A Tanács évi, a soron következı osztrák és finn elnökség által benyújtott operatív programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Tanács 2006. évi, a soron következı osztrák és finn elnökség által benyújtott operatív programja"

Átírás

1 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, december 22. (12.01) (OR. en) 16065/05 POLGEN 51 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a finn és az osztrák delegáció a delegációk A Tanács évi, a soron következı osztrák és finn elnökség által benyújtott operatív programja A delegációk mellékelten kézhez kapják a Tanács évi, a soron következı osztrák és finn elnökség által benyújtott operatív programját /05 kn/kn/kz 1

2 TARTALOM 1. A JÖVİBENI PÉNZÜGYI TERV AZ ALKOTMÁNYOS SZERZİDÉS NAGYOBB NÖVEKEDÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS AZ ÚJRAINDÍTOTT LISSZABONI STRATÉGIA ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÖSSZEFÜGGÉSEK / A POLITIKÁK KOORDINÁCIÓJA...9 Stabilitási és Növekedési Paktum...9 Az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatások lehetséges aktualizálása...10 Az euro-övezet bıvítése...10 Az átmeneti intézkedések felülvizsgálata...10 Megfelelı uniós költségvetési eszközök biztosítása...11 A transzeurópai közlekedési és energiahálózatok finanszírozása...11 Az EBB hitelezési megbízása...11 Statisztika A VERSENYKÉPESSÉG ERİSÍTÉSE...12 Jobb szabályozás...12 Innováció és vállalkozás...13 Kutatás...15 Oktatás...16 Szellemi tulajdonjogok A VALÓDI BELSİ PIAC KIALAKÍTÁSA...17 Szolgáltatások...17 Az áruk szabad mozgása...17 Pénzügyi szolgáltatások...18 Adózás...18 Társasági jog...19 Mőszaki harmonizáció...19 Mőtrágyák...19 Élelmiszerek...20 Fogyasztók...20 Vámügy /05 kn/kn/kz 2

3 7. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM, ENERGIA, KÖZLEKEDÉS, VEGYI ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS POLITIKA...21 Információs társadalom és elektronikus kommunikáció...21 Energia...22 Közlekedés...24 A vegyi anyagokkal kapcsolatos politika FOGLALKOZTATÁS, MUNKAJOG, SZOCIÁLPOLITIKA, EGÉSZSÉGÜGY ÉS A NEMEK KÖZÖTTI EGYENLİSÉG...28 Foglalkoztatás...28 Munkajog, munkahelyi egészségvédelem és biztonság...28 Szociálpolitika...29 Egészségügy...30 A nemek közötti egyenlıség és a megkülönböztetés tilalma...30 Ifjúság, kultúra és audiovizuális ügyek KÖRNYEZETVÉDELEM...32 A folyamatban lévı jogalkotó munka...34 Éghajlatváltozás...34 Biológiai sokféleség...35 Környezetvédelmi technológiák...35 Globális környezetvédelmi irányítás FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA / HALÁSZAT A SZABADSÁGON, A BIZTONSÁGON ÉS A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSÉN ALAPULÓ TÉRSÉG BİVÍTÉS KÜLKAPCSOLATOK EMBERI JOGOK /05 kn/kn/kz 3

4 Bevezetés Általános észrevételek Ez a program meghatározza a Tanács 2006-ban végzendı munkájának fı célkitőzéseit. A programot a os idıszakra szóló többéves program alapján a soron következı osztrák és finn elnökség dolgozta ki. A közelmúlt vitái kiemelték annak fontosságát, hogy az Unió a polgárokat a mindennapi életükben foglalkoztató kérdésekre összpontosítson. A két elnökség szorosan együtt fog mőködni annak biztosítása érdekében, hogy a Tanács 2006 során hozzájáruljon a gazdasági és szociális jóléthez, a környezet védelméhez, az európai polgárok szabadságához és biztonságához, valamint az Uniónak a világban betöltött szerepe megerısítéséhez. Folytatni fogják a számos kiemelt területen annak érdekében megkezdett munkát, hogy az EU sikeresen tudjon reagálni a globalizáció kihívásaira és az abban rejlı lehetıségekre. E célból, az uniós fellépés átfogó hatékonyságának és folyamatosságának fokozása érdekében, a két elnökség a Tanácson belül együtt fog mőködni valamennyi tagállammal, valamint az Európai Parlamenttel és a Bizottsággal. Ausztria és Finnország egyaránt különös figyelmet fog fordítani a Tanács zavartalan és hatékony mőködésére, valamint az elnökség feladatainak ellátása során a lehetı legnagyobb fokú átláthatóság biztosítására. Az Európai Unió jövıjérıl zajló vita Az Európai Tanács júniusi ülésén úgy határozott, hogy gondolkodási idıszakot kezdeményez Európa jövıjérıl, és a közös gondolkodásba bevonja mind az Európai Unió intézményeit, mind a nemzeti viták keretében a tagállamokat. Ennek egyik fı célja a kiterjedt párbeszéd ösztönzése az olyan, érdeklıdésre számot tartó kérdések és stratégiai területek azonosítása érdekében, ahol az Európa elıtt álló kihívások megválaszolása érdekében uniós fellépés szükséges. A vitának az olyan módok és eszközök feltárására is összpontosítania kell, amelyek révén a döntések a lehetı legalacsonyabb szinten hozhatók meg úgy, hogy még biztosított legyen a hatékony fellépés. Folytatni kell továbbá az európai életstílusról és annak értékeirıl szóló vitát /05 kn/kn/kz 4

5 Az Európai Tanács júniusi ülésén megállapodott arról, hogy a nemzeti viták átfogó értékelésére 2006 elsı felében kerül sor. Az értékeléshez hasznos kiindulópontot nyújt az Európai Tanácsnak 2005 decemberében benyújtott, a gondolkodási idıszakról szóló idıközi jelentés. Az Európai Tanács e jelentés alapján és a folytatódó vitára figyelemmel a júniusi ülésén számba fogja venni a gondolkodási idıszak eredményeit, és törekednie kell a jövıre vonatkozó egyértelmőbb kilátások megteremtésére, valamint a továbblépés irányáról való megegyezésre. A két elnökség e számbavétel eredményeitıl függıen biztosítani fogja az év hátralévı részében a megfelelı követı intézkedéseket. Az Unió jövıbeni finanszírozása A jelenlegi pénzügyi terv 2006 végéig marad érvényben. Az Európai Tanács decemberi ülésén elért megállapodás megteremti az Unió következı finanszírozási idıszakra vonatkozó pénzügyi kereteit. Ezt a megállapodást az Európai Parlamenttel szoros együttmőködésben most át kell ültetni a szükséges jogi eszközökbe. A két elnökség feladata lesz annak biztosítása, hogy ezeket a jogi aktusokat a lehetı legrövidebb idın belül elfogadják, hogy azok szolgáljanak alapul az Unió politikáinak a as idıszakban történı finanszírozásához. A növekedés és a foglalkoztatás érdekében végzett munka A 2000-ben kidolgozott lisszaboni stratégia szerepe továbbra is jelentıs abban, hogy segítséget nyújtson az Európai Uniónak és a tagállamoknak az elöregedés és a globalizáció kihívásainak való megfelelésben. Az elkövetkezı néhány évben az ennek a célkitőzésnek való megfelelés az Unió egyik fı prioritása lesz. A lisszaboni stratégiát 2005-ben kiigazították annak érdekében, hogy az az európai gazdaság versenyképességének erısítésére és az európai jóléti modell fenntarthatóságának biztosítására vonatkozó átfogó célkitőzés részeként segítse a növekedés és a munkahelyteremtés terén az eredmények felmutatására irányuló legfontosabb kihívásnak való megfelelést ban az új irányítási rendszer sikerének biztosítására, és különösen az érintett szereplıkkel közösen megvitatott és kidolgozott elsı nemzeti reformprogramok végrehajtására, valamint a nemzeti programok kiegészítésére irányuló uniós szintő intézkedésekre kell hangsúlyt fektetni. A Tanács várakozással tekint a létezı többoldalú kereteken belül megvalósuló eredmények felülvizsgálata elé. További erıfeszítéseket kell szentelni annak, hogy a nyilvánosság a reform szükségességére vonatkozóan kellı magyarázatot kapjon /05 kn/kn/kz 5

6 Az uniós szintő erıfeszítéseket a jövıben a növekedést és a foglalkoztatást ösztönzı intézkedésekre kell irányítani. A két elnökség az európai gazdasági dinamizmus növelésének lényeges elemeként különös figyelmet fog szentelni a belsı piac teljes kialakításának, különösen a szolgáltatások, a távközlés, az energia és a pénzügyi szolgáltatások terén. Különös hangsúlyt fognak fektetni a kutatást és fejlesztést támogató keretfeltételek megerısítésére, valamint az innovációt ösztönzı, a tudásalapú társadalmat és szakértelmet erısítı környezet megteremtésére is. Elıtérbe fogják helyezni a munkavégzés vonzóbbá tételét és minıségének javítását, mint a foglalkoztatási ráta növelésének eszközét. Az Unió versenyképességének erısítésére irányuló célkitőzés részeként különös figyelmet fognak fordítani a jobb szabályozás programjának végrehajtására. Fenntartható fejlıdés Az Unió politikáinak és intézkedéseinek kulcsfontosságú célkitőzése a gazdasági, társadalmi és ökológiai szempontból fenntartható fejlıdés. Az Európai Tanács júniusi ülésén meg fogja újítani az Unió fenntartható fejlıdési stratégiáját. Az Európai Unió mind nemzetközi, mind uniós szinten folytatni fogja az éghajlatváltozás elleni küzdelem érdekében végzett tevékenységét. A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség megerısítése A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének biztosítása az európai polgárokat leginkább foglalkoztató kérdések egyike. A 2004-ben elfogadott hágai program létrehozza az e kérdések kezelésére alkalmas kereteket. Ezért e program végrehajtása a év egyik kiemelt célja lesz. Az erıfeszítések a program külsı vonatkozásaira, az Unió terrorizmus elleni és súlyos bőncselekmények elleni küzdelmének felgyorsítására, a vonatkozó információk cseréjének javítására, a bírósági határozatok kölcsönös elismerésének elısegítésére, valamint a közös menekültügyi politika és a közös migrációkezelés megteremtésére fognak irányulni. A hágai programnak a Bizottság értékelı jelentésén alapuló félidıs értékelése lehetıséget ad a program értékelésére és annak felmérésére, hogy milyen változtatásokra lehet szükség a célkitőzések hatékony teljesítése érdekében /05 kn/kn/kz 6

7 Az év folyamán további lépésekre kerül majd sor a személyek szabad mozgásának kiterjesztése érdekében, a Schengeni Információs Rendszer aktualizálása, valamint annak átfogó értékelése révén, hogy az új tagállamok teljesítik-e a schengeni vívmányok teljes körő alkalmazásához szükséges feltételeket. Bıvítés A bıvítés lehetıvé teszi, hogy az Unió stabilitásából és prosperitásából egyre több európai ország részesüljön. Ezért mind az Unió, mind a csatlakozó országok számára lényeges, hogy a csatlakozási folyamat a lehetı legjobb feltételek mellett menjen végbe ban fokozódni fog Bulgária és Románia eredményeinek nyomon követése a 2007-re ütemezett csatlakozásuk elıkészületeinek részeként. Emellett az elfogadott tárgyalási kereteknek megfelelıen folytatódni fognak a csatlakozási tárgyalások Horvátországgal és Törökországgal. Az Unió világban betöltött szerepének megerısítése Az Európai Unió majdnem félmilliárd lakosával, a világ kereskedelmi forgalmának egynegyedével és a világ fejlesztési támogatásainak legjelentısebb adományozójaként fontos nemzetközi szerepet tölt be. A külkapcsolatok területén az Unió alapvetı célkitőzései a biztonság, a stabilitás és a demokrácia erısítése, a szegénység csökkentése, különösen Afrikában, az instabilitás egyéb alapvetı okainak kezelése, valamint egy hatékony többoldalú rendszerhez történı hozzájárulás. Az Európai Unió 2006-ban továbbra is törekedni fog e célkitőzések teljesítésére a rendelkezésre álló különféle eszközök összehangolt és integrált alkalmazása révén. Az év egésze folyamán fontos csúcstalálkozókra kerül majd sor. Ezek hozzájárulnak ahhoz, hogy az Európai Unió az Egyesült Államokkal és Oroszországgal, valamint a latin-amerikai, karibi országokkal és az ázsiai ASEM-partnerekkel is erısítse stratégiai partnerségét. Az Európai Unió figyelmet fog fordítani a határain túli stabilitás növelésére is a Nyugat-Balkánnal kapcsolatos stabilizációs politika folytatása, valamint az európai szomszédságpolitika tartalmasabbá tételén és az Északi Dimenzió megerısítésén keresztül a keleti és a földközi-tengeri térségbe tartozó szomszédaival fennálló kapcsolatok fejlesztése révén. Az Európai Unió annak érdekében is együtt fog mőködni partnereivel 2006-ban, hogy eredmény szülessen a Dohai Fejlesztési Menetrend keretében folyó kereskedelmi tárgyalásokon /05 kn/kn/kz 7

8 1. A JÖVİBENI PÉNZÜGYI TERV A as idıszakra szóló pénzügyi tervvel kapcsolatban 2005 decemberében elért megállapodást követı intézkedéseket el fogják végezni. A Tanács a Bizottság javaslata alapján új intézményközi megállapodásról fog tárgyalásokat kezdeni, annak 2006 folyamán a lehetı legkorábban történı megkötése céljával. A megállapodás összhangban lesz az Európai Tanács decemberi ülésének vonatkozó következtetéseivel. Ezzel párhuzamosan folytatódik a munka az Unió politikáinak a as idıszakban történı finanszírozásához alapul szolgáló különbözı jogi aktusokkal kapcsolatban. E munka keretében figyelembe kell venni a decemberi Európai Tanács eredményeit, valamint a kiadások eszközönként történı bontására vonatkozó bizottsági javaslatokat. A cél az intézményközi megállapodás 2006 júniusáig, valamint az egyedi jogi aktusok legkésıbb 2006 végéig történı véglegesítése. 2. AZ ALKOTMÁNYOS SZERZİDÉS 2005 júniusában, az állam- és kormányfıknek az alkotmányos szerzıdés megerısítési folyamatáról folytatott megbeszéléseit követıen megegyezés született arról, hogy a gondolkodási idıszak részeként nemzeti vitákat kell szervezni, e vitákat 2006 elsı felében átfogóan értékelni kell, és meg kell állapodni a további teendıkrıl. Az értékelés elvégzéséhez szükséges elıkészületeket végre fogják hajtani. Az értékelés eredményeitıl függıen 2006 második felében kerül sor az értékelést követı intézkedésekre. 3. NAGYOBB NÖVEKEDÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS AZ ÚJRAINDÍTOTT LISSZABONI STRATÉGIA A globalizáció és a demográfiai változások kihívásainak kezelése továbbra is a évi európai menetrend legfontosabb pontja. Az Európai Tanács 2005 márciusában megerısítette a lisszaboni stratégia érvényességét, és megállapodott arról, hogy a fenntartható gazdasági növekedés fokozására, valamint a több és jobb munkahely teremtésére kell összpontosítania. Európának meg kell újítania versenyképessége alapjait, javítania kell növekedési potenciálját és termelékenységét, valamint a fı hangsúlyt a tudásra, az innovációra és a humántıke optimalizására fektetve meg kell erısítenie a szociális kohéziót. Ezért a partnerségi megközelítésen alapuló stratégiát most valamennyi dimenziójában hatékonyan végre kell hajtani /05 kn/kn/kz 8

9 Az újraindítással összefüggésben 2005 júniusában jóváhagyták a közötti idıszakra vonatkozó az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásokat és a foglalkoztatáspolitikai iránymutatásokat tartalmazó integrált növekedési és foglalkoztatási iránymutatásokat. A megújított irányítási keret javítani fogja annak feltételeit, hogy tagállami és közösségi szinten egyaránt valódi elırehaladást érjenek el. A nemzeti reformprogramokban és a közösségi lisszaboni programban foglalt intézkedések teljesítéséhez szilárd politikai elkötelezettségre lesz szükség. A két elnökség a korábbi elnökségek által elért eredményekre építve, valamint a Bizottságnak az elért eredményekrıl szóló elsı éves jelentése alapján tovább fogja vinni a lisszaboni folyamatot az Európai Tanácsban és a megfelelı tanácsi formációkban. A két elnökség a stabilitást és a fenntartható fejlıdést ösztönzı makrogazdasági feltételek elımozdítása mellett minden erıfeszítést meg fog tenni annak érdekében, hogy konkrét eredményeket érjenek el a lisszaboni stratégia kulcsfontosságú területein (azaz a strukturális / mikrogazdasági politika és a foglakoztatáspolitika terén), valamint a stratégia sikeres végrehajtását segítı egyéb területeken (lásd alább a 4 9. pontot). Az EU állam- és kormányfıinek Hampton Court-ban tartott informális találkozóját követı intézkedésekrıl szóló bizottsági idıközi jelentés alapján további munkát fognak végezni a K+F, az egyetemek, a demográfiai kihívások és az energiaügy területén. 4. ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÖSSZEFÜGGÉSEK / A POLITIKÁK KOORDINÁCIÓJA STABILITÁSI ÉS NÖVEKEDÉSI PAKTUM A Tanács a március 20-i tanácsi jelentés, a Tanács által június 27-én elfogadott új rendeletek, valamint a GPB által 2005 ıszén véglegesített felülvizsgált magatartási kódex alapján folytatni fogja a Stabilitási és Növekedési Paktum végrehajtását számos tagállam számára kritikus év lesz a tekintetben, hogy a Tanács által korábban kiadott ajánlásokkal összhangban ellenırzés alá vonják a költségvetési hiányukat /05 kn/kn/kz 9

10 AZ ÁTFOGÓ GAZDASÁGPOLITIKAI IRÁNYMUTATÁSOK LEHETSÉGES AKTUALIZÁLÁSA A Tanács szoros együttmőködésben a Bizottsággal felül fogja vizsgálni az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatások végrehajtását, és szükség esetén határozni fog azok aktualizálásáról. Ezt a munkát az integrált iránymutatások összefüggésében elsı alkalommal, és a valamennyi tagállam által kidolgozandó nemzeti cselekvési programok alapján végzik el. Ennek során az európai gazdasági és költségvetési politika fı pilléreire fognak összpontosítani: a stabilitásorientált államháztartás biztosítására, fenntarthatóságának és minıségének javítására, valamint a gazdasági és strukturális reformok felgyorsítására. Az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatások esetleges felülvizsgálatára irányuló javaslatok végleges szövegét az ECOFIN- Tanács készíti el, és a kulcsfontosságú kérdésekrıl szóló dokumentummal együtt benyújtja a tavaszi Európai Tanácsnak. AZ EURO-ÖVEZET BİVÍTÉSE A Bizottság és az Európai Központi Bank közzétette, hogy 2006 júniusában konvergenciajelentéseket fog küldeni azon tagállamoknak, amelyeknél eltérés tapasztalható. Bizonyos tagállamok már kinyilvánították érdekeltségüket az euro 2007-ig történı bevezetésével kapcsolatban. A két elnökség a vonatkozó kritériumok többek között a stabil makrogazdasági eredmények és a fenntartható nagyfokú konvergencia alapján biztosítani fogja a kérdés lehetı legkorábban történı alapos vizsgálatát. AZ ÁTMENETI INTÉZKEDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA A Tanács meg fogja vizsgálni a 2003-as európai uniós csatlakozási okmány V., VI., VIII., IX., X. XII., XIII. és XIV. melléklete szerint a cseh, észt, lengyel, lett, litván, magyar, szlovák és szlovén állampolgárok területükön való munkavállalási jogosultságára vonatkozó nemzeti rendelkezések tagállamok általi alkalmazásáról szóló bizottsági jelentést /05 kn/kn/kz 10

11 MEGFELELİ UNIÓS KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK BIZTOSÍTÁSA Az EU évi költségvetése tekintetében a két elnökség alkalmazni fogja a Tanács által meghatározott új pénzügyi keretet és költségvetési iránymutatásokat. Emellett, a évi költségvetés elkészítése során erıfeszítéseket fognak tenni a évi költségvetés végrehajtására és az új pénzügyi szabályzat költségvetési elveinek való megfelelésre vonatkozó valamennyi releváns információ legjobb felhasználása érdekében. Az Unió költségvetési eljárásának javításához figyelembe kell venni az értékelések és a tevékenységi beszámolók eredményeit. Az Európai Parlamenttel tartandó egyeztetı ülésekre vonatkozó eljárást tovább kell fejleszteni. Végezetül, a Tanácsnak a pénzügyi gazdálkodás további javítása érdekében végzett munkájában fontos szerepet kap az ellenırzés és a csalás elleni küzdelem. A TRANSZEURÓPAI KÖZLEKEDÉSI ÉS ENERGIAHÁLÓZATOK FINANSZÍROZÁSA A Tanács várhatóan elfogadja a közösségi pénzügyi támogatás transzeurópai közlekedési és energiahálózatok területén történı nyújtásának általános szabályairól szóló rendeletet. E javaslat célja a közösségi pénzügyi támogatással való hatékonyabb gazdálkodás biztosítása, valamint a transzeurópai infrastruktúra-hálózat kialakításának felgyorsítása. A rendelet ösztönözni fogja a kereskedelmet és támogatni fogja az egységes piacot, erısíti a kohéziót és hozzájárul a fenntartható fejlıdéshez. A rendelet várhatóan 2007 elejéig hatályba lép. Elfogadására 2006 júliusa elıtt sor kerülhet. AZ EBB HITELEZÉSI MEGBÍZÁSA A Tanács el fogja fogadni a Közösségen kívüli projektekhez (Közép- és Kelet-Európa, a földközitengeri térség országai, Latin-Amerika és Ázsia, valamint a Dél-Afrikai Köztársaság) adott hitelek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garanciáról szóló tanácsi határozat új változatát. A Bizottság várhatóan 2006 elsı felében továbbítja javaslatát. Ez az új megbízás fogja meghatározni az EBB tevékenységének különbözı földrajzi területeire kiutalandó garanciák összegeit. A megbízás a bıvítést és az új szomszédságpolitikát figyelembe véve új földrajzi területeket is magában foglalhat. A rendeletet 2006 végéig el kell fogadni annak érdekében, hogy 2007 elején hatályba léphessen /05 kn/kn/kz 11

12 STATISZTIKA A statisztika területén a két elnökség olyan, jelenleg tárgyalt vagy várható kezdeményezések alapján fogja folytatni a munkáját, amelyek többek között az árstatisztikák vásárlóerı-paritásokhoz történı felhasználására, az Unióban folytatott gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozására, a vállalkozások szerkezeti statisztikáira és a nemzeti számlák adatainak továbbítására vonatkoznak. A két elnökség elsırendőnek tekinti továbbá az európai statisztikákra vonatkozó magatartási szabályzat végrehajtását, valamint a nemzeti statisztikai hatóságokra háruló igazgatási és szabályozási terhek csökkentését. 5. A VERSENYKÉPESSÉG ERİSÍTÉSE A két elnökség törekedni fog arra, hogy hozzájáruljon a gazdasági növekedést és a munkahelyteremtést ösztönzı feltételek kialakításához. A két elnökség e célból folytatni fogja a jobb szabályozás, a belsı piaccal kapcsolatos politikák, az innováció, a vállalkozás, a kutatás, valamint az oktatás és képzés területén az újraindított lisszaboni stratégia létfontosságú elemeiként elismert területeken végzett munkát. A Versenyképességi Tanács a lisszaboni stratégia sikeres megvalósításához való hatásos hozzájárulás révén fogja fokozni az Európai Unió növekedési és foglalkoztatási erıfeszítéseit. A Tanács a legfontosabb területeken fennálló jogi felelısségére, a versenyképesség szempontjából jelentıs hatással bíró szabályozással kapcsolatos horizontális szerepére, valamint az újraindított lisszaboni stratégia vonatkozó mikrogazdasági és strukturális politikai vonatkozásaira fog összpontosítani. Ezért az általa elsırendőnek ítélt kulcsfontosságú kérdésekrıl szóló dokumentumot szándékozik készíteni. JOBB SZABÁLYOZÁS A két elnökség szoros együttmőködésben a Bizottsággal és az Európai Parlamenttel folytatni fogja a többek között a szabályozási reformról szóló közös nyilatkozat által elırevetített szabályozási reformfolyamat megvalósítását /05 kn/kn/kz 12

13 A két elnökség elı fogja mozdítani a hatásvizsgálatok horizontális alkalmazását a jogalkotási folyamatban, és a versenyképesség dimenziójának erısítése révén támogatni fogja a Bizottságnak a hatásvizsgálati folyamat további pontosítására irányuló erıfeszítéseit, miközben továbbra is elkötelezett marad a környezetvédelmi fenntarthatóság és a szociális kohézió elımozdításának céljai mellett. Ebben az összefüggésben a két elnökség szorosan figyelemmel fogja kísérni a Bizottság hatásvizsgálati rendszerének 2006 elején induló külsı értékelését. Emellett a két elnökség üdvözli a Bizottság elkötelezettségét az adminisztratív terhek mérésére szolgáló közös módszernek a hatásvizsgálatról szóló felülvizsgált iránymutatásokba történı beépítésére vonatkozóan. A két elnökség szoros együttmőködésben a Bizottsággal az egyszerősítési folyamat aktív elırevitele révén elısegíti a meglévı európai jogszabályok felülvizsgálatát. Ebben az összefüggésben a két elnökség törekedni fog továbbá az egyszerősítési javaslatokkal kapcsolatos munkamódszerek javítására. A két elnökség a brit elnökség alatt megkezdett munkára alapozva törekedni fog a komitológiai rendszer reformjával kapcsolatos megállapodás elérésére, amelynek célja az Európai Parlament megfelelıbb bevonásának biztosítása. INNOVÁCIÓ ÉS VÁLLALKOZÁS Mindkét elnökség annak érdekében fog munkálkodni, hogy a versenyképességi és innovációs keretprogrammal ( ) kapcsolatban 2006 vége elıtt végleges döntés szülessen. E program, amelynek célja az innováció területén megvalósuló nagyobb arányú befektetések ösztönzése különösen a KKV-k körében, szorosan kapcsolódik más politikai területekhez (energia, információs technológiák, kutatás és környezetvédelem). Az innováció és vállalkozás területén a Tanács kellıen meg fogja fontolni a következı, valószínőleg 2006 folyamán benyújtandó vagy tárgyalandó kezdeményezéseket: Közlemény a gépjármőipar szabályozási keretérıl (CARS 21); a KKV-politika új szempontjai a növekedés és a munkahelyteremtés érdekében; új közlemény az iparpolitikáról; a kutatási és innovációs cselekvési terv /05 kn/kn/kz 13

14 A Versenyképességi Tanács meg fogja vitatni a kisvállalkozások európai chartájának végrehajtását, felismerve azt, hogy a kisvállalkozások fontos szerepet játszanak a növekedés serkentésében és a munkahelyteremtésben. Megbeszéléseket fognak folytatni a tagállamok által a jelentési rendszer egyszerősítését követıen a nemzeti reformprogramokban megadott információk figyelembevételével. A Bizottság az újraindított lisszaboni stratégia keretében egyetlen versenyképességi csomagban szándékozik egybeötvözni a versenyképességi jelentést, az innovációs eredménytáblát és a vállalkozáspolitikai eredménytáblát. Ez 2006 második felében valószínőleg átfogó értékelést nyújt majd arról, hogy hogyan mőködik a stratégia, valamint a tavaszi Európai Tanácsot elıkészítı megbeszélések alapjául fog szolgálni. A két elnökség meg fogja vitatni az idegenforgalom növekedési és foglalkoztatási szempontjait. Az alapkérdések az új információs és kommunikációs technológiák, valamint az idegenforgalom és a kultúra lesznek. A közbeszerzés területén a Tanács megkezdi a 2006-ban várható új közbeszerzési jogorvoslati irányelvjavaslattal kapcsolatos munkát. A felülvizsgálat célja az, hogy a tagállamokban biztosítva legyenek a közbeszerzésekkel kapcsolatos hatékony és idıben történı felülvizsgálatra vonatkozó eljárások. Megkezdıdhet a munka a köz- és magánszféra partnerségérıl és a védelmi beszerzésekrıl szóló bizottsági közleménnyel kapcsolatban is. A verseny és az állami támogatások tekintetében a Tanács folytatni fogja vagy meg fogja kezdeni a munkát az EK versenyszabályainak a tengeri szállításra történı alkalmazásáról szóló 4056/86/EGK tanácsi rendelet felülvizsgálatával kapcsolatban. Bár az állami támogatásokkal kapcsolatos kérdések csak korlátozott mértékben képezik a Tanács nyilvános üléseinek tárgyát, az állami támogatásokról szóló bizottsági cselekvési terv tartalmaz két, a Tanács szempontjából lényeges pontot: A 994/98 rendelet módosítását a csoportos kivételek szabályozásának lehetıvé tétele érdekében (2005/6), valamint a 659/99 rendelet módosítását eljárási rendelet (2002/8). Kiemelt fontosságot kell biztosítani e kérdések gyors, az állami támogatásokról szóló bizottsági cselekvési tervben meghatározott ütemezésnek megfelelı rendezésének, szem elıtt tartva az állami támogatások ellenırzésével kapcsolatos adminisztratív terhek csökkentésének elveit, és lehetıvé téve, hogy a Bizottság az olyan ügyekre összpontosítson, amelyek valóban torzítják a versenyt /05 kn/kn/kz 14

15 Mindkét elnökség elismeri, hogy az őrpolitika fontos szerepet játszhat Európában az iparpolitika és az innovációs politika szempontjából. Aktívan folytatódni fog az EK ESA keretmegállapodáson alapuló átfogó európai őrpolitika további fejlesztésével és végrehajtásával kapcsolatos munka. Az Őrtanács 2006 során tartandó további ülései biztosítani fogják a folyamatos elırehaladást, kellıen figyelembe véve a 7. keretprogramban és a Galileo és a GMES végrehajtása keretében javasolt őrkutatási tevékenységeket. KUTATÁS A két elnökség az Európai Parlamenttel szoros kapcsolatot tartva minden erıfeszítést megtesz a 7. kutatási és fejlesztési keretprogram idıben történı elindításának biztosítása érdekében. A 2006 végén záruló jelenlegi keretprogram és az új program közötti esetleges folytonossági hiány elkerülése érdekében valamennyi határozatot beleértve a magáról a keretprogramról szóló határozatot, valamint a kísérı végrehajtási határozatokat (egyedi programok, részvételi szabályok, a Közös Kutatóközpont, valamint az EK-Szerzıdés 169. és 171. cikke értelmében elıirányzott tevékenységek) jóval a év vége elıtt meg kell hozni. Mindkét elnökség továbbra is ellenırizni és ösztönözni fogja a 3%-os cselekvési terv végrehajtását. Ez a folyamat nyomon követi a Tanács e tárgyban tartott megbeszéléseit. A franciaországi Cadarache-ban felépülı nemzetközi termonukleáris kísérleti reaktor (ITER) tekintetében a Bizottság várhatóan 2006 elején benyújtja a résztvevı felek közötti nemzetközi megállapodás megkötésével, valamint egy európai jogi személy létrehozásával kapcsolatos javaslatait. A két elnökség törekedni fog e javaslatok gyors elfogadására /05 kn/kn/kz 15

16 OKTATÁS Az Oktatás és képzés 2010 munkaprogramról szóló együttes idıközi jelentést 2006 elsı felében véglegesítik. A két elnökség ebben az összefüggésben a folyamat stratégiai célkitőzéseinek: az oktatás minıségének, hatékonyságának és hatásosságának, valamint az oktatáshoz való hozzájutásnak a megerısítését tőzi ki célul. Elı fogják mozdítani továbbá az oktatási és képzési együttmőködés integrált megközelítését, beleértve a hatékony munkamódszereket is. A Tanács tovább fog munkálkodni az egész életen át tartó tanulás területére vonatkozó integrált cselekvési program ( ) végleges elfogadása érdekében, a program idıben, 2007 elején történı elindítása céljából. A két elnökség erısíteni fogja a szakoktatás és -képzés területén megvalósuló európai együttmőködést. A Tanács várhatóan 2006 második felében következtetéseket fogad el a szakoktatásról és -képzésrıl. A finn elnökség 2006 decemberében nyomonkövetési konferenciát szándékozik rendezni. A két elnökség törekedni fog az európai mobilitásminıségi charta, valamint az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról szóló tanácsi és európai parlamenti ajánlás végleges elfogadására. Az európai nyelvkompetencia-mutató és az európai képesítési keretrendszer kidolgozásán fognak munkálkodni. A Bizottság elıkészületeitıl függıen a Tanács napirendjének egy lehetséges pontja lehet a tanárképzés minıségérıl szóló ajánlás is. SZELLEMI TULAJDONJOGOK A két elnökség fel fogja tárni a közösségi szabadalomra vonatkozó megoldás megtalálásának irányába történı elırelépés lehetıségeit annak érdekében, hogy költséghatékony, felhasználóbarát és hatékony szabadalmi rendszer jöjjön létre az Európai Unióban /05 kn/kn/kz 16

17 A két elnökség annak érdekében fog tevékenykedni, hogy kompromisszumos megoldást találjanak az ipari mintákról szóló irányelvnek az összetett termékek alkotóelemeivel kapcsolatos módosítására vonatkozó javaslattal kapcsolatban. Folytatódni fog a munka a szerzıi jogok kollektív kezelésérıl szóló bizottsági ajánlás alapján. A Tanács jelentést vár a Bizottságtól a szerzıi jog és szomszédos jogok területének európai közösségi jogi keretérıl. A Tanács törekedni fog az Európai Közösségnek a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) ipari minták nemzetközi bejegyzésérıl szóló genfi okmányához történı csatlakozásáról szóló határozat és az ipari mintákról szóló rendelet módosításának elfogadására. 6. A VALÓDI BELSİ PIAC KIALAKÍTÁSA SZOLGÁLTATÁSOK Tekintettel a szolgáltatások belsı piaca megnyitásának fontosságára, a két elnökség szoros együttmőködésben a Bizottsággal és az Európai Parlamenttel elkötelezett a szolgáltatásokról szóló irányelvrıl folytatott tárgyalások lezárása iránt. A két elnökség ebben a folyamatban kellıen figyelembe fogja venni az Európai Parlament és a tagállamok által kifejezett aggodalmakat, ugyanakkor arra törekszik, hogy az irányelv alkalmazási köre a lehetı legszélesebb maradjon. Ezen túlmenıen a Bizottság várhatóan javaslatot nyújt be (a mőszaki szabálytervezetekrıl szóló értesítésekre vonatkozó eljárás megállapításáról szóló) 98/34/EK irányelv alkalmazási körének a szolgáltatásokra történı kiterjesztésérıl. A két elnökség törekedni fog e javaslat tárgyalásának elımozdítására. AZ ÁRUK SZABAD MOZGÁSA A Bizottság várhatóan az új megközelítéső irányelvek, politikák és elvek egységes szerkezetbe foglalásáról és megerısítésérıl szóló határozati javaslatot, valamint az áruk nem harmonizált térségekben való szabad mozgásáról szóló rendeletjavaslatot terjeszt elı. A két elnökség tovább fog munkálkodni az áruk belsı piacának javításán /05 kn/kn/kz 17

18 PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK A pénzügyi piacok területén a két elnökség különleges figyelmet fog szentelni a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó cselekvési terv (FSAP) végrehajtásának és az FSAP-t követı stratégiával kapcsolatos intézkedéseknek. Ennek alapján a munka elsısorban a belsı piac fizetési rendszereinek új jogi keretére (egyúttal az FATF VI. külön ajánlásának végrehajtására), a cégek elszámolási és kiegyenlítési rendszerekhez való piaci hozzáférésének javítására, valamint a bankszektorban zajló határokon átnyúló egyesülésekre (a bankokról szóló 2000/12/EK irányelv módosítására) fog irányulni. Emellett figyelmet fognak fordítani a határokon átnyúló intézmények felügyeletének további javítására, a stabilitás és a válságkezelı intézkedések javítására, valamint különösen a betétbiztosítási rendszerekrıl szóló 94/19/EK irányelv felülvizsgálatára. Értékelni fogják a felügyelet gyakorlatának konvergenciája terén elért haladást. Folytatódnak az erıfeszítések a terrorizmus finanszírozása és a pénzmosás elleni küzdelem terén. E tekintetben kulcsfontosságú az FATF átutalásokról szóló VII. külön ajánlásának végrehajtásáról szóló rendelet. ADÓZÁS A költséghatékonyabb és átláthatóbb szabályozási keret általános célkitőzését alapul véve, az Unió adószabályait részben újra kell gondolni és tovább kell fejleszteni. Emellett intézkedésekre van szükség a határokon átnyúló tevékenységek akadályainak és a tagállamok közötti verseny torzulásainak megszüntetése érdekében. Ezért a közvetett adók tekintetében a két elnökség folytatni fogja a HÉA-rendszer, valamint a jövedéki adók (pl. alkoholtartalmú italok) egyszerősítésére és modernizálására vonatkozó kezdeményezéseket. A közvetlen adók területén várhatóan technikai és politikai szinten is folytatódni fog a közös konszolidált társasági adóalappal kapcsolatos munka. A két elnökség támogatni fogja a Fiscalis 2013 programról szóló határozatot is, amely a belsı piacon az adórendszerek koherens fejlıdéséhez szükséges /05 kn/kn/kz 18

19 TÁRSASÁGI JOG A két elnökség általánosságban támogatni fogja az éves és konszolidált beszámolók hitelességének és összehasonlíthatóságának fokozására irányuló bizottsági kezdeményezéseket. A két elnökség elkötelezett a kötelezı könyvvizsgálatról és a számvitelrıl szóló irányelvekkel kapcsolatos munka lezárása iránt. Folytatódni fog a munka a társaságok székhelyének áthelyezésével (14. társasági jogi irányelv) kapcsolatos javaslat elfogadása és a részvényesek jogairól szóló irányelvjavaslat ügyében. Támogatást fognak kapni az alternatív tıkefenntartási rendszer jövıbeni tanulmányozásával kapcsolatos bizottsági kezdeményezések. MŐSZAKI HARMONIZÁCIÓ Az európai szabványosítás finanszírozásáról szóló javaslat tekintetében 2006-ban a közös álláspontról szóló politikai megállapodás, vagy lehetıség szerint a jogi aktus végleges elfogadása lesz a cél. A két elnökség tovább fog munkálkodni azon, hogy végleges megállapodás szülessen az Európai Parlamenttel az (átdolgozott) típus-jóváhagyási irányelvvel kapcsolatban. Ezen a területen a 133. cikk alapján létrehozott bizottság rutinszerő határozatain (ENSZ EGB rendeletek) kívül ez az egyetlen még lezáratlan javaslat. MŐTRÁGYÁK A Tanács célja, hogy elırelépést érjen el a mőtrágyákban elıforduló kadmiummal kapcsolatos rendeletjavaslat ügyében, amelyet a Bizottság várhatóan 2006-ban terjeszt elı. A rendelet megállapítja a foszfáttartalmú mőtrágyák kadmiumtartalmára vonatkozó maximális határértékeket, és meghatározott kadmiumtartalmú mőtrágya-osztályokat állapít meg. Ez lesz az elsı alkalom, hogy az Európai Unióban szabályozzák a szerves mőtrágyák megengedett nehézfém-tartalmát /05 kn/kn/kz 19

20 ÉLELMISZEREK A Tanács célja, hogy megállapodásra jusson az Európai Parlamenttel a vitaminok és ásványi anyagok hozzáadásáról szóló rendelettel, valamint a tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló rendelettel kapcsolatban. A Tanács meg fogja kezdeni a munkát az élelmiszeripari adalékokra (élelmiszer-adalékanyagok, ízesítık és enzimek) vonatkozóan várható javaslatokkal kapcsolatban is. FOGYASZTÓK A két elnökség törekedni fog arra, hogy megállapodásra jusson az egészségügy és a fogyasztóvédelem területére vonatkozó közösségi cselekvési program ( ) létrehozásáról szóló határozatról. A fogyasztóvédelmi politika számos területet érintı jellege miatt különös hangsúlyt kell fektetni a fogyasztóvédelem más politikai területeken való fejlesztésére is, a fogyasztói érdekek középpontba helyezése érdekében. A két elnökség napirenden fogja tartani a fogyasztói hitelrıl szóló módosított irányelvjavaslatot is azzal a céllal, hogy olyan megoldás szülessen, amely biztosítja a fogyasztóvédelem magas szintjét és megırzi a tagállamok számára szükséges rugalmasságot. Támogatást fognak kapni a fogyasztói biztonság fokozását és a fogyasztóvédelmi közösségi vívmányok felülvizsgálatát célzó bizottsági kezdeményezések. VÁMÜGY Ezen a területen a két elnökség a következı két javaslattal kapcsolatban folytatja a munkát: A Vámkódex modernizálására vonatkozó javaslat. Az eredetileg 1992-ben elfogadott Vámkódex teljes és általános felülvizsgálatát maga után vonó javaslat az elektronikus vámkezelési és kereskedelmi környezet követelményeivel, a vámszabályok egyszerősítésével, valamint a vámhatóságok által ellátott feladatok változó természetével kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik. Az elektronikus vámkezelésrıl szóló tanácsi határozati javaslat. Mivel a modernizált Vámkódex elıfeltétele az elektronikus és papírmentes vámkezelési környezet megteremtése, ez a határozat meghatározza az elektronikus vámkezelés egész Közösségre kiterjedı lehetséges legkorábbi alkalmazásának biztosításához szükséges szereplıket, a szükséges intézkedéseket és a végrehajtási határidıket /05 kn/kn/kz 20

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten. KvVM Stratégiai Fıosztály

FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten. KvVM Stratégiai Fıosztály FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten KvVM Stratégiai Fıosztály Történeti áttekintés - globális szinten Fejlesztési együttmőködés 1944 Bretton Woods

Részletesebben

Felkészülés a elsı félévi magyar EU-elnökségre

Felkészülés a elsı félévi magyar EU-elnökségre Felkészülés a 2011. elsı félévi magyar EU-elnökségre Bevezetı A Tanács = kormányzati részvétellel Egységes, de különbözı szintek, különbözı formációk /Európai Tanács/ Miniszterek tanácsa (9 tanácsi formáció)

Részletesebben

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája EURÓPA 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája Bevezet Nemzedékünk még soha nem élt meg ekkora gazdasági válságot. Az elmúlt évtizedben folyamatos gazdasági növekedés tanúi

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! 2011. február 9. KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Losoncz Miklós egyetemi tanár, Jean Monnet professzor Az EU előtti kihívások és a magyar elnökség előadását hallhatják! Az EU előtti kihívások és a magyar

Részletesebben

Feljegyzés az V. EU Latin-Amerika/Karib-térség Limában, május én megrendezésre kerülı csúcstalálkozója résztvevıi számára

Feljegyzés az V. EU Latin-Amerika/Karib-térség Limában, május én megrendezésre kerülı csúcstalálkozója résztvevıi számára EURO LATIN-AMERIKAI PARLAMENTI KÖZGYŐLÉS Feljegyzés az V. EU Latin-Amerika/Karib-térség Limában, 2008. május 16 17-én megrendezésre kerülı csúcstalálkozója résztvevıi számára 2008. május 1., csütörtök

Részletesebben

1994. évi I. törvény

1994. évi I. törvény 1994. évi I. törvény a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítésérıl szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás kihirdetésérıl 1

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság IDEIGLENES 2006/2105(INI) 19.7.2006 JELENTÉSTERVEZET A fogyatékkal élık helyzete a kibıvült Európai Unióban: az Európai Akcióterv 2006-2007

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum

Plenárisülés-dokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Plenárisülés-dokumentum 24.3.2014 A7-0242/2014 JELENTÉS az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésrıl, III. szakasz

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Magyar prioritások a Rio +20 folyamatban

Magyar prioritások a Rio +20 folyamatban Magyar prioritások a Rio +20 folyamatban dr. Baranyai Gábor EU ÁGAZATI POLITIKÁKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR Célok: Rio+20 ENSZ Fenntartható Fejlıdési Konferencia 2012. június 20-22. I. A konferencia

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

AZ ÁLLAM- ÉS KORMÁ YFŐK I FORMÁLIS ÜLÉSE 2008. OVEMBER 7. HÁTTÉRA YAG

AZ ÁLLAM- ÉS KORMÁ YFŐK I FORMÁLIS ÜLÉSE 2008. OVEMBER 7. HÁTTÉRA YAG Brüsszel, 2008. november 7. AZ ÁLLAM- ÉS KORMÁ YFŐK I FORMÁLIS ÜLÉSE 2008. OVEMBER 7. HÁTTÉRA YAG 1. Az Európai Unió állam- és kormányfőinek a pénzügyi válságra adott válasz koordinálásában tanúsított

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

8831/16 eh/ju 1 DG C 1

8831/16 eh/ju 1 DG C 1 Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. május 12. (OR. en) 8831/16 DEVGEN 89 ACP 67 RELEX 378 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: a Tanács Főtitkársága Dátum: 2016. május 12. Címzett: a delegációk Előző dok. sz.:

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 10.2.2010 EP-PE_TC1-COD(2009)0105 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2010. február 10-én került

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: TARTALOMJEGYZÉK JOGI AKTUSOK ÉS

Részletesebben

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai Tóth Péter, főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonföldvár, 2012.

Részletesebben

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 )

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) 2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/361 MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) Az Európai Unióról szóló szerződés Korábbi számozás az Európai Unióról szóló Új számozás az Európai Unióról szóló I.

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.1. COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES)

Részletesebben

FRANCIAORSZÁG NYILATKOZATA

FRANCIAORSZÁG NYILATKOZATA Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. április 17. (OR. fr) Intézményközi referenciaszám: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság JELENTÉSTERVEZET. az online szerencsejátékok belsı piaci helyzetérıl (2012/2322(INI))

Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság JELENTÉSTERVEZET. az online szerencsejátékok belsı piaci helyzetérıl (2012/2322(INI)) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 27.2.2013 2012/2322(INI) JELENTÉSTERVEZET az online szerencsejátékok belsı piaci helyzetérıl (2012/2322(INI)) Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei Budapest, 2011. november Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés European Bank for Reconstruction and Development

Részletesebben

2006. június 1., csütörtök: FOGLALKOZTATÁS ÉS SZOCIÁLPOLITIKA

2006. június 1., csütörtök: FOGLALKOZTATÁS ÉS SZOCIÁLPOLITIKA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2006. május 30. (30.05) (OR. en) 9806/06 OJ/CONS 31 SOC 271 SAN 149 CONSOM 43 TERVEZETT NAPIREND Küldi: Az EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK (FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLPOLITIKA, EGÉSZSÉGÜGY

Részletesebben

Strukturális Alapok 2014-2020

Strukturális Alapok 2014-2020 Regionális Strukturális Alapok 2014-2020 Európai Bizottság Regionális Politika és Városfejlesztés Főigazgatóság F.5 - Magyarország Szávuj Éva-Mária 2013. december 12. Regionális Miért kell regionális /

Részletesebben

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI MRTT Generációk diskurzusa a regionális tudományról Győr, 2012. november 23. 1 Duna-stratégia 2011. júniusi Európai Tanács 4 cselekvési, 11 prioritási

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2011. május 10. keddi ülés II. rész EURÓPAI PARLAMENT 2011-2012

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2011. május 10. keddi ülés II. rész EURÓPAI PARLAMENT 2011-2012 EURÓPAI PARLAMENT 2011-2012 ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2011. május 10. keddi ülés II. rész P7_TA-PROV(2011)05-10 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 464.204 Egyesülve a sokféleségben TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 9. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 9. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. október 9. (OR. en) 12978/17 OJ CRP1 34 TERVEZETT NAPIREND Tárgy: Az ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGÁNAK (I. rész) 2644. ülése Időpont: 2017. október 11. Kezdési idő:

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET. 2009. június 24. 1

MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET. 2009. június 24. 1 MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET 2009. június 24. 1 AZ AKADÁLYMENTES EURÓPAI BELSİ PIAC MEGTEREM- TÉSÉNEK ESZKÖZEI KÖLCSÖNÖS ELISMERÉS ELVE (Cassis de Dijon) SZUBSZIDARITÁS ELVE ÚJ MEGKÖZELÍTÉS ELVE GLOBÁLIS

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 21.5.2013 2012/0268(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek

Részletesebben

10449/16 tk/kb 1 DG B 3A

10449/16 tk/kb 1 DG B 3A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 17. (OR. en) 10449/16 SOC 421 EMPL 280 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: Címzett: a Tanács Főtitkársága a delegációk Előző dok. sz.: 9891/16 SOC 384 EMPL 259 Tárgy:

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 2006/0008(COD) 26.1.2009 ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet

Részletesebben

Az európai természeti, építészeti és kulturális örökség a vidéki térségeken és szigeteken

Az európai természeti, építészeti és kulturális örökség a vidéki térségeken és szigeteken P6_TA(2006)0355 Az európai természeti, építészeti és kulturális örökség a vidéki térségeken és szigeteken Az Európai Parlament állásfoglalása az európai természeti, építészeti és kulturális örökségnek

Részletesebben

A Tanács (Ecofin) következtetései az Európa 2020 stratégiáról

A Tanács (Ecofin) következtetései az Európa 2020 stratégiáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. június 9. (11.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács (Ecofin)

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2006 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

dr. Hetényi Géza Főosztályvezető EU Gazdaságpolitikai Főosztály Külügyminisztérium

dr. Hetényi Géza Főosztályvezető EU Gazdaságpolitikai Főosztály Külügyminisztérium Az Európai Unió jelenlegi kihívásai A gazdasági válság kezelésére kidolgozott átfogó uniós gazdaságpolitikai intézkedéscsomag dr. Hetényi Géza Főosztályvezető EU Gazdaságpolitikai Főosztály Külügyminisztérium

Részletesebben

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről 187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én

Részletesebben

A delegációk mellékelten kézhez kapják az Európai Tanács (2010. október ) következtetéseinek átdolgozott változatát.

A delegációk mellékelten kézhez kapják az Európai Tanács (2010. október ) következtetéseinek átdolgozott változatát. EURÓPAI TANÁCS Brüsszel, 2010. november 30. (02.12) (OR. en) EUCO 25/1/10 REV 1 CO EUR 18 CONCL 4 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TANÁCS 2010. OKTÓBER 28 29. KÖVETKEZTETÉSEK

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.11.29. COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1101/89/EGK rendelet, a 2888/2000/EK rendelet és a 685/2001/EK rendelet

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) CO EUR-PREP 3 JAI 896 POLGEN 229 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Általános Ügyek Tanácsa / az Európai Tanács Elızı dok.

Részletesebben

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1. (1) A magyar számviteli standardokról, azok értelmezéseirıl és a kapcsolódó

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 4. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 4. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 4. (OR. en) 12874/16 ADD 4 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. október 3. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 TÁJÉKOZTATÓ FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 9181/05 SAN 67 Tárgy: A Tanács következtetései

Részletesebben

A Lisszaboni Szerződés értelmében rendes jogalkotási eljárást előíró jogalapok 1

A Lisszaboni Szerződés értelmében rendes jogalkotási eljárást előíró jogalapok 1 A Lisszaboni Szerződés értelmében rendes jogalkotási eljárást előíró jogalapok 1 E melléklet azokat a jogalapokat sorolja fel, amelyek vonatkozásában a Lisszaboni Szerződésben létrehozott rendes jogalkotási

Részletesebben

BKIK Tagcsoport Kollégiumi Elnök Budapest Fıvárosi Önkormányzati képviselı

BKIK Tagcsoport Kollégiumi Elnök Budapest Fıvárosi Önkormányzati képviselı Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara A Fıváros Önkormányzata és a kerületi Önkormányzatok együttmőködése a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával SZATMÁRYN RYNÉ JÄHL ANGÉLA BKIK Tagcsoport Kollégiumi

Részletesebben

A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben. Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság

A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben. Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság I. A kkv-k megítélése az EU-ban 2000 Kisvállalkozások Európai Chartája világszínvonalú kkv-környezet

Részletesebben

Az EU környezetvédelmi jogának végrehajtása: az Európai Bizottság és a nemzeti bíróságok szerepe (bevezetés)

Az EU környezetvédelmi jogának végrehajtása: az Európai Bizottság és a nemzeti bíróságok szerepe (bevezetés) Az EU környezetvédelmi jogának végrehajtása: az Európai Bizottság és a nemzeti bíróságok szerepe (bevezetés) Budapest, 2010. január 11. Koller Péter Európai Bizottság Környezetvédelmi Fıigazgatóság EU

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek. Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium

Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek. Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium A kibocsátás csökkentés globális feladat A világ átlaghőmérséklet-növekedésének 2 C fok alatt tartása nemzetközileg

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak az Európai Tanács fenti ülésén elfogadott következtetéseket.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak az Európai Tanács fenti ülésén elfogadott következtetéseket. Európai Tanács Brüsszel, 2016. március 18. (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 FEDŐLAP Küldi: a Tanács Főtitkársága Címzett: a delegációk Tárgy: Az Európai Tanács ülése (2016. március 17. és 18.)

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása (BEtter management and implementation of NATURa 2000 sites) Lenhoffer Andrea, Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Debrecen,

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0033/11. Módosítás. Romana Jordan a PPE képviselıcsoportja nevében

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0033/11. Módosítás. Romana Jordan a PPE képviselıcsoportja nevében 7.3.2012 A7-0033/11 11 Romana Jordan 38 bekezdés 38. hangsúlyozza, hogy az energiahatékonysági tervet frissíteni kell, olyan kötelezı célkitőzésekkel kiegészítve, amelyek tényleges, számszerősített intézkedések

Részletesebben

regionális politika Mi a régió?

regionális politika Mi a régió? Európai Uniós ismeretek Regionális politika Mi a régió? Régió alatt egy sajátosságokat felmutató, valamilyen közös jellemzıket magába foglaló, s ezek alapján földrajzilag elhatárolható területi egységet

Részletesebben

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai 2007-tıl két további tag! A Bizottság (European Commission) Az Európai Bizottság Kormányszerően mőködı, döntéselıkészítı, javaslattevı, egyes esetekben végrehajtó szerv. Szupranacionális jellegő: nem a

Részletesebben

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban A közbeszerzések aktuális kérdései Budapest, 2011. november 16-17. A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban Szuppinger Péter Regionális Környezetvédelmi Központ Magyar

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 21.6.2012 2012/0049(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az irodai berendezésekre vonatkozó európai uniós energiahatékonysági címkézési programról

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata A tagállamokban alkalmazott eljárás ÖSSZEFOGLALÓ Az Európai Unióról szóló szerzıdés célkitőzései között szerepel az, hogy a szerzıdı felek tovább viszik

Részletesebben

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el;

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el; MEGÁLLAPODÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS IZRAEL ÁLLAM KORMÁNYA KÖZÖTT A MAGÁNSZEKTORBAN MEGVALÓSULÓ IPARI KUTATÁSBAN ÉS FEJLESZTÉSBEN TÖRTÉNİ KÉTOLDALÚ EGYÜTTMŐKÖDÉSRİL A Magyar Köztársaság Kormánya

Részletesebben

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján - 2014-2020 különös tekintettel az ITI eszközre A diák Nicholas Martyn, a DG Regio főigazgatóhelyettesének 2012. március

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Főtitkárság Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága /

Részletesebben

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között 2009 Aug Hegyesi Béla, VÁTI Kht SEE-CE-IVC információs pont hegyesi@vati.hu 06 30 475 85 73 1 Tartalom Határmenti

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok

LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok IV. LIFE Klímapolitikai Tréning 2017. február 16. Kovács Barbara LIFE Éghajlat-politika alprogram Nemzeti kapcsolattartó I. A LIFE program

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0139/1. Módosítás

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0139/1. Módosítás 5.3.2014 A7-0139/1 1 21 a bekezdés (új) 21a. felszólítja az uniós tagállamokat, hogy ejtsék az Edward Snowden elleni esetleges büntetıjogi vádakat, és nyújtsanak számára védelmet, és következésképpen akadályozzák

Részletesebben

Új EU-s és hazai regionális fejlesztési programok

Új EU-s és hazai regionális fejlesztési programok Új EU-s és hazai regionális fejlesztési programok EU: Kohéziós és regionális politika 2014-2020 Alapelvek: cél a munkahely-teremtés, a versenyképesség, a gazdasági növekedés, az életminőség javítása és

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PROGRAM Dr. Nemes Csaba főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Nemzetközi háttér 1992 ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Málta évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Málta évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Málta évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Málta évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.13. COM(2015) 267 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Málta 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Málta 2015. évi stabilitási programját HU HU Ajánlás

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.17. COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) mellékleteinek

Részletesebben

Felkészülés a as EU-s tervezési időszakra

Felkészülés a as EU-s tervezési időszakra Felkészülés a 2014-2020-as EU-s tervezési időszakra Towards an Effective Regional Resource Allocation TERRA Nyitó konferencia Szeged, 2012. augusztus 9. Tóth Róbert, fejlesztési szakértő Tartalom A 2014-2020-as

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőzöz:

MELLÉKLET. a következőzöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2015.10.27. COM(2015) 610 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőzöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei

Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei Szeminárium: "Hogyan alkalmazható a sikeresebb szociális párbeszéd rendszerek "bevált gyakorlata?" Magyarország, 2016.ápr.21. Ruairi Fitzgerald, ESZSZ

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. december 2. (OR. en) 15193/16 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. november 30. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: a Tanács Főtitkársága D048510_01

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. március 28. Az EU közlekedéspolitikájának prioritásai Cél: gazdasági, társadalmi

Részletesebben

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben