Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka"

Átírás

1 Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka Székhely: Szabadka, Strossmayer u.11. Telefon: / Fax: / Web: Mail: A Kar vezetése és szerkezeti felépítése Dékán : Prof.dr. Káich Katalin Dékánhelyettesek: - Prof. dr. Czékus Géza a tantárgypedagógia és a doktori iskola dékánhelyettese - Doc. dr. Ivanović Josip oktatás- és tudományügyi dékánhelyettes - Doc. dr. Takács Márta a nemzetközi kapcsolatok dékánhelyettese

2 Tanszékek: 1. Nyelvi, irodalmi és kommunikációs tanszék tanszékvezető: prof. dr. Silling István 2. Módszertani tanszék tanszékvezető: prof. dr. Czékus Géza 3. Művészetek és képességek tanszéke tanszékvezető: doc. dr. Lepeš Josip 4. Természettudományi és matematika tanszék tanszékvezető: doc. dr. Takács Márta 5. Társadalomtudományi tanszék tanszékvezető: doc. dr. Ivanović Josip A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar vajdasági, tartományi alapítású intézmény ben regisztrálták, és január 31-től az Újvidéki Tudományegyetem 14. karaként jegyezték be. Az MTTK az első magyar tannyelvű állami felsőoktatási intézmény Szerbiában. Küldetésnyilatkozat Célkitűzések A Kar megalakulást és munkáját az előzmények következtében nagy érdeklődés övezi a mai napig. A MTTK a vajdasági magyar tanítóképzés és óvónőképzés, és reményeink szerint a tanárképzés otthona kell, hogy legyen, mégpedig 21. századi infrastrukturális környezetben, és európai felsőoktatási minőségben. Céljai közül kiemelhetőek a következők: A MTTK olyan képzések fenntartását és indítását vállalja fel, amelyek a munkaerőpiacon munkalehetőséget biztosítanak a fiatal magyar vajdaságiaknak szülőföldjükön. Ez nem csak a tanító- és óvóképzést jelenti, hanem reményeink szerint a jövőben tanárképzést is, és olyan képzéseket, amelyekkel a végzősök a vajdasági magyar közintézményekben, szervezetekben minőségesen láthatnak el feladatokat (például a már lezajlott regionális rendezvényszervezői és a februárban induló média kommunikátori képzés után). Az MTTK továbbképzések szervezésével szeretné elérni, hogy a vajdasági, magyar nyelven oktató tanítók a bolognai rendszerű felsőoktatási rendszerben is minősítést nyerjenek (azaz végezzék el az akkreditált Bsc és Msc tanítóképzőt), és az oktatás folyamatos minőségét is biztosítani szeretné egyéb továbbképzésekkel. Az MTTK kiemelten foglalkozik azzal a szereppel, amit az anyanyelvi oktatás a multietnikus környezetben való megmaradásban betölt. Az MTTK mindent elkövet, hogy a kétszakos tanárképzés visszakerüljön a felsőoktatásba és újra megjelenjen az iskolák munkaköri leírásában, hiszen sok helyen csak így oldható meg az égető tanárhiány. Az MTTK célja, hogy az anyaországi és a régióban zajló oktatással kapcsolatos kutatási folyamatokba beépüljön. A tudományos kutatómunka az intézmény akkreditációja és jövője szempontjából rendkívül fontos, mert a közeljövőben az alapképzésen és a mesterképzésen túl az esetleges doktori és speciális felsőoktatási képzések beindításának alapfeltétele az oktatási témákhoz kapcsolódó kutatások folytonossága és az eredmények publikálása.

3 Az MTTK olyan kapcsolatrendszer kialakítására törekszik, amelynek segítségével régiós, anyaországi és a határon túli magyar oktatási intézményekkel közösen indítható tudományos kutató- és oktatói munka részesévé lehet a Kar, és megalapozza az esetleges jövőbeli közös oktatóprogramok beindítását is. A Kar szerepet vállal az olyan speciális módszertani kihívások kezelésében is, mint a speciális igényekkel rendelkező tanulók oktatása, felzárkóztatása, a tehetséggondozás, módszertan-korszerűsítés. Szakok Képzések A Karon az oktatás október 16-án indult. A 2006/2007-es tanévben a tanítók alapképzésének első évfolyamára 24 hallgató iratkozott be (BsC illetve BA képzés, 8 félév). A Karon tovább folytatták tanulmányaikat a zombori kar szabadkai tagozatára már korábban beiratkozott hallgatók, összhangban a bolognai folyamatokkal. A es tanévben beiratkozottak: - 35 elsőéves tanító (20 állami finanszírozásban, 15 önköltségesen) - 17 elsőéves óvóképzős (15 állami finanszírozásban, a többi önköltségesen) - 16 tanító módszertani mesterképzésen (az ígéretek szerint állami finanszírozású, de a költségvetésben még nem jelent meg, ezért a Kar egyenlőre finanszírozza a képzés költségeit oktatókat, eszközöket, stb. ) - 13 már aktívan dolgozó tanító és óvónő jár továbbképzésre, hogy megszerezze a bolognai rendszerű egyetemi oklevelet, és munkahelyét hosszú távon biztosítsa.

4 Az évfolyamokat összegezve a Karnak kb. 190 aktív hallgatója van, és kb hallgató diplomázik évente. A Kar más karokkal együttműködve tervezi módszertani doktori iskola indítását ben a MTTK a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézetével közösen szakirányú továbbképzést indított, s tizenhárom egyetemi diplomával rendelkező fiatal megszerezhette a regionális rendezvényszervezői oklevelet februárjában kezdődnek az előadások a második közösen indított szakon: idén médiakommunikátori képesítést szerezhetnek másoddiplomaként a hallgatók. A képzést úgy integráljuk az alapképzésünkbe, hogy néhány negyedéves MTTK-s hallgató is már két diplomát szerezhet a Karon. Akkreditáció A Kart tavaszán akkreditálta a Szerbiai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Bizottság (a szerbiai MAB ). Akkreditálták továbbá a 8 féléves tanítói alapképzést és 8 féléves óvóképzést (ugyancsak Bsc), valamint a 2 féléves módszertani mesterképzést. Az akkreditáció költségeit, valamint az akkreditáció egyes követelményeinek a teljesítését (informatikai rendszer, oktatói háttér, szakirodalom) a Kar fedezte, jórész anyaországi támogatásokból, illetve a Kiemelt Nemzeti Intézményként kapott támogatásból. Ahhoz, hogy a fenntarthatóság követelményeinek a Kar eleget tegyen, újabb oktatási programok akkreditálás tervezi 2010-ben. Ehhez továbbra is meg kell őrizni a minősített,

5 teljes munkaidőben dolgozó oktatatók arányát, illetve vendégtanárokat kell hívnia a Karnak a lebonyolításhoz. A tervezett programok: - a sajátos igényekkel rendelkező tanulók oktatása és felzárkóztatás (nagy a hiány vajdasági magyar szakemberekből), - polgári- illetve vallási nevelés (az oktatási program része, magyarul nincs ezzel kapcsolatos akkreditált továbbképzés) - választható tárgyak oktatása alsóban (az oktatási program része: informatika és játék, kézművesség, ) - iskola-manager Körülmények A Kar a várostól 99 évre kapta használatra a Sárga Ház épületét, és a gyakorlatilag teljesen tönkrement épületből kellett egy, a kor követelményeinek megfelelő intézményt létrehoznia. Kisebb-nagyobb összegű anyaországi, tartományi és városi támogatások segítségével (3 év alatt) mára a pillanatnyilag folyó képzések infrastruktúráját biztosító környezetet sikerült kialakítani. Az oktatás 2006-ban 3 tanteremben indult, ma 5 terem, továbbá számítógépes, képzőművészeti és biológia labor és egy reprezentatív díszterem áll a hallgatók rendelkezésére. Az elkövetkezendő időszakban a tanári fogadó- és dolgozószobák kialakítására kerül sor, mert csak egy közös tanári szobánk van, és frissítésre szorul a műszaki-informatikai felszereltség is.

6 Finanszírozás A Kar szerbiai alapítású felsőoktatási intézmény, tehát a költségvetésének állami támogatottsága az ebbe a kategóriába tartozó intézményeknek megfelelő. Ugyanakkor a kis hallgatói létszám miatt a teljes költségvetés biztosításához elengedhetetlen volt és lesz az anyaországi támogatás és a pályázati tevékenység. A Kar a szerbiai költségvetési forrásokat és az anyaországi támogatásokat szerbiai pályázható forrásokkal, továbbá az elmúlt időszakban regionális EU-s pályázati forrásokkal (IPA) próbálja folyamatosan kiegészíteni. A Kar tervezetten és célirányosan használta fel a Kiemelt Nemzeti Intézményként, és a Szülőföld Alapból elnyert támogatásokat (évi 5-6 nyertes pályázat), és azokat a jövőben is szeretné megpályázni és elnyerni, minden esetben programokkal és valós tevékenységgel alátámasztva a pályázati anyagot. Az elmúlt 3 év tapasztalatai, és a jelenlegi gazdasági helyzet alapján elmondható, hogy a fenntarthatóság, minőség és a fejlődés csak az említett két támogatási forrás megőrzésével biztosítható. Elnyert pályázatok: Szülőföld Alap (tanterem-berendezések, vendégtanárok honoráriuma, első Évkönyv kiadása) Magyar Tudományos Akadémia - prof.dr. Káich Katalin projektuma: Az identitástudat kialakítása, irodalom, kultúra, nyelv és nevelés - Szülőföld Alap (lépcsőház befejezése, vendégtanárok, tanulmányutak realizálása) től a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kart Nemzeti Jelentőségű Intézménnyé nyilvánították Szülőföld Alap (oktatási segédanyagok bővítése, akkreditáció megvalósítása, vendégtanárok, tanulmányutak) - Miniszterelnöki Hivatal (testösszetétel-mérő eszköz, mester szak megindítása) - Szülőföld Alap - a 2. nemzetközi tudományos konferencia - A tanítóképzés jövőképe - támogatása - Szülőföld Alap A vajdasági magyar pedagógusok felzárkóztatása a modern oktatási rendszerbe (ECDL-tanfolyamok)

7 - Szülőföld Alap A vajdasági magyar oktatók az élethosszig tartó oktatás folyamatában - Szülőföld Alap Regionális rendezvényszervezési felnőttképzési program egyeztetése és kísérleti indítása (Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karral benyújtott közös pályázat) - Szülőföld Alap Működési és beruházási támogatás (Interaktív smart tábla vásárlása, új tentermek felszerelése, tanfelszerelés modernizálása) Magyar Tudományos Akadémia - A kölcsönösség színpadtere színháztörténeti tanulmányok - Matica Srpska: Délszláv színpadi művek a vajdasági magyar színpadokon ( ) 2004-től - Miniszterelnöki Hivatal működési támogatás (óvóképző szak indításával járó kiadások, európai szintű felsőoktatás fenntarthatósága) - Szülőföld Alap 3. nemzetközi tudományos konferencia Az esélyegyenlőség és felzárkóztatás vetületei az oktatásban - Szülőföld Alap Vajdasági magyar tehetségháló pedagógusok és tanítóhallgatók felkészítése - Szülőföld Alap Tankönyvsorozat a MTTK hallgatói és régió gyakorló pedagógusai számára - Szülőföld Alap Médiakommunikátor szak indítása (Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karral benyújtott közös pályázat)

8 Tudományos műhelyek, műhelyvezetők, doktorképzés Műhelyek: 1. A Szerb Tudományügyi Minisztérium által támogatott tudományos projektum: Kód, kultúra, irodalom, régió projekrumfelelős: prof.dr.-káich Katalin Projektumhordozó: Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Tanszék 2. A Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia és a Vajdasági Tudományos és Fejlesztési Titkárság (Minisztérium) által támogatott projektum: Döntéshozatali matematikai modellek és alkalmazásaik bizonytalan feltételek mellett -témavezető Dr Pap Endre, a Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia elnöke. Tervezett és folyó kutatási témák, tevékenységek: A szabadkai MTTK, a vajdasági magyar tanítóképzés anyaintézménye, évi rendszerességgel tudományos konferenciasorozatot indított 2007-ben a régió és a Kárpátmedence anyaországi és határon túli magyar tannyelvű tanító- és tanárképzők oktatói és munkatársai részére. A konferencia tanácskozásai elősegítik a modern oktatási irányzatokhoz való csatlakozást, és hozzájárulnak az egyetemes magyar oktatás színvonalának emeléséhez. A tanácskozásokon elhangzott előadásokat és kutatási eredményeket az MTTK szerkesztésében gyűjteményes kötetben teszi közzé, megfelelő példányszámban, hogy azok eljuthassanak a gyakorló tanítókhoz és tanárokhoz is a Vajdaságban bárhova. Az első konferencián 2007-ben 26, 2008-ban 54, 2009-ben 87 előadás hangzott el, magyar, szerb és angol nyelven, és a konferencia nemzetközi minősítést kapott (7 országból voltak jelen a résztvevők). Tudományos tanácskozások Az MTTK 2007 óta minden évben nemzetközi tudományos tanácskozást szervez. A tanácskozásokról megjelent gyűjteményes kötetek magyar, szerb, hovát illetve angol nyelvű tanulmányokat tartalmaznak, melyek fontos szakmai források a tanítóképzéshez A tanítóképzés egykor és ma című konferencián 33-an vettek részt három országból A tanítóképzés jövőképe címmel megrendezett konferencián 68 előadás hangzott el, négy országból érkeztek előadók ben Az esélyegyenlőség és a felzárkóztatás vetületei az oktatásban témájú tanácskozásunkra 103 résztvevő érkezett hét országból

9 Egyéniségek (tudomány, oktatás) Prof. Dr. Káich Katalin, egyetemi rendes tanár, dékán a Vajdasági Színházmúzeum életműdíja a Vajdasági Egyetemi Tanárok Egyesületének életműdíja A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje Doc. dr. Takács Márta, egyetemi docens, dékánhelyettes a Budapesti Műszaki Főiskolán (Óbudai Egyetem) az év kutatója alkalmazott matematikai tudományokban Nemzetközi kapcsolatok szerződések, uniós projektek, munkakapcsolatok, múlt jelen jövő Magyarországi kapcsolataink: Aláírói vagyunk a Környező országok magyar nyelven felsőoktatást végző intézményeinek fóruma szándéknyilatkozatnak Debrecenben Számos együttműködési szerződést írt alá a Kar magyarországi, horvátországi valamint szlovákiai karokkal (a következő pontban kerülnek felsorolásra), s tervben van a kapcsolatok kiszélesítése (az erdélyi, s a felvidéki egyetemekkel is felvettük a kapcsolatokat) Vajdaságban és külföldön is számos civil szervezettel, egyesülettel, intézménnyel tart fenn aktív kapcsolatot az MTTK Uniós pályázaton (IPA projektumon) vettünk részt az Eszéki Tanítóképző Egyetemmel, a bajai Eötvös József Főiskolával, valamint Szeged Város Önkormányzatával és a Juhász Gyula Pedagógusképző Karral

10 Magyarországi kapcsolatok, kárpát-medencei külső kapcsolatok 1. Szerbia Zombori Pedagógiai Kar Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium 2. Magyarország Szegedi Egyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar (közös képzések, diákcsere, tanárcsere, IPA projektum) Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (doktori iskolába járnak oktatóink, tanárcsere) Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar (közös tudományos lap kiadása Módszertani Közlemények, diákcsere) Szent István Egyetem szarvasi Pedagógia Kar (tantárgypedagógiai fejlesztés) Bajai Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás (diákcsere, IPA) 3. Horvátország J. J. Strossmayer Tudományegyetem Tanítóképző Kar (diákcsre, tanárcsere, közös tanulmányi utak, tantárgyfejlesztés, IPA) 4. Szlovákia Sellye János Egyetem Tanárképző Kar (tantárgyfejlesztés, programegyeztetés) Kutatási projektek től a tervek: mindenekelőtt a tantárgypedagógia különböző területeivel kapcsolatos felmérések elkészítése és a felmérések alapján a konkrét feladatokat megtervezése és kivitelezése.

11 Tervek, jövőkép A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar szándékában áll - amint a szerbiai törvények lehetővé teszik -, hogy beindítsa a kétszakos képzést amely osztálytanítói illetve általános iskolai tanári képesítést biztosítana mindenekelőtt a következő tantárgyakra vonatkozóan: - szerb nyelv mint környezetnyelv - idegen nyelvek - zenei nevelés - testnevelés - képzőművészeti nevelés - polgári nevelés - gyógypedagógia - ökológia - felnőttképzés - természettudományos alapismeretek Terveink között szerepel még: speciális képzés formájában lehetővé tenni azokat a képesítéseket, melyek a sajátos nevelést igénylő gyermekekkel való foglalkozás szakszerű ellátását biztosítják az iskolai menedzserképzés tehetséggondozás a már megkezdett szakirányú továbbképzési programokat is fel szeretnénk vállalni az elkövetkezőkben, amelyeket eddig a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézetével realizáltunk: a regionális rendezvényszervezői képzést, illetve a médiakommunikátor képzését.

Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar MTTK Szabadka FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. Szabadka, 2013. február

Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar MTTK Szabadka FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. Szabadka, 2013. február Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar MTTK Szabadka FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Szabadka, 2013. február Beköszöntő KEDVES ÉRETTSÉGIZŐ ÉS ZÁRÓVIZSGÁZÓ TANULÓK! Szeretettel köszöntünk Titeket a Magyar

Részletesebben

Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar MTTK Szabadka FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. Szabadka, 2013. február

Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar MTTK Szabadka FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. Szabadka, 2013. február Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar MTTK Szabadka FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Szabadka, 2013. február 2 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Kiadó: Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka

Részletesebben

Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar MTTK Szabadka FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. Szabadka, 2012. február

Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar MTTK Szabadka FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. Szabadka, 2012. február Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar MTTK Szabadka FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Szabadka, 2012. február 2 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Kiadó: Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4.

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. A Műszaki Kar szervezetfejlesztési folyamata... 9 2.

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011. "Pannon modell" 2.1.2. Oktatási stratégia Kaposvári Egyetem

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011. Pannon modell 2.1.2. Oktatási stratégia Kaposvári Egyetem "Pannon modell" Kaposvári Egyetem Készítették: Bencéné Dr. Fekete Andrea, Ph.D. Dr. Bokor Árpád, Ph.D. Dr. Csonka Arnold, Ph.D. Dr. Kovács Zoltán, Ph.D. Simonné Dr. Pallos Piroska, Ph.D. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A pedagógusképzés intézményesített komparációja

A pedagógusképzés intézményesített komparációja Horváth Kinga A pedagógusképzés intézményesített komparációja Magyarországon 2000. január 1-ig 14 önálló főiskolán, és 3 tanárképző főiskolai karon képeztek tanítókat. Az integráció során 8 intézmény,

Részletesebben

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet 26. évi beszámoló szöveges indoklása Budapest, 27. február 28. (Szabó Ágnes) gazdasági főigazgató helyettes (dr Lauter Éva) főigazgató 1 Tartalomjegyzék oldal I.

Részletesebben

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10.

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Balog Zoltán Emberi Erőforrások Minisztere részére Klebelsberg Intézményfenntató Központ 1051 Budapest Nádor u. 32. KLIK Személyügyi Főosztály Tárgy: Intézményvezetői

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

MAGYAR NEMZETI TANÁCS MAGYAR NEMZETI TANÁCS OKTATÁSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2010 2016. 2010. szeptember I. BEVEZETŐ A vajdasági magyarság megmaradását, egyenrangúságát és gyarapodását évezredes szülőföldjén mindenekelőtt a közösséget

Részletesebben

A felsőoktatást célzó programok értékelése

A felsőoktatást célzó programok értékelése A felsőoktatást célzó programok értékelése Esettanulmányok értékelési zárójelentés II. kötet 2013. február 28. Készítette: Mike Károly [HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő Magyari Donát [HÉTFA 7. LOT] Remete

Részletesebben

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10.

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10. INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/15 (Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2015. július 10. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

pi-net konferencia 2013

pi-net konferencia 2013 pi-net konferencia 2013 Nemzeti Tudományos Kerekasztal π-net A jövő tudósgenerációjának helyzete és a kihívásai a határon túli oktatás és tehetséggondozás szempontjából Szerkesztők: Dr. Czene Gréta, Morvai

Részletesebben

A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA. Útmutató a szakmában dolgozók számára

A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA. Útmutató a szakmában dolgozók számára A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA Útmutató a szakmában dolgozók számára Magyar nyelven szerkesztette a Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete VAGOE Nemzetközi Szerkesztő Csapat Loreni Baciu,

Részletesebben

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról HÍRLEVÉL /40. Magyar Szakképzési Társaság Alapítva: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2005. évi tevékenységéről Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL A Tanács tevékenységének stratégia mentén megvalósult területi programjai 2014-ben A Magyar Nemzeti Tanács stratégiái az elmúlt

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE A SZOLNOKI FŐISKOLA 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE I. BEVEZETÉS A Szolnoki Főiskola 2008-ban is két fakultással folytatta működését. Üzleti Fakultás (Szolnok), valamint

Részletesebben

számban határon túli tagozatok munkájáról tagjaink és az érdeklődök. A gyorsabb és hatékonyabb információáramlás

számban határon túli tagozatok munkájáról tagjaink és az érdeklődök. A gyorsabb és hatékonyabb információáramlás HÍRLEVÉL /41. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2006. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2006. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

J/11399. számú JELENTÉS

J/11399. számú JELENTÉS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/11399. számú JELENTÉS a Bethlen Gábor Alap 2012. évi tevékenységéről és működéséről Előadó: Dr. Semjén Zsolt tárca nélküli miniszter Budapest, 2013. május 1 JELENTÉS a Bethlen Gábor

Részletesebben

AZ ERDÉLYI MAGYAR KÖZÖSSÉGET SZOLGÁLÓ MAGÁNEGYETEM

AZ ERDÉLYI MAGYAR KÖZÖSSÉGET SZOLGÁLÓ MAGÁNEGYETEM JÁNOS-SZATMÁRI SZABOLCS HORVÁTH GIZELLA TOLNAY ISTVÁN AZ ERDÉLYI MAGYAR KÖZÖSSÉGET SZOLGÁLÓ MAGÁNEGYETEM A NAGYVÁRADI PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM 83 A Partiumi Keresztény Egyetem története abból a felismerésből

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS HELYZETE, A BOLOGNAI FOLYAMAT AUSZTRIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON. A STRATÉGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÉT ORSZÁG KÖZÖTT

A FELSŐOKTATÁS HELYZETE, A BOLOGNAI FOLYAMAT AUSZTRIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON. A STRATÉGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÉT ORSZÁG KÖZÖTT Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció Levelező Szak EU Kapcsolatok Szakirány A FELSŐOKTATÁS HELYZETE, A BOLOGNAI FOLYAMAT AUSZTRIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON. A STRATÉGIAI

Részletesebben

Gábrity Molnár Irén 1 : Oktatásszervezés a Vajdaságban

Gábrity Molnár Irén 1 : Oktatásszervezés a Vajdaságban Gábrity Molnár Irén 1 : Oktatásszervezés a Vajdaságban A piackutatás előzményei A SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar megbízásából a szociológiai kutatócsoport (egy tanár-kutatáskoordinátor és egy munkatársa,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés)

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR 2007/10/XI/3.sz. MAB határozat 2007. december 7. 1 NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM

Részletesebben

Magyar. felsõoktatási intézmények

Magyar. felsõoktatási intézmények Magyar felsõoktatási intézmények 2008 Bevezetõ Kedves Olvasó! Kérem, fogadja szívélyes üdvözletemet a Magyar Rektori Konferencia nevében! Szervezetünk a felsõoktatási intézmények képviseletére, érdekeinek

Részletesebben

A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE

A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE 1959-2009 Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. Felelős kiadó: Fusz GYÖRGY és az Óvó- és Tanítóképző Karok

Részletesebben

BEVEZETÉS ÚJ TÉZISEK A FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJÁBAN

BEVEZETÉS ÚJ TÉZISEK A FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJÁBAN A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkársága konzultációt kezdeményez az új felsőoktatási törvény koncepciójáról. A tervezetet az államtitkárság vitaanyagnak szánja, melyhez december

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZABÁLYZATAI Ikt.szám: 464/1300/1-2/2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1-2. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege Debrecen 2011. december

Részletesebben

Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló

Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló (1) Az Európai Bizottság Egész életen át tartó programja Magyarországon 2009. Éves beszámoló Impresszum:

Részletesebben

2012. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2012. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2012. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Budapest, 2013. április TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló... 4 I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása)... 5

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2014 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2013-as kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben