Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete"

Átírás

1 Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: Tel.:76/ Fax: 76/ /2011. Jegyzőkönyv Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének január 25-én tartott rendes üléséről. Jelen vannak: Füredi János polgármester Lehoczkiné Horváth Zsuzsanna alpolgármester Bagóné Ballun Gyöngyi, Bolyki Zoltán, Bornemisszáné Varga Ilona, Kókai Sándor képviselők Dr. Fazekas István jegyző Galamb Jánosné gazdálkodási főmunkatárs Galamb Anikó igazgatási előadó Balogh Judit jegyzőkönyvezető Ülés helye: Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme, (Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó). Füredi János polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket. Ismertette azt, Ártim János képviselő jelezte, később érkezik, majd mivel 5 képviselő jelen volt megállapította, hogy a Testület határozatképes, így az ülést megnyitotta, s egyidejűleg javaslatot tett jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Bolyki Zoltán és Kókai Sándor képviselők személyében. Végül kérte a képviselő-testületet a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére és a napirendre tett javaslatainak elfogadására. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, egyhangúlag a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét és a napirendet elfogadta (1. számú melléklet). Napirend 1.)Ágasegyháza Község Gazdasági Programja ( ) Előadó: Polgármester 2.) Önkormányzati tulajdonát képező 278 hrsz-ú szolgálati lakás értékesítése, eladási árának meghatározása Előadó: Polgármester, Jegyző 3.)Társasház Alapító Okiratának elfogadása Előadó: Jegyző 4.)KKK KÖZL BIZTONSÁGI pályázat, a Rákóczi úton forgalom csillapítására és a sebesség csökkentésére alkalmas beavatkozások megvalósítására pályázati önrész biztosítása Előadó: Polgármester

2 2 5.)Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének döntése a Településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításának folytatásához Előadó: Polgármester, Jegyző 6.) A képviselő-testület évi munkatervének megvitatása, elfogadása Előadó: Polgármester 7.) A Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulási megállapodás módosításának jóváhagyása Előadó: Polgármester 8.) Belső Ellenőrzési Társulási megállapodás módosításának jóváhagyása Előadó: Polgármester 9.) Köztemető bővítése, Templom halom, mint kegyeleti hely megjelölése Előadó: Polgármester, Jegyző 10.) Egyebek - Tulajdonosi hozzájárulás - Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kezelésében lévő ágasegyházi ingatlanrészek cseréje - Kamatmentes kölcsön ügyben tett fellebbezés - zárt ülés - Társulások - BÁCS-MINOR - TÜKÉSZ Kft. - ÁMK fűtéskorszerűsítési pályázat 1. napirendi pont Tárgya: Ágasegyháza Község Gazdasági Programja ( ) Előadó: Polgármester Füredi János tájékoztatásul elmondta, hogy az írásos előterjesztést (2. számú melléklet) mindenki időben megkapta ben illetve papíralapon is, majd kérte a képviselőket, mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Bolyki Zoltán elmondta, hogy a Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában javasolták annak elfogadását. Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

3 3 1/2011.(I.25.) Ágasegyháza Község Gazdasági Programja ( ) Határozat Ágasegyháza Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester 1/2011. számú előterjesztését és úgy határozott, hogy az előterjesztés mellékleteként megismert Ágasegyháza Község Gazdasági Programját ( ) elfogadja. Határidő: január 31. Felelős: Polgármester 2. napirendi pont Tárgya: Önkormányzati tulajdonát képező 278 hrsz-ú szolgálati lakás értékesítése, eladási árának meghatározása Előadó: Polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést időben mindenki írásban ( ben illetve papíralapon /3 sz. melléklet/) megkapta, majd kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Bolyki Zoltán elmondta, hogy a Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában javasolták annak elfogadását. Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben meghatározott rendelet-tervezetet. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Ágasegyháza Község Képviselő-testületének 1/2011. (I.25.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 9/2009. (V.26.) számú rendeletének a módosítása Ágasegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szó évi LXV. törvény [a továbbiakban: Ötv.] 16. (1) bekezdésében foglalt általános felhatalmazás alapján a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi XVII. törvény 54. (1) és (3), valamint 58. (2)-(4) bekezdéseiben foglaltak végrehajtása céljából az alábbi rendeletet alkotja. 1. Ágasegyháza Község Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 9/2009. (V.26.) számú rendelete [továbbiakban:

4 4 Vagyonrendelet] 26. (2) bekezdés f) pontja a hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép: a 25/A. rende4lkezései által szabályozott esetekben. 2. A Vagyonrendelet az alábbi rendelkezésekkel módosul: 26/A. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő értékesítendő lakásokat, illetve helyiségeket külön határozatban jelöli ki. (2) Az értékesítendő lakást, illetve helyiséget adásvételi szerződés megkötését megelőzően az egylakásos, illetve egy helyiségből álló épület kivételével társasházzá kell alakítani. A társasház alapító okirattervezetének előkészítésébe be kell vonni a leendő tulajdonostársakat (3) Az értékesítendő lakásra elővásárlási jog illeti meg a) a bérlőt b) bérlőtársakat egyenlő arányban (4) Az (1) bekezdés szerinti határozat alapján 30 napon belül eljárva a polgármester gondoskodik a joghatás kiváltására alkalmas ajánlatot közléséről, mely tartalmazza a) a lakás vételárát b) a szerződés megkötésekor fizetendő vételárrészlet mértékét, a részletfizetés időtartamát és a szerződéses kamat mértékét c) a vételár engedmény feltételeit és mértékét (5) Az elővásárlási joggal érintett lakás vételárát a képesített ingatlanvagyon-értékelő által készített szakértő által értéktanúsítványban megállapított likviditási értéken kell meghatározni. (6) A nem lakás céljára szolgáló helyiség, és az elővásárlási joggal nem érintett lakás vételárát a képesített ingatlanvagyon-értékelő által készített szakértő által értéktanúsítványban megállapított forgalmi értéken kell meghatározni. (7) A (6) bekezdésben meghatározott esetekben a szerződés megkötésekor a teljes vételárat kell vevőnek megfizetni. Engedmény vagy részletfizetési kedvezmény nem adható. (8) Az elővásárlási joggal érintett lakás vételárának 10 %-át vevőnek legkésőbb a szerződés megkötésekor kell megfizetnie. (9) A (3) bekezdés szerinti vevőt a teljes vételár és a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő vételárhátralék megfizetésére 10 év részletfizetési kedvezmény megillet meg.. (10) A vételárhátralék erejéig Ágasegyháza Község Önkormányzat javára elidegenítési és terhelési tilalmat, valamint ennek biztosítására jelzálogjogot kell az ingatlannyilvántartásba bejegyezni. (11) A teljes vételárnak a szerződés megkötésekor történő kiegyenlítése esetén vevőt a vételár 90 %-ára 50 %-os árengedmény illeti meg. (12) A jelen -ban külön nem szabályozott kérdésekben a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi XVII. törvény, a társasházakról szóló, évi CXXXIII. törvény és a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és a kihirdetését követő napon a hatályát veszti. 3.

5 5 3. napirendi pont Tárgya: Társasház Alapító Okiratának elfogadása Előadó: Jegyző Dr. Fazekas István jegyző elmondta, hogy az előterjesztést időben mindenki írásban ( ben illetve papíralapon/4. sz. melléklet/) megkapta, majd kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Mivel hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 2/2011.(I.25.) Ágasegyházi, Árpád krt. 22. szám alatti társasház alapító okirata Határozat Ágasegyháza Község Képviselő-testülete megtárgyalta a jegyző 1/ számú előterjesztését és úgy határozott, hogy az előterjesztés mellékleteként megismert alapító okiratnak megfelelően az Ágasegyházi, Árpád krt. 22. szám alatti ingatlanon társasházat hoz létre.. Határidő: azonnal. Felelős: jegyző 4. napirendi pont Tárgya: KKK KÖZL BIZTONSÁGI pályázat, a Rákóczi úton forgalom csillapítására és a sebesség csökkentésére alkalmas beavatkozások megvalósítására pályázati önrész biztosítása Előadó: Polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést időben mindenki írásban ( ben illetve papíralapon/5 számú melléklet) megkapta, elmondta továbbá, hogy három ponton kívánunk forgalomlassítást a fő utcán kialakítani. Első a focipályánál villogó lámpa felszerelésével, az idősek otthonánál és az iskolánál, a főút kiszélesítésével. Az előbbieknél még gyalogátkelőhely felfestését is tervezzük, amennyiben sikeres lesz a pályázatunk. A pályázat benyújtásához szükséges 10 % önerő, melyről valamint a pályázat benyújtásáról a testületnek határozatot kell hoznia. Hozzászólás, kérdés: Bolyki Zoltán elmondta, hogy a Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság ülésen a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában javasolták annak

6 6 elfogadását. Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 3/2011. (I.25.) KKK KÖZL BIZTONSÁGI pályázat, a Rákóczi úton forgalom csillapítására és a sebesség csökkentésére alkalmas beavatkozások megvalósítására pályázati önrész biztosítása Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta az országos közutak átkelési, valamint lakott területekhez közvetlenül kapcsolódó szakaszain forgalomcsillapításra, gyalogosok védelmének növelésére vonatkozó pályázatot és az alábbiak szerint határoz: A KKK KÖZL.-BIZT pályázaton részt kíván venni. Műszaki tartalom: Gyalogátkelőhely középszigettel és sáv elhúzással a Szociális Gondozási Központnál, felvillanó sebességkorlátra figyelmeztető berendezést a focipálya környékén, és az iskola előtt sávelhúzással és középszigettel kiépített sebességcsökkentő beruházást. Bruttó beruházási összeg:..ft. A pályázathoz szükséges önrész:.ft, melyet a 2011.évi költségvetés terhére biztosít. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal Ártim János képviselő 16 óra 15 perckor megérkezett az ülésre. 5. napirendi pont Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének döntése a Településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításának folytatásához Előadó: Polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést mindenki megkapta -be illetve írásban (6. számú melléklet), elmondta továbbá, hogy dönteni kell közpark, piac kialakításában, és a Bajcsy-Zsilinszky út, a volt nádtelep helyén építési telkek kialakításában. Polgármester Úr kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Mivel hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

7 7 4/2011. (I.25.) Településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításának egyeztetése Határozat Ágasegyháza Község Képviselő-testülete a településrendezési terv módosítására vonatkozó Étv 9. (3) bekezdés szerinti államigazgatási szervi egyeztetés alapján a következő döntést hozta: 1.) A településrendezési terv módosítása jóváhagyásának előkészítését a következők szerint kell folytatni: a.) Kossuth utcai közparkra vonatkozó (SZ1 jelű) módosítás szükséges. b.) Piac kijelölésére vonatkozó (SZ2 jelű) módosításra ba.) községháza mellett szükség van c.) Bajcsy-Zsilinszky és Május 1.- u. között tervezett lakóterület (SZ3 jelű) módosítására I. változat nincs szükség 2.) A képviselő-testület egyúttal a tárgyban hozott 30/2010.(IV.03.) számú határozatának b) és c) pontjait visszavonja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 6.) napirendi pont Tárgya: A képviselő-testület évi munkatervének megvitatása, elfogadása Előadó: Polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést mindenki megkapta -be illetve írásban (7. számú melléklet), és kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Ártim János képviselő elmondta, örül, hogy a kitüntető díjak adományozása a májusra tervezett képviselő-testületi ülés napirendi pontja lesz, így lesz idő megfontoltan dönteni. Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 5/2011.(I.25.) A képviselő-testület évi munkatervének elfogadása

8 8 Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Ágasegyháza Község Polgármestere 5/2011. számú előterjesztését, és az abban meghatározott munkatervet változatlan formában elfogadta. Határidő: értelemszerűen Felelős: Ágasegyháza Község Polgármestere 7. napirendi pont Tárgya: A Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulási megállapodás módosításának jóváhagyása Előadó: Polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést mindenki időben megkapta (8. számú melléklet), majd kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Mivel hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 6/2011. (I.25.) A Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulási megállapodás módosításának jóváhagyása Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulási megállapodást az előterjesztés szerinti változatlan formában elfogadja. Felelős: Füredi János polgármester Határidő: január napirendi pont Tárgya: Belső Ellenőrzési Társulási megállapodás módosításának jóváhagyása Előadó: Polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést mindenki megkapta írásban (9. számú melléklet), és kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket.

9 9 Hozzászólás, kérdés: Mivel hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 7/2011. (I.25.) Belső Ellenőrzési Társulási megállapodás módosításának jóváhagyása Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Belső Ellenőrzési Társulási megállapodást a melléklet szerinti változatlan tartalommal jóváhagyja.. Felelős: Füredi János polgármester Határidő: január ) napirendi pont Tárgya: Köztemető bővítése, Templom halom, mint kegyeleti hely megjelölése Előadó: Polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést mindenki megkapta írásban (10. számú melléklet), elmondta továbbá, hogy bővíteni kell a temetőt, mivel településünk sajnos elöregedett. A munkálatokat időben el kellet kezdeni a fakivágással, mivel a terület kitisztítása, bekerítése hosszabb időt vesz igénybe. Polgármester Úr kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Mivel hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 8/2011. (I.25.) A Köztemető bővítése céljából szükséges intézkedések Határozat Ágasegyháza Község Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester és a jegyző 8/2011. számú előterjesztését és úgy határozott, hogy az ágasegyházi 1. helyrajzi számú ingatlanon található köztemető bővítése céljából szükséges intézkedéseket a polgármester és a jegyző tegyék meg, kezdeményezzék a megfelelő tárgyalások és eljárások lefolytatását,

10 10 tegyék meg a feladat- és hatáskörükbe tartozó jognyilatkozatokat. Határidő: március 31. Felelős: polgármester, jegyző Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést mindenki megkapta írásban (11. számú melléklet), elmondta továbbá hogy a Bajcsy-Zsilinszky út mellet terült el a régi Ágasegyháza, ahol az első templom állt, és itt kívánunk emlékhelyet kialakítani, ami idegenforgalmi szempontból is jó a településnek. Polgármester Úr kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Mivel hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 9/2011. (I.25.) A középkori Ágasegyháza helyének megjelölése, emlékhellyé nyilvánítása Határozat Ágasegyháza Község Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester és a jegyző 9/2011. számú előterjesztését, és úgy határozott, hogy az ágasegyházi 059/35, 059/36, 059/37, 059/38, 059/39, 059/40, helyrajzi számok alatt nyilvántartott ingatlanokon található terület emlékhellyé nyilvánítását kezdeményezi, és a terület méltó megjelöléséhez szükséges erkölcsi és anyagi alapok megteremtése céljából gyűjtést szervez. Határidő: március 31. Felelős: polgármester, jegyző Tárgya: Egyebek 1./Tulajdonosi hozzájárulás Előadó: Polgármester 9. napirendi pont Füredi János polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy Izsák Város pályázni kíván a szennyvíztisztító telep korszerűsítésére. Ehhez Ágasegyháza és Orgovány tulajdonosi hozzájárulására van szüksége. Ugyanakkor további tárgyalások során Ágasegyháza tulajdonrészt kíván szerezni, hogy legyen szavazata az üzemeltetésben is. Ártim János képviselő elmondta, hogy Izsák nem képzett tartalékot, illetve a befizetett összeg sorsáról nem tudunk.

11 11 Dr. Fazekas István jegyző elmondta tárgyalásokat kívánunk folytatni tulajdon rész szerzésére, ha meglesz a felügyelőbizottságban is részt kívánunk venni. Mint résztulajdonosok már könnyebb helyzetben leszünk a tárgyalásoknál, mindegy hogy Izsák, vagy a Bácsvíz fogja üzemeltetni a szennyvíztelepet. Füredi János polgármester elmondta, hogy mindenképpen arra kell törekednünk, hogy döntési jogunk legyen. Polgármester Úr kérte a képviselőket, hozzájárulnak-e ahhoz, hogy a tulajdonosi hozzájárulásunkat adjuk Izsák Városának a szennyvíztelep korszerűsítésére benyújtandó pályázatához. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 10/2011. (I.25.) Tulajdonosi hozzájárulás 2./ Ingatlancsere Előadó: Polgármester Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a tulajdonosi hozzájárulás megadásához Izsák Város által a szennyvíztelem korszerűsítésére benyújtandó pályázatához. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Füredi János polgármester ismertette a jegyzőkönyv 12 számú melléklete szerint Tollár Tibornak írt levelet Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kezelésében lévő ágasegyházi ingatlanrészek cseréje tárgyában. Polgármester Úr kérte a képviselőket, támogassák az elhangzottakat. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag támogatta az ez elhangzottakat. 3./Kamatmentes kölcsön ügyben tett fellebbezés Előadó: Polgármester Füredi János polgármester a napirendi pont megtárgyalására zárt ülést rendelt el. 4./ Társulások Előadó: Polgármester Füredi János polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy annak olyan társulásaink, akiknek súlyos pénzeket fizetünk ki tagdíjként évente. Polgármester Úr véleménye az, hogy ha a helyi

12 12 civil szervezeteinket, alapítványainkat nem tudjuk támogatni, akkor olyan társulásoknak nem biztos, hagy részesei legyünk, ami a települést nem juttatja előbbre. Polgármester Úr kérte a képviselőket, támogassák, abban, hogy a Főplébánia Karitász Alapítvány által működtetett RÉV Szenvedélybetegsegítő Szolgálat Társulásból és a Kincsem Lovas Klaszter társulásból kilépjen a község. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag támogatta az ez elhangzottakat. 5./BÁCS-MINOR Előadó: Polgármester Füredi János polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy felbontották az Önkormányzatnál december 31-ig munkavédelmi tevékenységet ellátó BÁCS-MINORRAL, mivel évre 540 ezer Ft. árajánlatot adott e tevékenység ellátására. Önkormányzatunknak a nehéz gazdasági helyzetben nagyon meg kell nézni mire, mennyi pénzt tud kiadni, főleg, ha ugyan azt a tevékenységet sokkal kevesebbért, 200 ezer Ft-ért is el tudja végeztetni, és ebbe az összegben nem csak munkavédelmet, hanem tűzvédelmet is ellátják. Ezt a feladatot az izsáki Dubecz Sándor Úr vállalta el. Polgármester Úr kérte a képviselőket, hogy támogassák döntését. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 12/2011. (I.25.) BÁCS-MINOR Bt-vel kötött Vállalkozási Szerződés felmondás Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Polgármester javaslatával és a BÁCS-MINOR Bt-vel megkötött vállalkozási szerződést azonnali hatállyal felmondja. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester 6./TÜKÉSZ Kft. Előadó: Polgármester Füredi János polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy hasonló a helyzet az előző napirendi pontban elhangzottakkal, de a Tükész Kft-vel tűzoltó készülékek ellenőrzésére kötött szerződés eleve szabálytalan volt, mivel a szolgáltatásokat nem az írta alá, mint aki a szerződést kötötte. Polgármester Úr kérte a képviselőket, hogy támogassák döntését.

13 13 Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 13/2011. (I.25.) TÜKÉSZ Kft-vel kötött vállalkozási Szerződés felmondás Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Polgármester javaslatával és a TÜKÉSZ Kft-vel án megkötött vállalkozási szerződést azonnali hatállyal felmondja. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester 7./ÁMK fűtéskorszerűsítési pályázata Előadó: Polgármester Füredi János polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az iskola fűtéskorszerűsítésére benyújtott pályázatot megnyerte a község Ft összegben. Nagyon spórolnunk kell az önrész kigazdálkodására. Ebben kérem a képviselők segítségét, közös érdekünk, hogy minél hamarabb elkezdjük a munkálatokat. Ártim János képviselő elmondta, hogy a sikeres pályázat nem azt jelenti, hogy teljesen fel lesz újítva az iskola, csak a nyílászárók cseréje és a fűtés korszerűsítése lesz megvalósítva. Bízunk abba, hogy a munkálatok elvégzése után ez fog látszani a fűtésszámlánkon is. Köszönjük mindenkinek, akik a pályázat elkészítésébe részt vettek. Füredi János polgármester, mivel egyéb kérdés, bejelentés nem volt, megköszönte a részvételt, és az ülést bezárta. Kmf. Füredi János Polgármester Dr. Fazekas István Jegyző Balogh Judit jegyzőkönyvvezető A jegyzőkönyvet hitelesítik: Bolyki Zoltán Kókai Sándor

14 14 Ágasegyháza Község Polgármestere 1. számú melléklet 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web:http://agasegyhaza.hu Tel.:76/ Fax: 76/ /2011. Kt. ülés M E G H Í V Ó Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 25-én 16 órakor rendes ülést tart, melyre ezúton meghívom. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Napirend 1.)Ágasegyháza Község Gazdasági Programja ( ) Előadó: Polgármester 2.) Önkormányzati tulajdonát képező 278 hrsz-ú szolgálati lakás értékesítése, eladási árának meghatározása Előadó: Polgármester 3.)Társasház Alapító Okiratának elfogadása Előadó: Polgármester 4.)KKK KÖZL BIZTONSÁGI pályázat, a Rákóczi úton forgalom csillapítására és a sebesség csökkentésére alkalmas beavatkozások megvalósítására pályázati önrész biztosítása Előadó: Polgármester 5.)Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének döntése a Településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításának folytatásához Előadó: Polgármester 6.) A képviselő-testület évi munkatervének megvitatása, elfogadása Előadó: Polgármester 7.) A Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulási megállapodás módosításának jóváhagyása Előadó: Polgármester 8.) Belső Ellenőrzési Társulási megállapodás módosításának jóváhagyása Előadó: Polgármester

15 15 9.) Köztemető bővítése, Templom halom, mint kegyeleti hely megjelölése 10.) Egyebek - Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kezelésében lévő ágasegyházi ingatlanrészek cseréje Ágasegyháza, január 21. Füredi János polgármester

16 16 2. számú melléklet Ágasegyháza Község Polgármestere 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web:http://agasegyhaza.hu Tel.:76/ Fax: 76/ /2011. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület január 25-i ülésére Tárgy: Ágasegyháza Község Gazdasági Programja Tisztelt Képviselő-testület! A gazdasági program megállapítása a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény [Ötv.] 10. (1) bekezdés d) pontja alapján a képviselő-testületek kizárólagos hatáskörébe tartozik oly módon, hogy az Ötv. 91. (6) (7) bekezdései annak kötelező tartalmi kellékeit is meghatározzák. Az eltérést nem engedő törvényi szabályozás általános célja az, hogy fokozza az önkormányzatok felelősségét, biztosítsa az ésszerű, célirányos, fegyelmezett és takarékos gazdálkodás követelményeinek érvényesülését. A gazdasági program a képviselőtestület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szól, s így annak rendeltetése, hogy az önkormányzat(ok) részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével - a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az önkormányzat(ok) által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adó politika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete előzetesen megismerte a gazdasági programra vonatkozó elképzeléseket. A koncepciót megvitatása céljából az interneten keresztül is bemutattuk. Az előterjesztésben található Gazdasági program-tervezet ennek felhasználásával készült el. Kérem a testületet, hogy ismételt megvitatás után a határozattervezetben foglaltak szerint szíveskedjenek az előterjesztés mellékletét képező Gazdasági Programot elfogadni. Ágasegyháza, január 24. Határozattervezet:.../2011. (I.25.) Kt. számú határozata Füredi János polgármester Tárgy: Ágasegyháza Község Gazdasági Programja ( ) Ágasegyháza Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester / számú előterjesztését és úgy határozott, hogy az előterjesztés mellékleteként megismert Ágasegyháza Község Gazdasági Programját ( ) elfogadja. Határidő: január 31. Felelős: Polgármester

17 17 Ágasegyháza Község Gazdasági Programja ( ) A gazdasági program megállapítása a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény [Ötv.] 10. (1) bekezdés d) pontja alapján a képviselő-testületek kizárólagos hatáskörébe tartozik oly módon, hogy az Ötv. 91. (6) (7) bekezdései annak kötelező tartalmi kellékeit is meghatározzák. Az eltérést nem engedő törvényi szabályozás általános célja az, hogy fokozza az önkormányzatok felelősségét, biztosítsa az ésszerű, célirányos, fegyelmezett és takarékos gazdálkodás követelményeinek érvényesülését. A gazdasági program a képviselőtestület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szól, s így annak rendeltetése, hogy az önkormányzat(ok) részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével - a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az önkormányzat(ok) által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adó politika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat I. Ágasegyháza természeti adottságai, gazdasági szerkezete, népessége Ágasegyháza Bács-Kiskun megye északi részén, a megyeszékhely központjától 21 kilométerre fekvő, annak agglomerációjához tartozó, teljes infrastruktúrával rendelkező, közép-homokhátsági település. Nevének első írásos felbukkanása ugyan Anjou-kori 1353-ra tehető, ám területe már az avarkorban lakott volt. A középkori Ágasegyháza virágzása a 15., pusztulása a 16. század végére tehető. A török hadak főirányába eső települést évszázadokig valamelyik mezőváros főleg Kecskemét pusztájaként tartották számon. A 19. század derekától Ágasegyháza egyre sűrűbben lakottá vált, területén a 20. század folyamán összefüggő tanyarendszerek alakultak ki, megjelentek az iskolák, a mezőgazdasági vállalkozások. A település óta önálló. Centruma középkori elhelyezkedéséhez képest jelentős mértékben nyugati irányban eltolódott, s belterületének nagysága számottevő mértékben megnőtt, úthálózata, infrastruktúrája folyamatosan de főleg az 1990-es évektől számított időszaktól szinte teljes egészében kiépült. Ágasegyháza területe jelenleg összesen hektár, melyből 157 bel-, hektár pedig külterületnek minősül. Állandó lakosainak száma januári 1-én 1932 fő. Közülük fő bel-, 495 fő pedig külterületen él. A település természeti adottságait értékelve megállapítható, hogy azok csak speciális körültekintő tapasztalás által honosított művelési kultúrák vonatkozásában minősíthetők kedvezőnek. A talaj változó összetételű, nagyrészt alacsony aranykorona értékű, vízhiányos homok, de megtalálható az agyagos nádas is. Az éghajlat erősen kontinentális, mérsékelten meleg, a napsütéses órák száma eléri az évi 2100-at. Gyakori a hosszantartó nyári szárazság, aszály, és a kemény téli hideg. Folyóvize nincs, felszíni vízforrása a csapadék. A valamikori kis tavakat, mocsarakat, az elzárt laposokban kialakuló természetes állóvizeket (ágasegyházi tavak) az 1970-es évek elején lecsapolták, megváltoztatva ezzel a talaj vízháztartását, valamint a növény- és állatvilág összetételét. A településen művelésben tartott területnagyság: hektár. Ennek legnagyobb része erdő , ha, szántó 909, ha, gyep művelési ágban a legelő nagysága 998 ha, a rét 580 ha, nádas

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 3/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: 1452-19/2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Bánk Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Bánk Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Bánk Község Önkormányzata 2013. július 5. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Telefon:06 1 882 3454 email: ugyfelszolgalat@tkki.hu web:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Petőfiszállás Község Önkormányzata 2014 2019. 2 Tartalom Fogalmak...3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...5 Bevezetés...5 A település bemutatása...5 Értékeink, küldetésünk...9

Részletesebben

Túrkeve Város Önkormányzata. Gazdasági Programja 2011-14. Túrkeve Terv 3. /2011-2014/ Tartalomjegyzék:

Túrkeve Város Önkormányzata. Gazdasági Programja 2011-14. Túrkeve Terv 3. /2011-2014/ Tartalomjegyzék: Túrkeve Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-14. Túrkeve Terv 3. /2011-2014/ Tartalomjegyzék: Preambulum I. Bevezetés II. Helyzetelemzés 2.1.A település bemutatása és adottságai 2.2.Túrkeve gazdaságfejlesztési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére. Horváth Sándor pályázati referens

ELŐTERJESZTÉS. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére. Horváth Sándor pályázati referens 3. ELŐTERJESZTÉS Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Programja Az előterjesztést készítette: Horváth Sándor

Részletesebben

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok. Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.hu NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2020 (Magyarország

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dávod Önkormányzat. Felülvizsgálva 2015. évben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dávod Önkormányzat. Felülvizsgálva 2015. évben Helyi Esélyegyenlőségi Program Dávod Önkormányzat Felülvizsgálva 2015. évben 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Nevezetességei... 3 Gazdasági

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Attala Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Attala Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Attala Község Önkormányzata 2013 2018 2 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírmihálydi Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírmihálydi Község Önkormányzata Mindenkinek éreznie kell, hogy a nemzeti közösség tagja! gróf Tisza István miniszterelnök (1861 1918) Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírmihálydi Község Önkormányzata 2013-2017 1 Tartalomjegyzék Helyi

Részletesebben

Almáskamarás Községi Önkormányzat

Almáskamarás Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Almáskamarás Községi Önkormányzat HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018. Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018. Szécsényfelfalu Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018. 2013. július 16. 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 SZÉCSÉNYFELFALU BEMUTATÁSA... 5 Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja...

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 08-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 08-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 08-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 65/2015.(VI.08.) Kt. Hat. A napirendi pontra tett javaslatról 66/2015.(VI.08.)

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Gecse Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Gecse Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Gecse Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Földrajzi fekvése... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

K é s z ü l t: Hernyék Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013.szeptember 19-én 14,30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Hernyék Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013.szeptember 19-én 14,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Hernyék Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013.szeptember 19-én 14,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Közös Önkormányzati

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBERUÁR 26-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBERUÁR 26-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBERUÁR 26-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet az

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program BALOTASZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Helyi Esélyegyenlőségi Program BALOTASZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Helyi Esélyegyenlőségi Program BALOTASZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Takácsi Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Takácsi Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Takácsi Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 12 Célok...

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 1 SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011 2014 2 I. 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Egy város életében nagy jelentősége van annak, hogy legyen egy olyan dokumentum, amelyben összefogásra kerül

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pusztaapáti Község Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pusztaapáti Község Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Pusztaapáti Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Bőny Község Önkormányzata 2013.06.25

Helyi Esélyegyenlőségi Program Bőny Község Önkormányzata 2013.06.25 Helyi Esélyegyenlőségi Program Bőny Község Önkormányzata 2013.06.25 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzata

Szentkirály Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Szentkirály Község Önkormányzata 2013. Augusztus 02. Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 A település bemutatása... 3 Szentkirály értékei, küldetése... 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. Nyíregyháza Megyei Jogú Város GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. Tartalom ÁLTALÁNOS HELYZETKÉP... 4 AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI HELYZETE... 8 ADÓPOLITIKA... 13 SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK... 17 ÓVODAI NEVELÉS... 22 OKTATÁSI

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019. 1 Tartalom 1. Bevezető... 4 2. Helyzetelemzés... 5 2.1 Nagykovácsi földrajzi elhelyezkedése, adottságai... 5 2.2 Főbb demográfiai jellemzők...

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály Község Önkormányzata KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály 2011. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1. 1.1. A települési fenntarthatósági tervről általában... 2. 1.2. A települési

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csabrendek Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csabrendek Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Csabrendek Község Önkormányzata 2013-2018. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása....3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben