Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete"

Átírás

1 Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: Tel.:76/ Fax: 76/ /2011. Jegyzőkönyv Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének január 25-én tartott rendes üléséről. Jelen vannak: Füredi János polgármester Lehoczkiné Horváth Zsuzsanna alpolgármester Bagóné Ballun Gyöngyi, Bolyki Zoltán, Bornemisszáné Varga Ilona, Kókai Sándor képviselők Dr. Fazekas István jegyző Galamb Jánosné gazdálkodási főmunkatárs Galamb Anikó igazgatási előadó Balogh Judit jegyzőkönyvezető Ülés helye: Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme, (Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó). Füredi János polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket. Ismertette azt, Ártim János képviselő jelezte, később érkezik, majd mivel 5 képviselő jelen volt megállapította, hogy a Testület határozatképes, így az ülést megnyitotta, s egyidejűleg javaslatot tett jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Bolyki Zoltán és Kókai Sándor képviselők személyében. Végül kérte a képviselő-testületet a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére és a napirendre tett javaslatainak elfogadására. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, egyhangúlag a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét és a napirendet elfogadta (1. számú melléklet). Napirend 1.)Ágasegyháza Község Gazdasági Programja ( ) Előadó: Polgármester 2.) Önkormányzati tulajdonát képező 278 hrsz-ú szolgálati lakás értékesítése, eladási árának meghatározása Előadó: Polgármester, Jegyző 3.)Társasház Alapító Okiratának elfogadása Előadó: Jegyző 4.)KKK KÖZL BIZTONSÁGI pályázat, a Rákóczi úton forgalom csillapítására és a sebesség csökkentésére alkalmas beavatkozások megvalósítására pályázati önrész biztosítása Előadó: Polgármester

2 2 5.)Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének döntése a Településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításának folytatásához Előadó: Polgármester, Jegyző 6.) A képviselő-testület évi munkatervének megvitatása, elfogadása Előadó: Polgármester 7.) A Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulási megállapodás módosításának jóváhagyása Előadó: Polgármester 8.) Belső Ellenőrzési Társulási megállapodás módosításának jóváhagyása Előadó: Polgármester 9.) Köztemető bővítése, Templom halom, mint kegyeleti hely megjelölése Előadó: Polgármester, Jegyző 10.) Egyebek - Tulajdonosi hozzájárulás - Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kezelésében lévő ágasegyházi ingatlanrészek cseréje - Kamatmentes kölcsön ügyben tett fellebbezés - zárt ülés - Társulások - BÁCS-MINOR - TÜKÉSZ Kft. - ÁMK fűtéskorszerűsítési pályázat 1. napirendi pont Tárgya: Ágasegyháza Község Gazdasági Programja ( ) Előadó: Polgármester Füredi János tájékoztatásul elmondta, hogy az írásos előterjesztést (2. számú melléklet) mindenki időben megkapta ben illetve papíralapon is, majd kérte a képviselőket, mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Bolyki Zoltán elmondta, hogy a Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában javasolták annak elfogadását. Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

3 3 1/2011.(I.25.) Ágasegyháza Község Gazdasági Programja ( ) Határozat Ágasegyháza Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester 1/2011. számú előterjesztését és úgy határozott, hogy az előterjesztés mellékleteként megismert Ágasegyháza Község Gazdasági Programját ( ) elfogadja. Határidő: január 31. Felelős: Polgármester 2. napirendi pont Tárgya: Önkormányzati tulajdonát képező 278 hrsz-ú szolgálati lakás értékesítése, eladási árának meghatározása Előadó: Polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést időben mindenki írásban ( ben illetve papíralapon /3 sz. melléklet/) megkapta, majd kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Bolyki Zoltán elmondta, hogy a Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában javasolták annak elfogadását. Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben meghatározott rendelet-tervezetet. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Ágasegyháza Község Képviselő-testületének 1/2011. (I.25.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 9/2009. (V.26.) számú rendeletének a módosítása Ágasegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szó évi LXV. törvény [a továbbiakban: Ötv.] 16. (1) bekezdésében foglalt általános felhatalmazás alapján a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi XVII. törvény 54. (1) és (3), valamint 58. (2)-(4) bekezdéseiben foglaltak végrehajtása céljából az alábbi rendeletet alkotja. 1. Ágasegyháza Község Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 9/2009. (V.26.) számú rendelete [továbbiakban:

4 4 Vagyonrendelet] 26. (2) bekezdés f) pontja a hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép: a 25/A. rende4lkezései által szabályozott esetekben. 2. A Vagyonrendelet az alábbi rendelkezésekkel módosul: 26/A. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő értékesítendő lakásokat, illetve helyiségeket külön határozatban jelöli ki. (2) Az értékesítendő lakást, illetve helyiséget adásvételi szerződés megkötését megelőzően az egylakásos, illetve egy helyiségből álló épület kivételével társasházzá kell alakítani. A társasház alapító okirattervezetének előkészítésébe be kell vonni a leendő tulajdonostársakat (3) Az értékesítendő lakásra elővásárlási jog illeti meg a) a bérlőt b) bérlőtársakat egyenlő arányban (4) Az (1) bekezdés szerinti határozat alapján 30 napon belül eljárva a polgármester gondoskodik a joghatás kiváltására alkalmas ajánlatot közléséről, mely tartalmazza a) a lakás vételárát b) a szerződés megkötésekor fizetendő vételárrészlet mértékét, a részletfizetés időtartamát és a szerződéses kamat mértékét c) a vételár engedmény feltételeit és mértékét (5) Az elővásárlási joggal érintett lakás vételárát a képesített ingatlanvagyon-értékelő által készített szakértő által értéktanúsítványban megállapított likviditási értéken kell meghatározni. (6) A nem lakás céljára szolgáló helyiség, és az elővásárlási joggal nem érintett lakás vételárát a képesített ingatlanvagyon-értékelő által készített szakértő által értéktanúsítványban megállapított forgalmi értéken kell meghatározni. (7) A (6) bekezdésben meghatározott esetekben a szerződés megkötésekor a teljes vételárat kell vevőnek megfizetni. Engedmény vagy részletfizetési kedvezmény nem adható. (8) Az elővásárlási joggal érintett lakás vételárának 10 %-át vevőnek legkésőbb a szerződés megkötésekor kell megfizetnie. (9) A (3) bekezdés szerinti vevőt a teljes vételár és a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő vételárhátralék megfizetésére 10 év részletfizetési kedvezmény megillet meg.. (10) A vételárhátralék erejéig Ágasegyháza Község Önkormányzat javára elidegenítési és terhelési tilalmat, valamint ennek biztosítására jelzálogjogot kell az ingatlannyilvántartásba bejegyezni. (11) A teljes vételárnak a szerződés megkötésekor történő kiegyenlítése esetén vevőt a vételár 90 %-ára 50 %-os árengedmény illeti meg. (12) A jelen -ban külön nem szabályozott kérdésekben a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi XVII. törvény, a társasházakról szóló, évi CXXXIII. törvény és a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és a kihirdetését követő napon a hatályát veszti. 3.

5 5 3. napirendi pont Tárgya: Társasház Alapító Okiratának elfogadása Előadó: Jegyző Dr. Fazekas István jegyző elmondta, hogy az előterjesztést időben mindenki írásban ( ben illetve papíralapon/4. sz. melléklet/) megkapta, majd kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Mivel hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 2/2011.(I.25.) Ágasegyházi, Árpád krt. 22. szám alatti társasház alapító okirata Határozat Ágasegyháza Község Képviselő-testülete megtárgyalta a jegyző 1/ számú előterjesztését és úgy határozott, hogy az előterjesztés mellékleteként megismert alapító okiratnak megfelelően az Ágasegyházi, Árpád krt. 22. szám alatti ingatlanon társasházat hoz létre.. Határidő: azonnal. Felelős: jegyző 4. napirendi pont Tárgya: KKK KÖZL BIZTONSÁGI pályázat, a Rákóczi úton forgalom csillapítására és a sebesség csökkentésére alkalmas beavatkozások megvalósítására pályázati önrész biztosítása Előadó: Polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést időben mindenki írásban ( ben illetve papíralapon/5 számú melléklet) megkapta, elmondta továbbá, hogy három ponton kívánunk forgalomlassítást a fő utcán kialakítani. Első a focipályánál villogó lámpa felszerelésével, az idősek otthonánál és az iskolánál, a főút kiszélesítésével. Az előbbieknél még gyalogátkelőhely felfestését is tervezzük, amennyiben sikeres lesz a pályázatunk. A pályázat benyújtásához szükséges 10 % önerő, melyről valamint a pályázat benyújtásáról a testületnek határozatot kell hoznia. Hozzászólás, kérdés: Bolyki Zoltán elmondta, hogy a Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság ülésen a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában javasolták annak

6 6 elfogadását. Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 3/2011. (I.25.) KKK KÖZL BIZTONSÁGI pályázat, a Rákóczi úton forgalom csillapítására és a sebesség csökkentésére alkalmas beavatkozások megvalósítására pályázati önrész biztosítása Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta az országos közutak átkelési, valamint lakott területekhez közvetlenül kapcsolódó szakaszain forgalomcsillapításra, gyalogosok védelmének növelésére vonatkozó pályázatot és az alábbiak szerint határoz: A KKK KÖZL.-BIZT pályázaton részt kíván venni. Műszaki tartalom: Gyalogátkelőhely középszigettel és sáv elhúzással a Szociális Gondozási Központnál, felvillanó sebességkorlátra figyelmeztető berendezést a focipálya környékén, és az iskola előtt sávelhúzással és középszigettel kiépített sebességcsökkentő beruházást. Bruttó beruházási összeg:..ft. A pályázathoz szükséges önrész:.ft, melyet a 2011.évi költségvetés terhére biztosít. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal Ártim János képviselő 16 óra 15 perckor megérkezett az ülésre. 5. napirendi pont Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének döntése a Településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításának folytatásához Előadó: Polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést mindenki megkapta -be illetve írásban (6. számú melléklet), elmondta továbbá, hogy dönteni kell közpark, piac kialakításában, és a Bajcsy-Zsilinszky út, a volt nádtelep helyén építési telkek kialakításában. Polgármester Úr kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Mivel hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

7 7 4/2011. (I.25.) Településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításának egyeztetése Határozat Ágasegyháza Község Képviselő-testülete a településrendezési terv módosítására vonatkozó Étv 9. (3) bekezdés szerinti államigazgatási szervi egyeztetés alapján a következő döntést hozta: 1.) A településrendezési terv módosítása jóváhagyásának előkészítését a következők szerint kell folytatni: a.) Kossuth utcai közparkra vonatkozó (SZ1 jelű) módosítás szükséges. b.) Piac kijelölésére vonatkozó (SZ2 jelű) módosításra ba.) községháza mellett szükség van c.) Bajcsy-Zsilinszky és Május 1.- u. között tervezett lakóterület (SZ3 jelű) módosítására I. változat nincs szükség 2.) A képviselő-testület egyúttal a tárgyban hozott 30/2010.(IV.03.) számú határozatának b) és c) pontjait visszavonja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 6.) napirendi pont Tárgya: A képviselő-testület évi munkatervének megvitatása, elfogadása Előadó: Polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést mindenki megkapta -be illetve írásban (7. számú melléklet), és kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Ártim János képviselő elmondta, örül, hogy a kitüntető díjak adományozása a májusra tervezett képviselő-testületi ülés napirendi pontja lesz, így lesz idő megfontoltan dönteni. Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 5/2011.(I.25.) A képviselő-testület évi munkatervének elfogadása

8 8 Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Ágasegyháza Község Polgármestere 5/2011. számú előterjesztését, és az abban meghatározott munkatervet változatlan formában elfogadta. Határidő: értelemszerűen Felelős: Ágasegyháza Község Polgármestere 7. napirendi pont Tárgya: A Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulási megállapodás módosításának jóváhagyása Előadó: Polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést mindenki időben megkapta (8. számú melléklet), majd kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Mivel hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 6/2011. (I.25.) A Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulási megállapodás módosításának jóváhagyása Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulási megállapodást az előterjesztés szerinti változatlan formában elfogadja. Felelős: Füredi János polgármester Határidő: január napirendi pont Tárgya: Belső Ellenőrzési Társulási megállapodás módosításának jóváhagyása Előadó: Polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést mindenki megkapta írásban (9. számú melléklet), és kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket.

9 9 Hozzászólás, kérdés: Mivel hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 7/2011. (I.25.) Belső Ellenőrzési Társulási megállapodás módosításának jóváhagyása Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Belső Ellenőrzési Társulási megállapodást a melléklet szerinti változatlan tartalommal jóváhagyja.. Felelős: Füredi János polgármester Határidő: január ) napirendi pont Tárgya: Köztemető bővítése, Templom halom, mint kegyeleti hely megjelölése Előadó: Polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést mindenki megkapta írásban (10. számú melléklet), elmondta továbbá, hogy bővíteni kell a temetőt, mivel településünk sajnos elöregedett. A munkálatokat időben el kellet kezdeni a fakivágással, mivel a terület kitisztítása, bekerítése hosszabb időt vesz igénybe. Polgármester Úr kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Mivel hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 8/2011. (I.25.) A Köztemető bővítése céljából szükséges intézkedések Határozat Ágasegyháza Község Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester és a jegyző 8/2011. számú előterjesztését és úgy határozott, hogy az ágasegyházi 1. helyrajzi számú ingatlanon található köztemető bővítése céljából szükséges intézkedéseket a polgármester és a jegyző tegyék meg, kezdeményezzék a megfelelő tárgyalások és eljárások lefolytatását,

10 10 tegyék meg a feladat- és hatáskörükbe tartozó jognyilatkozatokat. Határidő: március 31. Felelős: polgármester, jegyző Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést mindenki megkapta írásban (11. számú melléklet), elmondta továbbá hogy a Bajcsy-Zsilinszky út mellet terült el a régi Ágasegyháza, ahol az első templom állt, és itt kívánunk emlékhelyet kialakítani, ami idegenforgalmi szempontból is jó a településnek. Polgármester Úr kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Mivel hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 9/2011. (I.25.) A középkori Ágasegyháza helyének megjelölése, emlékhellyé nyilvánítása Határozat Ágasegyháza Község Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester és a jegyző 9/2011. számú előterjesztését, és úgy határozott, hogy az ágasegyházi 059/35, 059/36, 059/37, 059/38, 059/39, 059/40, helyrajzi számok alatt nyilvántartott ingatlanokon található terület emlékhellyé nyilvánítását kezdeményezi, és a terület méltó megjelöléséhez szükséges erkölcsi és anyagi alapok megteremtése céljából gyűjtést szervez. Határidő: március 31. Felelős: polgármester, jegyző Tárgya: Egyebek 1./Tulajdonosi hozzájárulás Előadó: Polgármester 9. napirendi pont Füredi János polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy Izsák Város pályázni kíván a szennyvíztisztító telep korszerűsítésére. Ehhez Ágasegyháza és Orgovány tulajdonosi hozzájárulására van szüksége. Ugyanakkor további tárgyalások során Ágasegyháza tulajdonrészt kíván szerezni, hogy legyen szavazata az üzemeltetésben is. Ártim János képviselő elmondta, hogy Izsák nem képzett tartalékot, illetve a befizetett összeg sorsáról nem tudunk.

11 11 Dr. Fazekas István jegyző elmondta tárgyalásokat kívánunk folytatni tulajdon rész szerzésére, ha meglesz a felügyelőbizottságban is részt kívánunk venni. Mint résztulajdonosok már könnyebb helyzetben leszünk a tárgyalásoknál, mindegy hogy Izsák, vagy a Bácsvíz fogja üzemeltetni a szennyvíztelepet. Füredi János polgármester elmondta, hogy mindenképpen arra kell törekednünk, hogy döntési jogunk legyen. Polgármester Úr kérte a képviselőket, hozzájárulnak-e ahhoz, hogy a tulajdonosi hozzájárulásunkat adjuk Izsák Városának a szennyvíztelep korszerűsítésére benyújtandó pályázatához. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 10/2011. (I.25.) Tulajdonosi hozzájárulás 2./ Ingatlancsere Előadó: Polgármester Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a tulajdonosi hozzájárulás megadásához Izsák Város által a szennyvíztelem korszerűsítésére benyújtandó pályázatához. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Füredi János polgármester ismertette a jegyzőkönyv 12 számú melléklete szerint Tollár Tibornak írt levelet Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kezelésében lévő ágasegyházi ingatlanrészek cseréje tárgyában. Polgármester Úr kérte a képviselőket, támogassák az elhangzottakat. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag támogatta az ez elhangzottakat. 3./Kamatmentes kölcsön ügyben tett fellebbezés Előadó: Polgármester Füredi János polgármester a napirendi pont megtárgyalására zárt ülést rendelt el. 4./ Társulások Előadó: Polgármester Füredi János polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy annak olyan társulásaink, akiknek súlyos pénzeket fizetünk ki tagdíjként évente. Polgármester Úr véleménye az, hogy ha a helyi

12 12 civil szervezeteinket, alapítványainkat nem tudjuk támogatni, akkor olyan társulásoknak nem biztos, hagy részesei legyünk, ami a települést nem juttatja előbbre. Polgármester Úr kérte a képviselőket, támogassák, abban, hogy a Főplébánia Karitász Alapítvány által működtetett RÉV Szenvedélybetegsegítő Szolgálat Társulásból és a Kincsem Lovas Klaszter társulásból kilépjen a község. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag támogatta az ez elhangzottakat. 5./BÁCS-MINOR Előadó: Polgármester Füredi János polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy felbontották az Önkormányzatnál december 31-ig munkavédelmi tevékenységet ellátó BÁCS-MINORRAL, mivel évre 540 ezer Ft. árajánlatot adott e tevékenység ellátására. Önkormányzatunknak a nehéz gazdasági helyzetben nagyon meg kell nézni mire, mennyi pénzt tud kiadni, főleg, ha ugyan azt a tevékenységet sokkal kevesebbért, 200 ezer Ft-ért is el tudja végeztetni, és ebbe az összegben nem csak munkavédelmet, hanem tűzvédelmet is ellátják. Ezt a feladatot az izsáki Dubecz Sándor Úr vállalta el. Polgármester Úr kérte a képviselőket, hogy támogassák döntését. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 12/2011. (I.25.) BÁCS-MINOR Bt-vel kötött Vállalkozási Szerződés felmondás Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Polgármester javaslatával és a BÁCS-MINOR Bt-vel megkötött vállalkozási szerződést azonnali hatállyal felmondja. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester 6./TÜKÉSZ Kft. Előadó: Polgármester Füredi János polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy hasonló a helyzet az előző napirendi pontban elhangzottakkal, de a Tükész Kft-vel tűzoltó készülékek ellenőrzésére kötött szerződés eleve szabálytalan volt, mivel a szolgáltatásokat nem az írta alá, mint aki a szerződést kötötte. Polgármester Úr kérte a képviselőket, hogy támogassák döntését.

13 13 Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 13/2011. (I.25.) TÜKÉSZ Kft-vel kötött vállalkozási Szerződés felmondás Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Polgármester javaslatával és a TÜKÉSZ Kft-vel án megkötött vállalkozási szerződést azonnali hatállyal felmondja. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester 7./ÁMK fűtéskorszerűsítési pályázata Előadó: Polgármester Füredi János polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az iskola fűtéskorszerűsítésére benyújtott pályázatot megnyerte a község Ft összegben. Nagyon spórolnunk kell az önrész kigazdálkodására. Ebben kérem a képviselők segítségét, közös érdekünk, hogy minél hamarabb elkezdjük a munkálatokat. Ártim János képviselő elmondta, hogy a sikeres pályázat nem azt jelenti, hogy teljesen fel lesz újítva az iskola, csak a nyílászárók cseréje és a fűtés korszerűsítése lesz megvalósítva. Bízunk abba, hogy a munkálatok elvégzése után ez fog látszani a fűtésszámlánkon is. Köszönjük mindenkinek, akik a pályázat elkészítésébe részt vettek. Füredi János polgármester, mivel egyéb kérdés, bejelentés nem volt, megköszönte a részvételt, és az ülést bezárta. Kmf. Füredi János Polgármester Dr. Fazekas István Jegyző Balogh Judit jegyzőkönyvvezető A jegyzőkönyvet hitelesítik: Bolyki Zoltán Kókai Sándor

14 14 Ágasegyháza Község Polgármestere 1. számú melléklet 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: Tel.:76/ Fax: 76/ /2011. Kt. ülés M E G H Í V Ó Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 25-én 16 órakor rendes ülést tart, melyre ezúton meghívom. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Napirend 1.)Ágasegyháza Község Gazdasági Programja ( ) Előadó: Polgármester 2.) Önkormányzati tulajdonát képező 278 hrsz-ú szolgálati lakás értékesítése, eladási árának meghatározása Előadó: Polgármester 3.)Társasház Alapító Okiratának elfogadása Előadó: Polgármester 4.)KKK KÖZL BIZTONSÁGI pályázat, a Rákóczi úton forgalom csillapítására és a sebesség csökkentésére alkalmas beavatkozások megvalósítására pályázati önrész biztosítása Előadó: Polgármester 5.)Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének döntése a Településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításának folytatásához Előadó: Polgármester 6.) A képviselő-testület évi munkatervének megvitatása, elfogadása Előadó: Polgármester 7.) A Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulási megállapodás módosításának jóváhagyása Előadó: Polgármester 8.) Belső Ellenőrzési Társulási megállapodás módosításának jóváhagyása Előadó: Polgármester

15 15 9.) Köztemető bővítése, Templom halom, mint kegyeleti hely megjelölése 10.) Egyebek - Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kezelésében lévő ágasegyházi ingatlanrészek cseréje Ágasegyháza, január 21. Füredi János polgármester

16 16 2. számú melléklet Ágasegyháza Község Polgármestere 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: Tel.:76/ Fax: 76/ /2011. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület január 25-i ülésére Tárgy: Ágasegyháza Község Gazdasági Programja Tisztelt Képviselő-testület! A gazdasági program megállapítása a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény [Ötv.] 10. (1) bekezdés d) pontja alapján a képviselő-testületek kizárólagos hatáskörébe tartozik oly módon, hogy az Ötv. 91. (6) (7) bekezdései annak kötelező tartalmi kellékeit is meghatározzák. Az eltérést nem engedő törvényi szabályozás általános célja az, hogy fokozza az önkormányzatok felelősségét, biztosítsa az ésszerű, célirányos, fegyelmezett és takarékos gazdálkodás követelményeinek érvényesülését. A gazdasági program a képviselőtestület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szól, s így annak rendeltetése, hogy az önkormányzat(ok) részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével - a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az önkormányzat(ok) által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adó politika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete előzetesen megismerte a gazdasági programra vonatkozó elképzeléseket. A koncepciót megvitatása céljából az interneten keresztül is bemutattuk. Az előterjesztésben található Gazdasági program-tervezet ennek felhasználásával készült el. Kérem a testületet, hogy ismételt megvitatás után a határozattervezetben foglaltak szerint szíveskedjenek az előterjesztés mellékletét képező Gazdasági Programot elfogadni. Ágasegyháza, január 24. Határozattervezet:.../2011. (I.25.) Kt. számú határozata Füredi János polgármester Tárgy: Ágasegyháza Község Gazdasági Programja ( ) Ágasegyháza Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester / számú előterjesztését és úgy határozott, hogy az előterjesztés mellékleteként megismert Ágasegyháza Község Gazdasági Programját ( ) elfogadja. Határidő: január 31. Felelős: Polgármester

17 17 Ágasegyháza Község Gazdasági Programja ( ) A gazdasági program megállapítása a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény [Ötv.] 10. (1) bekezdés d) pontja alapján a képviselő-testületek kizárólagos hatáskörébe tartozik oly módon, hogy az Ötv. 91. (6) (7) bekezdései annak kötelező tartalmi kellékeit is meghatározzák. Az eltérést nem engedő törvényi szabályozás általános célja az, hogy fokozza az önkormányzatok felelősségét, biztosítsa az ésszerű, célirányos, fegyelmezett és takarékos gazdálkodás követelményeinek érvényesülését. A gazdasági program a képviselőtestület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szól, s így annak rendeltetése, hogy az önkormányzat(ok) részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével - a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az önkormányzat(ok) által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adó politika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat I. Ágasegyháza természeti adottságai, gazdasági szerkezete, népessége Ágasegyháza Bács-Kiskun megye északi részén, a megyeszékhely központjától 21 kilométerre fekvő, annak agglomerációjához tartozó, teljes infrastruktúrával rendelkező, közép-homokhátsági település. Nevének első írásos felbukkanása ugyan Anjou-kori 1353-ra tehető, ám területe már az avarkorban lakott volt. A középkori Ágasegyháza virágzása a 15., pusztulása a 16. század végére tehető. A török hadak főirányába eső települést évszázadokig valamelyik mezőváros főleg Kecskemét pusztájaként tartották számon. A 19. század derekától Ágasegyháza egyre sűrűbben lakottá vált, területén a 20. század folyamán összefüggő tanyarendszerek alakultak ki, megjelentek az iskolák, a mezőgazdasági vállalkozások. A település óta önálló. Centruma középkori elhelyezkedéséhez képest jelentős mértékben nyugati irányban eltolódott, s belterületének nagysága számottevő mértékben megnőtt, úthálózata, infrastruktúrája folyamatosan de főleg az 1990-es évektől számított időszaktól szinte teljes egészében kiépült. Ágasegyháza területe jelenleg összesen hektár, melyből 157 bel-, hektár pedig külterületnek minősül. Állandó lakosainak száma januári 1-én 1932 fő. Közülük fő bel-, 495 fő pedig külterületen él. A település természeti adottságait értékelve megállapítható, hogy azok csak speciális körültekintő tapasztalás által honosított művelési kultúrák vonatkozásában minősíthetők kedvezőnek. A talaj változó összetételű, nagyrészt alacsony aranykorona értékű, vízhiányos homok, de megtalálható az agyagos nádas is. Az éghajlat erősen kontinentális, mérsékelten meleg, a napsütéses órák száma eléri az évi 2100-at. Gyakori a hosszantartó nyári szárazság, aszály, és a kemény téli hideg. Folyóvize nincs, felszíni vízforrása a csapadék. A valamikori kis tavakat, mocsarakat, az elzárt laposokban kialakuló természetes állóvizeket (ágasegyházi tavak) az 1970-es évek elején lecsapolták, megváltoztatva ezzel a talaj vízháztartását, valamint a növény- és állatvilág összetételét. A településen művelésben tartott területnagyság: hektár. Ennek legnagyobb része erdő , ha, szántó 909, ha, gyep művelési ágban a legelő nagysága 998 ha, a rét 580 ha, nádas

18 18 területe 459 ha, a kivett terület 422 ha, a szőlő terület 240 ha és folyamatosan csökken, gyümölcsös 25 ha, megjelent új művelési ágként a halastó 0,5 hektárral. (Az önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági művelési ágban nyilvántartott földterület nagysága 96 hektár, melynek nagy részét szétaprózott birtoktestek formájában található.) Külön figyelmet kell szentelni a természeti oltalom alatt álló területeknek, melyeknek nagysága hektár, a megművelhető földek közel egyharmada. A település életét, gazdasági lehetőségeit így nagyban meghatározza az, hogy területének közel egyharmadát mint az állami tulajdonú vagyon kezelője a Kiskunsági Nemzeti Park birtokolja. Ez a körülmény is jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy Ágasegyházán az állami és szövetkezeti tulajdon privatizációját követően nem volt esélye a tanyasi gazdálkodás rekonstrukciójának. A tanyasi életmód élettere ezért leszűkült, a tanyák nagy része így elsorvadt, kisebb részben a hagyományos funkciója elveszett, s az ingatlant külföldiek (németek, hollandok, osztrákok, svájciak), belföldiek nyaralási, vagy átmeneti tartózkodás céljából felvásárolták. A község külterületén ma is mintegy háromszáz tanya van, 80 százalékuk villamosított. Az elhalálozások, az elöregedés, a faluba való beköltözés, a tanyasi életforma népszerűtlensége és egyéb okok miatt szinte megszűntek a gazdálkodó, önfenntartó, vagy árutermelő tanyák. Jórészt ezzel magyarázható a (csak) mezőgazdaságból élők alacsony számaránya. Döntő jelentőséget azonban mégis annak kell tulajdonítani, hogy az Ágasegyházán a kedvezőnek egyébként sem nevezhető természeti adottságok mezőgazdasági szempontból előnyös befolyásolásához különösen a nagyüzemi gazdálkodás szétesését követően az átlagot meghaladó mértékű befektetésre lett volna szükség. A valóságban viszont inkább tőkekivonás történt. Az eredmény pedig ismert: a tőkehiány következtében a kisgazdaságok életképtelenné, a közepes méretűek versenyképtelenné váltak. Önellátó mezőgazdaági tevékenységgel jelenleg 5 fő vállalkozó foglalkozik. A működő gazdaságok gépállománya hiányos, korszerűtlen, a növényvédelem és állattartás költségei magasak, az értékesítés problémás és ráfizetéses. A szántóföldi kultúrák közül elsősorban a takarmánynövények (tritikále, árpa, rozs, lucerna) termesztése a jellemző. A jobb földeken kukoricát, napraforgót és burgonyát is termelnek. Az állattartás eltolódott a juh állomány növekedésének irányában, a legeltetés és a kisebb mennyiségű táp és takarmány szükségletnek köszönhetően. A kistermelők által tartott szarvasmarha és sertés állomány feltűnő csökkenése gazdasági okokra vezethető vissza, mivel a versenyképes előállítási költségek igen magasak. Az állattartásban az állatlétszám csökkenése érezhető. A talaj rossz minősége, valamint a befektetések hiánya miatt a - magasabb kultúrák helyett - az állattartás a juh állomány növekedése irányában eltolódott, a legeltetés és a kisebb mennyiségű táp és takarmány szükségletnek köszönhetően. A kistermelők által tartott szarvasmarha és sertés állomány feltűnő csökkenése gazdasági okokra vezethető vissza, mivel a versenyképes előállítási költségek igen magasak. Az állattartás jövőbeni fejlődése, a termelékenység növelése és gazdaságossága a nagyobb állatlétszámú telepen valósítható meg, amelyben a nemzeti és uniós támogatások igényelhetők. A jobb földeken kukoricát, napraforgót és burgonyát is termelnek. A kedvezőtlen körülmények ellenére sem jelenthető ki azonban, hogy az ágasegyházi termőföld piaci értéke az utóbbi években jelentős mértékben romlott volna. Igaz, a piac szűk, az árak nyomottak, de ha jellemző paramétereket összevetjük, elmondható, hogy a településre jellemző mérőszámok negatív irányban nem térnek el az országos tendenciáktól. Ugyanakkor az ágasegyházi (nem csak termőföld művelési ágban nyilvántartott) ingatlanok kapcsán általánosságban az is megállapítható, hogy azok döntően a település kedvező fekvésének és infrastruktúrájának betudható okok miatt viszonylagosan piacképesek és egy elfogadható szinten értékesíthetők.

19 19 Ugyancsak az összehasonlító adatok tükrében érdemes vizsgálni a település demográfiai jellemzőit is, melyekből leszűrhető első és legfontosabb következtetés az, hogy Ágasegyháza állandó lakosainak száma az elmúlt évek kedvezőtlen hatásai ellenére sem csökkent. Ezt a körülményt nem belső okok (az évi házasságkötések száma átlagosan 5, a születések száma 17, a halálozásoké 30), hanem sokkal inkább Ágasegyháza befogadó jellege biztosítja. Az férfit és 1002 nőt számláló település állandó lakosainak életkor szerinti megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti: 0 10 év közötti 211 fő év közötti 223 fő év közötti 548 fő év közötti 572 fő 60 év feletti 378 fő Összesen: fő A legmagasabb iskolai végzettségre utaló adatok forrásai nem KSH dokumentumok, inkább csak becslések eredményei. Ezek szerint a felnőtt lakosság 60 százalékának általános iskolai nyolc osztályos, százalékának középfokú, szakmunkás és 5-5,5 százalékának felsőfokú végzettsége van. Az értelmiség alacsony aránya a munkalehetőségek hiányával, a megyeszékhely közelségével, a fiatalok nagyfokú mobilitásával, a közfeladatoktól való óvatos visszahúzódása, pedig részben érdektelenséggel magyarázható. Tapasztalati adatok alapján valószínűsíthető, hogy a munkaviszonyban állók és munkát keresők körében egyaránt növekedni fog a tanulásra való motiváltság, főleg a munkaerőpiacra való bekerülés, illetve a bennmaradás esélyeinek növelése miatt. Ennek nem mond ellent az a tény, hogy pillanatnyilag még van piaca a szaktudás nélküli, egyszerű műveletekre gyorsan betanítható, összeszerelő részműveleteket végző, minimálbéren alkalmazott és érdekképviselet nélküli munkaerőnek. Az adóbevallók aránya az aktív korú népességen belül megközelítően 67 százalék. A családi háztartások jövedelmének nagy részét a szolgáltatások /villany, gáz, víz, csatorna, telefon/ és a boltban vásárolt élelmiszerek, háztartási cikkek kötik le. A regisztrálható felhalmozás és megtakarítás kismértékű. Az eladó lakóházak 7-10 millió forint közötti árakon cserélnek gazdát. A községben a lakosság megtakarítása kismértékű, egyre kevesebben kezdenek új ház építésébe, mert kedvezőtlenek az építési feltételek (növekvő építési telekár, szigorított hitelfelvételi lehetőség). A településünk vállalkozóinak száma 66 fő. Ez a szám jelentősen kevesebb az előző ( közötti) időszak adatához képest. Ennek legfőbb oka, a vállalkozásokat súlytó gazdasági válság. A 66 fő vállalkozó közül 6 fő vállalkozó tart alkalmazottat, 123 főt foglalkoztat. A munkanélküliek száma 80 fő körül van annak ellenére, hogy az önkormányzat évben a 100%-os foglalkoztatást biztosított az álláskeresők körében. A munkanélküliek közül 48 fő férfi, 39 fő nő. Önkormányzati rendszeres támogatásban (rendszeres szociális segély, közgyógyellátás, időskorúak járadéka, lakásfenntartási támogatás és ápolási díj) részesül 104 fő. A humánerőforrások és a munkanélküliség vizsgálatár megelőzően érdemes utalni az önkormányzati feladatellátás legfontosabb összetevőire is, melyek közül kiemelhető:

20 20 - Az általános iskolai oktatás augusztus1 napjától intézményi társulás - Ágasegyháza Orgovány Községek Közoktatási Intézményfenntartó Társulása - keretei között működik Az iskola tanulóinak száma 160 fő, akik 8 évfolyamon tanulhatnak, egy tanulószoba és kettő napközis csoporttal. - A kétcsoportos óvodában 64 kisgyermekkel foglalkoznak. Az óvoda épületének teljes felújítása fűtéskorszerűsítés, nyílászáró cserék, részleges akadálymentesítés, a vizesblokkok teljes felújítása, burkolás évben megtörtént. - Az egészségügyi ellátórendszerhez tartozik a vállalkozó háziorvos és szintén vállalkozó fogorvos és a hozzájuk tartozó nővéri szolgálat. A körzeti védőnői feladatokat egy fő főállású védőnő alkalmazásával továbbra is önállóan biztosítjuk.. - A háziorvosi ügyeletet és gyermekorvosi ügyeletet a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás keretein belül látjuk el. - A Szociális Gondozási Központ biztosítja a teljes idős ellátást. Az intézmény önállóan biztosítja a szociális étkeztetést, az idősek nappali ellátását és két körzetben a tanyagondnoki szolgáltatást. A házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a családsegítést és gyermekjóléti szolgálat és támogató szolgálat ellátása a Kecskemét és Térsége Többcélú Társuláson keresztül Kerekegyháza és Térsége mikro társulás keretében történik. - A közösségi, közművelődési, kulturális, sport feladatok ellátása a Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok intézmény keretében történik. Az intézmény integrált közösségi szolgáltató térként működik 2011 évtől. Az előző évben a faluház épületének teljes felújítása megtörtén, így egy európai színvonalú közösségi tér várja a település valamennyi lakóját programjaira. Ez az intézményünk ad otthont a könyvtári feladatok ellátásának is, azonban ezt a tevékenységet a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás keretein belül biztosítjuk. - Önkormányzati tulajdonban van a kiváló talajú, felújított öltözőhelyiséges, lelátók nélküli füves labdarúgópálya. A sportolás további lehetőségeit biztosítja a Sportcsarnok, és a bitumenes kézilabdapálya. - A helyi közbiztonsági feladatokat a Kecskeméti Rendőrkapitányság és a Polgárőrség látja el. A község a tanyák védelmét egy terepjáró NIVA gépkocsival, és 40 db mobil telefonnal próbálja segíteni. - A községben három alapítvány, és hét egyesület, civil szervezet működik. - A település lakói többségében római katolikus, és református vallásúak, kevés számban előfordul evangélikus, görög katolikus és egyéb vallású is. A katolikus hívőknek templomuk, a református hívőknek imaházuk van. A lakosság szükségleteit kiszolgáló intézményrendszer a település méreteihez képest kiterjedtnek minősíthető. Az önkormányzat tartja fenn a Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok intézményét és a Szociális Gondozási Központot. Ugyancsak az önkormányzat gondoskodik részben közvetlenül, részben társulásai, vagy egyéb megállapodások alapján az alapfokú oktatási intézmények (óvoda és 8 osztályos általános iskola), az egészségügyi, kommunális és szociális ellátórendszer működtetéséről, valamint a szabadidős tevékenységgel kapcsolatos létesítmények fenntartásáról.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 1/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv 3/2013. Napirend 1.) Ágasegyháza Község Önkormányzat évi közbeszerzési terve Előadó: Polgármester. I.

Jegyzőkönyv 3/2013. Napirend 1.) Ágasegyháza Község Önkormányzat évi közbeszerzési terve Előadó: Polgármester. I. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 3/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ülés helye: Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme (Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó).

Jegyzőkönyv. Ülés helye: Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme (Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó). Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 7/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu.

6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu. Ágasegyháza Község Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült: Ágasegyháza

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend. 2.) Az Ágasegyházáért Alapítvány alapító okiratának módosítása Előadó: Polgármester

Jegyzőkönyv. Napirend. 2.) Az Ágasegyházáért Alapítvány alapító okiratának módosítása Előadó: Polgármester Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 8/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület Összevont Bizottságainak 2011.március 29-én tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület Összevont Bizottságainak 2011.március 29-én tartott üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület Összevont Bizottságainak 2011.március 29-én tartott üléséről. Jelen vannak: Bolyki

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 1/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. január 30-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. február 12-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület Összevont Bizottságainak 2010.december 14-én tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület Összevont Bizottságainak 2010.december 14-én tartott üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület Összevont Bizottságainak 2010.december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő: Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 40-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 19-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza.

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010.(XII.30.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007.(IV.02.) rendeletének módosításáról Endrefalva Község Önkormányzata

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester Baglad Község Önkormányzata képviselő-testületének 20/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Baglad Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ JEGYZŐKÖNYV, b./ TÁRGYSOROZATA c./ HATÁROZATA 1-5/2013.(I.30.) ÖK. sz. d./ RENDELETE 1 /2013. (II.6.) ÖK.

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről 443-6/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. június 21-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-én tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Németh Sándorné, Bolevácz Zoltán Józsefné

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről Helye: Közösségi ház, 2473. Vál, Vajda János u. 16. Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

Napirend. 3.) Dr. Fazekas István jegyző, mint köztisztviselő teljesítményének értékelése Előadó: Polgármester

Napirend. 3.) Dr. Fazekas István jegyző, mint köztisztviselő teljesítményének értékelése Előadó: Polgármester Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 12/2012. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális

Részletesebben

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. április 30-án 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 640-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 178 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2013. június 26. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Hercegfalvi

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 26-án megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 26-án megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. március 26-án megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly Gyula

Részletesebben

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők.

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-5/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 12-én (kedden) 9.00 órakor a Katafa,

Részletesebben

Hárskút község Önkormányzata. : Hárskút, Fő utca 10. /fax: 06/88/ Jegyzőkönyv

Hárskút község Önkormányzata. : Hárskút, Fő utca 10. /fax: 06/88/ Jegyzőkönyv Hárskút község Önkormányzata : 8442. Hárskút, Fő utca 10. /fax: 06/88/272-916 e-mail: harskutonkor@invitel.hu Jegyzőkönyv Készült Hárskút Község Önkormányzat képviselő-testületi ülésén, 2013. október 10-én,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ülés helye: Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme (Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó).

Jegyzőkönyv. Ülés helye: Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme (Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó). Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 15/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v KUNSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10.. sz.. jjegyzőkönyve 2013.. VI.. 27-én megtartott rendkíívüllii nyííllt üllésérőll J e g y z ő k ö n y v Készült a Kunszállás Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről 170/2/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 2/2014.(II.28.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2016. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2016. április 6-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 46. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZAT: 46/2016.(IV.6.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mely készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 21-én megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Mely készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 21-én megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Mely készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 21-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen vannak:

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat. 264/6/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3 - án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 36/2015.(VI.3.) kt. határozat. 37/2015.(VI.3.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-én órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-én órakor megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25-én 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Nagy András polgármester Patyi Norbert alpolgármester

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL Ercsi Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

2/2006. /III.1./ rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

2/2006. /III.1./ rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről 2/2006. /III.1./ rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Kisvárda Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó igény benyújtására. Dr. Herczeg Tibor

Tárgy: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó igény benyújtására. Dr. Herczeg Tibor ELŐTERJESZTÉS VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. MÁJUS 26-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1385-4/2015/V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 24. számú Jegyzőkönyv ének 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/1994. (VI.30.) számú rendelete

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/1994. (VI.30.) számú rendelete PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/1994. (VI.30.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről. (Egységes szerkezetbe foglalva) A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület február 19-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület február 19-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. február 19-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 10-14. TARTALOMJEGYZÉK 10/2014.(II.19.) ÖH. Szank

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE szeptember 09-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE szeptember 09-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 09-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 93/2014.(IX.09.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. március 18-án 19 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. március 18-án 19 órakor megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. március 18-án 19 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TATÓ Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Eplény község közép- és hosszú

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

Nagyecsed Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testület. 19 /1995.(XII.01.)KT. számú. r e n d e l e t e

Nagyecsed Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testület. 19 /1995.(XII.01.)KT. számú. r e n d e l e t e Nagyecsed Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testület 19 /1995.(XII.01.)KT. számú r e n d e l e t e Önkormányzati lakások elidegenítésének szabályairól (egységes szerkezetben a módosító 20/1996. (VIII.6.)

Részletesebben

Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 3 án 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásáról. I k l ó d b ö r d ő c e

Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 3 án 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásáról. I k l ó d b ö r d ő c e J e g y z ők ö n y v : K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 3 án 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásáról Az ülés helye: IKSZT épület I k l ó d b ö

Részletesebben

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről K I V O N A T Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2013. (VI.17.) Kt. számú határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 10-én tartott képviselő-testületi ülésről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 10-én tartott képviselő-testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 10-én tartott képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Molnár Zoltán polgármester Juhász Imre alpolgármester

Részletesebben