BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7."

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYE JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent stván tér 7. kt. sz.: vm 208-7/2010. Előadó: Tarné Stub.er Éva Mell.: 4 db Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) E-maii: NYLVANOS ÜLESnapirencije A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: Könyvvizsgálói megbízás Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Véleményező: Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlésének május 27. napján tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlése a 184/2010. (. 19.) közgy. határozatával döntött arról, hogy pályázatot ír ki az önkonnányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátására. A pályázati felhívás a Csabai Mérleg április 8-ai számában, valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város intemetes honlapján megjelent. A pályázat benyújtására rendelkezésre álló 30 napos határidőn belül 4 pályázat érkezett, amelyek az előterjesztés mellékletét képezik. A pályázók a következők: 1. KSZ. 98. nfonnációs, Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyóújfalu, Tardy utca 1. szám 2. Pasarét Auditor Kft., 1173 Budapest, 527. utca 3. szám 3. Krizsán és Társai Könyvvizsgáló, Adó és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. szám 4. Cséffai János, 5600 Békéscsaba, Mogyoró utca 22. szám A pályázatok felbontását követően megállapítást nyert, hogy a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek valamennyi pályázat megfelelt, minden pályázó csatolta a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó éves munkaprogram-tervezetét, valamint a könyvvizsgálati módszerek ismertetését. Valamennyi pályázó benyújtotta szakmai önéletrajzát, a szükséges dokumentumokat és nyilatkoztak az összeférhetetlenségről. A hivatkozott közgyűlési határozat a könyvvizsgálói pályázatok előzetes értékelésével a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottságot bízta meg.

2 2 A Bizottság május l7-ei ülésén megtárgyalta a napirendet és az összes körülmény mérlegelését követően a beérkezett pályázatok közül 4 igen, egyhangú szavazattal javasolja a Közgyűlésnek, hogya Krizsán és Társai Könyvvizsgáló, Adó és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. szám) megbízását a meghirdetett l éves időtartamra ,- Ft + ÁFA megbízási díjért. Kérem a Tisztelt Közgyűlést a napirend megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Pénzügyi és Gazdasági Osztály. HATÁROZAT JAVASLAT: l. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a beérkezett pályázatok alapján a könyvvizsgálói feladatok ellátásával július hó l. napjától június hó 30. napjáig terjedő időszakra - a Krizsán és Társai Könyvvizsgáló, Adó és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. szám bízza meg havi ,- Ft + ÁFA megbízási díjért. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert, hogy a Krizsán és Társai Könyvvizsgáló, Adó és Pénzügyi Tanácsadó Kft.-vel megbízási szerződést kössön a könyvvizsgálói feladatok ellátására. A közgyűlés felhatalmazza egyűttal a polgármestert, hogy a pályázat eredményéről a pályázatot benyújtókat értesítse. Felelős: Határidő: Vantara Gyula polgármester 20 l O. június 30. Békéscsaba, május 19. Vantara Gyula polgármester Ellenjegyzés: JOgi:~. / P,... enzugyl: 'l~ oo'

3 KRZSÁN ÉS TÁRSA KÖNYVVZSGÁLÓ, ADÓ- ÉS PÉNZÜGY TANÁCSADÓ KFT 5600 Békéscsaba, Bogárbázi sétány 13. sz. TelefonlFax: 66/ Mobil: 06-30/ ; E-maii: ej PÁLYÁZAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által meghirdetett Könyvvizsgálói feladatok ellátására Békéscsaba, május 3. Készítette: Krízsán Miklós ügyvezető bejegyzett könyvvizsgáló

4 2. A könyvvizsgáló feladatai Az Ötv. 92/A-D. -ában foglalt feladatok ellátása. Az államháztartásról szóló évi XXXVl1. törvény 82. -ában foglalt feladat ellátása. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (X. 24.) Korm. rendelet 46. -ában foglaltak végrehajtása. Eseti megbízással más gazdasági kihatású előterjesztések véleményezése. A könyvvizsgálatra vonatkozó általános követelményekre, a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokra, az államháztartás szervezeteinek könyvvizsgálatára érvényes kamarai módszertani útmutatásokra és az önkormányzati sajátosságokra tekintettel elvégzi a könyvvizsgálatot. Munkáját a jó szakember gondosságával, hatékonyan, a hazai és a nemzetközi könyvvizsgálati standardoknak megfelelően végzi és az ehhez igazodó technikákat, módszereket alkalmazza. A megbízó által rendelkezésre bocsátott adatok és információk alapján, a hatályos jogszabályok ismeretében, azokat megtartva és alkalmazva végzi munkáját és határidőre elkészíti írásos véleményezéseit, jelentéseit. A megbízóval a feladatok ellátása során egylittműködni, a vizsgálatok egyes fázisait a megbízóval szlikség szerint egyeztetni, a könyvvizsgálatról - a megbizó kérésére - menet közben a szlikséges tájékoztatást megadni. A tudomására jutott adatokat és információkat bizalmasan, a titokvédelemnek megfelelően kezeli. 11. A könyvvizsgálat tervezése A könyvvizsgálat megtervezése magában foglalja a megbízásra vonatkozó átfogó könyvvizsgálati stratégiai és könyvvizsgálati terv kidolgozását, aminek célja a könyvvizsgálati kockázat elfogadhatóan alacsony szintre történő csökkentése.

5 3 Úgy tervezi meg a könyvvizsgálatot, hogy az valószínűsíthetően feltárja a közzétételre kerülő éves beszámolóban az esetleges szabálytalanságokból eredő jelentős híbákat, de a könyvvizsgálat fó célja nem a szabálytalanságok és a hibák teljes felderítése, hanem az, hogy megfelelő alapot nyújtson a közzétételre kerülő éves beszámolóról, illetve a véleményezési körébe tartozó előterjesztésekről adott könyvvizsgálói záradékhoz/véleményhez. Az átfogó könyvvizsgálati feladatok meghatározása: >- A megbízás hatókörét meghatározó olyan jellemzők megadását, mint pl. az alkalmazott pénzügyi beszámoló-készítési alapelvek, specifikus beszámoló-készítési követelmények. >- A megbízás jelentéstételi célkitűzéseinek meghatározása a könyvvizsgálat ütemezésének és a szükséges kommunikáció jellegének megtervezése érdekében, például az évközi és a végső jelentések határidőinek, valamint a vezetéssel és az irányítással megbízott személyekkel folytatandó megbeszélések fontosabb időpontjainak a meghatározása. >- Azoknak a fontos tényezőknek a figyelembe vétele, amelyek a megfelelő lényegességi szintek meghatározása és a pénzügyi beszámoló készítéséhez kapcsolódó információk összegezése. Az önkormányzat tervezés, beszámolás jogszabályok által előirt menetrendjéhez igazodó tervezési feladatok: ~ Folyamatos könyvvizsgálat végzésekor a beszámoló felülvizsgálati határidejének megállapítása az önkormányzati törvényben és az államháztartási törvényben meghatározott nyilvánosságra hozatal és a képviselő-testület elé történő előterjesztés időpontjának betartása. ~ A költségvetési rendelettervezet véleményezési kötelezettsége miatt a rendelettervezet felülvizsgálatának időpontját, a képviselő-testület elé terjesztés határidejét figyelembe véve kell meghatározni. ~ Az éves beszámoló felülvizsgálatát végző könyvvizsgálatok határidejének megállapítása a nyilvánosságra hozatal (közzététel) és a képviselő-testület megjelölése. elé terjesztés időpon\jának

6 4 ~ A zárszámadási rendelettervezet felülvizsgálatának időponiját a képviselő-testület elé terjesztés határidejét figyelembe véve kell meghatározni.. A könyvvizsgálat módszere A könyvvizsgálatot a sorszámozott Magyar Nemzeti Standardokban foglaltak figyelembe vételével kell elvégezni. Erre kell építeni a teljes könyvvizsgálat végzésének módszerét. Békéscsaba, május 3. KRZ.SAN és TARSA Könyvvizsgáló, Adó és Pénzügyi Tanácsadó i<~:,";6:"(' r;~lk,~s.::5n1ja Bogér~1?Z; sólóny 13. l Krizsán Mi ügyvezető bejegyzett könyvvizsgáló Mellékletek: Jegyzék szerint

7 Mellékletek jegyzéke a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által meghirdetett Könyvvizsgálói pályázathoz főiskolai oklevél másolat, könyvvizsgálói oklevél másolat, könyvvizsgálói igazolvány másolat, cégkivonat másolat, önéletrajz, a Kft. könyvvizsgálói igazolás másolat, igazolás költségvetési minösítésre másolat, nyilatkozat az Ötv. n/b. (2) bekezdésére nyilatkozat árajánlatra Békéscsaba, május 3. KR2"SAN és TÁRSA Könyvvizsgáló, Adó és?énzügy: Tanácsadé Kf~. 560C: 8ékéscsaba, 8ogá~héi sétány 13.

8 '.,,. fflú1~~ OKLEVÉL.,::~~y",{:~i~,:~:. -".;.t-::;" Ezt az Okl::~: :~~~~~~~"_-~ JlBZJiíJl.Mna..t5L_ szlímára dllított~k aki.12~, évben _{l.olf!l!lúljq: hó _.3n._napjch..J!2azf/J;.aq:q«.L m_ vá1'osban (községben) J.J= fl-:t.~_ megye'ben --"J~[J=-orszag 1n/>~. 'ban ~~1~1"itt:1~:\ ki, született és azfgfi-5lllanévtől az.12m-.m<danévig terjedő.. 0.;. '~'"'' időben a..:iáirwddi CJ};.LJwh. ~~:~l(7~t ".,', ~ ~",,' ~ A. Tü r. sz. Nyomell. 3i V. l OOO db AUami l'yomda !5. tanulmányi kötelezettsége inek eleget tett. Az Állami Vizsgáztató Bizottságnak_f2ifi.évi. ~ P. H. tpa' / AAWJL J _ :;r, ~V;',g. j,. d~~ J"ulia,.:r-----hó _d_-i. határozata alapján nevezettel ~ _ -',!~~l.:::~_,kö. OaŐ. ak.- ~'=ót.::!~_ ----'/?-l---,r-"?:--- onyilvánítjuk. UOUizsi4/áik!iZd!.'a:ftZJ'~ ta!fd.la $u-'ú!j'ml_, 19_ P..b,_ évi.,jlll.úu_hó _~ n. '"4 '\. _ Ú9-ÁA.'-f-' -'-\9A ~\ "R;;;;';-iiJikcir -;~;;a~6)- \

9 !.,~ ' <:~/'~)~"~; -\ KÖNYVVZSGÁLÓ OKLEVÉL Szám: O/J982, A Számviteli Képesítő Bizottság.<:,;';;>""i :;..:':::,,,::l;';t~ :! l... okleveles kőnyvvizsgálókalképesítő..", vizsgabizottsága 'tanúsítja, hogy ",...::~\,- ~;;;"~~:~~graíi:} '... : ;.".....' "'.... :". ;';',:' ~'" \.l(rtzii;'fl /,!i;"/(ji. :. aki /1133, "'évben /1Qycmóer' hó'.30 napján.,. l Jogi ismeretek lvépgazdas~gite~vezés Állami költségvetés és államszámvitel Ágazati számvitel és beszámoló Ogyvilelszervezés Ellenőrzés /fjzo'frf!ll/(istul.. ;(ÓUJJfJse11 született, az okleveles könyvvizsgálói vizsgán megfelelt i i " "1:'" :~~". {;i\: :. ~.:: " Budapest, 196L évi dpn//s.hó-li-napján. Orlap sorszáma!ijl ~-=~~

10 NÉV,,Krizsán Miklsis ".NYJA NlWL:: SZülEnis lia); Kriván Rozála Mczóhegyes SlÜl.E:n?'S ldó: TAGS'\'9 1.OAZOLVANY:;%,'\-1A; SOl~~ZÁM: - -,'0 ~._.. _._.._... "... ( '!,...~ MAGYAR KÖNYvvZSGÁLÓ1 KAMAllA KÖNYVVZSGÁLÓ GAZOLVÁNY A' MAGYAR KÖNYVVli'..SOÁLÓ KAMA{ARÓL. ES A KÖNYVVZSGÁLÓ11 ~VÉKENYSllGRÖL SZÓLÓ ÉV LV, TÖRVÉNY 10. li () nekezdéseala'j~n Krizsán Miklós JtÉSz(m.~t\L GAZOLVÁNYT KADTA. '-~. EZEN GAZOLVÁNY TULAJDONOSA KÖNYVVZSGÁLÓi TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE JOGOSULT ÉS A.. UEJEGYZE-T'l' KÖNYYVi'--SGÁ1.Ó" CMbi HASZNÁLHATJA. ÉRVÉNYESl99B. áprius l-lől -i.~.i.-.l jaláiras

11 .--(..m''t.\, gazságügyi és Rendészeti Minisztérium -:."; Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közremüködő Szolgálat Budapest, Kossuth tér 4. ". -!..-,-.1."...:.: '..'.-:" "-. :-. - ;". -.' :_~':::'~"--' ~~;~~~~ ~~~~-:. ;. / Cégkivonat A Cg cégjegyzél<számú KRZSÁN és Társai Könyvvizsgáló, Adó és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségü Társaság (5600 Békéscsaba, Bogárházi st. 13.) cég aprilis 21. napjan hatályos adatai a következök:. Cégformától független adatok 1. Általános adatok Cégjegyzékszám: Cégforma: Korlátolt felelösségü társaság Bejegyezve: 1997/11/24 2. A cég elnevezése 2/1. KRZSÁN és Társai Könyvvizsgáló, Adó és PénzOgyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Halá/yos: 1996/11/ A cég rövidített elnevezése 3/1. KRZSÁN és Tarsai Kft. Halá/yos: / A cég székhelye S/ Békéscsaba. Bogárházi st. 13. Hatá/yos: 1998/03/ A létesítö okirat kelte 8/ november 1. Hatá/yos: 1996/11/ / március 6. Hatályos: 1998/03/ / március 20. Halá/yos: 2000/05/ / június 24. A változás /dópontja: 2008/06/24 Bejegyezés kelte: 2008/08/21 Hatá/yos: 2008/06/ / július 28. Bejegyezés kelte: 2008/08/21 Hatá/yos: 2008/08/ A cég tevékenysége 9/8. Ozletviteli. egyéb vezetési tanacsadás A változás d6ponlja: 2008/06/24 Bejegyezés kelte: /28 Halá/yos: 2009/02/ /9. Oktatást kie9észitö levékenység A változás idóponlja: 2008/06/24 Bejegyezés kelte: 2009/02/28 Hatá/yos: 2009/02/ /10. Számviteli, kőnywizsgálói, adószakértöi tevékenység Főtevékenység. A változás idóponlja: 2008/06/24 Bejegyezés kelte: /28 Halá/yos: 2009/02/

12 10. 10/ /2. A mül<ödés befejezésénel< idöpontja határozatlan Hatályos: 1996/11/01... A cég jegyzett tőkéje lmegnevezés Összeg Pénznem Pénzbeli hozzájárulás Ft Nem pénzbeli hozzájárulás O Ft J Összesen Ft 1 azaz hárommillió Fl. Halályos: 2000/05/ / / / / / /2. A képviselet módja önálló Hatályos: 1996/11/01... A képviseletre jogasul(tak) adatai Krizsan Miklós ügyvezető (an.: Kriván Rozália) 5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. A képviselet módja: önálló Jogviszony kezdete: 2008/06/24 A változás /dóponlja: 2008/06/24 Bejegyezés kelte: 2008/08/21 Halályos: 2008/06/24... Annak a kamarának a megnevezése, melynek a cég tagja Magyar Könywizsgálói Kamara Kamarai azonosft6szám: Hatályos: 2000/05/19... A cég statisztikai számjele Bejegyezés kelte: 2008/01/18 Hatá/yos: 2008/01/01... A cég adószáma Adószám: Halályos: /19... A cég pénzforgalmi jelzöszáma A számla megnyitasának dátuma: 2008/01/01. A pénzforgaimi jelzőszámot a CB Bank Zrt. Szeged lii. Fiók(5600 Békéscsaba, Bartók Béla úl 19) kezeli. Cégjegyzékszám: ( l Bejegyezés kelte: 2008/02/12 Közzétéve: 2008/03113 Hatályos: 2008/02/ Cégformától függő adatok 1. A tag(ok) adatai 1f1. Krizsán Miklós (an.: Kriván Rozália) 5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-01. A tags8gi jogviszony kezdete: 1996/11/01 A változás idóponlja: 2008/06/24 Bejegyezés kelte: 2008/08/21 Hatályos: 2008/06/ /8. Krizsán Miklósné (an.: Kliment Z. lona) 5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. A tagsági jogviszony kezdete: 1996/11/01 A változás idóponfja: 2008/06/ ,

13 8ejegyezes kelte: 2008/08/21 Hata/yos: 2008/06/ /9. Péterné Krizsan Timea (an.: Achim Anna) 5800 Békéscsaba, Kastély ulca 7/1. A tagsági jogviszony kezdete: 1996/11/01 A valtozas időpontja: /24 8ejegyezés kelte: 2008/08i21 Hata/yos: 2008/06/24... KészOlt: :09 A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában Microsec Kft. adaffovabbitó szolgatató megegyeznek a cégnyilvántartó rendszer adataival. AXA nformációs és PénzOgyi Kft. irm aecr disztribútor

14 ÖNÉLETRAJZ Krizsán Miklós Mezőhegyesen, november 30-án születtem. Szüleim már nem élnek. skoláimat Mezőhegyesen, Makón (kereskedelmi szakközépiskola) és Budapesten (Számviteli Főiskola) végeztem. A könyvvizsgálói oklevelet és diplomát 1969 ben szereztem augusztus l-től a Békéscsabai Forgácsoló Szerszámgyárban könyvelési ellenőrként 5 évig dolgoztam. A Békés Megyei Bánya ES-nél 2 évig főkönyvelőkéntdolgoztam. 5 évig voltam pénzügyi osztályvezető a Békés Megyei Téglaipari Vállalatnál, majd a Békés Megyei Népi Ellenőrzési Bizottságnál 7 évig elnökhelyettesként müködtem. A Békés Megyei Élelmiszer-kiskereskedelmi Vállalatnak 6 évig voltam az igazgatója. A Békés Megyei Tanácsnál 10 évig a kereskedelmi Osztály vezetője voltam július l-től korengedménnyel nyugdíjba mentem június l-től gazdasági munkaközösség, majd október l-től korlátolt felelősségű társaság tagja vagyok novemberétől mint egyéni vállalkozó könyvvizsgálói és szakértői teendőket látok el, részben társaságoknál mint választott, részben pedig eseti megbízások alapján. Az gazságügyí Minisztériumnál számon bejegyzett, állandó igazsagugyi könyvszakértőként és adószakértőként rendszeresen teljesítek megblzásokat, illetve kirendeléseket. Békéscsabán, a Bogárházi sétány 13. szám alatt lakom. Nős vagyok, egy férjezett leánygyermekünk van. Házastársam is nyugdíjas. Békéscsaba, 20 O. május 3. K~~~ bejegyzett könyvviz4áló Magyar Könyvvizsgálói Kamarai ig. száma: Vállalkozói ig. száma: EV

15 MAGYAR KÖNYVVZSGÁLÓr KAMARA ~ GAZOLAS A MAGYAR KÖNYVVZSGÁLÓi KAMARÁRÓL Í~S A KÖNYVVZSGÁLÓi TEVltKENYSÍ~GRÖLSZÓLÓ ÍW LY. TÖRVltNY 18. ALAPJÁN a(z) KRZSÁN ÉS TÁRSA Könyvvizsgáló, Adó és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt FelelősségűTársaságat SZÁMON NYLVÁNTARTÁSBA VETTE. A KÖNYVVZSGtÜ/)1 TÁRSASÁG KÖNYVVZSGÁLÓ TEVltKENYSltG VltGZltSÍ'RE.JOG()SU;~ ~RV~NY\S: április 1-től

16 ... -E,:\;.ir:f.'é;~::..;.. '. :;". "., ':.. '." '..~.::".~....._ ) MAGYAR KÖNYVVZSGÁLÓi KAMARA...,..,.,'J.:)r.Z5c(h...,}!l.f,/Q,f? ,..,.. (/Ut lit (l Nt t' (l Y Juí ti ())1..!JJ!...~,) f.l.(jlt Y ytí / ti...-. f}jc{(/a fh'j l,.../9...$j..,. "ti.,...//... há...l~:... (ai'

17 NYLATKOZAT Alulírott Krizsán Miklós, a KRZSÁN ÉS TÁRSA Kft. ügyvezetője, Könyvvizsgálói Kamara számon bejegyzett könyvvizsgálója valamint a Magyar nyi latkozom, hogy a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiírt könyvvizsgálói feladat ellátásával kapcsolatban, az Ötv. 92/B. (2) bekezdésében előírt kizáró ok nem áll fenn. Békéscsaba, május 3. Kl~ZSj"li\í :;;s TARSA Könyvvizsgáló. Adé és P~n7.ügy: Tanácsad6 Kr: Békésesa". Bogérházi sétány 13. Krizsán Miklós a KRZSÁN ÉS TÁRSA ft. ügyvezetője Magyar Könyvvizsgálói Kamara ig. száma:

18 NYLATKOZAT A Békéscsaba Megyei logó Város Önkormányzata által kiírt "Könyvvizsgálói feladatok ellátása" c. pályázatra vonatkozóan az alábbi árajánlatot tesszük: Nettó ár:...:o'}9....p.9..~.~-:::-ft. ( + ÁFA~ azaz..f:.hl~.1":1f./,-;~~.~.:-:-: forint + ÁFA/-e); Békéscsaba, 20 O. május 3. KRZSÁN és TÁRSA Könyvvizsgáló. Arló és Pénzügyi Tanácsadó Kft 56tX 3ékéscsab. 8ogárl1azi sélány 13.

19 rjfé~.:ts CS9..'13Jl! :M'E (jty'e J O (j rá 0/YÍ1(OS Ö9l1(O 1(:MYÍ9{!YZ9..q' 1(Ö9{!Yo/o/ ZS (j AL Ó!f'EL9..tJ)9..q'9..19l9..1( 'E L ityí q'yís YÍ 2{jl 1(és z í t e t t e: Cséffai J á n o s 'Dátum: ápruis 28. l

20 'Jarta(omjegyzéf<:.., 2 PáCyázat 'Béf(éscsa6a %egyei Jogú '1Járos Ön/(prmányzat /(jjnyvvizsgácóijecaccatainaf(ec(átására 3 SzakJnai önécetrajz 7 'Éves vizsgácati munkgprogram tervezet 9 9fyiCat/(pzat 13 oli:fevéc másocata 14 igazocvány fiiteces másocata 15 n- ca G: r é -" ő. - - H G:'. -r-g 'r - - á -C 16 ""aso t a "p,ts 'ijvetes, mm sttesu "pnyvv/.zsga,o'\.ny"vantartas ro.. '1JáCCaC/(pZói igazocványmásocata 17 Ji[ %agyar :J(amara áctac f(jaccott igazo(ás 18 2

21 %vat{(pzássac a 13éf(éscsa6a 9vfegyei Jogú '!áros Ön{(prmányzat áctac ki/rt pön{(prmányzat kifnyvvizsgácúi fecaáatainaf(eccátására" pácyázat acapján az acá66iakpan teszem meg ajáncatomat: Csijfai János M'KY'l( számon 6ejegyzett, /i:jjctségvetési minősítéssec váccactgazáác/i:páási (áctacános), és pénzügyi minrysítéssec renáecf(ező okfeveces /i:jjnyvvizsgácá vagyok., amecynef( igazocására az M'KY'l(áCtaC ki6ocsátott j.9lz0ljifsfénymiísocatát pácyázatom meccéf(fete{ijnt 6ecsatoCom. 'Egyéni '!áccac/i:pzó{ijnt ('Eo/Y! aáó/i:jjr6e 6ejeCentlqzett) tö66 váccac/i:pzásnác (13t.-'Kft.-~.), pénzintézetnéc ('af(aréfi: zövet~zetek., Mi0:ofiiteC ljazáaságfejcesztő Pénzügyi '/(t.), és ön{(prmányzatolquíc végzef( /i:jjnyvvizsgácói o/izsgáct önkormámrzatok: 1(?vermes 9{slgy/i:jjzség ( ) MezrYfíegyesi '!árosi Ön{(prmányzat ( ) Jfunya 'l(fjzség Ön{(pnnányzat ( ) CsáráaszáCCás /i:jjzségnéc egyszeri eseti vizsgácat jyomaenárőá Ön{(Prmányzatánaf( egyszemécyes 'Kft-jénéC már tö66 mint 14 éve áccanáó /i:jjnyvvizsgácó vagyofi., 'Ezen túcmenően a jyomuenárőá városi ön{(prmányzatnác eseten{ijnt meg6ízásos jogviszonyacapján szafc!:anácsaáást szo(gáctattam. Szarvas o/áros Ön{(pnnányzat (2003 évtőc) 3

22 !Eeferenciák: 'Bé/é.és :Megyéért 'VáfCa[l(pzás :Fejfe.sztési 'l(fizfiasznú 'l(fizacapítvány ('Bé/é.éscsa6a, JiÍrpáá sor 18.} PFiare áfta[ támogatott '}{'ll /02 'Bé/é.és :Megyeí :J{9/é. :Munkgerő - piaci fiefyzeténe/é. javítására cítnű projekl. 'l(fizacapítvány az Y1nárássy (jyufa 'Buáapesti 'J{imet 9{ydvű 'Egyetemért (1088 'Buáapest Po[[ac/é. :Mífiá[y tér 2.} Y1[apítója: Y :Magyar 'l(fiztársaság Xprmánya, a '1(jlrató,ium dnö/(g, és kgpcsdattartója a kiinyvvizsgá[óva['dr. 'BoáPéter JiÍ/(sJs, tanszél(pezető tanár. Y1nárássy (jyu[a 'Buáapest 'J{imet 9{ydvű 'Egyetem fie[yéne/é. kiacakjtása a :Festetics Pa[ota fdújításáva[ (O:M áfta[fo[yósított pénzeszkiiz6ő[). Pénzügyi elszámoúísa és éves 6eszámo[ójána/é. auáítáúísa. y!z Y1nárássy (jyufa 'Buáapesti 'J{imet nydvű 'Egyetem 6erufuí.zásána/é. és éves 6eszámo[ójána/é. fdüívizsgáíata és audl.táíása. y!z egyetem fij.pvisdője, kgpcso[attal'tója a kiinyvvizsgá[óvaí: 'Dr. '}{azai (jyö'ljy, reklor. (jyomaemfrőái '1,pzsafiegyi '1(jí[mán JiÍ[ta[ános s/(sj[a és Xp[íégium Phare program neve és címe: nfonl1ációs 'Tecfino[ógia az áítaúínos is/(sj[á6an; pfiare program: :H'll 2002/ és :H'll 'l(g.ávezményezett Perseusz száma: '}{'ll 'l(fiítségvetési sor: 5.3. Szarvas 'Város Önkgnnányzata Csaúíásegítő és (jomíozási 'l(fizpontja Y program címe: "Y1 szarvasijövőért".program száma: '}{'E:FOP P /4.0. (jyomaenárőá 'Város 'Terüíetén megépített szemétíera/(9 6erufuí.zás elszámo[ásána/é. d[wőrzésé6w történő részvétd tekintettdarra, fiogy a n(jesztor n elszál/wúísa a szeméttdep megépítésé6w résztvevő Ön/(sJnnányzattó[ meg6izást kgptam. 4

23 ytprojef;jóen résztvevő örtl(prmányzatok; Csaóacsűl!i Örtl(pm,ányzat :;{unya 'l(jjzség Önl(prmányzat Önnénykftt 'l(jjzség Önl(prmányzat :J(aráos önl(prmányzat Szarvas '!Járos Önl(pm'ányzat (jyomaenárőá '!Járos Önl(pm'ányzat Csáráaszá[Cás 'l(jjzség Önl(pnnányzat J(i.tsoprony 'l(jjzség Önl(pnnányzat Xgnáoros :AWgykPzség önl(prmányzat Szarvas '!Járos Önl(pnnányzatánal( évi 'l(jj[tségvetési '13eszámo[ójánal(feCüCvizsgáCata és auáitácása, amecyfiez az éven!ijnti ferlia[mozási (óernliázás - fecújítás) értél( igen magas összeget kipvisect. Sz[ovál(JiÍítaCános sl(pía és Xg[[égium fecújítása '!Jajáa Péter (jimnázium és Xg[Cégium fecújítása 'l(jseóó - nagyoóó értél(pen útépítés stó. (jyomaenárőá '!Járos jüráőépítkfzésévec f:..apcso[atos szaf;janácsaáás Szakfdpzettségeim: 'l(jjzépfof:..ú tervszafqnunf:..ás május flervm %érfeg!ijpes kpnyvecő novemóer 18. % 'ÜByvite&zervező 1973.június 23. 'Üsz1224 Of:..íeveCes kpnyvvizsgá[ó március SzámítógépesfoCyamatszervező 1981.júCius /81 ;re&őfokft áruforga[mi erőaáó 1987.június ' Ytáósza!ijrtő 1994.június 'fXl-Yt94 ngat[ankpzvetítő Mcemóer Yt kpnyvvizsgácói szali.!na továóói szal(psoáása révén a pénzintézeti és kp[tségvetési kpnyvvizsgáíati tevékfnység végzésére megli:f'ptam az engeáé[yt és miná!ijt szal(pn regisztráít tag vagyok., 5

24 '[ecadatomnaf; tekintem a fiivatf;ozott törvény ecőírásainaf; meg/ececően: 5lz önf;prmányzat és intézményei adatait összevontan tarta[mazó éves pén.zforgacmijeíentés mérceg pénzmaraávány ereámény((jmutatás f;jjnyvvizsgácatát 5l. f;jjzgyűcés ecé teljesztett f;jjctségvetési és zárszámaáási renáeíetef( fecü[vizsgácatát a66óc a szempont6ó' fiogy azof(megfeíe[n.ef::: e ajogsza6ácyi ecőírásof(na~ 5l. pénzügyi fiecyzet eíemzését, f(ü[önösen az aáósságot ecőiáéző f;jjtecezettségefi, vác[a[ósof( te((jnteté6en.. 5l. fen.tief:pen részíetezett fecaáatof(eccátásáfioz eíengeáfietetúnn.ef(te((jntem az önf;prmányzat áctac önáccó gazáácf;páási jogf;jjrrec fecrufiázott intézményei éves 6eszámo[óinaf( reprezentatív móászerrec történő fecücvizsgá[atát is. 5l. meccéf(íetkfnt 6ecsato[t i'v'es 'llzsyj'ílyl.'t 9Yf'l1!l{'1(5JP'R..Qy'!(!il:M TE'!('V'EZ'FT- 6en kfrüct megfiatározásra a f;jjnyvvizsgácói fecadat, amecy túíinutat a jogsza6ácy6att megfogacmazott f;jjnyvvizsgá[ói fecadatof;pn. 'lláccacf;pzói igazo[vány számom:!iláószámom: :Magyar 'l({jnyvvizsgá[ói 'l(amarai ig. számom: 'ES :M'1&'1( 'l({jctségvetési {(jinyvvizsgácó minősítést tanúsító igazo[vány száma: 'l(jvc l. 'lisztect Cím áctac a ((jírt pácyázat6an megfiatározott fecadatokjócfüggően a "f;jjnyvvizsgácói fecaáatof( eccátására" a áijtétect, a f;jjvetf(ezőf(szerint fiatározom meg: :FtJ4.:F5l. = :Ftlfíó azaz négyszáz/iuszoni!tezerforint 6ruttó érté~n. Pá[yázatom ~ávező ec6írácását várva maraáof(tiszteíetted 'Béf(éscsa6a, ápricis 28. ".,' í "",/.(..:-...p.t.. y. "'-... Csiffói Jáno! ---) 'Bejegyzett {(jinyvvizsgá[ó :M:KJ!'1(

25 1937. fe6ruár 08-án :Mezőfíegyesen szücettem. 'Éáesapám neve: Cséffai Péter, 'Éáesanyám neve: ;Feflé.r 9vfária. 'Egy testvér6átyám van. JiÍCtaCátws is/(pcai tanucmányaimat 'Végegyháza, JiÍrpMteCepi JiÍCtaCános s/(p(á6an /(ezátem ec, en 9vfaMn a 9'{'E1(OSZ-6an»foEytattam és fejeztem 6e. J-CMmezővásárheEyen végeztem ec 1955 év6en a 'l(jjzgazáasági 'Tefiwi/(umot és tettem tecfini/(usi érettségi vizsgát en a :Mezőfíegyesi Cu/(prgyár6an, majá az JiÍCCami gazáaság6an fíe(yez~átem ec kjjnyvecőf<j.nt, kjső66 irolú1.vezető/(int végeztem en Somogy megyé6en az ÖregCafij.!iÍCCami gazáaság6an 6eCső eccenőr/(int, iccetve iizemgazáászf<j.nt, ezt kjjvetően a 'TótkpmCósi 'TojástermeCő 'l(jjzös 'VáCCa(/(pzás,uíC en főkjjnyvecők1nt áocgoztam ig tőC a 'l3é/(éscsa6ai.!iíccami gazáaság6an fijicön6öző munwkjjröl(pen áocgoztam 1985-ig. (ügyvitecszervezési ov, üzemgazáasági ov, ip. és ~r. ov. st6...) 1985-tőC a 'l(jjrösmenti 1j-fíez ~rüctem gazáasági igazgatólla/0 afioc 1993 május 15-ig áocgoztam. 'EttőCaz iáőponttóc nyugáijas vagyo/( '.l(yuijáij6a vonu(ásomat kjjvetően a már kprá66an fijváctott ( ) vác(ackpzói igazocvány - {(jegészitő tevé~nység ~reté6en - mint egyéni váccackpzó kjjnyvvizsgácói és aáósza/(irtői mun/ifit váccactam. JeCenCeg is mint "Eg')'É'J{] 'V.9Í.LLfiLL'l(OZÓ" tö66 váccackpzásnác, önkpl1l1ányzattlác végze/( kjjnyvvizsgácói 7

26 Ji! :M.agyar 'l(amara Cétrefíozása focytán a %:A.."l!'l( :rervéteci '13izottságánal( tagja (ettem az ecső cili:fusgan -, i((etve a Magyar 1(jjnyvvizsgá(ói 'l(amara '13él(és Megyei Szervezeténé( a(e(nöknel( váúlsztottal(meg immár KJtszer egymást /(jivetően. 7CözGen szakmaicag á(canáóan képeztem magam és a következő szakképesítéseket szereztem meg: tervszal(munl(ás május /1969flervm MérCegKJpes /(jinyverő novemger 18. M/0039 Vgyviterszervező 1973.június 23. Vsz/224 O((eveCes /(jinyvvizsgá(ó március Számítógépes fo(yamatszervező 1981.júfius /81 :recsőfol(úáruforga(mi erőaáó június /'B-01l6/87 Ji!áószaKJrtő 1994.június /P'T-Ji!/94 ngat(anfi:jizvetítő áecemger /02/2002 Ji! /(jinyvvizsgá(ói szak;,na továggi szali;psoáása révén a pénzintézeti és fi:ji(tségvetési fi:jinyvvizsgácati tevéf<gnység végzésére megl(aptam az engeáécyt és minákjt szali;pn regisztráct tag vagyof(, '13él(éscsaGa, ápri(is 28. 8

27 i o/'es 0/1 Z S (j.9í.l J. rt fm 'U 2{JCff. P fr O (j 2? J. fm.51. /(jjnyvvizsgáfat céqa anna/i:.. megá[tápítása, hogy a flefyi önfqmnányzat éves veszámo[ója (mérfeg, pénzforga[mi jefentés, ereámény és pénzmaraávány fijmutatása, a fijegészítő meffékjetel() a számvitefrő[ szóró törvény és az iáevonatk9zó k9rmányrenáe[et, vatámint az á[[amfuíztartási törvényefőírásai szerint /i:..észüft-e ec..51. veszámo[ó megvízható és va[ós Kipet aá-e az önk9rmá"yzat vagyoni és pé"zügyi flefyzetérőc. gazlúí[k9áása, mlí/(jjáése ereáményérőc..51. /(jj"yvvizsgátát eéqa teliát a törvényi efőíráso/i:.. és más jogszaváfyofrpan meghatározott /(jj"yvvezetési, veszámo[ó /i:..észítési efőíráso/i:..11leg (ve) tartásána/i:,. a mérfeg va[óáiságána/i:,. teqességéne/i:.. és vifágosságá1ul/i:.. effe"őrzése..51. jenti eé[o/i:.. megva[ósítása éráekfven az a[ávvi vizsgáfati 11lu"/i:..aprogra11l fijáofgozása és végrehajtása szüi{jégeftetil(; %unkaprogram.5.z éves veszámo[ójefü[vizsgátátávó[aáóáójetááatol(; ~.5.z önf(pmlányzati törvény áfta[ efőírt sza6áfyzato/i:.. és ügyre"ái efőíráso/i:,. va[a11lint a 5zámvitefi 'Törvényven efőírt sza6áfyzato/i:.. megféténe/i:,. va[amint a jogszavá[yi efőíráso/i:.. tartactli és atáfij megfefe[őségéne/i:..jefü[vizsgátáta. ~.51. hozott önk9nnányzati törvény és a Kipvisefő testüfeti határozato/i:,. törvé"yi efőíráso/i:.. megfefe[őségéne/i:.. effe"őrzése, vatámint az evven meghatározott /(jj[tségvetési llóáosító tétefe/i:.. (határozatol() számvitefi átvezetésének,. végrehajtásá1ul/i:..ef[enőrzése. 9

28 >- JilnnaK.. dfenőrzése, hogy az éves mérfeg6en a»te~esség» érvényéne/( 6etartásáva[ te~esk:.9rnen rögzttetté/(-e az önf(prmányzat vagyonát, jüggetfenü[ attóg hogy azo/( a 6efekJetett eszk:.9zöf0 vagyforgóeszkjizö/(kjiré6e tartoznaf(, 'E66ő[ ereáően /(ü[ön vizsgácanáó fdaáat, hogy az önf(pnnányzat vagyon!<;gtaszteré6en nyi[vántartott aáato/( megegyező/(-e a számvíteci nyi[vántartás6an szerep[ő önf(prmányzati vagyonnar. 'Megtörtént-e az iáevonatf(pzó jogsza6ácyi renáe[kp;és6en dőírt vagyon/(atasztere/( nyi[vántartásána/(rená6etéteíe, a szük éges értékglése/( eívégzése, és a számviteíi nyi[vántartás6a történőátvezetése, a tefe/(és afeíépítmény érté/(fne/(szétvácasztása, a műtárgya/(fecérté/(gcése és a számviteci nyi[vántartás6a vétecéne/(megcéte. Ji!(jsérté/(ű tárgyi eszkjizö/(napra/(ész vezetése. Ji /(üíönféfe anaciti/(us nyi[vántartáso/( vezetéséne/( vizsgá[ata a te!(jntet6w, hogy azo/( megfefeílre/(-e ajogsza6á[yi eíőírásokjlaf( JiZ amortizáció ecszámo[ás sza6ácyszernségéne/(feíüívizsgá[ata. :f?snáe[/(gzne/(-e és a[/(a[mazzá/(-e az ác[ományváítozássa[!<;gpcsocatos a[ap6izony[ato!<;gt. (á[[omány6a véteci 6izonyCatot és az efífíez!<;gpcso[óáó üzem6efíecyezési oli:jnányt, va[amint a!(jaááso/(f(a[ /(apcsocatos á[[ományvá[tozási 6izony[ato!<;gt,!(jaáási 6izony[at, seíejtezésijegyzókjinyv, st6...) >- JiZ éves kji[tségvetés megacapozottságána/( érté/(g[ése, i[fetve a tervezett és móáosított kji[tségvetés végrehajtásánaf( vizsgá[ata az iáevonat/(ozó kji[tségvetési törvény, ác[amlíáztartási törvény, önf(prmányzati törvény és a /(fpviseíő testüfeti fíatározatof(eíőírásai1la/(jigyefem6evétefe meífett. >- Ji vizsgácat {i;jtetjeá a kji[tségvetési 6evéteíeK és kiaáások reá[is te~esítéséne/( és a vagyon fíasznosttásáró[ e!fogaáott /(fpviseíőtestüfeti áöntésef(ne/(az összhangjára. Jifent:ief(!íez!<;gpcso[óáóan az önf(pnnányzat pénzügyi!íe[yzeténekjeíü[vizsgá[ata. 10

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Bogyiszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére Bogyiszló Község Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv. 534-412010. Előadó:dr. Mell.: 5 db Pribojszki Szabina Postacím: 5601 Pf II2. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0355 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI KÖZBIZTONSÁGI KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV)

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI KÖZBIZTONSÁGI KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Gyöngy-Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft JELENTÉS A TERÉZVÁROSI KÖZBIZTONSÁGI KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Budapest, 2009. október 15. 2 JELENTÉS

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 13078 2013.

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 13078 2013. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 13078 2013. augusztus Állami Számvevőszék lktatószám: V-0043-020-005-036/2013.

Részletesebben

A pályázati felhívás szerint a pályázatok benyújtására biztosított határidő 2014. június 5.-e volt.

A pályázati felhívás szerint a pályázatok benyújtására biztosított határidő 2014. június 5.-e volt. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. június 18. napján tartandó Kt. ülésre! Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási referens Tárgy: Budapest XVI. kerület

Részletesebben

SEGÉDLET A PÁRTOK MŰKÖDÉSÉT SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNYOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSÉHEZ

SEGÉDLET A PÁRTOK MŰKÖDÉSÉT SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNYOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSÉHEZ SEGÉDLET A PÁRTOK MŰKÖDÉSÉT SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNYOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSÉHEZ 2009. 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport 1312.

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette:

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette: PAGATOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7100 Szekszárd Táncsics Mihály u. 32. Tel./ Fax: 74/319-615 Kamarai bejegyzési szám: 000708 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 BESZÁMOLÓ

INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 BESZÁMOLÓ INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 Iktatószám: 1-94/2012. A döntés egyszerű szavazattöbbséget igényel. BESZÁMOLÓ Az Intézmények Pénzügyi és Ellátó

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Polgármesteri Hivatal jogállása és irányítása 1. 2,7,10,13,15,23

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Polgármesteri Hivatal jogállása és irányítása 1. 2,7,10,13,15,23 Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 1. ) rendeletének módosítása Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Összefoglaló jelentés Zirc Városi Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzéséről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Balogh Árpád főigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint

Részletesebben

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere 3/^^/3/ J2XX39, Budapest, :,&:. Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

JELENTÉS. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0913 2009. június

JELENTÉS. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0913 2009. június JELENTÉS az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0913 2009. június 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

NYÁRLŐRINC. 2009. évre

NYÁRLŐRINC. 2009. évre NYÁRLŐRINC község önkormányzatának SZÁMVITELI POLITIKÁJA a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokkal 2009. évre Nyárlőrinc Községi Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA MINT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A számvitelről

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

NYÁRLŐRINC. 2010. évtől

NYÁRLŐRINC. 2010. évtől NYÁRLŐRINC község önkormányzatának SZÁMVITELI POLITIKÁJA a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokkal 2010. évtől Nyárlőrinc Községi Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA MINT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A számvitelről

Részletesebben

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőé-testülete ugy döntött, hogy a meghívóban

Részletesebben

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006.

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006. JELENTÉS a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről 0650 2006. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez 1 Szerzők: Fortvingler Judit (1. fejezet) Pappné dr. Nagy Ilona (2. fejezet) (1.sz. melléklet esettanulmány) Dr. Serényi Iván (3.

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMVITELI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

.Q-af -3 Lo/s: 'azsm. Ervdnves: 20 S.janudr I -jdtit] SV. H$LD{NC VA LLA [-A?-CS$r,Oi{T ANNAMAJORI KFT. ft.k"oett!- o,ls. Oq. / S.

.Q-af -3 Lo/s: 'azsm. Ervdnves: 20 S.janudr I -jdtit] SV. H$LD{NC VA LLA [-A?-CS$r,Oi{T ANNAMAJORI KFT. ft.koett!- o,ls. Oq. / S. SV. H$LD{NC VA LLA [-A?-CS$r,Oi{T ANNAMAJORI KFT. ft.k"oett!- o,ls. Oq. / S.Q-af -3 Lo/s: 'azsm llell6klet: Eldsz6m; i J *CszAro I Eldaii6: Ervdnves: 20 S.janudr I -jdtit] 8/20 I 5. (CIs. I 2.) szdru 6

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ 4. számú melléklet 1 ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (a továbbiakban

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

ü ves beszæmolü 2013.

ü ves beszæmolü 2013. 1 1 0 4 3 8I8 3419 3 9 1 l 40 4 statisztikai szamjel 4 cøgjegyzøk szæma a vællalkozæs megnevezøse Kü rü s VolÆn Autü buszkü zlekedøsi Zrt. a vællalkozæs cüme,telefonszæma 5600 BØkØscsaba Szarvasi ü t 103.

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2007. november 10-én. Hatályba lépett 2008. január 1-jén. Módosítva 2007. december 15-én, 2008. május 17-én, 2009. május 9-én,

Részletesebben