Tel: 06-1/ , , Fax: 06-1/ Tel.: 06-22/ , 06-22/ , Fax: 06-22/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tel: 06-1/354-2250, 06-80-204-327, Fax: 06-1/354-2259 Tel.: 06-22/500-460, 06-22/327-940, Fax: 06-22/327-595"

Átírás

1 - 1 - Összes pályázati lehetőség vállalkozások számára Bővebb összefoglaló (2011. március 28-i állapot) T i s z t e l t É r d e k l ő d ő n k! A z Ú j S z é c h e n y i T e r v k e r e t é b e n b e n s z á m o s p á l y á z a t i k i í r á s j e l e n i k m e g g a z d a s á g i t á r s a s á g o k s z á m á r a. A z a l á b b i p á l y á z a t o k e s e t é b e n a K + F K u t a t á s - f e j l e s z t é s i T a n á c s a d ó K ö z p o n t K f t. i n g y e n e s e n v á l l a l j a a z é r d e k l ő d ő c é g e k n e k a k i v á l a s z t o t t p á l y á z a t o k r ó l a b ő v e b b t á j é k o z t a t ó a n y a g o k m e g k ü l d é s é t, a p á l y á z a t i f e l t é t e l e k r é s z l e t e s i s m e r t e t é s é t s z e m é l y e s k o n z u l t á c i ó k e r e t é b e n, v a l a m i n t i g é n y e s e t é n a p á l y á z a t i d o k u m e n t á c i ó t e l j e s k ö r ű k i d o l g o z á s á t, m a j d a b e a d o t t p á l y á z a t t a l k a p c s o l a t o s ö s s z e s a d m i n i s z t r a t í v f e l a d a t e l v é g z é s é t, m e g b í z á s i s z e r z ő d é s k e r e t é b e n. Szolgáltatásaink nemcsak a pályázati ügyintézésre terjednek ki, hanem a legkedvezőbb pénzügyi finanszírozási lehetőségek felkutatására is. Éljen Ön is az ingyenes konzultáció lehetőségével, válassza az ország piacvezető pályázati tanácsadó cégének szolgáltatásait! Kérjük X jellel megjelölni azt a programot, amelyről részletesebb tájékoztatást kér. TARTALOMJEGYZÉK GYÓGYÍTÓ MAGYARORSZÁG EGÉSZSÉGIPARI PROGRAM...2 Turisztikai szolgáltatások fejlesztése (DAOP-2.1.1/K-11; DDOP-2.1.1/I-11; ÉAOP-2.1.1/H-11; ÉMOP-2.1.1/C-11; KDOP-2.1.1/G-11; KMOP-3.1.1/F-11; NYDOP-2.1.1/I-11)...2 ZÖLDGAZDASÁG-FEJLESZTÉSI PROGRAM...2 Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban - E-környezetvédelem (KEOP 6.3.0/09-11)...2 A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) (KEOP-6.1.0/A/09-11; KEOP-6.1.0/B/09-11)...3 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (KEOP )...3 Megújuló energia alapú villamos energia-, kapcsolt hő- és villamos energia-, valamint biometán termelés (KEOP )...4 Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal (KEOP /A)...4 Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal (KEOP /B)...5 A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése (KEOP-2.3.0/11, 2. forduló)...5 Megújuló energia alapú térségfejlesztés (KEOP , 2. forduló)...5 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Közép-Magyarországon (KMOP )...6 Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek előkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása (KEOP )...6 Távhő-szektor energetikai korszerűsítése (KEOP )...7 A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs programok kiterjesztése (KEOP-2.3.0/B/11)...7 Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek (KEOP-6.2.0/A/09-11; KEOP /B/09-11)...7 VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROGRAM...8 Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása (DAOP ; DDOP ; ÉAOP /A-11; ÉMOP ; KDOP ; KMOP ; NYDOP /A-11)...8 Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása (GOP )...8 Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára (GOP /B; KMOP /B)...9 Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára (TÁMOP /A)...9 Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára (TÁMOP /B)...10 Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése (GOP /A; KMOP /A)...10 Mikrovállalkozások fejlesztése (GOP /M; KMOP /M)...11 TUDOMÁNY INNOVÁCIÓ PROGRAM...11 Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére (GOP /C; KMOP /B)...11

2 - 2 - Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása (GOP /A; KMOP /A)...12 Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása (GOP /B)...12 FOGLALKOZTATÁSI PROGRAM...13 Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása (MPA-2011-KKV)...13 KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM...13 Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése (GOP )...13 VÁLASZLAP VÁLLALKOZÁSOKNAK...15 GYÓGYÍTÓ MAGYARORSZÁG EGÉSZSÉGIPARI PROGRAM Turisztikai szolgáltatások fejlesztése (DAOP-2.1.1/K-11; DDOP-2.1.1/I-11; ÉAOP-2.1.1/H-11; ÉMOP-2.1.1/C-11; KDOP-2.1.1/G-11; KMOP-3.1.1/F-11; NYDOP-2.1.1/I-11) A pályázat célja: A konstrukció célja meglévő turisztikai attrakciók területén vagy azok környezetében illetve azokhoz kapcsolódóan, valamint turisztikai attrakciókhoz nem kötődő turisztikai célú szolgáltatások létrehozása, fejlesztése, melyek mind a turisták, mind a helyi lakosság életminőségének javításához hozzájárulnak. Szálláshely szolgáltatásainak fejlesztése nem támogatható. Pályázók köre és mérete: Gazdasági társaság, egyéni vállalkozás, non-profit gazdasági társaság. Gazdálkodásra vonatkozó feltételek: Nem nyújthatnak be pályázatot azon gazdasági társaságok, amelyek a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 22. (1) bekezdés alá tartoznak. Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki, vagy amely nem rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval/szja bevallással/eva bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel. Jelen kiírás keretében konzorciumban történő pályázat benyújtására nincs lehetőség. A pályázó nem részesülhet támogatásban, ha a pályázat benyújtását megelőző 2 naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában, illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére kötelezték. Támogatható tevékenység: Turisztikai attrakciók területén vagy azok környezetében illetve azokhoz kapcsolódóan, valamint turisztikai attrakciókhoz nem kötődő turisztikai célú szolgáltatások létrehozása, fejlesztése. Egyéb korlátozások: Vendéglátó egységek fejlesztése csak abban az esetben támogatható, amennyiben turisztikai attrakció területén, vagy ahhoz kapcsolódóan valósul meg. Kötelezettségek, vállalások: A projekt közvetlenül munkahelyet kell, hogy teremtsen, éves átlagos statisztikai létszám alapján legalább egy darab, teljes munkaidős foglalkoztatásnak megfelelő új munkahelyet kell létrehozni. A pályázónak vállalnia kell, hogy a desztinációban működő TDM szervezet teljes jogú tagjává válik a Támogatási Szerződés megkötéséig. Projekt területi szűkítése: Kizárólag egy adott régió területén megvalósuló projektek támogathatóak. A Dél-dunántúli régió esetében fejlesztés a Dél-Dunántúl turisztikai magterületeinek településlistájában felsorolt településeken valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településein valósítható meg. Támogatás összege: Minimum 5 millió Ft, maximum 50 millió Ft. A Közép-magyarországi régióban minimum 5 millió Ft, maximum 100 millió Ft. A Nyugat-dunántúli régióban minimum 5 millió Ft, maximum 250 millió Ft. Támogatás mértéke: A Dél-alföldi, az Észak-alföldi és az Észak-magyarországi régióban maximum 60-70%. A Dél-dunántúli és a Középdunántúli régióban maximum 50%. A Közép-magyarországi régióban maximum 20-50%. A Nyugat-dunántúli régióban maximum 30-50%. Előleg igénylése: A megítélt támogatás 25%-a igényelhető. Beadási határidő: március 1-től december 31-ig ZÖLDGAZDASÁG-FEJLESZTÉSI PROGRAM Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban - E-környezetvédelem (KEOP 6.3.0/09-11) A pályázat célja: A program a környezeti tervezés, stratégia- és programalkotás segítése mellett, a központi és regionális környezetvédelmi szervek hatósági tevékenységének, illetőleg helyi önkormányzatok informatikai támogatására terjed ki, míg tartalmi szempontból a tartalomszolgáltatást, tájékoztatást és a közösségi döntéshozatalban való társadalmi részvétel erősítését tekinti elsődleges prioritásának. I. tématerület: Az Európai Környezeti Tájékoztató és Megfigyelő Hálózat (EIONET) magyarországi fejlesztése. II. tématerület: Az Informatikai, illetve térinformatikai rendszerek fejlesztése, kezelése, információ szolgáltatás (OKIR) IV. A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó informatikai rendszer fejlesztése Pályázók köre: Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek; Köztestületi költségvetési szerv, Köztestületi költségvetési irányító és költségvetési szervek. Gazdálkodásra vonatkozó feltételek: A pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó ellen nem folyhat csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás. Nem folyósítható támogatás a pályázó részére, ha a székhely szerint illetékes állami, illetve önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van, és arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést nem engedélyezett. Pályázónak rendezett munkaügyi kapcsolatokkal kell rendelkeznie. A pályázónál a projekt saját forrásának rendelkezésre kell állnia, és azt a pályázati kiírásban meghatározott időpontig igazolnia kell. Támogatható tevékenység: Infokommunikációs rendszerfejlesztés, ezen belül szoftverbeszerzés, szoftverfejlesztés, szaktanácsadás (szoftverfejlesztés részeként), eszközbeszerzés, építés.

3 - 3 - Projekt területi szűkítése: A kizárólag Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektekkel nem lehet pályázni. Támogatás összege: I. EIONET-fejlesztés minimum Ft maximum Ft, II. OKIR-fejlesztés minimum Ft, maximum Ft. Támogatás mértéke: 100% Előleg igénylése: A megítélt támogatás 25%-a, de legfeljebb 300 millió Ft igényelhető. Beadási határidő: március 1-től folyamatosan lehetséges. A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) (KEOP-6.1.0/A/09-11; KEOP-6.1.0/B/09-11) A pályázat célja: Cél a fogyasztók környezettudatosságának, környezetkultúrájának és környezet-etikájának fejlesztése, főleg a mindennapi élet területén (táplálkozás, háztartás, munkahely, közlekedés és szabadidő), a fenntarthatóbb választási lehetőségekről szóló információs kampányokkal, közösségi együttműködések megvalósításával. A komponens: Adott naptári évben egy pályázó legfeljebb 1 pályázatot nyújthat be. B komponens: Egy pályázó szervezet beadhat több pályázatot is (korlátozás nélkül), de minden pályázatban utalni szükséges a korábbi pályázatokhoz való illeszkedésre. Gazdálkodásra vonatkozó feltételek: A pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó ellen nem folyhat csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás. Nem folyósítható támogatás a pályázó részére, ha a székhely szerint illetékes állami, illetve önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van, és arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést nem engedélyezett. Pályázónak rendezett munkaügyi kapcsolatokkal kell rendelkeznie. A pályázónál a projekt saját forrásának rendelkezésre kell állnia, és azt a pályázati kiírásban meghatározott időpontig igazolnia kell. Pályázók köre: A komponens: Költségvetési szerv és intézménye; nonprofit szervezet. B komponens: Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek; Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek; Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek; Területfejlesztési tanácsok; Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek; Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek; Egyéb egyesület; Köztestület; Egyház, egyházi intézmény; Alapítvány; Nonprofit gazdasági társaság; Pénztárszervezet; egyéb nonprofit szervezet; Külföldi diplomáciai, konzuli testület. Támogatható tevékenység: A komponens: I. Fenntarthatósági tematikájú rendezvény; II. Projekt előkészítés. B komponens: I. Térségi komplex kampányok megtervezése és lebonyolítása; II. Fenntarthatósági tematikájú rendezvény/rendezvénysorozat szervezése és lebonyolítása; III. Lakossági tanácsadó iroda fejlesztése; IV. Projekt előkészítés. Projekt területi szűkítése: A projekt megvalósulásának helyszíne az ország teljes területe a Közép-magyarországi régió kivételével. Támogatás összege: A komponens: minimum 3 millió Ft, maximum 5 millió Ft. B komponens: minimum 10 millió Ft, maximum 50 millió Ft. Támogatás mértéke: A komponens: Támogatás intenzitás 95%; B komponens: Támogatás intenzitás 95%. Beadási határidő: március 1-től folyamatosan lehetséges. Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (KEOP ) A pályázat célja: A konstrukció hozzájárul az épületek (különös tekintettel a központi és helyi költségvetési szervek épületeire és az egyéb középületekre, valamint a vállalkozások üzemi és irodaépületeikre is), energia-takarékosság, - hatékonyság és megújuló energiafelhasználás fokozására irányuló beruházásainak megvalósításához, vissza nem térítendő támogatás formájában. Pályázók köre: KKV-nak minősülő vállalkozás; költségvetési szerv és intézménye; nonprofit szervezet; valamint közoktatási és felsőoktatási intézmények. Pályázó mérete: Vállalkozások közül kizárólag kis- vagy középvállalkozásnak minősülők jogosultak pályázni. Gazdálkodásra vonatkozó feltételek: Nem részesülhet támogatásban olyan vállalkozás, amelyeknek lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, valamint melyeknél az utolsó lezárt üzleti év végén a korrigált saját tőke aránya 20%-nál alacsonyabb. Nem részesülhetnek támogatásban olyan önkormányzatok, illetve költségvetési szervek, melyeknél kritikus gazdálkodási helyzet miatt kirendelt kincstári biztos felügyeli a szervezetet. Pályázónak rendezett munkaügyi kapcsolatokkal kell rendelkeznie. A pályázó nem részesülhet támogatásban, ha a pályázat benyújtását megelőző 2 naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában, illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére kötelezték. A pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó ellen nem folyhat csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás. Nem folyósítható támogatás a pályázó részére, ha a székhely szerint illetékes állami, illetve önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van, és arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést nem engedélyezett. A pályázónál a projekt saját forrásának rendelkezésre kell állnia, és azt a pályázati kiírásban meghatározott időpontig igazolnia kell. Egyéb korlátozások: Nem nyújtható támogatás olyan fejlesztés megvalósításához, amelyik 1000 m2-ert meghaladó hasznos alapterületű kereskedelmi létesítmény energiaellátásához kapcsolódik. Támogatható tevékenység: A konstrukció keretében csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló (továbbiakban: kombinált projekt) projektet lehet benyújtani. A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek: Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése a felújításban érintett épület, épületek, vagy egymással érintkező épületekből álló épületcsoport egészén. Intézmények fűtési, hűtési és használati

4 - 4 - melegvíz rendszereinek korszerűsítése, illetve a vállalkozások nem termelési célú fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése. Világítási rendszerek korszerűsítése. B) Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek: Napkollektorok alkalmazása használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre. Biomassza, azon belül mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes felhasználása fűtésre és/vagy fűtésrásegítésre. Geotermális energia hasznosítása. Hőszivattyú alkalmazása használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre. Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm villamosenergia-termelés céljából, a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához. Kötelezettségek, vállalások: 250 millió Ft feletti összköltségű projekt esetén, csak olyan beruházáshoz nyújtható támogatás, melynél a projekt menedzsmentben részt vesz legalább egy fő, megfelelő műszaki végzettséggel rendelkező személy. Projekt területi szűkítése: Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés. Támogatás összege: Minimum 1 millió Ft, maximum 250 millió Ft. Támogatás mértéke: 30-85% Beadási határidő: március 1-től december 31-ig Megújuló energia alapú villamos energia-, kapcsolt hő- és villamos energia-, valamint biometán termelés (KEOP ) A pályázat célja: A pályázat célja a fosszilis és nukleáris energiaforrásokhoz képest kisebb környezeti terheléssel járó, megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, az ezen alapuló villamos energia szerepének növelése. A pályázat támogatja a földgázhálózatba táplálható biometán-termelést is. Pályázók köre: Vállalkozás; költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek; nonprofit szervezet; egyéb gazdasági szervezet; valamint közoktatási és felsőoktatási intézmények. Gazdálkodásra vonatkozó feltételek: Nem részesülhettámogatásban olyan vállalkozás, amelyeknek lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, valamint melyeknél az utolsó lezárt üzleti év végén a korrigált saját tőke aránya 20%-nál alacsonyabb. Nem részesülhetnek támogatásban olyan önkormányzatok, illetve költségvetési szervek, melyeknél kritikus gazdálkodási helyzet miatt kirendelt kincstári biztos felügyeli a szervezetet. A pályázó nem részesülhet támogatásban, ha a pályázat benyújtását megelőző 2 naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában, illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére kötelezték. Egy vállalkozásnak bármely forrásból, csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma - három pénzügyi év vonatkozásában - nem haladhatja meg a eurónak, a közúti szállítási ágazatban a eurónak megfelelő forintösszeget. Egyéb korlátozások: Nem részesülhet támogatásban olyan vállalkozás, melyeknél az utolsó lezárt üzleti év végén a korrigált saját tőke aránya 20%-nál alacsonyabb, valamint melyeknél a 60 napon túl lejárt szállítóállomány aránya meghaladja a teljes szállítóállomány 40%-át. Nem nyújtható támogatás olyan fejlesztés megvalósításához, amelyik 1000 m2-ert meghaladó hasznos alapterületű kereskedelmi létesítmény energiaellátásához kapcsolódik. Támogatható tevékenység: Napenergia alapú villamos energia termelés, max. 500 kw teljesítményig; Biomassza-felhasználás kapcsolt hő és villamos-energia termelés; Vízenergia-hasznosítás: 2 MW alatti vízerőművek építése és felújítása, villamos energia hálózati kapcsolatának kiépítése, és felújítása; Biogáz-termelés és felhasználás; Geotermikus energia hasznosítása; Szélenergia-hasznosítás. Kötelezettségek, vállalások: 250 millió Ft feletti összköltségű projekt esetén, csak olyan beruházáshoz nyújtható támogatás, melynél a projekt menedzsmentben részt vesz legalább egy fő, megfelelő műszaki végzettséggel rendelkező személy. Projekt területi szűkítése: Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés. Támogatás összege: minimum 1 millió, maximum 1 milliárd Ft Támogatás mértéke: 10-85% Beadási határidő: március 1-től december 31-ig Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal (KEOP /A) A pályázat célja: Kiemelt célkitűzés ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését; és támogatni a következő technológiákat: napkollektoros rendszerek, napelemes rendszerek, szilárd biomassza (apríték, pellet, faelgázosító) kazánok, hőszivattyús rendszerek telepítése. Pályázók köre: Vállalkozás; költségvetési szerv és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek; nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet; egyéb gazdasági szervezet; valamint közoktatási és felsőoktatási intézmények. Gazdálkodásra vonatkozó feltételek: Nem részesülhet támogatásban olyan vállalkozás, melyeknél az utolsó lezárt üzleti év végén a korrigált saját tőke aránya 20%-nál alacsonyabb. Nem részesülhet támogatásban olyan vállalkozás, melyeknél a 60 napon túl lejárt szállítóállomány aránya meghaladja a teljes szállítóállomány 40%-át. Nem részesülhet támogatásban olyan vállalkozás, melyeknek az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt, és ki nem egyenlített tartozása van, valamint az adott célelőirányzatból vagy jogelődjétől korábban kapott támogatás felhasználásának szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tett eleget. Egyéb korlátozások: Nem nyújtható támogatás olyan fejlesztés megvalósításához, amelyik 1000 m2-ert meghaladó hasznos alapterületű kereskedelmi létesítmény energiaellátásához kapcsolódik. Vállalkozások esetében a termelési technológiához kapcsolódó energetikai beruházások nem támogathatók. Támogatható tevékenység: Fűtési/hűtési energiaigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; Használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hőigényének részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; Villamos energia termelés napelemes rendszer segítségével.

5 - 5 - Kötelezettségek, vállalások: 250 millió Ft feletti összköltségű projekt esetén, csak olyan beruházáshoz nyújtható támogatás, melynél a projekt menedzsmentben részt vesz legalább egy fő, megfelelő műszaki végzettséggel rendelkező személy. Projekt területi szűkítése: Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés. Támogatás összege: Minimum 1 millió, maximum 50 millió Ft. Támogatás mértéke: 10-85% Beadási határidő: március 1-től december 31-ig Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal (KEOP /B) A pályázat célja: Pályázat benyújtható meglévő rendszerek energiaforrás-váltására, többlet energiaigény kielégítésére, termelési folyamatokhoz kapcsolódó fejlesztésekhez egyaránt. Pályázni lehet napenergia-hasznosításra, biomassza-felhasználásra, biogáz és depóniagáz hasznosítására, geotermikus energia hasznosítására, hőszivattyús rendszerek telepítésére, hűtési igény kielégítésére megújuló energiaforrás felhasználásával, megújuló energiaforrások kombinálására, megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtő rendszerek kialakítására megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítására. Jelen felhívásban alapvetően a nagyobb támogatási igényű pályázatok támogathatók. Pályázók köre: Vállalkozás; költségvetési szerv és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek; nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet; egyéb gazdasági szervezet; valamint közoktatási és felsőoktatási intézmények. Gazdálkodásra vonatkozó feltételek: Nem részesülhet támogatásban olyan vállalkozás, melyeknél az utolsó lezárt üzleti év végén a korrigált saját tőke aránya 20%-nál alacsonyabb. Nem részesülhet támogatásban olyan vállalkozás, melyeknél a 60 napon túl lejárt szállítóállomány aránya meghaladja a teljes szállítóállomány 40%-át. Nem részesülhet támogatásban olyan vállalkozás, melyeknek az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt, és ki nem egyenlített tartozása van, valamint az adott célelőirányzatból vagy jogelődjétől korábban kapott támogatás felhasználásának szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tett eleget. Egyéb korlátozások: Nem nyújtható támogatás olyan fejlesztés megvalósításához, amelyik 1000 m2-ert meghaladó hasznos alapterületű kereskedelmi létesítmény energiaellátásához kapcsolódik. Vállalkozások esetében a termelési technológiához kapcsolódó energetikai beruházások nem támogathatók. Vállalkozások esetében a termelési technológiához kapcsolódó energetikai beruházások nem támogathatók. Támogatható tevékenység: Napenergia hasznosítása; Szilárd vagy folyékony biomassza közvetlen hasznosítása hőigény kielégítésére; Szilárd vagy folyékony biomassza köztes feldolgozottságúvá alakítása 100%-ban saját hőigény kielégítésre; Szilárd és/vagy folyékony alapanyagból biogáz, depóniagáz előállítás és hőigény kielégítésre történő hasznosítási rendszer kialakítása és bővítése; Geotermikus energia hasznosítása; Hőszivattyús rendszerek telepítése; Hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrás felhasználásával; Megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtő rendszerek kialakítása, megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítása. Projekt területi szűkítése: Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés. Támogatás összege: Minimum 1 millió, maximum 1 milliárd Ft. Támogatás mértéke: 10-85% Beadási határidő: március 1-től december 31-ig A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése (KEOP-2.3.0/11, 2. forduló) A pályázat célja: A környezetet és a lakosságot is folyamatosan veszélyeztető, régi, műszakilag nem megfelelő bezárt, illetve felhagyott települési szilárdhulladék-lerakók térségi szintű rekultivációja. Pályázók köre: A KEOP konstrukcióra azok az önkormányzati pályázók jelentkezhetnek, amelyek a KEOP előkészítési konstrukció pályázatán eredményesen részt vettek, vagy a 1067/2005 Kormányhatározatban, illetve az Akciótervben nevesítésre kerültek. Támogatható tevékenység: Lerakó rekultivációs tevékenységek: Terület-előkészítés, helyszín biztosítása; Rekultivációs munkálatok végzése; A rekultivált lerakók utógondozásához szükséges létesítmények kialakítása. Projekt területi szűkítése: Jelen kiírás esetében támogatásra az ország teljes területe jogosult. Támogatás összege: Minimum 650 millió Ft maximum 10 milliárd Ft. Támogatás mértéke: 100% Előleg igénylése: A megítélt támogatás 25%-a, de legfeljebb 300 millió Ft igényelhető. Beadási határidő: március 1-től folyamatosan lehetséges. Megújuló energia alapú térségfejlesztés (KEOP , 2. forduló) A pályázat célja: A megújuló energiaforrás-felhasználáson alapuló, a megvalósítás helyszínének tekinthető környezetben térségfejlesztő hatású mintaprojektek megvalósításának és kommunikációjának támogatása, előkészítésének és megvalósításának szakmai segítése, továbbá finanszírozása. Pályázók köre: Jelen konstrukcióra azok a pályázók (vállalkozások, költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek, egyéb gazdasági szervezetek) jelentkezhetnek, amelyek az 1. fordulón eredményesen részt vettek és a megkötött Támogatási Szerződésben rögzített követelményeket teljesítették. Támogatható tevékenység: Napenergia alapú villamosenergia termelés; Biomassza-felhasználás; Vízenergia-hasznosítás; Biogáz-termelés és felhasználás; Geotermikus energia hasznosítása; Szélenergia-hasznosítás; Megújuló energiaforrások kombinálása; Napenergia hasznosítása; Szilárd és/vagy folyékony alapanyagból biogáz, depóniagáz előállítás és hőigény kielégítésre történő hasznosítási rendszer kialakítása és bővítése; Hőszivattyús rendszerek telepítése; Hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrás felhasználásával; Megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtő rendszerek kialakítása, megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítása. Disszemináció, mintaprojekt kommunikációja.

6 Projekt területi szűkítése: A közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés kivételével az ország teljes területe jogosult. Támogatás összege: Minimum 70 millió Ft maximum 1500 millió Ft. Támogatás mértéke: Minimum 10%, maximum 90%. Előleg igénylése: A megítélt támogatás 25%-a, de legfeljebb 300 millió Ft igényelhető. Beadási határidő: március 1-től és az 1. fordulós Támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 24 hónap áll rendelkezésre Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Közép-Magyarországon (KMOP ) A pályázat célja: A konstrukció elsősorban az együttműködő villamosenergia hálózatba termelő kapacitások kiépítését, másodsorban a sziget üzemmódban működő villamosenergia-termelő kapacitások kiépítését, tovább a földgáz hálózatba táplálható biometán termelést támogatja. Pályázók köre: Vállalkozás; költségvetési szerv és intézménye; nonprofit szervezet; egyéb gazdasági szervezet; valamint közoktatási és felsőoktatási intézmények. Pályázó mérete: Vállalkozás esetében a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes év december 31-én az éves átlagos statisztikai állományi létszám minimum 1 fő. Gazdálkodásra vonatkozó feltételek: Nem részesülhet támogatásban olyan vállalkozás, melyeknél az utolsó lezárt üzleti év végén a korrigált saját tőke aránya 20%-nál alacsonyabb. Nem részesülhet támogatásban olyan vállalkozás, melynél a 60 napon túl lejárt szállítóállomány aránya meghaladja a teljes szállítóállomány 40%-át. Nem részesülhetnek támogatásban olyan önkormányzatok, illetve költségvetési szervek, melyeknél kritikus gazdálkodási helyzet miatt kirendelt kincstári biztos felügyeli a szervezetet. Nem részesülhet támogatásban olyan vállalkozás, melyeknek az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt, és ki nem egyenlített tartozása van, valamint az adott célelőirányzatból vagy jogelődjétől korábban kapott támogatás felhasználásának szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tett eleget. Egyéb korlátozások: Nem nyújtható támogatás olyan fejlesztés megvalósításához, amelyik 1000 m2-ert meghaladó hasznos alapterületű kereskedelmi létesítmény energiaellátásához kapcsolódik. Támogatható tevékenység: Napenergia alapú villamosenergia termelés; Biomassza-felhasználás; Vízenergia-hasznosítás; Biogáz-termelés és felhasználás; Geotermikus energia hasznosítása; Szélenergia-hasznosítás; Megújuló energiaforrások kombinálása; Napenergia hasznosítása; Szilárd és/vagy folyékony alapanyagból biogáz, depóniagáz előállítás és hőigény kielégítésre történő hasznosítási rendszer kialakítása és bővítése; Hőszivattyús rendszerek telepítése; Hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrás felhasználásával; Megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtő rendszerek kialakítása, megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítása. Kötelezettségek, vállalások: 250 millió Ft feletti összköltségű projekt esetén, csak olyan beruházáshoz nyújtható támogatás, melynél a projekt menedzsmentben részt vesz legalább egy fő, megfelelő műszaki végzettséggel rendelkező személy. Projekt területi szűkítése: Támogatásra csak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés jogosult. Támogatás összege: Minimum 3 millió, maximum 100 millió Ft Támogatás mértéke: 10-90% Előleg igénylése: Legfeljebb a megítélt támogatás 25%-a igényelhető. Beadási határidő: március 1-től szeptember 2-ig Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek előkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása (KEOP ) A pályázat célja: A konstrukció célja a geotermikus energia kiaknázásának fokozására irányuló beruházások elősegítése, generálása. A geotermikus energia alkalmazható hő- vagy villamos energia termelésére, illetve ezek együttes, kapcsolt előállítására, így az ilyen projektek megvalósulása a megújuló források szélesebb körű alkalmazását és nagyobb részarányát biztosíthatja, hozzájárulva a stratégiai célkitűzések teljesítéséhez, jól szolgálva ezzel az energetikai és a környezeti fenntarthatóságot. Pályázók köre: Vállalkozás; költségvetési szerv és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek. Gazdálkodásra vonatkozó feltételek: Nem részesülhet támogatásban olyan vállalkozás, melyeknél az utolsó lezárt üzleti év végén a korrigált saját tőke aránya 20%-nál alacsonyabb. Nem részesülhet támogatásban olyan vállalkozás, melyeknél a 60 napon túl lejárt szállítóállomány aránya meghaladja a teljes szállítóállomány 40%-át. Támogatható tevékenység: A projektfejlesztési szakaszt megelőző előkészítési tevékenységek: különböző engedélyek megszerzése, állapotvizsgálat, rétegvizsgálat, mérési eredmények beszerzése, kiértékelése; Előzetes megvalósíthatósági tanulmány készítése. Projektfejlesztési tevékenységek: Geológiai vizsgálatok, szeizmikus mérések és hidrogeológiai modellek elkészítése; Vízjogi és egyéb engedélyek megszerzéséhez kapcsolódó vizsgálatok, tanulmányok, engedélyezési dokumentációk készítése, engedélyeztetése, Próbafúrás elvégzése, Kútgeofizikai felmérés, mintavételi, laboratóriumi, vizsgálatok, Meglévő kút termelő vízkúttá átalakítása; Kútfej kialakítása és az ahhoz szükséges építmény és/vagy gépészeti beruházások; Felvonulási helyszín előkészítése, tereprendezés; Ideiglenes tárolómedence kialakítása; A geotermikus hasznosításhoz, hőátvételhez szükséges szekunder oldali műszaki, gépészeti tervek, mintavizsgálatok, műszaki tervek elkészítése, engedélyek megszerzése; A projektfejlesztési szakaszhoz és a megvalósításhoz szükséges tenderdokumentáció elkészítése; Tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kötődő tevékenység; Részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítése; Projektmenedzsment tevékenységek; Támogatási kérelem elkészítése angol nyelven. Kötelezettségek, vállalások: A projektmenedzsment szervezet tagjai között 2500 m-nél mélyebb kutak létesítése esetén olyan személy részvétele kötelező, aki mélyfúrási EBK irányítási rendszer (PSM, JSA) működtetési gyakorlattal, kompetenciával rendelkezik. Projekt területi szűkítése: Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés. Támogatás összege: Minimum 10 millió, maximum 1 milliárd Ft Támogatás mértéke: Vállalkozások esetén 10-50%; költségvetési szervek %. Előleg igénylése: A megítélt támogatás 25%-a igényelhető. Beadási határidő: március 1-től december 31-ig

7 - 7 - Távhő-szektor energetikai korszerűsítése (KEOP ) A pályázat célja: A konstrukció célja a távhőszolgáltatók és termelők energia-takarékosság, -hatékonyság fokozására irányuló beruházásainak támogatása. Pályázók köre: Távhőszolgáltatói működési engedéllyel rendelkező vállalkozás. Pályázó mérete: Olyan közszolgáltatást végző vállalkozás nem pályázhat, amelynek adózás előtti átlagos éves forgalma (nettó árbevétele) a pályázat benyújtását megelőző két pénzügyi évben elérte, vagy meghaladta a 100 millió euró összeget. Gazdálkodásra vonatkozó feltételek: Nem részesülhet támogatásban olyan vállalkozás(ok), melyeknek az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt, és ki nem egyenlített tartozása van, valamint az adott célelőirányzatból vagy jogelődjétől korábban kapott támogatás felhasználásának szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tett eleget. nem nyújtható támogatás azon pályázó részére. Támogatható tevékenység: Távhőellátás energiahatékonysági korszerűsítése az ún. közszolgáltatási határozat feltételrendszerének megfelelően. Távhőellátás energiahatékonysági korszerűsítése az ún. regionális beruházási támogatás feltételrendszerének megfelelően. Projekt területi szűkítése: Jelen kiírás esetében támogatásra az ország teljes területe jogosult. Támogatás összege: Minimum 10 millió Ft, maximum 500 millió Ft Támogatás mértéke: 10-50% Beadási határidő: március 1-től december 31-ig. A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs programok kiterjesztése (KEOP-2.3.0/B/11) A pályázat célja: A környezetet és a lakosságot is folyamatosan veszélyeztető, régi, műszakilag nem megfelelő bezárt, illetve felhagyott települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációs programjának kiterjesztése. A pályázat támogatja azon lépéseket, melyekre az előkészítés során, a biológiai-és technikai helyreállítást vagy az utógondozás időszakában van szükség. Pályázók köre: Települési önkormányzatok jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli társulásai. Támogatható tevékenység: Pályázni lehet helyszín biztosítására, előkészítésére: felépítmények, épületek bontására, használaton kívüli vezetékek bontására, tereprendezésre. Rekultivációs munkálatok végzésére: rekultivációs rétegrend kialakítására, vízelvezető rendszer kialakítására, depóniagáz-gyűjtő, ártalmatlanító rendszer kiépítésére, passzív hidraulikus védelmi rendszerek kiépítésére, hulladéklerakó hulladék felszedésével történő rekultivációjára, valamint a rekultivációs utógondozáshoz szükséges beruházási tevékenységekre. Projekt területi szűkítése: Jelen kiírás esetében támogatásra az ország teljes területe jogosult. Támogatás összege: Minimum 650 millió Ft maximum 1 milliárd Ft. Támogatás mértéke: Maximum 100% Beadási határidő: szeptember 01. Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek (KEOP-6.2.0/A/09-11; KEOP-6.2.0/B/09-11) A pályázat célja: Olyan kommunikációs tevékenységet és fizikai jellegű beruházást is magában foglaló projektjavaslatok kaphatnak támogatást, amelyek meghatározott célcsoport elsősorban a lakosság - számára mintául szolgálnak a környezettudatos életmódot, fogyasztást illetően és csökkentik a résztvevők vagy felhasználók, haszonélvezők életmódjának környezetterhelését a megelőző környezetvédelmi megoldások alkalmazásával. A komponens: Adott naptári évben egy pályázó legfeljebb 2 pályázatot nyújthat be. B komponens: Adott naptári évben egy szervezet főpályázóként legfeljebb 1 és partner pályázóként további 1 pályázatot nyújthat be. Pályázók köre: Vállalkozások; költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek; nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet; egyéb gazdasági szervezet. Pályázó mérete: Gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek (és létesítő okiratát (bejegyzését) a pályázat benyújtását megelőző naptári év január 1-jét megelőzően állították ki), vagy ha azok költségvetési szerv többségi tulajdonában álló vállalkozások. Támogatható tevékenység: A komponens: A hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása VAGY Házi és közösségi komposztálást népszerűsítő mintaprojekt. Kommunikáció ÉS Projekt-előkészítés. B komponens: Középületek komplex környezetbarát (hulladékmegelőző, víztakarékos, energiatakarékos) átalakítása; VAGY Fenntartható életmóddal kapcsolatos non profit információs központok fejlesztése; VAGY Környezetbarát, helyi élelmiszerek piacának fejlesztése; VAGY Biotermékek, ill. környezetbarát termékek és szolgáltatások minősítő vagy hitelesítő rendszerének fejlesztése, a rendszerek népszerűsítése; Kommunikáció; Projekt-előkészítés. Projekt területi szűkítése: A projekt megvalósulásának helyszíne az ország teljes területe a Közép-Magyarországi régió kivételével. Támogatás összege: A komponens: minimum 3 millió Ft, de maximum 10 millió Ft lehet. B komponens: minimum 20 millió Ft, de maximum 150 millió Ft lehet. (Kivéve csekély összegű támogatás esetén: egyes esetekben eurónak megfelelő forint összeg.) Támogatás mértéke: % Beadási határidő: március1-től folyamatosan lehetséges.

8 - 8 - VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROGRAM Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása (DAOP ; DDOP ; ÉAOP /A-11; ÉMOP ; KDOP ; KMOP ; NYDOP /A-11) A pályázat célja: A konstrukció célja, hogy előmozdítsa a vállalkozások közötti együttműködések, valamint a vállalkozások más vállalkozásokkal, oktatási intézményekkel, K+F intézményekkel, helyi gazdasági szereplőkkel klaszter formában megvalósuló együttműködéseinek létrehozását, illetve fejlesztését; a hálózatos és a klaszter együttműködések menedzsment szervezeteinek létrehozását a támogatott projektek keretében; közös beruházások megvalósulását, amelyek növelik az együttműködések és a klaszter tagjainak versenyképességét; az innováció orientált fejlesztések és együttműködések létrejöttét. Pályázók köre: Kettős könyvvitelt vezető mikro- és kisvállalatnak minősülő gazdasági társaságok, szövetkezetek, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéb vállalatok. Induló klaszterek esetében kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, Non-profit gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyesülés, egyesületek, köztestületek, alapítványok, kutató intézetek, oktatási intézmények. Fejlődő klaszterek esetében kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok és non-profit gazdasági társaságok nyújthatnak be pályázatot. Pályázó mérete: A klaszter tagok száma a pályázat benyújtásakor nem lehet 10-nél kevesebb, amelyből legalább 5 tag kkv kell, hogy legyen. Gazdálkodásra vonatkozó feltételek: Nem támogathatóak olyan vállalkozások, amelyek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel teszi ki. A pályázó nem részesülhet támogatásban, ha a pályázat benyújtását megelőző 2 naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában, illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére kötelezték. Támogatható tevékenység: A klasztermenedzsmenthez kapcsolódó tevékenységek: Adminisztráció, kapcsolattartás, új tagok felkutatása; Benchmarking klub üzemeltetése, jó megoldások feltárása és adaptálása, üzletember találkozók szervezése; Projektgenerálás, közös kutatásfejlesztési tevékenység megszervezése, közös projektek előkészítése és továbbfejlesztése; Előadások, kiállítások, konferenciák szervezése, valamint hazai és külföldi tanulmányutakon, konferenciákon, kiállításokon való részvétel; A klaszterek tevékenységéhez kapcsolódó pályázati, szakértői, kompetencia, termelési, innovációs, beszállítói, logisztikai adatbázisok létrehozása és azok alapján széleskörű információszolgáltatás a klaszter tagjai számára, klaszter stratégia készítése; Marketing, piacelemző és piackutató tevékenység, közös arculat kialakítása, igényfeltáró kutatások; A projekthez közvetlenül kapcsolódó általános célú oktatás, képzés, betanítás; A projekthez közvetlenül kapcsolódó speciális célú oktatás, képzés, betanítás; Projektmenedzsment szervezet működéséhez kapcsolódó információs technológia-fejlesztés. A fejlődő klaszter közös beruházása és vállalati együttműködés esetén: Eszközbeszerzés, valamint az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések; Építés, átalakítás, bővítés; Információs technológia-fejlesztés. Kötelezettségek, vállalások: A klasztermenedzsment szervezettel szemben elvárás, hogy legalább 1 főállású munkatárs megtartását vállalja. Projekt területi szűkítése: A klaszter tag vállalatok, valamint az együttműködésben részt vevő vállalkozások több mint 50%-ának az adott régióban székhellyel vagy telephellyel kell rendelkeznie, ellenkező esetben abban a régióban pályázhatnak, ahol a legtöbb tagja van. Eszközbeszerzés esetén az adott régióban kell üzembe helyezni az eszközt. Támogatás összege: Minimum 10 millió Ft, maximum 100 millió Ft. Az Észak-magyarországi régióban Minimum 10 millió Ft, maximum 150 millió Ft. A Közép-magyarországi régióban Minimum 10 millió Ft, maximum 150 millió Ft. Támogatás mértéke: 10-80% Előleg igénylése: Legfeljebb a támogatási összeg 25%-a igényelhető. Beadási határidő: március 1-től május 13-ig Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása (GOP ) A pályázat célja: Olyan, elsősorban a kitörési pontokhoz kapcsolódó komplex beruházások támogatása, amelyek kiemelkedő foglalkoztatási hatással bírnak munkahelyek megőrzése vagy új munkahelyek teremtésére. Pályázók köre: Kettős könyvvitelt gazdasági társaságok. Pályázó mérete: Olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 25 fő volt; vagy amelyek vállalják, hogy a teremtett új munkahelyekkel együtt a létszámuk a projekt eredményeképpen, a projekt befejezéséig el fogja érni a 25 főt. Gazdálkodásra vonatkozó feltételek: Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amelynek a saját tőkéje a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív; valamint amelynek a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent. Nem nyújtható a támogatás azon pályázó részére, melynek mérleg-főösszege a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján nem éri el legalább a projekt összes elszámolható költségének kétszeresét. A pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó ellen nem folyhat csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás. Nem folyósítható támogatás a pályázó részére, ha a székhely szerint illetékes állami, illetve önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van, és arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést nem engedélyezett. Pályázónak rendezett munkaügyi kapcsolatokkal kell rendelkeznie. A pályázónál a projekt saját forrásának rendelkezésre kell állnia, és azt a pályázati kiírásban meghatározott időpontig igazolnia kell. Támogatható tevékenység: a) Új munkavállalók foglalkoztatása, Eszközbeszerzés, Infrastrukturális és ingatlan beruházás, Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó hardver és szoftver beszerzés, Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések. b) Piacra jutás, Vállalati HR fejlesztés, Tanácsadás igénybevétele, Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása. Projekt területi szűkítése: Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés. A pályázati kiírás keretében kizárólag GOP Részletes Pályázati Útmutatóban felsorolt települések valamelyikében megvalósuló projekttel lehet pályázni. Támogatás összege: Minimum 100 millió Ft, maximum 1 milliárd Ft.

9 - 9 - Támogatás mértéke: A támogatás összege a projekt fő mutatóiból képlet alapján számítható, a projekt összes elszámolható költségének maximum 35%-a lehet. Előleg igénylése: Az elnyert támogatás legfeljebb 10%-a igényelhető. Beadási határidő: március 1-től december 31-ig. Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára (GOP /B; KMOP /B) A pályázat célja: Kis-és középvállalkozások különféle belső fejlesztéseinek támogatása annak érdekében, hogy ezen beruházások révén fejlődhessenek a vállalkozások, új munkavállalókat foglalkoztathassanak, és új piacokat szerezhessenek. Pályázók köre: Kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók; szövetkezetek. Pályázó mérete: Olyan mikro- kis-és középvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt. Gazdálkodásra vonatkozó feltételek: Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely nem rendelkezik legalább kettő lezárt, teljes üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és amely elszámolható összköltsége meghaladja a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt. Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amelynek a saját tőkéje a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív; valamint amelynek a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent. A pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó ellen nem folyhat csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás. Nem folyósítható támogatás a pályázó részére, ha a székhely szerint illetékes állami, illetve önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van, és arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést nem engedélyezett. Pályázónak rendezett munkaügyi kapcsolatokkal kell rendelkeznie. A pályázónál a projekt saját forrásának rendelkezésre kell állnia, és azt a pályázati kiírásban meghatározott időpontig igazolnia kell. Támogatható tevékenység: Eszközbeszerzés, Infrastrukturális és ingatlan beruházás, Információs technológia fejlesztés, Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések. Piacra jutás, Vállalati HR fejlesztés, Tanácsadás igénybevétele, Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása. Kötelezettségek, vállalások: A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. Projekt területi szűkítése: Kizárólag a Részletes Pályázati Útmutatóban felsorolt települések valamelyikében megvalósuló projekttel lehet pályázni. Támogatás összege: Minimum 15 millió Ft, maximum 100 millió Ft Támogatás mértéke: Maximum az összes elszámolható költség 35%, a Nyugat-dunántúli régióban max. 30%. Előleg igénylése: Legfeljebb a támogatási összeg 25%-a igényelhető. Beadási határidő: március 1-től december 31-ig Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára (TÁMOP /A) A pályázat célja: A munkaerő versenyképességének, az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növelje a vállalkozások versenyképességét, a technológiai fejlődéshez való alkalmazkodását, és ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. Pályázók köre: Olyan vállalkozás, non-profit gazdasági társaságok pályázhatnak, melyek az Új Széchenyi Terv keretében 2011 és 2013 között meghirdetett gazdaságfejlesztési, beruházási pályázat tárgyában támogatói döntésről szóló értesítéssel rendelkezzen. Pályázó mérete: Olyan mikro-, vagy kisvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó (lezárt), teljes üzleti évben minimum egy fő volt. Gazdálkodásra vonatkozó feltételek: A pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó ellen nem folyhat csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás, a helyi önkormányzatok által indított adósságrendezési eljárás. Nem folyósítható támogatás a pályázó részére, ha a székhely szerint illetékes adóhatóság hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van, és arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést nem engedélyezett. Pályázónak rendezett munkaügyi kapcsolatokkal kell rendelkeznie. A pályázónál a projekt saját forrásának rendelkezésre kell állnia, és azt a pályázati kiírásban meghatározott időpontig igazolnia kell. Egyéb korlátozások: Nem állítható ki támogatói okirat azon pályázónak, amely tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg; amely működéséhez a szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatói okiratban vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior esetét. Támogatható tevékenység: Szakmai képzések; idegen nyelvi képzések; a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések (pénzügyi, számviteli, adó, vám, társadalombiztosítási stb.); számítástechnikai, informatikai képzés; munka- és egészségvédelem. Projekt területi szűkítése: A projekt keretében a tevékenységek Magyarország területén bárhol megvalósulhatnak. Támogatás összege: Maximum 5 millió Ft. Támogatás mértéke: A támogatási intenzitás mértéke csekély összegű támogatás esetén 100%. Egyéb esetben 25-80%. Előleg igénylése: Az ,- Ft alatti támogatás esetén előleg igénylésére nincs lehetőség. Az ,- forint feletti támogatás esetén az elnyert támogatás legfeljebb 25%-a igényelhető. Beadási határidő: március 1-től lehetséges.

10 Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára (TÁMOP /B) A pályázat célja: A munkaerő versenyképességének, az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növelje a vállalkozások versenyképességét, a technológiai fejlődéshez való alkalmazkodását, és ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. Pályázók köre: Vállalkozás, non-profit gazdasági társaság. A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó az Új Széchenyi Terv keretében 2011 és 2013 között meghirdetett gazdaságfejlesztési pályázaton pozitív támogatói döntéssel rendelkezzen. Pályázó mérete: Olyan középvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó (lezárt), teljes üzleti évben minimum 50 fő volt. Gazdálkodásra vonatkozó feltételek: A pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó ellen nem folyhat csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás, a helyi önkormányzatok által indított adósságrendezési eljárás. Nem folyósítható támogatás a pályázó részére, ha a székhely szerint illetékes adóhatóság hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van, és arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést nem engedélyezett. Pályázónak rendezett munkaügyi kapcsolatokkal kell rendelkeznie. A pályázónál a projekt saját forrásának rendelkezésre kell állnia, és azt a pályázati kiírásban meghatározott időpontig igazolnia kell. Nem állítható ki támogatói okirat azon pályázónak, amely tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg; amely működéséhez a szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatói okiratban vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior esetét. Támogatható tevékenység: Szakmai képzések; idegen nyelvi képzések; a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések (pénzügyi, számviteli, adó, vám, társadalombiztosítási stb.); számítástechnikai, informatikai képzés; munka- és egészségvédelem. A bírálat során előnyt jelent az alábbi területekhez kapcsolódó képzések: információs kommunikációs technológia, zöldgazdasághoz, energetikához, környezettechnológiához kapcsolódó területek. Támogatható továbbá a pályázat megvalósításáért felelős 1 fő projektmenedzser és 1 fő pénzügyi vezető bérköltsége. Projekt területi szűkítése: Pályázatot csak és kizárólag konvergencia régióban székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozás nyújthat be. A konvergencia régióban telephellyel rendelkező pályázó esetében kizárólag a konvergencia régióban lévő telephely munkavállalóinak képzése támogatható. Támogatás összege: Minimum 1 millió Ft, maximum 50 millió Ft. Támogatás mértéke: 25-80% Előleg igénylése: Legfeljebb a támogatási összeg 25%-a igényelhető. Beadási határidő: március 1-től lehetséges. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése (GOP /A; KMOP /A) A pályázat célja: A mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzéseinek és információs technológiai fejlesztések támogatása annak érdekében, hogy versenyképességük javuljon és piaci helyzetük stabillá váljon. Pályázók köre: Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, szövetkezetek. Pályázó mérete: Olyan mikro- kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt. Gazdálkodásra vonatkozó feltételek: Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére amely nem rendelkezik legalább kettő lezárt, teljes üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételét. Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amelynek a saját tőkéje a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív; valamint amelynek a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent. A pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó ellen nem folyhat csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás. Nem folyósítható támogatás a pályázó részére, ha a székhely szerint illetékes állami, illetve önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van, és arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést nem engedélyezett. Pályázónak rendezett munkaügyi kapcsolatokkal kell rendelkeznie. A pályázónál a projekt saját forrásának rendelkezésre kell állnia, és azt a pályázati kiírásban meghatározott időpontig igazolnia kell. Támogatható tevékenység: a) Eszközbeszerzés, b) Információs technológia-fejlesztés. Kötelezettségek, vállalások: A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos érteke nem csökkenhet a bázislétszám alá; és a projekt befejezési évet közvetlenül követő 2 üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításainak növekednie kell a támogatási összeg 5%-ával a bázisévhez képest; vagy A projekt befejezési évet közvetlenül követő 2 üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításainak növekednie kell 5%-al a bázisévhez képest. Projekt területi szűkítése: Kizárólag a Pályázati Útmutatóban felsorolt települések valamelyikében megvalósuló projekttel lehet pályázni. Támogatás összege: Minimum 3 millió Ft, maximum 20 millió Ft. Támogatás mértéke: GOP esetében: maximum 40%. Nyugat-Dunántúli Régióban, a létszám és pénzügyi adatok alapján KKV kategóriába tartozó vállalkozások, amelyeknél a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át állami szerv irányítja: maximum 30%. KMOP esetében: Pest megye: Mikro-, kis-, középvállalkozás: maximum 35%. A létszám és pénzügyi adatok alapján KKV kategóriába tartozó vállalkozások, amelyeknél a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át állami szerv irányítja: maximum 30%.

11 Budapest: Mikro-, kisvállalkozások: maximum 30%. Középvállalkozások: 20%. A létszám és pénzügyi adatok alapján KKV kategóriába tartozó vállalkozások, amelyeknél a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át állami szerv irányítja: maximum 10%. Előleg igénylése: Előleg nem igényelhető. Beadási határidő: március 1-től december 31-ig Mikrovállalkozások fejlesztése (GOP /M; KMOP /M) A pályázat célja: A célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és kedvezményes hitel együttes biztosítása révén segítse a mikrovállalkozásokat, hogy kis lépéssel fejlesszék a vállalkozásukat technológiai fejlesztésen, korszerűsítésen keresztül. Pályázók köre: Gazdasági társaság, szövetkezet, vagy egyéni vállalkozó. Pályázó mérete: Mikrovállalkozásnak minősülő vállalkozás pályázhat. Gazdálkodásra vonatkozó feltételek: Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére akinek, vagy amelynek éves nettó árbevétele a pályázat benyújtását megelőző, jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján meghaladja a 200 millió Ft-ot, valamint amelynek éves nettó árbevétele a Közvetítőhöz hitelbírálat céljából benyújtott üzleti terv alapján meghaladja a 200 millió Ft-ot. Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amelynek a saját tőkéje a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív; valamint amelynek a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent. A pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó ellen nem folyhat csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás. Nem folyósítható támogatás a pályázó részére, ha a székhely szerint illetékes állami, illetve önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van, és arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést nem engedélyezett. Pályázónak rendezett munkaügyi kapcsolatokkal kell rendelkeznie. A pályázónál a projekt saját forrásának rendelkezésre kell állnia, és azt a pályázati kiírásban meghatározott időpontig igazolnia kell. Egy teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások abban az esetben pályázhatnak, amennyiben a Közvetítőhöz hitelbírálat céljából benyújtott üzleti terv alapján megfelelnek a Pályázati Felhívás szerinti kritériumoknak. Támogatható tevékenység: Eszközbeszerzés, Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó hardver beszerzés, Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftver beszerzés, Infrastrukturális és ingatlan beruházás. Ingatlanvásárlásra vonatkozó feltételek: Csak az ingatlan vételára számolható el, a többi járulékos költség nem. Föld és ingatlan vásárlás esetén kizárólag a tőkeköltség támogatható. A földterületet és az ingatlant a pályázatban feltüntetett időszak alatt a tervezett célra kell felhasználni. A földterület és az ingatlan nem használható mezőgazdasági és turisztikai célra. Független minősített értékbecslőtől vagy jogszabályban meghatalmazott hivatalos szervtől olyan igazolást kell beszerezni, amely megerősíti, hogy a vételár nem haladja meg a piaci értéket. Kötelezettségek, vállalások: A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezését közvetlenül követő 2 üzleti év személyi jellegű ráfordításainak összege eléri az elnyert vissza nem térítendő támogatás összegének 50%-át. Projekt területi szűkítése: Kizárólag a GOP Részletes Pályázati Útmutató mellékleteiben felsorolt települések valamelyikében megvalósuló projekttel lehet pályázni. Támogatás összege: A vissza nem térítendő támogatás összege legalább 1 millió Ft, legfeljebb 4 millió Ft lehet. A visszatérítendő támogatás összege legalább 1 millió Ft, legfeljebb 8 millió Ft lehet. Támogatás mértéke: A pályázó 10% saját forrást (önerőt) köteles biztosítani. A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a Pályázati Projektérték 45%-a lehet, de legfeljebb 4 millió Ft. A visszatérítendő támogatás mértéke maximum a Pályázati Projektérték 60%-a lehet, de legfeljebb 8 millió Ft. A vissza nem térítendő támogatás összege nem haladhatja meg a visszatérítendő támogatás összegét. Előleg igénylése: Előleg nem igényelhető. Beadási határidő: március 1-től december 31-ig TUDOMÁNY INNOVÁCIÓ PROGRAM Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére (GOP /C; KMOP /B) A pályázat célja: A pályázat célja újszerű technológiák, eljárások alkalmazásának bevezetése a termelés folyamataiba, az elért innovációs eredmények iparjogvédelme. Pályázni lehet eszközbeszerzésre, iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenységre, munkatársak alkalmazásának támogatására. Pályázók köre: Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók; szövetkezetek, amelyek legalább 2 teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek. Gazdálkodásra vonatkozó feltételek: Kizárólag mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, vagy aki vagy amely jelen projektjenek az elszámolható összköltsége meghaladja a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év eves beszámolója alapján a nettó árbevételét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételét. Egyéb korlátozások: Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely nem rendelkezik legalább két lezárt üzleti évvel, az (előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele); vagy amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a nettó árbevételét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételét. Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amelynek a saját tőkéje a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív; valamint amelynek a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent. A pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó ellen nem folyhat csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás. Nem folyósítható támogatás a pályázó részére, ha a székhely szerint illetékes állami, illetve önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása, illetve az Európai Unió tradicionális saját

12 forrásai címen tartozása van, és arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést nem engedélyezett. Pályázónak rendezett munkaügyi kapcsolatokkal kell rendelkeznie. A pályázónál a projekt saját forrásának rendelkezésre kell állnia, és azt a pályázati kiírásban meghatározott időpontig igazolnia kell. Támogatható tevékenység: Munkatársak alkalmazása; Eszközbeszerzés; Iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység. Kötelező vállalások: A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításainak (egyéni vállalkozók esetén az alkalmazottak részére kifizetett bér, megbízási díj, alkalmazottak után kötelezően befizetett társadalombiztosítási járulék, a munkáltatói és kifizetői minőségében megfizetett egészségügyi hozzájárulás SZJA bevallás szerinti vonatkozó sora) növekednie kell a támogatási összeg 5%-ával a bázisévhez képest. VAGY A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításainak növekednie kell 5%-kal a bázisévhez képest. Projekt területi szűkítése: Magyarország területén megvalósuló projektek támogathatók. Támogatás összege: Minimum Ft, maximum Ft Támogatás mértéke: Max. 65% Előleg igénylése: Nem igényelhető. Beadási határidő: március 01. napjától december 31. Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása (GOP /A; KMOP /A) A pályázat célja: Célja olyan vállalkozások (beleértve az innovatív beszállítókat technológiai innovációs tevékenységeinek támogatása, amelyek meglévő, piacképes termékek (beleértve az alkatrészt és/vagy részegységet), szolgáltatások, technológiák továbbfejlesztését vállalják. Pályázók köre: Gazdasági társaságok, szövetkezetek feltéve, hogy kettős könyvvitelt vezetnek, és nem tartoznak az EVA hatálya alá. Pályázó mérete: Olyan vállalkozás vagy szövetkezet pályázhat, amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt, továbbá legalább 2 teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek. Gazdálkodásra vonatkozó feltételek: Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a nettó árbevételét; amelynél a saját tőke arányos saját forrás érték 200%, vagy annál nagyobb; és amelynél a nettó árbevétel arányos saját forrás érték 100%, vagy annál nagyobb; amelynél a befektetett eszköz arányos saját forrás érték 200%, vagy annál nagyobb. Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amelynek a saját tőkéje a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív; valamint amelynek a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent. A pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó ellen nem folyhat csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás. Nem folyósítható támogatás a pályázó részére, ha a székhely szerint illetékes állami, illetve önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van, és arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést nem engedélyezett. Pályázónak rendezett munkaügyi kapcsolatokkal kell rendelkeznie. A pályázónál a projekt saját forrásának rendelkezésre kell állnia, és azt a pályázati kiírásban meghatározott időpontig igazolnia kell. Támogatható tevékenység: K+F projekttámogatás, amelynek kötelezően a projekt részét kell képeznie: Kísérleti fejlesztés. Regionális beruházási támogatás: Eszközbeszerzés, amennyiben megfelel az induló beruházás fogalmának. Infrastrukturális és ingatlan beruházás. Információs technológia fejlesztés. Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések. Csekély összegű támogatás: Piacra jutás támogatása. Iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység. Kötelező vállalások: A bázisárbevételéhez képest a projekt befejezési évét követő 2 egymást követő üzleti évben a pályázó összes árbevétel növekménye eléri a támogatás 30%-át. A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 egymást követő üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. Projekt területi szűkítése: Magyarország bármely régiójának területén megvalósuló projekt támogatható. Támogatás összege: Min Ft, max Ft, a Közép-magyarországi régióban min Ft, max Ft. Támogatás mértéke: 45% Előleg igénylése: Legfeljebb a támogatási összeg 25%-a igényelhető. Beadási határidő: március 1. napjától december 31. Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása (GOP /B) A pályázat célja: Célja olyan vállalkozások (beleértve az innovatív beszállítókat) és akkreditált klaszter tagvállalkozások technológiai innovációs tevékenységeinek támogatása, amelyek meglévő, piacképes termékek (beleértve az alkatrészt és/vagy részegységet), szolgáltatások, technológiák továbbfejlesztését vállalják. Kizárólag az akkreditált klaszterek tagvállalkozásai által megvalósított projektekhez igényelhető támogatás. Pályázók köre: Gazdasági társaságok, szövetkezetek feltéve, hogy kettős könyvvitelt vezetnek, és nem tartoznak az EVA hatálya alá. Kizárólag az akkreditációs pályázaton részt vett, akkreditált innovációs klaszter címet elnyert klaszter valamely tagvállalata (gazdasági társaság, szövetkezet) pályázhat. Olyan tagvállalat is pályázhat, amely az akkreditációs cím elnyerése után lett a klaszter tagja. Pályázó mérete: Olyan vállalkozás vagy szövetkezet pályázhat, amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt, továbbá legalább 2 teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek. Gazdálkodásra vonatkozó feltételek: Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a nettó árbevételét; amelynél a saját tőke arányos saját forrás érték 200%, vagy annál nagyobb; és amelynél a nettó árbevétel arányos saját forrás érték 100%, vagy annál nagyobb; amelynél a befektetett eszköz arányos saját forrás érték 200%, vagy annál nagyobb. Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amelynek a saját tőkéje a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján

13 negatív; valamint amelynek a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent. A pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó ellen nem folyhat csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás. Nem folyósítható támogatás a pályázó részére, ha a székhely szerint illetékes állami, illetve önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van, és arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést nem engedélyezett. Pályázónak rendezett munkaügyi kapcsolatokkal kell rendelkeznie. A pályázónál a projekt saját forrásának rendelkezésre kell állnia, és azt a pályázati kiírásban meghatározott időpontig igazolnia kell. Támogatható tevékenység: K+F projekttámogatás, amelynek kötelezően a projekt részét kell képeznie: Kísérleti fejlesztés. Regionális beruházási támogatás: Eszközbeszerzés, amennyiben megfelel az induló beruházás fogalmának. Infrastrukturális és ingatlan beruházás. Információs technológia fejlesztés. Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések. Csekély összegű támogatás: Piacra jutás támogatása. Iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység. Olyan vállalkozás pályázhat, amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt, továbbá legalább 2 teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek. Kötelező vállalások: A bázisárbevételéhez képest a projekt befejezési évét követő 2 egymást követő üzleti évben a pályázó összes árbevétel növekménye eléri a támogatás 30%-át. A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 egymást követő üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. Projekt területi szűkítése: Nem támogatható a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés. Támogatás összege: Minimum Ft, maximum Ft Támogatás mértéke: 55% Előleg igénylése: Legfeljebb a támogatási összeg 25%-a igényelhető. Beadási határidő: március 1. napjától december 31. FOGLALKOZTATÁSI PROGRAM Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása (MPA-2011-KKV) A pályázat célja: A KKV-k fejlődésének, piaci pozíciójának megerősítése és versenyképességének növelése, az új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása, többlettámogatás biztosítása kedvezőtlen helyzetű térségeiben; a hátrányos helyzetű munkavállalók, ezen belül az álláskeresők foglalkoztatásának ösztönzése. Pályázók köre: Magyarországon székhellyel, telephellyel rendelkező gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéb szervezetek. Gazdálkodásra vonatkozó feltételek: Nem vehet részt a pályázaton az a szervezet/vállalkozás, amely csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás vagy adósságrendezési eljárás alatt áll; amely a pályázatban feltüntetett beruházását a pályázat benyújtását megelőzően megkezdte; amelynek lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, kivéve, ha számára a hatóság fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett; amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak; amely a pályázat benyújtását megelőző féléves időszakban csoportos létszámcsökkentést hajtott végre, vagy a pályázat benyújtásának időpontjában ilyen eljárást megkezdett, és azt nem kívánja megszüntetni. Támogatható tevékenység: Új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések, valamint találmány, szabadalom, licenc és a know-how beszerzése. Új épület, épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek, valamint ezen ingatlanok rendeltetésszerű használatának előfeltételét jelentő (víz- és csatornahasználati, villamos-fejlesztési, gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési) hozzájárulások vehetők figyelembe. Kötelező vállalások: A pályázó a beruházást legkésőbb november 30-ig befejezi és a beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet. A felvett többletlétszámára legalább 2 éves, folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget kell vállalni. Támogatás összege: Beruházási projekthez legfeljebb 120 millió Ft, hátrányos/leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, településeken legfeljebb 240 millió Ft támogatás igényelhető. 300 új munkahelyet eredményező beruházás esetén legfeljebb további 100 millió Ft-tal növelhető a támogatási összeg. Támogatás mértéke: Régiónként eltérően 10-50%. Alaptámogatásként, nem regisztrált álláskereső személy esetén 1,2 millió Ft/új munkahely. Továbbá halmozottan vagy külön-külön hátrányos helyzetű kistérségekben, településeken új munkahelyenként 150 ezer Ft; leghátrányosabb helyzetű kistérségekben új munkahelyenként 300 ezer Ft, regisztrált álláskeresők esetében új munkahelyenként 500 ezer Ft; roma munkavállaló foglalkoztatása esetén új munkahelyenként 200 ezer Ft. A beruházás bekerülési költségének legalább 25%-át saját forrásból kell biztosítani. Előleg igénylése: Legfeljebb a támogatási összeg 20%-a igényelhető. Beadási határidő: február 17-től március 31-ig. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése (GOP ) A pályázat célja: A kiírás célja a Magyarországon áthaladó nemzetközi áruáramlatok magas hozzáadott érték tartalmú szolgáltatásokkal történő kiszolgálása, főként a környezetvédelmi szempontból kiemelt szerepet játszó az ún. intermodális (szállítási módokat összekapcsoló) logisztikai központok fejlesztésével. Emellett cél, hogy a regionális logisztikai központok fejlesztésével, mindenekelőtt az általuk nyújtott komplex logisztikai szolgáltatások számának bővítésével és minőségének javításával a hazai kis- és középvállalkozások (KKV) versenyképessége javuljon. Pályázók köre: Kettős könnyvitelt végző gazdasági társaságok, szövetkezetek.

14 Pályázó mérete: Feltétel, hogy pályázónak éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt. Gazdálkodásra vonatkozó feltételek: Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amelynek a saját tőkéje a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív; valamint amelynek a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent. A pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó ellen nem folyhat csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás. Nem folyósítható támogatás a pályázó részére, ha a székhely szerint illetékes állami, illetve önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van, és arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést nem engedélyezett. Pályázónak rendezett munkaügyi kapcsolatokkal kell rendelkeznie. A pályázónál a projekt saját forrásának rendelkezésre kell állnia, és azt a pályázati kiírásban meghatározott időpontig igazolnia kell. Támogatható tevékenység: a) Regionális beruházási támogatásként: Eszközbeszerzés; Infrastrukturális és ingatlan beruházás; Információs technológia fejlesztés; Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések; a) Csekély összegű támogatásként: Piacra jutás; Vállalati HR fejlesztés; Tanácsadás igénybevétele; Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása; Beruházás előkészítés költsége. Kötelező vállalások: Intermodális logisztikai központok fejlesztése: A projekt befejezési évét közvetlenül követő 3 üzleti év egységnyi intermodális átterelés növekményre eső támogatási összeg eléri a pályázatban vállalt értéket. Amennyiben ez az érték meghaladja a 7,10 eft/tonnát, a pályázat automatikusan elutasításra kerül. A projekt befejezési évét közvetlenül követő 3 üzleti évben a pályázó összes árbevétel növekménye az igényelt támogatás összegének arányában eléri a pályázatban vállalt mértéket. Amennyiben ez a mérték nem éri el a 0,75-öt, a pályázat automatikusan elutasításra kerül. Regionális logisztikai központok fejlesztése: A projekt befejezési évét közvetlenül követő 3 üzleti évben a pályázó összes árbevétel növekménye az igényelt támogatás összegének arányában eléri a pályázatban vállalt mértéket. Logisztikai szolgáltatások fejlesztése: Amennyiben kizárólag logisztikai szolgáltatásfejlesztés valósul meg, úgy A projekt befejezési évét közvetlenül követő 3 üzleti évben a pályázó összes árbevétel növekménye az igényelt támogatás összegének arányában eléri a pályázatban vállalt mértéket. Foglalkoztatási vállalás: Legalább egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel rendelkező vállalkozások esetében a pályázónak minden esetben vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. Munkahelyteremtés: Egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében a pályázónak minden esetben vállalnia kell, hogy a projekt befejezéséig legalább 3 új munkahelyet teremt, továbbá a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet 3 fő alá. Projekt területi szűkítése: Nem támogatható a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés. Támogatás összege: Minimum Ft, maximum Ft, intermodális logisztikai központok esetén maximum Ft. Támogatás mértéke: Max % Előleg igénylése: Legfeljebb a támogatási összeg 25%-a igényelhető. Beadási határidő: március 1-től december 31-ig A Válaszlap visszaküldése esetén cégünk munkatársai felveszik a kapcsolatot Önökkel személyes konzultáció céljából. Tisztelettel: dr. Lőrincz Sándor ügyvezető igazgató Cg Adószám: Székhely:1054 Budapest, Hold utca 29. Telefon: Fax: Pályázati iroda: 8000 Székesfehérvár, Kadocsa u 3/A. Telefon: Fax: Regionális hálózat: Debrecen - Győr - Kecskemét - Miskolc - Nyíregyháza - Pécs - Szeged Zalaegerszeg Titkársági ingyenes zöld szám: K+F KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ KÖZPONT (alapítva: 1992-ben) Üzletágaink: Pályázati ügyintézés - Projektszervezés - Önkormányzati fejlesztések. - az Országos Pályázati Minősítő Testület által auditált szervezet (2005, 2007,2008) - ISO 9001:2002 tanúsítvány: Fejlesztési tervek és pályázati dokumentációk kidolgozása (2004, 2007,2008, 2010) - a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatán az Év Legjobb Vállalkozói Projektje kidolgozója (2006) Referenciáink: több mint tizenöt éves pályázatkészítési tapasztalat, több mint nyolcszáz nyertes pályázat, több mint kettőszázmilliárd forint elnyert támogatás és adókedvezmény.

15 VÁLASZLAP VÁLLALKOZÁSOKNAK A PÁLYÁZATI ÚTON ELNYERHETŐ TÁMOGATÁSOK TERVEZÉSÉHEZ DOLGOZZUK KI EGYÜTT AZ ÖN CÉGÉNEK PÁLYÁZATI STRATÉGIÁJÁT AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV ALAPUL VÉTELÉVEL! A fejlesztési igények és a pályázati lehetőségek összehangolása, pályázati stratégiakészítés és sikeres pályázatírás a K+F Kutatás-fejlesztési Tanácsadó Központ munkatársaival! Személyes konzultációt kérünk a pályázati stratégia kidolgozásához és az új pályázati lehetőségek megismerése céljából: Cég neve: Cég címe:... Régió:... Kapcsolattartó neve:... Beosztás:... Telefon:... Mobil:... Fax:... Web: Személyes konzultációra időpont javaslat:... Tevékenységi kör:... Árbevétel 2009-ben:...m Ft 2010-ban:.m Ft évi tervezett:...m Ft Év végi záró létszám 2009-ben:...fő 2010-ban: fő 2011-ben tervezett bővítés:...fő Cégünknél az elkövetkező két évben a következő fejlesztések várhatók:... Bővebb információt kérek... pályázati kiírásról. Eddigi pályázati tapasztalatok, elnyert támogatások:... Dátum:. aláírás A KITÖLTÖTT KÉRDŐIVET SZIVESKEDJÉK VISSZAKÜLDENI AZ ALÁBBI CÍMRE: dr. Lőrincz Sándor ügyvezető igazgató K+F Tanácsadó Központ Kft. FAX SZÁM: 06-1/ , vagy

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül 2010. február1. KEOP-2009-4.2.0/A: Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal A konstrukció ösztönözni és támogatni

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.11.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló beruházások esetében:

Részletesebben

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat melléklete 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2011. január 19., szerda AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Pest megyén és Budapesten

Részletesebben

Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Zöldgazdaság-fejlesztési program 1. prioritás: Egészséges, tiszta települések 2. prioritás: Vizeink jó kezelése 3. prioritás: Természeti értékeink jó kezelése

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 ÚSzT - DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása Célja A konstrukció célja, hogy

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési és megújuló energetikai pályázatok Sárvár, 2012. március 21.

Vállalkozásfejlesztési és megújuló energetikai pályázatok Sárvár, 2012. március 21. Vállalkozásfejlesztési és megújuló energetikai pályázatok Sárvár, 2012. március 21. Új Széchenyi Terv Kitörési pontok Gyógyító Magyarország Egészségipari Program Zöldgazdaság-fejlesztési Program Otthonteremtési

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza, 2012.11.29

Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza, 2012.11.29 Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza, 2012.11.29 Mi várható 2012-ben? 1331/2012. (IX. 7.) Kormányhatározat alapján Operatív programok közötti

Részletesebben

Szakmai hozzáértés, hatékony megoldás, forrásszervezés és projektmenedzsment az ötlettől a megvalósulásig.

Szakmai hozzáértés, hatékony megoldás, forrásszervezés és projektmenedzsment az ötlettől a megvalósulásig. Szakmai hozzáértés, hatékony megoldás, forrásszervezés és projektmenedzsment az ötlettől a megvalósulásig. Társaságunk 1996 nyarán alakult német szakmai tulajdonosi háttérrel, elsősorban az Önkormányzatok

Részletesebben

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Fejlesztési

Részletesebben

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A Fejlesztési program eszközrendszere: Energiahatékonyság Zöldenergia megújuló energiaforrások

Részletesebben

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

2. Technológia és infrastrukturális beruházások 2010. június 08., kedd FONTOSABB AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA 2010. ÉVBEN 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Támogatás mértéke: max. 40 50% (jellegtől és helyszíntől

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13.

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Támogatható tevékenységek köre I. Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-,

Részletesebben

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, 2011. április 14.

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, 2011. április 14. Az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energiaforrást támogató pályázati lehetőségek Havasi Patrícia Energia Központ Szolnok, 2011. április 14. Zöldgazdaság-fejlesztési

Részletesebben

Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai. fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című,

Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai. fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című, Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című, GINOP-4.1.1-8.4.4-16 számú felhívásról A pályázati kiírás keretében a

Részletesebben

Pályázati lehetőségek energetika (KEOP) területén 2012-2013 2012.11.22. Kecskemét

Pályázati lehetőségek energetika (KEOP) területén 2012-2013 2012.11.22. Kecskemét Pályázati lehetőségek energetika (KEOP) területén 2012-2013 2012.11.22. Kecskemét Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 KEOP Beérkezett pályázatok Energetikai pályázati

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

2010. Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek előkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása

2010. Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek előkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása 2010. Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek előkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kisés középvállalkozások számára (GOP-2009-2.1.1/B; KMOP-2009-1.2.1/B) Alapvető cél és háttér információ TERVEZET A

Részletesebben

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely Gazdaságfejlesztési Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.1.4./K) Alapvető cél A konstrukció célja, hogy a vállalkozások technológiai

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban

Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban Kiss Balázs Energia Központ Debrecen, 2011. április

Részletesebben

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21.

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. 2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C A pályázati felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált, környezetbarát

Részletesebben

Pályázati összefoglaló

Pályázati összefoglaló Pályázati összefoglaló Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Célja: Jelen felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2011

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2011 ÚJ SZÉCHENYI TERV 2011 USZT pályázati kírások 2011 I. félévében Vállalakozásfejlesztés Témakör Ki pályázhat? Támogatás összege Logisztikai- és raktárfejlesztés Budapesten) Kis- és középvállalkozás Nagyvállalat

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

1. Technológia és infrastrukturális beruházások

1. Technológia és infrastrukturális beruházások AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK NAGYVÁLLALATOKNAK A 2009-2010 ÉVEKBEN 1. Technológia és infrastrukturális beruházások Technológia fejlesztés I. Támogatás mértéke: max. 30% Támogatás összege:

Részletesebben

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22.

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Szabó Gábor Dávid (tanácsadó projekt menedzser, KvVM FI) Prioritás HÁTTÉR KEOP 2007-13 Keret Keret Mrd Ft (260Ft/ ) Százalékos megoszlás

Részletesebben

TÁMOP 2.5.3.B-12/1. Jogsegély-szolgálat fejlesztése a konvergencia régiókban

TÁMOP 2.5.3.B-12/1. Jogsegély-szolgálat fejlesztése a konvergencia régiókban TÁMOP 2.5.3.B-12/1 Jogsegély-szolgálat fejlesztése a konvergencia régiókban Pályázók köre: szakszervezet, egyéb munkavállalói érdekképviselet, munkáltatói, tulajdonosi érdekképviselet, egyéb egyesület,

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. MÁRCIUS

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. MÁRCIUS Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok 2011. március 1-étıl benyújthatók! Pályázat

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP-2009-2.1.1/C) Alapvető cél és háttér információ A komplex technológiai fejlesztésen,

Részletesebben

Pályázati tapasztalatok és lehetőségek KEOP. Kovács József tanácsadó Eubility Group Kft.

Pályázati tapasztalatok és lehetőségek KEOP. Kovács József tanácsadó Eubility Group Kft. Pályázati tapasztalatok és lehetőségek KEOP Kovács József tanácsadó Eubility Group Kft. Jelen és közelmúlt támogatási rendszere 1. ÚMFT-Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 2. Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP 1.2.2-16 A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012

Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012 Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012 Név Cél Pályázhatnak Elszámolható költségek Támogatás technológiafejlesztés GOP-2.1.1/A Közép-Magyarországi Régió felfüggesztve! Komplex vállalati technológiafejlesztés

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1.

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1. GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtására

Részletesebben

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Új pályázati lehetőségek vállalkozásoknak Nyeste Péter projektmenedzser

Új pályázati lehetőségek vállalkozásoknak Nyeste Péter projektmenedzser Új pályázati lehetőségek vállalkozásoknak Nyeste Péter projektmenedzser 2016. november 4. Újonnan megjelent pályázati felhívások Kis összegű eszközbeszerzés - GINOP 1.2.2-16 Nagy összegű eszközbeszerzés

Részletesebben

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17.

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17. 2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012.

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Vállalkozásfejlesztés Témakör Ki pályázhat? Támogatás összege (Ft) KKV-k pályázhatnak (nagyválallat nem!) KKV technológia fejlesztés (A)

Részletesebben

ÚJ LEHETŐSÉGEK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERVBEN aktuális pályázati lehetőségek. Unio Tender Europa Kft. 2011. május 17.

ÚJ LEHETŐSÉGEK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERVBEN aktuális pályázati lehetőségek. Unio Tender Europa Kft. 2011. május 17. ÚJ LEHETŐSÉGEK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERVBEN aktuális pályázati lehetőségek Unio Tender Europa Kft. 2011. május 17. I. Általános szabályok az ÚSZT vállalkozásfejlesztési pályázataira vonatkozóan II. Az ÚSZT

Részletesebben

HELYI HŐ, ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL KEOP-4.1.0-B

HELYI HŐ, ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL KEOP-4.1.0-B HELYI HŐ, ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL KEOP-4.1.0-B Jelen pályázat célja: ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését.

Részletesebben

GINOP

GINOP ÉLELMISZERIPARI KOMPLEX BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA KOMBINÁLT HITELTERMÉKKEL GINOP-1.2.6-8.3.4-16 A Felhívás és a Hitelprogram együttes célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő támogatás

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP /C KMOP /A. - Ügyféltájékoztató -

Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP /C KMOP /A. - Ügyféltájékoztató - Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP-2011-1.3.1/C KMOP-2011-1.1.4/A - Ügyféltájékoztató - I. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak:

Részletesebben

Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása kombinált hiteltermékkel

Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása kombinált hiteltermékkel portfólió Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16 A pályázat célja Az élelmiszeripari feldolgozó középvállalkozások fejlődésének,

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-16 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 21 Mrd forint. A

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. DECEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. DECEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk a figyelmét felhívni, hogy 01. december 31-én több pályázat beadási határideje lezárul. A jelenleg még elérhető források: Pályázat címe Pályázat kódszáma

Részletesebben

GINOP Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel

GINOP Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-4.4.1-8.8.4-16 Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel A pályázat keretében a következő tevékenységek megvalósítására lesz lehetőség:

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom:

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom: Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom: Az elmúlt évben a gazdasági válság minden bizonnyal az

Részletesebben

GINOP Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel. Első értékelési határnap: február 28.

GINOP Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel. Első értékelési határnap: február 28. GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel Pályázat benyújtása A támogatási kérelmek benyújtása 2017. február 2-től 2019. február 2- ig lehetséges. Első

Részletesebben

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓBAN

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓBAN 2011. január 26., szerda AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓBAN A Hírlevelünkben szereplő lehetőségek közül bármelyik esetben mérlegeli

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Gazdaságfejlesztési Operatív Program Kis és középvállalkozások fejlesztése prioritás Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2012-2.1.1/B - Ügyféltájékoztató

Részletesebben

Gyógyító Magyarország...2. Zöldgazdaság-fejlesztési Program..3. Vállalkozásfejlesztési Program...5. Foglalkoztatási Program. 7

Gyógyító Magyarország...2. Zöldgazdaság-fejlesztési Program..3. Vállalkozásfejlesztési Program...5. Foglalkoztatási Program. 7 P á l y á z a t i H í r l e v é l Új Széchenyi terv Gyógyító Magyarország...2 Zöldgazdaság-fejlesztési Program..3 Vállalkozásfejlesztési Program...5 Foglalkoztatási Program. 7 Közlekedésfejlesztési Program...8

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Minimum 1 főt foglalkoztató mikro- és KKV pályázhat! GOP-2011-1.3.1/F 1. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZAT. Minimum 1 főt foglalkoztató mikro- és KKV pályázhat! GOP-2011-1.3.1/F 1. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZAT Minimum 1 főt foglalkoztató mikro- és KKV pályázhat! Program neve: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Támogatás szakmai iránya: Program kódja (betű + szám): Megvalósítandó cél: Innováció a fogászatban

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE Támogatás célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, amely során

Részletesebben

Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása

Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása Pályázat kódja Keretösszeg Támogatási összeg VP3-4.2.2-16 40 Mrd Ft Maximum 200 millió Ft Intenzitás 40 50% Pályázók köre Területi

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel portfólió Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-4.1.1-8.4.4-16 A pályázat célja Jelen pályázat célja, hogy hozzájáruljon az

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Smitola László Széchenyi Programiroda Nyugat-dunántúli Régió fejlesztési tanácsadó KEOP tel.: 06-20-450-5878 Széchenyi Programirodák

Részletesebben

Pályázati lehetőségek az Új Széchenyi Tervben

Pályázati lehetőségek az Új Széchenyi Tervben Pályázati lehetőségek az Új Széchenyi Tervben Klaszter Menedzserek Klubja 2011. február 23. 3525 Miskolc, Széchenyi u. 107. Új Széchenyi Terv 2001-ben indult a Széchenyi Tervgazdaság-, és társadalomfejlesztő

Részletesebben

VP Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása

VP Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. április 3. Az első

Részletesebben

GINOP Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel

GINOP Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-4.1.1-8.4.4-16 Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel 1 Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása

Részletesebben

RÉSZLETES KIVONAT. GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Készült: június 10. Verzió: 1.

RÉSZLETES KIVONAT. GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Készült: június 10. Verzió: 1. RÉSZLETES KIVONAT GINOP 1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Készült: 2015. június 10. Verzió: 1.0 ÖSSZEGZÉS A Felhívás célja a kiemelt iparágakban működő mikro-,

Részletesebben

KOCKÁZATI TŐKEPROGRAM 1.

KOCKÁZATI TŐKEPROGRAM 1. KOCKÁZATI TŐKEPROGRAM 1. Mi a kockázati tőke (alap, alapkezelő, befektetés) Jeremie pályázati program A program célja és célcsoportja Innovatív, start up növekedési pályára állítható KKV-k Tőkehiány működő

Részletesebben

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, Kis- és

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Támogatás célja GINOP-1.2.1-15 A hazai ipar fejlesztése érdekében Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKVk

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, kis- és

Részletesebben

ÚJ LEHETŐSÉGEK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERVBEN aktuális pályázati lehetőségek. Unio Tender Europa Kft. 2011. május 17.

ÚJ LEHETŐSÉGEK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERVBEN aktuális pályázati lehetőségek. Unio Tender Europa Kft. 2011. május 17. ÚJ LEHETŐSÉGEK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERVBEN aktuális pályázati lehetőségek Unio Tender Europa Kft. 2011. május 17. I. Általános szabályok az ÚSZT vállalkozásfejlesztési pályázataira vonatkozóan II. Az ÚSZT

Részletesebben

TÁMOP- 1.4.4.-08/1 rségi Foglalkoztatási Partnerség

TÁMOP- 1.4.4.-08/1 rségi Foglalkoztatási Partnerség TÁMOP- 1.4.4.-08/1 Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség létrehozása és s mőködtetm dtetése Az ÚSZT legfontosabb céljai Az ÚSZT legfıbb céljai Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás

Részletesebben

Energetikai fejlesztésekhez kapcsolódó pályázati lehetőségek. Farkas Norbert Europatender Consulting Kft.

Energetikai fejlesztésekhez kapcsolódó pályázati lehetőségek. Farkas Norbert Europatender Consulting Kft. Energetikai fejlesztésekhez kapcsolódó pályázati lehetőségek. Farkas Norbert Europatender Consulting Kft. Az energetikai pályázatok az épületek, azok gépészetének, elektromos rendszerének, és technológiai

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. OKTÓBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. OKTÓBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk tájékoztatni az újonnan megjelenő, és a folyamatosan beadható pályázatokról. Budapesti és Pest megyei cégek számára a pályázati lehetőségek jelentősen

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások komplex

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk az eddig megjelent Új Széchenyi Terv pályázatai mellett a figyelmét felhívni két új pályázatra, melyekre a Kombinált Hitel Garancia (KHG) eljárás keretében

Részletesebben

Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10.0/A Célja Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást

Részletesebben

Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg szabad vállalkozási

Részletesebben

GINOP Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP-6.1.5-17 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása várhatóan 2017. év május hó 3. naptól 2017. év

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

Alapvető cél. Méret. Székhely. Iparág (a pályázó tevékenysége) Egyéb kizáró okok

Alapvető cél. Méret. Székhely. Iparág (a pályázó tevékenysége) Egyéb kizáró okok GOP és KMOP vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.2.1.; KMOP-2009-1.2.5.) Alapvető cél A konstrukció fő célja a hazai

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE GINOP-1.2.1-16 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 18 Mrd forint. A támogatott

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNOSÍTÁSSAL KOMBINÁLVA KEOP-2012-5.5.0/B

ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNOSÍTÁSSAL KOMBINÁLVA KEOP-2012-5.5.0/B ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNOSÍTÁSSAL KOMBINÁLVA KEOP-2012-5.5.0/B Jelen konstrukció célja: ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító

Részletesebben

Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó

Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása,

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak. támogatása GINOP-1.2.2-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak. támogatása GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak Támogatás célja támogatása GINOP-1.2.2-15 A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése,

Részletesebben