i IV. évfolyam 36. szám Ara 20 fillér Komárom, szeptember 3.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "i IV. évfolyam 36. szám Ara 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3."

Átírás

1 i IV. évfolym 36. szám Ar 20 fillér Komárom, szeptember 3. o vr.---- ELŐFIZETÉSI ÁR : SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 52 évre 10 P. Negyedévre 2-30 P. } Feíeiós szerkeszti"': Komárom, Igmándi-ut 24. Telefon 61. Félévre 5 P. Egyes szám ár 20 fili. PATHÓ GYULA Hirdetések ári díjszbás szerint. Megjelenik minden szombton. Kézirtokt nem dunk vissz. Mint gyorsszárnyu mdár tűntek tov pihenés npji. A templomokbn feltngzik Veni Sncte s Ltság számár újr elkezdik kemény mttnk. Az egyeöen tlán, mely még gmfdt, mit nem r- Poihtctt el tőlünk kultúr leplébe tkródzó nyu- : sem s melyet nem kdályozht meg htárokon prédár leső szomszédok kján irigysége sem. Igen Ez megmrdt sok elvesztett fegyver közül, melyekkel népek ngy cstájáb! oly dicsőségesen srcoltunk Megmrdt, hogy Ú tpj es kiinduló pontj yen m.k elszánt, küzdekmnek, mely. isztett, * \gi htárokért >ik, melyeknek visszássá ennei népnek léterdeke, de életkérdése bi európi nemzeteknek is. >.ert bárr? nnyire is e!- k< znánk ti. elöi igdó, d mult, <: történelem, 1 jelen helyzet rácáfol minn ellenkező feli igásr. Addig nincs béke, nincs id, nezn lesz gdsági -iukoz^s, míg ig- : erőszkkl elnyomják, Isten áltl egysélkotodtt terre*:umkt : "séges htárokkl drbokr osztják. - igj sígot látják, érzik meglett, felnőtt emberek s ke!!, hogy ifjúis megtnulj ezt. Amikor íeht niegnyii : k< tk kpu;, hogy tudomány fegyverét kee dják jövő generác ónk, elsősorbn is hfis szellem ápolás, sirig híí honpolgárr vló nevelés kel;., nogy kidomborodjék. Keii, sogy tudás növekedéséve] megnövekedjék ifjúság szivében hszeretet is. mely nnyi ősünk életet kivánt már áidoztuj. Éppen ezért, bármenynyire súlyos áldoztokt is kivn ifjúság tnítttás szülőknek, mini ország hü lttvlóink, kötelessége legngyobb áldoztokt is meghozni. Az ifjúságnk pedig hogy munkából dereksn vegye ki részét. H tudás terén elmrdnánk, h ellenségeink itt, e téren is didlt rthtnálk, nem voln számunkr semmi mentség. De itt nem győzhetnek, ezt fegyvert nem vehetik el tőlünk, ősi, fji sjátsink, hogy előretörjünk s kitűzött célunkt mielőbb elérjük. Rjt tehát mgyr ifjúság hosi elszántsággl, erős mgyr krttl és Szenttütik Úristen segítségével. Hrminckilenc százlék lesz pótdó évben Komárombn Komárom szb. kir. megyei város képviselőtestületének közgyűlése. Az ötéves cstornkiépitési terv és cstorndijk. Gróf Klebelsberg Kunó" ösztöndíj lpítólevele. A költségvetés tárgylás. Szegényügy Szoktln érdeklődést tnúsítottk várostyáink közgyűlés iránt, melyet Alpy Gáspár kormány főtnácsos, polgármesterünk i932. évi ugusztus 31-én, szerdán délután 4órár hívott egybe. Csoportokb verődve mr közgyűlés előtt is megindult vit költségvetés egyes tételei felett, míg elnöki csengő nem jelezte rendes közgyűlés megnyitását. Kegyeletes szvkkl emlékezett npirend előtti bejelentésében elnöklő polgármester Fiedler János lengyros hláláról, ki kiváló értékes munkásságot fejtett ki ugy közgdsági, mint társdlmi téren. Városunk érdemes polgár elhlálozás feletti mély részvétünket jegyzőkönyvben kéri megörökíteni. Bejelentette továbbá, hogy Hyd Jenő főmérnök orvosj bizonyítvánnyl igolt hosszbb betegségét, mely időre részére betegszbdságot dott. A npirend előtti bejelenté-eket tudomásul vette közgyűlés. ellátás. Dr. Csukás István városi főjegyző elődásábn: Felhtlmt közgyűlés polgármestert, hegy kir. kincstr jogügyi tnácsávl városi székház és pénzügyi plot bérleti szerződését láírj. A régi lövőidé földnygánk átengedése tárgyábn 2-ík honvéd vegyesdndár jnltávl szemben polgármesteri jvslt kerül elfogdásr. Az Arny János utc 2031 pengő munkbér és 18óü pengő értékű nygberuházást jelentő cstornhálózt es járdszegély kiépítését épitőbizottság jvslt lpján, Slgótrján város átirtát hsonló szellemű jvslttl támogtni rendeli közgyűlés. Mksy Andor tnácsnok elődásábn: Cstornkiépitési terve; állpit meg. mely várost három részre osztj. Az első rész belterület, hol őt éven belül cstorn kiépítendő, második részen betáthtó időn belül kell cstornát kiépíteni és hrmdik rész, hol 8 jelenlegi állpotok szerint beláthtó időn belül cstorn nem épülhet. A cstorn és vízdíjk megállpításánál kimondott közgyűlés,, hogy vizdij csk okt házés telektuljdonosokt terheli,, kiknek utcájábn főcső le vn fektetve, 6 százlékos cstorndíj pedig csk cstorn kiépítési terv lpján megállpított övön belül eső hk és telkek után kell fizetni, egyebekben 3 százlékos cstorndij róhtó fel. A Romhnyi Emlékmübizottság kérelme fedezet hiányábn teljesíthető nem volt, Komáromi Footbll Clubnk további három évre évi 200 pengő segéíyt szvtk meg és elengedték vitéz Mészáros Pálnk 254 P. 21 fillér járdépítés hozzájárulási összeg megfizetését, mert árverés utján vett ingtlnát régi követeléssel megterhelni nem lehet. Dr. Vizkelety Sándor t n á csnok Gróf Klebelsberg Kunó" ösztöndíj lpítvány lpitólevelét ismertette közgyűlésnek, mely szerint lpítványból egy jó előmenetelü főiskoli hllgtó évi 403 p. es két jo előmeneíeiü középiskoli tnuló évi pengő segélyt fog kpni. Dr. Szbó Kálmán tiszti főügyész indítványár elutsított Győri Ljos kérelmét, mert városrendezési terv módosításánk előfeltételét nem teljesítette. Végül Friedrich János főszámvevő először áltlánosságábn, mjd részleteiben ismertette város háztrtási lpjink és ezzel összefüggő külön lpok évi költségelőirányztát, melyet lpunk más helyén ismertetünk és kérte nnk elfogdását. Á kérdéshez elsősorbn Schmidthuer Vilmos tir. szólt hozzá, ki áltl nnyit hngozttott liszt viselői fizetések túlmgs voltát kifogásolt. Mrkó Ferenc bevételi forrásokt szereiné növelni, ért indítványozz, hogy hirdetési jogát dj bérbe város s állítson lel sját kezelésében egy zálogházt. A villny világítási tétel ngy összegével szemben kifogásolj utcák gyenge világítását, főútvonlr ngyobb égőtesteket kíván, hisz viilnyválllí csökkent munkbérek meliek olcsóbbn is szolgáltthtná ármot.

2 2. oldl. Komárommegyei Hirlp szeptember 3. Horváth József közegészségügy céljir beállított összegből ínséges betegek orvosi diját is megtéríteni kívánj. A tisztviselők fizetését ő is redukálni óhjtj, hogy fedezetet tláljon más jóléti szükséglet. Dr. Bátky Vince ltlános derültség közepett kéri cstorndijk törlését ott, hol cstorn ki vn már építve, szerinte csk ott fizessenek cstorndíjt, hol meg nincs kiépítve föháiózt. (Ezelőtt 12 évvel ház- és telektuljdonosok szövetsége nevében éppen ellenkezőjét követelte.) Pungor Ljos szembehelyezkedik Schmidthuer indítványávl es lpos, komoly érvekkel, szociális es közgdsági szempontok figyelembevételével dönti meg Schmidthuer ervelését. Hsonló szellemben szól hozz Hjnl Oszkár is keidéhez és kéri közgyűlést, hogy közhngult nyuglmánk megóvás érdekében ne engedje e kérdést többet tárgylttni. Fdgys Aldár levente intézményt vesz: védelmébe s kéri levente zenekr okttó dijánk újbóli felvételét. Király Miklós bejelenti, hogy tűzoltóság br örömmel venne, h testületében zenekr lkulhtn, nem rgszkodik levente zenekr hngszereihez. Surányi Ferenc veszedelmesen növekvő gyermekhlndóság ggsztó tünetét teszi szóvá, mjd Hungári villmosmüvek ntiszociális működései teszi kritik tárgyává es végül ltlános tetszés nyilvánítás közepett szegein g< ndozs kérdését vetette fel, lposn indokolv indítványozz, hogy koldulás szüntettessék be városunkbn s külön városi inségdó kivetésével biztosittssék elláttln szegények gondozás. A népjóléti és szociális indítványt Gylóky Kálmán is mgáévá tette, felszóllásávl támogtt. Pthó Gyul költségvetést áltlánosságbn elfogdj, mert t látj, hogy Friedrich János főszámvevő gondos munkát végzett, dcáru nehezei"):) viszonyoknk. Az elmúlt évi 2439o pengő hiánnyl szemben jelenleg hiány P., tehát Kisebb összeg mrd fedezetlen, igy kevesebb lesz pótdó. Az egyes tételeket boncolv közegészségügynél kifogsolj hentes és mészárosok lkóhelyük körüli egészségtelen állpotokt s sürgeti már két év előtt közgyülésileg elhtározott vágóhid kiállítását, szegen;, ügynél ken, hogy htósági orvos trtson ingyenes rendeies; nyilvntr- LÖWY BÚTORÁRUHÁZ Győr, Gr. Tisz i. tér 5. Önt jól és olcsón szolgálj ki. tolt munknélküliek és csládtgjik részére, picterek rendezésénél sürgeti közgyűlési htározttl elrendelt nyilvános illemhely felállítását Pic-tér és Tűzoltó-utc srkánál, városépítés tételnél kevésnek trtj járdák építésére felvett 2000 pengőt, szükségesnek trtj Gyár-utc végén levő értékes telkek feltöltését s sürgeti onnn nyilvános-ház mielőbbi elhelyezését. A séthelyek kiépítéséről beszélve megállpítj, hogy városi fiskol és kerteszet szkszerű vezetése eredményezte, hogy ezen kidási tételek csökkentése dcár Komárombn is iát htók városszépitési munkltok. Kifogásolj vsúti állomássl szemben levő duni prtot elcsúfító kvicshegy létezését, egyben Dun-prt rendezését sürgeti. Végül közvilágítás helyes megoldását sürgetve, órrendszer beállítását trtj célrvezetőnek. Dr. Vrg Miks városi ügyvezető orvos d után közegészségügyben elhngzott felszóllásokr rés/.letes felvilágosítást, mjd Schmidthuer Vilmos dr. zárszó jogán reflektált Pungor felszóllsár. Végül Alpy Gáspár kormnyfötnácsos, polgármester válszol részletesen egyes felszóllásokr, íizetés csökkentésere vontkozó belügyminiszteri rendeletet teljes egészében felolvs-,i, Surányi indítványát mgáévá teszi es kéri nnk jövő közíívülés ele vló utlását. A polgármester válszát indítványt tevő biz. tgok tudomásul vettek s igy közgyűlés 3 szvt ellenében költségvetést teljes egészében és részleteiben is elfogdt. Óriási lelkesedés fogdt htérő olimpikonokt. A mgyr olimpikonok első csoportj ugusztus hó 29-en, héttőn este érkezett h hirnévszerzo útjáról. Ezzel csoporttl jött Pelle István, kétszeres tornász-világbjnok, Zombory Kárpáti, Tunyogi, Bráth, kik előkelő helyet ertek el olimpiászon, Bogen Ern. ki női tőrvívásbn került második helyre, vlmint tléták, celiövök és mrton pentntlonisík. Az olimpikonokt már Bécsben ngy ünneplésben részesítették, hegyeshlmi htárállomáson pedig htóságuk és Sjx>rtegyesületek impozáns íofogdttást rendeztek tiszt-jetükre. A fellobogózott pályudvron Huszár Aldár dr. főispán köszöntötte először pin.skbáios, fehérspkás nngvr olimpikonokt. Ngy tömeg várt komáállomáson is este 8 ór 7 perckor beérkező bécsi gyorsvontot, mely olimpii győztes mgyr bjnokokt hozt hfelé. Amikor befutott gyorsvont, peronon elhelyezkedett tömeg ridó éljenzéssel fogdt olimpikonokt s mindenki vont hátsó része felé igyekezett, mert vont utolsó kocsijábn uttk messziről jött bjnokok. Az olimpikonok vgonját pillntok ltt embergyürü vette körül, mert mindenki látni krt s üdvözölni világ dicsőséget rtott bjnokinkt, főleg Pellét. A vont blkábn, piros szinü kbátjukbn hálásn és szerényen fogdták üdvözléseket mgyr bjnokink, kiket megismervén, közönségünk, lelkes éljenzésben részesített. Csk egy percig állt gyorsvont, után megmozdultk kerekek. Még egy htlms, lelkes éljenzés s vitte kivló ngyjinkt dicsőséges útjukon tovább, h szülök, testvérek, brátok és egész mgyr nemzet ölelő krji közé. A nemzetek losngelesi sprotréuájából htérő didlms bjvívóinkt olvsóink nevében is szeretettel, mgyros büszkeséggel köszöntjük, mert * úgy érezzük, hogy nemzetek ngy versenyében áltluk dt tudtár világnk mroknyi mgyr nép élnikrását. * A nemzet háláját kifejező ünnepélyes fogdttás lklmávl nem krunk ünneprontók lenni, mikor szóvátesszük állomáson összesereglett lelkes sportközönség on szomorú megállpítását, hogy Komrom város és sportegyesületei nevében pár meleg szóvl senki sem üdvözölte hivtlosn Komárombn vilgdicsöséget rtott mgyr sport kitűnőségeit, kiket elismerő brátsággl, tisztelettel lett voln kötelességünk hvárni, mint tették ókori népek, midőn élisi mezőkről htérő görög olimpikonokt bbér koszorúvl övezték s virágokt szórtk eléjük. Vgy nálunk csk Miss-eknek jr hivtlos üdvözlés V Htározti jvsltokkl fordul kormányhtósághoz komáromi kereskedők és iprosok együttes gyűlése. Pnszok és sérelmek. Törvényhtósági jellegünk visszállítás. Kereskedőtnonc képzés. A tisztviselői fizetésredukció csökkentette vásárló képességet. Egynpos bojkott OTI ellen. A komáromi iprosok és kereskedők mint jelentettük nygi válságuk élet-hlál küzdelmében ugusztus 30-án, kedden délután 2 óri kezdettel demonstrációs ngygyűlést trtottk, hogy pnszik, sérelmeik feltárásávl kormnyhtósági megsegítést kérjenek. A tulzsufoit ngyteremben mintegy 300- n, ipros és kereskedőkön kivül sok érdekiödő jött egybe, hogy tnúi legyenek ipros és kereskedötrsdiom fennmrdását biztosítni kró ngy társdlmi megmozdulásnk. A tiltkozó ngygyűlésre eljött közénk Zsindely Ferenc országgyűlési képviselő is és mejelentek on Alpy Gáspár kormányfőtnácsos, polgármester, Nádor Jenő OMKE titkár, dr. Griczmnn István rendőrfogittió, Pthó Gyul Komárommegyei Hirlp feielöseszerkesztöje. A ngygyűlés ideje ltt i órától 4 or: ig összes iprosok és kereskedők műhelyei, illetve üzleteik zárv voltk. Az ipros-kereskedő demonstrációs együtu-s gyűlésnek elnöke Pothorszky János megnyitván gyűlést krtársi nevében szeretette] üdvözölte megjelent Zsindely Ferenc dr. országgyűlési képviselőt, Alpy Gáspár kormánytőtnácsos polgármestert, OMKE kiküldöttjét, rendőrhtóság és helyi sjtó képviseletét, vlmint öszszes megjelenteket. Az értekezlet első szónok Mrkó Ferenc, komáromi iprtestület elnöke volt. Részletesen ismertette kereskedelem és ipr mi sivár helyzetét, melyben él és vázolt körülményeket, melyek mi npot szükségessé tették. Az üzemek leállításávl mondott nem lehetett voln kifejezésteljesebben figyelmessé tenni illetékeseket e társdlmi osztályr, mely tőkéjét, munkerejét áldozz hánk. Kéri képviselőnket, hogy kerületében tpsztlt sürgős orvoslást kívánó bjokt hozz tudomásár pártjánk, kormánynk, hogy ok mielőbb orvosoltssnk. Szól mé elviselhetetlen dózási rendszerről, kereskedelem és ipri forglomnövelés szükségességéről kontárkérdésról es állshlmozásról, htározti jvsltit gyűlés végén kéri tárgyl tti. Hjnl Oszkár kereskedelmi kmri kültg, kereskedők testületénei; lelnöke ipr es kereskedelem éroekeire célozv törvényhtóság és megyei székhely kérdéséről ertekezik. Meggyőzi hllgtóságot, hogy 1 ngyközséggé váló viszsztejíesztes nem leltet erdeke e vros lkosságánk, hnem ősi jelleg visszszerzése, mely nygi intgterheltetés nélkül jelentós forglmt biztositht városnk. Gylóky Kálmán komromi kereskedötestiet elnöke kereskedők képesítéseitek tontosságát fejti ki lpos érveléssel. Angli példájár Hivtkozv kereskedő tnonc képzést törvényhozás utján kívánj biztosítni. Előterjesztett és elfogdott htározti jvsltábn törvénytervezetet d kereskedő tnonc képzés előmozdításár. Az OMKE. kiküldöttje, Nádor Jenő központi titkár szónoki készségevei rávilágít ország pénzügyi helyzetére. Példákkl igolt, hogy állmi költség-

3 1932. szeptember 3. vetés s z n á l á s á v l sértették l e g j o b b n i p r i és k e r e s k e d e l m i erdekeket, m e r t m i g d ó k k l s ú l y o s terheket róttk e t á r s dlmi osztályr, ddig tiszt viselői redukcióvl c s ö k k e n t e t t é k vevőközönség vásárlóképessé gét. S z ó l k e r e s k e d e l e m fon tosságáról s Kenéz kereskede lemügyi m i n i s z t e r megállpítá sár h i v t k o z v sürgeti s é r e l mek orvoslását, melyért oly e r e d m é n y e s e n küzd O M K E. Az é r d e k k é p v i s e l e t utján elért eredményeket igolj deb r e c e n i k o n g r e s s z u s i s, é p p ért kéri h l l g t ó s á g o t, h o g y t á m o g s s á k k ö z p o n t i szervük törek véseit., jobb megélhe tést kér m g y r i p r és k e reskedelemre. A htározti jvsltokt olvss Mrkó Ferenc iprtestü leti e l n ö k, melyeket minisz t e r e l n ö k h ö z, k e r e s k e d e l m i és földmivelésügyi miniszterekhez és vármegye főispánjához ter jesztenek e nggyülésből s mely felirtokbn k é r i k : 1. A trinoni békeszerző d é s e k hldéktln revizióját. 2. A m g y r k é z m ü v e s i p r o s s á g s z á m r á n y á n k megfelelő p r l m e n t i képviseletet s ennek b i z t o s í t á s á r o r s z á g o s listán t ö r ténő t i t k o s v á l s z t á s t é r d e k r e n d szer l p j á n. 3. K ö z t r t o z á s o k r két évi mortóriumot. 4. Adó é s t á r s d l o m b i z tosító j á r u l é k hátrlék után k m t e l e n g e d é s t é s részlettörlesz tést. 5. A nosztrifikált h d i k ö l c s ö n ö k visszfizetését 200 P - t m e g n e m hldó hvi j ö v e d e l e m mel r e n d e l k e z ő t u l j d o n o s o k n k. 6. J e l z á l o g o s k ö l c s ö n ö k 5 százlékos hosszú kölcsönökre vló átváltozttását. 7. M u n k t ö r v é n y s z b á l y o zását. 8. K i s i p r i h i t e l keretének kibővítését. 8. H á z d ó m e n t e s s é g e d d i g i mérvének kibővítését. 10. Á l l á s h l m o z á s m e g s z ü n tetését Krtelék m e g r e n d s z b á lyozását. 12. K o n t á r k é r d é s szigorú és s ü r g ő s m e g o l d á s á t. 13. Épitőtörvény é l e t b e l é p tetését. 14. K ö z ü z e m e k megszün tetését. 15. Méntelepnek kórház c é l j i r vló á t e n g e d é s é t. 16. K ö z m u n k á k hldéktln megindítását. 17. H t á r v á r o s o k v á m v i z s gáltánk szigorítását. 18. M e g y e s z é k h e l y ü n k n e k illetve v á r o s u n k törvényhtósági j e l l e g é n e k visszállítását p e n g ő k m t m e n tes k ö l c s ö n t K o m á r o m város i n ségmunkink meginditásárát. 20. A B u d p e s t B é c s k ö zötti főútvonl v á r o s u n k t e r ü l e tén h u z o d ó s z k s z á n k 5 0 c m r e t ö r t é n ő leszállítását A 18 év ót üzemen kivül l e v ő s e l y e m f o n ó g y á r i s m é telt ü z e m b e h e l y e z é s é t. 22. Vármegyei k ö z k ó r h á z n k m é n t e l e p helyén vló felállí tását 100 beteg r é s z é r e. A htározti j v s l t o k e l f o g d á s után Zsindely Ferenc dr. országgyűlési képviselő e m e l k e d e t t szólásr, k i t p e r c e k i g é l jenzett lelkes hllgtóság. 3. oldl. Komárommegyei Hirlp. A b j o k, pnszok, s é r e l m e k, melyeket h l l o k mon dott képviselőnk nem egye dülállók. A társdlom m i n d e n r é tege keservesen küzd életszín v o n l á n k fenntrtásáért ebben o r s z á g b n. Llismeri, hogy lehetnek bjok, melyeket o r v o s o l n i lehet és m i e l ő b b kell is, de bjok k ú t f o r r á s világ válságbn keresendő. Más or s z á g o k is, tlán nem is m gyr kormány hibájából, ugyn ezen b j o k k l küzdenek. H szbd remélni, ugy k i meri m o n d n i f o l y t t t be szédét, h o g y d o l o g nehéz ségein túl v g y u n k már, mely után egy j o b b k o r s z k n k kell v i r r d n i sokt szenvedett sötét mgyr égen. Mint képviselőválsztá s o k idején m i n d i g h n g s ú l y o z n i kívánt, ígéretet m sem tud t e n n i, m e r t csk n n k szbd v l m i t í g é r n i, k i n e k máris m ó d j á b n vn t megvlósítni. A pnszok tudomásul vétele l k l mávl íeljánj munkásságát, mellyel eddig is készséggel segitett kivétel nélkül m i n d e n hoz záforduló b j á n. M i n d e n i p r o s és k e r e s k e d ő érdekéért különö sen szívesen d o l g o z i k s így re méli, hogy m u n k eredményt is f o g h o z n i. Képviselőnk keresetlen, őszin te szvi m e g n y u g t t ó k i g htot t k. Utánn e g y h n g ú h t á r o z t tl k i m o n d o t t k, hogy szep t e m b e r hó 12-én rendezendő o r szágos kongresszus lklmávl egynpos Ü T I elleni bn komáromi bojkott és iprosok k e r e s k e d ő k is résztvesznek, így ö s s z e s m u n k d ó k egynpr kijelentik összes lklmottikt. Koldulási mizériák. U g y látszik, Komárom ros még nem trtj példánk Eger g e d i elfjult városok hnem en különböző kol dulási m ó d s z e r e k A követendő és m á s szegénygondozását, túltengését. npokbn ligetben élveztem Jóki természetei, m i k o r is s z o m s z é d p d o n mm két csemetéjét küldi h o z rkkbeli m m á n k h á r o m meke jár npont édespjánk es beteg j á n k kijáró város Isten nevében djtok! édesny N e m állndó h á b o r g t á s szóllttj m e g bennem pnsz De pedgógiilg A nyomsztó gdsági válság egyre s ú l y o s b b n é r e z teti htását. A nincstelenek szá zi k é t s é g b e e s e t t kérdő t e k i n t e t tel n é z n e k j ö v ő b e. M i lesz velük? A tvsz é s nyár nem d o t t enyhet, n y o m o r hideg kegyetlenseggel f o j t o g t j s z e r e n c s é t l e n áldoztit. M u n k nincs és éléstá rk üresen állnk, p e d i g egyre k ö z e l e b b és közelebb jön idő, mikor reménységnek utolsó sugr is elhlványul. A s á r g u l ó flevelek zizegése kiáltv beszél : J ö n tél! Lssnként eltűnnek tvsz szép virági, fák üdezöld l o m b k o r o n á j m i n t h n e m k r n á n k tél h i d e g kezeibe e s n i. D e i t t m r d n k e m b e rek. A g o n d o k t ó l h j s z o l t nyák és p á k, k á r o n s z e n v e d ő ártt ln g y e r m e k e k. M i lesz e z e k b ő l, h nem s e g í t ü n k rjtuk? A tél elveszi tőlünk őket könyörtelenül ; k c g ó k i c s i n y e k e t, legszebb virágokt é s j o b b s o r s r é r d e mes e m b e r t á r s i n k t. D e nem e n g e d h e t j ü k ezt. E r ö s e l s z á n t s á g g l és dcos k r t t l s z e m b e s z á l l u n k kegyet len sorssl is é s isteni p rncshoz h i v e n, segitö kezünket kinyújtjuk s z ű k ö l k ö d ő k felé. Érezzük z o n b n, h o g y mi mgunk gyengék vgyunk. Hoz zátok f o r d u l u n k K o m á r o m nevesszivü sszonyi és b á t o r p o l gári. Segítsetek ngy hrcbn! nekünk M e g érik g y ü m ö l c s földön é s fán. Egy szemet se h g y j t o k elveszni, h n e m tegye Testvérek! nevében! Adjtok (Adományokt átveszünk bár mikor v á r o s h á z á n, 22. sz. jtó.) erkölcsé Heti fotohireink. nevelni mguk k k o r ez htósági l g tiltndó be! E r ő t e l j e s f i t l e m b e r kér pár fillért, m e r t s z e g é n y m u n k nélküli és S o p r o n b ó l jött l o g! - - M i lenne, meg Sop ronb mennének k o l d u l n i? G y l o g! A z t hiszem sunknk is szoruló vnnk eltrtásr I d ő n k é n t feltűnik v á rosbn egy verklivel egy m i vro munknélküliéi. öreg kislány bácsi HAJNAL blkok ltt és tengeri mlccl b á c s i, mg érzéketlenségével tlán nem tudj, m i, neértő fülnek kín t mis kimondhttln zenének nevezett h zenei hngzjt v é g i g hátmon, Itt is de ze h f u t végig rágondolok. htóságnk kellene k i mgyrázkodásb bocsát k o z n i, mert h vlki b é c s i r e pedt fekkt ö s z e ü t ö g e t v e j á r n á utcákt, bizonyár b o l o n d o k házáb csuktnák ; p e d i g t zjt s z i v e s e b b e n hllgtná ki. Disztingválunk! előidéző ok, Ne de o k o z t k ö zött! A pár filléres nát zene kár nélkül lmizs szivesebben is dnák e m b e r e k! beli még Komárom XX. város százd szegény g o n d o z á s á n k rendezetlen ü g y e i! * * * OSZKÁR drb. áron dekáj 2 4 fillér, Kphtó és m e g r e n d e l h e t ő : özv. L u k e s c h őskori járj házkt. S z e g é n y ö r e g Ezek Uii, női divt-áruk, ktoni cikkek legolcsóbb beszerzési forrás 1 gy h k o m á r o m i munknélküliek csit A hét ktuális e s e m é n y e i b ő l fotóriporterünk f é n y k é p e z ő gépe elé került k é p e k : 1. A kőszegi filléres g y o r vont. 2. K é p v i s e l ő n k és polgár mesterünk i p r o s gyűlésre érkeznek. 3. A z i p r o s o k és kereske dők tiltkozó ngygyűlés. 4. Heti vásár K o m á r o m b n. Novák Bél felvételei. szü gyermekei hllgtni. A hideg OrsyKölni Gyári l e r k t : Isten A Szoc. Missz. Társult Komáromi szervezete. Leszállított D ket k o l d u s s á kényelmére, ez könnyelmű lők nem szégyenlik tek félre éhezők s z á m á r. Hogyn? O t t h o n, h vn lklms helyetek és hozzátok j ó szívvel h m j d kiált s z ü k ség N é p k o n y h á r ; vgy már most, h o g y ínség idején le gyen miből d n i. Mit? M i n d e n t, m i t Isten dott. Burgony, prdicsom, b'o, p p r i k, g y ü m ö l c s, liszt, c u k o r, só, f s t b. A szeretet t l á l é k o n y ". T u d j á t o k k i fizet é r t e? Az, k i m o d o t t : A m i t egynek tesztek is l e g k i s e b b n e k is Atyátok fii közül, t Nekem tettetek." gyer lmizsnáéit. re s h egyes közönségéhez. b- munknélküli igen k á r o s g y e r m e k kérelme ülő zám lmizsnáért. M á s i k hngját. A S z o c i á l i s Missziótársult vá Dezsőné illtszertárábn, Komárom, U r i - u t c 2. szám Burgony-zsák jvított, l y u k és f o l t m e n t e s áll potbn vállogtv 50 fillértől S C H L E S I N G E R és T Á R S A Budpest, V., Percei M ó r - u t c 2. Pénzt tkrít meg, h tüszer- és csemege-árú szükség letét S p i e l m n n I m r e f ű s z e r - és c s e m e g e k e r e s k e d ő n é l szerzi be. Komárom, lgmándi-út. Vsárnp Dunlmási strndon tlálkozunk.

4 4. oldl. Komárommegyei Hírlp szeptember 3. Komárom szb. kir. megyei város évi költségelőirányzt. Más városok költségvetési előirányztit összehsonlítv városunk háztrtásánk számdtivl, örömmel állpítjuk meg, hogy nygilg sokkl kedvezőbb helyzetben vgyunk, mint legtöbb megyei vros e csonk hábn. Költségvetési előirányztunk pengő szükséglettel szemben pengő fedezetet tűntet fel, vgyis pengő hiánnyl számol, melynek fedezésére P. 45 f. állmi dólp után szerdán megtrtott rendes közgyűlés htározt lpján 39 százlék pótdó lesz kivetendő állmi dólp minden egyes pengője után. A törvényáltl megkövetelt tisztviselői fizetéscsökkentés városunkbn 27.ÜÜÜ pengő megtkrítást jelent évi büdzsénkben, mi költségvetési tételeknél csk fele összegben szerepel, miután M. E. számú rendelet fizetéscsökkentés végrehjtásár vontkozólg csk év június hó l-ig intézkedik. H összehsonlítjuk évi előirányztot évi előirányzttl, kkor látjuk, hogy inig szükségleti résznél emelkedés 3421 F, ddig fedezeti résznél pdás 9139 P-t tesz ki végösszegezve. Az évi költségvetési előirányzt egyes tételeinek csoportok szerint vló részletezésénél előző évi előirányzt fi gyobb változást nem tüntetnek fel folyó évben. A vizmü lp költségvetésénél jelenleg érvényben levő díjtételek hgyttk meg évre is nnk kiemelésével, hogy on utcábn, hol vízvezetéki főcső kiépítve nincsen, ott érdekelt ház és telektuljdonosok vizdijt nem fizetnek. A cstornilleték kivetési kulcsát közgyűlés előbbi htározt értelmében s költségvetési évre ugy kívánj megállpítni, hogy cstornépítési tervben htárolt övön belül lkók 6 százlék, on kivül esők pedig 3 szlék cstornázási illetéket fizessenek. A költségvetést évi ugusztus hó 29-én megtrtott pénzügyi ülés és év ugusztus 31-én egybehívott képviselőtestületi rendes közgyűlés letárgylt és elfogdt. A költségvetés ismertetésével kpcsoltbn ki kell emelnünk Friedrich János főszámvevő érdemeit, ki ngy szk tudásávl körültekintő, lelkiismeretes és dicsérendő munkát végzett, mikor mi nehéz gdsági viszonyok között egy reánknézve kedvező előirányztot állított össze. A Fiedler gyár reorgnizációj gyelembevételével következő dtokt tláljuk. 1. Háztrtási lp. Szükségleti oldlon: 1) Áltlános köziggtás : P több 9516 P, kevesebb 3715 P.2) Közegészségügy : P. több befejeződött. Visszfizeti Ipri Jelzálogbnk trtozását P, kevesebb 1910 P. 3) Közokttás : P több 751 P A Mgyr Közgdság cimü közgdsági hetilp csütörtökön megjelenő szám hozz kevesebb 1710 P. 4) Szegényügy : P, több 725 P, kevesebb P. (Inségkció nyilvánosságr t örvendetes hirt, hogy áltlánosn leromlott gdsági helyzet áltl vál összege, mint költségvetésen kívüli tétel). 5) Közélelmezés: 180 ságb jutott lengyárunknk sikerült mgát nygilg restu P.. több P., kevesebb 3020 P. 6) Városépítés : P., több rálni. A megjelent tudósítás 2554 P, kevesebb 4135 P., 7) sználás körülményeiről következőket mondj : Vgyoniggtás : P, több 6109 P, kevesebb 1815 P. 8) A Fiedler János Részvénytársság egyezségi ügye, értesü Hitelügy : P több 6260 P. kevesebb P. lésünk szerint, rövidesen befejeződik. Az egyességnek eddig Fedezeti oldlon : 1) Áltlános köziggtás : P volt egyetlen kdály, hogy több 4464 P, kevesebb P. Ipri Jelzálog Intézetnél fennálló trtozás visszfizetése körül 2) Közegészségügy : 9930 pengő több 4360 P, kevesebb 880 P. nézeteltérések voltk. Ahirek sze 3) Közokttás : 3600 P több P, kevesebb 2050 P. 4) Szegényügy : 990 P, több 360 P., keve most megállpodtk és Zentrlsprkssen der Deutschen sebb 360 P. 5) Közélelmezés: csehszlovákii bnk, Fiedlerék 1850 P, többp, kevesebb 50 főhitelezője, már rendelkezésre P. 6) Városépítés : P, több bocsátott szükséges tőkét P. kevesebb 1500 P. 7) így Fiedler János cég Vgyoniggtás : P, több reorgnizációs munkáj befejeződött P, kevesebb 735 P. 8) Hitelügy : 6158 pengő, több 849 P, Hírek terjedtek el rról, kevesebb P. hogy egy mgyr lenipri válllt válll érdekeltséget Fiedler II. Önálló kezelésű intézmények. János Rt.-nél, ez onbn egyáltlábn szób sem került. A vizmü, cstornmű és törzstőke lp számdti n rint visszfizetés módoztibn Bősz HÍREK. Bősz cstákon Megbirkózv cstákon...*) mennydörögve zivtrrl, lehűltünk bár véres rögre, de szereztünk didlll igságot Mgyrországnk! Cstát veszténk nem is régen Győztek, kik trinoni pellengéren elszkdtk, ők csk nyeltek, de nem dtk igságot Mgyrországnk! lis mi mostn ezért sírunk, ezért zokog minden álmunk, Követelünk, kérünk s írunk, suttogunk, mjd meg kiálltunk! Most még kérünk, pedig nékünk nem szokásunk könyörgés, hogy ne mondj ellenségünk, hogy e két szó már mennydörgés : Mgyrországnk! De mjd elhl ez kérés hogyh elfogy türelmünk, Isten előtt bár kísértés legyen is, de másként szerzünk: Csonk ország árv földjén Mgyr testvér készülj erre, Kérj, de h kell, vérözönjén irsd rá sírkeresztedre: H mjd újr ősrégi szent vissztérnek htárok, kkor zeng boldog ének, s el feledjük ezt pár szót : Mgyrországnk! De mig ezt meg nem érjük, ezt zokogjuk, ezt kiáltjuk, soh-soh nem feledjük, száz világnk odvágjuk : SULACSIK ZOLTÁN. *) A Pesti Hírlp revíziós dlpályáztán elismerésben részesült költemény. Jelige : Ex tenebris lux... Beirtások iskoláinkbn. A polgári fiu- és leányiskolábn szeptember 6.-án trttnk jvitóvizsgáltok. Szeptember 7- én lesz pótbeirtás. Az I. fiúosztályb onbn hely hiányábn több tnuló nem vehető fel ; 9.-én lesz iskolév ünnepélyes megnyitás, 10.-én kezdődik rendes tnítás. A róm. kth. elemi fiu- és leányiskolábn pótbeirtások szeptember 6. és 7.-én délelőtt 812-ig és délután 24 óráig trttnk. A Veni Sncte 8.-án. A rendes tnítás 9.-én kezdődik. A református elemi iskolábn pótbeirtások szeptember 5. és 6.-án 912.-ig és délután 25.-ig lesznek. Fűszer- és csemege-árut olcsón és jót Krmernál. Beirtások óvodábn. A zárd-ovod vezetősége értesíti szülőket, hogy beirtások szeptember hó 6.-án és 7.-én tesznek. Lovsmérkőzések. A m. kir. Árpád fejedelem 2. honvéd huszárezred f. évi szeptember hó 4-én díjlovglássl, díjugrtássl és polómérkőzéssel egybe kötött lovsmérkőzést rendez kopánymonostori gykorló tér pólópályáján. Ez lklomml reggel 7 órkor ltiszt, 8 órkor tiszti díjlovglásokt trtják meg, 9 órkor ugrtásokt muttják be, délután 2 órától kezdődőleg pedig lovsstfét, díjugrtások, díjlovglások lesznek, mjd 5 órkor veszi kezdetét.látványos lovspolómérkőzés. Egészsége csk Dunlmási strnd, kénes vizétől áll helyre. Versenytárgylás. Az esztergomi m. kir. állmépitészeti hivtl nyilvános versenytárgylást hirdet komáromi állmi polgári iskol telek bekeritési munkáir. Az épitési munkák legkésőbb évi november hó 15. npjáig teljesen befejezendők. Az jánltok fenti hivtlhoz címezve Ajánlt komáromi állmi polgári iskol telek bekeritési munkáir" felirttl látndók el és ugyncsk fenti hivtlhoz évi szeptember 20-ik npjánk d. e. 9 órájáig benyújtndók. Az jánlt kidott költségvetési űrlpon tehető és egységárk nem csk számml, hnem betűvel is kiirndók. Az jánlttevők végleges döntés megtörténtéig kötelezettségben mrdnk. Hlálozás. A hirtelen hlál egy szorglms, munkás életet oltott ki Mocs községben. Mint őszinte részvéttel értesültünk Tóth József járási fiskoli kertész ugusztus hó-20-án rövid szenvedés után meghlt. A község oszttln részvéttel osztozott elhunyt csládj fájdlmábn, temetésének fényét róm. kth. egyházi énekkr közreműködése is emelte. Tóth József elhunyt kétszeres fájdlom olvsóközönségünknek, szkirányú értékes közleményeit most már nélkülözni vgyunk kénytelenek. Áldás emlékére! Minden hétfőn fürdő-tisztitás Dunlmáson. MINDEN SZOMBATON MINDENÜTT

5 szeptember 3. Komárommegyei Hirlp. 5. oldl. Dunlmáson nyilvános gdsági iskol lesz. Kutssy János gdsági tnár mr több ízben rendezett Dunlmáson téli dsági tnfolymot. Az iinneves záróvizsgán vármegyei htóságok is megjelentek és, v elismeréssel nyiltkoztk folymon résztvett földműves ifjk ismereteiről. Kutssy nyilvánossági jogot kért iskol részére, mit miniszter most megdott s igy ezentúl tnfolymot végzett ifjk érvényes bitonyitványt nyerhetnek Kutssy g: dsági iskolájábn. Filléres postcsomgok. A kereskedelmi miniszter mr gyümölcs belföldi fogysztásánk emelésére u. n. filléres postcsomgok fölvételét htározt el. A miniszter fölhívt iz illetékes posthivtlokt, hogy szeptember 1-töl október 31-ig bezárólg friss gyümölcsöt, mgáb foglló csomgot bármelyeimre 50 százlék díjmérsékléssel vegyék föl. Olcsó penzióvl szolgál dunlmási fürdöiggtóság. Tüz. A vörös lágnyelv szeptember hó l-re virrdó éjjelen Trkány község ngy ridlmt keltett. Mire lkosság felébredt, t űz nnyir elhtlmskodott, hogy 4 zsellérház leégett. A kr körülbelül 4000 P. A.^ndőrség nyomozást megindított tüz keletkezési okánk kiderítésére. F1UV\1^ Komárom Kun MikÍós-u. 11. Telet..n 38. Szeptember 3-án, szombton 615 es fel 9 óri kezdettel Gyémánt rblói (Hidegvér Hrry) Ném drám 10 ielvomsbin. i szerepben Hrry Piel. Mindkét elődás páros elődás, egy jeggyel kei személy mehet be. Szeptember 4-én, Vsárnp ; 4. öló és fel 9 órkor Szigorún csk Siriiziiü felnőtteknek irligt (CsókrCsákot) Zenés vígjáték 7 felvonásbn. Főszerepben : Viktor Mc. Lgleu és üret Nissen. Mgyr és Fox hngos hírdó. Az első elődás olcsó helyárrl -_>080 fillérig. Szeptember 7-én, szerdán nincs elődás. Szept. 8-án, Kissszony npján 615 és fél 9 óri kezdettel 16 éven felülieknek! A házsság iskoláj Hngos vígjáték 8 felvonásbn. Irt : Biró Ljos, -zereplők : Gerd Murus, Oscr Sim, Mindszertty Tibor. Kohn és Kelly kirúg hámból 2 fel. bohózt. Mgyr világhirdó! Az első elődás olcsó helyárrl 2080 fiilérig. Hsszorulás, rossz emésztés, erős bomlási és erjedési folymt gyomorbélhuzmbn, belbktérium- és gyomorsvtúltengés természetes Ferenc József" keserűvíz hsznált mellett visszfejlődnek. Számos orvos Ferenc József vizet mindkétnembeli felnőtteknek és iskolás gyermekeknek kitűnő sikerrel rendeli. A Ferenc József keserűvíz gy ógy sz er t r; i k b n, drogériákbn és füszerüzletekben kphtók. Hlálozás. Túlsó Komáromból kptuk szomorú gyászhírt, hogy Brndstein János nyug. városi hivtlnok 82 éves korábn hosszs szenvedés után elhunyt. A megboldogult ismert, becsüli tgj volt társdlmunknk. Előbb gbon és terménykereskedő volt. melyet kkori kedvezőtlen gdsági viszonyok mitt bbhgyott, később elválllt városi gázműnél gázdíj beszedői állást. Augusztus hó 31-én délután 2 órkor temették el ngy részvét mellett. Elhunytt gyermekei, köztük Telkes Mihályné, sz. Brndstein Etelk közs. isk. tnítónő és kiterjedt rokonság gyászolják. Műszeres kosrk. A Meteorológii Intézet mgs légkörű viszonyok tnulmányozás céljából léggömböket bocsátott fel, melyek műszeres kosrkt trtlmnk. Eme műszeres kosrk mgs légkörből földre érkeznek. Aki ilyen műszeres kosrkt tlál, t ne bonts íel, hnem Meteor Bud" távirti Címen értesítést küldjön intézetnek. Kölségek megtérítésén kivül 20 P. jutlmt kp. A kosár felbontását törvény bünteti. A mentőkocsi díjszbás. Belügyminiszteri rendeletben Vármegyék es Városok Országos Mentőegyesülete álti mentőgépkocsin történ közkórházi betegszállítások diját újból szbályozták. A rendelet betegszállítások iiiiát november elsejével kezdődő htállyl további intézkedésig kilométerenkiflt 50 fillérben llpitj meg. Hány hdirokknt vn Mgyrországon V A hivtlos kimuttás megállpítj* hogy háború után 14 evvel örj.300 hdirokknt, 43.0üö hdiözvegy es 1850 szülőtlen hdiárv vn Mgyrországon és hdigondozott csládtg részesül állmi ellátásbn. Szszázlék^ hdirokknt vn 2100, 75 sz zlékos 8100, 50 százlékos I 100. többi pedig 25 százlékos. Decentrlizálás honvédségnél. A honvédelmi miniszter szkított eddigi központosító rendszerrel és ösztöi kezdve egyes zászlólj:.! t, mint önálló lkultokt okb kisebb városokb helyezi, melyekben eddig nem volt heij őrség. A pénzügyminiszter vámőrségnek ugynebben szellemben történő átcsoportitását rendelte el. Tlált kézitásk. Folyó hó 18-án Pictéren egy női kézitásk tlálttott próbb tárgykkl. Igolt tuljdonos rendőrhtóságon átveheti. MESSINGERNÉ WEISZ 1ZA, Nemzeti Zenede tiszt jelesen vizsgázott növendékének I Zongortnfolymán f Zichy-utc 22. teljes felelősséggel készit elő Zeneművészeti Főiskol és Nemzeti Zenede zongor és összhngzttni vizsgáir. Díjtln gykorló helyiség. Tndij 1020 P. hvont. I Megszüntette törvényszék eljárási egy sjtóperben. Kellner (Kenéz) József tti lkos képviseletében dr. Pkli János ügyvéd feljelentést tett Mrk Ferenc komáromi lkos ellen győri ügyészségnél Komárommegyei Hírlpbn megjelent közleményét kifogásolv sjtóutján elkövetett becsületsértés vétsége mitt. Mint hogy kir. ügyészség vád képviseletéi nem válllt, főmgnvádió képviselője kitűzött időben vizsgálti indítványt nem tett, vád hiányábn győri törvényszék minden további eljárást megszüntetett. A dolláros csekk. Keltér Andor, több ngysikerű regény irój, ebben művészieden telepitett, érdekes és lebilincselő regényben pompás k< pet rjzol egy kávéház háti, dásáról és fellendüléséről. Megkpó szerelmi történet mgv mesteri eszközökkel megirt regénynek, mely világvárosi Regények legújbb szm. Ár 10 fillér. A jó és rossz örök küzdelmét trj elénk egyszerű, de művészi eszközökkel Cotirth Mhier regénye, mely Milliók Könyve legújbb kidásábn jelent meg. A regény vlmennyi lkj éls olvsó végig-ggódik Bóitt és Rli sorsáért s eltűnt ékszer relytelyének megold tsáért. Kphtó mindenütt. Minden számhoz keresztrejtvény értékes dijkkl. Megkezdődött ngy regénypályázt. A győri f és fémipri szkiskolákbn ugy f, mint fémipri szkon beirtkozá- SOk i. osztályb szeptember iió 1.-én, íi. osztályb szeptember hó 2-án és 111. osztályb szeptember hó 3-n mindenkor délelőtt 812 óráig lesznek megtrtv. Az elődások szeptember hó 5-én Kezdődnek. Nyugdíjássl segítik álláshoz fitlságot. A minisztertnács elfogdt kultuszminiszter jvsltát, mely szerint mindenkit hivtlból nyugdíj lá vonnk, ki ÍI teljes szolgálti idejének utolsó félévét tölti be. A minisztérium igy kr helyet ' / állásnélküli fitlságyugdijottk nyugdijpjk fizetésük 70 sz- L Kd különbözetet már eddig is levonták) többi 30 százlékból pedig okt ifjú erőket fogják fizetni kiket hivtl leglsó lépcsőjénél lklmnk. A Komárommegyei Hirlp polgároké! Fizessen tehát elő mindenki lpunkr. A győri rendőrség is nyomoz ácsi rbló után. A győri rendőrséget megkereste ácsi rendőrség, melyben nyomozás megindítását kérte ácsi rblótámdás ügyében, A csendőrség átirt közli, hogy ismeretlen rbló 370 pengő készpénzt, egy pár cipőt és egy sárg szinü bőr pénztárcát lopott el Bgóné lkásáról, miután leütötte 71 éves özvegysszonyt. A közkórházból kpott értesülésünk szerint súlyosn megsérült Bgó Jánosné állpot lényegesen jvult és orvosok bíznk fölépülésében. Lótenyésztési állomás évben. Komárom és Esztergom köziggtásilg egyelőre egyesitett vrmegyék lótenyésztési bizottság jövő évre következő helyeken állit fel lótenyésztési áliomást : Mocsán 3, Szendén 2, Ngyigmándon 2, Ttán 2, Alsógllán 2, Komárombn 3 drb. ménnel. A köztenyésztésre szánt mgán mének vizsgltánk idejét november 11-én Ttán, 12-én Esztergombn es 14- én Ngyigmándon tűzte ki. Az egyiptomi miniszterelnök átutott Komáromon. Fáró újjászületett birodlmánk 1 s g kiválóbb á 11 m f é rf i, Ismil Sidky ps, egyiptomi miniszterelnök, ki középeurópi tnúimán-, lj során látogtott el Mgyrországb, hétfőn délután 2 ór 13 perckor beérkező bécsi gyorsvonttl Budpestre utíábn átutott Komáromon. A kirói kormány elnöke es kísérői : Ibrhim bey Fud Syed Ahmed, lexndrii városi tnács főtitkár, A. Fit kpitány és A. Kmel főhdngy, Hss.i Nchd ps, berlini egyiptomi követ állmvsutk egy pompás termü kocsijábn tették meg utt, melyei mgyr kir. kormány bocsátott reudeikezésíikre. Olcsó cukrot kpnk ínséges méhcsládok. Az Országos Mgyr Méhészeti Egyesület kérésere pénzügyminiszter ínséges méhcsládok feiscgitéséíe két és féi vgon kedvezményes dózású tiszt kristálycukrot engedélyezett. A méhcsládok felerősítésére szolgáló cukrot Országos Mgyr Méhészeti Egyesület fogj kiosztni. A cukor ár kg-ként 85 filiér. A gyümölcstermelök Országos egyesülete meglkult. Köziggtási, társdlmi és közgdsági életünk vezeiö egyéniségeinek bevonásávl lkult f meg Gyümölcstermelők Országos Egyesülete, melynek működése kezdetén máris több mint ezer tgj vn. Az egyesület fö I,t

6 6^oldL Komárommegyei Hírlp^ szeptember 3. célkitűzései : termelés fejlesztése és rcionlizálás, növényvédelem biztosbb tétele, vlmint értékesités megszervezése, melynek sikeres keresztülvitele egy boldogbb jövőt biztosit Mgyrország egész lkosságánk. Az egyesület további progrmjárói minden érdeklődőnek szives fölvilágosítást d egyesület hivtl : Budpest, VI., Andrássy-ut 8. Gdkrtel. Az őstermelők érdekeinek megvédését célozz mozglom, melyet Békéscsbi Kisgd Egyesület indított meg. Az erre vontkozó indítvány utl rr, hogy mig mezőgdság mjdnem teljesen tönkrement, ddig fővárosi bnkok mérlegei m is ngy nyereségeket számolnk el s más fogllkozási ágk is áthárítják rezsijüket fogysztóközönségre. A gdkrtel megvlósítás ügyében Tiszántúl gdtársdlm rövidesen értekezletre jön össze. Lisztfehéritőszerek hsználtánk eltiltás. A m. kir. földmivelésügyi miniszter npokbn kidott rendeletével f. évi ug. 1-től kezdődően eltiltott mlmokt és lisztrktárosokt ttól, hogy liszt fehérítésére vegyszereket vgy egyéb készülékeket hsználhssnk. Eltiltj rendelet persulfát, perborát, áltlábn káliumot trtlmó szereknek, titnsónk lisztéi vló keverését és igy kevert lisztből kenyérnek vgy süteménynek készítését. A rendelkezést be nem trtókt htóság szigorún bünteti. Az első tnykiállitás Szegeden. A Szegedi Gdsági Egyesület, Mezőgdsági Intézet és Szegedi Alföldkuttó Bizottság lföldi gdálkodók érdekében szeptember 612-ig megrendezik Szegeden első tnykiállitást. melyre most már eddig több mint 500 gdálkodó jelentette be részvételét. Az első tnykiállitáson resztvevők bemuttják összes mezőgdsági terményeiket, kerti veteményeket, prlgi bromfitenyésztést, házinyultenyésztést, háziipr eredményeit, konzervgyártást stb. Külön érdekessége lesz kiállításnk mint tnyák intézményének bemuttás, vlmint tnyvilág kulturális és gdsági helyzetének ismertetése. A kiállítássl kpcsoltosn ngyszbású szőlő npot is fognk rendezni Szegeden. Gondoskodás történt, hogy tnykiállitás egész ország közönsége részére hozzáférhetővé legyen, ért ugy Máv. mint ACSEV. iggtóságától filléres vontokt és kedvezményes vsúti utást kert rendezőség lnykiállitásr Szegedre. A kiállítássl kpcsoltosn készséggel!l érdeklődők rendelkezésére előkészítő bizottság. Címe : Iprostnonciskol, Szeged, Eötvös u. 2. Dunlmásí strndon pihenni,üdülniésgyógyulni lehet Nemzetközi footbll mérkőzés. Folyó hó 4-en, vsárnp délután 4 óri kezdettel nemzetközi footbll mérkőzés lesz KFC. pályáján Egyetértés- Rpid SCKCF. első cspti kőzött. ennbbminbbihi Komárommegyei Hitelbnk R. T. Komárom-Újváros. Alptőke és trtléklp: 200 ezer P. Komárom, Igmándi-űt 6. szám. A bnk működése kiterjed bnkszkm minden ágtár: betétek; betétkönyvecskékre és folyószámlákr. Értékppírok vétele és eldás. Tőzsdei megbízások lebonyolítás budpesti és külföldi tőzsdéken. Kül- és belföldi csekkek és kereskedelmi utlványok behjtás. Átutlások és meghitelezések bel- és külföldre. Külföldi pénzek beváltás mindenkor hivtlos npi árfolymon. Mgyr-Frnci Biztosító Részvénytársság Komárommegyei Vezérügynöksége. A gesztesi járás főszolgbiráj, mint rendőri büntetőbíróság kih szám. A gesztesi járás főszolgbiráj, mint rendőri büntetőbiró borhmisítási kihágássl vádolt Steiner Bél és társ elleni kihágási ügyben Komárombn június hó 17.-én megtrtott nyilvános tárgylás után következőleg itélt. 1. Steiner Bél 30 éves, izr. nőtlen, bronzmüves, 2. Steiner Sámuelné 68 éves, izr. férjes, korcsmáros szőnyi lkos terhelteket bűnösnek mondj ki évi IX. t. c és 16. -áb ütköző kihágási cselekményben, melyet terheltek áltl követtek el, hogy 1 rendű terhelt vizezett bort hozott forglomb, söntésbeli borlrtó üveget vlmint egy hordót kötelező jelzéssel el nem látt, 2 rendű terhelt mint üzlettuljdonos köteles ellenőrzést elmulsztott és ezért lpján kbtkv 21.. ánk lklmásávl összbüntetésül 33 npi elzárást helyettesítő és ezen Ítélet jogerőre emelkedésétől számított 15 np ltt különbeni végrehjtás terhe mellett fizetendő 5050 Pengő pénzbüntetésre, ennek behjthttlnság esetére 33 npi elzárásr itélte és ítéletnek vádlottk költségén Komárommegyei Hirlp-bn vló közzétételét vlmint Szöny községben közhirrétételét elrendelte. Kötelezi terhelteket egyetemlegesen már felmerült 60 P. vegyvizsgálti költségek, vlmint Szbó István részére elj. költség címén 23 P. 84 f. megfizetésére. A kiszbott pénzbüntetés évi IX. t. c. 49. szerint Földmivelésügyi állmkincstárt illeti meg. Komárom, június 17. P. H. Prikkel Mihály sk. tb. fősz< Igbiró, rb. biro. Apróhirdetések. Lkás kidást, házeldást vgy egyéb hirdetni vlóját gyorsn és eredményesen eszközölheti, h ezen rovt ltt hirdet. Árink mérsékeltek és előre fizetendő. Vidékről levélbélyegben is küldhető hirdetési diját. Hirdetések utánni érdeklődésre vidékről válszbélyeg beküldcse mellett válszolunk. ÚJTELEPEN. Egy különbejártu szépen bútorozott szob, olcsó bérért onnl kidó. Cim kidóhivtlbn. KOMÁROMHOZ trtozó Pt- Monostoron ngyon szép fekvésű s Dunár néző 1200 négyszögöl ingtln olcsón eldó. Az ingtlnon kb. 400 négyszögöl terjedelmű szép és bőven termő gyümölcsös vn. Bővebb felvilágosítást d kidóhivtl. ELADÓ egy jó krbn lévő pédlos cimblom. Cim kidóbn. SZŐLŐT. Monostoron vennék egy jókrbn levő bemüvelt szőlőt. Cim kidóhivtlbn. KLASSZIKUS Regénytr 60 kötet (díszes kötésben) Révi Testvérek kidás. Olcsón eldó. Cim kidóhivtlbn. PROHÁSZKA Ottokár 16 kötetből á!lo müve soroztbn vgy pedig kötetenként eldó. Cim kidóbn. KITÜNÖ fjborok termelő pincéjében ngymennyiségben eldó. Cim kidóbn. GYÖNYÖRŰ SZOBADÍSZ Zl György müve, Budi Honvédszobor kicsinyített más olcsón eldó. Ár kidóbn megtudhtó. HIRDESSE kidni vgy eldnivlóját. u. m.: lkását, zongoráját, házát, biciklijét, ruhneműjét, ezüsttárgyit, bútorát, gdsági felszereléseit stb. stb. Állást keresők részére biztos eredményi, sikert ugy érhetnek el, h lpunkbn hirdetik. Döiioz és tömb levélppírok külömböző, színekben ngy válsztékbn olcsón H A C K E R beszerezhetők : DEZSŐ ppirkerestredésében, Komárom. Hirdetések felvétetnek Nyomtott Hcker Dezső könyvnyomdájábn Komárom, Ignrndi-ut 24. Szülők figyelmébe! A minisztérium áltl leszállított árkon iskolák Tnkönyvek, iskolszerek, imkönyvek, táskák, felszerelések kphtók könyv- és ppirkereskedésében Komárom, Igmándi-ut 24. Telefon 61. Felelős kidó: Hcker Dezső.

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l ". Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t.

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l . Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t. / 0 X. évfolym 36. szám. r 20 fillér. 1938. szeptember 3. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egész évre 10 P. Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m á r 20 f i l l. Megjelenik minden Igmándi-ut

Részletesebben

Hivatal vizsgálat a városházán

Hivatal vizsgálat a városházán VII. évfolym 17. s z á m A r 20 fillér. fi Komárom, 1 E L Ő F I Z E T É S I ÁR cgesz evwt Félévre 10 P, 5 P. Meiyelenik SZERKESZTŐSÉG Needévre 2*50 P. PATHÓ Ees szm r 2 0 Hit. minden. Az u j, forrongó

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r.

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r. X é v o l y m szám Är 20 illér ELŐFIZETÉSI ÁR Egz évre 0 Félévre Negyedévit- 5 Megjelenik SZERKESZTŐSÉG Egyes mim'en S/,HII 2'$U \\ r 2 h ü élelos szerkesztő: THÓ Kézirtokt nem dunk LEGYEN TGUNK! lenő-ut

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő:

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: . é v f o l y m 6. s z á m. Wk ~m Félévre K o m á r o m, 1930- f e b r u á r 8. * ELŐFZETÉS Egz é v r e r 20 fllér. 10 P. 5 P. Negyedévre E g y e s szám á r Megjelenk mnden SZERKESZTŐSÉG ÁR : 2*50 F. 20

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester A MEZŐZOMBORI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA III. évfolym 1. szám 2013. március kon t á g ség t l ü z s é K Cikk 10. oldlon k n u t r á j ócson p i r á M Cikk 3. oldlon SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók riomezovsfffteiy, m4, ugusztus 28. péntek. X* évfolym 267 szám Ar 4 ifllér. VÁSÁRHELYI rgtllti politikát npilp. Felelfl tzeiteucto é s lptljdonosi s. i n, 2 Üítói. TMimp és pici tupoío ti eddíol RVQZÍ

Részletesebben

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a II. é v f o l y m 18. s z á m. Á r 20 fllér. Komárom, 1930. m á j u s 3. r ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. I ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2 J 0 P. Egyes SzáU á r 20 íll. Megjelenk mnden Felelős

Részletesebben

Steinschneider Jakab

Steinschneider Jakab SZÁM. 890. xxxvn. ÉVFOLYM VSÁRNPI UJSÁG. 80 legjobb rczporok Leichner lpítttott 405 ' KI NEM TUDJ, Ihogy sok hirdetett gyógyszer kbzfll 'melyik felelne meg leginkább betegsége Tnek z kérje zonnl levelező-lpon

Részletesebben

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár.

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár. * e g y v e n e g y e d k évfolym. 73. Szombt, 920. október 2 szám KOM A R 0 M MEGYE btlatotj hrftftvfcffcseh-szlovák uulun... é%r«m K. félév rf 2 K. m^ul'uo \\ k. tjfjét»0 í m vdékre t ír K. félévre szm

Részletesebben

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal www.hjdunns.hu XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) Gombfesztiválon Bükkszentkereszten Ötvennyolc év múltán Nyíregyházán, vgy Afrikábn vn Trzn ösvénye?

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor.

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor. Sftrin^kilencedik é*folt/r. 5-5" **ttw_ ; «n w à r o, 9 i 8. á p r i l i s 3. K O M R O M M E C ; V E K Ö Zí -Ö N Y Politllrl és t á r s d U i i r s BZMOK fok Bpltztr sundor könyvkerő v'dlkrc b*i, boi

Részletesebben

Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR

Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR Komrom. 1914. június II. XIV. évfolym?4. szm Komrom vrmegyei és vrosi érdekű trsdlmi, közgzdsgi hetilp Megjelenik minden csütörtökön. Előfizetési r: Egész évre 10 K., félévre 5 JC, negyed évre 2 K 50 fillér.

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20.

BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20. XIX ÉVFOLYAM 12 SZÁM BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20 M kir tjdtörténe/mi IV FŐSZERKESZTŐ: PINCZÉSZOLTÁN SZÁZADOS SEGEDSZERKESZTÓ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓIDVATAL

Részletesebben

Áldott karácsonyt kívánunk!

Áldott karácsonyt kívánunk! Önkormányzti hvilp XXII. évfolym, 12. szám 2013. december Áldott krácsonyt kívánunk! A Polgármesteri Hivtl dolgozói nevében Dr. Bráth Krisztin, jegyző A Képviselő Testület nevében Bt József, polgármester

Részletesebben

Paál János. egyházi és

Paál János. egyházi és 536 Nyilt köszönet Kölni székesegyház épitési sorsjáték 50-ik szám Tizenegyedik évfolym Porosz király ő felsége legmgsb engedélye folytán kölni székesegyház épitési A fönemesség és ngyérdemű közönségnek,

Részletesebben

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit,

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit, VSÁRNPI 648 39. UJSÁG. SZÁM. 1888^mY, fon,^ &*&*,. «^9HFS WDLSTINH F. és Ts FHÉR MIKLÓS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDPST. m. kir. állmvsutk gépgyáránk vezérügy. nöke és több más elsőrngú gépgyár 7cépviselöje

Részletesebben

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2)

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 5. Á P R I L I S BOLDIZSÁR IVÁN Színház és nemzeti tudt (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R

Részletesebben

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek!

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek! Bltonmárifürdő Önkormányztánk kéthvont megjelenő kidvány I. évfolym 2. szám Tisztelt Bltonmárifürdőiek! Bltonmárifürdő Képviselő-testülete október 21-én megtrtott ülén elfogdt Bltonmárifürdő község 2007.

Részletesebben

Karácsonyi és újévi köszöntés

Karácsonyi és újévi köszöntés Levél Önkormányztánk időszki lpj Krácsonyi és újévi köszöntés A Krácsony és Újév küszöbén, mint polgármester köszöntöm Önöket. Mit is kívánhtnék mást, mint ngyon boldog ünnepeket, kiegyensúlyozott és sikeres

Részletesebben

A tűznek nem szabad kialudni

A tűznek nem szabad kialudni XVI. évfolym, 4. szám (53.) A 2007. december A tűznek nem szbd kiludni Régi tervem volt, hogy z ecsédi könyvtárbn helytörténeti témábn rendezzünk ismeretterjesztő elődásokt, de úgy gondoltm, hogy érdemes

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok!

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok! KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 1.-2. SZÁM Tisztelt Válsztópolgárok! Már több forrásból is értesülhettek rról, hogy köztárssági elnök 2010. április 11 - re és 25 -re tűzte ki z országgyűlési képviselők megválsztásánk

Részletesebben