MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATOT HIRDET. ÚJ PATRÓNUS II. (pályaválasztást segítő mentortanár és közösségfejlesztő) munkaerő-piaci programban való részvételre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATOT HIRDET. ÚJ PATRÓNUS II. (pályaválasztást segítő mentortanár és közösségfejlesztő) munkaerő-piaci programban való részvételre"

Átírás

1 A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény 19/B -a, a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról szóló 6/1996.(VII. 16.) MüM rendelet 26/G. alapján MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATOT HIRDET a BAMKH Munkaügyi Központja által 2013-ban kiírt Új Patrónus munkaerő-piaci programban résztvevő nevelési-oktatási intézmények részére A hátrányos helyzetű tanulók munkaerő-piaci esélyeit javító, pedagógusok és szociális munkások foglalkoztatását elősegítő ÚJ PATRÓNUS II. (pályaválasztást segítő mentortanár és közösségfejlesztő) munkaerő-piaci programban való részvételre 1. A pályázat célja: A Új Patrónus II. pályaválasztást segítő mentortanár és közösségfejlesztő elnevezésű munkaerő-piaci program keretében a BAMKH Munkaügyi Központja által 2013-ban kiírt Új Patrónus munkaerő-piaci programban résztvevő pedagógusok, szociálpedagógusok, ill. szociális munkások továbbfoglalkoztatása a hátrányos helyzetű tanulók iskolai felzárkóztatása, tanulmányaik befejezése, társadalmi beilleszkedésük elősegítése érdekében. 2. A pályázaton történő részvétel feltételei: A települések oktatási intézményei közül a programban ezúttal kizárólag azok az általános iskolák és szakiskolák vehetnek részt, melyek a BAMKH Munkaügyi Központja által ban kiírt Új Patrónus munkaerő-piaci programban részt vettek és pályázatukban meggyőzően vázolták a mentortanárok foglalkoztatásának szükségességét intézményükben, illetve a hátrányos helyzetű tanulók segítésére maguk is valamiféle plusztevékenységet végeztek/végeznek. Gimnáziumok, szakközépiskolák, valamint újonnan belépő általános iskolák és szakiskolák részvételére nincs lehetőség. A pályázó feleljen meg a következő feltételeknek: Olyan oktatási intézmény, melyben 7-8. és/vagy 9-10., illetve 11. évfolyam működik, és vállalja a mentortanárként foglalkoztatott pedagógusok, szociálpedagógusok, ill. szociális munkások továbbfoglalkoztatását, továbbá - mely rendelkezik a pedagógusok vagy szociális munkások alkalmazásához szükséges tárgyi feltételekkel, - mely igazolja, hogy a fenntartó intézmény a program teljes időtartamára vállalja a bérköltség támogatás után a fennmaradó 10%-os önrész biztosítását; - mely vállalja, hogy a program megvalósítása során együttműködik a munkaügyi központtal, valamint a szakmai közreműködéssel megbízott szervezettel,

2 2 szervezetekkel, - mely nem áll csődeljárás, felszámolás, végelszámolás vagy megszüntetésére irányuló egyéb bírósági eljárás alatt, és a pályázat benyújtásakor nincsen lejárt esedékességű, adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása. 3. A munkaerő-piaci program célkitűzései: Az oktatás/szakképzés és a munka világa közötti kapcsolat erősítése (az MFKB stratégiájához illeszkedve). A tanórán kívüli (így iskolai szünetekben is végzett) mentortevékenység mellett a jelenlegi program erősen koncentrál a családi háttérre, melynek célja a mentortanárok munkáját nehezítő családi, közösségi körülmények enyhítése. 4 fő álláskereső pedagógus (pedagógus, szociálpedagógus, szociális munkás végzettséggel rendelkező regisztrált álláskereső) elhelyezkedésének elősegítése, valamint 26 fő pedagógus, szociálpedagógus, szociális munkás végzettségű szakember továbbfoglalkoztatása, akik az Új Patrónus munkaerő-piaci program célcsoportját képezték és az Új Patrónus november 30-ig meghirdetett ütemét követően munkahelyük elvesztésével fenyegetettek. 7., 8., 9., 10., 11. osztályos, hátrányos helyzetű, lemorzsolódással veszélyeztetett, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók bevonása, esélyegyenlőségének növelése. Részcélok: Az iskolai lemorzsolódás csökkentése. A munkaerő-piaci szempontú pályaválasztás elősegítése. Közösségfejlesztő tevékenységgel a tanuláshoz megfelelő családi háttér kialakulásának elősegítése. 4. A munkaerő-piaci program célcsoportja: - hátrányos helyzetű 7-8. és 9-10., illetve 11. osztályos tanulók, - 26 fő (pedagógus, szociálpedagógus, szociális munkás végzettségű), akik az Új Patrónus munkaerő-piaci program célcsoportját képezték és az Új Patrónus november 30-ig meghirdetett ütemét követően munkahelyük elvesztésével fenyegetettek, valamint - 4 fő pedagógus, szociálpedagógus, szociális munkás végzettségű regisztrált álláskereső, a programba újonnan belépő szakemberek. 5. A munkaerő-piaci program tartalma: A pályaválasztást segítő és mentortanár munkakörök megtartását - a Baranya megyei intézményfenntartókkal együttműködve - azokon a településeken, illetve iskolákban támogatjuk, ahol kimutathatóan magas a hátrányos helyzetű, lemorzsolódással veszélyeztetett, a továbbtanulást nem választó tanulók száma. A programban intézményenként, illetve tagintézményenként 1 fő, - hátrányos helyzetű tanulók kiemelkedően magas statisztikai aránya esetén 2 fő, - Baranya megyében összesen 30 fő, a célcsoportban meghatározott pedagógus, szociálpedagógus, szociális munkás vesz részt, foglalkoztatásukat bérköltség támogatással támogatjuk. Az Új Patrónus programban résztvevő pedagógusok közül az intézményvezetők választják ki a program céljának leginkább megfelelő munkatársakat az újonnan belépők esetében. A mentortanár elősegíti, hogy a tanuló tanulmányi eredménye emelkedjen, motiválja a helyzetén való változtatásra, továbbá segít a reális pályaválasztásban, konfliktushelyzetek, kamaszkori problémák megoldásában, támogatja a sikeres életvezetésében. Ez a feladat komoly pedagógiai munka, melyhez a BAMKH MK a konzultációk

3 3 támogatásával kíván hozzájárulni, melyeken a pedagógusnak kötelező részt venni. A konzultációkat a koordináló szakmai szervezet bonyolítja és szervezi. A mentortanár rendszeresen konzultál a patronált diák osztályfőnökével, szaktanáraival, családlátogatáson vesz részt, az egyéni fejlesztési terv alapján egyéni előrehaladási naplót vezet. A munkavégzés kizárólag óratervi órán kívüli feladatok ellátására irányulhat! A pályázat megvalósításáról az intézmények negyedéves beszámolót készítenek. A beszámolókat a munkaügyi központ és a megvalósító szervezetek által összeállított formanyomtatványok kitöltésével kell elkészíteni. A mentortanár szakmai indokok alapján egyazon időpontban max. 20 tanulót patronálhat. 6. A pályázó által megvalósítandó programelemek: - a mentortanárként alkalmazott pedagógusok továbbfoglalkoztatása pályaválasztást segítő mentortanár és közösségfejlesztő munkakörben, - a mentortanár részvételének biztosítása a rendszeres konzultációkon, - a munkaügyi központtal, valamint a szakmai koordinálással megbízott szervezettel való együttműködés, - szakmai beszámolók készítése a teljesítésről. A pályaválasztást segítő mentortanár és közösségfejlesztő feladatai: A mentortanár fő tevékenysége a következő területekre terjed ki: A megfelelő tanulmányi előmenetel segítése - a hátrányos helyzetű gyerekek lemorzsolódásának megakadályozása, így az iskolai bukások elkerülése, a tanulmányi eredmények javítása - segítségnyújtás a leghatékonyabb tanulási módszerek elsajátításában, a lemaradások megakadályozására (felzárkóztatás, korrepetálás, egyéni korrekció, motiválás, beilleszkedés segítése, stb.) - a pedagógus kollégákkal, osztályfőnökkel közösen a tanulók haladási programjának összeállítása, kidolgozása, a folyamatok figyelemmel kísérése, a tapasztalatok alapján a szükséges korrekciók végrehatása. A pályaválasztás segítése - a pályaválasztás elősegítése, a lehetőségek megismertetése - a munkaügyi szervezet pályaválasztási rendezvényeinek megismertetése a mentoráltakkal - hiányszakmákra irányítás - a tehetséges tanulók továbbtanulásra ösztönzése. Az álláskeresés, munkába állás elősegítése - álláskeresésre való felkészítés (önéletrajz, álláspályázatok) - a munkaügyi szervezet elhelyezkedést elősegítő támogatásainak, szolgáltatásainak megismertetése. Közösségfejlesztés - a család, illetve a mikroközösség bevonása, közösségfejlesztés - a szülők bevonása a mentorálási folyamatba, annak megértetése, hogy a tanulás a gyerek jövőbeni boldogulását célozza, esetlegesen a szülők képzésbe irányítása/ajánlása - a mentortanárnak a családdal, mikroközösséggel történő folyamatos kapcsolattartása elsősorban a továbbtanuláshoz, pályaválasztáshoz, a reális,

4 4 megvalósítható elképzelések kialakításához nyújt segítséget - a tanulók helyes életmódra, rendszerességre nevelése. A fenti tevékenységek megvalósulása érdekében a mentortanár: egyéni fejlesztési terveket dolgoz ki, egyéni előrehaladási naplót vezet a folyamatos ellenőrzés, értékelés rögzítésére, a tanulók személyiségének megerősítésére törekszik. 7. A munkaerő-piaci programtól elvárt eredmények: Eredmények A tanuló: ismerje meg saját képességeit és pályaválasztási lehetőségeit aktívan vegyen részt a pályaválasztásban tudja alkalmazni az álláskeresés különböző technikáit (internet, munkaügyi központ, pályaválasztási dokumentumok). A mentortanár: bizalmi viszonyt alakítson ki a mentoráltakkal és mikroközösségükkel munkájával járuljon hozzá a bukások, lemorzsolódások elkerüléséhez, a tanulmányi eredmények javulásához nyújtson lehetőséget a tanulóknak, hogy minél szélesebb körű ismereteket szerezzenek az eredményes pályaválasztás érdekében (részvétel a pályaválasztási kiállításokon, üzemlátogatásokon, a munkaügyi központ szolgáltatásainak igénybevétele) minél több segítő intézménnyel építsen ki kapcsolatot alakítson ki szakmai kapcsolatokat, melyek révén megvalósulhat a saját tartós foglalkoztatása. Indikátorok a programba minden mentortanár legalább 10 fő tanulót von be évente a programban legalább 5 szervezettel építenek ki együttműködést a mentortanárok a bukások, lemorzsolódások száma 20-%-kal csökken a mentorált osztályokban a hiányzások 20 %-kal csökkennek a mentorált osztályokban az általános iskolás mentoráltak 50 %-a befejezi a 8. osztályt az általános iskolás mentoráltak 20 %-a továbbtanul. 8. A program tervezett időtartama: december június Beszámolás rendje, ideje és formája: a) Negyedéves szakmai beszámoló a megvalósított tevékenységekről minden naptári negyedévet követő hónap 10. napjáig az Új Patrónus II. szakmai feladatait koordináló szervezet részére. b) Éves szakmai beszámoló készítése a mért eredmények alapján a tanévek végén a program elért eredményeiről a tanévzárót követő hónap 10. napjáig a az Új Patrónus II. szakmai feladatait koordináló szervezet részére. c) Értékelő záró beszámoló a program teljes befejezését követően az Új Patrónus II.

5 5 szakmai feladatait koordináló szervezet részére. 10. A programhoz nyújtott támogatás formája, mértéke, forrása: A mentortanárok egy főre jutó havi munkabére nem haladhatja meg a Ft-ot, amely a szociális hozzájárulási adóval (27%) együtt Ft bérköltség. A bérköltség 90%-át (maximum Ft/fő/hó) támogatásként a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja biztosítja, 10%-át önerőként a mentortanárt foglalkoztató nevelési-oktatási intézmény, ill. annak fenntartója vállalja. A támogatás forrása: NFA decentralizált foglalkoztatási alaprésze. 11. A pályázat benyújtásának helye, határideje, módja: A pályázatot a részletes pályázati egységcsomagban foglaltak szerint kell összeállítani, amely térítésmentesen vehető át a Baranya Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségein, valamint a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjában, ahol a pályázattal kapcsolatban további információ kérhető, illetve kinyomtatható a valamint a honlapokról. BAMKH Munkaügyi Központja 7621 Pécs, Király u. 46. BAMKH járási hivatalainak járási munkaügyi kirendeltségei: Pécsi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség 7621 Pécs, Zrínyi u.11. Szigetvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség 7900 Szigetvár, Rákóczi u.25. Szentlőrinci Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség 7940 Szentlőrinc, Kossuth L.u.16. Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség 7300 Komló, Bajcsy-Zs. E.u.9/1. Sellyei Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség 7960 Sellye, Korongi tér Mohácsi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség 7700 Mohács, Jókai u.2. Siklósi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség 7800 Siklós, Felszabadulás u. 88. A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket ben tehetik fel az alábbi címen: Nagy Andrea programkoordinátor - A pályázat benyújtásának határideje: november 20. A pályázatot kizárólag az e támogatási programra kidolgozott pályázati dokumentáció kitöltésével, elkészítésével lehet benyújtani. A pályázatot 1 eredeti és 1 másolati példányban, valamint CD-n kizárólag postai úton lehet benyújtani, melyet tértivevénnyel feladott küldeményként kell továbbítani a következő címre: Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály 7621 Pécs, Király u A pályázatot elbíráló szerv megnevezése: A pályázatról a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja igazgatója mérlegelési jogkörében eljárva dönt. A támogatási döntésről a munkaügyi központ írásban értesíti a pályázót a döntés meghozatalát követő 3 napon belül. A támogatásban részesülő pályázóval a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja hatósági szerződést köt. 13. A pályázat elbírálásának határideje: november 28.

6 6 14. Hiánypótlás: Az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati felhívás feltételeinek, illetve a pályázati egységcsomagban foglaltaknak, határidőn túl, vagy hiányosan, illetve a kötelezően előírt mellékletek bármelyike nélkül érkezik be, érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülhet. A formai szempontból hiányosnak minősülő pályázat esetében a munkaügyi központ egy alkalommal szólítja fel a pályázót arra, hogy a hiányosságot a felszólításról szóló értesítés átvételétől számított 3 napon belül pótolja. Formai hiányosságnak kizárólag a pályázati adatlapok, nyilatkozatok valamelyik rovatának üresen hagyása, vagy az űrlaphoz csatolandó valamelyik adatlap, nyilatkozat, dokumentum hiánya számít. A hiánypótlást követően is formailag hiányosnak minősülő pályázat érdemi elbírálás nélkül elutasítható. A jogosultsági feltételeknek nem megfelelő, azaz - az esetleges hiánypótlást követően is - formailag hiányos pályázatok esetében a munkaügyi központ a pályázót írásban értesíti arról, hogy a pályázat nem felel meg a jogosultsági feltételeknek, és ezzel egyidejűleg a pályázat elutasítására tesz javaslatot a támogatónak. Az értesítés átvételét követően hiánypótlás nem nyújtható be, illetve a pályázat nem módosítható. 15. Jogorvoslati eljárások: A pályázó a támogatásról szóló döntés ellen jogorvoslati jogával élhet. A fellebbezést a támogatási döntésről szóló írásbeli értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül, írásban a Nemzeti Munkaügyi Hivatalhoz (1087 Budapest, Kálvária tér 7.) címzett, de a döntést hozó Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjához (7621 Pécs, Király u. 46.) két példányban lehet benyújtani. 16. Mellékletek: Kötelező mellékletek: - a cégjegyzésre jogosult személy eredeti aláírási címpéldánya vagy annak a pályázó által az eredetivel mindenben megegyező felirattal és az aláírási címpéldánynak megfelelő aláírással és pecséttel ellátott másolata - a pályázati adatlap részét képező kötelező nyilatkozatok és mellékletek hiánytalan megléte. Csak változás esetén kérjük csatolni (amennyiben a 2013-ban benyújtott pályázathoz csatolt mellékletekben módosulás történt): - alapító okirat, cégbírósági végzés pályázó által elkészített olyan másolata, amelyet a pályázó az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírással és annak léte esetén pecséttel lát el.

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.B-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

I. Az Útravaló Ösztöndíjprogram célja

I. Az Útravaló Ösztöndíjprogram célja I. Az Útravaló Ösztöndíjprogram célja A PISA vizsgálatok Magyarországra nézve megdöbbentő oktatáspolitikai tanulságokkal szolgáltak: az európai országok közül legkevésbé a magyar közoktatás biztosít egyenlő

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Munkahelyteremtő beruházásokra Dunaújvárosban. A pályázat kódjele: MT 2008.

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Munkahelyteremtő beruházásokra Dunaújvárosban. A pályázat kódjele: MT 2008. P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Munkahelyteremtő beruházásokra Dunaújvárosban A pályázat kódjele: MT 2008. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése célul tűzte ki, hogy támogatja új munkahelyek létrehozását

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében, a foglalkoztatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett Kereset kiegészítés támogatása képzéssel (Pályázati azonosító:

Részletesebben

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

KÖZLEMÉNY AZ ÚTRAVALÓ MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK 2014/2015-ös TANÉVRE TERVEZETT PÁLYÁZATI KIÍRÁSÁRÓL

KÖZLEMÉNY AZ ÚTRAVALÓ MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK 2014/2015-ös TANÉVRE TERVEZETT PÁLYÁZATI KIÍRÁSÁRÓL KÖZLEMÉNY AZ ÚTRAVALÓ MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK 2014/2015-ös TANÉVRE TERVEZETT PÁLYÁZATI KIÍRÁSÁRÓL Figyelem! Jelen tájékoztató alapján pályázat benyújtására nincs lehetőség! A sikeres

Részletesebben

Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése, engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése...

Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése, engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése... Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése, engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése... 1 Álláskeresési ellátások... 4 Munkaviszonyban állók képzési támogatása...

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Határ menti képzési- és állásbörze

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Határ menti képzési- és állásbörze KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL 2012. MÁJUS-JÚNIUS Határ menti képzési- és állásbörze A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2012.

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ kezelésében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ kezelésében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ kezelésében a Távmunka alkalmazásának támogatására 1. A pályázat kódjele: 2. A pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására Füzesgyarmat Város Önkormányzata célul tűzte ki, hogy támogatja új munkahelyek létrehozását és ezáltal a város foglalkoztatottsági

Részletesebben

A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban

A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások a munkaügyi központban 1. NFA-2013-KKV mikro-,

Részletesebben

A meghívásos pályázatra a rehabilitációs foglalkoztatásra kiírható pályázatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A meghívásos pályázatra a rehabilitációs foglalkoztatásra kiírható pályázatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter meghívásos pályázatot hirdet a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásának költségvetési támogatására A szociál- és nyugdíjpolitikáért

Részletesebben

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Felsőoktatási esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázati kategória kódja: UD-13-A/B

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Felsőoktatási esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázati kategória kódja: UD-13-A/B Felsőoktatási esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2013. november 21. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban:

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló módosított 1991. évi

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja PÁLYÁZATI FELHÍVÁS álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatására A Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A szociális földprogramok megvalósításának támogatására. A pályázati kategória kódja: SZOC-FP-14

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A szociális földprogramok megvalósításának támogatására. A pályázati kategória kódja: SZOC-FP-14 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A szociális földprogramok megvalósításának támogatására A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. március 4. Módosítás dátuma: 2014. április 3. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 1 Az emberi erőforrások minisztere /2012. ( ) EMMI r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés h) pontjában

Részletesebben

Tájékoztató a foglalkoztatást elősegítő intézkedésekről, támogatásokról, kedvezményekről

Tájékoztató a foglalkoztatást elősegítő intézkedésekről, támogatásokról, kedvezményekről Tájékoztató a foglalkoztatást elősegítő intézkedésekről, támogatásokról, kedvezményekről Munkahelyvédelmi intézkedések A Kormány az alábbi intézkedésekre tett javaslatot, amelyről az Országgyűlés várhatóan

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV.14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban PROJEKTTERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban c. kiemelt projekt elkészítéséhez

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A hátrányos helyzetű térségekben 1 élő tehetséges fiatalok támogatására (A pályázat kódja: NTP-HHT-MPA-12)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A hátrányos helyzetű térségekben 1 élő tehetséges fiatalok támogatására (A pályázat kódja: NTP-HHT-MPA-12) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A hátrányos helyzetű térségekben 1 élő tehetséges fiatalok támogatására (A pályázat kódja: NTP-HHT-MPA-12) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) megbízásából az Oktatáskutató

Részletesebben

számára az iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési (A pályázat kódja: KAB-IPP-08)

számára az iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési (A pályázat kódja: KAB-IPP-08) Alap- és középfokú nevelési oktatási intézmények számára az iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési tevékenység támogatása (A pályázat kódja: KAB-IPP-08) Pályázati Útmutató 2008. április 1. Fogalmak

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ start-up-model Új vállalkozások létrehozásának ösztönzését és segítését célzó rendszer kidolgozása a belga, portugál és francia modellek alapján VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Békés Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül c. pályázati felhívás

Részletesebben

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék 1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék Sorszám TARTALOMJEGYZÉK Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása,

Részletesebben