INTEGRÁCIÓS PROGRAM A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK FEJLESZTÉSÉRE 2010/2011 SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTEGRÁCIÓS PROGRAM A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK FEJLESZTÉSÉRE 2010/2011 SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA"

Átírás

1 INTEGRÁCIÓS PROGRAM A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK FEJLESZTÉSÉRE 2010/2011 SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Készítette: Rostáné Baráth Edit munkaközösség-vezető

2 A hátrányos helyzetű tanulók integrációs- és képességkibontakoztató felkészítésének pedagógiai rendszere A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet kiegészült két olyan új oktatási-szervezési formával, amely normatíva biztosításával ösztönzi a hátrányos helyzetű tanulók integrált keretek között megvalósuló a szociális helyzetből és a képességek fejlettségéből eredő hátrányok ellensúlyozását célzó iskolai nevelésénekoktatásának megszervezését. A rendelet előírja, hogy a résztvevő tanulók nevelése és oktatása, tudásának értékelése a közoktatási törvény 95. -a (1) bekezdésének i) pontja alapján kiadott pedagógiai rendszer alkalmazásával történik. A törvény szerint a pedagógiai rendszer részét képezi a tanterv, a ráépülő tanítást-tanulást segítő és értékelő eszközrendszer, a gyakorlati alkalmazást lehetővé tevő, illetve segítő akkreditált pedagógusképzési és továbbképzési kínálat, valamint a pedagógiai szakmai szolgáltató tevékenység. A kiadott integrációs felkészítés pedagógiai rendszere az iskolák életébe egy speciális szempontot, az együttnevelés szempontját emeli be, amely átstrukturálja a pedagógiai rendszer fogalmának hagyományos kereteit. Az integrációs felkészítés pedagógiai rendszere kinyilvánítja az egyéni különbségekre alapozott nevelés kialakításának szükségességét. Kiindulópontja, hogy a tanulók közti különbségek rendkívül sokfélék, nem korlátozhatók valamely tantárgyban elért iskolai eredményekben megmutatkozó különbségekre. A differenciálás nem azonosítható a felzárkóztatással és a tehetségneveléssel, hanem mindenki számára a saját komplex személyiségstruktúrájának leginkább megfelelő, számára optimális fejlesztés biztosítását jelenti, figyelembe véve előzetes tudását, annak gyengébb és erősebb területeit, a tanuló igényeit, törekvéseit, érdeklődését, személyiségének rá jellemző vonásait, speciális erősségeit és gyengeségeit. A nevelés, az oktatás igazodik a gyermekhez, s ez azt jelenti, hogy igazodik ahhoz a közeghez, amelynek a gyermek részese. 2

3 A Szent István Általános Iskola integrációs felkészítésének pedagógiai rendszere a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. pontja alapján I. Integrációs stratégia kialakítása Intézményünk a 2006/2007-es tanévben alakította ki integrációs stratégiáját és vezette be felmenő rendszerben az 1. és 5. évfolyamokon Helyzetelemzés Települési környezet A helyzetelemzés feltárja, hogy városunk népessége az országosnak megfelelően csökkenő tendenciát mutat. Kevés a születések száma (ez az iskolába beiratkozó gyereklétszámon is észre vehető), a város lélekszámát tekintve öregedő képet mutat. A városban bizonytalanok a munkahelyek, ezért tapasztalható elvándorlás a környék kisebb településeire. Iskolánk a város csúcsi körzetében található, ahol magas arányú a hátrányos helyzetű családok száma. A város segélyezési térképén ez a körzet az elsők között szerepel. Egyre többen veszik igénybe a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást jövedelem kiegészítésként. A nagyon alacsony jövedelemből élők szinte minden olyan lehetőséget felderítenek és igénybe vesznek, amelyek részükre jár vagy adható. Intézményi környezet Az intézmény tanulóinak mintegy fele Vásárhely Csúcs városrészének, Tabánnak illetve a Béke-telepnek lakója. Sokuk valamilyen szempontból hátrányos helyzetű, munkanélküli szülők, alacsony jövedelmű vagy sokgyerekes családok gyermekei. Az itt élők többségében kétkezi munkások, kisebb részben alkalmazottak, s elenyésző számban értelmiségi szülők. Az intézményi átszervezések során módosult az iskola beiskolázási körzete, ennek következtében a cigánytelep, illetve a szociális bérlakások (Tabán városrész) egy részének tanulói az intézmény vonzáskörzetébe kerültek. Az átszervezés során bezárásra került Szántó Kovács János Általános Iskola tanulói (akik iskolánkban folytatják tanulmányaikat) közül sokan halmozottan hátrányos helyzetű családból érkeznek.. A szociális háttér romlása során számolnunk kellett annak negatív hatásaival, mely be is következett, s az alábbiakban összegezhető: A munkanélküliség pszichikai hatásai megmutatkoznak a szülők magatartásában. Sokuknak éppen alacsony iskolázottsága miatt reménye sem lehet arra, hogy munkahelyet találjon magának. Elkeseredett, meghasonlott emberekké váltak. Ezekből a családokból kerülnek ki a most már nem hátrányos helyzetű, hanem veszélyeztetett gyermekek. A megélhetéssel küzdő, de talpon maradt családok egyre kevesebb kulturális hátteret képesek biztosítani gyermekeik számára. Kevesebb a könyvek, az újságok száma, s a 3

4 szórakozás egyetlen forrásává a televízió vált. Elmaradnak az élményt adó kirándulások, a családi összetartást erősítő nyaralások. Személyi feltételek A feladatok megvalósításához a várható tanulócsoportok és tanulólétszám alakulását is figyelembe véve a személyi feltételek adottak. A képesítési előírásoknak a tantestület tagjai megfelelnek, a szakos ellátottság 100 %-os. Tantestületünk fő erénye a szakmai igényesség, a hivatásszeretet. Ennek legfőbb bizonyítéka a tanulócsoportra, a tanulók egyéni képességére tervezett tanítási óra, mely akkor sikeres, ha színességével, változatosságával úgy hat a gyerekekre, hogy észrevétlenül tanulnak, fejlődnek képességeik, készségeik. Az élethosszig tartó tanulási igény jellemez bennünket. Ma már természetes szándék, hogy minden pedagógus szakjának ismeretanyagát megújítsa vagy módszertani ismereteit gyarapítsa. Munkánk során szükség van új területek meghódítására is, úgymint az IKT eszközök-, a differenciált- és csoportos munkavégzés-, a kooperatív technikák-, a projekt módszer alkalmazása, a NAT műveltségi területei, a modulok, a tanítás tanítása, valamint az eltérő képességű gyerekek fejlesztése (beszédhiba, részképességek hiánya), a mérés-értékelés tudományának elsajátítása július hónapban a város közoktatási intézményeinek átszervezésével párhuzamosan a tantestület szinte 100 %-a (29 fő) IPR tréningen vett részt, mely a módszertani kultúra gazdagodását, a rendszer mélyebb megismerését hozta. További módszertani továbbképzéseken vett részt a teljes tantestület a 2007/2008-as tanév során a HEFOP 2.1.5/b. városi pályázat keretében. A 2009/2010-es tanévben a TÁMOP sz. pályázattal megkezdődött a kompetencia alapú oktatás bevezetése iskolánkban a matematika- (1. évfolyam), szövegértés-szövegalkotás- (3. a, 7.a, 7.b) és a szociális kompetencia területen (7. a osztályfőnöki óra keretében). A pályázat során a tantestület valamennyi tagja részesült módszertani megújulását elmélyítő továbbképzésben. A célcsoportokban tevékenykedő megvalósító kollégák 4X30 órás képzésben vettek részt (8 fő). A Hatékony iskolát mindenkinek! Integrált nevelés az óvodai és az iskolai gyakorlatban c. továbbképzésen 8 fő, az Asszertív és erőszakmentes kommunikáció képzésen 20 fő, A tanulás tanulása képzésen 7 fő szerzett tanúsítványt. Összesen 82 tanúsítványt szereztünk meg. A pályázat lehetővé tette számunkra, hogy új módszertani elemeket próbáljunk ki oktató-nevelő munkánkban. Alsó tagozaton a 3 hetet meghaladó projektet, felső tagozaton a tantárgytömbösítést, a témahetet (5. évfolyam) és az erdei iskolai programot (7. évfolyam). Módosított Pedagógiai Programunk tartalmazza a kompetencia alapú oktatás bevezetési ütemtervét, a programelemek fenntarthatóságát. A TÁMOP Együtt, hogy jobb legyen c. pályázat lehetővé teszi a kettős mentorálás bevezetését az óvoda-iskola, valamint az általános iskola-középiskola között, az intézmények közötti hospitációt, tanulás módszertani képzésen való részvételt. 4

5 A 2010/2011-es tanévtől referencia intézménnyé váltunk Zöld tanteremben tanösvényprogrammal és a Mindennapos testnevelés és a sportiskolai gyakorlat szakterületen. Tárgyi feltételek Két intézmény összevonásával alakult ki az iskola jelenlegi profilja (2001-ben), éppen ezért jellemző tárgyi feltételeiben is a széttagoltság, hiszen az épületek megmaradtak. Pedagógiai szempontok döntötték el, hogyan helyezzük el az osztályokat. A Szent István utcán tanulnak a felső tagozatosok, a Szent István téren az alsósok. Az intézmény 2 tornateremmel és 2 tornaszobával rendelkezik, így biztosítani tudja az emelt szintű testi neveléshez, a csoportbontáshoz a feltételeket. A felszerelések, a berendezések, a szemléltető eszközök beszerzése folyamatos. Forrása: pályázat, eszközfejlesztési normatíva. Az integráció szempontjai A 2007/2008-as tanévtől a törvényi előírásoknak megfelelően a jegyzőnek önkéntesen benyújtható nyilatkozatok alapján kerülnek a tanulók az intézményi IPR rendszerbe a törvényi módosításnak megfelelően felmenő rendszer nélkül. A nyilatkozat a kiegészítő családi pótlékra jogosuló gyermekek szüleinek iskolai végzettségéről kér adatot, melynek benyújtása után a jegyző közli ki az intézménnyel a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók névsorát. Osztályonkénti, évfolyamonkénti, illetve iskolai szintű összegzés készül arányok kimutatásával Az intézmény vezetője az osztályba soroláskor a speciális tanulási-, magatartási-, beilleszkedési problémák figyelembevételével a felmérés adatait figyelembe veszi, a rendelet előírásainak megfelelően Célrendszer megfogalmazása (elvárható eredmények): A tanulók elemi műveltségbeli és munkakultúrájának megalapozása. Szociális hátrányok enyhítése, kulturális hiányosságok pótlása. Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása, a lemorzsolódás csökkentése, kiküszöbölése, tehetséggondozás komplex személyiségfejlesztő programok, a művészeti oktatás segítségével. Mentori rendszer kialakításával támogatjuk a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulását, pályaválasztásukat segítő programok alkalmazásán keresztül. Ehhez kapcsolódva is kiemelkedő feladat a pályázati források kiaknázása (Útravaló Ösztöndíjprogram, Arany János Tehetséggondozó Program, stb.). Kapcsolatfelvétel olyan IPR-t működtető iskolával, iskolákkal, amelyek segítségével lehetőség nyílik a horizontális szakmai hospitációra, a Jó gyakorlatok megismerésére és helyi adaptációjára. Bekapcsolódunk a 2007/2008-as tanévtől működő városi IPR műhely munkájába. 5

6 Személyiségfejlesztés, közösségfejlesztés: a tanulók toleranciaképességének, a kisebbség és többség, a másság elfogadása gyakorlatának kialakítása, közéletiségre nevelés. Társadalmi beilleszkedés, integrálódás iránti motiváció erősítése, fenntartása. Továbbtanulási mutatók javítása (az érettségit adó intézményekben továbbtanulók arányának növekedése). Pozitív életmódmodell nyújtása, egészséges életmód kialakítása, a testi-lelki egészség, mint érték elismertetése. Pályaorientációs tevékenység. Az iskola párbeszédet alakít ki a programban részt vevő szülőkkel, partnereivel. Kompetencia-alapú értékelési rendszer kerül kidolgozásra. A multikultúrális tartalmak beépülnek a nevelés-oktatás helyi programjaiba, rendszerébe. Ezek eredményeként: Nő az évfolyamvesztés nélkül továbbhaladó hátrányos helyzetű tanulók száma, nő a továbbtanuló hátrányos helyzetű tanulók száma, ezen belül az érettségit adó továbbtanulási irányt választók aránya. Az iskola működési területe Iskolánk az alapító okiratban rögzítettek alapján integráltan oktatja az ép intellektusú sajátos nevelési igényű, pszichés fejlődési zavara miatt tanulásban tartósan akadályozott tanulókat, illetve integrációs felkészítést szervez. 2. Az iskolába való bekerülés előkészítése Integrációs pedagógiai rendszerünk tartalmazza, és ez által biztosítja: az óvodából az iskolába való átmenet segítését heterogén osztályok kialakítását a jogszabályoknak megfelelően. 3. Együttműködések - partnerségi kapcsolatok kialakítása A rendszer hatékony és eredményes működése érdekében együttműködési megállapodásokat hoztunk létre a következő partnerekkel: 1) Szülői házzal 2) Gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal 3) Szakmai és szakszolgálatokkal 4) Középfokú oktatási intézményekkel 5) Kisebbségi önkormányzattal 6) Civil szervezetekkel 6

7 II. A tanítást-tanulást segítő eszközrendszer elemei 1. A kulcskompetenciákat fejlesztő programelemek közül a következő elemek kerültek beépítésre az intézményi IPR programba: 1.1. Az önálló tanulást segítő fejlesztés A tanulási és magatartási zavarok kialakulását megelőző programok 1.2. Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése Tantárgyi képességfejlesztő programok Kommunikációs képességeket fejlesztő programok 1.3. Szociális kompetenciák fejlesztése Közösségfejlesztő, közösségépítő programok Mentálhigiénés programok 2. Az integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek közül a következő elemek kerültek beépítésre: mentori rendszer működtetése művészeti körök (tanuló által választott lehetőségként) együttműködés a HEFOP /b pályázat keretében megalakuló helyi tanodával 3. Az integrációt elősegítő módszertani elemek: Kooperatív tanulásszervezés Projektmódszer alkalmazása Egyéni haladási ütemét segítő differenciált tanulásszervezés Drámapedagógia 4. Műhelymunka tanári együttműködés formái: Értékelő esetmegbeszélések Hospitálásra épülő együttműködés 5. A háromhavonta kötelező kompetenciaalapú értékelési rendszer eszközei: Szöveges értékelés árnyalt értékelés, egyéni fejlődési napló 6. Multikulturális tartalmak Multikulturális tartalmak megjelenítése a különböző tantárgyakban 7. A továbbhaladás feltételeinek biztosítása Pályaorientáció 7

8 III. Várható eredmények, az ellenőrzés szempontjai A hátrányos helyzetű tanulók aránya iskolánkban megfelel a jogszabályban előírtaknak. Azt integráció tartósan képes a különböző háttérrel és eltérő fejlettséggel rendelkező tanulók együttnevelésére. A multikulturális tartalmak beépültek a helyi tantervbe. Az integrációs pedagógiai rendszer kiépülése párbeszédet alakít ki minden szülővel. Tanári együttműködésre épülő értékelési rendszer épül ki. Ezek eredményeként: Nő az évfolyamvesztés nélkül továbbhaladó hátrányos helyzetű tanulók száma. Csökken az iskolánkban a tankötelezettségikor határa előtt az iskolai rendszerből kikerülők száma. Nő az érettségit adó iskolákban továbbtanulók aránya. Javulnak a kompetenciamérések eredményei. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók fejlesztése A jegyzőnek benyújtott szülői nyilatkozatok alapján intézményünk integrációs pedagógiai rendszerébe bekerült halmozottan hátrányos helyzetű tanulók a 2007/2008-as tanévtől kiemelt gondoskodásban részesülnek a fejlesztő pedagógusok, a mentor tanárok és az ifjúságvédelmi felelős közreműködésével. Feladataikat a munkaköri leírásuk és az iskolai alapdokumentumok, kiemelten az intézményi Integrációs Pedagógiai Rendszer szerint látják el. 1. A 2010/2011-es tanévben 6 fő pedagógus 34 órában lát el fejlesztői tevékenységet a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók körében. Munkájuk során általános képesség fejlesztést, tantárgyi felzárkóztatást és személyiség fejlesztő feladatokat végeznek az alsó tagozaton: Csonkáné Détár Ágnes differenciáló (fejlesztő) szakképesítéssel rendelkező tanító heti 6 órában fejleszt az 1. évfolyamon, Tatár Krisztina differenciáló (fejlesztő) szakképesítéssel rendelkező tanító heti 6 órában fejleszt a 2. évfolyamon, Markó Andrea tanító heti 2 órában fejleszti a 3. b. osztályos tanulókat, Rostáné Baráth Edit differenciáló (fejlesztő) szakképesítéssel rendelkező tanító heti 4 órában fejleszt a 4. évfolyamon, Gardiné Fülöp Ildikó beszédfejlesztő szakképesítéssel rendelkező tanító heti 7 órában fejleszti a 3. a osztályos tanulókat, valamint anyanyelvi felzárkóztatást végez az alsó tagozatos tanulók körében. 8

9 Angyal Mónika tanító, gyógypedagógus, differenciáló (fejlesztő) szakpedagógus 9 órában fejleszti a felső tagozatosokat. Kompetencia alapú tantárgyi felzárkóztatást, tehetséggondozást és pályaválasztást elősegítő foglalkozásokat tart. 2. A mentori feladatokat az osztályfőnökök látják el. 3. Az ifjúságvédelmi felelősi tevékenységet Karadag Diána végzi heti 20 órában. 4. Az integrációs munkaközösség vezetője Rostáné Baráth Edit tanító, differenciáló (fejlesztő) szakpedagógus tanító. Az integrációs pedagógiai rendszer fejlesztő pedagógusa Munkája elsősorban de nem kizárólag a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók fejlesztésére irányul. Feladatai a munkaköri leírás szerint: Éves munkaterv készítése Órarend összeállítása Foglalkozási napló és egyéni haladási napló vezetése Folyamatos kapcsolattartás a tanulóval és azok szüleivel, az érintett pedagógusokkal, szükség szerint az ifjúságvédelmi felelőssel, illetve a szakszolgálatok szakembereivel Szakmai tanácsadás a szülőknek, pedagógusoknak A tanulók bemeneti mérésének elvégzése, értékelése, dokumentálása Háromhavonta egyéni fejlesztési terv készítése a tanulókról. Az ehhez szükséges mérési anyagok, dokumentumok elkészítése Osztályonként, tanulócsoportonként a fejlesztési területek meghatározása, a tanítóval, szaktanárral a tanórai munka megtervezése Duál óravezetés megvalósítása a differenciált képességfejlesztés érdekében, egyéni, kiscsoportos, kooperatív tanulásszervezésben való együttműködés Szükség szerint tanórán kívüli foglalkozások keretében az alapkompetenciák fejlesztése Közreműködés a háromhavonta kötelező szöveges értékelés előkészítésében, a szülői megbeszéléseken Az elvégzett munkáról félévkor és év végén beszámoló készítése Lehetőség szerinti óralátogatások a tanulók megfigyelése érdekében, családlátogatásokon való részvétel a pedagógusokkal A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és családjuk adatainak és az információk bizalmas kezelése 9

10 A tanulók emberi méltóságának és jogainak tiszteletben tartása A teljes munkaidő tanítási órákkal le nem kötött részében munkaköri feladatként a munkáltató utasítása alapján a nevelő és oktató munkával összefüggő egyéb feladatok ellátása Az integrációs pedagógiai rendszer mentor tanára A mentori feladatokat az osztályfőnökök látják el. A mentor tanár feladata a munkaköri leírás szerint: A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók családi-szociális hátterének feltérképezése Egyéni adatlap vezetése a tanulóról Dokumentációs feladatok elvégzése Nyomon követi a tanuló tanulmányi teljesítését, szabadidős tevékenységét, magatartását és szorgalmát Figyelemmel kíséri, és szükség szerint koordinálja a tanuló személyiségfejlődését szolgáló, integrációját segítő tevékenységformákat Folyamatos kapcsolatot tart fenn a tanuló szüleivel, az érintett pedagógusokkal, fejlesztő pedagógussal, ifjúságvédelmi felelőssel, illetve a szakszolgálatok szakembereivel Elkészíti a 3 havonta kötelező szöveges értékelést a gyermekkel foglalkozó szakemberek (írásos) véleménye alapján (november, február, május hónapban) Megszervezi a szülőkkel való konzultációt legalább 3 havonta Támogatja a tanulók ösztöndíj- és egyéb pályázatokon való részvételét Szorgalmazza a 8. osztályosok érettségit adó középiskolában való továbbtanulását Lehetőség szerint óralátogatásokon, családlátogatásokon vesz részt A tanuló felzárkóztatását, tantárgyi felkészítését, korrepetálását végzi, vagy szervezi A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és családjuk adatait, a birtokába jutott információkat titkosan és bizalmasan kezeli A tanulók emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja 10

11 Mentor tanárok a 2010/2011-es tanévben Osztály Mentor neve HHH tanulók száma 1. a Sztupovszky Andrea 4 1. b Tatár Krisztina 5 2. a Csonkáné Détár Ágnes 2 2. b Dr Farkasné Tóth Ilona 5 3. a Gardiné Fülöp Ildikó 5 3. b Rostáné Baráth Edit 6 4. a Vargáné Rózsa Klára 3 4. b S. Nagy Ildikó 9 5. a Szűcsné Bátori Klára 1 5. b Walterné Böngyik Terézia 4 6. a Béresné Kotymán Erzsébet 4 6. b Béres Csaba 6 7. a Szabóné Tanács Valéria 6 7. b Béleczkiné Tatár Katalin 6 8. a Horváth Ádám 5 8. b Szappanos Zoltán 6 Összesen: 77 A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma alsó tagozaton 39 fő, a felső tagozaton 38 fő. Igazgatói döntés alapján osztályonként +1 fő került be az intézmény Integrációs Pedagógiai Rendszerébe. Integrációs munkaterv a 2010/2011-es tanévre Hónap Szeptember Feladat A hhh tanulók listájának összeállítása a jegyzői jelentés alapján Az osztályok, évfolyamok, iskola hhh tanulói arányainak kimutatása a törvényi előírásoknak megfelelően Integrációs munkaterv elkészítése A fejlesztő pedagógus órarendjének elkészítése A tantestület tájékoztatása az integrációval kapcsolatos feladatokról A fejlesztő pedagógusi és mentorálási dokumentáció elkészítése Mentori tájékoztató a mentorálási napló és az egyéni fejlődési napló vezetéséről A szülők tájékoztatása a fejlesztői és mentori munka beindításáról 11

12 A fejlesztő pedagógusi és mentorálási munka beindítása A tanulók bemeneti mérésének elkészítése (1. osztályban DIFER, a többi osztályban matematika-szövegértés mérések, szükség esetén diagnosztikus mérés) A mérések értékelése, dokumentálása Egyéni fejlesztési terv elkészítése (fejlesztő pedagógus) Október Alapkompetenciák fejlesztése, felzárkóztató munka, személyiségfejlesztés Mentorálás, DARTKE mentorprogtam hallgatóinak bevonása az intézményi integrációs tevékenységekbe. November Az első árnyalt szöveges értékelés elkészítése A háromhavonta kötelező első szülői megbeszélés lebonyolítása Célok, feladatok kitűzése a következő időszakra December Egyéni fejlesztési tervek felülvizsgálata, korrigálása (fejlesztő pedagógus) Mentorálás Január Alapkompetenciák fejlesztése, felzárkóztató munka, személyiségfejlesztés Mentorálás, kettős mentorálás Az első félév integrációs munkájának értékelése Február A második árnyalt szöveges értékelés elkészítése A háromhavonta kötelező második szülői megbeszélés lebonyolítása Célok, feladatok kitűzése a következő időszakra Mentorálás, kettős mentorálás Március Április Egyéni fejlesztési tervek felülvizsgálata, korrigálása (fejlesztő pedagógus) Mentorálás, kettős mentorálás Alapkompetenciák fejlesztése, felzárkóztató munka, személyiségfejlesztés Mentorálás, kettős mentorálás 12

13 Május A harmadik árnyalt szöveges értékelés elkészítése A háromhavonta kötelező harmadik szülői megbeszélés lebonyolítása Célok, feladatok kitűzése a tanév végéig Mentorálás, kettős mentorálás Június Az integrációs dokumentációk lezárása, leadása Az integrációs munka értékelése a tanévzáró értekezleten Tanév végén a következő mellékletek képezik a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók intézményi dokumentációját: 1. Tájékoztató levél a szülőknek 2. Kimutatás a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányairól 3. A fejlesztő pedagógus órarendje 4. A fejlesztő pedagógus által vezetett dokumentumok Tanulói lap Fejlesztő foglalkozások nyilvántartása Haladási napló Egyéni fejlesztési terv Háromhavonta történő értékelés a fejlesztő munkáról november Háromhavonta történő értékelés a fejlesztő munkáról február Háromhavonta történő értékelés a fejlesztő munkáról május 5. A mentorok által vezetett dokumentumok - Egyéni fejlődési napló Adatlap Mentorálási napló Feljegyzések az egyéni mentorálásról havi lebontásban Találkozások a szülőkkel Feljegyzések az osztályban tanító nevelőkkel folytatott konzultációkról Háromhavonta történő mentori értékelés november Háromhavonta történő mentori értékelés február Háromhavonta történő mentori értékelés május Szabadidős programok, tevékenységek naplója 13

Oklevél érvénytelenítése

Oklevél érvénytelenítése 1250 OKTATÁSI KÖZLÖNY 11. szám Oklevél érvénytelenítése Pásztor Róbert Krisztián Miskolc, 1978. január 2. Törzskönyvi száma: GL-XVI-172/2001. A gépészmérnök végzettséget tanúsító fõiskolai oklevél, melyet

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Integrációs Program Ütemterve. 2014/2015 tanév

Integrációs Program Ütemterve. 2014/2015 tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Tel: 7 Tel: 74/496-782 e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu Integrációs Program Ütemterve 2014/2015 tanév Készítette: Ősze Józsefné

Részletesebben

Integrációs stratégia. 2010/2011-es tanévre

Integrációs stratégia. 2010/2011-es tanévre Integrációs stratégia 2010/2011-es tanévre Szikszai György Református Általános Iskola OM: 102612 6900 Makó, Szikszai u. 4. Tel./Fax: 06-62-212-782 E-mail: szikszaigy.hu Internet: www.szikszaigy.hu 1 Tartalom

Részletesebben

Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda

Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2011. Készült az intézmény adatszolgáltatása alapján a 2010/2011-es tanév október 01-i statisztikai adatai felhasználásával.

Részletesebben

KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM

KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM A GYŐRI KAPUI TAGISKOLÁBAN I. Az alkalmazás feltételei I. 1. Integrációs stratégia kialakítása: I. 1. 1. Általános helyzetelemzés Városunkban a kohászat megszűnése

Részletesebben

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja Baja, 2010. BEVEZETŐ Az iskola ünnepélyes megnyitására 1904. február 24-én került sor, a várostól e célra kapott 46 kh-on. Az iskola céljaira

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV Bátai Hunyadi János Általános Iskola 7149 BÁTA, Fő u. 174. : 74/ 490-581, 590-005, 30/2174881 Fax: 74/490-581 e-mail: bata.iskola@gmail.com, KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

Részletesebben

A CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA TANULÓINAK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAPOTFELMÉRÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE

A CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA TANULÓINAK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAPOTFELMÉRÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE A CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA TANULÓINAK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAPOTFELMÉRÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS és SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA (kivonat) I. Az intézmény

Részletesebben

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGYEK 2014 T A R T A L O M INTÉZMÉNYI ADATOK 6 BEVEZETÉS 6 1. A program módosítás indokolása 6 2. Intézményi jövőkép 7 I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

Dátum: Kiegészítés Aláírás

Dátum: Kiegészítés Aláírás Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Tel./fax: 66-493-038 E-mail: iskola.bucsa@bucsa.hu OM: 028343 BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült : 2012.08.23. 2 MINDENKI TEHETSÉGES VALAMIBEN! Isten minden kis tücskének Akad hely a kórusban. Némelyik hangja mély, a másiké magas. Megint

Részletesebben

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd. KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.hu Intézményvezető: Weszprémy Barna Gábor PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. PREAMBULUM...5 1.1. Az iskola tömör /emblémaszerű/ leírása:...5 1.2. Az iskola földrajzi működési területe...7

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENT ISTVÁN U.75. telefon /fax: 62/245-066 e-mail: iskola@szentistvanisk.hu szentistvanisk.hu

Részletesebben

A Bornemisza Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM-ja,

A Bornemisza Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM-ja, A Bornemisza Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM-ja, Az iskola dolga, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy

Részletesebben

SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS

SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS SZANY 2010. Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér Bevezetés Helyzetelemzés Célkitűzések 3. oldal

Részletesebben

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program 2013. szeptember 10. 1 2013. március 28. Még nincs igazítva 1. Az iskola nevelési programja...3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010.

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010. MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának mint intézményfenntartónak Oktatási, Kulturális és

Részletesebben

A DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKIOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A 2008-2013. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA Készítette: Dr. Kovács Péterné Szombathely, 2008. Derkovits Gyula Általános Iskola 2008. 2 1. Bevezető

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

A Pedagógiai Program rendelkezéseinek érvénybelépéséhez a fenntartóra, működtetőre többletköltség nem hárul.

A Pedagógiai Program rendelkezéseinek érvénybelépéséhez a fenntartóra, működtetőre többletköltség nem hárul. LEGITIMÁCIÓS LAP 206003 ELFOGADÓ ELFOGADÁS IDEJE NEVELŐTESTÜLET 2014.03.31. SZÜLŐI SZERVEZET 2014.03.31. DIÁKÖNKORMÁNYZAT 2014.03.21. FENNTARTÓ A Pedagógiai Program rendelkezéseinek érvénybelépéséhez a

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon / fax: (62) 241-381 e-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola INTÉZMÉNYI

Részletesebben

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Pedagógiai Program 2009

Pedagógiai Program 2009 2009 Intézmény neve: Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest, 1025 Pitypang u. 17. Tel: 325 8827, 06 309841324 www.pitypangiskola.hu OM: 034808 Készítették: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató vezetésével

Részletesebben

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhely: 1105 Budapest, Kápolna tér 4. Tagintézmény: 1101 Budapest, Üllői út 118. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 I S KOLÁNKRÓL Iskolánk,

Részletesebben