Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet"

Átírás

1 I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása... 2 Tájékoztató a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ 2011 évi átalakításáról Előfinanszírozás biztosítása a TÁMOP referencia-intézményi pályázatokhoz A Fekete Sasban kialakított tankonyha gyakorlati oktatásához kötődő együttműködési megállapodás jóváhagyása Tájékoztató az Ideiglenes bizottság által meghozott, közbeszerzési eljárásokhoz szükséges döntésekről Tájékoztató Dombóvár Város Képviselőtestületének a hódmezővásárhelyi polgárokhoz írt nyílt leveléről Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezet létrehozása Tájékoztató Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város címerének dr. Bertényi Iván heraldikus általi felülvizsgálásáról Térfigyelő kamerák használatára vonatkozó szabályzat elfogadása A 36/2011.(02.11.) Kgy. sz. határozat visszavonása A hódmezővásárhelyi és 12873/3 hrsz alatti ingatlanok értékesítésre történő kijelölése A hódmezővásárhelyi 01762/30 és 01762/31 hrsz alatti ingatlanok értékesítésre történő kijelölése A 252/2011.(06.02.) Kgy. sz. határozat módosítása Külterületi utak állapota Korlátozottan forgalomképes ingatlanok forgalomképessé történő átminősítése és értékesítésre kijelölése Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által beadandó Szabadtéri Szabadidősport Létesítmények Fejlesztésének, Kihasználtságuk Növelésének Támogatása SPO-SZALÉT-2011 pályázat beadásának támogatása és az önrész biztosítása Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése című pályázathoz önerő biztosítása (DAOP-5.2.1/A-11) Önerő biztosítása belterületi gyűjtő utak fejlesztésének pályázatához (DAOP-3.1.1/B-11). 129

2 I/D kötet 2. oldal Iktatószám: /2011 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 1 db határozati javaslat Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Az anyagot készítette: Jogi Iroda Jogi Csoport Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyzők.....Dr. Végh Ibolya, Dr. Makó András.. Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes.. Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Napirend kapcsán nincs meghívandó személy Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

3 I/D kötet 3. oldal Száma: /2011. Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s ének H e l y b e n Tisztelt Közgyűlés! A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának legutóbbi módosítása óta eltelt időszakban számos olyan esemény történt - jogszabályváltozások, a Társulás intézményrendszerének átszervezése - amely indokolja a Megállapodás újbóli felülvizsgálatát, aktualizálását. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. (1) bekezdés b) pontja szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről valamint a fizetendő térítési díjakról ha a fenntartó önkormányzati társulás vagy többcélú kistérségi társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot. Ez azt jelenti, hogy a Társulási megállapodásban kijelölésre kerül az az önkormányzat, amelynek rendelete tartalmazza a fentebb említett szabályokat. Az eddigi gyakorlat szerint a Társulási Tanács által elfogadott határozatot a Társulásban részt vevő települési önkormányzatok helyi rendeletükbe beépítették, hiszen a Társulás nem hozhat rendeletet, az önkormányzatok pedig nem rendelkezhetnek önállóan, amennyiben a fenntartó önkormányzat, vagy többcélú kistérségi társulás. A fentiekben leírtak alapján, eleget téve a jogszabályban előírt kötelezettségnek, a Társulási megállapodás kiegészül a III/B Ágazati feladatok pontban a szociális feladatok cím alatti felsorolásban egy következő ponttal, melyben rögzítésre kerül, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelete tartalmazza a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelkezéseket a társulási megállapodásban szereplő szolgáltatások tekintetében. A Társulás év első félévében számos, az oktatási és szociális feladatellátást érintő döntést hozott, amely az intézményrendszerének átszervezésében mutatkozik meg, utolsó lépcsője az EGYMI beintegrálása a Kapcsolat Központba szeptember 1-i hatállyal. Ennek eredményeképpen a Társulási megállapodás már az aktuális intézményi struktúrához igazodóan a hatályos, illetve a szeptember 1-től hatályos állapotot is tükrözi. A Társulási megállapodás jelen módosítását a Társulási Tanács a 66/2011 (07.29.) HTKT számú határozatával jóváhagyta, azonban jogszabályi előírásnak megfelelően szükséges a Társulásban résztvevő települések képviselő-testületeinek minősített többséggel történő jóváhagyása. A Társulási megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változata az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, augusztus 26. Tisztelettel: Lázár János sk. polgármester

4 I/D kötet 4. oldal Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását megtárgyalta és a mellékletnek megfelelően az alábbi módosítások szerint jóváhagyja: - A Megállapodás III./B Ágazati pontban a Közoktatási feladatok cím 6. Közoktatási szakszolgálati feladat pontba az első mondat után beépítésre kerül az alábbi fordulat: szeptember 1-től: a feladat ellátása a Kapcsolat Központ integrált intézményen keresztül történik. Az a)-f) pontok törlésre kerülnek. - A Megállapodás III./B Ágazati pontban a Szociális feladatok cím alatt a 7., 8., 13. pontok törlésre kerülnek. - A Megállapodás III./B Ágazati pontban a Szociális feladatok cím alatt a törlések következtében 17. pontba beillesztésre kerül: E pontban szereplő szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelkezést Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelete tartalmazza a Többcélú Társulás által ellátott feladatok vonatkozásában. - A Megállapodás III./B Ágazati pontban a Szociális feladatok cím alatt az utolsó számozott pont után a b), d), f), pontok törlésre kerülnek, az e) és g) pontokból pedig Hódmezővásárhely törlésre kerül, számozásuk folyamatosra módosul. Az így d) pont után e) pontként beillesztésre kerül a fogyatékosok nappali ellátása, Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, Székkutas. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Hódmezővásárhely, augusztus 26. Lázár János sk. polgármester A határozatról értesítés kapnak: 1./ Lázár János polgármester - Helyben 2./ Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző - Helyben 3./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Jogi Iroda, Jogi Csoport 4./ Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás 5./ Irattár

5 I/D kötet 5. oldal HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS többször módosított TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS egységes szerkezet A évi CVII. tv-ben meghatározott Hódmezővásárhelyi kistérség önkormányzatai a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv a /1/ bekezdésében és a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló CXXXV. tv. alapján létrehozott társulásukat, együttműködésüket továbbfejlesztve a települési önkormányzatok kistérségi társulásáról szóló évi CVII. tv. alapján többcélú társulási megállapodást kötnek abból a célból, hogy a kistérség lakosai az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben és jobb színvonalon juthassanak hozzá, és a társulás keretében történő együttműködéssel adottságaik, és lehetőségeik optimális kihasználásával, források közös megszerzésével, mind magasabb szintű ellátást, szolgáltatásokat biztosítsanak. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A jelen megállapodás 1. számú mellékletében felsorolt települési önkormányzatok önálló jogi személyiséggel rendelkező többcélú kistérségi társulást hoznak létre a kistérség területének összehangolt fejlesztésére (különösen: fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítésére, megvalósítására). A társulás határozatlan időre jön létre. 2. A Társulás neve: Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás). 3. A társult települések neve, székhelye: A társulás tagjai Székhelye Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. Mártély Község Mártély, Rákóczi tér 1. Mindszent Város Mindszent, Köztársaság tér 31. Székkutas Község Székkutas, Béke u A Társulás székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér A társulás településeinek lakosságszáma: Hódmezővásárhely: Mártély: 1 300

6 I/D kötet 6. oldal Mindszent: Székkutas: Összesen: A Társulás működési területe: a I/3. pontban szereplő települési önkormányzatok közigazgatási területe. 7. A Társulás bélyegzője: Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás felirattal ellátott körbélyegző. 8. A társulás jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A Társulási Tanács a évi CVII. törvény 10. (1) bekezdésének első fordulata alapján gondoskodik a Társulás költségvetésének végrehajtásáról. Ez a hivatal látja el az operatív gazdálkodást, a Társulási Tanács döntései alapján. A pénzügyi-gazdasági tevékenység ellátását a feladattal megbízott polgármesteri hivatal, valamint a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ látja el. 9. A Társulás képviseletét a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén elnökhelyettese, mindkettőjük akadályoztatása esetén a Társulás Tanács által megbízott polgármester látja el. 10. A Társulás, alapításakor vagyonnal nem rendelkezik. 11. A külön megállapodásban meghatározott önkormányzati feladatok ellátásáról a Társulás gondoskodik. 12. A többcélú társulás feladat- és hatáskör ellátása: A többcélú társuláshoz tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei egyes feladataikat a társulás útján látják el, egyes hatásköreiket a társulásra ruházhatják, a társulás által ellátott feladatok megvalósításához hozzájárulnak a társulás tagjai igénye szerint külön megállapodás alapján A feladattelepítés elve: A szakmai színvonal, a minőség, az eredményesség, a hatékonyság, az, hogy kiegyenlített, azonos közszolgáltatásokhoz juttassa, és szolgálja ki a térség lakosságát. A társulás tagjai igénye szerint külön megállapodás alapján. 13. A pályázat benyújtása esetén a társulás az alábbiakra vállal kötelezettséget: a) Együttműködésre a pályázat benyújtásától számított legalább 3 évig. b) Kötelezettségvállalást arra, hogy a területfejlesztéssel összefüggő feladatokat legalább az a) pont szerinti időtartam alatt az adott kistérséghez tartozó valamennyi települési önkormányzat részvételével, kilépés vagy a társulás megszüntetése nélkül ellátják.

7 I/D kötet 7. oldal II. A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA 1. A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő hatékony és eredményes tevékenység érdekében jelen megállapodásban rögzített eljárásban és módon szervezik és oldják meg, hangolják össze a települési önkormányzatok alábbi feladatait, (hatásköreit): A társulás tagjai - Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, Székkutas az alábbi tevékenységeket vállalják fel: Területfejlesztés Egészségügyi és szociális feladatok Gyermek és ifjúság védelmi feladatok, bűnmegelőzési feladat Közoktatási feladatok Közművelődési feladatok Településrendezési-, fejlesztési feladatok Helyi építészeti, műemlékvédelmi feladatok, gazdaság- és turizmusfejlesztés, idegenforgalmi feladatok Természet- és környezetvédelmi feladatok Közlekedés és vízgazdálkodás feladatok Szolgáltatás-szervezési feladatok Pénzügyi-gazdasági ellenőrzési feladatok A Társulás az e megállapodásban foglalt feladatokat a megvalósíthatóságtól függően fokozatos bevezetéssel végzi. A Társulás keretében a fokozatosság nem vonatkozik az időközi jogszabály-változások folytán kötelezővé váló feladatokra. A Társulás működésének alapcéljaként rögzíti, hogy a teljességre törekszik, s e célnak rendeli alá a birtokában lévő erőforrásokat. A Társulás a II/1. pontban meghatározott feladatellátása során - szakmai és komplex program előkészítő, - javaslattevő, - programmenedzselő, - koordináló, - döntést hozó, a döntések végrehajtását figyelemmel kísérő és végrehajtó tevékenységet folytat. E megállapodás II/1. pontjában meghatározott feladatok tekintetében a Társulás, a Hódmezővásárhelyi kistérségre az összehangolt és szervezett feladatellátás érdekében összehangolt térségi a megállapodásban rögzített feladatokra vonatkozó egybevont adatbázist működtet. Az adatbázissal szemben támasztott követelmény, hogy alkalmas legyen a térségi, ágazati tervek, projektek elkészítésére és biztosítsa a megalapozott elemzés feltételeit.

8 I/D kötet 8. oldal II./A Intézmény, más szervezet közös alapítása A többcélú kistérségi társulás költségvetési intézményt, gazdálkodó szervezetet minősített többséggel hozott döntéssel alapíthat. Az intézmény alapításáról szóló minősített többséggel hozott döntését a Társulást alkotó települések képviselő-testületének egyszerű többséggel hozott határozattal meg kell erősítenie. Amennyiben a Társulás által alapított intézmény által ellátott feladathoz bármelyik tagönkormányzat csatlakozni kíván, akkor a képviselő-testület minősített többséggel hozott határozatával csatlakozhat. Csatlakozás esetén az érintett képviselő-testület köteles a fenntartás költségeihez arányosan hozzájárulni. Az intézmény, illetve más szervezet megszüntetésére az alapítás szabályait kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy a megszüntetéskor a társulás és érintett tagönkormányzatok kötelesek egymásnak elszámolni. III. A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI III/A. A Társulás döntést előkészítő, koordináló és végrehajtás szervező feladata 1. A Társulás a feladata megvalósítása során az e fejezet 2-6 pontjaiban foglaltak szerint jár el. 2. A programok tervezése és előkészítése során számba kell venni, hogy: - milyen önkormányzati erőforrások vehetők igénybe a célok megvalósításához, - milyen egységes kedvezmény vagy támogatási rendszer kidolgozása és működtetése indokolt, - fel kell kutatni a szóba jöhető állami és nem állami külső és helyi forrásokat, - vizsgálni kell, hogy más kistérségekkel történő együttműködésnek milyen lehetséges eljárása és módozata lehet, az ilyen irányú alternatíva elemzését előnyeivel és hátrányaival számba kell venni, - a tervezés során a Társulás településeinek, és más érintetteknek az érdekviszonyait fel kell tárni, az érdekeket össze kell hangolni, - a programtervezésnél a lehetséges együttműködők teljes körét fel kell tárni. 3. A Társulás a program előkészítés munkafázisát követően, a programmenedzselés során: - figyelemmel kíséri, és az elbírálásig gondozza a projekteket (útját figyelemmel kíséri, a szükséges hiánypótlásokat teljesíti), - gondoskodik a döntést követően a végrehajtás érdekében szükséges szerződések megkötéséről, az önkormányzati szabályozások előkészítéséről,

9 I/D kötet 9. oldal - a megvalósítás érdekében szükséges pályázati kiírások előkészítéséről és a pályázatok lebonyolításáról. 4. A Társulás koordináló feladatkörében a cél megvalósulásáig, majd ha folyamatos működtetést kíván, a működtetés során valamennyi résztvevő munkáját összefogja, szervezi. 5. A Társulás a döntések végrehajtása és figyelemmel kísérése során: - komplex módon elemzi a végrehajtást, a cél megvalósulása szempontjából, - a végrehajtás tapasztalatai alapján - a hatékonyabb és magasabb szintű ellátás biztosítása céljából - a Társulás Tanácsát összefoglaló elemzéssel és javaslattal tájékoztatja. 6. A döntésekhez a Társulás felhasználja az információs térségi adatbázist, annak kialakításáig a Társulásban résztvevő önkormányzatok jegyzői közreműködésével kell az elemzéshez szükséges adatbázist összegyűjteni. Területfejlesztési feladatok III/B. Ágazati feladatok A kistérségi társulás területfejlesztési feladatkörében összehangolja a társulás tagjai, azok területfejlesztési társulásai és a kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit. Ennek keretében: 1. Vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait. 2. Kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását. 3. Kistérségi területfejlesztési program figyelembe vételével előzetesen véleményt nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve, ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is szerepel. 4. Megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására. 5. Pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében; elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő felhasználását. 6. Közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében. 7. Koordinálja a kistérségben a területfejlesztésben érdekelt szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel.

10 I/D kötet 10. oldal 8. A kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit. 9. Folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi megbízottakkal, a kistérségben működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében. 10. Véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően. 11. Forrásokat gyűjthet a kistérségi társulás működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához. 12. Képviseli a kistérséget más, területfejlesztési döntések meghozatalára hatáskörrel rendelkező szervezeteknél. 13. Pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez. A Társulás és a tagönkormányzatok a pályázatok szakmai anyagát együttműködve elő- és elkészítik. A tagönkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a pályázat beadásához szükséges önrészről szóló döntést képviselő-testülete elé terjeszti valamint az iratokat, dokumentumokat megfelelő minőségben és megfelelő mennyiségben a pályázat beadási határideje előtt legkésőbb 5 munkanappal megküldi a pályázat készítőknek. Együttműködnek a kistérséget érintő projektek előkészítésében, végrehajtásában, menedzselésében. 14. Kistérségi pályázati adatbázis létrehozása. Közoktatási feladatok 1. A Társulás oktatási intézményi fenntartói jogokat gyakorol. 2. Pedagógiai szakmai szolgáltatás nyújtása: Pedagógiai értékelés Szaktanácsadás Pedagógiai szolgáltatás Térségi továbbképzések, konferenciák szervezése, rendezése Tanulók jogi tájékoztatása, diákönkormányzat működésével kapcsolatos tanácsadás 3. Térségi óvodavezetői, igazgatói, pedagógusi szakmai munkaközösség működtetése. 4. Szakmai Pedagógiai Napok szervezése, rendezése, elsődlegesen a kreditrendszernek megfelelően. Pedagógiai kiadvány szerkesztése, kiadása. E-tanulási adatbázis létrehozása, bevezetése, működtetése.

11 I/D kötet 11. oldal Pedagógiai szakszolgálati tevékenység: Nevelési tanácsadás Logopédiai ellátás Gyógy-testnevelés Szakértői és rehabilitációs bizottság működtetése Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás Gyógypedagógiai tanácsadás Korai fejlesztés és gondozás Fejlesztő felkészítés Tehetséggondozás érdekében iskolák szakosodásának koordinálása, támogatása 5. Sport feladatok: Térségi szintű utánpótlás-nevelés, tehetséggondozás Térségi iskolai sportversenyek szervezése, rendezése Sport rendezvénynaptár készítése, összehangolása Térségi versenyrendszer működtetése Térségi úszásoktatás szervezése, sport napközi működtetése 6. Közoktatási intézményi feladat: A feladat ellátása a Társulás által fenntartott intézmény (Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Klauzál Gábor Általános Iskola és Óvoda) útján történik. Feladat ellátási területe: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város, Mártély Község, Mindszent Város, Székkutas Község közigazgatási területe Közoktatási szakszolgálati feladat: A feladat ellátása az egyik tagönkormányzat által fenntartott intézmény (Aranyossy Ágoston Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó) útján történik szeptember 1-től: a feladat ellátása a Kapcsolat Központ integrált intézményen keresztül történik. Feladat ellátási terület: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város, Mártély Község, Mindszent Város, Székkutas Község közigazgatási területe Az egyes településeken ellátott szakszolgálati feladatokról félévente megállapodás születik az aktuális igényeknek megfelelő tartalommal. Közművelődési feladatok 1. A Társulás összehangolja a muzeális gyűjtemények fejlesztését, a lehetőségekhez képest együtt dönt a gyűjtemények fejlesztésében, és együtt előkészíti és elfogadja a fejlesztés rövid, közép és hosszú távú terveit. 2. A Társulás összehangolja a kistérség területén a művelődési otthon, ház, központ, szabadidő központ, közösségi ház, ifjúsági, illetve, faluház, közösségi színtér vagy az

12 I/D kötet 12. oldal oktatási és közművelődési, illetőleg egyéb feladatokat ellátó általános művelődési központ, önálló vagy többfunkciós, közös igazgatású kulturális és sportlétesítmény fejlesztését, szolgáltatásainak biztosítását, működtetését és működését. 3. Összefogja és koordinálja a helyi közművelődési tevékenység támogatási formái körébe tartozó, az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamokat, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségeket. 4. Szervezi és koordinálja a kistérség települései környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését. Gondoskodik a helyi művelődési szokások gondozásáról, gazdagításáról. 5. Kiemelt figyelmet fordít a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítésére, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítésére. 6. Térségi könyvtári szolgáltatások nyújtásának összehangolása: Térségi információs könyvtári hálózat kiépítése, térségi ellátó rendszer kiépítése ezen belül értendő: informatikai fejlesztés, közös informatikai hálózat kiépítése, könyvtári kölcsönzési rendszer kialakítása, közös könyvtári adatbázis létrehozása Szolgáltatás a tagi önkormányzatok könyvtáraiban már meglévő dokumentumokból Szolgáltatás a tagi önkormányzatok könyvtáraiban már meglévő adatbázisokból /EU Információs Pont, emagyarország Pont/ Az állománygyarapítás összehangolása Könyvtári szolgáltatások megszervezése Közös adatbázisok építése, a meglévők továbbfejlesztése /közhasznú, helyismereti, cikkadatbázis stb./ Az érdekeltségnövelő pályázat térségi összehangolása Pályázati figyelés, közös pályázatok kiírása, közös rendezvények szervezése. 7. A Társulás tagjai együttműködnek a hagyományok ápolása, az ünnepek kialakítása, a közhasznú ismeretterjesztő és nyelvtanfolyamok szervezése, a művészeti események, a szórakoztató és színházi rendezvények szervezésében. 8. A Társulás törekszik az évente megrendezésre kerülő kulturális és egyéb rendezvények lebonyolítására, részt vesz a kulturális kapcsolatok szervezésében, gondozásában. 9. Pályázatfigyeléssel, tanácsadással és közös pályázatokkal segíti a közművelődés feltételeinek és színvonalának javítását. 10. Kistérségi közművelődési adatbázist hoz létre. Szociális feladatok 1. A Társulás összehangolja a kistérség területén a szociális tevékenységet és szolgáltatásokat végző intézmények fejlesztését, szolgáltatásainak biztosítását, működtetését és működését.

13 I/D kötet 13. oldal 2. A Társulás közösen biztosíthat egyes szociális alap- és szakosított ellátásokat. 3. A Társulás szociális intézmény fenntartói jogokat gyakorol. 4. A Hódmezővásárhelyi kistérségben a Társulás összehangolja a szociális foglalkoztató közös működtetését. 5. A Társulás gondoskodik a térségre kiterjedő feladat ellátási körzettel rendelkező időskorúak otthonának létrehozásáról. 6. A térségre kiterjedően hajléktalan szálló, éjjeli menedékhely közös létrehozásának és működtetésének előkészítése, majd az előkészítést követően döntés a működtetésről. 7. A Társulás koordinálja a kistérségben a családsegítő központok működését. 8. A Társulás megszervezi a térségben a fogyatékosok nappali ellátását. 9. A Társulás gondoskodik a kistérségben átmeneti otthon létrehozásának előkészítéséről, majd az előkészítést követően dönt annak létrehozásáról és működtetetéséről, és ennek keretében biztosítja a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, gyakorolja a fenntartói irányítási és törvényességi ellenőrzési jogokat. 10. A Társulás segíti és koordinálja a térségben az etnikai programok kidolgozását. 11. A Társulás a szociális intézmények támogatására pályázatot nyújthat be. 12. A Társulás igény szerint ellátja a Társulásba belépett társult önkormányzatok esetén a fenntartói törvényességi ellenőrzési feladatokat. 13. A Társulás szervezi a Társulás tagjai intézményei szakmai tevékenységének mérését értékelését és ellenőrzését, közös minőségbiztosítási rendszert hoz létre. Szervezi a szakmai továbbképzéseket, elsődlegesen a kreditrendszernek megfelelően. 14. A Társulás egyeztető fórum szerepét tölti be a kistérség önkormányzatai között, a szociális ellátás biztosítására kötött megállapodások végrehajtása során esetlegesen felmerülő viták elintézésében. 15. A Társulás szociális kistérségi adatbázist hoz létre. 16. Szociális intézményi és alapszolgáltatási feladat: A feladat ellátása az általa fenntartott intézmény (Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ) útján történik. 17. E pontban szereplő szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelkezést Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelete tartalmazza a Többcélú Társulás által ellátott feladatok vonatkozásában. Feladat ellátási terület: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város, Mártély Község, Mindszent Város, Székkutas Község közigazgatási területe

14 I/D kötet 14. oldal a) Időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona Hódmezővásárhely Mindszent b) Családsegítés Hódmezővásárhely Mártély Mindszent Székkutas c) Házi segítségnyújtás Mindszent d) nappali ellátás (idősek klubja) Mindszent e) fogyatékosok nappali ellátása Hódmezővásárhely Mártély Mindszent Székkutas Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok 1. A Társulás összehangolja a kistérségben a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát és a fejlesztéseket 2. A Társulás közösen biztosít egyes gyermekjóléti alapellátásokat: Gyermekjóléti szolgálat Gyermek átmeneti gondozása 3. A Társulás gyermekvédelmi pályázatokat nyújthat be. 4. A Társulás szakmai tanácskozásokat szervez a kistérség gyermek- és ifjúságvédelmi szakemberei számára, elsősorban a kreditrendszernek megfelelően. 5. A Társulás gyermek és ifjúságvédelmi kistérségi adatbázist hoz létre 6. Gyermekjóléti alapellátási feladat: A feladat ellátása az általa fenntartott intézmény (Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ) útján történik. Feladat ellátási terület: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város, Mártély Község, Mindszent Város, Székkutas Község közigazgatási területe a) Gyermekjóléti szolgáltatás Hódmezővásárhely Mártély Mindszent Székkutas

15 I/D kötet 15. oldal Bűnmegelőzési feladatok 1. A tanyavilágban élők, az üdülőterületeken tartózkodók, települések polgárainak biztonságának javítása. 2. A rendőri jelenlét célirányos növelése. 3. A polgárőrség szerepének növelése. 4. A rendőrség és az önkormányzatok hatékonyabb közreműködésének biztosítása. Egészségügyi feladatok 1. A Társulás olyan figyelő-rendszert működtet, amely figyelemmel kíséri a szakellátás kapacitás kihasználtságát, összehangolja a kistérségi szakellátás kapacitás igényeket. 2. Az egészségügyi alapellátás összehangolása 3. A térségben összehangolt hétközi, illetve hétvégi központi orvosi ügyelet létrehozása, működtetése. 4. A térségben a járó beteg szakellátás, tárgyi, feltétele közös javítása, fejlesztése, helyi szolgáltatások körének helyi bővítése. 5. A térségben egészségügyi szűrővizsgálatok szervezése. 6. Figyeli az esetleges pályázati lehetőségeket, és pályázat benyújtásával segíti a társulásban résztvevő önkormányzatokat. 7. Kihelyezett szakmai konferenciákat szervez az egészségügyi ellátásban résztvevő dolgozók számára, elsősorban a kreditrendszernek megfelelően. 8. Kistérségi egészségügyi adatbázist hoz létre. Településrendezési-, fejlesztési, helyi építészeti, műemlékvédelmi feladatok 1. Kistérség települései településrendezési tervei összhangjának megteremtése 2. Településrendezési, műemlékvédelmi feladatok összehangolása 3. Kistérség területén lévő műemléki értékek feltárása, számbavétele, védelmének megszervezése, összehangolása 4. Helyi építészeti örökség védelmének összehangolása 5. Térségi adatbázis, információs rendszer működtetése 6. Gondoskodás az állampolgárok, szervezetek tájékoztatásáról, véleménynyilvánítás, javaslattétel lehetőségének megteremtése

16 I/D kötet 16. oldal 7. Pályázatfigyelés, közös pályázat benyújtása Környezetvédelmi, természetvédelmi feladatok 1. Térségi környezetvédelmi program készítése, felülvizsgálata 2. Települési környezetvédelmi programok összehangolása 3. Hulladékkezelési közszolgáltatási rendszer összehangolása, fejlesztése 4. Közös hulladékgazdálkodási terv készítése 5. Vizsgálja a települési környezet tisztaságát, a csapadékvíz elvezetését, a kommunális szennyvízkezelést, gyűjtést, elvezetést, tisztítást, kommunális hulladékkezelést. 6. Állategészségügyi feladatok ellátása, kóbor ebek befogásával, őrzésével, ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok 7. Állati hulladékok gyűjtése és ártalmatlanítása. 8. Pályázatfigyelés, közös pályázat, pályázati forrásgyűjtés A közlekedés és vízgazdálkodás feladatai 1. Kistérségi közlekedési fejlesztési tervek készítése 2. Helyi közútfenntartás, útellenőrzés megszervezése, összehangolása 3. Kistérségi fejlesztési, felújítási és üzemeltetési feladatok tervezése, pályáztatási feltételek egyeztetése. 4. Szennyvíztisztítás, elvezetés, kezelés szervezése külön megállapodás alapján. 5. Vízrendezés, vízkárelhárítás, árvíz-és belvízelvezetés kistérségi szervezése. 6. Pályázatfigyelés, közös pályázat kidolgozása. Szolgáltatási szervezési feladatok 1. Térségi konferenciák, szakmai továbbképzések szervezése, szakmai módszertani anyagok készítése, kidolgozása, elsősorban a kreditrendszernek megfelelően. 2. A kistérség településeinek és idegenforgalmi értékeinek az Interneten való közös megjelentetése. 3. A kistérség települései esemény-naptárának összeállítása. 4. Határon átnyúló kapcsolatok, határmenti együttműködések erősítése

17 I/D kötet 17. oldal 5. Többcélú kistérségi társulás valamint tagjai közbeszerzési eljárásainak igény szerinti közös szervezése és lebonyolítása 6. Közös szervezést segítő szakértő vagy szervezet igény szerinti alkalmazásának illetve megbízási lehetőségeinek vizsgálata 7. Külföldi térségi kapcsolatok kialakítása, működtetése. 8. Pályázat benyújtása szolgáltatási, idegenforgalmi feladatok megoldására Pénzügyi és ellenőrzési feladatok 1. Pályázat benyújtása a Társulás működéséhez szükséges költségek biztosítása céljából. 2. Belső ellenőrzés összehangolása, közös szervezése, működtetése, igény szerint 3. Közigazgatási, minőségügyi, önértékelési rendszer kialakítása, bevezetése, működtetése 4. A feladatot ellátó intézmény negyedévente szakmai és pénzügyi beszámolót készít az érintett önkormányzat területén ellátott feladatok tekintetében. A beszámolót az érintett település részére a tárgyi negyedévet követő 15 napon belül küldi meg az intézmény. 5. Belső ellenőrzési feladat: A feladat ellátása az egyik tagönkormányzat (Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Belső Ellenőrzési egysége) útján történik. Feladat ellátási terület: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város, Mindszent Város, Székkutas Község közigazgatási területe III./C. A társulás keretében ellátott egyes feladatok vonatkozásában, a közös feladatellátásban résztvevők külön társulási megállapodást kötnek. Ezen megállapodások jelen megállapodás mellékletei. A külön megállapodásban nem rendezett kérdésekben, a többcélú társulás tagjai vonatkozásában a jelen megállapodást, illetve SZMSZ-t kell alkalmazni. III./D. Társulás által fenntartott intézmények 1. Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ (Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Serháztér u. 6.) 2. Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Klauzál Gábor Általános Iskola és Óvoda (Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Klauzál u. 63.)

18 I/D kötet 18. oldal IV. A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE A tagsági jogviszony keletkezése 1. A Társulásban résztvevő települések képviselő-testületei határozattal mondják ki a Társulásban való részvételüket. 2. Az önkormányzatok a saját belső szabályzatuk szerint hagyják jóvá a pénzügyi kötelezettségvállalással járó, a Társulás vagyonán és forrásain túli, az önkormányzatok külön többletfinanszírozását érintő döntéseket. A tagsági jogviszony megszűnése 1. A Társulásból bármelyik résztvevő, a képviselő-testület kilépésre vonatkozó határozata megküldésével az év végén kiléphet. A kilépésre vonatkozó határozatot legalább 6 hónappal a kilépést megelőzően kell a Társulás képviseletét ellátó személynek írásban bejelenteni. 2. A Társulási tagság megszűnik továbbá, - ha a település megszűnik, összeolvad vagy egyesül, - ha a társulási tanács a Társulás megszűnését kimondja, s azt a Társulást képező települések képviselő-testületei megerősítik határozatukkal, - ha a társulás céljainak megvalósításához szükséges pénzügyi alapba történő befizetést (több mint hat hónap) elmulasztják, vagy a cél megvalósításához szükséges többletforrás befizetési kötelezettségének a Társulás tagja a Társulás döntésében megjelölt határidőben nem tett eleget, e jogcímen történő tagsági viszony megszűntetéséhez az összes szavazati arányhoz viszonyított többségi szavazat szükséges. A tagság a döntés kézbesítésével szűnik meg. 3. Nem szüntethető meg a tagság mindaddig, amíg az a tag, amely visszatérítendő támogatásban részesült, a visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti. A Társulás tagnyilvántartása 1. A Társulás tagjait nyilvántartásba kell venni, amely a határozatképesség és szavazati jog megállapításának alapja is. 2. A megállapodás 1. sz. mellékletét képező tagnyilvántartás a következőket tartalmazza: - a tag megnevezését, székhelyét, - belépés időpontját, - a tagság megszűnésének időpontját. A megállapodás 2. számú melléklete tartalmazza az alapba évente folyamatosan fizetett összeget és a végleges támogatásként kapott összeget. 3. Az 1., 2. mellékletekben szereplő adatok nyilvántartását, valamint a társulás munkaszervezetének feladatait a székhely település képviselő-testületének polgármesteri hivatala látja el a évi CVII. törvény 10. (1) bekezdésében foglaltak alapján.

19 I/D kötet 19. oldal A Társulás szervei 1. A Társulás szervei a Társulás Tanácsa, a Társulás elnöke, Társulás bizottsága(i), valamint a Társulás munkaszervezete. Társulási Tanács 1. A Társulás vezető szerve a Társulás Tanácsa. A Tanács tagjai a társult önkormányzatok mindenkori polgármesterei. A Tanács tagjának, a polgármesternek akadályoztatása illetve távolléte esetén a helyettesítés a évi CVII. törvény 5. (2) bekezdésén alapul, mely szerint a helyettes(ek) a képviselő-testületek által meghatározott személy(ek), illetve történhet eseti meghatalmazással, az adott település képviselő-testületének tagját megbízhatja a helyettesítéssel. A meghatalmazás teljes körű és részleges körű lehet. A meghatalmazást írásban kell benyújtani, s annak a meghatalmazás terjedelmét egyértelműen és konkrétan tartalmaznia kell. Társulás Elnöke 1. A Társulás elnökét a Társulási Tanács saját tagjai sorából, az önkormányzati választási ciklus idejére választja meg. Az elnök személyére a Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A Társulás elnökének megválasztásához minősített többség szükséges. 2. A Társulási Tanács elnöke képviseli a Társulást. Az elnök részletes feladatát és hatáskörét a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. 3. A társulás az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére elnökhelyettes(eke) t választhat, meghatározza a helyettesítés rendjét. Az elnökhelyettes(ek) személyére az elnök tesz javaslatot között az elnök kettő helyettessel dolgozik: Az első számú elnökhelyettes Szél István, Székkutas Község polgármestere. Az akadályoztatása esetén Balogh Jánosné, Mártély Község polgármestere. Társulás bizottságai 1. A társulás pénzügyi bizottságot hoz létre, a társulás tevékenysége, gazdálkodása ellenőrzésére. A Társulás oktatási bizottságot hoz létre a Társulás által fenntartott oktatási intézménnyel kapcsolatos kérdések megtárgyalására. 2. A kistérség sajátos, egy vagy több konkrétan meghatározott feladatának előkészítésére és végrehajtására a kistérségi tanács eseti munkabizottságot hozhat létre. 3. A munkabizottság tagjainak száma a Tanács eseti döntésén alapul. Feladatait és működését a létrehozó társulási tanácsi határozatban kell megállapítani. A Tanács a létrehozással egyidőben, az eseti munkabizottság tagjait az állandó bizottsági tagok választására vonatkozó szabályok szerint megválasztja.

20 I/D kötet 20. oldal Társulás Munkaszervezete 1. A szakmai munkaszervezet keretében külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint működhetnek a minisztériumoknak, illetve területi szerveiknek a kistérségben fejlesztési, szervezési, ügyfélszolgálati feladatokat ellátó hálózati munkatársai. 2. A Társulási Tanács feladatainak végrehajtását és döntéseinek előkészítését a többcélú társulás munkaszervezete látja el. 3. A munkaszervezet feladata különösen: a) a Társulási Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítése, b) a kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit, c) folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi megbízottakkal, a kistérségben működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében, d) a kistérségben lévő egyes önkormányzatoktól, önkormányzati társulásoktól és vállalkozásoktól a pályázatok kidolgozásához, a fejlesztések lebonyolításához megbízást vállalhat. 4. A munkaszervezet részletes feladatait a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában kell meghatározni. 1. A Tanács a Társulás döntéshozó szerve. V. A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSE A Társulási Tanács ülései 2. A Társulási Tanács üléseit az éves munkaterv alapján, illetve szükség szerint tartja. 3. A Társulási Tanács ülésének összehívását írásban kezdeményezheti bármely tag a napirend megjelölésével, s az elnök azt köteles összehívni. 4. A Társulás ülését össze kell hívni: a) Munkaterv szerint, illetve szükség szerint, b) Az évi CVII. törvény 7. (3) bekezdés c) és d) pontjai szerint. 5. A Társulási Tanács összehívása, az ülés előkészítése, az előterjesztések tartalmi és formai elvárásainak meghatározását a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 6. A Társulási Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén a képviseletével megbízott alpolgármester, vagy az elnökhelyettes vezeti. A határozatképességet a tagnyilvántartásba bejegyzett szavazati jog és mértéke, valamint a jelenléti ív alapján kell megállapítani.

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 25. számú módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121)

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121) Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Felado: Onkormanyzat MihalyhSza [mihalyhaza@intellimail.hu] Kuldve: 2014. november 21. 11:57 Cimzett: Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Targy:

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Füredi János sk. polgármester

Részletesebben

Társulási megállapodás (tervezet)

Társulási megállapodás (tervezet) Társulási megállapodás (tervezet) amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István polgármester, másrészről Szálka Község

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2011.(IV.29.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Tiszasas Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1

Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1 Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1 Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata

Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.30.) önkormányzati RENDELETE Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Rákócziújfalu

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám

Részletesebben

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 6. dr. Xantus Judit jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 6. dr. Xantus Judit jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 6. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 19/2009. (V.06.) ök. számú rendelete a Képviselő-testület

Részletesebben

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Iktatószám: 01- /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és szerveinek szervezeti és működési szabályzatának elfogadása Az

Részletesebben

BALATONI REGIONÁLIS TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONI REGIONÁLIS TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Balatoni Regionális TDM Szövetség BALATONI REGIONÁLIS TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Alulírott Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Rábaszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(IX.10.) önkormányzati rendelete Rábaszentandrás Község Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról Rábaszentandrás Község Önkormányzata

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online. VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.hu Előterjesztés Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 9/2013. (V.31.) r e n d e l e t e az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

A Mohácsi Önkormányzat 9/2013. (V.31.) r e n d e l e t e az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról A Mohácsi Önkormányzat 9/2013. (V.31.) r e n d e l e t e az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításról szóló 13/2013.(X.16.) ör-rel) BEVEZETŐ RÉSZ 1. Mohács

Részletesebben

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya BEVEZETŐ A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 25. (1) bekezdése alapján, az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket az intézmény szervezeti és működési

Részletesebben

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról A Magyar Köztársaság állampolgárainak közös felelőssége, hogy minden gyermek, serdülő és fiatal aktív alakítója lehessen hazánk, Európa és

Részletesebben

A Magyar Diáksport Szövetség ALAPSZABÁLYA

A Magyar Diáksport Szövetség ALAPSZABÁLYA A Magyar Diáksport Szövetség ALAPSZABÁLYA (az MDSZ 2014. október 29-én megtartott küldöttgyűlésén elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A diáksport

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 14-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 14-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 14-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. JANUÁR

NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. JANUÁR NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. JANUÁR Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete ALAPSZABÁLY

Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete ALAPSZABÁLY Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete ALAPSZABÁLY A 2007. szeptember 28. napján kelt Alapszabály óta bekövetkezett alapvető törvényváltozások Polgári Törvénykönyv, Civil Törvény miatt szükségessé vált

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE

FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszövetsége (a továbbiakban: FÉBSSZ) a Fővárosban működő fogyatékos

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról A helyi önkormányzatok az Alkotmány 44/A. (1) bekezdése e) pontjában rögzített alapjoga, hogy a helyi önkormányzatok a törvény keretei

Részletesebben