Általános üzletszabályzat mellékletei III. rész. 20. sz. melléklet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános üzletszabályzat mellékletei III. rész. 20. sz. melléklet"

Átírás

1 Általános üzletszabályzat mellékletei III. rész 20. sz. melléklet

2 20/a. számú melléklet Hiteliktatószám: K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S Beruházási hitelhez amely egyrészről a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet /9023 Győr, Sport út 4/a./ képviseletében eljáró Kirendeltsége (címe:.) Cg.szám: ,adószám: ), mint Hitelező (továbbiakban: Takarékszövetkezet), - másrészről Név: kölcsönfelvevő Székhely: Adószáma:. KSH jelzőszáma: Cégjegyzék száma:. Pénzforgalmi jelzőszámai: továbbiakban Adós Az Adós képviseletében Név születési neve: Szül. hely, idő: Lakcím: Értesítési cím: Anyja születési neve: Szem.ig. száma: Állampolgársága: A szerződő felek alulírott helyen és napon hitelszerződést kötnek az alábbiakban részletezett szerződési feltételekkel: 1. A Takarékszövetkezet,-Ft, azaz. forint összegű kölcsönt nyújt a.. Adós részére, amely kölcsönnek és járulékainak a vissza-, illetve megfizetésére az Adós kötelezettséget vállal. 1. A kölcsön elnevezése: beruházási hitel A kölcsön célja: A kölcsön száma:.

3 A kölcsön futamideje:. év, azaz.. év, lejárata:.. év. hó. nap, azaz év hó. nap. A folyósítás módja: bemutatott számlák alapján a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett - számú pénzforgalmi bankszámlájára vezetéssel történik. 2. A Takarékszövetkezet a kölcsönt a következők szerint tartja az Adós rendelkezésére: Az igénybevételi lehetőség nyitása: igénybevételi feltételek teljesülését követő munkanapon legkorábban.. év. hó.. nap, azaz. év hó napján. Az igénybevételi lehetőség megszűnése:. év hó.. nap, azaz. év. hó napja. 4. Folyósítási feltételek: a biztosítás engedményezés visszaigazolása a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet javára a. helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában - Jelzálogjog/keretbiztosítéki jelzálog (több ingatlanfedezet bevonása esetén:egyetemleges) bejegyzése (vagy széljegyként történő bejegyzése) az ingatlan-nyilvántartásba, a fedezetként szolgáló ingatlanok vonatkozásában, legkésőbb a folyósítás napján kelt, az jelzálog bejegyzését vagy széljegyként történt bejegyzését már tartalmazó tulajdoni lap másolat bemutatása a hitel fedezeteként felajánlott ingatlanok vonatkozásában. - ingó vagyontárgy fedezetként történő bevonása esetén a MOKK nyilvántartásba történő bejegyzés - egyéb feltételek: 5. A kölcsön lejárata (törlesztési esedékességenként részletezve): A Takarékszövetkezet a tőke törlesztésére és/vagy kamat megfizetésére. év hó nap, azaz év. hó. napjáig türelmi időt engedélyez. Törlesztés ütemezése: A törlesztő részletek száma: db, azaz darab. Az első törlesztő részlet: év. hó.. nap, azaz.. év. hónap.. napján esedékes. A törlesztő részlet ezt követően havonta, minden tárgyhót követő hónap 01., azaz első napján esedékes. A törlesztő részlet tartalmazza az esedékes tőke és kamat összegét is. Nem kívánt rész törlendő!

4 Az induló havi törlesztő részlet (tőke+kamat együtt) összege:..,- Ft, azaz. forint, amelynek megfizetése Adós Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett.-.. számú pénzforgalmi bankszámlájáról történik. A tőketörlesztésre türelmi idő.. év. hó. nap, azaz.. év.. hó.. napig. A kamatfizetés a folyósítást követő hó 1-től legkorábban év. hó...nap, azaz év hó.nap, majd azt követően év. hó...nap, azaz év hó.napig minden tárgyhót követő 1-én az -... sz. pénzforgalmi számláról. év. hó...nap, azaz év hó.naptól tőke+ kamat fizetés együtt havi:, Ft, azaz.. Forint minden tárgyhót követő 1-jén az -.. sz. pénzforgalmi számláról. Amennyiben a kölcsön törlesztő részlete változik, a Takarékszövetkezet értesítő levelet küld az Adós részére. 6. Az Adós az igénybevett kölcsönök összegét a lejáratkor egy összegben köteles visszafizetni. Az igénybevett kölcsönök törlesztése esedékességkor az Adós Takarékszövetkezetnél vezetett 592 _ - sz. pénzforgalmi számlájáról a Takarékszövetkezet általi beszedéssel történik. 7. Az Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy a Takarékszövetkezet által nyújtott kölcsön teljes induló hiteldíja, a hitelkeret összegének illetve annak terhére folyósított kölcsönösszegek alapulvételével az alábbi tételekből tevődődik össze: A hiteldíj mutató (THM) számítása során a Takarékszövetkezet a 83/2010 (III.25.) Kormányrendelet alapján az alábbi tételeket veszi figyelembe: a.) ügyleti kamat évi %, azaz. egész század százalék b.) kezelési költség évi %, azaz. százalék c.) rendelkezésre tartási jutalék: évi..%, azaz.. százalék d.) egyszeri folyósítási jutalékot, amely hitelkeret összegének %-a A hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások költségeit, ha a Takarékszövetkezet számára ismertek, továbbá a szolgáltatás igénybevételét a hitelszerződés megkötéséhez vagy ajánlat szerinti megkötéséhez a Takarékszövetkezet előírja: a.) hitelbírálati díj,- Ft, azaz. Forint b.) az értékbecslési díj,- Ft, azaz. Forint c.) helyszíni szemle díja,- Ft, azaz Forint d.) a számlavezetés és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatának költségeit (készpénz ára) és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségeket, kivétel, ha számla fenntartását a Takarékszövetkezet nem írja elő az adott hitelszerződéshez és költségeit a fogyasztóval kötött szerződésben egyértelműen és külön feltüntették, e.) hitelközvetítőnek fizetendő díjat:.,- Ft, azaz Forint f.) tulajdoni lap másolatának díja:,- Ft, azaz.. Forint Amennyiben nincs türelmi idő, értelemszerűen változik.

5 g.) az ingatlan-nyilvántartási eljárás díját:..,- Ft, azaz Forint h.) a biztosítás ( a fedezetül felajánlott vagyontárgyra) és garancia díját:.,- Ft, azaz forint, kivétel jelzáloghitel (FHB) esetén a hitelhez szükséges vagyonbiztosítási díj, melyet a THM számításánál nem kell figyelembe venni. A THM számításánál figyelembe nem vett költségek az alábbiak: a) felszólító levél költsége, mindenkori Hirdetmény jelenleg..,- Ft/kötelezett b.) prolongálási költség,- Ft c.) késedelmi kamat:,- Ft d.) egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik:,- Ft e.) átutalási díjak:.,- Ft f.) egyéb díjtétel: tulajdoni lap másolat:.,-ft/db, azaz. Forint/db valamint jelzálogbejegyzés igazgatási szolgáltatási díja:,-ft, azaz.. Forint ingatlanonként g.) közjegyzői okirat díja:..,-ft, azaz.forint A szerződésnek, avagy a szerződésből eredő kötelezettségek teljesítésére vonatkozó egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatnak közjegyzői okiratba foglalása esetén, az ezért fizetendő közjegyzői díjat és költségtérítést a közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet határozza meg, annak összegét e rendelet alapján a közjegyzői okiratot készítő közjegyző állapítja meg. A közjegyzői díj és költségtérítés várható összegéről a tevékenységének megkezdésekor a közjegyző tájékoztatja a felet 1. Adósok kijelentik, hogy a THM számítása során figyelembe vett és figyelembe nem vett költségekre vonatkozó tájékoztatást a szerződés aláírása előtt megkapták. Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy a THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, és a feltételek változása esetén az értéke módosulhat, valamint, hogy a THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A hitel teljes-hiteldíj-mutatója (THM):. %, azaz.. egéyz század százalék. A hitelprolongálás várható költsége jelen szerződés vonatkozásában a mindenkori hirdetmény szerinti aktuális díj. A szerződéskötés időpontjában mértéke:..,- Ft, azaz forint A kezelési költség összegével a Takarékszövetkezet a folyósítással egyidejűleg jogosult az Adós nála vezetett bankszámláját megterhelni. Amennyiben a kölcsöntörlesztés, vagy a hiteldíj fizetés esedékessége munkaszüneti napra esik úgy az esedékesség napja az ezt követő első munkanap. 8. Az Adós hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet az esedékessé vált kölcsön összegét és a hiteldíjat az Adós Takarékszövetkezetnél vezetetett - számú számlájáról az esedékessé válás időpontjában beszedje. Az Adós köteles gondoskodni arról, hogy a pénzforgalmi számláján esedékességkor,illetve a lejárat napján, vagy ha a jelen szerződés más okból szűnik meg, úgy a megszűnésének 1 Törlendő amennyiben a kölcsönszerződést magánokiratba foglalva kötik meg a szerződő felek.

6 időpontjában a kölcsön és hiteldíj megfizetésére a megfelelő fedezet a Takarékszövetkezetnél vezetett. számú pénzforgalmi számláján rendelkezésre álljon. Amennyiben a kölcsöntörlesztés, vagy a hiteldíj fizetés esedékessége munkaszüneti napra esik úgy az esedékesség napja az ezt követő első munkanap. Az ügyleti kamatot a folyósított kölcsönösszegek után számítja fel a Takarékszövetkezet. Az ügyleti kamat naptári havonta/negyedévenként * utólag, a tárgyhónap/negyedév * követő hónap első napján válik esedékessé. Az ügyleti kamat megfizetésének első időpontja (napja):... év... hó... napja, ezt követően minden hó 1., azaz első napja. Az első kamatnap az igénybevétel napja, az utolsó kamatnap pedig a törlesztést megelőző nap. Az utolsó kamatfizetés a hitelkeret lejártának napján esedékes. Ha az Adós az igénybe vett hitelt lejárat előtt fizeti vissza, a kamat az igénybe vett hitel visszafizetésének napján válik esedékessé és a Takarékszövetkezet az ügyleti kamatot a tényleges visszafizetés napjáig számítja fel. Rendelkezésre tartási jutalék: a Takarékszövetkezet az igénybe nem vett kölcsön összege után számítja fel. A rendelkezésre tartási jutalékot az igénybe vételi lehetőség megnyílásának napjával kezdődő és az igénybevételi lehetőség utolsó napját megelőző nappal, illetve a tényleges igénybevétel napját megelőző nappal záruló időszakra köteles az Adós megfizetni. A folyósítási jutalék és/vagy a kezelési költség összegével a Takarékszövetkezet a folyósítással egyidejűleg megterheli az Adós nála vezetett bankszámláját vagy hitelelszámolási technikai számláját. 9. A Takarékszövetkezet jogosult a Szerződésben meghatározott hiteldíj bármely elemét így különösen a kamat-, kamatfelár, kezelési költség, egyéb díj, valamint a késedelmi kamat mértékét vagy egyéb szerződési feltételt a jelen Szerződésben meghatározott feltételek szerint egyoldalúan módosítani. Amennyiben a Szerződésben referencia kamatlábhoz kötött ügyleti kamat kerül megállapításra, a referencia kamatláb változásával együtt automatikusan, kamatperiódusonként változik az ügyleti kamat, erre tekintettel a referencia kamatlábhoz kötött kamat mértékének periodikus változása nem minősül egyoldalú kamatmódosításnak. A Takarékszövetkezet az alábbi okok valamelyikének bekövetkezése esetén jogosult a kölcsönszerződésben meghatározott ügyleti kamatot, kamat felárt, kezelési költséget, késedelmi kamatot, kölcsönhöz kapcsolódó díjakat és költségeket egyoldalúan az Adósok számára kedvezőtlenül módosítani: a.) a jogi, szabályozói környezet változása a Takarékszövetkezet -hitelszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő - tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a hitelezőre kötelező egyéb szabályozók megváltozása, * A nem megfelelő rész törlendő!

7 a Takarékszövetkezet - hitelszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő tevékenységéhez kapcsolható közteher- (pl. adó-) változása, a kötelező tartalékolási szabályok változása; kötelező betétbiztosítás összegének, vagy díjának változása. a lakáscélú állami kamattámogatások változása és/vagy megszűnése, b.) a pénzpiaci feltételek, makrogazdasági környezet módosulása A Takarékszövetkezet forrásköltségeinek változása / pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, így különösen, de nem kizárólagosan: Magyarország hitelbesorolásának változása; az országkockázati felár változása (credit default swap); a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása, a bankközi pénzpiaci kamatlábak/hitelkamatok változása, a tőke- és pénzpiaci kamatlábak változása, a fogyasztói árindex változása, a Magyar Állam vagy a hitelező által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék egymáshoz képest történő elmozdulása, az éven túli lejáratú állampapírok hozamának emelkedése, refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve kibocsátója elismert külső hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának változása vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása; a Takarékszövetkezet lekötött ügyfélbetétei kamatának változása, működési költségek (pl. energiaárak) növekedése. c.) Az ügyfél kockázati megítélésének megváltozása Az ügyfél, illetve a hitelügylet más kockázati kategóriába történő átsorolása a hitelező vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy belső adósminősítési szabályzata alapján különös tekintettel az ügyfél pénzügyi helyzetében és fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra, ha azt az új kockázati kategóriába történő átsorolás az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá; A Takarékszövetkezet vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy a Takarékszövetkezet belső adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek, illetve ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá; az Adós(ok)ért vállalt kockázat tényezőinek - a Takarékszövetkezet megítélése szerinti változása, ideértve az Adós(ok) hitelképességének és a biztosítékok értékében bekövetkezett változást is, A Takarékszövetkezet vállalja, hogy a kockázati megítélés megváltozása alapján nem érvényesítenek kamatemelést azon ügyfeleknél, akik szerződési kötelezettségeiket folyamatosan teljesítették, a hitel futamideje alatt nem estek fizetési késedelembe;

8 A nyújtott kölcsön vagy hitel fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkezett legalább 10%-os változás. A vis maior események hirtelen bekövetkező nagyfokú pénz- és tőkepiaci zavarok bekövetkezése esetén átmenetileg, a zavarok fennállásáig, egyoldalúan is módosításra kerülhetnek a kamatok, díjak, költségek. A kondíciók ilyen indokkal történő módosítását a PSZÁF egyidejű tájékoztatása mellett a Takarékszövetkezet nyilvánosságra hozza. Az egy évet meg nem haladó futamidejű és automatikusan nem megújítható hitelek esetében az ügyfél hátrányára a szerződéses kondíciókat a Takarékszövetkezet egyoldalúan nem módosítja. Az Adóssal kötött hitelszerződés esetén a Takarékszövetkezet jogosult a fentiekben meghatározott eseteken kívül a kamat, illetve a kamatfelár mértékét egyoldalúan módosítani, ha az Adós bármely fizetési kötelezettsége késedelmes tételnek minősül, vagy az Adós Takarékszövetkezeti kockázati besorolása (minősítése) megváltozik. A Takarékszövetkezet az Adóssal kötött kölcsönszerződések esetén kamatot, díjat vagy költséget érintő, egyoldalú, az ügyfél számára kedvezőtlen módosítását - referenciakamatlábhoz kötött (pl. BUBOR) kamatnál a referencia-kamatláb változásából eredő kamatváltozás, valamint az állami kamattámogatással nyújtott lakáskölcsön kivételével - a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 15 (tizenöt) nappal Hirdetményben közzéteszi. Az Adóst a módosításról és a módosítást követően várhatóan fizetendő törlesztőrészletről - referencia-kamatlábhoz kötött kamatnál a referencia-kamatláb változásából eredő kamatváltozás - postai úton vagy más, a szerződésben meghatározott tartós adathordozón is értesíti. Elektronikus szolgáltatás nyújtása esetén a módosításokat tartalmazó tájékoztatást a Takarékszövetkezet az Adós számára elektronikus úton is elérhetővé teszi. Az értesítés feladási időpontjának legalább 15 nappal meg kell előznie a módosítás hatálybalépését. Amennyiben az Adós a megváltozott kondíciókat nem fogadja el, azt a szerződő felek az Adós általi, a módosítás hatályba lépésének napjával történő felmondásnak tekintik. Az Adós esetében az ezen okból benyújtott felmondás (előtörlesztés) díjmentes. A Takarékszövetkezet az Adós által írásban megtett, legkésőbb módosítás hatálybalépésének napjáig benyújtott felmondást tekinti joghatályosnak. Ebben az esetben a Takarékszövetkezet és az Adós haladéktalanul kötelesek elszámolni egymással, és az Adós köteles az eredeti ügyleti kamattal illetve kondíciókkal a teljes tartozását haladéktalanul visszafizetni. Ennek elmulasztása esetén a Takarékszövetkezet a lejárt követeléshez fűződő jogkövetkezményeket érvényesíti az Adóssal szemben. Ha az Adós a módosítás hatálybalépéséig írásban a Szerződést nem mondja fel, úgy a módosítást általa elfogadottnak kell tekinteni. Ebben az esetben a Takarékszövetkezet az értesítésben meghatározott hatálybalépési időponttól kezdődően a módosított mértékű ügyleti-, késedelmi kamatot, díjat, költséget jogosult felszámítani, illetve a módosult szerződési feltételt érvényesíteni. A módosítás az értesítésben megjelölt hatálybalépési időpontot megelőző időszakra megállapított ügyleti kamatot, díjakat, és egyéb feltételeket nem érinti. Az Adóssal kötött kölcsönszerződéseknél a kamat, díj vagy költség ügyfél számára kedvezőtlen egyoldalú módosítása esetén - referencia-kamatlábhoz kötött kamat esetén a referencia-kamatláb változásából eredő kamatváltozás kivételével - az Adós a módosítás hatálybalépése előtt jogosult a szerződés díjmentes felmondására. Nem kívánt rész törlendő!

9 Szerződés egyoldalúan nem módosítható új díj vagy költség bevezetésével. Az egyes kamat, díj vagy költségelemek szerződésben meghatározott számítási módja egyoldalúan, az ügyfél számára kedvezőtlenül nem módosítható. Az ügyfél hirdetményben történő tájékoztatása során biztosítani kell, hogy megállapítható legyen, melyik kamat-, díj- vagy költségelem milyen mértékben változik. Az ügyfél számára elérhetővé kell tenni a módosítás okait. A Takarékszövetkezet az ügyfél számára nem kedvezőtlenül egyoldalúan módosíthatja az ügyféllel kötött szerződés feltételeit. Az egyoldalú szerződésmódosítási jog a kölcsön teljes futamideje alatt, és a kölcsön lejárttá válását követően is megilleti a Takarékszövetkezetet, mindaddig, amíg a Szerződésből eredően az Ügyféllel szemben fennálló követelése van. 10. Késedelmi kamat: Törlesztési késedelem esetén a Takarékszövetkezet a kölcsön lejárt tőke része után a lejárt tőkére vonatkozó ügyleti kamaton felül a mindenkori Hirdetményében közzétett mértékű késedelmi kamatot számít fel, melynek mértéke jelenleg évi 6%, azaz hat százalék. A teljes hiteldíj bármely elemének fizetésére vonatkozó kötelezettség késedelmes teljesítése esetén az Adós a késedelem időtartamára, a késedelmesen teljesített összeg után a mindenkori Hirdetményében közzétett mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles, melynek mértéke jelenleg évi 6 %, azaz hat százalék. 11. A Takarékszövetkezetet az általa nyújtott kölcsön fedezetéül az alábbi fizetési biztosítékok illetik meg: - (név).arányú tulajdonát képező.. (település).. helyrajzi számú megnevezésű, természetben. szám alatt található ingatlanra alapított zálogjog/keretbiztosítéki (egyetemleges ) jelzálogjog. - felhatalmazó levél kiállítása azonnali beszedési megbízás benyújtására a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett.. számú pénzforgalmi számlára. - felhatalmazó levél kiállítása azonnali beszedési megbízás benyújtására a.. Banknál vezetett.. számú pénzforgalmi számlára. - felhatalmazó levél kiállítása azonnali beszedési megbízás benyújtására a.. Banknál vezetett.. számú pénzforgalmi számlára. Az azonnali beszedési megbízás érvényesítésére felhatalmazó jelen kölcsön és járulékainak teljes megfizetéséig Adós által egyoldalúan vissza nem vonható nyilatkozatok e szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A felhatalmazó nyilatkozatot a Takarékszövetkezet küldi meg az Adós számláját vezető hitelintézethez. több ingatlanfedezet esetén

10 Az Adós/ Zálogkötelezett kötelezettséget vállal arra, hogy a számlavezető hitelintézet által elfogadott formában Takarékszövetkezet részére a jelen szerződés megkötésével egyidejűleg általa aláírva átadja a fenti számlák ellen azonnali beszedési megbízás benyújtására felhatalmazó - jelen kölcsön és járulékainak teljes megfizetéséig az Adós által egyoldalúan vissza nem vonható - nyilatkozatait. A fizetési biztosítékokról készített szerződések és nyilatkozatok jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik. (. -. sz. mellékletek) A fizetési biztosítékokról készített szerződések és nyilatkozatok jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik. (Jelzálog szerződések, Felhatalmazó levelek) 12. Az Adós(ok)/Zálogkötelezett(ek) kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a jelen szerződés alapján folyósítandó kölcsön és járulékai fedezeteként szolgáló vagyontárgyak új értékére biztosítási szerződést köt(nek), melyben kedvezményezettként a Takarékszövetkezetet jelöli(k) meg. A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosítási összeg a Takarékszövetkezetet illeti meg. Az Adós(ok)/Zálogkötelezett(ek) hozzájárul(nak), hogy a biztosítási összeg közvetlenül a Takarékszövetkezet által megjelölt Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-nél vezetett számú bankszámlára kerüljön folyósításra, s abból a Takarékszövetkezet a követeléseit kielégítse. Az ezt meghaladó összeg az Adós(oka)t illeti meg. Az Adós(ok)/Zálogkötelezett kötelezettséget vállal arra, hogy a fent rögzített biztosítási jogviszonyt a kölcsön teljes visszafizetéséig fenntartja(ák), és annak fennállását folyamatosan igazolja(ák). Amennyiben az Adós(ok)/Zálogkötelezett a jelen szerződés fedezeteként szolgáló vagyontárgyakra már rendelkezi(ne)k vagyonbiztosítási szerződéssel, azt az előző két bekezdésben foglaltaknak megfelelően köteles(ek) módosítani, vagy amennyiben a biztosítási szerződés ezen feltételeknek megfelel, kedvezményezettként a Takarékszövetkezetet megjelölni. A fentieknek megfelelő biztosítási szerződést a kölcsönszerződés aláírását követő 5 munkanapon belül az Adós(ok)/Zálogkötelezett köteles(ek) a Takarékszövetkezet rendelkezésére bocsátani, annak igazolásával, hogy a biztosítási összeget a Takarékszövetkezetre engedményezte(ék). Adós(ok)/Zálogkötelezett hozzájárul(nak) ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet a fentieket az érintett biztosítónál a biztosító közvetlen megkeresése útján bármikor ellenőrizhesse, akár jelen kölcsönszerződés biztosítónak történő megküldésével. Szerződő felek megállapodnak, hogy a fentiek elmulasztása az Adós(ok)/Zálogkötelezett részéről súlyos szerződés szegésnek minősül, amely alapján a Takarékszövetkezet jogosult a kölcsönt azonnali hatályú felmondással lejárttá tenni. 13. Az Adós/Zálogkötelezett felhatalmazza a Takarékszövetkezetet arra, hogy amennyiben a lejáratkor a kölcsöntartozását és járulékait nem fizeti meg, a hatályos jogszabályokban megjelölt előnyösen rangsorolt megbízások teljesítésének sorrendjét követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően a lejárt kölcsön összegével és járulékaival bármelyik a jelen

11 szerződésben megjelölt forint/deviza bankszámláját azonnali beszedési megbízás alkalmazásával megterhelje. Adós/ Zálogkötelezett kötelezettséget vállal, hogy jelen kölcsön és járulékainak teljes visszafizetéséig csak a Takarékszövetkezet haladéktalan írásbeli tájékoztatása mellett nyit újabb bankszámlát. Vállalja továbbá, hogy ezen bankszámlák tekintetében a Takarékszövetkezetet, mint azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosultat bejelenti a bankszámlát vezető hitelintézetnek, és az ezt igazoló a hitelintézet által befogadott - jelen kölcsön és járulékainak teljes megfizetéséig Adós/ Zálogkötelezett által egyoldalúan vissza nem vonható - nyilatkozatát a bankszámla megnyitását követő 5, azaz öt munkanapon belül eljuttatja a Takarékszövetkezethez. Szerződő felek megállapodnak, hogy a fentiek elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül, amely alapján a Takarékszövetkezet jogosult a kölcsönt azonnali hatályú felmondással lejárttá tenni. Adós/ Zálogkötelezett tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen kölcsönszerződésből származó fizetési kötelezettségeit azok esedékessé válásakor nem vagy csak részben teljesíti a Takarékszövetkezet jogosult az Adós/ Zálogkötelezett előzetes értesítése nélkül az Adós/ Zálogkötelezett bármely a Takarékszövetkezetnél vezetett bankszámláját az esedékes összeg erejéig megterhelni, azaz a lejárt követelést beszámítás útján érvényesíteni. 14. Az Adós tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés fennállása alatt más hitelintézettől csak a Takarékszövetkezet előzetes írásbeli hozzájárulásával vehet igénybe hitelt, illetőleg kölcsönt, vállalhat garanciát vagy kezességet, köthet pénzügyi lízingszerződést, vagy vállalhat más ilyen típusú kötelezettséget. Az Adós köteles továbbá a Takarékszövetkezetet haladéktalanul írásban tájékoztatni a szerződéskötést követően keletkezett minden további ebbe a körbe tartozó olyan kötelezettségvállalásáról, amely fizetőképességét alapvetően befolyásolja. A Takarékszövetkezetet megilleti az Adós fizetőképességére, pénzügyi helyzetére vonatkozó folyamatos ellenőrzési jog. Az ellenőrzési jog különösen az Adós gazdálkodására vonatkozó azon adatok és tények bekérését, illetve helyszíni ellenőrzését jelentik, amelyek alapján az Adós Takarékszövetkezet általi minősítése elvégezhető, valamint fizetőképességének alakulása nyomon követhető. Amennyiben a Takarékszövetkezet az ellenőrzés során azt állapítja meg, hogy az Adós pénzügyi helyzetében olyan alapvető változások következtek be, amelyek a jelen szerződésből származó bármely fizetési kötelezettségének határidőre való teljesítését súlyosan veszélyeztetik, ez a szerződés azonnali hatályú felmondással történő lejárttá tételére ad jogalapot. Az Adós a következő kimutatásait az alábbiak szerinti rendszerességgel köteles megküldeni a Takarékszövetkezet részére: gazdálkodásáról szóló kimutatások évente: mérleg, eredmény-kimutatás, és kiegészítő melléklet, illetve a Takarékszövetkezet által kért gyakorisággal.

12 15. Az Adós kijelenti, hogy az általa eddig felvett illetve a jövőben felvételre kerülő hitelek biztosítékai nem nyújtanak kedvezőbb pénzügyi vagy jogi helyzetet más hitelezőnek, mint amilyet az adós jelen szerződésben a Takarékszövetkezet számára biztosít. A szerződő felek megállapodnak, hogy a fentiek elmulasztása az Adós részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, amely alapján a Takarékszövetkezet jogosult a kölcsönt azonnali hatályú felmondással lejárttá tenni. 16. Adós kijelenti, hogy a hitel futamideje alatt a szokásos üzleti tevékenységének keretén túl eszközeit kivéve ha a Takarékszövetkezet ehhez kifejezetten írásban hozzájárul nem adja el, nem adja bérbe, lízingbe, nem apportálja más társaságba, vagy bármilyen egyéb módon nem bocsátja más rendelkezésére, valamint semmilyen módon nem terheli meg. (negatív pledge-negatív biztosítéki záradék). Az Ügyfélnek bérbeadásra lehetősége a Zálogszerződésben foglaltak alapján van. Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült és felmerülő fizetési kötelezettségeit mindenkor legalább azonos módon kezeli minden más jelenlegi és jövőbeli kötelezettségeivel, valamint kijelenti, hogy amennyiben a jövőben jelen kölcsön és járulékainak teljes visszafizetése előtt a Takarékszövetkezet írásbeli hozzájárulásával más harmadik személynek a tőle felvett hitel fedezetéül kedvezőbb biztosítékot nyújt, mint amilyet jelen szerződés alapján a Takarékszövetkezetnek nyújtott, akkor ezen kedvezőbb biztosítékot a Takarékszövetkezet számára is egyidejűleg írásban felajánlja (pari passu egyenrangúsági záradék). 17. Az Adósnak a kölcsön és járulékainak teljes visszafizetéséig azonnali értesítési kötelezettsége áll fenn a Takarékszövetkezet felé az alábbi tények és események vonatkozásában: a) csődeljárás kezdeményezésére vonatkozó előterjesztésnek az Adós döntés hozatalra jogosult szervének ülése előtt 3 munkanappal; b) felszámolási eljárás megindítása iránti előterjesztésnek az Adós döntés hozatalra jogosult szervének ülése előtt 3 munkanappal, illetve más személyek ilyen irányú szándékáról történt tudomásszerzést követően haladéktalanul. c) ha a biztosítékot nem az Adós nyújtja - biztosítéknyújtó -, jelen szerződés bármely biztosítékát érintő végrehajtási, illetve a biztosítéknyújtóval szemben kezdeményezett végrehajtási-, csőd- vagy felszámolási eljárás; d) bármilyen hatósági vagy bírósági határozat - függetlenül attól, hogy az jogerős-e -, amely az Adós számára az alaptőke/törzstőke vagy az Adós Takarékszövetkezet felé fennálló kölcsöntartozásának 10 %-át meghaladó fizetési kötelezettséget ír elő; e) az Adós bármely tevékenységi körével kapcsolatos hatósági tiltás, korlátozás vagy intézkedés; f) bármely az Adóssal, illetve a biztosítéknyújtóval szemben foganatosított végrehajtási cselekmény; g) az Adós tulajdonosi struktúrájában bekövetkezett érdemi, az alaptőke legalább 10 %- át érintő változás; h) az Adós által olyan társaságban szerzett tulajdonosi részesedés, amely szintén hitelezési kapcsolatban áll a Takarékszövetkezettel, amennyiben az Adós erről tudomást szerez; i) az Adós ügyvezetésében, választott testületeiben illetve képviseletében bekövetkezett bármilyen személyi változás; j) az Adósnak harmadik személlyel szemben fennálló 30 napon túli lejárt fizetési kötelezettsége;

13 k) az Adós gazdálkodásának irányítását - pl.: legalább a szavazatok 10 %-át - érintő bármely változás; l) az Adós jelen szerződés megkötésének időpontjában tehermentes vagyontárgyainak megterhelése vagy biztosítékul adása. A fentiek tekintetében a tájékoztatási kötelezettség elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül, amely alapján a Takarékszövetkezet jogosult a kölcsönt azonnali hatályú felmondással lejárttá tenni. 18. Amennyiben a biztosítékok értéke a hitel/kölcsön futamideje alatt a Takarékszövetkezet megítélése szerint jelentősen csökken, a Takarékszövetkezet a hitel/kölcsön fedezettségének helyreállítására további fedezetek nyújtására szólíthatja fel az Adóst. Amennyiben az Adós a Takarékszövetkezet felszólítására a hitel/kölcsön fedezeteit nem egészíti ki, a Takarékszövetkezetet megilleti az azonnali hatályú felmondás joga. 19. A Takarékszövetkezet jogosult a hitelszerződés azonnali hatályú felmondására akkor is, ha az Adós: - a hiteligénylésen vagy mellékletein valótlan adatokat közölt, - a kölcsön/hitel törlesztéssel összefüggő fizetési kötelezettségeit nem teljesíti, - Adós/Zálogkötelezett fedezetelvonásra irányuló magatartása veszélyeztetné a kölcsön visszafizetését, - Adós/Zálogkötelezett a fedezetül szolgáló ingatlant a Hitelező megkerülésével próbálja értékesíteni. Ezen túlmenően a Takarékszövetkezet a Ptk ában meghatározott esetekben is megilleti a jelen hitelszerződés azonnali hatályú felmondásának joga. A szerződés felmondása esetén Adós még fennálló teljes kölcsöntartozása esedékessé válik, és azt köteles a Takarékszövetkezetnek egy összegben megfizetni. 20. Az Adós jogosult a lejárat előtt a kölcsön teljes vagy részösszegének előtörlesztésére. Az előtörlesztést az Adós köteles az előtörlesztés napját három munkanappal megelőzően írásban bejelenteni. Amennyiben az előtörlesztés összege nem elegendő a teljes fennálló le nem járt tartozás kiegyenlítésére a Ptk a alapján az előtörlesztés összegéből először a befizetés napjáig esedékes kamatot és egyéb díjat kell elszámolni, és csak az ezt követően fennmaradt összeget lehet tőke előtörlesztése fordítani. 21. A Takarékszövetkezet előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül az Adós a szerződésből eredő jogait másra nem engedményezheti, illetve kötelezettségeit tartozásátvállalás útján nem ruházhatja át. A Takarékszövetkezet jogosult a szerződésből eredő jogait az Adós engedélye nélkül részben vagy egészben átruházni. 22. Ha a jelen kölcsön biztosítékaként felajánlott bármely vagyontárgyat érintően végrehajtási cselekmény kerül foganatosításra, illetve ha a biztosítéknyújtóval szemben csőd- vagy felszámolási eljárást kezdeményeznek, akkor a Takarékszövetkezet jelen kölcsön alapján fennálló követelése a Takarékszövetkezet tudomás szerzésének időpontjában automatikusan

14 minden további nyilatkozat nélkül azonnali hatállyal lejárttá válik. Amennyiben a Takarékszövetkezet a végrehajtási cselekményről illetve a csőd- vagy felszámolási eljárásról nem az Adóstól szerez tudomást, köteles a lejárttá válás tényéről az Adóst haladéktalanul értesíteni, megjelölve a kölcsön lejárttá válásának időpontját is. 23. A szerződő felek rögzítik, hogy a Takarékszövetkezet által nyújtott Kölcsön és járuléka mindenkori összegének megállapítása szempontjából a Takarékszövetkezet üzleti könyvei és nyilvántartásai az irányadóak, kivéve, ha azok bizonyíthatóan tévesek. 24. A Takarékszövetkezet a Központi Hitelinformációs Rendszerbe az Adós adatait valamint jelen szerződésben az Adós által vállalt kötelezettségre és az attól való eltérésre vonatkozó lényeges adatokat a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. t. szerinti esetekben és tartalommal küldi meg. A KHR-re vonatkozó szabályokat az évi CXII. törvény 130/A. -130/O. tartalmazzák. 25. A Felek a közöttük felmerült esetleges jogvita esetére (fizetési meghagyáshoz kapcsolódóan is) összeghatártól függően, a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság, illetve a Győri Városi Bíróság illetékességét kötik ki. 26. A szerződő felek részéről egymáshoz küldött nyilatkozat hatályosságához az szükséges, hogy a másik félhez megérkezzék. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az egymáshoz intézett azon írásbeli nyilatkozatokat, melyeket az ezen kölcsönszerződésben megadott illetve, esetleges változás esetén az egymással közölt új névre és címre tértivevényes vagy ajánlott levélpostai küldeményként szabályszerűen postára adtak, a címzettel közöltnek, részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen nem volt kézbesíthető, vagy arról a címzett nem szerzett tudomást, - mégpedig a küldeménynek az első postai kézbesítése megkísérlésének napjától - ha ez nem állapítható meg, akkor a postai kézbesítés második megkísérlésének napjától számított ötödik munkanapon - ha ez nem állapítható meg, vagy a kézbesítés másodszori megkísérlésére nem is került sor, akkor azon a napon, amelyen a kézbesítetlen küldeményt a posta a feladónak visszaküldte A Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy a fenti a nyilatkozatok közlésére és kézbesítésére vonatkozó megállapodásukra tekintettel gondoskodnak arról, hogy a fentiekben megadott kézbesítési címen e szerződés megkötésétől kezdve a szerződés megszűnéséig folyamatosan rendelkezzenek a postai küldemények átvételére jogosult személlyel (képviselővel). Ennek elmulasztása esetén, az átvételre jogosult személy (képviselő) hiányára, előnyök szerzése végett a mulasztó fél nem hivatkozhat

15 27. ** Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződést közjegyző előtt közokiratba foglalják. Az Adós kötelezi magát, hogy a közokiratba foglalás mindenkori díját a közjegyzőnek a szerződés aláírásakor közvetlenül megfizeti. 28. *** Adós vállalja, hogy jelen szerződés alapján folyósított kölcsön illetve hiteldíj bármely okból történő lejárttá válása esetén a Takarékszövetkezet által előzetesen elfogadott tartalmú közjegyzői okiratba foglalt tartozás elismerő nyilatkozatot tesz, melynek mindenkori díját a közjegyzőnek közvetlenül megfizet. 29. Egyebekben a Takarékszövetkezet és az Adós között létrejött bankszámla-szerződésben, a Takarékszövetkezet üzletszabályzatában, a bankhitelre vonatkozó jogszabályokban, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók. Jelen szerződést felek elolvasták, az abban foglaltakkal mindenben egyetértettek. Kelt:, év. hó. nap Adós... A Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet képviseletében eljáró.. számú kirendeltség Előttünk, mint tanuk előtt: Név:.. Név: Lakcím/Ért. cím:. Lakcím/Ért. cím:... Szig. Szám:. Szig. Szám:... Aláírás:.. Aláírás: ** Ezen pontot abban az esetben kell alkalmazni, ha a szerződés közjegyzői okiratba foglalásra kerül. * ** Ezen pontot abban az esetben kell alkalmazni, ha jelen szerződés vagy az Adósnak a Takarékszövetkezet felé tartozást keletkeztető valamelyik szerződése nem került közokiratba foglalásra.

16 K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S éven belüli/éven túli futamidejű forgóeszközhitelhez 20/b. számú melléklet Hiteliktatószám: amely egyrészről a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet /9023 Győr, Sport út 4/a./ képviseletében eljáró Kirendeltsége (címe:.) Cg.szám: ,adószám: ), mint Hitelező (továbbiakban: Takarékszövetkezet), - másrészről kölcsönfelvevő Székhely: Adószáma:. KSH jelzőszáma: Cégjegyzék száma:. Pénzforgalmi jelzőszámai: A Kft./Bt. képviseletében Név születési neve: Szül. hely, idő: Lakcím: Értesítési cím: Anyja születési neve: Szem.ig. száma: Állampolgársága: mint adós (a továbbiakban: Adós). 1. A Takarékszövetkezet : Ft, azaz..forint összegű kölcsönt nyújt a.. Adós részére, amely kölcsönnek és járulékainak a vissza-, illetve megfizetésére az Adós kötelezettséget vállal. 2. A kölcsön elnevezése: forgóeszközhitel A kölcsön száma: A kölcsön futamideje:. év, azaz. év. A kölcsön lejárata:.. év. hó nap, azaz év hónap.. napján A folyósítás módja: A kölcsön folyósítása átvezetéssel történik, bemutatott számlák alapján az. Adós Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett..-.. számú vállalkozói számlájára. Nem kívánt rész törlendő!

17 3. A Takarékszövetkezet a kölcsönt a következők szerint tartja az Adós rendelkezésére: Az igénybevételi lehetőség nyitása: igénybevételi feltételek teljesülését követő munkanapon legkorábban.. év. hó.. nap, azaz. év hó napján. Az igénybevételi lehetőség megszűnése:. év hó.. nap, azaz. év. hó napja. 4. Folyósítási feltételek: a biztosítás engedményezés visszaigazolása a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet javára a. helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában - Jelzálogjog/keretbiztosítéki jelzálog (több ingatlanfedezet bevonása esetén:egyetemleges) bejegyzése (vagy széljegyként történő bejegyzése) az ingatlan-nyilvántartásba, a fedezetként szolgáló ingatlanok vonatkozásában, legkésőbb a folyósítás napján kelt, az jelzálog bejegyzését vagy széljegyként történt bejegyzését már tartalmazó tulajdoni lap másolat bemutatása a hitel fedezeteként felajánlott ingatlanok vonatkozásában. - ingó vagyontárgy fedezetként történő bevonása esetén a MOKK nyilvántartásba történő bejegyzés - Egyéb feltételek: A kölcsön lejárata (törlesztési esedékességenként részletezve): A Takarékszövetkezet a tőke törlesztésére és/vagy kamat megfizetésére. év hó nap, azaz év. hó. napjáig türelmi időt engedélyez. Törlesztés ütemezése: A törlesztő részletek száma: db, azaz darab. Az első törlesztő részlet: év. hó.. nap, azaz.. év. hónap.. napján esedékes. A törlesztő részlet ezt követően havonta, minden tárgyhót követő hónap 01., azaz első napján esedékes. A törlesztő részlet tartalmazza az esedékes tőke és kamat összegét is. Az induló havi törlesztő részlet (tőke+kamat együtt) összege:..,- Ft, azaz. forint, amelynek megfizetése Adós Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett.-.. számú pénzforgalmi bankszámlájáról történik. Nem kívánt rész törlendő!

18 A tőketörlesztésre türelmi idő.. év. hó. nap, azaz.. év.. hó.. napig. A kamatfizetés a folyósítást követő hó 1-től legkorábban év. hó...nap, azaz év hó.nap, majd azt követően év. hó...nap, azaz év hó.napig minden tárgyhót követő 1-én az -... sz. pénzforgalmi számláról. év. hó...nap, azaz év hó.naptól tőke+ kamat fizetés együtt havi:, Ft, azaz.. Forint minden tárgyhót követő 1-jén az -.. sz. pénzforgalmi számláról. Amennyiben a kölcsön törlesztő részlete változik, a Takarékszövetkezet értesítő levelet küld az Adós részére. 6. Az Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy a Takarékszövetkezet által nyújtott kölcsön teljes induló hiteldíja, a hitelkeret összegének illetve annak terhére folyósított kölcsönösszegek alapulvételével az alábbi tételekből tevődődik össze: A hiteldíj mutató (THM) számítása során a Takarékszövetkezet a 83/2010 (III.25.) Kormányrendelet alapján az alábbi tételeket veszi figyelembe: a.) ügyleti kamat évi %, azaz. egész század százalék b.) kezelési költség évi %, azaz. százalék c.) rendelkezésre tartási jutalék: évi..%, azaz.. százalék d.) egyszeri folyósítási jutalékot, amely hitelkeret összegének %-a A hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások költségeit, ha a Takarékszövetkezet számára ismertek, továbbá a szolgáltatás igénybevételét a hitelszerződés megkötéséhez vagy ajánlat szerinti megkötéséhez a Takarékszövetkezet előírja: a.) hitelbírálati díj,- Ft, azaz. Forint b.) az értékbecslési díj,- Ft, azaz. Forint c.) helyszíni szemle díja,- Ft, azaz Forint d.) a számlavezetés és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatának költségeit (készpénz ára) és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségeket, kivétel, ha számla fenntartását a Takarékszövetkezet nem írja elő az adott hitelszerződéshez és költségeit a fogyasztóval kötött szerződésben egyértelműen és külön feltüntették, e.) hitelközvetítőnek fizetendő díjat:.,- Ft, azaz Forint f.) tulajdoni lap másolatának díja:,- Ft, azaz.. Forint g.) az ingatlan-nyilvántartási eljárás díját:..,- Ft, azaz Forint h.) a biztosítás ( a fedezetül felajánlott vagyontárgyra) és garancia díját:.,- Ft, azaz forint, kivétel jelzáloghitel (FHB) esetén a hitelhez szükséges vagyonbiztosítási díj, melyet a THM számításánál nem kell figyelembe venni. A THM számításánál figyelembe nem vett költségek az alábbiak: a) felszólító levél költsége, mindenkori Hirdetmény jelenleg..,- Ft/kötelezett b.) prolongálási költség,- Ft c.) késedelmi kamat:,- Ft d.) egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik:,- Ft Amennyiben nincs türelmi idő, értelemszerűen változik.

19 e.) átutalási díjak:.,- Ft f.) egyéb díjtétel: tulajdoni lap másolat:.,-ft/db, azaz. Forint/db valamint jelzálogbejegyzés igazgatási szolgáltatási díja:,-ft, azaz.. Forint ingatlanonként g.) közjegyzői okirat díja:..,-ft, azaz.forint A szerződésnek, avagy a szerződésből eredő kötelezettségek teljesítésére vonatkozó egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatnak közjegyzői okiratba foglalása esetén, az ezért fizetendő közjegyzői díjat és költségtérítést a közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet határozza meg, annak összegét e rendelet alapján a közjegyzői okiratot készítő közjegyző állapítja meg. A közjegyzői díj és költségtérítés várható összegéről a tevékenységének megkezdésekor a közjegyző tájékoztatja a felet 2. Adósok kijelentik, hogy a THM számítása során figyelembe vett és figyelembe nem vett költségekre vonatkozó tájékoztatást a szerződés aláírása előtt megkapták. Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy a THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, és a feltételek változása esetén az értéke módosulhat, valamint, hogy a THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A hitel teljes-hiteldíj-mutatója (THM):. %, azaz.. egéyz század százalék. A hitelprolongálás várható költsége jelen szerződés vonatkozásában a mindenkori hirdetmény szerinti aktuális díj. A szerződéskötés időpontjában mértéke:..,- Ft, azaz forint A kezelési költség összegével a Takarékszövetkezet a folyósítással egyidejűleg jogosult az Adós nála vezetett bankszámláját megterhelni. 7. Az Adós hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet az esedékessé vált kölcsön összegét és a hiteldíjat az Adós Takarékszövetkezetnél vezetetett - számú számlájáról az esedékessé válás időpontjában beszedje. Az Adós köteles gondoskodni arról, hogy a pénzforgalmi számláján esedékességkor,illetve a lejárat napján, vagy ha a jelen szerződés más okból szűnik meg, úgy a megszűnésének időpontjában a kölcsön és hiteldíj megfizetésére a megfelelő fedezet a Takarékszövetkezetnél vezetett. számú pénzforgalmi számláján rendelkezésre álljon. Amennyiben a kölcsöntörlesztés, vagy a hiteldíj fizetés esedékessége munkaszüneti napra esik úgy az esedékesség napja az ezt követő első munkanap. Az ügyleti kamatot a folyósított kölcsönösszegek után számítja fel a Takarékszövetkezet. Az ügyleti kamat naptári havonta/negyedévenként * utólag, a tárgyhónap/negyedév * követő hónap első napján válik esedékessé. Az ügyleti kamat megfizetésének első időpontja (napja):... év... hó... napja, ezt követően minden hó 1., azaz első napja. 2 Törlendő amennyiben a kölcsönszerződést magánokiratba foglalva kötik meg a szerződő felek. * A nem megfelelő rész törlendő!

20 Az első kamatnap az igénybevétel napja, az utolsó kamatnap pedig a törlesztést megelőző nap. Az utolsó kamatfizetés a hitelkeret lejártának napján esedékes. Ha az Adós az igénybe vett hitelt lejárat előtt fizeti vissza, a kamat az igénybe vett hitel visszafizetésének napján válik esedékessé és a Takarékszövetkezet az ügyleti kamatot a tényleges visszafizetés napjáig számítja fel. Rendelkezésre tartási jutalék: a Takarékszövetkezet az igénybe nem vett kölcsön összege után számítja fel. A rendelkezésre tartási jutalékot az igénybe vételi lehetőség megnyílásának napjával kezdődő és az igénybevételi lehetőség utolsó napját megelőző nappal, illetve a tényleges igénybevétel napját megelőző nappal záruló időszakra köteles az Adós megfizetni. A folyósítási jutalék és/vagy a kezelési költség összegével a Takarékszövetkezet a folyósítással egyidejűleg megterheli az Adós nála vezetett bankszámláját vagy hitelelszámolási technikai számláját. 8. A Takarékszövetkezet jogosult a Szerződésben meghatározott hiteldíj bármely elemét így különösen a kamat-, kamatfelár, kezelési költség, egyéb díj, valamint a késedelmi kamat mértékét vagy egyéb szerződési feltételt a jelen Szerződésben meghatározott feltételek szerint egyoldalúan módosítani. Amennyiben a Szerződésben referencia kamatlábhoz kötött ügyleti kamat kerül megállapításra, a referencia kamatláb változásával együtt automatikusan, kamatperiódusonként változik az ügyleti kamat, erre tekintettel a referencia kamatlábhoz kötött kamat mértékének periodikus változása nem minősül egyoldalú kamatmódosításnak. A Takarékszövetkezet az alábbi okok valamelyikének bekövetkezése esetén jogosult a kölcsönszerződésben meghatározott ügyleti kamatot, kamat felárt, kezelési költséget, késedelmi kamatot, kölcsönhöz kapcsolódó díjakat és költségeket egyoldalúan az Adósok számára kedvezőtlenül módosítani: a.) a jogi, szabályozói környezet változása a Takarékszövetkezet -hitelszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő - tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a hitelezőre kötelező egyéb szabályozók megváltozása, a Takarékszövetkezet - hitelszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő tevékenységéhez kapcsolható közteher- (pl. adó-) változása, a kötelező tartalékolási szabályok változása; kötelező betétbiztosítás összegének, vagy díjának változása. a lakáscélú állami kamattámogatások változása és/vagy megszűnése, b.) a pénzpiaci feltételek, makrogazdasági környezet módosulása A Takarékszövetkezet forrásköltségeinek változása / pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, így különösen, de nem kizárólagosan: Magyarország hitelbesorolásának változása; az országkockázati felár változása (credit default swap); a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása,

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája I. Egyoldalú szerződésmódosítás lakáshitelek esetén

Részletesebben

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: tól

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: tól Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: 2012.08.06.-tól Lakossági Deviza alapú Hitel hatályos kondíciói: Deviza alapú annuitásos ingatlanvásárlási hitel: /Nem forgalmazott

Részletesebben

Rétköz Takarékszövetkezet K i s v á r d a ---------------------------------- Ügyintéző: Cenzúraszám: 16.sz. melléklet KÖLCSÖNSZERZŐDÉS A szerződő felek: egyrészről a Rétköz Takarékszövetkezet, (4600 Kisvárda,

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek 14. sz. melléklet Cenzúraszám: HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek: egyrészről a Rétköz Takarékszövetkezet (cím: 4600 Kisvárda, Szent László út 68, cégjegyzékszám: 15-02-050264

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 9.Pf.20.878/2015/7/I.

Fővárosi Ítélőtábla 9.Pf.20.878/2015/7/I. A Fővárosi Ítélőtábla a Réti Antal és Társai Ügyvédi Iroda (felperesi képviselő címe, ügyintéző: dr. Réti László ügyvéd) által képviselt Magyar Nemzeti Bank (1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) felperesnek

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

H I T E L S Z E R Z Ő D É S rulírozó hitelkeret igénybevételéhez

H I T E L S Z E R Z Ő D É S rulírozó hitelkeret igénybevételéhez 12. sz. melléklet Cenzúraszám: H I T E L S Z E R Z Ő D É S rulírozó hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek: egyrészről a.. Takarékszövetkezet (cím:...., cégjegyzékszám:, törzsszám: ), mint hitelező

Részletesebben

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám:

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: K Ö L C S Ö N S Z E R ZŐDÉS egységes területalapú támogatás és ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás megelőlegezésére A szerződő felek

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások számára nyújtott hitelekre vonatkozó Általános szerződési szabályok

Kis- és középvállalkozások számára nyújtott hitelekre vonatkozó Általános szerződési szabályok Kis- és középvállalkozások számára nyújtott hitelekre vonatkozó Általános szerződési szabályok A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban

Részletesebben

Árazási Elvek a Lombard Lízing Csoport által lakossági ügyfelek részére nyújtott forint és deviza alapú lízing- és hiteltermékekre vonatkozóan

Árazási Elvek a Lombard Lízing Csoport által lakossági ügyfelek részére nyújtott forint és deviza alapú lízing- és hiteltermékekre vonatkozóan Árazási Elvek a Lombard Lízing Csoport által lakossági ügyfelek részére nyújtott forint és deviza alapú lízing- és hiteltermékekre vonatkozóan Jelen dokumentum tartalmazza mindazon árazási elveket, amelyet

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA

KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA Szabályzat száma: S-08/2014. Döntést hozó testület: a Takarékszövetkezet Igazgatósága Igazgatósági határozat száma: 78/2014.(IX.02.) 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.11.30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befogadott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Borotai Takarékszövetkezet Hatálybalépés napja 2016.12.01 Jelen Hirdetmény a 2015.07.01 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.22. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017.01.31.-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

Árazási Szabályzat a fogyasztóknak nyújtott hitelek kamat, költség és díjainak módosításáról

Árazási Szabályzat a fogyasztóknak nyújtott hitelek kamat, költség és díjainak módosításáról Eger és Környéke Takarékszövetkezet Árazási Szabályzat a fogyasztóknak nyújtott hitelek kamat, költség és díjainak módosításáról A szabályzatot az Eszköz-Forrás Bizottság 2010. január 8. napján megtartott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. január 1. Jelen Hirdetmény a 2015. december 21. 2016. május 15. között befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja:

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja: HIRDETMÉNY 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja 2016.10.01. Jelen Hirdetmény a 2016.09.30 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016.05.06. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény

Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény Érvényes: 2017. január 1-től Jelzálog fedezete mellett nyújtott, felhasználási célhoz nem kötött forintalapú jelzáloghitel magánszemélyek részére,

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016.06.30. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek)

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) 74/205. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (205..5-előtt nyújtott hitelek) I.A) Fogyasztási célú hitelek (205.07.5-től) Az éves ügyleti kamat (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016.04.06. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.06.01. Jelen Hirdetmény a 2016.05.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.10.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. január 1. LAKOSSÁGI SZEMÉLYI HITEL IGÉNYBEVÉTELI LEHETŐSÉGEK, KAMAT ÉS KÖLTSÉG FELTÉTELEK Érvényes: 2015. január 1. naptól

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása

Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása A Tksz-nél a kiszervezett tevékenységek és a kiszervezett tevékenységet

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja:

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja: HIRDETMÉNY 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.12.01. Jelen Hirdetmény a 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza. Takarék

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Hatálybalépés napja 2016.12.01.

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.10.01. Jelen Hirdetmény a 2016.09.30. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016.06.30. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01.

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01. Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5540 Szarvas, Szabadság út 30. Telefon +36 66 312 100 Fax +36 66 312 577 E-mail kozpont@szarvastksz.hu www.szarvastksz.hu Cégjegyzékszám 04-02-000342, Gyulai

Részletesebben

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Lakossági hitelek Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Kamat mértékek: 3 havi BUBOR ( 2013.07.01.-2013.09.30.) 4,20 % Referenciakamat Kamattámogatott lakáshitelhez

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja:

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.11.01. Jelen Hirdetmény a 2016.10.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja:

Részletesebben

Hatálybalépés napja: január 01.

Hatálybalépés napja: január 01. TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. január 01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja:

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.05.03. Jelen Hirdetmény a 2016.05.03. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016.03.21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.08.01. Jelen Hirdetmény a 2016.07.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

Takarék Otthon Hitel HIRDETMÉNY

Takarék Otthon Hitel HIRDETMÉNY Takarék Otthon Hitel HIRDETMÉNY Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Hatálybalépés napja 2016.08.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.08.31-ig befogadott

Részletesebben

1. Hiteldíj (kamat, díjak, költségek)

1. Hiteldíj (kamat, díjak, költségek) Hiteliktatószám:. sz. szerződés 1. számú függeléke Általános szerződési szabályok A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Ügyfél kijelenti, hogy

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte 1997. november 27. TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.04.01.

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.április 01. Jelen Hirdetmény a 2016. április 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

Takarék Otthon Hitel HIRDETMÉNY

Takarék Otthon Hitel HIRDETMÉNY Takarék Otthon Hitel HIRDETMÉNY Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Hatálybalépés napja 2016.11.01. Jelen Hirdetmény a 2016.10.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.11.30-ig befogadott

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet... kirendeltsége (... cím, cégjegyzékszám: 15-02-050268) - a továbbiakban: Takarékszövetkezet és...(a számlatulajdonos

Részletesebben

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. március 21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15. napjáig

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos 2016.03.21-től Az Ügyleti kamat mértékének és összetevőinek adatai/alakulása Kamatok Megnevezés Piaci kamatozású forint hitel lakáscélra Piaci kamatozású forint

Részletesebben