KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. SZOLNOK - BAJA - BUDAPEST

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. SZOLNOK - BAJA - BUDAPEST"

Átírás

1 KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. SZOLNOK - BAJA - BUDAPEST Nagykörű Község Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terv (Local Agenda 21.) felülvizsgálata november Készítette: Nagykörű Község Önkormányzatának megbízásából a Keviterv Akva Mérnöki Vállalkozási Kft. Kft. Cím: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.; Pf.: 99; Tel. 56/ ; Fax: 56/ ;

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető A környezeti elemek állapota a vizsgált időszakban ( ) Levegő, zajkibocsátás Vizek állapota Természetvédelem, zöldfelületek Település és épített környezet állapota a vizsgált időszakban ( ) Infrastruktúra Szennyvizek kezelése és elvezetése Ivóvízellátás Hulladékkezelés Épített környezet Gazdasági-társadalmi, szociális helyzet bemutatása a vizsgált időszakban ( ) Fenntarthatósági tervek és célok az elkövetkezendő időszakban A települési környezet tisztaság Épített környezet Gazdaság és turizmus Energiagazdálkodás Zöldterület-gazdálkodás, természeti és épített környezet Helyi közlekedésszervezés Feladatok az elkövetkezendő időszakban Környezeti szempontú feladatok a jövőben Társadalmi szempontú feladatok a jövőben Gazdasági szempontú feladatok a jövőben Prioritások A vizsgált időszakban történt beruházások a településen ( ) KEVITERV AKVA KFT. 3

3 1. Bevezető Nagykörű Község Önkormányzata 2011-ben készítette el a település Környezeti Fenntarthatósági Tervét (Local Agenda 21.). Az önkormányzat feladatai közé tartozik a lakosság egészséges környezethez való jogának, a létfeltételeknek biztosítása. Ez a program a természet a társadalom a gazdaság komplex rendszerét foglalja magába. Célja az önkormányzat aktív és cselekvő közreműködésével, a lakosság tevőleges támogatásával olyan stratégia kidolgozása és megvalósítása, amely a fenntartható fejlődés elvére épül. Sikeres stratégiát az erősségekre és a lehetőségekre alapozva lehet kidolgozni és megvalósítani évben, egyeztetések vélemények alapján készítette el a Keviterv Akva Mérnöki Vállalkozási Kft. az Önkormányzat megbízása alapján Local Agenda 21 tervdokumentációt. Az elkészített települési fenntarthatósági tervet legalább kétévente szükséges felülvizsgálni, annak érdekében, hogy a tervben megfogalmazott pontok, intézkedési tervek, feladatok továbbra is biztosítják-e a település jövőjét, élhetőségét. A fenntartható fejlődés a természeti erőforrások használatának és megőrzésének egyidejű megvalósítására épül. Az ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottsága szerint a fenntartható fejlődés egy olyan fejlődés, amely a jelen generációk igényeit és törekvéseit úgy elégíti ki, hogy az a jövő generációk hasonló tevékenységét nem veszélyezteti. Az EU környezetpolitikája Közreműködés az Európai Unió környezetpolitikájának fejlesztésében és végrehajtásában A Program tervezésének és megvalósításának szerves részét képezik az EU tagságból adódó kötelezettségek: érvényesíteni kell a közösségi környezetpolitikát a vonatkozó szabályozások átvételével, a hazai jogrendszerbe való illesztésével és végrehajtásával, a hazai sajátosságok, nemzeti érdekek szem előtt tartásával részt kell venni az új közösségi programok, jogi eszközök kidolgozásában, továbbá tevékenyen részt kell vállalni a nemzetközi környezetügyi együttműködés keretében az EU szerepének, álláspontjának alakításában. A közösségi környezetpolitika keretét jelenleg a 2012-ig szóló hatodik környezetvédelmi Akcióprogram adja, amely fokozatosan kiegészült előre meghatározott témakörökben tematikus programokkal, illetve esetenként szabályozási eszközökkel is. Az Akcióprogramhoz kapcsolódva számos közösségi terv (pl. Európai Éghajlatváltozási Program, EU Biológiai Sokféleség Akcióterve, Környezettechnológiai Cselekvési Terv) tartalmaz további fontos javaslatokat és konkrét feladatokat. A harmadik Nemzeti Környezetvédelmi Program kidolgozása a hatályos közösségi programok és környezetvédelmi szabályozás figyelembevételével történt, átfogó intézkedései és tematikus akcióprogramjai tartalmazzák az azokból adódó tagállami feladatokat. KEVITERV AKVA KFT. 3

4 Cselekvési irányok, alapvető feladatok: Az elkövetkező időszakban számos hazai szempontból is kiemelt jelentőségű átfogó közösségi stratégia, szabályozási eszköz terén várható előrelépés, amely egyrészt befolyásolja a hazai környezetpolitika alakulását, másrészt a Program időszakában végrehajtandó feladatokat eredményez. A környezetügy számára is kiemelkedő jelentősége volt annak, hogy a 2010 januárjában kezdődő másfél éves időszakban a spanyol belga magyar elnökség veszi át az Európai Közösség irányítását. A harmadik Nemzeti Környezetvédelmi Program keretében is Magyarország kiemelt érdeke volt az érintett tagállamokkal együttműködve egy magas színvonalú, tartalmas környezetvédelmi elnökségi program kialakítása, amely a későbbiekben is lehetőséget biztosít a környezetvédelmi szempontok még hatékonyabb és eredményesebb képviseletére. Mindezek figyelembevételével e téren a legfontosabb cselekvési irányok, alapvető feladatok a következők. 96/2009. (XII. 9.) OGY határozattal elfogadott közötti időszakra szóló (III.) Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP III.) fő környezeti célkitűzések az alábbiak: A település levegőterheltségének a csökkentése, a parlagfű elleni hatékony védelem szervezeti kereteinek fejlesztése. A környezeti zaj- és rezgésterhelés mértékének, az emberi egészséget károsító, veszélyeztető hatásának, egészségkárosító kockázatának csökkentése. A bel- és csapadékvízzel való gazdálkodás fejlesztése, a belvizek okozta károk megelőzésének elősegítése. Összefüggő, egységes zöldfelületi rendszer kialakítása, ökológiai és használati értékének növelése, fenntartása. A keletkező hulladékmennyiség csökkentése, a hasznosítási arány növelése, a szelektív hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése. Középületek, közintézmények energiatakarékos működtetése, energiahatékonyságának javítása a helyi megújuló energiaforrások felhasználásának növelése. Környezetkímélőbb települési közlekedési rendszerek kialakítása és fenntartása (gyalogos és kerékpáros közlekedés elősegítése, fejlesztése, a közösségi közlekedésformák fejlesztése). Környezeti nevelés, oktatás, szemléletformálás fejlesztése. A településrendezési terv és minden egyéb természeti környezetet érintő tervek környezet-szempontú összehangolása. A Víz Keretirányelvre vonatkozóan 2009-ben, kilenc évvel a keretirányelv hatálybalépése után, gazdálkodási terveket dolgoztak ki az egyes vízgyűjtő kerületekre, figyelembe véve az elvégzett elemzések és tanulmányok eredményeit. Ezek a tervek a közötti időszakra vonatkoznak ben, majd ezután hatévente felül fogják őket vizsgálni. A gazdálkodási terveket a következőket célozzák meg: KEVITERV AKVA KFT. 4

5 A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek kiegészíthetők a részvízgyűjtőkre, ágazatokra vagy víztípusra vonatkozó részletesebb programokkal vagy gazdálkodási tervekkel. A víztestek állapotának időszakos leromlása nem jelenti a keretirányelv megszegését, ha ez kivételes körülmények és előre nem látható baleset vagy vis maior következménye. A tagállamok ösztönzik az összes érdekelt fél bevonását a keretirányelv végrehajtásába, különösen a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekbe. A gazdálkodási tervek projektjeit nyilvánosan közzé kell tenni legalább 6 hónapon keresztül től a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a vízárazási politika a fogyasztókat a vízkészletek hatékony felhasználására ösztönözze, és hogy a különböző gazdasági ágazatok hozzájáruljanak a vízszolgáltatás költségeinek megtérüléséhez, beleértve a környezetvédelmi és forrás felhasználási költségekét. A tagállamoknak hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókhoz idomuló rendszert kell kidolgozniuk a keretirányelv megszegése esetére. A Fenntartható fejlődés A fenntartható fejlődés: az emberiség, az egyes emberek és társadalmak közvetlenül vagy a gazdaság révén szükségleteik kielégítése érdekében természetes környezetükből veszik el azokat a javakat, amelyeket a földi rendszer létezése óta felhalmozott. A fenntarthatóság biztosítása azt kívánja tőlünk, hogy a jelen és jövő generációk létfeltételeihez szükséges természeti és épített környezet minőségét, értékeit megőrizzük. Ettől a rendszertől az ember annyit és olyan körülmények között vehet el, hogy ne sértse saját létkielégítésének jövőbeli esélyeit. A fenntartható fejlődés célja mindezek értelmében az emberi társadalom fenntartása. Ebben a feladatban a környezet feltételként jelenik meg, amely azt jelenti, hogy addig a mértékig használhatjuk természetes környezetünk erőforrásait, amíg nem sértjük annak megújulási lehetőségét. A gazdaság a társadalom fenntartásának és ezen keresztül a környezet használatának eszköze. Ezt az eszközt bölcsen, a társadalom hasznára, a környezet sérelme nélkül kell használnunk. Nagykörű Község Önkormányzata elkészítette a Környezeti Fenntarthatósági Tervének felülvizsgálatát, azért hogy települési szinten hozzájáruljon a természeti és épített környezet védelméhez, a környezeti erőforrások fenntartásához, és hogy a 2011-ben kidolgozott helyi programokat felülvizsgálja, illetve az ezzel kapcsolatos újabb tennivalókat fogalmazzon meg, a helyi problémákra alapozva. Az eredeti dokumentációhoz hasonlóan, jelen tervdokumentációban megfogalmazásra kerülnek a távlati és stratégiai célkitűzések, melyeket a település vezetősége pénzügyi helyzetüktől függően igyekszik megvalósítani. KEVITERV AKVA KFT. 5

6 2. A környezeti elemek állapota a vizsgált időszakban ( ) 2.1. Levegő, zajkibocsátás A es időszakban a településen a levegő és zajkibocsátás mértéke nem változott. A 4/2002. (X. 7.) sz. KvVM rendeletet a Légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről 1. sz. melléklet 10. pontja és a 2. sz. mellékletben foglaltak alapján a 2011-es adatokhoz képest nem történt változás a településen, amely továbbra is az alábbi zónacsoportba tartozik: - a kén-dioxid: F, - a nitrogén-dioxid F, - a szén-monoxid F, - a szilárd (PM 10 ) E, - a benzol F. Az A-tól F-ig javuló minősítést jelző besorolás szerint a térség országos és nemzetközi (EU) viszonylatban a kevéssé szennyezettek közé tartozik. Az F kategória, olyan terület, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg, az E csoport esetében pedig a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. Légszennyezéssel járó ipari tevékenységet továbbra sem található a településen. A légszennyező telepek főként mezőgazdasági tevékenységet végeznek (növénytermesztés, állattenyésztés, szeszfőzde, sütőüzem, varroda, tüzép telep, gyümölcsfeldolgozó) amelyek káros légszennyező anyag kibocsátásuk a levegő-tisztaságvédelmi jogszabály által előírt határértéket nem haladja meg. A nyári félévben esetenként a levegő portartalma túllépheti a határértéket. A helyzet javítását az utak további burkolása és a fásítás-parkosítás eredményezheti. A parlagon hagyott területeken a gyomnövények pollenjeivel szennyezheti a levegőt. Közlekedés hatása a levegőminőségére: Nagykörűn a közlekedésből származó légszennyezés a kis forgalom miatt a korábbi évekhez hasonlóan továbbra sem számottevő. A mezőgazdasági járművek mozgása tavasztól őszig jellemző. Tömegközlekedési eszköz a távolsági busz. KEVITERV AKVA KFT. 6

7 További hatások a levegő minőségére: Problémát okoz a fűtésből eredő szennyezés. A településen több ingatlan tulajdonos visszaállt a szén és fatüzelés használatára, tekintettel arra, hogy a gáz és villanyáram ára lényegesen megemelkedett, mely légszennyező forrást jelent. A biológiai eredetű légszennyezők közül legjelentősebb a parlagfű allergizáló hatása, minden évben gondoskodni kell a szervezett és hatékony irtásukról. Zajkibocsátás okozta hatás: A lakosság körében negatív hatással jelentkezik a zaj és a rezgés okozta hatás, mely határértéket nem meghaladó mértékben is különböző pszichés zavarokhoz vezethet. A településen található üzemi létesítményekből, illetve közlekedésből eredő zajkibocsátás a határértéket nem haladja meg. A szórakozásból származó zaj meghatározó forrása a vendéglátó egységek működéséből származhat, esetenként panasz előfordult. Felszíni viszek 2.2. Vizek állapota Nagykörű és határa nagy része a Tisza folyó jobb partján terül el. Területének egy része a Holt-Tisza nagy kanyarulataival körülölelve terül el. A Község a Szolnoki kistérséghez tartozik. Nagykörűn található a Közép-Tisza szakasz legnagyobb kiterjedésű homokos partja. A településen a belterületi csapadékvíz elvezető hálózat hossza évben 13 km, mely nyílt és zárt rendszerű, szikkasztó árkos csatornahálózatból állt. Vizsgált időszakban a település tovább tudta fejleszteni belterületi csapadékvíz elvezető hálózatát ban méter burkolt medrű belvízelvezető csatorna került kiépítésre, illetve felújításra. A felszíni vizekkel kapcsolatos jelentős problémák: A 2011-es évhez hasonlóan továbbra is nagy probléma, hogy a térségben található holtágak állapotára az elöregedés és a feltöltődés különböző fokozatai a jellemzőek. Továbbra is ellenőrizhetetlenek a szennyvízbebocsátások, jelentős mennyiségű tápanyag (műtrágya) szivárog be a vizükbe, ezzel is nem kívánt mértékben fokozzák a növényi produkciót, mely lényegében fokozza a feliszapolódást. A feltöltődés az elmúlt évek vízpótlási gondjai miatt is felgyorsult. A település érinti a Alsóréti és Sárközi Holt-Tiszát, melynek állapotát továbbra is a közepes feliszapoltsága a 40%-os benőttsége jellemzi. Természeti és táj- képi értékekben gazdag, értékes élővilággal rendelkező holtág. KEVITERV AKVA KFT. 7

8 2.3. Természetvédelem, zöldfelületek Egy település életében a zöldfelületek, fák kiemelt jelentőséggel bírnak. Egyrészt életminőségi, levegőtisztaság védelmi, faluképi, egészségügyi, másrészt zajvédelmi, idegenforgalmi szempontból. Ezen túlmenően szerepet játszanak a helyi klíma alakításában, sportolási, szabadidő eltöltési lehetőséget adnak a parkok, játszóterek, erdők. Ezért nagyon fontos megfelelő kezelésük, védelmük. A település zöldfelületi hányadának kedveznek a belterületen található nagy telkek területei a Sportpálya, és 7 db park. A település szempontjából ökológiailag kedvező, hogy belterülete közel fekszik a Tisza folyóhoz. A településen a közterületi zöldfelületek fenntartója továbbra is az Önkormányzat. KEVITERV AKVA KFT. 8

9 3. Település és épített környezet állapota a vizsgált időszakban ( ) 3.1. Infrastruktúra A vizsgált időszakban település belterületén forráshiány miatt, a korábbi évekhez képest nem történt felújítás, illetve új szilárd burkolatú út kiépítése. Továbbra is belterületén lévő utak mintegy 90%-a szilárd burkolatú út, amely összesen 10,191 km aszfalt és 3,969 km utótömörödő aszfaltborítású utat jelent. Burkolat nélküli földút 10 %. A külterületen kevés a szilárd burkolattal ellátott utak hossza. A belterületen nincs kerékpárút, mivel a forgalom nem indokolja a közúti és kerékpáros forgalom szétválasztását, így a település céljai között nem szerepel a kerékpárút kiépítése. Az úthálózattal, közlekedéssel kapcsolatos problémák a vizsgált időszakban: A külterületi földúthálózat rendszeres kezelésének, fenntartásának megoldás, A meglévő egyes útszakaszok, belterületi utak folyamatos kezelésének szükségessége, A meglévő járdák néhány helyen összetöredezettek, kijavításuk, és új járdaszakaszok kiépítése szükséges. A települési úthálózat egy részét érintően probléma, hogy a pályaszerkezetük miatt, gyakoriak a kátyúkeletkezések. 3.2.Szennyvizek kezelése és elvezetése A településen ben kezdett kiépülni a szennyvízhálózat, mely 16,15 km (az utcák hossza 17 km és 95 %-os a lefedettség) gyűjtőcsatornából és nyomóvezetékből áll, a vizsgált ciklusban nem történt fejlesztés. A településen keletkező szennyvíz mennyisége éves szinten m 3, a korábbi évekhez képest minimálisan csökkent a mennyiség június 1-től a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. gondoskodik a település vízellátásáról és szennyvízelvezetéséről, melyet korábbi években a Hunyadfalvai Regionális Szennyvíztisztító Társulás végezte el. Azoknál a lakásoknál, ahol nincs szennyvízelvezetés, a szennyvízelhelyezése továbbra is derítőgödörbe történik. Ezeket a főleg szociális jellegű szennyvizeket szikkasztják, esetleg gyűjtik és szippantó kocsival továbbra is a Hunyadfalvai Regionális Szennyvíztisztító telepre szállítják. KEVITERV AKVA KFT. 9

10 Hunyadfalvi Regionális Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás, melynek tagja az önkormányzat, az Új Magyarország Fejlesztési Terven belül a Hunyadfalvai agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása címen pályázatot nyújt be a (KEOP /B kódszám) Szennyvízelvezetése és tisztítás című pályázatra. A szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 84/ (III. 14.) Korm. rendelet alapján támogatási döntést kapott a Hunyadfalvi Regionális Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás, mint projektgazda (KEOP-1.2.0/b/ számú projekt), a projektben Nagykörűn kívül további kívül további négy település szerepel Tiszasüly, Kőtelek, Csataszög és Hunyadfalva. A beruházás folyamatban van, amely a településen kiterjed a fm szennyvízhálózat bővítésre is. A településre eső rész 163,5 millió Ft. A projekt végrehajtása település legfontosabb feladati közé tartozik. A folyékony hulladék, szennyvíz megfelelő elhelyezése, kezelése, a talajba, talajvízbe szivárgó szennyező anyagok könnyen elszennyezhetik a talajban tárolt vízkészletet, a vizek tisztaságának, minőségének védelme kiemelt feladatának tekinti az önkormányzat Ivóvízellátás Ivóvízbázis védelme, a vízminőség javítása, a fenntartható vízkészlet-gazdálkodás megteremtése a település kiemelten fontos feladata. Nagykörűn az ivóvízhálózatba bekötött lakások száma db volt a vizsgált időszakban további 1db lakás csatlakozott a hálózatra. A települési ivóvízhálózatban szolgáltatott víz helyi vízműből származik, melyeknek üzemeltelője június 1- óta szintén a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. Rendelet 6. számú melléklete szerint Nagykörű a megengedett koncentrációnál nagyobb mértékű As; Mn; Fe; NO 3 vízzel ellátott települések között található. A szolgáltatott ivóvíz minősége nem felel meg az az európai uniós határértékeknek. Az ivóvíz minőség javítás érdekében Nagykörű Község Önkormányzata részt vesz az Észak- Alföldi Ivóvízminőség-javító Programban. Nagykörű település tagja a Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Tiszasüly Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásnak. A Társulás pályázatot nyert a KEOP /2F konstrukció keretében ivóvíz hálózat felújítására, az 5 település vízművének felújítására, bővítésére, technológiaváltásra. KEVITERV AKVA KFT. 10

11 3.4. Hulladékkezelés A köztisztasággal, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről, valamint a közterületek használatáról, a vásárokról és a piacokról szóló 14/2004 (IV. 28.) számú önkormányzati rendelet szabályozza. Nagykörű Települési Szilárd Hulladéklerakó ig üzemelt. A felhagyott és bezárt hulladéklerakó rekultivációja pályázati forrásból 2010-ben, jogszabályoknak megfelelően megtörtént. A települési szilárd hulladéklerakó bezárása után, a települési kommunális hulladék elhelyezése a Hunyadfalvai-Kőtelek kistérségi Szilárdhulladék -lerakóba történt. A Kistérségi hulladéklerakó ig üzemelt től 2014-ig a települési hulladékot Kőtelek Községi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet szállítja el a Remondis Szolnoki Átrakóba (Szolnok Újszászi út) helyezte el től heti 1 alkalommal az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. gyűjti és szállítja a hulladékot a Kétpói Regionális Hulladékkezelő központba, ahol a hulladék szabályoknak megfelelő elhelyezése történik. A gyűjtés emblémás szemetes zsákokba (120 l) történik. A községben keletkező kommunális hulladék mennyisége éves szinten kg, amely az előző évekhez képest minimálisan csökkent. A települési hulladékok hasznosítható komponenseinek szelektív gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő szigetek a településen 2008-tól két helyen található. A vizsgált időszakban újabb szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas edényzet kihelyezése történt. 3.5.Épített környezet Az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelmét továbbra is a 3/2004 (III. 4.) önkormányzati rendelet szabályoz. A településen található műemlék jellegű épületek közül a Szabadság tér 6. szám alatti alkotóház, a Tájház, Majzik Viktor út 2. szorul leginkább felújításra, illetve külső, belső restaurálásra. Továbbá a településen található épületek, szobrok, templom, emlékművek eltérő állapotúak. Az épített környezet állapotával kapcsolatos főbb problémák: a középületek, közterek fenntartása pénzügyi források hiánya miatt nehézséget jelent, egyes önkormányzati tulajdonban lévő épületek állagjavítása elengedhetetlen, mint pl.: tetőszerkezet, szigetelés, külső vakolat, akadálymentesítés. KEVITERV AKVA KFT. 11

12 4. Gazdasági-társadalmi, szociális helyzet bemutatása a vizsgált időszakban ( ) A 2012-re prognosztizált változások (úgynevezett járási rendszer visszaállítása, oktatási intézmények állami támogatási rendszerének átalakítása, kórházak állami fenntartásba vétele - adósságrendezése, önkormányzatok működési hiteleinek támogatása) alapjaiban változtathatják meg a szféra pénzügyi lehetőségeit. A racionalizálást célzó várható intézkedésektől összességében javuló működési feltételeket várhatók az intézményrendszer fenntartásának vonatkozásában. A normatív állami támogatások összege az utóbbi években, egy jelentős csökkenést követően, szinten maradt, az inflációs hatások figyelmen kívül hagyásával. Az elkövetkezendő időszakban tehát, a várható központi racionalizálást célzó előírások figyelembevételével, továbbra is számolni kell bizonyos mértékű önkormányzati saját erő bevonásával az intézmények finanszírozhatósága érdekében. Továbbra is kiemelt cél a község intézményeinek teljes körű fenntartása, a működési költségek reális szinten történő meghatározása. A szociális segélyezéssel kapcsolatos éves előirányzatok összege kismértékű változást mutatott az elmúlt években. A keretösszeg jövőbeli meghatározása nagymértékben függ a területet érintő központi intézkedésektől, a közmunka szervezésének mikéntjétől. Nagykörű demográfiai, szociális, gazdasági helyzetét az alábbi táblázat mutatja be a vizsgált időszakban ( ) (forrása KSH, illetve Önkormányzati adat): év év év Lakónépesség száma (fő) Lakosság roma népességének aránya (%) Dolgozók aránya (aktív lakosságra vonatkozóan)(%) Munkanélküliek aránya (aktív lakosságra vonatkozóan)(%) 14,3 14,3 14,3 63, ,5 10,9 10,2 Nyugdíjban lévők aránya (%) 30 24,1 25,8 Vállalkozások száma (db) Nagykörű állandó lakossága 2011-es (KSH adat) adatokhoz képest a lakosság száma csökkent. Továbbra is magas az elvándorlási arány, a korábbi adatokhoz képest. Ennek oka lehet, hogy a képzett motivált (munkaerőpiacon keresett) fiatalok jelentős KEVITERV AKVA KFT. 12

13 része a fővárosba vagy a környező megyeszékhelyekre költözik. Szociális helyzet jelenlegi adtok alapján a lakónépesség 2011.évben 30%-a részesül nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban, amely a vizsgált időszakban csökkent. A településen megközelítően 7% fölötti volt a munkanélküliség aránya, amely tovább növekedd. A fenti a táblázat adataiból kiolvasható, hogy a lakosság közel 40%-a inaktív. A községben a 22 férőhelyes idősek otthona 1993 decembere óta működik, jelenleg 18 fő gondozásra szoruló időskorú van az intézményben elhelyezve. Vállalkozások zöme az előző évekhez hasonlóan mezőgazdasággal és kiskereskedelemmel foglalkozik, az ipar szinte teljesen hiányzik a településről. A táblázat alapján elmondható, hogy a vállalkozások száma növekedett a vizsgált időszakban. A mezőgazdasági vállalkozások túlsúlya jellemző, amelyek főleg szántóföldi termeléssel foglalkoznak. KEVITERV AKVA KFT. 13

14 5.Fenntarthatósági tervek és célok az elkövetkezendő időszakban 5.1. A települési környezet tisztaság Egyik legfontosabb cél a jó levegőminőség fenntartása a településen. A levegőtisztaság és zajvédelem érdekében a következőek a teendők: A közterületek tisztántartásának rendjét felügyelni és fenntartani, Hulladék feldolgozó, válogató kisüzem létrehozása. Hunyadfalvai hulladéklerakó rekultivációja. A folyamatosan használaton kívüli, beépítetlen belterületi ingatlanok rendben tartására, gondozására kötelezettség előírása. helyi belterületi állattartásról szóló rendelet betartatása, a település belterületén lévő rendszeresen kezelt zöldfelület, park, virágágyás talaja megfelelő morzsás szerkezetű, de szerves anyagpótlásuk a változékony időjárás miatt folyamatosan szükséges, a zöldfelületek kitaposott növényzetének pótlása, a növényzet nélküli területek gyepesítése, a burkolt úttest és járdák mellé zöldfelület telepítése. Az ingatlantulajdonosok, használók bevonása a kötelezettségeikre vonatkozó előírások érvényesítésével, a pollenszennyezés mértékének csökkentése érdekében a kezelt zöldfelületeken a kaszálást a virágzás előtt minden esetben el kell végezni. a települési zöldfelületek mennyiségét és minőségi állapotát továbbra is fejleszteni szükséges, megújuló energiaforrásokra való áttérés további ösztönzése. A lakosság egészségvédelme, a településen pihenést, kikapcsolódást kereső vendégek nyugalma érdekében a környezeti zajok, jelenlegi mértékének szinten tartása Lakosság tájékoztatása, tudatformálása, környezeti nevelésének fokozása (pl.: akciókkal, oktatási programokkal, anti-reklámokkal, szórólapokkal, tanfolyamokkal például a komposztálásról, zöld termékek népszerűsítésével, civil egyesületek bevonásával, stb.), azaz környezetorientált kommunikációs politika alkalmazása Épített környezet A település vezetősége fontosnak tartja a közterületek, utcák tisztaságát, rendezettségének megőrzését, melyek jelentős befolyásolják a település lakosságának, a településre érkező vendégeknek, átutazóknak közérzetét. Az Önkormányzat és az önkormányzati intézmények működési költségeinek csökkentése érdekében különböző energetikai fejlesztésekre kívánnak pályázni az KEVITERV AKVA KFT. 14

15 elkövetkezendő években belül. Templomtér kialakítása, valamint a temető-ravatalozó teljes felújítása A gázszolgáltatás és a villamos energia szolgáltatás tekintetében közbeszerzési eljárással csökkenthetők a költségek. Az intézmény felújítások során törekedni kell hőszigetelések javítására, a megújuló energiaforrások alkalmazására. Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése programban való részvétel. 5.3.Gazdaság és turizmus A település vezetősége a település kitörési pontjának véli a gazdaság, illetve a turizmus fellendülését. Ezzel kapcsolatban megfogalmazott fejlesztési elképzelések: Nonprofit termelő üzem létrehozása. Cseresznye turistaszálló felújítása. Közösségi zöldség-gyümölcs feldolgozó üzem létrehozása. Közösségi tej-és húsfeldolgozó létrehozása. Hal-és halászmúzeum létrehozása. Sporteszköz kölcsönző létrehozása. Szabadtéri színpad kialakítása. Madárbarát falu ökoturisztikai program. 5.4.Energiagazdálkodás A község vezetőségének további céljai közé tartozik az energiacsökkentő fejlesztések alkalmazása a településen, mint például: Az Önkormányzat és az önkormányzati intézmények működési költségeinek csökkentése érdekében különböző energetikai fejlesztésekre kívánnak pályázni az elkövetkezendő években belül. Komplex, saját alternatív megújuló energiaellátó rendszerkialakítása. Biomassza erőmű létrehozása. Az intézmény felújítások során törekedni kell hőszigetelések javítására, a megújuló energiaforrások alkalmazására. Fenntartható fejlődés szempontjából nélkülözhetetlen az alternatív energiaforrások előtérbe kerülése a hagyományos energiahordozókkal szemben. Az alternatív energiák közül elsősorban a geotermikus energia alkalmazása. A napkollektor, napelemek alkalmazása, amely a napenergia felhasználásával közvetlenül állít elő fűtésre, vízmelegítésre használható hőenergiát. Energiahatékonysággal, megújuló, alternatív energiaforrások alkalmazásával összefüggő ismeretek népszerűsítése, terjesztése, az iskolai oktatásba történő beillesztése, kampányok, tanfolyamok szervezése, kiadványok szerkesztése. KEVITERV AKVA KFT. 15

16 5.5. Zöldterület-gazdálkodás, természeti és épített környezet Kevesebb környezeti stresszhatást eredményező, jobb környezeti állapotjellemzőkkel rendelkező települési környezet kialakítása és fenntartása érdekében az alábbiak a céljai a településnek: A helyi védettség alatt álló természeti értékek védelme, a műemlékek, a településszerkezet és a településkép védelme. Ezek állagmegóvásán túl törekedni kell a védett értékek körének bővítésére. Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a parlagfű mentesítésre is. Továbbá a szúnyoggyérítést is végezni kell minden nyáron. Egységes utcabútorok beszerzését kell megtervezni. Elöregedettek zöldfelületek szükségszerűen fák, cserjék kicserélése, gyepfelületek rekonstrukciója, öntözési lehetőség biztosítása vízkivételi ponttal, burkolatok cseréje, virágosítás. Az elhanyagolt, periférikus önkormányzati területek gondozása (bozótirtás, tereprendezés, parlagfű irtás), lehetőség szerint közmunkaprogram keretein belül elvégezni. Kertek, más ingatlanok tulajdonosainak kötelezése a gyommentesítésre. Magánházak előtti terület gyepesítése és védelme, szabályozni az ok nélküli gyep kiirtást. A Természeti és építészeti értékek védelmével kapcsolatos törekvések: A helyi értékek állagának megóvása, fenntartása. Az értékek állapotának és a változásoknak nyomon követésére együttműködés kialakítása a természetvédelemben érdekelt/érintett szervezetekkel. Szorgalmazni kell a közterületeken a fásítást. A helyi jelentőségű természetvédelmi területek minél szélesebb körben történő oltalom alá vétele. A veszélyeztetett lakások, lakóépületek állapotát fel kell mérni, és rendbehozatalához megfelelő stratégiát kell kidolgozni. A közcélú létesítmények és környezetük fenntartását, kulturált kialakítását az üzemeltetőkkel közös programban kellene összefoglalni, elkészíteni és megvalósítani Helyi közlekedésszervezés A helyi közlekedés javításához szükséges célok: Meglévő útszakaszok, belterületi utak korszerűsítése, biztonságossá tétele és karbantartása. Nagykörű-Csataszög mezőgazdasági jellegű összekötőút építése. Közösségi közlekedés fejlesztése-buszöblök kialakítása A biztonságos gyalogosközlekedés elősegítése (járdák, gyalogátkelőhelyek létesítése). A közlekedés környezeti hatásait (zaj, por) mérséklő növényzet telepítése. KEVITERV AKVA KFT. 16

17 A település úthálózatának pénzügyi lehetőségek függvényében történő további felújítása. A külterületi földúthálózat rendszeres karbantartása. Az utak melletti árkok karbantartása, a csapadékvizek befogadásának biztosítása végett. KEVITERV AKVA KFT. 17

18 6. Feladatok az elkövetkezendő időszakban 6.1.Környezeti szempontú feladatok a jövőben Ökológiai szempontból a helyi környezet káros anyagoktól való védelmével és a természeti erőforrások hatékony hasznosításával garantálja a lakosság hosszú távú jólétét, valamint a növény- és állatvilág életkörülményeit és sokféleségét. Nagykörű Község rendelkezik Környezetvédelmi Programmal. A program megvalósításáért az önkormányzata a felelős a lakossággal együttműködve. Az épített környezet megóvásáról szóló önkormányzati rendelet betartása, betartatása fontos feladat. Fontos a pályázati lehetőségek, környezetvédelmi beruházások, fejlesztések figyelemmel kísérése. A környezeti szempontú fenntarthatóság biztosításához fontos a folyamatos állapotfelmérés. Kiemelt a természeti értékek, környezeti elemek védelme, megőrzése, javítása. Kiemelt jelentőségű feladat a lakosság környezettudatos szemléletformálása. E nélkül nem lehet biztosítani a fenntarthatóságot, a lakosság részéről az intézkedések együttműködést igényelnek. Óvodai, iskolai kezdeményezés a környezettudatos nevelés gyakorlása, terjesztése. Erre irányuló előadások, programok szervezése. Helyi civil szervezetekkel való kapcsolattartás, együttműködés. Segíthetik az önkormányzat munkáját javaslatokkal, a programok megvalósításával, legfőképp a szemlélet formálással. Önkormányzati intézmények felülvizsgálata környezethatékonysági, energiatakarékossági szempontból. Pályázatok keresése, új energiahatékonysági fejlesztések. 6.2.Társadalmi szempontú feladatok a jövőben Társadalmi szempontból helyi konszenzus az alapértékekről, az egészséges életkörülményekről, a jelenlegi és a jövőgenerációk számára szükséges feltételek biztosításáról. Lakosság és civil szervetek bevonása a település fejlesztéssel kapcsolatos döntési folyamatokba. Bizottsági üléseken civil szervezetek véleményezése. Fórumok szervezése, a lakosság bevonása, kommunikáció erősítése. Esélyegyenlőségi intézkedési terv kétévenkénti felülvizsgálata, esélyegyenlőségi törekvések alkalmazása, alapelveinek integrálása iskolai oktatásba, nevelésbe. Szabadidős lehetőségek megteremtése az ifjúság és családok számára. KEVITERV AKVA KFT. 18

19 Közcélú foglalkoztatás növelése (pl. közterületek tisztántartásában). Szabadidős lehetőségek megteremtése az ifjúság és családok számára. Közintézmények akadálymenetesítésének biztosítása. Egészsége életmódra nevelés, a lakosság egészségtudatos szemléletének kialakítása. Előadások, szűrővizsgálatok, megszervezése, a gyermekeknek szakkörök, tanulmányi versenyek szervezése. Önkormányzati alkalmazottak évenkénti Esélyegyenlőségi képzése. Pályázati lehetőségek keresése, pályázás az egészségügyi, prevenciós, sportolási szabadidős tevékenységeket érintő témakörökben. Lakossági felmérések végzése, visszacsatolás, kétévenkénti felülvizsgálat: Program fejlesztéséhez szükséges. 6.3.Gazdasági szempontú feladatok a jövőben Gazdasági szempontból jelentős mértékben támaszkodik az emberi munkaerőre, a megújuló erőforrásokra és a nemzetgazdaság egésze szempontjából optimális gazdálkodási formációkra. Új beruházásoknál figyelembe kell venni a fenntartható fejlődés szempontjait, valamint a fejlődési programba való illeszkedését. Úthálózat, infrastruktúra fejlesztése. Járdák, utak kialakítása, felújítása. Pályázati lehetőségek nyomon követése, megvalósítása. Pályázati lehetőségről való tájékoztatás információs szolgáltatás kialakítása. KEVITERV AKVA KFT. 19

20 7. Prioritások A fenntartható fejlődéshez, mint központi célhoz szükséges a fenntarthatósági pillérek megerősítése. A megerősítések fontossági sorrendbe helyezésének prioritásuk szerint kell történnie. A prioritások felülvizsgálata fontos lépés a LA21 felülvizsgálatához kapcsolódóan. Az elmúlt időszak társadalmi, gazdasági és infrastrukturális változásai indokolttá teszik a prioritások átgondolását, és az elemzéseken túl a helyzetértékelés felülvizsgálata is fontos útmutatást adhat a szükséges feladatokkal kapcsolatban. Az alábbi felsorolásban azokat az elemeket fejtjük ki részletesebben, ahol további intézkedések, javaslatok megfogalmazása indokolt. Környezeti prioritások: A káros anyagoktól való védelemmel és a természeti erőforrások hatékony hasznosításával garantáljuk a lakosság hosszú távú jólétét, valamint a növény és állatvilág életkörülményinek és sokszínűségének fennmaradását. Környezet ismeret, környezettudatosság A környezettudatosság fejlesztés a szemléletformáláson keresztül a legjobban megvalósítható. A környezeti és társadalmi szemléletformálást praktikus egy projektként kezelni. Települési és épített környezet védelme. A lakókörnyezet védelme a káros emisszió kibocsátásoktól (levegő, zaj) A vállalkozások tájékoztatása, képzése elengedhetetlen ebben a témakörben, így a legfontosabb prioritásként javasoljuk vállalkozói fórumok szervezését ebben a témában. A lakosság környezettudatosságához kapcsolódó szemléletformálásának része lehet a káros anyag kibocsátás csökkenésére vonatkozó felvilágosító kommunikáció megszervezése. Infrastrukturális helyzet javítása, fejlesztése Energiafelhasználás hatékony és megújuló lehetőségeinek kihasználása: Az energiafelhasználás csökkentése mind az intézményi mind a vállalati szegmensben elengedhetetlen. A vállalkozói fórumokhoz kapcsolódóan ezen prioritást erősíteni lehet. Intézményi vonatkozásban az önkormányzat fejlesztési szándéka a meghatározó. Zöldterületek védelme, fenntartása növény és állatvilág fenntartása. Társadalmi prioritások Helyi egyetértés megteremtése a Község alapértékeiről, az egészséges életkörülményekről, a jelenlegi és jövő generációi számára szükséges feltételek biztosításával. Társadalmi szemléletformálás a Fenntarthatóság jegyében: KEVITERV AKVA KFT. 20

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. Tiszaug Község Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve. 2011. január

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. Tiszaug Község Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve. 2011. január KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. ISO 9001 ISO 14001 TANÚSÍTOTT CÉG Tiszaug Község Önkormányzatának 2011. január Készítette: Tiszaug Község Önkormányzatának megbízásából a Keviterv Akva Mérnöki Vállalkozási

Részletesebben

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. Törtel Község Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve LOCAL AGENDA 21. 2012. január.

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. Törtel Község Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve LOCAL AGENDA 21. 2012. január. KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. ISO 9001 ISO 14001 TANÚSÍTOTT CÉG Törtel Község Önkormányzatának LOCAL AGENDA 21 január Készítette: Törtel Község Önkormányzatának megbízásából a Keviterv Akva Mérnöki

Részletesebben

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának. Fenntarthatósági Terve és Programja. Elfogadva a 197/2013. (XI.19) Kt. határozattal

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának. Fenntarthatósági Terve és Programja. Elfogadva a 197/2013. (XI.19) Kt. határozattal Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Fenntarthatósági Terve és Programja Elfogadva a 197/2013. (XI.19) Kt. határozattal 1. Bevezető...3 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép...5 2.1. A környezeti

Részletesebben

Csenger Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve

Csenger Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve Csenger Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve 2009. 1. Bevezető... 4 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 5 2.1, A környezeti elemek állapota... 6 2.1.1. Levegő... 6 2.1.2.

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve

Szendrő Város Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve Szendrő Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 7 2.1 A KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTA... 7 2.1.1 Levegő...

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály Község Önkormányzata KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály 2011. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1. 1.1. A települési fenntarthatósági tervről általában... 2. 1.2. A települési

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI POGRAMJA 2013-2014 1 DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2013. I. BEVEZETÉS A környezet védelmének általános szabályairól

Részletesebben

PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT

PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. KÖRNYEZETI ÁLLAPOT, ÁLLAPOTÉRTÉKELÉS II. KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja

Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja Kapuvár Város a Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja Az 1995. évi LIII. törvény alapján készítette: Kapuvár Városi 2011-2014. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS 3 1. KAPUVÁR VÁROS SWOT

Részletesebben

CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Települési Fenntarthatósági Stratégia és Program 2010. T a r t a l o m 1 BEVEZETŐ... 4 1.1 A feladat indoklása és célja... 6 1.2 Környezeti hatások... 7 1.3 Általános klimatológiai

Részletesebben

Készítette. Téglás Város Önkormányzatának megbízása alapján a. ZÖLD KÖR a Föld Barátai Magyarország tagja. Hajdúböszörmény, 2010.

Készítette. Téglás Város Önkormányzatának megbízása alapján a. ZÖLD KÖR a Föld Barátai Magyarország tagja. Hajdúböszörmény, 2010. Közreműködők: Kathi Imre energetikus, villamosmérnök Kiss Csaba kertészmérnök Kincses Dániel vízrendezési szakmérnök Jónás Zoltán közlekedésmérnök Molnár Antal területfejlesztési szakértő Molnár Attila

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Készítette: Lajosmizse Város Önkormányzatának megbízásából Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Intézményirányító és Településfejlesztési

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT

GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM ALAPELVEI... 6 II. AZ ELÉRNI KÍVÁNT KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK, CÉLÁLLAPOTOK...

Részletesebben

melléklet a 2012-2017 időszakra

melléklet a 2012-2017 időszakra melléklet GYÁL VÁROS Települési Környezetvédelmi Programja a 2012-2017 időszakra 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. GYÁL VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM- STRATÉGIÁJA 4 2. GYÁL VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK

Részletesebben

Neszmély Község Önkormányzatának 2014-2019. évre szóló gazdasági programja

Neszmély Község Önkormányzatának 2014-2019. évre szóló gazdasági programja Neszmély Község Önkormányzatának 2014-2019. évre szóló gazdasági programja Készítette: Janovics István polgármester Elfogadta: Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 32/2015. (III.25.) sz.

Részletesebben

Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 2. IRODALOMJEGYZÉK... 7 3. HELYZETFELTÁRÁS... 8 3.1. TERVI KÖRNYEZET... 8 3.1.1. Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

Mélykút Város. Fenntartható fejlődés helyi programja. Local Agenda 21

Mélykút Város. Fenntartható fejlődés helyi programja. Local Agenda 21 Mélykút Város Fenntartható fejlődés helyi programja 1 Tartalomjegyzék: I. Bevezetés 1. lényege 2. Dimenziói 3. Az önkormányzat szerepe a folyamatában II. Helyzetelemzés 1. Érintett földrajzi terület bemutatása

Részletesebben

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2003.(XI.29.) sz. rendelete BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. BEVEZETÉS Az Észak-Békés megyei Önkormányzati Térségfejlesztési Társulás

Részletesebben

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok. Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.hu NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2020 (Magyarország

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007 TARTALOMJEGYZÉK Nem árt elgondolkodni... 3 1. A település bemutatása... 4 2. A települési környezet tisztasága... 4 2.1 Települési környezet tisztasága...

Részletesebben

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44-50. Telefon: 06/1/457-3300, Honlap: www.kvvm.hu ISBN 963 85511 0 0 A dokumentum újrahasznosított

Részletesebben

Élhetőbb Ellendért programozás 2013. műhelymunka sorozat. Helyi program II. Ellend község élhetőségének javítása érdekében

Élhetőbb Ellendért programozás 2013. műhelymunka sorozat. Helyi program II. Ellend község élhetőségének javítása érdekében Élhetőbb Ellendért programozás 2013 műhelymunka sorozat Helyi program II. Ellend község élhetőségének javítása érdekében Alpha Tender Kft. 2014 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Tervezés a településeken...

Részletesebben

1 International Council for Local Environmental Initiatives a helyi környezeti kezdeményezések elősegítésére

1 International Council for Local Environmental Initiatives a helyi környezeti kezdeményezések elősegítésére Tartalomjegyzék Összegzés... 2 1. A fenntarthatóság lokális programja /Local Agenda 21/ lényege, jelentősége... 4 1.1 A Local Agenda 21 dimenziói... 5 1.2 Az önkormányzat szerepe a Local Agenda 21 folyamatában...

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Pécs MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Mágocs Önkormányzata

Részletesebben

A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRAM 2007 2012. DUNAKESZI FÓT GÖD 2007. Készítette: A Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából a Hazai

Részletesebben

MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

A település fejlődése és - fejlesztése. Magyarszentmiklós Községben

A település fejlődése és - fejlesztése. Magyarszentmiklós Községben A település fejlődése és - fejlesztése Magyarszentmiklós Községben Polgármesteri Koncepció 2010 Magyarszentmiklós Község Önkormányzata Részére A 2010-2014. Év Közötti Időszakra Tartalomjegyzék 1. A fejlesztési

Részletesebben

SZANK KÖZSÉG LOCAL AGENDA 21. Fenntartható Fejlődés Helyi Programja

SZANK KÖZSÉG LOCAL AGENDA 21. Fenntartható Fejlődés Helyi Programja SZANK KÖZSÉG LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja 1 LOCAL AGENDA 21 1 HELYZETELEMZÉS 6 Környezet állapota 6 Földrajzi elhelyezkedés 6 Klíma (éghajlati adottságok) 7 Vízrajz 8 Talaj 9 Levegő

Részletesebben

Környezetvédelmi Program

Környezetvédelmi Program Környezetvédelmi Program KISAR 2005-2010 Készítette: Kisar Község Önkormányzata megbízásából az Ecocaritas Egyesület 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. KISAR KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI...

Részletesebben

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 132/2003. (XII. 11.) OGY határozat a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1. elfogadja a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti

Részletesebben