SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK (BA)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK (BA)"

Átírás

1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK (BA) A szakdolgozati témajavaslatok azonosak a szak TDK témajavaslatával Balogh Erzsébet Szegénység segélyezés Szociális szolgáltatások fejlesztése Szociálpolitikai folyamatok, rendszerek Önkormányzati szociálpolitika Esélyegyenlıség Egyéni egyeztetés alapján a szociálpolitika tárgykörébıl választott téma Bartolomeu Inácio Dezanove Hajléktalanok foglalkoztatása Menekültügy Magyarországon Bartos-Molnár Tímea Szociális munka az egészségügyben Szociális munka szenvedélybetegekkel Szenvedélybetegek egészségügyi, szociális, lelki problémái egy választott szenvedélybetegség tükrében Mentálhigiéné jelentısége a szociális munkában Idısekkel végzett szociális munka Esélyegyenlıség aktuális kérdései Hospice, avagy az élhetı élet mindvégig Egészségmegırzés egészségfejlesztés klienscsoportok körében (idısek, fogyatékkal élık, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok körében) Részletesen a fogyatékosság egy területérıl Krízis mint testi lelki szociális probléma Drogprevenció PR tevékenység és a szociális munka kapcsolata A másság elfogadása A megküzdési stratégiák alkalmazása a szociális munkában Egyéb szabadon választott téma egyéni egyeztetés alapján Belicza Rózsa Fogyatékos emberek szociális ellátása Fogyatékos emberek társadalmi integrációjának eszközei Szegregáció integráció kérdései és ellentmondásai Fogyatékos és megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának lehetıségei Sajátos nevelési igényő tanulók képzése

2 Bodóné Erıs Rózsa Stressz és annak hatása a szociális munkaterületén Szenvedélybetegségek Team munka jelentısége a szociális munka területén Kiégés a szociális munkaterületeken Csáki Beatrix Egy szociális szakma beillesztése az egészségügybe (A szociális munka helye és szerepe az egészségügyben) Betegjogok érvényesülése a szociális munkás szemszögébıl Palliatív ellátásban részesülı betegekkel végzendı szociális munka Ápolást gondozást nyújtó intézményeken végzett szociális munka elméleti és gyakorlati kérdései Hajléktalanság és a TBC Kórházi szociális munka Dr. Exterdéné Zsurkai Ilona A kommunikáció jelentısége az egészségügyi intézményekben o Gyógyító személyzet egymás közötti kommunikációja o A beteg és az ellátó személyzet kommunikációja A valakihez való tartozás szükségessége, különös tekintettel idıskorban A szociális és mentális problémák halmozódásának kezelése a családorvosi praxisban A szociális és mentális támogatottság élménye a szociális és az egészségügyi ellátásban Az emberi méltóság érvényesülése a terminális állapotban Az élet utolsó szakasza, gyászmunka Dr. Fábián Gergely Szociális munka a globalizáció korában A természetes szociális védıháló jellemzıi Szociális problémák, szociális gondozás, szociálpolitika a médiák tükrében Nyíregyháza város lakóinak életminısége az elsı és a második háztartásvizsgálat eredményei Dr. Fazekas János Tendenciák a pénzbeni ellátások vonatkozásában a szociális törvényi szabályozások szerint A természetbeni ellátások tekintetében a szociális törvénykezés tendenciái A szociális törvénykezés tendenciái a személyes gondoskodást nyújtó ellátások terén Szociális törvényen kívüli szociális gondoskodási formák a legutóbbi 15 évben Ferenczi Gábor Kisebbségek a társadalomban (nemcsak etnikai, hanem vallási, szexuális, stb. kisebbségek is jelenthetik a téma irányát) Az egyházak szociális tevékenysége 2

3 A családokkal kapcsolatos szociális ellátórendszer Magyarországon Az egyház társadalmi tanítása Szociális munka a pszichiátrián A szociális munkás lehetıségei a (szociális) non-profit szervezetekben Politikai ideológiák és szociálpolitika Szociális, társadalmi problémák (pl. devianciák) megjelenése és ábrázolása az irodalmi és mővészeti alkotásokban Egyéb közös megbeszélés alapján választott témák a szociális munka és a szociálpolitika területérıl Fodor Éva Cigányság integráció szegregáció Iskolai szociális munka Egyéb választott téma, egyéni egyeztetés alapján Fucskó Mónika Szociális foglalkoztatás a fogyatékosok körében A fogyatékos szociális ellátórendszerek sajátosságai Fejlesztés az értelmi sérültek körében (korai fejlesztéstıl a szakképzésig) Az esélyegyenlıség területeinek célkitőzései és gyakorlati megvalósulása Fogyatékosügy napjainkban (az új rehabilitáció tükrében) Egyeztetés alapján egyéb témakör Gellén Imre A gondozási szükséglet felmérése, mint a tervezhetı szociális szolgáltatások követelménye a személyre szóló igények kielégítésében A hazai szociális gondoskodás megújításának lehetséges útjai A szociális szakosított ellátásban élı megváltozott munkaképességőek, fogyatékossággal élık rehabilitációs esélyei a szociális intézményen belüli foglalkoztatás által Menedzser típusú integrált szociális intézmények szakmai és mőködtetési kérdései A pszichiátriai betegellátás szociális intézményi és egészségügyi határterületi problémái, valamint megoldásuk lehetséges útjai Gyulai Anikó Hátrányos helyzető lakosság egészségmagatartása, egészségfejlesztése A szociális munkás szerepe és lehetıségei egy meghatározott közösség (település, munkahely, iskolai, kórház, rizikó csoportok stb.) egészségfejlesztésében Szabadon választott téma elızetes egyeztetés után Hajdu Gyöngyi Fiatalok droghasználati szokásainak összehasonlítása (településformák, iskolatípusok, stb. szerint) Kortárs hatások a drogfogyasztás kialakulásában, kortárs segítés A család szerepe a szenvedélybetegségek kialakulásában. családi kockázati tényezık vizsgálata 3

4 Európai Uniós országokban élı fiatalok alkohol, drogfogyasztási szokásainak összehasonlítása Közösségi ellátás szerepe a pszichiátriai és szenvedélybetegek rehabilitációjában Önsegítı csoportok szerepe a pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátásában Média szerepe a szenvedélybetegségek kialakulásában Szociális segítségnyújtás a pszichiátriai betegek körében A szerencsejáték szenvedélyrıl!? Szociális munkás megjelenése a kórházi multidiszciplinális teamben Prof. Dr. Hajnal Béla A rokkantság társadalmi, gazdasági háttere egy kiválasztott településen A munkanélküliség társadalmi, gazdasági háttere egy kiválasztott településen Henzselné Mándi Anna Családon belüli erıszak vizsgálata Szociális válsághelyzetben lévı várandós anyák helyzete, segítése a szociális ellátó rendszerben Gyermekbántalmazás elıfordulása napjainkban Mediáció, mint alternatív konfliktus kezelési módszer, gyakorlata a szociális munkában, mediátorok etikai dilemmái Az iskolai erıszak elıfordulása napjainkban, a kezelését szolgáló eszközrendszer bemutatása - vizsgálva a szociális munka szerepét Fiatalkorúak a büntetés-végrehajtási intézetben és a velük végzett szociális munka Egyéb, közösen egyeztetett téma Dr. Horváth László Saját munkahelyem professzionális szociális tevékenységei Fogyatékos személyek családi kapcsolatai Jantászné Nagy Katalin A települési gyermekvédelmi rendszer szerepe a fiatalkorú-, és gyermekkori bőnelkövetés megelızésében Roma családok társadalmi integrációját elısegítı gyermekjóléti programok bemutatása Családon belüli erıszak, bántalmazás, veszélyeztetettség bemutatása családgondozói szemmel Szociális alapszolgáltatások mőködésének problémái kistérségi szinten Gyermekjóléti szolgálatok mőködésének szakmai problémái egy adott településen Jóna György A magyarországi és nemzetközi zsidóság társadalomtörténete Zsidó etnikai identitás alakulása Az újszegénység, illetve kirekesztés sajátosságainak feltárása Nemzetközi jóléti politikák (Anglia, Németország, Svédország, USA, stb.) Magyarországi társadalompolitika története Hazai és nemzetközi egészég- és nyugdíjbiztosítási modellek 4

5 A beavatkozás és nem-beavatkozás dilemmája (a nem-segítés a valódi segítség?) Oktatási rendszerek szerepe a szociális állapotok javulásában Egyéb, közösen egyeztetett téma Kemenes Erika Az önkormányzat szerepe a szociális és/vagy gyermekvédelmi szolgáltatások megvalósításában A gyermekvédelem története Magyarországon A non-profit szektor múltja, jelene és szerepe a szociális ellátórendszerben A családot támogató rendszerek és azok hatása a családok életére Egyéb szabadon választott téma Dr. Kiss János Munkaérték preferenciák vizsgálata Elıítéletek és sztereotípiák vizsgálata Szabadon választott téma elızetes egyeztetés után Dr. Kósa Zsigmond Egészségfelmérés adott közösségben A roma lakosság egészségi állapota Az egészségügyi szolgálatok igénybevételi szokásainak vizsgálata Nemfertızı betegségek epidemiológiai elemzése valamely vezetı haláloki megbetegedés vonatkozásában Dr. Kovács János Segítı szakmák képviselıinek konfliktuskezelési technikái Egészségügyi és szociális szakmák mővelıinek személyiségpercepciós sajátosságai Az Internet, a mobiltelefon és az új információs technikák használatának pszichológiai kérdései Kisebbségek csoporttá szervezıdése, együttmőködı és szolidáris viselkedésformái Individualizmus-kollektivizmus értékválasztások, viselkedéspreferenciák, értelemadó magyarázatok különbözı társadalmi csoportok tagjainál Segítı szervezetek szervezetpszichológiai elemzése (szervezeti kultúra, kommunikációs háló, munkahelyi légkör, elégedettség, stb.) Kiégés, munkahelyi elégedettség a segítı szakmákban, az egészségügyben Egészségügyi szervezetek a minıségbiztosításának pszichológiai problémái Kisebbségi csoportok megjelenése, megítélése a médiában és a közvéleményben Hátrányos helyzetőek az információs társadalomban Hatalmi források és befolyásolási technikák alkalmazása az egészségügyi és szociális szakmákban Fıiskolai hallgatók életmódja, kockázatvállalása, egészségtudatos (pl. szórakozás, mentálhigiéné, dohányzás, alkoholfogyasztás, intim kapcsolatok alakulása) magatartása Fıiskolai hallgatók motivációs alapjainak feltárása (különös tekintettel a teljesítménymotivációra!) 5

6 Dr. Lipóczki Imre Dohányzási szokások felmérése egy középfokú iskolai képzés tanulóinak körében Káros szenvedélyek gyakorisága, motivációjának elemzése közép-, vagy felsıfokú oktatási intézmény diákjai körében Komplementer medicina lehetıségei az egészségmegırzésben, a kiegészítı kezelésben Lıw Gábor Minıségbiztosítás, minıségirányítás szociális, vagy egészségügyi szolgáltató szervezetben Szociális munkás kompetenciahatárainak elemzése konkrét esetek alapján Etikai dilemmák a szociális munkában Egyéb, egyéni egyeztetés alapján Dr. Mádi Sarolta Balesetbiztosítás és baleseti megtérítés a társadalombiztosításban A magyar társadalombiztosítás története A magyar családtámogatási rendszer kialakulása és fejlıdésének fıbb állomásai Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai és azok szakellenırzése Dr. Marsi Edit Gondnokság alá helyezés új szabályai A jogellenes munkaviszony megszüntetés szabályai munkaügyi perek tapasztalatai e körben A meg nem fizetett munkabér és egyéb bérjellegő juttatások követelése a munkaviszonyban betekintés a bírói gyakorlatba Az egészségügyi szolgáltató kártérítési felelıssége kártérítési perek a bírói gyakorlatban A jogi segítségnyújtás szabályai és eredményei a gyakorlatban Egyéb, szabadon választott téma Márta Anna Az idısellátás intézményrendszere a mai jogszabályi változások tükrében A menedzser típusú vezetık megjelenése az idısellátást biztosító szociális intézmények élén, a szociális munkás új szerepben Idıskorral járó testi, mentális elváltozások, és ezek kezelési technikái A megöregedés és elmagányosodás veszélyeinek felismerése, a nyugdíjazás után Az idısellátásban dolgozó szociális szakemberek egészségi és mentális állapota, burnout kezelése Az idısek egészségi állapota, és a gondozási szükséglet vizsgálat, otthonközeli ellátás A gondozási szükséglet és a demencia kórkép vizsgálata a bentlakásos idısek otthonaiban Prof. Dr. Molnár Péter Családon belüli erıszak fejlıdéslélektani elızményei és következményei Halmozottan hátrányos helyzet integrációs megjelenésérıl: esettanulmány 6

7 Önsorsrontó addiktív magatartásformák és interperszonális kapcsolatrendszer: ok-okozati kérdések A szociális munka története Magyarországon dr. Nagy Péter Európai Szociális Alap Az egészségügyi dolgozók felelısségi rendszere, különös tekintettel az etikai felelısség szabályaira Házassági vagyonjog szabályozása a házasság létrejöttétıl, a házasság megszőnéséig Egyéni megbeszélés alapján kiválasztott téma Papp Anikó Szociális munka a családsegítı szolgálatoknál Szociális munka munkanélküliekkel A szociális munka etikai dilemmái a családsegítésben Szakmai és etikai kérdések a tartósan munkanélküliekkel folytatott szociális munkában A tartósan munkanélküliek beilleszkedését segítı programjának elemzése konkrét településen Foglalkoztatáspolitika és szociálpolitika kapcsolódási pontjai Egyéb szabadon választott, egyénileg egyezetett téma Patyán László A segítı munka dilemmái az utcai szociális munkában Szociális elérési programok speciális klienscsoportok körében Hajléktalan ellátás és szociálpolitika Hajléktalanok rehabilitációja Hajléktalanok lakhatását segítı programok elemzése A szociális munkás feladatai a bőncselekmények áldozatai körében, sértett segítés Az elítéltek társadalmi integrációjának lehetıségei, problémái A helyi közösségek problémáinak megismerési módszerei a közösségi szociális munka gyakorlatában A közösségi szociális munka dilemmái a szociális munka hazai gyakorlatában Hajléktalanok társadalmi integrációjának lehetıségei egy tetszılegesen választott településen Az önkéntes munka szerepe a civil szociális szolgáltató szervezeteknél Önkéntesek alkalmazásának kérdései szociális programokban Hajléktalanok természetes kapcsolatrendszere és annak funkciója A szociális munka etikai kérdései munkahelyem gyakorlatában Szociális tevékenységet végzı civil szervezetek mőködési gyakorlata, problémái Szociális szövetkezet, mint a foglalkoztatás új lehetısége Esetelemzések: gyermekek a gyermekvédelem határán, utcagyerekek Hajléktalanokat segítı diszpécserszolgálatok mőködésének szakmai tapasztalatai Fogva tartottak foglalkoztatásának kérdései Szociális szolgáltatásszervezés települési szinten Az egészséghez való jog emberi jog. Hajléktalanok egészségi állapota, egészségügyi ellátáshoz való hozzáférése Idıspolitika dimenziói 7

8 Családi idısgondozás jellemzıi, a szociális munkás feladatai Települési, kistérségi szintő idısprogramok elemzése Gondozási szükségletvizsgálat tapasztalatai az idıskorúak ellátásában Szociális programok szakmai ellenırzése, ellenırzésfejlesztési elképzelések Szociális szolgáltatások minıségbiztosítása, minıségfejlesztése Informális segítségnyújtás lehetıségei az idıskorúak gondozásában Egyéb, szabadon választott témák egyéni konzultáció alapján Dr. Pauwlik László A rokkantak szociális problémái egy település, vagy egy megye területén A szegénység és a rokkantnyugdíjazás néhány összefüggésének vizsgálata A munkanélküliség és a rokkantnyugdíjazás összefüggése A gyermekgondozási segélyt igénybevevık változása a jövedelmi viszonyok, illetve az iskolai végzettség között Település(ek) szociális ellátórendszerének bemutatása (alapellátásának, szakosított ellátásának, átmeneti ellátást nyújtó intézményeinek, nappali ellátást nyújtó intézményeinek mőködése alapján) Település(ek) szociális ellátásának a humánpolitika tükrében való bemutatása (a szakember ellátottság, képzés, továbbképzés) Település(ek) Polgármesteri Hivatalaiban a humánpolitika bemutatása (a szakember ellátottság, képzés, továbbképzés, a szociális és munkaügyi területeken) A humánpolitika bemutatása a versenyszférában (a szakember ellátottság, képzés, továbbképzés a fiatalok, megváltozott munkaképességőek foglalkoztatásán keresztül) Az ipari munkaügyi szociális munkás ismeretek hasznosulása egy egészségügyi/szociális intézményi hierarchiában Dr. Sárváry Andrea PhD Válás Fiatalok jövıképe Attitőd vizsgálat Fıiskolások jövıképe Fıiskolások tanulása Nemi sztereotípiák alakulása Fıiskolások pályamoticációja Dr. Semsei Imre A geriátria helyzete Magyarországon A szociális gerontológia helyzete Magyarországon A gerontológiai oktatás helyzete Magyarországon Az öregedési elméletek és hatásaik Az öregedés lassításának lehetıségei Dr. Sipos László Civil szervezetek joga tantárgyból Alapítványok szerepe a szociális szférában Alapítványok szerepe a gyermek- és ifjúságvédelemben 8

9 Az egyesületek szerepe a szociális szférában Az egyesületek szerepe a gyermek- és ifjúságvédelemben A gazdasági társaságok szerepe a szociális szférában A gyermek- és ifjúságvédelem joga tantárgyból A gyermekvédelem kialakulása és fejlıdése A gyámság intézményének jogi szabályozása Kodifikációs folyamatok a gyermek- és ifjúságvédelem XX. századi történetében A gyermekkorú bőnözés sajátosságai Oksági tényezık a gyermek- és fiatalkorú bőnözésben A fiatalkorúakra vonatkozó speciális rendelkezések a szabálysértési jogban Somogyiné Katona Anikó Hajléktalan ellátás és szociálpolitika Szociális munka hajléktalanokkal Hajléktalanok lakhatásba jutásának lehetıségei Tetszılegesen választott téma a szociálpolitika tárgykörbıl egyeztetés alapján Szoboszlai Katalin Csoportos szociális munka módszerének alkalmazása a gyakorlatban. Szabadon választott csoport mőködésének bemutatása és elemzése Szociális munka családokkal: a beavatkozás eszközei és módszerei a családsegítés és/vagy a gyermekvédelem területein Szociális munka a családon belüli erıszak áldozataival (felnıtt és gyermekbántalmazás) Hajléktalanság jelenlétének és kezelésének bemutatása és elemzése konkrét településen A szociális munka beavatkozási eszközei a hátrányos helyzető csoportok segítésében Szociális munka non-profit szervezetben Aktuális problémák a gyakorlati szociális munkában. Szabadon választott téma feldolgozása Zajder Katalin Szociális munka az idısellátásban Szociális munkás szerepek, módszerek kritikai elemzése adott szolgáltatásban (idıs ellátás területén) Mennyire önkéntes a kérelem a bentlakásos elhelyezést nyújtó szakosított ellátás igénybevevık körében? (etikai dilemmák) Mennyire otthon egy Idısek Otthona? Szociális szolgáltatástervezési koncepció települési szinten Szociális alapszolgáltatások mőködésének sajátosságai kistérségi szinten Az idısellátás intézményrendszere a mai jogszabályi változások tükrében Zolnai Erika Fogyatékos felnıttek életminısége, önálló életvitele (esettanulmány / vizsgálat) Fogyatékos gyerekek integrált nevelése (esettanulmány / vizsgálat) Pszichés problémák megjelenése a gyermekvédelmi munkában (esettanulmány, vizsgálat / adatok másodelemzése) 9

10 Pszichés tényezık szerepe a betegekkel való szociális munkában (esettanulmány, vizsgálat, adatok másodelemzése) Devianciák megjelenése és beavatkozási lehetıségek a szociális ellátásban (esettanulmány, adatok másod elemzése) A szakdolgozatoknál az eddigi ismeretek integrációja (jog, szociális munka, pszichológia, stb.) történjen meg, a probléma komplex értelmezésére legyen lehetıség, és a szociális munkás szakmai kompetenciája, feladatvállalása tükrözıdjön benne. Elınyösek lehetnek az alapos, és szemléletes esettanulmányok, az esetleges kérdıíves felmérések mellett/helyett. A meghirdetett oktatókon kívül is kereshetık szakdolgozati konzulensek. Egyéni konzulensek és témák esetén a szak döntése szükséges. Nyíregyháza, február 15. Patyán László koordinátor 10

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2. számú melléklet Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Gyermek- és ifjúságpolitikai koncepció 2008-2013 Gyermek- és ifjúságpolitikai koncepció 2008-2013 Bevezetı A jelenleg hatályos törvényi

Részletesebben

Közlemény a személyes gondoskodást végzı személyek továbbképzéseit tartalmazó jegyzék kiadásáról

Közlemény a személyes gondoskodást végzı személyek továbbképzéseit tartalmazó jegyzék kiadásáról Közlemény a személyes gondoskodást végzı személyek továbbképzéseit tartalmazó jegyzék kiadásáról A továbbképzési jegyzék megyék szerinti bontásban azokat a továbbképzéseket tartalmazza, amelyek: érvényes

Részletesebben

S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( 2 0 0 9 ) 1/21

S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( 2 0 0 9 ) 1/21 S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( 2 0 0 9 ) 1/21 Az egészség a teljes testi, szellemi és szociális jóllét állapota, nem pusztán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 1. Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.. (3) bekezdése a legalább

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója I. Bevezetés Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszerének

Részletesebben

Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ. Zirc SZERVEZETI ÉS

Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ. Zirc SZERVEZETI ÉS 1. számú melléklet Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Zirc SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - Tartalomjegyzék Cím: Oldalszám I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 52/2010. (VI.18.) sz. TT. határozattal elfogadva SARKAD ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Sarkad, 2010. június 7. 1 B e v e z e t é s A rendszerváltást

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TK601 TANULÁSMÓDSZERTAN jelentkezési előfeltétel 1 0 A tantárgy célja,

Részletesebben

"Külsı" szolgáltatók és szolgáltatások

Külsı szolgáltatók és szolgáltatások 7. számú melléklet "Külsı" szolgáltatók és ok ápolást, gondozást nyújtó intézmény átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény családsegítés egészségügyi alapellátás étkeztetés idısek otthona, a pszichiátriai

Részletesebben

TÁMOP 5.4.10. 12/1-2012-0001 Szociális képzési rendszerek modernizációja

TÁMOP 5.4.10. 12/1-2012-0001 Szociális képzési rendszerek modernizációja TÁMOP 5.4.10. 12/1-2012-0001 Szociális képzési rendszerek modernizációja 9/2000. ( VIII.4.) SZCSM rendeletben meghatározott ellátotti területekre kifejlesztett képzési programok kivonata Ellátotti terület:

Részletesebben

Böhönye Község. Szociális Szolgálattervezési Koncepciója

Böhönye Község. Szociális Szolgálattervezési Koncepciója Böhönye Község Szociális Szolgálattervezési Koncepciója Készítette: Böhönye Község Önkormányzat Képviselı-testületének felkérésére Böhönye Község Szociális és Gyermekjóléti Szociális Központja Készült:

Részletesebben

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat.

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Tisztelt Látogató! E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu),

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat III. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2014. Jelen Szakmai Program jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával 0 1 I. Intézményi adatok 1.

Részletesebben

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2009 TARTALOM 1. AZ ISKOLA ADATAI... 1 2. AZ ISKOLÁBAN ELLÁTOTT OKTATÁSI-NEVELÉSI ALAPFELADATOK... 3 3. NEVELÉSI PROGRAM... 4 3.1 ALAPELVEK,

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.hu A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú

Részletesebben

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS B A T T H Y Á N Y - P R O G R A M ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 Érd Önkormányzatának feladatai, lehetıségei, céljai Tartalom BEVEZETÉS...3 JÖVİKÉP...4 A VÁROS LAKÓI - BEFEKTETÉS A

Részletesebben

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közleménye a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéseit tartalmazó jegyzék kiadásáról

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közleménye a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéseit tartalmazó jegyzék kiadásáról A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közleménye a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéseit tartalmazó jegyzék kiadásáról A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről

Részletesebben

Továbbképzések Forrás: http://www.kozlonykiado.hu/

Továbbképzések Forrás: http://www.kozlonykiado.hu/ Továbbképzések Forrás: http://www.kozlonykiado.hu/ Baranya megye Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam 1. A programot indító megnevezése: Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskola 7621 Pécs,

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló Kecskemét, 2009. május 25. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló 5 1.1. A cselekvési terv elkészítésében

Részletesebben

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 63. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2011. május 12-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2010. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE Készítették: Bugarszki Zsolt Gordos Erika Marketti Judit Szerkesztette:

Részletesebben

Szakosított szociális munkás (pl. mentálhigiénés, gerontológiai, rehabilitációs tanácsadó) Szakmabemutató információs mappa

Szakosított szociális munkás (pl. mentálhigiénés, gerontológiai, rehabilitációs tanácsadó) Szakmabemutató információs mappa (pl. mentálhigiénés, gerontológiai, rehabilitációs tanácsadó) Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: hivataluny@invitel.hu ==================================================================

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Alpolgármestere

Pécel Város Önkormányzat Alpolgármestere Pécel Város Önkormányzat Alpolgármestere 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 E L İ T E R J E S Z T É S Pécel Város Önkormányzatának értékelése Pécel Város gyermekjólétigyermekvédelmi

Részletesebben