BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7."

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYE JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent stván tér 7. kt. sz.: vm 208-7/2010. Előadó: Tarné Stub.er Éva Mell.: 4 db Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) E-maii: NYLVANOS ÜLESnapirencije A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: Könyvvizsgálói megbízás Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Véleményező: Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlésének május 27. napján tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlése a 184/2010. (. 19.) közgy. határozatával döntött arról, hogy pályázatot ír ki az önkonnányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátására. A pályázati felhívás a Csabai Mérleg április 8-ai számában, valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város intemetes honlapján megjelent. A pályázat benyújtására rendelkezésre álló 30 napos határidőn belül 4 pályázat érkezett, amelyek az előterjesztés mellékletét képezik. A pályázók a következők: 1. KSZ. 98. nfonnációs, Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyóújfalu, Tardy utca 1. szám 2. Pasarét Auditor Kft., 1173 Budapest, 527. utca 3. szám 3. Krizsán és Társai Könyvvizsgáló, Adó és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. szám 4. Cséffai János, 5600 Békéscsaba, Mogyoró utca 22. szám A pályázatok felbontását követően megállapítást nyert, hogy a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek valamennyi pályázat megfelelt, minden pályázó csatolta a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó éves munkaprogram-tervezetét, valamint a könyvvizsgálati módszerek ismertetését. Valamennyi pályázó benyújtotta szakmai önéletrajzát, a szükséges dokumentumokat és nyilatkoztak az összeférhetetlenségről. A hivatkozott közgyűlési határozat a könyvvizsgálói pályázatok előzetes értékelésével a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottságot bízta meg.

2 2 A Bizottság május l7-ei ülésén megtárgyalta a napirendet és az összes körülmény mérlegelését követően a beérkezett pályázatok közül 4 igen, egyhangú szavazattal javasolja a Közgyűlésnek, hogya Krizsán és Társai Könyvvizsgáló, Adó és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. szám) megbízását a meghirdetett l éves időtartamra ,- Ft + ÁFA megbízási díjért. Kérem a Tisztelt Közgyűlést a napirend megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Pénzügyi és Gazdasági Osztály. HATÁROZAT JAVASLAT: l. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a beérkezett pályázatok alapján a könyvvizsgálói feladatok ellátásával július hó l. napjától június hó 30. napjáig terjedő időszakra - a Krizsán és Társai Könyvvizsgáló, Adó és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. szám bízza meg havi ,- Ft + ÁFA megbízási díjért. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert, hogy a Krizsán és Társai Könyvvizsgáló, Adó és Pénzügyi Tanácsadó Kft.-vel megbízási szerződést kössön a könyvvizsgálói feladatok ellátására. A közgyűlés felhatalmazza egyűttal a polgármestert, hogy a pályázat eredményéről a pályázatot benyújtókat értesítse. Felelős: Határidő: Vantara Gyula polgármester 20 l O. június 30. Békéscsaba, május 19. Vantara Gyula polgármester Ellenjegyzés: JOgi:~. / P,... enzugyl: 'l~ oo'

3 KRZSÁN ÉS TÁRSA KÖNYVVZSGÁLÓ, ADÓ- ÉS PÉNZÜGY TANÁCSADÓ KFT 5600 Békéscsaba, Bogárbázi sétány 13. sz. TelefonlFax: 66/ Mobil: 06-30/ ; E-maii: ej PÁLYÁZAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által meghirdetett Könyvvizsgálói feladatok ellátására Békéscsaba, május 3. Készítette: Krízsán Miklós ügyvezető bejegyzett könyvvizsgáló

4 2. A könyvvizsgáló feladatai Az Ötv. 92/A-D. -ában foglalt feladatok ellátása. Az államháztartásról szóló évi XXXVl1. törvény 82. -ában foglalt feladat ellátása. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (X. 24.) Korm. rendelet 46. -ában foglaltak végrehajtása. Eseti megbízással más gazdasági kihatású előterjesztések véleményezése. A könyvvizsgálatra vonatkozó általános követelményekre, a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokra, az államháztartás szervezeteinek könyvvizsgálatára érvényes kamarai módszertani útmutatásokra és az önkormányzati sajátosságokra tekintettel elvégzi a könyvvizsgálatot. Munkáját a jó szakember gondosságával, hatékonyan, a hazai és a nemzetközi könyvvizsgálati standardoknak megfelelően végzi és az ehhez igazodó technikákat, módszereket alkalmazza. A megbízó által rendelkezésre bocsátott adatok és információk alapján, a hatályos jogszabályok ismeretében, azokat megtartva és alkalmazva végzi munkáját és határidőre elkészíti írásos véleményezéseit, jelentéseit. A megbízóval a feladatok ellátása során egylittműködni, a vizsgálatok egyes fázisait a megbízóval szlikség szerint egyeztetni, a könyvvizsgálatról - a megbizó kérésére - menet közben a szlikséges tájékoztatást megadni. A tudomására jutott adatokat és információkat bizalmasan, a titokvédelemnek megfelelően kezeli. 11. A könyvvizsgálat tervezése A könyvvizsgálat megtervezése magában foglalja a megbízásra vonatkozó átfogó könyvvizsgálati stratégiai és könyvvizsgálati terv kidolgozását, aminek célja a könyvvizsgálati kockázat elfogadhatóan alacsony szintre történő csökkentése.

5 3 Úgy tervezi meg a könyvvizsgálatot, hogy az valószínűsíthetően feltárja a közzétételre kerülő éves beszámolóban az esetleges szabálytalanságokból eredő jelentős híbákat, de a könyvvizsgálat fó célja nem a szabálytalanságok és a hibák teljes felderítése, hanem az, hogy megfelelő alapot nyújtson a közzétételre kerülő éves beszámolóról, illetve a véleményezési körébe tartozó előterjesztésekről adott könyvvizsgálói záradékhoz/véleményhez. Az átfogó könyvvizsgálati feladatok meghatározása: >- A megbízás hatókörét meghatározó olyan jellemzők megadását, mint pl. az alkalmazott pénzügyi beszámoló-készítési alapelvek, specifikus beszámoló-készítési követelmények. >- A megbízás jelentéstételi célkitűzéseinek meghatározása a könyvvizsgálat ütemezésének és a szükséges kommunikáció jellegének megtervezése érdekében, például az évközi és a végső jelentések határidőinek, valamint a vezetéssel és az irányítással megbízott személyekkel folytatandó megbeszélések fontosabb időpontjainak a meghatározása. >- Azoknak a fontos tényezőknek a figyelembe vétele, amelyek a megfelelő lényegességi szintek meghatározása és a pénzügyi beszámoló készítéséhez kapcsolódó információk összegezése. Az önkormányzat tervezés, beszámolás jogszabályok által előirt menetrendjéhez igazodó tervezési feladatok: ~ Folyamatos könyvvizsgálat végzésekor a beszámoló felülvizsgálati határidejének megállapítása az önkormányzati törvényben és az államháztartási törvényben meghatározott nyilvánosságra hozatal és a képviselő-testület elé történő előterjesztés időpontjának betartása. ~ A költségvetési rendelettervezet véleményezési kötelezettsége miatt a rendelettervezet felülvizsgálatának időpontját, a képviselő-testület elé terjesztés határidejét figyelembe véve kell meghatározni. ~ Az éves beszámoló felülvizsgálatát végző könyvvizsgálatok határidejének megállapítása a nyilvánosságra hozatal (közzététel) és a képviselő-testület megjelölése. elé terjesztés időpon\jának

6 4 ~ A zárszámadási rendelettervezet felülvizsgálatának időponiját a képviselő-testület elé terjesztés határidejét figyelembe véve kell meghatározni.. A könyvvizsgálat módszere A könyvvizsgálatot a sorszámozott Magyar Nemzeti Standardokban foglaltak figyelembe vételével kell elvégezni. Erre kell építeni a teljes könyvvizsgálat végzésének módszerét. Békéscsaba, május 3. KRZ.SAN és TARSA Könyvvizsgáló, Adó és Pénzügyi Tanácsadó i<~:,";6:"(' r;~lk,~s.::5n1ja Bogér~1?Z; sólóny 13. l Krizsán Mi ügyvezető bejegyzett könyvvizsgáló Mellékletek: Jegyzék szerint

7 Mellékletek jegyzéke a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által meghirdetett Könyvvizsgálói pályázathoz főiskolai oklevél másolat, könyvvizsgálói oklevél másolat, könyvvizsgálói igazolvány másolat, cégkivonat másolat, önéletrajz, a Kft. könyvvizsgálói igazolás másolat, igazolás költségvetési minösítésre másolat, nyilatkozat az Ötv. n/b. (2) bekezdésére nyilatkozat árajánlatra Békéscsaba, május 3. KR2"SAN és TÁRSA Könyvvizsgáló, Adó és?énzügy: Tanácsadé Kf~. 560C: 8ékéscsaba, 8ogá~héi sétány 13.

8 '.,,. fflú1~~ OKLEVÉL.,::~~y",{:~i~,:~:. -".;.t-::;" Ezt az Okl::~: :~~~~~~~"_-~ JlBZJiíJl.Mna..t5L_ szlímára dllított~k aki.12~, évben _{l.olf!l!lúljq: hó _.3n._napjch..J!2azf/J;.aq:q«.L m_ vá1'osban (községben) J.J= fl-:t.~_ megye'ben --"J~[J=-orszag 1n/>~. 'ban ~~1~1"itt:1~:\ ki, született és azfgfi-5lllanévtől az.12m-.m<danévig terjedő.. 0.;. '~'"'' időben a..:iáirwddi CJ};.LJwh. ~~:~l(7~t ".,', ~ ~",,' ~ A. Tü r. sz. Nyomell. 3i V. l OOO db AUami l'yomda !5. tanulmányi kötelezettsége inek eleget tett. Az Állami Vizsgáztató Bizottságnak_f2ifi.évi. ~ P. H. tpa' / AAWJL J _ :;r, ~V;',g. j,. d~~ J"ulia,.:r-----hó _d_-i. határozata alapján nevezettel ~ _ -',!~~l.:::~_,kö. OaŐ. ak.- ~'=ót.::!~_ ----'/?-l---,r-"?:--- onyilvánítjuk. UOUizsi4/áik!iZd!.'a:ftZJ'~ ta!fd.la $u-'ú!j'ml_, 19_ P..b,_ évi.,jlll.úu_hó _~ n. '"4 '\. _ Ú9-ÁA.'-f-' -'-\9A ~\ "R;;;;';-iiJikcir -;~;;a~6)- \

9 !.,~ ' <:~/'~)~"~; -\ KÖNYVVZSGÁLÓ OKLEVÉL Szám: O/J982, A Számviteli Képesítő Bizottság.<:,;';;>""i :;..:':::,,,::l;';t~ :! l... okleveles kőnyvvizsgálókalképesítő..", vizsgabizottsága 'tanúsítja, hogy ",...::~\,- ~;;;"~~:~~graíi:} '... : ;.".....' "'.... :". ;';',:' ~'" \.l(rtzii;'fl /,!i;"/(ji. :. aki /1133, "'évben /1Qycmóer' hó'.30 napján.,. l Jogi ismeretek lvépgazdas~gite~vezés Állami költségvetés és államszámvitel Ágazati számvitel és beszámoló Ogyvilelszervezés Ellenőrzés /fjzo'frf!ll/(istul.. ;(ÓUJJfJse11 született, az okleveles könyvvizsgálói vizsgán megfelelt i i " "1:'" :~~". {;i\: :. ~.:: " Budapest, 196L évi dpn//s.hó-li-napján. Orlap sorszáma!ijl ~-=~~

10 NÉV,,Krizsán Miklsis ".NYJA NlWL:: SZülEnis lia); Kriván Rozála Mczóhegyes SlÜl.E:n?'S ldó: TAGS'\'9 1.OAZOLVANY:;%,'\-1A; SOl~~ZÁM: - -,'0 ~._.. _._.._... "... ( '!,...~ MAGYAR KÖNYvvZSGÁLÓ1 KAMAllA KÖNYVVZSGÁLÓ GAZOLVÁNY A' MAGYAR KÖNYVVli'..SOÁLÓ KAMA{ARÓL. ES A KÖNYVVZSGÁLÓ11 ~VÉKENYSllGRÖL SZÓLÓ ÉV LV, TÖRVÉNY 10. li () nekezdéseala'j~n Krizsán Miklós JtÉSz(m.~t\L GAZOLVÁNYT KADTA. '-~. EZEN GAZOLVÁNY TULAJDONOSA KÖNYVVZSGÁLÓi TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE JOGOSULT ÉS A.. UEJEGYZE-T'l' KÖNYYVi'--SGÁ1.Ó" CMbi HASZNÁLHATJA. ÉRVÉNYESl99B. áprius l-lől -i.~.i.-.l jaláiras

11 .--(..m''t.\, gazságügyi és Rendészeti Minisztérium -:."; Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közremüködő Szolgálat Budapest, Kossuth tér 4. ". -!..-,-.1."...:.: '..'.-:" "-. :-. - ;". -.' :_~':::'~"--' ~~;~~~~ ~~~~-:. ;. / Cégkivonat A Cg cégjegyzél<számú KRZSÁN és Társai Könyvvizsgáló, Adó és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségü Társaság (5600 Békéscsaba, Bogárházi st. 13.) cég aprilis 21. napjan hatályos adatai a következök:. Cégformától független adatok 1. Általános adatok Cégjegyzékszám: Cégforma: Korlátolt felelösségü társaság Bejegyezve: 1997/11/24 2. A cég elnevezése 2/1. KRZSÁN és Társai Könyvvizsgáló, Adó és PénzOgyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Halá/yos: 1996/11/ A cég rövidített elnevezése 3/1. KRZSÁN és Tarsai Kft. Halá/yos: / A cég székhelye S/ Békéscsaba. Bogárházi st. 13. Hatá/yos: 1998/03/ A létesítö okirat kelte 8/ november 1. Hatá/yos: 1996/11/ / március 6. Hatályos: 1998/03/ / március 20. Halá/yos: 2000/05/ / június 24. A változás /dópontja: 2008/06/24 Bejegyezés kelte: 2008/08/21 Hatá/yos: 2008/06/ / július 28. Bejegyezés kelte: 2008/08/21 Hatá/yos: 2008/08/ A cég tevékenysége 9/8. Ozletviteli. egyéb vezetési tanacsadás A változás d6ponlja: 2008/06/24 Bejegyezés kelte: /28 Halá/yos: 2009/02/ /9. Oktatást kie9észitö levékenység A változás idóponlja: 2008/06/24 Bejegyezés kelte: 2009/02/28 Hatá/yos: 2009/02/ /10. Számviteli, kőnywizsgálói, adószakértöi tevékenység Főtevékenység. A változás idóponlja: 2008/06/24 Bejegyezés kelte: /28 Halá/yos: 2009/02/

12 10. 10/ /2. A mül<ödés befejezésénel< idöpontja határozatlan Hatályos: 1996/11/01... A cég jegyzett tőkéje lmegnevezés Összeg Pénznem Pénzbeli hozzájárulás Ft Nem pénzbeli hozzájárulás O Ft J Összesen Ft 1 azaz hárommillió Fl. Halályos: 2000/05/ / / / / / /2. A képviselet módja önálló Hatályos: 1996/11/01... A képviseletre jogasul(tak) adatai Krizsan Miklós ügyvezető (an.: Kriván Rozália) 5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. A képviselet módja: önálló Jogviszony kezdete: 2008/06/24 A változás /dóponlja: 2008/06/24 Bejegyezés kelte: 2008/08/21 Halályos: 2008/06/24... Annak a kamarának a megnevezése, melynek a cég tagja Magyar Könywizsgálói Kamara Kamarai azonosft6szám: Hatályos: 2000/05/19... A cég statisztikai számjele Bejegyezés kelte: 2008/01/18 Hatá/yos: 2008/01/01... A cég adószáma Adószám: Halályos: /19... A cég pénzforgalmi jelzöszáma A számla megnyitasának dátuma: 2008/01/01. A pénzforgaimi jelzőszámot a CB Bank Zrt. Szeged lii. Fiók(5600 Békéscsaba, Bartók Béla úl 19) kezeli. Cégjegyzékszám: ( l Bejegyezés kelte: 2008/02/12 Közzétéve: 2008/03113 Hatályos: 2008/02/ Cégformától függő adatok 1. A tag(ok) adatai 1f1. Krizsán Miklós (an.: Kriván Rozália) 5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-01. A tags8gi jogviszony kezdete: 1996/11/01 A változás idóponlja: 2008/06/24 Bejegyezés kelte: 2008/08/21 Hatályos: 2008/06/ /8. Krizsán Miklósné (an.: Kliment Z. lona) 5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. A tagsági jogviszony kezdete: 1996/11/01 A változás idóponfja: 2008/06/ ,

13 8ejegyezes kelte: 2008/08/21 Hata/yos: 2008/06/ /9. Péterné Krizsan Timea (an.: Achim Anna) 5800 Békéscsaba, Kastély ulca 7/1. A tagsági jogviszony kezdete: 1996/11/01 A valtozas időpontja: /24 8ejegyezés kelte: 2008/08i21 Hata/yos: 2008/06/24... KészOlt: :09 A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában Microsec Kft. adaffovabbitó szolgatató megegyeznek a cégnyilvántartó rendszer adataival. AXA nformációs és PénzOgyi Kft. irm aecr disztribútor

14 ÖNÉLETRAJZ Krizsán Miklós Mezőhegyesen, november 30-án születtem. Szüleim már nem élnek. skoláimat Mezőhegyesen, Makón (kereskedelmi szakközépiskola) és Budapesten (Számviteli Főiskola) végeztem. A könyvvizsgálói oklevelet és diplomát 1969 ben szereztem augusztus l-től a Békéscsabai Forgácsoló Szerszámgyárban könyvelési ellenőrként 5 évig dolgoztam. A Békés Megyei Bánya ES-nél 2 évig főkönyvelőkéntdolgoztam. 5 évig voltam pénzügyi osztályvezető a Békés Megyei Téglaipari Vállalatnál, majd a Békés Megyei Népi Ellenőrzési Bizottságnál 7 évig elnökhelyettesként müködtem. A Békés Megyei Élelmiszer-kiskereskedelmi Vállalatnak 6 évig voltam az igazgatója. A Békés Megyei Tanácsnál 10 évig a kereskedelmi Osztály vezetője voltam július l-től korengedménnyel nyugdíjba mentem június l-től gazdasági munkaközösség, majd október l-től korlátolt felelősségű társaság tagja vagyok novemberétől mint egyéni vállalkozó könyvvizsgálói és szakértői teendőket látok el, részben társaságoknál mint választott, részben pedig eseti megbízások alapján. Az gazságügyí Minisztériumnál számon bejegyzett, állandó igazsagugyi könyvszakértőként és adószakértőként rendszeresen teljesítek megblzásokat, illetve kirendeléseket. Békéscsabán, a Bogárházi sétány 13. szám alatt lakom. Nős vagyok, egy férjezett leánygyermekünk van. Házastársam is nyugdíjas. Békéscsaba, 20 O. május 3. K~~~ bejegyzett könyvviz4áló Magyar Könyvvizsgálói Kamarai ig. száma: Vállalkozói ig. száma: EV

15 MAGYAR KÖNYVVZSGÁLÓr KAMARA ~ GAZOLAS A MAGYAR KÖNYVVZSGÁLÓi KAMARÁRÓL Í~S A KÖNYVVZSGÁLÓi TEVltKENYSÍ~GRÖLSZÓLÓ ÍW LY. TÖRVltNY 18. ALAPJÁN a(z) KRZSÁN ÉS TÁRSA Könyvvizsgáló, Adó és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt FelelősségűTársaságat SZÁMON NYLVÁNTARTÁSBA VETTE. A KÖNYVVZSGtÜ/)1 TÁRSASÁG KÖNYVVZSGÁLÓ TEVltKENYSltG VltGZltSÍ'RE.JOG()SU;~ ~RV~NY\S: április 1-től

16 ... -E,:\;.ir:f.'é;~::..;.. '. :;". "., ':.. '." '..~.::".~....._ ) MAGYAR KÖNYVVZSGÁLÓi KAMARA...,..,.,'J.:)r.Z5c(h...,}!l.f,/Q,f? ,..,.. (/Ut lit (l Nt t' (l Y Juí ti ())1..!JJ!...~,) f.l.(jlt Y ytí / ti...-. f}jc{(/a fh'j l,.../9...$j..,. "ti.,...//... há...l~:... (ai'

17 NYLATKOZAT Alulírott Krizsán Miklós, a KRZSÁN ÉS TÁRSA Kft. ügyvezetője, Könyvvizsgálói Kamara számon bejegyzett könyvvizsgálója valamint a Magyar nyi latkozom, hogy a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiírt könyvvizsgálói feladat ellátásával kapcsolatban, az Ötv. 92/B. (2) bekezdésében előírt kizáró ok nem áll fenn. Békéscsaba, május 3. Kl~ZSj"li\í :;;s TARSA Könyvvizsgáló. Adé és P~n7.ügy: Tanácsad6 Kr: Békésesa". Bogérházi sétány 13. Krizsán Miklós a KRZSÁN ÉS TÁRSA ft. ügyvezetője Magyar Könyvvizsgálói Kamara ig. száma:

18 NYLATKOZAT A Békéscsaba Megyei logó Város Önkormányzata által kiírt "Könyvvizsgálói feladatok ellátása" c. pályázatra vonatkozóan az alábbi árajánlatot tesszük: Nettó ár:...:o'}9....p.9..~.~-:::-ft. ( + ÁFA~ azaz..f:.hl~.1":1f./,-;~~.~.:-:-: forint + ÁFA/-e); Békéscsaba, 20 O. május 3. KRZSÁN és TÁRSA Könyvvizsgáló. Arló és Pénzügyi Tanácsadó Kft 56tX 3ékéscsab. 8ogárl1azi sélány 13.

19 rjfé~.:ts CS9..'13Jl! :M'E (jty'e J O (j rá 0/YÍ1(OS Ö9l1(O 1(:MYÍ9{!YZ9..q' 1(Ö9{!Yo/o/ ZS (j AL Ó!f'EL9..tJ)9..q'9..19l9..1( 'E L ityí q'yís YÍ 2{jl 1(és z í t e t t e: Cséffai J á n o s 'Dátum: ápruis 28. l

20 'Jarta(omjegyzéf<:.., 2 PáCyázat 'Béf(éscsa6a %egyei Jogú '1Járos Ön/(prmányzat /(jjnyvvizsgácóijecaccatainaf(ec(átására 3 SzakJnai önécetrajz 7 'Éves vizsgácati munkgprogram tervezet 9 9fyiCat/(pzat 13 oli:fevéc másocata 14 igazocvány fiiteces másocata 15 n- ca G: r é -" ő. - - H G:'. -r-g 'r - - á -C 16 ""aso t a "p,ts 'ijvetes, mm sttesu "pnyvv/.zsga,o'\.ny"vantartas ro.. '1JáCCaC/(pZói igazocványmásocata 17 Ji[ %agyar :J(amara áctac f(jaccott igazo(ás 18 2

21 %vat{(pzássac a 13éf(éscsa6a 9vfegyei Jogú '!áros Ön{(prmányzat áctac ki/rt pön{(prmányzat kifnyvvizsgácúi fecaáatainaf(eccátására" pácyázat acapján az acá66iakpan teszem meg ajáncatomat: Csijfai János M'KY'l( számon 6ejegyzett, /i:jjctségvetési minősítéssec váccactgazáác/i:páási (áctacános), és pénzügyi minrysítéssec renáecf(ező okfeveces /i:jjnyvvizsgácá vagyok., amecynef( igazocására az M'KY'l(áCtaC ki6ocsátott j.9lz0ljifsfénymiísocatát pácyázatom meccéf(fete{ijnt 6ecsatoCom. 'Egyéni '!áccac/i:pzó{ijnt ('Eo/Y! aáó/i:jjr6e 6ejeCentlqzett) tö66 váccac/i:pzásnác (13t.-'Kft.-~.), pénzintézetnéc ('af(aréfi: zövet~zetek., Mi0:ofiiteC ljazáaságfejcesztő Pénzügyi '/(t.), és ön{(prmányzatolquíc végzef( /i:jjnyvvizsgácói o/izsgáct önkormámrzatok: 1(?vermes 9{slgy/i:jjzség ( ) MezrYfíegyesi '!árosi Ön{(prmányzat ( ) Jfunya 'l(fjzség Ön{(pnnányzat ( ) CsáráaszáCCás /i:jjzségnéc egyszeri eseti vizsgácat jyomaenárőá Ön{(Prmányzatánaf( egyszemécyes 'Kft-jénéC már tö66 mint 14 éve áccanáó /i:jjnyvvizsgácó vagyofi., 'Ezen túcmenően a jyomuenárőá városi ön{(prmányzatnác eseten{ijnt meg6ízásos jogviszonyacapján szafc!:anácsaáást szo(gáctattam. Szarvas o/áros Ön{(pnnányzat (2003 évtőc) 3

22 !Eeferenciák: 'Bé/é.és :Megyéért 'VáfCa[l(pzás :Fejfe.sztési 'l(fizfiasznú 'l(fizacapítvány ('Bé/é.éscsa6a, JiÍrpáá sor 18.} PFiare áfta[ támogatott '}{'ll /02 'Bé/é.és :Megyeí :J{9/é. :Munkgerő - piaci fiefyzeténe/é. javítására cítnű projekl. 'l(fizacapítvány az Y1nárássy (jyufa 'Buáapesti 'J{imet 9{ydvű 'Egyetemért (1088 'Buáapest Po[[ac/é. :Mífiá[y tér 2.} Y1[apítója: Y :Magyar 'l(fiztársaság Xprmánya, a '1(jlrató,ium dnö/(g, és kgpcsdattartója a kiinyvvizsgá[óva['dr. 'BoáPéter JiÍ/(sJs, tanszél(pezető tanár. Y1nárássy (jyu[a 'Buáapest 'J{imet 9{ydvű 'Egyetem fie[yéne/é. kiacakjtása a :Festetics Pa[ota fdújításáva[ (O:M áfta[fo[yósított pénzeszkiiz6ő[). Pénzügyi elszámoúísa és éves 6eszámo[ójána/é. auáítáúísa. y!z Y1nárássy (jyufa 'Buáapesti 'J{imet nydvű 'Egyetem 6erufuí.zásána/é. és éves 6eszámo[ójána/é. fdüívizsgáíata és audl.táíása. y!z egyetem fij.pvisdője, kgpcso[attal'tója a kiinyvvizsgá[óvaí: 'Dr. '}{azai (jyö'ljy, reklor. (jyomaemfrőái '1,pzsafiegyi '1(jí[mán JiÍ[ta[ános s/(sj[a és Xp[íégium Phare program neve és címe: nfonl1ációs 'Tecfino[ógia az áítaúínos is/(sj[á6an; pfiare program: :H'll 2002/ és :H'll 'l(g.ávezményezett Perseusz száma: '}{'ll 'l(fiítségvetési sor: 5.3. Szarvas 'Város Önkgnnányzata Csaúíásegítő és (jomíozási 'l(fizpontja Y program címe: "Y1 szarvasijövőért".program száma: '}{'E:FOP P /4.0. (jyomaenárőá 'Város 'Terüíetén megépített szemétíera/(9 6erufuí.zás elszámo[ásána/é. d[wőrzésé6w történő részvétd tekintettdarra, fiogy a n(jesztor n elszál/wúísa a szeméttdep megépítésé6w résztvevő Ön/(sJnnányzattó[ meg6izást kgptam. 4

23 ytprojef;jóen résztvevő örtl(prmányzatok; Csaóacsűl!i Örtl(pm,ányzat :;{unya 'l(jjzség Önl(prmányzat Önnénykftt 'l(jjzség Önl(prmányzat :J(aráos önl(prmányzat Szarvas '!Járos Önl(pm'ányzat (jyomaenárőá '!Járos Önl(pm'ányzat Csáráaszá[Cás 'l(jjzség Önl(pnnányzat J(i.tsoprony 'l(jjzség Önl(pnnányzat Xgnáoros :AWgykPzség önl(prmányzat Szarvas '!Járos Önl(pnnányzatánal( évi 'l(jj[tségvetési '13eszámo[ójánal(feCüCvizsgáCata és auáitácása, amecyfiez az éven!ijnti ferlia[mozási (óernliázás - fecújítás) értél( igen magas összeget kipvisect. Sz[ovál(JiÍítaCános sl(pía és Xg[[égium fecújítása '!Jajáa Péter (jimnázium és Xg[Cégium fecújítása 'l(jseóó - nagyoóó értél(pen útépítés stó. (jyomaenárőá '!Járos jüráőépítkfzésévec f:..apcso[atos szaf;janácsaáás Szakfdpzettségeim: 'l(jjzépfof:..ú tervszafqnunf:..ás május flervm %érfeg!ijpes kpnyvecő novemóer 18. % 'ÜByvite&zervező 1973.június 23. 'Üsz1224 Of:..íeveCes kpnyvvizsgá[ó március SzámítógépesfoCyamatszervező 1981.júCius /81 ;re&őfokft áruforga[mi erőaáó 1987.június ' Ytáósza!ijrtő 1994.június 'fXl-Yt94 ngat[ankpzvetítő Mcemóer Yt kpnyvvizsgácói szali.!na továóói szal(psoáása révén a pénzintézeti és kp[tségvetési kpnyvvizsgáíati tevékfnység végzésére megli:f'ptam az engeáé[yt és miná!ijt szal(pn regisztráít tag vagyok., 5

24 '[ecadatomnaf; tekintem a fiivatf;ozott törvény ecőírásainaf; meg/ececően: 5lz önf;prmányzat és intézményei adatait összevontan tarta[mazó éves pén.zforgacmijeíentés mérceg pénzmaraávány ereámény((jmutatás f;jjnyvvizsgácatát 5l. f;jjzgyűcés ecé teljesztett f;jjctségvetési és zárszámaáási renáeíetef( fecü[vizsgácatát a66óc a szempont6ó' fiogy azof(megfeíe[n.ef::: e ajogsza6ácyi ecőírásof(na~ 5l. pénzügyi fiecyzet eíemzését, f(ü[önösen az aáósságot ecőiáéző f;jjtecezettségefi, vác[a[ósof( te((jnteté6en.. 5l. fen.tief:pen részíetezett fecaáatof(eccátásáfioz eíengeáfietetúnn.ef(te((jntem az önf;prmányzat áctac önáccó gazáácf;páási jogf;jjrrec fecrufiázott intézményei éves 6eszámo[óinaf( reprezentatív móászerrec történő fecücvizsgá[atát is. 5l. meccéf(íetkfnt 6ecsato[t i'v'es 'llzsyj'ílyl.'t 9Yf'l1!l{'1(5JP'R..Qy'!(!il:M TE'!('V'EZ'FT- 6en kfrüct megfiatározásra a f;jjnyvvizsgácói fecadat, amecy túíinutat a jogsza6ácy6att megfogacmazott f;jjnyvvizsgá[ói fecadatof;pn. 'lláccacf;pzói igazo[vány számom:!iláószámom: :Magyar 'l({jnyvvizsgá[ói 'l(amarai ig. számom: 'ES :M'1&'1( 'l({jctségvetési {(jinyvvizsgácó minősítést tanúsító igazo[vány száma: 'l(jvc l. 'lisztect Cím áctac a ((jírt pácyázat6an megfiatározott fecadatokjócfüggően a "f;jjnyvvizsgácói fecaáatof( eccátására" a áijtétect, a f;jjvetf(ezőf(szerint fiatározom meg: :FtJ4.:F5l. = :Ftlfíó azaz négyszáz/iuszoni!tezerforint 6ruttó érté~n. Pá[yázatom ~ávező ec6írácását várva maraáof(tiszteíetted 'Béf(éscsa6a, ápricis 28. ".,' í "",/.(..:-...p.t.. y. "'-... Csiffói Jáno! ---) 'Bejegyzett {(jinyvvizsgá[ó :M:KJ!'1(

25 1937. fe6ruár 08-án :Mezőfíegyesen szücettem. 'Éáesapám neve: Cséffai Péter, 'Éáesanyám neve: ;Feflé.r 9vfária. 'Egy testvér6átyám van. JiÍCtaCátws is/(pcai tanucmányaimat 'Végegyháza, JiÍrpMteCepi JiÍCtaCános s/(p(á6an /(ezátem ec, en 9vfaMn a 9'{'E1(OSZ-6an»foEytattam és fejeztem 6e. J-CMmezővásárheEyen végeztem ec 1955 év6en a 'l(jjzgazáasági 'Tefiwi/(umot és tettem tecfini/(usi érettségi vizsgát en a :Mezőfíegyesi Cu/(prgyár6an, majá az JiÍCCami gazáaság6an fíe(yez~átem ec kjjnyvecőf<j.nt, kjső66 irolú1.vezető/(int végeztem en Somogy megyé6en az ÖregCafij.!iÍCCami gazáaság6an 6eCső eccenőr/(int, iccetve iizemgazáászf<j.nt, ezt kjjvetően a 'TótkpmCósi 'TojástermeCő 'l(jjzös 'VáCCa(/(pzás,uíC en főkjjnyvecők1nt áocgoztam ig tőC a 'l3é/(éscsa6ai.!iíccami gazáaság6an fijicön6öző munwkjjröl(pen áocgoztam 1985-ig. (ügyvitecszervezési ov, üzemgazáasági ov, ip. és ~r. ov. st6...) 1985-tőC a 'l(jjrösmenti 1j-fíez ~rüctem gazáasági igazgatólla/0 afioc 1993 május 15-ig áocgoztam. 'EttőCaz iáőponttóc nyugáijas vagyo/( '.l(yuijáij6a vonu(ásomat kjjvetően a már kprá66an fijváctott ( ) vác(ackpzói igazocvány - {(jegészitő tevé~nység ~reté6en - mint egyéni váccackpzó kjjnyvvizsgácói és aáósza/(irtői mun/ifit váccactam. JeCenCeg is mint "Eg')'É'J{] 'V.9Í.LLfiLL'l(OZÓ" tö66 váccackpzásnác, önkpl1l1ányzattlác végze/( kjjnyvvizsgácói 7

26 Ji! :M.agyar 'l(amara Cétrefíozása focytán a %:A.."l!'l( :rervéteci '13izottságánal( tagja (ettem az ecső cili:fusgan -, i((etve a Magyar 1(jjnyvvizsgá(ói 'l(amara '13él(és Megyei Szervezeténé( a(e(nöknel( váúlsztottal(meg immár KJtszer egymást /(jivetően. 7CözGen szakmaicag á(canáóan képeztem magam és a következő szakképesítéseket szereztem meg: tervszal(munl(ás május /1969flervm MérCegKJpes /(jinyverő novemger 18. M/0039 Vgyviterszervező 1973.június 23. Vsz/224 O((eveCes /(jinyvvizsgá(ó március Számítógépes fo(yamatszervező 1981.júfius /81 :recsőfol(úáruforga(mi erőaáó június /'B-01l6/87 Ji!áószaKJrtő 1994.június /P'T-Ji!/94 ngat(anfi:jizvetítő áecemger /02/2002 Ji! /(jinyvvizsgá(ói szak;,na továggi szali;psoáása révén a pénzintézeti és fi:ji(tségvetési fi:jinyvvizsgácati tevéf<gnység végzésére megl(aptam az engeáécyt és minákjt szali;pn regisztráct tag vagyof(, '13él(éscsaGa, ápri(is 28. 8

27 i o/'es 0/1 Z S (j.9í.l J. rt fm 'U 2{JCff. P fr O (j 2? J. fm.51. /(jjnyvvizsgáfat céqa anna/i:.. megá[tápítása, hogy a flefyi önfqmnányzat éves veszámo[ója (mérfeg, pénzforga[mi jefentés, ereámény és pénzmaraávány fijmutatása, a fijegészítő meffékjetel() a számvitefrő[ szóró törvény és az iáevonatk9zó k9rmányrenáe[et, vatámint az á[[amfuíztartási törvényefőírásai szerint /i:..észüft-e ec..51. veszámo[ó megvízható és va[ós Kipet aá-e az önk9rmá"yzat vagyoni és pé"zügyi flefyzetérőc. gazlúí[k9áása, mlí/(jjáése ereáményérőc..51. /(jj"yvvizsgátát eéqa teliát a törvényi efőíráso/i:.. és más jogszaváfyofrpan meghatározott /(jj"yvvezetési, veszámo[ó /i:..észítési efőíráso/i:..11leg (ve) tartásána/i:,. a mérfeg va[óáiságána/i:,. teqességéne/i:.. és vifágosságá1ul/i:.. effe"őrzése..51. jenti eé[o/i:.. megva[ósítása éráekfven az a[ávvi vizsgáfati 11lu"/i:..aprogra11l fijáofgozása és végrehajtása szüi{jégeftetil(; %unkaprogram.5.z éves veszámo[ójefü[vizsgátátávó[aáóáójetááatol(; ~.5.z önf(pmlányzati törvény áfta[ efőírt sza6áfyzato/i:.. és ügyre"ái efőíráso/i:,. va[a11lint a 5zámvitefi 'Törvényven efőírt sza6áfyzato/i:.. megféténe/i:,. va[amint a jogszavá[yi efőíráso/i:.. tartactli és atáfij megfefe[őségéne/i:..jefü[vizsgátáta. ~.51. hozott önk9nnányzati törvény és a Kipvisefő testüfeti határozato/i:,. törvé"yi efőíráso/i:.. megfefe[őségéne/i:.. effe"őrzése, vatámint az evven meghatározott /(jj[tségvetési llóáosító tétefe/i:.. (határozatol() számvitefi átvezetésének,. végrehajtásá1ul/i:..ef[enőrzése. 9

28 >- JilnnaK.. dfenőrzése, hogy az éves mérfeg6en a»te~esség» érvényéne/( 6etartásáva[ te~esk:.9rnen rögzttetté/(-e az önf(prmányzat vagyonát, jüggetfenü[ attóg hogy azo/( a 6efekJetett eszk:.9zöf0 vagyforgóeszkjizö/(kjiré6e tartoznaf(, 'E66ő[ ereáően /(ü[ön vizsgácanáó fdaáat, hogy az önf(pnnányzat vagyon!<;gtaszteré6en nyi[vántartott aáato/( megegyező/(-e a számvíteci nyi[vántartás6an szerep[ő önf(prmányzati vagyonnar. 'Megtörtént-e az iáevonatf(pzó jogsza6ácyi renáe[kp;és6en dőírt vagyon/(atasztere/( nyi[vántartásána/(rená6etéteíe, a szük éges értékglése/( eívégzése, és a számviteíi nyi[vántartás6a történőátvezetése, a tefe/(és afeíépítmény érté/(fne/(szétvácasztása, a műtárgya/(fecérté/(gcése és a számviteci nyi[vántartás6a vétecéne/(megcéte. Ji!(jsérté/(ű tárgyi eszkjizö/(napra/(ész vezetése. Ji /(üíönféfe anaciti/(us nyi[vántartáso/( vezetéséne/( vizsgá[ata a te!(jntet6w, hogy azo/( megfefeílre/(-e ajogsza6á[yi eíőírásokjlaf( JiZ amortizáció ecszámo[ás sza6ácyszernségéne/(feíüívizsgá[ata. :f?snáe[/(gzne/(-e és a[/(a[mazzá/(-e az ác[ományváítozássa[!<;gpcsocatos a[ap6izony[ato!<;gt. (á[[omány6a véteci 6izonyCatot és az efífíez!<;gpcso[óáó üzem6efíecyezési oli:jnányt, va[amint a!(jaááso/(f(a[ /(apcsocatos á[[ományvá[tozási 6izony[ato!<;gt,!(jaáási 6izony[at, seíejtezésijegyzókjinyv, st6...) >- JiZ éves kji[tségvetés megacapozottságána/( érté/(g[ése, i[fetve a tervezett és móáosított kji[tségvetés végrehajtásánaf( vizsgá[ata az iáevonat/(ozó kji[tségvetési törvény, ác[amlíáztartási törvény, önf(prmányzati törvény és a /(fpviseíő testüfeti fíatározatof(eíőírásai1la/(jigyefem6evétefe meífett. >- Ji vizsgácat {i;jtetjeá a kji[tségvetési 6evéteíeK és kiaáások reá[is te~esítéséne/( és a vagyon fíasznosttásáró[ e!fogaáott /(fpviseíőtestüfeti áöntésef(ne/(az összhangjára. Jifent:ief(!íez!<;gpcso[óáóan az önf(pnnányzat pénzügyi!íe[yzeténekjeíü[vizsgá[ata. 10

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.08-10-001788cégjegyzékszámú GORDIUS-EXTENS

Részletesebben

I. Cégformától független adatok

I. Cégformától független adatok Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.06-09-001788 cégjegyzékszámú 2F INFORMATIKAI,

Részletesebben

Cégkivonat. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Cégkivonat. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégkivonat A Cg.20-09-060242 cégjegyzékszámú ENERGOMETALL Műszaki

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. június 23-i ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. június 23-i ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Szám: 14/349-21/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.05-09-003705 cégjegyzékszámú AICHER BETON Építőanyag

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/161-7/2007. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. április 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. április 24-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-2/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. április 24-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 33/2009. (IV. 24.) közgyűlési határozata könyvvizsgáló megbízásáról:

Részletesebben

Ikt. sz.: IV.323-II120II. Czigléczkiné Liszicai. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚvÁRos POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Hiv. sz:

Ikt. sz.: IV.323-II120II. Czigléczkiné Liszicai. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚvÁRos POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Hiv. sz: BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚvÁRos POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV.323-II120II. Előadó: Edit Mell.: 2 db Hiv. sz: Czigléczkiné Liszicai Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-864697 cégjegyzékszámú DRAYMAN

Részletesebben

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-163508 cégjegyzékszámú Mezőgazda

Részletesebben

Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. https://occsz.e-cegjegyzek.hu/occsz_html_readajanlat

Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. https://occsz.e-cegjegyzek.hu/occsz_html_readajanlat Page 1 of 7 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégkivonat A Cg.07-09-009740 cégjegyzékszámú Martin

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.15-09-071364 cégjegyzékszámú MasterMind

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 6 2010.11.22. 14:53

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 6 2010.11.22. 14:53 1 / 6 2010.11.22. 14:53 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-883167

Részletesebben

határozata a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízásról

határozata a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízásról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-10-046842 cégjegyzékszámú Trophy

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. 1 of 6 1/6/10 8:24 PM

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. 1 of 6 1/6/10 8:24 PM Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.13-09-104185 cégjegyzékszámú KÓDOLKA Könyvelő

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata POLGÁRMESTER J A V A S L A T a CSEVAK Zrt. 2010. üzleti év könyvvizsgálói megbízására Készítette: Szenteczky János vezérigazgató CSEVAK Zrt. Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégkivonat A Cg.01-10-046307 cégjegyzékszámú Diófa Alapkezelő

Részletesebben

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-885017 cégjegyzékszámú MK Profit

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-685017 cégjegyzékszámú GYÖNGYSORHÁZ Építő és Szolgáltató

Részletesebben

Cégkivonat. Cégkivonat. Page 1 of7. 1.Cégformátói független adatok. https://cert.e-cegjegyzek.hu/imonline 2014.01.28.

Cégkivonat. Cégkivonat. Page 1 of7. 1.Cégformátói független adatok. https://cert.e-cegjegyzek.hu/imonline 2014.01.28. Page 1 of7, Közigazgatási és Igazságagyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégkivonat... A Cg.03-09-109888 cégjegyzékszámú

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-911470 cégjegyzékszámú Metal Partner Kereskedelmi

Részletesebben

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-075773 cégjegyzékszámú Nyomtatvány

Részletesebben

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.13-09-144985 cégjegyzékszámú Clean Force

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.07-09-009740 cégjegyzékszámú Martin

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-959833 cégjegyzékszámúsolarcell Hungary Korlátolt

Részletesebben

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.18-09-104060 cégjegyzékszámú Kalocsai

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének. 7/2009. (IV.23. KT. rendelete. Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetése egyszerűsített

Szatymaz Község Képviselő-testületének. 7/2009. (IV.23. KT. rendelete. Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetése egyszerűsített Szatymaz Község Képviselő-testületének 7/2009. (IV.23. KT. rendelete Szatymaz Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetése egyszerűsített járól Szatymaz Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 6 2014.02.23. 15:03

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 6 2014.02.23. 15:03 Tárolt Cégkivonat 1 / 6 2014.02.23. 15:03 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat

Részletesebben

Myself Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság. I. Nyilvános adatok. CompLex Kiadó Kft. Céginfó. Mérlegadatok

Myself Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság. I. Nyilvános adatok. CompLex Kiadó Kft. Céginfó. Mérlegadatok Myself Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság CompLex Kiadó Kft. Céginfó Mérlegadatok A Myself Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-927417) adatai. I. Nyilvános adatok 1. Általános adatok

Részletesebben

Tisztelet Képviselő-testület!

Tisztelet Képviselő-testület! Tisztelet Képviselő-testület! Putnok Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének felülvizsgálatát elvégeztem. A költségvetés előterjesztése a polgármester, a költségvetési rendelet-tervezet

Részletesebben

Cégkivonat. I. Cégformától független adatok IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 1/5

Cégkivonat. I. Cégformától független adatok IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 1/5 IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT Cégkivonat A Cg.01-10-048638 cégjegyzékszámú FERIDA Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Döbrentei

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-911470 cégjegyzékszámú Metal Partner Kereskedelmi

Részletesebben

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz.

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a konszolidálásba bevont vállalkozások 2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-933823 cégjegyzékszámú BM Reflektor

Részletesebben

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 Cégkivonat 2011.10.27. -i hatállyal 1 Általános adatok Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.10-09-034259 cégjegyzékszámú Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei

Részletesebben

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.13-09-137607 cégjegyzékszámú AFRICATRANS

Részletesebben

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-10-046467 cégjegyzékszámú Bonafarm

Részletesebben

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása Iktsz.: 9. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása mely létrejött egyrészről név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselő: Dr. Kriza Ákos

Részletesebben

Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-874143 cégjegyzékszámú AUTO-HELP CENTRUM 1. Szolgáltató

Részletesebben

r /.~I" CegOl18 Mediator 5.1

r /.~I CegOl18 Mediator 5.1 ~ r /.~I" CegOl18 Mediator 5.1.,~ Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága _ 9700 Szombathely, 5zi/y János u. 7. ". ~! col Cégkivon_~tt/ '.'. :Y~,. :"'''1 ti Ul. ~ A CQ:rS'=0'9-112041 cégjegyzékszámú RETTEGI

Részletesebben

CÉGADATOK. Székhely: 2000 Szentendre, Damjanich Utca 15/A.

CÉGADATOK. Székhely: 2000 Szentendre, Damjanich Utca 15/A. CÉGADATOK Cégnév: Cél-Véd Hungary Őrző Védő Kft. Székhely: 2000 Szentendre, Damjanich Utca 15/A. Adószáma: 24221935-2-13 Cégjegyzékszáma: 13-09-161102 Pénzintézet: MKB Bank Zrt. Bankszámlaszáma: 10300002-10589074-49020018

Részletesebben

Ecologinform Kft. Ecologinform Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősságű Társaság

Ecologinform Kft. Ecologinform Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősságű Társaság Ecologinform Kft. Ecologinform Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősságű Társaság Cégjegyzékszám 01-09-909126 Adószám 14554076-2-43 Székhely 1202 Budapest, Dobos utca 64. Ecologinform Kft. 1202

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. tér Felelősségű

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. tér Felelősségű Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth Mezőkö tér Felelősségű 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-165210 cégjegyzékszámú

Részletesebben

Minta Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Példa út 1.) Adószám:

Minta Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Példa út 1.) Adószám: Minta Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Példa út 1.) Adószám: 12345678-2-41 1 Általános adatok Cégjegyzékszám: 01 23 456789 (Hatályos) 11 23 456789 Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-686516 cégjegyzékszámú DIRECTEAM Biztonságtechnikai és Automatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság (1238 Budapest, Liszt utca 23.) cég 2013. június 30. napján hatályos adatai

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01 10 045451 cégjegyzékszámú EMEF Első Magyar Egyen és

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet tulajdonosainak Elvégeztem a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet (6635 Szegvár, Szabadság tér 1. Cg.: 06-02-000246) mellékelt 2014.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, valamint a közhasznúsági mellékletéről Készítette: C.C. Audit Könyvvizsgáló Korlátolt

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Léh Községi Önkormányzat, valamint Léh Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 80. -a értelmében 1. Általános szempontok

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. 5. A cég székhelye 5/1. 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Bejegyezés kelte: 2008/09/10 Hatályos: 2008/09/10...

Tárolt Cégkivonat. 5. A cég székhelye 5/1. 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Bejegyezés kelte: 2008/09/10 Hatályos: 2008/09/10... 1. oldal, összesen: 5 Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.12-09-005825 cégjegyzékszámú

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Tárolt Cégkivonat A Cg.03-09-121347 cégjegyzékszámú SZEMPONT CONSULTING Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Egyszemélyes Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Ybl Miklós utca 10.) cég 2016. január

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS. Nagy Györgyi bejegyzett könyvvizsgáló tekintetében

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS. Nagy Györgyi bejegyzett könyvvizsgáló tekintetében ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS Nagy Györgyi bejegyzett könyvvizsgáló tekintetében A jelentés a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rivalda Stúdió Közh.Nonp. Kft 1055 Budapest Stollár Béla utca 12/C KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2016. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31. A beszámoló

Részletesebben

Közigazgatási. Általános adatok 2. 2/ / /1. A cég székhelye 8. 8/ január 8/ április 26. 8/ március 2. 8/4. 8/5.

Közigazgatási. Általános adatok 2. 2/ / /1. A cég székhelye 8. 8/ január 8/ április 26. 8/ március 2. 8/4. 8/5. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikuss Cégeljárásbann Közreműködő Szolgálat 10555 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.02-09-064640 cégjegyzékszámú "METIN-COOP"

Részletesebben

ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL Tárgy: A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.

ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL Tárgy: A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. SZ.: IV 394-3/20J5. Előadó: Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: Jdb Hiv. sz: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Tárolt Cégkivonat A Cg.04-09-010814 cégjegyzékszámú KANÁSZ ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság (5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 3.) cég 2014. február 9. napján hatályos adatai a következők: I. Cégformától

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 6 2011.11.03. 14:42 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.10-09-031298

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.!kt. sz.: VIII 265-212011. Előadó: Tarné Stuber Éva Mell.: l db Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

A 1.. Bp., : ker. út... sz.

A 1.. Bp., : ker. út... sz. A honlapon fellelhető információkat a VIKTÓRIA TÁRSASHÁZ RENDSZER, mint társasház-kezelési modell dokumentációinak felhasználásával dolgoztuk fel. A rendszer dokumentáció fejlesztése folyamatos és a mindenkori

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. DECEMBER 18-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Előadó: 2015.

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-911470 cégjegyzékszámú Metal Partner Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1211 Budapest, Déli utca 13-17.) cég 2016. május 11. napján hatályos adatai

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI J.0GÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI J.0GÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI J.0GÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. 1kt. sz.: VIIL 208512010. Előadó: Tarné Stuber Éva 1 Soczóné Dömény Edit Mell.: tételes lista Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-277225 cégjegyzékszámú Margittai és Társai Épületgépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság (1112 Budapest, Péter-hegyi dűlő 689.) cég 2016. február 10. napján hatályos adatai

Részletesebben

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól A Szervezetfejlesztési célok megvalósítása, controlling rendszer bevezetése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál projekt tárgyára vonatkozó jogszabályok az alábbiak: 1. 1990. évi LXV. törvény a helyi

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

1. A vállalkozási tevékenység

1. A vállalkozási tevékenység SZMSZ 3 A vállalkozási feladatok és közhasznú, vagy gazdasági társaságban részvételnek a részletes felsorolása, a feladatok forrásai 1. A vállalkozási tevékenység 1.1. A szerv vállalkozási tevékenységet

Részletesebben

Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 10 2012.05.09. 11:16

Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 10 2012.05.09. 11:16 1 / 10 2012.05.09. 11:16 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégkivonat A Cg.02-09-064946 cégjegyzékszámú

Részletesebben

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére sz. napirend Előterjesztés Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április -i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés Könyvvizsgálói jelentés 2016-2017 Könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatos változások 2016. december 15-én vagy azt követően végződő időszakokra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata során kell

Részletesebben

ll.-l '\ II lll ).p~ ~ t;' lv fl\.w.. Faragóné Széles Andrea (.tc L-(

ll.-l '\ II lll ).p~ ~ t;' lv fl\.w.. Faragóné Széles Andrea (.tc L-( NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 25.812 2/2013'/XII. Ügyintéző

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére Tárgy: Könyvvizsgáló kiválasztásával kapcsolatos döntés meghozatala Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

I. Cégformától független adatok

I. Cégformától független adatok Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-675082 cégjegyzékszámú MAGYAR

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika Jóváhagyta: Bukta László elnök A számviteli politika

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Cég kivonat. 1.Cégformátói független. CegOl14 Mediator 5.1 Somogy Megyei Bíróság mint Cégbíróság 7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 5.

Cég kivonat. 1.Cégformátói független. CegOl14 Mediator 5.1 Somogy Megyei Bíróság mint Cégbíróság 7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 5. 1 T 1. sz. melléklet T 1 1 1 l -, CegOl14 Mediator 5.1 Somogy Megyei Bíróság mint Cégbíróság 7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 5. Cég kivonat A Cg.14-10-300037 cégjegyzékszámú KAPOSVOlÁN Autóbuszközlekedési

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Számviteli szabályozás

Számviteli szabályozás Dr. Pál Tibor 2010.11.29. Társasági Számviteli szabályozás 7. ELŐADÁS Szabályok és elvek a könyvvizsgálat során Egyéb standardok KÖNYVVIZSGÁLAT Számviteli Könyvvizsgáló választása Ki lehet könyvvizsgáló?

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1. oldal, összesen: 6 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közremőködı Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.13-09-110210 cégjegyzékszámú

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

RATING & AUDIT KFT. KöNYVVIZSGALÓ MINÖslTÖ ÉS FINANSzfROzAsI TANA CSADÓ KFT.

RATING & AUDIT KFT. KöNYVVIZSGALÓ MINÖslTÖ ÉS FINANSzfROzAsI TANA CSADÓ KFT. RATING & AUDIT KFT. KöNYVVIZSGALÓ MINÖslTÖ ÉS FINANSzfROzAsI TANA CSADÓ KFT. Szombathely Rákóczi F. u 1. Tel (36-30) 9222-407 és (36-94) 511-300 E-mail ratingaudit@t-onlinehu Szombathely,20060322 Független

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.13 09 120671 cégjegyzékszámú Red Bird Bike

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

2/1 MILPRESS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. (1117 Budapest, Budafoki út 187-189. 1. hangár. ép.) Adószám: 13657152-2-43

2/1 MILPRESS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. (1117 Budapest, Budafoki út 187-189. 1. hangár. ép.) Adószám: 13657152-2-43 MILPRESS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Budafoki út 187-189. 1. hangár. ép.) Adószám: 13657152-2-43 Cégkivonat 2014.06.25.-ig közzétett adatokkal 1 Általános

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 435/2015. Előadó:Tarné Stuber Éva / Kucseráné dr. Krizsán Gyöngyi Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Plotinus Holding Nyrt. részvényesei részére A konszolidált éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Plotinus Holding Nyrt. (a Társaság ) mellékelt 2013. évi konszolidált

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/21-8/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben