A Tanács évi, a soron következı osztrák és finn elnökség által benyújtott operatív programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Tanács 2006. évi, a soron következı osztrák és finn elnökség által benyújtott operatív programja"

Átírás

1 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, december 22. (12.01) (OR. en) 16065/05 POLGEN 51 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a finn és az osztrák delegáció a delegációk A Tanács évi, a soron következı osztrák és finn elnökség által benyújtott operatív programja A delegációk mellékelten kézhez kapják a Tanács évi, a soron következı osztrák és finn elnökség által benyújtott operatív programját /05 kn/kn/kz 1

2 TARTALOM 1. A JÖVİBENI PÉNZÜGYI TERV AZ ALKOTMÁNYOS SZERZİDÉS NAGYOBB NÖVEKEDÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS AZ ÚJRAINDÍTOTT LISSZABONI STRATÉGIA ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÖSSZEFÜGGÉSEK / A POLITIKÁK KOORDINÁCIÓJA...9 Stabilitási és Növekedési Paktum...9 Az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatások lehetséges aktualizálása...10 Az euro-övezet bıvítése...10 Az átmeneti intézkedések felülvizsgálata...10 Megfelelı uniós költségvetési eszközök biztosítása...11 A transzeurópai közlekedési és energiahálózatok finanszírozása...11 Az EBB hitelezési megbízása...11 Statisztika A VERSENYKÉPESSÉG ERİSÍTÉSE...12 Jobb szabályozás...12 Innováció és vállalkozás...13 Kutatás...15 Oktatás...16 Szellemi tulajdonjogok A VALÓDI BELSİ PIAC KIALAKÍTÁSA...17 Szolgáltatások...17 Az áruk szabad mozgása...17 Pénzügyi szolgáltatások...18 Adózás...18 Társasági jog...19 Mőszaki harmonizáció...19 Mőtrágyák...19 Élelmiszerek...20 Fogyasztók...20 Vámügy /05 kn/kn/kz 2

3 7. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM, ENERGIA, KÖZLEKEDÉS, VEGYI ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS POLITIKA...21 Információs társadalom és elektronikus kommunikáció...21 Energia...22 Közlekedés...24 A vegyi anyagokkal kapcsolatos politika FOGLALKOZTATÁS, MUNKAJOG, SZOCIÁLPOLITIKA, EGÉSZSÉGÜGY ÉS A NEMEK KÖZÖTTI EGYENLİSÉG...28 Foglalkoztatás...28 Munkajog, munkahelyi egészségvédelem és biztonság...28 Szociálpolitika...29 Egészségügy...30 A nemek közötti egyenlıség és a megkülönböztetés tilalma...30 Ifjúság, kultúra és audiovizuális ügyek KÖRNYEZETVÉDELEM...32 A folyamatban lévı jogalkotó munka...34 Éghajlatváltozás...34 Biológiai sokféleség...35 Környezetvédelmi technológiák...35 Globális környezetvédelmi irányítás FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA / HALÁSZAT A SZABADSÁGON, A BIZTONSÁGON ÉS A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSÉN ALAPULÓ TÉRSÉG BİVÍTÉS KÜLKAPCSOLATOK EMBERI JOGOK /05 kn/kn/kz 3

4 Bevezetés Általános észrevételek Ez a program meghatározza a Tanács 2006-ban végzendı munkájának fı célkitőzéseit. A programot a os idıszakra szóló többéves program alapján a soron következı osztrák és finn elnökség dolgozta ki. A közelmúlt vitái kiemelték annak fontosságát, hogy az Unió a polgárokat a mindennapi életükben foglalkoztató kérdésekre összpontosítson. A két elnökség szorosan együtt fog mőködni annak biztosítása érdekében, hogy a Tanács 2006 során hozzájáruljon a gazdasági és szociális jóléthez, a környezet védelméhez, az európai polgárok szabadságához és biztonságához, valamint az Uniónak a világban betöltött szerepe megerısítéséhez. Folytatni fogják a számos kiemelt területen annak érdekében megkezdett munkát, hogy az EU sikeresen tudjon reagálni a globalizáció kihívásaira és az abban rejlı lehetıségekre. E célból, az uniós fellépés átfogó hatékonyságának és folyamatosságának fokozása érdekében, a két elnökség a Tanácson belül együtt fog mőködni valamennyi tagállammal, valamint az Európai Parlamenttel és a Bizottsággal. Ausztria és Finnország egyaránt különös figyelmet fog fordítani a Tanács zavartalan és hatékony mőködésére, valamint az elnökség feladatainak ellátása során a lehetı legnagyobb fokú átláthatóság biztosítására. Az Európai Unió jövıjérıl zajló vita Az Európai Tanács júniusi ülésén úgy határozott, hogy gondolkodási idıszakot kezdeményez Európa jövıjérıl, és a közös gondolkodásba bevonja mind az Európai Unió intézményeit, mind a nemzeti viták keretében a tagállamokat. Ennek egyik fı célja a kiterjedt párbeszéd ösztönzése az olyan, érdeklıdésre számot tartó kérdések és stratégiai területek azonosítása érdekében, ahol az Európa elıtt álló kihívások megválaszolása érdekében uniós fellépés szükséges. A vitának az olyan módok és eszközök feltárására is összpontosítania kell, amelyek révén a döntések a lehetı legalacsonyabb szinten hozhatók meg úgy, hogy még biztosított legyen a hatékony fellépés. Folytatni kell továbbá az európai életstílusról és annak értékeirıl szóló vitát /05 kn/kn/kz 4

5 Az Európai Tanács júniusi ülésén megállapodott arról, hogy a nemzeti viták átfogó értékelésére 2006 elsı felében kerül sor. Az értékeléshez hasznos kiindulópontot nyújt az Európai Tanácsnak 2005 decemberében benyújtott, a gondolkodási idıszakról szóló idıközi jelentés. Az Európai Tanács e jelentés alapján és a folytatódó vitára figyelemmel a júniusi ülésén számba fogja venni a gondolkodási idıszak eredményeit, és törekednie kell a jövıre vonatkozó egyértelmőbb kilátások megteremtésére, valamint a továbblépés irányáról való megegyezésre. A két elnökség e számbavétel eredményeitıl függıen biztosítani fogja az év hátralévı részében a megfelelı követı intézkedéseket. Az Unió jövıbeni finanszírozása A jelenlegi pénzügyi terv 2006 végéig marad érvényben. Az Európai Tanács decemberi ülésén elért megállapodás megteremti az Unió következı finanszírozási idıszakra vonatkozó pénzügyi kereteit. Ezt a megállapodást az Európai Parlamenttel szoros együttmőködésben most át kell ültetni a szükséges jogi eszközökbe. A két elnökség feladata lesz annak biztosítása, hogy ezeket a jogi aktusokat a lehetı legrövidebb idın belül elfogadják, hogy azok szolgáljanak alapul az Unió politikáinak a as idıszakban történı finanszírozásához. A növekedés és a foglalkoztatás érdekében végzett munka A 2000-ben kidolgozott lisszaboni stratégia szerepe továbbra is jelentıs abban, hogy segítséget nyújtson az Európai Uniónak és a tagállamoknak az elöregedés és a globalizáció kihívásainak való megfelelésben. Az elkövetkezı néhány évben az ennek a célkitőzésnek való megfelelés az Unió egyik fı prioritása lesz. A lisszaboni stratégiát 2005-ben kiigazították annak érdekében, hogy az az európai gazdaság versenyképességének erısítésére és az európai jóléti modell fenntarthatóságának biztosítására vonatkozó átfogó célkitőzés részeként segítse a növekedés és a munkahelyteremtés terén az eredmények felmutatására irányuló legfontosabb kihívásnak való megfelelést ban az új irányítási rendszer sikerének biztosítására, és különösen az érintett szereplıkkel közösen megvitatott és kidolgozott elsı nemzeti reformprogramok végrehajtására, valamint a nemzeti programok kiegészítésére irányuló uniós szintő intézkedésekre kell hangsúlyt fektetni. A Tanács várakozással tekint a létezı többoldalú kereteken belül megvalósuló eredmények felülvizsgálata elé. További erıfeszítéseket kell szentelni annak, hogy a nyilvánosság a reform szükségességére vonatkozóan kellı magyarázatot kapjon /05 kn/kn/kz 5

6 Az uniós szintő erıfeszítéseket a jövıben a növekedést és a foglalkoztatást ösztönzı intézkedésekre kell irányítani. A két elnökség az európai gazdasági dinamizmus növelésének lényeges elemeként különös figyelmet fog szentelni a belsı piac teljes kialakításának, különösen a szolgáltatások, a távközlés, az energia és a pénzügyi szolgáltatások terén. Különös hangsúlyt fognak fektetni a kutatást és fejlesztést támogató keretfeltételek megerısítésére, valamint az innovációt ösztönzı, a tudásalapú társadalmat és szakértelmet erısítı környezet megteremtésére is. Elıtérbe fogják helyezni a munkavégzés vonzóbbá tételét és minıségének javítását, mint a foglalkoztatási ráta növelésének eszközét. Az Unió versenyképességének erısítésére irányuló célkitőzés részeként különös figyelmet fognak fordítani a jobb szabályozás programjának végrehajtására. Fenntartható fejlıdés Az Unió politikáinak és intézkedéseinek kulcsfontosságú célkitőzése a gazdasági, társadalmi és ökológiai szempontból fenntartható fejlıdés. Az Európai Tanács júniusi ülésén meg fogja újítani az Unió fenntartható fejlıdési stratégiáját. Az Európai Unió mind nemzetközi, mind uniós szinten folytatni fogja az éghajlatváltozás elleni küzdelem érdekében végzett tevékenységét. A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség megerısítése A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének biztosítása az európai polgárokat leginkább foglalkoztató kérdések egyike. A 2004-ben elfogadott hágai program létrehozza az e kérdések kezelésére alkalmas kereteket. Ezért e program végrehajtása a év egyik kiemelt célja lesz. Az erıfeszítések a program külsı vonatkozásaira, az Unió terrorizmus elleni és súlyos bőncselekmények elleni küzdelmének felgyorsítására, a vonatkozó információk cseréjének javítására, a bírósági határozatok kölcsönös elismerésének elısegítésére, valamint a közös menekültügyi politika és a közös migrációkezelés megteremtésére fognak irányulni. A hágai programnak a Bizottság értékelı jelentésén alapuló félidıs értékelése lehetıséget ad a program értékelésére és annak felmérésére, hogy milyen változtatásokra lehet szükség a célkitőzések hatékony teljesítése érdekében /05 kn/kn/kz 6

7 Az év folyamán további lépésekre kerül majd sor a személyek szabad mozgásának kiterjesztése érdekében, a Schengeni Információs Rendszer aktualizálása, valamint annak átfogó értékelése révén, hogy az új tagállamok teljesítik-e a schengeni vívmányok teljes körő alkalmazásához szükséges feltételeket. Bıvítés A bıvítés lehetıvé teszi, hogy az Unió stabilitásából és prosperitásából egyre több európai ország részesüljön. Ezért mind az Unió, mind a csatlakozó országok számára lényeges, hogy a csatlakozási folyamat a lehetı legjobb feltételek mellett menjen végbe ban fokozódni fog Bulgária és Románia eredményeinek nyomon követése a 2007-re ütemezett csatlakozásuk elıkészületeinek részeként. Emellett az elfogadott tárgyalási kereteknek megfelelıen folytatódni fognak a csatlakozási tárgyalások Horvátországgal és Törökországgal. Az Unió világban betöltött szerepének megerısítése Az Európai Unió majdnem félmilliárd lakosával, a világ kereskedelmi forgalmának egynegyedével és a világ fejlesztési támogatásainak legjelentısebb adományozójaként fontos nemzetközi szerepet tölt be. A külkapcsolatok területén az Unió alapvetı célkitőzései a biztonság, a stabilitás és a demokrácia erısítése, a szegénység csökkentése, különösen Afrikában, az instabilitás egyéb alapvetı okainak kezelése, valamint egy hatékony többoldalú rendszerhez történı hozzájárulás. Az Európai Unió 2006-ban továbbra is törekedni fog e célkitőzések teljesítésére a rendelkezésre álló különféle eszközök összehangolt és integrált alkalmazása révén. Az év egésze folyamán fontos csúcstalálkozókra kerül majd sor. Ezek hozzájárulnak ahhoz, hogy az Európai Unió az Egyesült Államokkal és Oroszországgal, valamint a latin-amerikai, karibi országokkal és az ázsiai ASEM-partnerekkel is erısítse stratégiai partnerségét. Az Európai Unió figyelmet fog fordítani a határain túli stabilitás növelésére is a Nyugat-Balkánnal kapcsolatos stabilizációs politika folytatása, valamint az európai szomszédságpolitika tartalmasabbá tételén és az Északi Dimenzió megerısítésén keresztül a keleti és a földközi-tengeri térségbe tartozó szomszédaival fennálló kapcsolatok fejlesztése révén. Az Európai Unió annak érdekében is együtt fog mőködni partnereivel 2006-ban, hogy eredmény szülessen a Dohai Fejlesztési Menetrend keretében folyó kereskedelmi tárgyalásokon /05 kn/kn/kz 7

8 1. A JÖVİBENI PÉNZÜGYI TERV A as idıszakra szóló pénzügyi tervvel kapcsolatban 2005 decemberében elért megállapodást követı intézkedéseket el fogják végezni. A Tanács a Bizottság javaslata alapján új intézményközi megállapodásról fog tárgyalásokat kezdeni, annak 2006 folyamán a lehetı legkorábban történı megkötése céljával. A megállapodás összhangban lesz az Európai Tanács decemberi ülésének vonatkozó következtetéseivel. Ezzel párhuzamosan folytatódik a munka az Unió politikáinak a as idıszakban történı finanszírozásához alapul szolgáló különbözı jogi aktusokkal kapcsolatban. E munka keretében figyelembe kell venni a decemberi Európai Tanács eredményeit, valamint a kiadások eszközönként történı bontására vonatkozó bizottsági javaslatokat. A cél az intézményközi megállapodás 2006 júniusáig, valamint az egyedi jogi aktusok legkésıbb 2006 végéig történı véglegesítése. 2. AZ ALKOTMÁNYOS SZERZİDÉS 2005 júniusában, az állam- és kormányfıknek az alkotmányos szerzıdés megerısítési folyamatáról folytatott megbeszéléseit követıen megegyezés született arról, hogy a gondolkodási idıszak részeként nemzeti vitákat kell szervezni, e vitákat 2006 elsı felében átfogóan értékelni kell, és meg kell állapodni a további teendıkrıl. Az értékelés elvégzéséhez szükséges elıkészületeket végre fogják hajtani. Az értékelés eredményeitıl függıen 2006 második felében kerül sor az értékelést követı intézkedésekre. 3. NAGYOBB NÖVEKEDÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS AZ ÚJRAINDÍTOTT LISSZABONI STRATÉGIA A globalizáció és a demográfiai változások kihívásainak kezelése továbbra is a évi európai menetrend legfontosabb pontja. Az Európai Tanács 2005 márciusában megerısítette a lisszaboni stratégia érvényességét, és megállapodott arról, hogy a fenntartható gazdasági növekedés fokozására, valamint a több és jobb munkahely teremtésére kell összpontosítania. Európának meg kell újítania versenyképessége alapjait, javítania kell növekedési potenciálját és termelékenységét, valamint a fı hangsúlyt a tudásra, az innovációra és a humántıke optimalizására fektetve meg kell erısítenie a szociális kohéziót. Ezért a partnerségi megközelítésen alapuló stratégiát most valamennyi dimenziójában hatékonyan végre kell hajtani /05 kn/kn/kz 8

9 Az újraindítással összefüggésben 2005 júniusában jóváhagyták a közötti idıszakra vonatkozó az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásokat és a foglalkoztatáspolitikai iránymutatásokat tartalmazó integrált növekedési és foglalkoztatási iránymutatásokat. A megújított irányítási keret javítani fogja annak feltételeit, hogy tagállami és közösségi szinten egyaránt valódi elırehaladást érjenek el. A nemzeti reformprogramokban és a közösségi lisszaboni programban foglalt intézkedések teljesítéséhez szilárd politikai elkötelezettségre lesz szükség. A két elnökség a korábbi elnökségek által elért eredményekre építve, valamint a Bizottságnak az elért eredményekrıl szóló elsı éves jelentése alapján tovább fogja vinni a lisszaboni folyamatot az Európai Tanácsban és a megfelelı tanácsi formációkban. A két elnökség a stabilitást és a fenntartható fejlıdést ösztönzı makrogazdasági feltételek elımozdítása mellett minden erıfeszítést meg fog tenni annak érdekében, hogy konkrét eredményeket érjenek el a lisszaboni stratégia kulcsfontosságú területein (azaz a strukturális / mikrogazdasági politika és a foglakoztatáspolitika terén), valamint a stratégia sikeres végrehajtását segítı egyéb területeken (lásd alább a 4 9. pontot). Az EU állam- és kormányfıinek Hampton Court-ban tartott informális találkozóját követı intézkedésekrıl szóló bizottsági idıközi jelentés alapján további munkát fognak végezni a K+F, az egyetemek, a demográfiai kihívások és az energiaügy területén. 4. ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÖSSZEFÜGGÉSEK / A POLITIKÁK KOORDINÁCIÓJA STABILITÁSI ÉS NÖVEKEDÉSI PAKTUM A Tanács a március 20-i tanácsi jelentés, a Tanács által június 27-én elfogadott új rendeletek, valamint a GPB által 2005 ıszén véglegesített felülvizsgált magatartási kódex alapján folytatni fogja a Stabilitási és Növekedési Paktum végrehajtását számos tagállam számára kritikus év lesz a tekintetben, hogy a Tanács által korábban kiadott ajánlásokkal összhangban ellenırzés alá vonják a költségvetési hiányukat /05 kn/kn/kz 9

10 AZ ÁTFOGÓ GAZDASÁGPOLITIKAI IRÁNYMUTATÁSOK LEHETSÉGES AKTUALIZÁLÁSA A Tanács szoros együttmőködésben a Bizottsággal felül fogja vizsgálni az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatások végrehajtását, és szükség esetén határozni fog azok aktualizálásáról. Ezt a munkát az integrált iránymutatások összefüggésében elsı alkalommal, és a valamennyi tagállam által kidolgozandó nemzeti cselekvési programok alapján végzik el. Ennek során az európai gazdasági és költségvetési politika fı pilléreire fognak összpontosítani: a stabilitásorientált államháztartás biztosítására, fenntarthatóságának és minıségének javítására, valamint a gazdasági és strukturális reformok felgyorsítására. Az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatások esetleges felülvizsgálatára irányuló javaslatok végleges szövegét az ECOFIN- Tanács készíti el, és a kulcsfontosságú kérdésekrıl szóló dokumentummal együtt benyújtja a tavaszi Európai Tanácsnak. AZ EURO-ÖVEZET BİVÍTÉSE A Bizottság és az Európai Központi Bank közzétette, hogy 2006 júniusában konvergenciajelentéseket fog küldeni azon tagállamoknak, amelyeknél eltérés tapasztalható. Bizonyos tagállamok már kinyilvánították érdekeltségüket az euro 2007-ig történı bevezetésével kapcsolatban. A két elnökség a vonatkozó kritériumok többek között a stabil makrogazdasági eredmények és a fenntartható nagyfokú konvergencia alapján biztosítani fogja a kérdés lehetı legkorábban történı alapos vizsgálatát. AZ ÁTMENETI INTÉZKEDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA A Tanács meg fogja vizsgálni a 2003-as európai uniós csatlakozási okmány V., VI., VIII., IX., X. XII., XIII. és XIV. melléklete szerint a cseh, észt, lengyel, lett, litván, magyar, szlovák és szlovén állampolgárok területükön való munkavállalási jogosultságára vonatkozó nemzeti rendelkezések tagállamok általi alkalmazásáról szóló bizottsági jelentést /05 kn/kn/kz 10

11 MEGFELELİ UNIÓS KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK BIZTOSÍTÁSA Az EU évi költségvetése tekintetében a két elnökség alkalmazni fogja a Tanács által meghatározott új pénzügyi keretet és költségvetési iránymutatásokat. Emellett, a évi költségvetés elkészítése során erıfeszítéseket fognak tenni a évi költségvetés végrehajtására és az új pénzügyi szabályzat költségvetési elveinek való megfelelésre vonatkozó valamennyi releváns információ legjobb felhasználása érdekében. Az Unió költségvetési eljárásának javításához figyelembe kell venni az értékelések és a tevékenységi beszámolók eredményeit. Az Európai Parlamenttel tartandó egyeztetı ülésekre vonatkozó eljárást tovább kell fejleszteni. Végezetül, a Tanácsnak a pénzügyi gazdálkodás további javítása érdekében végzett munkájában fontos szerepet kap az ellenırzés és a csalás elleni küzdelem. A TRANSZEURÓPAI KÖZLEKEDÉSI ÉS ENERGIAHÁLÓZATOK FINANSZÍROZÁSA A Tanács várhatóan elfogadja a közösségi pénzügyi támogatás transzeurópai közlekedési és energiahálózatok területén történı nyújtásának általános szabályairól szóló rendeletet. E javaslat célja a közösségi pénzügyi támogatással való hatékonyabb gazdálkodás biztosítása, valamint a transzeurópai infrastruktúra-hálózat kialakításának felgyorsítása. A rendelet ösztönözni fogja a kereskedelmet és támogatni fogja az egységes piacot, erısíti a kohéziót és hozzájárul a fenntartható fejlıdéshez. A rendelet várhatóan 2007 elejéig hatályba lép. Elfogadására 2006 júliusa elıtt sor kerülhet. AZ EBB HITELEZÉSI MEGBÍZÁSA A Tanács el fogja fogadni a Közösségen kívüli projektekhez (Közép- és Kelet-Európa, a földközitengeri térség országai, Latin-Amerika és Ázsia, valamint a Dél-Afrikai Köztársaság) adott hitelek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garanciáról szóló tanácsi határozat új változatát. A Bizottság várhatóan 2006 elsı felében továbbítja javaslatát. Ez az új megbízás fogja meghatározni az EBB tevékenységének különbözı földrajzi területeire kiutalandó garanciák összegeit. A megbízás a bıvítést és az új szomszédságpolitikát figyelembe véve új földrajzi területeket is magában foglalhat. A rendeletet 2006 végéig el kell fogadni annak érdekében, hogy 2007 elején hatályba léphessen /05 kn/kn/kz 11

12 STATISZTIKA A statisztika területén a két elnökség olyan, jelenleg tárgyalt vagy várható kezdeményezések alapján fogja folytatni a munkáját, amelyek többek között az árstatisztikák vásárlóerı-paritásokhoz történı felhasználására, az Unióban folytatott gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozására, a vállalkozások szerkezeti statisztikáira és a nemzeti számlák adatainak továbbítására vonatkoznak. A két elnökség elsırendőnek tekinti továbbá az európai statisztikákra vonatkozó magatartási szabályzat végrehajtását, valamint a nemzeti statisztikai hatóságokra háruló igazgatási és szabályozási terhek csökkentését. 5. A VERSENYKÉPESSÉG ERİSÍTÉSE A két elnökség törekedni fog arra, hogy hozzájáruljon a gazdasági növekedést és a munkahelyteremtést ösztönzı feltételek kialakításához. A két elnökség e célból folytatni fogja a jobb szabályozás, a belsı piaccal kapcsolatos politikák, az innováció, a vállalkozás, a kutatás, valamint az oktatás és képzés területén az újraindított lisszaboni stratégia létfontosságú elemeiként elismert területeken végzett munkát. A Versenyképességi Tanács a lisszaboni stratégia sikeres megvalósításához való hatásos hozzájárulás révén fogja fokozni az Európai Unió növekedési és foglalkoztatási erıfeszítéseit. A Tanács a legfontosabb területeken fennálló jogi felelısségére, a versenyképesség szempontjából jelentıs hatással bíró szabályozással kapcsolatos horizontális szerepére, valamint az újraindított lisszaboni stratégia vonatkozó mikrogazdasági és strukturális politikai vonatkozásaira fog összpontosítani. Ezért az általa elsırendőnek ítélt kulcsfontosságú kérdésekrıl szóló dokumentumot szándékozik készíteni. JOBB SZABÁLYOZÁS A két elnökség szoros együttmőködésben a Bizottsággal és az Európai Parlamenttel folytatni fogja a többek között a szabályozási reformról szóló közös nyilatkozat által elırevetített szabályozási reformfolyamat megvalósítását /05 kn/kn/kz 12

13 A két elnökség elı fogja mozdítani a hatásvizsgálatok horizontális alkalmazását a jogalkotási folyamatban, és a versenyképesség dimenziójának erısítése révén támogatni fogja a Bizottságnak a hatásvizsgálati folyamat további pontosítására irányuló erıfeszítéseit, miközben továbbra is elkötelezett marad a környezetvédelmi fenntarthatóság és a szociális kohézió elımozdításának céljai mellett. Ebben az összefüggésben a két elnökség szorosan figyelemmel fogja kísérni a Bizottság hatásvizsgálati rendszerének 2006 elején induló külsı értékelését. Emellett a két elnökség üdvözli a Bizottság elkötelezettségét az adminisztratív terhek mérésére szolgáló közös módszernek a hatásvizsgálatról szóló felülvizsgált iránymutatásokba történı beépítésére vonatkozóan. A két elnökség szoros együttmőködésben a Bizottsággal az egyszerősítési folyamat aktív elırevitele révén elısegíti a meglévı európai jogszabályok felülvizsgálatát. Ebben az összefüggésben a két elnökség törekedni fog továbbá az egyszerősítési javaslatokkal kapcsolatos munkamódszerek javítására. A két elnökség a brit elnökség alatt megkezdett munkára alapozva törekedni fog a komitológiai rendszer reformjával kapcsolatos megállapodás elérésére, amelynek célja az Európai Parlament megfelelıbb bevonásának biztosítása. INNOVÁCIÓ ÉS VÁLLALKOZÁS Mindkét elnökség annak érdekében fog munkálkodni, hogy a versenyképességi és innovációs keretprogrammal ( ) kapcsolatban 2006 vége elıtt végleges döntés szülessen. E program, amelynek célja az innováció területén megvalósuló nagyobb arányú befektetések ösztönzése különösen a KKV-k körében, szorosan kapcsolódik más politikai területekhez (energia, információs technológiák, kutatás és környezetvédelem). Az innováció és vállalkozás területén a Tanács kellıen meg fogja fontolni a következı, valószínőleg 2006 folyamán benyújtandó vagy tárgyalandó kezdeményezéseket: Közlemény a gépjármőipar szabályozási keretérıl (CARS 21); a KKV-politika új szempontjai a növekedés és a munkahelyteremtés érdekében; új közlemény az iparpolitikáról; a kutatási és innovációs cselekvési terv /05 kn/kn/kz 13

14 A Versenyképességi Tanács meg fogja vitatni a kisvállalkozások európai chartájának végrehajtását, felismerve azt, hogy a kisvállalkozások fontos szerepet játszanak a növekedés serkentésében és a munkahelyteremtésben. Megbeszéléseket fognak folytatni a tagállamok által a jelentési rendszer egyszerősítését követıen a nemzeti reformprogramokban megadott információk figyelembevételével. A Bizottság az újraindított lisszaboni stratégia keretében egyetlen versenyképességi csomagban szándékozik egybeötvözni a versenyképességi jelentést, az innovációs eredménytáblát és a vállalkozáspolitikai eredménytáblát. Ez 2006 második felében valószínőleg átfogó értékelést nyújt majd arról, hogy hogyan mőködik a stratégia, valamint a tavaszi Európai Tanácsot elıkészítı megbeszélések alapjául fog szolgálni. A két elnökség meg fogja vitatni az idegenforgalom növekedési és foglalkoztatási szempontjait. Az alapkérdések az új információs és kommunikációs technológiák, valamint az idegenforgalom és a kultúra lesznek. A közbeszerzés területén a Tanács megkezdi a 2006-ban várható új közbeszerzési jogorvoslati irányelvjavaslattal kapcsolatos munkát. A felülvizsgálat célja az, hogy a tagállamokban biztosítva legyenek a közbeszerzésekkel kapcsolatos hatékony és idıben történı felülvizsgálatra vonatkozó eljárások. Megkezdıdhet a munka a köz- és magánszféra partnerségérıl és a védelmi beszerzésekrıl szóló bizottsági közleménnyel kapcsolatban is. A verseny és az állami támogatások tekintetében a Tanács folytatni fogja vagy meg fogja kezdeni a munkát az EK versenyszabályainak a tengeri szállításra történı alkalmazásáról szóló 4056/86/EGK tanácsi rendelet felülvizsgálatával kapcsolatban. Bár az állami támogatásokkal kapcsolatos kérdések csak korlátozott mértékben képezik a Tanács nyilvános üléseinek tárgyát, az állami támogatásokról szóló bizottsági cselekvési terv tartalmaz két, a Tanács szempontjából lényeges pontot: A 994/98 rendelet módosítását a csoportos kivételek szabályozásának lehetıvé tétele érdekében (2005/6), valamint a 659/99 rendelet módosítását eljárási rendelet (2002/8). Kiemelt fontosságot kell biztosítani e kérdések gyors, az állami támogatásokról szóló bizottsági cselekvési tervben meghatározott ütemezésnek megfelelı rendezésének, szem elıtt tartva az állami támogatások ellenırzésével kapcsolatos adminisztratív terhek csökkentésének elveit, és lehetıvé téve, hogy a Bizottság az olyan ügyekre összpontosítson, amelyek valóban torzítják a versenyt /05 kn/kn/kz 14

15 Mindkét elnökség elismeri, hogy az őrpolitika fontos szerepet játszhat Európában az iparpolitika és az innovációs politika szempontjából. Aktívan folytatódni fog az EK ESA keretmegállapodáson alapuló átfogó európai őrpolitika további fejlesztésével és végrehajtásával kapcsolatos munka. Az Őrtanács 2006 során tartandó további ülései biztosítani fogják a folyamatos elırehaladást, kellıen figyelembe véve a 7. keretprogramban és a Galileo és a GMES végrehajtása keretében javasolt őrkutatási tevékenységeket. KUTATÁS A két elnökség az Európai Parlamenttel szoros kapcsolatot tartva minden erıfeszítést megtesz a 7. kutatási és fejlesztési keretprogram idıben történı elindításának biztosítása érdekében. A 2006 végén záruló jelenlegi keretprogram és az új program közötti esetleges folytonossági hiány elkerülése érdekében valamennyi határozatot beleértve a magáról a keretprogramról szóló határozatot, valamint a kísérı végrehajtási határozatokat (egyedi programok, részvételi szabályok, a Közös Kutatóközpont, valamint az EK-Szerzıdés 169. és 171. cikke értelmében elıirányzott tevékenységek) jóval a év vége elıtt meg kell hozni. Mindkét elnökség továbbra is ellenırizni és ösztönözni fogja a 3%-os cselekvési terv végrehajtását. Ez a folyamat nyomon követi a Tanács e tárgyban tartott megbeszéléseit. A franciaországi Cadarache-ban felépülı nemzetközi termonukleáris kísérleti reaktor (ITER) tekintetében a Bizottság várhatóan 2006 elején benyújtja a résztvevı felek közötti nemzetközi megállapodás megkötésével, valamint egy európai jogi személy létrehozásával kapcsolatos javaslatait. A két elnökség törekedni fog e javaslatok gyors elfogadására /05 kn/kn/kz 15

16 OKTATÁS Az Oktatás és képzés 2010 munkaprogramról szóló együttes idıközi jelentést 2006 elsı felében véglegesítik. A két elnökség ebben az összefüggésben a folyamat stratégiai célkitőzéseinek: az oktatás minıségének, hatékonyságának és hatásosságának, valamint az oktatáshoz való hozzájutásnak a megerısítését tőzi ki célul. Elı fogják mozdítani továbbá az oktatási és képzési együttmőködés integrált megközelítését, beleértve a hatékony munkamódszereket is. A Tanács tovább fog munkálkodni az egész életen át tartó tanulás területére vonatkozó integrált cselekvési program ( ) végleges elfogadása érdekében, a program idıben, 2007 elején történı elindítása céljából. A két elnökség erısíteni fogja a szakoktatás és -képzés területén megvalósuló európai együttmőködést. A Tanács várhatóan 2006 második felében következtetéseket fogad el a szakoktatásról és -képzésrıl. A finn elnökség 2006 decemberében nyomonkövetési konferenciát szándékozik rendezni. A két elnökség törekedni fog az európai mobilitásminıségi charta, valamint az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról szóló tanácsi és európai parlamenti ajánlás végleges elfogadására. Az európai nyelvkompetencia-mutató és az európai képesítési keretrendszer kidolgozásán fognak munkálkodni. A Bizottság elıkészületeitıl függıen a Tanács napirendjének egy lehetséges pontja lehet a tanárképzés minıségérıl szóló ajánlás is. SZELLEMI TULAJDONJOGOK A két elnökség fel fogja tárni a közösségi szabadalomra vonatkozó megoldás megtalálásának irányába történı elırelépés lehetıségeit annak érdekében, hogy költséghatékony, felhasználóbarát és hatékony szabadalmi rendszer jöjjön létre az Európai Unióban /05 kn/kn/kz 16

17 A két elnökség annak érdekében fog tevékenykedni, hogy kompromisszumos megoldást találjanak az ipari mintákról szóló irányelvnek az összetett termékek alkotóelemeivel kapcsolatos módosítására vonatkozó javaslattal kapcsolatban. Folytatódni fog a munka a szerzıi jogok kollektív kezelésérıl szóló bizottsági ajánlás alapján. A Tanács jelentést vár a Bizottságtól a szerzıi jog és szomszédos jogok területének európai közösségi jogi keretérıl. A Tanács törekedni fog az Európai Közösségnek a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) ipari minták nemzetközi bejegyzésérıl szóló genfi okmányához történı csatlakozásáról szóló határozat és az ipari mintákról szóló rendelet módosításának elfogadására. 6. A VALÓDI BELSİ PIAC KIALAKÍTÁSA SZOLGÁLTATÁSOK Tekintettel a szolgáltatások belsı piaca megnyitásának fontosságára, a két elnökség szoros együttmőködésben a Bizottsággal és az Európai Parlamenttel elkötelezett a szolgáltatásokról szóló irányelvrıl folytatott tárgyalások lezárása iránt. A két elnökség ebben a folyamatban kellıen figyelembe fogja venni az Európai Parlament és a tagállamok által kifejezett aggodalmakat, ugyanakkor arra törekszik, hogy az irányelv alkalmazási köre a lehetı legszélesebb maradjon. Ezen túlmenıen a Bizottság várhatóan javaslatot nyújt be (a mőszaki szabálytervezetekrıl szóló értesítésekre vonatkozó eljárás megállapításáról szóló) 98/34/EK irányelv alkalmazási körének a szolgáltatásokra történı kiterjesztésérıl. A két elnökség törekedni fog e javaslat tárgyalásának elımozdítására. AZ ÁRUK SZABAD MOZGÁSA A Bizottság várhatóan az új megközelítéső irányelvek, politikák és elvek egységes szerkezetbe foglalásáról és megerısítésérıl szóló határozati javaslatot, valamint az áruk nem harmonizált térségekben való szabad mozgásáról szóló rendeletjavaslatot terjeszt elı. A két elnökség tovább fog munkálkodni az áruk belsı piacának javításán /05 kn/kn/kz 17

18 PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK A pénzügyi piacok területén a két elnökség különleges figyelmet fog szentelni a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó cselekvési terv (FSAP) végrehajtásának és az FSAP-t követı stratégiával kapcsolatos intézkedéseknek. Ennek alapján a munka elsısorban a belsı piac fizetési rendszereinek új jogi keretére (egyúttal az FATF VI. külön ajánlásának végrehajtására), a cégek elszámolási és kiegyenlítési rendszerekhez való piaci hozzáférésének javítására, valamint a bankszektorban zajló határokon átnyúló egyesülésekre (a bankokról szóló 2000/12/EK irányelv módosítására) fog irányulni. Emellett figyelmet fognak fordítani a határokon átnyúló intézmények felügyeletének további javítására, a stabilitás és a válságkezelı intézkedések javítására, valamint különösen a betétbiztosítási rendszerekrıl szóló 94/19/EK irányelv felülvizsgálatára. Értékelni fogják a felügyelet gyakorlatának konvergenciája terén elért haladást. Folytatódnak az erıfeszítések a terrorizmus finanszírozása és a pénzmosás elleni küzdelem terén. E tekintetben kulcsfontosságú az FATF átutalásokról szóló VII. külön ajánlásának végrehajtásáról szóló rendelet. ADÓZÁS A költséghatékonyabb és átláthatóbb szabályozási keret általános célkitőzését alapul véve, az Unió adószabályait részben újra kell gondolni és tovább kell fejleszteni. Emellett intézkedésekre van szükség a határokon átnyúló tevékenységek akadályainak és a tagállamok közötti verseny torzulásainak megszüntetése érdekében. Ezért a közvetett adók tekintetében a két elnökség folytatni fogja a HÉA-rendszer, valamint a jövedéki adók (pl. alkoholtartalmú italok) egyszerősítésére és modernizálására vonatkozó kezdeményezéseket. A közvetlen adók területén várhatóan technikai és politikai szinten is folytatódni fog a közös konszolidált társasági adóalappal kapcsolatos munka. A két elnökség támogatni fogja a Fiscalis 2013 programról szóló határozatot is, amely a belsı piacon az adórendszerek koherens fejlıdéséhez szükséges /05 kn/kn/kz 18

19 TÁRSASÁGI JOG A két elnökség általánosságban támogatni fogja az éves és konszolidált beszámolók hitelességének és összehasonlíthatóságának fokozására irányuló bizottsági kezdeményezéseket. A két elnökség elkötelezett a kötelezı könyvvizsgálatról és a számvitelrıl szóló irányelvekkel kapcsolatos munka lezárása iránt. Folytatódni fog a munka a társaságok székhelyének áthelyezésével (14. társasági jogi irányelv) kapcsolatos javaslat elfogadása és a részvényesek jogairól szóló irányelvjavaslat ügyében. Támogatást fognak kapni az alternatív tıkefenntartási rendszer jövıbeni tanulmányozásával kapcsolatos bizottsági kezdeményezések. MŐSZAKI HARMONIZÁCIÓ Az európai szabványosítás finanszírozásáról szóló javaslat tekintetében 2006-ban a közös álláspontról szóló politikai megállapodás, vagy lehetıség szerint a jogi aktus végleges elfogadása lesz a cél. A két elnökség tovább fog munkálkodni azon, hogy végleges megállapodás szülessen az Európai Parlamenttel az (átdolgozott) típus-jóváhagyási irányelvvel kapcsolatban. Ezen a területen a 133. cikk alapján létrehozott bizottság rutinszerő határozatain (ENSZ EGB rendeletek) kívül ez az egyetlen még lezáratlan javaslat. MŐTRÁGYÁK A Tanács célja, hogy elırelépést érjen el a mőtrágyákban elıforduló kadmiummal kapcsolatos rendeletjavaslat ügyében, amelyet a Bizottság várhatóan 2006-ban terjeszt elı. A rendelet megállapítja a foszfáttartalmú mőtrágyák kadmiumtartalmára vonatkozó maximális határértékeket, és meghatározott kadmiumtartalmú mőtrágya-osztályokat állapít meg. Ez lesz az elsı alkalom, hogy az Európai Unióban szabályozzák a szerves mőtrágyák megengedett nehézfém-tartalmát /05 kn/kn/kz 19

20 ÉLELMISZEREK A Tanács célja, hogy megállapodásra jusson az Európai Parlamenttel a vitaminok és ásványi anyagok hozzáadásáról szóló rendelettel, valamint a tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló rendelettel kapcsolatban. A Tanács meg fogja kezdeni a munkát az élelmiszeripari adalékokra (élelmiszer-adalékanyagok, ízesítık és enzimek) vonatkozóan várható javaslatokkal kapcsolatban is. FOGYASZTÓK A két elnökség törekedni fog arra, hogy megállapodásra jusson az egészségügy és a fogyasztóvédelem területére vonatkozó közösségi cselekvési program ( ) létrehozásáról szóló határozatról. A fogyasztóvédelmi politika számos területet érintı jellege miatt különös hangsúlyt kell fektetni a fogyasztóvédelem más politikai területeken való fejlesztésére is, a fogyasztói érdekek középpontba helyezése érdekében. A két elnökség napirenden fogja tartani a fogyasztói hitelrıl szóló módosított irányelvjavaslatot is azzal a céllal, hogy olyan megoldás szülessen, amely biztosítja a fogyasztóvédelem magas szintjét és megırzi a tagállamok számára szükséges rugalmasságot. Támogatást fognak kapni a fogyasztói biztonság fokozását és a fogyasztóvédelmi közösségi vívmányok felülvizsgálatát célzó bizottsági kezdeményezések. VÁMÜGY Ezen a területen a két elnökség a következı két javaslattal kapcsolatban folytatja a munkát: A Vámkódex modernizálására vonatkozó javaslat. Az eredetileg 1992-ben elfogadott Vámkódex teljes és általános felülvizsgálatát maga után vonó javaslat az elektronikus vámkezelési és kereskedelmi környezet követelményeivel, a vámszabályok egyszerősítésével, valamint a vámhatóságok által ellátott feladatok változó természetével kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik. Az elektronikus vámkezelésrıl szóló tanácsi határozati javaslat. Mivel a modernizált Vámkódex elıfeltétele az elektronikus és papírmentes vámkezelési környezet megteremtése, ez a határozat meghatározza az elektronikus vámkezelés egész Közösségre kiterjedı lehetséges legkorábbi alkalmazásának biztosításához szükséges szereplıket, a szükséges intézkedéseket és a végrehajtási határidıket /05 kn/kn/kz 20

T/2204. számú. törvényjavaslat

T/2204. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2204. számú törvényjavaslat az egyrészrıl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrıl az Örmény Köztársaság közötti Partnerségi és Együttmőködési Megállapodás, valamint

Részletesebben

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en)

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EUCO 217/13 CO EUR 15 COCL 8 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TAÁCS 2013. DECEMBER 19 20. KÖVETKEZTETÉSEK Mellékelten

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2004 Ülésdokumentum 2009 C6-0318/2006 2005/0043(COD) HU 27/09/2006 Közös álláspont A Tanács által 2006. szeptember 25-én elfogadott közös álláspont az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési

Részletesebben

A bıvítés és az Európai Unió Közlekedési Politikája

A bıvítés és az Európai Unió Közlekedési Politikája Európai Bizottság Energia és Közlekedési Fıigazgatóság Emlékeztetı A bıvítés és az Európai Unió Közlekedési Politikája A bıvítés kihívásai és elınyei az új tagállamok számára a közlekedés terén (Magyarország

Részletesebben

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/. számú jelentés a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről Előadó: Dr. Göncz Kinga külügyminiszter Budapest,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.11.15. COM(2011) 777 végleges VOL. 1/2 A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A Bizottság

Részletesebben

A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18.

A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18. A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18. Tisztelt olvasó! Az elmúlt évtizedekben a környezetvédelem egyre fontosabb lett, és mára kulcskérdéssé

Részletesebben

a természettudományi szakos hallgatóknak

a természettudományi szakos hallgatóknak A kétciklusú képzés bevezetése a magyar felsıoktatásban a természettudományi szakokon Alkalmazkodás a munkaerıpiac igényeihez KÖRNYEZETAUDITÁLÁS a természettudományi szakos hallgatóknak oktatási segédnyag

Részletesebben

ÁTFOGÓ PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT

ÁTFOGÓ PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT ÁTFOGÓ PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT CE/ID/hu 1 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: a Közösség, valamint A BELGA

Részletesebben

JOZEF BALGA AZ EURÓPAI UNIÓ BELSİ BIZTONSÁGÁNAK JOGI ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI ASPEKTUSAI. Bevezetés

JOZEF BALGA AZ EURÓPAI UNIÓ BELSİ BIZTONSÁGÁNAK JOGI ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI ASPEKTUSAI. Bevezetés JOZEF BALGA AZ EURÓPAI UNIÓ BELSİ BIZTONSÁGÁNAK JOGI ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI ASPEKTUSAI Bevezetés Európa és a világ változik, ahogy a minket körülvevı fenyegetések és kihívások is. Ennek megfelelıen az Európai

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.26. COM(2014) 367 final 2014/0185 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az európai közigazgatási szervek, üzleti vállalkozások és polgárok rendelkezésére

Részletesebben

EU szociálpolitika - vizsgakérdések

EU szociálpolitika - vizsgakérdések EU szociálpolitika - vizsgakérdések MA-szociológia 2012. május 1.) Szociális jogok a közösségi jogforrási hierarchiában 2.) II. Világháború és a jóléti állam ideája 3.) Párizsi Szerződés (ESZAK) és a szociális

Részletesebben

ÁTFOGÓ PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT

ÁTFOGÓ PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT 868 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 29 Abkommenstext in ungarischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 49 ÁTFOGÓ PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL

Részletesebben

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya Good neighbours creating common future Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011 The project is co-financed

Részletesebben

Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final

Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS

Részletesebben

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

A bıvítés és az Európai Unió energiapolitikája

A bıvítés és az Európai Unió energiapolitikája Európai Bizottság Energiaügyi és Közlekedési Fıigazgatóság A bıvítés és az Európai Unió energiapolitikája Az új Tagországok várható nehézségei és haszna az energiaszektorban 1. Elıszó Ha a közlekedési

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE ÉS NÉHÁNY KIEMELT SZAKPOLITIKÁJA Tansegédlet 2009. április Összeállította: Dr. Törő Csaba főiskolai tanár Tartalomjegyzék I. AZ EURÓPAI UNIÓ FOGALMA...2 I.1. Az EU-t

Részletesebben

A Bizottság Szolgálatainak álláspontja MAGYARORSZÁG 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodása és programjai előrehaladásáról

A Bizottság Szolgálatainak álláspontja MAGYARORSZÁG 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodása és programjai előrehaladásáról A Bizottság Szolgálatainak álláspontja MAGYARORSZÁG 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodása és programjai előrehaladásáról Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...2 1. LEGFŐBB KIHÍVÁSOK...4 2. TÁMOGATÁSI

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/2103(INI) 15.6.2012. a 2050-ig szóló energiaügyi ütemtervrıl (2012/2103(INI))

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/2103(INI) 15.6.2012. a 2050-ig szóló energiaügyi ütemtervrıl (2012/2103(INI)) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 15.6.2012 2012/2103(INI) JELENTÉSTERVEZET a 2050-ig szóló energiaügyi ütemtervrıl (2012/2103(INI)) Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Részletesebben

A KEHOP tervezésénél figyelembe veendő közösségi és nemzeti célok és mérföldkövek

A KEHOP tervezésénél figyelembe veendő közösségi és nemzeti célok és mérföldkövek 1. melléklet A KEHOP tervezésénél figyelembe veendő közösségi és nemzeti célok és mérföldkövek TARTALOMJEGYZÉK 1. Erőforráshatékony Európa megvalósításnak ütemterve... 2 2. Jólét bolygónk felélése nélkül

Részletesebben

A FOGYASZTÓKKAL SZEMBENI TISZTESSÉGTELEN

A FOGYASZTÓKKAL SZEMBENI TISZTESSÉGTELEN ORSZÁGGYŐLÉSI KÖNYVTÁR - KÉPV ISELİI KUTATÓSZOLGÁLAT A FOGYASZTÓKKAL SZEMBENI TISZTESSÉGTELEN KERESKEDELMI GYAKORLAT TILALMÁRÓL ELEMZÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: BÉKÉSI ATTILA 2008. ÁPRILIS A Képviselıi Kutatószolgálat

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1386/2013/EU HATÁROZATA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1386/2013/EU HATÁROZATA 2013.12.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 354/171 HATÁROZATOK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1386/2013/EU HATÁROZATA (2013. november 20.) a Jólét bolygónk felélése nélkül című, a 2020-ig tartó időszakra

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2004 Plenárisülés-dokumentum 2009 VÉGLEGES A6-0249/2006 18.7.2006 JELENTÉS a népesség mentális egészségének javításáról. Az Európai Unió mentális egészségügyi stratégiája felé (2006/2058(INI))

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1288/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1288/2013/EU RENDELETE L 347/50 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.12.20. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1288/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) az Erasmus+ : elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE*

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE* Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 GELLÉRTHEGYI ISTVÁN AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

ZÖLD KÖNYV. az EU közbeszerzési politikájának modernizálásáról Egy hatékonyabb európai beszerzési piac felé

ZÖLD KÖNYV. az EU közbeszerzési politikájának modernizálásáról Egy hatékonyabb európai beszerzési piac felé HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.27. COM(2011) 15 végleges ZÖLD KÖNYV az EU közbeszerzési politikájának modernizálásáról Egy hatékonyabb európai beszerzési piac felé HU HU TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM EURÓ PAI TÜ KÖR A külügyminisztérium folyóirata A TARTALOMBÓL Ódor Bálint Sinka László: Magyar Európa-politika 2010 2014: kihívások és eredmények Varga Miklós: A görög EUelnökség programjának összefoglalása

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, 2006.7.31. L 210/25 A TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról

Részletesebben