SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK (BA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK (BA)"

Átírás

1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK (BA) A szakdolgozati témajavaslatok azonosak a szak TDK témajavaslatával Balogh Erzsébet Szegénység segélyezés Szociális szolgáltatások fejlesztése Szociálpolitikai folyamatok, rendszerek Önkormányzati szociálpolitika Esélyegyenlıség Egyéni egyeztetés alapján a szociálpolitika tárgykörébıl választott téma Bartolomeu Inácio Dezanove Hajléktalanok foglalkoztatása Menekültügy Magyarországon Bartos-Molnár Tímea Szociális munka az egészségügyben Szociális munka szenvedélybetegekkel Szenvedélybetegek egészségügyi, szociális, lelki problémái egy választott szenvedélybetegség tükrében Mentálhigiéné jelentısége a szociális munkában Idısekkel végzett szociális munka Esélyegyenlıség aktuális kérdései Hospice, avagy az élhetı élet mindvégig Egészségmegırzés egészségfejlesztés klienscsoportok körében (idısek, fogyatékkal élık, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok körében) Részletesen a fogyatékosság egy területérıl Krízis mint testi lelki szociális probléma Drogprevenció PR tevékenység és a szociális munka kapcsolata A másság elfogadása A megküzdési stratégiák alkalmazása a szociális munkában Egyéb szabadon választott téma egyéni egyeztetés alapján Belicza Rózsa Fogyatékos emberek szociális ellátása Fogyatékos emberek társadalmi integrációjának eszközei Szegregáció integráció kérdései és ellentmondásai Fogyatékos és megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának lehetıségei Sajátos nevelési igényő tanulók képzése

2 Bodóné Erıs Rózsa Stressz és annak hatása a szociális munkaterületén Szenvedélybetegségek Team munka jelentısége a szociális munka területén Kiégés a szociális munkaterületeken Csáki Beatrix Egy szociális szakma beillesztése az egészségügybe (A szociális munka helye és szerepe az egészségügyben) Betegjogok érvényesülése a szociális munkás szemszögébıl Palliatív ellátásban részesülı betegekkel végzendı szociális munka Ápolást gondozást nyújtó intézményeken végzett szociális munka elméleti és gyakorlati kérdései Hajléktalanság és a TBC Kórházi szociális munka Dr. Exterdéné Zsurkai Ilona A kommunikáció jelentısége az egészségügyi intézményekben o Gyógyító személyzet egymás közötti kommunikációja o A beteg és az ellátó személyzet kommunikációja A valakihez való tartozás szükségessége, különös tekintettel idıskorban A szociális és mentális problémák halmozódásának kezelése a családorvosi praxisban A szociális és mentális támogatottság élménye a szociális és az egészségügyi ellátásban Az emberi méltóság érvényesülése a terminális állapotban Az élet utolsó szakasza, gyászmunka Dr. Fábián Gergely Szociális munka a globalizáció korában A természetes szociális védıháló jellemzıi Szociális problémák, szociális gondozás, szociálpolitika a médiák tükrében Nyíregyháza város lakóinak életminısége az elsı és a második háztartásvizsgálat eredményei Dr. Fazekas János Tendenciák a pénzbeni ellátások vonatkozásában a szociális törvényi szabályozások szerint A természetbeni ellátások tekintetében a szociális törvénykezés tendenciái A szociális törvénykezés tendenciái a személyes gondoskodást nyújtó ellátások terén Szociális törvényen kívüli szociális gondoskodási formák a legutóbbi 15 évben Ferenczi Gábor Kisebbségek a társadalomban (nemcsak etnikai, hanem vallási, szexuális, stb. kisebbségek is jelenthetik a téma irányát) Az egyházak szociális tevékenysége 2

3 A családokkal kapcsolatos szociális ellátórendszer Magyarországon Az egyház társadalmi tanítása Szociális munka a pszichiátrián A szociális munkás lehetıségei a (szociális) non-profit szervezetekben Politikai ideológiák és szociálpolitika Szociális, társadalmi problémák (pl. devianciák) megjelenése és ábrázolása az irodalmi és mővészeti alkotásokban Egyéb közös megbeszélés alapján választott témák a szociális munka és a szociálpolitika területérıl Fodor Éva Cigányság integráció szegregáció Iskolai szociális munka Egyéb választott téma, egyéni egyeztetés alapján Fucskó Mónika Szociális foglalkoztatás a fogyatékosok körében A fogyatékos szociális ellátórendszerek sajátosságai Fejlesztés az értelmi sérültek körében (korai fejlesztéstıl a szakképzésig) Az esélyegyenlıség területeinek célkitőzései és gyakorlati megvalósulása Fogyatékosügy napjainkban (az új rehabilitáció tükrében) Egyeztetés alapján egyéb témakör Gellén Imre A gondozási szükséglet felmérése, mint a tervezhetı szociális szolgáltatások követelménye a személyre szóló igények kielégítésében A hazai szociális gondoskodás megújításának lehetséges útjai A szociális szakosított ellátásban élı megváltozott munkaképességőek, fogyatékossággal élık rehabilitációs esélyei a szociális intézményen belüli foglalkoztatás által Menedzser típusú integrált szociális intézmények szakmai és mőködtetési kérdései A pszichiátriai betegellátás szociális intézményi és egészségügyi határterületi problémái, valamint megoldásuk lehetséges útjai Gyulai Anikó Hátrányos helyzető lakosság egészségmagatartása, egészségfejlesztése A szociális munkás szerepe és lehetıségei egy meghatározott közösség (település, munkahely, iskolai, kórház, rizikó csoportok stb.) egészségfejlesztésében Szabadon választott téma elızetes egyeztetés után Hajdu Gyöngyi Fiatalok droghasználati szokásainak összehasonlítása (településformák, iskolatípusok, stb. szerint) Kortárs hatások a drogfogyasztás kialakulásában, kortárs segítés A család szerepe a szenvedélybetegségek kialakulásában. családi kockázati tényezık vizsgálata 3

4 Európai Uniós országokban élı fiatalok alkohol, drogfogyasztási szokásainak összehasonlítása Közösségi ellátás szerepe a pszichiátriai és szenvedélybetegek rehabilitációjában Önsegítı csoportok szerepe a pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátásában Média szerepe a szenvedélybetegségek kialakulásában Szociális segítségnyújtás a pszichiátriai betegek körében A szerencsejáték szenvedélyrıl!? Szociális munkás megjelenése a kórházi multidiszciplinális teamben Prof. Dr. Hajnal Béla A rokkantság társadalmi, gazdasági háttere egy kiválasztott településen A munkanélküliség társadalmi, gazdasági háttere egy kiválasztott településen Henzselné Mándi Anna Családon belüli erıszak vizsgálata Szociális válsághelyzetben lévı várandós anyák helyzete, segítése a szociális ellátó rendszerben Gyermekbántalmazás elıfordulása napjainkban Mediáció, mint alternatív konfliktus kezelési módszer, gyakorlata a szociális munkában, mediátorok etikai dilemmái Az iskolai erıszak elıfordulása napjainkban, a kezelését szolgáló eszközrendszer bemutatása - vizsgálva a szociális munka szerepét Fiatalkorúak a büntetés-végrehajtási intézetben és a velük végzett szociális munka Egyéb, közösen egyeztetett téma Dr. Horváth László Saját munkahelyem professzionális szociális tevékenységei Fogyatékos személyek családi kapcsolatai Jantászné Nagy Katalin A települési gyermekvédelmi rendszer szerepe a fiatalkorú-, és gyermekkori bőnelkövetés megelızésében Roma családok társadalmi integrációját elısegítı gyermekjóléti programok bemutatása Családon belüli erıszak, bántalmazás, veszélyeztetettség bemutatása családgondozói szemmel Szociális alapszolgáltatások mőködésének problémái kistérségi szinten Gyermekjóléti szolgálatok mőködésének szakmai problémái egy adott településen Jóna György A magyarországi és nemzetközi zsidóság társadalomtörténete Zsidó etnikai identitás alakulása Az újszegénység, illetve kirekesztés sajátosságainak feltárása Nemzetközi jóléti politikák (Anglia, Németország, Svédország, USA, stb.) Magyarországi társadalompolitika története Hazai és nemzetközi egészég- és nyugdíjbiztosítási modellek 4

5 A beavatkozás és nem-beavatkozás dilemmája (a nem-segítés a valódi segítség?) Oktatási rendszerek szerepe a szociális állapotok javulásában Egyéb, közösen egyeztetett téma Kemenes Erika Az önkormányzat szerepe a szociális és/vagy gyermekvédelmi szolgáltatások megvalósításában A gyermekvédelem története Magyarországon A non-profit szektor múltja, jelene és szerepe a szociális ellátórendszerben A családot támogató rendszerek és azok hatása a családok életére Egyéb szabadon választott téma Dr. Kiss János Munkaérték preferenciák vizsgálata Elıítéletek és sztereotípiák vizsgálata Szabadon választott téma elızetes egyeztetés után Dr. Kósa Zsigmond Egészségfelmérés adott közösségben A roma lakosság egészségi állapota Az egészségügyi szolgálatok igénybevételi szokásainak vizsgálata Nemfertızı betegségek epidemiológiai elemzése valamely vezetı haláloki megbetegedés vonatkozásában Dr. Kovács János Segítı szakmák képviselıinek konfliktuskezelési technikái Egészségügyi és szociális szakmák mővelıinek személyiségpercepciós sajátosságai Az Internet, a mobiltelefon és az új információs technikák használatának pszichológiai kérdései Kisebbségek csoporttá szervezıdése, együttmőködı és szolidáris viselkedésformái Individualizmus-kollektivizmus értékválasztások, viselkedéspreferenciák, értelemadó magyarázatok különbözı társadalmi csoportok tagjainál Segítı szervezetek szervezetpszichológiai elemzése (szervezeti kultúra, kommunikációs háló, munkahelyi légkör, elégedettség, stb.) Kiégés, munkahelyi elégedettség a segítı szakmákban, az egészségügyben Egészségügyi szervezetek a minıségbiztosításának pszichológiai problémái Kisebbségi csoportok megjelenése, megítélése a médiában és a közvéleményben Hátrányos helyzetőek az információs társadalomban Hatalmi források és befolyásolási technikák alkalmazása az egészségügyi és szociális szakmákban Fıiskolai hallgatók életmódja, kockázatvállalása, egészségtudatos (pl. szórakozás, mentálhigiéné, dohányzás, alkoholfogyasztás, intim kapcsolatok alakulása) magatartása Fıiskolai hallgatók motivációs alapjainak feltárása (különös tekintettel a teljesítménymotivációra!) 5

6 Dr. Lipóczki Imre Dohányzási szokások felmérése egy középfokú iskolai képzés tanulóinak körében Káros szenvedélyek gyakorisága, motivációjának elemzése közép-, vagy felsıfokú oktatási intézmény diákjai körében Komplementer medicina lehetıségei az egészségmegırzésben, a kiegészítı kezelésben Lıw Gábor Minıségbiztosítás, minıségirányítás szociális, vagy egészségügyi szolgáltató szervezetben Szociális munkás kompetenciahatárainak elemzése konkrét esetek alapján Etikai dilemmák a szociális munkában Egyéb, egyéni egyeztetés alapján Dr. Mádi Sarolta Balesetbiztosítás és baleseti megtérítés a társadalombiztosításban A magyar társadalombiztosítás története A magyar családtámogatási rendszer kialakulása és fejlıdésének fıbb állomásai Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai és azok szakellenırzése Dr. Marsi Edit Gondnokság alá helyezés új szabályai A jogellenes munkaviszony megszüntetés szabályai munkaügyi perek tapasztalatai e körben A meg nem fizetett munkabér és egyéb bérjellegő juttatások követelése a munkaviszonyban betekintés a bírói gyakorlatba Az egészségügyi szolgáltató kártérítési felelıssége kártérítési perek a bírói gyakorlatban A jogi segítségnyújtás szabályai és eredményei a gyakorlatban Egyéb, szabadon választott téma Márta Anna Az idısellátás intézményrendszere a mai jogszabályi változások tükrében A menedzser típusú vezetık megjelenése az idısellátást biztosító szociális intézmények élén, a szociális munkás új szerepben Idıskorral járó testi, mentális elváltozások, és ezek kezelési technikái A megöregedés és elmagányosodás veszélyeinek felismerése, a nyugdíjazás után Az idısellátásban dolgozó szociális szakemberek egészségi és mentális állapota, burnout kezelése Az idısek egészségi állapota, és a gondozási szükséglet vizsgálat, otthonközeli ellátás A gondozási szükséglet és a demencia kórkép vizsgálata a bentlakásos idısek otthonaiban Prof. Dr. Molnár Péter Családon belüli erıszak fejlıdéslélektani elızményei és következményei Halmozottan hátrányos helyzet integrációs megjelenésérıl: esettanulmány 6

7 Önsorsrontó addiktív magatartásformák és interperszonális kapcsolatrendszer: ok-okozati kérdések A szociális munka története Magyarországon dr. Nagy Péter Európai Szociális Alap Az egészségügyi dolgozók felelısségi rendszere, különös tekintettel az etikai felelısség szabályaira Házassági vagyonjog szabályozása a házasság létrejöttétıl, a házasság megszőnéséig Egyéni megbeszélés alapján kiválasztott téma Papp Anikó Szociális munka a családsegítı szolgálatoknál Szociális munka munkanélküliekkel A szociális munka etikai dilemmái a családsegítésben Szakmai és etikai kérdések a tartósan munkanélküliekkel folytatott szociális munkában A tartósan munkanélküliek beilleszkedését segítı programjának elemzése konkrét településen Foglalkoztatáspolitika és szociálpolitika kapcsolódási pontjai Egyéb szabadon választott, egyénileg egyezetett téma Patyán László A segítı munka dilemmái az utcai szociális munkában Szociális elérési programok speciális klienscsoportok körében Hajléktalan ellátás és szociálpolitika Hajléktalanok rehabilitációja Hajléktalanok lakhatását segítı programok elemzése A szociális munkás feladatai a bőncselekmények áldozatai körében, sértett segítés Az elítéltek társadalmi integrációjának lehetıségei, problémái A helyi közösségek problémáinak megismerési módszerei a közösségi szociális munka gyakorlatában A közösségi szociális munka dilemmái a szociális munka hazai gyakorlatában Hajléktalanok társadalmi integrációjának lehetıségei egy tetszılegesen választott településen Az önkéntes munka szerepe a civil szociális szolgáltató szervezeteknél Önkéntesek alkalmazásának kérdései szociális programokban Hajléktalanok természetes kapcsolatrendszere és annak funkciója A szociális munka etikai kérdései munkahelyem gyakorlatában Szociális tevékenységet végzı civil szervezetek mőködési gyakorlata, problémái Szociális szövetkezet, mint a foglalkoztatás új lehetısége Esetelemzések: gyermekek a gyermekvédelem határán, utcagyerekek Hajléktalanokat segítı diszpécserszolgálatok mőködésének szakmai tapasztalatai Fogva tartottak foglalkoztatásának kérdései Szociális szolgáltatásszervezés települési szinten Az egészséghez való jog emberi jog. Hajléktalanok egészségi állapota, egészségügyi ellátáshoz való hozzáférése Idıspolitika dimenziói 7

8 Családi idısgondozás jellemzıi, a szociális munkás feladatai Települési, kistérségi szintő idısprogramok elemzése Gondozási szükségletvizsgálat tapasztalatai az idıskorúak ellátásában Szociális programok szakmai ellenırzése, ellenırzésfejlesztési elképzelések Szociális szolgáltatások minıségbiztosítása, minıségfejlesztése Informális segítségnyújtás lehetıségei az idıskorúak gondozásában Egyéb, szabadon választott témák egyéni konzultáció alapján Dr. Pauwlik László A rokkantak szociális problémái egy település, vagy egy megye területén A szegénység és a rokkantnyugdíjazás néhány összefüggésének vizsgálata A munkanélküliség és a rokkantnyugdíjazás összefüggése A gyermekgondozási segélyt igénybevevık változása a jövedelmi viszonyok, illetve az iskolai végzettség között Település(ek) szociális ellátórendszerének bemutatása (alapellátásának, szakosított ellátásának, átmeneti ellátást nyújtó intézményeinek, nappali ellátást nyújtó intézményeinek mőködése alapján) Település(ek) szociális ellátásának a humánpolitika tükrében való bemutatása (a szakember ellátottság, képzés, továbbképzés) Település(ek) Polgármesteri Hivatalaiban a humánpolitika bemutatása (a szakember ellátottság, képzés, továbbképzés, a szociális és munkaügyi területeken) A humánpolitika bemutatása a versenyszférában (a szakember ellátottság, képzés, továbbképzés a fiatalok, megváltozott munkaképességőek foglalkoztatásán keresztül) Az ipari munkaügyi szociális munkás ismeretek hasznosulása egy egészségügyi/szociális intézményi hierarchiában Dr. Sárváry Andrea PhD Válás Fiatalok jövıképe Attitőd vizsgálat Fıiskolások jövıképe Fıiskolások tanulása Nemi sztereotípiák alakulása Fıiskolások pályamoticációja Dr. Semsei Imre A geriátria helyzete Magyarországon A szociális gerontológia helyzete Magyarországon A gerontológiai oktatás helyzete Magyarországon Az öregedési elméletek és hatásaik Az öregedés lassításának lehetıségei Dr. Sipos László Civil szervezetek joga tantárgyból Alapítványok szerepe a szociális szférában Alapítványok szerepe a gyermek- és ifjúságvédelemben 8

9 Az egyesületek szerepe a szociális szférában Az egyesületek szerepe a gyermek- és ifjúságvédelemben A gazdasági társaságok szerepe a szociális szférában A gyermek- és ifjúságvédelem joga tantárgyból A gyermekvédelem kialakulása és fejlıdése A gyámság intézményének jogi szabályozása Kodifikációs folyamatok a gyermek- és ifjúságvédelem XX. századi történetében A gyermekkorú bőnözés sajátosságai Oksági tényezık a gyermek- és fiatalkorú bőnözésben A fiatalkorúakra vonatkozó speciális rendelkezések a szabálysértési jogban Somogyiné Katona Anikó Hajléktalan ellátás és szociálpolitika Szociális munka hajléktalanokkal Hajléktalanok lakhatásba jutásának lehetıségei Tetszılegesen választott téma a szociálpolitika tárgykörbıl egyeztetés alapján Szoboszlai Katalin Csoportos szociális munka módszerének alkalmazása a gyakorlatban. Szabadon választott csoport mőködésének bemutatása és elemzése Szociális munka családokkal: a beavatkozás eszközei és módszerei a családsegítés és/vagy a gyermekvédelem területein Szociális munka a családon belüli erıszak áldozataival (felnıtt és gyermekbántalmazás) Hajléktalanság jelenlétének és kezelésének bemutatása és elemzése konkrét településen A szociális munka beavatkozási eszközei a hátrányos helyzető csoportok segítésében Szociális munka non-profit szervezetben Aktuális problémák a gyakorlati szociális munkában. Szabadon választott téma feldolgozása Zajder Katalin Szociális munka az idısellátásban Szociális munkás szerepek, módszerek kritikai elemzése adott szolgáltatásban (idıs ellátás területén) Mennyire önkéntes a kérelem a bentlakásos elhelyezést nyújtó szakosított ellátás igénybevevık körében? (etikai dilemmák) Mennyire otthon egy Idısek Otthona? Szociális szolgáltatástervezési koncepció települési szinten Szociális alapszolgáltatások mőködésének sajátosságai kistérségi szinten Az idısellátás intézményrendszere a mai jogszabályi változások tükrében Zolnai Erika Fogyatékos felnıttek életminısége, önálló életvitele (esettanulmány / vizsgálat) Fogyatékos gyerekek integrált nevelése (esettanulmány / vizsgálat) Pszichés problémák megjelenése a gyermekvédelmi munkában (esettanulmány, vizsgálat / adatok másodelemzése) 9

10 Pszichés tényezık szerepe a betegekkel való szociális munkában (esettanulmány, vizsgálat, adatok másodelemzése) Devianciák megjelenése és beavatkozási lehetıségek a szociális ellátásban (esettanulmány, adatok másod elemzése) A szakdolgozatoknál az eddigi ismeretek integrációja (jog, szociális munka, pszichológia, stb.) történjen meg, a probléma komplex értelmezésére legyen lehetıség, és a szociális munkás szakmai kompetenciája, feladatvállalása tükrözıdjön benne. Elınyösek lehetnek az alapos, és szemléletes esettanulmányok, az esetleges kérdıíves felmérések mellett/helyett. A meghirdetett oktatókon kívül is kereshetık szakdolgozati konzulensek. Egyéni konzulensek és témák esetén a szak döntése szükséges. Nyíregyháza, február 15. Patyán László koordinátor 10

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK 2007/2008. (BA)

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK 2007/2008. (BA) SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK 2007/2008. (BA) A szakdolgozati témajavaslatok azonosak a szak TDK témajavaslatával Balogh Erzsébet Szegénység segélyezés Szociális szolgáltatások fejlesztése Szociálpolitikai

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1356-06/3 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység idıtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.) SZMM

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai A B C 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 381103 Települési hulladék

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei Szociális ismeretek emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei A szóbeli vizsga a megadott témakörök tematikus és probléma-orientált bemutatása, amelynek keretében a tétel iránymutatása szerint kell

Részletesebben

Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév

Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév Dr. Adamik Mária: 1. A család intézményének változásai: kihívás a családsegítés szakmai koncepciói, intézményei és a szociális képzések számára

Részletesebben

Első és másodéves hallgatók figyelem! Az alábbi dokumentumban mindkét évfolyam szigorlati tételsorai megtalálhatók! 1. ÉVFOLYAM SZIGORLATI TÉTELEI

Első és másodéves hallgatók figyelem! Az alábbi dokumentumban mindkét évfolyam szigorlati tételsorai megtalálhatók! 1. ÉVFOLYAM SZIGORLATI TÉTELEI Első és másodéves hallgatók figyelem! Az alábbi dokumentumban mindkét évfolyam szigorlati tételsorai megtalálhatók! 1. ÉVFOLYAM SZIGORLATI TÉTELEI SZOCIÁLIS MUNKA SZIGORLATI TÉTELEK 2008/2009-ES TANÉV

Részletesebben

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1356-06/3 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény. Szabó Anna Felnőttképzési vezető

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény. Szabó Anna Felnőttképzési vezető Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény Szabó Anna Felnőttképzési vezető Nem akkreditált, egyházunk által elfogadott képzések Kreditpontos szociális szférában, munkatársi továbbképzés Felnőttképzési

Részletesebben

A R 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:

A R 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 6/2011. (IV.11.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 25/1999. (IX.18.) KT. rendelet

Részletesebben

Nyíregyháza, 2008 Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar Egészségügyi Kari Jegyzetek 15. Gerontológia

Nyíregyháza, 2008 Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar Egészségügyi Kari Jegyzetek 15. Gerontológia Nyíregyháza, 2008 Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar Egészségügyi Kari Jegyzetek 15. Gerontológia Fıszerkesztı: Dr. Semsei Imre Szerzık: Balaskó Márta dr., Balassa Katalin dr., Bakó Gyula prof., Blaskovich

Részletesebben

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel: 28/500-666 fax: 28/400-575 Email:jegyzı.aszod@invitel.hu 304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. Családon belüli konfliktusok, válás 2. Családpolitika, családtámogatási

Részletesebben

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a Szociális, Gyermek és Családvédelmi

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kıbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 55 762 03 Mentálhigiénés asszisztens Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A mentálhigiéné, az egészségmegőrzés és a rehabilitáció módszerei A vizsgafeladat

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005

Közhasznúsági jelentés 2005 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2005 Nyíregyháza, 2006-04-01. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás

Részletesebben

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Telephely: 4440 Tiszavasvári, Hısök út 38. K É R E

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007

Közhasznúsági jelentés 2007 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2007 Nyíregyháza, 2008-05-26 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Dr. Molnárné Béres Marianna 2. Óraszámok: 9. osztály.. óra 10. osztály óra 11. osztály.óra 12. osztály 96 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 9 12.

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 54 762 02 Szociális asszisztens Komplex szakmai vizsga A B vizsgafeladat megnevezése: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások feltételei és a szociális munka

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 54 762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások feltételei és a szociális

Részletesebben

Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok

Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok Christa Böhme Egészségben megnyilvánuló egyenlıtlenségek Mit tehetnek a közösségek? c. konferencia 2010. április 22., Budapest

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

Krizsán Ildikó 2014. november 27. 2014. november 27. Krizsán Ildikó

Krizsán Ildikó 2014. november 27. 2014. november 27. Krizsán Ildikó SZOCIÁLIS JOG I. 1. Szociálistörvényalkalmazása 2. A szociális törvény és a hozzá kapcsolódóvégrehajtásirendeletek 3. Változások az ágazati szabályozásban (külön diasor). Témakörök Alaptörvény Szociális

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 9. Tárgy: Hajléktalan személyek nappali ellátása Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák Renáta

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap "Hogy míg nyomorra milliók születnek, Néhány ezernek jutna üdv a földön, Ha istenésszel, angyal érzelemmel Használni tudnák éltök napjait." Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2008/2009-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2008/2009-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2008/2009-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V Védını szakos hallgatóknak, GY Gyógytornász szakos hallgatóknak,

Részletesebben

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra. Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag

Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra. Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag A Kormány 1106/2012. határozata A megyei intézményfenntartó központok által átvett a szociális intézményekkel kapcsolatos

Részletesebben

A Stratégia szakmai eszköztárának bemutatása Készítette: Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Fıosztálya 1 HISZÜNK ABBAN, HOGY A VÁLTOZÁS ÚJ, KONSTRUKTÍV, ÉS POZITÍV EREDMÉNYT HOZ. 2 12 évvel ezelőtt

Részletesebben

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ Tagozatkód: 05 Szakiskola 3 éves szakképzés A képzést azoknak a nyolcadikosoknak ajánljuk, akik szeretnek idős emberekkel vagy gyermekotthonban elhelyezett gyerekekkel foglalkozni,

Részletesebben

1. Fenntartó adatai. neve: székhelye: település utca/út/tér/köz/sor szám emelet, ajtó irányítószám Adószám: - -

1. Fenntartó adatai. neve: székhelye: település utca/út/tér/köz/sor szám emelet, ajtó irányítószám Adószám: - - A A mőködési engedély kiadása iránti kérelemhez (a szociális szolgáltatók és intézmények mőködésének engedélyezésérıl és ellenırzésérıl szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. -a alapján a fenntartó

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról 4 sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN Darvas Ágnes (ELTE TáTK-MTA GYEP) Helyzet és válaszok Gyerekszegénység, gyerekjólét elmúlt évtizedek kiemelt témája miért? Beavatkozás

Részletesebben

ELTE TáTK Kari Tanács-ülés április 13.

ELTE TáTK Kari Tanács-ülés április 13. Melléklet a Kari Tanács 33/2010. KT (04.13.) számú határozatához Abszolutórium (Teljesítendo kredit:190) Alapozó képzés (Teljesítendo kredit:28) elem LSZM100 Filozófia LSZM100 Filozófia LSZM101 A társadalomelmélet

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Szociális

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+0 K PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése

Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése Név/cím: Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése Rövid leírás Mivel a korai iskolaelhagyás megelőzése és az érintett tanulók visszavezetése az oktatási rendszerbe

Részletesebben

Lakhatási program Nyíregyházán

Lakhatási program Nyíregyházán Lakhatási program Nyíregyházán Szoboszlai Katalin elnök, szociális munkás Szervezeti organogram Periféria Egyesület Közgyűlés Elnökség Felügyelő Bizottság Szociális Szolgáltató Központ Utcai Szociális

Részletesebben

M I N T A T A N T E R V

M I N T A T A N T E R V M I N T A T A N T E R V - SZOCIÁLIS MUNKA SZAK LEVELEZİ TAGOZAT Kötelezı tárgyak: 1. félév SJKSC1011SL Szociális munka alapjai 10 0 0 3 Vizsga SJKSC1021SL Laikus gyakorlat 0 0 5 3 SJKSC1031SL Informatikai

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA I. KISEBBSÉGSZOCIOLÓGIA SZAKIRÁNYON: DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. A kisebbségi identitás vizsgálata 2. Kisebbségi csoportok társadalmi

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

A családon belüli erıszak áldozatait segítı szolgálatok és intézmények listája Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

A családon belüli erıszak áldozatait segítı szolgálatok és intézmények listája Szabolcs-Szatmár-Bereg megye A családon belüli erıszak áldozatait segítı szolgálatok és intézmények listája Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - Egymásért Egy- Másért Kiemelkedıen Közhasznú Nemzetközi Alapítvány Krízisotthona A Krízisotthon

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelel ő adatok figyelembevételével töltend ő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete a felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló 24/2004. (IV. ) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

képzési és kimeneti követelményei

képzési és kimeneti követelményei Közoktatási vezetı és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezetı és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ 1. a) Fogalmazza meg a szociális munka főbb dilemmáit, és saját munkaköréből támassza alá egy-egy példával! b) Határozza meg a neurózis és a pszichózis fogalmát! Soroljon fel jellemző tüneteket, tünetegyüteseket!

Részletesebben

Képzés tervezett helyszíne. Baranya, Somogy, Tolna megye igény szerint, illetve országos indítás igény szerint

Képzés tervezett helyszíne. Baranya, Somogy, Tolna megye igény szerint, illetve országos indítás igény szerint Cím Képzés típusa Pontérték A továbbképzés érvényessége Engedélyszám Képzés tervezett indítása Képzés tervezett helyszíne Tervezett részvételi díj Ft Idıtartam Résztvevık száma (min.- max.): A program

Részletesebben

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre:

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK /2010. (11.18.) számú határozata Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról 1. A Közgyűlés az Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

n.a. n.a

n.a. n.a 7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma megváltozott munkaképességű

Részletesebben

szociális ellátásban részesülők száma (fő)

szociális ellátásban részesülők száma (fő) 7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma megváltozott munkaképességű személyek egészségkárosodott személyek szociális év ellátásaiban részesülők

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

ÁLLAMVIZSGA BEOSZTÁS Szociális munka BA 2014. december 11. 9 óra.

ÁLLAMVIZSGA BEOSZTÁS Szociális munka BA 2014. december 11. 9 óra. ÁLLAMVIZSGA BEOSZTÁS Szociális munka BA 2014. december 11. 9 óra. Elnök: Tagok: Külső tag: Szabó-, egyetemi docens, elnök Kozma egyetemi docens, főiskolai docens egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus Földessy

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól Tisztelt Felhasználók! 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told Igazgyöngy Alapítvány Berettyóújfalu -Told (http://igazgyongy-alapitvany.hu/) Az országban közel 1 millió ember él a szegénységi határ alatt. A Dél- Baranyában, valamint az ország északi és keleti területeinek

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben