i IV. évfolyam 36. szám Ara 20 fillér Komárom, szeptember 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "i IV. évfolyam 36. szám Ara 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3."

Átírás

1 i IV. évfolym 36. szám Ar 20 fillér Komárom, szeptember 3. o vr.---- ELŐFIZETÉSI ÁR : SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 52 évre 10 P. Negyedévre 2-30 P. } Feíeiós szerkeszti"': Komárom, Igmándi-ut 24. Telefon 61. Félévre 5 P. Egyes szám ár 20 fili. PATHÓ GYULA Hirdetések ári díjszbás szerint. Megjelenik minden szombton. Kézirtokt nem dunk vissz. Mint gyorsszárnyu mdár tűntek tov pihenés npji. A templomokbn feltngzik Veni Sncte s Ltság számár újr elkezdik kemény mttnk. Az egyeöen tlán, mely még gmfdt, mit nem r- Poihtctt el tőlünk kultúr leplébe tkródzó nyu- : sem s melyet nem kdályozht meg htárokon prédár leső szomszédok kján irigysége sem. Igen Ez megmrdt sok elvesztett fegyver közül, melyekkel népek ngy cstájáb! oly dicsőségesen srcoltunk Megmrdt, hogy Ú tpj es kiinduló pontj yen m.k elszánt, küzdekmnek, mely. isztett, * \gi htárokért >ik, melyeknek visszássá ennei népnek léterdeke, de életkérdése bi európi nemzeteknek is. >.ert bárr? nnyire is e!- k< znánk ti. elöi igdó, d mult, <: történelem, 1 jelen helyzet rácáfol minn ellenkező feli igásr. Addig nincs béke, nincs id, nezn lesz gdsági -iukoz^s, míg ig- : erőszkkl elnyomják, Isten áltl egysélkotodtt terre*:umkt : "séges htárokkl drbokr osztják. - igj sígot látják, érzik meglett, felnőtt emberek s ke!!, hogy ifjúis megtnulj ezt. Amikor íeht niegnyii : k< tk kpu;, hogy tudomány fegyverét kee dják jövő generác ónk, elsősorbn is hfis szellem ápolás, sirig híí honpolgárr vló nevelés kel;., nogy kidomborodjék. Keii, sogy tudás növekedéséve] megnövekedjék ifjúság szivében hszeretet is. mely nnyi ősünk életet kivánt már áidoztuj. Éppen ezért, bármenynyire súlyos áldoztokt is kivn ifjúság tnítttás szülőknek, mini ország hü lttvlóink, kötelessége legngyobb áldoztokt is meghozni. Az ifjúságnk pedig hogy munkából dereksn vegye ki részét. H tudás terén elmrdnánk, h ellenségeink itt, e téren is didlt rthtnálk, nem voln számunkr semmi mentség. De itt nem győzhetnek, ezt fegyvert nem vehetik el tőlünk, ősi, fji sjátsink, hogy előretörjünk s kitűzött célunkt mielőbb elérjük. Rjt tehát mgyr ifjúság hosi elszántsággl, erős mgyr krttl és Szenttütik Úristen segítségével. Hrminckilenc százlék lesz pótdó évben Komárombn Komárom szb. kir. megyei város képviselőtestületének közgyűlése. Az ötéves cstornkiépitési terv és cstorndijk. Gróf Klebelsberg Kunó" ösztöndíj lpítólevele. A költségvetés tárgylás. Szegényügy Szoktln érdeklődést tnúsítottk várostyáink közgyűlés iránt, melyet Alpy Gáspár kormány főtnácsos, polgármesterünk i932. évi ugusztus 31-én, szerdán délután 4órár hívott egybe. Csoportokb verődve mr közgyűlés előtt is megindult vit költségvetés egyes tételei felett, míg elnöki csengő nem jelezte rendes közgyűlés megnyitását. Kegyeletes szvkkl emlékezett npirend előtti bejelentésében elnöklő polgármester Fiedler János lengyros hláláról, ki kiváló értékes munkásságot fejtett ki ugy közgdsági, mint társdlmi téren. Városunk érdemes polgár elhlálozás feletti mély részvétünket jegyzőkönyvben kéri megörökíteni. Bejelentette továbbá, hogy Hyd Jenő főmérnök orvosj bizonyítvánnyl igolt hosszbb betegségét, mely időre részére betegszbdságot dott. A npirend előtti bejelenté-eket tudomásul vette közgyűlés. ellátás. Dr. Csukás István városi főjegyző elődásábn: Felhtlmt közgyűlés polgármestert, hegy kir. kincstr jogügyi tnácsávl városi székház és pénzügyi plot bérleti szerződését láírj. A régi lövőidé földnygánk átengedése tárgyábn 2-ík honvéd vegyesdndár jnltávl szemben polgármesteri jvslt kerül elfogdásr. Az Arny János utc 2031 pengő munkbér és 18óü pengő értékű nygberuházást jelentő cstornhálózt es járdszegély kiépítését épitőbizottság jvslt lpján, Slgótrján város átirtát hsonló szellemű jvslttl támogtni rendeli közgyűlés. Mksy Andor tnácsnok elődásábn: Cstornkiépitési terve; állpit meg. mely várost három részre osztj. Az első rész belterület, hol őt éven belül cstorn kiépítendő, második részen betáthtó időn belül kell cstornát kiépíteni és hrmdik rész, hol 8 jelenlegi állpotok szerint beláthtó időn belül cstorn nem épülhet. A cstorn és vízdíjk megállpításánál kimondott közgyűlés,, hogy vizdij csk okt házés telektuljdonosokt terheli,, kiknek utcájábn főcső le vn fektetve, 6 százlékos cstorndíj pedig csk cstorn kiépítési terv lpján megállpított övön belül eső hk és telkek után kell fizetni, egyebekben 3 százlékos cstorndij róhtó fel. A Romhnyi Emlékmübizottság kérelme fedezet hiányábn teljesíthető nem volt, Komáromi Footbll Clubnk további három évre évi 200 pengő segéíyt szvtk meg és elengedték vitéz Mészáros Pálnk 254 P. 21 fillér járdépítés hozzájárulási összeg megfizetését, mert árverés utján vett ingtlnát régi követeléssel megterhelni nem lehet. Dr. Vizkelety Sándor t n á csnok Gróf Klebelsberg Kunó" ösztöndíj lpítvány lpitólevelét ismertette közgyűlésnek, mely szerint lpítványból egy jó előmenetelü főiskoli hllgtó évi 403 p. es két jo előmeneíeiü középiskoli tnuló évi pengő segélyt fog kpni. Dr. Szbó Kálmán tiszti főügyész indítványár elutsított Győri Ljos kérelmét, mert városrendezési terv módosításánk előfeltételét nem teljesítette. Végül Friedrich János főszámvevő először áltlánosságábn, mjd részleteiben ismertette város háztrtási lpjink és ezzel összefüggő külön lpok évi költségelőirányztát, melyet lpunk más helyén ismertetünk és kérte nnk elfogdását. Á kérdéshez elsősorbn Schmidthuer Vilmos tir. szólt hozzá, ki áltl nnyit hngozttott liszt viselői fizetések túlmgs voltát kifogásolt. Mrkó Ferenc bevételi forrásokt szereiné növelni, ért indítványozz, hogy hirdetési jogát dj bérbe város s állítson lel sját kezelésében egy zálogházt. A villny világítási tétel ngy összegével szemben kifogásolj utcák gyenge világítását, főútvonlr ngyobb égőtesteket kíván, hisz viilnyválllí csökkent munkbérek meliek olcsóbbn is szolgáltthtná ármot.

2 2. oldl. Komárommegyei Hirlp szeptember 3. Horváth József közegészségügy céljir beállított összegből ínséges betegek orvosi diját is megtéríteni kívánj. A tisztviselők fizetését ő is redukálni óhjtj, hogy fedezetet tláljon más jóléti szükséglet. Dr. Bátky Vince ltlános derültség közepett kéri cstorndijk törlését ott, hol cstorn ki vn már építve, szerinte csk ott fizessenek cstorndíjt, hol meg nincs kiépítve föháiózt. (Ezelőtt 12 évvel ház- és telektuljdonosok szövetsége nevében éppen ellenkezőjét követelte.) Pungor Ljos szembehelyezkedik Schmidthuer indítványávl es lpos, komoly érvekkel, szociális es közgdsági szempontok figyelembevételével dönti meg Schmidthuer ervelését. Hsonló szellemben szól hozz Hjnl Oszkár is keidéhez és kéri közgyűlést, hogy közhngult nyuglmánk megóvás érdekében ne engedje e kérdést többet tárgylttni. Fdgys Aldár levente intézményt vesz: védelmébe s kéri levente zenekr okttó dijánk újbóli felvételét. Király Miklós bejelenti, hogy tűzoltóság br örömmel venne, h testületében zenekr lkulhtn, nem rgszkodik levente zenekr hngszereihez. Surányi Ferenc veszedelmesen növekvő gyermekhlndóság ggsztó tünetét teszi szóvá, mjd Hungári villmosmüvek ntiszociális működései teszi kritik tárgyává es végül ltlános tetszés nyilvánítás közepett szegein g< ndozs kérdését vetette fel, lposn indokolv indítványozz, hogy koldulás szüntettessék be városunkbn s külön városi inségdó kivetésével biztosittssék elláttln szegények gondozás. A népjóléti és szociális indítványt Gylóky Kálmán is mgáévá tette, felszóllásávl támogtt. Pthó Gyul költségvetést áltlánosságbn elfogdj, mert t látj, hogy Friedrich János főszámvevő gondos munkát végzett, dcáru nehezei"):) viszonyoknk. Az elmúlt évi 2439o pengő hiánnyl szemben jelenleg hiány P., tehát Kisebb összeg mrd fedezetlen, igy kevesebb lesz pótdó. Az egyes tételeket boncolv közegészségügynél kifogsolj hentes és mészárosok lkóhelyük körüli egészségtelen állpotokt s sürgeti már két év előtt közgyülésileg elhtározott vágóhid kiállítását, szegen;, ügynél ken, hogy htósági orvos trtson ingyenes rendeies; nyilvntr- LÖWY BÚTORÁRUHÁZ Győr, Gr. Tisz i. tér 5. Önt jól és olcsón szolgálj ki. tolt munknélküliek és csládtgjik részére, picterek rendezésénél sürgeti közgyűlési htározttl elrendelt nyilvános illemhely felállítását Pic-tér és Tűzoltó-utc srkánál, városépítés tételnél kevésnek trtj járdák építésére felvett 2000 pengőt, szükségesnek trtj Gyár-utc végén levő értékes telkek feltöltését s sürgeti onnn nyilvános-ház mielőbbi elhelyezését. A séthelyek kiépítéséről beszélve megállpítj, hogy városi fiskol és kerteszet szkszerű vezetése eredményezte, hogy ezen kidási tételek csökkentése dcár Komárombn is iát htók városszépitési munkltok. Kifogásolj vsúti állomássl szemben levő duni prtot elcsúfító kvicshegy létezését, egyben Dun-prt rendezését sürgeti. Végül közvilágítás helyes megoldását sürgetve, órrendszer beállítását trtj célrvezetőnek. Dr. Vrg Miks városi ügyvezető orvos d után közegészségügyben elhngzott felszóllásokr rés/.letes felvilágosítást, mjd Schmidthuer Vilmos dr. zárszó jogán reflektált Pungor felszóllsár. Végül Alpy Gáspár kormnyfötnácsos, polgármester válszol részletesen egyes felszóllásokr, íizetés csökkentésere vontkozó belügyminiszteri rendeletet teljes egészében felolvs-,i, Surányi indítványát mgáévá teszi es kéri nnk jövő közíívülés ele vló utlását. A polgármester válszát indítványt tevő biz. tgok tudomásul vettek s igy közgyűlés 3 szvt ellenében költségvetést teljes egészében és részleteiben is elfogdt. Óriási lelkesedés fogdt htérő olimpikonokt. A mgyr olimpikonok első csoportj ugusztus hó 29-en, héttőn este érkezett h hirnévszerzo útjáról. Ezzel csoporttl jött Pelle István, kétszeres tornász-világbjnok, Zombory Kárpáti, Tunyogi, Bráth, kik előkelő helyet ertek el olimpiászon, Bogen Ern. ki női tőrvívásbn került második helyre, vlmint tléták, celiövök és mrton pentntlonisík. Az olimpikonokt már Bécsben ngy ünneplésben részesítették, hegyeshlmi htárállomáson pedig htóságuk és Sjx>rtegyesületek impozáns íofogdttást rendeztek tiszt-jetükre. A fellobogózott pályudvron Huszár Aldár dr. főispán köszöntötte először pin.skbáios, fehérspkás nngvr olimpikonokt. Ngy tömeg várt komáállomáson is este 8 ór 7 perckor beérkező bécsi gyorsvontot, mely olimpii győztes mgyr bjnokokt hozt hfelé. Amikor befutott gyorsvont, peronon elhelyezkedett tömeg ridó éljenzéssel fogdt olimpikonokt s mindenki vont hátsó része felé igyekezett, mert vont utolsó kocsijábn uttk messziről jött bjnokok. Az olimpikonok vgonját pillntok ltt embergyürü vette körül, mert mindenki látni krt s üdvözölni világ dicsőséget rtott bjnokinkt, főleg Pellét. A vont blkábn, piros szinü kbátjukbn hálásn és szerényen fogdták üdvözléseket mgyr bjnokink, kiket megismervén, közönségünk, lelkes éljenzésben részesített. Csk egy percig állt gyorsvont, után megmozdultk kerekek. Még egy htlms, lelkes éljenzés s vitte kivló ngyjinkt dicsőséges útjukon tovább, h szülök, testvérek, brátok és egész mgyr nemzet ölelő krji közé. A nemzetek losngelesi sprotréuájából htérő didlms bjvívóinkt olvsóink nevében is szeretettel, mgyros büszkeséggel köszöntjük, mert * úgy érezzük, hogy nemzetek ngy versenyében áltluk dt tudtár világnk mroknyi mgyr nép élnikrását. * A nemzet háláját kifejező ünnepélyes fogdttás lklmávl nem krunk ünneprontók lenni, mikor szóvátesszük állomáson összesereglett lelkes sportközönség on szomorú megállpítását, hogy Komrom város és sportegyesületei nevében pár meleg szóvl senki sem üdvözölte hivtlosn Komárombn vilgdicsöséget rtott mgyr sport kitűnőségeit, kiket elismerő brátsággl, tisztelettel lett voln kötelességünk hvárni, mint tették ókori népek, midőn élisi mezőkről htérő görög olimpikonokt bbér koszorúvl övezték s virágokt szórtk eléjük. Vgy nálunk csk Miss-eknek jr hivtlos üdvözlés V Htározti jvsltokkl fordul kormányhtósághoz komáromi kereskedők és iprosok együttes gyűlése. Pnszok és sérelmek. Törvényhtósági jellegünk visszállítás. Kereskedőtnonc képzés. A tisztviselői fizetésredukció csökkentette vásárló képességet. Egynpos bojkott OTI ellen. A komáromi iprosok és kereskedők mint jelentettük nygi válságuk élet-hlál küzdelmében ugusztus 30-án, kedden délután 2 óri kezdettel demonstrációs ngygyűlést trtottk, hogy pnszik, sérelmeik feltárásávl kormnyhtósági megsegítést kérjenek. A tulzsufoit ngyteremben mintegy 300- n, ipros és kereskedőkön kivül sok érdekiödő jött egybe, hogy tnúi legyenek ipros és kereskedötrsdiom fennmrdását biztosítni kró ngy társdlmi megmozdulásnk. A tiltkozó ngygyűlésre eljött közénk Zsindely Ferenc országgyűlési képviselő is és mejelentek on Alpy Gáspár kormányfőtnácsos, polgármester, Nádor Jenő OMKE titkár, dr. Griczmnn István rendőrfogittió, Pthó Gyul Komárommegyei Hirlp feielöseszerkesztöje. A ngygyűlés ideje ltt i órától 4 or: ig összes iprosok és kereskedők műhelyei, illetve üzleteik zárv voltk. Az ipros-kereskedő demonstrációs együtu-s gyűlésnek elnöke Pothorszky János megnyitván gyűlést krtársi nevében szeretette] üdvözölte megjelent Zsindely Ferenc dr. országgyűlési képviselőt, Alpy Gáspár kormánytőtnácsos polgármestert, OMKE kiküldöttjét, rendőrhtóság és helyi sjtó képviseletét, vlmint öszszes megjelenteket. Az értekezlet első szónok Mrkó Ferenc, komáromi iprtestület elnöke volt. Részletesen ismertette kereskedelem és ipr mi sivár helyzetét, melyben él és vázolt körülményeket, melyek mi npot szükségessé tették. Az üzemek leállításávl mondott nem lehetett voln kifejezésteljesebben figyelmessé tenni illetékeseket e társdlmi osztályr, mely tőkéjét, munkerejét áldozz hánk. Kéri képviselőnket, hogy kerületében tpsztlt sürgős orvoslást kívánó bjokt hozz tudomásár pártjánk, kormánynk, hogy ok mielőbb orvosoltssnk. Szól mé elviselhetetlen dózási rendszerről, kereskedelem és ipri forglomnövelés szükségességéről kontárkérdésról es állshlmozásról, htározti jvsltit gyűlés végén kéri tárgyl tti. Hjnl Oszkár kereskedelmi kmri kültg, kereskedők testületénei; lelnöke ipr es kereskedelem éroekeire célozv törvényhtóság és megyei székhely kérdéséről ertekezik. Meggyőzi hllgtóságot, hogy 1 ngyközséggé váló viszsztejíesztes nem leltet erdeke e vros lkosságánk, hnem ősi jelleg visszszerzése, mely nygi intgterheltetés nélkül jelentós forglmt biztositht városnk. Gylóky Kálmán komromi kereskedötestiet elnöke kereskedők képesítéseitek tontosságát fejti ki lpos érveléssel. Angli példájár Hivtkozv kereskedő tnonc képzést törvényhozás utján kívánj biztosítni. Előterjesztett és elfogdott htározti jvsltábn törvénytervezetet d kereskedő tnonc képzés előmozdításár. Az OMKE. kiküldöttje, Nádor Jenő központi titkár szónoki készségevei rávilágít ország pénzügyi helyzetére. Példákkl igolt, hogy állmi költség-

3 1932. szeptember 3. vetés s z n á l á s á v l sértették l e g j o b b n i p r i és k e r e s k e d e l m i erdekeket, m e r t m i g d ó k k l s ú l y o s terheket róttk e t á r s dlmi osztályr, ddig tiszt viselői redukcióvl c s ö k k e n t e t t é k vevőközönség vásárlóképessé gét. S z ó l k e r e s k e d e l e m fon tosságáról s Kenéz kereskede lemügyi m i n i s z t e r megállpítá sár h i v t k o z v sürgeti s é r e l mek orvoslását, melyért oly e r e d m é n y e s e n küzd O M K E. Az é r d e k k é p v i s e l e t utján elért eredményeket igolj deb r e c e n i k o n g r e s s z u s i s, é p p ért kéri h l l g t ó s á g o t, h o g y t á m o g s s á k k ö z p o n t i szervük törek véseit., jobb megélhe tést kér m g y r i p r és k e reskedelemre. A htározti jvsltokt olvss Mrkó Ferenc iprtestü leti e l n ö k, melyeket minisz t e r e l n ö k h ö z, k e r e s k e d e l m i és földmivelésügyi miniszterekhez és vármegye főispánjához ter jesztenek e nggyülésből s mely felirtokbn k é r i k : 1. A trinoni békeszerző d é s e k hldéktln revizióját. 2. A m g y r k é z m ü v e s i p r o s s á g s z á m r á n y á n k megfelelő p r l m e n t i képviseletet s ennek b i z t o s í t á s á r o r s z á g o s listán t ö r ténő t i t k o s v á l s z t á s t é r d e k r e n d szer l p j á n. 3. K ö z t r t o z á s o k r két évi mortóriumot. 4. Adó é s t á r s d l o m b i z tosító j á r u l é k hátrlék után k m t e l e n g e d é s t é s részlettörlesz tést. 5. A nosztrifikált h d i k ö l c s ö n ö k visszfizetését 200 P - t m e g n e m hldó hvi j ö v e d e l e m mel r e n d e l k e z ő t u l j d o n o s o k n k. 6. J e l z á l o g o s k ö l c s ö n ö k 5 százlékos hosszú kölcsönökre vló átváltozttását. 7. M u n k t ö r v é n y s z b á l y o zását. 8. K i s i p r i h i t e l keretének kibővítését. 8. H á z d ó m e n t e s s é g e d d i g i mérvének kibővítését. 10. Á l l á s h l m o z á s m e g s z ü n tetését Krtelék m e g r e n d s z b á lyozását. 12. K o n t á r k é r d é s szigorú és s ü r g ő s m e g o l d á s á t. 13. Épitőtörvény é l e t b e l é p tetését. 14. K ö z ü z e m e k megszün tetését. 15. Méntelepnek kórház c é l j i r vló á t e n g e d é s é t. 16. K ö z m u n k á k hldéktln megindítását. 17. H t á r v á r o s o k v á m v i z s gáltánk szigorítását. 18. M e g y e s z é k h e l y ü n k n e k illetve v á r o s u n k törvényhtósági j e l l e g é n e k visszállítását p e n g ő k m t m e n tes k ö l c s ö n t K o m á r o m város i n ségmunkink meginditásárát. 20. A B u d p e s t B é c s k ö zötti főútvonl v á r o s u n k t e r ü l e tén h u z o d ó s z k s z á n k 5 0 c m r e t ö r t é n ő leszállítását A 18 év ót üzemen kivül l e v ő s e l y e m f o n ó g y á r i s m é telt ü z e m b e h e l y e z é s é t. 22. Vármegyei k ö z k ó r h á z n k m é n t e l e p helyén vló felállí tását 100 beteg r é s z é r e. A htározti j v s l t o k e l f o g d á s után Zsindely Ferenc dr. országgyűlési képviselő e m e l k e d e t t szólásr, k i t p e r c e k i g é l jenzett lelkes hllgtóság. 3. oldl. Komárommegyei Hirlp. A b j o k, pnszok, s é r e l m e k, melyeket h l l o k mon dott képviselőnk nem egye dülállók. A társdlom m i n d e n r é tege keservesen küzd életszín v o n l á n k fenntrtásáért ebben o r s z á g b n. Llismeri, hogy lehetnek bjok, melyeket o r v o s o l n i lehet és m i e l ő b b kell is, de bjok k ú t f o r r á s világ válságbn keresendő. Más or s z á g o k is, tlán nem is m gyr kormány hibájából, ugyn ezen b j o k k l küzdenek. H szbd remélni, ugy k i meri m o n d n i f o l y t t t be szédét, h o g y d o l o g nehéz ségein túl v g y u n k már, mely után egy j o b b k o r s z k n k kell v i r r d n i sokt szenvedett sötét mgyr égen. Mint képviselőválsztá s o k idején m i n d i g h n g s ú l y o z n i kívánt, ígéretet m sem tud t e n n i, m e r t csk n n k szbd v l m i t í g é r n i, k i n e k máris m ó d j á b n vn t megvlósítni. A pnszok tudomásul vétele l k l mávl íeljánj munkásságát, mellyel eddig is készséggel segitett kivétel nélkül m i n d e n hoz záforduló b j á n. M i n d e n i p r o s és k e r e s k e d ő érdekéért különö sen szívesen d o l g o z i k s így re méli, hogy m u n k eredményt is f o g h o z n i. Képviselőnk keresetlen, őszin te szvi m e g n y u g t t ó k i g htot t k. Utánn e g y h n g ú h t á r o z t tl k i m o n d o t t k, hogy szep t e m b e r hó 12-én rendezendő o r szágos kongresszus lklmávl egynpos Ü T I elleni bn komáromi bojkott és iprosok k e r e s k e d ő k is résztvesznek, így ö s s z e s m u n k d ó k egynpr kijelentik összes lklmottikt. Koldulási mizériák. U g y látszik, Komárom ros még nem trtj példánk Eger g e d i elfjult városok hnem en különböző kol dulási m ó d s z e r e k A követendő és m á s szegénygondozását, túltengését. npokbn ligetben élveztem Jóki természetei, m i k o r is s z o m s z é d p d o n mm két csemetéjét küldi h o z rkkbeli m m á n k h á r o m meke jár npont édespjánk es beteg j á n k kijáró város Isten nevében djtok! édesny N e m állndó h á b o r g t á s szóllttj m e g bennem pnsz De pedgógiilg A nyomsztó gdsági válság egyre s ú l y o s b b n é r e z teti htását. A nincstelenek szá zi k é t s é g b e e s e t t kérdő t e k i n t e t tel n é z n e k j ö v ő b e. M i lesz velük? A tvsz é s nyár nem d o t t enyhet, n y o m o r hideg kegyetlenseggel f o j t o g t j s z e r e n c s é t l e n áldoztit. M u n k nincs és éléstá rk üresen állnk, p e d i g egyre k ö z e l e b b és közelebb jön idő, mikor reménységnek utolsó sugr is elhlványul. A s á r g u l ó flevelek zizegése kiáltv beszél : J ö n tél! Lssnként eltűnnek tvsz szép virági, fák üdezöld l o m b k o r o n á j m i n t h n e m k r n á n k tél h i d e g kezeibe e s n i. D e i t t m r d n k e m b e rek. A g o n d o k t ó l h j s z o l t nyák és p á k, k á r o n s z e n v e d ő ártt ln g y e r m e k e k. M i lesz e z e k b ő l, h nem s e g í t ü n k rjtuk? A tél elveszi tőlünk őket könyörtelenül ; k c g ó k i c s i n y e k e t, legszebb virágokt é s j o b b s o r s r é r d e mes e m b e r t á r s i n k t. D e nem e n g e d h e t j ü k ezt. E r ö s e l s z á n t s á g g l és dcos k r t t l s z e m b e s z á l l u n k kegyet len sorssl is é s isteni p rncshoz h i v e n, segitö kezünket kinyújtjuk s z ű k ö l k ö d ő k felé. Érezzük z o n b n, h o g y mi mgunk gyengék vgyunk. Hoz zátok f o r d u l u n k K o m á r o m nevesszivü sszonyi és b á t o r p o l gári. Segítsetek ngy hrcbn! nekünk M e g érik g y ü m ö l c s földön é s fán. Egy szemet se h g y j t o k elveszni, h n e m tegye Testvérek! nevében! Adjtok (Adományokt átveszünk bár mikor v á r o s h á z á n, 22. sz. jtó.) erkölcsé Heti fotohireink. nevelni mguk k k o r ez htósági l g tiltndó be! E r ő t e l j e s f i t l e m b e r kér pár fillért, m e r t s z e g é n y m u n k nélküli és S o p r o n b ó l jött l o g! - - M i lenne, meg Sop ronb mennének k o l d u l n i? G y l o g! A z t hiszem sunknk is szoruló vnnk eltrtásr I d ő n k é n t feltűnik v á rosbn egy verklivel egy m i vro munknélküliéi. öreg kislány bácsi HAJNAL blkok ltt és tengeri mlccl b á c s i, mg érzéketlenségével tlán nem tudj, m i, neértő fülnek kín t mis kimondhttln zenének nevezett h zenei hngzjt v é g i g hátmon, Itt is de ze h f u t végig rágondolok. htóságnk kellene k i mgyrázkodásb bocsát k o z n i, mert h vlki b é c s i r e pedt fekkt ö s z e ü t ö g e t v e j á r n á utcákt, bizonyár b o l o n d o k házáb csuktnák ; p e d i g t zjt s z i v e s e b b e n hllgtná ki. Disztingválunk! előidéző ok, Ne de o k o z t k ö zött! A pár filléres nát zene kár nélkül lmizs szivesebben is dnák e m b e r e k! beli még Komárom XX. város százd szegény g o n d o z á s á n k rendezetlen ü g y e i! * * * OSZKÁR drb. áron dekáj 2 4 fillér, Kphtó és m e g r e n d e l h e t ő : özv. L u k e s c h őskori járj házkt. S z e g é n y ö r e g Ezek Uii, női divt-áruk, ktoni cikkek legolcsóbb beszerzési forrás 1 gy h k o m á r o m i munknélküliek csit A hét ktuális e s e m é n y e i b ő l fotóriporterünk f é n y k é p e z ő gépe elé került k é p e k : 1. A kőszegi filléres g y o r vont. 2. K é p v i s e l ő n k és polgár mesterünk i p r o s gyűlésre érkeznek. 3. A z i p r o s o k és kereske dők tiltkozó ngygyűlés. 4. Heti vásár K o m á r o m b n. Novák Bél felvételei. szü gyermekei hllgtni. A hideg OrsyKölni Gyári l e r k t : Isten A Szoc. Missz. Társult Komáromi szervezete. Leszállított D ket k o l d u s s á kényelmére, ez könnyelmű lők nem szégyenlik tek félre éhezők s z á m á r. Hogyn? O t t h o n, h vn lklms helyetek és hozzátok j ó szívvel h m j d kiált s z ü k ség N é p k o n y h á r ; vgy már most, h o g y ínség idején le gyen miből d n i. Mit? M i n d e n t, m i t Isten dott. Burgony, prdicsom, b'o, p p r i k, g y ü m ö l c s, liszt, c u k o r, só, f s t b. A szeretet t l á l é k o n y ". T u d j á t o k k i fizet é r t e? Az, k i m o d o t t : A m i t egynek tesztek is l e g k i s e b b n e k is Atyátok fii közül, t Nekem tettetek." gyer lmizsnáéit. re s h egyes közönségéhez. b- munknélküli igen k á r o s g y e r m e k kérelme ülő zám lmizsnáért. M á s i k hngját. A S z o c i á l i s Missziótársult vá Dezsőné illtszertárábn, Komárom, U r i - u t c 2. szám Burgony-zsák jvított, l y u k és f o l t m e n t e s áll potbn vállogtv 50 fillértől S C H L E S I N G E R és T Á R S A Budpest, V., Percei M ó r - u t c 2. Pénzt tkrít meg, h tüszer- és csemege-árú szükség letét S p i e l m n n I m r e f ű s z e r - és c s e m e g e k e r e s k e d ő n é l szerzi be. Komárom, lgmándi-út. Vsárnp Dunlmási strndon tlálkozunk.

4 4. oldl. Komárommegyei Hírlp szeptember 3. Komárom szb. kir. megyei város évi költségelőirányzt. Más városok költségvetési előirányztit összehsonlítv városunk háztrtásánk számdtivl, örömmel állpítjuk meg, hogy nygilg sokkl kedvezőbb helyzetben vgyunk, mint legtöbb megyei vros e csonk hábn. Költségvetési előirányztunk pengő szükséglettel szemben pengő fedezetet tűntet fel, vgyis pengő hiánnyl számol, melynek fedezésére P. 45 f. állmi dólp után szerdán megtrtott rendes közgyűlés htározt lpján 39 százlék pótdó lesz kivetendő állmi dólp minden egyes pengője után. A törvényáltl megkövetelt tisztviselői fizetéscsökkentés városunkbn 27.ÜÜÜ pengő megtkrítást jelent évi büdzsénkben, mi költségvetési tételeknél csk fele összegben szerepel, miután M. E. számú rendelet fizetéscsökkentés végrehjtásár vontkozólg csk év június hó l-ig intézkedik. H összehsonlítjuk évi előirányztot évi előirányzttl, kkor látjuk, hogy inig szükségleti résznél emelkedés 3421 F, ddig fedezeti résznél pdás 9139 P-t tesz ki végösszegezve. Az évi költségvetési előirányzt egyes tételeinek csoportok szerint vló részletezésénél előző évi előirányzt fi gyobb változást nem tüntetnek fel folyó évben. A vizmü lp költségvetésénél jelenleg érvényben levő díjtételek hgyttk meg évre is nnk kiemelésével, hogy on utcábn, hol vízvezetéki főcső kiépítve nincsen, ott érdekelt ház és telektuljdonosok vizdijt nem fizetnek. A cstornilleték kivetési kulcsát közgyűlés előbbi htározt értelmében s költségvetési évre ugy kívánj megállpítni, hogy cstornépítési tervben htárolt övön belül lkók 6 százlék, on kivül esők pedig 3 szlék cstornázási illetéket fizessenek. A költségvetést évi ugusztus hó 29-én megtrtott pénzügyi ülés és év ugusztus 31-én egybehívott képviselőtestületi rendes közgyűlés letárgylt és elfogdt. A költségvetés ismertetésével kpcsoltbn ki kell emelnünk Friedrich János főszámvevő érdemeit, ki ngy szk tudásávl körültekintő, lelkiismeretes és dicsérendő munkát végzett, mikor mi nehéz gdsági viszonyok között egy reánknézve kedvező előirányztot állított össze. A Fiedler gyár reorgnizációj gyelembevételével következő dtokt tláljuk. 1. Háztrtási lp. Szükségleti oldlon: 1) Áltlános köziggtás : P több 9516 P, kevesebb 3715 P.2) Közegészségügy : P. több befejeződött. Visszfizeti Ipri Jelzálogbnk trtozását P, kevesebb 1910 P. 3) Közokttás : P több 751 P A Mgyr Közgdság cimü közgdsági hetilp csütörtökön megjelenő szám hozz kevesebb 1710 P. 4) Szegényügy : P, több 725 P, kevesebb P. (Inségkció nyilvánosságr t örvendetes hirt, hogy áltlánosn leromlott gdsági helyzet áltl vál összege, mint költségvetésen kívüli tétel). 5) Közélelmezés: 180 ságb jutott lengyárunknk sikerült mgát nygilg restu P.. több P., kevesebb 3020 P. 6) Városépítés : P., több rálni. A megjelent tudósítás 2554 P, kevesebb 4135 P., 7) sználás körülményeiről következőket mondj : Vgyoniggtás : P, több 6109 P, kevesebb 1815 P. 8) A Fiedler János Részvénytársság egyezségi ügye, értesü Hitelügy : P több 6260 P. kevesebb P. lésünk szerint, rövidesen befejeződik. Az egyességnek eddig Fedezeti oldlon : 1) Áltlános köziggtás : P volt egyetlen kdály, hogy több 4464 P, kevesebb P. Ipri Jelzálog Intézetnél fennálló trtozás visszfizetése körül 2) Közegészségügy : 9930 pengő több 4360 P, kevesebb 880 P. nézeteltérések voltk. Ahirek sze 3) Közokttás : 3600 P több P, kevesebb 2050 P. 4) Szegényügy : 990 P, több 360 P., keve most megállpodtk és Zentrlsprkssen der Deutschen sebb 360 P. 5) Közélelmezés: csehszlovákii bnk, Fiedlerék 1850 P, többp, kevesebb 50 főhitelezője, már rendelkezésre P. 6) Városépítés : P, több bocsátott szükséges tőkét P. kevesebb 1500 P. 7) így Fiedler János cég Vgyoniggtás : P, több reorgnizációs munkáj befejeződött P, kevesebb 735 P. 8) Hitelügy : 6158 pengő, több 849 P, Hírek terjedtek el rról, kevesebb P. hogy egy mgyr lenipri válllt válll érdekeltséget Fiedler II. Önálló kezelésű intézmények. János Rt.-nél, ez onbn egyáltlábn szób sem került. A vizmü, cstornmű és törzstőke lp számdti n rint visszfizetés módoztibn Bősz HÍREK. Bősz cstákon Megbirkózv cstákon...*) mennydörögve zivtrrl, lehűltünk bár véres rögre, de szereztünk didlll igságot Mgyrországnk! Cstát veszténk nem is régen Győztek, kik trinoni pellengéren elszkdtk, ők csk nyeltek, de nem dtk igságot Mgyrországnk! lis mi mostn ezért sírunk, ezért zokog minden álmunk, Követelünk, kérünk s írunk, suttogunk, mjd meg kiálltunk! Most még kérünk, pedig nékünk nem szokásunk könyörgés, hogy ne mondj ellenségünk, hogy e két szó már mennydörgés : Mgyrországnk! De mjd elhl ez kérés hogyh elfogy türelmünk, Isten előtt bár kísértés legyen is, de másként szerzünk: Csonk ország árv földjén Mgyr testvér készülj erre, Kérj, de h kell, vérözönjén irsd rá sírkeresztedre: H mjd újr ősrégi szent vissztérnek htárok, kkor zeng boldog ének, s el feledjük ezt pár szót : Mgyrországnk! De mig ezt meg nem érjük, ezt zokogjuk, ezt kiáltjuk, soh-soh nem feledjük, száz világnk odvágjuk : SULACSIK ZOLTÁN. *) A Pesti Hírlp revíziós dlpályáztán elismerésben részesült költemény. Jelige : Ex tenebris lux... Beirtások iskoláinkbn. A polgári fiu- és leányiskolábn szeptember 6.-án trttnk jvitóvizsgáltok. Szeptember 7- én lesz pótbeirtás. Az I. fiúosztályb onbn hely hiányábn több tnuló nem vehető fel ; 9.-én lesz iskolév ünnepélyes megnyitás, 10.-én kezdődik rendes tnítás. A róm. kth. elemi fiu- és leányiskolábn pótbeirtások szeptember 6. és 7.-én délelőtt 812-ig és délután 24 óráig trttnk. A Veni Sncte 8.-án. A rendes tnítás 9.-én kezdődik. A református elemi iskolábn pótbeirtások szeptember 5. és 6.-án 912.-ig és délután 25.-ig lesznek. Fűszer- és csemege-árut olcsón és jót Krmernál. Beirtások óvodábn. A zárd-ovod vezetősége értesíti szülőket, hogy beirtások szeptember hó 6.-án és 7.-én tesznek. Lovsmérkőzések. A m. kir. Árpád fejedelem 2. honvéd huszárezred f. évi szeptember hó 4-én díjlovglássl, díjugrtássl és polómérkőzéssel egybe kötött lovsmérkőzést rendez kopánymonostori gykorló tér pólópályáján. Ez lklomml reggel 7 órkor ltiszt, 8 órkor tiszti díjlovglásokt trtják meg, 9 órkor ugrtásokt muttják be, délután 2 órától kezdődőleg pedig lovsstfét, díjugrtások, díjlovglások lesznek, mjd 5 órkor veszi kezdetét.látványos lovspolómérkőzés. Egészsége csk Dunlmási strnd, kénes vizétől áll helyre. Versenytárgylás. Az esztergomi m. kir. állmépitészeti hivtl nyilvános versenytárgylást hirdet komáromi állmi polgári iskol telek bekeritési munkáir. Az épitési munkák legkésőbb évi november hó 15. npjáig teljesen befejezendők. Az jánltok fenti hivtlhoz címezve Ajánlt komáromi állmi polgári iskol telek bekeritési munkáir" felirttl látndók el és ugyncsk fenti hivtlhoz évi szeptember 20-ik npjánk d. e. 9 órájáig benyújtndók. Az jánlt kidott költségvetési űrlpon tehető és egységárk nem csk számml, hnem betűvel is kiirndók. Az jánlttevők végleges döntés megtörténtéig kötelezettségben mrdnk. Hlálozás. A hirtelen hlál egy szorglms, munkás életet oltott ki Mocs községben. Mint őszinte részvéttel értesültünk Tóth József járási fiskoli kertész ugusztus hó-20-án rövid szenvedés után meghlt. A község oszttln részvéttel osztozott elhunyt csládj fájdlmábn, temetésének fényét róm. kth. egyházi énekkr közreműködése is emelte. Tóth József elhunyt kétszeres fájdlom olvsóközönségünknek, szkirányú értékes közleményeit most már nélkülözni vgyunk kénytelenek. Áldás emlékére! Minden hétfőn fürdő-tisztitás Dunlmáson. MINDEN SZOMBATON MINDENÜTT

5 szeptember 3. Komárommegyei Hirlp. 5. oldl. Dunlmáson nyilvános gdsági iskol lesz. Kutssy János gdsági tnár mr több ízben rendezett Dunlmáson téli dsági tnfolymot. Az iinneves záróvizsgán vármegyei htóságok is megjelentek és, v elismeréssel nyiltkoztk folymon résztvett földműves ifjk ismereteiről. Kutssy nyilvánossági jogot kért iskol részére, mit miniszter most megdott s igy ezentúl tnfolymot végzett ifjk érvényes bitonyitványt nyerhetnek Kutssy g: dsági iskolájábn. Filléres postcsomgok. A kereskedelmi miniszter mr gyümölcs belföldi fogysztásánk emelésére u. n. filléres postcsomgok fölvételét htározt el. A miniszter fölhívt iz illetékes posthivtlokt, hogy szeptember 1-töl október 31-ig bezárólg friss gyümölcsöt, mgáb foglló csomgot bármelyeimre 50 százlék díjmérsékléssel vegyék föl. Olcsó penzióvl szolgál dunlmási fürdöiggtóság. Tüz. A vörös lágnyelv szeptember hó l-re virrdó éjjelen Trkány község ngy ridlmt keltett. Mire lkosság felébredt, t űz nnyir elhtlmskodott, hogy 4 zsellérház leégett. A kr körülbelül 4000 P. A.^ndőrség nyomozást megindított tüz keletkezési okánk kiderítésére. F1UV\1^ Komárom Kun MikÍós-u. 11. Telet..n 38. Szeptember 3-án, szombton 615 es fel 9 óri kezdettel Gyémánt rblói (Hidegvér Hrry) Ném drám 10 ielvomsbin. i szerepben Hrry Piel. Mindkét elődás páros elődás, egy jeggyel kei személy mehet be. Szeptember 4-én, Vsárnp ; 4. öló és fel 9 órkor Szigorún csk Siriiziiü felnőtteknek irligt (CsókrCsákot) Zenés vígjáték 7 felvonásbn. Főszerepben : Viktor Mc. Lgleu és üret Nissen. Mgyr és Fox hngos hírdó. Az első elődás olcsó helyárrl -_>080 fillérig. Szeptember 7-én, szerdán nincs elődás. Szept. 8-án, Kissszony npján 615 és fél 9 óri kezdettel 16 éven felülieknek! A házsság iskoláj Hngos vígjáték 8 felvonásbn. Irt : Biró Ljos, -zereplők : Gerd Murus, Oscr Sim, Mindszertty Tibor. Kohn és Kelly kirúg hámból 2 fel. bohózt. Mgyr világhirdó! Az első elődás olcsó helyárrl 2080 fiilérig. Hsszorulás, rossz emésztés, erős bomlási és erjedési folymt gyomorbélhuzmbn, belbktérium- és gyomorsvtúltengés természetes Ferenc József" keserűvíz hsznált mellett visszfejlődnek. Számos orvos Ferenc József vizet mindkétnembeli felnőtteknek és iskolás gyermekeknek kitűnő sikerrel rendeli. A Ferenc József keserűvíz gy ógy sz er t r; i k b n, drogériákbn és füszerüzletekben kphtók. Hlálozás. Túlsó Komáromból kptuk szomorú gyászhírt, hogy Brndstein János nyug. városi hivtlnok 82 éves korábn hosszs szenvedés után elhunyt. A megboldogult ismert, becsüli tgj volt társdlmunknk. Előbb gbon és terménykereskedő volt. melyet kkori kedvezőtlen gdsági viszonyok mitt bbhgyott, később elválllt városi gázműnél gázdíj beszedői állást. Augusztus hó 31-én délután 2 órkor temették el ngy részvét mellett. Elhunytt gyermekei, köztük Telkes Mihályné, sz. Brndstein Etelk közs. isk. tnítónő és kiterjedt rokonság gyászolják. Műszeres kosrk. A Meteorológii Intézet mgs légkörű viszonyok tnulmányozás céljából léggömböket bocsátott fel, melyek műszeres kosrkt trtlmnk. Eme műszeres kosrk mgs légkörből földre érkeznek. Aki ilyen műszeres kosrkt tlál, t ne bonts íel, hnem Meteor Bud" távirti Címen értesítést küldjön intézetnek. Kölségek megtérítésén kivül 20 P. jutlmt kp. A kosár felbontását törvény bünteti. A mentőkocsi díjszbás. Belügyminiszteri rendeletben Vármegyék es Városok Országos Mentőegyesülete álti mentőgépkocsin történ közkórházi betegszállítások diját újból szbályozták. A rendelet betegszállítások iiiiát november elsejével kezdődő htállyl további intézkedésig kilométerenkiflt 50 fillérben llpitj meg. Hány hdirokknt vn Mgyrországon V A hivtlos kimuttás megállpítj* hogy háború után 14 evvel örj.300 hdirokknt, 43.0üö hdiözvegy es 1850 szülőtlen hdiárv vn Mgyrországon és hdigondozott csládtg részesül állmi ellátásbn. Szszázlék^ hdirokknt vn 2100, 75 sz zlékos 8100, 50 százlékos I 100. többi pedig 25 százlékos. Decentrlizálás honvédségnél. A honvédelmi miniszter szkított eddigi központosító rendszerrel és ösztöi kezdve egyes zászlólj:.! t, mint önálló lkultokt okb kisebb városokb helyezi, melyekben eddig nem volt heij őrség. A pénzügyminiszter vámőrségnek ugynebben szellemben történő átcsoportitását rendelte el. Tlált kézitásk. Folyó hó 18-án Pictéren egy női kézitásk tlálttott próbb tárgykkl. Igolt tuljdonos rendőrhtóságon átveheti. MESSINGERNÉ WEISZ 1ZA, Nemzeti Zenede tiszt jelesen vizsgázott növendékének I Zongortnfolymán f Zichy-utc 22. teljes felelősséggel készit elő Zeneművészeti Főiskol és Nemzeti Zenede zongor és összhngzttni vizsgáir. Díjtln gykorló helyiség. Tndij 1020 P. hvont. I Megszüntette törvényszék eljárási egy sjtóperben. Kellner (Kenéz) József tti lkos képviseletében dr. Pkli János ügyvéd feljelentést tett Mrk Ferenc komáromi lkos ellen győri ügyészségnél Komárommegyei Hírlpbn megjelent közleményét kifogásolv sjtóutján elkövetett becsületsértés vétsége mitt. Mint hogy kir. ügyészség vád képviseletéi nem válllt, főmgnvádió képviselője kitűzött időben vizsgálti indítványt nem tett, vád hiányábn győri törvényszék minden további eljárást megszüntetett. A dolláros csekk. Keltér Andor, több ngysikerű regény irój, ebben művészieden telepitett, érdekes és lebilincselő regényben pompás k< pet rjzol egy kávéház háti, dásáról és fellendüléséről. Megkpó szerelmi történet mgv mesteri eszközökkel megirt regénynek, mely világvárosi Regények legújbb szm. Ár 10 fillér. A jó és rossz örök küzdelmét trj elénk egyszerű, de művészi eszközökkel Cotirth Mhier regénye, mely Milliók Könyve legújbb kidásábn jelent meg. A regény vlmennyi lkj éls olvsó végig-ggódik Bóitt és Rli sorsáért s eltűnt ékszer relytelyének megold tsáért. Kphtó mindenütt. Minden számhoz keresztrejtvény értékes dijkkl. Megkezdődött ngy regénypályázt. A győri f és fémipri szkiskolákbn ugy f, mint fémipri szkon beirtkozá- SOk i. osztályb szeptember iió 1.-én, íi. osztályb szeptember hó 2-án és 111. osztályb szeptember hó 3-n mindenkor délelőtt 812 óráig lesznek megtrtv. Az elődások szeptember hó 5-én Kezdődnek. Nyugdíjássl segítik álláshoz fitlságot. A minisztertnács elfogdt kultuszminiszter jvsltát, mely szerint mindenkit hivtlból nyugdíj lá vonnk, ki ÍI teljes szolgálti idejének utolsó félévét tölti be. A minisztérium igy kr helyet ' / állásnélküli fitlságyugdijottk nyugdijpjk fizetésük 70 sz- L Kd különbözetet már eddig is levonták) többi 30 százlékból pedig okt ifjú erőket fogják fizetni kiket hivtl leglsó lépcsőjénél lklmnk. A Komárommegyei Hirlp polgároké! Fizessen tehát elő mindenki lpunkr. A győri rendőrség is nyomoz ácsi rbló után. A győri rendőrséget megkereste ácsi rendőrség, melyben nyomozás megindítását kérte ácsi rblótámdás ügyében, A csendőrség átirt közli, hogy ismeretlen rbló 370 pengő készpénzt, egy pár cipőt és egy sárg szinü bőr pénztárcát lopott el Bgóné lkásáról, miután leütötte 71 éves özvegysszonyt. A közkórházból kpott értesülésünk szerint súlyosn megsérült Bgó Jánosné állpot lényegesen jvult és orvosok bíznk fölépülésében. Lótenyésztési állomás évben. Komárom és Esztergom köziggtásilg egyelőre egyesitett vrmegyék lótenyésztési bizottság jövő évre következő helyeken állit fel lótenyésztési áliomást : Mocsán 3, Szendén 2, Ngyigmándon 2, Ttán 2, Alsógllán 2, Komárombn 3 drb. ménnel. A köztenyésztésre szánt mgán mének vizsgltánk idejét november 11-én Ttán, 12-én Esztergombn es 14- én Ngyigmándon tűzte ki. Az egyiptomi miniszterelnök átutott Komáromon. Fáró újjászületett birodlmánk 1 s g kiválóbb á 11 m f é rf i, Ismil Sidky ps, egyiptomi miniszterelnök, ki középeurópi tnúimán-, lj során látogtott el Mgyrországb, hétfőn délután 2 ór 13 perckor beérkező bécsi gyorsvonttl Budpestre utíábn átutott Komáromon. A kirói kormány elnöke es kísérői : Ibrhim bey Fud Syed Ahmed, lexndrii városi tnács főtitkár, A. Fit kpitány és A. Kmel főhdngy, Hss.i Nchd ps, berlini egyiptomi követ állmvsutk egy pompás termü kocsijábn tették meg utt, melyei mgyr kir. kormány bocsátott reudeikezésíikre. Olcsó cukrot kpnk ínséges méhcsládok. Az Országos Mgyr Méhészeti Egyesület kérésere pénzügyminiszter ínséges méhcsládok feiscgitéséíe két és féi vgon kedvezményes dózású tiszt kristálycukrot engedélyezett. A méhcsládok felerősítésére szolgáló cukrot Országos Mgyr Méhészeti Egyesület fogj kiosztni. A cukor ár kg-ként 85 filiér. A gyümölcstermelök Országos egyesülete meglkult. Köziggtási, társdlmi és közgdsági életünk vezeiö egyéniségeinek bevonásávl lkult f meg Gyümölcstermelők Országos Egyesülete, melynek működése kezdetén máris több mint ezer tgj vn. Az egyesület fö I,t

6 6^oldL Komárommegyei Hírlp^ szeptember 3. célkitűzései : termelés fejlesztése és rcionlizálás, növényvédelem biztosbb tétele, vlmint értékesités megszervezése, melynek sikeres keresztülvitele egy boldogbb jövőt biztosit Mgyrország egész lkosságánk. Az egyesület további progrmjárói minden érdeklődőnek szives fölvilágosítást d egyesület hivtl : Budpest, VI., Andrássy-ut 8. Gdkrtel. Az őstermelők érdekeinek megvédését célozz mozglom, melyet Békéscsbi Kisgd Egyesület indított meg. Az erre vontkozó indítvány utl rr, hogy mig mezőgdság mjdnem teljesen tönkrement, ddig fővárosi bnkok mérlegei m is ngy nyereségeket számolnk el s más fogllkozási ágk is áthárítják rezsijüket fogysztóközönségre. A gdkrtel megvlósítás ügyében Tiszántúl gdtársdlm rövidesen értekezletre jön össze. Lisztfehéritőszerek hsználtánk eltiltás. A m. kir. földmivelésügyi miniszter npokbn kidott rendeletével f. évi ug. 1-től kezdődően eltiltott mlmokt és lisztrktárosokt ttól, hogy liszt fehérítésére vegyszereket vgy egyéb készülékeket hsználhssnk. Eltiltj rendelet persulfát, perborát, áltlábn káliumot trtlmó szereknek, titnsónk lisztéi vló keverését és igy kevert lisztből kenyérnek vgy süteménynek készítését. A rendelkezést be nem trtókt htóság szigorún bünteti. Az első tnykiállitás Szegeden. A Szegedi Gdsági Egyesület, Mezőgdsági Intézet és Szegedi Alföldkuttó Bizottság lföldi gdálkodók érdekében szeptember 612-ig megrendezik Szegeden első tnykiállitást. melyre most már eddig több mint 500 gdálkodó jelentette be részvételét. Az első tnykiállitáson resztvevők bemuttják összes mezőgdsági terményeiket, kerti veteményeket, prlgi bromfitenyésztést, házinyultenyésztést, háziipr eredményeit, konzervgyártást stb. Külön érdekessége lesz kiállításnk mint tnyák intézményének bemuttás, vlmint tnyvilág kulturális és gdsági helyzetének ismertetése. A kiállítássl kpcsoltosn ngyszbású szőlő npot is fognk rendezni Szegeden. Gondoskodás történt, hogy tnykiállitás egész ország közönsége részére hozzáférhetővé legyen, ért ugy Máv. mint ACSEV. iggtóságától filléres vontokt és kedvezményes vsúti utást kert rendezőség lnykiállitásr Szegedre. A kiállítássl kpcsoltosn készséggel!l érdeklődők rendelkezésére előkészítő bizottság. Címe : Iprostnonciskol, Szeged, Eötvös u. 2. Dunlmásí strndon pihenni,üdülniésgyógyulni lehet Nemzetközi footbll mérkőzés. Folyó hó 4-en, vsárnp délután 4 óri kezdettel nemzetközi footbll mérkőzés lesz KFC. pályáján Egyetértés- Rpid SCKCF. első cspti kőzött. ennbbminbbihi Komárommegyei Hitelbnk R. T. Komárom-Újváros. Alptőke és trtléklp: 200 ezer P. Komárom, Igmándi-űt 6. szám. A bnk működése kiterjed bnkszkm minden ágtár: betétek; betétkönyvecskékre és folyószámlákr. Értékppírok vétele és eldás. Tőzsdei megbízások lebonyolítás budpesti és külföldi tőzsdéken. Kül- és belföldi csekkek és kereskedelmi utlványok behjtás. Átutlások és meghitelezések bel- és külföldre. Külföldi pénzek beváltás mindenkor hivtlos npi árfolymon. Mgyr-Frnci Biztosító Részvénytársság Komárommegyei Vezérügynöksége. A gesztesi járás főszolgbiráj, mint rendőri büntetőbíróság kih szám. A gesztesi járás főszolgbiráj, mint rendőri büntetőbiró borhmisítási kihágássl vádolt Steiner Bél és társ elleni kihágási ügyben Komárombn június hó 17.-én megtrtott nyilvános tárgylás után következőleg itélt. 1. Steiner Bél 30 éves, izr. nőtlen, bronzmüves, 2. Steiner Sámuelné 68 éves, izr. férjes, korcsmáros szőnyi lkos terhelteket bűnösnek mondj ki évi IX. t. c és 16. -áb ütköző kihágási cselekményben, melyet terheltek áltl követtek el, hogy 1 rendű terhelt vizezett bort hozott forglomb, söntésbeli borlrtó üveget vlmint egy hordót kötelező jelzéssel el nem látt, 2 rendű terhelt mint üzlettuljdonos köteles ellenőrzést elmulsztott és ezért lpján kbtkv 21.. ánk lklmásávl összbüntetésül 33 npi elzárást helyettesítő és ezen Ítélet jogerőre emelkedésétől számított 15 np ltt különbeni végrehjtás terhe mellett fizetendő 5050 Pengő pénzbüntetésre, ennek behjthttlnság esetére 33 npi elzárásr itélte és ítéletnek vádlottk költségén Komárommegyei Hirlp-bn vló közzétételét vlmint Szöny községben közhirrétételét elrendelte. Kötelezi terhelteket egyetemlegesen már felmerült 60 P. vegyvizsgálti költségek, vlmint Szbó István részére elj. költség címén 23 P. 84 f. megfizetésére. A kiszbott pénzbüntetés évi IX. t. c. 49. szerint Földmivelésügyi állmkincstárt illeti meg. Komárom, június 17. P. H. Prikkel Mihály sk. tb. fősz< Igbiró, rb. biro. Apróhirdetések. Lkás kidást, házeldást vgy egyéb hirdetni vlóját gyorsn és eredményesen eszközölheti, h ezen rovt ltt hirdet. Árink mérsékeltek és előre fizetendő. Vidékről levélbélyegben is küldhető hirdetési diját. Hirdetések utánni érdeklődésre vidékről válszbélyeg beküldcse mellett válszolunk. ÚJTELEPEN. Egy különbejártu szépen bútorozott szob, olcsó bérért onnl kidó. Cim kidóhivtlbn. KOMÁROMHOZ trtozó Pt- Monostoron ngyon szép fekvésű s Dunár néző 1200 négyszögöl ingtln olcsón eldó. Az ingtlnon kb. 400 négyszögöl terjedelmű szép és bőven termő gyümölcsös vn. Bővebb felvilágosítást d kidóhivtl. ELADÓ egy jó krbn lévő pédlos cimblom. Cim kidóbn. SZŐLŐT. Monostoron vennék egy jókrbn levő bemüvelt szőlőt. Cim kidóhivtlbn. KLASSZIKUS Regénytr 60 kötet (díszes kötésben) Révi Testvérek kidás. Olcsón eldó. Cim kidóhivtlbn. PROHÁSZKA Ottokár 16 kötetből á!lo müve soroztbn vgy pedig kötetenként eldó. Cim kidóbn. KITÜNÖ fjborok termelő pincéjében ngymennyiségben eldó. Cim kidóbn. GYÖNYÖRŰ SZOBADÍSZ Zl György müve, Budi Honvédszobor kicsinyített más olcsón eldó. Ár kidóbn megtudhtó. HIRDESSE kidni vgy eldnivlóját. u. m.: lkását, zongoráját, házát, biciklijét, ruhneműjét, ezüsttárgyit, bútorát, gdsági felszereléseit stb. stb. Állást keresők részére biztos eredményi, sikert ugy érhetnek el, h lpunkbn hirdetik. Döiioz és tömb levélppírok külömböző, színekben ngy válsztékbn olcsón H A C K E R beszerezhetők : DEZSŐ ppirkerestredésében, Komárom. Hirdetések felvétetnek Nyomtott Hcker Dezső könyvnyomdájábn Komárom, Ignrndi-ut 24. Szülők figyelmébe! A minisztérium áltl leszállított árkon iskolák Tnkönyvek, iskolszerek, imkönyvek, táskák, felszerelések kphtók könyv- és ppirkereskedésében Komárom, Igmándi-ut 24. Telefon 61. Felelős kidó: Hcker Dezső.

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 24. héten ( )

A BUX-index alakulása a 24. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 21. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Give nincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 25. héten ( )

A BUX-index alakulása a 25. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 27. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 23. héten ( )

A BUX-index alakulása a 23. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 14. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés z jánltok elbírálásáról 1. Az jánltkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. 2. A közbeszerzés tárgy

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

Rendkívüli v á r o s i közgyűlés.

Rendkívüli v á r o s i közgyűlés. . é v f o l y m 36. szám ELŐFZETÉS Egz évre Félévre 10 P. 5 P. Á r 20 fillér. ÁR : Negyedévre Egyes szám ár Megjelenik minden SZERKESZTŐSÉG 2'50 20 P. fill. Felelős szerkesztő: BECSKŐ szombton. véres szeptember

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 5. héten ( )

A BUX-index alakulása a 5. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 február 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

: kalandok a levéltárban

: kalandok a levéltárban Közzétette: www.flgmgzin.hu (https://www.flgmgzin.hu) 2014 március 16. Flg 0 Értékelés kiválsztás értékelve Mérték Még nincs levéltárbn levéltárbn levéltárbn levéltárbn levéltárbn 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Gyakorló feladatsor 9. osztály

Gyakorló feladatsor 9. osztály Gykorló feldtsor 9. osztály Hlmzok. Sorold fel z lábbi hlmzok elemeit! ) A={ legfeljebb kétjegyű 9-cel oszthtó páros pozitív számok} b) B={:prímszám, hol < 7} c) C={b=n+, hol nϵz és- n

Részletesebben

Felelős. szerkesztő: PATHÓ G Y U L A

Felelős. szerkesztő: PATHÓ G Y U L A VIII. évfolym 4. szám. Ár 20 fillér. Komárom, 1936. j n u á r 25. O ELŐFIZETÉSI Egész évre 10 P. 5 P. Negyedévre Egyes szm r Megjelenik minden 250 V. 20 fül. Felelős konszolidáltság jegyében céltudtos

Részletesebben

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1.

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1. 2015. ett ) et. A g,. t illeti meg, mely tesz eleget, 1. 2, c. megosztv is) csptsport To. megosztv is lehet rendelkezni 3. 2.1. szerint 4 dtok 5. etek es 1 2 3 4 A 5 2 1. I 6, hogy. film szervezet [ide

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz Inlernet Online-utlványok könyvelése Termékprtnernél Kérdés Törzsvásárló rendelkezésére z Inlernet online, névre szóló utlványt állít ki. A kiállítot utlvány értéke 2-3 npon belül megérkezik Termékprtner

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: - 09- A Képviselő-testület 8 igen szvzttl, 2 trtózkodás mellett következő htároztot hozt: 27/997. (IV. 24.) számú képviselő-testületi htározt: Várplot Város Önkormányzti Képviselő-testülete szükségesnek

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem Ügytípus megnevezése Működési engedély kidás iránti kérelem Az üzlet működési engedélyének kidásár irányuló kérelmet kereskedelmi helye szerinti illetékes jegyzőnél, z rr rendszeresített formnyomttványon

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2012 FEBRUÁR 10 AJÁNLÓ Feltűzték szlgot végzős diákokr Idei első ülését trtott képviselő-testület 4 Nyugodt hngultbn telt közmeghllgtás 5 Kistérségi

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

Ára 20 fillér. Pételos. szerkesztő: Hirdetések árai d í j s z a b á s szerint. Megjelenik minden szombaton.

Ára 20 fillér. Pételos. szerkesztő: Hirdetések árai d í j s z a b á s szerint. Megjelenik minden szombaton. é v f o l y m 42. s z á m Ár 20 fillér. K o m á r o m, 1933. o k t ó b e r 21. E L Ő F I Z E T É S I ÁR : 10 P. m Félévre 5 P. S Z E R K E S Z T Ő S É G ES K I A D Ó H I V A T A L : Negyedévre 2-50 P.

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6. Középiskolás leszek! mtemtik Melyik számot jelentheti A h tudjuk hogy I felennyi mint S S egyenlõ K és O összegével K egyenlõ O és L különbségével O háromszoros L-nek L negyede 64-nek I + S + K + O + L

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

A tőke és a munka. új díjszabását. érdekében. Törvényt, a dolgozók szociális és kulturális érdekeinek védelmére! És törvényt a munka megbecsülése

A tőke és a munka. új díjszabását. érdekében. Törvényt, a dolgozók szociális és kulturális érdekeinek védelmére! És törvényt a munka megbecsülése VIII. évfolym 32. szám. Ár 20 fillér Komárom, 1936. ugusztus 8.. 1 Ni* ". < '» I P maw Egész Félévre évre ELŐFIZETÉSI ÁR f SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 10 P. Negyedévre 2:A) t\ I Felelős szerkesztő:

Részletesebben

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ HÜBNER TERVEZŐ FT DR. HÜBNER MÁTYÁS okl. építészmérnök vezető tervező Lovs Attil okl. építőmérnök Tóth Rék kert-

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Történelmi nagynapokkomáromban

Történelmi nagynapokkomáromban X. é v f o l y m 42. szám. A r 20 fillér. Komárom, 1938. o k t ó b e r 15. mmmmmmm E L Ő F I Z E T É S I ÁR gz évre 10 P. ^élévre SZERKESZTŐSÉG 2*50 P. Negyedévre 5 P. Felelős szerkesztő: E g y e s s z

Részletesebben

RB 6000 Good/Best. Üzemeltetési útmutató magyar. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Üzemeltetési útmutató magyar. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good mgyr 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.krcher.com

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Ara 20 fillér. Felelős szerkesztő: a r a 20 f i l l. Kéziratokat nem adunk. akik nemes értelmében sür getik a jóvátételt, élesen á l

Ara 20 fillér. Felelős szerkesztő: a r a 20 f i l l. Kéziratokat nem adunk. akik nemes értelmében sür getik a jóvátételt, élesen á l ilis 10. IX. évfolym 16. szám den lyósdei öldi 5keíegízek Egész évre i o P. Félévre 5 P. s Mfö h á z helyen ó. )dönnél. olványok ) könyv mint kivont. [rehjttólé sz. Rácz 3n végre itott véglyvi htóht kiskorú

Részletesebben

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: dolgában fordulhatott hozzá a legteljesebb bizalommal,

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: dolgában fordulhatott hozzá a legteljesebb bizalommal, !!. é v f o l y m 45. szám ELŐFIZETÉSI E g é s z évre vre 10 P. 5 P. SZERKESZTŐSÉG ÁR : Negyedévre E g y e s szám ár Megjelenik minden K o m á r o m, 1930. n o v e m b e r 8. r 20 fillér. 2*50 P. 20 fill.

Részletesebben

Vagyonleltár-tervezet

Vagyonleltár-tervezet 2 4 1 9 8 4 4 0 7 0 1 0 1 1 4 0 5 4/. sz. melléklet Észk-mgyrországi Közlekedési Központ Zrt. válllkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel: (46) 515-050 válllkozás címe, telefonszám 2014.

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A Hunfalvy-Ökoiskola

A Hunfalvy-Ökoiskola A Hunflvy-Ökoiskol Hunflvy János, ez mi mércével mérve is európi hírő tudós legngyobb sikerei közepette sem feledkezett meg rról, hogy szőkebb környezetét, Vízivárost építse és ápolj. Már sokn tudjuk,

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym Mt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2017. jnuár 21. 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

Farkas László Általános Iskola

Farkas László Általános Iskola Frks László Áltlános Iskol 643 Kelebi, Ady Endre utc 110 Tel: 77/44-1, 77/44-63 ltsulikelebi@freemilhu JEGYZŐKÖNYV Iktsz: III-1/010 Félévzáró értekezlet Ideje: 010jnuár Helye: Frks László Áltlános Iskol

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 99. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről,

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről, SZ ókimondó É T rdekes rtlms KÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVR ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ ÖNKORMÁNYZTI TÁJÉKOZTTÓ Tájékozttom Nemesnádudvr község lkosságát, hogy Német Kisebbségi Önkormányzt február 3-án megtrtott ülén z lábbi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben