Cigány etnikai gettók

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cigány etnikai gettók"

Átírás

1 Cigány etnikai gettók (Az évi népszámlálás számlálókörzeti adatai alapján készült elemzés) Kertesi Gábor Kézdi Gábor 1997 A tanulmány az OTKA T kódszámú program támogatásával készült.

2 Tartalomjegyzék Bevezető A vizsgált körzetek A cigány népesség a vizsgált körzetekben Az etnikai alapú szegregáció mértéke A szegregált körzetek jellemzői... 9 Földrajzi elhelyezkedés... 9 Épület- és lakásviszonyok Háztartás- és családszerkezet Demográfia Bölcsőde, óvoda Iskolai végzettség Munkaerőpiaci aktivitás, munkanélküliség és szociális juttatások A kis körzetek jellemzői A szegregált körzeteket tartalmazó települések listája A szegregált körzetek listája Függelékek 1. Az üres körzetek és a szétdarabolt épületek problémája Az intézeti számlálókörzetek problémája A kis számlálókörzetek problémája A számlálókörzetek cigány-adatainak megbízhatósága és részletes adatok a cigányok körzetenkénti arányáról A számlálókörzetekben élő cigányok számának becslése Részletes statisztikák a számlálókörzetekről szegregáltság szerinti bontásban A táblázatok és az ábrák jegyzéke Földrajzi elhelyezkedés Normál körzetek Egyes feltételes eloszlások ábrái Kis körzetek

3 Bevezető A tanulmány egy nagyobb szabású kutatás első eredménye. A kutatás a népesség 4-5 százalékát kitevő cigányság etnikai alapú lakóhelyi szegregációját, a tendenciák időbeli alakulását és a szegregáció társadalmi hatásait térképezi föl. Első állomásként 1990-es adatokon azonosítjuk a szegregált cigány körzeteket és jelemezzük őket aggregált adatok segítségével. E munkánkkal egyúttal felhívjuk a figyelmet azokra a válsággócokra, amelyek különösen fontos terepei kell, hogy legyenek szociálpolitikai programoknak. A szegregált körzetek, az etnikai "gettók" azok a területek, ahol koncentráltan jelentkeznek a szegénység és az etnikai elszigeteltség problémái. A szegregált környékek összefoglaló bemutatásán túl ezért tételesen is felsoroljuk mind a cigány körzeteket tartalmazó településeket, mind pedig magukat a körzeteket, a fontosabb adataikkal együtt. Leíró statisztikai vizsgálatról van szó, amely tehát az etnikai alapú lakóhelyi szegregáció bemutatásán túl támogathatja speciális szociálpolitikai programok tervezését és kidolgozását, és módszertani segítséget nyújthat az önkormányzatoknak, valamint a szociális és gyermekvédelmi intézményeknek, képzőhelyeknek és szakembereknek. Munkánk során az évi Népszámlálásnak az egész országra és a teljes lakosságra kiterjedő adatait használjuk fel. A megállapítások tehát 6-7 évvel korábbi állapotokra érvényesek, a vizsgált jelenségek jó része (szegregáció, épület-és lakásviszonyok, háztartások és családok összetétele) azonban ekkora idő alatt lényegesen nem módosul. Egyes dolgok azonban (például a munkaerőpiaci aktivitás, a munkanélküliség vagy a segélyezettség) nyilván jelentős változásokon mentek keresztül. Az elemzések ezért főleg az időben lassan változó tényezőkre koncentrálnak, s kisebb súllyal szerepelnek a gyorsabban változó mutatók. Az 1. fejezetben a vizsgálat alapegységét, a népszámlálási számlálókörzetet vizsgáljuk meg közelebbről. A 2. fejezet a cigány népesség körzetenkénti arányát, a 3. fejezet pedig az etnikai alapú lakóhelyi szegregáció mértékét vizsgálja meg. A tanulmány 4. fejezete részeletesen elemzi a szegregáció különböző fokozataival járó különbségeket az épület-és lakásviszonyok, a háztartások és családok összetétele, valamint a lakók főbb demográfiai, iskolázottsági és munkaerőpiaci aktivitási összetétele vonatkozásában. Az 5. fejezetben röviden áttekintjük a speciális problémákkal szembesülő kis körzetek jellemzőit. A tanulmány 6. fejezetében soroljuk fel a szegregált körzeteket tartalmazó településeket, a 7. fejezetben pedig a túlnyomórészt (és valószínűleg túlnyomórészt) cigányok lakta körzeteket, néhány fontosabb adattal együtt. A tanulmányban nem részletezett számításokat és becsléseket az 1-5. Függelékek tartalmazzák, a 6. Függelékben pedig részletes statisztikákat közlünk a számlálókörzetekről, szegregációs helyzetük alapján. 3

4 1. A vizsgált körzetek Az alábbi vizsgálat alapját az évi Népszámlálás számlálókörzeti adatai képezik. A tízévenként sorra kerülő, hazánk teljes népességét felölelő Népszámlálás során az ország területét a lehető legkisebb földrajzi egységekre bontják, így összesen úgynevezett "számlálókörzetben" végzik az adatfelvételt. A népszámlálási számlálókörzetek az emberek lakóhelyét a lehetőségekhez képest természetes területi egységekre osztják fel úgy, hogy egyegy körzetben ne legyen 99-nél több lakás. E körzetek átlagosan 120 személyt tartalmaznak. Látható, hogy ezek a területi egységek rendkívül részletes elemzésekre adnak lehetőséget: egy-egy körzet egy lakótelepi házat, egy bérháztömböt vagy egy falusi utcát jelent. A teljes népességet felölelő adatokat ilyen számlálókörztei szintű aggregációját készíttettük el a Központi Statisztikai Hivatallal. Az aggregált adatbázis azt jelenti, hogy a különféle személyi és nem személyi (épületre, lakásra stb. vonatkozó) adatok számlálókörzetenkénti összege, illetve néhány esetben súlyozatlan belső átlaga és szórása állt rendelkezésünkre. A népszámlálási adatok és azok kombinációinak lehető legszélesebb körét, mintegy 500 változó képzésére, aggregálására és leválogatására adtunk megbízást. A képzett változók tartalmát és képzési szabályukat a 7. Függelék tartalmazza. A számlálókörzetek közül nem vettük be a vizsgálatba azokat, amelyekben nem lakott senki (ilyenek az üresen álló épületek), illetve összevontuk azokat a körzeteket, amelyek azonos épületekben voltak,. Az összevonás részleteiről lásd az 1. Függeléket. Összesen tehát Magyarország 1990-es (10,4 millió fős) népességét , többé-kevésbé természetes módon definiált lakóhelyi körzetre oszthatjuk ben mintegy 300 ezren azonban egészen más módon kerültek az aktuális lakóhelyükre, mint a 10 milliós többség. Ezek az emberek úgynevezett "intézményi" lakóhelyen éltek, például kórházakban, szanatóriumokban, munkászállásokon, öregek otthonában, nevelőintézetekben vagy büntetésvégrehajtási intézetekben. Amikor a lakóhelyi szegregáció problémáját elemezzük, nyilvánvalóan torz eredményeket kapnánk, ha a vizsgálatból nem zárnánk ki ezeket a körzeteket, hiszen az adott lakóhely kiválasztásánál esetükben nem a szokásos döntések vezérelték az embereket (ha egyáltalán volt döntési lehetőségük a konkrét hely megválasztásában). Az intézeti lakosok azonban nem mind tömörülnek teljes számlálókörztetkebe: egyes esetekben néhány nem intézeti lakos is lakik közöttük (ilyenek lehetnek a gondnoki lakások), egyes esetekben pedig egy-két intézeti személy vegyül a többiek közé (ilyenek lehetnek a vállalatok által munkásszálló céljára bérelt magánlakások). Nyilvánvaló, hogy az első esetben az intézményi, a másodikban a nem intézeti körzetekhez hasonlóan kell eljárnunk. A 2. Függelékben részletesen is nyomon követhető módon számlálókörztetet, (az összes körzet 2,8 százalékát, 276 ezer fős lakosságával a népesség 2,7 százalékát) zártunk ki az elemzésből mint intézményi (vagy nagyrészt intézményi) körzetet, így a továbbiakban körzteben, valamivel több mint 10,1 millió emberre vonatkozóan folytatjuk a vizsgálatainkat. A számlálókörzetek méretük (az ott lakók száma) alapján igen heterogének. A 83 ezer, nem intézeti körzetben átlagosan 121 ember élt, de voltak olyan körzetek is, ahol csupán 1, s volt olyan is, ahol 640 ember lakott. Az alábbi ábra a számlálókörzetek méret szerinti eloszlását mutatja: 4

5 1.ábra: A számlálókörzetek eloszlása az ott lakó személyek száma szerint A számlálókörzeteket közül külön választottuk azokat, amelyekben nagyon kevesen éltek. Az ilyen kis körzetek lakói ugyanis teljesen másképp szembesülnek a lakóhelyi szegregáció problémáival, mint a többiek: a közvetlen környéken lakók nem lehetnek semmiféle hatással például az egyéni döntésekre vagy a környék fizikai állapotára, hiszen senki nem lakik a közvetlen környéken. Ezen túlmenően, a statisztikai jellemzők is kevesebb értelmet hordoznak nagyon kevés emberre vonatkozóan. A 3. Függelékben nyomon követhető módon ezért külön választottuk a kis körzeteket (amelyekben 10 vagy kevesebb háztartás, vagy 30 vagy kevesebb ember élt). A többi körzettől eltérő problémákra koncentráló és más módszereket alkalmazó vizsgálatokat igénylő csoportként "kis" számlálókörzetet (a körzetek 7,4 százalékát, mintegy 60 ezer embert) válogattunk le az adatbázisból. Az alábbi vizsgálatokat így számlálókörzetre (88,6 százalékukra) és 10 millió emberre (a népesség 96,2 százalékára) kiterjedően végeztük el. További 6 ezer körzetre (a "kis" körzetekre, mintegy 60 ezer emberre) vonatkozóan külön elemzéseket végeztünk. 2. A cigány népesség a vizsgált körzetekben Az évi Népszámlálásban an vallották magukat cigány nemzetiségűnek. A nem cigány nemzetiségűek közül en cigány anyanyelvűek voltak, s további en beszéltek valamilyen cigány nyelvet. A vizsgálat során ezt az összesen személyt tekintjük cigánynak. A sokaság harmadik összetevőjében (cigány nyelvet beszélők) nyilván vannak olyanok is, akiket környezetük nem tart cigánynak, az is nyilvánvaló azonban, hogy számuk elhanyagolható. Sokkal nagyobb problémát jelent, hogy a környezetük által cigánynak tartottak nagy részét nem fedi le a Népszámlálás: az MTA Szociológiai Intézete által ben végzett cigányvizsgálat és a Művelődési Minisztérium országos iskolaadatai alapján ugyanis számuk meghaladta a 425 ezret vagyis a népszámlálási népességadat 2,5-szeresét. Mint ahogyan azt az 1. táblázatban is nyomon követhetjük, a népszámlálási adatok a becsült teljes népesség nagyobb hányadát tartalmazzák a kisebb településeken, mint a nagyobbakban: 5

6 1. táblázat: A cigány népesség száma településtípusonként az évi Népszámlálásban ("önbevallás") és becsléseink ("minősítés") alapján A cigány népesség lélekszáma a Népszámlálásban a A cigány népesség becsült lélekszáma b Az önbevallók aránya a minősítésen alapuló becslésen belül, % c Budapest ,9 Megyeszékhelyek ,6 Egyéb városok ,4 Községek ,4 Összesen ,6 a Cigány nemzetiségűek, cigány anyanyelvűek vagy cigány nyelven beszélők b A becslés alapja a cigány általános iskolások aránya a népességen belül (a cigányvizsgálat alapján becsült adat) és a teljeskörű iskolaadatok. c (1. oszlop adatai / 2. oszlop adatai)*100% A 4. Függelég F4.1 táblázata a kétféle népességadatot és arányukat is közli részletesebb földrajzi megoszlásban. A táblázatok tanúsága szerint a teljes cigányság némileg nagyobb hányadát fedi le a Népszámlálás a cigányok által sűrűbben lakott környékeken, de ez az összefüggés egyáltalán nem erős ezt mutatja a lefedési arány és a településen élő cigányok arányát együttesen ábrázoló ábra, valamint a közöttük megfigyelhető, mindössze 0,07-es korrelációs együttható. A népszámlálási adatok tehát szinte mindig alulbecsülik a cigány népesség számát, ráadásul viszonylag függetlenül attól, hogy valójában mekkora az adott területi egység cigány népessége. Mielőtt megkísérelnénk kezelni ezt a problémát, vizsgáljuk meg, hogy ez alapján az alsó becslés alapján hogyan oszlanak meg a számlálókörzetek a cigány népesség aránya szerint! 2. táblázat: Az évi Népszámlálás számlálókörzeteinek eloszlása a cigányok aránya szerint A cigányok körzetenkénti aránya (%) A "normál" számlálókörzetek száma eloszlása (%) A "kis" számlálókörzetek száma eloszlása (%) , , ,9 71 1, ,5 62 1, ,9 69 1, ,3 43 0, ,2 42 0, ,0 54 0,9 Összesen , ,0 A 2. táblázatban jól követhető, hogy a cigány népesség aránya a kis számlálókörzetekben a többitől eltérő képet mutat: a kis körzetekben erősebb az etnikai szegregáció. A népszámlálási adatok szerint ugyanis a kis körzetek nagyobb hányadában, mintegy 95 százalékában nem laknak cigányok (szemben a többi körzetben tapasztalt 81 százalékkal), de ahol laknak, ott inkább szegregálódnak a többiektől (a kis körzetek összesített aránya 7,4 százalék, a cigány 6

7 többségű körzetek között viszont 33 százalék, s a csak cigányok lakta körzetek között 78 százalék). Ez a különbség természetesen leginkább a körzetek méretének köszönhető: itt az erősen szegregált képhez két-három hasonló háztartás is elegendő lehet, míg a nagyobb körzetekben jóval többre van szükség. A kis körzetekre a későbbiekben még visszatérünk, figyelmünket azonban most a többiekre fordítjuk. A 2-3. ábrák mutatják a normál körzeteknek a cigányok aránya szerinti eloszlását. A körzetek túlnyomó többségében a népszámlálási adatok szerint nem élnek cigányok, az ábrákon azonban a jobb követhetőség kedvéért az eloszlásból kihagytuk ezeket, a 3. ábrán pedig csak a 10 százalékos arányt meghaladó körzeteket ábrázoluk. 2. ábra: A számlálókörzetek eloszlása a cigányok aránya alapján ("normál" körzetek, amelyekben legalább 1 cigány él) 3. ábra: A számlálókörzetek eloszlása a cigányok aránya alapján ("normál" körzetek, amelyekben legalább 10% cigány él) 3. Az etnikai alapú lakóhelyi szegregáció mértéke A népszámlálás számlálókörzetenkénti cigány népességi adatáról a fentiek értelmében annyit tudunk, hogy alsó becslése az ott lakó cigányok "valódi" számának (vagyis azok számának, akiket környezetük cigánynak tart). A fenti elemzések alapján semmiféle támpontunk nincs ugyanakkor arra nézve, hogy vajon a körzetek szegregáltságától függ-e, hogy az ott lakó cigányok miként válaszoltak a Népszámlálás kérdéseire. Vagyis: egy olyan körzet, amelyben a népszámlálási adatok szerint nem él egyetlen cigány sem, ugyanúgy lehet valójában szegregált cigány körzet, mint amelyben a népszámlálási adatok szerint meglehetős számú cigány él. Az 5. Függelékben részletezett módón ezért a lehetőségeink között megpróbáltunk becslést készíteni az adott számlálókörzetekben élő cigányok számára vonatkozóan. A becslést a helyenknt különösen nagy bizonytalanságok miatt csak egyes megyék egyes településtípusaiban végezhettük el, amelyek az ország cigány népességének körülbelül az 55 százalékát tartalmazzák. A becslések az esetek nagy részében nyilvánvalóan felső becslései a cigányok számának, ezért az eredményeket óvatosan kezeljük. Mindössze egyetlen célra használjuk fel őket: az szegregáltnak nem mondható körzetek egy részét "valószínűleg szegregált cigány körzetnek" nevezzük el. 7

8 A továbbiakban az általunk vizsgált számlálókörzeteket 4 csoportra osztjuk: szegregált körzetnek nevezzük azokat, amelyeket a népszámlálási adat szerint legalább 50 százalékban cigányok laktak; valószínűleg cigány körzetnek nevezzük azokat, amelyeket a becslésünk szerint viszont legalább 50 százalékban cigányok laktak, de a népszámlálási adat ennél kevesebb; vegyes körzetnek nevezzük azokat, ahol a cigány népesség aránya sem a népszámlálási adat, sem becslésünk szerint nem éri el az 50 százalékot, de a népszámlálási adat alapján a cigányok száma nagyobb nullánál; és végül nem cigány körzetnek nevezzük azokat a számlálókörzeteket, amelyekben a népszámlálási adat szerint nem élnek cigányok, és arányuk a becslésünk szerint nem éri el az 50 százalékot. Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy a vegyes és a nem cigány körzetek közé soroltak egy része is lehet szegregált cigány körzet, de az is lehetséges, hogy a valószínűleg cigány körzetbe soroltak egy része valójában vegyes (sőt esetleg nem cigány) körzet. A vegyes körzetekben a cigányok népszámlálási aránya átlagosan (súlyozatlan átlag) 6 százalék, a valószínűleg cigány körzetekben 12, a cigány körzetekben 76 százalék. A bizonytalanság az adatbázisok és a becslési lehetőségeink következménye, ám legnagyobb valószínűség szerint az esetek túlnyomó többségében pontos a besorolásunk. A szegregált körzetek számát és eloszlását a következő táblázat tartalmazza: 3. táblázat: A számlálókörzetek eloszlása szegregáltság szerint A szegregáltság A "normál" számlálókörzetek foka száma eloszlása (%) A "kis" számlálókörzetek száma eloszlása (%) nem cigány körzet , ,5 vegyes körzet , ,3 valószínűleg cigány körzet 407 0,5 0 0,0 cigány körzet 421 0, ,2 Összesen , ,0 A táblázat tanúsága szerint a becslési eljárással a szegregált "normál" körzetek számát s 421 "biztos" mellett újabb 407 "valószínűvel" bővíthetjül. E két kategóriát a vizsgála sorány végig külön fogjuk kezelni, hogy az esetleges tévedések torzító hatását elkülöníthessük. A kis körzetek esetében természetesen nem végeztük el a becslést, hiszen esetükben a kevés személy miatt az eredendő bizonytalanságok is megsokszorozódtak volna Magyarországán a legszűkebb lakóhelyi környezetben teljes etnikai alapú szegregációról nem beszélhetünk, a szegregáció mértéke azonban nem elhanyagolható. A cigány népesség 10 százaléka (mintegy 42 ezer ember) túlnyomó részben (76 százalékban) cigányok lakta számlálókörzetben lakott. Újabb 4-5 százalék (mintegy 6 ezer ember) igen nagy valószínűséggel szintént szegregált körülmények között él. Tekintetbe véve az adatok hiányosságait, alsó becslésként fogadható el, hogy a cigányság legalább 15 százaléka ben etnikailag majdnem tökéletesen szegregált környezetben élt. A nem cigány lakosságnak körülbelül 80 százaléka élt a cigányoktól elkülönölve. 8

9 4. A szegregált körzetek jellemzői Földrajzi elhelyezkedés A következőkben a megvizsgáljuk, miben különböznek a szegregált cigány körzetek a vegyes és a nem cigány körzetektől. A többitől elkülönítve, eltérő módszerek segítségével, egy későbbi fejezetben térünk rá a kis körzetekre ebben a részben tehát nem elemezzük őket. A különböző fokon szegregált "normál" számlálókörzetek földrajzi elhelyezkedését részletesen a 6. Függelékben követhetjük. A túlnyomórészt cigányok lakta körzetek (a valószínűleg ilyen körzetekkel együtt is) több, mint 40 százaléka Észak-, s több, mint harmada Kelet- Magyarországon található. A népszámlálási adatok megbízhatósága és becsléseink korlátozottsága miatt ezt a tényt óvatosan kell kezelnünk, ám e két régió felülreprezentáltsága mindenképpen jelentős. A településtípusonkénti szegregáció mértékét a következő táblázat mutatja: 4. táblázat: A különböző mértékben szegregált számlálókörzetek száma és eloszlása, valamint az őket tartalmazó települések szeptemberi munkanélküli rátája, teltpüléstípusonként A szegregáltság A számlálókörzetek száma Egyéb városok Községek Összesen nem cigány körzet vegyes körzet valószínűleg cigány körzet cigány körzet Összesen Budapest A számlálókörzetek elsozlása (%) foka Budapest Megyeszékhelyek Megyeszékhelyek Egyéb városok Községek Összesen nem cigány körzet 85,0 85,9 82,5 76,0 81,0 vegyes körzet 15,0 14,0 16,6 21,9 17,9 valószínűleg cigány körzet 0,0 0,0 0,4 1,1 0,5 cigány körzet 0,0 0,1 0,5 1,0 0,5 Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Budapesten nem találtunk egyetlen szegregált cigány körzetet sem. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy nincsenek is ilyen környékek a fővárosban: azonosításukat azonban a népszámlálási adatok és az általunk alkalmazott becslés nem teszi lehetővé a probléma még részletesebb és mélyebb vizsgálatokat igényel (mindenütt ez ahelyzet, ahol a nagyfokú bizonytalanság miatt nem végeztük el a becsléseket, lásd 5. Függelék). A megyeszékhelyekkel kapcsolatban ugyanezt mondhatjuk el: a 11 körzeten kívül csak Salgótarján és Szolnok esetében kereshettünk valószínűsíthetően cigány körzeteket. Szegregált körzeteink túlnyomó részét a kisebb városokban és a községekben találhatjuk (a "biztosak" 23 illetve 75 százalékát, a "valószínűek" 17 illetve 82 százalékát). A szegregált cigány körzetek mint azt a fenti adatokból is kikövetkeztethetjük az ország rosszabb gazdasági körülmények között levő településein találhatók. Ez a tény egyáltalán nem 9

10 meglepő, hiszen ugyanezt a cigányság egészének földrajzi eloszlásáról is elmondhatjuk. Mint azt a 6. Függelék megfelelő táblázataiból kiolvashatjuk, a (normál méretű) szegregált cigány körzeteket tartalamzó településeken átlagosan 19 százalékos (és a valószínűleg ilyen körzetekben is 17 százalékos) munkanélküli rátát tapasztalhatunk 1995 szeptemberében, szemben a szegregált nem cigány települések 9 százalékos átlagával. A munkanélküli ráták különbségei településtípusonként is jelen vannak, így az országos eltérések csak részben tudhatók be a cigány körzetek döntően falusi és kisvárosi elhelyezkedésének. A számlálókörzetek településeken belüli elhelyezkedését a Népszámlálás belterület-külterület felosztása alapján vizsgálhatjuk meg. A szegregáltság foka 5. táblázat: A különböző mértékben szegregált számlálókörzetek száma és eloszlása teltpüléstípusonként Központi belterületen A számlálókörzetek száma Egyéb belterületen Külterületen Összesen nem cigány körzet vegyes körzet valószínűleg cigány körzet cigány körzet Összesen Központi belterületen A számlálókörzetek elsozlása (%) Egyéb belterületen Külterületen Összesen nem cigány körzet 93,0 2,7 4,3 100,0 vegyes körzet 94,7 2,7 2,6 100,0 valószínűleg cigány körzet 92,9 1,5 5,6 100,0 cigány körzet 93,4 1,9 4,7 100,0 Összesen 93,3 2,7 4,0 100,0 Az etnikai szegregáció szempontjából eltérő körzetek a településeken belüli elhelyezkedésüket illetően nem mutatnak lényeges különbséget. A szegregált cigány és a szegregált nem cigány körzetek is túlnyomórészt, 93 százalékban a települések központi belterületein helyezkednek el, s csak igen kis részük, 4 illetve 5 százalékuk található külterületen. Ez a jelenség minden településtípusban ugyanúgy megfigyelhető lásd a 6. Függeléket. A szegregált cigány közösségek tehát ma már ugyanúgy a települések belső részében találhatók, mint a nem cigány lakóhelyi közösségek. Már most megjegyezzük, hogy a kis körzetek figyelembevételével ezt a képet még inkább megerősíthetjük. 10

11 Épület- és lakásviszonyok A szegregált körzetekben a lakóépületek 99 illetve 95 százaléka földszintes, míg ugyanez az arány a vegyes körzetekben 79, a nem cigány körzetekben pedig 67 százalék. Mint láttuk, ezt az eltérést a bel- illetve külterületi elhelyezkedés nem, s mint azt a következő táblázat mutatja a településtípus-hovatartozás is csak részben magyarázhatja. A szegregált cigány körzetek ugyanis mindenütt szinte kizárólag földszintes épületekből állnak, s ilyenek a valószínűleg cigány körzetekben is mindenütt a településtípus átlagát meghaladó számban vannak. 6. táblázat: A földszintes épületek aránya (%) a körzetek szegregációja és a teltpülések típusa szerinti bontásban A körzet szegregációja Budapest Megyeszékhelyek A település típusa Egyéb városok Községek Összesen nem cigány körzet 30,7 41,5 67,9 98,1 66,8 vegyes körzet 36,3 56,4 80,4 99,3 79,3 valószínűleg cigány körzet 50,0 80,0 98,8 94,8 cigány körzet 95,9 96,1 99,9 99,0 Összesen 31,5 43,7 70,1 98,4 69,4 A cigány körzetekben a lakások átlagosan 87 százalékában saját tulajdonosaik laknak (pontosabban laktak 1990-ben), míg a nem cigány körzetekben ez az arány 75 százalék; az állami tulajdonban levő lakások aránya rendre 7 illetve 20 százalék. E tények mögött mint az a 6. Függelék táblázataiban nyomon követhető a településtípus szerinti összetétel hatása áll. A kisebb városokban és a községekben szinte semmilyen különbség nem mutatható ki a tulajdonviszonyok összetételében; a megyeszékhelyeken pedig az országosan megfigyelhető jelenséggel szemben, a cigány körzetekben az átlagot messze meghaladja az állami lakások, és az átlagostól messze elmarad a saját lakások aránya. A szegregált cigány körzetekben 1990-ben a lakások negyedébe volt bevezetve a hálózati ivóvíz, a gáz pedig nem kimutatható részükben (0 százalék). Ugyanekkor a nem cigány körzetekben a lakások négyötöde volt hálózati ivóvízzel, s 41 százalékuk vezetékes gázzal ellátva. A nem cigány környékeken a gázvezeték nélküli lakások túlnyomó többségében (vagyis a falusi lakások négyötödében) használtak palackos gázt, a cigányok lakta környékeken csak a felükben. Ezek a különbségek minden településtípusban megfigyelhetőek. Az alábbi ábra és táblázat a hálózati ivóvízzel való ellátottságot mutatja, a többi adat részletesen a 6. Függelékben található. 11

12 4.ábra : A hálózati ivóvízzel ellátott lakások aránya és a körzetek szegregációja 7. táblázat: A hálózati ivóvízzel ellátott lakások aránya (%) a körzetek szegregációja és a teltpülések típusa szerinti bontásban A körzet szegregációja Budapest Megyeszékhelyek A település típusa Egyéb városok Községek Összesen nem cigány körzet 98,5 92,9 84,7 60,8 80,1 vegyes körzet 96,8 87,1 76,2 50,5 68,6 valószínűleg cigány körzet 66,4 56,4 31,0 35,8 cigány körzet 42,0 35,8 19,3 23,6 Összesen 98,2 92,0 82,9 57,8 77,5 A hálózati vízzel nem rendelkező lakások vízzel való ellátottsága is jelentősen eltér egymástól a szegregáció függvényében: míg a nem cigányok lakta és a vegyes környékeken a lakások 4 százaléka, a szegregált cigány lakóhelyeken a lakások felében esetében kellett a vizet az utcáról hordani. 286 olyan szegregált cigány körzet van, amely esetében a lakások több, mint felében kellett az utcáról hozni a vizet összesen 2200 ilyen körzet volt 1990-ben, ezek 13 százalékában tehát (biztosan) túlnyomórészt cigányok laktak, míg összességébe arányuk alig haladja meg a fél százalékot. Ez a különbség cigányok és nem cigányok lakta körzetek között minden településtípusban azonos mértékben megfigyelhető lásd a következő táblázatot: 12

13 8. táblázat: A vízzel csak az utcáról ellátható lakások aránya (%) a körzetek szegregációja és a teltpülések típusa szerinti bontásban A körzet szegregációja Budapest Megyeszékhelyek A település típusa Egyéb városok Községek Összesen nem cigány körzet 0,2 1,4 3,7 7,5 4,0 vegyes körzet 0,3 4,6 8,2 13,4 9,0 valószínűleg cigány körzet 33,6 32,8 37,2 36,4 cigány körzet 40,6 51,7 51,1 51,0 Összesen 0,2 1,9 4,8 9,5 5, ben az ország lakásainak több, mint háromnegyedében volt melegvíz és volt fürdőhelyiség. A szegregált cigány körzetekben a megfelelő arányok 24 és 31 százalék. A melegvíz- és fürdőszobaellátottság valamint a csatornázottság a túlnyomórészt cigányok lakta környékeken minden településtípusban csupán harmada az országos átlagnak (a részletes adatokat lásd a 6. Függelékben). A vízöblítéses WC-vel kapcsolatos helyzet vagy a komfort nélküli lakások hasonló képet mutatnak: 5.ábra: A vízöblítéses WC-vel egyáltalán nem rendelkező lakások aránya és a körzetek szegregációja 13

14 9. táblázat: A vízöblítéses WC-vel egyáltalán nem rendelkező lakások aránya (%) a körzetek szegregációjaés a teltpülések típusa szerinti bontásban A körzet szegregációja Budapest Megyeszékhelyek A település típusa Egyéb városok Községek Összesen nem cigány körzet 2,9 8,5 19,3 38,1 21,0 vegyes körzet 6,2 17,0 30,1 50,6 34,5 valószínűleg cigány körzet 43,0 45,3 69,0 64,6 cigány körzet 70,0 71,2 79,9 77,7 Összesen 3,4 9,7 21,5 41,6 24,0 10. táblázat: A komfort nélküli lakások aránya (%) a körzetek szegregációja és a teltpülések típusa szerinti bontásban A körzet szegregációja Budapest Megyeszékhelyek A település típusa Egyéb városok Községek Összesen nem cigány körzet 8,7 9,3 17,5 33,5 20,2 vegyes körzet 22,0 20,1 27,5 45,0 34,1 valószínűleg cigány körzet 42,5 46,3 65,7 62,1 cigány körzet 62,7 65,3 77,4 74,3 Összesen 10,7 10,9 19,5 36,8 23,2 Magyarországon 1990-ben a lakosság túlnyomó része két vagy több szobás lakásban élt. A túlnyomórészt cigányok lakta környékeken az egy szobás lakások aránya (42 százalék) háromszorosan haladta meg az országos átlagot (16 százalék). Ez a különbség még jelentősebbé válik, amikor szemügyre vesszük a háztartásokban élők számát is: a medián háztartás az országban 3 fős volt, a cigány környékeken viszont 4 fős, ráadásul ez utóbbiakban kiugróan magas (az országos harmincszorosa) a nagy létszámú háztartások aránya. A szegregált (és a valószínűleg szegregált) cigány környékeken tehát jóval nagyobb háztartások jóval kisebb lakásokban élnek. A háztartások összetételére a következő részben térünk rá, előtte azonban bemutatjuk a lakásokban található szobák számának eltéréseit: 14

15 vagy több szobás 2 szobás 1 szobás nem cigány körzet vegyes körzet valószínûleg cigány körzet cigány körzet 6.ábra: A lakásban található szobák átlagos száma és a körzetek szegregációja Az egy lakásra jutó személyek száma a túlnyomórészt cigányok lakta környékeken átlagosan több, mint 70 százalékkal haladta meg az országos átlagot (4,8 fő és 2,8 fő), s ez a különbség minden típusú településen megfigyelhető: 11. táblázat: A lakásokban lakó személyek átlagos száma a körzetek szegregációja és a teltpülések típusa szerinti bontásban A körzet szegregációja Budapest Megyeszékhelyek A település típusa Egyéb városok Községek Összesen nem cigány körzet 2,5 2,7 2,8 2,8 2,8 vegyes körzet 2,5 2,8 2,9 2,9 2,8 valószínűleg cigány körzet 3,8 3,5 3,7 3,7 cigány körzet 4,0 4,9 4,8 4,8 Összesen 2,5 2,8 2,8 2,9 2,8 15

16 A háztartások és családok szerkezete Mint azt fentebb említettük, a medián magyarországi háztartás 1990-ben (a kis körzeteket nem számítva) 3 fős, a cigányok által sűrűn lakott körzetekben pedig 4 fős volt; az átlagos háztartáslétszám a 2,6 illteve 3,9 fő. Az egyes településtípusokban ugyanezt az eltérést látjuk: a nagyvárosi háztartáslétszámok 2,6 illetve 3,5 fő, a községekben 2,8 illetve 3,8 fő. Az eloszlások "szélén" is szembeszökő eltérések mutatkoznak: míg a nem cigány körzetekben a 7 vagy több személyből álló háztartások aránya nem éri el a fél százalékot, a cigány körzetekben arányuk 11 százalék, s az 5 fős vagy nagyobb háztartások aránya is 8 százalék illetve 34 százalék. A különbségeket részben az magyarázza, hogy túlnyomórészt cigányok lakta környékeken a háztartásokban átlagosan több, mint két és félszer annyi 15 év alatti gyermek élt, mint országosan (1,46:0,56). Az alábbi ábra és táblázat részletesebben is bemutatják a háztartások létszám szerinti eloszlását: tagú háztartás 2 tagú háztartás 3 tagú háztartás 4 tagú háztartás 5 tagú háztartás 6 tagú háztartás 7 vagy több tagú háztartás nem cigány körzet vegyes körzet valószínûleg cigány körzet cigány körzet 7.ábra: A háztartások létszám szerinti eloszlása és a körzetek szegregációja 12. táblázat: A nagy (legalább öt fős) háztartások átlagos aránya a háztartások között (%) a körzetek szegregációja és a teltpülések típusa szerinti bontásban A körzet szegregációja Budapest Megyeszékhelyek A település típusa Egyéb városok Községek Összesen nem cigány körzet 4,9 6,5 7,8 10,4 7,9 vegyes körzet 5,8 8,3 10,4 12,5 10,4 valószínűleg cigány körzet 26,3 21,8 24,9 24,4 cigány körzet 28,3 38,7 33,0 34,1 Összesen 5,0 6,8 8,4 11,3 8,6 16

MAGYAR KÖZLÖNY 56. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 56. szám MAGYAR KÖZLÖNY 56. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 23., csütörtök Tartalomjegyzék 103/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet Az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára

Részletesebben

KOVAI MELINDA ZOMBORY MÁTÉ: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG FOGLALKOZTATOTTSÁGA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA -

KOVAI MELINDA ZOMBORY MÁTÉ: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG FOGLALKOZTATOTTSÁGA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA - KOVAI MELINDA ZOMBORY MÁTÉ: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG FOGLALKOZTATOTTSÁGA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA - Tartalom I. A ROMA NÉPESSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE ÉS JELLEMZŐI... 3 I.1. A ROMA NÉPESSÉG LÉLEKSZÁMA...

Részletesebben

TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/1. MELLÉKLET. A működtetett rendszer leírása, műszaki adatai

TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/1. MELLÉKLET. A működtetett rendszer leírása, műszaki adatai TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/1. MELLÉKLET A működtetett rendszer leírása, műszaki adatai A TIGÁZ-DSO Kft. gázelosztó hálózata jelenleg 138 ponton összesen 147 gázátadó állomáson

Részletesebben

Roma vállalkozások, vállalkozó romák *

Roma vállalkozások, vállalkozó romák * BABUSIK FERENC Roma vállalkozások, vállalkozó romák * Vizsgálatunk legfõbb célkitûzése az volt, hogy az eddigieknél pontosabb képet kapjunk azokról a lehetõségekrõl, amelyek hozzájárulhatnak a hazai roma

Részletesebben

T/2911. számú. törvényjavaslat. a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról

T/2911. számú. törvényjavaslat. a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2911. számú törvényjavaslat a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Lamperth Mónika önkormányzati

Részletesebben

ROMA VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON. Tartalom

ROMA VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON. Tartalom Babusik Ferenc: Roma vállalkozások Magyarországon 2004 Tartalom Összefoglaló... 3 Fő célkitűzés, a kutatás háttere... 6 Demográfiai kérdések... 8 Az országos becslések korlátai... 8 A vizsgált vállalkozói

Részletesebben

2K2 KFT. 2008. május 20.

2K2 KFT. 2008. május 20. EMPIRIKUS ELEMZÉS AZ ISKOLAI SZEGREGÁCIÓ MÉRTÉKÉRŐL ÉS KÖVETKEZMÉNYEIRŐL A 2006. ÉS A 2007. ÉVI KOMPETENCIAMÉRÉSEK EGYÉNI ÉS ISKOLAI SZINTŰ ADATAI ALAPJÁN 2K2 KFT. 2008. május 20. Empirikus elemzés az

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Országos adatok

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Országos adatok Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Országos adatok Budapest, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-417-0 Készült a Központi Statisztikai

Részletesebben

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés levelezési cím 1112 Budapest, Budaörsi út 45. telefon + 361-309-2652 e-mail kti@krtk.mta.hu A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés Készítette: Bakó Tamás, Cseres-Gergely Zsombor, Kálmán Judit,

Részletesebben

Leszakadóban: a romák társadalmi helyzete a mai Magyarországon

Leszakadóban: a romák társadalmi helyzete a mai Magyarországon Leszakadóban: a romák társadalmi helyzete a mai Magyarországon Bernát Anikó 1. Bevezető A magyarországi roma 1 népesség kedvezőtlen társadalmi és gazdasági helyzete és ebből fakadóan leszakadása gyakori

Részletesebben

Empirikus elemzés a szabad iskolaválasztás révén bekövetkező általános iskolai körzetszintű és településközi mobilitásról

Empirikus elemzés a szabad iskolaválasztás révén bekövetkező általános iskolai körzetszintű és településközi mobilitásról Empirikus elemzés a szabad iskolaválasztás révén bekövetkező általános iskolai körzetszintű és településközi mobilitásról Az 2006. évi kompetenciamérések egyéni és iskolai szintű adatai alapján Készítette:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 107. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 13., hétfõ. Tartalomjegyzék. A járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról 18287

MAGYAR KÖZLÖNY. 107. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 13., hétfõ. Tartalomjegyzék. A járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról 18287 MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 13., hétfõ Tartalomjegyzék 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 220/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 202. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 31., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 202. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 31., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 202. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 31., péntek Tartalomjegyzék 2010. évi CLXXXIV. törvény A bíróságok elnevezésérõl, székhelyérõl és illetékességi területének

Részletesebben

13. 13. A népesség gazdasági aktivitása

13. 13. A népesség gazdasági aktivitása 13. 13. A népesség gazdasági aktivitása Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 13. A népesség gazdasági aktivitása Budapest, 2014 Központi Statisztikai Hivatal, 2014 ISBN 978-963-235-347-0ö

Részletesebben

Jól nézünk ki (?!) Háztartások helyzete a válság után

Jól nézünk ki (?!) Háztartások helyzete a válság után Jól nézünk ki (?!) Háztartások helyzete a válság után TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2014 SZERKESZTETTE SZIVÓS PÉTER TÓTH ISTVÁN GYÖRGY Budapest, 2015. március A KUTATÁST A TÁRKI ZRT. AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Cserti Csapó Tibor - Orsós Anna. Mélyszegénység gyermekszegénység - a cigányok/romák helyzete és esélyegyenlősége

Cserti Csapó Tibor - Orsós Anna. Mélyszegénység gyermekszegénység - a cigányok/romák helyzete és esélyegyenlősége Cserti Csapó Tibor - Orsós Anna Mélyszegénység gyermekszegénység - a cigányok/romák helyzete és esélyegyenlősége BEVEZETÉS A mindennapokban a szegénység fogalmát a legkülönfélébb jelentéstartalommal használjuk.

Részletesebben

Regionalizmus és globalizáció

Regionalizmus és globalizáció Forray R. Katalin Híves Tamás Regionalizmus és globalizáció A felsőoktatás intézményhálózata Társadalmi összefüggések Az oktatáspolitika már jóval a rendszerváltozás előtt, évtizedeken át újra és újra

Részletesebben

Növekedés alulnézetben

Növekedés alulnézetben Növekedés alulnézetben Budapest, 2000. december TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2000 Szerkesztette: Szivós Péter Tóth István György TÁRKI Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés 1132 Budapest, Victor Hugo u.

Részletesebben

362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet. az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről

362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet. az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR MEGYE NÉPESSÉGÉNEK BELSŐ VÁNDORLÁSA (1949-1960)*

SZABOLCS-SZATMÁR MEGYE NÉPESSÉGÉNEK BELSŐ VÁNDORLÁSA (1949-1960)* SZÁSZI FERENC SZABOLCS-SZATMÁR MEGYE NÉPESSÉGÉNEK BELSŐ VÁNDORLÁSA (1949-1960)* Természetes és tényleges szaporodás Témánkban - a jelölt időszakban - a Szabolcs-Szatmár megyei lakosság Magyarországon és

Részletesebben

Helyzetkép a 2001 2010 között városi rangot kapott településekről

Helyzetkép a 2001 2010 között városi rangot kapott településekről Helyzetkép a 2001 2010 között városi rangot kapott településekről Központi Statisztikai Hivatal 2012. december Tartalom Bevezetés... 2 Összefoglaló... 5 Demográfiai helyzetkép... 7 Nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

RP1-1. RÉSZPROJEKT. Helyzetértékelés a szélessávú elektronikus kommunikációs stratégia megalapozásához. Lakossági szegmens

RP1-1. RÉSZPROJEKT. Helyzetértékelés a szélessávú elektronikus kommunikációs stratégia megalapozásához. Lakossági szegmens RP1-1. RÉSZPROJEKT Helyzetértékelés a szélessávú elektronikus kommunikációs stratégia megalapozásához Lakossági szegmens Kutatási jelentés a kérdőíves vizsgálat eredményeiről A szélessávú elektronikus

Részletesebben

A FOGYATÉKKAL ÉLÓ NÉPESSÉG HELYZETE BÉKÉS MEGYÉBEN (KSH 2004.) - MELLÉKLET

A FOGYATÉKKAL ÉLÓ NÉPESSÉG HELYZETE BÉKÉS MEGYÉBEN (KSH 2004.) - MELLÉKLET A FOGYATÉKKAL ÉLÓ NÉPESSÉG HELYZETE BÉKÉS MEGYÉBEN (KSH 2004.) - MELLÉKLET A FOGYATÉKKAL ÉLŐK HELYZETE BÉKÉS MEGYÉBEN A NÉPSZÁMLÁLÁSI ADATOK TÜKRÉBEN A fogyatékos emberek a magyar társadalom egyik leghátrányosabb

Részletesebben

A SZEGÉNYSÉG CSAPDÁJÁBAN

A SZEGÉNYSÉG CSAPDÁJÁBAN CIGÁNYOK MAGYARORSZÁGON SZOCIÁLIS-GAZDASÁGI HELYZET, EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT, SZOCIÁLIS, ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS Tartalom Rövid összefoglaló...3 Bevezetés...7 Szociális-gazdasági státusz

Részletesebben

BABUSIK FERENC AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG KORLÁTAI MAGYARORSZÁGON

BABUSIK FERENC AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG KORLÁTAI MAGYARORSZÁGON BABUSIK FERENC AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG KORLÁTAI MAGYARORSZÁGON Cigányok Magyarországon Szociális-gazdasági helyzet, egészségi állapot, egészségügyi, és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés Hozzáférési

Részletesebben

Ők nem szavaznak ma Magyarországon

Ők nem szavaznak ma Magyarországon Ők nem szavaznak ma Magyarországon A Friedrich Ebert Alapítvány és a Policy Solutions elemzése a magyarországi nemszavazókról 2013. november Vezetői összefoglaló A Policy Solutions politikai elemző intézet

Részletesebben

BABUSIK FERENC DR. PAPP GÉZA: A CIGÁNYSÁG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA - SZOCIÁLIS, GAZDASÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HELYZET BORSOD- ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN

BABUSIK FERENC DR. PAPP GÉZA: A CIGÁNYSÁG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA - SZOCIÁLIS, GAZDASÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HELYZET BORSOD- ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN BABUSIK FERENC DR. PAPP GÉZA: A CIGÁNYSÁG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA - SZOCIÁLIS, GAZDASÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HELYZET BORSOD- ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN A megye roma népessége egészségügyi helyzetének vizsgálatát 1

Részletesebben

Tér és Társadalom XVII. évf. 2003 3: 145 197 VERSENYKÉPESSÉG

Tér és Társadalom XVII. évf. 2003 3: 145 197 VERSENYKÉPESSÉG Tér és Társadalom XVII. évf. 2003 3: 145 197 VERSENYKÉPESSÉG A MAGYAR VÁROSHÁLÓZAT TAGOZÓDÁSA AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS INFRASTRUKTÚRA ALAPJÁN AZ EZREDFORDULÓN (The Hungarian Urban Network s Structure Based

Részletesebben

A FOGYATÉKOS EMBEREK HELYZETE* DR. TAUSZ KATALIN DR. LAKATOS MIKLÓS

A FOGYATÉKOS EMBEREK HELYZETE* DR. TAUSZ KATALIN DR. LAKATOS MIKLÓS A FOGYATÉKOS EMBEREK HELYZETE* DR. TAUSZ KATALIN DR. LAKATOS MIKLÓS A 2001. évi népszámlálás felvételi programjában fontos témaként szerepelt a fogyatékosság kérdése, mely az ún. érzékeny adatok közé tartozik.

Részletesebben

Jövedelem egyenlıtlenség és szegénység Magyarországon 2009

Jövedelem egyenlıtlenség és szegénység Magyarországon 2009 Jövedelem egyenlıtlenség és szegénység Magyarországon 2009 TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 1. KÖTET ELEMZÉSEK Budapest, 2010. május A kutatást a TÁRKI Zrt. a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készítette Az

Részletesebben