Cigány etnikai gettók

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cigány etnikai gettók"

Átírás

1 Cigány etnikai gettók (Az évi népszámlálás számlálókörzeti adatai alapján készült elemzés) Kertesi Gábor Kézdi Gábor 1997 A tanulmány az OTKA T kódszámú program támogatásával készült.

2 Tartalomjegyzék Bevezető A vizsgált körzetek A cigány népesség a vizsgált körzetekben Az etnikai alapú szegregáció mértéke A szegregált körzetek jellemzői... 9 Földrajzi elhelyezkedés... 9 Épület- és lakásviszonyok Háztartás- és családszerkezet Demográfia Bölcsőde, óvoda Iskolai végzettség Munkaerőpiaci aktivitás, munkanélküliség és szociális juttatások A kis körzetek jellemzői A szegregált körzeteket tartalmazó települések listája A szegregált körzetek listája Függelékek 1. Az üres körzetek és a szétdarabolt épületek problémája Az intézeti számlálókörzetek problémája A kis számlálókörzetek problémája A számlálókörzetek cigány-adatainak megbízhatósága és részletes adatok a cigányok körzetenkénti arányáról A számlálókörzetekben élő cigányok számának becslése Részletes statisztikák a számlálókörzetekről szegregáltság szerinti bontásban A táblázatok és az ábrák jegyzéke Földrajzi elhelyezkedés Normál körzetek Egyes feltételes eloszlások ábrái Kis körzetek

3 Bevezető A tanulmány egy nagyobb szabású kutatás első eredménye. A kutatás a népesség 4-5 százalékát kitevő cigányság etnikai alapú lakóhelyi szegregációját, a tendenciák időbeli alakulását és a szegregáció társadalmi hatásait térképezi föl. Első állomásként 1990-es adatokon azonosítjuk a szegregált cigány körzeteket és jelemezzük őket aggregált adatok segítségével. E munkánkkal egyúttal felhívjuk a figyelmet azokra a válsággócokra, amelyek különösen fontos terepei kell, hogy legyenek szociálpolitikai programoknak. A szegregált körzetek, az etnikai "gettók" azok a területek, ahol koncentráltan jelentkeznek a szegénység és az etnikai elszigeteltség problémái. A szegregált környékek összefoglaló bemutatásán túl ezért tételesen is felsoroljuk mind a cigány körzeteket tartalmazó településeket, mind pedig magukat a körzeteket, a fontosabb adataikkal együtt. Leíró statisztikai vizsgálatról van szó, amely tehát az etnikai alapú lakóhelyi szegregáció bemutatásán túl támogathatja speciális szociálpolitikai programok tervezését és kidolgozását, és módszertani segítséget nyújthat az önkormányzatoknak, valamint a szociális és gyermekvédelmi intézményeknek, képzőhelyeknek és szakembereknek. Munkánk során az évi Népszámlálásnak az egész országra és a teljes lakosságra kiterjedő adatait használjuk fel. A megállapítások tehát 6-7 évvel korábbi állapotokra érvényesek, a vizsgált jelenségek jó része (szegregáció, épület-és lakásviszonyok, háztartások és családok összetétele) azonban ekkora idő alatt lényegesen nem módosul. Egyes dolgok azonban (például a munkaerőpiaci aktivitás, a munkanélküliség vagy a segélyezettség) nyilván jelentős változásokon mentek keresztül. Az elemzések ezért főleg az időben lassan változó tényezőkre koncentrálnak, s kisebb súllyal szerepelnek a gyorsabban változó mutatók. Az 1. fejezetben a vizsgálat alapegységét, a népszámlálási számlálókörzetet vizsgáljuk meg közelebbről. A 2. fejezet a cigány népesség körzetenkénti arányát, a 3. fejezet pedig az etnikai alapú lakóhelyi szegregáció mértékét vizsgálja meg. A tanulmány 4. fejezete részeletesen elemzi a szegregáció különböző fokozataival járó különbségeket az épület-és lakásviszonyok, a háztartások és családok összetétele, valamint a lakók főbb demográfiai, iskolázottsági és munkaerőpiaci aktivitási összetétele vonatkozásában. Az 5. fejezetben röviden áttekintjük a speciális problémákkal szembesülő kis körzetek jellemzőit. A tanulmány 6. fejezetében soroljuk fel a szegregált körzeteket tartalmazó településeket, a 7. fejezetben pedig a túlnyomórészt (és valószínűleg túlnyomórészt) cigányok lakta körzeteket, néhány fontosabb adattal együtt. A tanulmányban nem részletezett számításokat és becsléseket az 1-5. Függelékek tartalmazzák, a 6. Függelékben pedig részletes statisztikákat közlünk a számlálókörzetekről, szegregációs helyzetük alapján. 3

4 1. A vizsgált körzetek Az alábbi vizsgálat alapját az évi Népszámlálás számlálókörzeti adatai képezik. A tízévenként sorra kerülő, hazánk teljes népességét felölelő Népszámlálás során az ország területét a lehető legkisebb földrajzi egységekre bontják, így összesen úgynevezett "számlálókörzetben" végzik az adatfelvételt. A népszámlálási számlálókörzetek az emberek lakóhelyét a lehetőségekhez képest természetes területi egységekre osztják fel úgy, hogy egyegy körzetben ne legyen 99-nél több lakás. E körzetek átlagosan 120 személyt tartalmaznak. Látható, hogy ezek a területi egységek rendkívül részletes elemzésekre adnak lehetőséget: egy-egy körzet egy lakótelepi házat, egy bérháztömböt vagy egy falusi utcát jelent. A teljes népességet felölelő adatokat ilyen számlálókörztei szintű aggregációját készíttettük el a Központi Statisztikai Hivatallal. Az aggregált adatbázis azt jelenti, hogy a különféle személyi és nem személyi (épületre, lakásra stb. vonatkozó) adatok számlálókörzetenkénti összege, illetve néhány esetben súlyozatlan belső átlaga és szórása állt rendelkezésünkre. A népszámlálási adatok és azok kombinációinak lehető legszélesebb körét, mintegy 500 változó képzésére, aggregálására és leválogatására adtunk megbízást. A képzett változók tartalmát és képzési szabályukat a 7. Függelék tartalmazza. A számlálókörzetek közül nem vettük be a vizsgálatba azokat, amelyekben nem lakott senki (ilyenek az üresen álló épületek), illetve összevontuk azokat a körzeteket, amelyek azonos épületekben voltak,. Az összevonás részleteiről lásd az 1. Függeléket. Összesen tehát Magyarország 1990-es (10,4 millió fős) népességét , többé-kevésbé természetes módon definiált lakóhelyi körzetre oszthatjuk ben mintegy 300 ezren azonban egészen más módon kerültek az aktuális lakóhelyükre, mint a 10 milliós többség. Ezek az emberek úgynevezett "intézményi" lakóhelyen éltek, például kórházakban, szanatóriumokban, munkászállásokon, öregek otthonában, nevelőintézetekben vagy büntetésvégrehajtási intézetekben. Amikor a lakóhelyi szegregáció problémáját elemezzük, nyilvánvalóan torz eredményeket kapnánk, ha a vizsgálatból nem zárnánk ki ezeket a körzeteket, hiszen az adott lakóhely kiválasztásánál esetükben nem a szokásos döntések vezérelték az embereket (ha egyáltalán volt döntési lehetőségük a konkrét hely megválasztásában). Az intézeti lakosok azonban nem mind tömörülnek teljes számlálókörztetkebe: egyes esetekben néhány nem intézeti lakos is lakik közöttük (ilyenek lehetnek a gondnoki lakások), egyes esetekben pedig egy-két intézeti személy vegyül a többiek közé (ilyenek lehetnek a vállalatok által munkásszálló céljára bérelt magánlakások). Nyilvánvaló, hogy az első esetben az intézményi, a másodikban a nem intézeti körzetekhez hasonlóan kell eljárnunk. A 2. Függelékben részletesen is nyomon követhető módon számlálókörztetet, (az összes körzet 2,8 százalékát, 276 ezer fős lakosságával a népesség 2,7 százalékát) zártunk ki az elemzésből mint intézményi (vagy nagyrészt intézményi) körzetet, így a továbbiakban körzteben, valamivel több mint 10,1 millió emberre vonatkozóan folytatjuk a vizsgálatainkat. A számlálókörzetek méretük (az ott lakók száma) alapján igen heterogének. A 83 ezer, nem intézeti körzetben átlagosan 121 ember élt, de voltak olyan körzetek is, ahol csupán 1, s volt olyan is, ahol 640 ember lakott. Az alábbi ábra a számlálókörzetek méret szerinti eloszlását mutatja: 4

5 1.ábra: A számlálókörzetek eloszlása az ott lakó személyek száma szerint A számlálókörzeteket közül külön választottuk azokat, amelyekben nagyon kevesen éltek. Az ilyen kis körzetek lakói ugyanis teljesen másképp szembesülnek a lakóhelyi szegregáció problémáival, mint a többiek: a közvetlen környéken lakók nem lehetnek semmiféle hatással például az egyéni döntésekre vagy a környék fizikai állapotára, hiszen senki nem lakik a közvetlen környéken. Ezen túlmenően, a statisztikai jellemzők is kevesebb értelmet hordoznak nagyon kevés emberre vonatkozóan. A 3. Függelékben nyomon követhető módon ezért külön választottuk a kis körzeteket (amelyekben 10 vagy kevesebb háztartás, vagy 30 vagy kevesebb ember élt). A többi körzettől eltérő problémákra koncentráló és más módszereket alkalmazó vizsgálatokat igénylő csoportként "kis" számlálókörzetet (a körzetek 7,4 százalékát, mintegy 60 ezer embert) válogattunk le az adatbázisból. Az alábbi vizsgálatokat így számlálókörzetre (88,6 százalékukra) és 10 millió emberre (a népesség 96,2 százalékára) kiterjedően végeztük el. További 6 ezer körzetre (a "kis" körzetekre, mintegy 60 ezer emberre) vonatkozóan külön elemzéseket végeztünk. 2. A cigány népesség a vizsgált körzetekben Az évi Népszámlálásban an vallották magukat cigány nemzetiségűnek. A nem cigány nemzetiségűek közül en cigány anyanyelvűek voltak, s további en beszéltek valamilyen cigány nyelvet. A vizsgálat során ezt az összesen személyt tekintjük cigánynak. A sokaság harmadik összetevőjében (cigány nyelvet beszélők) nyilván vannak olyanok is, akiket környezetük nem tart cigánynak, az is nyilvánvaló azonban, hogy számuk elhanyagolható. Sokkal nagyobb problémát jelent, hogy a környezetük által cigánynak tartottak nagy részét nem fedi le a Népszámlálás: az MTA Szociológiai Intézete által ben végzett cigányvizsgálat és a Művelődési Minisztérium országos iskolaadatai alapján ugyanis számuk meghaladta a 425 ezret vagyis a népszámlálási népességadat 2,5-szeresét. Mint ahogyan azt az 1. táblázatban is nyomon követhetjük, a népszámlálási adatok a becsült teljes népesség nagyobb hányadát tartalmazzák a kisebb településeken, mint a nagyobbakban: 5

6 1. táblázat: A cigány népesség száma településtípusonként az évi Népszámlálásban ("önbevallás") és becsléseink ("minősítés") alapján A cigány népesség lélekszáma a Népszámlálásban a A cigány népesség becsült lélekszáma b Az önbevallók aránya a minősítésen alapuló becslésen belül, % c Budapest ,9 Megyeszékhelyek ,6 Egyéb városok ,4 Községek ,4 Összesen ,6 a Cigány nemzetiségűek, cigány anyanyelvűek vagy cigány nyelven beszélők b A becslés alapja a cigány általános iskolások aránya a népességen belül (a cigányvizsgálat alapján becsült adat) és a teljeskörű iskolaadatok. c (1. oszlop adatai / 2. oszlop adatai)*100% A 4. Függelég F4.1 táblázata a kétféle népességadatot és arányukat is közli részletesebb földrajzi megoszlásban. A táblázatok tanúsága szerint a teljes cigányság némileg nagyobb hányadát fedi le a Népszámlálás a cigányok által sűrűbben lakott környékeken, de ez az összefüggés egyáltalán nem erős ezt mutatja a lefedési arány és a településen élő cigányok arányát együttesen ábrázoló ábra, valamint a közöttük megfigyelhető, mindössze 0,07-es korrelációs együttható. A népszámlálási adatok tehát szinte mindig alulbecsülik a cigány népesség számát, ráadásul viszonylag függetlenül attól, hogy valójában mekkora az adott területi egység cigány népessége. Mielőtt megkísérelnénk kezelni ezt a problémát, vizsgáljuk meg, hogy ez alapján az alsó becslés alapján hogyan oszlanak meg a számlálókörzetek a cigány népesség aránya szerint! 2. táblázat: Az évi Népszámlálás számlálókörzeteinek eloszlása a cigányok aránya szerint A cigányok körzetenkénti aránya (%) A "normál" számlálókörzetek száma eloszlása (%) A "kis" számlálókörzetek száma eloszlása (%) , , ,9 71 1, ,5 62 1, ,9 69 1, ,3 43 0, ,2 42 0, ,0 54 0,9 Összesen , ,0 A 2. táblázatban jól követhető, hogy a cigány népesség aránya a kis számlálókörzetekben a többitől eltérő képet mutat: a kis körzetekben erősebb az etnikai szegregáció. A népszámlálási adatok szerint ugyanis a kis körzetek nagyobb hányadában, mintegy 95 százalékában nem laknak cigányok (szemben a többi körzetben tapasztalt 81 százalékkal), de ahol laknak, ott inkább szegregálódnak a többiektől (a kis körzetek összesített aránya 7,4 százalék, a cigány 6

7 többségű körzetek között viszont 33 százalék, s a csak cigányok lakta körzetek között 78 százalék). Ez a különbség természetesen leginkább a körzetek méretének köszönhető: itt az erősen szegregált képhez két-három hasonló háztartás is elegendő lehet, míg a nagyobb körzetekben jóval többre van szükség. A kis körzetekre a későbbiekben még visszatérünk, figyelmünket azonban most a többiekre fordítjuk. A 2-3. ábrák mutatják a normál körzeteknek a cigányok aránya szerinti eloszlását. A körzetek túlnyomó többségében a népszámlálási adatok szerint nem élnek cigányok, az ábrákon azonban a jobb követhetőség kedvéért az eloszlásból kihagytuk ezeket, a 3. ábrán pedig csak a 10 százalékos arányt meghaladó körzeteket ábrázoluk. 2. ábra: A számlálókörzetek eloszlása a cigányok aránya alapján ("normál" körzetek, amelyekben legalább 1 cigány él) 3. ábra: A számlálókörzetek eloszlása a cigányok aránya alapján ("normál" körzetek, amelyekben legalább 10% cigány él) 3. Az etnikai alapú lakóhelyi szegregáció mértéke A népszámlálás számlálókörzetenkénti cigány népességi adatáról a fentiek értelmében annyit tudunk, hogy alsó becslése az ott lakó cigányok "valódi" számának (vagyis azok számának, akiket környezetük cigánynak tart). A fenti elemzések alapján semmiféle támpontunk nincs ugyanakkor arra nézve, hogy vajon a körzetek szegregáltságától függ-e, hogy az ott lakó cigányok miként válaszoltak a Népszámlálás kérdéseire. Vagyis: egy olyan körzet, amelyben a népszámlálási adatok szerint nem él egyetlen cigány sem, ugyanúgy lehet valójában szegregált cigány körzet, mint amelyben a népszámlálási adatok szerint meglehetős számú cigány él. Az 5. Függelékben részletezett módón ezért a lehetőségeink között megpróbáltunk becslést készíteni az adott számlálókörzetekben élő cigányok számára vonatkozóan. A becslést a helyenknt különösen nagy bizonytalanságok miatt csak egyes megyék egyes településtípusaiban végezhettük el, amelyek az ország cigány népességének körülbelül az 55 százalékát tartalmazzák. A becslések az esetek nagy részében nyilvánvalóan felső becslései a cigányok számának, ezért az eredményeket óvatosan kezeljük. Mindössze egyetlen célra használjuk fel őket: az szegregáltnak nem mondható körzetek egy részét "valószínűleg szegregált cigány körzetnek" nevezzük el. 7

8 A továbbiakban az általunk vizsgált számlálókörzeteket 4 csoportra osztjuk: szegregált körzetnek nevezzük azokat, amelyeket a népszámlálási adat szerint legalább 50 százalékban cigányok laktak; valószínűleg cigány körzetnek nevezzük azokat, amelyeket a becslésünk szerint viszont legalább 50 százalékban cigányok laktak, de a népszámlálási adat ennél kevesebb; vegyes körzetnek nevezzük azokat, ahol a cigány népesség aránya sem a népszámlálási adat, sem becslésünk szerint nem éri el az 50 százalékot, de a népszámlálási adat alapján a cigányok száma nagyobb nullánál; és végül nem cigány körzetnek nevezzük azokat a számlálókörzeteket, amelyekben a népszámlálási adat szerint nem élnek cigányok, és arányuk a becslésünk szerint nem éri el az 50 százalékot. Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy a vegyes és a nem cigány körzetek közé soroltak egy része is lehet szegregált cigány körzet, de az is lehetséges, hogy a valószínűleg cigány körzetbe soroltak egy része valójában vegyes (sőt esetleg nem cigány) körzet. A vegyes körzetekben a cigányok népszámlálási aránya átlagosan (súlyozatlan átlag) 6 százalék, a valószínűleg cigány körzetekben 12, a cigány körzetekben 76 százalék. A bizonytalanság az adatbázisok és a becslési lehetőségeink következménye, ám legnagyobb valószínűség szerint az esetek túlnyomó többségében pontos a besorolásunk. A szegregált körzetek számát és eloszlását a következő táblázat tartalmazza: 3. táblázat: A számlálókörzetek eloszlása szegregáltság szerint A szegregáltság A "normál" számlálókörzetek foka száma eloszlása (%) A "kis" számlálókörzetek száma eloszlása (%) nem cigány körzet , ,5 vegyes körzet , ,3 valószínűleg cigány körzet 407 0,5 0 0,0 cigány körzet 421 0, ,2 Összesen , ,0 A táblázat tanúsága szerint a becslési eljárással a szegregált "normál" körzetek számát s 421 "biztos" mellett újabb 407 "valószínűvel" bővíthetjül. E két kategóriát a vizsgála sorány végig külön fogjuk kezelni, hogy az esetleges tévedések torzító hatását elkülöníthessük. A kis körzetek esetében természetesen nem végeztük el a becslést, hiszen esetükben a kevés személy miatt az eredendő bizonytalanságok is megsokszorozódtak volna Magyarországán a legszűkebb lakóhelyi környezetben teljes etnikai alapú szegregációról nem beszélhetünk, a szegregáció mértéke azonban nem elhanyagolható. A cigány népesség 10 százaléka (mintegy 42 ezer ember) túlnyomó részben (76 százalékban) cigányok lakta számlálókörzetben lakott. Újabb 4-5 százalék (mintegy 6 ezer ember) igen nagy valószínűséggel szintént szegregált körülmények között él. Tekintetbe véve az adatok hiányosságait, alsó becslésként fogadható el, hogy a cigányság legalább 15 százaléka ben etnikailag majdnem tökéletesen szegregált környezetben élt. A nem cigány lakosságnak körülbelül 80 százaléka élt a cigányoktól elkülönölve. 8

9 4. A szegregált körzetek jellemzői Földrajzi elhelyezkedés A következőkben a megvizsgáljuk, miben különböznek a szegregált cigány körzetek a vegyes és a nem cigány körzetektől. A többitől elkülönítve, eltérő módszerek segítségével, egy későbbi fejezetben térünk rá a kis körzetekre ebben a részben tehát nem elemezzük őket. A különböző fokon szegregált "normál" számlálókörzetek földrajzi elhelyezkedését részletesen a 6. Függelékben követhetjük. A túlnyomórészt cigányok lakta körzetek (a valószínűleg ilyen körzetekkel együtt is) több, mint 40 százaléka Észak-, s több, mint harmada Kelet- Magyarországon található. A népszámlálási adatok megbízhatósága és becsléseink korlátozottsága miatt ezt a tényt óvatosan kell kezelnünk, ám e két régió felülreprezentáltsága mindenképpen jelentős. A településtípusonkénti szegregáció mértékét a következő táblázat mutatja: 4. táblázat: A különböző mértékben szegregált számlálókörzetek száma és eloszlása, valamint az őket tartalmazó települések szeptemberi munkanélküli rátája, teltpüléstípusonként A szegregáltság A számlálókörzetek száma Egyéb városok Községek Összesen nem cigány körzet vegyes körzet valószínűleg cigány körzet cigány körzet Összesen Budapest A számlálókörzetek elsozlása (%) foka Budapest Megyeszékhelyek Megyeszékhelyek Egyéb városok Községek Összesen nem cigány körzet 85,0 85,9 82,5 76,0 81,0 vegyes körzet 15,0 14,0 16,6 21,9 17,9 valószínűleg cigány körzet 0,0 0,0 0,4 1,1 0,5 cigány körzet 0,0 0,1 0,5 1,0 0,5 Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Budapesten nem találtunk egyetlen szegregált cigány körzetet sem. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy nincsenek is ilyen környékek a fővárosban: azonosításukat azonban a népszámlálási adatok és az általunk alkalmazott becslés nem teszi lehetővé a probléma még részletesebb és mélyebb vizsgálatokat igényel (mindenütt ez ahelyzet, ahol a nagyfokú bizonytalanság miatt nem végeztük el a becsléseket, lásd 5. Függelék). A megyeszékhelyekkel kapcsolatban ugyanezt mondhatjuk el: a 11 körzeten kívül csak Salgótarján és Szolnok esetében kereshettünk valószínűsíthetően cigány körzeteket. Szegregált körzeteink túlnyomó részét a kisebb városokban és a községekben találhatjuk (a "biztosak" 23 illetve 75 százalékát, a "valószínűek" 17 illetve 82 százalékát). A szegregált cigány körzetek mint azt a fenti adatokból is kikövetkeztethetjük az ország rosszabb gazdasági körülmények között levő településein találhatók. Ez a tény egyáltalán nem 9

10 meglepő, hiszen ugyanezt a cigányság egészének földrajzi eloszlásáról is elmondhatjuk. Mint azt a 6. Függelék megfelelő táblázataiból kiolvashatjuk, a (normál méretű) szegregált cigány körzeteket tartalamzó településeken átlagosan 19 százalékos (és a valószínűleg ilyen körzetekben is 17 százalékos) munkanélküli rátát tapasztalhatunk 1995 szeptemberében, szemben a szegregált nem cigány települések 9 százalékos átlagával. A munkanélküli ráták különbségei településtípusonként is jelen vannak, így az országos eltérések csak részben tudhatók be a cigány körzetek döntően falusi és kisvárosi elhelyezkedésének. A számlálókörzetek településeken belüli elhelyezkedését a Népszámlálás belterület-külterület felosztása alapján vizsgálhatjuk meg. A szegregáltság foka 5. táblázat: A különböző mértékben szegregált számlálókörzetek száma és eloszlása teltpüléstípusonként Központi belterületen A számlálókörzetek száma Egyéb belterületen Külterületen Összesen nem cigány körzet vegyes körzet valószínűleg cigány körzet cigány körzet Összesen Központi belterületen A számlálókörzetek elsozlása (%) Egyéb belterületen Külterületen Összesen nem cigány körzet 93,0 2,7 4,3 100,0 vegyes körzet 94,7 2,7 2,6 100,0 valószínűleg cigány körzet 92,9 1,5 5,6 100,0 cigány körzet 93,4 1,9 4,7 100,0 Összesen 93,3 2,7 4,0 100,0 Az etnikai szegregáció szempontjából eltérő körzetek a településeken belüli elhelyezkedésüket illetően nem mutatnak lényeges különbséget. A szegregált cigány és a szegregált nem cigány körzetek is túlnyomórészt, 93 százalékban a települések központi belterületein helyezkednek el, s csak igen kis részük, 4 illetve 5 százalékuk található külterületen. Ez a jelenség minden településtípusban ugyanúgy megfigyelhető lásd a 6. Függeléket. A szegregált cigány közösségek tehát ma már ugyanúgy a települések belső részében találhatók, mint a nem cigány lakóhelyi közösségek. Már most megjegyezzük, hogy a kis körzetek figyelembevételével ezt a képet még inkább megerősíthetjük. 10

11 Épület- és lakásviszonyok A szegregált körzetekben a lakóépületek 99 illetve 95 százaléka földszintes, míg ugyanez az arány a vegyes körzetekben 79, a nem cigány körzetekben pedig 67 százalék. Mint láttuk, ezt az eltérést a bel- illetve külterületi elhelyezkedés nem, s mint azt a következő táblázat mutatja a településtípus-hovatartozás is csak részben magyarázhatja. A szegregált cigány körzetek ugyanis mindenütt szinte kizárólag földszintes épületekből állnak, s ilyenek a valószínűleg cigány körzetekben is mindenütt a településtípus átlagát meghaladó számban vannak. 6. táblázat: A földszintes épületek aránya (%) a körzetek szegregációja és a teltpülések típusa szerinti bontásban A körzet szegregációja Budapest Megyeszékhelyek A település típusa Egyéb városok Községek Összesen nem cigány körzet 30,7 41,5 67,9 98,1 66,8 vegyes körzet 36,3 56,4 80,4 99,3 79,3 valószínűleg cigány körzet 50,0 80,0 98,8 94,8 cigány körzet 95,9 96,1 99,9 99,0 Összesen 31,5 43,7 70,1 98,4 69,4 A cigány körzetekben a lakások átlagosan 87 százalékában saját tulajdonosaik laknak (pontosabban laktak 1990-ben), míg a nem cigány körzetekben ez az arány 75 százalék; az állami tulajdonban levő lakások aránya rendre 7 illetve 20 százalék. E tények mögött mint az a 6. Függelék táblázataiban nyomon követhető a településtípus szerinti összetétel hatása áll. A kisebb városokban és a községekben szinte semmilyen különbség nem mutatható ki a tulajdonviszonyok összetételében; a megyeszékhelyeken pedig az országosan megfigyelhető jelenséggel szemben, a cigány körzetekben az átlagot messze meghaladja az állami lakások, és az átlagostól messze elmarad a saját lakások aránya. A szegregált cigány körzetekben 1990-ben a lakások negyedébe volt bevezetve a hálózati ivóvíz, a gáz pedig nem kimutatható részükben (0 százalék). Ugyanekkor a nem cigány körzetekben a lakások négyötöde volt hálózati ivóvízzel, s 41 százalékuk vezetékes gázzal ellátva. A nem cigány környékeken a gázvezeték nélküli lakások túlnyomó többségében (vagyis a falusi lakások négyötödében) használtak palackos gázt, a cigányok lakta környékeken csak a felükben. Ezek a különbségek minden településtípusban megfigyelhetőek. Az alábbi ábra és táblázat a hálózati ivóvízzel való ellátottságot mutatja, a többi adat részletesen a 6. Függelékben található. 11

12 4.ábra : A hálózati ivóvízzel ellátott lakások aránya és a körzetek szegregációja 7. táblázat: A hálózati ivóvízzel ellátott lakások aránya (%) a körzetek szegregációja és a teltpülések típusa szerinti bontásban A körzet szegregációja Budapest Megyeszékhelyek A település típusa Egyéb városok Községek Összesen nem cigány körzet 98,5 92,9 84,7 60,8 80,1 vegyes körzet 96,8 87,1 76,2 50,5 68,6 valószínűleg cigány körzet 66,4 56,4 31,0 35,8 cigány körzet 42,0 35,8 19,3 23,6 Összesen 98,2 92,0 82,9 57,8 77,5 A hálózati vízzel nem rendelkező lakások vízzel való ellátottsága is jelentősen eltér egymástól a szegregáció függvényében: míg a nem cigányok lakta és a vegyes környékeken a lakások 4 százaléka, a szegregált cigány lakóhelyeken a lakások felében esetében kellett a vizet az utcáról hordani. 286 olyan szegregált cigány körzet van, amely esetében a lakások több, mint felében kellett az utcáról hozni a vizet összesen 2200 ilyen körzet volt 1990-ben, ezek 13 százalékában tehát (biztosan) túlnyomórészt cigányok laktak, míg összességébe arányuk alig haladja meg a fél százalékot. Ez a különbség cigányok és nem cigányok lakta körzetek között minden településtípusban azonos mértékben megfigyelhető lásd a következő táblázatot: 12

13 8. táblázat: A vízzel csak az utcáról ellátható lakások aránya (%) a körzetek szegregációja és a teltpülések típusa szerinti bontásban A körzet szegregációja Budapest Megyeszékhelyek A település típusa Egyéb városok Községek Összesen nem cigány körzet 0,2 1,4 3,7 7,5 4,0 vegyes körzet 0,3 4,6 8,2 13,4 9,0 valószínűleg cigány körzet 33,6 32,8 37,2 36,4 cigány körzet 40,6 51,7 51,1 51,0 Összesen 0,2 1,9 4,8 9,5 5, ben az ország lakásainak több, mint háromnegyedében volt melegvíz és volt fürdőhelyiség. A szegregált cigány körzetekben a megfelelő arányok 24 és 31 százalék. A melegvíz- és fürdőszobaellátottság valamint a csatornázottság a túlnyomórészt cigányok lakta környékeken minden településtípusban csupán harmada az országos átlagnak (a részletes adatokat lásd a 6. Függelékben). A vízöblítéses WC-vel kapcsolatos helyzet vagy a komfort nélküli lakások hasonló képet mutatnak: 5.ábra: A vízöblítéses WC-vel egyáltalán nem rendelkező lakások aránya és a körzetek szegregációja 13

14 9. táblázat: A vízöblítéses WC-vel egyáltalán nem rendelkező lakások aránya (%) a körzetek szegregációjaés a teltpülések típusa szerinti bontásban A körzet szegregációja Budapest Megyeszékhelyek A település típusa Egyéb városok Községek Összesen nem cigány körzet 2,9 8,5 19,3 38,1 21,0 vegyes körzet 6,2 17,0 30,1 50,6 34,5 valószínűleg cigány körzet 43,0 45,3 69,0 64,6 cigány körzet 70,0 71,2 79,9 77,7 Összesen 3,4 9,7 21,5 41,6 24,0 10. táblázat: A komfort nélküli lakások aránya (%) a körzetek szegregációja és a teltpülések típusa szerinti bontásban A körzet szegregációja Budapest Megyeszékhelyek A település típusa Egyéb városok Községek Összesen nem cigány körzet 8,7 9,3 17,5 33,5 20,2 vegyes körzet 22,0 20,1 27,5 45,0 34,1 valószínűleg cigány körzet 42,5 46,3 65,7 62,1 cigány körzet 62,7 65,3 77,4 74,3 Összesen 10,7 10,9 19,5 36,8 23,2 Magyarországon 1990-ben a lakosság túlnyomó része két vagy több szobás lakásban élt. A túlnyomórészt cigányok lakta környékeken az egy szobás lakások aránya (42 százalék) háromszorosan haladta meg az országos átlagot (16 százalék). Ez a különbség még jelentősebbé válik, amikor szemügyre vesszük a háztartásokban élők számát is: a medián háztartás az országban 3 fős volt, a cigány környékeken viszont 4 fős, ráadásul ez utóbbiakban kiugróan magas (az országos harmincszorosa) a nagy létszámú háztartások aránya. A szegregált (és a valószínűleg szegregált) cigány környékeken tehát jóval nagyobb háztartások jóval kisebb lakásokban élnek. A háztartások összetételére a következő részben térünk rá, előtte azonban bemutatjuk a lakásokban található szobák számának eltéréseit: 14

15 vagy több szobás 2 szobás 1 szobás nem cigány körzet vegyes körzet valószínûleg cigány körzet cigány körzet 6.ábra: A lakásban található szobák átlagos száma és a körzetek szegregációja Az egy lakásra jutó személyek száma a túlnyomórészt cigányok lakta környékeken átlagosan több, mint 70 százalékkal haladta meg az országos átlagot (4,8 fő és 2,8 fő), s ez a különbség minden típusú településen megfigyelhető: 11. táblázat: A lakásokban lakó személyek átlagos száma a körzetek szegregációja és a teltpülések típusa szerinti bontásban A körzet szegregációja Budapest Megyeszékhelyek A település típusa Egyéb városok Községek Összesen nem cigány körzet 2,5 2,7 2,8 2,8 2,8 vegyes körzet 2,5 2,8 2,9 2,9 2,8 valószínűleg cigány körzet 3,8 3,5 3,7 3,7 cigány körzet 4,0 4,9 4,8 4,8 Összesen 2,5 2,8 2,8 2,9 2,8 15

16 A háztartások és családok szerkezete Mint azt fentebb említettük, a medián magyarországi háztartás 1990-ben (a kis körzeteket nem számítva) 3 fős, a cigányok által sűrűn lakott körzetekben pedig 4 fős volt; az átlagos háztartáslétszám a 2,6 illteve 3,9 fő. Az egyes településtípusokban ugyanezt az eltérést látjuk: a nagyvárosi háztartáslétszámok 2,6 illetve 3,5 fő, a községekben 2,8 illetve 3,8 fő. Az eloszlások "szélén" is szembeszökő eltérések mutatkoznak: míg a nem cigány körzetekben a 7 vagy több személyből álló háztartások aránya nem éri el a fél százalékot, a cigány körzetekben arányuk 11 százalék, s az 5 fős vagy nagyobb háztartások aránya is 8 százalék illetve 34 százalék. A különbségeket részben az magyarázza, hogy túlnyomórészt cigányok lakta környékeken a háztartásokban átlagosan több, mint két és félszer annyi 15 év alatti gyermek élt, mint országosan (1,46:0,56). Az alábbi ábra és táblázat részletesebben is bemutatják a háztartások létszám szerinti eloszlását: tagú háztartás 2 tagú háztartás 3 tagú háztartás 4 tagú háztartás 5 tagú háztartás 6 tagú háztartás 7 vagy több tagú háztartás nem cigány körzet vegyes körzet valószínûleg cigány körzet cigány körzet 7.ábra: A háztartások létszám szerinti eloszlása és a körzetek szegregációja 12. táblázat: A nagy (legalább öt fős) háztartások átlagos aránya a háztartások között (%) a körzetek szegregációja és a teltpülések típusa szerinti bontásban A körzet szegregációja Budapest Megyeszékhelyek A település típusa Egyéb városok Községek Összesen nem cigány körzet 4,9 6,5 7,8 10,4 7,9 vegyes körzet 5,8 8,3 10,4 12,5 10,4 valószínűleg cigány körzet 26,3 21,8 24,9 24,4 cigány körzet 28,3 38,7 33,0 34,1 Összesen 5,0 6,8 8,4 11,3 8,6 16

17 A háztartások negyedében női háztartásfőt találhattunk 1990-ben Magyarországon. Ebben a tekintetben a szegregált cigány környékek nem mutatnak túl nagy különbséget (az arány 22 százalék). A különbség legnagyobb részét az magyarázza, hogy Budapesten, ahol a háztartások 34(!) százalékát nem férfi vezette, nem találtunk szegregált cigány környéket. A női családfők tekintetében más a helyzet: az országos 13 százalékkal szemben a valószínűleg szegregált cigány környékeken a családok 15, a szegregált cigány környékeken 17 százalékában nő a családfő. Ez az eltérés kirívóbb a kisebb városokban és a községekben, ahol a szegregált cigány környékeken a családok 50 illetve 60 százalékkal nagyobb részében találunk női családfőt, mint országosan. (A részletes adatokat lásd a 6. Függelékben.) A következő ábra a családok szerkezetét tárja elénk. A túlnyomórészt cigányok lakta környékeken a gyerek nélküli családok aránya jóval kisebb, alig több, mint a fele az országos átlagnak, a csonka családok aránya viszont harmadával magasabb. Azt a tényt, hogy a női családfők magasabb aránya mellett a női háztartásfők valamivel alacsonyabb arányát figyelhetjük meg a cigány körzetekben, nyilván a cigány környékeken jóval nagyobb létszámú háztartásokkal magyarázhatjuk: a csonka családok itt ugyanis jóval kisebb arányban élnek külön háztartásban, sokkal inkább nagyobb háztartások részeként, közös lakásban laknak a rokonsággal. 1 szülõ gyerekkel 2 szülõ gyerekkel gyerek nélkuli család nem cigány körzet vegyes körzet valószínûleg cigány körzet cigány körzet 8.ábra: A családok összetétele és a körzetek szegregációja Demográfia A számlálókörzetenkénti átlagéletkor (súlyozatlan) országos átlaga 1990-ben 37,5 év volt. A túlnyomórészt cigányok lakta környékeken ennél több mint tíz évvel fiatalabb népesség élt. Az átlagéletkor ezekben a körzetekben alig haladta meg 25 évet, ami mögött a férfiak 24,8 és a nők 26,2 éves átlagéletkora húzódik meg. A nemek közötti átlagos korkülönbség a cigány körzetekben jóval kisebb (fél év), mint az országos átlag (három év). 17

18 A szegregált cigány körzetekben a 15 évesnél idősebb nők élveszüléseinek száma 1,7-szerese az országos átlagnak. Míg általában a település nagyságának csökkenésével nő az élveszülések száma, a cigány (és a valószínűleg cigány) körzetekre ez a tendencia nem, vagy csak elhanyagolhaató mértékben igaz. Az adatokat lásd az alábbi táblázatban: A körzet 13. táblázat: A felnőtt nők élveszüléseinek száma a körzetek szegregációja és a teltpülések típusa szerinti bontásban szegregációja Budapest Megyeszékhelyek A település típusa Egyéb városok Községek Összesen nem cigány körzet 1,3 1,5 1,7 1,9 1,7 vegyes körzet 1,4 1,7 1,9 2,0 1,8 valószínűleg cigány körzet 2,8 2,4 2,6 2,6 cigány körzet 2,8 2,8 2,9 2,9 Összesen 1,3 1,5 1,7 2,0 1,7 Mint azt a háztartások összetételének tárgyalásakor mér említettük, a szegregált cigány körzetekben az országos átlagnál két és félszer több 14 éves vagy fiatalabb gyerek jut egy háztartásra. A gyerekek nagy száma részben magyarázatot ad a koreloszlásban megfigyelhető különbségekre. A szegregáció különböző fokozatain álló számlálókörzetek átlagos koreloszlását a következő ábra mutatja: nem cigány körzetek vegyes körzetek valószínûleg cigány körzetek cigány körzetek ábra: A népesség koreloszlása és a körzetek szegregációja 18

19 Bölcsőde, óvoda A szegregált cigány körzetekben a bölcsődések aránya kevesebb, mint negyede, az óvodásoké valamivel több, mint fele az országos átlagnak. A bölcsődei különbségek kisebb része a településtípussal függ össze, vagyis azzal a ténnyel, hogy a szegregált cigány körzetek túlnyomórészt a községekben találáhatóak. A különbségek azonban döntően nem magyarázhatók a földrajzi különbségekkel, minden teltpüléstípusban meglevő eltérésről van ugyanis szó. Az óvodáztatási különbségekből azonban már semmi sem magyarázható a településtípussal, hiszen különbségek mindenütt ugyanakkorák (bővebben lásd a 6. Függeléket). A bemutatott nagyarányú különbségek természetesen összefüggnek a népesség munkaerőpiaci aktivitásában mutatkozó eltérésekkel. Az összefüggés mélyrehatóan csak egyéni adatok segítségével elemezhető, a körzetszintű aggregátumon végzett, ún. "ökológiai" elemzés nem mutat ki túl erős közvetlen összefüggéseket: a bölcsődéztetési és az aktivitási arány között megfigyelhető korreláció erőssége 0,18, az óvodáztatás esetében 0,16. Az alábbi táblázat összefoglalja a bölcsődei és óvodai adatokat: 14. táblázat: Bölcsődei és óvodai különbségek a körzetek szegregációja szerinti bontásban A körzet szegregációja Az 1-2 éves gyermekek aránya (%) bölcsődéztetés i aránya (%) A 3-6 éves gyermekek aránya (%) óvodáztatási aránya (%) nem cigány körzet 2,3 29,8 4,6 80,1 vegyes körzet 2,6 25,7 5,1 76,5 valószínűleg cigány körzet 3,9 15,8 7,8 64,2 cigány körzet 5,6 7,4 10,1 50,7 Összesen 2,4 28,8 4,7 79,2 Iskolai végzettség Míg a teljesen iskolázatlanok (az 1 általános vagy elemi iskolai osztályt sem végzettek) aránya a népszámlálási számlálókörzetekben országos átlagban nem érte el az egy százalékot, a szegregált cigány körzetekben ez az arány 15 százalékos, és a valószínűleg szegregált körzetekben is több, mint 8 százalékos volt. A felsőfokú végzettségűek (25 éves és idősebb népességre vetített) körzetenkénti aránya ugyanakkor országos átlagban meghaladta a 10 százalékot, míg a cigány körzetekben nem kimutatható, illetve 2 százalék alatti volt. A következő ábra a körzetek 15 éves és idősebb népességének iskolai végzettség szerinti eloszlását mutatja: 19

20 0.40 nem cigány körzetek 0.40 vegyes körzetek végz. nélk. 1-7 ált. 8 ált. szakm. közép felsõ végz. nélk. 1-7 ált. 8 ált. szakm. közép felsõ 0.40 valószínûleg cigány körzetek 0.50 cigány körzetek végz. nélk. 1-7 ált. 8 ált. szakm. közép felsõ végz. nélk. 1-7 ált. 8 ált. szakm. közép felsõ 10.ábra: A népesség iskolai végzettsége és a körzetek szegregációja Munkaerőpiaci aktivitás, munkanélküliség és szociális juttatások Az aktivitási, munkanélküliségi illetve szociális ellátottsági mutatók a kilencvenes években radikális változásokon mentek keresztül. Az alábbi adatok amelyek az előbbiekhez hasonlóan az évi Népszámlálásból származnak ezért a változások elejének állapotait mutathatják be. Az azóta eltelt időszakra számlálókörzeti adataink termszetesen nincsenek, ám településszintű aggregált mutatók segítségével megkíséreljük bemutatni, milyen irányú változások történtek. A munkaerőpiaci aktivitás a cigány körzetekben 1990-ben nem érte el az országos arány kétharmadát, a munkanélküli ráta több, mint tizenegyszerese (!) volt az országosnak, s az inaktív keresők (ide tartoznak a különféle nyugdíjasok, a gyes-en lévők, stb.) aránya is alig több, mint fele volt az átlagosnak. Mindezek után nem meglepő, hogy az szegregált cigány körzetekben az eltartottak aránya több, mint kétszerese volt az országos átlagnak, alig elmaradva a 60 százalékos aránytól. A részletes adatokat a 6. Függelék tartalmazza, az alábbiakban a főbb mutatók eltéréseit összegezzük: 20

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók 1 Ajak 3.500,- 2,0 2 Anarcs 1,4 3 Apagy 8.000.- 1,5 100,- 4 Aranyosapáti 3.000.- 1,5 500,- 5 Baktalórántháza 250.- Ft/m2 500,- 1,2

Részletesebben

Az intézményi fejlesztésben résztvevő iskolák

Az intézményi fejlesztésben résztvevő iskolák Köznevelés az iskolában projekt TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 Európai Szociális Alap Az intézményi fejlesztésben résztvevő iskolák Tankerület Intézmény neve Települése Bóly Olaszi Általános Iskola Olasz

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Cím Telefonszám Levelezési cím Fax: Földművelésügyi Igazgatóság 4400, Keleti u. 1. 42/508-300 4401 Pf. 304. 42/508-311 Földművelésügyi és

Részletesebben

Debreczeni csendőrkerület.

Debreczeni csendőrkerület. Sk J ). IH" CZ('nl f'sendórl"'rül," Debreczeni csendőrkerület. M. kir. debreczeni csendőrkerületi parancsnokság Debreczen. a) segédtisztség Tel. 444. b) katonai ügyész Tel. 225. c) törzsgazdasági hivatal

Részletesebben

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI EGYESÜLETÉNEK

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI EGYESÜLETÉNEK Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 41. Telefonszám: (42)410-522 Fax: (42) 410-277 E-mail címek: szszbegy@meoszinfo.hu postmaster@szszbmegy.t-online.hu

Részletesebben

II. Autóbusz vár vonatra

II. Autóbusz vár vonatra II. Autóbusz vár vonatra Biharkeresztes, vá. 4561/ 935 KOROSSZEGAPATI 12:10 101/ 6414 Bódvaszilas, vá. 4124/ 858 BODVARAKO,AUT.V + 8:40 94/ 35412 / 962 M 18:40 / 35426 / 995 T.BARAKONY,TEM. + 12:50 / 35414

Részletesebben

Mérés tervezett helye

Mérés tervezett helye 2015. november hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Nap B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály november 01. vasárnap 07.00-08.00 Miskolc, József

Részletesebben

2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett helye

2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett helye 2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály szeptember 1. kedd 04.00-06.00 Miskolc, József

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1./B MELLÉKLET

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1./B MELLÉKLET II/1./B MELLÉKLET Az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, nyitvatartása 2014. augusztus 01. napjától hatályos 1. Állandó ügyfélszolgálati irodák 1.1. Állandó ügyfélszolgálati irodák nyitvatartása, : 8:00-14:00

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program - TELEPÜLÉS LISTA -

Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program - TELEPÜLÉS LISTA - Az Új Széchenyi Terv igénybevételi jogosultságának feltétele, hogy a támogatásban részesülő vállalkozás az alábbi települések valamelyikén rendelkezzen telephellyel, illetve, hogy a beruházás ezen települések

Részletesebben

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen végzett 2. helyen végzett szállító. 1. helyen végzett szállító pontszáma

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen végzett 2. helyen végzett szállító. 1. helyen végzett szállító pontszáma Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület pontszáma pályázatának benyújtási ideje 2. helyen végzett 2. helyen végzett pontszáma 2. helyen végzett pályázatának

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Maros (2-21 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Maros (2-21 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár (2-21 alegység) ÁTNZETI TRKP Hármas-K örö s 1-1. térkép Ke ttő sk ör ös Do ng éri-fő csa torna Tis za Ma ro s 0 víztest víztest vasút autópálya főbb utak egyéb egyéb vizes élőhely 3 6 9 12 km (2-21 alegység)

Részletesebben

Heves megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abasár Lakás: 150 Ft/nap 1,8% Telek: 2 Adács 0,8% 500 Ft/nap 3 Aldebrő 8000 Ft/év 2000 Ft/fő 4 Andornaktálya Beépítetlen telek:

Részletesebben

VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE

VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE SZABOLCS VOLÁN Zártkörűen Működő Közlekedi Rzvénytársaság Nyíregyháza, Korányi F. u. 12. A 2013/2014. évi Hivatalos VOLÁN Autóbusz Menetrend csatlakozásaival kapcsolatban megállapított VÁRAKOZÁSI IDŐK

Részletesebben

"Út a felsőoktatásba" Esélyteremtő Ösztöndíj- és Önköltség-támogatási alprogram UTR-UF-13

Út a felsőoktatásba Esélyteremtő Ösztöndíj- és Önköltség-támogatási alprogram UTR-UF-13 -A-0001 Borsod-Abaúj-Zemplén Abaújszántó 200 000 Ft -A-0002 -A Borsod-Abaúj-Zemplén Mád 200 000 Ft -A-0003 ÚT A FELSŐOKTATÁSBA / MACIKA ösztöndíjprogram esélyteremtő ösztöndíj Szabolcs-Szatmár-Bereg Mezőladány

Részletesebben

Lakásbérleti jogonként: 6000 Ft/év. Külterületi építményenként:

Lakásbérleti jogonként: 6000 Ft/év. Külterületi építményenként: Heves megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abasár 7000 Ft/év 200 Ft/nap 1,8% 2 Adács 11000 Ft/év 0,8% 500 Ft/nap 3 Aldebrő 8000 Ft/év 2000 Ft/fő 4 Andornaktálya Beépítetlen

Részletesebben

A 4605 gka. 1/1 ABAÚJSZÁNTÓ születési 1791-1835 86. A 4606 gka. 1/6-1852 53. A 4608 gka. 5/1-1895 103 GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ 1. gka.

A 4605 gka. 1/1 ABAÚJSZÁNTÓ születési 1791-1835 86. A 4606 gka. 1/6-1852 53. A 4608 gka. 5/1-1895 103 GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ 1. gka. GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ 1 A 4605 gka. 1/1 ABAÚJSZÁNTÓ 1791-1835 86 gka. 1/2 1835-1887 161 gka. 1/3 1887-1895 45 gka. 1/4 1791-1859 94 gka. 1/5 1860-1895 35 gka. 1/6 1791-53 utolsó bejegyzés: A 4606 gka.

Részletesebben

ÁLMOSD FŐ ÚT 16. 114. SZ. COOP ABC HAJDÚ -COOP ZRT. ÁLMOSD KOSSUTH U. 8. 116. SZ. VEGYESBOLT HAJDÚ -COOP ZRT.

ÁLMOSD FŐ ÚT 16. 114. SZ. COOP ABC HAJDÚ -COOP ZRT. ÁLMOSD KOSSUTH U. 8. 116. SZ. VEGYESBOLT HAJDÚ -COOP ZRT. Cím Bolt neve Üzemeltető ABAÚJSZÁNTÓ JÁSZAI M. TÉR 8. 8. SZ. COOP ABC ABAÚJ COOP ZRT ALBERTTELEP (MÚCSONY) FŐ U. 31. 806. SZ. ABC UNIÓ COOP ZRT. ÁLMOSD FŐ ÚT 16. 114. SZ. COOP ABC HAJDÚ -COOP ZRT. ÁLMOSD

Részletesebben

29.) Nagyhegyes ART, szabályozási terv * 30.) Méra ÖRT módosítás * 31.) Emőd ART * 32.) Szentistván ART * 33.) Mezőcsát ART módosítás * 34.

29.) Nagyhegyes ART, szabályozási terv * 30.) Méra ÖRT módosítás * 31.) Emőd ART * 32.) Szentistván ART * 33.) Mezőcsát ART módosítás * 34. 1.) Telkibánya ÖRT (Összevont Rendezési Terv) B.-A.-Z. Megye Tanács 2.) Erdőbénye és településcsoportja ÖRT * - Sima - Baskó 3.) Vilmány és településcsoportja ÖRT * - Fony - Hejce - Mogyoróska - Regéc

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 2015. augusztus hó

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 2015. augusztus hó Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 2015. augusztus hó nap 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26 27. 28. 2015. Augusztus havi traffipax

Részletesebben

2014. január hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett ideje. Mérés tervezett helye

2014. január hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett ideje. Mérés tervezett helye 2014. január hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében helye B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály január 01. szerda 08.00-10.00 Miskolc, Andrássy

Részletesebben

VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE

VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE SZABOLCS VOLÁN Zártkörűen Működő Közlekedi Rzvénytársaság Nyíregyháza, Korányi F. u. 12. A 2014/2015. évi Hivatalos VOLÁN Autóbusz Menetrend csatlakozásaival kapcsolatban megállapított VÁRAKOZÁSI IDŐK

Részletesebben

1. helyen. 1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen. végzett szállító. szállító pontszáma

1. helyen. 1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen. végzett szállító. szállító pontszáma Ellátott intézmény OM azonosító 028956 Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület i 10. Számú Petőfi Sándor Általános Iskola / i 10. Számú Petőfi Sándor Általános Iskola Rónai Ferenc Tagiskolája

Részletesebben

EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R. É ri= ett 1015OKT 2

EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R. É ri= ett 1015OKT 2 EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R Iktatószám : 50346/2015/PARL Hiv. szám: K/6511. kri 'II tal Melléklet: 1 db Dr. Lukács László György országgyűlési képvisel ő részére Jobbik Budapes

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Földművelésügyi Igazgatóság Cím Telefonszám Levelezési cím Fax: 3525, Dóczy József út 6.sz. 46/515/700 3525, Dóczy József út 6.sz. 46/515-701

Részletesebben

2015. február hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett ideje. Nap. Mérés tervezett helye

2015. február hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett ideje. Nap. Mérés tervezett helye 2015. február hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály február

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Alsó-Tisza jobb part (2-20 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa.

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Alsó-Tisza jobb part (2-20 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. Alsó- jobb part (2-20 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép oksári-d S or u na Do n csa ri-fő to rna gé Du na Du na-vö lg yi-főcsat o rna HármasKö rös Si ó ro s Tis za Ma na Du 0 vízfolyás víztest állóvíz

Részletesebben

250X100 BIZTONSÁG. az OPSZ, az ORFK és az NBT kiemelt bűnmegelőzési mintaprogramjának programindító rendezvénye. 2014. szeptember 20.

250X100 BIZTONSÁG. az OPSZ, az ORFK és az NBT kiemelt bűnmegelőzési mintaprogramjának programindító rendezvénye. 2014. szeptember 20. 250X100 BIZTONSÁG az OPSZ, az ORFK és az NBT kiemelt bűnmegelőzési mintaprogramjának programindító rendezvénye 2014. szeptember 20. Vác Vác Erdőkertes Erdőkertes Tatárszentgyörgy Tatárszentgyörgy Cegléd

Részletesebben

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról /00. (XI..) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról A Kormány a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló. évi XXI. törvény. () bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről BESZÁMOLÓ az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről Budapest, 20 ll. február Összefoglaló a humánerőforrás-monitoringrendszer

Részletesebben

81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám

81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám 81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám A Kormány 1831/2013. (XI. 14.) Korm. határozata a 2014 2020 közötti időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes

Részletesebben

GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. számú melléklet, GOP településlista

GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. számú melléklet, GOP településlista VIII./D Településlista a konvergencia régiók komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségeire vonatkozóan a mikrovállalkozásnak minősülő pályázók esetében Jelen településlistában szerepelnek

Részletesebben

Település Üzlet Cím ARLÓ 530. SZ. COOP ABC ADY ENDRE U.274/A. BERCEL 260.SZ.COOP ABC BERCEL BAROSS GÁBOR U. 35.

Település Üzlet Cím ARLÓ 530. SZ. COOP ABC ADY ENDRE U.274/A. BERCEL 260.SZ.COOP ABC BERCEL BAROSS GÁBOR U. 35. Település Üzlet Cím ABAÚJSZÁNTÓ 8. SZ. COOP ABC JÁSZAI M. TÉR 8. ALBERTTELEP (MÚCSONY) 806. SZ. ABC FŐ U. 31. ALSÓBERECKI 158. SZ. ABC KOSSUTH U. 21/A. ALSÓZSOLCA 401. SZ. ABC KOSSUTH U. 132 ANARCS 2.

Részletesebben

szeptember 18. szerda

szeptember 18. szerda szeptember 18. szerda szeptember 19. csütörtök szeptember 20. péntek szeptember 21. szombat szeptember 22. vasárnap szeptember 23. hétfő szeptember 24. kedd szeptember 25. szerda szeptember 26. csütörtök

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben

Az Agria Volán Zrt. közös üzemeltetésű vonalai/vonalszakaszai 3/B számú melléklet

Az Agria Volán Zrt. közös üzemeltetésű vonalai/vonalszakaszai 3/B számú melléklet Agria 1036 Budapest, Stadion aut. pu. - Bükkszék, sz.ib. Agria 1036 Budapest, Stadion aut. pu. - Budapest, Szerencs u. Borsod,Hatvani,Kunság,Mátra Agria 1036 Nógrád,Szabolcs,Volánbusz Agria 1036 Budapest,

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Heves megye 2009. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Heves megye 2009. január 1-jei állapot Bevezetett helyi k Heves megye 2009. január 1-jei állapot Vagyoni típusú k Kommunális jellegű k Helyi iparűzési lakás nem lakás Telek kommunális ja kommunális idő utáni idegenforgalmi utáni árbevétel átalány

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Abaújszolnok, aut. ford. Szikszó, Táncsics u. I 7:00 3718

Abaújszolnok, aut. ford. Szikszó, Táncsics u. I 7:00 3718 ALACSONYPADLÓS JÁRATOK Felhívjuk a Tisztelt Utazóközönség figyelmét, hogy muszaki meghibásodás vagy forgalmi zavar esetén elofordulhat, hogy a listában szereplo járatot nem alacsonypadlós autóbusz végzi

Részletesebben

Működési engedéllyel rendelkező gyermekjólét és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények (2012.02.29.)

Működési engedéllyel rendelkező gyermekjólét és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények (2012.02.29.) Működési engedéllyel rendelkező gyermekjólét és gyermekvédelmi k, intézmények (201029.) Sorszám Intézmény/ neve, székhelye Intézmény telephelye/területi irodája Fenntartó neve, székhelye Fenntartó típusa

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

Kerékpártúra útvonalak

Kerékpártúra útvonalak Kerékpártúra útvonalak Szelce-Szádvár kerékpár körtúra Az Aggtelek-Domica határátkelőtőla Baradla-barlang aggteleki bejáratáig tartó 51 km hosszúságú, kb. 200 m-es szintkülönbségű kerékpáros körtúra 32

Részletesebben

Heves

Heves Engedélyezési terv beadásának tervezett Kivitelezés megkezdés Kivitelezés befejezés Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH határideje tervezett határideje tervezett határideje

Részletesebben

Észak-Aföldi régió területi hulladékgazdálkodási terv 20031

Észak-Aföldi régió területi hulladékgazdálkodási terv 20031 Észak-Aföldi régió területi hulladékgazdálkodási terv 20031 Észak-Aföldi régió területi hulladékgazdálkodási terv 2003 A közölt adatok, kiértékelések szabadon felhasználhatók a tervezi etika szabályinak

Részletesebben

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013)

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) Projektszám: TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 A Magyar Tudományos Művek

Részletesebben

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári Komlói Mohácsi Pécsi Pécsváradi Sásdi Sellyei Siklósi Szentlőrinci Szigetvári i pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Címe: 7626 Pécs, Egyetem utca 2. csabai i Gyulai Mezőkovácsházai

Részletesebben

Pályázati feltételek és bírálati szempontok A Hortobágyi Nemzeti Parki Termék védjegy használatához

Pályázati feltételek és bírálati szempontok A Hortobágyi Nemzeti Parki Termék védjegy használatához Pályázati feltételek és bírálati szempontok A Hortobágyi Nemzeti Parki Termék védjegy használatához A védjegy A Hortobágyi Nemzeti Parki védjegyet az 1. számú melléklet tartalmazza. A védjegy célja (1)

Részletesebben

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni.

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni. Előrejelzések a Február Harmadika kutatás sorozat adatainak a felhasználásával PROGNÓZIS Nr. 1. 2012-2018 tartó időszakban előreláthatóan 58.500 Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban

A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban M E S T E R D Á N I E L K U T A T Á S I I G A Z G A T Ó S Á G N E M Z E T I C S A L Á D - É S S Z O C I Á L P O L I T I K A I I N

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Zagyva (2-10 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Zagyva (2-10 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár Zagyva (2-10 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép ly Ipo na Za gy va a Tar n a isz T i- főcsatorna lgy - vö na Du S oro ksá ri- D u na Sz e nt e n d r e i- D u na Du 0 víztest víztest vasút autópálya főbb

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 73. szám 51017. Kormányrendeletek

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 73. szám 51017. Kormányrendeletek M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 73. szám 51017 III. Kormányrendeletek A Kormány 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelete az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok (kormányablakok) létrehozását és az azokhoz

Részletesebben

A DEMOGRÁFIAI MUTATÓK ALAKULÁSA A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI RÉGIÓBAN

A DEMOGRÁFIAI MUTATÓK ALAKULÁSA A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI RÉGIÓBAN A DEMOGRÁFIAI MUTATÓK ALAKULÁSA A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI RÉGIÓBAN A VIZSGÁLT TERÜLET ÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓK A vizsgált terület lehatárolása Az állandó népesség számának alakulása A határ menti régió

Részletesebben

79638 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 180. szám

79638 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 180. szám 79638 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 180. szám 1.4. A lakbér mértéke csökkenthető, ha a lakás: a) alagsorban van; b) három- vagy ennél többszintes lakóépület földszintjén vagy I. emeletén van, és

Részletesebben

KÖNYVTÁRI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS 2008.

KÖNYVTÁRI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS 2008. KÖNYVTÁRI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS 2008. No. Település neve Megye Önkormányzat hivatalos neve Könyvtár neve Támogatás (e Ft) 1. Abádszalók Jász Abádszalók Város Önkormányzata Ember Mária Városi Könyvtár

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

Munkalap1 A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI MINDIG TV INGYENES KÖZSZOLGÁLATI CSATORNÁK

Munkalap1 A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI MINDIG TV INGYENES KÖZSZOLGÁLATI CSATORNÁK A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI Nagy- és közepes teljesítményű adók (31 telephely) Megye "A" MULTIPLEX "B" MULTIPLEX "C" MULTIPLEX MINDIG TV INGYENES

Részletesebben

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30.

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30. TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1.

Részletesebben

Pályázatot beadó szervezet Projekt címe Megye Település Igényelt támogatás Megítélt összeg

Pályázatot beadó szervezet Projekt címe Megye Település Igényelt támogatás Megítélt összeg 0001 Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Falusi gazdálkodási formák és hagyományok oktatása Szatmárcsekén Szabolcs-Szatmár-Bereg Szatmárcseke 29 883 900 Ft 0 Ft 0002 0003 Dankó Pista

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 2. MÓDOSÍTÁSA

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 2. MÓDOSÍTÁSA 1KF VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 2. MÓDOSÍTÁSA V. SZERELÉSI KÖRZET [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK ORSZÁGOS DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS FOLYAMATHOZ

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 2015. január hó

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 2015. január hó Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 2015. január hó nap 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 2015. február havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) mérés

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

FEHÉRGYARMAT AUTÓBUSZÁLLOMÁSRÓL INDULÓ HELYKÖZI AUTÓBUSZJÁRATOK KIVONATOS JEGYZÉKE

FEHÉRGYARMAT AUTÓBUSZÁLLOMÁSRÓL INDULÓ HELYKÖZI AUTÓBUSZJÁRATOK KIVONATOS JEGYZÉKE FEHÉRGYARMAT AUTÓBUSZÁLLOMÁSRÓL INDULÓ KIVONATOS JEGYZÉKE Érvényes: 2013. december 15-től www.szabolcsvolan.hu 5 Baktalórántháza, Fő tér M 5:40 S 6:15 be11:00 M12:10 be13:10 Beregsurány, aut. vt. M 5:45

Részletesebben

József Attila Művelődési Ház és Nagyközségi Nyilvános Könyvtár

József Attila Művelődési Ház és Nagyközségi Nyilvános Könyvtár Városi könyvtárak listája Abaújszántó Abony Adony Ajka Albertirsa Aszód Bácsalmás Badacsonytomaj Baja Petőfi Művelődési Ház és Művelődési Ház és Közösségi-Kulturális és és Múzeum Vörösmarty Mihály Községi

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Előadó: Zagyiné Honti Éva Igazgató-helyettes Szervezetünkről Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Minisztérium Foglalkoztatási Hivatal Kormányhivatal

Részletesebben

Projekthelyszín település(ek) A projekt elő készítettsége

Projekthelyszín település(ek) A projekt elő készítettsége GF3: Kis- és középvállalkozások közvetett közösségi GF3_megye_8: Megyei turisztikai marketingstratégia kidolgozása Megye minden járása Megye minden települése projektötlet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei

Részletesebben

A 2015. január hó 15. napján meghirdetett tartalék ingatlanok adatai

A 2015. január hó 15. napján meghirdetett tartalék ingatlanok adatai A 2015. január hó 15. napján meghirdetett tartalék ingatlanok adatai 1. Baranya megye Ingatlan címe: 7923 Basal, Kaposvári utca 5. A telek alapterülete: 1657m 2 A ház alapterülete: 66 m 2 / 2 szobás Közmű

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség

2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség 2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség A kilencvenes években a több évtizedes szünet után tömegesen jelentkező munkanélküliség, az ország területi társadalmi folyamatainak meghatározó elemévé vált.

Részletesebben

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése A TÁMOP-3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja (ok fejlesztése) kiemelt projekt keretében beszerzett és a pedagógiai szakszolgálatok számára átadott informatikai eszközök Átadásra került

Részletesebben

I. A Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet (székhely: 3300 Eger, Széchenyi út 27-29.) fekvőbetegszakellátási

I. A Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet (székhely: 3300 Eger, Széchenyi út 27-29.) fekvőbetegszakellátási FELVEVŐTERÜLET (fekvő) SZMSZ 7. MELLÉKLETE I. A Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet (székhely: 3300 Eger, Széchenyi út 27-29.) fekvőbetegszakellátási kapacitása: 1. Aktív fekvőbeteg-szakellátási

Részletesebben

Ellátási t: NYMJV Molnárné Tóth Katalin 42/310-910 Önkormányzat (állami) Ellátási t.: NYMJV Szokolyiné Koczka Judit

Ellátási t: NYMJV Molnárné Tóth Katalin 42/310-910 Önkormányzat (állami) Ellátási t.: NYMJV Szokolyiné Koczka Judit 1. számú táblázat Szabolcs-Szatmár-Bereg megye bölcsődéinek címjegyzéke 11. Sorszám Megnevezés Vezető neve Telefon Fenntartó forma, ellátási terület Megyei Jogú Város Nyíregyháza 1. 12.sz. Babaház Bölcsőde

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Hortobágy-Berettyó (2-17 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa.

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Hortobágy-Berettyó (2-17 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. (2-17 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép dro g ódva B Bo Lón ya i- Tis za He rná d satorn a főc.) jai-(iii fő folyás Va S a or na r-f őc s at Be re ó tty Ho b rt o y ág et er -B tyó S ebe s-k örös 0 vízfolyás

Részletesebben

Takarékszövetkezet Irányítószám Helység Utca, házszám Bak és Vidéke Takarékszövetkezet 8945 Bak Széchenyi tér 2. Bak és Vidéke Takarékszövetkezet

Takarékszövetkezet Irányítószám Helység Utca, házszám Bak és Vidéke Takarékszövetkezet 8945 Bak Széchenyi tér 2. Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Bak és Vidéke Takarékszövetkezet 8945 Bak Széchenyi tér 2. Bak és Vidéke Takarékszövetkezet 8925 Bucsuszentlászló Széchenyi u. 7. Bak és Vidéke Takarékszövetkezet 8774 Gelse Kossuth Lajos u. 35. Bak és

Részletesebben

A Kormány 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelete a kedvezményezett járások besorolásáról

A Kormány 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelete a kedvezményezett járások besorolásáról 16172 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 161. szám A Kormány 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelete a kedvezményezett ok besorolásáról A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996.

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Országos statisztikai adatok a Diákhitelben részesülő ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM: 1.1. Országos statisztikai

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP Jelmagyarázat

ÁTNÉZETI TÉRKÉP Jelmagyarázat (2-15 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép ő r-f a cs na t or B er et ty ó Horto bágy-b eretty ó Se be s-k örös 0 vízfolyás víztest állóvíz víztest vasút autópálya főbb utak egyéb vízfolyás egyéb állóvíz

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ápr.

TÁJÉKOZTATÓ ápr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók 1 Abaújalpár 5000 Ft/év 2 Abaújkér 6000 Ft/év 3 Abaújlak 4000 Ft/év 4 Abaújszántó 300 Ft/m2 7000 Ft/év 150 Ft/nap 2% 1 Ft/nap 5 Abaújszolnok

Részletesebben

Hazánk területi egységeinek öregedési indexei (2000-2006. év) Összeállította. Kovácsné Fehér Erika

Hazánk területi egységeinek öregedési indexei (2000-2006. év) Összeállította. Kovácsné Fehér Erika Hazánk területi egységeinek öregedési indexei (2000-2006. ) Összeállította. Kovácsné Fehér Erika A magyar társadalom hasonlóan az Európai Unió több országához öregszik, azaz a népesség közül egyre többen

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főgazgatóság által elismert GYÓGYVIZEK

Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főgazgatóság által elismert GYÓGYVIZEK "B"=ivási 1. Albertirsa Pest megye Airsa II. 72/GYF/1990 - K VII/109. 2. Alsópáhok Zala megye Mihály 106-9/GYF/2007 Mihály K VII/416 3. Andornaktálya Heves megye AT-10 224/GYF/1969-1 - K VII/33-1 4. Andornaktálya

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

A települési önkormányzat 2015. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatása (Ft) No. Megye KSH kód A település neve

A települési önkormányzat 2015. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatása (Ft) No. Megye KSH kód A település neve No. Megye KSH kód A település neve A települési önkormányzat 2015. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatása (Ft) 1. Budapest 113578 Budapest (főváros) 30 000 000 2. Budapest 118069 Budapest III. Kerület

Részletesebben

az egységes ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2009. évi helyzetéről

az egységes ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2009. évi helyzetéről Jóváhagyom: Dr. Székely Tamás BESZÁMOLÓ az egységes ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2009. évi helyzetéről Budapest, 2010. január A Hivatal adatbázisában

Részletesebben

A 2015. január hó 15. napján meghirdetett tartalék ingatlanok adatai

A 2015. január hó 15. napján meghirdetett tartalék ingatlanok adatai A 2015. január hó 15. napján meghirdetett tartalék ingatlanok adatai 1. Baranya megye Ingatlan címe: 7923 Basal, Kaposvári utca 5. A telek alapterülete: 1657m 2 A ház alapterülete: 66 m 2 / 2 szobás Közmű

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2006.(I. 25.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2006.(I. 25.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2006.(I. 25.) számú h a t á r o z a t a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának és Alapító Okiratának

Részletesebben

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 10 hektár erősen vagy 20 hektár közepesen et kezelők listája) 503 Guthi Erdészet 4254 Nyíradony Gúthpuszta 6551 Nyírlugos 73,50 Gazdálkodó : 73,50 507 Hajduhadházi Erdészet 4242 Hajdúhadház Sámsoni

Részletesebben

/2006. ( ) ÖTM rendelet

/2006. ( ) ÖTM rendelet /2006. ( ) ÖTM rendelet a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb és technikai eszköz állományáról szóló 7/2006. (II. 10.) BM rendelet és a tűzoltóság tűzoltási és műszaki

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Borsod 01. vk. Települések száma: 6. Települések: Alsózsolca Arnót Felsőzsolca Miskolc Sajókeresztúr Szirmabesenyő

Borsod 01. vk. Települések száma: 6. Települések: Alsózsolca Arnót Felsőzsolca Miskolc Sajókeresztúr Szirmabesenyő Borsod 01. vk. Települések száma: 6 Alsózsolca Arnót Felsőzsolca Miskolc Sajókeresztúr Szirmabesenyő Borsod 02 vk. Települések száma: 6 Miskolc Parasznya Radostyán Sajóbábony Sajólászlófalva Varbó Borsod

Részletesebben

Hengermalom utca 19-21. (Tesco) 12 BUDAPEST. II. Rákóczi Ferenc út 154-170. (Csepel Pláza) 22 22. kerület

Hengermalom utca 19-21. (Tesco) 12 BUDAPEST. II. Rákóczi Ferenc út 154-170. (Csepel Pláza) 22 22. kerület Sorszám Megye Település Cím 1 02. kerület Bátori László utca 2. 2 02. kerület Margit körút 47-49. 3 05. kerület Erzsébet tér 2-3. 4 06. kerület Andrássy út 55. 5 07. kerület Erzsébet körút 6. 6 08. kerület

Részletesebben

Területi Szervezet. Illetékességi területe:

Területi Szervezet. Illetékességi területe: 1.számú melléklet Neve: Területi szervezetek Illetékességi területe: Fogorvosok e Budapesti Magyarország Budapest Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Csongrád Megyei

Részletesebben