JEGYZŐKÖNYV. jegyző. a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója. a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. jegyző. a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója. a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője"

Átírás

1 /,#fil-.".,_, ~~,,,.,,,..",,,..,_,.,,," \, BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYA Ö~ŐRMA'NYZÁT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉN j' GAZDASÁGI BIZOTTSÁG _-==J,\, ;; JEGYZŐKÖNYV Készült a Gazdasági Bizottság szeptember 18-án a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em. 115.) megtartott ülésén. Az ülés kezdetének időpontja: 10 0 óra A jelenléti ív szerint jelen vannak: Agócs Zsolt bizottsági elnök, Élő Norbert, Marksteinné Molnár Julianna, Somlyódy Csaba, Tóth Balázs, Varga István, a bizottság képviselő tagjai Távolmaradását előre jelezte: Gerstenbrein György, a bizottság nem képviselő tagja Tamás László, a bizottság nem képviselő tagja Szökröny Tamás, a bizottság nem képviselő tagja Távolmaradás oka: külföldön való tartózkodás munkahelyi elfoglaltság munkahelyi elfoglaltság Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Szabó Krisztián jegyző Kovács Róbert polgármester Radványi Gábor alpolgármester dr. Pap Sándor alpolgármester dr. Boldog Krisztina a Jogi Csoport részéről c:cllt- Pándiné Csemák Margit a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője V ámos Imre a Belső Ellenőrzés vezetője /. Kárpáti Beatrix a Humán Iroda részéről ( l. ( { 1, t l Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett a Humán Iroda részéről.~. Y:/( l /~.. 'HL./(------~~~ Szabó László a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója Meghívottak: Rappi Gabriella Ventzi József dr. Korpai Anita dr. Egervári Éva Kálmánné Szabó Judit Kovács J ó zs ef Deézsi Tibor Szarvasi Ákos a Gazdasági és Pénzügyi Iroda részéről a Gazdasági és Pénzügyi Iroda részéről a Hatósági Iroda részéről a Jogi Csoport részéről a Humán Iroda részéről a Főépítészi Csoport részéről a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Gazdasági Bizottság ülését. Megállapítja, hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet T asi Éva vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül.

2 Napirend előtti felszólalás: Elnök: Javasolja, hogy a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. elfoglaltsága rniatt vegyék előre őket érintő napirendi pontokat. az A Gazdasági Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal második napirendi pontként a " Gergelypark környezetvédelmi felülvizsgálatának intézkedési tervében meghatározott feladatok időarányos végrehajtásáról" szóló 686. szánú előterjesztést, harmadik napirendként a "Belterületi földutak szilárd burkolattal való ellátása normatív támogatás felhasználásáról" szóló 676. számú előterjesztést, negyedikként a" Budapest X kerület, Kőrösi Csoma Sándor út szám alatti lakásra vonatkozó értékesítési szándék megerősítéséről" szóló 675. számú előterjesztést és ötödikként a "Budapest X kerület Szőlővirág utca 2. 1/7. szám alatti bérlakás pályázati úton történő elidegenítésére történő kijelölésről" szál ó 669. számú előterjesztést tárgyalja. A Gazdasági Bizottság 6 Igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el a napirend j ét: l. A lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló önkormányzati rendelet Dr. Szabó Krisztiánjegyző 2. A Gergely-park környezetvédelmi felülvizsgálatának intézkedési tervében meghatározott feladatok időarányos végrehajtása 3. A belterületi földutak szilárd burkolattal való ellátása normatív támogatás felhasználása 4. A Budapest X. kerület, Kőrösi Csorna Sándor út szám alatti lakásra vonatkozó értékesítési szándék megerősítése 5. A Budapest X. kerület, Szőlővirág utca 2. 1/7. szám alatti bérlakás pályázati úton történő elidegenítésre történő kijelölése 6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi közbeszerzési tervének 3. rnódosítása 7. A Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ részére logopédiai ellátáshoz nyújtott anyagi támogatás 8. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott nevelésioktatási intézményekben fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításainak szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Dr. Szabó Krisztiánjegyző 9. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatnak az önkormányzati fenntartású iskolák rnűködtetéséről szóló szándéknyilatkozata Kovács Róbert polgármester 2

3 l O. A Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület céltartalékának felszabadítása Radványi Gábor alpolgármester ll. Az érettségi vizsgák támogatási összegének felszabadítása 12. A Kőbányai ÁSZOK Tehetségeket Támogató Alapítvány támogatási összegének felszabadítása 13. A Hungexpo Vásár és Reklám Zrt. közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem Kovács Róbert polgármester 14. Berki Gyuláné közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezése Kovács Róbert polgármester 15. Farkas Zoltán Sándor közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezés e Kovács Róbert polgármester 16. Budapest X., Pilisi utca 70. szám alatti telekingatlan nyilvános licitpályázaton történő értékesítése 17. Forgó Pálné vételi kérelme 18. A HÁBIK Kft. bérleti díjának méltányosságból történő elengedésére vonatkozó kérelme 19. A Budapest X. kerület, Csősztorony utcában található garázssor társasházi j ellegének megszüntetése 20. A Budapest X. kerület, Monori utca 12. szám alatti nem lakáscéljára szolgáló helyiség bérleti díjának emelése 21. A Budapest X. kerület, J ászberényi út 88. szám alatti épület bontására vonatkozó tulajdonosi hozzájárulása 22. A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatti körzeti megbízotti iroda céljára biztosított helyiség átadása és a közüzemi díjak fedezetének biztosítása 23. A Budapest X. kerület, Halom u. 42. szám alatt lévő 18. számú helyiség bérleti jogviszonyának felmondása 24. A Pollaker Bt. közterület-használati hozzájárulás iránti kérelme Kovács Róbert polgármester 25. Farkas Barna lakásösszevonásra vonatkozó kérelmének újratárgyalása 26. A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 12. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség pályázati úton történő hasznosításáról 3

4 27. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, a Budapesti Rendőrfőkapitányság és az Országos Rendőr-főkapitányság között december 16-án létrejött támogatási szerződés módosítása 28. Budapest X. kerület, Gyakorló utca 3-5. szám előtti parkolóhelyek kialakításáról szóló településrendezési szerződés, valamint az azzal összefüggő pénzeszközátadásról szóló megállapodás Kovács Róbert polgármester l. napirendi pont: A lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló önkormányzati rendelet Dr. Szabó Krisztián jegyző Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel jelezze. kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: Élő Norbert: Elmondja, hogy eddig pályázni lehetett a lakások bérletére. Érdeklődik, hogy mi alapján fog eldőlni az, hogy ki kaphat lakást? Rövid tájékoztatást kér a rendszerről Dr. Szabó Krisztián: Az eddigi pályázatos rendszer került átalakításra egy jobban kezelhető rendszerré. A lakásigénylési nyilvántartásba vett kérelmek úgy fognak viselkedni, mint a pályázatok. A kérelmeket nem kell újra benyújtani, a nyilvántartásban folyamatosan jelen lesznek. A lakásrendelet konstrukciója rugalmas, alapja az a lakáskoncepció lesz, amelyet a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. az év végére dolgoz ki. Ez a koncepció a lakásállomány teljes felmérését fogja tartalmazni és alapot fog szolgáltatni arra, hogy a Képviselő-testület kijelölje azokat a lakásokat, amelyek piaci alapon bérbe adhatók. Marksteinné Molnár Julianna: Véleménye szerint a rendelet szerkezete bárkinek könnyen érthetővé teszi az új rendszer működését. Szóbeli módosító javaslat: Dr. Szabó Krisztián: Az alábbi módosító javaslatokat terjeszti elő a rendelettervezethez: l. A rendelettervezet 14. (2) bekezdésében "lakás költségelvű bérének" szövegrész helyébe a "bérleti jogviszony megszűnésekor irányadó lakbérnek" szöveg lép. 2. A rendelettervezet 59. (l) bekezdésében a "két" szövegrész helyébe az "egy" szöveg lép. 3. A rendelettervezet 72. -a a következő új (2) bekezdéssel egészül ki: "(2) Az l. mellékletet a rendelet hatályba lépésekor már megkötött lakásbérleti szerződésre a lakbér módosításáig nem kell alkalmazni." (689/1. módosító javaslat) 4

5 Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 689. számú előterjesztés támogatásáról a 689/1. módosító javaslat figyelembevételével. A Gazdasági Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló önkormányzati rendeletről" szóló 689. számú előterjesztést a 689/l. módosító javaslat figyelembevételével támogatja. 2. napirendi pont: A Gergely-park környezetvédelmi felülvizsgálatának intézkedési tervében meghatározott feladatok időarányos végrehajtása jelezze. Arnennyiben nincs hozzászólás, megállapítja, hogy a Bizottság a "Gergely-park környezetvédelmi felülvizsgálatának intézkedési tervében meghatározott feladatok időarányos végrehajtásáról" szóló 686. számú előterjesztésben foglalt tájékoztatót tudomásul veszi. 3. napirendi pont: A belterületi földutak szilárd burkolattal való ellátása normatív támogatás felhasználása Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel jelezze. kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: Somlyódy Csaba: Érdeklődik, van még Kőbánya területén? hogy nagyságrendileg lehet-e tudni azt, hogy mennyi földút Szarvasi Ákos: Elmondja, hogy nehéz volt olyan földutat találni, amely megfelel az előírásoknak. A Tarkarét utca egy nagy volumenű és értékű beruházás lesz, amennyiben megvalósul A kérdésre válaszolva elmondja, hogy összességében kb. 2-3 km belterületi földút van még a kerületben. Marksteinoé Molnár Julianna: A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tavaly foglalkozott ezzel a témával Meghatározták, hogy melyek azok a szakaszok, amelyeknek a bevonását javasolják a programba. Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 676. számú előterjesztés elfogadásáról. 149/2012. (IX. 18.) GB határozat a belterületi földutak szilárd burkolattal való ellátása normatív támogatás felhasználásáról (6 igen, egyhangú szavazattal) 5

6 A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy az Önkormányzat részére - a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény 5. mellékletében -a "belterületi földutak szilárd burkolattal való ellátása" címen évben biztosított keretösszegből a Sárosi utca épüljön meg a Vasgyár utcától a jelenlegi burkolathoz csatlakoztatva. Határidő: Feladatkörében érintett: november 30. a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 4. napirendi pont: A Budapest X. kerület, Körösi Csoma Sándor út szám alatti lakásra vonatkozó értékesítési szándék megerősítése 5. napirendi pont: A Budapest X. kerület, Szőlővirág utca 2. 1/7. szám alatti bérlakás pályázati úton történő elidegenítésre történő kijelölése 6. napirendi pont: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi közbeszerzési tervének 3. módosítása jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 663. számú előterjesztés támogatásáról. A Gazdasági Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi közbeszerzési tervének 3. módosításáról" szóló 663. számú előterjesztést támogatja. 6

7 7. napirendi pont: A Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ részére logopédiai ellátáshoz nyújtott anyagi támogatás Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel jelezze. kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, Szóbeli módosító javaslat: Varga István: Javasolja, hogy a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság ülésén elhangzott 647/1. módosító javaslatban foglaltakat - vagyis az l OOO OOO Ft összegű támogatás biztosítását- támogassa a Gazdasági Bizottság. A Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal, 3 tartózkodással a 647/1. módosító javaslatot nem támogatja. Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 647. számú előterjesztés támogatásáról. A Gazdasági Bizottság 5 igen, l ellenszavazattal a "Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ részére logopédiai ellátáshoz nyújtott anyagi támogatásról" szóló 647. számú előterjesztést támogatja. 8. napirendi pont: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott nevelésioktatási intézményekben fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításainak szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Dr. Szabó Krisztián jegyző jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 648. számú előterjesztés támogatásáról. A Gazdasági Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításainak szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról" szóló 648. szárnú előterjesztést támogatja. 9. napirendi pont: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatnak az önkormányzati fenntartású iskolák működtetéséről szóló szándéknyilatkozata Kovács Róbert polgármester Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel jelezze. kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 7

8 A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: Élő Norbert: Rövid tájékoztatást kér arról, hogy az előterjesztés keretében miről dönt a Bizottság? Dr. Szabó Krisztián: A döntés alapján a Képviselő-testület megállapítja azt, hogy nem jogosult olyan szándéknyilatkozatot tenni, amely szerint nem képes az intézmények működtetésére. Somlyódy Csaba: Érdeklődik, hogy mi a helyzet azokkal az oktatási intézményekkel, amelyek a törvényből fakadóan nem kötelező feladatokat láttak el eddig Kőbányán? Dr. Szabó Krisztián: A Köznevelési törvény a statikus állapotot veszi alapul. Ennek alapján a saját tulajdonában lévő köznevelési intézmények tekintetében kell nyilatkoznia az Önkormányzatnak. Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság a 655. számú előterjesztés támogatásáról. A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, l tartózkodassal a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatnak az önkormányzati fenntartású iskolák működtetéséről szóló szándéknyilatkozatáról" szóló 655. számú előterjesztést támogatja. 10. napirendi pont: A Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület céltartalékának felszabadítása Radványi Gábor alpolgármester jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság a 659. számú előterjesztés támogatásáról. A Gazdasági Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület céltartalékának felszabadításáról" szóló 659. számú előterjesztést támogatja. ll. napirendi pont: Az érettségi vizsgák támogatási összegének felszabadítása Elnök: Kéri, akinek ai előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság a 671. számú előterjesztés támogatásáról. A Gazdasági Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az "Érettségi vizsgák támogatási összegének felszabadításáról" szóló 671. számú előterjesztést támogatja. 8

9 12. napirendi pont: A Kőbányai ÁSZOK Tehetségeket Támogató Alapítvány támogatási összegének felszabadítása jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság a 670. számú előterjesztés támogatásáról. A Gazdasági Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai ÁSZOK Tehetségeket Támogató Alapítvány támogatási összegének felszabadításáról" szóló 670. számú előterjesztést támogatja. 13. napirendi pont: A Hungexpo Vásár és Reklám Zrt. közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem Kovács Róbert polgármester Az Ötv. 12. (4) bekezdés b) ponlja alapján a napirendi pont tárgyalására a bizottság zárt 14. napirendi pont: Berki Gyuláné közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezése Kovács Róbert polgármester Az Ötv. 12. (4) bekezdés a) ponlja alapján a napirendi pont tárgyalására a bizottság zárt 15. napirendi pont: Farkas Zoltán Sándor közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezése Kovács Róbert polgármester Az Ötv. 12. (4) bekezdés a) ponlja alapján a napirendi pont tárgyalására a bizottság zárt 16. napirendi pont: Budapest X., Pilisi utca 70. szám alatti telekingatlan nyilvános licitpályázaton történő értékesítése jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság a 668. számú előterjesztés elfogadásáról. 9

10 150/2012. (IX. 18.) GB határozat a Budapest X., Pilisi utca 70. szám alatti telekingatlan nyilvános licitpályázaton történő értékesítéséről (6 igen, egyhangú szavazattal) l. A Gazdasági Bizottság nyilvános licitpályázaton értékesíti a Budapest X. kerület, Pilisi utca 70. szám alatti, 40996/14 hrsz.-ú ingatlant. A Bizottság a pályázati hirdetményben az alábbi feltételeket állapítja meg: a) Az ingatlan kikiáltási ára OOO Ft + áfa. b) Az ajánlati biztosíték összege 1500 OOO Ft. 2. A Bizottság felkéri a polgármestert a pályázati felhívás közzétételére és a pályázat lebonyolítására. 3. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy az eredményes licitpályázatot követően az adásvételi szerződést írja alá. Határidő: Feladatkörében érintett: azonnal a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester a Főépítészi Csoport vezetője 17. napirendi pont: Forgó Pálné vételi kérelme Az Ötv. 12. (4) bekezdés a) pontja alapján a napirendi pont tárgyalására a bizottság zárt 18. napirendi pont: A HÁBIK Kft. bérleti díjának méltányosságból történő elengedésére vonatkozó kérelme 19. napirendi pont: A Budapest X. kerület, Csősztorony utcában található garázssor társasházi jellegének megszün tetése 10

11 20. napirendi pont: A Budapest X. kerület, Monori utca 12. szám alatti nem lakáscéljára szolgáló helyiség bérleti díjának emelése 21. napirendi pont: A Budapest X. kerület, Jászberényi út 88. szám alatti épület bontására vonatkozó tulajdonosi hozzájárulása Az Ötv. 12. (4) bekezdés b) pontja alapján a napirendi pont tárgyalására a bizottság zárt 22. napirendi pont: A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatti körzeti megbízotti iroda céljára biztosított helyiség átadása és a közüzemi díjak fedezetének biztosítása jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság a 687. számú előterjesztés t ám o gatásáró l. A Gazdasági Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatti körzeti megbízotti iroda céljára biztosított helyiség átadásáról és a közüzemi díjak fedezetének biztosításáról" szóló 687. számú előterjesztést támogatja. 23. napirendi pont: A Budapest X. kerület, Halom u. 42. szám alatt lévő 18. számú helyiség bérleti jogviszonyának felmondása 24. napirendi pont: A Pollaker Bt. közterület-használati hozzájárulás iránti kérelme Kovács Róbert polgármester Az Ötv. 12. (4) bekezdés a) pontja alapján a napirendi pont tárgyalására a bizottság zárt ll

12 25. napirendi pont: Farkas Barna lakásösszevonásra vonatkozó kérelmének újratárgyalása Az Ötv. 12. (4) bekezdés a) pontja alapján a napirendi pont tárgyalására a bizottság zárt 26. napirendi pont: A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 12. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség pályázati úton történő hasznosítása 27. napirendi pont: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, a Budapesti Rendőrfőkapitányság és az Országos Rendőr-főkapitányság között december 16-án létrejött támogatási szerződés módosítása Dr. Pap Sándor polgármester jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság a 688. számú előterjesztés támogatásáról. A Gazdasági Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat, a Budapesti Rendőr-főkapitányság és az Országos Rendőr-főkapitányság között december 16-án létrejött támogatási szerződés módosításáról" szóló 688. számú előterjesztést támogatja. 28. napirendi pont: Budapest X. kerület, Gyakorló utca 3-5. szám előtti parkolóhelyek kialakításáról szóló településrendezési szerződés, valamint az azzal összefüggő pénzeszközátadásról szóló megállapodás Kovács Róbert polgármester Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel jelezze. kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: Élő Norbert: Érdeklődik, hogy a Hotel részére előírt fizetnek-e bérleti díjat? ll db parkolót lekeríthetik-e és ezért 12

13 Radványi Gábor: Tájékoztatásul elmondja, hogy az Achát Hotel részére ll db parkoló biztosítását írja elő a 31/2005. (VI. 17.) önkormányzati rendelet. A Hotelnek szándékában áll a Gyakorló utcában 32 db közterületi parkolóhelyet kialakítani, annak érdekében, hogy a kötelezettségének eleget tegyen. A parkolók kialakítását az Önkormányzat bruttó 4 OOO OOO Ft összegű hozzájárulással támogatná. Elnök: Amennyiben IJincs több hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság a 685. számú előterjesztés támogatásáról. A Gazdasági Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest X. kerület, Gyakorló utca 3-5. szám előtti parkolóhelyek kialakításáról szóló településrendezési szerződésről, valamint az azzal összefüggő pénzeszközátadásról szóló megállapodásról" szóló 685. számú előterjesztést támogatja. Elnök: Megköszöni a jelenlévők bezárja. munkáját, és a Gazdasági Bizottság ülését órakor K.m.f. /~>. í i \ / Jegyző 13

出言成章中公教育专家历年研究发现

出言成章中公教育专家历年研究发现 出 言 成 章 中 公 教 育 专 家 历 年 研 究 发 现 29 http://www.iberashop.com 出 言 成 章 中 公 教 育 专 家 历 年 研 究 发 现 一 不 能 主 动 打 开 局 面 五 语 句 啰 嗦 推 荐 阅 读 有 些 考 生 碰 到 比 较 困 难 的 题 目 时 往 往 不 知 如 何 回 答, 在 言 行 举 止 上 下 些 功 夫, 研 究 平 时

Részletesebben

Microsoft Word - mei.doc

Microsoft Word - mei.doc 看上去很美 王朔 编者的话 时隔七年 王朔又拿出了他的新作 一个过去写过很多东西 又曾声言放弃写作的 人 此番重新拿起笔 令我们感兴趣的倒也不是他的食言自肥 而是他是否确有一些新 意要表达 这才构成一部文学作品产生的必要成因 关于王朔 我们听到较多的是他的 调侃和所谓玩世不恭的写作态度 作为出版过他的全部作品的编者 我们知道那类作品 只是他全部作品的一小部分 在某一时刻被刻意演染夸张开来的一种风格

Részletesebben

罗 4:12 又 作 受 割 礼 之 人 的 父, 就 是 那 些 不 但 受 割 礼, 并 且 照 我 们 祖 宗 亚 伯 拉 罕, 未 受 割 礼 时 之 信 的 脚 踪 而 行 的 人 一 罗 得 错 误 的 离 别 亚 伯 拉 罕, 渐 渐 挪 移 帐 棚, 直 到 所 多 玛 ( 创 十

罗 4:12 又 作 受 割 礼 之 人 的 父, 就 是 那 些 不 但 受 割 礼, 并 且 照 我 们 祖 宗 亚 伯 拉 罕, 未 受 割 礼 时 之 信 的 脚 踪 而 行 的 人 一 罗 得 错 误 的 离 别 亚 伯 拉 罕, 渐 渐 挪 移 帐 棚, 直 到 所 多 玛 ( 创 十 创 世 记 结 晶 读 经 ( 二 ) 第 五 篇 在 基 督 天 上 的 职 事 里 为 弟 兄 争 战 而 享 受 祂 EM 诗 歌 s34 读 经 : 创 十 四, 来 七 1~4 25~26, 八 2 创 14:1 当 暗 拉 非 作 示 拿 王, 亚 略 作 以 拉 撒 王, 基 大 老 玛 作 以 拦 王, 提 达 作 戈 印 王 的 时 候, 创 14:2 他 们 都 攻 打 所 多

Részletesebben

Microsoft Word - 補陽食物.doc

Microsoft Word - 補陽食物.doc 補 陽 食 物 補 陽 要 以 溫 胃 健 脾 為 主 溫 熱 的 食 物 以 去 寒 氣, 清 淡 的 食 物 以 護 脾 胃 可 以 補 陽 的 食 物 有 韭 菜 茴 香 茄 子 辣 椒 桂 圓 牛 肉 羊 肉 狗 肉 兔 肉 鹿 肉 驢 肉 雞 肉 鴨 肉 鵪 鶉 鮑 魚 黃 鱔 等 羊 肉 : 性 溫, 味 甘, 為 溫 補 佳 品, 有 溫 中 暖 下 益 氣 補 虛 的 作 用 陽 虛

Részletesebben

1 1 1 1.1 1 1.2 9 1.3 23 2 30 2.1 31 2.2 39 2.3 49 3 63 3.1 63 3.2 81 3.3 87 1

1 1 1 1.1 1 1.2 9 1.3 23 2 30 2.1 31 2.2 39 2.3 49 3 63 3.1 63 3.2 81 3.3 87 1 1 1 1 1.1 1 1.2 9 1.3 23 2 30 2.1 31 2.2 39 2.3 49 3 63 3.1 63 3.2 81 3.3 87 1 4 96 4.1 96 4.2 107 4.3 112 4.4 121 5 132 5.1 133 5.2 141 5.3 150 6 161 6.1 162 6.2 171 6.3 179 7 194 7.1 194 7.2 206 7.3

Részletesebben

6寸PDF生成工具

6寸PDF生成工具 元 媛 粉 蝶 手 中 的 纸 老 虎 元 媛 粉 蝶 手 中 的 纸 老 虎 ( 冤 家 斗 冤 家 3) 男 主 角 : 燕 玄 霄 女 主 角 : 虞 蝶 香 内 容 简 介 什 么? 要 他 一 个 堂 堂 六 尺 男 儿 上 花 轿? 想 都 不 要 想! 趁 早 死 了 这 条 心 吧! 要 他 一 个 大 男 人 来 冲 喜 已 经 够 呕 了 居 然 还 要 他 入 赘? 这 辈 子

Részletesebben

(Microsoft Word - \303D\256w_\244\244\245\370-1.doc)

(Microsoft Word - \303D\256w_\244\244\245\370-1.doc) 2009 年 國 情 知 識 競 賽 題 庫 香 港 中 國 企 業 協 會 編 印 2009 年 8 月 1 題 目 1. 我 國 最 早 的 一 部 歷 史 文 獻 總 集 是? A. 尚 書 B. 詩 經 C. 楚 辭 A 2. 最 早 的 一 部 詩 歌 總 集 是? A. 離 騷 B. 論 語 C. 詩 經 C 3. 第 一 部 敘 事 歷 史 著 作 是? A. 尚 書 B. 詩 經 C.

Részletesebben

从 综 对 并 民 并 运 论 摘 要 国 是 个 多 民 族 国 家 族 关 系 问 题 事 关 国 家 前 途 命 运 国 全 面 倡 导 建 设 和 谐 社 会 的 新 时 期 如 何 妥 善 应 对 和 及 时 处 理 好 民 族 关 系 中 出 现 的 新 情 况 新 问 题 断 推 动

从 综 对 并 民 并 运 论 摘 要 国 是 个 多 民 族 国 家 族 关 系 问 题 事 关 国 家 前 途 命 运 国 全 面 倡 导 建 设 和 谐 社 会 的 新 时 期 如 何 妥 善 应 对 和 及 时 处 理 好 民 族 关 系 中 出 现 的 新 情 况 新 问 题 断 推 动 学 校 代 码 学 号 1 5 S 9 5 3 3 中 央 民 族 大 学 士 学 位 论 文 狼 川 市 汉 民 族 关 糸 调 夺 研 免 姓 名 马 红 艳 指 导 教 师 丁 宏 教 授 院 系 部 所 ) 民 族 学 与 社 会 学 学 院 专 业 民 族 学 完 成 日 期 1 年 5 月 从 综 对 并 民 并 运 论 摘 要 国 是 个 多 民 族 国 家 族 关 系 问 题 事 关

Részletesebben

生死之交

生死之交 生 死 之 交 臺 中 重 生 堂 聖 書 恩 主 保 薦 家 父 鹹 登 道 岸 BY: 妙 秀 借 著 生 死 之 交 一 書, 來 談 談 後 學 父 親 往 生 前 三 個 月 感 應 俗 話 說 : 水 未 來 前 先 造 岸 但 後 學 還 來 不 及 造 岸, 水 就 來 了, 這 水 更 帶 走 了 家 父 往 昔 曾 請 算 命 師 替 家 父 算 過 其 在 七 十 一 歲 時

Részletesebben

<C8ABD2B3B4ABD5E6CDBCC6AC>

<C8ABD2B3B4ABD5E6CDBCC6AC> 福 建 丈 博 1997 年 第 2 期 广 东 水 下 考 古 回 顾 与 展 望 崔 男 - 前 盲 1 997 年, 水 下 考 古 在 我 国 已 进 入 第 十 今 年 头, 作 为 改 革 开 放 的 前 沿 和 海 洋 大 省 的 f 东 也 较 早 地 涉 足 了 这 个 领 域 由 于 地 理 上 的 原 因, 广 东 自 古 就 和 海 洋 结 下 了 不 解 之 缘, 是 海

Részletesebben

特 进 它 描 我 而 它 汇 元 也 摘 要 本 论 文 是 以 地 处 黄 河 上 游 " 汉 藏 走 廊 " 一 个 信 奉 伊 斯 兰 教 的 小 民 族 拉 族 近 八 百 年 时 光 中 " 雕 刻 传 统 " 为 主 题 的 历 史 民 族 志 考 察 报 告 五 个 月 左 右 田

特 进 它 描 我 而 它 汇 元 也 摘 要 本 论 文 是 以 地 处 黄 河 上 游 汉 藏 走 廊 一 个 信 奉 伊 斯 兰 教 的 小 民 族 拉 族 近 八 百 年 时 光 中 雕 刻 传 统 为 主 题 的 历 史 民 族 志 考 察 报 告 五 个 月 左 右 田 此 B 学 校 代 码 1 0 0 5 2 学 号 0 9 0 7 1 中 央 民 族 大 学 博 士 学 位 论 文 ^ 史 镜 像 中 的 " 救 拄 ^ " (X 蕞 走 廊 " 一 个 小 民 族 營 造 传 统 的 ^ 史 人 真 学 考 # 姓 名 常 海 燕 指 导 教 师 王 铭 铭 院 系 部 所 ) 民 专 业 人 族 学 与 社 会 学 学 院 类 学 完 成 日 期 2 0

Részletesebben

2012/3 2012/ /7 2012/ /11

2012/3 2012/ /7 2012/ /11 2012/3 2012/5-6 2012/7 2012/8-10 2012/11 3 4 5 6 1 29 2489 29 115125 3 24118 4 29.6% 70.4% 54.8% 45.2% 49.6% 50.4% 5 6 95.5% 4.5% 97.4% 2.6% 100.0% 7 8 1224 16.5% 9.6% 53.0% 5.2% 38.3% 9 78.6% 15.3% 4.1%

Részletesebben

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL 探 性 通 性 圣 重 ' 颠 并 格 洛 丽 亚 奈 勒 小 说 贝 雷 的 咖 啡 馆 对 圣 经 女 性 的 重 写 郭 晓 霞 内 容 提 要 雷 的 咖 啡 馆 中 权 社 会 支 配 的 女 性 形 象 美 国 当 代 著 名 黑 人 女 作 家 格 洛 丽 亚 过 对 6 个 圣 经 女 性 故 事 的 重 写 奈 勒 在 其 小 说 贝 覆 了 圣 经 中 被 父 揭 示 了 传 统

Részletesebben

%E6%89%BF%E5%85%88%E5%95%9F%E5%BE%8C-99[1].cdr

%E6%89%BF%E5%85%88%E5%95%9F%E5%BE%8C-99[1].cdr 主 編 序 教 育 乃 百 年 大 計, 由 於 少 子 化 的 影 響, 教 師 甄 試 的 門 越 來 越 窄 了, 競 爭 也 越 來 越 激 烈 能 夠 順 利 擠 進 窄 門, 可 謂 強 者 中 的 強 者 現 在 的 教 師 甄 試 不 比 從 前, 除 了 實 習 期 間 縮 短 為 半 年 外, 也 沒 有 津 貼 可 領, 接 著 要 準 備 教 師 檢 定, 通 過 之 後 才

Részletesebben

春 天 来 了, 万 物 复 苏, 小 草 绿 了 小 河 解 冻 了 柳 树 发 芽 了 桃 花 盛 开 了 春 天 给 大 自 然 带 来 了 盎 然 生 机 春 天 的 景 物 是 美 丽 的, 春 天 的 故 事 是 动 人 的, 我 们 有 取 之 不 尽 的 以 春 为 主 题 的 作

春 天 来 了, 万 物 复 苏, 小 草 绿 了 小 河 解 冻 了 柳 树 发 芽 了 桃 花 盛 开 了 春 天 给 大 自 然 带 来 了 盎 然 生 机 春 天 的 景 物 是 美 丽 的, 春 天 的 故 事 是 动 人 的, 我 们 有 取 之 不 尽 的 以 春 为 主 题 的 作 主 编 寄 语 祝 你 在 作 文 世 界 展 翅 腾 飞 学 作 文, 必 须 从 读 别 人 的 好 作 文 开 始 中 国 旧 时 代 的 文 人 有 一 句 顺 口 溜 : 熟 读 唐 诗 三 百 首, 不 会 作 诗 也 会 诌 这 句 话 告 诉 我 们 : 写 作 必 须 从 阅 读 开 姑, 而 且 必 须 从 精 选 的 佳 作 开 始 进 入 新 世 纪 以 后, 在 新 课 标

Részletesebben

12_04.indd

12_04.indd 1 02 09 13 20 26 33 41 45 51 56 08 12 19 25 50 61 62 2 3 4 ö 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Részletesebben

第 一 部 分 广 州 大 学 概 况 一 广 州 大 学 主 要 职 能 ( 一 ) 广 州 大 学 是 2000 年 4 月 经 教 育 部 批 准, 由 广 州 师 范 学 院 华 南 建 设 学 院 ( 西 院 ) 广 州 教 育 学 院 原 广 州 大 学 和 广 州 高 等 师 范 专

第 一 部 分 广 州 大 学 概 况 一 广 州 大 学 主 要 职 能 ( 一 ) 广 州 大 学 是 2000 年 4 月 经 教 育 部 批 准, 由 广 州 师 范 学 院 华 南 建 设 学 院 ( 西 院 ) 广 州 教 育 学 院 原 广 州 大 学 和 广 州 高 等 师 范 专 广 州 大 学 2015 年 部 门 预 算 目 录 第 一 部 分 广 州 大 学 概 况 一 广 州 大 学 主 要 职 能 二 广 州 大 学 内 部 机 构 构 成 三 广 州 大 学 人 员 构 成 第 二 部 分 广 州 大 学 2015 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 第 三 部 分 广 州 大 学 2015 年 部 门 预 算 表 一 收 支 预 算 总 表 二 收 入

Részletesebben

紅 獅 傳 說 的 漫 畫 封 面 遊 戲 的 世 界 觀 是 發 生 在 黑 魔 法 與 白 魔 法 盛 行 的 時 代, 這 是 個 充 滿 龍 與 騎 士 魔 法 師 與 精 靈 的 神 話 世 界, 有 著 無 數 的 王 公 貴 族, 存 在 著 正 義 與 邪 惡, 以 及 從 歷 史

紅 獅 傳 說 的 漫 畫 封 面 遊 戲 的 世 界 觀 是 發 生 在 黑 魔 法 與 白 魔 法 盛 行 的 時 代, 這 是 個 充 滿 龍 與 騎 士 魔 法 師 與 精 靈 的 神 話 世 界, 有 著 無 數 的 王 公 貴 族, 存 在 著 正 義 與 邪 惡, 以 及 從 歷 史 遊 戲 設 計 學 期 末 報 告 天 堂 Lineage 多 樂 一 甲 4A1K0037 吳 翊 睫 天 堂 是 由 一 部 韓 國 的 熱 門 漫 畫 " 紅 獅 傳 說 " 改 編 而 來 的 韓 國 MMORPG, 故 事 敘 述 被 反 王 奪 權 奪 位 的 特 羅 斯 王 子, 復 國 的 冒 險 歷 程 和 傳 奇 以 下 為 其 中 的 名 言 : 酒 的 誓 約, 酒 醒 後

Részletesebben

20 , ? , : : ( ) ( ) : : : : :? : : ?? : ( ) OK : ( ) ( ) ( )

Részletesebben

(1) (32) (37) (47) (60) (69) (81) (90) (1l0) (127) (139) (154) (167) (176) (187) (207) (216) 1 (235) (241) (250) (259) (282) (291) (298) (305) (319) (330) (336) (340) (347) (351) (356) (361) (367) (375)

Részletesebben

目 录 章 节 内 容 页 数 1. 前 言 4 背 景 5 2. 2.1 调 查 新 世 界 中 国 的 原 因 5 2.2 包 身 工 的 前 世 今 生 6 2.3 廿 一 世 纪 的 建 筑 行 业 的 包 身 工 8 3. 调 查 方 法 9 4. 新 世 界 中 国 的 基 本 资 料

目 录 章 节 内 容 页 数 1. 前 言 4 背 景 5 2. 2.1 调 查 新 世 界 中 国 的 原 因 5 2.2 包 身 工 的 前 世 今 生 6 2.3 廿 一 世 纪 的 建 筑 行 业 的 包 身 工 8 3. 调 查 方 法 9 4. 新 世 界 中 国 的 基 本 资 料 建 筑 业 农 民 工 : 廿 一 世 纪 的 包 身 工 2009 年 首 季 香 港 上 市 企 业 内 地 血 汗 工 场 报 告 建 筑 业 农 民 工 : 廿 一 世 纪 的 包 身 工 最 大 型 全 国 性 房 地 产 开 发 商 新 世 界 中 国 无 视 劳 动 法! 大 学 师 生 监 察 无 良 企 业 行 动 2009 年 1 月 6 日 目 录 章 节 内 容 页 数 1.

Részletesebben

Microsoft Word - 博弈圣经

Microsoft Word - 博弈圣经 经 济 学 高 级 学 术 著 作 : 博 弈 圣 经 博 弈 圣 经 是 一 本 神 奇 光 彩 的 经 济 学 著 作, 书 中 隐 含 着 丰 富 的 东 西 方 智 慧, 显 得 意 义 非 凡 里 面 的 全 部 思 想, 不 会 有 支 离 破 碎 的 印 象, 它 优 美 复 杂 多 层 的 语 言 结 构, 决 不 让 人 厌 倦, 它 像 人 类 几 百 首 完 美 的 诗 叠 加

Részletesebben 辽 宁 时 代 万 恒 控 股 集 团 有 限 公 司 大 事 记 (2009 年 ) 集 团 办 公 室 编 辑 1 一 2009 年 组 织 沿 革 ( 一 ) 集 团 总 部 组 织 机 构 ( 部 门 设 置 ) 图 示 辽 宁 时 代 万 恒 控 股 集 团 有 限 公 司 监 事 会 董 事 会 党 委 董 事 会 秘 书 经 理 层 工 会 纪 委 信 办 企 审 财 国 党 监 息

Részletesebben

研商高級中學科學班升學進路規劃及103年起辦理方式相關事宜會議議程

研商高級中學科學班升學進路規劃及103年起辦理方式相關事宜會議議程 核 准 日 期 : 中 華 民 國 104 年 2 月 10 日 發 文 字 號 : 臺 教 授 國 字 第 1040013694A 號 高 級 中 學 104 學 年 度 科 學 班 甄 選 入 學 簡 章 校 址 :330 桃 園 市 中 山 路 889 號 電 話 :(03)3698170 轉 201 230 傳 真 :(03)3793372 網 址 : http://www.wlsh.tyc.edu.tw

Részletesebben

挪 威 的 森 林 第 一 章 37 岁 的 我 端 坐 在 波 音 747 客 机 上 庞 大 的 机 体 穿 过 厚 重 的 夹 雨 云 层, 俯 身 向 汉 堡 机 场 降 落 11 月 砭 人 肌 肤 的 冷 雨, 将 大 地 涂 得 一 片 阴 沉 使 得 身 披 雨 衣 的 地 勤 工

挪 威 的 森 林 第 一 章 37 岁 的 我 端 坐 在 波 音 747 客 机 上 庞 大 的 机 体 穿 过 厚 重 的 夹 雨 云 层, 俯 身 向 汉 堡 机 场 降 落 11 月 砭 人 肌 肤 的 冷 雨, 将 大 地 涂 得 一 片 阴 沉 使 得 身 披 雨 衣 的 地 勤 工 挪 威 的 森 林 第 一 章 37 岁 的 我 端 坐 在 波 音 747 客 机 上 庞 大 的 机 体 穿 过 厚 重 的 夹 雨 云 层, 俯 身 向 汉 堡 机 场 降 落 11 月 砭 人 肌 肤 的 冷 雨, 将 大 地 涂 得 一 片 阴 沉 使 得 身 披 雨 衣 的 地 勤 工 呆 然 垂 向 地 面 的 候 机 楼 上 的 旗, 以 及 BMW 广 告 板 等 的 一 切 的

Részletesebben

从 因 人 设 事 谈 起 一 部 文 学 作 品 ( 尤 其 是 长 篇 小 说 ) 的 结 构 至 关 重 要, 因 为 它 是 文 本 整 体 的 组 织 方 式 和 内 部 构 造, 既 是 形 式 又 是 内 容 ; 乃 是 表 达 主 题 最 有 效 的 艺 术 手 段 元 代 戏 曲

从 因 人 设 事 谈 起 一 部 文 学 作 品 ( 尤 其 是 长 篇 小 说 ) 的 结 构 至 关 重 要, 因 为 它 是 文 本 整 体 的 组 织 方 式 和 内 部 构 造, 既 是 形 式 又 是 内 容 ; 乃 是 表 达 主 题 最 有 效 的 艺 术 手 段 元 代 戏 曲 凤 头 猪 肚 豹 尾 凤 头 猪 肚 豹 尾 谈 死 水 微 澜 的 结 构 艺 术 艾 芦 摘 要 : 论 文 从 死 水 微 澜 的 人 物 和 场 景 描 写 入 手, 具 体 地 分 析 了 这 部 长 篇 小 说 的 艺 术 结 构, 同 时 针 对 以 往 研 究 者 的 某 些 观 点 提 出 了 不 同 的 见 解 ; 认 为 作 品 以 精 粹 见 长, 以 少 胜 多, 由 小

Részletesebben

循经指压疗法

循经指压疗法 循 经 指 压 疗 法 陈 玉 琴 0 自 序 我 没 有 进 过 医 学 院, 更 没 有 学 过 解 剖 学 我 是 一 个 自 学 中 医 的 人, 思 考 问 题 本 着 简 单 化 和 直 观 的 原 则 循 经 指 压 健 康 疗 法 就 是 我 二 十 年 实 践 的 心 得 体 会 愿 以 此 作 向 资 深 的 中 医 师 请 教, 尤 其 是 中 医 大 的 教 师, 如 果 你

Részletesebben

四川汉墓中所反映的南传早期佛像艺术/范小平

四川汉墓中所反映的南传早期佛像艺术/范小平 巴蜀地区汉画女性神仙形象研究 胡 蔚 内容摘要 女性神仙形象是汉画经常表现的对象 具有独特的审美与思想内涵 值得列为 专门类型进行研究 本文通过对汉代巴蜀地区画像砖和石棺 崖棺上的女性神仙形象进行研 究 能加深认识汉人的思想观念 更深入地了解汉代巴蜀地区的社会状况 关键词 巴蜀 汉画 女性 神仙 作者简介 胡蔚 女 1973 年生 四川博物院副研究员 汉代画像以其分布广 历史悠久 包含了丰富的历史文化信息而备受世人嘱目

Részletesebben

Microsoft Word - HERBRECIPES《中國藥膳》.doc

Microsoft Word - HERBRECIPES《中國藥膳》.doc 中 國 藥 膳 僅 供 參 考, 請 勿 亂 服 若 欲 服 用, 自 行 負 責 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 藥 膳 系 列 總 目 錄 第 一 章 總 論 第 一 節 簡 介 第 二 節 特 點 1. 注 重 整 體, 辯 證 施 食 2. 防 治 兼 宜, 效 果 顯 著 3. 良 藥 可 口, 服 食 方 便 第 三 節 藥 膳 內 容 與 分 類

Részletesebben

毛主席的猪

毛主席的猪 在 孔 孟 之 乡 掘 孔 孟 后 裔 的 坟, 在 生 产 队 的 田 里 放 毛 主 席 的 猪, 也 只 有 知 青 才 有 这 " 特 权 " 吟 了 < 血 色 黄 昏 >, 叹 了 < 蹉 跎 岁 月 >, 再 哼 一 哼 知 青 生 活 中 那 千 韵 百 律 的 曲 曲 小 调 儿, 也 别 有 一 番 滋 味 在 心 头 扒 坟 梁 平 扒 坟, 是 当 地 老 百 姓 的 叫 法

Részletesebben

23 10 18 5 1997 12 1 (1) (7) (16) (25) (35) (37) (44) (48) (51) (54) ( ) (58) (69) (74) (77) (89) (94) (98) (100) (107) (113) (117) (121) (126) " 37 38 ( ) ( ) ( ) ( ) 300 1 500 200 1938 1 30 15 8 1937

Részletesebben

附件1.FIT)

附件1.FIT) 附 件 : 上 海 市 科 技 创 新 人 才 激 励 政 策 操 作 指 南 上 海 市 科 技 创 新 人 才 激 励 政 策 操 作 指 南 2011 年 1 月 国 有 企 业 科 技 创 新 激 励 操 作 指 南 附 件 : 上 海 市 科 技 创 新 人 才 激 励 政 策 操 作 指 南 目 录 1. 人 才 引 进 132 1.1 上 海 市 户 籍 及 居 住 证 132 1.2

Részletesebben

Microsoft Word - FPKLSC_21.docx

Microsoft Word - FPKLSC_21.docx 足 印 门 徒 训 练 课 程 儿 童 / 少 年 篇 ( 组 长 使 用 ) 第 21 课 帮 助 人 和 耶 稣 成 为 朋 友 足 印 : 耶 稣 想 我 们 带 朋 友 去 找 祂 欢 迎 (7 分 钟 ) 当 父 母 生 命 师 傅 和 孩 子 们 来 到 的 时 候, 请 热 情 地 欢 迎 他 们 每 一 个 人 鼓 励 一 位 年 轻 人 与 你 一 同 去 欢 迎 参 加 者 的

Részletesebben

铁岭卫~1

铁岭卫~1 铁 岭 卫 生 职 业 学 院 高 等 职 业 教 育 人 才 培 养 质 量 年 度 报 告 (2016) 目 录 第 一 部 分 学 院 基 本 情 况 1.1 学 院 概 况 学 院 的 办 学 指 导 思 想 和 办 学 定 位 学 院 办 学 条 件 指 标 办 学 经 费 政 府 履 责 情 况 第 二 部 分 人 才 培 养 工 作 专 业 建 设 专 业 布 局 与 设 置 人 才

Részletesebben

北魏山东佛教文化个案研究

北魏山东佛教文化个案研究 北 魏 山 东 佛 教 文 化 个 案 研 究 一 北 魏 时 期 佛 教 在 山 东 的 传 播 与 发 展 以 滨 州 博 兴 龙 华 寺 为 代 表 社 会 背 景 北 魏 佛 教 的 发 展 是 伴 随 着 佛 教 的 中 国 化 即 汉 化 的 过 程 而 不 断 发 展 的, 同 时 也 带 有 北 魏 统 治 者 作 为 少 数 民 族 的 本 身 特 色 自 汉 通 西 域, 佛 教

Részletesebben

紫 星 百 宝 书 腿 脚 也 不 听 使 唤, 多 走 几 步 就 打 颤 最 闹 心 的 是 尿 多, 连 出 门 都 是 负 担 很 多 人 开 始 重 视 了, 可 的 方 法 却 不 知 晓 ; 头 痛 医 头, 脚 痛 医 脚 钱 没 少 花, 药 吃 了 不 少 折 腾 了 许 久,

紫 星 百 宝 书 腿 脚 也 不 听 使 唤, 多 走 几 步 就 打 颤 最 闹 心 的 是 尿 多, 连 出 门 都 是 负 担 很 多 人 开 始 重 视 了, 可 的 方 法 却 不 知 晓 ; 头 痛 医 头, 脚 痛 医 脚 钱 没 少 花, 药 吃 了 不 少 折 腾 了 许 久, 前 言 紫 星 百 宝 书 最 大 的 敌 人 是 自 己 朋 友, 您 身 边 有 没 有 这 样 的 人 : 他 尿 频 尿 急, 一 夜 要 跑 厕 所 好 几 趟 ; 他 腰 酸 腿 痛, 一 点 体 力 活 都 干 不 上 ; 他 精 神 不 振 疲 惫 不 堪 体 虚 又 力 乏 ; 他 经 常 失 眠, 睡 觉 对 他, 是 在 受 惩 罚 ; 他 总 抱 怨 自 己 记 性 不 好,

Részletesebben

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv CÉLNYELVI MÉRÉS 2014. június 4. Cimke 8. évfolyam KÍNAI nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet idegen nyelvi feladatokat tartalmaz. Három feladatsort kell megoldanod: először a hallott szöveg

Részletesebben

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应 国 ' 东 极 也 直 前 增 东 道 台 商 才 R od e ric h P t ak 略 论 时 期 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 * 冯 立 军 已 劳 痢 内 容 提 要 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 始 于 元 代 代 大 规 模 开 展 的 功 效 被 广 为 颂 扬 了 国 国 内 市 场 窝 的 匮 乏 窝 补 虚 损 代 上 流 社 会 群 体 趋 之 若 鹜 食 窝

Részletesebben

北 海 市 人 民 政 府 公 报

北 海 市 人 民 政 府 公 报 北 海 市 人 民 政 府 公 报 北 海 市 人 民 政 府 办 公 室 2014 年 第 4 期 ( 总 第 108 期 ) 目 录 北 海 市 人 民 政 府 关 于 下 达 北 海 市 2014 年 国 民 经 济 和 社 会 发 展 计 划 的 通 知... 北 政 发 2014 11 号 (1) 北 海 市 人 民 政 府 办 公 室 关 于 调 整 北 海 市 科 学 技 术 进 步

Részletesebben

2004 7 20 2004 7 20 2004 7 20 2004 7 20 500 2004 7 20 2004 7 20 1993 2004 7 23, ? CS 2004 7 23 : ! 7 20 , 6, ? OK ? ; ; ; ; 1991 16 1949 65

Részletesebben

第三节 防 疫

第三节 防 疫 192 1978 3353 34 3 1979 30 24 30 1980 10 1980-1981 1 2 2734 13 65 2 0 n 55 1 5-1 0 73 71 1 0 14 74 1981 3 13 5696 2342 167 69 1 1146 665 58 03 1983 4 2 510 100 1984 7 7n 3421 2200 1985 12 2636 30 1941

Részletesebben

要 站 立 得 稳, 我 在 十 字 架 上 已 经 都 抢 夺 过 来 了, 将 魔 鬼 不 让 你 们 来 享 用 的 都 推 开 了, 这 是 让 我 们 来 得 到 的 话 语 我 们 再 也 不 被 奴 仆 的 轭 辖 制, 要 来 拥 有 才 可 以 明 知 道 却 不 去 抢 夺 过

要 站 立 得 稳, 我 在 十 字 架 上 已 经 都 抢 夺 过 来 了, 将 魔 鬼 不 让 你 们 来 享 用 的 都 推 开 了, 这 是 让 我 们 来 得 到 的 话 语 我 们 再 也 不 被 奴 仆 的 轭 辖 制, 要 来 拥 有 才 可 以 明 知 道 却 不 去 抢 夺 过 日 分 期 :2014 年 1 月 5 日 类 : 圣 餐 主 日 讲 道 证 道 人 : 赵 镛 基 牧 师 题 目 : 什 么 样 的 人 能 够 享 受 到 福 分 本 文 话 语 : 约 书 亚 记 1:11 < 本 文 > 你 们 要 走 遍 营 中, 吩 咐 百 姓 说, 当 预 备 食 物 因 为 三 日 之 内 你 们 要 过 这 约 旦 河, 进 去 得 耶 和 华 你 们 神 赐

Részletesebben

部 门 项 目 8 9 10 11 12 国 家 级 市 级 众 创 空 间 奖 励 政 策 支 持 类 大 渡 口 区 创 新 创 业 扶 持 办 法 ( 试 行 ) ( 大 渡 口 府 办 发 2015 71 ) 第 三 条 众 创 空 间 项 目 培 育 奖 励 政 策 支 持 类 大 渡 口

部 门 项 目 8 9 10 11 12 国 家 级 市 级 众 创 空 间 奖 励 政 策 支 持 类 大 渡 口 区 创 新 创 业 扶 持 办 法 ( 试 行 ) ( 大 渡 口 府 办 发 2015 71 ) 第 三 条 众 创 空 间 项 目 培 育 奖 励 政 策 支 持 类 大 渡 口 大 渡 口 区 公 共 服 务 事 项 目 录 合 计 :14 个 部 门,103 个 大 项,113 个 小 项 部 门 项 目 区 委 组 村 / 社 区 镇 街 区 委 1 党 员 组 织 关 系 接 收 1 党 员 组 织 关 系 接 收 其 他 类 关 于 印 发 组 织 关 系 转 接 和 党 费 收 缴 办 法 的 通 知 ( 渡 区 组 发 2012 366 ) 织 部 党 群 服

Részletesebben

正 德 之 光 系 列 一 目 錄. 正 德 佛 堂 觀 世 音 菩 薩 靈 感 廣 大 救 太 太 一 命 06. 正 德 佛 堂 觀 世 音 菩 薩 藥 籤 特 靈, 治 癒 公 公 喉 結 石 09. 正 德 佛 堂 大 悲 咒 水 治 癒 罹 患 十 四 年 癲 癇 症 10. 正 德 佛 堂 菩 薩 藥 籤 靈 感 治 癒 多 年 坐 骨 神 經 痛 12. 觀 世 音 菩 薩 慈 悲 靈

Részletesebben

一 家 庭 成 员 与 收 支 情 况 100 您 本 人 配 偶 和 子 女 ( 包 括 在 本 地 老 家 和 其 他 地 方 的, 但 不 包 括 已 婚 分 家 的 子 女 ) 以 及 与 您 在 本 户 同 住 的 家 庭 其 他 成 员 共 有 几 口 人? 口 人 表 101: 请 谈

一 家 庭 成 员 与 收 支 情 况 100 您 本 人 配 偶 和 子 女 ( 包 括 在 本 地 老 家 和 其 他 地 方 的, 但 不 包 括 已 婚 分 家 的 子 女 ) 以 及 与 您 在 本 户 同 住 的 家 庭 其 他 成 员 共 有 几 口 人? 口 人 表 101: 请 谈 统 计 调 查 中 获 得 的 能 够 识 别 或 者 推 断 单 个 统 计 调 查 对 象 身 份 的 资 料, 任 何 单 位 和 个 人 不 得 对 外 提 供 泄 露, 不 得 用 于 统 计 以 外 的 目 的 统 计 法 第 三 章 第 二 十 五 条 表 号 : 卫 计 统 制 定 机 关 : 国 家 卫 生 计 生 委 批 准 机 关 : 国 家 统 计 局 批 准 文 号 : 国

Részletesebben

023 深 圳 市 融 信 软 件 技 术 有 限 公 司 SZ2014023 024 深 圳 市 深 博 泰 生 物 科 技 有 限 公 司 SZ2014024 025 深 圳 市 移 付 宝 科 技 有 限 公 司 SZ2014025 026 深 圳 市 奥 金 瑞 科 技 有 限 公 司 SZ

023 深 圳 市 融 信 软 件 技 术 有 限 公 司 SZ2014023 024 深 圳 市 深 博 泰 生 物 科 技 有 限 公 司 SZ2014024 025 深 圳 市 移 付 宝 科 技 有 限 公 司 SZ2014025 026 深 圳 市 奥 金 瑞 科 技 有 限 公 司 SZ 序 号 单 位 名 称 证 书 编 号 001 深 圳 四 方 精 创 资 讯 股 份 有 限 公 司 SZ2014001 002 深 圳 市 鑫 台 创 电 机 有 限 公 司 SZ2014002 003 深 圳 市 年 年 卡 网 络 科 技 有 限 公 司 SZ2014003 004 深 圳 市 世 纪 龙 晟 科 技 发 展 有 限 公 司 SZ2014004 005 深 圳 智 慧 园 区

Részletesebben

标题

标题 增幅名列广西第一 增幅名列广西第一 防城港市 2008 ~ 2009 年发展回顾与展望 吴东海 尹晓洲 摘 要: 2008 年防城港市生产总值突破 200 亿元, 达到 212 18 亿元, 增长 20 1%, 增幅名列广西第一 主要经济指标增幅保持在广西前列, 开 放发展成就突出, 各项社会事业全面发展 2009 年, 防城港市将以钢铁 核电两大项目为引领, 以 项目建设攻坚年 为主题, 大力实施产业发展

Részletesebben

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 8 四 附 录... 15 2 / 28

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 8 四 附 录... 15 2 / 28 公 司 代 码 :600549 公 司 简 称 : 厦 门 钨 业 厦 门 钨 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 三 季 度 报 告 1 / 28 目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 8 四 附 录... 15 2 / 28 一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事

Részletesebben

Microsoft Word - Panel Paper on T&D-Chinese _as at 6.2.2013__final_.doc

Microsoft Word - Panel Paper on T&D-Chinese _as at 6.2.2013__final_.doc 二 零 一 三 年 二 月 十 八 日 會 議 討 論 文 件 立 法 會 CB(4)395/12-13(03) 號 文 件 立 法 會 公 務 員 及 資 助 機 構 員 工 事 務 委 員 會 公 務 員 培 訓 及 發 展 概 況 目 的 本 文 件 介 紹 公 務 員 事 務 局 為 公 務 員 所 提 供 培 訓 和 發 展 的 最 新 概 況, 以 及 將 於 二 零 一 三 年 推 出

Részletesebben

CWP156.pdf

CWP156.pdf IX-1 IX-2 IX-3 IX-4 IX-5 1 6 11 16 21 26 2000 2001 2002 2003 2004 2005 IX-6 IX-7 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 1981 1986 1991 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 IX-8 85 80-84

Részletesebben

Microsoft Word - Kinai_nyelv_kozep_irasbeli_1112.doc

Microsoft Word - Kinai_nyelv_kozep_irasbeli_1112.doc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. KÍNAI NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 23. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

136.;. 2

136.;. 2 - 1 136.;. 2 3 ( ( ( ( ( ( ( ( ( 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4 2 1.5 2 5 ( ( ( 8 2 l 5 1 4 5 8 2 15 4 5=34 8 2 8 2 l5 4 5 1=35 8 3 ( 2 3 5 6 5 6 7 ( ( ( 8 ( ( ( ( ( 9 ( ( ( ( 1 2 3 4 5 10 11 > > > > O 2 3 O 20 30

Részletesebben

请在此输入标题

请在此输入标题 优 质 亲 子 教 育 宝 典 年 轻 妈 妈 必 备 的 教 育 方 法 作 者 : 洋 洋 老 师 洋 洋 老 师 简 介 洋 洋 老 师, 原 名 杨 怡, 上 海 资 深 儿 童 教 育 老 师 倡 导 新 型 高 效 教 育, 先 后 培 养 过 上 万 名 学 生, 帮 助 上 万 个 爸 爸 妈 妈 了 解 到 家 庭 教 育 的 重 要 性, 与 全 国 各 地 青 少 年 宫 合

Részletesebben

(\244j\257d\276\307\274\351_201508021-C.indd_70%.pdf)

(\244j\257d\276\307\274\351_201508021-C.indd_70%.pdf) 1847-1852 1872 20 1 1896 8000 20 1896 1950 1 1896 1896 13 1900 1900 3 20 2 4 1910 1950 3 1911 1 2 3 4 1927 4 20 300 6 1906 1930 7 1911 5 1919 8 1914 9 1920 10 11 1902 200 6 12 1930 7 " # #! $! 14 15! "!

Részletesebben

123

123 大 綱 : 哺 乳 諮 詢 及 溝 通 技 巧 諮 詢 技 巧 兩 大 重 點 : 聆 聽 了 解 與 支 持 信 心 建 立 ; 無 須 問 很 多 問 題 就 可 以 非 語 言 及 語 言 性 技 巧 鼓 勵 母 親 說 話 ; 運 用 同 理 心, 適 時 回 應 母 親 的 感 覺 ; 理 解 母 親 的 意 思 ; 避 免 使 用 對 母 嬰 有 評 批 性 的 字 眼 ; 接 受 並

Részletesebben

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 9 2 / 20

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 9 2 / 20 公 司 代 码 :600863 公 司 简 称 : 内 蒙 华 电 内 蒙 古 蒙 电 华 能 热 电 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 季 度 报 告 1 / 20 目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 9 2 / 20 一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监

Részletesebben

安全教育案例

安全教育案例 ...1 :...8...9 9... 11 20... 25... 29... 81 I 1 2 3 4 5 6 " " 7 : 8 9 10 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 20 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Részletesebben

招 商 局 文 库 编 辑 委 员 会 主 任 委 员 胡 政 谢 寿 光 委 员! 按 姓 氏 笔 画 为 序 马 敏 刘 兰 兮 李 亚 东 杨 群 陈 争 平 易 惠 莉 徐 秀 丽 虞 和 平 黎 志 刚 朱 荫 贵 武 力 招 商 局 文 库 总 序 1872 年 创 立 的 中 国 第 一 家 民 族 工 商 企 业 一 轮 船 招 商 局 是 晚 清 洋 务 运 动 仅 存 的 硕

Részletesebben

第五讲

第五讲 第 五 讲 以 实 际 行 动 争 取 做 一 名 合 格 的 共 产 党 员 江 泽 民 同 志 曾 经 指 出 : 坚 持 从 严 治 党 的 方 针, 首 先 要 把 好 入 口 关, 严 格 按 照 坚 持 标 准 保 证 质 量 改 善 结 构 慎 重 发 展 的 要 求 做 好 发 展 党 员 的 工 作 同 时 要 抓 好 教 育 管 理, 对 于 确 实 不 符 合 党 员 标 准

Részletesebben

- 3 - - 4 - - 5 - - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 - - 26 - - 27 - - 28

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B0B2C8ABD6AACAB6CAD6B2E12E727466>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B0B2C8ABD6AACAB6CAD6B2E12E727466> 北 京 师 范 大 学 研 究 生 寒 假 返 乡 调 研 安 全 知 识 手 册 党 委 研 究 生 工 作 处 2013 年 1 月 2013 年 研 究 生 寒 假 返 乡 调 研 安 全 知 识 手 册 2 目 录 前 言 2 1. 安 全 问 题 3 2. 安 全 防 范 5 2.1 疾 病 预 防 5 2.2 财 务 安 全 7 2.3 交 通 安 全 8 2.4 食 品 安 全 9 2.5

Részletesebben

* 春 中 喜 王 九 相 寻 ( 晚 春 )* 二 月 湖 水 清, 家 家 春 鸟 鸣 林 花 扫 更 落, 径 草 踏 还 生 酒 伴 来 相 命, 开 尊 共 解 酲 当 杯 已 入 手, 歌 妓 莫 停 声 * 梅 道 士 水 亭 * 傲 吏 非 凡 吏, 名 流 即 道 流 隐 居 不

* 春 中 喜 王 九 相 寻 ( 晚 春 )* 二 月 湖 水 清, 家 家 春 鸟 鸣 林 花 扫 更 落, 径 草 踏 还 生 酒 伴 来 相 命, 开 尊 共 解 酲 当 杯 已 入 手, 歌 妓 莫 停 声 * 梅 道 士 水 亭 * 傲 吏 非 凡 吏, 名 流 即 道 流 隐 居 不 叶 思 聪 熟 诵 唐 诗 ( 共 412 首 ; 知 名 作 者 共 77 人 ) 王 勃 3 首 : * 山 中 * 长 江 悲 已 滞, 万 里 念 将 归 况 属 高 风 晚, 山 山 黄 叶 飞 * 送 杜 少 府 之 任 蜀 州 * 城 阙 辅 三 秦, 风 烟 望 五 律 与 君 离 别 意, 同 是 宦 游 人 海 内 存 知 己, 天 涯 若 比 邻 无 为 在 歧 路, 儿 女

Részletesebben

Microsoft PowerPoint - ³Ò´f¿³

Microsoft PowerPoint - ³Ò´f¿³ 广 东 省 注 册 安 全 主 任 管 理 演 讲 者 : 劳 惠 兴 广 州 市 市 政 集 团 安 委 办 主 任 机 械 工 程 师 国 家 注 册 安 全 评 价 师 国 家 注 册 职 业 安 全 管 理 体 系 咨 询 师 国 家 注 册 职 业 安 全 管 理 体 系 评 价 员 广 东 省 注 册 安 全 主 任 一 广 东 省 建 立 注 册 安 全 主 任 管 理 经 过 : 1

Részletesebben

石 狮 市 小 学 语 文 阅 读 与 习 作 教 学 征 文 评 选 优 秀 作 品 汇 编 耕 耘 ( 第 17 辑 ) 目 录 前 言 小 学 教 研 室 [4] 阅 读 教 学 把 握 内 在 联 系 提 升 理 性 认 识 祥 芝 中 心 校 黄 军 荣 [5] 求 真 务 实 有 效 教

石 狮 市 小 学 语 文 阅 读 与 习 作 教 学 征 文 评 选 优 秀 作 品 汇 编 耕 耘 ( 第 17 辑 ) 目 录 前 言 小 学 教 研 室 [4] 阅 读 教 学 把 握 内 在 联 系 提 升 理 性 认 识 祥 芝 中 心 校 黄 军 荣 [5] 求 真 务 实 有 效 教 0 石 狮 市 小 学 语 文 阅 读 与 习 作 教 学 征 文 评 选 优 秀 作 品 汇 编 耕 耘 ( 第 17 辑 ) 目 录 前 言 小 学 教 研 室 [4] 阅 读 教 学 把 握 内 在 联 系 提 升 理 性 认 识 祥 芝 中 心 校 黄 军 荣 [5] 求 真 务 实 有 效 教 学 锦 峰 实 验 学 校 康 述 鑫 [9] 真 水 无 香 是 语 文 第 三 实 验 小

Részletesebben

泪 状 物 雨 水 酒 血 自 来 水 恩 泽 弱 水 三 千 一 股 股 淌 进 沙 漏 回 到 黑 暗 的 胃 脘 昨 夜 墨 迹 未 干 黎 明 的 海 涂 刚 刚 镀 过 银 谁 在 对 镜 梳 妆 可 以 踩 吗? 探 一 只 脚 试 试 海 洋 局 的 种 族 歧 视 那 边 是 五 星

泪 状 物 雨 水 酒 血 自 来 水 恩 泽 弱 水 三 千 一 股 股 淌 进 沙 漏 回 到 黑 暗 的 胃 脘 昨 夜 墨 迹 未 干 黎 明 的 海 涂 刚 刚 镀 过 银 谁 在 对 镜 梳 妆 可 以 踩 吗? 探 一 只 脚 试 试 海 洋 局 的 种 族 歧 视 那 边 是 五 星 P 诗 歌 沙 滩 于 坚 沙 滩 与 大 海 内 地 流 传 已 久 的 圣 书 美 学 顶 礼 膜 拜 的 大 礼 堂 我 付 费 随 着 五 光 十 色 的 旅 游 团 来 朝 拜 落 后 于 黑 头 鸥 整 夜 牵 挂 着 起 早 些 去 证 实 皈 依 跟 着 海 报 上 那 些 投 奔 自 由 的 模 特 儿 穿 着 海 魂 衫 奔 过 白 沙 滩 向 着 碧 浪 在 地 球 的 那 端

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312EB2B8C8E9C6DAB5C4C5AEC8CB5FBFCECEC4BA865F312E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312EB2B8C8E9C6DAB5C4C5AEC8CB5FBFCECEC4BA865F312E646F63> 哺 乳 期 的 女 人 毕 飞 宇 断 桥 镇 只 有 两 条 路, 一 条 是 三 米 多 宽 的 石 巷, 一 条 是 四 米 多 宽 的 夹 河 断 桥 镇 的 石 巷 很 安 静, 从 头 到 尾 洋 溢 着 石 头 的 光 芒, 又 干 净 又 安 详 夹 河 里 头 也 是 水 面 如 镜, 不 过 夹 河 到 了 断 桥 镇 的 最 东 头 就 不 是 夹 河 了, 它 汇 进 了 一

Részletesebben

前 言 我 之 所 以 選 擇 此 篇 論 文 來 談 東 坡 居 士 ( 註 1) 的 茶 藝 美 學, 主 要 源 於 過 去 對 其 書 法 創 作 及 理 念 的 探 析 研 究 及 更 早 對 先 生 詩 詞 文 章 雄 奇 飄 逸 淡 遠 曠 達 的 崇 仰 之 情 而 宋 代 的 書

前 言 我 之 所 以 選 擇 此 篇 論 文 來 談 東 坡 居 士 ( 註 1) 的 茶 藝 美 學, 主 要 源 於 過 去 對 其 書 法 創 作 及 理 念 的 探 析 研 究 及 更 早 對 先 生 詩 詞 文 章 雄 奇 飄 逸 淡 遠 曠 達 的 崇 仰 之 情 而 宋 代 的 書 宋 蘇 軾 茶 藝 美 學 初 探 熊 宜 中 華 梵 大 學 美 術 系 系 主 任 摘 要 中 國 飲 茶 史 上 向 來 有 茶 興 於 唐, 盛 於 宋 " 的 說 法, 主 要 就 是 針 對 以 品 " 為 主 的 藝 術 飲 茶 來 說 的, 這 種 圍 繞 著 品 茶 所 進 行 的 活 動, 今 日 看 來, 其 實 就 是 一 種 藝 術 創 造 的 活 動, 通 過 對 茶 味

Részletesebben

《河殇》

《河殇》 河 殇 论 : 呼 唤 全 民 族 反 省 意 识 电 视 系 列 片 河 殇 构 想 浅 谈 苏 晓 康 黄 河 这 个 题 目, 是 一 个 涉 及 东 西 一 万 里 上 下 四 千 年 两 岸 亿 万 人 的 大 题 目 黄 河 同 中 华 民 族 的 起 源 历 史 文 化 发 展 及 东 亚 文 明 乃 至 整 个 世 界 文 明, 都 有 极 为 深 厚 的 联 系 我 们 认 为,

Részletesebben

艾宁《问中医几度秋凉》

艾宁《问中医几度秋凉》 问 中 医 几 度 秋 凉 一 个 中 医 世 家 叛 逆 者 的 自 述 作 者 : 艾 宁 推 荐 评 语 1: 问 中 医 几 度 秋 凉, 看 了 几 次 标 题 都 不 想 打 开, 以 为 是 方 舟 子 之 流 在 跳 梁, 因 为 我 知 道 中 医 正 是 春 寒 看 了 一 节, 就 欲 罢 不 能 了, 不 得 不 慢 慢 品 完 60 多 节 : 如 清 纯 的 泉 水, 涓

Részletesebben

不 管 有 多 忙, 请 您 抽 空 把 这 个 文 件 看 完!! 七 十 年 代 送 礼 送 -------- 点 心 八 十 年 代 送 礼 送 -------- 保 健 品 九 十 年 代 送 礼 送 -------- 鲜 花 二 十 一 世 纪, 送 礼 送 什 么 呢? 二 十 一 世

不 管 有 多 忙, 请 您 抽 空 把 这 个 文 件 看 完!! 七 十 年 代 送 礼 送 -------- 点 心 八 十 年 代 送 礼 送 -------- 保 健 品 九 十 年 代 送 礼 送 -------- 鲜 花 二 十 一 世 纪, 送 礼 送 什 么 呢? 二 十 一 世 健 康 生 活, 平 安 是 福! 不 管 有 多 忙, 请 您 抽 空 把 这 个 文 件 看 完!! 七 十 年 代 送 礼 送 -------- 点 心 八 十 年 代 送 礼 送 -------- 保 健 品 九 十 年 代 送 礼 送 -------- 鲜 花 二 十 一 世 纪, 送 礼 送 什 么 呢? 二 十 一 世 纪 最 宝 贵 的 是 健 康 二 十 一 世 纪 最 宝 贵 的

Részletesebben

目 录 禁 令 一 览 中 央 八 项 规 定 5 中 央 六 项 禁 令 6 关 于 在 全 国 纪 检 监 察 系 统 开 展 会 员 卡 专 项 清 退 活 动 的 通 知 中 央 纪 委 监 察 部 7 关 于 党 政 机 关 停 止 新 建 楼 堂 馆 所 和 清 理 办 公 用 房 的

目 录 禁 令 一 览 中 央 八 项 规 定 5 中 央 六 项 禁 令 6 关 于 在 全 国 纪 检 监 察 系 统 开 展 会 员 卡 专 项 清 退 活 动 的 通 知 中 央 纪 委 监 察 部 7 关 于 党 政 机 关 停 止 新 建 楼 堂 馆 所 和 清 理 办 公 用 房 的 四 川 党 务 党 建 网 系 列 专 题 资 料 之 五 资 政 参 考 聚 焦 切 实 落 实 党 中 央 整 风 禁 令 进 行 时 中 共 四 川 省 委 党 校 四 川 党 务 党 建 网 主 办 2014 年 03 月 10 日 1 目 录 禁 令 一 览 中 央 八 项 规 定 5 中 央 六 项 禁 令 6 关 于 在 全 国 纪 检 监 察 系 统 开 展 会 员 卡 专 项 清

Részletesebben

Microsoft Word - 中國文學.doc

Microsoft Word - 中國文學.doc 目 錄 引 言 ------------------------------------------- p.1 宋 詞 簡 介 --------------------------------------- p.2 北 宋 初 期 : 柳 永 蝶 戀 花 ---------------------------------- p.3-5 晏 殊 浣 溪 沙 ----------------------------------

Részletesebben

卫生部托儿所、幼儿园卫生保健制度

卫生部托儿所、幼儿园卫生保健制度 卫 生 部 托 儿 所 幼 儿 园 卫 生 保 健 制 度 一 生 活 制 度 合 理 的 生 活 制 度 是 保 证 儿 童 身 心 健 康 的 重 要 因 素, 要 根 据 不 同 年 龄 的 小 儿 生 理 特 点, 合 理 地 安 排 他 们 一 天 的 生 活 内 容 各 园 ( 所 ) 可 根 据 幼 儿 不 同 年 龄 及 季 节, 具 体 订 出 一 日 生 活 作 息 制 度, 要

Részletesebben

附:

附: 学 生 手 册 ( 修 订 ) 四 川 警 察 学 院 二 0 一 0 年 八 月 - 1 - 学 院 简 介 四 川 警 察 学 院 地 处 四 川 省 泸 州 市 江 阳 区, 办 学 历 史 悠 久, 始 建 于 1950 年 的 川 西 人 民 行 政 公 署 公 安 厅 公 安 学 校,1956 年 建 立 四 川 省 公 安 学 校,1980 年 分 校 建 立 四 川 省 人 民 警

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6D0CEF7D2BDBDE1BACFCDE2BFC6D1A720D6D0CEF7D2BDBDE1BACFB9C7C9CBBFC6D1A72E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6D0CEF7D2BDBDE1BACFCDE2BFC6D1A720D6D0CEF7D2BDBDE1BACFB9C7C9CBBFC6D1A72E646F63> 全 国 临 床 中 医 学 中 西 医 结 合 医 学 中 药 学 中 医 护 理 学 专 业 技 术 资 格 考 试 大 纲 与 指 南 中 西 医 结 合 外 科 学 中 西 医 结 合 骨 伤 科 学 国 家 中 医 药 管 理 局 专 业 技 术 资 格 考 试 专 家 委 员 会 编 写 中 国 中 医 药 出 版 社 北 京 目 录 中 西 医 结 合 外 科 学 中 西 医 结 合 骨

Részletesebben

Microsoft Word - 煽.doc

Microsoft Word - 煽.doc 煽 作 者 : 海 岩 一 说 爱 同 根 同 心 亲 人 在 日 常 生 活 中 往 往 不 如 同 事 和 朋 友 显 得 亲 密 和 重 要, 可 一 旦 发 生 什 么 事, 一 旦 灾 难 临 头, 只 有 亲 人 才 能 熨 平 你 流 血 的 伤 口, 让 你 的 心 真 正 得 到 藉 慰, 真 正 安 宁 下 来 变 与 不 变 都 刻 骨 铭 心 感 情 只 有 在 爱 人 或

Részletesebben

Microsoft Word - 文档 2

Microsoft Word - 文档 2 第 一 章 总 则 第 一 条 为 了 加 强 对 湖 南 省 教 育 厅 ( 以 下 简 称 " 省 教 育 厅 ") 科 学 研 究 项 目 的 管 理, 提 高 高 校 科 研 水 平, 多 出 高 水 平 的 科 研 成 果, 根 据 国 家 和 湖 南 省 科 研 项 目 管 理 有 关 文 件 精 神, 特 制 定 本 办 法 第 二 条 省 教 育 厅 科 学 研 究 项 目 适 用

Részletesebben

第十章 中国传统节日与礼俗(22900)

第十章 中国传统节日与礼俗(22900) 第 十 章 中 国 传 统 节 日 与 礼 俗 (22900) 一 春 节 ( 一 ) 春 节 的 来 历 农 历 正 月 初 一 是 春 节, 又 叫 阴 历 ( 农 历 ) 年, 俗 称 " 过 年 " 春 节 是 我 国 民 间 最 隆 重 最 富 有 特 色 的 一 个 传 统 节 日 它 标 志 农 历 旧 的 一 年 结 束, 新 的 一 年 已 经 开 始 人 们 将 告 别 寒 冷

Részletesebben

1 2 3 4 5 6? 7 8 9 瑏 瑠 瑏 瑡 瑏 瑢 瑏 瑣 瑏 瑤 瑏 瑥 瑏 瑦 瑏 瑧 瑏 瑨 瑏 瑩 瑐 瑠 瑐 瑡 瑐 瑢 瑐 瑣 瑐 瑤 瑐 瑥 瑐 瑦 瑐 瑧 瑐 瑨 瑐 瑩 瑑 瑠 瑑 瑡 瑑 瑢 瑑 瑣 瑑 瑤 瑑 瑥 瑑 瑦 瑑 瑧 瑑 瑨 瑑 瑩 瑒 瑠 瑒 瑡 瑒 瑢 瑒 瑣 瑒 瑤 瑒 瑥 瑒 瑦 瑒 瑧 瑒 瑨 瑒 瑩 瑓 瑠 瑓 瑡 瑓 瑣 瑓 瑤 瑓 瑥 瑓

Részletesebben

校旗及学风、校风、教风

校旗及学风、校风、教风 目 录 第 一 章 : 岗 位 职 责 一 华 阳 小 学 行 政 岗 位 职 责 1. 校 长 主 要 职 责... 1 2. 德 育 副 校 长 主 要 职 责... 3. 教 学 副 校 长 主 要 职 责... 2 4. 后 勤 副 校 长 主 要 职 责... 5. 教 科 研 副 校 长 主 要 职 责... 3 6. 教 导 主 任 主 要 职 责... 7. 德 育 主 任 主 要

Részletesebben

证券代码:002153

证券代码:002153 上 市 公 司 名 称 : 银 川 新 华 百 货 商 业 集 团 股 份 有 限 公 司 股 票 上 市 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 股 票 简 称 : 新 华 百 货 股 票 代 码 :600785 收 购 人 名 称 : 物 美 控 股 集 团 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 石 景 山 区 八 大 处 高 科 技 园 区 实 兴 大 厦 4159 室 通 讯 地 址 :

Részletesebben

投稿類別:觀光餐旅類

投稿類別:觀光餐旅類 投 稿 類 別 : 觀 光 餐 旅 類 篇 名 荖 人 的 味 道, 你 知 道 麻? 作 者 葛 品 逸, 國 立 金 門 高 級 農 工 職 業 學 校, 餐 飲 管 理 二 年 甲 班 沈 欣 儀, 國 立 金 門 高 級 農 工 職 業 學 校, 餐 飲 管 理 二 年 甲 班 盧 昱 慈, 國 立 金 門 高 級 農 工 職 業 學 校, 餐 飲 管 理 二 年 甲 班 指 導 老 師 薛

Részletesebben

平 安 也 不 是 用 金 钱 可 以 买 到 的 我 们 的 俗 语 说," 平 安 即 是 福 " 人 们 都 喜 爱 平 安, 寻 求 平 安, 但 有 几 个 人 真 得 着 了 平 安 呢? 有 几 个 人 家 庭 中 洽 洽 融 融, 没 有 争 吵, 没 有 口 角, 父 慈 子 孝,

平 安 也 不 是 用 金 钱 可 以 买 到 的 我 们 的 俗 语 说, 平 安 即 是 福 人 们 都 喜 爱 平 安, 寻 求 平 安, 但 有 几 个 人 真 得 着 了 平 安 呢? 有 几 个 人 家 庭 中 洽 洽 融 融, 没 有 争 吵, 没 有 口 角, 父 慈 子 孝, 金 钱 不 能 买 的 几 样 东 西 王 明 道 金 钱 真 是 有 用 的 东 西, 有 了 它 想 吃 什 么 就 可 以 吃 什 么 : 荤 的 素 的 冷 的 热 的 甜 的 咸 的 酸 的 辣 的 山 珍 并 海 味, 中 菜 与 西 餐, 只 要 你 点 得 上 名 目 来, 便 可 以 吃 到 口 中 有 了 它 想 穿 什 么 就 可 以 穿 什 么, 棉 织 品 丝 织 品 麻

Részletesebben

Microsoft Word - 小論文 正.doc

Microsoft Word - 小論文 正.doc 篇 名 : 殺 首 -- 國 人 的 前 五 大 死 因 作 者 : 包 雅 琳 私 立 德 光 中 學 高 一 6 班 黃 品 瑄 私 立 德 光 中 學 高 一 6 班 歐 佳 綾 私 立 德 光 中 學 高 一 6 班 指 導 老 師 : 張 玉 玲 老 師 壹 前 言 資 深 藝 人 文 英, 今 年 2 月 驚 傳 罹 患 肺 癌 第 3 期 後, 就 積 極 與 病 魔 搏 鬥, 但 最

Részletesebben

酒店管理系2015级本科“专业导师”信息一览表

酒店管理系2015级本科“专业导师”信息一览表 酒 店 管 理 系 2015 级 本 科 专 业 导 信 息 一 览 表 序 号 姓 名 性 别 出 生 年 月 学 历 / 学 位 职 称 主 要 研 究 方 向 主 要 讲 授 课 程 工 作 经 历 主 要 成 果 1 梁 盛 男 1976.1 讲 / 学 市 场 营 销 论 文 : 1 导 游 回 扣 的 学 分 析, 独 著 ; 2 旅 游 目 的 地 空 间 感 知 形 象 研 究 :

Részletesebben

中国科学院半导体研究所文件

中国科学院半导体研究所文件 中 国 科 学 院 半 导 体 研 究 所 文 件 半 发 人 字 2016 7 号 中 国 科 学 院 半 导 体 研 究 所 关 于 印 发 中 国 科 学 院 半 导 体 研 究 所 科 技 人 才 引 进 与 管 理 实 施 办 法 的 通 知 所 属 各 部 门 : 为 完 善 半 导 体 研 究 所 人 才 引 进 制 度, 现 对 2013 年 印 发 的 中 国 科 学 院 半 导

Részletesebben

第 十 六 卷 范 巨 卿 鸡 黍 死 生 交 第 十 七 卷 单 符 郎 全 州 佳 偶 第 十 八 卷 杨 八 老 越 国 奇 逢 第 十 九 卷 杨 谦 之 客 舫 遇 侠 僧 第 二 十 卷 陈 从 善 梅 岭 失 浑 家 第 二 十 一 卷 临 安 里 钱 婆 留 发 迹 第 二 十 二

第 十 六 卷 范 巨 卿 鸡 黍 死 生 交 第 十 七 卷 单 符 郎 全 州 佳 偶 第 十 八 卷 杨 八 老 越 国 奇 逢 第 十 九 卷 杨 谦 之 客 舫 遇 侠 僧 第 二 十 卷 陈 从 善 梅 岭 失 浑 家 第 二 十 一 卷 临 安 里 钱 婆 留 发 迹 第 二 十 二 喻 世 明 言 作 者 冯 梦 龙 内 容 简 介 喻 世 明 言 四 十 篇, 描 写 爱 情 婚 姻 主 题 的 作 品 占 突 出 地 位 有 的 直 接 反 映 当 时 社 会 现 实 生 活, 暴 露 社 会 黑 暗 ; 有 的 反 映 城 市 中 下 层 人 民 的 生 活, 歌 颂 朋 友 间 忠 诚 的 友 情 另 像 蒋 兴 哥 重 会 珍 珠 衫 等 作 品, 反 映 了 明 代

Részletesebben

邱 桦 墨 宝 园 太 宏 大, 我 想 从 一 块 石 头 说 起 这 块 石 头 名 字 叫 做 低 调 辉 煌, 我 去 园 子 里 看 时 候, 它 正 斜 卧 在 国 园 一 个 角 落 这 夏 末 秋 初 黄 昏, 光 线 投 射 过 来, 笼 罩 在 它 身 上, 说 不 出 静 和 柔, 完 全 不 像 一 块 石 气 质 你 看 着 它, 便 会 想 在 它 身 边 多 停 一 会

Részletesebben