INTEGRÁCIÓS PROGRAM A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK FEJLESZTÉSÉRE 2010/2011 SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTEGRÁCIÓS PROGRAM A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK FEJLESZTÉSÉRE 2010/2011 SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA"

Átírás

1 INTEGRÁCIÓS PROGRAM A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK FEJLESZTÉSÉRE 2010/2011 SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Készítette: Rostáné Baráth Edit munkaközösség-vezető

2 A hátrányos helyzetű tanulók integrációs- és képességkibontakoztató felkészítésének pedagógiai rendszere A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet kiegészült két olyan új oktatási-szervezési formával, amely normatíva biztosításával ösztönzi a hátrányos helyzetű tanulók integrált keretek között megvalósuló a szociális helyzetből és a képességek fejlettségéből eredő hátrányok ellensúlyozását célzó iskolai nevelésénekoktatásának megszervezését. A rendelet előírja, hogy a résztvevő tanulók nevelése és oktatása, tudásának értékelése a közoktatási törvény 95. -a (1) bekezdésének i) pontja alapján kiadott pedagógiai rendszer alkalmazásával történik. A törvény szerint a pedagógiai rendszer részét képezi a tanterv, a ráépülő tanítást-tanulást segítő és értékelő eszközrendszer, a gyakorlati alkalmazást lehetővé tevő, illetve segítő akkreditált pedagógusképzési és továbbképzési kínálat, valamint a pedagógiai szakmai szolgáltató tevékenység. A kiadott integrációs felkészítés pedagógiai rendszere az iskolák életébe egy speciális szempontot, az együttnevelés szempontját emeli be, amely átstrukturálja a pedagógiai rendszer fogalmának hagyományos kereteit. Az integrációs felkészítés pedagógiai rendszere kinyilvánítja az egyéni különbségekre alapozott nevelés kialakításának szükségességét. Kiindulópontja, hogy a tanulók közti különbségek rendkívül sokfélék, nem korlátozhatók valamely tantárgyban elért iskolai eredményekben megmutatkozó különbségekre. A differenciálás nem azonosítható a felzárkóztatással és a tehetségneveléssel, hanem mindenki számára a saját komplex személyiségstruktúrájának leginkább megfelelő, számára optimális fejlesztés biztosítását jelenti, figyelembe véve előzetes tudását, annak gyengébb és erősebb területeit, a tanuló igényeit, törekvéseit, érdeklődését, személyiségének rá jellemző vonásait, speciális erősségeit és gyengeségeit. A nevelés, az oktatás igazodik a gyermekhez, s ez azt jelenti, hogy igazodik ahhoz a közeghez, amelynek a gyermek részese. 2

3 A Szent István Általános Iskola integrációs felkészítésének pedagógiai rendszere a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. pontja alapján I. Integrációs stratégia kialakítása Intézményünk a 2006/2007-es tanévben alakította ki integrációs stratégiáját és vezette be felmenő rendszerben az 1. és 5. évfolyamokon Helyzetelemzés Települési környezet A helyzetelemzés feltárja, hogy városunk népessége az országosnak megfelelően csökkenő tendenciát mutat. Kevés a születések száma (ez az iskolába beiratkozó gyereklétszámon is észre vehető), a város lélekszámát tekintve öregedő képet mutat. A városban bizonytalanok a munkahelyek, ezért tapasztalható elvándorlás a környék kisebb településeire. Iskolánk a város csúcsi körzetében található, ahol magas arányú a hátrányos helyzetű családok száma. A város segélyezési térképén ez a körzet az elsők között szerepel. Egyre többen veszik igénybe a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást jövedelem kiegészítésként. A nagyon alacsony jövedelemből élők szinte minden olyan lehetőséget felderítenek és igénybe vesznek, amelyek részükre jár vagy adható. Intézményi környezet Az intézmény tanulóinak mintegy fele Vásárhely Csúcs városrészének, Tabánnak illetve a Béke-telepnek lakója. Sokuk valamilyen szempontból hátrányos helyzetű, munkanélküli szülők, alacsony jövedelmű vagy sokgyerekes családok gyermekei. Az itt élők többségében kétkezi munkások, kisebb részben alkalmazottak, s elenyésző számban értelmiségi szülők. Az intézményi átszervezések során módosult az iskola beiskolázási körzete, ennek következtében a cigánytelep, illetve a szociális bérlakások (Tabán városrész) egy részének tanulói az intézmény vonzáskörzetébe kerültek. Az átszervezés során bezárásra került Szántó Kovács János Általános Iskola tanulói (akik iskolánkban folytatják tanulmányaikat) közül sokan halmozottan hátrányos helyzetű családból érkeznek.. A szociális háttér romlása során számolnunk kellett annak negatív hatásaival, mely be is következett, s az alábbiakban összegezhető: A munkanélküliség pszichikai hatásai megmutatkoznak a szülők magatartásában. Sokuknak éppen alacsony iskolázottsága miatt reménye sem lehet arra, hogy munkahelyet találjon magának. Elkeseredett, meghasonlott emberekké váltak. Ezekből a családokból kerülnek ki a most már nem hátrányos helyzetű, hanem veszélyeztetett gyermekek. A megélhetéssel küzdő, de talpon maradt családok egyre kevesebb kulturális hátteret képesek biztosítani gyermekeik számára. Kevesebb a könyvek, az újságok száma, s a 3

4 szórakozás egyetlen forrásává a televízió vált. Elmaradnak az élményt adó kirándulások, a családi összetartást erősítő nyaralások. Személyi feltételek A feladatok megvalósításához a várható tanulócsoportok és tanulólétszám alakulását is figyelembe véve a személyi feltételek adottak. A képesítési előírásoknak a tantestület tagjai megfelelnek, a szakos ellátottság 100 %-os. Tantestületünk fő erénye a szakmai igényesség, a hivatásszeretet. Ennek legfőbb bizonyítéka a tanulócsoportra, a tanulók egyéni képességére tervezett tanítási óra, mely akkor sikeres, ha színességével, változatosságával úgy hat a gyerekekre, hogy észrevétlenül tanulnak, fejlődnek képességeik, készségeik. Az élethosszig tartó tanulási igény jellemez bennünket. Ma már természetes szándék, hogy minden pedagógus szakjának ismeretanyagát megújítsa vagy módszertani ismereteit gyarapítsa. Munkánk során szükség van új területek meghódítására is, úgymint az IKT eszközök-, a differenciált- és csoportos munkavégzés-, a kooperatív technikák-, a projekt módszer alkalmazása, a NAT műveltségi területei, a modulok, a tanítás tanítása, valamint az eltérő képességű gyerekek fejlesztése (beszédhiba, részképességek hiánya), a mérés-értékelés tudományának elsajátítása július hónapban a város közoktatási intézményeinek átszervezésével párhuzamosan a tantestület szinte 100 %-a (29 fő) IPR tréningen vett részt, mely a módszertani kultúra gazdagodását, a rendszer mélyebb megismerését hozta. További módszertani továbbképzéseken vett részt a teljes tantestület a 2007/2008-as tanév során a HEFOP 2.1.5/b. városi pályázat keretében. A 2009/2010-es tanévben a TÁMOP sz. pályázattal megkezdődött a kompetencia alapú oktatás bevezetése iskolánkban a matematika- (1. évfolyam), szövegértés-szövegalkotás- (3. a, 7.a, 7.b) és a szociális kompetencia területen (7. a osztályfőnöki óra keretében). A pályázat során a tantestület valamennyi tagja részesült módszertani megújulását elmélyítő továbbképzésben. A célcsoportokban tevékenykedő megvalósító kollégák 4X30 órás képzésben vettek részt (8 fő). A Hatékony iskolát mindenkinek! Integrált nevelés az óvodai és az iskolai gyakorlatban c. továbbképzésen 8 fő, az Asszertív és erőszakmentes kommunikáció képzésen 20 fő, A tanulás tanulása képzésen 7 fő szerzett tanúsítványt. Összesen 82 tanúsítványt szereztünk meg. A pályázat lehetővé tette számunkra, hogy új módszertani elemeket próbáljunk ki oktató-nevelő munkánkban. Alsó tagozaton a 3 hetet meghaladó projektet, felső tagozaton a tantárgytömbösítést, a témahetet (5. évfolyam) és az erdei iskolai programot (7. évfolyam). Módosított Pedagógiai Programunk tartalmazza a kompetencia alapú oktatás bevezetési ütemtervét, a programelemek fenntarthatóságát. A TÁMOP Együtt, hogy jobb legyen c. pályázat lehetővé teszi a kettős mentorálás bevezetését az óvoda-iskola, valamint az általános iskola-középiskola között, az intézmények közötti hospitációt, tanulás módszertani képzésen való részvételt. 4

5 A 2010/2011-es tanévtől referencia intézménnyé váltunk Zöld tanteremben tanösvényprogrammal és a Mindennapos testnevelés és a sportiskolai gyakorlat szakterületen. Tárgyi feltételek Két intézmény összevonásával alakult ki az iskola jelenlegi profilja (2001-ben), éppen ezért jellemző tárgyi feltételeiben is a széttagoltság, hiszen az épületek megmaradtak. Pedagógiai szempontok döntötték el, hogyan helyezzük el az osztályokat. A Szent István utcán tanulnak a felső tagozatosok, a Szent István téren az alsósok. Az intézmény 2 tornateremmel és 2 tornaszobával rendelkezik, így biztosítani tudja az emelt szintű testi neveléshez, a csoportbontáshoz a feltételeket. A felszerelések, a berendezések, a szemléltető eszközök beszerzése folyamatos. Forrása: pályázat, eszközfejlesztési normatíva. Az integráció szempontjai A 2007/2008-as tanévtől a törvényi előírásoknak megfelelően a jegyzőnek önkéntesen benyújtható nyilatkozatok alapján kerülnek a tanulók az intézményi IPR rendszerbe a törvényi módosításnak megfelelően felmenő rendszer nélkül. A nyilatkozat a kiegészítő családi pótlékra jogosuló gyermekek szüleinek iskolai végzettségéről kér adatot, melynek benyújtása után a jegyző közli ki az intézménnyel a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók névsorát. Osztályonkénti, évfolyamonkénti, illetve iskolai szintű összegzés készül arányok kimutatásával Az intézmény vezetője az osztályba soroláskor a speciális tanulási-, magatartási-, beilleszkedési problémák figyelembevételével a felmérés adatait figyelembe veszi, a rendelet előírásainak megfelelően Célrendszer megfogalmazása (elvárható eredmények): A tanulók elemi műveltségbeli és munkakultúrájának megalapozása. Szociális hátrányok enyhítése, kulturális hiányosságok pótlása. Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása, a lemorzsolódás csökkentése, kiküszöbölése, tehetséggondozás komplex személyiségfejlesztő programok, a művészeti oktatás segítségével. Mentori rendszer kialakításával támogatjuk a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulását, pályaválasztásukat segítő programok alkalmazásán keresztül. Ehhez kapcsolódva is kiemelkedő feladat a pályázati források kiaknázása (Útravaló Ösztöndíjprogram, Arany János Tehetséggondozó Program, stb.). Kapcsolatfelvétel olyan IPR-t működtető iskolával, iskolákkal, amelyek segítségével lehetőség nyílik a horizontális szakmai hospitációra, a Jó gyakorlatok megismerésére és helyi adaptációjára. Bekapcsolódunk a 2007/2008-as tanévtől működő városi IPR műhely munkájába. 5

6 Személyiségfejlesztés, közösségfejlesztés: a tanulók toleranciaképességének, a kisebbség és többség, a másság elfogadása gyakorlatának kialakítása, közéletiségre nevelés. Társadalmi beilleszkedés, integrálódás iránti motiváció erősítése, fenntartása. Továbbtanulási mutatók javítása (az érettségit adó intézményekben továbbtanulók arányának növekedése). Pozitív életmódmodell nyújtása, egészséges életmód kialakítása, a testi-lelki egészség, mint érték elismertetése. Pályaorientációs tevékenység. Az iskola párbeszédet alakít ki a programban részt vevő szülőkkel, partnereivel. Kompetencia-alapú értékelési rendszer kerül kidolgozásra. A multikultúrális tartalmak beépülnek a nevelés-oktatás helyi programjaiba, rendszerébe. Ezek eredményeként: Nő az évfolyamvesztés nélkül továbbhaladó hátrányos helyzetű tanulók száma, nő a továbbtanuló hátrányos helyzetű tanulók száma, ezen belül az érettségit adó továbbtanulási irányt választók aránya. Az iskola működési területe Iskolánk az alapító okiratban rögzítettek alapján integráltan oktatja az ép intellektusú sajátos nevelési igényű, pszichés fejlődési zavara miatt tanulásban tartósan akadályozott tanulókat, illetve integrációs felkészítést szervez. 2. Az iskolába való bekerülés előkészítése Integrációs pedagógiai rendszerünk tartalmazza, és ez által biztosítja: az óvodából az iskolába való átmenet segítését heterogén osztályok kialakítását a jogszabályoknak megfelelően. 3. Együttműködések - partnerségi kapcsolatok kialakítása A rendszer hatékony és eredményes működése érdekében együttműködési megállapodásokat hoztunk létre a következő partnerekkel: 1) Szülői házzal 2) Gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal 3) Szakmai és szakszolgálatokkal 4) Középfokú oktatási intézményekkel 5) Kisebbségi önkormányzattal 6) Civil szervezetekkel 6

7 II. A tanítást-tanulást segítő eszközrendszer elemei 1. A kulcskompetenciákat fejlesztő programelemek közül a következő elemek kerültek beépítésre az intézményi IPR programba: 1.1. Az önálló tanulást segítő fejlesztés A tanulási és magatartási zavarok kialakulását megelőző programok 1.2. Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése Tantárgyi képességfejlesztő programok Kommunikációs képességeket fejlesztő programok 1.3. Szociális kompetenciák fejlesztése Közösségfejlesztő, közösségépítő programok Mentálhigiénés programok 2. Az integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek közül a következő elemek kerültek beépítésre: mentori rendszer működtetése művészeti körök (tanuló által választott lehetőségként) együttműködés a HEFOP /b pályázat keretében megalakuló helyi tanodával 3. Az integrációt elősegítő módszertani elemek: Kooperatív tanulásszervezés Projektmódszer alkalmazása Egyéni haladási ütemét segítő differenciált tanulásszervezés Drámapedagógia 4. Műhelymunka tanári együttműködés formái: Értékelő esetmegbeszélések Hospitálásra épülő együttműködés 5. A háromhavonta kötelező kompetenciaalapú értékelési rendszer eszközei: Szöveges értékelés árnyalt értékelés, egyéni fejlődési napló 6. Multikulturális tartalmak Multikulturális tartalmak megjelenítése a különböző tantárgyakban 7. A továbbhaladás feltételeinek biztosítása Pályaorientáció 7

8 III. Várható eredmények, az ellenőrzés szempontjai A hátrányos helyzetű tanulók aránya iskolánkban megfelel a jogszabályban előírtaknak. Azt integráció tartósan képes a különböző háttérrel és eltérő fejlettséggel rendelkező tanulók együttnevelésére. A multikulturális tartalmak beépültek a helyi tantervbe. Az integrációs pedagógiai rendszer kiépülése párbeszédet alakít ki minden szülővel. Tanári együttműködésre épülő értékelési rendszer épül ki. Ezek eredményeként: Nő az évfolyamvesztés nélkül továbbhaladó hátrányos helyzetű tanulók száma. Csökken az iskolánkban a tankötelezettségikor határa előtt az iskolai rendszerből kikerülők száma. Nő az érettségit adó iskolákban továbbtanulók aránya. Javulnak a kompetenciamérések eredményei. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók fejlesztése A jegyzőnek benyújtott szülői nyilatkozatok alapján intézményünk integrációs pedagógiai rendszerébe bekerült halmozottan hátrányos helyzetű tanulók a 2007/2008-as tanévtől kiemelt gondoskodásban részesülnek a fejlesztő pedagógusok, a mentor tanárok és az ifjúságvédelmi felelős közreműködésével. Feladataikat a munkaköri leírásuk és az iskolai alapdokumentumok, kiemelten az intézményi Integrációs Pedagógiai Rendszer szerint látják el. 1. A 2010/2011-es tanévben 6 fő pedagógus 34 órában lát el fejlesztői tevékenységet a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók körében. Munkájuk során általános képesség fejlesztést, tantárgyi felzárkóztatást és személyiség fejlesztő feladatokat végeznek az alsó tagozaton: Csonkáné Détár Ágnes differenciáló (fejlesztő) szakképesítéssel rendelkező tanító heti 6 órában fejleszt az 1. évfolyamon, Tatár Krisztina differenciáló (fejlesztő) szakképesítéssel rendelkező tanító heti 6 órában fejleszt a 2. évfolyamon, Markó Andrea tanító heti 2 órában fejleszti a 3. b. osztályos tanulókat, Rostáné Baráth Edit differenciáló (fejlesztő) szakképesítéssel rendelkező tanító heti 4 órában fejleszt a 4. évfolyamon, Gardiné Fülöp Ildikó beszédfejlesztő szakképesítéssel rendelkező tanító heti 7 órában fejleszti a 3. a osztályos tanulókat, valamint anyanyelvi felzárkóztatást végez az alsó tagozatos tanulók körében. 8

9 Angyal Mónika tanító, gyógypedagógus, differenciáló (fejlesztő) szakpedagógus 9 órában fejleszti a felső tagozatosokat. Kompetencia alapú tantárgyi felzárkóztatást, tehetséggondozást és pályaválasztást elősegítő foglalkozásokat tart. 2. A mentori feladatokat az osztályfőnökök látják el. 3. Az ifjúságvédelmi felelősi tevékenységet Karadag Diána végzi heti 20 órában. 4. Az integrációs munkaközösség vezetője Rostáné Baráth Edit tanító, differenciáló (fejlesztő) szakpedagógus tanító. Az integrációs pedagógiai rendszer fejlesztő pedagógusa Munkája elsősorban de nem kizárólag a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók fejlesztésére irányul. Feladatai a munkaköri leírás szerint: Éves munkaterv készítése Órarend összeállítása Foglalkozási napló és egyéni haladási napló vezetése Folyamatos kapcsolattartás a tanulóval és azok szüleivel, az érintett pedagógusokkal, szükség szerint az ifjúságvédelmi felelőssel, illetve a szakszolgálatok szakembereivel Szakmai tanácsadás a szülőknek, pedagógusoknak A tanulók bemeneti mérésének elvégzése, értékelése, dokumentálása Háromhavonta egyéni fejlesztési terv készítése a tanulókról. Az ehhez szükséges mérési anyagok, dokumentumok elkészítése Osztályonként, tanulócsoportonként a fejlesztési területek meghatározása, a tanítóval, szaktanárral a tanórai munka megtervezése Duál óravezetés megvalósítása a differenciált képességfejlesztés érdekében, egyéni, kiscsoportos, kooperatív tanulásszervezésben való együttműködés Szükség szerint tanórán kívüli foglalkozások keretében az alapkompetenciák fejlesztése Közreműködés a háromhavonta kötelező szöveges értékelés előkészítésében, a szülői megbeszéléseken Az elvégzett munkáról félévkor és év végén beszámoló készítése Lehetőség szerinti óralátogatások a tanulók megfigyelése érdekében, családlátogatásokon való részvétel a pedagógusokkal A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és családjuk adatainak és az információk bizalmas kezelése 9

10 A tanulók emberi méltóságának és jogainak tiszteletben tartása A teljes munkaidő tanítási órákkal le nem kötött részében munkaköri feladatként a munkáltató utasítása alapján a nevelő és oktató munkával összefüggő egyéb feladatok ellátása Az integrációs pedagógiai rendszer mentor tanára A mentori feladatokat az osztályfőnökök látják el. A mentor tanár feladata a munkaköri leírás szerint: A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók családi-szociális hátterének feltérképezése Egyéni adatlap vezetése a tanulóról Dokumentációs feladatok elvégzése Nyomon követi a tanuló tanulmányi teljesítését, szabadidős tevékenységét, magatartását és szorgalmát Figyelemmel kíséri, és szükség szerint koordinálja a tanuló személyiségfejlődését szolgáló, integrációját segítő tevékenységformákat Folyamatos kapcsolatot tart fenn a tanuló szüleivel, az érintett pedagógusokkal, fejlesztő pedagógussal, ifjúságvédelmi felelőssel, illetve a szakszolgálatok szakembereivel Elkészíti a 3 havonta kötelező szöveges értékelést a gyermekkel foglalkozó szakemberek (írásos) véleménye alapján (november, február, május hónapban) Megszervezi a szülőkkel való konzultációt legalább 3 havonta Támogatja a tanulók ösztöndíj- és egyéb pályázatokon való részvételét Szorgalmazza a 8. osztályosok érettségit adó középiskolában való továbbtanulását Lehetőség szerint óralátogatásokon, családlátogatásokon vesz részt A tanuló felzárkóztatását, tantárgyi felkészítését, korrepetálását végzi, vagy szervezi A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és családjuk adatait, a birtokába jutott információkat titkosan és bizalmasan kezeli A tanulók emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja 10

11 Mentor tanárok a 2010/2011-es tanévben Osztály Mentor neve HHH tanulók száma 1. a Sztupovszky Andrea 4 1. b Tatár Krisztina 5 2. a Csonkáné Détár Ágnes 2 2. b Dr Farkasné Tóth Ilona 5 3. a Gardiné Fülöp Ildikó 5 3. b Rostáné Baráth Edit 6 4. a Vargáné Rózsa Klára 3 4. b S. Nagy Ildikó 9 5. a Szűcsné Bátori Klára 1 5. b Walterné Böngyik Terézia 4 6. a Béresné Kotymán Erzsébet 4 6. b Béres Csaba 6 7. a Szabóné Tanács Valéria 6 7. b Béleczkiné Tatár Katalin 6 8. a Horváth Ádám 5 8. b Szappanos Zoltán 6 Összesen: 77 A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma alsó tagozaton 39 fő, a felső tagozaton 38 fő. Igazgatói döntés alapján osztályonként +1 fő került be az intézmény Integrációs Pedagógiai Rendszerébe. Integrációs munkaterv a 2010/2011-es tanévre Hónap Szeptember Feladat A hhh tanulók listájának összeállítása a jegyzői jelentés alapján Az osztályok, évfolyamok, iskola hhh tanulói arányainak kimutatása a törvényi előírásoknak megfelelően Integrációs munkaterv elkészítése A fejlesztő pedagógus órarendjének elkészítése A tantestület tájékoztatása az integrációval kapcsolatos feladatokról A fejlesztő pedagógusi és mentorálási dokumentáció elkészítése Mentori tájékoztató a mentorálási napló és az egyéni fejlődési napló vezetéséről A szülők tájékoztatása a fejlesztői és mentori munka beindításáról 11

12 A fejlesztő pedagógusi és mentorálási munka beindítása A tanulók bemeneti mérésének elkészítése (1. osztályban DIFER, a többi osztályban matematika-szövegértés mérések, szükség esetén diagnosztikus mérés) A mérések értékelése, dokumentálása Egyéni fejlesztési terv elkészítése (fejlesztő pedagógus) Október Alapkompetenciák fejlesztése, felzárkóztató munka, személyiségfejlesztés Mentorálás, DARTKE mentorprogtam hallgatóinak bevonása az intézményi integrációs tevékenységekbe. November Az első árnyalt szöveges értékelés elkészítése A háromhavonta kötelező első szülői megbeszélés lebonyolítása Célok, feladatok kitűzése a következő időszakra December Egyéni fejlesztési tervek felülvizsgálata, korrigálása (fejlesztő pedagógus) Mentorálás Január Alapkompetenciák fejlesztése, felzárkóztató munka, személyiségfejlesztés Mentorálás, kettős mentorálás Az első félév integrációs munkájának értékelése Február A második árnyalt szöveges értékelés elkészítése A háromhavonta kötelező második szülői megbeszélés lebonyolítása Célok, feladatok kitűzése a következő időszakra Mentorálás, kettős mentorálás Március Április Egyéni fejlesztési tervek felülvizsgálata, korrigálása (fejlesztő pedagógus) Mentorálás, kettős mentorálás Alapkompetenciák fejlesztése, felzárkóztató munka, személyiségfejlesztés Mentorálás, kettős mentorálás 12

13 Május A harmadik árnyalt szöveges értékelés elkészítése A háromhavonta kötelező harmadik szülői megbeszélés lebonyolítása Célok, feladatok kitűzése a tanév végéig Mentorálás, kettős mentorálás Június Az integrációs dokumentációk lezárása, leadása Az integrációs munka értékelése a tanévzáró értekezleten Tanév végén a következő mellékletek képezik a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók intézményi dokumentációját: 1. Tájékoztató levél a szülőknek 2. Kimutatás a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányairól 3. A fejlesztő pedagógus órarendje 4. A fejlesztő pedagógus által vezetett dokumentumok Tanulói lap Fejlesztő foglalkozások nyilvántartása Haladási napló Egyéni fejlesztési terv Háromhavonta történő értékelés a fejlesztő munkáról november Háromhavonta történő értékelés a fejlesztő munkáról február Háromhavonta történő értékelés a fejlesztő munkáról május 5. A mentorok által vezetett dokumentumok - Egyéni fejlődési napló Adatlap Mentorálási napló Feljegyzések az egyéni mentorálásról havi lebontásban Találkozások a szülőkkel Feljegyzések az osztályban tanító nevelőkkel folytatott konzultációkról Háromhavonta történő mentori értékelés november Háromhavonta történő mentori értékelés február Háromhavonta történő mentori értékelés május Szabadidős programok, tevékenységek naplója 13

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009.

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009. Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR AZ INTEGRÁCIÓS FELKÉSZÍTÉS PEDAGÓGIAI RENDSZERÉNEK BEVEZETÉSI ÜTEMTERVE 2008/2009. I. Az alkalmazás feltételei 1. szakasz Tevékenység Feladat Felelős

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

1. Szervezési feladatok. 1.1. A HHH tanulók beazonosítása Intézményvezető Mindenkori nevelési Megbízás

1. Szervezési feladatok. 1.1. A HHH tanulók beazonosítása Intézményvezető Mindenkori nevelési Megbízás 1. Szervezési feladatok Tevékenység megnevezése Felelős Határidő Dokumentálás módja Eredményességi mutató A HHH Gyermekek beazonosításáért felelős team kijelölése Kapcsolatfelvétel a jegyzővel 1.1. A HHH

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA

SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA MUNKATERV Készítette: A SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZERÉNEK SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA Helyzetelemzés A Sári Gusztáv Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA Bevezető A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programjába (a továbbiakban: AJKSZP)

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM 1

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM 1 Bevezető ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM 1 A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. - a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

K É P E S S É G K I B O N T A K O Z T A T Ó P R O G R A M IPR MUNKATERV. 2011/2012-es tanév

K É P E S S É G K I B O N T A K O Z T A T Ó P R O G R A M IPR MUNKATERV. 2011/2012-es tanév K É P E S S É G K I B O N T A K O Z T A T Ó P R O G R A M IPR MUNKATERV 2011/2012-es tanév Mezőzombor, 2011.10.01. Készítette: Kiss Péterné igazgató Tevékenység megnevezése Felelős Határidő Dokumentálás

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Oklevél érvénytelenítése

Oklevél érvénytelenítése 1250 OKTATÁSI KÖZLÖNY 11. szám Oklevél érvénytelenítése Pásztor Róbert Krisztián Miskolc, 1978. január 2. Törzskönyvi száma: GL-XVI-172/2001. A gépészmérnök végzettséget tanúsító fõiskolai oklevél, melyet

Részletesebben

AZ INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI PROGRAM

AZ INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI PROGRAM és Gimnázium, Szent Gellért Diákotthon 6900 Makó, Szent István tér 14-16. Telefon: (62) 213-052, Fax: (62) 219-328 E-mail: szignum@szignum.hu IV. számú melléklet az intézmény Pedagógiai programjához AZ

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

IPR munkaterv Helyzetelemzés Személyi feltételek Differenciált tanulás-szervezés Tanulás tanítása

IPR munkaterv Helyzetelemzés Személyi feltételek Differenciált tanulás-szervezés Tanulás tanítása IPR munkaterv Helyzetelemzés Intézményünkben 2004 óta folyik a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő program. A tavalyi tanévben is rendszeresen megtörténtek, dokumentálásra

Részletesebben

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0055 A geszterédi gyerekek esélyeinek javítása Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 29 831 260 FT Kedvezményezett: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek

6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek Kivonat a Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2015. szeptember 01. napjától hatályos Pedagógiai Programjából, mely tartalmazza a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 Szepte mber A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 IPR Első szülői értekezlet: szept.27. : 2011-2012-es tanév programjainak, feladatainak ismertetése. 7.-8. évfolyamon kiemelkedő

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Az intézményegység alapító okiratban meghatározott feladatai: Pedagógiai szakszolgálati feladatok

Az intézményegység alapító okiratban meghatározott feladatai: Pedagógiai szakszolgálati feladatok Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye MUNKATERV Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2010-2011.

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez 1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez Képesség-kibontakoztató, integrációs támogatás felhasználásának kerete általános iskolai székhely, tagintézmény esetén: KÖTELEZŐEN MEGALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK

Részletesebben

1. számú intézményi adatlap

1. számú intézményi adatlap 1. számú intézményi adatlap 1. Intézményi alapadatok OM azonosító: Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Főállású pedagógusok : Az intézménybe járó óvodás gyermekek Sajátos nevelési igényű (SNI)

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Akkreditált pedagógus továbbképzések

Akkreditált pedagógus továbbképzések Akkreditált pedagógus továbbképzések Megnevezés Alapítási engedély száma Óraszám A csapatépítés gyakorlati módszerei a pedagógus munka során 82/105/2012 30 A differenciált tanulásszervezés lehetőségei

Részletesebben

Ü t e mt e r v. Bevont tanulócsoport

Ü t e mt e r v. Bevont tanulócsoport Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Holló u. 36. Tel/fax: (62) 245-877 tarjani@vargatamas.hodtav.hu Tevékenység Megvalósítás ideje Ü t e

Részletesebben

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db EFOP-3.11.1-17 SZÜLŐ-SULI TANULÓK ISKOLAI ELŐMENETELÉNEK JAVÍTÁSA ÉS A KORAI LEMORZSOLÓDÁS VISSZASZORÍTÁSA AZ ISKOLA-CSALÁD EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRE ALAPOZOTT EGYÉNI FEJLESZTÉSEN KERESZTÜL PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév 2012. 2013. TEVÉKENYSÉG I I II I II III IV V VI VII VIII EREDMÉNYESSÉGI KRITÉRIUM ÉRINTETT ÉVFOLYAM(OK) Kapcsolatfelvétel a programban

Részletesebben

IPR MENEDZSMENT 2008/2009. Összeállította: Váradi Istvánné programfelelős 2008. szeptember 1.

IPR MENEDZSMENT 2008/2009. Összeállította: Váradi Istvánné programfelelős 2008. szeptember 1. IPR MENEDZSMENT 2008/2009. Összeállította: programfelelős 2008. szeptember 1. Helyzetelemzés: Jogszabályi alap: Az integrációs és képességkibontakoztató felkészítés szakmai, tartalmi kereteit a nevelési

Részletesebben

K É P E S S É G K I B O N T A K O Z T A T Ó P R O G R A M IPR MUNKATERV. 2010/2011-es tanév

K É P E S S É G K I B O N T A K O Z T A T Ó P R O G R A M IPR MUNKATERV. 2010/2011-es tanév K É P E S S É G K I B O N T A K O Z T A T Ó P R O G R A M IPR MUNKATERV 2010/2011-es tanév Mez zombor, 2010. 10.01. Készítette: Kiss Péterné igazgató Tevékenység megnevezése Felel s Határid Dokumentálás

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE BÁNYAI JÚLIA KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2008. Esélyegyenlőségi terv A gyermekek személyiség fejlesztésében, nevelésben jelentős szocializációs színtér a középiskola,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0011 Projektidőszak: 2009.10.07 2010. 08.31.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0094 PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A TÁMOP 3.1.4 PÁLYÁZATI KÖTELEZETTSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN 2010. Kiss Tamás közoktatása szakértő ÚÁMK Baja PEDAGÓGIAI MűVELőDÉSI PROGRAM, HELYI TANTERV

Részletesebben

ÉVES INTEGRÁCIÓS CSELEKVÉSI ÜTEMTERV

ÉVES INTEGRÁCIÓS CSELEKVÉSI ÜTEMTERV ÉVES INTEGRÁCIÓS CSELEKVÉSI ÜTEMTERV Bevezetés Iskolánkban az idei tanévben tovább folytatjuk a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek integrációját segítő program működtetését. Az esélyegyenlőség és

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Projekt előrehaladási jelentés

Projekt előrehaladási jelentés Projekt előrehaladási jelentés Projektazonosító szám: Pályázat címe: Köznevelés az iskolában Intézmény neve: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola OM-azonosító: 032339 Időszak, amire a beszámoló

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés.

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés. TÁMOP..-08/- 009-005 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetésének segítése Tatabánya közoktatási intézményeiben Mit nyújt a pályázat? alkalmazásképes tudást motivált kat egyéni tanulási

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása A projekt szakmai megvalósítása sa Előad adó: : Szabó Istvánn nné szakmai vezető A magyar közoktatási rendszerből az egyes korosztályok közel harmada kerül ki úgy,hogy nem rendelkezik a foglalkoztathatóságukhoz

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 8. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a Segítő

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola. Képesség-kibontakoztató Programja

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola. Képesség-kibontakoztató Programja 1 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola Képesség-kibontakoztató Programja 2 I. Az alkalmazás feltételei 1./ Képesség-kibontakoztatás stratégiai elemei 1.1. Helyzetelemzés - Tanulói összetétel, családi háttér

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Kulcskompetenciák fejlesztése Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Iskolánkról Három (évfolyamonként 1-1 osztályos) kisiskola 2005-ben társult Tagintézményenként merőben eltérő szülői háttér Tagintézményeink

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Az intézkedés felelőse. Az intézkedés. Az intézkedés megvalósításának. határideje. Folyamatos. Osztályfőn ökök, igazgató

Az intézkedés felelőse. Az intézkedés. Az intézkedés megvalósításának. határideje. Folyamatos. Osztályfőn ökök, igazgató IPR /1. Helyzetelemzés megállapítására (problémára) hivatkozás Gyenge szülő-iskola kapcsolat Cél konkrét szöveges megfogal mazása Együttműk ödő szülői közösség Intézked és leírása Családlát ogatás, felvilágít

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON!

ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON! TÁMOP-3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON! Kedvezményezett: Tótkomlós Város Önkormányzata Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben