A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2 TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési Szabályzat általános rendelkezései és hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat alapját képező magasabb szintű jogszabályok és rövidítések Az iskola szervezeti rendszere és irányítása 1. Az iskola alapítása, szervezeti felépítése, működési rendszere 2. Az iskola igazgatósága 3. A nevelő-oktató munkával összefüggő feladatokat ellátó vezetők és felelősök 4. Az intézet magasabb jogszabályban meghatározott, előírás szerinti működtetésével kapcsolatos további megbízatások Az iskola vagyona és gazdálkodása 1. Az iskola vagyona 2. Az iskola gazdálkodása 3. Vagyonkezelés, gazdálkodás ellenőrzése V. Az iskola személyi ellátottsága és a közalkalmazottak munkavégzésére vonatkozó szabályok 1. Pedagógusok 2. Adminisztratív és technikai dolgozók 3. Vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos előírások 4. A kéthavi teljesítményértékelés és túlóra-elszámolás helyi sajátosságai VI. VII. VIII. IX. Az iskola közösségei és ezek belső kapcsolatrendszere 1. Az iskolai alkalmazottak közössége, nevelőtestület, szakmai munkaközösségek 2. A tanulók közösségei 3. A szülői szervezet 4. Az iskola közösségeinek kapcsolattartása Az iskola külső kapcsolatrendszere, a belépés és a benntartózkodás rendje Az iskola és az iskolai könyvtár munkarendje A tanuló által elkészített dologért járó díjazás X. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása XI. XII. Intézményvédő, óvó előírások Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők 2

3 XIII. A tankönyvellátás rendje XIV. Az iskola eszközeinek és helyiségeinek használati rendje XV. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományápolás XVI. A Szervezeti és Működési Szabályzat munkaidő-nyilvántartási vezetésének szabályozása MELLÉKLETEK: 1. Adatkezelési szabályzat 2. Iskolai könyvtári gyűjtőköri szabályzat 3. Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje (FEUVE) 3

4 I. A Szervezeti és Működési Szabályzat általános rendelkezései és hatálya A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a nevelőtestület augusztus hó 31. napján fogadta el. Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogot gyakorolt a diákönkormányzat és a szülői szervezet, véleményezte a Közalkalmazotti Tanács. diákönkormányzat igazgató szülői szervezet A jelen szervezeti és működési szabályzat az intézmény fenntartójának, a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának év hó napján történt jóváhagyásával lépett hatályba, és ezzel az ezt megelőző szervezeti és működési szabályzat érvénytelenné vált. fenntartó A szervezeti és működési szabályzat az a helyi dokumentum, mely a hatályos magasabb szintű jogszabályok előírásait szem előtt tartva meghatározza az intézmény szervezeti felépítését és működésének belső rendjét. A szervezeti és működési szabályzat és a mellékletét képező egyéb belső szabályozók betartása az intézmény valamennyi dolgozójának kötelező. A szervezeti és működési szabályzat módosítását kezdeményezheti: - a fenntartó - a nevelőtestület - az iskola igazgatója - a szülői szervezet - a diákönkormányzat iskolai vezetősége Az SZMSZ nyilvánossága: - Megtekinthető az iskolai könyvtárban az SZMSZ, a pedagógiai program, a házirend, a minőségirányítási program 8-16 óráig iskolai tanítási napokon, - az iskola fenntartójánál, - az iskola irattárában, - az intézmény honlapján (

5 II. A Szervezeti és Működési Szabályzat alapját képező magasabb szintű jogszabályok és rövidítések - A Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (MT) évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) - 138/1992. sz. Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben (Vhr.) évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kot.) évi 11. sz. MKM. rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről (1994.VI.8.) évi XXXVIII. törvény az államháztartásról - A művelődési és közoktatási miniszter 16/1998. (IV.8.) MKM rendelete évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról - 217/1998. számú Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről évi LXIII. törvény a közérdekű adatok nyilvánosságáról évi CXXIX. törvény a közbeszerzésről évi CV. törvény a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről évi CLII. törvény a vagyonnyilatkozat-tételről - Alapító okirat A Szervezeti és Működési Szabályzatban előforduló további rövidítések: SZMSZ.: KSZ.: PP.: AO.: Szervezeti és Működési Szabályzat Kollektív Szerződés Pedagógiai Program Alapító Okirat 2

6 III. Az iskola alapítása, szervezeti felépítése és működési rendszere Törzskönyvi azonosító adatok: Törzskönyvi azonosító szám: Adószám: KSH statisztikai számjel: Régi törzskönyvi azonosító: a) Alapítása Alapítás éve: Alapító: Közoktatási Minisztérium (1950. évi 40. számú törvényerejű rendelet) Az alapító jogutódja: az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Alapító okirat száma: 143/2009. (VI.11.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének önkormányzati határozata Az intézmény azonosítószáma: (oktatási azonosító) AZ INTÉZMÉNY 1) Neve: Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium 2) Rövid neve: Kinizsi Szakképző Iskola 3) Székhelye: 7400 Kaposvár, Baross u ) Telephelyei, címei: 1) 7400 Kaposvár, Anna u. 1. 2) 7400 Kaposvár, Kenyérgyár u. 2. 5) Intézményirányító szerv: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. 6) Jogszabályban meghatározott közfeladata: Ötv. 8. (1) alapján Oktatás 7) Maximális tanulólétszám: 1090 fő 3

7 8) Tagozat megnevezése, évfolyamok száma: Nappali tagozat (iskolai oktatás) Általános műveltséget megszilárdító és elmélyítő szakasz Felnőtt tagozat Szakképzés Évfolyam gimnázium 4 szakközépiskola 4 szakiskola évfolyamra vagy/és érettségire 1;2;3 épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött 1;2;3 életévre épülő Felnőttoktatás gimnázium szakközépiskola 4 (3) Felnőttképzés 1;2 9) Alaptevékenysége: TEÁOR Szakmai középfokú oktatás Szakágazat szám: Szakmai középfokú oktatás Szakfeladat számok január 1-jéig: Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás. Szakközépiskola Élelmiszeripari menedzser akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés Szakiskola Saját tanműhely üzemeltetése Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai nevelése, oktatása. A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével rendelkező sajátos nevelésű igényű gyermekek, tanulók nevelése és oktatása integrált formában gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus igénybevételével Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai nevelése, oktatása Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi nevelése, oktatása Ellátható fogyatékosság típusai: hallássérült (nagyothalló), látássérült (alig látó, gyengén látó), testi, beszédfogyatékos, értelmi (enyhe fokban sérült) fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás Gimnáziumi felnőttoktatás 4

8 Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás. Az intézmény helyiségeinek és nagy értékű tárgyi eszközeinek 1 évnél nem hosszabb időre történő bérbeadása és bérüzemeltetésbe adása Iskolai, intézményi közétkeztetés Önkormányzatok elszámolásai Oktatási célok és egyéb feladatok Szakfeladat számok január 1-jétől: Gimnáziumi oktatás (9 12/13. évfolyam) Szakközépiskolai oktatás (9 12/13. évfolyam) Szakiskolai oktatás (9 10. évfolyam) 8532 Szakmai középfokú oktatás Emelt szintű szakközépiskolai szakmai oktatás, képzés Egyéb felnőttoktatás 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység Könyvtári tevékenység 56 VENDÉGLÁTÁS Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sportolók, dolgozók elkülönült étkeztetése Foglalkoztatási jogviszonyok: Az intézményben foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény alapján áll fenn. A költségvetési szerv jellege: Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Az iskola vezetőjének kinevezési rendje: Az intézményvezetői megbízást az alapító helyi önkormányzat képviselő-testülete adja. A megbízás 5 évre, illetve tanévre szól. Az intézmény megszüntetése: Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben az alapító jogosult megszüntetni. 5

9 GYAK.OKT. VEZ. HE- LYETTES TANMŰHELY VEZETŐ MUNKA- KÖZÖSSÉG VEZETŐK GYAKORLATI OKTATÁS- VEZETŐ 1.b) Szervezeti felépítése, működési rendszere Az iskola szervezeti felépítése: ISKOLÁNK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE IGAZGATÓ IGAZGATÓ HELYETTES GAZDASÁGI VEZE- TŐ ÁLTALÁNOS IGAZ- GATÓ HELYETTES SZAKOKTATÓK TECHNIKAI DOLGOZÓK TANÁROK Az iskola működési rendszere: Az iskolát az intézményvezető (igazgató) irányítja, ő a legfelsőbb vezető. Az intézményen belül megtalálható: - az alá- és fölérendeltség - illetve azonos szinten belül a mellérendeltség Az iskolán belül alá- és fölérendelt viszonyban működnek az egyes vezetői szintekhez tartozó - vezetők - illetve vezetőkhöz tartozó beosztottak Az azonos vezetői szinthez tartozó munkakörök között mellérendeltségi viszony van. 2. Az iskola igazgatósága A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium vezetési szerkezetét - a közoktatásról szóló LXXIX. törvény 1. számú mellékletében meghatározott kötelezően foglalkoztatott vezetők, - az iskola pedagógiai programjában meghatározott közoktatási és szakképzési feladatok. 6

10 Az iskola igazgatóságát az igazgató, valamint a közvetlen munkatársaiból álló alábbi vezető beosztású dolgozók alkotják: - igazgatóhelyettesek - gazdasági vezető - gyakorlati oktatásvezető - gyakorlati oktatásvezető-helyettes - gyakorlóhely-vezető Igazgató: az iskola felelős vezetője, aki a munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízása jogszabályban meghatározott módon történik. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért. Gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály vagy kollektív szerződés nem utal más hatáskörbe. Felel: - a pedagógiai munkáért, - a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, - a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek a megteremtéséért, - a tanulói baleset megelőzéséért, - a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának a megszervezéséért. Előkészíti a munkatervet, tantárgyfelosztást, nevelőtestületi értekezleteket. Végzi és szervezi az ellenőrző tevékenységet. Jóváhagyja a vezetőtársai által véleményezett tanmeneteket. Irányítja a személyzeti munkát (munkaerő-gazdálkodás, tanárok minősítése, bérfejlesztés, jutalmazás). Feladata a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, a döntések végrehajtásának megszervezése, ellenőrzése. Segíti a diákmozgalmat, biztosítja működési feltételeit, felügyeli tevékenységét. Képviseli az iskolát. Vezetői munkáját egyéni felelősséggel, a vezetőtársai közreműködésével végzi. Akadályoztatása esetén - a munkáltatói jogkör, a tanulói jogviszony létesítése és megszüntetése jogkör kivételével - az általános igazgatóhelyettes teljes jogkörrel helyettesíti. A vezetők megbízását - a tantestület véleményének a kikérésével - az igazgató adja, a vezetői megbízás határozatlan időre szól. Vezető beosztású dolgozó csak az iskola határozatlan időre alkalmazott munkavállalója lehet. Az iskola alábbi vezető beosztású dolgozóit a magasabb jogszabályban meghatározott vezetői pótlék illeti meg. Igazgatóhelyettesek (2 fő): a mindennapi pedagógiai tevékenység - ezen belül és elsősorban az elméleti oktatás és nevelőmunka területén - szervezésében, irányításában és ellenőrzésében segítik az igazgatót. - általános igazgatóhelyettes - műszaki igazgatóhelyettes Gazdasági vezető (1 fő): segíti az igazgató munkáját az oktatás tárgyi eszközeinek, valamint a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek a megteremtésében. Az iskola gazdasági ügyeinek felelős vezetője. 7

11 Gyakorlatioktatás-vezető (1 fő): az iskola tanműhelyeiben, valamint a gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati képzés szervezésében, irányításában és ellenőrzésében segíti az igazgatót. Gyakorlóhely-vezető (1 fő): a gyakorlóhely gazdálkodását, a képzés feltételrendszerének a biztosítását és az ezzel kapcsolatos szervezési, irányítási feladatokat látja el. Gyakorlatioktatás-vezető helyettes, illetve gyakorlóhely-vezető (1-1 fő): a gyakorlóhelyen folyó szakképzésért felelős vezetők. Ha az iskolai tanműhelyben a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat bérüzemeltető látja el, a gyakorlatioktatás-vezető helyettes, illetve gyakorlóhely-vezető (1-1 fő): a gyakorlóhely és a képzés felelős vezetői, távollétükben a magasabb jogszabályban előírt feladataikat a helyettesük látja el. Munkaközösségek vezetői Létszám: tantestületi igény szerint Megbízásuk időtartama: 1 év Juttatás, kedvezmény: alapbérjellegű pórlék, az illetménypótlék-alap 12 %-a és heti 1 óra órakedvezmény 3. Az iskola vezetősége Az iskola vezetőségének tagjai: - igazgató, - igazgatóhelyettesek és más vezető beosztású dolgozók, - a szakmai munkaközösségek vezetői, - a közalkalmazotti tanács elnöke. Az iskola vezetősége az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselőivel, szülői szervezet, diákönkormányzat, és az intézeti szakszervezet(ek) vezetőivel. Az iskola vezetősége az iskola éves munkatervében meghatározott időben ülésezik. A megbeszélésről írásban emlékeztető készül. Az iskolavezetőség megbeszéléseit az igazgató készíti elő és vezeti. Az iskola vezetőségének tagjai ellenőrzési feladatokat is ellátnak. 4. Helyettesítési rend Az igazgatót távollétében (3 munkanapot meghaladóan) a munkáltatói feladatok kivételével az általános igazgatóhelyettes helyettesíti. 8

12 Az igazgató akadályoztatása esetén a vezetői feladatokat az igazgatóhelyettesek az alábbi sorrendben látják el: általános igazgatóhelyettes műszaki igazgatóhelyettes gazdasági vezető A helyettesek akadályoztatása esetén a helyettesítési feladatokat a gyakorlatioktatás-vezető, vagy az osztályfőnöki munkaközösség-vezető látja el. 5. A nevelő-oktató munkával összefüggő feladatokat ellátó felelősök - Osztályfőnökök Megbízásuk időtartama: 1 év Létszám: azonos az osztályok számával Juttatás, kedvezmény: alapbérjellegű pótlék, az illetménypótlék-alap 30 %-a és heti 1 óra órakedvezmény - Ifjúságvédelmi felelősök Létszám: szakiskolában 1 fő, középiskolában 1 fő Megbízásuk időtartama: 1 év Juttatás, kedvezmény: magasabb jogszabályban meghatározott órakedvezmény - Diákönkormányzat munkáját segítő tanár Létszám: szakiskolában 1 fő, középiskolában 1 fő Megbízásuk 1 évre szól Juttatás, kedvezmény: alapbérjellegű pótlék az illetménypótlék-alap 12 %-a és heti 1 óra órakedvezmény 6. Az intézet magasabb jogszabályban meghatározott, előírás szerinti működtetésével kapcsolatos további megbízatások - Nem függetlenített munkavédelmi felelős Létszám: 1 fő Megbízása: határozatlan időre - Tűzvédelmi megbízott Létszám: 1 fő Megbízása: határozatlan időre Továbbá: - Eseti megbízást adhat az igazgató az intézet közalkalmazottjainak a gazdasági munka egyegy részterületének ellenőrzésére, amiért kedvezmény nem jár. - Írásbeli megbízást adhat az igazgató olyan feladatok ellátására, melyek az intézmény működése szempontjából fontosak, de nem tartoznak a közalkalmazott munkahelyi kötelességei közé. Ilyen esetben megbízási díjat kap a feladat elvégzéséért. 9

13 7. Pedagógiai munka belső ellenőrzése A pedagógiai munka belső ellenőrzése: a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógiai tevékenységére kiterjed. Az ellenőrzés célja az esetlegesen előforduló hibák mielőbbi feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése, illetve a pedagógiai munka hatékonyságának fokozása. A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosultak: - az intézmény vezetője - az intézményvezető helyettesei - gyakorlatioktatás-vezető, gyakorlatioktatás-vezető helyettes - az intézményi minőségirányítási (dolgozói teljesítményértékelési, valamint teljes körű intézményi önértékelési) rendszer működtetésével megbízott személy, illetve mélyek a vonatkozó programban meghatározottak szerint - külső szakértő felkérésre A pedagógiai munka belső ellenőrzésébe bevonhatók a munkaközösségek. A szakmai közösségek a pedagógiai munkát csak az érintett szakmai vonalon jogosultak ellenőrizni. A pedagógiai munka belső, valamely témájú, területre vonatkozó ellenőrzésére az intézmény valamennyi pedagógus dolgozója javaslatot tehet. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái: A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái különösen a következők lehetnek: - szóbeli beszámoltatás - írásbeli beszámoltatás - értekezlet - óralátogatás - továbbtanulókkal kapcsolatos mutatók elemzése - kompetencia felmérések eredményei - vizsgaeredmények, versenyeredmények - speciális felmérések, tesztek, vizsgálatok IV. Az iskola vagyona és gazdálkodása Az iskola képviseletére az intézmény igazgatója jogosult. 1. Az iskola vagyona A feladatellátást szolgáló vagyon: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló 467/2. hrsz. (Kaposvár, Baross u. 19.), 587. hrsz. (Kaposvár, Anna u. 1.), 3536/3. hrsz. (Kaposvár, Kenyérgyár u. 2.) ingatlan, valamint az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök. 10

14 A vagyon feletti rendelkezés joga: A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló - hatályos önkormányzati rendeletében foglaltak szerint kell eljárni. A vagyon feletti rendelkezési jogosultság elsősorban az alapítót illetik meg. Az intézményvezetőnek az egyes vagyontárgyakkal kapcsolatos értékesítési és bérbeadási joga van az önkormányzati rendelet előírásai szerint. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv kiadásaiban: Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az iskola a Kaposvár-TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. tagja. Az iskola számlaszáma: Számlavezető neve: OTP BANK NYRT. Dél-Dunántúli Régió Számlavezető címe: 7400 Kaposvár, Széchenyi tér 2. Költségvetési elszámolási számla száma: Az iskola általános szabályok szerinti áfa alany. 2. Az iskola gazdálkodása Költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos előírások A helyi önkormányzat képviselőtestülete önkormányzati rendeletben együttesen hagyja jóvá az önkormányzati hivatal, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A költségvetési terv összeállításakor egyrészről az ellátandó feladatokból, illetve az ismert költségvetési bevételekből kell kiindulni. A költségvetés megalapozásához szükséges belső számításokat az érvényben lévő számviteli és gazdálkodási szabályoknak megfelelően kell elkészíteni. Az intézmény költségvetésének tervezése magába foglalja - a kiadásokat és bevételeket részletes előirányzatként - kiadások és bevételek szakfeladat szerinti tevékenységenkénti részletezését - személyi juttatásainak és létszámának összetételét - feladatmutatók állományát és a teljesítménymutatókat - részletes kiadási és bevételi előirányzatok indokolását Az intézmény költségvetését a C) Önkormányzati intézményi költségvetés megnevezésű nyomtatványgarnitúra űrlapjainak kitöltésével, illetve elektronikus módon is benyújtja. A költségvetés végrehajtására előirányzat-felhasználási terv készül, amely megfelelő ütemezéssel tartalmazza a várható bevételek, valamint az időszak elején rendelkezésre álló források alapján a teljesíthető kiadásokat. Ez az alapja a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlásának. A költségvetési szerv gazdálkodásáról féléves és éves beszámolót készít, vagyoni helyzetéről negyedéves mérlegjelentést küld, illetve havonta pénzforgalmi jelentést küld a fenntartónak. 11

15 Kötelezettségvállalás A költségvetési szerv nevében a feladatainak ellátása során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője vagy az általa megbízott személy jogosult az alapító okiratában foglalt feladatainak célszerű és hatékony ellátására figyelemmel. A kötelezettségvállalás a gazdasági vezető vagy az általa írásban kijelölt személy ellenjegyzése után és csak írásban történhet. Nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás a gazdasági eseményenként forintot el nem érő kifizetések esetében. Az ellenjegyzésre jogosultnak az ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy a kifizetés időpontjában a szükséges fedezet rendelkezésre áll, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 3. Vagyonkezelés, gazdálkodás ellenőrzése A folyamatos ellenőrzés a FEUVE ellenőrzési nyomvonala szerint történik. A gazdálkodással kapcsolatos belső ellenőrzéseket január 1-jétől a Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal főjegyzőjével kötött megállapodás alapján a Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodájának dolgozója végzi. V. Az iskola személyi ellátottsága és a közalkalmazottak munkavégzésére vonatkozó szabályok 1. Pedagógusok (tanárok, gyakorlati oktatók) Pedagógus munkakörben magasabb jogszabályban meghatározott végzettséggel rendelkező közalkalmazott foglalkoztatható. (1) A tanár, a gyakorlati oktató (szakoktató) [a továbbiakban tanár] a nevelő-oktató munkáját egységes elvek alapján, módszereinek szabad választásával végzi. A nevelés hatékonysága érdekében szorosan együttműködik az osztályfőnökkel. (2) Tanártársaival, a szülőkkel és a tanulókkal való kapcsolatában érvényesülnek a kulturált érintkezés szabályai. (3) Oktató-nevelő munkáját tanmenetekben tervezi, ezeket szeptember hó 15-ig a munkaközösség-vezető vagy igazgatóhelyettesek útján jóváhagyásra az igazgatónak átadja. (4) Hivatásából eredő kötelességének tekinti a szakmai és az általános műveltségének fejlesztését. Jobbítás céljával bírál, javasol, segíti a helyes kezdeményezések megvalósulását. A szolgálati titkot megőrzi. (5) Magántanítványt - ellenszolgáltatásért - az intézet tanulói közül nem vállalhat. 12

16 (6) A munkajogi szabályok szerint anyagilag is felelős a rábízott oktatási eszközökért (gépek, szerszámok, laboratóriumi felszerelések), óvja épségüket és gondoskodik üzemképes állapotukról. (7) Az iskolában szerződéses jogviszony alapján foglalkoztatott tanárnak is ismernie és alkalmaznia kell a működési szabályzat előírásait, meg kell őriznie a szolgálati titkot. (8) A pedagógus köteles első tanítási órája előtt 15 perccel a munkahelyén, illetve tanítás nélküli munkanapokon programjának kezdete előtt 15 perccel annak helyén megjelenni. (9) A közalkalmazott munkából való távolmaradásának okát előző nap, de legkésőbb munkájának kezdete előtt 15 perccel köteles az intézmény vezetőjének vagy helyettesének bejelenteni. A pedagógus közalkalmazottak munkavégzésére vonatkozó további szabályokat a KSZ. VI pontja tartalmazza. Megállapodás alapján vállalható feladatok: a/ újságok, folyóiratok terjesztése b/ közhasznú munkán a tanulók felügyelete c/ nem oktatással összefüggő tanulói felügyelet d/ iskolaszintű színházlátogatás szervezése e/ színház- és mozibérletek árusítása A felsorolt feladatok elvégzésére a pedagógusok nem kötelezhetők. A feladatok ellátására az illetékes külső szervek a pedagógust felkérhetik, és az a feladat önként vállalása esetén azt díjazás ellenében elvállalhatja. Ebben az esetben a pedagógus semmilyen részfeladatot nem háríthat át a többi pedagógusra. 2. Adminisztratív és technikai dolgozók Az iskola összes adminisztrációs feladatait (számviteli, pénzügyi, gondnoki, ügyviteli stb.) és a folyamatos működéshez szükséges fizikai munkát végzik. Az adminisztrációs tevékenységük a tanulók esetében kiterjed: - tanulók balesetbiztosításának ügyintézésére - menzadíjak beszedésére - tankönyvek árusítására - iskolalátogatási bizonyítványok kiadására - ösztöndíj, szociális juttatások fizetésére - névsorok készítésére - levelezésre stb. Az egyes beosztásokra vonatkozó konkrét feladatokat az érintettek munkaköri leírása tartalmazza. 13

17 3. Vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos előírások Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló évi CLII. törvény figyelembevételével az intézménynél alkalmazásban álló személyek nyilatkozati kötelezettsége az alábbi okból adódhat: - a közszolgálatban álló személy javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult közbeszerzési eljárás során (3. /1/ b); - közszolgálatban álló személy javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult feladatai ellátása során (3. /1/ c) o költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá o önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás során, illetve o önkormányzati pénzügyi támogatások tekintetében - közszolgálatban álló személy javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult egyedi önkormányzati támogatásról való döntésre irányuló eljárás során (3. /1/ d); - közszolgálatban álló személy javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult állami vagy önkormányzati támogatások felhasználásának vizsgálata, vagyonfelhasználással való elszámolás során (3. /1/ e). Az iskolában nyilatkozattételre kötelezettek: Igazgató Igazgatóhelyettes Gazdasági vezető Gyakorlatioktatás-vezető Gyakorlatioktatás-vezető helyettes Tanműhelyvezető Gondnok 4. A kéthavi teljesítményértékelés és túlóra-elszámolás helyi sajátosságai A törvényi előírásoknak megfelelően a KetEx Pro program felhasználásával történik. Menete: - Pedagógus munkaidő-beosztás elkészítése. - Pedagógus órarendjének elkészítése. - Munkaidő-beosztás és órarend összehangolása. - A pedagógusok nyomtatott formában megkapják a munkaidő-beosztást és a kéthavi órarendet. - Egy külön nyomtatványon a pedagógusok bejelölik a megtartott órákat, foglalkozásokat. - A kijelölt vezetők ellenőrzik a naplók és egyéb adatok alapján a pedagógusok nyomtatványán szereplő adatok helyességét. - Az ellenőrzést követően történik a pénzügyi elszámolás. 14

18 VI. Az iskola közösségei és ezek belső kapcsolatrendszere 1. Az iskolai alkalmazottak közössége, nevelőtestület, szakmai munkaközösségek a/ Az iskola dolgozói Az iskola dolgozóit, a magasabb jogszabályok előírásai és a fenntartó engedélyezése alapján megállapított munkakörökre, az iskola igazgatója alkalmazza. Az iskola dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik. b/ Nevelőtestület A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, az iskola gazdasági vezetője, valamint az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű dolgozók. A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott döntési jogkörökkel rendelkezik. A nevelőtestület véleményét ki kell kérni a magasabb jogszabályokban megfogalmazott esetekben. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezletet tartja: - tanévnyitó értekezlet, - tanévzáró értekezlet, - félévi és év végi osztályozó értekezlet, - kettő alkalommal nevelési értekezlet, - feladattól függően munkaértekezlet. Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület tagjainak 50 %-a kéri, illetve ha az iskola igazgatója vagy vezetősége ezt indokoltnak tartja. A magasabb jogszabályokban megfogalmazottak szerint: - a nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint 50 %-a jelen van, - a nevelőtestület döntéseit a testületi létszám 50 %-a + 1 fő többséggel hozza. A nevelőtestület személyi kérdésekben - a nevelőtestület többségének kérésére - titkos szavazással is dönthet. A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet kell vezetni. 15

19 A tantestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni akkor, ha az aktuális feladatok miatt csak a tantestület egy része (többnyire az azonos beosztásban dolgozók) vesznek részt egy-egy értekezleten. Ilyen értekezlet lehet: - egy osztályban tanító nevelők értekezlete, - felnőtt tagozat nevelőinek értekezlete, - gyakorlati oktatók értekezlete. c/ Nevelők szakmai munkaközösségei A szakmai munkaközösségek feladatai - a munkaközösséghez tartozó tagok pedagógiai és szakmai munkájának összehangolása - a nevelési és pedagógiai program egységes értelmezése és végrehajtása - szakmai, módszertani kérdésekben segítség adása az intézményben folyó nevelő és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, értékeléséhez, ellenőrzéséhez és fejlesztéséhez - gondoskodás a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak szakmai segítéséről, különösen a fiatal, pályakezdő kollégák munkájának segítése - a munkaközösség működési rendjének meghatározása, munkatervének elkészítése - döntés a munkaközösség területén a nevelőtestület által átruházott kérdésekről - döntés a munkaközösség területén a továbbképzési programokról - a munkaközösség területén az intézményben folyó pedagógiai munka eredményességének véleményezése, javaslattevés ennek továbbfejlesztésére - a munkaközösség területét érintően a nevelési, pedagógiai program véleményezése - helyi tanterv kidolgozása - taneszközök, tankönyvek, segédkönyvek, tanulmányi segédletek kiválasztása - tanmenetek elkészítése, egyeztetése - korrepetálási, szakköri igények felmérése, egyeztetése - egységes javító-, pót- és osztályozóvizsga tételek elkészítése - módszertani eljárások fejlesztése - szaktanterem felszereléseinek fejlesztése, dekoráció elkészítése - tanulmányi versenyekkel kapcsolatos szervezési, felkészítési feladatok ellátása - munkaterv alapján részt vesz az intézményben folyó szakmai munka belső ellenőrzésében - pedagógus teljesítmény-értékelési rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában - rendszeresen konzultál az iskolavezetéssel a munkaközösség-vezető, és negyedévente beszámol a végzett munkáról - a munkaközösség kísérje figyelemmel a gyakornokok munkáját támogató szakmai vezetők munkáját, segítse a gyakornokok beilleszkedését - a munkaközösség vezetője szakmai ellenőrző munkát, óralátogatásokat végez, tapasztalatairól beszámol az intézményvezetőnek A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartási rendszere - oktatástechnikai eszközigény összeállítása előtt egyeztetés - oktatástechnikai eszközök használatának összehangolása - tankönyvrendelés során egyeztetés - tantárgyfelosztás készítésekor együttműködés 16

20 - belső és külső továbbképzések egyeztetése, összehangolása - tanulmányi versenyekre szervezés, jelentkezés egyeztetése - szakmai együttműködés a közismereti munkaközösségek között, különösen a különböző műveltségi területeken belül a tantárgyak közötti koncentrációk megvalósítása érdekében - szakmai együttműködés a szakképzési munkaközösségek között - szakmai együttműködés a közismereti és a szakképzési munkaközösségek között, az alapozó tárgyak és szakmai tárgyak közötti koncentrációk megvalósítása érdekében Az iskolában működő munkaközösségek speciális feladatai, együttműködése, kapcsolattartási rendszere Magyar munkaközösség: - év eleji felmérők elkészítése, értékelése a 9. évfolyamon - érettségi tételek elkészítése - részvétel tanfolyamokon, előadásokon - felkészítés a kompetenciamérésre - színház, mozi, múzeumlátogatás szervezése - az osztályfőnöki munkaközösséggel folyamatos kapcsolattartás: az esztétikai nevelés keretében múzeumlátogatások, színházi előadások, mozifilmek megtekintésére szervezés Angol nyelvi munkaközösség: - egységes érettségi és más vizsgakövetelmények és feladatok kidolgozása - tankönyvválasztási elvek meghatározása és egységes/közös tankönyvválasztás - szoros szakmai együttműködés a magyar, a földrajz, illetve a más idegennyelvi munkaközösségekkel az egymáshoz közel álló ismeretek (nyelvtani kategóriák, országismeret) feldolgozásának és közvetítésének céljából - a szakképző osztályokban a szakmai idegennyelv tanításához egyeztetés, konzultáció, igényfelmérés a szakmai munkaközösségekkel Német nyelvi munkaközösség: - egységes érettségi vizsgakövetelmények kidolgozása - idegen nyelvű könyvtárfejlesztés - német nyelvi versenyekre felkészítés, háziversenyek szervezése - audiovizuális tananyagfejlesztés - kapcsolat a magyar nyelvi munkaközösséggel (anyanyelvi szófordulatok helyes értelmezése és fordítása németre) - kapcsolat az angol nyelvi munkaközösséggel (angol nyelvű kifejezések értelmezése a németben, angol nyelvű kifejezések kiejtése és helyesírása) - kapcsolat a földrajz munkaközösséggel (geoföldrajzi tudnivalók Németországról, Ausztriáról és Svájcról) Matematika-fizika munkaközösség: - év eleji felmérések matematikából a 9. osztályokban 17

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3 A L A P Í TÓ O K I R A T közép 1. számú melléklet A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító:

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító: 1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Alapító okirata OM azonosító: 031202 Sorszám: B/76. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Medgyessy Ferenc Gimnázium és

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat 37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az irányításában

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1, 2 Törzsszám: 342087 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozata az államháztartásról

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: )

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: ) ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV. tv.,továbbá a közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX.tv. felhatalmazása alapján Mezőzombor Község

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA (( GYŐR 2015 A felsőoktatásról szóló 1993. évi L. tv., az államháztartásról szóló 1992. évi VIII. tv., az államháztartás

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ SZMSZ ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA 1. A diákönkormányzat a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola SZMSZ-ének elfogadásához

Részletesebben

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Száma: 1/ 2012. ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT Módosítása A bevezető szövegrész helyébe Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 87.,

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1982. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

pdfmachine trial version

pdfmachine trial version Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 1. Az alapító okirat száma: 3/1998.(I. 29.) sz. KT. Határozat 2. Az intézmény neve: A L A P Í TÓ O K I R A T Tolcsvai Napközi Otthonos Óvoda OM. Azonosítója: 28791

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2004. (VII.08.) számú határozata alapján az 1995. évben Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által létesített

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő VI-169/3026/2012. sz. határozat melléklete 6. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

SZINAPSZIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) Alapítva: 2010. ALAPÍTÓ OKIRAT 2. MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. MÁRCIUS 30. HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30. NAPJÁTÓL F

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a és az államháztartásról szóló

Részletesebben

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben