6. napirendi pont Megtárgyalják: a közgyűlés bizottságai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6. napirendi pont Megtárgyalják: a közgyűlés bizottságai"

Átírás

1 6. napirendi pont Megtárgyalják: a közgyűlés bizottságai 01/63-2/2011. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökének e l ő t e r j e s z t é s e A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat gazdasági és humán programjának módosítása (felülvizsgálata) Tisztelt Közgyűlés! tárgyában Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény a értelmében az önkormányzat meghatározza gazdasági programját; ugyanezen törvény rendelkezése alapján a programot a testület az alakuló ülést követő hat hónapon belül fogadja el, ha az egy választási ciklus idejére szól. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése a évre szóló gazdasági és humán programját a 40 /2011.(III.4.) KH-val fogadta el. Ez a terv a megyei önkormányzat négy éves időszakára megfogalmazott gazdasági és humán programját tartalmazza; a program elkészítésekor figyelembe vettük, hogy az összeállításakor hatályos szabályozó rendszer folyamatos változása olyan sok bizonytalansági tényezőt tartalmazott, amely miatt az elkövetkezendő időszakra teljes részletezettséggel meghatározott tervet nem, csupán általános és egyes esetekben csak főbb elgondolásokat rögzítő programot lehetett összeállítani. Ez előrevetítette annak szükségességét, hogy az anyagban szereplő terv a megvalósítás során valószínűsíthetően folyamatosan változik és ezt a folyamatosan aktualizált program-javaslatot, ismételten a közgyűlés elé kell terjeszteni. A megyei önkormányzatok kötelező feladat- és hatásköri rendszerében január 1-jétől jelentős változás történt. A megyei önkormányzatok intézményfenntartó feladata megszűnt, az intézmények által ellátott közfeladatokat a megyei intézményfenntartó központok vették át. Ehhez a költségvetési szervhez került valamennyi korábbi megyei intézmény (kivéve a megyei kórház) az ott dolgozók foglalkoztatásával együtt, továbbá ezen szervezethez tartoznak az önkormányzati hivatal személyi állományából az intézmény-fenntartási feladatokat végző dolgozók. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház a Nemzeti Erőforrás Minisztérium irányítása alá tartozó Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezésfejlesztési Intézet szervezeti egységébe tagozódott az átalakítást követően. A megyei önkormányzatok gazdasági alapjai a feladat strukturális változása miatt jelentősen módosultak. A 2011-ben megalkotott gazdasági programot az azóta eltelt időszakban bekövetkezett jelentős változások miatt módosítani kell, így - a programban meghatározott egyes feladatok a végrehajtás során teljesültek; ezt vastagított szövegrésszel jelöljük, - további terv-programok azért kerültek aktualizálásra, mert a társadalmi-gazdasági környezet és annak szabályozása módosult (így például az előbb említettek szerint a megyei önkormányzat feladat- és hatásköre is változott stb.); ezt a módosulást dőlt betűvel jelöltük, - az aktualitását veszített programrészek pedig törlésre kerültek a program szövegéből.

2 A területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvény legutóbbi alapvető módosítása, amely a megyei önkormányzatok hatás- és feladatkörét ténylegesen meghatározta és az ezzel kapcsolatos tevékenységét jelentősen átalakította, ezért a 2011-ben elfogadott négyéves időszakot felölelő gazdasági program felülvizsgálatára csak a jelen előterjesztéssel kerülhetett sor. A korábbi önkormányzati ciklusokra a vonatkozó jogszabályban foglaltakon túlmenően nem csupán gazdasági program készítésére került sor, hanem figyelemmel a megyei önkormányzat nagyon kiterjedt és jelentős intézményfenntartói tevékenységére is humánpolitikai tervvel egészítettük ki a koncepcionális programunkat. Tekintettel a megyei önkormányzat fent említett hatáskör-és feladatváltozására intézményfenntartói szerep megszűnésével kizárólag gazdasági program elnevezést tartalmaz az előterjesztés mellékletét képező tervanyag. Határozati javaslat A Közgyűlés a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat közötti időszakra szóló gazdasági és humán programját áttekintette, és annak a változó társadalmigazdasági környezethez igazított, valamint a megyei önkormányzat újraszabályozott feladat- és hatáskörének megfelelően módosított tervét Győr-Moson-Sopron Megye gazdasági programja közötti időszakra (módosított változat) elnevezéssel - a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Határidő: február 14. Felelős: dr. Szakács Imre, a közgyűlés elnöke Győr, január 29. dr. Szakács Imre s.k. Az előterjesztést készítették: a hivatal irodái 1

3 Szám: 01/63/2014. A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA közötti időszakra (módosított változat) 2

4 A. MEGYEPOLITIKAI ELVEK A megyei közgyűlés helyi önkormányzati testület. Tagjait a választópolgárok közvetlenül pártlistákon és civil szervezetek jelöltjei közül választották meg. A testület elfogadta Szervezeti és Működési Szabályzatát. A közgyűlés által választott bizottságok: Pénzügyi Bizottság, Területfejlesztési Bizottság, Nemzetiségi és Civilkapcsolatok Bizottsága, Ügyrendi Bizottság, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-tételt Ellenőrző Bizottság. A közgyűlés - a területi önkormányzati szerepköre erősítésével, kötelező feladatai mellett önként vállalt feladatai ellátásával - célul tűzi ki: a lakosság közszolgáltatási színvonalának megőrzését és lehetőség szerinti emelését. A megyei önkormányzatnak a közigazgatási rendszerben betöltött szerepe indokolja, hogy a jogilag biztosított hatáskörénél szélesebb - kezdeményező, területi szemlélettel koordináló, érdekfeltáró és érdekérvényesítő - tevékenységgel segítse elő a középszint stabilitását. Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése: törekszik a kötelező feladatok magas szintű ellátására, amely az intézmények jó színvonalon való működtetését, valamint az ott dolgozó szakemberek erkölcsi és anyagi megbecsülését jelenti; kiemelt feladatának tekinti a regionalizmus előnyeinek kihasználása mellett a megye közjogi és politikai súlyának erősítését (több regionális funkciónak a megyében való megtartása, illetve telepítése révén, átgondolt stratégia alapján); stratégiai elgondolások alapján előrelátással, térségi szemlélettel végzi tevékenységét, az igényekből kiindulva a lehetőségekhez rugalmasan igazodik, változásra kész és képes működést valósít meg az eddigi eredmények megőrzésével. A évi LXXV. törvénnyel módosított, a területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény a megyei önkormányzat területfejlesztési feladatait módosította úgy, hogy a kistérségeknek programozási, míg a megyéknek koordinációs szerepet adott. A területrendezési feladatok viszont a évi L. törvénnyel és a évi LIX. törvénnyel módosított, az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény erejénél fogva még hangsúlyosabbá váltak (a települési területrendezési terveknek a megyei területrendezési tervvel való összhangjának biztosítása, az országos területrendezési tervben meghatározott terület felhasználási, természeti, ökológiai és kulturális adottságok/értékek megőrzése, illetve az erőforrások védelme stb.); Az Országgyűlés a évi CCXVI törvénnyel módosította területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvényt (Tftv.). A törvénymódosítás a megyei önkormányzatok megváltozott feladatkörének megfelelően nevesíti az egyes ellátandó területfejlesztési, területrendezési, vidékfejlesztési és koordinációs feladatait. (Tftv. 11., 12., 13., 13/A és 14 ) 3

5 a megye térségfejlesztési társulásai tevékenységének szakmai segítésével, a települési önkormányzatokkal való egyenjogúságon alapuló együttműködés fejlesztésével, a társadalmi-gazdasági életben az innovatív kezdeményezések felkarolásával szélesíti mozgásterét; vállalja a megye fejlesztésében érdekeltek kezdeményezéseinek és tevékenységének összehangolását, a megye érdekeinek nyilvános képviseletét és érvényesítését; határozottan törekszik - főként a területfejlesztés és a gazdasági együttműködés, továbbá a humánkapcsolatok terén - a nemzetközi kapcsolatok tartalmi továbbfejlesztésére; kötelező feladatai ellátása mellett, s azok veszélyeztetése nélkül, önként vállalt feladataival hozzájárul a lakossági igények, elvárások fokozottabb kielégítéséhez; kiemelt figyelmet fordít a megyében a nemzeti- és etnikai kisebbségi lakosság élet- és munkakörülményeit érintő hátrányok kiegyenlítésére, továbbá a területi hátrányok és az azzal összefüggő társadalmi és szociális egyenlőtlenségek lehetőség szerinti mérséklésére, a megye déli területeinek felzárkóztatására. Az éves tervezés - a források éves és középtávú bizonytalansága miatt - továbbra is meghatározó a feladatok és eszközök egymás mellé rendelésében, így a gazdasági és humán program az önkormányzat tervezési rendszerében, a tervezés hierarchiájában csak egy elemként jelenhet meg. A megyei önkormányzat területi önkormányzatként való meghatározása megköveteli a koordinációs és együttműködési tevékenység erősítését. A megye 1996-ban elfogadott komplex fejlesztési koncepciója és az erre épült, később kidolgozott megyei területfejlesztési programjai (hosszútávú fejlesztési koncepció) összegzik mindazokat a megye egész területére kiterjedő ágazatfejlesztési elképzeléseket, valamint a megye egyes térségeire készült terveket, amelyek megalapozzák a megye fejlesztési stratégiáját. A megyei fejlesztési koncepció módot ad arra, hogy az egyes kiemelt projektek megvalósítása során a megyei és a régiós területfejlesztési tanácsok, valamint az Új Magyarország Fejlesztési Terv és az EU-s alapokból/forrásokból hatékony pályázatokkal elnyerhető források, projektek megvalósítása során a megyei területfejlesztési tanács, a regionális fejlesztési tanács és az EU határon átnyúló programjainak támogatásai összeadódjanak, illetve - a koncepcióhoz való illeszkedésre hivatkozva - a megyei szereplők további hazai és nemzetközi eszközöket pályázzanak meg. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség vezetésével készült el - az Európai Bizottsághoz decemberében benyújtott - a Partnerség címmel ellátott Nyugat-Dunántúli Régió Területfejlesztési Koncepciója és Programja, melynek kidolgozásában a megye kijelölt munkatársai aktívan közreműködtek. Az Európai Unióhoz történt csatlakozás biztosította forrásszerzési lehetőségek kihasználása a megyei önkormányzatnál fő prioritásként és szakmai feladatként kell hogy érvényesüljön (ideértve a szakmai kapacitás-feltételek biztosítását is). A gazdasági programban külön kell választani a közgyűlés mandátumához igazodó feladatokat és a további időszakra is kiható tevékenységeket. Ugyancsak külön kell választani a saját hatáskörben végrehajtható intézkedéseket és a más szervezettekkel vagy szervezeteken keresztül megvalósítható célokat. 4

6 B. GAZDASÁGI PROGRAM I. A jelenlegi állapot és a megyei folyamatok értékelése I.1. Településszerkezeti és földrajzi adottságbeli változások Területszervezési intézkedéssel június 30-tól Bakonypéterd és Lázi községekkel bővült Győr-Moson-Sopron megye október 20-tól pedig további 6 települést csatoltak megyénkhez (Bakonygyirót, Bakonyszentlászló, Fenyőfő, Románd, Sikátor és Veszprémvarsány) évben Kimle község korábbi településrésze, Károlyháza önállóvá vált tavaszán Mosonudvar népszavazáson döntött elszakadásáról Mosonmagyaróvártól, a 2010-es őszi önkormányzati választásokat ennek megfelelően tartották. Ezeknek a változásoknak a következtében, megyénkben jelenleg 183 önálló település van. Megyénknek jelenleg tizenkét városa van, melyek az alábbiak: Győr, Sopron, Kapuvár, Csorna, Fertőd, Pannonhalma, Mosonmagyaróvár, Tét, Jánossomorja, Fertőszentmiklós, Beled, Lébény (ez utóbbi 2013-ban nyerte el a városi rangot). Földrajzi változásként érzékelhető a Szigetköz vízháztartásában bekövetkezett kedvezőtlen változás a Duna elterelésével és a hajózóút megváltoztatásával. Gazdaság-földrajzilag új helyzetet jelent, hogy Magyarország május 1. napjával csatlakozott az Európai Unióhoz. I.2. Idegenforgalom Határ menti fekvésénél, közlekedés-földrajzi és térszerkezeti helyzeténél fogva Győr-Moson- Sopron megye kapu-szerepet tölt be az ország idegenforgalmában. Magyarország beutazó idegenforgalmának több mint egyharmada Győr-Moson-Sopron megye határátkelőin keresztül érkezik az országba. A Schengeni Egyezményhez való csatlakozással megvalósult a személyek szabad mozgása a térségben. A forgalom túlnyomó része közúton bonyolódik. A nagy forgalmú idegenforgalmi folyosók megléte és tranzit funkciója mellett a megye idegenforgalmi jelentőségét növelik továbbá a nemzetközi és regionális jelentőségű épített értékei (pl. Pannonhalmi Főapátság, mint az UNESCO Világörökség része; fertődi Esterházy kastély), népi hagyományai, félszáz kastélya és kúriája, illetve kastélyszállója, kulturális rendezvényei (pl. Soproni Ünnepi Hetek, VOLT Fesztivál, Négy Évszak Fesztivál, Barokk Fesztivál, Fertőrákosi Európa Koncertek), természeti értékei (pl. Fertő-tó kultúrtáj Világörökség, Fertő-Hanság Nemzeti Park), az országos vonzerővel rendelkező üdülőkörzetei, kerékpározási lehetőségei, a vízi turizmust kielégítő folyói és a Fertő-tó, gyógy- és termálfürdői, bor- és gasztronómiai adottságai, konferenciaközpontjai, falusi turizmusa. Annak ellenére, hogy az idegenforgalom fogadásába a települések viszonylag nagy száma kapcsolódik be, a megye idegenforgalmát mind a fogadókapacitás, mind pedig a vendégforgalom területi eloszlása tekintetében Győr és Sopron túlsúlya miatt alapvetően 5

7 kétpólusú területi szerkezet jellemzi. Az említett két város koncentrálja a fogadókapacitás csaknem kétharmadát és az eltöltött vendégéjszakák közel háromnegyedét. Mosonmagyaróvár és a Szigetköz térsége azonban egyre több turistát vonzott az utóbbi években. Általában a megye déli része a Rábaköz belső és a Répce-sík külső perifériája turisztikailag kevésbé feltárt terület, de sokrétű potenciális adottságokkal, és jelentős tartalékokkal bír a turizmusfejlesztés számára. A szálláshelyek száma nőtt és szélesedett a kínálat, ami a szállodák besorolási kategóriáiban és a szolgáltatások (pl konferenciaturizmus) körében mutatkozik meg. A Szigetközben és a Fertő-vidéken megerősödtek a beruházások. A kerékpárút-fejlesztés két szempont egyidejű figyelembe vételével kezelendő, úgy mint a műszaki-fizikai tényező, valamint a turisztikai fejlesztés speciális ága. A 2007-ben megnyílt EU-s pályázati lehetőségek kihasználásával előtérbe került az összefüggő kerékpárút-hálózatok létrehozása, illetve a meglévő hálózatelemek összekapcsolása; a nemzeti parkokkal a nyugati határmenti, a Fertő-tó körüli, a szigetközi, a Duna-menti, és a szlovákiai határtérséggel való kerékpárút összekötések kiépítése. A Lébény és Mosonszentmiklós között elkészült kerékpárút közvetetten a szigetközi kerékpárhálózatot bővíti, bekapcsolva abba Mosonszentmiklóst is. Fontosnak tartjuk a kerékpárút-építések mellett az alsóbbrendű utak kerékpározhatóvá tételét is a mellékúthálózat fejlesztési program keretében. I.3. A megye környezeti állapota Az ország egyik legdinamikusabban fejlődő területén élünk. Ez a viszonylag gyors ütemű fejlődés a termelés és fogyasztás területein egyben a környezet terhelésének növekedésével jár együtt. Érezhetően romlott a környezet természetes jellege, esztétikai értéke a megyében - különösen a Szigetközben - a Duna elterelése miatt. A környezetromlást többek között az erdőirtások, mezővédő erdősávok és útmenti fásítások pótlásának elmaradása okozta. A tájsebek láthatóvá váltak, a bányanyitások elszaporodtak. A megye geológiai felépítettsége miatt ez súlyos gondot jelent (főleg az illegális hulladéklerakók okozhatnak veszélyes szennyezést). Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése szerint Magyarországon a klímaváltozás leginkább Győr-Moson-Sopron megyét érinti, amely többek között meg fog mutatkozni abban, hogy a megváltozott körülményeket nem toleráló fajok degradálódnak. Megyénkben 12 távlati ivóvízbázis és 20 db üzemelő vízbázis található. A hidrogeológiai védőidom kijelölése zajlik. A megye minden települése vezetékes ivóvízzel ellátott. A megye felszíni vízhálózata sűrű, de vízkészleteire nem jellemző a bővizűség. A vizeket szennyező anyagok nagy része könnyen bomló szerves anyag és növényi tápanyag. A szennyezettség csökkenése tapasztalható az ipari és kommunális vízhasználatok drasztikus visszaszorulása miatt, valamint a felső vízgyűjtő területeken történt beavatkozásoknak köszönhetően. A Rába folyó Ausztriából érkező folyamatos szennyezése miatt veszélyeztetetté válik nemcsak a folyó életközössége, hanem a folyó környezetének élővilága is. A 2010 októberében történt vörösiszap katasztrófa következtében jelentősen károsodott a Marcal élővilága, a folyó revitalizációjához hosszú időre lesz szükség. A kommunális szilárd hulladék szelektív gyűjtésének fejlesztése folytatódik a megyében; óta sok településen megvalósult, azonban még nem teljes körű. Az illegális 6

8 hulladéklerakók problémája sajnos a mai napig aktuális kérdés. A nagytérségi hulladékgazdálkodási rendszerek (Győr, Mosonmagyaróvár-Csorna, Sopron) keretében az egész megyére kiterjedően megvalósulhat a teljes körű szelektív hulladékgyűjtési rendszer, az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon levő illegális hulladéklerakók felszámolása, a regionális hulladéklerakók építése, a hulladékgyűjtő udvarok és átrakó állomások létesítése, hulladékszállító, anyagmozgató gép-eszköz beszerzése. A megyében jelenleg három EU normáknak megfelelő hulladéklerakó üzemel: Győr-Sashegy, Jánossomorja, Fertőszentmiklós településeken. Cséren a Soproni Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás pályázatának keretében fog megvalósulni a regionális hulladéklerakó. A Jánossomorjai hulladéklerakó a Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás pályázatának keretében kerül bővítésre, fejlesztésre. Elkészült a Nyugat-dunántúli Régió Hulladékgazdálkodási Terve, melynek része a Győr- Moson-Sopron megyei terv is. Az anyag a települési hulladékgazdálkodás helyzetét is értékeli. A megyében összesen 23 szennyvíztisztító telep található, melyek mintegy m 3 szennyvizet tisztítanak naponta. A megye 183 településéből 141 közel teljes körűen kiépített csatornahálózattal rendelkezik. Mind a 11 város rendelkezik csatornahálózattal, 7 városban önálló szennyvíztelep található, 4 pedig más szennyvízelvezetési agglomerációhoz tartozik (Pannonhalma, Fertőd, Fertőszentmiklós, Beled). A szennyvíztelepek egy része túlterhelt, ezért ezeknél a kapacitás bővítésére van szükség. A győri, soproni és hédervári szennyvíztisztító telepek bővítése, korszerűsítése befejeződött, ezáltal a tisztított szennyvizet befogadó felszíni vizek szennyezése csökkent. A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítás Megvalósulási Program és az Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósulási Program értelmében szükséges a csatornahálózattal nem rendelkező települések szennyvíz elvezetési és tisztítási problémáinak mielőbbi megoldása. A közlekedés környezetromboló hatása felerősödött a TEN IV. európai közlekedési folyosó megyénket terhelő forgalma miatt. Szintén a megyénken halad át a TEN VII. Európai közlekedési folyosó (Duna) is. Biztató, hogy megjelentek a környezetkímélő fuvarozási formák (gördülő országút, konténerterminál, dunai szállítás), amelyek a közutakat némileg mentesítik. A levegő minőségét befolyásoló tényezők: az üzemekből és a kommunális fűtésből eredő káros anyag kibocsátások, a közlekedési légszennyezés és az általános háttérszennyezettség. A földgázhálózat bővítése és az üzemi energiafelhasználási struktúra változása miatt javult a levegő minősége. A gáz árának emelkedése következtében a közelmúltban azonban sokan főként a kis településeken visszatértek a hagyományos (fa, szén) energiahordozók használatára, ezért ezen helyeken a szálló por koncentrációja fűtési szezonban emelkedik. A közlekedési légszennyezés - különösen a megye főúthálózata mentén - komoly levegőminőség-romlást okoz, szerepe az összemisszión belül fokozatosan növekszik, a légzési zónában környezet-egészségügyi problémaként jelentkezik. A zajterhelés határérték-túllépése 70%-os a főutak mentén. Ez is indokolja az elkerülő utak megépítését. Szorgalmazandó továbbá zajvédő falak építése a közúti és a vasúti zaj elleni védekezés céljából. 7

9 A megyében a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságához tartozik három tájvédelmi körzet. Hat országos jelentőségű természetvédelmi területünk van (három közülük régebb óta védett, így a Pannonhalmi Arborétum, a Soproni Botanikus Kert, a Nagycenki Hársfasor és három óta védett terület található: Bécsi domb, az Ikva patak menti és a Liget patak menti területek). Két világörökségi helyszínünk van. A helyi jelentőségű védett területek száma közel nyolcvan. A megyében található helyi jelentőségű természeti emlékek száma meghaladja az 50-et. Ezen kívül számos, a természetvédelmi törvény által védett terület (láp, kunhalom, földvár, forrás) található megyénkben. Általános probléma, hogy a térségben működő vállalatok jelentős része nem ismeri kellőképen a környezettudatos vállalatirányítás koncepcióját, nem alkalmazza a technológiába integrált megelőző környezetvédelem tisztább termelés stratégiáját. A megyében a megújuló energiák felhasználásának a részaránya a lehetőségekhez képest alacsony. Ez az arány azonban a szélerőművek építése miatt jelentősen nőtt. A turisták a vízi útvonalainkat az utóbbi években előszeretettel látogatják, azonban a környezetet kímélő háttér infrastruktúra (táborozóhely, hulladékgyűjtés, mellékhelyiség stb.) nem teljes körűen megoldott. I.4. Az épített környezet A falvak arculatát nagymértékben megváltoztathatja egy-egy üdülőfalu építése. Majdnem minden település a rendezési tervében kijelöl vállalkozói-gazdasági területeket, ami a befektetők fogadását megkönnyítheti. A nagyvárosok és különösen Győr vonzáskörzetében hatalmas lakóterületek kerülnek kialakításra, melyet az infrastruktúra kiemelten a közúthálózat - nem követ teljeskörűen. A tájban megjelenő ipari csarnokok, szélkerekek telepítésénél a szomszédos települések fejlesztéseinek összehangolása csak részben történik meg. Az országos műemléki védelem mellett egyre több helyen alkotnak az önkormányzatok helyi értékvédelmi rendeletet, ami lehetőséget ad egy új támogatási rendszer kidolgozására is. A megye két világörökségi területe: az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti környezete (1996), valamint a Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj (2001). A helyszínekre kezelési terv elkészült. Pannonhalmán megtörtént a védett terület műemléki jelentőségű területté minősítése. Kiemelt kormányzati támogatást kaptak a Főapátság új beruházásai és a fertődi Esterházy-kastély rekonstrukciója. I.5. A műszaki infrastruktúra helyzete A megye főútjai rossz vonalvezetésűek, keskenyek, az országos átlagot meghaladó mértékű forgalommal terheltek (ennek összetétele is kedvezőtlen: a tranzit és a kamionok magas aránya miatt) decembere óta az Európai Unió belső határává nyilvánított magyarosztrák és magyar-szlovák államhatár megyénkben is bárhol átléphető. Időszerű feladat ezért a határ-közeli történelmi utak újjáépítésével és dunai kompok létesítésével sűríteni a közlekedési kapcsolatokat a szomszéd országok felé. A megyén belüli közlekedés minőségének és biztonságának javítása érdekében újabb faluközi utak, folyami hidak és különszintű csomópontok kellenének. A megye úthálózatának hossza 1623 km, melynek negyede (396 km) főút. Az útburkolat állapotáról általában elmondható, hogy nem megfelelő, javításra szorul (53%-a rossz, 13%-a nem megfelelő, 21% tűrhető,6% megfelelő és csak 7%-a jó). 8

10 A másodrendű főutak, összekötő utak és bekötő utak forgalma meghaladja az országos átlagot, ugyanakkor a megyei állami utak burkolatának kiépítettsége elmarad az országos kiépítettséghez képest. Az úthálózat forgalma egyre nő, az EU csatlakozás óta közel 50%-os forgalomnövekedés figyelhető meg. Az országos közutak útállapotának egyenetlenségi adatai alapján is nagyon rossz a helyzet a megyei utakon. Országos szinten hátulról a 3. helyen áll a megye az útállapot tekintetében. A fő- és mellékúthálózat fejlesztés első 10 éves programjából nagyon kevés valósult meg az előző ciklusban. Az autópályák, gyorsforgalmi utak mellett szükség van a lassú járművek közlekedését biztosító párhuzamos utakra. A megyei hidak túlnyomó része 40 tonna teherbírású. A hídkorszerűsítések és hídfejlesztések jelentősen javítanák a térség településeinek kapcsolatait, elérhetőségeit. A megyei önkormányzat minden lehetséges fórumon továbbra is támogatja a nyugatdunántúli régió szélein áthaladó európai közlekedési folyosók (Helsinki IV.=M1+vasút; Helsinki V.=M7+vasút, Helsinki VII. = Duna) Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyék területén kiépítendő összekötését, azaz a régió észak-déli közlekedési-gazdasági tengelyének létrehozását. Az M 86 jelű gyorsforgalmi út fejlesztéséért régiós és nemzetközi összefogás is született, sürgetve az említett közlekedési folyosó uniós támogatással történő mielőbbi megvalósítását. A Közlekedésfejlesztési Operatív Programban szereplő közlekedési fejlesztések, nagyprojektek A Kormány a 1004/2007 (I. 30.) Kormányhatározatban döntött a közötti időszakban megvalósítani tervezett közlekedésfejlesztési projektek (KÖZOP) indikatív listájáról. Ezt követően az 1063/2007(VIII.15.) Korm. határozat rögzítette az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) 2008-ban indítható projektjeinek listáját. Ez a lista tartalmazza a Nyugat-dunántúli Régió, ezen belül Győr- Moson-Sopron megye kiemelt projektjeit is. Az Országgyűlés által június 18-án elfogadott LXVIII. törvény (autópálya törvény) szerint többek között - az önálló nyomvonalként, 2x2 sáv kiépítettségre tervezett 86. sz. főút Szombathely Csorna, valamint a 85. sz. főút Csorna Győr szakaszait gyorsforgalmi útként (autóútként) kell megvalósítani és forgalomba helyezni. A Kormány a gyorsforgalmi- és a főúthálózat hosszú távú fejlesztési programjáról és nagytávú tervéről szóló 1222/2011. (VI. 29.) Korm. határozata nevesítette a Győr- Moson-Sopron megyét is érintő, négy ütemben megvalósítandó fejlesztéseket. A kelet nyugati irányban a megyetengely szerepét betöltő M85-ös gyorsforgalmi út fejlesztése, előkészítése az alábbiak szerint alakul: M85 Enese elkerülő szakasz elkészült M1 Enese, illetve Enese Csorna közötti szakasz kiviteli tervei készen vannak kivitelezése folyamatban van Csorna elkerülő I. ütem (észak-déli elkerülő) engedélyezése megtörtént, kivitelezése folyamatban van Csorna elkerülő II. ütem (déli nyugati elkerülő) előzetes környezetvédelmi vizsgálata folyamatban van M86 Csorna-megyehatár- Szombathely szakasz kivitelezése megkezdődött 9

11 Pereszteg Sopron kelet kiviteli tervek készen vannak, újratervezés indult Sopron kelet Sopron OH kiviteli tervezés folyamatban van újratervezés indult. A KÖZOP programban nem szereplő Csorna Pereszteg szakasz előzetes környezetvédelmi dokumentációja készült el. A teljes útvonal-együttes kapacitás bővítése - az eredményes megyei lobbynak is köszönhetően - készül. Az észak déli irányban a megyetengely szerepét betöltő 86-os főút M1 autópálya Csorna - Szombathely közötti szakaszának a fejlesztése is megkezdődött. A M1 Csorna közötti szakaszon 11,5 t burkolat-megerősítés valósul meg, míg a Csorna Szombathely szakaszon új nyomvonalon vezetett 2x2 sávos autóút. A gyorsforgalmi út első szakaszait Vas megyében átadták (Vát és Szeleste elkerülő). A Szeleste (Vas megye) Csorna közötti ~ 40 km szakasz kivitelezése megkezdődött. További nagyon fontos (mielőbb megvalósítandó) fejlesztések: 86. sz. főút megyehatár-csorna-mosonmagyaróvár közötti szakasz 11,5 t burkolatmegerősítés (Csorna M1 ap. szakasz folyamatban I. félév) 83. sz főút megyehatár-győr közötti szakasz korszerűsítése, a Tét elkerülő megépítésével (összefüggésben a pápai repülőtér fejlesztésével) M85 Csorna Pereszteg szakasz engedélyezési és kiviteli terveinek készítése 9. sz. főút (Pereszteg Vas megye határ) környezetvédelmi előkészítése (előzetes környezetvédelmi vizsgálat) Fertőd-országhatár főúti bekötés 8408 sz. ök. útfelújítás 86. sz. főúttól a megyehatárig Balf-Fertőrákos-országhatár útfelújítás és szélesítés sz. ök. út felújítás Tét város - 1. sz. főút között sz. ök. út felújítása Győr-Mosonmagyaróvár között Tét-Pannonhalma Térségi jelentőségű önkormányzati utak Kajárpéc-Sokorópátka Győrszemere-Koroncó Rábapatona-Koroncó Határközeli utak újjáépítése az EU belső határává vált osztrák és szlovák államhatáron 2007 decemberétől elvileg bárhol átkelhetünk, indokolt ezért a határ túloldalán található településeket a magyar településekkel összekötő valamennyi egykor használt történelmi út mielőbbi újjáépítése. Nemzetközi és regionális jelentőségű kerékpárutak építése Fertő-menti kerékpárút teljessé tétele: a még hiányzó Balf-Fertőrákos és néhány belterületi szakasz megépítése; megvalósítása folyamatban van; Duna-menti kerékpárút teljessé tétele: A még hiányzó szakaszok: Mosonmagyaróvár- Au/Sk határ; Győr-Sk határ és Győr-Gönyű- (Ács-Komárom) kiépítése; további kerékpárutak kiépítése a főutak, valamint a településeken átvezető forgalmas utak mentén; 10

12 a Sacra-Velo projekt (Győr-Moson-Sopron, valamint Pozsony és Nagyszombat megyék területén található, a vallási turizmus szempontjából érdekes településeket felfűző kerékpáros útvonal kitáblázása). A Sacra-Velo projektet előkészítő vizsgálatok szerint a várhatóan 60 zarándokhelyet összekötő, mintegy 150 települést érintő, kb. 700 km hosszú kerékpáros útvonal kitáblázását és a két kerékpáros bázis létesítését eredményező fejlesztés: elősegíti a magyar-szlovák határtérség integrációját (gazdasági, humán, környezetvédelmi és közlekedési szempontból egyaránt), hozzájárul a térség versenyképességének erősítéséhez, valamint az emberek és közösségek közötti társadalmi és kulturális koherencia növeléséhez, továbbá kiemelt jelentőségű lehet a kerékpáros útvonallal feltárandó (ma még árnyékban levő) mikro-térségek számára. Önkormányzati tulajdonú folyami hidak rekonstrukciója/korszerűsítése A Mosoni-Dunán és a Rábán található önkormányzati tulajdonú településközi utak részét képező hidak gazdái hosszú évek óta önerőből képtelenek folyamatosan karbantartani a nagynyílású műtárgyakat (pl.: Dunaszeg, Lébény, Rábapatona, Mérges). Fertő-térségi fenntartható közlekedés Ausztriával közös ernyőprojekt (ennek keretében számos környezetbarát fejlesztés megvalósulhat. Elkészült Győr-Moson-Sopron megye mellékúthálózat fejlesztés ajánlott programja. A megyei úthálózat kiépítettsége: A megyei utak burkolatának kiépítettsége elmarad az országos munkálatokhoz képest. A mellékutak többsége ma is utántömörödő vagy portalanított makadám burkolattal rendelkezik. A keresztmetszeti kiépítettség, a burkolatszélesség, padka, szegély hiányosságában is mutatkozik. Növekvő probléma az átkelési szakaszok egyre nagyobb forgalma, főutakon az elkerülő szakaszok hiánya. Forgalmi szempontból legkritikusabb Csorna város közlekedési helyzete, ahol a sz. főutak forgalma a városközpontban összegződik. Szintén kritikus a sz. (tranzit) utak Győr városon történő átvezetése, valamint a 85 sz. főút Kapuváron átvezető szakasza. I.6.Vízgyűjtő-gazdálkodás tervei 2009-ben lezárult a több éves vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés, amely az Európai Unió ben jogerőre emelkedett Víz Keretirányelv előírásai alapján történt. A megyénket érintő alegységek (Szigetköz, Rábca és Fertő-tó, Rába alsó szakasz, Marcal alsó szakasz, Cuhai Bakony-ér) végleges dokumentumait elfogadta az Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács (amelyben a megye és a kistérségek is képviseltetik magukat), majd Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács is. Magyarország első Vízgyűjtő-gazdálkodási tervét a kormány május 5-i határozatával elfogadta. A dokumentum rögzíti a Víz Keretirányelvnek megfelelően 2015-ig végrehajtandó a vizek állapotjavító, ill. jó állapotának megtartását célzó intézkedéseket. I.7.Európai Duna Régó Stratégia (EDRS) Az Európai Bizottság elkészítette Európai Unió Duna régiójára vonatkozó stratégiája (EDRS), a magyar elnökség alatt elfogadásra került. A dokumentum fő célja a Dunamedence környezeti, közlekedési, társadalmi, gazdasági és kulturális szempontú fenntartható fejlesztése. A makroregionális keretben folytatott együttműködés célja, hogy a koordinációt 11

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T. Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T. Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 3. sz. napirendi pont 37-10 /2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-EI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-EI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VIZSGÁLATOK (EGYEZTETÉSI ANYAG) Készült

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VIZSGÁLATOK Készült a Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Pest Megyei Területfejlesztési Program

Pest Megyei Területfejlesztési Program Stratégiai Program munkarész Pest Megyei Területfejlesztési Program Készült Pest Megye Önkormányzatának megbízásából 2014-ben. Köszönetet mondunk azoknak a Pest megyei önkormányzatoknak, Pest megyei vállalkozásoknak,

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON. megye GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

GYŐR-MOSON-SOPRON. megye GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA GYŐR-MOSON-SOPRON a dinamikus, innovatív és otthonos megye GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Területfejlesztési tervezés Győr-Moson-Sopron megyében ÁROP-1.2.11/A-2013-A Universitas-Győr

Részletesebben

MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA GYŐR-MOSON-SOPRON a dinamikus, innovatív és otthonos megye GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA K I V O N A T 3. Helyzetértékelés összefoglalása... 13 3.1. Természeti és környezeti adottságok...

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020.

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT - ÖSSZEGZÉS 1. HELYZETFELTÁRÓ ÉS HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 2. HELYZETÉRTÉKELŐ

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 Vezetői összefoglaló... 4 1. Módszertani bevezető... 15 1.1. A tervezés feltételrendszere... 15 1.2. Fejlesztéspolitika - az ITS megvalósulásának finanszírozása... 16 1.3. Partnerségi egyeztetési terv

Részletesebben

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal!

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! II ELŐSZÓ Az emelkedő életszínvonal a mobilitás és az áruszállítási igények növekedését eredményezi. A közlekedés a gazdasági fejlődésnek

Részletesebben

ELEMZÉSEK, JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA LOGISZTIKA FEJLESZTÉSÉRE MAGYARORSZÁGON 2010 2014.

ELEMZÉSEK, JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA LOGISZTIKA FEJLESZTÉSÉRE MAGYARORSZÁGON 2010 2014. MSZP. INFRASTRUKTÚRA ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI TAGOZAT ELEMZÉSEK, JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA ÉS LOGISZTIKA FEJLESZTÉSÉRE MAGYARORSZÁGON 2010 2014. Budapest 2009 10. 26. Balogh Imre

Részletesebben

Fővárosi területfejlesztési program

Fővárosi területfejlesztési program Fővárosi területfejlesztési program MEGBÍZÓ: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZAKMAI IRÁNYÍTÓ: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSÉPÍTÉSI FŐOSZTÁLY Finta Sándor főépítész Maczák Johanna Lelkes

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS JELENKA GYÖRGY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS JELENKA GYÖRGY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS JELENKA GYÖRGY KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2008. KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Regionális- és Vidékpolitikai Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. SARUDI

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

a 2003 2008. közötti időszakra szóló Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásáról Tervezet

a 2003 2008. közötti időszakra szóló Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásáról Tervezet A Kormány álláspontját nme tükrözi JELENTÉS a 2003 2008. közötti időszakra szóló Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásáról Tervezet 2009. március TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 I. A Program

Részletesebben

5. elrendeli a gazdasági programnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közlönyében való közzétételét.

5. elrendeli a gazdasági programnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közlönyében való közzétételét. Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. április 28. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 45/2011. (IV. 28.) határozata

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megye KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. /III. munkarész/

Győr-Moson-Sopron Megye KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. /III. munkarész/ Győr-Moson-Sopron Megye KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA /III. munkarész/ Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Elnökének megbízása alapján Készítette: A Tisztább Termelés Győri Regionális Központja Győr, 2002.

Részletesebben

TOLNA MEGYE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2009-2011. (2003. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT AKTUALIZÁLÁSA)

TOLNA MEGYE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2009-2011. (2003. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT AKTUALIZÁLÁSA) TOLNA MEGYE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2009-2011. (2003. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT AKTUALIZÁLÁSA) Programvezető: Tóth Ferenc Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, volt ügyvezető

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET XXIV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 10. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

Területfejlesztési Koncepció

Területfejlesztési Koncepció Borsod Abaúj Zemplén Megyei Közgyűlés Borsod Abaúj Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepció TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA Javaslattételi szakasz Készítette: Város Teampannon Kft. 2013. december BORSOD ABAÚJ

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 I. BEVEZETÉS...4 II. HELYZETELEMZÉS...5 II.1. A TELEPÜLÉS FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE,

Részletesebben

FŐVÁROSI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM

FŐVÁROSI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM FŐVÁROSI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM TARTALOM II. KÖTET RÉSZDOKUMENTUMAI: II/A Területi hatásvizsgálat II/B A FŐTEP-re és a területi hatásvizsgálatra érkezett vélemények és válaszok II/C Fővárosi Területfejlesztési

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020. 1 T AR T A L O M J E G Y Z É K I. Általános bevezető 3. a) A gazdasági program szükségessége, aktualitása 3. b) A gazdasági program célja,

Részletesebben

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag)

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Készítette: Dr. Kollányi László Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda

Részletesebben

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44-50. Telefon: 06/1/457-3300, Honlap: www.kvvm.hu ISBN 963 85511 0 0 A dokumentum újrahasznosított

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AROS Tk 1. t. SZ.: IV 216-60/2014. POL GARMES TERÉ TŐL

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AROS Tk 1. t. SZ.: IV 216-60/2014. POL GARMES TERÉ TŐL BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AROS Tk 1. t. SZ.: IV 216-60/2014. POL GARMES TERÉ TŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Előadó: Marik Tibor Mell.: 4 db Hiv. sz. : - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben