DaF-tervezet Alsó tagozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DaF-tervezet Alsó tagozat"

Átírás

1 Deutsche Schule Budapest DaF-tervezet Alsó tagozat A német mint idegen nyelv (DaF Deutsch als Fremdsprache) oktatása az osztályokban

2 Tartalom 1. Kommunikációs részkompetenciák Hallás utáni / vizuális értés Beszélgetésben való részvétel Összefüggő beszéd Olvasás utáni szövegértés Szövegalkotás Közvetítés Rendelkezésre álló nyelvi eszközök Kiejtés/ intonáció Helyesírás (ortográfia) Szókincs Nyelvtan Szövegek és média oldal

3 1. Kommunikációs részkompetenciák 1.1. Hallás utáni / vizuális értés A diákok az 1. osztály elvégzése után képesek megérteni lassú beszédben, tisztán artikuláltan elhangzó ismert szavakat, egyszerű mondatokat és rövid összefüggő szövegeket, melyek saját magukra, a családjukra, illetve mindennapi életük és környezetük konkrét dolgaira vonatkoznak. egy bizonyos ideig mások mondandójára összpontosítani, rövid, egyértelműen megfogalmazott, a mindennapi kommunikáció során átadott egyszerű tartalmak lényegét megérteni, megérteni és megválaszolni személyüket érintő kérdéseket (pl. Életkor, lakhely, származás, hobbik, család), megérteni és végrehajtani egyszerű utasításokat tanórák keretein belül és általában az iskolai élet során, számukra ismert verseket és énekeket megérteni és visszaadni. A diákok a 2. osztály elvégzése után képesek megérteni gyakran használatos szavakat, különálló mondatokat és rövid összefüggő szövegeket életkoruknak megfelelő, érdekes témákban, viszonylag lassú beszéd és tiszta artikuláció esetén. Ehhez alapvető értési stratégiákat sajátítanak el (globális hallás utáni / vizuális értés valamint szelektív információ kivonás). hosszabb ideig mások mondandójára összpontosítani és lényeges összefüggéseket, fontos részleteket is megérteni a mindennapi kommunikáció során, legyen szó a családról, barátokról, az iskoláról vagy a szabadidőről, megérteni és megválaszolni egy előkészített témához kapcsolódó kérdéseket valamint megérteni és követni utasításokat, magyarázatokat a tanórákon illetve hétköznapi helyzetekben, tájékozódni hétköznapi helyzetekben (pl. telefonálás vagy bevásárlás során, postán) és kéréseket és kérdéseket megfogalmazni az általános beszélgetési szabályoknak megfelelően. A diákok még segítségre szorulnak a gördülékeny párbeszéd kialakításában. A diákok a 4. osztály elvégzése után saját korcsoportjuk számára érdekes témákban megértik a releváns szavakat, mondatokat illetve összefüggő szövegeket. Képesek a főbb információk mellett részleteket is megérteni (globális és részletes hallás utáni értés) 2. oldal

4 sztenderd nyelvváltozat használata esetén. A médiából szintén ki tudják szűrni a számukra érdekes, lényeges információkat (szelektív hallás utáni / vizuális értés). a helyzetnek megfelelően az adott beszélgetőpartnerre összpontosítani, megértésre törekedni, hétköznapi beszélgetéseket követni és ezekbe bekapcsolódni, amennyiben ismert témákról illetve eseményekről van szó, megérteni részletesebb feladatokat, utasításokat és magyarázatokat a tanórák során, tájékozódni hétköznapi helyzetekben (pl. telefonálás vagy bevásárlás során, postán), reagálni a másik félre és kéréseket, kérdéseket megfogalmazni az általános beszélgetési szabályoknak megfelelően, nyilvános bemondásokat és hirdetéseket/bejelentéseket megérteni és számukra releváns információkat ezekből kiszűrni, valamint ismerőt témákkal foglalkozó rádió- és tévéfelvételek, játék- és dokumentumfilmek legfontosabb mondanivalóit kiszűrni és megérteni feltéve, hogy többször meghallgathatják, ill. megnézhetik ezeket Beszélgetésben való részvétel A diákok az 1. osztály elvégzése után némi készüléssel, egyszerű mondatokat alkotva, közvetlenül tudnak beszélgetni ismerős témákról és emberekről, valamint feltalálják magukat konkrét, hétköznapi helyzetekben egyszerű kérdéseket megfogalmazva. bemutatkozni és nagyon röviden saját élményekről beszélni, használni a szokványos köszönési és búcsúzási szófordulatokat, röviden hozzászólni ismerős témákhoz, tetszést, ill. nemtetszést kinyilvánítani, megnevezni általuk különösen szeretett, ill. egyáltalán nem kedvelt dolgokat, bocsánatot/elnézést kérni, mások bocsánatkérésére reagálni, alapvető érzelmeket megnevezni és ezekről másokkal beszélgetni, kívánságaikat/vágyaikat röviden megfogalmazni. A beszélgetőpartner (tanár) segít megfogalmazni azt, amit a diákok mondani próbálnak. A diákok a 2. osztály elvégzése után tudnak beszélgetni egyszerű, megszokott helyzetekben ismert témákról és tevékenységekről valamint kérdéseket tesznek fel - mindezt egyszerű nyelvezetet használva. bemutatkozni és családjukat is bemutatni, 3. oldal

5 mesélni saját élményeikről és tapasztalataikról, röviden körülírni szokásokat, mindennapos tevékenységeket, elfoglaltságokat, informálni másokat tervekről és megállapodásokról saját véleményüket megfogalmazni, ill. mások álláspontjára reagálni, egyszerű nyelvezetet használva, megnevezni és elmagyarázni általuk különösen szeretett, ill. egyáltalán nem kedvelt dolgokat, megindokolni saját érzelmeiket, megfogalmazni kívánságokat és kéréseket valamint betartani az általános beszélgetési szabályokat. A diákok még segítségre szorulnak a gördülékeny párbeszéd kialakításában. A diákok a 4. osztály elvégzése után már külön felkészülés nélkül részt tudnak venni ismerős, számukra érdekes témákban folytatott beszélgetésekben és megnyilvánulásaikat az adott szituációhoz igazítják. ismerős témákról, személyes érdeklődési körükről beszélgetni, részletesen mesélni saját élményeikről és tapasztalataikról, megfogalmazni saját céljaikat, terveiket és álmaikat, egyszerű mondatokkal, alapvető demokratikus viselkedésmódban, egy adott témával kapcsolatban saját véleményüket megfogalmazni, ill. mások álláspontjára reagálni, kifejezni saját érzelmeiket, beszélni általuk különösen szeretett, ill. egyáltalán nem kedvelt dolgokról és reagálni mások hasonló megnyilvánulásaira, érthetően, tisztán megfogalmazni kívánságaikat és kéréseiket, betartani az általános beszélgetési szabályokat. A diákok önállóan tudnak beszélgetést kezdeményezni és folytatni Összefüggő beszéd A diákok az 1. osztály elvégzése után egyszerű, begyakorolt mondatokkal körül tudnak írni bizonyos dolgokat, személyeket és eseményeket közvetlen környezetükből. Mondataik általában célzott összekötés nélkül követik egymást. 4. oldal

6 bemutatkozni, tájékoztatást adni barátaikról és családjukról, valamint röviden beszélni bizonyos eseményekről, begyakorolt szófordulatok segítségével hogylétükről beszámolni, alapvető nyelvi eszközökkel körülírni a mindennapos iskolai történéseket, szabadidős szokásaikról/elfoglaltságaikról beszélni, megnevezni általuk különösen szeretett, ill. egyáltalán nem kedvelt dolgokat. A diákok még gyakran tartanak szünetet beszéd közben a megfelelő szavakon / kifejezéseken, illetve a kiejtés módján gondolkodva. A diákok a 2. osztály elvégzése után egyszerű, összefüggő mondatokkal rövid, begyakorolt párbeszédeket tudnak folytatni egy számukra érdekes témában, egyszerű összetett mondatokat, mondatkapcsolatokat alkotva. röviden beszámolni eseményekről és eredményekről, körülírni mindennapos tevékenységeket, saját élményeikről beszélni, apró szerepjátékokat kialakítani, rövid történeteket logikusan összefüggően elmesélni, egyszerű nyelvi eszközöket használni mondandójuk rendszerezéséhez, mondandójukat gesztikulációval és tudatos hangsúlyozással kísérni. A diákok olykor szünetet tartanak beszéd közben, melyek során a megfelelő szavakon / kifejezéseken, az adott fogalmazáson gondolkodnak a minél érthetőbb beszéd érdekében. A diákok a 4. osztály elvégzése után, felkészülést követően beszélni tudnak érdeklődési körüket érintő témákról és saját tapasztalataikról, tudják értékelni azokat. Történeteket tudnak mesélni és logikus összefüggésben/sorrendben beszélnek saját élményeikről. az adott helyzetnek megfelelően használni a sztenderd nyelvezetet és egyre folyékonyabban beszélni, illetve egy adott témáról szóló, hosszabb, strukturált, előre begyakorolt prezentációt tartani, beszélni saját tapasztalataikról és élményeikről, körülírva érzéseiket és reakcióikat, 5. oldal

7 tanári segítséggel szituációs játékokat, eljátszandó jeleneteket kialakítani média bevonásával is, hosszabb történeteket mesélni az események logikus sorrendjét betartva, röviden összefoglalni egy könyv vagy film cselekményét, strukturálni mondandójukat, pl. bevezető és lezáró szófordulatokkal, kiemelni különösen fontos dolgokat megfelelő gesztikuláció, mimika és hangsúlyozás segítségével. A diákok rövid szüneteket tartanak, melyek során nyelvhelyességi és szóhasználati szempontok alapján átgondolják, illetve kijavítják mondandójukat, főleg hosszabb szabad beszéd esetén Olvasás utáni szövegértés Az 1. osztály diákjait nem alfabetizáljuk. A 2. osztály elvégzése után a diákok ismerik a betűket (nyomtatott és folyóírásban is). Próbálkoznak a hangok betűkhöz társításával, valamint szavak hangegységekre történő lebontásával. Felismerik a szavakat alkotó kezdő, belső, valamint záró hangokat, szavakat alkotnak hangokból (szószintézis), illetve szavakat bontanak le hangokra (szóanalízis). A diákok képességeinek fejlesztése játékos módon zajlik. A diákok a 4. osztály elvégzése után szinte teljesen önállóan olvasnak és értenek meg olyan témájú szövegeket, melyek érdeklődési körükhöz, saját élményeikhez, tapasztalataikhoz kapcsolódnak. felolvasni hosszabb szövegeket megfelelő, a szövegek értelmét formáló hangsúlyozással, megérteni verseket, dalokat, valamint életkoruknak megfelelő formára adaptált elbeszélő és drámai szövegeket, megérteni egyszerű személyes üzeneteket (pl. sms, , üdvözlőlap, meghívó) és válaszolni rájuk, elolvasni egyszerű nyelvezetű személyes üzeneteket (rövid levelek köszönetmondás, bocsánatkérés, időpont megbeszélés, válasz egyszerű kérdésekre), szinte teljesen önállóan megérteni és befogadni hosszabb irodalmi szövegek (gyermek- és ifjúsági irodalom) témáját, cselekményét, szereplőit és hangulatát, 6. oldal

8 elolvasni és megérteni hosszabb, összetettebb szakszövegeket ismerős témákról, önállóan elolvasni és követni bonyolultabb feladatleírásokat, megérteni részletesebb összefoglalókat egész tanórák és egyes feladatok eredményeiről, önállóan információkhoz jutni koruknak megfelelő szakkönyvekből, újságokból és az internetről, koruknak megfelelő szóróanyagok (brosúrák, prospektusok) lényegét megérteni és bennük fontos részleteket felismerni, saját maguk által választott, életkoruknak megfelelő szövegeket önálló szótárhasználat segítségével elolvasni, megérteni és bemutatni, befogadni egyre több olvasás utáni értést szolgáló stratégiát és a megfelelő stratégiával megközelíteni egy adott szöveget (kritikus hozzáállás, értékelés/bírálás, élvezeti cél) 1.5. Szövegalkotás Az 1. osztály diákjait nem alfabetizáljuk. A diákok a 2. osztály elvégzése után az ábécé betűit folyóírással le tudják írni. olvashatóan, folyóírással leírni az egyes betűket, egyszerű mondatokat írni, egyszerű nyelvezetet használva beszámolni eseményekről és élményekről, egyszerű mondatokkal körülírni tárgyakat, személyeket és érzéseket, rövid szöveges formában beszámolni hobbijaikról és érdeklődési körükről, illetve kérdéseket feltenni ilyen témában, kiegészíteni/kitölteni egy megadott szövegkeretet (pl. személyes adatlap életkorral, testmagassággal, szemszínnel stb.). A diákok a 4. osztály elvégzése után összefüggő szövegek megfogalmazásában egyre önállóbbak. Az ismerős témában történő szövegalkotás során szövegeiket bekezdések használatával logikailag és időrendileg is strukturálják. folyóírással egyre könnyebben, folyamatosabban írni, 7. oldal

9 személyes üzeneteket (leveleket) megfogalmazni és saját élményeiket, tapasztalataikat, érzéseiket és reakcióikat körülírni és megindokolni, összefüggően beszámolni eseményekről és élményekről, valamint részletekben is érthetően leírni személyeket, tárgyakat, tényállásokat, történeteket írni különböző, előre megadott elemekből kiindulva (képsorozat, történet kezdete, címszavak), saját ötleteiket szavakba önteni a tanár segítségével, illetve vele közösen szövegalkotási segédleteket készíteni (ötletgyűjtemény, szófelhő, szöveg minta), ezeket önállóan használni, szövegekkel egyre inkább önállóan dolgozni (bővíteni, rövidíteni, elemeiket átrendezni) kreatív módon használni kézírásukat asztalkártyák, szókártyák, személyes adatlap, plakát készítésénél Közvetítés 1. osztály A diákok egyes szavakat és egyszerű, gyakran használatos mondatokat/szófordulatokat le tudnak fordítani németről a saját anyanyelvükre. 2. osztály A diákok érthetően vissza tudják adni ismerős, mindennapi helyzetekben németül elhangzó rövid szóbeli megnyilvánulások, illetve szövegek lényegét saját anyanyelvükön. Kulcsszavak segítségével németül is el tudnak mondani egyszerű dolgokat, melyeket eredetileg anyanyelvükön fogalmaztak meg. 4. osztályig A diákok a mindennapi kommunikáció és a tanórák során, a kölcsönös támogatás értelmében közvetíteni tudják a tartalmakat a két nyelv között mindkét irányban, részben akár le is tudják ezeket fordítani. A közvetített információk részleteikben is érthetők. A diákok adott esetben kiegészítő megjegyzéseket is hozzá tudnak fűzni, melyek segítenek a teljes megértésben. Irodalmi szövegek esetében gyakran szó szerint fordítanak. 8. oldal

10 2. Rendelkezésre álló nyelvi eszközök 2.1. Kiejtés/ intonáció A diákok az 1. osztály elvégzése után alapvető kiejtési és intonációs mintákat érthetően használnak. A diákok a 2. osztály végén általában véve helyesen alkalmazzák a különböző kiejtési és intonációs mintákat, azonban nem kizárt az anyanyelv érezhetősége beszédükön. A diákok a 2. osztály végén túlnyomó részt helyesen alkalmazzák a különböző kiejtési és intonációs mintákat, így autentikus szituációkban német anyanyelvűek is gond nélkül megértik őket. A diákok kiejtésük és intonációjuk segítségével (pl. szünet, hanglejtés, beszédsebesség, kulcsszavak kihangsúlyozása) strukturálják beszédüket és képesek megkülönböztetni a sztenderd nyelvet a dialektusoktól Helyesírás (ortográfia) A diákok a 2. osztály elvégzése után általános biztossággal rendelkeznek az alapvető produktív kommunikációs struktúrák helyesírásával. formálisan helyesen, folyóírással leírni az ábécé betűit az írás során betartani formális rendet adott témákhoz begyakorolt szavakat túlnyomórészt helyesen leírni az esetek többségében helyesen használni az alapvető írásjeleket (pont, kérdőjel, felkiáltójel) A diákok a 4. osztály elvégzése után többnyire helyesen írják az elsajátított szókincs szavait, mely tartalmazza a leggyakrabban használatos német szavakat és folyamatosan bővül témák, illetve szócsaládok szerint. adott esetben ismeretlen szavakat ismerős, szokványos minta szerint használni szavakat helyesen elválasztani önállóan gyakorolni olyan szavakat, melyek leírása nehézséget okoz nekik, melyek írásos használatát viszont fontosnak ítélik bizonyos helyesírási szempont szerint szavakat gyűjteni és a tanár segítségével szabályszerűségeket felismerni szótárakat / szakkönyveket használni 9. oldal

11 2.3. Szókincs A diákok az 1. osztály elvégzése után rendelkeznek egy olyan alapszókinccsel, melynek segítségével alapvető kommunikációs igények szerint meg tudják értetni magukat a mindennapokban. Ez első sorban a tanórai beszédre és meghatározott, általános kommunikációs szituációkra vonatkozik. A diákok a 2. osztály elvégzése után a rendelkezésükre álló, funkcionálisan és tematikailag bővült szókincsüket megfelelően és érthetően tudják használni ismerős témákban és ismerős helyzetekben történő kommunikáció során. Ide értendő egyrészt a tanóra, másrészt a kommunikáció bizonyos mindennapi helyzetekben és másokkal történő kooperáció során. A diákok a 4. osztály elvégzése után egy olyan szókinccsel rendelkeznek, melynek használatával ki tudják elégíteni saját kommunikációs igényeiket, valamint meg tudják értetni magukat a mindennapi kommunikáció során. Ez alatt az iskolai tanóra mellett az ismerős témákban folytatott beszélgetések, illetve a kooperatív, eszmecserén alapuló közös munka értendő Nyelvtan A diákok az 1. osztály elvégzése után egyszerű, ismerős helyzetekben túlnyomó részt helyesen alkalmazzák az elsajátított nyelvtani alapokat. megnevezni és körülírni személyeket, tényeket, tárgyakat, foglalkozásokat és eseményeket, igenlő és tagadó kijelentéseket, kérdéseket és felszólításokat megfogalmazni, saját élményeikről, őket érintő eseményekről címszavakban mesélni, valamint egyszerű formában kívánságokat kifejezni és érdeklődést mutatni A diákok az 2. osztály elvégzése után egyszerű, ismerős helyzetekben túlnyomó részt helyesen alkalmazzák az elsajátított, immár bővebb nyelvtani tudásukat. cselekmények időtartamát, ismétlődését és sorrendjét kifejezni, tiltásokat és engedélyeket, felszólításokat, kéréseket, kívánságokat, elvárásokat és kötelezettségeket kifejezni, mesélni eseményekről jelen, múlt és jövő időben, összefüggésekre rámutatni, felismerni az elsajátított nyelvtani elemeket és struktúrákat, valamint megérteni egyszerűen megfogalmazott nyelvtani szabályokat. 10. oldal

12 A diákok a 4. osztály végeztével mélyen elsajátították a gyakran használatos nyelvtani struktúrákat és ez alapján oly annyira tudatosan használják a német nyelvet, hogy képesek például saját magukat kijavítani. megfogalmazni feltételezéseket és feltételeket, valamint további módozatokban kifejezni magukat információt közvetíteni szó szerint és lényeg szerint egyaránt egy mondaton belül tér- és időbeli, valamint logikus összefüggéseket felismerni és önállóan megfogalmazni cselekményeket és eseményeket aktív és passzív módozatban kifejezni értelmesen használni bizonyos szakkifejezéseket nyelvi szabályszerűségeket és kivételes, különleges eseteket felismerni és elmagyarázni 3. Szövegek és média A diákok az 1. osztály elvégzése után megértik a nekik felolvasott, jelen időben írt, képes könyvek szövegét. A diákok a 2. osztály elvégzése után meg tudják nevezni és körül tudják írni elbeszélő szövegek főszereplőit, valamint megértik és követni tudják a cselekmény egyes lépéseit (pl. válaszolnak ilyen kérdésekre, képeket társítanak a szöveghez, stb.). Át tudnak alakítani, illetve ki tudnak egészíteni egyszerű szövegeket, továbbá képesek őket szerepjáték formájában vagy összefüggő szövegként előadni. A diákok a 4. osztály elvégzése után önállóan el tudnak olvasni és meg tudnak érteni teljes, összefüggő szövegeket, továbbá gyerekműsorokat és filmeket különböző témákban. Rendszeresen használják az internetet információgyűjtésre, mind a tanórákhoz, mind tanórákon kívüli helyzetekben. Képesek önállóan eket, illetve számítógépen rövid szövegeket írni. célzottan információt keresni szövegekben, illetve szövegekre irányuló kérdéseket megválaszolni, egyszerű feltételezéseket megfogalmazni egy szöveg lehetséges folytatását illetően, különböző médiákból (könyvek, újságok, hangkazetták, filmek) ihletet meríteni önálló szövegalkotáshoz, elgondolkodáshoz, 11. oldal

13 egyszerű feladatleírásokat önállóan elolvasni, megérteni és a feladatot ez alapján elvégezni. 12. oldal

Az idegen nyelv tantárgy Híd II. A variáció helyi tanterve. Készült az 23/2013 (III.29) EMMI rendelettel kiadott kerettanterv alapján.

Az idegen nyelv tantárgy Híd II. A variáció helyi tanterve. Készült az 23/2013 (III.29) EMMI rendelettel kiadott kerettanterv alapján. Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az idegen nyelv tantárgy Híd II. A variáció helyi tanterve Készült az 23/2013 (III.29) EMMI rendelettel kiadott kerettanterv alapján. A kerettanterv

Részletesebben

Cosmopolitan Lingua Nyelviskola Kft. 1161 Budapest, Pálya u. 73. E-000445/2014 KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program E-000445/2014/C001

Cosmopolitan Lingua Nyelviskola Kft. 1161 Budapest, Pálya u. 73. E-000445/2014 KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program E-000445/2014/C001 KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program 1.1. Megnevezése Angol C2 1 1 048 - KER C1-es szint 1.2. OKJ azonosító nem releváns 1.3. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója Angol C2 1 1 048 számú

Részletesebben

Helyi tanterv a a francia-magyar két tanítási nyelvű középiskola előkészítő évéhez francia nyelv

Helyi tanterv a a francia-magyar két tanítási nyelvű középiskola előkészítő évéhez francia nyelv Helyi tanterv a a francia-magyar két tanítási nyelvű középiskola előkészítő évéhez francia nyelv Heti óraszám: 18h / hét Éves óraszám: 648h Bevezető A két tanítási nyelvű középiskolai oktatás az idegen

Részletesebben

NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat)

NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat) NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat) Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető ja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

Helyi tanterv Idegen nyelv. 1-8. évfolyam 2013.

Helyi tanterv Idegen nyelv. 1-8. évfolyam 2013. Helyi tanterv Idegen nyelv 1-8. évfolyam 2013. Német nyelv normál képzés 1-4. évfolyam Das Kind spielt. Das Kind spielt durch das Spiel. Das Kind kann sich im Spiel in natürlicher Weise gesund entwickeln.

Részletesebben

A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT

A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT 2014 ANGOL NYELV... 3 BIOLÓGIA... 26 FIZIKA... 49 FÖLDRAJZ... 74 TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 80 KÉMIA... 143 MAGYAR

Részletesebben

NÉMET NYELV 5-8. ÉVFOLYAM

NÉMET NYELV 5-8. ÉVFOLYAM NÉMET NYELV 5-8. ÉVFOLYAM NÉMET NYELV A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak

Részletesebben

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - német. 1. évfolyam

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - német. 1. évfolyam 1. évfolyam A nyelvtanulás az első két évfolyamon játékos ismerkedést jelent a nyelvvel, megalapozva a későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges ja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az idegen nyelvek

Részletesebben

Melléklet- angol nyelv tantervek

Melléklet- angol nyelv tantervek Melléklet- angol nyelv tantervek 1. Tantárgyankénti tantervek Angol mint első idegen nyelv tantárgy helyi tanterve Óraszám: heti 4 óra A NAT 2012 szerinti kerettantervi javaslata alapján Az alkalmazott

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

NÉMET NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA

NÉMET NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA NÉMET NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 117 pont 33 pont 120 pont 30 pont

Részletesebben

Az akkreditált nyelvvizsga szintek követelményei. ECL nyelvvizsga

Az akkreditált nyelvvizsga szintek követelményei. ECL nyelvvizsga Az akkreditált nyelvvizsga szintek követelményei ECL nyelvvizsga A2 Szint 2. számú melléklet a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelethez 57 1. Belépőfokú (A2 szintű) nyelvtudást mérő vizsga 1.1. Az A2 szintű

Részletesebben

OLASZ NYELV 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. Célok és feladatok

OLASZ NYELV 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. Célok és feladatok Célok és feladatok Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 5-8. évfolyam Angol nyelv 3 óra/hét

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 5-8. évfolyam Angol nyelv 3 óra/hét Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv 5-8. évfolyam Angol nyelv 3 óra/hét Összeállította: Átdolgozta: Forsthofferné Fekete Kinga Sashalmi Tanoda 2001. Hegedűs Ágnes 2004. Forsthofferné Fekete

Részletesebben

Francia nyelv helyi tanterve A magyar-francia két tanítási nyelvű tagozat helyi tanterve francia nyelvből

Francia nyelv helyi tanterve A magyar-francia két tanítási nyelvű tagozat helyi tanterve francia nyelvből Francia nyelv helyi tanterve A magyar-francia két tanítási nyelvű tagozat helyi tanterve francia nyelvből A célnyelv oktatásának alapvető célja a KER-rel összhangban a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának

Részletesebben

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM (a nyelvoktató, a bővített nyelvoktató és a kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás számára)

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM (a nyelvoktató, a bővített nyelvoktató és a kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás számára) NÉMET NYELV ÉS IRODALOM (a nyelvoktató, a bővített nyelvoktató és a kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás számára) 9 12. évfolyam Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák

Részletesebben

A 9-11. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (NAPPALI TAGOZAT)

A 9-11. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (NAPPALI TAGOZAT) A 9-11. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (NAPPALI TAGOZAT) 1 Tartalomjegyzék MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM -KOMMUNIKÁCIÓ... 3 ANGOL NYELV...14 NÉMET NYELV...23

Részletesebben

MÉRK-VÁLLAJ AMK NEMZETISÉGI PROGRAM

MÉRK-VÁLLAJ AMK NEMZETISÉGI PROGRAM MÉRK-VÁLLAJ AMK NEMZETISÉGI PROGRAM Vállaj 2010. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 2. Programunk céljai, feladatai...3 3. A nemzetiségi nevelés-oktatás felépítése...4 3.1. Nyelvoktató program...4 3.2. Óraszámok...5

Részletesebben

Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra

Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra HELYI TANTERV JAVASLAT Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra Óraterv: évfolyam 9. NY. 9. 10. 11. 12. heti 3 3 3 6 6 óraszám hetek 36 36 36 36 32 száma éves 108 108 108 216 192 óraszám Tananyag

Részletesebben

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A német nemzetiségi nevelés alapvető feladata a nyelv, mint változó rendszer megismerése,

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM ILYENEK VAGYUNK A Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola alternatív kerettanterve 2013 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.: 215-4900

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VI. A 2013/2014-es tanév 1. és 5. évfolyamától a SÁIK Székhelyintézményben felmenő rendszerben bevezetésre kerülő helyi tanterv Emelt óraszámú

Részletesebben

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL Emelt óraszám Iskolánkban az idegen nyelv oktatásának alapvető célja a tanulók idegen nyelvi

Részletesebben

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM (Anyanyelvű és kétnyelvű nemzetiségi nevelési-oktatási forma)

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM (Anyanyelvű és kétnyelvű nemzetiségi nevelési-oktatási forma) NÉMET NYELV ÉS IRODALOM (Anyanyelvű és kétnyelvű nemzetiségi nevelési-oktatási forma) 1 4. évfolyam A magyarországi német nemzetiség számára a nyelv és a kultúra az identitás fenntartásának és megerősödésének

Részletesebben

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Helyi tanterv. az Élő idegen nyelv - Francia nyelv tantárgyhoz

Helyi tanterv. az Élő idegen nyelv - Francia nyelv tantárgyhoz Helyi tanterv az Élő idegen nyelv - Francia nyelv tantárgyhoz 9 12. évfolyam számára 2. idegen nyelv, heti 3 óra Készítette: Csorvásiné Ősi Judit Budapest, 2013. március 13. Készült a Nat 2012: 110/2012.

Részletesebben

Helyi tanterv. az Élő idegen nyelv orosz nyelv tantárgyhoz

Helyi tanterv. az Élő idegen nyelv orosz nyelv tantárgyhoz Helyi tanterv az Élő idegen nyelv orosz nyelv tantárgyhoz 11 12. évfolyam számára 2. idegen nyelv, heti 3 + 2 óra Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint

Részletesebben

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV TANTERV MÁSODIK IDEGEN NYELV NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV (9. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva Kőszegi Júlia és Óvári Csaba BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben