MOSÓGÉL AUTOMATA MOSÓGÉPEKHEZ BIZTONSÁGI ADATLAP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MOSÓGÉL AUTOMATA MOSÓGÉPEKHEZ BIZTONSÁGI ADATLAP"

Átírás

1 BIZTONSÁGI ADATLAP amely összhangban van a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet (REACH), II. Mellékletével Magyarország Készült: június SZAKASZ: Az anyag/keverék 1.1 Termékazonosító: A termék neve: PERLE MOSÓ GÉL AUTOMATA MOSÓGÉPEKHEZ - PERLE color gel mosó gél 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása készítmények alkalmazása: A mosógél színes (PERLE color gel) szövetek (selyem, gyapjú, pamut és szintetikus anyagok) mosógépben való mosására szolgál. 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai Gyártó/Forgalmazó: Mar-Mex s.c. Marek i Zdzisław Kuczyński / Ti-Ger Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság POLAND, ul. Tetmajera 89, ŻYWIEC / HU-5100 Jászberény, Bajcsy-Zsilinszky u. 16/C. 1.em. 4. Telefonszáma: / Faxszáma : - Az elektronikus posta címe: / Riasztási telefonszáma : / munkanapokon, hétfőtől péntekig 8.00 és óra között. Minden egyéb esetben kérem hívja az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálatot a telefonszámon! 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás Az érvényben levő szabályok szerint a termékek nem veszélyes termékekként vannak osztályozva. Életveszély Előírás szerinti, azonosított felhasználása esetén a termék nem jelent veszélyt az egészég biztonságára. Környezeti veszélyezettsége Előírás szerinti, azonosított felhasználása esetén a termék nem jelent veszélyt a környezetre. Tűzveszélyezettség Előírás szerinti, azonosított felhasználása esetén a termék nem tűzveszélyes. 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetvőkre vonatkozó adatok Anyag/készítmény: Keverék 1. a 8 oldalból

2 Veszélyes összetevők Termék, illetve alkotóelem neve Azonosítók EINECS -Nr CAS-Nr Tartalma Nátrium alkil-benzolszulfonát ,0% Kókuszzsírsav-dietanol-amin < 1,5 % Etoxilált (C12-C14) alkoholszulfátok nátrium sói < 6% Osztályozása, jele / a veszély elnevezése Xn, Xi, R22, R38, R41 / H302, H315, H318 Xi, R36, R38, R41 / H315, H318 Xi, R38, R41 / H315, H318 Az R fogalmak tartalmát lásd a 16. pontban! Nincsenek jelen olyan további összetevők, amelyek a beszállító jelenlegi tudása szerint és az alkalmazható koncentrációkban az egészségre vagy a környezetre veszélyesként lennének besorolva, illetve a PBT vagy vpvb anyagok, vagy munkahelyi expoziciós határérték vonatkozna rájuk, így nem szükséges jelentésük ebben a felyezetben. 4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Szembe jutás Azonnal mossa ki nagy mennyiségű vízzel, időnként megemelve az alsó és a felső szémhelyakat. Ha használ kontaktlencsét vegye ki. Forduljon orvoshoz, amennyiben kedvezőtlen egészségügyi hatások folytatódnak vagy súlyosak. Belélegzés A termék nem jelent inhalációs veszélyezettséget az inhalációnak kitett személyeknek. Bőrrel való éríntkezés Vegye le a szennyezett ruhát és cipőt, a bőrt szappannal és vízzel - szokásos bőrtisztítójával mossa le. Bőrirritáció esetén forduljon orvoshoz. Lenyelés: A készítmény lenyelése esetén igyon nagyobb mennyiségben ivóvizet. Ne hánytasson. Azonnal forduljon orvoshoz, szállítás fekvő pozícióban. 4.2 A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások Szem- és bőrírritációt, illetve hányingert okozhat. Más tünet és hatás nem ismert. 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Kezelje tünetileg. Lépjen kapcsolatba mérgezéses eseteket kezelő szakorvossal, ha nagy mennyiséget nyeltek le. Nincs speciális kezelés. 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések Figyelem: A készítmény nem tűzveszélyes 5.1 Oltóanyag A megfelelő oltóanyag Szén-dioxid, víz, hab, vagy poroltó. Az alkalmatlan oltóanyag: Nem ismert! 2. a 8 oldalból

3 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek Nem ismert Tűzoltóknak szóló javaslat Használjon egyéni védőeszközt. 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Nem sűrgősségi ellátó személyzet esetében Kerülje a szembejutást és a bőrrel való érintkezést. Sűrgősségi ellátók esetében Kerülje a szembejutást és a bőrrel való érintkezést. 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések Kerülje a nagy mennyiségben kiömlött anyag szétoszlásást és továbbterjedését, és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal. 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Kismértékű kifreccsenés esetén a kismennyiségű terméket letörölni egy ruhával, felmosóval. Nagymértékű kifreccsenés esetén a nagyobb mennyiségben felszabadult terméket adszorbeáló anyaggal (fűrészporral vagy kovafölddel) le kell kötni, majd mechanikusan összegyűjteni és egy megfelelő felirattal ellátott, zárt tartályba kell helyezni. A kisebb mennyiségben hátramaradt készítményt bő vízzel öblítse le. 6.2 Hivatkozás más szakaszokra Lásd az 1. szakaszt a sűrgősségi kapcsolatra vonatkozó információkért. Lásd a 8. szakaszt a megfelelő egyéni védőfelszerelésre vonatkozó információkért. Lásd a 13. szakaszt a a további hulladékkezelési információkért. 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Óvintézkedések Kerülje el a szemmel, bőrrel vagy ruházattal való érintkezést, valamint a lenyelését. A csomagolás megsérülése esetén a készítményt töltse át egy másik az eredetivel anyagában azonos csomagolásba. Javaslatok az általános foglalkozási higiéniára vonatkozóan Tilos az étkezés, ivás azokon a helyeken, ahol az anyag tárolása történik. Az étkezésre kijelölt területre történő belépés előtt le kell venni a szennyezett ruhát és kezet, arcot kell mosni. 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Tárolja a helyi előírásoknak megfelelően! Tárolja az eredeti csomagolásban, napsütéstől védve, száraz, hűvös helyen, 5-25 o C hőmérséklet között. 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Mosógél az 1.2 szakaszban meghatározottak szerint automata mosógépben való használatra. 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem Csak ipari felhasználás esetén 3. a 8 oldalból

4 8.1. Ellenőrzési paraméterek: Nem tartalmaz olyan összetevőt, amelyhez munkahelyi expozíciós határérték tartozik Az expozíció ellenőrzése: Légzésvédelem: Nem szükséges. Kézvédelem: A termékkel való érintkezés esetén speciális nitril vegyszerálló kesztyű használata ajánlott. Szemvédelem: Szorosan záródó védőszemüveget kell viselni. Bőrrvédelem: Vegyszerálló védőöltözetet kell viselni. A gyártó utasításait be kell tartani. Útmutató a személyi védőfelszereléshez: Védőfelszerelés csak ipari felhasználásnál vagy nagy kiszerelésnél (nem lakossági kiszerelés) szükséges. 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk Külső jellemzők Fizikai állapot: folyékony. Szín: kék színű. Szag: kellemes. ph-érték: 6,0-10,0. Olvadáspont/ fagyáspont: nem áll rendelkezésre adat. Kezdeti forráspont és forrástartomány: körülbelül 95 0 C. Lobbanáspont: nem áll rendelkezésre adat. Párolgási sebesség: nem áll rendelkezésre adat. Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot): nem áll rendelkezésre adat. Égési idő: nem áll rendelkezésre adat. Égési arány: nem áll rendelkezésre adat. Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok: nem áll rendelkezésre adat. Gőznyomás: nem áll rendelkezésre adat. Gőzsűrűség: nem áll rendelkezésre adat. Sűrűség: nem áll rendelkezésre adat. Relatív sűrűség: 1,01-1,03 g/cm3, 20 O C hőmérsékleten Oldékonyság: vízben teljes. Megoszlási hányados: n-oktanol/víz: nem áll rendelkezésre adat. Öngyulladási hőmérséklet: nem áll rendelkezésre adat. Bomlási hőmérséklet: nem áll rendelkezésre adat. Viszkozitás: nem áll rendelkezésre adat. Robbanásveszélyes tulajdonságok: nem áll rendelkezésre adat. Oxidáló tulajdonságok: nem áll rendelkezésre adat. 9.2 Egyéb információk: nem áll rendelkezésre adat. 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség Reakciókészség: Rendeltetésszerű használat esetén nincs Kémiai stabilitás: A javasolt feltételek mellett stabil A veszélyes reakciók lehetősége: Lásd a fejezetet: Reakciókészség Kerülendő körülmények: 4. a 8 oldalból

5 Előírás szerinti használat esetén nem bomlik Nem összeférhető anyagok: Előírás szerinti használat esetén nem áll fenn veszély Veszélyes bomlástermékek: Előírás szerinti használat esetén nem bomlik. 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információk A készítmény vonatkozásában nincsenek toxikológiai információk. Toxikológiai információk a készítményben levő vegyületek vonatkozásában: Nátrium alkil-benzolszulfonát: Akut orális toxicitás: LD50-érték (patkány vonatkozásában) mg/ttkg. Irritáció: Bőrre zsírtalanító hatása van, tartós érintkezés irritációt okozhat. Irritáló hatása van a száj, a torok, a nyelőcső és az emésztőrendszer nyálkahártyájára Maró hatás: nem áll rendelkezésre adat. Szenzibilizáció: nem áll rendelkezésre adat. Ismételt dózisú toxicitás: nem áll rendelkezésre adat. Rákkeltőhatás: nem áll rendelkezésre adat. Mutagenitás: nem áll rendelkezésre adat. Reprodukciót károsító tulajdonság: nem áll rendelkezésre adat. Kókuszzsírsav-dietanol-amin: Akut orális toxicitás: LD50-érték (patkány vonatkozásában) 2000 mg/ttkg. Irritáció: Bőrre zsírtalanító hatása van, tartós érintkezés irritációt okozhat. Irritáló hatása van a száj, a torok, a nyelőcső és az emésztőrendszer nyálkahártyájára. Maró hatás: nem áll rendelkezésre adat. Szenzibilizáció: nem áll rendelkezésre adat. Ismételt dózisú toxicitás: nem áll rendelkezésre adat. Rákkeltőhatás: nem áll rendelkezésre adat. Mutagenitás: nem áll rendelkezésre adat. Reprodukciót károsító tulajdonság: nem áll rendelkezésre adat. Etoxilált (C12-C14) alkohol-szulfátok nátrium sója: Akut orális toxicitás: LD50-érték (patkány vonatkozásában) 2000 mg/ttkg. Irritáció: Bőrre zsírtalanító hatása van, tartós érintkezés irritációt okozhat. Irritáló hatása van a száj, a torok, a nyelőcső és az emésztőrendszer nyálkahártyájára. Maró hatás: nem áll rendelkezésre adat. Szenzibilizáció: nem áll rendelkezésre adat. Ismételt dózisú toxicitás: nem áll rendelkezésre adat. Rákkeltőhatás: nem áll rendelkezésre adat. Mutagenitás: nem mutagén. Reprodukciót károsító tulajdonság: nem áll rendelkezésre adat. 12. SZAKASZ: Ökológiai információk 12.1 Toxcitás Nem áll rendelkezésre adat Perzisztencia és lebonthatóság Adatok a készítményben levő felületaktív anyagok biológiai lebonthatóságáról: 5. a 8 oldalból

6 Nátrium alkil-benzolszulfonát: Biológiai lebonthatósága 83% a 82/243/EEC szerint Végső biológiai oxigén lebonthatósága 64,1% (zárt edényben végzett teszt, a 67/548/EGK, V.C.4-E melléklete szerint) Nem halmozódik fel a szervezetben (BCF<100) - irodalmi adatok A kókuszzsírsav-dietanol-amin: Biológiai lebonthatósága: > 70% (28 nap) - OECD 301 módszer szerint Etoxilált (C12-C14) alkohol-szulfátok nátrium sója: Biológiailag könnyen bomlik (OECD 301 A módszer szerint) ; > 70 % ; 28 nap Bioakkumulációs képesség Biológiailag nem akkumulálódik Talajban való mobilitás Nem áll rendelkezésre adat A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei Nem áll rendelkezésre adat. 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 13.1 Hulladékkezelési módszerek Termék megsemmisítése: Gyűjtse össze és adja át megsemmisítésre valamelyik ezzel foglalkozó cégnek vagy erre jogosult hulladékmegsemmisítőnek. Szennyezett csomagolóanyag megsemmisítése: Gyűjtse össze és adja át megsemmisítésre valamelyik ezzel foglalkozó cégnek vagy erre jogosult hulladékmegsemmisítőnek. Csak a maradéktalanul kiürült csomagolás kerülhet újrahasznosításra. 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk UN szám Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Szállítási veszélyességi osztály(ok) Csomagolási csoport Környezeti veszélyek A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 6. a 8 oldalból

7 14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás Nem alkalmazható. 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok: Vonatkozó jogszabályok: 67/548/EGK a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó irányelv 1999/45/EGK veszélyes keverékek osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó irányelv 1907/2006 EK rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) 453/2010/EK REACH rendelet II. mellékletét módosító EU rendelet 1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (GHS) 648/2004/EK rendelet a mosó és tisztítószerekről évi XCIII. Törvény a munkavédelemről és vonatkozó NM, MüM rendeletei évi XXV. törvény a kémia biztonságról 44/2000.(XII. 23.) EüM. rendelete a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, ill. tevékenységek részletes szabályairól. 25/2000.(IX.30.)EüM- SZCSM. rendelet. A munkahelyek kémiai biztonságáról. 98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 16/2001.(VII. 18.) KÖM rendelet a hulladékok jegyzékéről A készítmény nem veszélyesként van besorolva, a vegyi anyagok és készítmények érvényben levő besorolási osztályozás szerint. A csomagolását nem kell külön megjelölni. Ajánlatos betartani az alábbi biztonsági elveket. S 2 Gyerekek előtt elzárandó. Összetevők: 5-15% - anionos, felületaktív anyagok, < 5% nem ionos, felületaktív anyagok, segédanyagok, tartósítószerek (methylisothiazolinone, methylchloroisothiazolinone, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol), illatkompozíció (3 termékre sorrendben: BUTYLPHENYL METHYPROPIONAL, COUMARIN / LINALOOL / LINALOOL), színezék Kémiai biztonsági értékelés Kémiai biztonsági értékelést nem végeztek. 16. SZAKASZ: Egyéb információk Abban az esetben, ha a termék alkalmazási feltételei nincsenek a gyártó ellenőrzése alatt, a termék biztonságos alkalmazásáért a felhasználója a felelős. A jelen biztonsági adatlapot a termék összetevőinek gyártói által megadott jellemzések alapján, valamint a veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre vonatkozó jogszabályok alapján dolgozták ki. A biztonsági adatlapban alkalmazott rövidítések és betűszók magyarázata: CAS: Chemical Abstracts Service / Kémiai Nyilvántartó Szolgálat EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances / Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke DPD: a veszélyes készítményekről szóló 1999/45/EK irányelv; CLP : a 1272/2008/EK irányelv AISE: International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products / Nemzetközi Mosó- és Tisztítószer Szövetség RID: a 96/49/EK keretirányelvben meghatározott, többször módosított, a veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat 7. a 8 oldalból

8 ADR: a 94/55/EK keretirányelvben meghatározott, többször módosított, a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás ADNR: az Európai Gazdasági Bizottság Belső Szállítási Bizottsága 223. számú határozatának mellékletében foglalt, többször módosított, a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás IMDG: a veszélyes áruk tengeri szállítására vonatkozó, Veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzata ; IATA-DGR: Nemzetközi Légi Szállítmányozási Egyesülés - Veszélyes Anyagok Előírásai IUCLID: Egységes nemzetközi kémiai információs adatbázis; OECD: Gazdasági Együttm ködési és Fejlesztési Szervezet A biztonsági adatlapon rövidítéssel megadott mondatok teljes szövege: R22 Lenyelve ártalmas. R38 Bőrizgató hatású. R41 Súlyos szemkárosodást okozhat. Figyelmeztető jelölések: Xn Ártalmas termék Xi - Irritáló termék Módosítás oka: összetett adatlap termékenkénti bontása, adatfrissítés. 8. a 8 oldalból

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint Kovald Kft 1. SZAKASZ: Az /keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: 1.2. A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz

Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz 1.1. Termékazonosító Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz Azonosítási szám: D0311191

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Persil Expert Duo-Caps Freshness by Silan Color (világoskék kapszula+sötétkék kapszula) oldal 1 / 10 BA száma : 454266 Felülvizsgálat ideje: 13.01.2015 Nyomtatás

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Pur Balsam Camomile oldal 1 / 10 BA száma : 432257 Felülvizsgálat ideje: 02.03.2015 Nyomtatás ideje: 09.03.2015 1.1. Termékazonosító Pur Balsam Camomile 1. SZAKASZ:

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Persil Expert Duo-Caps (zöldszínű kapszula+sötétkékszínű kapszula) oldal 1 / 10 BA száma : 453558 Felülvizsgálat ideje: 18.11.2014 Nyomtatás ideje: 10.03.2015

Részletesebben

New Formula FLOREN TÜKÖR ÉS ABLAKTISZTÍTÓ BIZTONSÁGI ADATLAP. 1907/2006/EK rendelet előírása alapján

New Formula FLOREN TÜKÖR ÉS ABLAKTISZTÍTÓ BIZTONSÁGI ADATLAP. 1907/2006/EK rendelet előírása alapján New Formula FLOREN TÜKÖR ÉS ABLAKTISZTÍTÓ Felülvizsgált: 2014. január 31. Verzió: 2.0 BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet előírása alapján *1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: 15408 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása: Önmagával hegedő szalag

Részletesebben

Pronto Extra Care fapadló tisztító mandulaolajjal Verzió 1.0 Készítés dátuma 11.05.2015 Felülvizsgálat dátuma: - Specifikáció Szám: 350000022777

Pronto Extra Care fapadló tisztító mandulaolajjal Verzió 1.0 Készítés dátuma 11.05.2015 Felülvizsgálat dátuma: - Specifikáció Szám: 350000022777 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

Részletesebben

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1. At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.0 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1272/2008/EK rendelet szerint 1.SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1272/2008/EK rendelet szerint 1.SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1272/2008/EK rendelet szerint 1.SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: A termék kereskedelmi neve: Szinonímák: --

Részletesebben

1907/2006/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1907/2006/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Dosia + Vanish prémium mosópor színes ruhákhoz 1.1. Termékazonosító Dosia + Vanish prémium mosópor színes ruhákhoz Azonosítási szám: D8084146

Részletesebben

Bradolin alkoholos felületfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

Bradolin alkoholos felületfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével Felülvizsgálat dátuma: 2012.05.15. 1. oldal, összesen: 14 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével DOMESTOS ATTAX CITRUS öntapadós WC tisztító csík

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2013. július 15. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2013. július 15. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Fertőtlenítő

Részletesebben

Glade by Brise Magnolia & Vanilla légfrissítő aeroszol Verzió 1.0 Készítés dátuma 08.03.2015 Felülvizsgálat dátuma: Specifikáció Szám: 350000013134

Glade by Brise Magnolia & Vanilla légfrissítő aeroszol Verzió 1.0 Készítés dátuma 08.03.2015 Felülvizsgálat dátuma: Specifikáció Szám: 350000013134 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) Európa SEKUSEPT AKTIV Változat 5.1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) - Európa SEKUSEPT EXTRA N Változat 1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével Felülvizsgálat dátuma: 2012.09.27. 1. oldal, összesen: 14 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével CIF LEMON SÚROLÓKRÉM 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK

Részletesebben

Ultra mosogatópor. Florin Zrt. Kiadás/felülvizsgálat: 2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1272/2008/ EK rendelet szerint

Ultra mosogatópor. Florin Zrt. Kiadás/felülvizsgálat: 2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1272/2008/ EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1272/2008/ EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi megnevezés: Ultra mosogatópor

Részletesebben

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Glade by Brise Levendula légfrissítő aeroszol Verzió 1.0 Készítés dátuma 03.04.2015 Felülvizsgálat dátuma: Specifikáció Szám: 350000007788

Glade by Brise Levendula légfrissítő aeroszol Verzió 1.0 Készítés dátuma 03.04.2015 Felülvizsgálat dátuma: Specifikáció Szám: 350000007788 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

Részletesebben

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével Magyarország 1.1 Termékazonosító Terméknév Termék leírás Egyéb azonosítási lehetőségek BIZTONSÁGI ADATLAP Termék típus 1. SZAKASZ

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Kiadás/ felülvizsgálat: 2014.09.29. változat: 2

Kiadás/ felülvizsgálat: 2014.09.29. változat: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1907/2006 EK rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: A keverék kereskedelmi neve: Krém Szinonímák: -- 1.2.

Részletesebben

Kiadás/ felülvizsgálat: 2014.07.25. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1907//2006 EK rendelet szerint

Kiadás/ felülvizsgálat: 2014.07.25. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1907//2006 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1907//2006 EK rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: A termék kereskedelmi neve: Ultra Extra erős vízkőoldó

Részletesebben

V. felülvizsgálat: 2013.02.10. Harpic Max WC illatosító és tisztító Tenger illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

V. felülvizsgálat: 2013.02.10. Harpic Max WC illatosító és tisztító Tenger illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Harpic Max WC illatosító és tisztító 1.1. Termékazonosító Harpic Max WC illatosító és tisztító Azonosítási szám: D0243872 / 0244089 1.2.

Részletesebben

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0366974 / 8044120 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben