Az idő tényezője a művész életében és pályáján

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az idő tényezője a művész életében és pályáján"

Átírás

1 11. Művészetek Az idő tényezője a művész életében és pályáján Szekcióvezető : Dr. Szunyogh László Tartalomjegyzék: Siposné Tavaszi Virág: A modern magyar jazz hőskora... 2 Retkes Attila: A modern magyar jazz hőskora

2 SIPOSNÉ TAVASZI Virág Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola Bálványos Huba ( ) emlékére A köztudatban ismert, hogy az idő fogalma az események egymásutániságának érzékeltetésére szolgál, a múlt felidézése pedig egy ember mértékeként is értelmezhető. Azonban az idő fogalma komplex, s lényege tudományterületenként változó. Kérdés immár, mi hát az idő? Van-e könnyű és rövid megfejtése?[...] Mi hát az idő? Ha senki sem kérdezi, tudom; ha kérdik tőlem, s meg akarom magyarázni, nem tudom. ( Szent Ágoston)1 További releváns kérdésként merülhet fel az is, hogy egy művész, egy művész-tanár életében mit jelenthet az idő? Jelen esetben ma, hogyan ragadható meg és milyen időegységek mentén képezhető le Bálványos Huba művészete, munkássága? Egy ember életét, hogy meghatározhatóbb és jobban érthetőbb legyen, különböző időegységekre szokás tagolni. Ez által átláthatóbban kifejeződhet az események hossza, időtartama, pontos ideje is. Könnyebben megfogalmazhatóbbá válik az általa megélt idő milyensége is, továbbá abban az időben számára fontos dolgok tartalma is. Idő és életidő, amely Bálványos Huba esetében, augusztus 12-én véget ért. A Munkácsy- díjas grafikusművész, az ELTE Eötvös - díjas Professor Emeritusa, 72 évet élt. Ezen idő alatt folytatott művészi és pedagógiai munkássága egyaránt jelentős volt. Művészként és pedagógusként is számos feladat kötötte Győr városához is. Többször volt szekcióvezető, vizsgáztató tanár, vagy kiállító művész. Éppen 10 éve, októberében volt kiállítása Győr Városi Könyvtár galériájában. Borbély Károly2 a kiállítás központi helyén lévő egyik kép címere utalva, a következőket mondta, a tíz évvel ezelőtti kiállítás megnyitóján: Az ember mértéketaláló címe lehetne az egész kiállításnak (Borbély Károly 2002)3. Ezt a fogalmat ízlelgeti tovább folyamatosan az akkori megnyitó szövege. Nem véletlenül. Bálványos Huba halálával a fogalom jelentősége megsokszorozódott. Valaki emlékét őrizni, emléke felidézésére összegyűlni, róla gondolkodni, munkásságának hátrahagyott dokumentumait kezelni, szellemi hagyatékának továbbviteléért küzdeni, mindezt fontosnak és jelentősnek tartani a jelenben, ez mind-mind egy ember mértékét jelzi. A múltidézés ténye, pedig egy élet visszaigazolása is egyben. Erik Erikson, elismert pszichoanalitikus, megfogalmazásában ez úgy hangzik, hogy: Az vagyok, ami fennmarad belőlem. (Erikson 1991)4 Ezt a gondolatot támasztják alá Bálványos Huba pályatársai, halála utáni visszaemlékezéseikben. Többek között ismét Borbély Károlyt említeném, aki 2011 nyara után, a következőket mondja: Nyomot hagyunk magunk körül, az életünk sajátos jeleit az időrétegekben [...] Nem tudok róla múlt időben írni [...] A művész sorsa, hogy tovább él. (Borbély 2011) 5 - ezzel mintegy időtleníti a hátrahagyott Bálványos életművet. Bakos Tamás6, a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének Bálványos Huba emlékére rendezett konferenciáján7, 2011 decemberében, így fogalmazott: Klasszikus, regénybe illő tanítói fordulatként, az utolsó pillanatig tanítványai, hallgatósága között mozgott[...]ma úgy érzem a jövőbe tekintett[...]a változásban az állandóságra az állandóságban a változás igényére hívta fel a figyelmet. (Bakos 2011)8 2

3 Bálványos Huba művészi munkái9 és pedagógiai írásai10, beszélgetésekben rögzített vagy emlékezetekben tárolt gondolatai most is őrzik azokat a leképezéseket, amelyek tanulmányozása által még ma is többféle fórumon tetten érhető, feleleveníthető az a szubjektivitás, mellyel átélt bizonyos folyamatokat, eseményeket, időegységeket. Ezek intimebb szférákba is bepillantást engednek és igen érzékeny lenyomatai elképzeléseinek. Tomor Gábor, Bálványos Hubával folytatott riportjában, az egyik kérdését így vezeti fel: Születése és halála között mindenféle nyomokat hagy az ember. A művészek a valóságra érzékenyen a világ, létünk értékeiről, a gonosz és rémséges történéseiről egyaránt hagynak csakis rájuk jellemző jeleket. A Bálványos-művek több mint négy évtizede szembesítik a nézőket valóságukkal, számos egyéni és csoportos kiállítás szereplőiként, közgyűjteményben, vagy éppen könyvek illusztrációját képezve. (Tomor 2006)11 Bálványos Huba, időhöz való viszonyát, időről való gondolkodásmódját beszélgetések, publikációk is őrzik. Vállalom, hogy fellengzősen hangzik, és talán az is, de jó volna jobb világot hagyni magam mögött, mint amilyent itt találtam, amikor jöttem. (Bálványos, In : Tomor 2006)12 mondta, majd később azt is megemlítette, hogy : Az utóbbi tizenvalahány évben kevesebb idő jutott alkotásra. (Bálványos, In : Tomor 2006)13 Alkotásait a jövő nemzedéke számára, művészi és pedagógiai munkásságát összefoglaló, kategorizáló honlapja őrzi. Az idő már most bebizonyította ennek jelentőségét. Számára azért volt lényeges, mert ahogyan mondta: Így sokakhoz eljuthatok. Közönség egy kiállítás megnyitásán van manapság inkább, azután azonban ezen a körön kívülről alig akad nézője. (Bálványos, In : Tomor 2006)14 A honlapon található képek sorozatában felfedezhetők képrészletek is, melyek már nélküle is ráirányítják egy-egy dologra a szemlélő figyelmét. Úgy, ahogyan életében is tette és tanította mindezt. Nagyon fontos volt számára a tanítás. Szinte minden idejét lekötötte, mert nyughatatlan volt, újabb és újabb kihívások, tervek, táborok, tanulmányutak keringtek a fejében. Mindeközben: [...] kevesebb idő jutott a rajzolásra, mert hát bizony előfordult, hogy amikor a korábban készült vázlataim kibontására hozzájutottam volna időhöz, néztem rá, hogy mit is akartam én ezzel a vázlattal, mert közben zajlik az élet. (Bálványos In: Gaál 2008 : 6)15 Az élet, mely számára ebben a mérhető, fizikai valóságban 72 évet adott, de amelyet ő tevékenységének intenzitásával megsokszorozott. Arcokkal, tekintetekkel vannak tele a napok; képek, szavak, mondatok zsongnak tovább bennem este is, mikor már elpihenhetnének az érzékeim. Ha további órái lennének a napnak, akár rajzolhatnék is feldobódottan... (De van akkumuláció, ülepedés is ). (Bálványos In: Tomor 2006)16 Ez a kitartó, fáradságot nem ismerő, folyton megújulni vágyó akarat hozta meg számára a Professor Emeritus címet, mellyel tovább taníthatott. Nagy öröm és megkönnyebbülés volt ez számára, s csak csendben tette hozzá a baráti beszélgetésekben is: Hát ez az, amire azt szoktam mondani, hogy ehhez meg kell öregedni. 17 (Bálványos In : Gaál 2008 : 6) Lélekben és energiáiban azonban fiatal maradt mindvégig. Az idő, Bálványos Hubához köthető változatos megfogalmazását, felhasználását, megélését, viszonylagosságát igyekeztem eddig feltérképezni ban Ő így fogalmazott egy riportban: A pályám kezdete óta egyértelmű volt számomra, hogy ha én azt a világot rajzolom, amiben élek, akkor azzal a világgal én termékeny kapcsolatban voltam, maradtam és bővítettem. (Bálványos In : Gaál 2008: 6)18 3

4 Kapcsolatban volt, bővített és maradt is. Múlt, jelen és jövő egyaránt benne foglaltatik ebben a gondolatban. Ő a jövőre is gondolt, rajtunk áll, hogy beteljesítsük. Az időegységek ábrázolása Bálványos Huba eszközeivel egy pillantásnyi ideig tartó kiállítással valósítható meg igazán. Ha végiggondoljuk az idő fogalmát, akkor talán kézenfekvő, hogy elsősorban a természet különféle ciklikus körforgására támaszkodunk. Elnevezhetjük ezt, pl. biológiai időnek. Mivel azonban folyamatosan emberek között, közösségben, társadalomban élünk az előzőtől teljesen függetlenül részesei vagyunk egy társadalmi időnek is. Az előző kettő megélése, érzékelése, a hozzájuk fűződő viszony azonban egyénenként más és más, mely által megfogalmazódhat egy harmadik kategória, a szubjektív idő. Ez a három kategória, hatva bizonyos érzékenységgel átitatott emberekre, külön- külön vagy keveredve, valamilyen alkotásban képezik le az érzéseket, eseményeket, s ekkor már akár művészi időről is beszélhetünk. A biológiai idő jelölésére már a legkorábbi társadalmakban is igény jelentkezett. A természet változásainak megtapasztalása már az őskorban is fontos, sőt létkérdés volt. Az időjárás, a növények változásai, az állatok viselkedése mind- mind rendszerezték a megfoghatatlant. A növények és az emberek fejlődésének objektív jelenségei. Bálványos Huba által érzékletesen rajzolt napraforgókon látszik (melléklet 1. kép) az a fejlődési fázis, amelyben éppen vannak. A tányérjuk mérete, az érett magok súlyától való lekonyultságuk a beérést, és véget jelzi egyben. Ilyen, mindentől független, időben folyamatosan előrehaladó állapot az életkor is. (melléklet kép) Természet különböző ciklikusságainak megfigyelése következtében kialakult többféle naptárrendszer is.19 Az év, hónap, nap felosztás az alapja mindegyiknek, melyek olyan időegységek, amelyek a természet által diktált változatlan és az emberi cselekvéstől és akarattól független jelenségeken alapulnak. Az idő múlásának a nyomai ebben a kategóriában, pl. az évszakok, hónapok váltakozásával fejezhető ki. (melléklet 5. kép) Év, hónap, nap, mint rendszerbe szedett kategóriák állnak itt, s még mindig tovább oszthatók. Egy nap, melyet az ébrenlét és alvás szakaszol, tovább boncolgatható, pl. hajnalra, reggelre, délre, estére, éjjelre. Napszakok, melyekhez ugyancsak jellemző tevékenységek, események, megszokott rutinfeladatok, hangulatok kapcsolhatók. Művészi megjelenítése a hónapok természeti jelenségeinek, az akkor folytatott legjellemzőbb tevékenységeknek az ábrázolását is lehetővé teszi. Továbbá az is megnyilvánul, hogy az alkotó mit tartott akkor érdekes, fontos vagy jelentős eseménynek. Zsigmond Ede: Emlékezés koránkelő lányokra (1969) című versére, és Takács Zsuzsa: Éjjel az órák letakarva (1991) a mellékelt képekkel reagált Bálványos Huba. (melléklet 6-7. kép) A hajnal derengése, ködössége, álmos, kúszó keserűsége áll szemben a másik kép éjjeli, sötét jelenetet ábrázoló keménységével és vadságával. Az irodalmi megfogalmazást a vonalak, a foltok minősége, különböző tónusok alkalmazása érzékelteti. Társadalmi idő ábrázolása, mintegy az éppen megélt idő bírálata is. (melléklet 8. kép) Bálványos Huba úgy fogalmaz ebben a kérdéskörben, hogy: A kor a társadalmi valóság szövevényének megfejtésére tart igényt és nem a koreszmék szövevényének rendezgetésére. (Krunák 1984 : 10)20 Társadalmi megközelítései általában élesek és direktek. A jelen bírálata sokszor és hangsúlyosan jelenik meg művészetében. Az állásfoglalás hitele tárgyán mérhető, a valóságra irányuló elfogulatlan, módszeres és következetes tájékozódáson kell alapulnia, és bizonyos, hogy megegyezni vagy konfrontálódni fog a kor eszmeköreivel [ ] Tehát a 4

5 megfelelés, a realizmus minősíti a gondolatot írja egy cikkében Bálványos Huba (Krunák 1984 : 5)21 Az álságos közöny, a mindig mosoly mögé bújtatott valóság, a problémák kerülgetése a megoldások helyett, mind-mind ma is aktuális problémák. (melléklet 9. kép) Ha egy képen minden figura mosolyog, okkal támad első benyomásra is az az érzése a nézőnek, hogy itt valami túlzással áll szemben, olyannal, amely egyfajta egyoldalúságot hangsúlyoz. Itt a derűt. [ ]- mondta egy kiállításának megnyitóján a művész, e képpel kapcsolatban, magyarázva szatírikus módszerét. (Krunák 1984 : 31)22 Mindennapjainkban az idő érzékelésére az események folyamatos egymásutánisága utal. A szubjektív idő nem más, mint az egyén belső időészlelése. Ezt nagyon sok tényező befolyásolja, mindenki másként éli meg korától, helyzetétől, pillanatnyi állapotától függően. Az idő érzékszervekkel nem észrevehető tulajdonsága, a művészeti képzelőerő által szimbolikus, jelképekkel teli ábrázolási mód kialakulását eredményezte. Természeti környezetben megélt idő is különböző viszonyokat takar. Egy zavartalan, nyugodt, ábrándos, merengő hangulatú eseményt gyakran szoktunk idillikus jelzővel illetni. (melléklet 10.kép) Az idilli jelentek lebegésszerűek, békések, vágyakkal telítettek. Van, aki stopperórával kezében él, minduntalan célok felé rohan, és a másodperceket számlálja. Mások úgy élnek, mint egy fa, nagyon lassan és szívósan, s tudják, hogy még sok, sok idejük van, évtizedek. Márai Sándor 23 Az objektív életidőt viszont szubjektív módon is megéljük. A képek segítségével feltehatjük a kérdést, hogy : Mihez nagylány a nagylány? (melléklet 11.kép) Kihez vagy mihez képest fiatal valaki? Lelkében, érzéseiben, gondolkodásában fiatalos, vagy biológiai koránál esetleg érettebb gondolkodású valamilyen viszonyrendszer alapján? (melléklet 12.kép) Egy anyának a gyermeke, pedig mindvégig gyermek marad. (melléklet 13.kép) Egy másik szubjetív megélési forma az időérzék, mely igazából lélektani fogalom, mert másként ítéljük meg az idő múlását munkaszünetben és sorban állva, (melléklet kép) vagy fájdalom idején (melléklet kép), amikor az idő elviselhetetlenségének végeláthatatlanságának érzete tör ránk. Örömteli, intim pillanatokban a feloldás, a véget nem érés vágya tör az emberre.(melléklet kép) Az idő érzelmi kérdés, nem percek és órák szabják meg a hosszúságát! 24 Egy művészeti technikának is lehetnek időviszonylatai. Bálványos Huba szerint: Ugyan már kevesebb alkotás révén, de a grafika itt is megmutatja, mi másra is rendeltetett még az idők során. A rajz, még helyesebben mondva a firka, jó eszköze volt a rögtönzéseknek, futó benyomások, élmények és emlékek, ötletek, gondolatcsírák lejegyzésének csakúgy, mint bizonyos életjelenetekben, vagy bibliai témákban fellelt erkölcsi, filozófiai ítéletek elmélyült megfogalmazásának. (Bálványos 2005)25 A litográfia, technikájánál fogva, mintegy kőbe vésett idő. Bálványos Huba még főiskolásként ismerkedett meg ezzel a technikával és annyira megszerette, hogy műveinek nagy része litográfia lett. Alkotásai révén, és munkássága során sokat tett ennek a műfajnak a megismertetéséért26, művészi kifejezési lehetőségeinek bővítéséért. Ezzel a műfajjal kitárul az idő. Egyszerre, egy időben, több helyen lehet ugyanaz a mű, mellyel a művész aurája többszöröződhet meg. Az idő képi szinten, leginkább a mozdulatok ábrázolása révén válik érzékelhetővé. (melléklet kép) Ekkor azonban nem pusztán érzeteinkre hallgatva társítjuk a 5

6 megmerevített pillanathoz, fázisképhez a mozgást. A vizuálisan komponált látvány a tudatunkban reprodukálja az egész folyamatot. Ha Bálványos Huba - Az ember mértéke című képét nézzük (melléklet 22.kép), akkor felvetődik a kérdés, hogy művészeti ábrázolásban, társadalmilag vagy szubjektív viszonylatban szól ez a kép? Művészeti viszonylatban ez a mű egy általánosítás és összegzés. Addigi figuráit mind egyszerre láthatjuk a képen. Sorsokat és létlehetőségeket ábrázol, melyek az ember feltételezhető társadalmi szerepeit sorakoztatják fel. Nem szeretek én mindenkit, csak aki megnyílik irányomba, azt igen. Amikor kölcsönös toleranciával közelítünk egymáshoz, abból már lehet odafigyelés, akár szeretés is [ ]hogyha valaki nem hajlandó kristályosodni körülöttem, akkor azzal nem tudok mit kezdeni, de ő se velem. (Bálványos In : Gaál 2008 : 6)27 ha énnekem azt mondják például konzultációkon az amatőr alkotók, hogy Tanár Úr, és nem azt, hogy Művész Úr, akkor én tesztelem magamat, és ez nekem jólesik. Már-már az a furcsa, ha azt mondják Művész Úr, mert így szólítják azokat is, akiket én nem szeretek. (Bálványos In : Gaál 2008 : 6)28 A mű alkotásának idejéről, időbeni átgondolásáról, módosításáról azt mondhatjuk el, hogy: A művészet az embert viszonylag szűk életteréből átemeli az emberiség számára potenciálisan adott, de egyedei számára soha meg nem élhető virtuális élményteljességbe, amely az egyéni lét kereteit messze meghaladó tágasság. A művészet afféle életvíz tengerébe meríti újra meg újra az embert, a beleélés, átélés útján megéli mások élményeit, látni, ítélni, gondolkodni lesz képes mások tudatával, mások helyett is. Ez pedig már minőségi következmény. (Borbély : 2011)29 A képi ábrázolásban a kontrasztok, formák, kompozíciók, technikák észlelésünkre gyakorolt hatása indítja el az időbeliség érzetét. Az alkotásokhoz való alkotói és befogadói viszony azonban módosulhat az idő múlásával. (melléklet kép) Bálványos Huba szavait idézve: Változó egyébként, hogy mikor melyik munkám van közelebb a szívemhez. Múlik ez azon is, mikor melyiket tudom újra, vagy újként, másként átélni. Egy-egy újabb kiállítás anyagának összeállítása ezért is eléggé felkavaró merülés. (Bálványos In : Tomor 2006)30 6

7 Melléklet - A képek Bálványos Huba alkotásai, melyek honlapján megtekinthetők Sorsz. kép Sorsz. kép Őszi napraforgók (részlet) 6-7. Kisgyermek 1970; Negyvenhatéves 1975 ; Öregasszony I. részlet Naptár- szeptember, október, november 9. Zsigmond Ede: Emlékezés koránkelő lányokra 1969 Takács Zsuzsa: Éjjel az órák letakarva Szebb jövőt Derült idők Idill Nagylány 1981 Fiatal 1986 Mama Állásidő 1968 Várakozók Tragédia 1973 Letörten1987 Magyar tánc Maradni Végre 1974 Ketten V

8 Az Ember mértéke 1968 Ámor és Psyche I ; Ámor és Psyche II ; Ámor és Psyche III Jegyzetek 1. Szent Ágoston vallomásai Fordította: Dr. Vass József XI. könyv, 14. fejezet: A három különféle idő [online]. ( ) 2. festőművész, művészetterapeuta, főiskolai docens 3. Borbély Károly (2002) Újragondolt képek Bálványos Huba kiállításáról [online]. ( ) 4. Erikson, Erik (1991): Az életciklus: Az identitás epigenezise, In: A fiatal Luther és más írások, Gondolat, Budapest In: Tóth Borbála: Családfánk. Sorsunk rejtett mintázata. Budapest, Kairosz, o. 5. Borbély Károly : A művészet életvize [online]. ( ) 6. Bakos Tamás, az ELTE TÓK Vizuális Nevelési Tanszék vezetője 7. Vizuális Nevelési Konferencia Bálványos Huba emlékére [online]. ( ) 8. Bakos Tamás: Bálványos Hubára emlékezve [online]. ( ) Vizuális Nevelési Konferencia Bálványos Huba emlékére [online]. ( ) 9. többsége litográfia, vegyes technikájú rajz és grafika 10. könyvek, könyvfejezetek, tankönyvek, tanulmányok, pedagógiai cikkek 11.Tomor Gábor : Bálványos Huba grafikus Művészek a művelődésben [online]. ( ) 12. Tomor Gábor : Bálványos Huba grafikus Művészek a művelődésben [online]. ( ) 13. Tomor Gábor : Bálványos Huba grafikus Művészek a művelődésben [online]. ( ) 14 Tomor Gábor : Bálványos Huba grafikus Művészek a művelődésben [online]. ( ) 15. Gaál Anna :Az alkotás öröme esély a boldogulásra, Beszélgetés Bálványos Huba grafikusművésszel; Közművelődési Információk XVII. évfolyam, 6.sz december 6. oldal 16. Tomor Gábor : Bálványos Huba grafikus Művészek a művelődésben [online]. ( ) 17. Gaál Anna :Az alkotás öröme esély a boldogulásra, Beszélgetés Bálványos Huba grafikusművésszel; Közművelődési Információk XVII. évfolyam, 6.sz december 6. oldal18. Gaál Anna :Az alkotás öröme esély a boldogulásra, Beszélgetés Bálványos Huba grafikusművésszel; Közművelődési Információk XVII. évfolyam, 6.sz december 6. oldal 19. Katolikus Lexikom.[online]. ( )Nálunk a Gergely-naptár lett elfogadott. Gergelynaptár, gregorián naptár: a XIII. Gergely p. (ur ) által elrendelt naptárreform eredményeként kialakult naptár, melynek érája Krisztus születéséhez igazodik. - A Gergely-naptár a tropikus napéven 8

9 alapuló, következetesen szoláris naptár. A Nap járásán kívül nem vesz tekintetbe más csillagászati ciklusokat, ez adja pontosságát és használhatóságát. Általánosan elterjedt, nem csak az eu. kultúrához tartozó országokban. Használják Kínában és a mohamedán orsz-okban (párhuzamosan az ősi kínai és az iszlám naptárral), és ismerik világszerte. - A Gergely-naptár a julián naptárt pontosította, amit Julius CaesarKr. e. 45. I. 1: vezetett be Krunák Emese:Bálványos Huba Képzőművészeti Kiadó, 1984, 10. o. 21. Krunák Emese:Bálványos Huba Képzőművészeti Kiadó, 1984, 5. o. 22. Krunák Emese:Bálványos Huba Képzőművészeti Kiadó, 1984, 31. o. 23. Márai Sándor 24. online]. ( ) Pelham Grenville Wodehouse 25. Bálványos Huba: A XIX. Képző-és Iparművészeti Tárlat és a megelőző kiállítások grafikai anyagáról [online]. ( ) 26. Bemutatjuk Bálványos Huba grafikusművészt, Így készül a litográfia, Promontor TV, [online]. ( ) 27. Gaál Anna :Az alkotás öröme esély a boldogulásra, Beszélgetés Bálványos Huba grafikusművésszel; Közművelődési Információk XVII. évfolyam, 6.sz december 6. oldal 28. Gaál Anna :Az alkotás öröme esély a boldogulásra, Beszélgetés Bálványos Huba grafikusművésszel; Közművelődési Információk XVII. évfolyam, 6.sz december 6. oldal 29. Borbély Károly A művészet életvize (2011) [online]. ( ) (Bálványos 1998) 30. Tomor Gábor : Bálványos Huba grafikus Művészek a művelődésben [online]. ( ) 9

10 Irodalom : 1. Bakos Tamás: Bálványos Hubára emlékezve [online]. ( ) Vizuális Nevelési Konferencia Bálványos Huba emlékére [online]. ( ) 2. Bálványos Huba honlapja [online]. ( ) 3. Bálványos Huba: A XIX. Képző-és Iparművészeti Tárlat és a megelőző kiállítások grafikai anyagáról [online]. ( ) garol.doc 4. Bemutatjuk Bálványos Huba grafikusművészt, Így készül a litográfia, Promontor TV, [online]. ( ) 5. Borbély Károly (2002) Újragondolt képek Bálványos Huba kiállításáról [online]. ( ) 6. Borbély Károly : A művészet életvize [online]. ( ) 7. Erikson, Erik (1991): Az életciklus: Az identitás epigenezise, In: A fiatal Luther és más írások, Gondolat, Budapest In: Tóth Borbála: Családfánk. Sorsunk rejtett mintázata. Budapest, Kairosz, o. 8. Szent Ágoston vallomásai Fordította: Dr. Vass József XI. könyv, 14. fejezet: A három különféle idő [online]. ( ) 9. Gaál Anna :Az alkotás öröme esély a boldogulásra, Beszélgetés Bálványos Huba grafikusművésszel; Közművelődési Információk XVII. évfolyam, 6.sz december 6. oldal 10. Közművelődési Információk XVII. évfolyam, 6.sz december Krunák Emese (1984) Bálványos Huba Képzőművészeti Kiadó 12. Tomor Gábor : Bálványos Huba grafikus Művészek a művelődésben [online]. ( ) 10

11 RETKES Attila Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola A modern magyar jazz hőskora Bevezetés: A jazz mint tiltott gyümölcs Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését követő megtorlás éveiben a jazz még tiltott műfajnak számított Magyarországon. A későbbi jeles zenetörténész és esztéta, Maróthy János 1953-ban tett, ideológiai szempontok által befolyásolt, ma már komikusan ható megállapítása a swing és a bebop görcsös rángatódzása az amerikai imperializmus világuralmi törekvéseinek egyik megnyilvánulása (MARÓTHY 1953) öt évvel később is hivatalos álláspont maradt. A korabeli kulturális politika Kálmán Imre és Lehár Ferenc dekadens operettjeit vagy Irving Berlin és George Gershwin örökzöld amerikai slágereit is elfogadhatóbbnak tartotta, mint a folyamatosan változó, szabad improvizációra épülő modern jazzt. Sok esetben a jazzt nemcsak burzsoának és imperialistának, hanem a magyar kulturális hagyományoktól idegennek, kozmopolitának is bélyegezték. 1 Harcolni kell a Budapesten túltengő dzsessz-kultusz ellen. Fokozatosan csökkenteni kell az ilyen zenekarok számát, létszámát a népi zenekarok javára fogalmazott egy fővárosi tanácsi határozat (HAVADI 2011 : 136). A tiltás ellenére néhány, az átlagosnál magasabban képzett budapesti szórakoztatózenész akik főállásban éttermekben, szállodákban játszottak megkísérelte nyomon követni a jazz fejlődését, bővíteni elméleti ismereteit, és a gyakorlatban is kipróbálni a tanultakat. Ezt nyugati rádióadások elsősorban az Amerika Hangja népszerű jazzmagazinjai, illetve Ausztriából és az NSZK-ból behozott hanglemezfelvételek hallgatásával igyekeztek elérni. Ezek a muzsikusok rendszeres összejöveteleket tartottak magánlakásokon vagy a késő éjszakai órákban valamelyikük munkahelyén ban három budapesti helyszínen (az Astoria Szállóban, a Savoy kávéházban és az Újságíró Klubban) előre meg nem hirdetett, de mégis nyilvános örömzenélést a jazz műfajtörténetéből jól ismert kifejezéssel: jam sessiont rendeztek (SZEVERÉNYI 1979 : 154). A Magyar Rádió Könnyűzenei Híradó című műsora keményen bírálta a jam sessionökön elhangzó modern jazzt, majd a Fővárosi Tanács Kulturális Osztálya leállíttatta a további hasonló rendezvényeket és 1961 között a jazz Magyarországon ismét visszaszorult a magánlakásokba. Dudás Lajos, Németországban élő jazz-klarinétművész aki éppen ezekben az években volt a Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskola növendéke így emlékezett vissza a műfajjal való találkozásaira: Abban az időben, az ötvenes évek végén és a hatvanas évek elején a jazzoktatás teljesen idegen fogalom volt Magyarországon. Nem találkoztunk jazzkottákkal, lemezekkel is alig-alig. A Magyar Rádióban szinte semmilyen jazzközvetítés nem volt. ( ) Mindent hallás után tanultunk, akárcsak a korai színes bőrű zenészek az Egyesült Államokban. Az Amerika Hangja esti 1 Havadi Gergő tanulmánya hívja fel a figyelmet arra a jelenségre, hogy a kozmopolita jelzőt a kommunisták megtartották a korábbi politikai korszak szótárából, és a jelentésén is ugyanazt értették, mint korábban: azaz a kapitalista világ értékeit követő, nemzetietlen zsidó világpolgár hagyományt. Épp ezért a jazzrajongókat olykor előszeretettel azonosították a budapesti zsidósággal (HAVADI 2011: 140). 11

12 rövidhullámú jazzadása vagy az éjszakai magnóhallgatás volt a jazzprofesszorunk (SIMON 1990 : 9-10). Szemléletváltás és ideológiai fordulat 1961 tavaszán nyilvánvaló szovjet hatásra ideológiai fordulat bontakozott ki a jazz műfajának megítélésében. Az Élet és Irodalom című hetilap közölte Leonyid Utyeszovnak, az Orosz Szovjet Szövetséges Szocialista Köztársaság (OSZSZK) népművészének írását, amelyben így fogalmaz: Meggondolatlan dolog a dzsesszt az imperializmussal, a szaxofont a gyarmati elnyomással azonosítani. A mai dzsessz gyökerei nem a bankok páncélszekrényeibe, hanem a néger népi művészetbe nyúlnak vissza. Érdemtelen és káros dolog tiltott gyümölccsé változtatni a dzsesszt. Szükség van rá, jó szolgálatot tehet az ifjúság esztétikai nevelésében (UTYESZOV 1961) A következő lépés Sidney Finkelstein amerikai jazzkutató, zenekritikus tanulmányának közlése volt, a Valóság című folyóiratban. A jazzt leginkább az afroamerikai folklór megnyilvánulásaként értelmező Finkelstein elsősorban azt vizsgálja, hogy mi rejlik ebben a zenében, amely fanatikus ragaszkodást ébreszt olyan népekben is, amelyek eredetük, történelmük, hagyományaik, életmódjuk folytán távol állanak azoktól, akiknek a körében keletkezett (FINKELSTEIN 1961). A szovjetorosz és amerikai szerzőkkel egyidejűleg Maróthy János is felülbírálta korábbi dogmatikus nézeteit (MARÓTHY 1961), majd Pernye Andrásnak jelent meg a jazztörténet és a modern jazz sajátosságait, értékeit bemutató első tanulmánya (PERNYE 1962). Az ideológiai fordulat fontos dokumentuma az a konkrét javaslatokat is megfogalmazó elemzés, amely a korszak egyetlen jelentős hatalmi centruma, a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) számára készült 1962 májusában, s amelynek szerzője ismeretlen. 2 Az írás megállapítja, hogy a magyarországi könnyűzenei életet (s ezen belül a jazzt) meghatározó intézményrendszer Magyar Rádió és Televízió, Országos Rendező Iroda, Országos Szórakoztatózenei Központ, Sanzon és Táncdal Bizottság, Szerzői Jogvédő Hivatal működésének elvei és gyakorlata elavult, s így ezen a területen nem következtek be az SZKP XXII. kongresszusán is szorgalmazott reformok és változások. 3 Az elemzés megállapítja, hogy az úgynevezett népi demokratikus országok közül Csehszlovákia és Lengyelország sokkal előrébb tart a jazz sajátosságainak megismertetésében, s ennek jele, hogy Karlovy Varyban, illetve Sopotban már nemzetközi jazz-találkozókat is rendeznek. 4 A beadványból a párt illetékes munkatársai megtudhatták, hogy az Egyesült Államok által 1956-ben elindított program, A jazz nagykövetei (Jazz Ambassadors) már a Szovjetunióba is eljutott, ahol Benny Goodman és zenekara tett koncertkörutat. 5 A megfogalmazott javaslatok szerint az MSZMP Kultúrpolitikai 2 A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága Kulturális Osztályának iratait a Magyar Országos Levéltár őrzi, jelzete: M-KS A Szovjetunió Kommunista Pártjának (SZKP) XXII. kongresszusa október között Moszkvában ülésezett, s ezen hirdették meg a sztálini időszakhoz, illetve az ötvenes évek végéhez viszonyítva nyitottabb művelődéspolitika téziseit. 4 Az első Sopoti Jazzfesztivált Władysław Szpilmannak, a Lengyel Rádió zeneigazgatójának kezdeményezésére, augusztus között rendezték meg, és nyugat-európai jazzmuzsikusokat is meghívtak. A Karlovy Vary Jazzfesztivált ugyancsak 1961-ben alapították. Mindkét fesztivál jelenleg is létezik; a Sopoti Jazzfesztivál honlapja: a Karlovy Vary Jazzfesztivál honlapja: 5 A jazz nagykövetei (Jazz Ambassadors) programot 1956-ban, Dwight D. Eisenhower elnöksége idején indította el az amerikai kormány. A program diplomáciai célja az volt, hogy az Egyesült Államokkal ellenséges kommunista, illetve közel-keleti arab országokban kifejezetten népszerű, 12

13 Osztályának meg kellene vizsgálni, hogy miért nem szabad Magyarországon modern tánczenét játszani, miért bélyegzik meg az improvizatív zenei kifejezési formát és miért nevezik még mindig dekadens, kozmopolita és kapitalista műfajnak a jazzt. Az elemzés javaslatot tesz egy szervezett és differenciált elméleti és gyakorlati képzés elindítására, amelynek keretében blues formát és stílust, ballada és szving játékstílust, latin-amerikai és afro-cuban zenét, modern tánczenét és modern jazzt, zeneelméletet, jazzelméletet és jazztörténetet oktatnának fiataloknak és már a pályán lévő könnyűzenészeknek. 6 A szemléletváltás és ideológiai fordulat következő, immár kézzelfogható eredményt hozó lépése az a tanácskozás volt, amelyet október 2-án rendeztek a Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ) Köztársaság téri székházában, s amelyen bejelentették a Budapesti Ifjúsági Jazzklub megalapítását. A három héttel később megnyílt klub az Ifjúsági Park 7 téli helyiségében, a Dália presszóban (Budapest V., Bajcsy Zsilinszky út 72.) kapott helyet; vezetésével Kertész Kornél zongoristazeneszerzőt bízták meg. A modern magyar jazz egyik úttörője klasszikus zenei képzettséggel rendelkezett, a negyvenes évek elejétől tánczenész volt, majd az ötvenes években egy akrobatikus tánciskola korrepetitoraként, illetve a Savoy és az Astoria zenészeként dolgozott. Az elnökké kinevezett Kertész mellett a klub vezetőségében helyet kapott Mészáros Péter titkár (a KISZ képviselője), valamint Kőrössy János zongorista-zeneszerző 8, S. Nagy István szövegíró 9 és Radics Gábor zongorista-vibrafonos. 10 Az ideológiai fordulat újabb bizonyítéka, hogy a klub védnöki testületében a magyar zenei élet szinte valamennyi fontosabb intézménye képviseltette magát. 11 A Dália klub jelentősége Kertész Kornél az 1970-es évek végén az MTA Zenetudományi Intézet rendelkezésére bocsátotta a klub teljes dokumentációját, s ebből született meg Szeverényi Erzsébet statisztikai adatokat (a koncertek számát és rendszerességét, a közreműködőket, a repertoárt, a látogatottságot, a látogatók összetételét) elemző tanulmánya (SZEVERÉNYI 1980). Ennek ismertetését mellőzve, az alábbiakban szórakoztató jazz-programok segítségével bemutassa az amerikai kultúra szabadságát. E program keretében jutott el 1965-ben Louis Armstrong és együttese Budapestre. 6 Lényegében e koncepció jegyében alapították meg 1965-ben a Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskola Jazz Tanszakát, amelynek első tanárai között volt Pernye András, Gonda János, Bágya András és Kertész Kornél. 7 A budapesti fiatalok első nagyobb szórakozóhelye, a Budai Ifjúsági Park (közismert nevén: Ifipark) augusztus 20-án nyitotta meg kapuit az egykori Várkert Bazár területén. A szórakozóhely ig működött, így a beat-korszakot, a diszkóhullámot és a kemény rock térhódítását is végigélte. 8 Kőrössy János adatlapja a BMC Magyar Zenei Információs Központ honlapján: index.php?node=artists&table=zenesz&id= S. Nagy István (1934 ) a hatvanas-hetvenes évek legsikeresebb magyar dalszövegírója volt. Slágereit többek között az Apostol együtes, Aradszky László, Cserháti Zsuzsa, a Generál, a Hungária, Ihász Gábor, Koncz Zsuzsa, Korda György, Kovács Kati, Máté Péter szólaltatta meg. 10 Radics Gábor adatlapja a BMC Magyar Zenei Információs Központ honlapján: index.php?node=artists&table=zenesz&id= A Dália védnöki testületének tagjai voltak: Bágya András (Magyar Rádió), Bánki László (Országos Filharmónia), Beck László (Magyar Hanglemezgyártó Vállalat), Deák István (Magyar Televízió), Farkas Jenő táncpedagógus, Gonda János (Magyar Hanglemezgyártó Vállalat), Harmat László (Országos Szórakoztatózenei Központ), Huzella Elek (Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskola), Komornik Ferenc (Magyar Ifjúság a KISZ havilapja), Pernye András (Magyar Nemzet), Petrovics Emil (Petőfi Színház), Székely András (Tánczenei Szakosztály), Szepesi György (Magyar Rádió), Szinetár Miklós (Magyar Televízió), Tháler Gyula (Országos Szórakoztatózenei Központ), Váradi György (Magyar Televízió). 13

14 összefoglaljuk a klub másfél éves (1962. október 25-től 1964 áprilisig tartó) működésének legjellemzőbb vonásait és tanulságait. 1. A Budapesti Ifjúsági Jazzklub, azaz a Dália koncertprogramjának gerincét 1949 és 1962 között keletkezett amerikai, nyugat-európai és (szórványosan) magyar jazzkompozíciók alkották, vagyis a repertoárból kimaradtak a műfajtörténet klasszikusai és a teljes swing-korszak. Ezt az egyoldalú műfaji orientációt Gonda János szerint az indokolta, hogy a korszak legtehetségesebb magyar jazz-zenészei azt az elhatároló lépést teszik meg, amit az impresszionistákat követő modern komponisták, amikor átléptek a hétfokúságból a tizenkétfokúságba, a hármashangzat-világból a szekundés kvart-modellek világába, az egyértelmű tonalitásból a politonalitásba (GONDA 1979: 152). 2. Kertész Kornél nem zenés szórakozóhelyet és nem is amerikai stílusú jazzklubot képzelt el, hanem olyan kulturális műhelyt, ahol a szocialista normáknak megfelelően lehet jazzt játszani és hallgatni. Ennek megfelelően a Dáliában csak érvényes tagsági igazolvánnyal, öltönyben és nyakkendőben lehetett megjelenni. Kertész a koncertek alatt teljes csendet követelt, a bemutatkozó zenekarok részéről pedig elvárta a lelkiismeretes felkészülést, s így kevés teret engedett a szabad örömzenének. Ezt a pedagógiai szemléletet ami miatt Kertészt a klubtagok Citromnak gúnyolták támasztották alá Pernye András, Marton György, Sebők Imre, Karel Krautgartner, Pál László, Radics Gábor, Gregorics János, Kertész Kornél, Deseő Csaba, Semjén Kornél és Tóth Zoltán lemezbemutatóval egybekötött, ismeretterjesztő előadásai is. 3. A Dáliának éppen a kulturális műhely-jellegből adódóan csak az első hónapokban volt jelentős létszámú, fiatalokból álló törzsközönsége tavaszától a szórakozni vágyó fiatalok egyre inkább a beathullám hatására alakult új együttesek fellépéseit keresték; az Amerika Hangja jazzműsorai és a nyugati jazzlemezek helyett a kurrens beatzenét sugárzó luxemburgi rádiót hallgatták. 12 A megcsappant érdeklődés mellett a klub helyzetét a fenntartóval (KISZ) kialakult költségvetési és hatásköri viták, az Országos Szórakoztatózenei Központtal és a vendéglátóiparral létrejött érdekellentétek is nehezítették, így 1964 áprilisában a Dália bezárt. Csányi Attila 13 visszaemlékezése szerint a klub nem szűnt meg teljesen: először az Akácfa utcai Balaton étteremben volt, majd onnan Budára költözött, a Keleti Károly utcába, ahol az akkori Spanyol Klubban működött tovább (idemenekült spanyol kommunista partizánok és családjuk klubja volt), és a jazzklub vezetője itt a későbbi tévés, Módos Péter volt (CSÁNYI 2011). 4. A nehézségek ellenére a Dália rövid működése a magyar jazztörténet fontos mérföldköve. Jó néhány pályakezdő, a műfaj hazai fejlődését később évtizedekre meghatározó muzsikusnak (Garay Attila, Pege Aladár, Szabados György, Vukán György és mások) adott bemutatkozási lehetőséget. Szigorú műhely-jellegével, jazztörténeti előadásaival és lemezbemutatóival illetve az Ifjúsági Jazz Klub Híradója című időszaki kiadványával jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a szakma és az értő közönség a jazzt többé ne szórakoztató tánczeneként, hanem értékteremtő, improvizatív kortárszeneként tartsa számon. A Dália emellett megalapozta a magyar jazz későbbi nemzetközi kapcsolatrendszerét: gyakran léptek 12 A luxemburgi rádió műsorairól és az úgynevezett luxi-jelenségről lásd bővebben: JÁVORSZKY Béla Szilárd, SEBŐK János: A magyarock története 1. A beat-kezdetektől a kemény rockig. Bp. : Népszabadság Könyvek, p Csányi Attila (1940 ) zongorista-zeneszerző az Orient Dixieland Jazz Band vezetője, később rádiós jazz-műsorok külső munkatársa volt. Jazztörténeti cikkek, jazz-bibliográfiák szerzője, a JazzMa internetes portál főszerkesztő-helyettese. 14

15 fel itt csehszlovák, lengyel, jugoszláv, olasz, NDK-beli és NSZK-beli zenészek, sőt a BBC rádió is felvételeket készített a klubban. A Modern Jazz című lemezsorozat Az 1962 utáni magyar jazztörténet másik fontos mérföldköve a Modern Jazz című hanglemezsorozat, ami szorosan kapcsolódik Gonda János zongoraművészzeneszerző pályakezdéséhez. Mint Feuer Mária megfogalmazta, a modern jazz magyarországi elismerése, terjesztése Gonda János nevéhez fűződik bár ő tiltakozik a megállapítás ellen. Véleménye szerint tökéletesen mindegy, hogy ki harcolt e két oldalról is lenézett művészet létjogosultságáért, az egyenjogúsodás feltartóztathatatlanul megindult a hatvanas évek elején. Gonda János azért lehetett jó képviselője a jazz ügyének, mert egyformán rendelkezik a gyakorlati muzsikus tapasztalatával és a zenetudós elméleti felkészültségével (FEUER 1972 : 416). A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zenetudományi, majd zongora szakán diplomát szerzett Gonda 1961-ben, zenei rendezőként került a Magyar Hanglemezgyártó Vállalathoz (MHV), s kezdeményezője volt az új sorozatnak, amit a korábban elemzett ideológiai fordulat jegyében a hanglemezgyári vezetők végül (a már meglévő Qualiton márka keretében) engedélyeztek. Gonda így emlékezett vissza a Modern Jazz elindítására: Behívtam a stúdióba a legkülönbözőbb személyeket, klasszikus zenészeket, zeneszerzőket vagy zenei rendezőket, hogy lelkesítőül arra alkalmasnak vélt jazz felvételeket mutassak nekik. Lassan rávettem a hanglemezgyári embereket, hogy elinduljon a jazz antológia sorozat, de akkor ez még mindig nagyon periférikus műfaj volt, a lemezgyáron belül is. Én létrehoztam egy kicsit MJQ-s 14, kicsit brubeckes 15, kicsit kamara jellegű zenekart, a Qualiton együttest (TURI 1983 : 57). A Modern Jazz sorozatot a Qualiton nyitotta, amelyben Gonda mellett Buvári Tibor nagybőgőzött és Várnai Tibor dobolt; a lemezen közreműködött még Káldor Péter (vibrafon), Sasvári Attila (altszaxofon), Jagasich Péter (oboa) és Szirmay Márta 16 (ének). A szerzők között a klasszikusok (George Gershwin, Cole Porter) is megjelentek, de Lionel Hampton, Thelonious Monk, Dave Brubeck és Gonda János neve elegendő garancia volt a modernségre. Pernye András kritikája szerint Gonda János sokoldalú tehetségéről ad számot e lemez keretében. Megismerjük őt hangszerelőként, [ ] zeneszerzőként a Blues című számban, és egyben azt is megtudjuk róla, hogy kiváló zongorista. A már említett Blues mellett Dave Brubeck The Duke-jában élvezhetjük Gonda klasszikus mestereken csiszolt előadóművészetét és improvizációs készségét. [ ] Szirmay Márta ma már vitán felül Európa egyik legjobb (ha nem a legjobb) jazzénekesnője. Hatalmas terjedelmű, érzelmileg és művészileg egyaránt maximálisan kitöltött és átlelkesített hangja van, és egyben bámulatos improvizációs készséggel rendelkezik (PERNYE 1963). 14 A Modern Jazz Quartet (MJQ) 1952-ben alakult meg, és egészen az 1990-es évekig koncertezett. Klasszikus összeállításában Milt Jackson vibrafonozott, John Lewis zongorázott, Percy Heath nagybőgőzött és Kenny Clarke dobolt. 15 Dave Brubeck ( ) világhírű zongorista-zeneszerző. Legsikeresebb zenekara az 1949-ben alakult Dave Brubeck Quartet volt, amelyben Paul Desmond altszaxofonon játszott, Eugene Wright nagybőgőzött és Joe Morello dobolt. 16 Szirmay Márta (1939 ) klasszikus énektanulmányokat folytatott, de az 1960-as évek elején még nem döntötte el, hogy az opera vagy a jazz műfaját válassza ben, a Qualiton együttessel egy szólólemeze is megjelent (Szirmay Márta és a Qualiton Jazz Együttes. Qualiton, LPX és SLPX 7276 ), amelyen örökzöldeket, musical-témákat és magyar slágereket adott elő és 1978 között a Magyar Állami Operaház művésze volt; Szokolay Sándor operája, a Vérnász ősbemutatóján az Anya szerepét énekelte óta Németországban él, a nyolcvanas években újra jazzt is énekelt. 15

16 A Modern Jazz lemezsorozat második lemezén egy rövidebb terjedelmű, úgynevezett EP-korongon Garay Attila és együttese mutatkozott be. Egy klasszikus Gershwin-téma (Summertime) mellett Garay két saját, klasszicizáló stílusú szerzeménye (Toccatina, Kánon) kapott helyet a lemezen. A harmincas évei elején járó, jogi diplomával rendelkező Garay ekkor már éveket töltött külföldön vendéglátóipari zenészként, de a jazz megítélésében bekövetkezett kedvező változás hatására szeretett volna itthon is koncertezni. 17 Triójával Scholz Péter (nagybőgő) 18, Szúdy János (dob) 19 megnyerte az évi Karlovy Vary nemzetközi jazzfesztivál első díját, s ennek eredményeképpen előbb jelent meg lemeze Csehszlovákiában, mint Magyarországon. A sorozat harmadik lemezén Kertész Kornél együttese, az Astoria Jazz Quartet játszott a zongoristazenekarvezetőhöz, illetve a Qualiton együttes dobosához és vibrafonosához (Káldor Péter, Várnai Tibor) a nagybőgős Rahói Ernő csatlakozott. Ugyanez a kvartett The Pinocchio Ensemble néven még két lemezt készített, amelyeken kizárólag amerikai jazz-kompozíciók szerepeltek. A Modern Jazz sorozat műfajtörténeti szempontból talán legfontosabb albuma az Anthology 64, amelynek két lemezén tizenhárom együttes mutatkozott be. 20 A magyar és angol nyelvű, fényképes kísérőfüzet, a kétféle hangtechnikai formátum (monó és sztereó) jelzi, hogy a terjesztői hálózatát lassan kiépítő MHV ezzel az albummal fontos és érzékeny kultúrpolitikai feladatra a modern magyar jazz nyugat-európai megismertetésére is vállalkozott, miközben (cirill betűs kivitelben) az albumot a Szovjetunióba is exportálták. A jazz és a társművészetek A modern magyar jazz születése idején ( ) Budapest egyik legfontosabb kulturális színtere volt az Egyetemi Színpad, amely 1957 szeptemberében, az Eötvös Loránd Tudományegyetem támogatásával jött létre, az egyetem Bölcsészettudományi Karának Pesti Barnabás utcai épületében. Nánay Istvánnak az Egyetemi Színpad történetét feldolgozó monográfiájából (NÁNAY 2007) pontosan nyomon követhető, hogy 1962-től a jazz szórványosan (évadonként három-négy alkalommal) kapott helyet a színpad programjában Pege Aladár és Szabados György együttesét többször is visszahívták. A jazz és a társművészetek találkozásának korai magyarországi példája a Pécsi Balett és Gonda János együttesének közös produkciója, a Dzsesszbalett, amit március 10-én mutattak be, majd ezt követően még nyolc estén játszottak az Egyetemi Színpadon. Ezeknek az alkalmaknak elsősorban az adja a jelentőségét, hogy a jazz korábbi, szórakoztató zenei jellegétől gyökeresen eltérően teljes értékű művészi kifejezési formaként jelenhetett meg az 1960-as évek közepének kulturális közegében. Erre a jelenségre világított rá Losonczi Ágnes 1969-ben megjelent, marxista szemléletű, de 17 Garay Attila adatlapja a BMC Magyar Zenei Információs Központ honlapján: index.php?node=artists&table=zenesz&id= Scholz Péter karmester, muzikológus tanulmányait a budapesti Bartók Béla Konzervatóriumban kezdte, majd a Holland Királyi Konzervatóriumban (Hága) folytatta nagybőgő szakon. Zenetudományt az Utrechti Állami Egyetemen tanult. A Holland Liszt Ferenc Társaság, valamint az 1999-ben alapított Frid Géza Alapítvány elnöke ben Pro Cultura Hungarica kitüntetéssel ismerték el a magyar kultúra nemzetközi megismertetéséért végzett munkáját. 19 Szúdy János jazzdobosi pályája mellett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola ütő tanszakán szerzett diplomát. Játszott Pege Aladárral, Szakcsi Lakatos Bélával és Vukán Györggyel től Németországban élt, ahol a bonni Beethovenhalle zenekarának ütőhangszeres művésze lett. 20 A tanulmányunkban említett hanglemezek adatai a következők: Qualiton Jazz Együttes Modern Jazz I. Qualiton LPX 7211; Garay együttes Modern Jazz II. Qualiton EP 7219; Astoria Jazz Quartet Modern Jazz III. Qualiton LPX 7245; The Pinocchio Ensemble 1-2. Qualiton LPX 7231, LPX 7234; Anthology 64 Modern Jazz IV-V. Qualiton LPX , SLPX

17 igen informatív zeneszociológiai kutatása is, amely megállapítja: A jazz és az igényes művelődés között matematikailag is bizonyítható összefüggéseket találunk; elsősorban a filmdrámák iránti vonzódásban, másodsorban az irodalom iránti érdeklődésben, melyek után a költészet és a színház következik. Igaz, hogy ez a komolyzenénél tapasztalható összefüggés fokával összehasonlítva sokkal gyengébb. De ez éppen a jazz átmeneti jellegéből, a jazzkedvelők heterogenitásából következik, s e kört sem idealizálni, sem lebecsülni nem helyes (LOSONCZI 1969: ). A jazz közegének fokozatos megváltozására, a műfaj felértékelődésére az MSZMP Központi Bizottságának Kulturális Osztálya is felfigyelt. Egy 1964-es belső pártirat javasolta, hogy támogassák a dzsessz-klubok tevékenységét, ösztönözzék és támogassák a hivatásos dzsessz-zenészeket, hogy vegyenek részt a dzsessz-klubok munkájában, mert a dzsessz-zene művelése fejleszti és feltételezi a magasabb zenei kultúrát, alapos zenetörténeti ismereteket és virtuóz hangszertudást kíván A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága Kulturális Osztályának iratait a Magyar Országos Levéltár őrzi, jelzete: M-KS

18 Irodalom CSÁNYI Attila: A Dália legenda Részletek Deseő Csaba készülő emlékirataiból. In: Jazz-Ma jazz zenei portál [online]. ( ). FEUER Mária: 88 muzsikus műhelyében. Bp. : Zeneműkiadó, FINKELSTEIN, Sidney: A dzsessz. Nemzeti kifejezésmód vagy nemzetközi népzene? In: Valóság, jan. 4. évf. 1. sz. p GONDA János: Jazz. Történet, elmélet, gyakorlat. Bp. : Zeneműkiadó, HAVADI Gergő: Doktrinerizmus, privilégiumok és szankciók a zenei életben. A magyar jazz politikai és társadalmi konstellációja az ötvenes és a hatvanas években. In: Zenei hálózatok. Zene, műfajok és közösségek az online hálózatok és az átalakuló zeneipar korában. Szerk. Tófalvy Tamás, Kacsuk Zoltán, Vályi Gábor. Bp. : L Harmattan, p LOSONCZI Ágnes: A zene életének szociológiája. Kinek, mikor milyen zene kell? Bp. : Zeneműkiadó, MARÓTHY János: Tánczenénk fejlesztésének néhány sürgető feladata. In: Új Zenei Szemle, máj., 4. évf. 5. sz. p MARÓTHY János: Kinek a zenéje és meddig? A jazz körüli vitákhoz. In: Élet és Irodalom, aug. 4., 5. évf. 32. sz. p. 5. NÁNAY István: Profán szentély Színpad a kápolnában. Bp. : Alexandra, PERNYE András: A dzsesszről. In: Valóság, márc. 5. évf. 1. sz. p PERNYE András: Modern Jazz Qualiton hanglemezen. In: Muzsika, okt. 7. évf. 10. sz. p. 23. SIMON Géza Gábor: A klarinét dimenziói. Portré Dudás Lajosról. Pécs : Pannonton, SZEVERÉNYI Erzsébet: A magyarországi jazz történetének kultúrpolitikai vonatkozásai In: Zenetudományi Dolgozatok Szerk. Berlász Melinda, Domokos Mária. Bp. : MTA Zenetudományi Intézete, p SZEVERÉNYI Erzsébet: A Dália. Magyar jazz In: Zenetudományi Dolgozatok Szerk. Berlász Melinda, Domokos Mária. Bp. : MTA Zenetudományi Intézete, p TURI Gábor: Azt mondom jazz. Bp.: Zeneműkiadó, UTYESZOV, Leonyid: Szükség van jó dzsesszre (Egy érdekes szovjet vélemény). In: Élet és Irodalom, ápr évf. 14. sz. p

NOVA VILLA 2010 Nonprofit Kft. 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 27. Tel./Fax.: 54/500-022, Tel.:54/500-023 E-mail:novavilla2010@gmail.

NOVA VILLA 2010 Nonprofit Kft. 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 27. Tel./Fax.: 54/500-022, Tel.:54/500-023 E-mail:novavilla2010@gmail. NOVA VILLA 2010 Nonprofit Kft. 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 27. Tel./Fax.: 54/500-022, Tel.:54/500-023 E-mail:novavilla2010@gmail.com Szakmai beszámoló Hang-Játék-Zene Ismeretterjesztő élménykoncertek

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER Homonyik Sándor ünnepi műsora Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER ADVENTI KONCERT- 2014. NOVEMBER - DECEMBER 1 A műsorról Ünnepi dalok akusztikus köntösben ADVENT - a felkészülés időszaka. Ezekben

Részletesebben

Gyõr-Moson-Sopron Megye

Gyõr-Moson-Sopron Megye Közmûvelõdési Programok Tájoltatásának Programfüzete Gyõr-Moson-Sopron Megye Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 9022 Gyõr, Czuczor Gergely utca 17. Tisztelt Polgármester! Kedves Közönség!

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A Zenetanárok Társasága TÖRTÉNELMI ÍVEK A MAGYAR ZENEPEDAGÓGIAI GONDOLKODÁSBAN

M E G H Í V Ó. A Zenetanárok Társasága TÖRTÉNELMI ÍVEK A MAGYAR ZENEPEDAGÓGIAI GONDOLKODÁSBAN M E G H Í V Ó A Zenetanárok Társasága TÖRTÉNELMI ÍVEK A MAGYAR ZENEPEDAGÓGIAI GONDOLKODÁSBAN címmel 2009. április 4-5-én két napos konferenciát rendez Helyszín: Rátkai Klub, Budapest, 1068 Városligeti

Részletesebben

Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka

Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka Communitas Alkotói Ösztöndíj 2010-2011 Leckehangverseny-körút Időutazás a zene világában 2011 Bartók-év Ismerjük meg értékeinket Beszámoló A 2010-es év a nyertes pályázatunk

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2012.

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2012. MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2012. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. A szervezet céljainak rövid leírása 3. Szöveges beszámoló a közhasznúsági tevékenységről 4. A költségvetési

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5

a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5 a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5 BEVEZETŐ ÉS KÖSZÖNÖM Ezen könyvet a HungarHotels és a Béke Szálloda valamikori dolgozói állították össze, hogy a közös munkának és az együtt megélt napok emlékének

Részletesebben

Palásti Renáta. önéletrajz

Palásti Renáta. önéletrajz Palásti Renáta önéletrajz Név: Palásti Renáta Születési idő: 1978 február 16. Telefon: +3620 559 5025 E-mail: palastirenata78@gmail.com Honlap: www.palastirenata.hu STÍLUSIRÁNYZAT A mai kor értő szemével

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüredi Városi Értéktár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:

Részletesebben

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához, művészeti áganként Zeneművészeti ág: Tantárgy

Részletesebben

Nemzetközi Dixieland Fesztivál

Nemzetközi Dixieland Fesztivál Dixieland Fesztivál S a l g ó t a r j á n, 2 0 1 1. m á j u s 1 3-1 4-1 5. Hradec Kralove (Cz) Tarnow (Pl) Banska Bystrica (Sk) Salgótarján (H) JAN SMIGMATOR Jan Smigmator jazz- és swing-énekes, Frank

Részletesebben

A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y

A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y BEMUTATKOZÁS A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y A Hip Hop International Hungary alapítóinak sikerült először megszerezniük az MTV zenés tv-csatornán közelmúltban futott, népszerű America

Részletesebben

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Zsigárd 2015. július 13-augusztus 8. 2015. július 13-17. Kistérségi nyári kézműves tábor Helyszín: tájház Napi foglalkozások: 09:00-14:00 5 napon keresztül különböző

Részletesebben

Felelősséggel. szellemi kincseinkért. az E.ON vállalati mecenatúrája kulturális és oktatási területen

Felelősséggel. szellemi kincseinkért. az E.ON vállalati mecenatúrája kulturális és oktatási területen Felelősséggel szellemi kincseinkért az E.ON vállalati mecenatúrája kulturális és oktatási területen A magyarországi E.ON vállalatcsoport elkötelezetten támogat kulturális eseményeket, oktatási és kulturális

Részletesebben

Z O C I Á L I S É S K U L T U R Á L I S T Á M O G A T Á S I P O L I T I K A

Z O C I Á L I S É S K U L T U R Á L I S T Á M O G A T Á S I P O L I T I K A A Felosztási Szabályzat 8. melléklete artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület S Z O C I Á L I S É S K U L T U R Á L I S T Á M O G A T Á S I P O L I T I K A 2014. 1 I. A Támogatási Politika kialakításának

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium Rajz és vizuális kultúra Négy évfolyamos gimnázium 9. évfolyam Tárgyak, vizuálisan érzékelhető jelenségek ábrázolása, valamint elképzelt dolgok, elvont gondolatok, érzések kifejezése különböző vizuális

Részletesebben

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A hagyaték. Konferencia a Nádasdy család mecénási tevékenységének eredményeiről Pályázati azonosító: 3508/01131 A sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum pályázatot nyújtott be az NKA Közgyűjtemények

Részletesebben

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén Turisztikai Hírlevél Tourinform Sárospatak Decemberi programok Sárospatakon és Környékén A Művelődés Háza és Könyvtára programjai: December 01. 17.00 óra Cserepes nap Értékes fazekas hagyománnyal bír Sárospatak.

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A Benkó Dixieland Band és a Magyar Televízió. közös 50 éves jubileumi koncertje

Új Szöveges dokumentum A Benkó Dixieland Band és a Magyar Televízió. közös 50 éves jubileumi koncertje A Benkó Dixieland Band és a Magyar Televízió közös 50 éves jubileumi koncertje Hazánk legismertebb és legnépszerűbb jazz együttese, a Benkó Dixieland Band 2007.május 5-én szombaton este ünnepli fennállásának

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t www.nagy-otilia.hu Tanulmányok 2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Beadott pályázatok 2008. évben: NCA-Orsz-O8-0072 Működési költségre pályáztunk és nyertünk 300. 000 Ft- t.

Beadott pályázatok 2008. évben: NCA-Orsz-O8-0072 Működési költségre pályáztunk és nyertünk 300. 000 Ft- t. Zeneszalon Alapítvány 2008. évi szakmai beszámolója 2008-ban folytatódott a Chopin koncertsorozat az MTA-ban. A Zeneszalon Alapítvány közönségszervezésben segített biztosítani a koncertek látogatottságát.

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése TÁMOP 4.2.5.A-11/1-2012-0001. projekt.

Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése TÁMOP 4.2.5.A-11/1-2012-0001. projekt. Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése TÁMOP 4.2.5.A-11/1-2012-0001 projekt Nyitórendezvény 2012. augusztus 28-án, kedden, 11 órai kezdettel tartottuk

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

2013/2014. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel

2013/2014. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel 2013/2014 Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel DEZ 2013/2014 KÜLÖNÖS NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTEL 2013/2014 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Intézmény neve: Óbudai Népzenei Iskola OM azonosítója: 039 890. Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények

Intézmény neve: Óbudai Népzenei Iskola OM azonosítója: 039 890. Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai e és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához,

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán

KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán A verseny időpontja: 2015. január 24. Rendező: Nyíregyházi Főiskola e 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B Telefon: +36-42-599-441 E-mail: turcsanb@nyf.hu

Részletesebben

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. DECEMBER

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. DECEMBER Homonyik Sándor ünnepi műsora Adventi koncert 2014. DECEMBER ADVENTI KONCERT- 2014. DECEMBER 1 A műsorról Ünnepi dalok akusztikus köntösben ADVENT - a felkészülés időszaka. Ezekben a hetekben a karácsonyra

Részletesebben

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése 2011. évre CONSORT ZENEI ALAPÍTVÁNY 1. Az Alapítvány adatai Az alapítvány nyilvántartási száma: AM 2417 Az alapítvány neve: Consort Zenei Alapítvány Az

Részletesebben

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Médiaajánló Küldetésünk: Rádiónk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapítói szándéka szerint keresztény értékrendet közvetítő, az egyetemes és a magyar kultúrát a középpontba állító közösségi rádió,

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7. Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége

Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7. Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7 Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége Hitvallás "Mit kellene tenni? Az iskolában úgy tanítani az éneket és zenét, hogy ne gyötrelem, hanem gyönyörűség

Részletesebben

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve Szekszá rd Junior Stárs 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve S z e k s z á r d J u n i o r S t a r s B i g B a n d 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38.

Részletesebben

Intézmény neve: Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Dévaványa OM azonosítója: 200980 KÖZZÉTÉTELI LISTA

Intézmény neve: Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Dévaványa OM azonosítója: 200980 KÖZZÉTÉTELI LISTA KÖZZÉTÉTELI LISTA [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A ok iskolai végzettsége és e hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához, művészeti áganként Zeneművészeti ág: 2013/2014.

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

országos népzenei vetélkedő népdalénekesek, népdalkörök, népi hangszerszólisták és népi hangszeres együttesek részére

országos népzenei vetélkedő népdalénekesek, népdalkörök, népi hangszerszólisták és népi hangszeres együttesek részére BÍBORPIROS SZÉP RÓZSA (Örökség) X. évfolyam országos népzenei vetélkedő népdalénekesek, népdalkörök, népi hangszerszólisták és népi hangszeres együttesek részére FELHÍVÁSA A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából

Részletesebben

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI. 9/2009. (IV. 14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat:

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI. 9/2009. (IV. 14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI 9/2009. (IV. 14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági

Részletesebben

Mi játsszuk a slágereket!

Mi játsszuk a slágereket! A FRISSS FM Szombathely, 97.7 immáron több, mint másfél éve zengi körbe kiváló zenéivel, és friss híreivel Szombathely és 25 30 km es vertikális körzetét. A térség egyetlen kereskedelmi rádiójaként több

Részletesebben

Letűnt korok "maximái", mint a fenntartható fejlődés zálogai

Letűnt korok maximái, mint a fenntartható fejlődés zálogai NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI INTÉZET 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 42. Telefon: 96/516-747 Fax: 96/329-934 Postacím: 9022 Győr, Pf.: 204 A Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Különböző fúvástechnikák összehasonlító vizsgálata

Különböző fúvástechnikák összehasonlító vizsgálata DLA doktori értekezés tézisei Gyivicsán György Különböző fúvástechnikák összehasonlító vizsgálata Témavezető: Dalos Anna (PhD) Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti

Részletesebben

2013 Budapest Jazz Club. 2014. tavasz-nyár

2013 Budapest Jazz Club. 2014. tavasz-nyár 2013 Budapest Jazz Club 2014. tavasz-nyár MAGUNKRÓL A Budapest Jazz Club egyedi atmoszférájának, csúcsminőségű technikai felszereltségének és több mint ötéves tapasztalatának köszönhetően izgalmas színfoltja

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 25. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A

Részletesebben

2014/2015. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel

2014/2015. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel 2014/2015 Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel DEZ 2014/2015 KÜLÖNÖS NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTEL 2014/2015 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 10 ÉVE VÁROS BERHIDA- SZÍNES PROGRAMOK HÁROM NAPON ÁT Berhidán az év egyik legnagyobb eseménye a Berhidai Napok rendezvénysorozat,

Részletesebben

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nógrád megye Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nevezetességei: -Tolnay Klári Emlékház -Zichy Vay-kastély -Mauks-kúria(Mikszáth-Mauks emlékszoba)

Részletesebben

tut Beszprémy Katalin

tut Beszprémy Katalin A népi hagyományok oktatásának fontossága az iskolarendszerben tut Beszprémy Katalin A népi kézművesség megmaradásának záloga a mesterségbeli tudás hiteles átadása a felnövekvő nemzedékek számára, ami

Részletesebben

A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll

A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll Kultúra és szubkultúra A KULTÚRA FOGALMA A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll A kultúra magába

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola EMLÉKEZÉS-PRÓBA

Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola EMLÉKEZÉS-PRÓBA Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola EMLÉKEZÉS-PRÓBA Művészi kísérletek az emlékek felé vezető utak akadálymentesítésére DLA értekezés tézisei Bánföldi Zoltán Témavezető: Tölg Molnár Zoltán festőművész,

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megye 2006. évi közművelődési statisztika adatainak összegzése és elemzése.

Győr-Moson-Sopron megye 2006. évi közművelődési statisztika adatainak összegzése és elemzése. Győr-Moson-Sopron megye 26. évi közművelődési statisztika adatainak összegzése és elemzése. 26. évi statisztikai jelentések alapján GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI FELDOLGOZÓ KÖZPONT (BBMMK) Győr-Moson-Sopron

Részletesebben

A TEA ÚTJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET közhasznúsági jelentése 2012. Debrecen, 2013. február 28.

A TEA ÚTJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET közhasznúsági jelentése 2012. Debrecen, 2013. február 28. A TEA ÚTJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET közhasznúsági jelentése 2012. Debrecen, 2013. február 28. 1. A Közhasznú Egyesület rövid bemutatása A társaság neve: Székhelye: Besorolása: A Tea Útja Közhasznú Egyesület

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág:

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág: KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti ág: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám

Részletesebben

NTP-EFP-14. A tehetséges tanulók/fiatalok számára 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok megvalósításának támogatása

NTP-EFP-14. A tehetséges tanulók/fiatalok számára 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok megvalósításának támogatása NTP-EFP-14 A tehetséges tanulók/fiatalok számára 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok megvalósításának támogatása Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetés az

Részletesebben

Doktrinerizmus, privilégiumok és szankciók a zenei életben

Doktrinerizmus, privilégiumok és szankciók a zenei életben Havadi Gergő Doktrinerizmus, privilégiumok és szankciók a zenei életben A magyar jazz politikai és társadalmi konstellációja az ötvenes és a hatvanas években 1 1. BEVEZETÉS A jazz 2 egyik specifikus jellemzőjének

Részletesebben

Összefoglaló a 2010. alapszolgáltatási szakmai napokról

Összefoglaló a 2010. alapszolgáltatási szakmai napokról Közép-Magyarországi Regionális Szociális Módszertani Intézmény 1033 Budapest, Miklós u. 32. tel: 06-1-388-8920 e-mail: modszertaniintezmeny[kukac] maltai.hu web: www.maltai.hu/kmomodszertan Tartalom 1.

Részletesebben

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA A versenyzők előre elkészített kártyákat húznak az alábbi feladatokból: LAPRÓLOLVASÁSI KÉSZSÉGET MÉRŐ FELADAT: I. korcsoport Egyszólamú tonális dallam lapról éneklése max.

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

4. Tárogatós Világtalálkozó. Vay Ádám Kastélymúzeum. 2010. június 30. július 11.

4. Tárogatós Világtalálkozó. Vay Ádám Kastélymúzeum. 2010. június 30. július 11. 4. Tárogatós Világtalálkozó Vaja Vay Ádám Kastélymúzeum 2010. június 30. július 11. 12 A találkozó védnökei: Szőcs Géza, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Kulturális Államtitkára Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre. A pályázat célja... 2. Pályázásra jogosultak... 2. Tudományterület, kategória...

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre. A pályázat célja... 2. Pályázásra jogosultak... 2. Tudományterület, kategória... NEMZETKÖZI IGAZGATÓSÁG MAGYAR ÖSZTÖNDÍJ BIZOTTSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre Tartalom A pályázat célja... 2 Pályázásra jogosultak... 2 Tudományterület, kategória...

Részletesebben

Műhely. Ünnepi tévénézés. Naponta átlagosan min. 6 órát tévét nézők társadalmi csoporton belüli aránya

Műhely. Ünnepi tévénézés. Naponta átlagosan min. 6 órát tévét nézők társadalmi csoporton belüli aránya Műhely Ünnepi tévénézés Az év végi ünnepek - Karácsony, Újév és a kettő közötti időszak - a televíziós csatornák számára mindig komoly kihívást jelentenek, hiszen ezen időszak alatt a nézők különlegesen

Részletesebben

Vizuális informatika oktatás a szakképzésben (Visual Information Technology in Vocational Training)

Vizuális informatika oktatás a szakképzésben (Visual Information Technology in Vocational Training) Vizuális informatika oktatás a szakképzésben (Visual Information Technology in Vocational Training) Berke József - Tóth István Veszprémi Egyetem, Georgikon Mezõgazdaságtudományi Kar, 8360 Keszthely, Deák

Részletesebben

Regisztrációs adatlap

Regisztrációs adatlap Regisztrációs adatlap 1. A fesztivál hivatalos neve:.. 2. A fesztivál honlapjának címe:... 0 - nincs honlapcím 3. A fesztivál szervező hivatalos neve :.. címe: város.....utca házszám telefon száma: e-mail

Részletesebben

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum. 2013. október 3 24.

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum. 2013. október 3 24. Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 2013. október 3 24. október 3. Esterházy-palota (Győr, Király u. 17.) Mesterek és tanítványok 17.00 Prof. Dr. Winkler Gábor építésszel, egyetemi tanárral dr.

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 1.200.000 Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 1.200.000 Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 1.200.000 Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról A szakmai beszámoló és fotódokumentáció megtekinthető az alábbi linken: http://szinhaziintezet.hu/index.php?action=kiallitas&aid=55

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

A társaság levélcíme: 1364 Budapest, Pf. 107. ELTE BTK Folklore Tanszék E-mail: voigt@ludens.elte.hu, szemiotika@ludens.elte.hu, balazsge@due.

A társaság levélcíme: 1364 Budapest, Pf. 107. ELTE BTK Folklore Tanszék E-mail: voigt@ludens.elte.hu, szemiotika@ludens.elte.hu, balazsge@due. SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika konferenciákon él (Thomas Sebeok, 1996.) A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát" (Guadalajara, 1997.) A szemiotika napfényes filológia (Szépe György, 2002.)

Részletesebben

Akkreditáltak listája

Akkreditáltak listája Akkreditáltak listája Achilles Peklaris Athens Voice newspaper, Soul magazine Ambrus András PĂ cs.index Bakos Petra symposi-online közéleti kultúrmonitor Vajdaság www.symposion.org.yu Balassa Tamás Somma.hu

Részletesebben

A nevelés színterei és tényezői. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés színterei és tényezői. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés színterei és tényezői Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés színterei A nevelés színterei azok az egymással szoros kapcsolatban álló területek, amelyeken a nevelés célja által meghatározott feladatok

Részletesebben

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg.

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg. Nápolytól délre 2008. január 21-én nyílt meg Nicola Giuseppe Smerilli fotókiállítása Nápolytól délre címmel. A fotókat Olaszország legdélibb részének tájai, illetve Dante Marianacci Odüsszeusz a szélben

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

Kedves Orgonabarátunk! Tisztelettel megköszönjük regisztrációját!

Kedves Orgonabarátunk! Tisztelettel megköszönjük regisztrációját! Kedves Orgonabarátunk! Tisztelettel megköszönjük regisztrációját! Engedje meg, hogy pár sorban tájékoztassuk a tervezett fesztiválról és arról, hogy a rendezvény sikere és nívója érdekében, milyen módokon

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

David Popper élete és művészete

David Popper élete és művészete DLA doktori értekezés tézisei Mód Orsolya David Popper élete és művészete Témavezető: Dr. Batta András Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben

A Győri Fotóklub Egyesület 2012 es aktivitása A 2013-as esztendőben 55 éves Győri Fotóklub Egyesület a 2012-es évben szép sikereket ért el hazai és nemzetközi pályázatokon. A 2012-es esztendőben 4 klubkiállításunk

Részletesebben

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület MEGHÍVÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA és a ZSIGMOND KIRÁLY F ISKOLA GEOPOLITIKAI KUTATÓKÖZPONTJA tisztelettel meghívja Önt az OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTET K MAGYARORSZÁGON

Részletesebben