A KÜRT ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÜRT ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE"

Átírás

1 A KÜRT ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A Házirend az I-VIII. pontokból és a Házirend elválaszthatatlan részét képező 6 mellékletből áll. I. A házirend hatálya vonatkozik a Kürt Alapítványi Gimnáziummal tanulói jogviszonyban, szerződéses vagy munkaviszonyban álló személyekre, valamint a látogatókra. 1. A házirend elsősorban az iskola épületébe belépőkre vonatkozik, legyen az diák, tanár, a technikai személyzet tagja, látogató vagy bérlő. Ezen felül az iskola által rendezett programokra. 2. A házirend a megfelelő fórumok általi elfogadását követően, a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével (a szükséges testületek egyetértésével) szeptember 1-től hatályos. II. A tanulók jogai Minden tanuló alapvető joga, hogy az iskola nyújtotta lehetőségeket tudása gyarapítására, szellemi, lelki, testi fejlődése érdekében maximálisan kiaknázhassa. Ennek érdekében a tanuló joga, hogy megismerje az iskola mindazon dokumentumait, melyek őt közvetlenül vagy közvetve érintik, különös tekintettel az iskola pedagógiai programjára, tantervére, tanmeneteire, a Diák Önkormányzat dokumentumaira, az e-napló rá vonatkozó oldalaira, illetve jelen dokumentumra, az iskola Házirendjére; részt vegyen az iskolai tanulóközösségek foglalkozásain, az iskola által szervezett programokon, rendezvényeken, versenyeken; részt vegyen tanulószobai foglalkozáson (felzárkóztatás, konzultáció, tehetséggondozás); az iskola igazgatójának engedélye alapján társaival vagy egyénileg tanári felügyelettel tanítási időn kívül is használja az iskola létesítményeit, helyiségeit, felszerelését; tájékozódjon tanulmányai előmeneteléről, érdemjegyeiről, illetve a tanulmányi munkájának értékelésével összefüggő kérdésekről; tájékozódjon, véleményt mondjon, javaslatot tegyen a tanulókkal összefüggő kérdésekben; kezdeményezze diákönkormányzat vagy diákkör létrehozását; diákönkormányzatot és egyéb tanulóközösségi képviseleteket válasszon; diákönkormányzatok tisztségviselőjét, illetve egyéb tanulóközösségi tisztséget válasszon, és arra választható legyen; egyéni ügyeivel mentorához, tanáraihoz, osztályfőnökéhez, a diákönkormányzathoz vagy az igazgatósághoz forduljon; vitás ügyekben, problémás esetekben segítséget kérjen és kapjon mentorától, tanáraitól, osztályfőnökétől, a diákönkormányzattól vagy az iskola igazgatóságától; a témazáró dolgozat megírásának időpontját egy héttel előre megismerje; a dolgozat megírását legkésőbb az óra 5. percében megkezdhesse; egy tanítási napon legfeljebb két témazáró dolgozatot írjon, mégpedig legfeljebb egy idegen nyelvi és legfeljebb egy közismereti tárgy dolgozatát (ez történhet idegen nyelven is); röpdolgozatot egy tanítási napon belül többet is írhatnak. Röpdolgozat formájában a dolgozat írását megelőző egy vagy két új tananyagot feldolgozó tanóra tananyaga kérhető számon. a megírt dolgozatot 10 tanítási napon belül (csoportbontás nélkül tanult tantárgy esetén 15 munkanapon belül) kijavítva megtekinthesse, értékelését megismerhesse (szaktanár betegsége esetén a hiányzás időtartama nem számít bele a 10, illetve 15 munkanapba); a határidő letelte után a diák nem köteles elfogadni a dolgozat érdemjegyét; ez esetben kérheti a diák a pótdolgozat íratását; az emelt szintű érettségi előkészítő kurzusok megkezdése előtti tanév májusának 20. napjáig jelentkezzen az általa választott (legfeljebb 2) emelt szintű érettségi előkészítő kurzusra.

2 a 18. életévét betöltött tanuló írásban kérheti, hogy a rá vonatkozó személyes és különleges adatairól az iskola az általa megnevezett személy(eke)t tájékoztassa. (Ilyen meghatalmazás hiányában a szülőket csakis a tanulmányi előmenetellel, a tanulói jogviszonnyal, illetve a fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos döntésekről tájékoztathatjuk.) III. A tanulók kötelességei Minden tanuló kötelessége, hogy az iskola zavartalan működését biztosítsa, a pedagógiai programban leírt célok elérését maximálisan segítse. Ennek érdekében a tanuló kötelessége, hogy rendszeresen tanuljon, és képességeinek megfelelő tanulmányi eredményt érjen el; figyelmesen, fegyelmezetten és tevékenyen vegyen részt a tanítási órákon; a tanítási órákhoz szükséges taneszközöket, felszerelését mindig hozza magával; A testnevelés órai, sportfoglalkozással kapcsolatos kötelezettségek a 3. számú, az informatika órával és számítástechnikai eszközökkel kapcsolatos kötelezettségek a 4. számú mellékletben olvashatóak; részt vegyen az iskola tanítási idején kívüli, az éves munkatervben kiemeltnek feltüntetett rendezvényein is; ismerje meg és minden, az iskola által szervezett programon tartsa be a házirend előírásait; az iskolában és az iskolán kívül viselkedjen kulturáltan, magatartásával mutasson példát; szellemileg, testileg frissen, kipihenten jöjjön az iskolába; hiányzás esetén, tájékozódjon szaktanárainál, hogy mit kell pótolnia és arról, mikor és milyen formában kell számot adnia; öltözködése és viselkedése megfeleljen a társadalmi normáknak; tantestületi döntés alapján a mentorrendszerben részt vegyen; teljesítse a szaktanár által előírt követelményeket! A tanulók, illetve közösségeik kötelessége, hogy a tanítási óra megkezdése előtt 15 perccel megérkezzen az iskolába felelősséget vállaljanak az iskola helyiségeinek tisztaságáért, a felszerelési tárgyak épségéért, ill. az ezekben okozott károkat megtérítsék; amennyiben 10 percet meghaladóan nem jelenik meg a tanár, az osztályból egy diák köteles ezt a tényt jelenteni az iskolatitkárnál. A kötelességek megszegése fegyelmi vétségnek számít, és büntetést vonhat maga után (ld. VI. pont) IV. A tanulók tilalmai Az iskola alapelveivel ütközik, s ezért tilos bárkit etnikai, vallási, nemi, politikai, társadalmi hovatartozása miatt megsérteni. Ezen kívül tilos: az iskola területét a tanítás ideje alatt megfelelő engedély (osztályfőnöki, vezetőségi) nélkül elhagyni; akadályozni a tanórai munka menetét; tanórán olyan eszközöket használni, amit a tanár nem engedélyez (pl. mobiltelefonok, zenei lejátszó eszközök, stb.); a meg nem engedett tárgyakat a pedagógus a tanítási hét végéig elveheti. az iskola területére olyan eszközt, tárgyat behozni, amely saját vagy mások testi épségét veszélyezteti; kábítószert fogyasztani; szeszes italt fogyasztani; durván beszélni, káromkodni; mások testi és lelki épségét veszélyeztető, megbotránkoztató tevékenységet folytatni;

3 az iskola területén és 5 méteres körzetében dohányozni; a tanórákon evés, ivás, rágógumizás. A tilalmak megszegése fegyelmi vétségnek számít, s büntetést von maga után (ld. VI. pont). V. A tanulók jutalmazása A nevelőtestület és az igazgatóság jutalomban részesíti az iskola célkitűzéseinek megvalósítását kiemelkedően segítő tanulókat. Az iskola jutalomban részesíti azt a tanulót, aki példamutató magatartást tanúsít; képességeihez mérten folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el; osztálya, ill. az iskola érdekében közösségi munkát végez; iskolai, ill. iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön eredményesen vesz részt; vagy bármely más módon hozzájárul az iskola hírnevének megőrzéséhez és öregbítéséhez. Az iskolai jutalmazás szokásos formái és fokozatai: szaktanári dicséret; osztályfőnöki dicséret; igazgatói dicséret; nevelőtestületi dicséret; tanulóközösségi szintű jutalmazás esetén tanítás nélküli jutalomnap (évente maximálisan egy alkalommal). A szaktanárok, osztályfőnökök, az igazgató vagy az egész nevelőtestület természetesen más jutalmazási formákkal is élhetnek. VI. A tanulók büntetése Az a tanuló, aki tanulmányi kötelességeit folyamatosan nem teljesíti, a Házirend tilalmait megszegi, igazolatlanul mulaszt, vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben részesül. A tanulók büntetését a tanári kar, az iskola vezetősége és a Diákönkormányzat egyaránt kezdeményezheti és véleményezheti. 1. Az iskolai büntetések szokásos formái és fokozatai: szaktanári figyelmeztetés (a házirend tanórai megsértéséért pl. órai fegyelmezetlenség adható, a szaktanár egyéni döntése alapján); osztályfőnöki figyelmeztetés; (5 igazolatlanul mulasztott óra esetén automatikus, más esetben általában tanórán kívüli fegyelemsértés esetén adható, az osztályfőnök egyéni döntése alapján) igazgatói figyelmeztetés; (10 igazolatlan óra esetén automatikus, más esetekben általában kirívó fegyelemsértés esetén az igazgató egyéni döntése alapján adható) igazgatói intés; (20 igazolatlan óra esetén automatikus, más esetekben általában kirívó fegyelemsértés esetén az igazgató egyéni döntése alapján adható) fegyelmi eljárás; kirívó fegyelemsértés esetén a tanulóval szemben fegyelmi eljárás indul. A szaktanári figyelmeztetések rendszere is illeszkedik ebbe a rendszerbe. A szaktanári figyelmeztetések rendszere:

4 A tanuló a 3. szaktanári figyelmeztetés után automatikusan kap egy osztályfőnöki figyelmeztetést, amit az osztályfőnök az e-naplóba jegyez be A tanuló a 6. szaktanári figyelmeztetés után automatikusan igazgatói figyelmeztetést kap A tanuló a 9. szaktanári figyelmeztetés után igazgatói intőt kap A 10. szaktanári figyelmeztetés fegyelmi eljárást von maga után A tanuló szaktanári figyelmeztetései a magasabb büntetési kategóriába lépéssel nem törlődnek 2. Kirívóan súlyos fegyelmi vétség fegyelmi eljárást von maga után (2. számú melléklet). 3. A szaktanárok más büntetési formákkal is élhetnek (pl.: közhasznú munkavégzés az iskola területén, tömegsport foglalkozás egyszeri kötelező látogatása). Amennyiben a tanuló hat napon belül a büntetésnek nem tesz eleget, úgy egy igazolatlan órát kap. 4. Az iskolai élet számtalan olyan konfliktushelyzetet produkálhat, ahol a különböző felek nem tudnak megegyezni. Azokban az esetekben, ahol a Házirend kifejezetten nem írja elő a Fegyelmi Tárgyalás szükségességét, ott a konfliktusok kezelésének más útjait járhatjuk végig. Az ilyen esetek kezelésére az ún. mediáció, azaz a közvetítéses konfliktuskezelés a legalkalmasabb, ahol a felek egy, (mindkét fél által elfogadott) független személy segítségével vitathatják meg és közelíthetik álláspontjaikat. A mediáció egyik legfontosabb szabálya, hogy a felek megállapodásukat konszenzussal hozzák. 5. A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló gondviselője kártérítésre kötelezhető. A kártérítés mértékét az iskola igazgatója a beérkezett számlák és a hatályos jogszabályok alapján határozza meg. VII. Az iskola munkarendje 1. Az iskola épületében portaszolgálat működik tanítási időben 7.00 órától óráig. A tanítási órák alatt, a délelőtt folyamán az iskola bejárata zárva lehet. 2. Az iskola épületébe a tanítási óra kezdete előtt 15 perccel kell megérkezni. 3. Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő: Tanórák kezdete 1. 8:30-9:15 (szünet 9:15-9:25) 2. 9:25-10:10 (szünet 10:10-10:25) 3. 10:25-11:10 (szünet 11:10-11:20) 4. 11:20-12:05 (szünet 12:05-12:30) 5. 12:30-13:15 (szünet 13:15-13:25) 6. 13:25-14:10 (szünet 14:10-14:20) 7. 14:20-15:05 1. A tanulók a tanítási időn túl az iskola létesítményeit, helyiségeit csak saját felelősségre pedagógus vagy iskolai személyzet tudtával használhatják. 2. Az informatika termet a tanítási idő befejezésétől ig használhatják a tanulók, de csak abban az esetben, ha a terem szabad. (Ettől eltérő időpontban csakis igazgatói engedéllyel vehető igénybe. Az informatika terem használatát szabályozó részletes leírás a teremben található.)

5 VIII. Hivatalos ügyek intézése 1. A tanulók, ill. szüleik hivatalos ügyeinek intézése az iskolatitkári irodában történik a honlapon és a titkársági bejáraton feltüntetett rendszer szerint. 2. A tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére az iskola külön ügyeleti rend szerint tart nyitva.

6 A Házirend mellékletei 1. számú melléklet A késésekkel, hiányzásokkal kapcsolatos szabályok 1. A tanítási óra kezdetén a tanulóknak az osztályteremben, testnevelés óra esetén az öltözőben kell fegyelmezetten várniuk a nevelőt. Amennyiben 10 percet meghaladóan nem jelenik meg a tanár, az osztályból egy diák köteles ezt a tényt jelenteni az iskolatitkárnál. 2. A tanítási óra megkezdése után történő érkezés késésnek számít. (A késések hosszának folyamatos figyelemmel kísérése az osztályfőnök feladata. A késések ideje összeadandó és 45 percenként 1-1 igazolatlan órának minősül.) 3. A tanuló a tanítás alatt csak a szülő/gondviselő/nagykorú tanuló esetén a tanuló személyes, vagy előzetes írásbeli kérésére, az osztályfőnöke írásbeli engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Rendkívüli esetben gondviselői/szülői/tanulói kérés hiányában az iskola elhagyását csak az iskola egyik vezetőségi tagja, illetve az osztályfőnök engedélyezheti, szintén írásban. 4. Amennyiben a tanuló a tanítás ideje alatt engedély nélkül hagyja el az iskola területét, ebben az esetben az igazolatlan órán (órákon) túl a fegyelmi ügyek szokásos menete az irányadó. 5. Ha egy tanuló mulasztott óráinak száma eléri a 250-et, /11/94 20 (6) a) b) f) törvényrendelet alapján vagy szaktantárgyanként a 30%-ot, akkor a tanuló osztályozhatatlanná válhat, és a tantestület döntése alapján a tanév végén osztályozó vizsgára kötelezhető. 6. Azt a tanulót, akinek valamely tárgyból nincs meg a törvényben előírt minimális számú (félévenként a tantárgy heti óraszáma + 1) érdemjegye, a szaktanár félévkor és/vagy év végén osztályozó vizsgára kötelezheti. 7. Amennyiben az igazolatlan órák száma egy tanulónál eléri az egyet (1), az osztályfőnök írásban értesíti a szülőket, ha meghaladja az ötöt (5), legalább írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetésben részesül a tanuló. 8. Tíz igazolatlan óra esetén, halmazati szinten legalább írásbeli igazgatói figyelmeztetésben, húsz igazolatlan óra esetén legalább igazgatói intőben részesül a mulasztó. Amennyiben az igazolatlan órák száma eléri a harmincat (30), tanköteles tanuló esetén a tanuló ellen fegyelmi eljárás indul. Amennyiben a tanuló nagykorú és igazolatlan óráinak száma elérte a 30-at és legalább kétszer írásban értesítette a következményekről a tanintézmény, a tanulói jogviszonya (a közoktatásról szóló törvény értelmében) megszűnik. 9. Tíz igazolatlan mulasztás esetén az iskola (11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 20 (4); 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet) értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és a gyermekjóléti szolgálatot. A hiányzások igazolása 1. A tanuló tanóráról vagy kötelező tanórán kívüli foglalkozásról történő hiányzását szülői/nagykorú tanuló esetén tanulói vagy orvosi igazolással kell igazolni.

7 2. A szülő/nagykorú tanuló egy tanévben legfeljebb három alkalmat igazolhat. Egy alkalom egy tanítási napnál nem lehet hosszabb (egy tanítási óra is egy alkalomnak számít.) A 3 alkalmat 3 egymás követő napon is igénybe lehet venni. Ezt a hiányzást legkésőbb a hiányzást követő 2. osztályfőnök órán, de legkésőbb a 11. munkanapon belül a szülőnek / nagykorú tanuló esetén a tanulónak igazolnia kell (e-naplóban, vagy indokolt esetben papír alapú szülői / nagykorú tanulói igazolás formájában). Ellenkező esetben szülői / nagykorú tanulói igazolást nem áll módunkban elfogadni. (A szülői igazolás és a nagykorú tanuló saját jogú igazolása egy kategóriának számít.) 3. A három alkalmon kívül a diák tanulmányi eredményétől függően, maximum 10 tanítási nap terjedelmű távolmaradásra a szülő / nagykorú tanuló előzetes (legalább egy héttel korábbi), írásos kérése alapján az iskola igazgatója adhat engedélyt (távolmaradási engedély). A kérvényt az e- naplón keresztül, vagy indokolt esetben papír alapon az osztályfőnöknek kell benyújtani. Az igazgató a tantestülettel való egyeztetés után dönt a távolmaradás engedélyezéséről. Ez utóbbi időtartam az igazgató által igazolt hiányzásnak tekintendő, és nem számít bele a szülő / nagykorú tanuló által igazolható három alkalomba. 4. Rendkívüli esetben a szülő az egy hetes bejelentési kötelezettséghez képest később is, de a lehető leghamarabb (a hiányzás előtt) kérvényezheti a távolmaradás engedélyezését. (pl. egyéb oktatási intézmények, sportegyesületek, váratlan esemény) Felhívjuk a szülők/ nagykorú tanulók figyelmét arra, hogy minden, tanítási időben zajló magánjellegű programot csak az igazgatói távolmaradási engedély megszerzése után szervezzenek meg, mivel a tanulóknak a tanítási napokon az iskolában kell tartózkodniuk. 5. Igazolt hiányzás esetén a diák a visszaérkezés után (szóbeli vagy írásbeli felelet és házi feladat esetén) tantárgyanként a legközelebbi órán, maximum 3 napon belül hivatkozhat hiányzás miatti készületlenségre. Kérjük a szülőket /nagykorú tanulókat, hogy minden hiányzás esetén minél előbb, lehetőség szerint a hiányzás első napján értesítsék az iskolát. 6. A tanítási óra alól kapott felmentés nem számít hiányzásnak, ha a tanuló a számára a felmentésben kijelölt helyen tartózkodik; ám ellenkező esetben igazolatlanul mulaszt. 7. Betegségből eredő hiányzás után a diák a megérkezését követő legkésőbb második osztályfőnöki órán, de legkésőbb a 11. munkanapon belül köteles az orvosi (pl.: háziorvosi, szakorvosi, egészségügyi intézeti, sportorvosi, kórházi) igazolást bemutatni. Kérjük a szülőket, hogy írják alá az orvosi igazolásokat, ezzel hitelesítve azokat. Az iskola nem fogadja el az igazolást, azaz a teljes hiányzás igazolatlannak számít, ha a tanuló a fenti határidőt túllépi. 8. Amennyiben a hiányzás témazáró dolgozat írásának napjára esik, csak orvosi vagy előzetes szülői igazolás fogadható el. Ennek hiányában a dolgozat érdemjegye automatikusan elégtelen lesz. 9. Hivatalos távolmaradásnak minősül, ezért ugyancsak igazolt hiányzásnak tekintendő: az iskola által vagy azon keresztül szervezett külföldi tanulmányi út, melyet a szaktanár előzetes kérésére és az osztályfőnök előzetes hozzájárulása esetén az igazgató engedélyez; a szaktárgyi versenyek miatti távolmaradás, melyet a szaktanár előzetes kérésére három munkanapig az osztályfőnök, azon túl az osztályfőnök előzetes hozzájárulásával az igazgató engedélyezhet az alábbiak alapján (a három tanítási órát nem meghaladó hiányzás ekkor is fél munkanapnak számít): az OKTV második, ill. harmadik fordulójába jutott tanuló felkészülésére legfeljebb öt-öt munkanap fordulónként és tantárgyanként,

8 egyéb, közlönyben meghirdetett fővárosi, ill. országos verseny döntőjébe jutott tanuló felkészülésére legfeljebb két munkanap, más verseny esetén a részvételhez szükséges idő, a távolmaradás azokról a nem kötelező (az osztályok órarendjében és e-naplójában karikával jelölt) tanítási órákról, amelyekről a szülő előzetesen, írásban úgy nyilatkozott, hogy azokon nem támogatja gyermeke részvételét. Ez a távolmaradás nem számítható bele a tanuló összes hiányzásába. Egyéb vizsgázási kötelezettség miatti távolmaradás. Ilyenek: nyelvvizsga, első alkalommal letett gépjármű vezetői vizsga minden vizsgarésze. A tanulónak minden, hiányzásból eredő lemaradást be kell pótolnia az osztályfőnök/tanár által megszabott határidőig. Az iskola területe tanítási idő alatt csak a portán felmutatott írásos vezetői, vagy osztályfőnöki, osztályfőnök-helyettesi engedéllyel hagyható el. Hiányzások igazolása Az osztályfőnök saját hatáskörben eldönti, hogy a szülői/nagykorú tanuló esetén tanulói, orvosi és igazgatói igazolások közül melyik adható és azt az e-naplóba bejegyzi. 2. számú melléklet A fegyelmi eljárással kapcsolatos szabályok: 1. Fegyelmi eljárás indítható (a fegyelmi vétség elkövetése után legfeljebb három hónapon belül), ha a tanuló a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kötelezettségét megszegi, vagy vét a Házirendben megfogalmazottak ellen. Ez esetben az eljárás során (amennyiben a diák nem vitatja a fegyelmi vétségét) fegyelmi eljárás lefolytatása után, írásban fegyelmi büntetés szabható ki (ld. 2. sz. melléklet 8. pont). Amennyiben a diák vitatja a fegyelmi vétségét, fegyelmi tárgyalás tartható. 2. A fegyelmi tárgyalás kitűzéséről az igazgató dönt. 3. Súlyos fegyelmi vétség esetén a tanulót az iskolába járás alól a fegyelmi tárgyalás időpontjáig felmentheti az igazgató, a tankötelezettség teljesítésére egyedi projektmunkát rendelhet el. 4. A fegyelmi tárgyalások nyilvánosak, melyet menet közben (ügyben érintett diák, vagy képviselője kérésére) zártkörűvé nyilváníthat a fegyelmi bizottság. 5. A fegyelmi tárgyalás résztvevői: levezető elnök; (tagja lehet a bizottságnak) az ügyben érintett személyek; az érintett diákok szülei, képviselői; a fegyelmi bizottság tagjai; hallgatóság. 6. A fegyelmi bizottság összetétele: véleményezési joggal a Diák Önkormányzat 1 képviselője; döntési joggal a nevelő testület 1-3 képviselője, valamint az iskolavezetés 1-3 képviselője ; az intézmény vezetője vagy helyettese, valamint a szakmai referens(ek), törzskar egy tagja az érintett tanuló osztályfőnöke,

9 egy, a fegyelmi ügyben független pedagógus, egy, a tanuló által felkért pedagógus, aki lehet a bizottságban pozíciójából adódóan delegált személy a gyermekvédelmi felelős. Amennyiben egy személy több minőségben van jelen, csökken a bizottság tagjainak a száma, de a bizottságnak minimum 4 fősnek kell lennie. 7. A tárgyalás alapján a fegyelmi bizottság határozatot hoz. A határozatot a fegyelmi bizottság - vezetett jegyzőkönyv alapján - írásba foglalja és erről a szülőket a jegyzőkönyvvezető írásban értesíti. 8. A fegyelmi büntetés szokásos fokozatai megrovás; szigorú megrovás; áthelyezés másik tanulócsoportba vagy osztályba; eltiltás a nappali tagozaton a tanév folytatásától; eltiltás az iskolában a tanév folytatásától; áthelyezés másik iskolába; kizárás az iskolából. Az utóbbi négy pontban meghatározott fegyelmi büntetéseket a fegyelmi bizottság próbaidőre felfüggesztheti. 3. számú melléklet Testnevelés órák, sportfoglalkozások, kondicionáló terem rendje I. Öltözői rend Testnevelés óra kezdetére kötelesek a diákok átöltözve az öltözőben fegyelmezetten várni a szaktanárokat; az öltöző tisztaságáért, rendjéért, felszereléséért minden csoport maga felelős, az öltöző elhagyásakor az adott csoport a felelős a kulturált állapot biztosításáért (csapok elzárása, villany lekapcsolása, tisztaság biztosítása) az öltözőben hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállal az intézmény, az értéktárgyak az óra megkezdése előtt a szaktanárnak átadhatók megőrzésre. II. Tanórai rend a) Tanulói felszerelés Váltóruha (póló; alsó ruházat fiuknak rövidnadrág, lányoknak tornanadrág-; sport-zokni; nem fekete talpú, balesetmentes sportcipő) használata kötelező Ékszer (karóra, testékszer, gyűrű, lógó fülbevaló) viselése tilos b) Tornatermi felszerelés Tornatermi felszerelések rendeltetésszerűen, szaktanári felügyelettel használhatóak Sporteszközöket csak szaktanári engedéllyel lehet használni, kivinni c) Torna- és a kondicionáló terem, sportudvar használata Csak szaktanári engedéllyel használható III. Igazolások a) Egészségügyi felmentés Szakorvosi vélemény és igazolás alapján az iskolaorvos besorolja a tanulót a megfelelő kategóriába:

10 Részleges felmentés (tanórán az ellenjavallt gyakorlatok elhagyásával aktív részvétel), mely esetén a testnevelés óra látogatása kötelező; A (nem iskolai szervezésű) gyógytestnevelési foglalkozáson és testnevelés órákon párhuzamosan történő aktív részvétel, mely esetén a testnevelés óra látogatása kötelező; Teljes felmentés, mely esetén a testnevelés óra látogatása abban az esetben nem kötelező, ha a szülő/nem tankötelezett tanuló az igazgatónak címezve írásban kéri a diák iskolai felügyelet alóli elengedését. Ez esetben az iskola felelősséget nem vállal, nem biztosítja a felügyeletet. b) Élsport Azon sportegyesületben leigazolt tanulókra vonatkozik, akiknek legalább heti 5 (öt) edzésük van és az alábbiak közül az egyik érvényes: Korosztályos kontinensviadalra készülnek; Csapatsportágak esetén első osztályú utánpótlás, tartalék vagy felnőtt bajnokságban játszanak; Egyéni sportágak esetén országos utánpótlás vagy felnőtt ranglistán az élmezőnyben találhatók. A felmentés megadása minden esetben egyéni elbírálás alapján történik. 4. számú melléklet Informatika terem rendje Az informatika termet tanórák után (amennyiben ott nem folyik oktatás) használhatják a diákok az iskolai nyitva tartás szerint; Óraközi szünetekben, az informatika teremben nem lehet tartózkodni; Ettől eltérni informatika szaktanári, illetve igazgatósági engedéllyel lehet; Az oktatáshoz nem szükséges eszközöket a számítástechnika terembe bevinni tilos, (különös tekintettel: étel, ital, táska, kabát, mobiltelefon, MP3-lejátszó, stb.); A szaktanterem tisztaságáért, rendjéért, felszereléséért illetve kulturált állapotban történő elhagyásáért minden diák maga felelős; A számítógépre programot telepíteni, a gépre másolni, vagy onnan törölni tilos illetve pornográf tartalmú oldalak megnyitása fegyelmi vétségnek minősül, és mint ilyen, a VI. pontban meghatározottak érvényesek; A jelszavak védelme minden diák joga és kötelessége, a jelszavakkal történő visszaélés fegyelmi vétségnek minősül és a VI. pontban meghatározottak érvényesek; Számítástechnika órán üzenetküldő programok használata kizárólag tanári utasításra történhet; A számítógépet a használat után a diák köteles minden esetben kikapcsolni. 5. számú melléklet Pénzügyekkel kapcsolatos rendelkezések 1. Alapítványi befizetések Az alapítványi hozzájárulásokat a tanév kezdetekor a szülők által kitöltött és leadott kötelezettségvállalási- nyilatkozatok alapján fizetik a szülők. A befizetés módja: Átutalással az alapítvány számlájára. A számlaszám elérhető az iskola honlapján, és az iskola hirdetőtábláján, valamint a titkárságon. Az alapítványi hozzájárulás mértékét az Iskola Fenntartója határozza meg minden tanév megkezdése előtt. A befizetések rendjéről a Kuratórium dönt. Kedvezményt, fizetéskönnyítést a Kuratórium elnöke egyéni mérlegelés alapján adhat. Az alapítványi hozzájárulás nem tandíj, így a már befizetett valamint a megkezdett tanévre vállalt kötelezettség a szülőket, kötelezettségvállalót köti. Ez alól kivételt jelent azon tanulók köre, akik szeptembere előtt kötöttek szerződést. Az ő esetükre a szerződés erre vonatkozó pontja az irányadó.

11 2. Iskolai befizetések Az iskola pénztárába két módon van lehetőség befizetni: Átutalással az iskola számlájára. Az átutalás közlemény rovatába kell feltüntetni az utalás jogcímét. (pl.: szervezett utak stb.) Készpénzben az iskola pénztárába az iskola titkárságán nyugta vagy bevételi bizonylat ellenében. Az alapítvány és az iskola pénztárának kezelését a kuratórium elnökének valamint az iskola igazgatójának meghatalmazása alapján, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat szellemében a mindenkori iskolatitkár hivatott ellátni.

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E 2012/2013-as tanév Tanulóink eredményes munkája érdekében a Házirend betartása és betartatása, a benne rögzített

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014.

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014. LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA H á z i r e n d 2013/2014. A házirend célja A nevelőtestület és a tanulókat képviselő diákönkormányzat által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének

Részletesebben

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium Ráday Pál Gimnázium Intézményegység Péceli Integrált Oktatási Központ 2119 Pécel, Kossuth tér 7. T.: 28/547-790, Fax: 547-791 Főigazgató: Forgács Tiborné 2119 Pécel, Kossuth tér 7.sz. Telefon: 06-28/662-048

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 -

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 - Dusnok Fajsz Általános Iskola Házirend GorbayNagy Tihamér Intézményvezető Dusnok, 2013. január 1. 1 HÁZIREND I. A házirend hatálya: Ez a házirend a dusnoki általános iskolába járó tanulókra vonatkozik.

Részletesebben

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14.

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Házirend Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Általános szabályok A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG (9090 Pannonhalma, Várkerület 1.) által fenntartott Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye (1098 Budapest, Toronyház

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A.

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Házirend A.) Nappali tagozat B.) Felnőttoktatási tagozat C.) Kollégium Debrecen

Részletesebben

I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA

I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA 1/1. A házirend célja A házirend biztosítja a működés kereteit: az oktató és nevelő feladatok ellátásához, a közösségi élet szervezéséhez és lebonyolításához,

Részletesebben

I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló

I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező, valamint a választott

Részletesebben

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI 2015 Házirend Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100534 1153 Budapest, Bocskai u. 70 Hatályos: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Adatok...

Részletesebben

A PÉCSI MARTYN FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA H Á Z I R E N D J E

A PÉCSI MARTYN FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA H Á Z I R E N D J E A PÉCSI MARTYN FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 7625 Pécs, Cserző köz 2. H Á Z I R E N D J E (Pécs, 2013.) A házirend a Pécsi Martyn Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanulóira vonatkozik. Érvényes: a tanév

Részletesebben

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 40 (7) bekezdésének előírásai értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT I. A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA A számítógép hálózat nagy anyagi és szellemi értéket képviselő rendszer. Felhasználóinak vállalniuk kell a használattal járó kötöttségeket

Részletesebben

HÁZIREND. Hatálya kiterjed az iskola minden tanulójára és dolgozójára. Jóváhagyta:

HÁZIREND. Hatálya kiterjed az iskola minden tanulójára és dolgozójára. Jóváhagyta: HÁZIREND Hatálya kiterjed az iskola minden tanulójára és dolgozójára. Jóváhagyta: Baráthné Dobai Rita fenntartó Dobai Szabolcs igazgató 1 Iskolánk fenntartója: Borsod és Térsége Képzési és Humánszolgáltató

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola (Kaposvár, Nagy Imre tér 2.) HÁZIREND

Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola (Kaposvár, Nagy Imre tér 2.) HÁZIREND Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola (Kaposvár, Nagy Imre tér 2.) HÁZIREND Készült: 2015. szeptember 1 Bevezetés Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A nevelési- oktatási

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

A Gödöllői Szakképző Magániskola Idegenforgalmi és Vendéglátó ipari Szakképző Iskola Házirendje 2013.

A Gödöllői Szakképző Magániskola Idegenforgalmi és Vendéglátó ipari Szakképző Iskola Házirendje 2013. A Gödöllői Szakképző Magániskola Idegenforgalmi és Vendéglátó ipari Szakképző Iskola Házirendje 2013. A Házirendet a tantestület 2013. március 28-i tantestületi értekezleten megismerte, véleményezte és

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

Közgazdasági Szakgimnáziuma

Közgazdasági Szakgimnáziuma Az iskola munkarendje Az iskola éves munkatervét a nevelőtestület határozza meg a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat véleménye alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait az éves munkaterv tartalmazza.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata A diákönkormányzat (a továbbiakban DÖK) a közoktatásban illetékes minisztérium rendeletei, valamint a Közoktatási Törvény által megszabott keretek

Részletesebben

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje OM azonosító: 031073 KLIK szervezeti egységkód: 082018 Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.1.1

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

KÉZMŰVES SZAKISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA BÉKÉSCSABA, OROSHÁZI ÚT 32. H Á Z I R E N D Az iskola adatai

KÉZMŰVES SZAKISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA BÉKÉSCSABA, OROSHÁZI ÚT 32. H Á Z I R E N D Az iskola adatai KÉZMŰVES SZAKISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA BÉKÉSCSABA, OROSHÁZI ÚT 32. H Á Z I R E N D 2007. Az iskola adatai Az intézmény név: Kézműves Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Cím: 5600 Békéscsaba,

Részletesebben

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE I. Általános rész 1. Az ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola házirendje a 2011. évi CXC. számú,

Részletesebben

A HAGYOMÁNYŐRZŐ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje

A HAGYOMÁNYŐRZŐ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje A HAGYOMÁNYŐRZŐ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje A tanuló a beiratkozástól számítva a Fantázia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (továbbiakban iskola) növendéke, így vonatkoznak rá a Házirend

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje I. A házirend hatálya 1. Ez a házirend a Benjámin Óvodába járó gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A házirend célja, hogy meghatározza

Részletesebben

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Házirend - 2012/2013 tanév H Á Z I R E N D

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Házirend - 2012/2013 tanév H Á Z I R E N D H Á Z I R E N D I. Készült a DUNAFERR Szakközép és Szakiskolában Dunaújváros Vasmű tér 1-2. OM: 030213 Hatálybalépés ideje: 2012. év szeptember 1. A Házirend hatálya A Házirend területi hatálya az iskolai

Részletesebben

Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola

Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Telefonszám: 06 1 418 2040, 06 1 418 2829 Fax szám: 06 1 415 0789 Nevelési alapelveink Az iskola tanulóitól elvárjuk, hogy a pedagógiai

Részletesebben

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM 202 968 HÁZIREND 2014. 1 Tartalom I. Bevezető.3 I/1. Az intézményre érvényes szabályozások... 3 I/2. Alapelvek.....4 II. Általános rendelkezések 4 II/1.

Részletesebben

Általános Iskola, Torony HÁZIREND

Általános Iskola, Torony HÁZIREND Általános Iskola, Torony HÁZIREND I. Általános alapelvek 1. Bevezető Az Általános Iskola egységes házirendje állapítja meg az intézményben a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az iskola munkarendjével

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND 2013 Tartalom 1. A Házirend célja és feladata, hatálya... Hiba! A könyvjelző nem 1.1.A házirend hatálya...

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. HÁZIREND mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 Első rész A házirend célja, érvényessége és hatálya I. A házirend

Részletesebben

Somssich Imre Általános Iskola :7432 Hetes, Vikár Béla u. 1. : 82 / 585-001 :somssich@gmail.com. A Somssich Imre Általános Iskola Házirendje

Somssich Imre Általános Iskola :7432 Hetes, Vikár Béla u. 1. : 82 / 585-001 :somssich@gmail.com. A Somssich Imre Általános Iskola Házirendje A Házirenddel kapcsolatos alapelvek: A Somssich Imre Általános Iskola Házirendje 1. Bevezető: A Somssich Imre Általános Iskola Házirendje állapítja meg az intézményben a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával,

Részletesebben

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród HÁZIRENDJE Készítette: Kozma Andrea igazgató Hatályba lépés időpontja: 2008.szeptember 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Kaposszekcsői Általános Iskolája

DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Kaposszekcsői Általános Iskolája DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Cím: 7361 Kaposszekcső, Táncsics Mihály u. 22. Telefon: +36-74-565-653 Fax: +36-74-466-537 E-mail: kaposkola@freemail.hu OM-azonosító: 036393

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA CISZTERCI SZENT MARGIT ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA PÉCS 1 KOLLÉGIUMI TÉRÍTÉSI DÍJ Azon kollégisták számára fizetendő, akik nappali

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590 Az intézmény neve: Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény fenntartója: Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány Az intézmény

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA CISZTERCI SZENT MARGIT ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA PÉCS 1 KOLLÉGIUMI TÉRÍTÉSI DÍJ Azon kollégisták számára fizetendő, akik nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

Zeneművészeti ág - egyéni képzés

Zeneművészeti ág - egyéni képzés Budapest XV. kerületi Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskolában fizetendő Térítési díjak és tandíjak mértéke a 2015/16. tanévre 1 Zeneművészeti ág - egyéni képzés egy művészeti ágban, heti

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND 2010 2 Tartalomjegyzék A házirend nyilvánossága... 5 Az intézmény adatai... 5 Az iskola nagyobb

Részletesebben

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 HÁZIREND Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tartalomjegyzék I. A házirend célja, feladata... 3 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Házirend. A Lauder Javne Iskola 5-13. évfolyamának házirendje. 1121 Budapest, Budakeszi út 48.

Házirend. A Lauder Javne Iskola 5-13. évfolyamának házirendje. 1121 Budapest, Budakeszi út 48. Házirend A Lauder Javne Iskola 5-13. évfolyamának házirendje 1121 Budapest, Budakeszi út 48. Érvényességi terület: Az iskola területén, és minden iskolai rendezvényen. Érvényességi kör: Az iskola minden

Részletesebben

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere 1. Az ellenőrzés Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere Nevelő-oktató munkánk fontos feladatának tekintjük a tanulók tanulmányi munkájának, iskolai teljesítményének folyamatos ellenőrzését és értékelését.

Részletesebben

KÉZMŰVES SZAKISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA BÉKÉSCSABA, OROSHÁZI ÚT 32. H Á Z I R E N D 2013.

KÉZMŰVES SZAKISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA BÉKÉSCSABA, OROSHÁZI ÚT 32. H Á Z I R E N D 2013. KÉZMŰVES SZAKISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA BÉKÉSCSABA, OROSHÁZI ÚT 32. H Á Z I R E N D 2013. Az iskola adatai Az intézmény név: Kézműves Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Cím: 5600 Békéscsaba,

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

Jelentkezés az érettségi vizsgára

Jelentkezés az érettségi vizsgára + A 2013/2014-es tanév SZÜLŐI INFO-ját azzal a céllal adjuk közre, hogy a tanév várható programjairól, törvényi változásokról, egyéb információkról tájékoztassuk Önöket. További információk olvashatók

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

A Szilágyi Erzsébet. Gimnázium és Kollégium. Házirendje

A Szilágyi Erzsébet. Gimnázium és Kollégium. Házirendje A Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium Házirendje 3300Eger, Ifjúság út 2. Tel/fax: 36/324 808 www.eszeg.sulinet.hu A Szilágyi Erzsébet Gimnázium házirendje Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák A vizsgaszabályzat célja. Általános szabályok A vizsgaszabályzat célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

MENTOR Gimnázium és Szakképző Iskola 3529 Miskolc, Bocskai u. 10 OM: HÁZIREND. Hatálya kiterjed az iskola minden tanulójára és dolgozójára

MENTOR Gimnázium és Szakképző Iskola 3529 Miskolc, Bocskai u. 10 OM: HÁZIREND. Hatálya kiterjed az iskola minden tanulójára és dolgozójára MENTOR Gimnázium és Szakképző Iskola 3529 Miskolc, Bocskai u. 10 OM: 201198 HÁZIREND Hatálya kiterjed az iskola minden tanulójára és dolgozójára Jóváhagyta: Hatvani Zoltán fenntartó Dobai Szabolcs igazgató

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Iskolai magatartási szabályok 2015.

Iskolai magatartási szabályok 2015. Iskolai magatartási szabályok 2015. Az Iskola Szakmai Programjának melléklete Hatályba lépett: 2015. I. Bevezetés Az intézetben tartózkodó fiatalok kortól és iskolai végzettségtől függetlenül általános

Részletesebben

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Házirendje - 2 - I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK I.1. Bevezető A Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola, egységes házirendje állapítja

Részletesebben

Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola 2013. Tartalom

Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola 2013. Tartalom HÁZIREND Tartalom 1. A házirend az iskola alkotmánya.... 3 2. A tanuló jogai... 3 3. A felvételi eljárással kapcsolatosan a sajátos helyzet meghatározása és az előnyben részesítés... 6 4. A tanuló kötelességei...

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola. 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend. Készült: 2015. szeptember. igazgató

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola. 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend. Készült: 2015. szeptember. igazgató Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend Készült: 2015. szeptember. igazgató Tartalomjegyzék 1. A házirend célja...2. 2. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai,

Részletesebben

2013 HÁZIREND KTKIKI

2013 HÁZIREND KTKIKI 2013 HÁZIREND KTKIKI TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend hatálya 1.5.

Részletesebben

Békéscsabai Andrássy Gyula. Gimnázium és Kollégium

Békéscsabai Andrássy Gyula. Gimnázium és Kollégium Békéscsabai Andrássy Gyula Házirend 2013 Békéscsabai Andrássy Gyula 1 HÁZIREND Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Gimnáziumi Házirend 2013 Békéscsabai Andrássy Gyula 2 HÁZIREND A Békéscsabai

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND

Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Bevezető rendelkezések A házirend valamennyi iskolapolgár (pedagógus, tanuló) számára szabályozza az együttműködés formáit. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket,

Részletesebben

A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE: Domján István intézményvezető megbízásából Kolozsi-Gángó Ildikó DMS PEDAGÓGUS ELFOGADTA: A Zalaegerszegi Öveges József Általános

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

2013. június 14. (többi osztály) - A tanév első féléve január 11-ig tart. A szülők január 18-ig kapnak értesítést az első félév eredményéről.

2013. június 14. (többi osztály) - A tanév első féléve január 11-ig tart. A szülők január 18-ig kapnak értesítést az első félév eredményéről. + A 2012/2013-as tanév SZÜLŐI INFO-ját azzal a céllal adjuk közre, hogy a tanév várható programjairól, törvényi változásokról, egyéb információkról tájékoztassuk Önöket. További információk olvashatók

Részletesebben

Házirend 2013. Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola. Jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

Házirend 2013. Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola. Jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 2013. Házirend VIK Középiskola Házirend Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola Jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy VIK Középiskola 1078 Budapest,

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

HÁZIREND. Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium

HÁZIREND. Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium HÁZIREND Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium 1 HÁZIREND mely a Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium (1026 Budapest, Pasaréti

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Telephely: 1071 Damjanich u. 6. / fax 322-7694 és 1073 Kertész u. 30. E-mail: info@miskola.hu Honlap:

Részletesebben

Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND

Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND 1 Tartalomjegyzék 1. Általános alapelvek 2. A tanulói jogviszony keletkezésének és megszűnésének szabályai 3. Az egyes tanulói jogok gyakorlásával

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

A Hunyadi János Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A Hunyadi János Általános Iskola HÁZI R E N D JE 1 A Hunyadi János Általános Iskola HÁZI R E N D JE A tanuló jogai 1. A tanulónak jogában áll: - részt venni az osztály és az iskola életének alakításában - részt venni az iskolagyűlésen, a diáktanács ülésén.

Részletesebben

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJEI Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda A HÁZIREND JÓVÁHAGYÁSA

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HÁZIREND MÓDOSÍTÁSÁRÓL Papp András Igazgató

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Általános alapelvek... 1 1.1.A házirend feladata... 1 1.2. A házirend jogi háttere, személyi és területi hatálya... 1

Részletesebben

A tanuló kötelessége, hogy az iskola tanárainak, valamennyi dolgozójának és tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.

A tanuló kötelessége, hogy az iskola tanárainak, valamennyi dolgozójának és tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. Általános rendelkezések A házirend hatálya a) Területi hatály: A házirend érvényes az iskola teljes területén, illetve az iskola által szervezett és a pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli

Részletesebben

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5.

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola KLIK 080002 OM 031191 4065 Újszentmargita, Hunyadi u. 5. /fax.: 52/214-104 e-mail: hunyadiiskola@gmail.com HÁZIREND 2015 Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita

Részletesebben

A PESOVÁR FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

A PESOVÁR FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE A PESOVÁR FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 1 A házirend hatálya A Pesovár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény állami támogatásból működő alapítványi fenntartású iskola, így

Részletesebben