A KÜRT ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÜRT ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE"

Átírás

1 A KÜRT ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A Házirend az I-VIII. pontokból és a Házirend elválaszthatatlan részét képező 6 mellékletből áll. I. A házirend hatálya vonatkozik a Kürt Alapítványi Gimnáziummal tanulói jogviszonyban, szerződéses vagy munkaviszonyban álló személyekre, valamint a látogatókra. 1. A házirend elsősorban az iskola épületébe belépőkre vonatkozik, legyen az diák, tanár, a technikai személyzet tagja, látogató vagy bérlő. Ezen felül az iskola által rendezett programokra. 2. A házirend a megfelelő fórumok általi elfogadását követően, a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével (a szükséges testületek egyetértésével) szeptember 1-től hatályos. II. A tanulók jogai Minden tanuló alapvető joga, hogy az iskola nyújtotta lehetőségeket tudása gyarapítására, szellemi, lelki, testi fejlődése érdekében maximálisan kiaknázhassa. Ennek érdekében a tanuló joga, hogy megismerje az iskola mindazon dokumentumait, melyek őt közvetlenül vagy közvetve érintik, különös tekintettel az iskola pedagógiai programjára, tantervére, tanmeneteire, a Diák Önkormányzat dokumentumaira, az e-napló rá vonatkozó oldalaira, illetve jelen dokumentumra, az iskola Házirendjére; részt vegyen az iskolai tanulóközösségek foglalkozásain, az iskola által szervezett programokon, rendezvényeken, versenyeken; részt vegyen tanulószobai foglalkozáson (felzárkóztatás, konzultáció, tehetséggondozás); az iskola igazgatójának engedélye alapján társaival vagy egyénileg tanári felügyelettel tanítási időn kívül is használja az iskola létesítményeit, helyiségeit, felszerelését; tájékozódjon tanulmányai előmeneteléről, érdemjegyeiről, illetve a tanulmányi munkájának értékelésével összefüggő kérdésekről; tájékozódjon, véleményt mondjon, javaslatot tegyen a tanulókkal összefüggő kérdésekben; kezdeményezze diákönkormányzat vagy diákkör létrehozását; diákönkormányzatot és egyéb tanulóközösségi képviseleteket válasszon; diákönkormányzatok tisztségviselőjét, illetve egyéb tanulóközösségi tisztséget válasszon, és arra választható legyen; egyéni ügyeivel mentorához, tanáraihoz, osztályfőnökéhez, a diákönkormányzathoz vagy az igazgatósághoz forduljon; vitás ügyekben, problémás esetekben segítséget kérjen és kapjon mentorától, tanáraitól, osztályfőnökétől, a diákönkormányzattól vagy az iskola igazgatóságától; a témazáró dolgozat megírásának időpontját egy héttel előre megismerje; a dolgozat megírását legkésőbb az óra 5. percében megkezdhesse; egy tanítási napon legfeljebb két témazáró dolgozatot írjon, mégpedig legfeljebb egy idegen nyelvi és legfeljebb egy közismereti tárgy dolgozatát (ez történhet idegen nyelven is); röpdolgozatot egy tanítási napon belül többet is írhatnak. Röpdolgozat formájában a dolgozat írását megelőző egy vagy két új tananyagot feldolgozó tanóra tananyaga kérhető számon. a megírt dolgozatot 10 tanítási napon belül (csoportbontás nélkül tanult tantárgy esetén 15 munkanapon belül) kijavítva megtekinthesse, értékelését megismerhesse (szaktanár betegsége esetén a hiányzás időtartama nem számít bele a 10, illetve 15 munkanapba); a határidő letelte után a diák nem köteles elfogadni a dolgozat érdemjegyét; ez esetben kérheti a diák a pótdolgozat íratását; az emelt szintű érettségi előkészítő kurzusok megkezdése előtti tanév májusának 20. napjáig jelentkezzen az általa választott (legfeljebb 2) emelt szintű érettségi előkészítő kurzusra.

2 a 18. életévét betöltött tanuló írásban kérheti, hogy a rá vonatkozó személyes és különleges adatairól az iskola az általa megnevezett személy(eke)t tájékoztassa. (Ilyen meghatalmazás hiányában a szülőket csakis a tanulmányi előmenetellel, a tanulói jogviszonnyal, illetve a fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos döntésekről tájékoztathatjuk.) III. A tanulók kötelességei Minden tanuló kötelessége, hogy az iskola zavartalan működését biztosítsa, a pedagógiai programban leírt célok elérését maximálisan segítse. Ennek érdekében a tanuló kötelessége, hogy rendszeresen tanuljon, és képességeinek megfelelő tanulmányi eredményt érjen el; figyelmesen, fegyelmezetten és tevékenyen vegyen részt a tanítási órákon; a tanítási órákhoz szükséges taneszközöket, felszerelését mindig hozza magával; A testnevelés órai, sportfoglalkozással kapcsolatos kötelezettségek a 3. számú, az informatika órával és számítástechnikai eszközökkel kapcsolatos kötelezettségek a 4. számú mellékletben olvashatóak; részt vegyen az iskola tanítási idején kívüli, az éves munkatervben kiemeltnek feltüntetett rendezvényein is; ismerje meg és minden, az iskola által szervezett programon tartsa be a házirend előírásait; az iskolában és az iskolán kívül viselkedjen kulturáltan, magatartásával mutasson példát; szellemileg, testileg frissen, kipihenten jöjjön az iskolába; hiányzás esetén, tájékozódjon szaktanárainál, hogy mit kell pótolnia és arról, mikor és milyen formában kell számot adnia; öltözködése és viselkedése megfeleljen a társadalmi normáknak; tantestületi döntés alapján a mentorrendszerben részt vegyen; teljesítse a szaktanár által előírt követelményeket! A tanulók, illetve közösségeik kötelessége, hogy a tanítási óra megkezdése előtt 15 perccel megérkezzen az iskolába felelősséget vállaljanak az iskola helyiségeinek tisztaságáért, a felszerelési tárgyak épségéért, ill. az ezekben okozott károkat megtérítsék; amennyiben 10 percet meghaladóan nem jelenik meg a tanár, az osztályból egy diák köteles ezt a tényt jelenteni az iskolatitkárnál. A kötelességek megszegése fegyelmi vétségnek számít, és büntetést vonhat maga után (ld. VI. pont) IV. A tanulók tilalmai Az iskola alapelveivel ütközik, s ezért tilos bárkit etnikai, vallási, nemi, politikai, társadalmi hovatartozása miatt megsérteni. Ezen kívül tilos: az iskola területét a tanítás ideje alatt megfelelő engedély (osztályfőnöki, vezetőségi) nélkül elhagyni; akadályozni a tanórai munka menetét; tanórán olyan eszközöket használni, amit a tanár nem engedélyez (pl. mobiltelefonok, zenei lejátszó eszközök, stb.); a meg nem engedett tárgyakat a pedagógus a tanítási hét végéig elveheti. az iskola területére olyan eszközt, tárgyat behozni, amely saját vagy mások testi épségét veszélyezteti; kábítószert fogyasztani; szeszes italt fogyasztani; durván beszélni, káromkodni; mások testi és lelki épségét veszélyeztető, megbotránkoztató tevékenységet folytatni;

3 az iskola területén és 5 méteres körzetében dohányozni; a tanórákon evés, ivás, rágógumizás. A tilalmak megszegése fegyelmi vétségnek számít, s büntetést von maga után (ld. VI. pont). V. A tanulók jutalmazása A nevelőtestület és az igazgatóság jutalomban részesíti az iskola célkitűzéseinek megvalósítását kiemelkedően segítő tanulókat. Az iskola jutalomban részesíti azt a tanulót, aki példamutató magatartást tanúsít; képességeihez mérten folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el; osztálya, ill. az iskola érdekében közösségi munkát végez; iskolai, ill. iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön eredményesen vesz részt; vagy bármely más módon hozzájárul az iskola hírnevének megőrzéséhez és öregbítéséhez. Az iskolai jutalmazás szokásos formái és fokozatai: szaktanári dicséret; osztályfőnöki dicséret; igazgatói dicséret; nevelőtestületi dicséret; tanulóközösségi szintű jutalmazás esetén tanítás nélküli jutalomnap (évente maximálisan egy alkalommal). A szaktanárok, osztályfőnökök, az igazgató vagy az egész nevelőtestület természetesen más jutalmazási formákkal is élhetnek. VI. A tanulók büntetése Az a tanuló, aki tanulmányi kötelességeit folyamatosan nem teljesíti, a Házirend tilalmait megszegi, igazolatlanul mulaszt, vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben részesül. A tanulók büntetését a tanári kar, az iskola vezetősége és a Diákönkormányzat egyaránt kezdeményezheti és véleményezheti. 1. Az iskolai büntetések szokásos formái és fokozatai: szaktanári figyelmeztetés (a házirend tanórai megsértéséért pl. órai fegyelmezetlenség adható, a szaktanár egyéni döntése alapján); osztályfőnöki figyelmeztetés; (5 igazolatlanul mulasztott óra esetén automatikus, más esetben általában tanórán kívüli fegyelemsértés esetén adható, az osztályfőnök egyéni döntése alapján) igazgatói figyelmeztetés; (10 igazolatlan óra esetén automatikus, más esetekben általában kirívó fegyelemsértés esetén az igazgató egyéni döntése alapján adható) igazgatói intés; (20 igazolatlan óra esetén automatikus, más esetekben általában kirívó fegyelemsértés esetén az igazgató egyéni döntése alapján adható) fegyelmi eljárás; kirívó fegyelemsértés esetén a tanulóval szemben fegyelmi eljárás indul. A szaktanári figyelmeztetések rendszere is illeszkedik ebbe a rendszerbe. A szaktanári figyelmeztetések rendszere:

4 A tanuló a 3. szaktanári figyelmeztetés után automatikusan kap egy osztályfőnöki figyelmeztetést, amit az osztályfőnök az e-naplóba jegyez be A tanuló a 6. szaktanári figyelmeztetés után automatikusan igazgatói figyelmeztetést kap A tanuló a 9. szaktanári figyelmeztetés után igazgatói intőt kap A 10. szaktanári figyelmeztetés fegyelmi eljárást von maga után A tanuló szaktanári figyelmeztetései a magasabb büntetési kategóriába lépéssel nem törlődnek 2. Kirívóan súlyos fegyelmi vétség fegyelmi eljárást von maga után (2. számú melléklet). 3. A szaktanárok más büntetési formákkal is élhetnek (pl.: közhasznú munkavégzés az iskola területén, tömegsport foglalkozás egyszeri kötelező látogatása). Amennyiben a tanuló hat napon belül a büntetésnek nem tesz eleget, úgy egy igazolatlan órát kap. 4. Az iskolai élet számtalan olyan konfliktushelyzetet produkálhat, ahol a különböző felek nem tudnak megegyezni. Azokban az esetekben, ahol a Házirend kifejezetten nem írja elő a Fegyelmi Tárgyalás szükségességét, ott a konfliktusok kezelésének más útjait járhatjuk végig. Az ilyen esetek kezelésére az ún. mediáció, azaz a közvetítéses konfliktuskezelés a legalkalmasabb, ahol a felek egy, (mindkét fél által elfogadott) független személy segítségével vitathatják meg és közelíthetik álláspontjaikat. A mediáció egyik legfontosabb szabálya, hogy a felek megállapodásukat konszenzussal hozzák. 5. A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló gondviselője kártérítésre kötelezhető. A kártérítés mértékét az iskola igazgatója a beérkezett számlák és a hatályos jogszabályok alapján határozza meg. VII. Az iskola munkarendje 1. Az iskola épületében portaszolgálat működik tanítási időben 7.00 órától óráig. A tanítási órák alatt, a délelőtt folyamán az iskola bejárata zárva lehet. 2. Az iskola épületébe a tanítási óra kezdete előtt 15 perccel kell megérkezni. 3. Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő: Tanórák kezdete 1. 8:30-9:15 (szünet 9:15-9:25) 2. 9:25-10:10 (szünet 10:10-10:25) 3. 10:25-11:10 (szünet 11:10-11:20) 4. 11:20-12:05 (szünet 12:05-12:30) 5. 12:30-13:15 (szünet 13:15-13:25) 6. 13:25-14:10 (szünet 14:10-14:20) 7. 14:20-15:05 1. A tanulók a tanítási időn túl az iskola létesítményeit, helyiségeit csak saját felelősségre pedagógus vagy iskolai személyzet tudtával használhatják. 2. Az informatika termet a tanítási idő befejezésétől ig használhatják a tanulók, de csak abban az esetben, ha a terem szabad. (Ettől eltérő időpontban csakis igazgatói engedéllyel vehető igénybe. Az informatika terem használatát szabályozó részletes leírás a teremben található.)

5 VIII. Hivatalos ügyek intézése 1. A tanulók, ill. szüleik hivatalos ügyeinek intézése az iskolatitkári irodában történik a honlapon és a titkársági bejáraton feltüntetett rendszer szerint. 2. A tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére az iskola külön ügyeleti rend szerint tart nyitva.

6 A Házirend mellékletei 1. számú melléklet A késésekkel, hiányzásokkal kapcsolatos szabályok 1. A tanítási óra kezdetén a tanulóknak az osztályteremben, testnevelés óra esetén az öltözőben kell fegyelmezetten várniuk a nevelőt. Amennyiben 10 percet meghaladóan nem jelenik meg a tanár, az osztályból egy diák köteles ezt a tényt jelenteni az iskolatitkárnál. 2. A tanítási óra megkezdése után történő érkezés késésnek számít. (A késések hosszának folyamatos figyelemmel kísérése az osztályfőnök feladata. A késések ideje összeadandó és 45 percenként 1-1 igazolatlan órának minősül.) 3. A tanuló a tanítás alatt csak a szülő/gondviselő/nagykorú tanuló esetén a tanuló személyes, vagy előzetes írásbeli kérésére, az osztályfőnöke írásbeli engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Rendkívüli esetben gondviselői/szülői/tanulói kérés hiányában az iskola elhagyását csak az iskola egyik vezetőségi tagja, illetve az osztályfőnök engedélyezheti, szintén írásban. 4. Amennyiben a tanuló a tanítás ideje alatt engedély nélkül hagyja el az iskola területét, ebben az esetben az igazolatlan órán (órákon) túl a fegyelmi ügyek szokásos menete az irányadó. 5. Ha egy tanuló mulasztott óráinak száma eléri a 250-et, /11/94 20 (6) a) b) f) törvényrendelet alapján vagy szaktantárgyanként a 30%-ot, akkor a tanuló osztályozhatatlanná válhat, és a tantestület döntése alapján a tanév végén osztályozó vizsgára kötelezhető. 6. Azt a tanulót, akinek valamely tárgyból nincs meg a törvényben előírt minimális számú (félévenként a tantárgy heti óraszáma + 1) érdemjegye, a szaktanár félévkor és/vagy év végén osztályozó vizsgára kötelezheti. 7. Amennyiben az igazolatlan órák száma egy tanulónál eléri az egyet (1), az osztályfőnök írásban értesíti a szülőket, ha meghaladja az ötöt (5), legalább írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetésben részesül a tanuló. 8. Tíz igazolatlan óra esetén, halmazati szinten legalább írásbeli igazgatói figyelmeztetésben, húsz igazolatlan óra esetén legalább igazgatói intőben részesül a mulasztó. Amennyiben az igazolatlan órák száma eléri a harmincat (30), tanköteles tanuló esetén a tanuló ellen fegyelmi eljárás indul. Amennyiben a tanuló nagykorú és igazolatlan óráinak száma elérte a 30-at és legalább kétszer írásban értesítette a következményekről a tanintézmény, a tanulói jogviszonya (a közoktatásról szóló törvény értelmében) megszűnik. 9. Tíz igazolatlan mulasztás esetén az iskola (11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 20 (4); 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet) értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és a gyermekjóléti szolgálatot. A hiányzások igazolása 1. A tanuló tanóráról vagy kötelező tanórán kívüli foglalkozásról történő hiányzását szülői/nagykorú tanuló esetén tanulói vagy orvosi igazolással kell igazolni.

7 2. A szülő/nagykorú tanuló egy tanévben legfeljebb három alkalmat igazolhat. Egy alkalom egy tanítási napnál nem lehet hosszabb (egy tanítási óra is egy alkalomnak számít.) A 3 alkalmat 3 egymás követő napon is igénybe lehet venni. Ezt a hiányzást legkésőbb a hiányzást követő 2. osztályfőnök órán, de legkésőbb a 11. munkanapon belül a szülőnek / nagykorú tanuló esetén a tanulónak igazolnia kell (e-naplóban, vagy indokolt esetben papír alapú szülői / nagykorú tanulói igazolás formájában). Ellenkező esetben szülői / nagykorú tanulói igazolást nem áll módunkban elfogadni. (A szülői igazolás és a nagykorú tanuló saját jogú igazolása egy kategóriának számít.) 3. A három alkalmon kívül a diák tanulmányi eredményétől függően, maximum 10 tanítási nap terjedelmű távolmaradásra a szülő / nagykorú tanuló előzetes (legalább egy héttel korábbi), írásos kérése alapján az iskola igazgatója adhat engedélyt (távolmaradási engedély). A kérvényt az e- naplón keresztül, vagy indokolt esetben papír alapon az osztályfőnöknek kell benyújtani. Az igazgató a tantestülettel való egyeztetés után dönt a távolmaradás engedélyezéséről. Ez utóbbi időtartam az igazgató által igazolt hiányzásnak tekintendő, és nem számít bele a szülő / nagykorú tanuló által igazolható három alkalomba. 4. Rendkívüli esetben a szülő az egy hetes bejelentési kötelezettséghez képest később is, de a lehető leghamarabb (a hiányzás előtt) kérvényezheti a távolmaradás engedélyezését. (pl. egyéb oktatási intézmények, sportegyesületek, váratlan esemény) Felhívjuk a szülők/ nagykorú tanulók figyelmét arra, hogy minden, tanítási időben zajló magánjellegű programot csak az igazgatói távolmaradási engedély megszerzése után szervezzenek meg, mivel a tanulóknak a tanítási napokon az iskolában kell tartózkodniuk. 5. Igazolt hiányzás esetén a diák a visszaérkezés után (szóbeli vagy írásbeli felelet és házi feladat esetén) tantárgyanként a legközelebbi órán, maximum 3 napon belül hivatkozhat hiányzás miatti készületlenségre. Kérjük a szülőket /nagykorú tanulókat, hogy minden hiányzás esetén minél előbb, lehetőség szerint a hiányzás első napján értesítsék az iskolát. 6. A tanítási óra alól kapott felmentés nem számít hiányzásnak, ha a tanuló a számára a felmentésben kijelölt helyen tartózkodik; ám ellenkező esetben igazolatlanul mulaszt. 7. Betegségből eredő hiányzás után a diák a megérkezését követő legkésőbb második osztályfőnöki órán, de legkésőbb a 11. munkanapon belül köteles az orvosi (pl.: háziorvosi, szakorvosi, egészségügyi intézeti, sportorvosi, kórházi) igazolást bemutatni. Kérjük a szülőket, hogy írják alá az orvosi igazolásokat, ezzel hitelesítve azokat. Az iskola nem fogadja el az igazolást, azaz a teljes hiányzás igazolatlannak számít, ha a tanuló a fenti határidőt túllépi. 8. Amennyiben a hiányzás témazáró dolgozat írásának napjára esik, csak orvosi vagy előzetes szülői igazolás fogadható el. Ennek hiányában a dolgozat érdemjegye automatikusan elégtelen lesz. 9. Hivatalos távolmaradásnak minősül, ezért ugyancsak igazolt hiányzásnak tekintendő: az iskola által vagy azon keresztül szervezett külföldi tanulmányi út, melyet a szaktanár előzetes kérésére és az osztályfőnök előzetes hozzájárulása esetén az igazgató engedélyez; a szaktárgyi versenyek miatti távolmaradás, melyet a szaktanár előzetes kérésére három munkanapig az osztályfőnök, azon túl az osztályfőnök előzetes hozzájárulásával az igazgató engedélyezhet az alábbiak alapján (a három tanítási órát nem meghaladó hiányzás ekkor is fél munkanapnak számít): az OKTV második, ill. harmadik fordulójába jutott tanuló felkészülésére legfeljebb öt-öt munkanap fordulónként és tantárgyanként,

8 egyéb, közlönyben meghirdetett fővárosi, ill. országos verseny döntőjébe jutott tanuló felkészülésére legfeljebb két munkanap, más verseny esetén a részvételhez szükséges idő, a távolmaradás azokról a nem kötelező (az osztályok órarendjében és e-naplójában karikával jelölt) tanítási órákról, amelyekről a szülő előzetesen, írásban úgy nyilatkozott, hogy azokon nem támogatja gyermeke részvételét. Ez a távolmaradás nem számítható bele a tanuló összes hiányzásába. Egyéb vizsgázási kötelezettség miatti távolmaradás. Ilyenek: nyelvvizsga, első alkalommal letett gépjármű vezetői vizsga minden vizsgarésze. A tanulónak minden, hiányzásból eredő lemaradást be kell pótolnia az osztályfőnök/tanár által megszabott határidőig. Az iskola területe tanítási idő alatt csak a portán felmutatott írásos vezetői, vagy osztályfőnöki, osztályfőnök-helyettesi engedéllyel hagyható el. Hiányzások igazolása Az osztályfőnök saját hatáskörben eldönti, hogy a szülői/nagykorú tanuló esetén tanulói, orvosi és igazgatói igazolások közül melyik adható és azt az e-naplóba bejegyzi. 2. számú melléklet A fegyelmi eljárással kapcsolatos szabályok: 1. Fegyelmi eljárás indítható (a fegyelmi vétség elkövetése után legfeljebb három hónapon belül), ha a tanuló a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kötelezettségét megszegi, vagy vét a Házirendben megfogalmazottak ellen. Ez esetben az eljárás során (amennyiben a diák nem vitatja a fegyelmi vétségét) fegyelmi eljárás lefolytatása után, írásban fegyelmi büntetés szabható ki (ld. 2. sz. melléklet 8. pont). Amennyiben a diák vitatja a fegyelmi vétségét, fegyelmi tárgyalás tartható. 2. A fegyelmi tárgyalás kitűzéséről az igazgató dönt. 3. Súlyos fegyelmi vétség esetén a tanulót az iskolába járás alól a fegyelmi tárgyalás időpontjáig felmentheti az igazgató, a tankötelezettség teljesítésére egyedi projektmunkát rendelhet el. 4. A fegyelmi tárgyalások nyilvánosak, melyet menet közben (ügyben érintett diák, vagy képviselője kérésére) zártkörűvé nyilváníthat a fegyelmi bizottság. 5. A fegyelmi tárgyalás résztvevői: levezető elnök; (tagja lehet a bizottságnak) az ügyben érintett személyek; az érintett diákok szülei, képviselői; a fegyelmi bizottság tagjai; hallgatóság. 6. A fegyelmi bizottság összetétele: véleményezési joggal a Diák Önkormányzat 1 képviselője; döntési joggal a nevelő testület 1-3 képviselője, valamint az iskolavezetés 1-3 képviselője ; az intézmény vezetője vagy helyettese, valamint a szakmai referens(ek), törzskar egy tagja az érintett tanuló osztályfőnöke,

9 egy, a fegyelmi ügyben független pedagógus, egy, a tanuló által felkért pedagógus, aki lehet a bizottságban pozíciójából adódóan delegált személy a gyermekvédelmi felelős. Amennyiben egy személy több minőségben van jelen, csökken a bizottság tagjainak a száma, de a bizottságnak minimum 4 fősnek kell lennie. 7. A tárgyalás alapján a fegyelmi bizottság határozatot hoz. A határozatot a fegyelmi bizottság - vezetett jegyzőkönyv alapján - írásba foglalja és erről a szülőket a jegyzőkönyvvezető írásban értesíti. 8. A fegyelmi büntetés szokásos fokozatai megrovás; szigorú megrovás; áthelyezés másik tanulócsoportba vagy osztályba; eltiltás a nappali tagozaton a tanév folytatásától; eltiltás az iskolában a tanév folytatásától; áthelyezés másik iskolába; kizárás az iskolából. Az utóbbi négy pontban meghatározott fegyelmi büntetéseket a fegyelmi bizottság próbaidőre felfüggesztheti. 3. számú melléklet Testnevelés órák, sportfoglalkozások, kondicionáló terem rendje I. Öltözői rend Testnevelés óra kezdetére kötelesek a diákok átöltözve az öltözőben fegyelmezetten várni a szaktanárokat; az öltöző tisztaságáért, rendjéért, felszereléséért minden csoport maga felelős, az öltöző elhagyásakor az adott csoport a felelős a kulturált állapot biztosításáért (csapok elzárása, villany lekapcsolása, tisztaság biztosítása) az öltözőben hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállal az intézmény, az értéktárgyak az óra megkezdése előtt a szaktanárnak átadhatók megőrzésre. II. Tanórai rend a) Tanulói felszerelés Váltóruha (póló; alsó ruházat fiuknak rövidnadrág, lányoknak tornanadrág-; sport-zokni; nem fekete talpú, balesetmentes sportcipő) használata kötelező Ékszer (karóra, testékszer, gyűrű, lógó fülbevaló) viselése tilos b) Tornatermi felszerelés Tornatermi felszerelések rendeltetésszerűen, szaktanári felügyelettel használhatóak Sporteszközöket csak szaktanári engedéllyel lehet használni, kivinni c) Torna- és a kondicionáló terem, sportudvar használata Csak szaktanári engedéllyel használható III. Igazolások a) Egészségügyi felmentés Szakorvosi vélemény és igazolás alapján az iskolaorvos besorolja a tanulót a megfelelő kategóriába:

10 Részleges felmentés (tanórán az ellenjavallt gyakorlatok elhagyásával aktív részvétel), mely esetén a testnevelés óra látogatása kötelező; A (nem iskolai szervezésű) gyógytestnevelési foglalkozáson és testnevelés órákon párhuzamosan történő aktív részvétel, mely esetén a testnevelés óra látogatása kötelező; Teljes felmentés, mely esetén a testnevelés óra látogatása abban az esetben nem kötelező, ha a szülő/nem tankötelezett tanuló az igazgatónak címezve írásban kéri a diák iskolai felügyelet alóli elengedését. Ez esetben az iskola felelősséget nem vállal, nem biztosítja a felügyeletet. b) Élsport Azon sportegyesületben leigazolt tanulókra vonatkozik, akiknek legalább heti 5 (öt) edzésük van és az alábbiak közül az egyik érvényes: Korosztályos kontinensviadalra készülnek; Csapatsportágak esetén első osztályú utánpótlás, tartalék vagy felnőtt bajnokságban játszanak; Egyéni sportágak esetén országos utánpótlás vagy felnőtt ranglistán az élmezőnyben találhatók. A felmentés megadása minden esetben egyéni elbírálás alapján történik. 4. számú melléklet Informatika terem rendje Az informatika termet tanórák után (amennyiben ott nem folyik oktatás) használhatják a diákok az iskolai nyitva tartás szerint; Óraközi szünetekben, az informatika teremben nem lehet tartózkodni; Ettől eltérni informatika szaktanári, illetve igazgatósági engedéllyel lehet; Az oktatáshoz nem szükséges eszközöket a számítástechnika terembe bevinni tilos, (különös tekintettel: étel, ital, táska, kabát, mobiltelefon, MP3-lejátszó, stb.); A szaktanterem tisztaságáért, rendjéért, felszereléséért illetve kulturált állapotban történő elhagyásáért minden diák maga felelős; A számítógépre programot telepíteni, a gépre másolni, vagy onnan törölni tilos illetve pornográf tartalmú oldalak megnyitása fegyelmi vétségnek minősül, és mint ilyen, a VI. pontban meghatározottak érvényesek; A jelszavak védelme minden diák joga és kötelessége, a jelszavakkal történő visszaélés fegyelmi vétségnek minősül és a VI. pontban meghatározottak érvényesek; Számítástechnika órán üzenetküldő programok használata kizárólag tanári utasításra történhet; A számítógépet a használat után a diák köteles minden esetben kikapcsolni. 5. számú melléklet Pénzügyekkel kapcsolatos rendelkezések 1. Alapítványi befizetések Az alapítványi hozzájárulásokat a tanév kezdetekor a szülők által kitöltött és leadott kötelezettségvállalási- nyilatkozatok alapján fizetik a szülők. A befizetés módja: Átutalással az alapítvány számlájára. A számlaszám elérhető az iskola honlapján, és az iskola hirdetőtábláján, valamint a titkárságon. Az alapítványi hozzájárulás mértékét az Iskola Fenntartója határozza meg minden tanév megkezdése előtt. A befizetések rendjéről a Kuratórium dönt. Kedvezményt, fizetéskönnyítést a Kuratórium elnöke egyéni mérlegelés alapján adhat. Az alapítványi hozzájárulás nem tandíj, így a már befizetett valamint a megkezdett tanévre vállalt kötelezettség a szülőket, kötelezettségvállalót köti. Ez alól kivételt jelent azon tanulók köre, akik szeptembere előtt kötöttek szerződést. Az ő esetükre a szerződés erre vonatkozó pontja az irányadó.

11 2. Iskolai befizetések Az iskola pénztárába két módon van lehetőség befizetni: Átutalással az iskola számlájára. Az átutalás közlemény rovatába kell feltüntetni az utalás jogcímét. (pl.: szervezett utak stb.) Készpénzben az iskola pénztárába az iskola titkárságán nyugta vagy bevételi bizonylat ellenében. Az alapítvány és az iskola pénztárának kezelését a kuratórium elnökének valamint az iskola igazgatójának meghatalmazása alapján, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat szellemében a mindenkori iskolatitkár hivatott ellátni.

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola I. rész: Általános rendelkezések 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján Magasabb szintű jogszabályok: Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE 2013 1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013.

Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. HÁZIREND Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend célja... 1 3. A házirend hatálya... 1

Részletesebben

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Házirendje 2013.

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Házirendje 2013. A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium Házirendje 2013. Tartalom 1. A házirend célja és feladata; törvényi háttere... 2 2. A házirend hatálya... 2 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A tanulók jogai... 3

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK: 1. ÁTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 2. TÁVOLMARADÁS,

Részletesebben

DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2013. március 26. Hatálybalépés ideje: 2013. szeptember 01. Visszavonásig érvényes! Aranyi Imre igazgató 1 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Nyíregyházi Széchenyi István. Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola. és Kollégium HÁZIREND

Nyíregyházi Széchenyi István. Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola. és Kollégium HÁZIREND Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium HÁZIREND 2014 1 BEVEZETÉS A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (Nkt.) 25. (2) bekezdése értelmében az

Részletesebben

Vadaskert Általános Iskola

Vadaskert Általános Iskola Vadaskert Általános Iskola 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7. OM 034822 Házirend TARTALOMJEGYZÉK 1. A Házirend célja, hatálya 4 1.1 Törvényi előírások 4 1.2 A Házirend célja 4 2. Tartalmi elemek 5 2.1

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013 A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 2. A házirendbe foglalt előírások

Részletesebben

Az Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje

Az Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje Az Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje A Házirend hatálya kiterjed az intézményben, iskolarendszerben tanulókra, a felnőttképzésben résztvevőkre, a dolgozókra, a szülőkre és az intézménybe

Részletesebben

OM 029374 Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola 3800 Szikszó, Miskolci út 9. Házirend

OM 029374 Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola 3800 Szikszó, Miskolci út 9. Házirend OM 029374 Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola 3800 Szikszó, Miskolci út 9. Házirend Módosításokkal egybeszerkesztett szöveg Utolsó módosítás: 2013. március 27. Elfogadás,

Részletesebben

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE I.A házirend célja A nevelőtestület által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését, a pedagógiai programban foglalt célok megvalósítását

Részletesebben

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE Tartalomjegyzék I. Bevezetés 3 II. A tanulók jogai 3 II.1. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje 3 II.2. A tanulói

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2014. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 3 1.1. A házirend célja... 3 1.2. Általános elvárások... 3 1.3. A házirend feladata... 3 1.4. A

Részletesebben

HÁZIREND. Zsámbéki Premontrei Keresztelő Szent János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HÁZIREND. Zsámbéki Premontrei Keresztelő Szent János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Zsámbéki Premontrei Keresztelő Szent János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIREND 2010 ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KUNGL GYÖRGY IGAZGATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Érdi Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Érdi Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Érdi Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2015. június 12-én a nevelőtestület által elfogadott. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei...

Részletesebben

A GUNDEL KÁROLY VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE 2013/2014

A GUNDEL KÁROLY VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE 2013/2014 A GUNDEL KÁROLY VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE 2013/2014 1097 Budapest, Ecseri út 7. Tel.: 280-6820, 347-2301, 280-6810 Fax.: 347-2302, 348-0171 E-mail: titkarsag@gundeliskola.hu

Részletesebben

A Pilisborosjenői. Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje

A Pilisborosjenői. Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje A Pilisborosjenői Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2015 Tartalomjegyzék Az általános iskolai tagozat házirendje 2 1. Bevezető 2 2. Általános rendelkezések 2 3.

Részletesebben

Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola

Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola HÁZIREND 2014. Tartalomjegyzék II. Jogok és kötelességek...5 1. A tanulók jogai...5 2. Tanulói jogok gyakorlása...6 3. A tanulók kötelességei hogy:...7 III. Az iskola

Részletesebben

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE 1 Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata... 3 A házirend nyilvánossága... 3 A tanulók lelki- és testi egészségének megőrzését szolgáló szabályok...

Részletesebben

A Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola HÁZIRENDJE Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola : 1033 Bp., Szérűskert u. 40. /Fax: 367-3399; 367-1429 @: szeruskert-a@kszki.obuda.hu : www.drszentgyorgyi.hu

Részletesebben

NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Készítette: Dr. Dömötörné Papp Hargita... Hatályba lépés időpontja:... Házirend BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 2 A TANULÓK JOGAI... 2 A TANULÓK

Részletesebben

A Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakközépiskola HÁZIRENDJE

A Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakközépiskola HÁZIRENDJE A Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakközépiskola HÁZIRENDJE Tartalomjegyzék. Általános rész... 2 1.1. A házirend hatálya, érvényessége... 2 1.2. A házirend közzététele... 2 1.3.

Részletesebben

Házirend 2015.május 01-től

Házirend 2015.május 01-től Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Házirend 2015.május 01-től Tartalomjegyzék I. Az intézmény adatai... 3 II. Bevezetés... 4 1. Általános rendelkezések... 4 2. A házirend

Részletesebben

Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HÁZIRENDJE 2013. 1 Tartalom A házirend jogszabályi alapja

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben

A Huszár Gál Gimnázium Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje. 2014-2015-ös tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje. 2014-2015-ös tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014-2015-ös tanév Készítette: Donka Péter igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. A házirendről...

Részletesebben