Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet"

Átírás

1 I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása... 2 Tájékoztató a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ 2011 évi átalakításáról Előfinanszírozás biztosítása a TÁMOP referencia-intézményi pályázatokhoz A Fekete Sasban kialakított tankonyha gyakorlati oktatásához kötődő együttműködési megállapodás jóváhagyása Tájékoztató az Ideiglenes bizottság által meghozott, közbeszerzési eljárásokhoz szükséges döntésekről Tájékoztató Dombóvár Város Képviselőtestületének a hódmezővásárhelyi polgárokhoz írt nyílt leveléről Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezet létrehozása Tájékoztató Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város címerének dr. Bertényi Iván heraldikus általi felülvizsgálásáról Térfigyelő kamerák használatára vonatkozó szabályzat elfogadása A 36/2011.(02.11.) Kgy. sz. határozat visszavonása A hódmezővásárhelyi és 12873/3 hrsz alatti ingatlanok értékesítésre történő kijelölése A hódmezővásárhelyi 01762/30 és 01762/31 hrsz alatti ingatlanok értékesítésre történő kijelölése A 252/2011.(06.02.) Kgy. sz. határozat módosítása Külterületi utak állapota Korlátozottan forgalomképes ingatlanok forgalomképessé történő átminősítése és értékesítésre kijelölése Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által beadandó Szabadtéri Szabadidősport Létesítmények Fejlesztésének, Kihasználtságuk Növelésének Támogatása SPO-SZALÉT-2011 pályázat beadásának támogatása és az önrész biztosítása Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése című pályázathoz önerő biztosítása (DAOP-5.2.1/A-11) Önerő biztosítása belterületi gyűjtő utak fejlesztésének pályázatához (DAOP-3.1.1/B-11). 129

2 I/D kötet 2. oldal Iktatószám: /2011 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 1 db határozati javaslat Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Az anyagot készítette: Jogi Iroda Jogi Csoport Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyzők.....Dr. Végh Ibolya, Dr. Makó András.. Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes.. Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Napirend kapcsán nincs meghívandó személy Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

3 I/D kötet 3. oldal Száma: /2011. Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s ének H e l y b e n Tisztelt Közgyűlés! A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának legutóbbi módosítása óta eltelt időszakban számos olyan esemény történt - jogszabályváltozások, a Társulás intézményrendszerének átszervezése - amely indokolja a Megállapodás újbóli felülvizsgálatát, aktualizálását. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. (1) bekezdés b) pontja szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről valamint a fizetendő térítési díjakról ha a fenntartó önkormányzati társulás vagy többcélú kistérségi társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot. Ez azt jelenti, hogy a Társulási megállapodásban kijelölésre kerül az az önkormányzat, amelynek rendelete tartalmazza a fentebb említett szabályokat. Az eddigi gyakorlat szerint a Társulási Tanács által elfogadott határozatot a Társulásban részt vevő települési önkormányzatok helyi rendeletükbe beépítették, hiszen a Társulás nem hozhat rendeletet, az önkormányzatok pedig nem rendelkezhetnek önállóan, amennyiben a fenntartó önkormányzat, vagy többcélú kistérségi társulás. A fentiekben leírtak alapján, eleget téve a jogszabályban előírt kötelezettségnek, a Társulási megállapodás kiegészül a III/B Ágazati feladatok pontban a szociális feladatok cím alatti felsorolásban egy következő ponttal, melyben rögzítésre kerül, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelete tartalmazza a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelkezéseket a társulási megállapodásban szereplő szolgáltatások tekintetében. A Társulás év első félévében számos, az oktatási és szociális feladatellátást érintő döntést hozott, amely az intézményrendszerének átszervezésében mutatkozik meg, utolsó lépcsője az EGYMI beintegrálása a Kapcsolat Központba szeptember 1-i hatállyal. Ennek eredményeképpen a Társulási megállapodás már az aktuális intézményi struktúrához igazodóan a hatályos, illetve a szeptember 1-től hatályos állapotot is tükrözi. A Társulási megállapodás jelen módosítását a Társulási Tanács a 66/2011 (07.29.) HTKT számú határozatával jóváhagyta, azonban jogszabályi előírásnak megfelelően szükséges a Társulásban résztvevő települések képviselő-testületeinek minősített többséggel történő jóváhagyása. A Társulási megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változata az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, augusztus 26. Tisztelettel: Lázár János sk. polgármester

4 I/D kötet 4. oldal Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását megtárgyalta és a mellékletnek megfelelően az alábbi módosítások szerint jóváhagyja: - A Megállapodás III./B Ágazati pontban a Közoktatási feladatok cím 6. Közoktatási szakszolgálati feladat pontba az első mondat után beépítésre kerül az alábbi fordulat: szeptember 1-től: a feladat ellátása a Kapcsolat Központ integrált intézményen keresztül történik. Az a)-f) pontok törlésre kerülnek. - A Megállapodás III./B Ágazati pontban a Szociális feladatok cím alatt a 7., 8., 13. pontok törlésre kerülnek. - A Megállapodás III./B Ágazati pontban a Szociális feladatok cím alatt a törlések következtében 17. pontba beillesztésre kerül: E pontban szereplő szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelkezést Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelete tartalmazza a Többcélú Társulás által ellátott feladatok vonatkozásában. - A Megállapodás III./B Ágazati pontban a Szociális feladatok cím alatt az utolsó számozott pont után a b), d), f), pontok törlésre kerülnek, az e) és g) pontokból pedig Hódmezővásárhely törlésre kerül, számozásuk folyamatosra módosul. Az így d) pont után e) pontként beillesztésre kerül a fogyatékosok nappali ellátása, Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, Székkutas. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Hódmezővásárhely, augusztus 26. Lázár János sk. polgármester A határozatról értesítés kapnak: 1./ Lázár János polgármester - Helyben 2./ Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző - Helyben 3./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Jogi Iroda, Jogi Csoport 4./ Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás 5./ Irattár

5 I/D kötet 5. oldal HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS többször módosított TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS egységes szerkezet A évi CVII. tv-ben meghatározott Hódmezővásárhelyi kistérség önkormányzatai a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv a /1/ bekezdésében és a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló CXXXV. tv. alapján létrehozott társulásukat, együttműködésüket továbbfejlesztve a települési önkormányzatok kistérségi társulásáról szóló évi CVII. tv. alapján többcélú társulási megállapodást kötnek abból a célból, hogy a kistérség lakosai az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben és jobb színvonalon juthassanak hozzá, és a társulás keretében történő együttműködéssel adottságaik, és lehetőségeik optimális kihasználásával, források közös megszerzésével, mind magasabb szintű ellátást, szolgáltatásokat biztosítsanak. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A jelen megállapodás 1. számú mellékletében felsorolt települési önkormányzatok önálló jogi személyiséggel rendelkező többcélú kistérségi társulást hoznak létre a kistérség területének összehangolt fejlesztésére (különösen: fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítésére, megvalósítására). A társulás határozatlan időre jön létre. 2. A Társulás neve: Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás). 3. A társult települések neve, székhelye: A társulás tagjai Székhelye Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. Mártély Község Mártély, Rákóczi tér 1. Mindszent Város Mindszent, Köztársaság tér 31. Székkutas Község Székkutas, Béke u A Társulás székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér A társulás településeinek lakosságszáma: Hódmezővásárhely: Mártély: 1 300

6 I/D kötet 6. oldal Mindszent: Székkutas: Összesen: A Társulás működési területe: a I/3. pontban szereplő települési önkormányzatok közigazgatási területe. 7. A Társulás bélyegzője: Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás felirattal ellátott körbélyegző. 8. A társulás jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A Társulási Tanács a évi CVII. törvény 10. (1) bekezdésének első fordulata alapján gondoskodik a Társulás költségvetésének végrehajtásáról. Ez a hivatal látja el az operatív gazdálkodást, a Társulási Tanács döntései alapján. A pénzügyi-gazdasági tevékenység ellátását a feladattal megbízott polgármesteri hivatal, valamint a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ látja el. 9. A Társulás képviseletét a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén elnökhelyettese, mindkettőjük akadályoztatása esetén a Társulás Tanács által megbízott polgármester látja el. 10. A Társulás, alapításakor vagyonnal nem rendelkezik. 11. A külön megállapodásban meghatározott önkormányzati feladatok ellátásáról a Társulás gondoskodik. 12. A többcélú társulás feladat- és hatáskör ellátása: A többcélú társuláshoz tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei egyes feladataikat a társulás útján látják el, egyes hatásköreiket a társulásra ruházhatják, a társulás által ellátott feladatok megvalósításához hozzájárulnak a társulás tagjai igénye szerint külön megállapodás alapján A feladattelepítés elve: A szakmai színvonal, a minőség, az eredményesség, a hatékonyság, az, hogy kiegyenlített, azonos közszolgáltatásokhoz juttassa, és szolgálja ki a térség lakosságát. A társulás tagjai igénye szerint külön megállapodás alapján. 13. A pályázat benyújtása esetén a társulás az alábbiakra vállal kötelezettséget: a) Együttműködésre a pályázat benyújtásától számított legalább 3 évig. b) Kötelezettségvállalást arra, hogy a területfejlesztéssel összefüggő feladatokat legalább az a) pont szerinti időtartam alatt az adott kistérséghez tartozó valamennyi települési önkormányzat részvételével, kilépés vagy a társulás megszüntetése nélkül ellátják.

7 I/D kötet 7. oldal II. A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA 1. A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő hatékony és eredményes tevékenység érdekében jelen megállapodásban rögzített eljárásban és módon szervezik és oldják meg, hangolják össze a települési önkormányzatok alábbi feladatait, (hatásköreit): A társulás tagjai - Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, Székkutas az alábbi tevékenységeket vállalják fel: Területfejlesztés Egészségügyi és szociális feladatok Gyermek és ifjúság védelmi feladatok, bűnmegelőzési feladat Közoktatási feladatok Közművelődési feladatok Településrendezési-, fejlesztési feladatok Helyi építészeti, műemlékvédelmi feladatok, gazdaság- és turizmusfejlesztés, idegenforgalmi feladatok Természet- és környezetvédelmi feladatok Közlekedés és vízgazdálkodás feladatok Szolgáltatás-szervezési feladatok Pénzügyi-gazdasági ellenőrzési feladatok A Társulás az e megállapodásban foglalt feladatokat a megvalósíthatóságtól függően fokozatos bevezetéssel végzi. A Társulás keretében a fokozatosság nem vonatkozik az időközi jogszabály-változások folytán kötelezővé váló feladatokra. A Társulás működésének alapcéljaként rögzíti, hogy a teljességre törekszik, s e célnak rendeli alá a birtokában lévő erőforrásokat. A Társulás a II/1. pontban meghatározott feladatellátása során - szakmai és komplex program előkészítő, - javaslattevő, - programmenedzselő, - koordináló, - döntést hozó, a döntések végrehajtását figyelemmel kísérő és végrehajtó tevékenységet folytat. E megállapodás II/1. pontjában meghatározott feladatok tekintetében a Társulás, a Hódmezővásárhelyi kistérségre az összehangolt és szervezett feladatellátás érdekében összehangolt térségi a megállapodásban rögzített feladatokra vonatkozó egybevont adatbázist működtet. Az adatbázissal szemben támasztott követelmény, hogy alkalmas legyen a térségi, ágazati tervek, projektek elkészítésére és biztosítsa a megalapozott elemzés feltételeit.

8 I/D kötet 8. oldal II./A Intézmény, más szervezet közös alapítása A többcélú kistérségi társulás költségvetési intézményt, gazdálkodó szervezetet minősített többséggel hozott döntéssel alapíthat. Az intézmény alapításáról szóló minősített többséggel hozott döntését a Társulást alkotó települések képviselő-testületének egyszerű többséggel hozott határozattal meg kell erősítenie. Amennyiben a Társulás által alapított intézmény által ellátott feladathoz bármelyik tagönkormányzat csatlakozni kíván, akkor a képviselő-testület minősített többséggel hozott határozatával csatlakozhat. Csatlakozás esetén az érintett képviselő-testület köteles a fenntartás költségeihez arányosan hozzájárulni. Az intézmény, illetve más szervezet megszüntetésére az alapítás szabályait kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy a megszüntetéskor a társulás és érintett tagönkormányzatok kötelesek egymásnak elszámolni. III. A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI III/A. A Társulás döntést előkészítő, koordináló és végrehajtás szervező feladata 1. A Társulás a feladata megvalósítása során az e fejezet 2-6 pontjaiban foglaltak szerint jár el. 2. A programok tervezése és előkészítése során számba kell venni, hogy: - milyen önkormányzati erőforrások vehetők igénybe a célok megvalósításához, - milyen egységes kedvezmény vagy támogatási rendszer kidolgozása és működtetése indokolt, - fel kell kutatni a szóba jöhető állami és nem állami külső és helyi forrásokat, - vizsgálni kell, hogy más kistérségekkel történő együttműködésnek milyen lehetséges eljárása és módozata lehet, az ilyen irányú alternatíva elemzését előnyeivel és hátrányaival számba kell venni, - a tervezés során a Társulás településeinek, és más érintetteknek az érdekviszonyait fel kell tárni, az érdekeket össze kell hangolni, - a programtervezésnél a lehetséges együttműködők teljes körét fel kell tárni. 3. A Társulás a program előkészítés munkafázisát követően, a programmenedzselés során: - figyelemmel kíséri, és az elbírálásig gondozza a projekteket (útját figyelemmel kíséri, a szükséges hiánypótlásokat teljesíti), - gondoskodik a döntést követően a végrehajtás érdekében szükséges szerződések megkötéséről, az önkormányzati szabályozások előkészítéséről,

9 I/D kötet 9. oldal - a megvalósítás érdekében szükséges pályázati kiírások előkészítéséről és a pályázatok lebonyolításáról. 4. A Társulás koordináló feladatkörében a cél megvalósulásáig, majd ha folyamatos működtetést kíván, a működtetés során valamennyi résztvevő munkáját összefogja, szervezi. 5. A Társulás a döntések végrehajtása és figyelemmel kísérése során: - komplex módon elemzi a végrehajtást, a cél megvalósulása szempontjából, - a végrehajtás tapasztalatai alapján - a hatékonyabb és magasabb szintű ellátás biztosítása céljából - a Társulás Tanácsát összefoglaló elemzéssel és javaslattal tájékoztatja. 6. A döntésekhez a Társulás felhasználja az információs térségi adatbázist, annak kialakításáig a Társulásban résztvevő önkormányzatok jegyzői közreműködésével kell az elemzéshez szükséges adatbázist összegyűjteni. Területfejlesztési feladatok III/B. Ágazati feladatok A kistérségi társulás területfejlesztési feladatkörében összehangolja a társulás tagjai, azok területfejlesztési társulásai és a kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit. Ennek keretében: 1. Vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait. 2. Kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását. 3. Kistérségi területfejlesztési program figyelembe vételével előzetesen véleményt nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve, ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is szerepel. 4. Megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására. 5. Pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében; elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő felhasználását. 6. Közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében. 7. Koordinálja a kistérségben a területfejlesztésben érdekelt szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel.

10 I/D kötet 10. oldal 8. A kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit. 9. Folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi megbízottakkal, a kistérségben működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében. 10. Véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően. 11. Forrásokat gyűjthet a kistérségi társulás működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához. 12. Képviseli a kistérséget más, területfejlesztési döntések meghozatalára hatáskörrel rendelkező szervezeteknél. 13. Pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez. A Társulás és a tagönkormányzatok a pályázatok szakmai anyagát együttműködve elő- és elkészítik. A tagönkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a pályázat beadásához szükséges önrészről szóló döntést képviselő-testülete elé terjeszti valamint az iratokat, dokumentumokat megfelelő minőségben és megfelelő mennyiségben a pályázat beadási határideje előtt legkésőbb 5 munkanappal megküldi a pályázat készítőknek. Együttműködnek a kistérséget érintő projektek előkészítésében, végrehajtásában, menedzselésében. 14. Kistérségi pályázati adatbázis létrehozása. Közoktatási feladatok 1. A Társulás oktatási intézményi fenntartói jogokat gyakorol. 2. Pedagógiai szakmai szolgáltatás nyújtása: Pedagógiai értékelés Szaktanácsadás Pedagógiai szolgáltatás Térségi továbbképzések, konferenciák szervezése, rendezése Tanulók jogi tájékoztatása, diákönkormányzat működésével kapcsolatos tanácsadás 3. Térségi óvodavezetői, igazgatói, pedagógusi szakmai munkaközösség működtetése. 4. Szakmai Pedagógiai Napok szervezése, rendezése, elsődlegesen a kreditrendszernek megfelelően. Pedagógiai kiadvány szerkesztése, kiadása. E-tanulási adatbázis létrehozása, bevezetése, működtetése.

11 I/D kötet 11. oldal Pedagógiai szakszolgálati tevékenység: Nevelési tanácsadás Logopédiai ellátás Gyógy-testnevelés Szakértői és rehabilitációs bizottság működtetése Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás Gyógypedagógiai tanácsadás Korai fejlesztés és gondozás Fejlesztő felkészítés Tehetséggondozás érdekében iskolák szakosodásának koordinálása, támogatása 5. Sport feladatok: Térségi szintű utánpótlás-nevelés, tehetséggondozás Térségi iskolai sportversenyek szervezése, rendezése Sport rendezvénynaptár készítése, összehangolása Térségi versenyrendszer működtetése Térségi úszásoktatás szervezése, sport napközi működtetése 6. Közoktatási intézményi feladat: A feladat ellátása a Társulás által fenntartott intézmény (Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Klauzál Gábor Általános Iskola és Óvoda) útján történik. Feladat ellátási területe: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város, Mártély Község, Mindszent Város, Székkutas Község közigazgatási területe Közoktatási szakszolgálati feladat: A feladat ellátása az egyik tagönkormányzat által fenntartott intézmény (Aranyossy Ágoston Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó) útján történik szeptember 1-től: a feladat ellátása a Kapcsolat Központ integrált intézményen keresztül történik. Feladat ellátási terület: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város, Mártély Község, Mindszent Város, Székkutas Község közigazgatási területe Az egyes településeken ellátott szakszolgálati feladatokról félévente megállapodás születik az aktuális igényeknek megfelelő tartalommal. Közművelődési feladatok 1. A Társulás összehangolja a muzeális gyűjtemények fejlesztését, a lehetőségekhez képest együtt dönt a gyűjtemények fejlesztésében, és együtt előkészíti és elfogadja a fejlesztés rövid, közép és hosszú távú terveit. 2. A Társulás összehangolja a kistérség területén a művelődési otthon, ház, központ, szabadidő központ, közösségi ház, ifjúsági, illetve, faluház, közösségi színtér vagy az

12 I/D kötet 12. oldal oktatási és közművelődési, illetőleg egyéb feladatokat ellátó általános művelődési központ, önálló vagy többfunkciós, közös igazgatású kulturális és sportlétesítmény fejlesztését, szolgáltatásainak biztosítását, működtetését és működését. 3. Összefogja és koordinálja a helyi közművelődési tevékenység támogatási formái körébe tartozó, az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamokat, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségeket. 4. Szervezi és koordinálja a kistérség települései környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését. Gondoskodik a helyi művelődési szokások gondozásáról, gazdagításáról. 5. Kiemelt figyelmet fordít a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítésére, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítésére. 6. Térségi könyvtári szolgáltatások nyújtásának összehangolása: Térségi információs könyvtári hálózat kiépítése, térségi ellátó rendszer kiépítése ezen belül értendő: informatikai fejlesztés, közös informatikai hálózat kiépítése, könyvtári kölcsönzési rendszer kialakítása, közös könyvtári adatbázis létrehozása Szolgáltatás a tagi önkormányzatok könyvtáraiban már meglévő dokumentumokból Szolgáltatás a tagi önkormányzatok könyvtáraiban már meglévő adatbázisokból /EU Információs Pont, emagyarország Pont/ Az állománygyarapítás összehangolása Könyvtári szolgáltatások megszervezése Közös adatbázisok építése, a meglévők továbbfejlesztése /közhasznú, helyismereti, cikkadatbázis stb./ Az érdekeltségnövelő pályázat térségi összehangolása Pályázati figyelés, közös pályázatok kiírása, közös rendezvények szervezése. 7. A Társulás tagjai együttműködnek a hagyományok ápolása, az ünnepek kialakítása, a közhasznú ismeretterjesztő és nyelvtanfolyamok szervezése, a művészeti események, a szórakoztató és színházi rendezvények szervezésében. 8. A Társulás törekszik az évente megrendezésre kerülő kulturális és egyéb rendezvények lebonyolítására, részt vesz a kulturális kapcsolatok szervezésében, gondozásában. 9. Pályázatfigyeléssel, tanácsadással és közös pályázatokkal segíti a közművelődés feltételeinek és színvonalának javítását. 10. Kistérségi közművelődési adatbázist hoz létre. Szociális feladatok 1. A Társulás összehangolja a kistérség területén a szociális tevékenységet és szolgáltatásokat végző intézmények fejlesztését, szolgáltatásainak biztosítását, működtetését és működését.

13 I/D kötet 13. oldal 2. A Társulás közösen biztosíthat egyes szociális alap- és szakosított ellátásokat. 3. A Társulás szociális intézmény fenntartói jogokat gyakorol. 4. A Hódmezővásárhelyi kistérségben a Társulás összehangolja a szociális foglalkoztató közös működtetését. 5. A Társulás gondoskodik a térségre kiterjedő feladat ellátási körzettel rendelkező időskorúak otthonának létrehozásáról. 6. A térségre kiterjedően hajléktalan szálló, éjjeli menedékhely közös létrehozásának és működtetésének előkészítése, majd az előkészítést követően döntés a működtetésről. 7. A Társulás koordinálja a kistérségben a családsegítő központok működését. 8. A Társulás megszervezi a térségben a fogyatékosok nappali ellátását. 9. A Társulás gondoskodik a kistérségben átmeneti otthon létrehozásának előkészítéséről, majd az előkészítést követően dönt annak létrehozásáról és működtetetéséről, és ennek keretében biztosítja a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, gyakorolja a fenntartói irányítási és törvényességi ellenőrzési jogokat. 10. A Társulás segíti és koordinálja a térségben az etnikai programok kidolgozását. 11. A Társulás a szociális intézmények támogatására pályázatot nyújthat be. 12. A Társulás igény szerint ellátja a Társulásba belépett társult önkormányzatok esetén a fenntartói törvényességi ellenőrzési feladatokat. 13. A Társulás szervezi a Társulás tagjai intézményei szakmai tevékenységének mérését értékelését és ellenőrzését, közös minőségbiztosítási rendszert hoz létre. Szervezi a szakmai továbbképzéseket, elsődlegesen a kreditrendszernek megfelelően. 14. A Társulás egyeztető fórum szerepét tölti be a kistérség önkormányzatai között, a szociális ellátás biztosítására kötött megállapodások végrehajtása során esetlegesen felmerülő viták elintézésében. 15. A Társulás szociális kistérségi adatbázist hoz létre. 16. Szociális intézményi és alapszolgáltatási feladat: A feladat ellátása az általa fenntartott intézmény (Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ) útján történik. 17. E pontban szereplő szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelkezést Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelete tartalmazza a Többcélú Társulás által ellátott feladatok vonatkozásában. Feladat ellátási terület: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város, Mártély Község, Mindszent Város, Székkutas Község közigazgatási területe

14 I/D kötet 14. oldal a) Időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona Hódmezővásárhely Mindszent b) Családsegítés Hódmezővásárhely Mártély Mindszent Székkutas c) Házi segítségnyújtás Mindszent d) nappali ellátás (idősek klubja) Mindszent e) fogyatékosok nappali ellátása Hódmezővásárhely Mártély Mindszent Székkutas Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok 1. A Társulás összehangolja a kistérségben a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát és a fejlesztéseket 2. A Társulás közösen biztosít egyes gyermekjóléti alapellátásokat: Gyermekjóléti szolgálat Gyermek átmeneti gondozása 3. A Társulás gyermekvédelmi pályázatokat nyújthat be. 4. A Társulás szakmai tanácskozásokat szervez a kistérség gyermek- és ifjúságvédelmi szakemberei számára, elsősorban a kreditrendszernek megfelelően. 5. A Társulás gyermek és ifjúságvédelmi kistérségi adatbázist hoz létre 6. Gyermekjóléti alapellátási feladat: A feladat ellátása az általa fenntartott intézmény (Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ) útján történik. Feladat ellátási terület: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város, Mártély Község, Mindszent Város, Székkutas Község közigazgatási területe a) Gyermekjóléti szolgáltatás Hódmezővásárhely Mártély Mindszent Székkutas

15 I/D kötet 15. oldal Bűnmegelőzési feladatok 1. A tanyavilágban élők, az üdülőterületeken tartózkodók, települések polgárainak biztonságának javítása. 2. A rendőri jelenlét célirányos növelése. 3. A polgárőrség szerepének növelése. 4. A rendőrség és az önkormányzatok hatékonyabb közreműködésének biztosítása. Egészségügyi feladatok 1. A Társulás olyan figyelő-rendszert működtet, amely figyelemmel kíséri a szakellátás kapacitás kihasználtságát, összehangolja a kistérségi szakellátás kapacitás igényeket. 2. Az egészségügyi alapellátás összehangolása 3. A térségben összehangolt hétközi, illetve hétvégi központi orvosi ügyelet létrehozása, működtetése. 4. A térségben a járó beteg szakellátás, tárgyi, feltétele közös javítása, fejlesztése, helyi szolgáltatások körének helyi bővítése. 5. A térségben egészségügyi szűrővizsgálatok szervezése. 6. Figyeli az esetleges pályázati lehetőségeket, és pályázat benyújtásával segíti a társulásban résztvevő önkormányzatokat. 7. Kihelyezett szakmai konferenciákat szervez az egészségügyi ellátásban résztvevő dolgozók számára, elsősorban a kreditrendszernek megfelelően. 8. Kistérségi egészségügyi adatbázist hoz létre. Településrendezési-, fejlesztési, helyi építészeti, műemlékvédelmi feladatok 1. Kistérség települései településrendezési tervei összhangjának megteremtése 2. Településrendezési, műemlékvédelmi feladatok összehangolása 3. Kistérség területén lévő műemléki értékek feltárása, számbavétele, védelmének megszervezése, összehangolása 4. Helyi építészeti örökség védelmének összehangolása 5. Térségi adatbázis, információs rendszer működtetése 6. Gondoskodás az állampolgárok, szervezetek tájékoztatásáról, véleménynyilvánítás, javaslattétel lehetőségének megteremtése

16 I/D kötet 16. oldal 7. Pályázatfigyelés, közös pályázat benyújtása Környezetvédelmi, természetvédelmi feladatok 1. Térségi környezetvédelmi program készítése, felülvizsgálata 2. Települési környezetvédelmi programok összehangolása 3. Hulladékkezelési közszolgáltatási rendszer összehangolása, fejlesztése 4. Közös hulladékgazdálkodási terv készítése 5. Vizsgálja a települési környezet tisztaságát, a csapadékvíz elvezetését, a kommunális szennyvízkezelést, gyűjtést, elvezetést, tisztítást, kommunális hulladékkezelést. 6. Állategészségügyi feladatok ellátása, kóbor ebek befogásával, őrzésével, ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok 7. Állati hulladékok gyűjtése és ártalmatlanítása. 8. Pályázatfigyelés, közös pályázat, pályázati forrásgyűjtés A közlekedés és vízgazdálkodás feladatai 1. Kistérségi közlekedési fejlesztési tervek készítése 2. Helyi közútfenntartás, útellenőrzés megszervezése, összehangolása 3. Kistérségi fejlesztési, felújítási és üzemeltetési feladatok tervezése, pályáztatási feltételek egyeztetése. 4. Szennyvíztisztítás, elvezetés, kezelés szervezése külön megállapodás alapján. 5. Vízrendezés, vízkárelhárítás, árvíz-és belvízelvezetés kistérségi szervezése. 6. Pályázatfigyelés, közös pályázat kidolgozása. Szolgáltatási szervezési feladatok 1. Térségi konferenciák, szakmai továbbképzések szervezése, szakmai módszertani anyagok készítése, kidolgozása, elsősorban a kreditrendszernek megfelelően. 2. A kistérség településeinek és idegenforgalmi értékeinek az Interneten való közös megjelentetése. 3. A kistérség települései esemény-naptárának összeállítása. 4. Határon átnyúló kapcsolatok, határmenti együttműködések erősítése

17 I/D kötet 17. oldal 5. Többcélú kistérségi társulás valamint tagjai közbeszerzési eljárásainak igény szerinti közös szervezése és lebonyolítása 6. Közös szervezést segítő szakértő vagy szervezet igény szerinti alkalmazásának illetve megbízási lehetőségeinek vizsgálata 7. Külföldi térségi kapcsolatok kialakítása, működtetése. 8. Pályázat benyújtása szolgáltatási, idegenforgalmi feladatok megoldására Pénzügyi és ellenőrzési feladatok 1. Pályázat benyújtása a Társulás működéséhez szükséges költségek biztosítása céljából. 2. Belső ellenőrzés összehangolása, közös szervezése, működtetése, igény szerint 3. Közigazgatási, minőségügyi, önértékelési rendszer kialakítása, bevezetése, működtetése 4. A feladatot ellátó intézmény negyedévente szakmai és pénzügyi beszámolót készít az érintett önkormányzat területén ellátott feladatok tekintetében. A beszámolót az érintett település részére a tárgyi negyedévet követő 15 napon belül küldi meg az intézmény. 5. Belső ellenőrzési feladat: A feladat ellátása az egyik tagönkormányzat (Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Belső Ellenőrzési egysége) útján történik. Feladat ellátási terület: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város, Mindszent Város, Székkutas Község közigazgatási területe III./C. A társulás keretében ellátott egyes feladatok vonatkozásában, a közös feladatellátásban résztvevők külön társulási megállapodást kötnek. Ezen megállapodások jelen megállapodás mellékletei. A külön megállapodásban nem rendezett kérdésekben, a többcélú társulás tagjai vonatkozásában a jelen megállapodást, illetve SZMSZ-t kell alkalmazni. III./D. Társulás által fenntartott intézmények 1. Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ (Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Serháztér u. 6.) 2. Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Klauzál Gábor Általános Iskola és Óvoda (Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Klauzál u. 63.)

18 I/D kötet 18. oldal IV. A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE A tagsági jogviszony keletkezése 1. A Társulásban résztvevő települések képviselő-testületei határozattal mondják ki a Társulásban való részvételüket. 2. Az önkormányzatok a saját belső szabályzatuk szerint hagyják jóvá a pénzügyi kötelezettségvállalással járó, a Társulás vagyonán és forrásain túli, az önkormányzatok külön többletfinanszírozását érintő döntéseket. A tagsági jogviszony megszűnése 1. A Társulásból bármelyik résztvevő, a képviselő-testület kilépésre vonatkozó határozata megküldésével az év végén kiléphet. A kilépésre vonatkozó határozatot legalább 6 hónappal a kilépést megelőzően kell a Társulás képviseletét ellátó személynek írásban bejelenteni. 2. A Társulási tagság megszűnik továbbá, - ha a település megszűnik, összeolvad vagy egyesül, - ha a társulási tanács a Társulás megszűnését kimondja, s azt a Társulást képező települések képviselő-testületei megerősítik határozatukkal, - ha a társulás céljainak megvalósításához szükséges pénzügyi alapba történő befizetést (több mint hat hónap) elmulasztják, vagy a cél megvalósításához szükséges többletforrás befizetési kötelezettségének a Társulás tagja a Társulás döntésében megjelölt határidőben nem tett eleget, e jogcímen történő tagsági viszony megszűntetéséhez az összes szavazati arányhoz viszonyított többségi szavazat szükséges. A tagság a döntés kézbesítésével szűnik meg. 3. Nem szüntethető meg a tagság mindaddig, amíg az a tag, amely visszatérítendő támogatásban részesült, a visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti. A Társulás tagnyilvántartása 1. A Társulás tagjait nyilvántartásba kell venni, amely a határozatképesség és szavazati jog megállapításának alapja is. 2. A megállapodás 1. sz. mellékletét képező tagnyilvántartás a következőket tartalmazza: - a tag megnevezését, székhelyét, - belépés időpontját, - a tagság megszűnésének időpontját. A megállapodás 2. számú melléklete tartalmazza az alapba évente folyamatosan fizetett összeget és a végleges támogatásként kapott összeget. 3. Az 1., 2. mellékletekben szereplő adatok nyilvántartását, valamint a társulás munkaszervezetének feladatait a székhely település képviselő-testületének polgármesteri hivatala látja el a évi CVII. törvény 10. (1) bekezdésében foglaltak alapján.

19 I/D kötet 19. oldal A Társulás szervei 1. A Társulás szervei a Társulás Tanácsa, a Társulás elnöke, Társulás bizottsága(i), valamint a Társulás munkaszervezete. Társulási Tanács 1. A Társulás vezető szerve a Társulás Tanácsa. A Tanács tagjai a társult önkormányzatok mindenkori polgármesterei. A Tanács tagjának, a polgármesternek akadályoztatása illetve távolléte esetén a helyettesítés a évi CVII. törvény 5. (2) bekezdésén alapul, mely szerint a helyettes(ek) a képviselő-testületek által meghatározott személy(ek), illetve történhet eseti meghatalmazással, az adott település képviselő-testületének tagját megbízhatja a helyettesítéssel. A meghatalmazás teljes körű és részleges körű lehet. A meghatalmazást írásban kell benyújtani, s annak a meghatalmazás terjedelmét egyértelműen és konkrétan tartalmaznia kell. Társulás Elnöke 1. A Társulás elnökét a Társulási Tanács saját tagjai sorából, az önkormányzati választási ciklus idejére választja meg. Az elnök személyére a Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A Társulás elnökének megválasztásához minősített többség szükséges. 2. A Társulási Tanács elnöke képviseli a Társulást. Az elnök részletes feladatát és hatáskörét a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. 3. A társulás az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére elnökhelyettes(eke) t választhat, meghatározza a helyettesítés rendjét. Az elnökhelyettes(ek) személyére az elnök tesz javaslatot között az elnök kettő helyettessel dolgozik: Az első számú elnökhelyettes Szél István, Székkutas Község polgármestere. Az akadályoztatása esetén Balogh Jánosné, Mártély Község polgármestere. Társulás bizottságai 1. A társulás pénzügyi bizottságot hoz létre, a társulás tevékenysége, gazdálkodása ellenőrzésére. A Társulás oktatási bizottságot hoz létre a Társulás által fenntartott oktatási intézménnyel kapcsolatos kérdések megtárgyalására. 2. A kistérség sajátos, egy vagy több konkrétan meghatározott feladatának előkészítésére és végrehajtására a kistérségi tanács eseti munkabizottságot hozhat létre. 3. A munkabizottság tagjainak száma a Tanács eseti döntésén alapul. Feladatait és működését a létrehozó társulási tanácsi határozatban kell megállapítani. A Tanács a létrehozással egyidőben, az eseti munkabizottság tagjait az állandó bizottsági tagok választására vonatkozó szabályok szerint megválasztja.

20 I/D kötet 20. oldal Társulás Munkaszervezete 1. A szakmai munkaszervezet keretében külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint működhetnek a minisztériumoknak, illetve területi szerveiknek a kistérségben fejlesztési, szervezési, ügyfélszolgálati feladatokat ellátó hálózati munkatársai. 2. A Társulási Tanács feladatainak végrehajtását és döntéseinek előkészítését a többcélú társulás munkaszervezete látja el. 3. A munkaszervezet feladata különösen: a) a Társulási Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítése, b) a kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit, c) folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi megbízottakkal, a kistérségben működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében, d) a kistérségben lévő egyes önkormányzatoktól, önkormányzati társulásoktól és vállalkozásoktól a pályázatok kidolgozásához, a fejlesztések lebonyolításához megbízást vállalhat. 4. A munkaszervezet részletes feladatait a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában kell meghatározni. 1. A Tanács a Társulás döntéshozó szerve. V. A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSE A Társulási Tanács ülései 2. A Társulási Tanács üléseit az éves munkaterv alapján, illetve szükség szerint tartja. 3. A Társulási Tanács ülésének összehívását írásban kezdeményezheti bármely tag a napirend megjelölésével, s az elnök azt köteles összehívni. 4. A Társulás ülését össze kell hívni: a) Munkaterv szerint, illetve szükség szerint, b) Az évi CVII. törvény 7. (3) bekezdés c) és d) pontjai szerint. 5. A Társulási Tanács összehívása, az ülés előkészítése, az előterjesztések tartalmi és formai elvárásainak meghatározását a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 6. A Társulási Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén a képviseletével megbízott alpolgármester, vagy az elnökhelyettes vezeti. A határozatképességet a tagnyilvántartásba bejegyzett szavazati jog és mértéke, valamint a jelenléti ív alapján kell megállapítani.

SZEGHALOM KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

SZEGHALOM KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA SZEGHALOM KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 2 SZEGHALOM KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA A Szeghalmi kistérség önkormányzatai a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele. 7/2012.(II.14.) szám. Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele. 7/2012.(II.14.) szám. Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele 7/2012.(II.14.) szám Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása H a t á r o z a t Mátraszele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Salgótarján

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására

Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Ásotthalom Község Polgármesterétől 9/2008

Ásotthalom Község Polgármesterétől 9/2008 Ásotthalom Község étől 9/2008 Témafelelős: Dr. Karsai Éva Ikt. szám: 1328/2008. Véleményező Bizottság: SZISB Tárgy: A Közösségi Pszichiátriai ellátás társulásban történő ellátására vonatkozó Együttműködési

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy: Gyermekvédelmi szakellátási intézményi társulás létrehozása Mell.: 1 db társulási megállapodás tervezet Szentes Város Önkormányzata Helyben

Részletesebben

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról. Teskánd Község Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére.

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. . napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról. Előterjesztő:

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

Megállapodás I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Megállapodás I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Megállapodás A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján önkormányzati feladat és hatáskör hatékonyabb, célszerűbb ellátására ELŐZMÉNY A jelen megállapodás 3. c) pontjában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta és Sárpilis Községek Önkormányzatainak Képviselő testületei, annak érdekében, hogy a Magyarországi

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulási

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulási Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulási MEGÁLLAPODÁSA Almáskamarás Battonya Dombegyház Dombiratos Kaszaper Kevermes Kisdombegyház Kunágota Magyarbánhegyes Magyardombegyház Medgyesbodzás Medgyesegyháza

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv) szóló 2011. évi CLXXXIX. évi törvény

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza.

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010.(XII.30.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007.(IV.02.) rendeletének módosításáról Endrefalva Község Önkormányzata

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 75/2005.( III. 30.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 75/2005.( III. 30.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 75/2005.( III. 30.) számú h a t á r o z a t a Támogató Szolgálat Társulás megalakításának hozzájárulásáról A Közgyűlés 1.) Az előterjesztést megtárgyalta és

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI IRODÁJA ALAPITÓ OKIRATA Sásdi Többcélú Kistérségi Társulást, mint alapító a Kistérségi Iroda elnevezésű költségvetési szervét az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére Tárgy: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok átadás-átvételi megállapodás módosítása Előterjesztést

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

Budajenő Község Önkormányzat 2093 Budajenő, Fő u. 1-3. 26-371-068 26-371-062 titkarsag@budajeno.hu

Budajenő Község Önkormányzat 2093 Budajenő, Fő u. 1-3. 26-371-068 26-371-062 titkarsag@budajeno.hu Budajenő Község Önkormányzat 2093 Budajenő, Fő u. 1-3. 26-371-068 26-371-062 titkarsag@budajeno.hu Ikt. szám: 659/2014. Tárgy: Döntés a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály Ózd, 2012. március 22. Tisztelt

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva)

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Hatályos: 2012. május 1. Bődi Szabolcs Társulás elnöke

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6.

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6. 192/2009. (XII. 17.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

[Kommunális Építő- és Üzemeltető Szervezet Társulása] TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

[Kommunális Építő- és Üzemeltető Szervezet Társulása] TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS [Kommunális Építő- és Üzemeltető Szervezet Társulása] TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről, Ják község Önkormányzata (9798 Ják, Kossuth L. u. 14. sz. képviseli Szemes

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv) szóló 2011. évi CLXXXIX. évi törvény

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 11-i ülése

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 11-i ülése Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 11-i ülése Tárgy: A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Előterjesztő: Gáncs István polgármester Tisztelt

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.1.) számú R e n d e l e t e A helyi közművelődésről. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/501-000 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 2177/4/2015. Ügyintéző: Németh Ildikó 6. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Marcali

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS. A Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti szolgálat Intézményének felállításáról és működtetéséről

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS. A Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti szolgálat Intézményének felállításáról és működtetéséről TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti szolgálat Intézményének felállításáról és működtetéséről A 2010. február 9-i módosítás dőlt betűvel, vastagon szedve Bácsborsód község önkormányzata

Részletesebben

J a v a s l a t. Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás felülvizsgálatára és módosítására

J a v a s l a t. Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás felülvizsgálatára és módosítására MISKOLC KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK ELNÖKE JK. 28.353-6/2011 előadó: dr. Arnóczki Tímea J a v a s l a t Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás felülvizsgálatára

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére www.tuv.com ID 9105075801

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1.) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök:

1.) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök: 2. melléklet a 6/2011.(III.31.) önkormányzati rendelethez A POLGÁRMESTERRE ÉS EGYES BIZOTTSÁGOKRA, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1.) A képviselő-testület által

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

5520 Szeghalom, Szabadság tér Tel/Fax: 66/

5520 Szeghalom, Szabadság tér Tel/Fax: 66/ S Z E G H A L O M K II S T É R S É G T Ö B B C É L Ú T Á R S U L Á S 5520 Szeghalom, Szabadság tér 10-12. Tel/Fax: 66/470-380 e-mail: szeghalom.kisterseg@gmail.com Ikt.:14-3/2013-SZKTT Tárgy: Társulási

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA Egy kisvárosi önkormányzat önállóan tartja fenn művelődési házát és könyvtárát.

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben 2008. április 23. Hajdúszoboszló Dr. Versitz Éva Polgármesteri Hivatal, Szolnok Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011.

alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011. Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011. Tárgy: Az Őszidő Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött ellátási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Marcali kistérség önkormányzatai a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. (1) bekezdés h) pontja, a

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

(A 2004. júniusában elfogadott Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege)

(A 2004. júniusában elfogadott Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) ÓZD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (A 2004. júniusában elfogadott Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) 1 Az Ózd kistérség önkormányzatai - a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Abony Városi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l H-2740 Abony, Kossuth tér 1. Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Szociális

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-17117/2014. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Balogh Imre Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z é k h e l

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. szeptember 8-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. szeptember 8-i rendes ülésére 42. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-i rendes ülésére Tárgy: A helyi közművelődési feladatokról szóló önkormányzati

Részletesebben