A kezdeti fejlődés ellenére további problémák:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kezdeti fejlődés ellenére további problémák:"

Átírás

1 Az MSZMP Központi Bizottsága Agitációs és Propaganda Bizottságának állásfoglalása a cigánylakosság helyzetének javításával kapcsolatos egyes feladatok végrehajtásának tapasztalatairól A Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának VI. 20-i határozata megszabta a cigánylakosság helyzetének javításával kapcsolatos feladatok elvi alapjait és a széles társadalmi összefogáson alapuló nevelő munka irányvonalát. A párthatározat nyomán az egyes államigazgatási és társadalmi szervezetek feladatainak koordinálására létrehozott Társadalmi Bizottság különböző intézkedésekkel segítette elő az elmaradott cigányrétegek társadalomba való beilleszkedésének a meggyosítását; a megyei és alsóbb szintű tanácsi és párt-vb-k intézkedési terveket készítettek; a 2014/1964. (V. 4.) sz. korm. határozat megteremtette a cigánytelepek felszámolásának anyagi alapjait. Az elmúlt két-három évet az állami intézkedések, ezen belül is a telepek felszámolásával kapcsolatos felmérő és előkészítő munkák jellemzik. A munka súlypontja a tanácsoknál a művelődésügyi osztályokról az építésügyi osztályokra tevődött át. A tanácsok igen sokat tettek, de nem mozgósították eléggé a társadalmi erőket, így a társadalmi segítség, a nevelő munka nem tartott lépést az állami intézkedésekkel. A társadalmi szervezetek közül főleg a Magyar Vöröskereszt és a Nőtanács tevékenykedik, néhány helyen a Hazafias Népfront és a szakszervezetek is. Legkevésbé aktívizálódott a KISZ; a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa eddig még nem foglalkozott a problémákkal. A cigányokkal szembeni előítélet különböző megnyilvánulásai még mindig előfordulnak, a kétoldalú nevelő munka nem elég hatékony. A cigányok átnevelése, elmaradottságuk, több évszázados káros szokásaik, magatartásuk megváltoztatása az anyagi feltételek biztosítása mellett is hosszú, türelmes munkát kíván. A különböző erőfeszítéseket a cigányok nem egyformán fogadják. A beilleszkedőben lévő réteg élni kíván a lehetőségekkel, maga is részt óhajt venni sorsának javításában. Sokan vannak azonban, akik passzív szemlélői az érdekükben tett intézkedéseknek, sőt gátolják a helyes törekvéseket. Sok cigánycsalád fejlődése megindult, de többségük helyzetéből lényeges változás még nem következett be. II. 1. a) A munkába helyezést kedvezően befolyásolja a több munkaalkalom, a cigányok növekvő munkakészsége. A korábbi évekhez viszonyítva minden megyében többen jelentkeztek munkaközvetítésre, és nőtt az állandóan dolgozó cigányok száma. Az as adatokhoz képest néhol 10 százalékos a növekedés. Az arány ennek ellenére sem kielégítő, mert a nem dolgozók száma még mindig magas, sőt némely megyében az utóbbi években növekedett. Például Fejér megyében 1962-ben 21 százalék, 1965-ben 17 százalék, 1968-ban 24 százalék;

2 2 Békés megyében 1964-ben 18,2 százalék, 1968-ban 20,9 százalék a nem dolgozók aránya. Somogyban 35 százalék, Veszprémben 37 százalék nem dolgozik. A csak időszakosan dolgozók számaránya is igen magas. Békésben 60 százalék, Borsodban 50,4 százalék. A munkába bevont dolgozók számának emelkedése nem jelenti a probléma megoldásának számottevő előrehaladását, mert az csak az évről évre munkaképes korba lépő fiatalok számarányát ellensúlyozza. Pest megyében például évi két százalék átlagos munkaerő-növekedés van. Így, bár növekedés tapasztalható a rendszeresen dolgozók számában, a számbeli növekedés csak viszonylagos. Ugyanis az 1966-ban dolgozó 3685 fő a munkaképes férfiak 57,9 százaléka, s az 1968-ban dolgozó 4074 fő a munkaképes 57,7 százaléka; tehát a három év alatti 209 fős növekedés, a számarányok emelkedése miatt, 0,2 százalékos csökkenést jelent. Heves megyében évente átlag 1,8 százalék, míg Szabolcsban évi 505 százalék a keresőképesek számának átlagos növekedése. b) Az országszerte megnyílvánuló munkaerő-kereslet ellenére a cigányok munkába helyezése nem mutat kellő előrehaladást. Ennek okai: A cigány dolgozók többsége szakképzetlen. Nehéz fizikai munkára pedig egészégi állapotuk miatt nem alkalmasak. A szakképzettség aránya mindenütt igen kedvezőtlen: Győr megyében például 5909 munkaképes dolgozóból mindössze 84 fő, 1,4 százalék szakképzett; Nógrád megyében 6,7 százalék rendelkezik szakképzettséggel. Mezőgazdasági jellegű megyékben még rosszabb az arány. A fiatalok szakképzése hiányos iskolai végzettségük miatt nem lehetséges. Munkamoráljuk nem javul a kívánt mértékben. Sok a hiányzás, a kilépés. Igen sokan vannak, akik csak annyit dolgoznak, amennyi az SZTK és a családi pótlék jogosultságához szükséges. Az ipari, de főleg a mezőgazdasági üzemek egy része, korábbi rossz tapasztalataikra hivatkozva, elzárkózik a felvételük elől. A mezőgazdaságban dolgozó cigányok aránya igen alacsony. Komárom megyében például az összdolgozó cigányok 7 százaléka, Fejér megyében 11 százalék, Szabolcs- Szatmárban pedig 25,4 százalék dolgozik mindössze a mezőgazdaságban. Helyenként a munkalehetőségek korlátozottak, a mezőgazdaságban pedig jelenleg munkaerő-felesleg van, amely elsősorban a cigányokat sújtja. A cigány nők munkavállalási lehetőségei családi és egyéb körülmények miatt még kedvezőtlenebb. 2. A cigánytelepek felszámolását, a lakáshelyzet javítását fokozott gonddal segíti az Építésügyi Minisztérium és Városfejleszési Minisztérium, a Pénzügyminisztérium és az Országos Takarékpénztár a 2014/1964. (V. 4.) és a 2047/1967. sz. korm. határozatban előírt kedvezményes lakóházépítési akció lebonyolításával. Eddig évente 800 lakás építéséhez biztosítottak pénzkeretet. A kedvezményes akcióban ig összesen 2170 ház épült, így évente a telepi lakosoknak 1,3 százaléka jutott lakáshoz. További 460 lakást juttattak az általános építési kölcsönakció keretében árvízkárosultság címén, bérlakás és szövetkezeti lakás kiutalásával. A fenti 2630 lakásnak mintegy felét kapták a cigányok. A kezdeti fejlődés ellenére további problémák:

3 3 A pontos felmérések szerint jóval több lakást ( helyett et) kell felépíteni, mint azt az előzetes becslések jelezték. Az előzetes becslések a cigánytelepekre vonatkoztak, a későbbi felmérések pedig a más, hasonlóan rossz körülmények között élő lakosság lakásigényét is számba vették. Ennek alapján a jelenlegi ütem, vagyis az évi 800 lakás építése mellett 70 év kellene a telepek felszámolásához, ha az időközbeni népszaporulatot figyelmen kívül hagyjuk. A jelenleg épülő lakások csupán a természetes szaporulat igényeit ellensúlyozzák. Az előirányzott ütem tartásához, illetőleg fokozásához a szükséges feltételek (állandó munkahely, előtakarékosság, magatartás) hiányoznak. Állami bérlakások juttatásának a lehetősége rendkívül korlátozott. A későbbi időpontban a lebontásra kerülő telepek közegészségügyi helyzetének (Víz, út, vécé) javítására felszámolásukig kevés a lehetőség. A kedvezményes akciók eredeti célkitűzése a kiemelkedni akaró, arra érdemes cigánycsaládok egyéni elbírálás alapján történő anyagi támogatása. Ez a célkitűzés bővül egy másik szemponttal: a városfejlesztési program megvalósítását akadályozó, fő közlekedési útvonalak, vasútvonalak, üdülőterületek, idegenforgalmi települések mentén levő telepek gyorsított ütemű felszámolásának az igényével, tekintet nélkül arra, hogy az ott lakók rendelkeznek-e a szükséges anyagi és társadalmi feltételekkel. Ez 86 telepen 2897 lakás felszámolását jelenti. Ez utóbbi telepek gyorsabb megszüntetése érdekében a 2047/1967. sz. korm. határozat csökkentette a kedvezményes lakásépítési akció feltételeit. Az akció eredeti célkitűzéseinek, nevelő hatásainak, mozgósító erejének a megtartása érdekében szükséges lenne kettéválasztani az eredeti igények támogatását a tömegesen, válogatás nélkül áthelyezni szükséges telepi lakosok ügyeitől. 3. Az egészségügyi és szociális helyzet javítását az Egészségügy Minisztérium és az egészségügyi szakterület állandóan napirenden tartja. A tanácsok igen nagyra értékelik a Magyar Vöröskereszt tevékenységét, mely kiterjedt hálózatán keresztül jelentős segítséget nyújt a cigánytelepek tisztasága, a telepen lakók egészségügyi felvilágosítása, szociális és családvédelmi problémáik megoldásában. A sokoldalú intézkedések és a felvilágosító munka hatására akadnak már eredmények is: csökken a csecsemőhalandóság; az élveszületések száma igen kedvező; mindinkább igénybe veszik az egészségügyi szakszolgálatot, mind több gondot fordítanak a környezet és a személyi tisztaságra. Néhol még bizalmatlanok az egészségügyi dolgozókkal, s a kötelező szűrővizsgálatokon, védőoltásokon nem jelennek meg, a KÖJÁL által biztosított tisztálkodási lehetőségeket nem veszik igénybe. Az illetékes egészségügyi szervek minden erőfeszítése és segítségnyújtása ellenére, továbbra sem kielégítő a telepek közegészségügyi állapota: rossz a vízellátás; nincs árnyékszék; szennyezett, rendezetlen a telepek környéke; a személyi tisztaságnak sokszor minimális lehetősége sincs, emiatt sok a fertőző megbetegedés. Gyökeres változás csak a telepek felszámolásától várható. Addig is átmeneti intézkedésekkel még többet lehetne javítani, ha az egészségügyi szakterület javaslatait az egyes tanácsok anyagilag jobban támogatnák. Jó példa erre Bács-

4 4 Kiskun megye, ahol minden KÖFA-alapból történő vízügyi beruházás 10 százalékát a cigánytelepek egészséges ivóvízellátásának a biztosítására fordítják. Életkörülményeik arányszámukat jóval meghaladóan vetnek fel szociálpolitikai kérdéseket, a tanácsoknak súlyos gondot okozva. Ezek: a segélyezettek nagy száma, ingyenes egészségügyi ellátás, az állami gondozottak kb százalékos, a nevelőotthonokban élő cigánygyerekek kb. 50 százalékos aránya, a bűncslekményekből eredő kártételek, a kolduló cigány nők és gyerekek. 4. A művelődés területén a legfőbb probléma a cigánygyerekek beiskolázása, az általános iskola elvégeztetése, szakmai képzettség biztosítása. A tanulók iskolába járását sok helyen különböző szociális juttatásokkal, a cigány szülők szemléletének javításával szorgalmazzák a tanácsok, a szülői munkaközösségek, a társadalmi szervezetek. A fenti célkitűzések megvalósítását célozza a /1962, a /1962. és a /1967. III. sz. művelődésügyi miniszteri utasítás. Az utasítások lehetővé teszik az átmeneti jellegű külön osztályok és térités nélküli napközis csoportok szervezését, a téritésmentes óvodai csoportok, illetve az iskolás kor előtti féléves előkészítő tanfolyamok engedélyezését. Az utasítás hatálybalépésekor a megyék több helyen szerveztek cigányosztályokat, azok száma a szükség szerint emelkedett ben 70, 1963-ban 94 cigányosztály működött. Az ilyen osztályokban tanuló gyerekek tanulmányi eredményei jobbak, mert a pedagógusoknak módjuk van a tananyag más ütemezésére, az otthoni tanulás hiányának a figyelembevételére. A több éves tapasztalatok azt bizonyítják, hogy ezek az osztályok eredményesek, fenntartásuk, és ahol szükséges, szervezésük továbbra is indokolt. A tanácsok sok helyen, bár arra szükség volna, nem biztosítanak anyagi alapot a cigányosztályok működtetéséhez. Így rossz szociális helyzetük, a szülők nemtörödömsége, az iskolák és a tanácsok engedékenysége miatt a cigánygyerekek legtöbbje az alsó tagozatban megreked. Ez további feljődésüket, beilleszkedésüket, szakmatanulásukat akadályozza. A rendelkezésünkre álló adatok szerint Békés megyében 1496 tanulóból 630 (44 százalék) túlkoros. A tanulók 24,4 százaléka elsőosztályos, 405 százalék jutott el nyolcadik osztályig. Csongrádban 1967-ben 915 tankötelesből négy végezte el a nyolc osztályt; Győr megyében kb. 2 százalék, Szabolcsban 1-2 százalék jut el a nyolcadik osztályig. Tolnában az 1872 tankötelesből 68,8 százalék alsó tagozatos. Megyénként rendkívül aránytalanok a gondok is: míg Csongrádban 915 tanköteles cigánygyerek van, Szabolcsban csaknem a tízszerese, 8250 cigánygyerek taníttatását kell megoldani. Számbeli növekedésük miatt ez a probléma egyre súlyosabbá válik. A megyék eddigi akciói, kedvezményezései, a javuló tendenciák ellenére sem elegendőek. 5. Összefoglalva: A párthatározat nyomán pozitív fellődési folyamat indult meg, az elért eredmények azonban a megtett erőfeszítések ellenére sem kielégítőek. Változatlanul a szociális,

5 5 egészségügyi, lakásügyi, kulturális problémák dominálnak, melyek megoldása rendszerint meghaladja a tanácsok lehetőségeit. Ennek főbb okai: a nagyfokú elmaradottság, melynek felszámolása évtizedeket igényel; növekvő számarányuk; az utóbbi években a koordináló tevékenység hiánya miatt az összehangolt akciók elmaradtak, ezért a kezdeti fejlődés üteme lecsökkent. A párthatározat végrehajtásának a számonkérése, ellenőrzése nem mindenütt rendszeres. A szükséges társadalmi összefogás sok helyen nem alakult ki; egyes rendeleteket, határozatokat nem hajtanak végre a helyi tanácsok, illetőleg a határidőket bizonytalan időre elhalasztják; nem elég rendszeres a politikai és nevelési munka. A társadalmi szervezetek bekapcsolódása nem mindenütt általános. Mindezek a problémák újboli, hangsúlyozottabb felvetését indokolják. III. A Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának VII. 20-i határozata helyesen szabta meg a cigánylakosság helyzetének megjavításával, a társadalomba való beilleszkedésük meggyorsításával kapcsolatos feladatokat. A határozat végrehajtása azonban az elért eredmények ellenére sem kielégítő. Társadalmunk egészének ütemes fejlődése és a cigányok elmaradottsága, a számbeli növekedésük közötti ellentmondás a problémákat egyre inkább elmélyítik és megoldásukat sürgetik. Az eddigi gyakorlat tapasztalatai szerint a párthatározat végrehajtásában, a problémák megoldásában az irányítás ma még kulcskérdés, tehát a tanácsok irányítótevékenységének hatékonyságát és anyagi lehetőségeit tovább kell növelni. A párthatározat következetesebb, egyöntetübb, felelősebb végrehajtása néhány szervezeti és egyéb intézkedést tesz szükségessé. 1. Tekintettel a probléma sokoldalúságára, ezen belül a munkaügyi, építési, egészségügyi problémák növekedésére, valamint a tanácsi szervek jelentős szerepére ezek megoldásában, a Művelődésügyi Minisztérium mellett működő cigányügyi társadalmi bizottságot értékelve eddigi tevékenységét át kell szervezni. A Minisztertanács Tanácsszervek Osztálya mellett egy társadalmi koordinációs bizottságot kell létrehozni, melynek segítségével a Minisztertanács Tanácsszervek Osztálya hangolná össze a tanácsok és a társadalmi szervezetek ez irányú munkáját. A bizottságba a Pénzügyminisztérium, az Országos Tervhivatal, a Belügyminisztérium, az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium, a Munkaügyi Minisztérium, a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium, az Egészségügyi Minisztérium és a Művelődésügyi Minisztérium képviselőjét célszerű bevonni. 2. A koordináviós bizottság vizsgálja meg, hogy az új gazdaságirányítási rendszer miben segíti elő és miben hátráltatja a cigányok helyzetének a javítását, és ennek tanulságai alapján készítsen egy, a népgazdasági tervhez kapcsolódó perspektívikus

6 6 tervet, amely összehangolja a munkába állás, a lakáshoz juttatás, az egészségügyi és a politikai, kulturális nevelő munka feladatait. 3. Fokozni kell a társadalmi és tömegszervezetek bevonását, illetőleg a pártszervezetek ellenőrző tevékenységét. A cigányfiatalok nevelésének ügyét fontos, felelősségteljes társadalmi feladatnak kell tekinteni, melyhez a szükséges feltételeket mindenütt biztosítani kell. Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottsága erre kérje fel a társadalmi és mozgalmi szervezeteket. 4. A munkaügyi helyzet javítása érdekében szükséges az ipari és mezőgazdasági üzemek, vállalatok figyelmét ismételten felhívni a cigány dolgozók foglalkoztatására, munkába helyezésük politikai jelentőségére. A cigányok munkára nevelését az eddiginél jobban kell szorgalmazni. 5. A lakáshelyzet javítása, a telepek felszámolásának meggyorsítása érdekében meg kell vizsgálni, hogyan lehetne a gyorsított ütemben felszámolandó telepek lakóinak lakáshoz juttatását a kedvezményes lakóházépítési akción kívül más forrásokból megoldani, a következő ötéves tervben arra külön pénzügyi alapot teremteni. Növelni kell a jelenlegi évi 800 lakáskeresztszámot az egyes megyék igényei és lehetőségei alapján. Az építési kölcsönösszeg terhére az eddiginél több eladó, beköltözhető lakóház vásárlását kell engedélyezni. 6. Az idevonatkozó határozatok betartásával, illetőleg további intézkedésekkel túlkoros osztályok létesítésével és fenntartásával, ingyenes napközis ellátással, bentlakásos iparitanuló-otthoni férőhelyek növelésével biztosítani kell a cigánytanulók szociális helyzetéből adódó hátrányok csökkentését az általános iskola elvégzése és a szakmai képzés biztosítása érdekében. IV. Az Agitációs és Propaganda Bizottság a jelentést tudomásul veszi és megállapítja, hogy a Politikai Bizottság június 20-i határozatának végrehajtása nem kielégítő mértékű. Különösen lassú az előrehaladás a cigánylakosság munkába állítása, letelepítése terén. A határozat végrehajtását gátolja, hogy a feladatok koordinálása nem a legalkalmasabb helyen, a tanácsokat irányító szervnél összpontosul. Az Agitációs és Propaganda Bizottság javasolja a Politikai Bizottságnak, hogy évi határozatát módosítva mely a Művelődésügyi Minisztériumot tette felelőssé e munka összefogásáért, a Minisztertanács Tanácsszervek Osztálya mellett jöjjön létre egy tárcaközi koordinációs bizottság a tanácsok és társadalmi szervezetek tevékenységének irányítására a cigánykérdés megoldásában. A Közigazgatási és Adminisztratív Osztály a Művelődésügyi Minisztérium közreműködésével egy hónapon belül terjessze a Politikai Bizottság elé az erre vonatkozó javaslatot.

7 7 Az MTA Szociológiai Kutatócsoportja vegye feldolgozási programjába a cigányság helyzetének beható vizsgálatát, és egy éven belül tegyen jelentést az Agitációs és Propaganda Bizottságnak. A Művelődésügyi Minisztérium jelentését és javaslatait mint az Agitációs és Propaganda Bizottság állásfoglalását meg kell küldeni azoknak a megyei pártbizottságoknak, ahol nagyobb számban él cigánylakosság. Az Agitációs és Propaganda Bizottság felkéri a megyei párt- és tanácsirányító szerveket, hogy vizsgálják meg saját területükön a PB-határozat végrehajtásával kapcsolatos problémákat, és tegyenek szükséges intézkedéseket a helyzet javítására. Quelle: Az MSZMP határozatai és dokumentumai. Budapest 1974, S Übersetzung: Stellungnahme der Abteilung für Agitation und Propaganda des Zentralkomitees der MSZMP über die Erfahrungen bei der Durchführung einzelner Aufgaben in Bezug auf die Verbesserung der Lage der Zigeuner Kommentar: Die Stellungnahme wurde in Juni 1968 abgefaßt.

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Budapest, 2012. március 29. SZERKESZTETTE: Drosztmérné Kánnai Magdolna magdolna.kannai@kim.gov.hu

Részletesebben

VILONYA Község Önkormányzata

VILONYA Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program VILONYA Község Önkormányzata 2013-2018. Készítette: Csonka Marianna Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...3 Értékeink,

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

JELENTÉS 246. az állami gondoskodásra szoruló fiatalok intézményes ellátásáról. !995. május

JELENTÉS 246. az állami gondoskodásra szoruló fiatalok intézményes ellátásáról. !995. május JELENTÉS az állami gondoskodásra szoruló fiatalok intézményes ellátásáról!995. május 246. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V-10 13-2711994-95. Témaszám: 236 JELENTÉS az állami gondoskodásra szoruló fiatalok intézményes

Részletesebben

ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2011. 1 / 39 oldal 0.1. Tartalomjegyzék 0.1. Tartalomjegyzék... 2 0. 2. Rövidítések... 3 0.3. Fogalommagyarázatok... 4 1. Bevezető... 9 2. Jogszabályi háttér...

Részletesebben

2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja. Rácalmás Város Önkormányzata

2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja. Rácalmás Város Önkormányzata 2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja Rácalmás Város Önkormányzata 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 1. Jogi megalapozottság... 5 2. A használt fogalmak magyarázata... 5 2.1. Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Gecse Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Gecse Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Gecse Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Földrajzi fekvése... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2014. Készítette: Deme Dóra szociálpolitikai szakértő 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Szociálpolitikai elvek, elméleti felvetések 4. 1.1. Tendenciák 4. 1.2.

Részletesebben

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3 Kedves Olvasó! Az Esély ez évi első számát az Út a munkához program eddigi tapasztalatai ismertetésének szenteli. A program kezdettől fogva a szakmai, szakpolitikai viták kereszttüzében állt; szociálpolitikusok,

Részletesebben

Kutatás a foglalkoztatásról Magyarországon

Kutatás a foglalkoztatásról Magyarországon Kutatás a foglalkoztatásról Magyarországon készítette: Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete Jelen kiadvány létrejöttét az Európai Bizottság Alapvető Jogok és Állampolgársági Programja támogatta.

Részletesebben

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-18402-14/2010. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2017.

Rezi Község Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2017. Rezi Község Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2017. Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 08-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 08-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 08-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 65/2015.(VI.08.) Kt. Hat. A napirendi pontra tett javaslatról 66/2015.(VI.08.)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 54/2006. (III. 29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 54/2006. (III. 29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 54/2006. (III. 29.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról A Közgyűlés a mellékletben

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 362/ 2013 (VI.27.) határozatával elfogadva TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 1. Jogszabályi háttér bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Ősi Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet Cím: 1054

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: 1452-19/2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csabrendek Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csabrendek Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Csabrendek Község Önkormányzata 2013-2018. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása....3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata 1. melléklet a 171/2013 (VI.28.) határozathoz Helyi Esélyegyenlőségi Program Ózd Város Önkormányzata 2013. június 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Komplex Települési Esélyegyenlőségi Program

Komplex Települési Esélyegyenlőségi Program POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS Komplex Települési Esélyegyenlőségi Program BUZSÁK, GYUGY, HÁCS, KISBERÉNY, LENGYELTÓTI, ÖREGLAK, PAMUK, SOMOGYVÁMOS, SOMOGYVÁR, SZŐLŐSGYÖRÖK 2011-2016 TARTALOM

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szerzők: Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Zsíros Sándorné Dr. Klempa Éva Marcsa László Dr. Csepeli Ágota Dr. Somfai

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018.

Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018. Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2017 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű emberek bekapcsolása a munka világába

A megváltozott munkaképességű emberek bekapcsolása a munka világába Dr. Gere Ilona A megváltozott munkaképességű emberek bekapcsolása a munka világába Az Európai Unióhoz történő csatlakozás egyik feltétele, hogy minden állampolgár köztük a fogyatékos, egészségükben tartósan

Részletesebben

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében NÓGRÁD MEGYE FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA Egyeztetett dokumentum Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében A Nógrád megye foglalkoztatási stratégiája című dokumentum elkészítésében

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Rudabánya Város Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Rudabánya Város Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Rudabánya Város Önkormányzata 2013. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 Település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok... 8 A

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kerekegyháza Város Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kerekegyháza Város Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Kerekegyháza Város Önkormányzata 2013. Előszó Helyi Esélyegyenlőségi Program (röviden HEP) A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló

Részletesebben

A gyerekek. Szemenyei Mariann Végh Zoltán Ákos. Bevezetés. A tanulmány fókuszai

A gyerekek. Szemenyei Mariann Végh Zoltán Ákos. Bevezetés. A tanulmány fókuszai Szemenyei Mariann Végh Zoltán Ákos A gyerekek Bevezetés A következõ tanulmány a kötetben szereplõ más fejezetekben található írásoktól némiképp eltérõ. Jelen írás egy szöveggyûjtés, amely összegzi a gyermek,

Részletesebben