Biztonsági Adatlap Denka CSA#20 hu 2013 v2

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztonsági Adatlap Denka CSA#20 hu 2013 v2"

Átírás

1 Termék biztonsági adatlap Készült a REACH EC 1907/2006 rendelet II melléklete alapján, valamint az EC 1272/2008 és az EC 453/2010 rendeleteknek megfelelően 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. TERMÉK MEGNEVEZÉSE Összetétel : Kálcium-oxidból, kálcium-szulfátból és kálciumaluminát-szulfátból készült klinker. REACH Regisztrációs szám: Exempted according to Az V.7. rendelkezés értelmében nem regisztrációköteles Kereskedelmi megnevezés: DENKA CSA#20 Kémiai megnevezés: kálciumszulfoaluminát 1.2 AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY AZONOSÍTOTT FELHASZNÁLÁSI MÓDJAI, ILLETVE A NEM JAVALLOTT FELHASZNÁLÁSOK. 1.3 A GYÁRTÓ / FORGALMAZÓ CÉG ADATAI Gyorsan kötő hidraulikus kötőanyag cement alapú anyagokhoz. Más anyagokhoz nem javasolt. Meselia Hungária Kft. Táncsics M. u. 20. H 2013 Pomáz Tel Fax: meselia.com 1. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁS SÜRGŐSSÉGI NTÉZKEDÉSEK ÁTTEKINTÉSE Az anyag az EU 1272/2008[CLP/GHS] sz. rendelkezése alapján: Bőr irritáció 2, H315 Bőrszenzibilizáció 1, H317 Szemsérülés 1, H318 STOT SE 3, H335 VESZÉLYT JELZŐ PIKTOGRAMOK: FIGYELMEZTETŐ SZAVAK: FIGYELMEZETŐ MONDATOK: Veszély H315: Irritálhatja a bőrt H317: Allergiás bőrreakciót okozhat H318: Súlyos szemkárosodást okozhat H335: Légúti irritációt okozhat ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATOK: P261: Kerülje a por és permet belélegzését P264: Munkavégzés után alaposan mosson kezet P271: Kizárólag szabadban ill. jól szellőző helyen használható P272: Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező P302+P352: HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. P304+P340: BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni P305+P351+P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Szemet bő vízzel több percig óvatosan kimosni, kontaktlencsét (ha van) eltávolítani, öblítést folytatni. P312: P-312 Roszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz 1/6 oldal

2 P321: Speciális eljárás (további utasítások ezen az adatlapon találhatóak) P332+P313: Bőrirritáció vagy bőrkiütés esetén forduljon orvoshoz. P337+P313: Ha a szem irritáció nem múlik el forduljon orvoshoz P : A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat elott ki kell mosni P403+P233: Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó P501: A tartalom/csomagolás deponálása a helyi/régiós/országos/uniós előrásoknak megfelelően CÍMKÉZÉS AZ EU 67/548 DIREKTÍVÁJÁNAK MEGFELELŐEN R (KOCKÁZATRA UTALÓ) MONDATOK: S (BIZTONSÁGOS HASZNÁLATRA UTALÓ) MONDATOK EGÉSZSÉGET VESZÉLYEZTETŐ HATÁS KÖRNYEZETI ÁRTALMAK PSZICHOKÉMIAI HATÁS Xi irritáló R37: Irritálja a légzőszerveket R38 Bőrizgató hatású R66: Ismételt expozíció a bõr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja R43: Bőrre kerülve bőrallergiás reakciót okozhat S2: gyermekektől távol tartandó S24: Kerülni kell a bőrrel történő érintkezést S25: Kerülni kell a szembejutást S26: Szembe kerülés esetén a szemet bő vízzel alaposan ki kel mosni és orvoshoz kell fordulni S37: Használjon megfelelő védőkesztyűt S39: Használjon szem/arc védőt Az egészségre esetlegesen veszélyt jelentő hatás kialakulása nagymértékben függ a kitettség időtartamától és mértékétől. A veszély minimálisra csökkentésének érdekében a kitettség mértékének folyamatos kontrollálása, valamint a 8. pontban leírt egyéni védőeszközök megfelelő alkalmazása szükséges. Nem minősül veszélyes anyagnak, de az alkáli hatás miatt okozhat környezeti ártalmakat. Vízzel történő reakcióba lépés esetén hő képződik. Az oldat erősen alkáli hatású. 3. ÖSSZETÉTEL/AZ ÖSSZETEVŐKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK TERMÉK/ÖSSZETEVŐK Összetétel : Kálcium-oxidból, kálcium-szulfátból és kálciumaluminát-szulfátból készült klinker. A cement klinker a REACH rendelet 2(7)(b) cikke és az V. melléklete alapján nem regisztrációköteles. Kémiai megnevezés CAS szám % arány DSD besorolás DLP besorolás Kálcium oxid Xi irritáló. R37; R38; R41 Bőr irritáció Kat. 2: H315 Szemre vesz. 1: H318 STOT SE3: H335 Kálcium szulfát N/A N/A Kálcium aluminát szulfát R43; R66 Bőrszenzibilizáció 1: H317 EUH ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK SZEM Kontaktlencsét (ha van) távolítsa el, szemet azonnal bő vízzel alaposan mossa ki legalább 15 percig, amennyiben a tünetek továbbra is fennállnak forduljon orvoshoz. 2/6 oldal

3 BŐRREL TÖRTÉNŐ ÉRINTKEZÉS BELÉGZÉS LENYELÉS Az anyag bőrre kerülése esetén azonnal távolítson el minden szennyezett ruhadarabot (lábbelit is), folyó vízzel öblítse le a bőrét és a haját (szappannal ha van). Bőrirritáció esetén forduljon orvoshoz. A szennyezett területet mossa fel vízzel. Távolítsa el a szennyezett ruhadarabokat és újbóli használat előtt mossa ki őket. Bőrirritáció vagy gyulladás esetén forduljon orvoshoz. Por belélegzése setén az érintett személyt vigye friss levegőre. Légzési problémák esetén adjon oxigént és forduljon orvoshoz. Orrfújás javasolt, a légutakat szabaddá kell tenni. A szájat bő vizzel alaposan ki kell öblíteni de a vizet nem szabad lenyelni. A szájat azonnal bő vízzel alaposan öblítse ki. Igyon egy pohár tiszta vizet. Elsősegélynyújtás nem feltételnül szükséges, amenyiben a későbbiekben bármilyen kellemetlen tünetet tapasztal forduljon orvoshoz. 4.2 LEGFONTOSABB TÜNETEK ÉS HATÁSOK (AKUT ÉS KRÓNIKUS) CSA#20 hosszantartó kitettség esetén bőrirritációt valamint a bőr kiszáradását és repedezését okozhatja, valamint komoly szemsérülést is amennyiben a szemet nem kezelik időben. A por belégzése irritáhatja a légzőszerveket, nagy mennyisű por belégzése légzőszervi betegségek kialakulásához vezethet. Bőrrel történő ismételt érintkezések bizonyos személyeknél allergiás reakciókat válthatnak ki. 5. A SZÜKSÉGES AZONNALI ORVOSI ELLÁTÁS ÉS KÜLÖNLEGES ELLÁTÁS JELZÉSE Az anyaggal történő érintkezést követően az esetlegesen fellépő tünetek kezelése javasolt. 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK TŰZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLY MEGFELELŐ OLTÓANYAG NEM MEGFELELŐ OLTÓANYAG AZ ANYAG VAGY KEVERÉK TULAJDONSÁGAIBÓL EREDŐ SPECIÁLIS KOCKÁZATI TÉNYEZŐK TŰZOLTÁSHOZ SZUKSÉGES EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉS VESZÉLYES BOMLÁSTERMÉKEK TŰZOLTÁS A termék nem éghető és nem képez robbanásveszélyes port. A termék nem gyúlékony, a környezet oltására száraz por, hab vagy CO2 használható Ne használjon vizet! A termék összetevőinél fogva nem éghető és nem gyúlékony, gátolja a tűz terjedését viszont vízzel reakcióba lépve hő keletkezik ami veszélyt jelenthet a gyúlékony anyagokra. Kerülje a víz használatát és a termék nedvesítését. Tűzoltók számára megfelelő légzőkészülék és teljes testet védő ruházat szükséges Tűz hatására mérgező gázok gépződhetnek (kén-oxidok, fém-oxidok). Mérgező kipárolgás lehetséges. Használjon légzőkészüléket és tűzálló kesztyűt.????????????????? A tűzoltási eljárás terjedjen ki az esetleges környezeti tűzre is. Használat után a felszerelést alaposan fertőtleníteni kell. 6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL EGYÉNI ÓVINTÉZKEDÉSEK INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KIÖMLÉS ÉS SZIVÁRGÁS ESETÉN Viseljen a 8. pontban leírt megfelelő személyi védőfelszerelést. Akadályozza meg a termék környezetbe jutását. Gyűjtse megfelelő tárolóeszközbe és kerülje a porképződést. 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS TÁROLÁS KEZELÉS/TÁROLÁS Száraz, fedett helyen tárolja. Használjon szellőztetőberendezést. Kerülje a porképződést és az anyag környezeti felhalmozódását. Viseljen a 8. pontban leírt megfelelő személyi védőfelszerelést. 3/6 oldal

4 8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM EU FOGLALKOZÁSI EXPOZÍCIÓS HATÁRÉRTÉK (OLVS) ÖSSZETEVŐ FOGLALKOZÁSI EXPOZÍCIÓS ELLENŐRZÉS FELSZERELÉSRE VONATKOZÓ SZEM VÉDELMÉRE VONATKOZÓ KÉZ VÉDELMÉRE VONATKOZÓ RUHÁZATRA VONATKOZÓ LÉGZŐSZERVEK VÉDELME Kálciumszulfoaluminát: TWA 10 mg/m3 (US) teljes pormennyiség, 3 mg/m3 belélegezhető por A szálló por mennyiségének minimalizálása érdekében szellőztessen ki alaposan vagy használjon szellőztetőberendezést. Biztosítson szemöblítő berendezést és zuhanyozási lehetőséget a dolgozók részére. Viseljen zárt, a szemet oldalról is védő szemüveget vagy arcvédő maszkot. Viseljen védőkesztyűt (gumikesztyű, NBR kesztyű). A kesztyű védőképességének szavatossági idejéről kérjen információt a gyártótól/forgalmazótól. Huzamosabb ideig történő munkavégzéshez használjon megfelelő védőruházatot (kötény, kabátot, magasszárú zárt lábbelit. Rövid ideig tartó és/vagy alacsony porkoncentráció esetén használjon filterrel ellátott porvédő maszkot, magas porkoncentrációban hosszabb ideig történő munkavégzés esetén viseljen zárt légzőkészüléket. 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK FIZIKAI FORMA SZÍN SZAG ph-érték FORRÁSPONT OLVADÉS / FAGYÁSPONT VÍZBEN OLDHATÓSÁG VISZKOZITÁS FAJSÚLY PÁROLGÁSI TÉNYEZŐ GŐZNYOMÁS ALSÓ ROBBANÁSI HATÁRÉRTÉK (%) FELSŐ ROBBANÁSI HATÁRÉRTÉK (%) ÖNGYULLADÁS GYULLADÁSI HŐMÉRSÉKLET ROBBANÁSVESZÉLYESSÉGI BESOROLÁS Por Szürkésfehér szagtalan Vízben oldva alkáli, a ph érték lesz Részben oldódik vízben. Nedvesség hatására több mint egy óra elteltével oldódik. kb. 400 kg/m3 Nem gyúlékony Nem éghető 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG STABILITÁS NEM ÖSSZEFÉRHETŐ ANYAGOK ÉS KERÜLENDŐ KÖRÜLMÉNYEK VESZÉLYES BOMLÁSTERMÉKEK Normál körülmények között stabil. Használat közben tartsa szárazon. Erősen savas Erős savakkal mérges gázokat képez (pl. kén-oxid) 11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK A termék toxikológiai szempontból történő vizsgálatára nem került még sor de az összetevők ismert egészségre káros hatásai miatt bőr- és szem irritáló anyagként került besorolásra. AKUT TOXICITÁS KORRÓZIÓ/IRRITÁCIÓ Egyik komponens sem minősül egészségre ártalmasnak. Bőrrel történő érintkezéssel nem fejt ki hatást a szervezetre. Irrítálja a szemet és a bőrt. A por irritálja a légzőszerveket. Az egyik összetevője feltételezhetően erősen lúgos oldatot képez vízzel. Hosszan tartó és/vagy ismétlődő érintkezés bőrirritációt okozhat, mely akár a bőr gyulladásához is vezethet. 4/6 oldal

5 SZENZIBILIZÁCIÓ ISMÉTELT TOXICITÁS/ MUTAGENITÁS/ KARCINOGÉN HATÁS/ REPRODUKTÍV TOXICITÁS Egyik összetevőnek sem ismert ilyen tulajdonsága. rendelkezésre álló adat 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK Kifejezetten erre a termékre vonatkozó ökológiai vizsgálatok még nem készültek, de az összetevők környezetre gyakorolt ismert hatásai alapján feltételezhetően nem jelent veszélyt a vízi élővilág számára. MOBILITÁS PERZISZTENCIA ÉS LEBOMLÁSI KÉPESSÉG BIOAKKUMULÁCIÓ TOXICITÁS A termék részben oldódik vízben, alacsony a gőznyomása. Szervetlen anyag Szervetlen anyag Feltételezhetően nincs káros hatása a vízi élővilágra, de a ph-értékre gyakorolt negatív hatása (erősen lúgos) miatt káros lehet. 13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK HULLADÉKKEZELÉSI MÓDSZEREK KIÜRÍTETT CSOMAGOLÁS FIGYELMEZETÉSEK EU HULLADÉKKEZELÉSI KÓD A termék elhelyezhető a kijelölt hulladékgyűjtő telepeken. Környezeti hatásai részben csökkenthetők hígított savval. A hulladék kezelése és elszállítása a tagállamokra vonatkozó aktuális szabályzásnak ill. a helyi hatósági előírásoknak megfelelően történjen. A kémiai maradványok általában speciális hulladéknak számítanak így ezek kezelését az EU tagországokban a vonatkozó előírások és direktívák figyelembevételével kell végezni. Javasoljuk a kapcsolatfelvételt a helyi hatósággal vagy az hulladékfeldolgozó szakemberével. Az általános hulladék kezeléssel kapcsolatban az 75/442/EGK keretirányelv rendelkezik, a veszélyes hulladékról pedig 91/689/EGK irányelv A csomagolásban esetlegesen anyagmaradványokat tartalmazhat ezért a kezelését ennek megfelelően kell végezni Több összetevőből álló környezetre káros hulladék, továbbá , és SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK (Lsd. 9. pont) IATA BESOROLÁS IMDG BESOROLÁS ADR/RID besorolva besorolva besorolva 15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK 15.1 AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ BIZTONSÁG, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁS/SPECIÁLIS JOGI SZABÁLYOZÁS Európai/nemzetközi szabályozás EU irányelveknek megfelelő európai jelölés VESZÉLY SZIMBÓLUM: Az összetevők nem tartoznak a REACH rendszeren belül szabályozott anyagok közé. Xi - irritáló EU szabályozás: A veszélyes anyagokra vonatkozó 67/548/EGK irányelv,a csomagolásáról és címkézéséről szóló 99/45/EGK irányelv, a REACH 1907/2006 szabályozás, a vegyi anyagoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló (98/24/EGK) irányelv valamint az SI 1992/ Brit szabályozás: Az egészségre veszélyes anyagok ellenőrzéséről szóló COSHH 2002 szabályozás COSHH Essentials A munkahelyi egészségügyi és biztonsági szabályozás 1999 rendelkezése 5/6 oldal

6 15.2 KÉMIAI BIZTONSÁGI ÉRTÉKELÉS Az összetevők gyártói nem adtak ki biztonsági értékelést 16. EGYÉB INFORMÁCIÓK KORÁBBI ADATLAP KIADÁSÁNAK DÁTUMA: DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK DÁTUMA: SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK ÜGYÉBEN KONTAKTSZEMÉLY: Dr. Denis Bézard Tel.: A közölt adatok tájékoztató jellegűek. Az érvényben levő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége. A bizonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások - melyeket a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak és szakszerűnek tartunk - hozzáértő szakemberek jóhiszemű munkájából származnak, de ezek mindössze a termék kezeiéséhez adott útmutatóként szolgálhatnak. A biztonsági adatlapnak nem célja a teljesség, a termék felhasználása és kezelése során bizonyos körülmények között további, itt nem említett megfontolások is szükségessé válhatnak. Mindezekre tekintettel a biztonsági adatlap készítője, illetve az adatlapot kiállító cég semmilyen közvetlen vagy közvetett felelősséget vagy garanciát nem vállal a termék minőségéért és nem ad biztosítékot arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A biztonsági adatlap készítője, illetve az adatlapot kiállító cég nem vonható felelösségre az itt leírtakért és semmilyen káresemény, veszteség, sérülés, baleset, illetve ezekhez hasonló vagy ezekhez kapcsolódó más esemény bekövetkezéséért, amely összefüggésbe hozható az itt megadott információ felhasználásával. 6/6 oldal

Mortein Ultra - Légy- és szúnyogirtó aeroszol

Mortein Ultra - Légy- és szúnyogirtó aeroszol 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0066729 / 0062578 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU és az 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján, valamint az 1272/2008/EK rendelet szerint UNISIL SL - 11K

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU és az 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján, valamint az 1272/2008/EK rendelet szerint UNISIL SL - 11K 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi név: Az azonosítás egyéb eszközei: UNISIL SL-11K Vegyi anyag neve: (IUPAC név) - Szinoníma: - INDEX

Részletesebben

I. verzió: 2012.11.19. Air Wick Illatgyertya Fekete Szeder es Füge illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

I. verzió: 2012.11.19. Air Wick Illatgyertya Fekete Szeder es Füge illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Air Wick Illatgyertya Fekete Szeder és Füge illat 1.1. Termékazonosító Air Wick Illatgyertya Fekete Szeder és Füge illat Azonosítási szám:

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0394864 / 372428 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

I. felülvizsgálat: 2013.03.12. AirWick Aeroszol 100% természetes hajtógázzal Fehér Virágok illat

I. felülvizsgálat: 2013.03.12. AirWick Aeroszol 100% természetes hajtógázzal Fehér Virágok illat 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása AirWick Aeroszol 100% természetes hajtógázzal 1.1. Termékazonosító AirWick Aeroszol 100% természetes hajtógázzal Azonosítási szám: D0309145

Részletesebben

2.1. A környezetre és az emberi egészségre gyakorolt egyéb veszélyek: B komponens: súlyosbíthatja a meglévő bőr-, szem- és tüdőbetegségeket.

2.1. A környezetre és az emberi egészségre gyakorolt egyéb veszélyek: B komponens: súlyosbíthatja a meglévő bőr-, szem- és tüdőbetegségeket. B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: Termék kód: 62020 REACH regisztrációs szám: OKBI/1138/99. 1.1. Felhasználás (ipari, foglakozásszerű, magán): Az anyag/készítmény

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2009. 03. 26. Felülvizsgálat időpontja: -

Elkészítés időpontja: 2009. 03. 26. Felülvizsgálat időpontja: - B I Z T O S Á G I A D A T L A P 1. AZ A YAG/KÉSZÍTMÉ Y ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZO OSÍTÁSA OPALESCE CE 35% PF REGULAR 1.1. Felhasználás (ipari, foglakozásszerű, magán): foglalkozásszerű Az anyag/készítmény

Részletesebben

Biztonsági adatlap MYCOSTAR

Biztonsági adatlap MYCOSTAR 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Felhasználás:

Részletesebben

1. SZAKASZ AZ ANYAG ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1.1. Termék azonosító Anyagnév: Etilalkohol denaturált Márkanév: Denaturált szesz EK szám: 200-578-6 CAS szám:64-17-5 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Irrittív (Xi), Környezeti veszély (N)

Irrittív (Xi), Környezeti veszély (N) 1/7. oldal RAID hangyaírtó csalétek (abamectin) 1. A készítmény neve: 1.1. Kereskedelmi név: Raid hangyaírtó csalétek (abamectin) Azonosítási szám: 661212/001 1.2. A készítmény felhasználása: insekticid

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Azonosítási szám: D0181772. Via Riviera Matteotti,12 I-30034 Mira (Venice), Italy Tel: +39 041 5629 223 Fax: +39 041 424 012

Azonosítási szám: D0181772. Via Riviera Matteotti,12 I-30034 Mira (Venice), Italy Tel: +39 041 5629 223 Fax: +39 041 424 012 1. A készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása Finish Shine+Dry gépi öblítőszer A készítmény azonosítása: A készítmény felhasználása: Termék leírása: A vállalkozás azonosítása: Gyártó cég neve,

Részletesebben

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A10788A 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 / 14 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék kereskedelmi elnevezése: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

MELISEPTOL. Címe: Carl Braun Str. 1 D-34212 Melsungen Németország Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat + 36 80 201-199

MELISEPTOL. Címe: Carl Braun Str. 1 D-34212 Melsungen Németország Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat + 36 80 201-199 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító MELISEPTOL Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított Gyors fertőtlenítőszer kis felületekhez felhasználása ill. ellenjavalt felhasználása

Részletesebben

OXOL-50 SZILINOLAJ. Felváltott változat kelte:2009.január 6. Felülvizsgálat időpontja: 2013. január 11. Verzió: 3.0

OXOL-50 SZILINOLAJ. Felváltott változat kelte:2009.január 6. Felülvizsgálat időpontja: 2013. január 11. Verzió: 3.0 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: OXOL-50 SZILIKONOLAJ REACH regisztrációs szám: - előregisztrált, várható regisztrálási idő: ld.3.pont 1.1. Felhasználás:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 / 14 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék kereskedelmi elnevezése: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

Biztonsági adatlap A 1907/2006/EK (REACH) rendelet II. melléklete és a többszörösen módosított EüM 44/2000. (XII.27.) rendeletnek megfelelően

Biztonsági adatlap A 1907/2006/EK (REACH) rendelet II. melléklete és a többszörösen módosított EüM 44/2000. (XII.27.) rendeletnek megfelelően Biztonsági adatlap A 1907/2006/EK (REACH) rendelet II. melléklete és a többszörösen módosított EüM 44/2000. (XII.27.) rendeletnek megfelelően Multi 2002 zsírspray PROFESSIONAL Cikkszám:819 Biztonsági adatlap

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Barclay Gallup Hi-Aktív / 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II.

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. 1. oldal, összesen: 19 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. mellékletével Domestos Turbo Fresh WC rúd Pine Fresh 1. SZAKASZ:

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) Európa SEKUSEPT AKTIV Változat 5.1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Biztonsági Adatlap. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. 1. Készítmény neve: 2.

Biztonsági Adatlap. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. 1. Készítmény neve: 2. 1. Készítmény neve: Kereskedelmi név: - Azonosítási szám: D0065873 A készítmény felhasználása: Speciális hatékonyságú, légy- és szúnyogirtó aeroszol rovarkövető technológiával Társaság/vállalat azonosítása:

Részletesebben

Biztonsági Adatlap. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. Mortein - Légy- és szúnyogirtó aeroszol. 1. Készítmény neve: 2.

Biztonsági Adatlap. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. Mortein - Légy- és szúnyogirtó aeroszol. 1. Készítmény neve: 2. 1. Készítmény neve: Kereskedelmi név: - Azonosítási szám: D0065873 A készítmény felhasználása: Speciális hatékonyságú, légy- és szúnyogirtó aeroszol rovarkövető technológiával Társaság/vállalat azonosítása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék beazonosítása: Terméknév: PARAMO OT-HP3 Kémiai megnevezés: keverék 1.2 Felhasználás: Speciális hidraulikaolaj. 1.3 Gyártó cég neve:

Részletesebben

A veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C10-C13, aromás, < 1 % naftalin Hatóanyag tartalom: Propaquizafop (CAS: 111479-05-1) 7-12 %

A veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C10-C13, aromás, < 1 % naftalin Hatóanyag tartalom: Propaquizafop (CAS: 111479-05-1) 7-12 % BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: AG-P6-100 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A9584C 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU és az 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján, valamint az 1272/2008/EK rendelet szerint UNISIL SE-5094

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU és az 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján, valamint az 1272/2008/EK rendelet szerint UNISIL SE-5094 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi név: Az azonosítás egyéb eszközei: Vegyi anyag neve: (IUPAC név) - INDEX szám: (a CLP rendelet VI. MELLÉKLETE

Részletesebben