A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2 TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési Szabályzat általános rendelkezései és hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat alapját képező magasabb szintű jogszabályok és rövidítések Az iskola szervezeti rendszere és irányítása 1. Az iskola alapítása, szervezeti felépítése, működési rendszere 2. Az iskola igazgatósága 3. A nevelő-oktató munkával összefüggő feladatokat ellátó vezetők és felelősök 4. Az intézet magasabb jogszabályban meghatározott, előírás szerinti működtetésével kapcsolatos további megbízatások Az iskola vagyona és gazdálkodása 1. Az iskola vagyona 2. Az iskola gazdálkodása 3. Vagyonkezelés, gazdálkodás ellenőrzése V. Az iskola személyi ellátottsága és a közalkalmazottak munkavégzésére vonatkozó szabályok 1. Pedagógusok 2. Adminisztratív és technikai dolgozók 3. Vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos előírások 4. A kéthavi teljesítményértékelés és túlóra-elszámolás helyi sajátosságai VI. VII. VIII. IX. Az iskola közösségei és ezek belső kapcsolatrendszere 1. Az iskolai alkalmazottak közössége, nevelőtestület, szakmai munkaközösségek 2. A tanulók közösségei 3. A szülői szervezet 4. Az iskola közösségeinek kapcsolattartása Az iskola külső kapcsolatrendszere, a belépés és a benntartózkodás rendje Az iskola és az iskolai könyvtár munkarendje A tanuló által elkészített dologért járó díjazás X. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása XI. XII. Intézményvédő, óvó előírások Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők 2

3 XIII. A tankönyvellátás rendje XIV. Az iskola eszközeinek és helyiségeinek használati rendje XV. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományápolás XVI. A Szervezeti és Működési Szabályzat munkaidő-nyilvántartási vezetésének szabályozása MELLÉKLETEK: 1. Adatkezelési szabályzat 2. Iskolai könyvtári gyűjtőköri szabályzat 3. Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje (FEUVE) 3

4 I. A Szervezeti és Működési Szabályzat általános rendelkezései és hatálya A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a nevelőtestület augusztus hó 31. napján fogadta el. Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogot gyakorolt a diákönkormányzat és a szülői szervezet, véleményezte a Közalkalmazotti Tanács. diákönkormányzat igazgató szülői szervezet A jelen szervezeti és működési szabályzat az intézmény fenntartójának, a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának év hó napján történt jóváhagyásával lépett hatályba, és ezzel az ezt megelőző szervezeti és működési szabályzat érvénytelenné vált. fenntartó A szervezeti és működési szabályzat az a helyi dokumentum, mely a hatályos magasabb szintű jogszabályok előírásait szem előtt tartva meghatározza az intézmény szervezeti felépítését és működésének belső rendjét. A szervezeti és működési szabályzat és a mellékletét képező egyéb belső szabályozók betartása az intézmény valamennyi dolgozójának kötelező. A szervezeti és működési szabályzat módosítását kezdeményezheti: - a fenntartó - a nevelőtestület - az iskola igazgatója - a szülői szervezet - a diákönkormányzat iskolai vezetősége Az SZMSZ nyilvánossága: - Megtekinthető az iskolai könyvtárban az SZMSZ, a pedagógiai program, a házirend, a minőségirányítási program 8-16 óráig iskolai tanítási napokon, - az iskola fenntartójánál, - az iskola irattárában, - az intézmény honlapján (www.kinizsi-kap.sulinet.hu)

5 II. A Szervezeti és Működési Szabályzat alapját képező magasabb szintű jogszabályok és rövidítések - A Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (MT) évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) - 138/1992. sz. Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben (Vhr.) évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kot.) évi 11. sz. MKM. rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről (1994.VI.8.) évi XXXVIII. törvény az államháztartásról - A művelődési és közoktatási miniszter 16/1998. (IV.8.) MKM rendelete évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról - 217/1998. számú Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről évi LXIII. törvény a közérdekű adatok nyilvánosságáról évi CXXIX. törvény a közbeszerzésről évi CV. törvény a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről évi CLII. törvény a vagyonnyilatkozat-tételről - Alapító okirat A Szervezeti és Működési Szabályzatban előforduló további rövidítések: SZMSZ.: KSZ.: PP.: AO.: Szervezeti és Működési Szabályzat Kollektív Szerződés Pedagógiai Program Alapító Okirat 2

6 III. Az iskola alapítása, szervezeti felépítése és működési rendszere Törzskönyvi azonosító adatok: Törzskönyvi azonosító szám: Adószám: KSH statisztikai számjel: Régi törzskönyvi azonosító: a) Alapítása Alapítás éve: Alapító: Közoktatási Minisztérium (1950. évi 40. számú törvényerejű rendelet) Az alapító jogutódja: az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Alapító okirat száma: 143/2009. (VI.11.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének önkormányzati határozata Az intézmény azonosítószáma: (oktatási azonosító) AZ INTÉZMÉNY 1) Neve: Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium 2) Rövid neve: Kinizsi Szakképző Iskola 3) Székhelye: 7400 Kaposvár, Baross u ) Telephelyei, címei: 1) 7400 Kaposvár, Anna u. 1. 2) 7400 Kaposvár, Kenyérgyár u. 2. 5) Intézményirányító szerv: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. 6) Jogszabályban meghatározott közfeladata: Ötv. 8. (1) alapján Oktatás 7) Maximális tanulólétszám: 1090 fő 3

7 8) Tagozat megnevezése, évfolyamok száma: Nappali tagozat (iskolai oktatás) Általános műveltséget megszilárdító és elmélyítő szakasz Felnőtt tagozat Szakképzés Évfolyam gimnázium 4 szakközépiskola 4 szakiskola évfolyamra vagy/és érettségire 1;2;3 épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött 1;2;3 életévre épülő Felnőttoktatás gimnázium szakközépiskola 4 (3) Felnőttképzés 1;2 9) Alaptevékenysége: TEÁOR Szakmai középfokú oktatás Szakágazat szám: Szakmai középfokú oktatás Szakfeladat számok január 1-jéig: Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás. Szakközépiskola Élelmiszeripari menedzser akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés Szakiskola Saját tanműhely üzemeltetése Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai nevelése, oktatása. A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével rendelkező sajátos nevelésű igényű gyermekek, tanulók nevelése és oktatása integrált formában gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus igénybevételével Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai nevelése, oktatása Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi nevelése, oktatása Ellátható fogyatékosság típusai: hallássérült (nagyothalló), látássérült (alig látó, gyengén látó), testi, beszédfogyatékos, értelmi (enyhe fokban sérült) fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás Gimnáziumi felnőttoktatás 4

8 Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás. Az intézmény helyiségeinek és nagy értékű tárgyi eszközeinek 1 évnél nem hosszabb időre történő bérbeadása és bérüzemeltetésbe adása Iskolai, intézményi közétkeztetés Önkormányzatok elszámolásai Oktatási célok és egyéb feladatok Szakfeladat számok január 1-jétől: Gimnáziumi oktatás (9 12/13. évfolyam) Szakközépiskolai oktatás (9 12/13. évfolyam) Szakiskolai oktatás (9 10. évfolyam) 8532 Szakmai középfokú oktatás Emelt szintű szakközépiskolai szakmai oktatás, képzés Egyéb felnőttoktatás 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység Könyvtári tevékenység 56 VENDÉGLÁTÁS Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sportolók, dolgozók elkülönült étkeztetése Foglalkoztatási jogviszonyok: Az intézményben foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény alapján áll fenn. A költségvetési szerv jellege: Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Az iskola vezetőjének kinevezési rendje: Az intézményvezetői megbízást az alapító helyi önkormányzat képviselő-testülete adja. A megbízás 5 évre, illetve tanévre szól. Az intézmény megszüntetése: Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben az alapító jogosult megszüntetni. 5

9 GYAK.OKT. VEZ. HE- LYETTES TANMŰHELY VEZETŐ MUNKA- KÖZÖSSÉG VEZETŐK GYAKORLATI OKTATÁS- VEZETŐ 1.b) Szervezeti felépítése, működési rendszere Az iskola szervezeti felépítése: ISKOLÁNK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE IGAZGATÓ IGAZGATÓ HELYETTES GAZDASÁGI VEZE- TŐ ÁLTALÁNOS IGAZ- GATÓ HELYETTES SZAKOKTATÓK TECHNIKAI DOLGOZÓK TANÁROK Az iskola működési rendszere: Az iskolát az intézményvezető (igazgató) irányítja, ő a legfelsőbb vezető. Az intézményen belül megtalálható: - az alá- és fölérendeltség - illetve azonos szinten belül a mellérendeltség Az iskolán belül alá- és fölérendelt viszonyban működnek az egyes vezetői szintekhez tartozó - vezetők - illetve vezetőkhöz tartozó beosztottak Az azonos vezetői szinthez tartozó munkakörök között mellérendeltségi viszony van. 2. Az iskola igazgatósága A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium vezetési szerkezetét - a közoktatásról szóló LXXIX. törvény 1. számú mellékletében meghatározott kötelezően foglalkoztatott vezetők, - az iskola pedagógiai programjában meghatározott közoktatási és szakképzési feladatok. 6

10 Az iskola igazgatóságát az igazgató, valamint a közvetlen munkatársaiból álló alábbi vezető beosztású dolgozók alkotják: - igazgatóhelyettesek - gazdasági vezető - gyakorlati oktatásvezető - gyakorlati oktatásvezető-helyettes - gyakorlóhely-vezető Igazgató: az iskola felelős vezetője, aki a munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízása jogszabályban meghatározott módon történik. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért. Gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály vagy kollektív szerződés nem utal más hatáskörbe. Felel: - a pedagógiai munkáért, - a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, - a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek a megteremtéséért, - a tanulói baleset megelőzéséért, - a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának a megszervezéséért. Előkészíti a munkatervet, tantárgyfelosztást, nevelőtestületi értekezleteket. Végzi és szervezi az ellenőrző tevékenységet. Jóváhagyja a vezetőtársai által véleményezett tanmeneteket. Irányítja a személyzeti munkát (munkaerő-gazdálkodás, tanárok minősítése, bérfejlesztés, jutalmazás). Feladata a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, a döntések végrehajtásának megszervezése, ellenőrzése. Segíti a diákmozgalmat, biztosítja működési feltételeit, felügyeli tevékenységét. Képviseli az iskolát. Vezetői munkáját egyéni felelősséggel, a vezetőtársai közreműködésével végzi. Akadályoztatása esetén - a munkáltatói jogkör, a tanulói jogviszony létesítése és megszüntetése jogkör kivételével - az általános igazgatóhelyettes teljes jogkörrel helyettesíti. A vezetők megbízását - a tantestület véleményének a kikérésével - az igazgató adja, a vezetői megbízás határozatlan időre szól. Vezető beosztású dolgozó csak az iskola határozatlan időre alkalmazott munkavállalója lehet. Az iskola alábbi vezető beosztású dolgozóit a magasabb jogszabályban meghatározott vezetői pótlék illeti meg. Igazgatóhelyettesek (2 fő): a mindennapi pedagógiai tevékenység - ezen belül és elsősorban az elméleti oktatás és nevelőmunka területén - szervezésében, irányításában és ellenőrzésében segítik az igazgatót. - általános igazgatóhelyettes - műszaki igazgatóhelyettes Gazdasági vezető (1 fő): segíti az igazgató munkáját az oktatás tárgyi eszközeinek, valamint a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek a megteremtésében. Az iskola gazdasági ügyeinek felelős vezetője. 7

11 Gyakorlatioktatás-vezető (1 fő): az iskola tanműhelyeiben, valamint a gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati képzés szervezésében, irányításában és ellenőrzésében segíti az igazgatót. Gyakorlóhely-vezető (1 fő): a gyakorlóhely gazdálkodását, a képzés feltételrendszerének a biztosítását és az ezzel kapcsolatos szervezési, irányítási feladatokat látja el. Gyakorlatioktatás-vezető helyettes, illetve gyakorlóhely-vezető (1-1 fő): a gyakorlóhelyen folyó szakképzésért felelős vezetők. Ha az iskolai tanműhelyben a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat bérüzemeltető látja el, a gyakorlatioktatás-vezető helyettes, illetve gyakorlóhely-vezető (1-1 fő): a gyakorlóhely és a képzés felelős vezetői, távollétükben a magasabb jogszabályban előírt feladataikat a helyettesük látja el. Munkaközösségek vezetői Létszám: tantestületi igény szerint Megbízásuk időtartama: 1 év Juttatás, kedvezmény: alapbérjellegű pórlék, az illetménypótlék-alap 12 %-a és heti 1 óra órakedvezmény 3. Az iskola vezetősége Az iskola vezetőségének tagjai: - igazgató, - igazgatóhelyettesek és más vezető beosztású dolgozók, - a szakmai munkaközösségek vezetői, - a közalkalmazotti tanács elnöke. Az iskola vezetősége az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselőivel, szülői szervezet, diákönkormányzat, és az intézeti szakszervezet(ek) vezetőivel. Az iskola vezetősége az iskola éves munkatervében meghatározott időben ülésezik. A megbeszélésről írásban emlékeztető készül. Az iskolavezetőség megbeszéléseit az igazgató készíti elő és vezeti. Az iskola vezetőségének tagjai ellenőrzési feladatokat is ellátnak. 4. Helyettesítési rend Az igazgatót távollétében (3 munkanapot meghaladóan) a munkáltatói feladatok kivételével az általános igazgatóhelyettes helyettesíti. 8

12 Az igazgató akadályoztatása esetén a vezetői feladatokat az igazgatóhelyettesek az alábbi sorrendben látják el: általános igazgatóhelyettes műszaki igazgatóhelyettes gazdasági vezető A helyettesek akadályoztatása esetén a helyettesítési feladatokat a gyakorlatioktatás-vezető, vagy az osztályfőnöki munkaközösség-vezető látja el. 5. A nevelő-oktató munkával összefüggő feladatokat ellátó felelősök - Osztályfőnökök Megbízásuk időtartama: 1 év Létszám: azonos az osztályok számával Juttatás, kedvezmény: alapbérjellegű pótlék, az illetménypótlék-alap 30 %-a és heti 1 óra órakedvezmény - Ifjúságvédelmi felelősök Létszám: szakiskolában 1 fő, középiskolában 1 fő Megbízásuk időtartama: 1 év Juttatás, kedvezmény: magasabb jogszabályban meghatározott órakedvezmény - Diákönkormányzat munkáját segítő tanár Létszám: szakiskolában 1 fő, középiskolában 1 fő Megbízásuk 1 évre szól Juttatás, kedvezmény: alapbérjellegű pótlék az illetménypótlék-alap 12 %-a és heti 1 óra órakedvezmény 6. Az intézet magasabb jogszabályban meghatározott, előírás szerinti működtetésével kapcsolatos további megbízatások - Nem függetlenített munkavédelmi felelős Létszám: 1 fő Megbízása: határozatlan időre - Tűzvédelmi megbízott Létszám: 1 fő Megbízása: határozatlan időre Továbbá: - Eseti megbízást adhat az igazgató az intézet közalkalmazottjainak a gazdasági munka egyegy részterületének ellenőrzésére, amiért kedvezmény nem jár. - Írásbeli megbízást adhat az igazgató olyan feladatok ellátására, melyek az intézmény működése szempontjából fontosak, de nem tartoznak a közalkalmazott munkahelyi kötelességei közé. Ilyen esetben megbízási díjat kap a feladat elvégzéséért. 9

13 7. Pedagógiai munka belső ellenőrzése A pedagógiai munka belső ellenőrzése: a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógiai tevékenységére kiterjed. Az ellenőrzés célja az esetlegesen előforduló hibák mielőbbi feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése, illetve a pedagógiai munka hatékonyságának fokozása. A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosultak: - az intézmény vezetője - az intézményvezető helyettesei - gyakorlatioktatás-vezető, gyakorlatioktatás-vezető helyettes - az intézményi minőségirányítási (dolgozói teljesítményértékelési, valamint teljes körű intézményi önértékelési) rendszer működtetésével megbízott személy, illetve mélyek a vonatkozó programban meghatározottak szerint - külső szakértő felkérésre A pedagógiai munka belső ellenőrzésébe bevonhatók a munkaközösségek. A szakmai közösségek a pedagógiai munkát csak az érintett szakmai vonalon jogosultak ellenőrizni. A pedagógiai munka belső, valamely témájú, területre vonatkozó ellenőrzésére az intézmény valamennyi pedagógus dolgozója javaslatot tehet. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái: A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái különösen a következők lehetnek: - szóbeli beszámoltatás - írásbeli beszámoltatás - értekezlet - óralátogatás - továbbtanulókkal kapcsolatos mutatók elemzése - kompetencia felmérések eredményei - vizsgaeredmények, versenyeredmények - speciális felmérések, tesztek, vizsgálatok IV. Az iskola vagyona és gazdálkodása Az iskola képviseletére az intézmény igazgatója jogosult. 1. Az iskola vagyona A feladatellátást szolgáló vagyon: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló 467/2. hrsz. (Kaposvár, Baross u. 19.), 587. hrsz. (Kaposvár, Anna u. 1.), 3536/3. hrsz. (Kaposvár, Kenyérgyár u. 2.) ingatlan, valamint az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök. 10

14 A vagyon feletti rendelkezés joga: A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló - hatályos önkormányzati rendeletében foglaltak szerint kell eljárni. A vagyon feletti rendelkezési jogosultság elsősorban az alapítót illetik meg. Az intézményvezetőnek az egyes vagyontárgyakkal kapcsolatos értékesítési és bérbeadási joga van az önkormányzati rendelet előírásai szerint. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv kiadásaiban: Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az iskola a Kaposvár-TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. tagja. Az iskola számlaszáma: Számlavezető neve: OTP BANK NYRT. Dél-Dunántúli Régió Számlavezető címe: 7400 Kaposvár, Széchenyi tér 2. Költségvetési elszámolási számla száma: Az iskola általános szabályok szerinti áfa alany. 2. Az iskola gazdálkodása Költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos előírások A helyi önkormányzat képviselőtestülete önkormányzati rendeletben együttesen hagyja jóvá az önkormányzati hivatal, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A költségvetési terv összeállításakor egyrészről az ellátandó feladatokból, illetve az ismert költségvetési bevételekből kell kiindulni. A költségvetés megalapozásához szükséges belső számításokat az érvényben lévő számviteli és gazdálkodási szabályoknak megfelelően kell elkészíteni. Az intézmény költségvetésének tervezése magába foglalja - a kiadásokat és bevételeket részletes előirányzatként - kiadások és bevételek szakfeladat szerinti tevékenységenkénti részletezését - személyi juttatásainak és létszámának összetételét - feladatmutatók állományát és a teljesítménymutatókat - részletes kiadási és bevételi előirányzatok indokolását Az intézmény költségvetését a C) Önkormányzati intézményi költségvetés megnevezésű nyomtatványgarnitúra űrlapjainak kitöltésével, illetve elektronikus módon is benyújtja. A költségvetés végrehajtására előirányzat-felhasználási terv készül, amely megfelelő ütemezéssel tartalmazza a várható bevételek, valamint az időszak elején rendelkezésre álló források alapján a teljesíthető kiadásokat. Ez az alapja a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlásának. A költségvetési szerv gazdálkodásáról féléves és éves beszámolót készít, vagyoni helyzetéről negyedéves mérlegjelentést küld, illetve havonta pénzforgalmi jelentést küld a fenntartónak. 11

15 Kötelezettségvállalás A költségvetési szerv nevében a feladatainak ellátása során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője vagy az általa megbízott személy jogosult az alapító okiratában foglalt feladatainak célszerű és hatékony ellátására figyelemmel. A kötelezettségvállalás a gazdasági vezető vagy az általa írásban kijelölt személy ellenjegyzése után és csak írásban történhet. Nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás a gazdasági eseményenként forintot el nem érő kifizetések esetében. Az ellenjegyzésre jogosultnak az ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy a kifizetés időpontjában a szükséges fedezet rendelkezésre áll, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 3. Vagyonkezelés, gazdálkodás ellenőrzése A folyamatos ellenőrzés a FEUVE ellenőrzési nyomvonala szerint történik. A gazdálkodással kapcsolatos belső ellenőrzéseket január 1-jétől a Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal főjegyzőjével kötött megállapodás alapján a Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodájának dolgozója végzi. V. Az iskola személyi ellátottsága és a közalkalmazottak munkavégzésére vonatkozó szabályok 1. Pedagógusok (tanárok, gyakorlati oktatók) Pedagógus munkakörben magasabb jogszabályban meghatározott végzettséggel rendelkező közalkalmazott foglalkoztatható. (1) A tanár, a gyakorlati oktató (szakoktató) [a továbbiakban tanár] a nevelő-oktató munkáját egységes elvek alapján, módszereinek szabad választásával végzi. A nevelés hatékonysága érdekében szorosan együttműködik az osztályfőnökkel. (2) Tanártársaival, a szülőkkel és a tanulókkal való kapcsolatában érvényesülnek a kulturált érintkezés szabályai. (3) Oktató-nevelő munkáját tanmenetekben tervezi, ezeket szeptember hó 15-ig a munkaközösség-vezető vagy igazgatóhelyettesek útján jóváhagyásra az igazgatónak átadja. (4) Hivatásából eredő kötelességének tekinti a szakmai és az általános műveltségének fejlesztését. Jobbítás céljával bírál, javasol, segíti a helyes kezdeményezések megvalósulását. A szolgálati titkot megőrzi. (5) Magántanítványt - ellenszolgáltatásért - az intézet tanulói közül nem vállalhat. 12

16 (6) A munkajogi szabályok szerint anyagilag is felelős a rábízott oktatási eszközökért (gépek, szerszámok, laboratóriumi felszerelések), óvja épségüket és gondoskodik üzemképes állapotukról. (7) Az iskolában szerződéses jogviszony alapján foglalkoztatott tanárnak is ismernie és alkalmaznia kell a működési szabályzat előírásait, meg kell őriznie a szolgálati titkot. (8) A pedagógus köteles első tanítási órája előtt 15 perccel a munkahelyén, illetve tanítás nélküli munkanapokon programjának kezdete előtt 15 perccel annak helyén megjelenni. (9) A közalkalmazott munkából való távolmaradásának okát előző nap, de legkésőbb munkájának kezdete előtt 15 perccel köteles az intézmény vezetőjének vagy helyettesének bejelenteni. A pedagógus közalkalmazottak munkavégzésére vonatkozó további szabályokat a KSZ. VI pontja tartalmazza. Megállapodás alapján vállalható feladatok: a/ újságok, folyóiratok terjesztése b/ közhasznú munkán a tanulók felügyelete c/ nem oktatással összefüggő tanulói felügyelet d/ iskolaszintű színházlátogatás szervezése e/ színház- és mozibérletek árusítása A felsorolt feladatok elvégzésére a pedagógusok nem kötelezhetők. A feladatok ellátására az illetékes külső szervek a pedagógust felkérhetik, és az a feladat önként vállalása esetén azt díjazás ellenében elvállalhatja. Ebben az esetben a pedagógus semmilyen részfeladatot nem háríthat át a többi pedagógusra. 2. Adminisztratív és technikai dolgozók Az iskola összes adminisztrációs feladatait (számviteli, pénzügyi, gondnoki, ügyviteli stb.) és a folyamatos működéshez szükséges fizikai munkát végzik. Az adminisztrációs tevékenységük a tanulók esetében kiterjed: - tanulók balesetbiztosításának ügyintézésére - menzadíjak beszedésére - tankönyvek árusítására - iskolalátogatási bizonyítványok kiadására - ösztöndíj, szociális juttatások fizetésére - névsorok készítésére - levelezésre stb. Az egyes beosztásokra vonatkozó konkrét feladatokat az érintettek munkaköri leírása tartalmazza. 13

17 3. Vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos előírások Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló évi CLII. törvény figyelembevételével az intézménynél alkalmazásban álló személyek nyilatkozati kötelezettsége az alábbi okból adódhat: - a közszolgálatban álló személy javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult közbeszerzési eljárás során (3. /1/ b); - közszolgálatban álló személy javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult feladatai ellátása során (3. /1/ c) o költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá o önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás során, illetve o önkormányzati pénzügyi támogatások tekintetében - közszolgálatban álló személy javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult egyedi önkormányzati támogatásról való döntésre irányuló eljárás során (3. /1/ d); - közszolgálatban álló személy javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult állami vagy önkormányzati támogatások felhasználásának vizsgálata, vagyonfelhasználással való elszámolás során (3. /1/ e). Az iskolában nyilatkozattételre kötelezettek: Igazgató Igazgatóhelyettes Gazdasági vezető Gyakorlatioktatás-vezető Gyakorlatioktatás-vezető helyettes Tanműhelyvezető Gondnok 4. A kéthavi teljesítményértékelés és túlóra-elszámolás helyi sajátosságai A törvényi előírásoknak megfelelően a KetEx Pro program felhasználásával történik. Menete: - Pedagógus munkaidő-beosztás elkészítése. - Pedagógus órarendjének elkészítése. - Munkaidő-beosztás és órarend összehangolása. - A pedagógusok nyomtatott formában megkapják a munkaidő-beosztást és a kéthavi órarendet. - Egy külön nyomtatványon a pedagógusok bejelölik a megtartott órákat, foglalkozásokat. - A kijelölt vezetők ellenőrzik a naplók és egyéb adatok alapján a pedagógusok nyomtatványán szereplő adatok helyességét. - Az ellenőrzést követően történik a pénzügyi elszámolás. 14

18 VI. Az iskola közösségei és ezek belső kapcsolatrendszere 1. Az iskolai alkalmazottak közössége, nevelőtestület, szakmai munkaközösségek a/ Az iskola dolgozói Az iskola dolgozóit, a magasabb jogszabályok előírásai és a fenntartó engedélyezése alapján megállapított munkakörökre, az iskola igazgatója alkalmazza. Az iskola dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik. b/ Nevelőtestület A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, az iskola gazdasági vezetője, valamint az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű dolgozók. A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott döntési jogkörökkel rendelkezik. A nevelőtestület véleményét ki kell kérni a magasabb jogszabályokban megfogalmazott esetekben. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezletet tartja: - tanévnyitó értekezlet, - tanévzáró értekezlet, - félévi és év végi osztályozó értekezlet, - kettő alkalommal nevelési értekezlet, - feladattól függően munkaértekezlet. Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület tagjainak 50 %-a kéri, illetve ha az iskola igazgatója vagy vezetősége ezt indokoltnak tartja. A magasabb jogszabályokban megfogalmazottak szerint: - a nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint 50 %-a jelen van, - a nevelőtestület döntéseit a testületi létszám 50 %-a + 1 fő többséggel hozza. A nevelőtestület személyi kérdésekben - a nevelőtestület többségének kérésére - titkos szavazással is dönthet. A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet kell vezetni. 15

19 A tantestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni akkor, ha az aktuális feladatok miatt csak a tantestület egy része (többnyire az azonos beosztásban dolgozók) vesznek részt egy-egy értekezleten. Ilyen értekezlet lehet: - egy osztályban tanító nevelők értekezlete, - felnőtt tagozat nevelőinek értekezlete, - gyakorlati oktatók értekezlete. c/ Nevelők szakmai munkaközösségei A szakmai munkaközösségek feladatai - a munkaközösséghez tartozó tagok pedagógiai és szakmai munkájának összehangolása - a nevelési és pedagógiai program egységes értelmezése és végrehajtása - szakmai, módszertani kérdésekben segítség adása az intézményben folyó nevelő és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, értékeléséhez, ellenőrzéséhez és fejlesztéséhez - gondoskodás a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak szakmai segítéséről, különösen a fiatal, pályakezdő kollégák munkájának segítése - a munkaközösség működési rendjének meghatározása, munkatervének elkészítése - döntés a munkaközösség területén a nevelőtestület által átruházott kérdésekről - döntés a munkaközösség területén a továbbképzési programokról - a munkaközösség területén az intézményben folyó pedagógiai munka eredményességének véleményezése, javaslattevés ennek továbbfejlesztésére - a munkaközösség területét érintően a nevelési, pedagógiai program véleményezése - helyi tanterv kidolgozása - taneszközök, tankönyvek, segédkönyvek, tanulmányi segédletek kiválasztása - tanmenetek elkészítése, egyeztetése - korrepetálási, szakköri igények felmérése, egyeztetése - egységes javító-, pót- és osztályozóvizsga tételek elkészítése - módszertani eljárások fejlesztése - szaktanterem felszereléseinek fejlesztése, dekoráció elkészítése - tanulmányi versenyekkel kapcsolatos szervezési, felkészítési feladatok ellátása - munkaterv alapján részt vesz az intézményben folyó szakmai munka belső ellenőrzésében - pedagógus teljesítmény-értékelési rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában - rendszeresen konzultál az iskolavezetéssel a munkaközösség-vezető, és negyedévente beszámol a végzett munkáról - a munkaközösség kísérje figyelemmel a gyakornokok munkáját támogató szakmai vezetők munkáját, segítse a gyakornokok beilleszkedését - a munkaközösség vezetője szakmai ellenőrző munkát, óralátogatásokat végez, tapasztalatairól beszámol az intézményvezetőnek A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartási rendszere - oktatástechnikai eszközigény összeállítása előtt egyeztetés - oktatástechnikai eszközök használatának összehangolása - tankönyvrendelés során egyeztetés - tantárgyfelosztás készítésekor együttműködés 16

20 - belső és külső továbbképzések egyeztetése, összehangolása - tanulmányi versenyekre szervezés, jelentkezés egyeztetése - szakmai együttműködés a közismereti munkaközösségek között, különösen a különböző műveltségi területeken belül a tantárgyak közötti koncentrációk megvalósítása érdekében - szakmai együttműködés a szakképzési munkaközösségek között - szakmai együttműködés a közismereti és a szakképzési munkaközösségek között, az alapozó tárgyak és szakmai tárgyak közötti koncentrációk megvalósítása érdekében Az iskolában működő munkaközösségek speciális feladatai, együttműködése, kapcsolattartási rendszere Magyar munkaközösség: - év eleji felmérők elkészítése, értékelése a 9. évfolyamon - érettségi tételek elkészítése - részvétel tanfolyamokon, előadásokon - felkészítés a kompetenciamérésre - színház, mozi, múzeumlátogatás szervezése - az osztályfőnöki munkaközösséggel folyamatos kapcsolattartás: az esztétikai nevelés keretében múzeumlátogatások, színházi előadások, mozifilmek megtekintésére szervezés Angol nyelvi munkaközösség: - egységes érettségi és más vizsgakövetelmények és feladatok kidolgozása - tankönyvválasztási elvek meghatározása és egységes/közös tankönyvválasztás - szoros szakmai együttműködés a magyar, a földrajz, illetve a más idegennyelvi munkaközösségekkel az egymáshoz közel álló ismeretek (nyelvtani kategóriák, országismeret) feldolgozásának és közvetítésének céljából - a szakképző osztályokban a szakmai idegennyelv tanításához egyeztetés, konzultáció, igényfelmérés a szakmai munkaközösségekkel Német nyelvi munkaközösség: - egységes érettségi vizsgakövetelmények kidolgozása - idegen nyelvű könyvtárfejlesztés - német nyelvi versenyekre felkészítés, háziversenyek szervezése - audiovizuális tananyagfejlesztés - kapcsolat a magyar nyelvi munkaközösséggel (anyanyelvi szófordulatok helyes értelmezése és fordítása németre) - kapcsolat az angol nyelvi munkaközösséggel (angol nyelvű kifejezések értelmezése a németben, angol nyelvű kifejezések kiejtése és helyesírása) - kapcsolat a földrajz munkaközösséggel (geoföldrajzi tudnivalók Németországról, Ausztriáról és Svájcról) Matematika-fizika munkaközösség: - év eleji felmérések matematikából a 9. osztályokban 17

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009.

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009. A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰ KÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 I. Bevezet ő rendelkezések A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA

I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAK- KÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAK- KÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE,

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013

Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013 META-Don Bosco Szakközépiskola SZMSZ 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT iktatószám: 228-12 /2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. november I. Bevezetés... 4 1. A SZMSZ célja, tartalma... 4 2. Jogszabályi háttér... 4 3. Az SZMSZ hatálya... 5 II. Intézményi alapadatok...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Kelt: Eger, 2013. március 27. Összeállította: az iskola vezetése Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.)

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március OM azonosító: 200931 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető 1.Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3. Az SZMSZ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat , Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete 1 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. 45/1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...

Részletesebben

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 2 Tartalom AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

Mikszáth Kálmán Líceum

Mikszáth Kálmán Líceum Mikszáth Kálmán Líceum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: 2013. szeptember 10. PH.. Herczegné Varga Ilona igazgató 2013 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 4 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Tatabánya 2008 Tartalom I. BEVEZETÉS

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kovács Pál Gimnázium A Kovács Pál Gimnázium tantestülete 2013.március 25-én megtárgyalta és elfogadta. Megvitatták: A tantestület A tanulók közösségei A Szülői Munkaközösség 1 TARTALOMJEGYZÉK A Kovács

Részletesebben

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalom I. Bevezetés... 5 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 2. Az SZMSZ hatálya... 5 II. Intézményi alapadatok... 5 1. Intézményi

Részletesebben

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT B U D A P E S T S Z I N A P S Z I S S Z A K K É P Z Ő I S K O L A 2012. szeptember 1. 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA,

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA A Nebuló Általános Iskola alapítványi fenntartású alapfokú intézmény, a város oktatási palettájának színesítésére. Gyermekközpontú pozitív megerősítéssel nevel,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat. Sopron

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat. Sopron Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat Sopron 2013 Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja...

Részletesebben