A MIK MISKOLCI INGATLANGAZDÁLKODÓ ZRT.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MIK MISKOLCI INGATLANGAZDÁLKODÓ ZRT."

Átírás

1 A MIK MISKOLCI INGATLANGAZDÁLKODÓ ZRT. Hatályos: napjától Jóváhagyó: Miskolc Holding Zrt. Igazgatósága

2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az Alapítóra vonatkozó rendelkezések A SZMSZ tartalma, hatálya... 4 II. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A Részvénytársaság adatai A Részvénytársaság képviselete és jegyzése Együttműködés az Önkormányzat és a Részvénytársaság között III. A MIK ZRT. IRÁNYÍTÁSA ÉS ELLENŐRZÉSE 8 1. A Legfőbb Szerv 8 2. A Vezérigazgató Az értekezletek rendje A Felügyelő Bizottság A Könyvvizsgáló IV. A MIK ZRT. MUNKASZERVEZETE A MIK Zrt. szervezeti felépítése A Vezérigazgató A Vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó munkavállalók, szervezeti egységek A Titkárság A Projektmenedzser A Jogi Iroda Adatvédelmi felelős Közbeszerzési koordinátor A Műszaki Igazgatóság és a Műszaki Igazgató Ingatlan-nyilvántartási és Vállalkozási Iroda Építési és Karbantartási Főmérnökség A Társasház kezelőség Létesítmény Üzemeltetési Iroda A Gazdasági Osztály A Számviteli és Pénzügyi Csoport A Controlling Csoport A Követeléskezelési Csoport Az Általános Ügykezelés Csoport Az Ingatlangazdálkodási Igazgatóság és az Ingatlangazdálkodási Igazgató A Lakáshasznosítási Iroda A Helyiséghasznosítási Iroda V. A DOLGOZÓKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, RENDSZEREK, KÖTELEZETTSÉGEK A dolgozók jogai, kötelezettségei A vezetőkre vonatkozó külön szabályok A munkáltatói jogkör gyakorlása A helyettesítés szabályai A belső igazgatás és ügyvitel szabályai

3 6. Az ellenőrző szervek tájékoztatásának rendje A hírközlőszervek tájékoztatásának rendje Az utalványozás rendje A bélyegzők használata A vezetői ellenőrzés módja és szintjei VI. MELLÉKLETEK számú melléklet számú melléklet

4 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. Az Alapítóra vonatkozó rendelkezések A Miskolci Ingatlangazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban MIK Zrt.) egyedüli részvényese a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Holding), amely a Holdingból és a tagvállalataiból álló, uralmi szerződés alapján elismert vállalatcsoport uralkodó tagja. A Legfőbb Szerv hatáskörébe tartozó jogokat a Holding Igazgatósága gyakorolja. A tagvállalatok felé a Holding alapvetően stratégiai irányítást gyakorol. Ez irányelvek, keretek, szabályok rögzítését jelenti, amelyek kötelező érvénnyel bírnak a tagvállalatok vezetőire. A tagvállalatok a stratégiai irányítás keretei között szakmai munkájukat önállóan irányítják. A Holding és a MIK Zrt. (illetve valamennyi tagvállalat) közötti egységes irányítási rendszer ahol a tagvállalatokat együttműködési kötelezettség terheli, a következő szakterületekre terjed ki: Összehangolt számviteli rendszer Összehangolt pénzügyi rendszer Összehangolt controlling rendszer működtetésére Közös beszerzési és közbeszerzési rendszer Összehangolt informatikai rendszer kialakítására Közös ügyfélszolgálati és díjbehajtási rendszer működtetésére A humán erőforrás menedzsment tevékenység összehangolására A marketing tevékenység összehangolására Az irányítás alá vont vagyongazdálkodási, fejlesztési és beruházási döntések hozatalára Összhangban az uralmi szerződés rendelkezéseivel a Holding fent felsorolt szakterületeinek vezetői a tagvállalatok szakterületeinek vezetői, illetve vezető tisztségviselői felé irányítási, utasítási, ellenőrzési, beszámoltatási jogosítványokkal bírnak. Azokon a szakterületeken, ahol a Holding központosított szolgáltatást nyújt a tagvállalatok részére, az uralmi szerződésben meghatározott irányítást a Holding a szolgáltatás nyújtása során érvényesíti. 2. A SZMSZ tartalma, hatálya Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) célja, hogy meghatározza a Miskolci Ingatlangazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban MIK 4

5 Zrt.) irányításának rendjét, a döntési hatásköröket, a munkaszervezet szervezeti felépítését és annak hierarchiáját, a feladatmegosztás rendjét, valamint az általános működési szabályokat. A szabályzat hatálya kiterjed a MIK Zrt. valamennyi szervezeti egységére. II. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. A Részvénytársaság adatai 1.1. A Részvénytársaság neve: MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zártkörűen működő Részvénytársaság Rövidített név: MIK Zrt. 1.2 A cég székhelye: 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. sz. 1.3 A cég telephelyei: 3518 Miskolc, Erenyő u Miskolc, Széchenyi Miskolc, Győri kapu Miskolc, Hunyadi u Miskolc, Szilvás u Az Alapító Okirat kelte: A működés megkezdésének időpontja: A működés időtartama: határozatlan 1.7 A cégbejegyzés kelte: A végzés száma: A végzés jogerőre emelkedése: A Részvénytársaság legfőbb szerve a Miskolc Holding Zrt. Igazgatósága 1.09 A társaság alaptőkéje (jegyzett tőke) alapításakor: Ft, azaz Egyszázötvenöt-millió forint. (Ebből készpénz nincs megadva, apport forint) Statisztikai számjele: Pénzforgalmi jelzőszáma: Bankszámlát vezető pénzintézet: UniCredit Bank Zrt. 5

6 1.13 Adóigazgatási száma: A TEAOR 08 szám szerinti részletes felsorolást az Alapító Okirat tartalmazza. 2. A Részvénytársaság képviselete A Részvénytársaság cégjegyzése a Társaság ügyiratain úgy történik, hogy a Társaság képviseletére jogosultak az iratokat a gazdasági társaság előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégneve alatt hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően (címpéldányuk szerint) saját névaláírásukkal látják el az alábbiak szerint: a Vezérigazgató önállóan; a képviseleti, illetve cégjegyzési joggal felruházott alkalmazottak együttesen. A Vezérigazgató általános és korlátlan képviseleti, illetve cégjegyzési joggal rendelkezik. A cégjegyzésre és képviseletre jogosultak körét az Vezérigazgató vezérigazgatói utasítás formában írásban határozza meg, az esetleges cégjegyzési korlátozásokra utalva. A cégjegyzésre feljogosított munkavállalók cégjegyzési joga együttes, mégpedig úgy, hogy a cégjegyzésre jogosult munkavállalók közül ketten együttesen gyakorolhatják azt. A képviseleti jogra feljogosított alkalmazottak képviseleti vagy cégjegyzési jogukat másra nem ruházhatják át. E személyek cégjegyzési joga korlátozott akként, hogy az alapító okirat szerint l éven belül összeszámított ,- Ft- (azaz ötmillió forint) feletti ügyleti érték esetén képviseleti, illetve cégjegyzési jogukat nem gyakorolhatják, vagy annak gyakorlásához külön vezérigazgatói felhatalmazás szükséges, az alapító okirat szerinti korlátozás (Miskolc Holding Zrt. hozzájárulása) mellett. 3. Együttműködés az Önkormányzat és a Részvénytársaság között Alapelv, hogy a Részvénytársaság feladatai egy részét kötelező jelleggel, további részeit pedig vállalkozási jelleggel látja el. A Részvénytársaság Miskolc Megyei Jogú Város döntése alapján ellátja az ingatlanvagyonnyilvántartási, ingatlanforgalmazási és városfejlesztési feladatokat. Feladata az önkormányzati tulajdonú forgalomképes ingatlanvagyon kezelésével, értékesítésével, hasznosításával, bérbeadásával az intézmények és társaságok által már használt ingatlanvagyon kivételével járó feladatok ellátása. Az intézményi ingatlanok vonatkozásában elvégzi a karbantartási, hibaelhárítási, felújítási feladatokat. Az önkormányzati ingatlanvagyon kataszter nyilvántartása, vezetése, karbantartása, forgalomképes ingatlanvagyon kezelése, az Önkormányzat Közgyűlésének jóváhagyása alapján hasznosítása, az Önkormányzat Vagyonrendelete szerinti 6

7 értékesítése A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, földterületek nyilvántartása, a bérbeadói feladatok ellátása A portfoliós vagyon kezelése, infrastrukturális ingatlanfejlesztés A városfejlesztési program kidolgozásában való közreműködés Az önkormányzati lakás- és helyiséggazdálkodáshoz, a vagyongazdálkodáshoz a szükséges és kívánt adatok szolgáltatása A bérleti, haszonbérleti szerződések megkötése Vita esetén a szükséges bírósági eljárások lefolytatása, a perekben az Önkormányzat képviseletében és megbízásából való eljárás A bérleti, haszonbérleti díjak beszedése A bérleti díjhátralékok behajtásáról való folyamatos gondoskodás A bérlemények rendeltetésszerű használatának ellenőrzése, a megüresedett, hasznosítható ingatlanok újrahasznosításáról való gondoskodás Az illegális lakáshasználat megszüntetése érdekében intézkedés tétele A visszaadott bérlemények szerződéseinek felbontása, az előírásoknak megfelelően történő visszavétele Az üzemeltetési feladatok ellátása az önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás állomány tekintetében: - Biztosítja a házfelügyelői szolgáltatásokat. - Gondoskodik az épületek és azok környezete tisztántartásáról. - Gondoskodik a környezet szépítéséről, védelméről. - Gondoskodik a házirend rendelkezéseinek betartásáról és betartatásáról. - Gondoskodik a lakóházak tűz- és vagyonvédelméről, a biztonságtechnikai követelmények betartásáról. Az épületállomány és az önkormányzati intézmények karbantartásáról, felújításáról, az azonnali beavatkozást igénylő hibák elhárításáról, a megelőző karbantartási munkák ellátásáról való gondoskodás A karbantartás terén az általánosan elvárható karbantartási színvonal biztosítása Készenléti szolgálat fenntartásáról való gondoskodás az egyes meghibásodások elhárítására Megbízás esetén a felújítások folyamatos megvalósításáról való gondoskodás, a pénzügyi keret és terv határai között A vegyes tulajdonú épületekben az önkormányzati tulajdoni hányad kezelésével kapcsolatosan tulajdonosi feladatok ellátása, az önkormányzati tulajdoni hányad arányában a fenntartási és felújítási költségekhez való hozzájárulás A végrehajtási eljárásokban való közreműködés, az eljárás költségeinek a kötelezettől 7

8 való behajtása MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. A Részvénytársaság éves tervet készít, amelynek a város költségvetésével összefüggő, szükség szerinti részletezésű kivonatát az egyedüli részvényes, a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. elé terjeszt. A megtárgyalt tervjavaslat alapján a Részvénytársaság elkészíti a végleges üzleti tervet, amelyet az Önkormányzat költségvetési rendeletével összhangban hagy jóvá. III. A MIK ZRT. IRÁNYÍTÁSA ÉS ELLENŐRZÉSE 1. A Legfőbb Szerv A MIK Zrt. legfőbb szerve a Miskolc Holding Zrt Igazgatósága. A Legfőbb Szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) Döntés ha törvény eltérően nem rendelkezik az alapító okirat megállapításáról és módosításáról b) Döntés a Részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról c) A Részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása d) A Vezérigazgató, a Felügyelő Bizottság tagjainak, a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása e) A számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása f) Döntés ha e törvény eltérően nem rendelkezik osztalékelőleg fizetéséről g) Döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé, illetve a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénnyé történő átalakításáról h) Az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása i) Döntés ha e törvény másként nem rendelkezik az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról j) Döntés ha e törvény eltérően nem rendelkezik az alaptőke felemeléséről k) Döntés ha e törvény eltérően nem rendelkezik az alaptőke leszállításáról l) Döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról m) Döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal A Gt m.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Legfőbb Szerv kijelölten kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések: a) döntés a Felügyelőbizottság működését szabályozó ügyrend jóváhagyásáról; 8

9 b) döntés a társaság elleni csőd-, a felszámolási és a végelszámolási eljárás kezdeményezéséről; c) döntés minden olyan ügylet, szerződéskötés, vagy egyéb kötelezettségvállalás jóváhagyásáról, amelynek ügyleti értéke (ugyanazon ügyfél vagy szerződő partner esetén, tárgyéven belül összevontan is értve) az ,- azaz Ötmillió - Ft-ot meghaladja. A beszerzések ügyleti értékének megállapításakor a Közbeszerzésekről szóló tv. mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak. Elidegenítés esetén az ügylet tárgyára vonatkozó ügyleti érték és a Zrt. könyveiben szereplő un. nyilvántartási érték eltér egymástól, úgy a hatáskör megállapításánál a magasabb érték az irányadó. Az ügylethez, vagy szerződéskötéshez, illetve kötelezettségvállaláshoz szükséges jóváhagyást az ügylet, vagy szerződéskötés, illetve kötelezettségvállalás teljesítése előtt kell megkérni, és beszerezni a Legfőbb Szervtől. Az ügyletet, vagy szerződés megkötését, illetve kötelezettség vállalását csak ezt követően lehet érvényesen megtenni. A c.) pont esetében és Ft azaz: ötmillió.- és ötvenmillió.- forint közötti összeghatárban a Legfőbb Szerv hatáskörét az alapító munkaszervezetének vezetését ellátó vezérigazgató ( cégigazgató) gyakorolja. Abban az esetben, ha az alapítónál a cégvezetői tisztség nincs betöltve, a jogkört az alapító Igazgatóságának elnöke gyakorolja. d) ügyleti értéktől függetlenül minden olyan jogügylet (szerződés, egyoldalú jognyilatkozat) megkötésének a jóváhagyása, amelyet a Részvénytársaság olyan harmadik személlyel köt, vagy olyan harmadik személyre vonatkozik: - amelyben a Részvénytársaság vezérigazgatója, bármely felügyelőbizottsági tagja, bármely vezető állású munkavállalója vagy ezek közvetlen hozzátartozója tulajdonosi részesedéssel rendelkezik, operatív irányító vagy ellenőrző keretében tisztséggel rendelkezik, illetve ha harmadik szerződéskötő fél maga a Részvénytársaság vezérigazgatója, felügyelőbizottsági tagja, bármely vezető állású munkavállalója, - továbbá minden olyan ügylet megkötésének jóváhagyása, amely a vezető tisztségviselők fokozott felelősségére tekintettel nyilvánvalóan indokolttá teszi a Legfőbb Szerv jóváhagyását, mivel a fenti bekezdésben említett személyek érdekeltsége a megkötendő ügylet tartalma vagy teljesítése vonatkozásban okszerűen felvethető, vizsgálandó, - minden ingyenes átruházás, támogatás nyújtása, - szavazat leadása a Zrt. részvételével működő társaságok taggyűlésében, - a Zrt. részvételével működő társaság vagy társadalmi szervezet alapítása, vagy ilyen társaságba, társadalmi szervezetbe történő belépés, alapítvány létrehozása, vagy működő alapítványhoz való csatlakozás. Az a.)-tól d.)-ig meghatározott azon esetekben, ahol sürgősség miatt a Legfőbb Szerv hozzájárulásának megadása miatti késedelem a Zrt.-t kárral fenyegeti, az ügylet, vagy szerződéskötés, illetve kötelezettségvállalás végrehajtható azzal a feltétellel, hogy a végrehajtás során írásban kinyilvánításra, vagy szerződésben beépítésre kerül az a feltétel, 9

10 hogy az ügylet, szerződéskötés, kötelezettségvállalás kizárólag a Legfőbb Szerv jóváhagyó határozatának meghozatalával lép hatályba. A Gt. 22. (4) bek-re utalva az általános szabályokhoz képest a Részvénytársaság egyszemélyes jellegére megengedett hatáskörelvonásnak minősül azon lehetőség gyakorlása, hogy a Legfőbb Szerv a Részvénytársaság ügyvezetését bármely kérdésben írásban utasítsa. 2. A Vezérigazgató A Vezérigazgató a MIK Zrt. vezető állású munkavállalója. A Vezérigazgatóval kapcsolatos munkáltatói jogokat a Miskolc Holding Zrt. cégvezető-vezérigazgatója gyakorolja, a megválasztás és visszahívás kivételével. Irányítja a MIK Zrt. munkaszervezetét a vonatkozó jogszabályok, az Alapító Okirat, a jelen SZMSZ, a Legfőbb Szerv határozatainak keretei között, és gyakorolja a munkáltatói jogokat. A Vezérigazgató általános képviseleti joggal rendelkezik. A Vezérigazgató dönt az Ft, azaz ötmillió forint alatti visszterhes jogügyletek megkötéséről. A Vezérigazgató saját hatáskörben dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket a jelen SZMSZ, és az ellenőrzött gazdasági társaságok létesítő okiratai a hatáskörébe utalnak. 3. Az értekezletek rendje Vezetői értekezlet: A vezetői értekezlet a Vezérigazgató vezetésével működő javaslattevő, véleményező, döntéselőkészítő és döntéshozó fórum. A vezetői értekezlet döntései a résztvevő vezetőkre kötelező érvényűek. A vezetői értekezletre havi rendszerességgel kerül sor. A vezetői értekezlet ülését a Vezérigazgató hívja össze, illetve vezeti. Résztvevők: Vezérigazgató Műszaki Igazgató Ingatlangazdálkodási Igazgató Gazdasági vezető Társasház kezelési vezető Létesítményüzemeltetési iroda vezető Controlling vezető 10

11 Lakáshasznosítási irodavezető Helyiséghasznosítási irodavezető Jogtanácsos Jogi képviselő Projektmenedzser Főmérnök Az eseti meghívottak részvételéről a Vezérigazgató dönt. A vezetői értekezlet üléseiről a projektmenedzser által készített összefoglaló készül, amelyet az ülés résztvevői három munkanapon belül megkapnak. Az összefoglaló tartalmazza a jelenlévők nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, az ülésen elhangzottak kivonatos tartalmát és a meghozott döntéseket. A Titkárnő az összefoglaló alapján számon tartja a határidős feladatokat, és a határidők betartására felhívja az érintett vezetők figyelmét (emlékeztető küldése) a határidő lejárta előtt nyolc nappal. A soron következő vezetői értekezleten a lejárt és teljesített, valamint a folyamatban lévő feladatokról az értekezlet résztvevői szóban kötelesek beszámolni. 4. A Felügyelő Bizottság A tulajdonosi kapcsolattartás fóruma a Felügyelő Bizottság, amely a MIK Zrt. működésének a tulajdonos számára történő ellenőrzését látja el. Ellenőrzi a Társaság működését, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást. A Felügyelő Bizottság a jogait és kötelezettségeit az Ügyrendjében foglaltaknak megfelelően testületként gyakorolja. Ügyrendjét az alakuló ülésén fogadja el. A Társaság működésének, valamint az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ellenőrzése keretében a Felügyelő Bizottság vagy annak tagja a Felügyelő Bizottság Elnöke útján a Vezérigazgatótól és a társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelynek az Alapító Okiratban, valamint a Felügyelő Bizottság Ügyrendjében meghatározott módon és határidőn belül eleget kell tenni. A Felügyelő Bizottság a Társaság könyveit és iratait szükség esetén szakértők bevonásával megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásról szóló vezérigazgatói javaslatra vonatkozóan írásbeli jelentést készít, melyet a Legfőbb Szerv ülésén ismertetni kell. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint a Vezérigazgató tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, illetve a Legfőbb Szerv határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a 11

12 Társaság érdekeit, összehívja a Legfőbb Szerv rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére, illetve kezdeményezi a Tulajdonos döntését. A Felügyelő Bizottság feladatai elvégzéséhez szükséges feltételek biztosításáról a Vezérigazgató gondoskodik. 5. A Könyvvizsgáló A Társaságnál független Könyvvizsgáló működik. A független Könyvvizsgáló jogállására, működésére, jogaira és kötelezettségeire a gazdasági társaságokról szóló törvény, a számviteli törvény, a társaság Alapító Okirata, a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló törvény, valamint a Társaság és a Könyvvizsgáló között kötött szerződésben foglaltak az irányadók. IV. A MIK ZRT. MUNKASZERVEZETE 1. A MIK Zrt. szervezeti felépítése A MIK Zrt. munkaszervezetét a Vezérigazgató irányítja. A Vezérigazgatót távollétében az alábbi személyek helyettesíthetik az erre vonatkozó kijelölés alapján: Műszaki igazgató Ingatlangazdálkodási igazgató Gazdasági vezető A Vezérigazgató közvetlen irányítása alatt áll: Titkárság Projektmenedzser Jogi Iroda Műszaki Igazgató Ingatlangazdálkodási Igazgató Gazdasági vezető A szakterületek vezetőinek közvetlen szakmai irányítása alatt állnak a területükhöz tartozó szervezeti egységek. A vezetők feladatkörébe tartozik a Vezérigazgató által meghatározott feladatok 12

13 végrehajtása, a beosztott munkavállalók irányítása, valamint a feladatok végrehajtásának ellenőrzése. A vezetők javaslattételi, véleményezési, irányítási hatáskörrel rendelkeznek. A vezetőket a beosztottaikra vonatkozóan megilleti az írásbeli és szóbeli utasítás joga. A MIK Zrt. munkaszervezetének ábráját az 1. számú melléklet tartalmazza. 2. A Vezérigazgató Tevékenységének célja A Részvénytársaság gazdaságos működtetése és fejlesztése, a Részvénytársaság gazdasági erejének növelése. Feladatai különösen a következők: Irányítja a Társaság operatív tevékenységét. Előkészíti a részvényes igazgatósági ülésének napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket. Biztosítja a könyvvizsgáló működési feltételeit és minden szükséges adatot rendelkezésére bocsát. Végrehajtja a részvényes mint Legfőbb Szerv határozatait. Önállóan jegyzi a céget. Kapcsolatot tart az Önkormányzattal, és képviseli a Részvénytársaság érdekeit. Végrehajtja az Önkormányzatnak a Részvénytársaságra vonatkozó döntéseit. Ellátja a mindenkori munkaszerződésében meghatározott feladatokat. Köteles minden olyan tényt a részvényes Igazgatósága, valamint a Felügyelő Bizottság tudomására hozni, amely a Részvénytársaság működését veszélyezteti. Megszervezi a Részvénytársaság működését, elkészítteti és jóváhagyja az ehhez szükséges szabályokat, előírásokat, amit a törvény nem utal az Igazgatóság, illetve a Közgyűlés hatáskörébe. Elkészítteti, illetve jóváhagyás céljából a részvényes Igazgatósága elé terjeszti a Részvénytársaság szervezeti felépítését és működési szabályzatát. A dolgozók képviselőivel a szakszervezettel megköti a részvényes Igazgatóságának felhatalmazása alapján a Kollektív Szerződést (beleértve a bérezési és ösztönzési rendszert), gondoskodik annak folyamatos karbantartásáról, és megszervezi annak végrehajtását. Gyakorolja a munkaszervezet dolgozóival kapcsolatban a munkáltatói jogokat, így dönt helyettesítési kérdésekben. A dolgozói elbocsátás, munkaerő-felvétel kizárólagos hatáskörébe tartozik az illetékes területvezetőnek, valamint a Humán-erőforrás menedzsernek a javaslata alapján. A Részvénytársaság éves mérlegét a részvényes elé terjeszti, javaslatot tesz a nyereség 13

14 felhasználására. Gondoskodik a leltározás rendjének kidolgoztatásáról. Elkészítteti, illetve jóváhagyásra a részvényes Igazgatóságának előterjeszti a Részvénytársaság távlati tervét, valamint éves terveit. Kidolgoztatja a Részvénytársaság adatszolgáltatási munkáját, kidolgoztatja belső információs rendszerét. Kidolgoztatja az iratkezelés rendjét, és biztosítja annak előfeltételeit. Kidolgoztatja, és jóváhagyja a Részvénytársaság fejlesztésének terveit, beruházási terveket, dönt azok megvalósításáról. Felügyeli a gépek és energetikai berendezések biztonságtechnikai és tűzrendészeti előírásainak betartását és az ezzel kapcsolatos intézkedéseket. Biztosítja a vezetői ellenőrzés feltételeit, és intézkedéseket tesz az észrevételek realizálására. A vezetői ellenőrzés éves programját jóváhagyja, végrehajtásában közreműködik, illetve azt számon kéri. Biztosítja a munkavállalók részére a foglalkozás-egészségügyi szolgálat működésének feltételeit. Döntési joga van minden olyan ügyben, amely nem tartozik az egyedüli részvényes mint a Társaság legfőbb szerve hatáskörébe; a Részvénytársaság pénzügyi és számviteli politikájára vonatkozóan; szabadalmak, licencek vételéről és az újítási javaslatok díjazásának meghatározására vonatkozóan. 3. A Vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó munkavállalók, szervezeti egységek 3.1 A Titkárság A titkárság a MIK Zrt. szervezetében közvetlenül a vezérigazgató irányítása alatt áll. Élén a Titkárnő áll, aki közvetlenül a vezérigazgatónak alárendelten működik, a Vezérigazgató nevezi ki, illetve gyakorolja fölötte a munkáltatói jogokat. Távollétében a Vezérigazgató által kijelölt személy helyettesíti. A Titkárság szervezete: Titkárnő- asszisztens Iktatók 14

15 Feladatok különösen: Ellátja a vezetői értekezletnek és a felügyelő bizottság üléseinek az előkészítésével kapcsolatos feladatokat A Vezérigazgató mellett a titkárnői teendők ellátása Közreműködik a vezérigazgató és a felügyelő bizottság részére érkezett megkeresésekre adandó válaszok előkészítésében A vezetői értekezleteken készült dokumentumok nyilvántartása A döntés-előkészítő dokumentumok nyilvántartása Segíti a vezérigazgatót a képviseleti feladatok ellátásában, intézi a programok egyeztetését, koordinálja a közvetlenül megküldött megkeresésekre adandó válaszok tervezetének előkészítését; Elősegíti a vezérigazgató külső szervekkel való kapcsolattartását A postával/postázással kapcsolatos feladatok ellátása (a postai anyagok átvétele, továbbítása, napi postabontás, a postázás előkészítése) A Társasághoz érkező banki anyagok átvétele, kezelése, illetve a végfelhasználó részére történő továbbítása Végrehajtja a mindenkor hatályos Iratkezelési Szabályzatban foglalt feladatokat, elvégzi az irattári tervek és az iratkezelési előírások összehangolását, működteti az irattárat. A titkárnő és az iktatók feladatait részletesen a munkaköri leírásuk tartalmazza. 3.2 A Projektmenedzser Jogállása Tevékenységét munkaviszonyban, vagy megbízási jogviszonyban látja el. A Vezérigazgató nevezi ki, illetve gyakorolja a munkakörével kapcsolatos munkáltatói jogokat. Feladatait kapcsolt munkakörben látja el. Megbízási jogviszony esetén a megbízási szerződést a Vezérigazgató köti. Távollétében a Vezérigazgató által kijelölt személy helyettesíti. Feladatai különösen: A Részvénytársaság minőségirányítási rendszerének, minőségügyi dokumentációs rendszerének (minőségügyi kézikönyv, minőségirányítási eljárások, munkautasítások, bizonylatok) kialakítása, bevezetése, karbantartása, illetve fejlesztése. A minőségpolitika, minőségügyi célok megismertetése és elfogadtatása az alkalmazottakkal, a 15

16 Részvénytársaság minőségpolitikájának megvalósítása. Így különösen: A minőségirányítási rendszer irányítása, hatékony működtetése és ellenőrzése A vezetők támogatása a szerződésekkel kapcsolatos minőségbiztosítási kérdésekben (a szükséges minőségügyi intézkedések meghatározása) Alvállalkozók megbízása esetén az alvállalkozó által foganatosítandó minőségbiztosítási intézkedések felügyelete, ellenőrzése Minőségi hiányosságok esetén a vezetőség tájékoztatása, a foganatosított javító intézkedések felügyelete A belső minőségügyi felülvizsgálatok (auditok) tervezése, irányítása Az üzemi minőségügyi megbízottak, belső auditorok szakmai irányítása A minőségügyi képzések megszervezése, lebonyolítása Minőségügyi témakörökben kapcsolattartás a partnerekkel, külső szervezetekkel, hatóságokkal A vezetőség tájékoztatása a minőségbiztosítási intézkedések igazolt végrehajtásáról, a minőségirányítási rendszer alkalmazhatóságáról, működésének hatékonyságáról A vezetőségi átvizsgálások előkészítése, a vezetőségi átvizsgálások során hozott intézkedések felügyelete, nyomon követése. Minőségbiztosítási és információbiztonsági rendszerek aktualizálásáról való gondoskodás. A vezérigazgató által rábízott egyedileg meghatározott projektek irányítása koordinálása. 3.3 A Jogi Iroda Élén a Jogtanácsos áll, aki közvetlenül a Vezérigazgatónak alárendelten folytatja a tevékenységét. A Jogtanácsos ellátja a Jogi irodához tartozó munkavállalók munkájának szakmai felügyeletét, összehangolását. A Jogtanácsos a Társaság bírósági peren kívüli ügyeiben a jogi képviselővel egyeztetve szakmai irányítást végez, továbbá a Társaság bírósági peren kívüli ügyeiben, annak behajtási tevékenysége vonatkozásában, általános szakmai irányítást lát el. A Jogi Iroda bármely munkavállalóját annak távolléte esetén helyettesíti a Vezérigazgató által a Miskolc Holding Zrt. mint tulajdonos központi HR szervezetével előzetesen egyeztetett személy, az átirányított munkavállaló közvetlen irányítását ellátó vezető jóváhagyásával. A Jogi Iroda szervezete: Jogtanácsos Jogügyi előadók Jogi asszisztens 16

17 Feladatok különösen MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Irányítja és összehangolja a jogi iroda munkáját, melynek keretében gondoskodik az alábbiakról: Adásvételi szerződések és egyéb szerződések szerkesztése, a szerződéskötéshez kapcsolódó adminisztratív munkálatok elvégzése (adatkérés, adategyeztetés, ügyfelek azonosítása) A Társaság bíróság előtti képviselete peres ügyekben Figyelemmel kíséri és végrehajtja a Miskolc Holding Zrt. jogi kabinetjének állás foglalásait, határozatait, iránymutatásait. Szükség esetén állásfoglalást, határozatot iránymutatást kér a jogi kabinettől. A Miskolc Holding Zrt. által kialakított referensi rendszeren keresztül rendszeres konzultáció a tagvállalati referenssel az összehangolt és egységes jogértelmezés és jogalkalmazás érdekében. Elkészíti a szükséges jelentéseket a referens részére. Jogi állásfoglalások kialakítása és készítése a Társaság más egységeinek jogi problémáival kapcsolatban Szakvélemény megfogalmazása az iroda megkeresése esetén Rendszeres jogi tanácsadás a vezetés által igényelt témakörökben Segítségnyújtás az egyes szervezeti egységek jogértelmezési kérdéseiben Belső szabályzatok aktualizálásáról való gondoskodás, a belső szabályzatok, utasítások szerződések jogi szempontú véleményezése A Társaság által kötött szerződések jogi szempontú véleményezése, szignálása Határozatok módosítása, szerkesztése, a jogszabályi háttér felkutatásával egyidejűleg határozatok egységes szerkezetbe foglalása Közgyűlési és egyéb önkormányzati bizottsági előterjesztések véleményezése Ügyfélfogadás hétköznapokon munkaidőben, rendszeres kapcsolattartás az ügyfelekkel. Teljes körű tájékoztatás, konkrét ügyekben segítségnyújtás a személyesen megjelenő és telefonon érdeklődő ügyfelek számára. Rendszeres kapcsolattartás a társaság társosztályaival, szükség szerint információk adása az eredményesebb munkavégzés érdekében Iratminták megszerkesztése a jogi iroda és más osztályok számára, illetve megkeresés esetén a más osztályok által szerkesztett okiratok jogi szempontú áttekintése A vezérigazgató által kiadott feladatok elvégzése Elősegíti a Miskolc Megyei Jogú Város forgalomképes ingatlanvagyonával kapcsolatos peres eljárásokban történő képviselet ellátását a megbízott jogi képviselő útján 17

18 A jogi képviselő részére előkészíti a peres, ill. peren kívüli (fizetési meghagyás, végrehajtás) ügyiratokat, rendszeres kapcsolatot tart a társaság megbízott jogi képviselőjével Az iroda számítógépes ügyiratkezelése, iktatás, a kimenő posta előkészítése, kimutatások készítése Rendszeres kapcsolattartás a Miskolc Holding Zrt. Jogi Kabinetjével. Havi jelentések leadása a kabinet részére Az iroda működéséhez szükséges igények, megrendelések továbbítása a beszerzés részére Döntési joga a tevékenységből eredő és a hatáskörébe tartozó szerződések előkészítésére terjed ki. Az egyes munkatársak részletes feladat és hatáskörét munkaköri leírásuk tartalmazza adatvédelmi felelős Jogi, közigazgatási, informatikai, vagy ezeknek megfelelő felsőfokú végzettséggel rendelkező adatvédelmi felelős tevékenységét a vezérigazgatónak közvetlenül alárendelten, kapcsolt munkakörben végzi, a társaság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatában foglaltak szerint. Feladatai különösen: a) közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában; b) ellenőrzi az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény, és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását; c) kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót; d) gondoskodik a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat elkészítéséről; e) vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást; f) gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról, g) értesíti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot az elutasított kérelmekről évente a tárgyévet követő év január 31-éig h) gondoskodik arról, hogy az adatközlés a jogszabályoknak megfelelő módon és határidőben megtörténjen i) felelős a közérdekű adatok honlapon történő közzétételéért, az adatok helyességéért, valamint aktualitásáért 18

19 j) közzétételi lista megőrzési kötelezettségének lejártakor, a közzétételi egységeket átadja a központi elektronikus jegyzék működtetőjének k) gondoskodik a belső adatvédelmi nyilvántartás vezetéséről Közbeszerzési koordinátor Munkáját a vezérigazgatónak közvetlenül alárendelten, kapcsolt munkakörben végzi. A társaság közbeszerzési eljárásait a Közbeszerzési Szabályzatnak megfelelően a Miskolc Holding Zrt. Közbeszerzési csoportja látja el. A közbeszerzési koordinátor a Közbeszerzési Szabályzatban foglaltak szerint részt vesz a közbeszerzési eljárások előkészítésében, szorosan együttműködik az eljárást lefolytató megbízottal. Az eljárás lefolytatását követően az iratkezelési szabályoknak megfelelően gondoskodik a közbeszerzéssel kapcsolatos iratok biztonságos más iratoktól elkülönített elhelyezéséről, kezeléséről és adott esetben megőrzéséről. 4. A Műszaki Igazgatóság és a Műszaki Igazgató Élén a Műszaki Igazgató áll, aki a Vezérigazgató közvetlen irányításával folytatja tevékenységét. Jogállása A Vezérigazgató nevezi ki, illetve gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A Vezérigazgatót helyettesíti távollétében erre vonatkozó kijelölés alapján. Távolléte esetén a hozzátartozó egységek vezetői helyettesítik a saját hatáskörükbe tartozó területeken. A Műszaki Igazgatóság szervezete: Ingatlan-nyilvántartási és Vállalkozási Iroda Építési és Karbantartási Főmérnökség Társasház kezelőség Létesítményüzemeltetési Iroda A Műszaki Igazgató A MIK Zrt. és a Műszaki Igazgatóság eredményes működésének elősegítése A Vezérigazgató tevékenységének segítése érdekében az Igazgatóság irányítása Feladatai különösen: A MIK Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának előírásai, érvényes és hatályos rendelkezései és egyéb utasításai alapján szervezi, irányítja és ellenőrzi a beosztott 19

20 dolgozók munkáját. MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Előkészíti, végrehajtja az ingatlanfejlesztés, beruházás, bonyolítás, létesítményüzemeltetés, társasházkezelés, ingatlan-nyilvántartás körében hozott döntéseket. Munkavégzése során elősegíti, illetve irányítja az ipari parkok fejlesztési, üzemeltetési tevékenységét. Az Igazgatóság kezelésben lévő épületvagyon felújítási koncepcióját kidolgozza, az elemző, értékelő anyagokat véleményezi. Kapcsolatot tart széles körben, de kiemelten Miskolc Megyei Jogú Város hivatali és versenyszférában tevékenykedő beruházási, üzemeletetési tevékenységet végző szervezeteivel. Operatív munkakapcsolatot alakít ki regionális, országos és európai uniós területfejlesztési hatóságokkal, ügynökségekkel, a partnervárosok és szakmai partnerintézmények szervezeteivel. Teljesíti tájékoztatási kötelezettségét az Igazgatóságot érintő egyéb ügyekben a Vezérigazgató részére. Ellátja az összes a MIK Zrt. tevékenységével összefüggő feladatot, amelyre a Vezérigazgató megbízást ad. Az ügyfelekkel való tárgyalás körében: pontos és a jogszabályoknak, utasításoknak megfelelő tájékoztatást nyújt; az ügyfelek véleményét, bejelentését rögzíti, intézkedik a megoldásra vagy a továbbításra. Döntési joga a tevékenységből eredő és a hatáskörébe tartozó szerződések előkészítésére terjed ki. 4.1 Ingatlan-nyilvántartási és Vállalkozási Iroda Az Irodát közvetlenül a Műszaki Igazgató irányítja. Jogállása A Vezérigazgató nevezi ki, illetve gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Távolléte esetén az Irodavezető helyettes helyettesíti. Az Ingatlan-nyilvántartási és vállalkozási iroda szervezete: projektmenedzserek Projektmérnökök Nyilvántartó előadók Titkárnő/Asszisztens 20

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetben a 2013. március 20 án kelt módosítással

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND 2015 Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (13). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 82-2014/2015. (2015.04.21.) sz. határozatával egységes szerkezetben

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

7622 Pécs, Széchenyi tér 1.

7622 Pécs, Széchenyi tér 1. A Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okirata 1 I. Cégnév, székhely, telephely, időtartam, elérhetőség 1.1. Cégnév: A Társaság cégneve: Tüke Busz Közösségi Közlekedési

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATAI

I. A HIVATAL FELADATAI I. A HIVATAL FELADATAI 1. Az Önkormányzat működésével kapcsolatban 1.1. A Hivatal feladatai az Önkormányzat működésével kapcsolatban: a. ellátja a Képviselő-testület és bizottságai működéséhez szükséges

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

MISKOLCI TURISZTIKAI IDEGENFORGALMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-014955.

MISKOLCI TURISZTIKAI IDEGENFORGALMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-014955. MISKOLCI TURISZTIKAI IDEGENFORGALMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-014955. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016. 2 Tartalomjegyzék I. fejezet... 4 BEVEZETŐ

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA 1450 Budapest, Pf.:214. Telefon: 1-323-2070 Fax: 1-323-2079 e-mail: meszk@meszk.hu ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE Az Országos Elnökség 3/2015. (01.22.) sz.

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ~ 1 ~ ALAPÍTÓ OKIRAT A Fejér Megyei Önkormányzat alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

A 1.. Bp., : ker. út... sz.

A 1.. Bp., : ker. út... sz. A honlapon fellelhető információkat a VIKTÓRIA TÁRSASHÁZ RENDSZER, mint társasház-kezelési modell dokumentációinak felhasználásával dolgoztuk fel. A rendszer dokumentáció fejlesztése folyamatos és a mindenkori

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényes, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA.

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

Lakcíme: Ausztria, AT-2500, Baden, Johannesgasse 25. Stg. 1/5.

Lakcíme: Ausztria, AT-2500, Baden, Johannesgasse 25. Stg. 1/5. Tisztelt Ügyfeleink! Az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. III. em., cégjegyzékszám: 01-10-044420, képviseli: Parádi-Varga Tamás és Ladányiné

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról 1. Göd Város Önkormányzatának 40/2006.(XII.14.) sz.

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére MUNKAKÖRI LEIRÁS LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére Beosztása: pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó köztisztviselő. Munkaideje: hétfőtől-csütörtökig 8 00 órától 16 30 óráig. pénteken 8 00 órától

Részletesebben

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT módosítása Preambulumába az eddigiek helyébe az alábbi kerül beiktatásra: Az 1997. évi CXLIV. tv. alapján, egyszemélyes korlátolt felelősségű

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Részvénytársaság. alapító okirata módosítása

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Részvénytársaság. alapító okirata módosítása Az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Részvénytársaság A preambulum utolsó mondata törlésre kerül. alapító okirata módosítása Az I fejezet címe és 1-8 pontja az alábbira módosul: I. A részvénytársaság

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

1. Gazdasági Bizottság

1. Gazdasági Bizottság 2. melléklet a 10 /2013. ( V. 8. ) önkormányzati rendelethez A képviselő-testület egyes bizottságainak feladat- és hatásköréről és átruházott jogköréről 1. Gazdasági Bizottság 1.1. Ellátja az Mötv. és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 Cégkivonat 2011.10.27. -i hatállyal 1 Általános adatok Cégjegyzékszám:

Részletesebben

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~l:~). számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

A Miskolci Felnőttképző Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Miskolci Felnőttképző Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzata 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 10. adószám: 22198107-2-05 engedélyszám: E-000110/2014 www.miskolcifelnottkepzo.hu info@miskolcifelnottkepzo.hu Telefon: 46/781-918 A Miskolci Felnőttképző Központ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 4. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 1 Módosította: a 11/2013 (VII. 3.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos 2013. július

Részletesebben

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai 1.) Jogi, Testületi és Területfejlesztési Főosztály 1.1. előkészíti, egyezteti, véleményezi a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, elvégzi a testületi

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA

MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA A MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Fejezet: A TÁRSASÁG ADATAI 1.1 A társaság cégneve: (a továbbiakban: MNB) Magyar Nemzeti Bank Az MNB cégnevét a cégjegyzékbe a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001.

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.8. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a

Részletesebben

2013/36. SZÁM TARTALOM

2013/36. SZÁM TARTALOM 2013/36. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 46/2013. (XII. 20. MÁV-START Ért. 36.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

2013/31. SZÁM TARTALOM

2013/31. SZÁM TARTALOM 2013/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 40/2013. (XI. 07. MÁV-START Ért. 31.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. december 16-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Gödöllői Távhőszolgáltató Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására

Részletesebben

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

Igazgatók képviseleti jogosultsága

Igazgatók képviseleti jogosultsága Igazgatók képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát. Azok az általános ügyek, melyek nem igénylik az ság elnökének képviseletét,

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a Szám: IV.57-7/2015. 164/2015.(VIII.18.) határozata Szekszárd városi távfűtő rendszer folyamatos üzemeltetésére, karbantartására és fejlesztésére létrejött vállalkozási szerződés azonnali hatállyal történő

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

1/2016. ( ) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS

1/2016. ( ) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR 1/2016. (05. 30.) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS A DÉKÁNHELYETTESEK ÉS A HIVATALVEZETŐ FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÉRŐL 1. Az oktatási dékánhelyettes feladat-

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. Igazgatóságának JELENTÉSE évi tevékenységéről. Készült Tulajdonosi döntéshozatalra

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. Igazgatóságának JELENTÉSE évi tevékenységéről. Készült Tulajdonosi döntéshozatalra Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. Igazgatóságának JELENTÉSE 2015. évi tevékenységéről Készült Tulajdonosi döntéshozatalra Elfogadva: az Igazgatóság 20/2016 (IV.15.) sz. határozatával 2 A

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása Iktsz.: 9. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása mely létrejött egyrészről név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselő: Dr. Kriza Ákos

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2014. (VIII.25.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2014. (VIII.25.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2014. (VIII.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 60/2004. (X. 20.) számú

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet 13. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) az Ügyviteli és

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben