok alábbi csoportjában engedélyezi a 2014/15-ös nevelési évre az óvodai csoportlétszám húsz százalékkal történő túllépését. - Meseház Tagóvoda: Napraforgó Hagyományőrző Mókus Süni és Őzike csoport Nyitnikék Tagóvoda: Süni Mókus Pipacs és Napraforgó csoport. Százszorszép Tagóvoda: Mazsola csoport. - az intézmény létszám betartása az intézményvezető feladata és felelőssége kifejezi szándékát, hogy - a nyírbátori 0119/34 hrsz-ú- ingatlanhoz kapcsolódóan a településrendezési rendezési tervet módosítja. - kötelezettséget vállal arra, hogy a Településrendezési Terv módosításakor a fenti pontra vonatkozóan elkészült vázrajzok által meghatározott nyomvonalakat jelöli meg szabályozási vonalként. - felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Településrendezési Terv módosításához szükséges tervezési munkát megrendelje, illetve az előkészítési feladatokat lebonyolítsa. 12.

109 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 11-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 10/2014. (IX.17.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére Tárgy: 2012. évi Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat-tervezete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete 5/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete 6/2014.

Részletesebben

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/37/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő - testületének, 2008. április 24-én 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013.( IV.18.) önkormányzati rendelete Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Módosította: a 10/2013. (IX.5.),

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. január 27-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: 06-99-360-012, e-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: 06-99-360-012, e-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: 06-99-360-012, e-mail: polgarmester@nagycenk.hu S Ü R G Ő S S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S 8. N A P I R E N D I P

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem

Részletesebben

Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. november 6-án megtartott üléséről

Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. november 6-án megtartott üléséről Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete Jegyzőkönyv Hozott rendeletek: Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. november 6-án megtartott üléséről 10/2014.

Részletesebben

CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések Oldal II. Fejezet A közbeszerzéssel, a közbeszerzési

Részletesebben

Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 19-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2013. (VII.19.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2013. szeptember 26-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2013. szeptember 26-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2013. szeptember 26-i üléséről. Az ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti nagyterme, 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Jelen

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. december 18-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

10/1999.(IV.28.) Kt. számú. r e n d e l e t e. Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról

10/1999.(IV.28.) Kt. számú. r e n d e l e t e. Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének 10/1999.(IV.28.) Kt. számú r e n d e l e t e Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 3 oldal Bevezető

Részletesebben

Bihartorda Község Önkormányzatának

Bihartorda Község Önkormányzatának Bihartorda Község Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 6 -a alapján 2009. 1 Jóváhagyta Bihartorda Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 71/2009.

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 30-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 30-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-26/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2012. (XI. 27.) Költségvetési rend. módosítása 16/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István,

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben