Északdunántúli Vízmő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Északdunántúli Vízmő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság"

Átírás

1 Északdunántúli Vízmő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 25-i ülésére Tárgy: Az ÉDV Zrt közüzemi szolgáltatásban betöltött szerepe, fejlesztési törekvései, az önkormányzatokkal történı együttmőködés tapasztalatai, további lehetıségei, a társaság szervezeti fejlesztésének irányai Elıterjesztı: Bunda István vezérigazgató

2 Tisztelt Közgyőlés! Köszönjük a megtisztelı feladatot, amelyben bemutathatjuk Önöknek Társaságunkat és mőködésünket, a fejlesztési törekvéseket, valamint az önkormányzatokkal való együttmőködést és az ahhoz kapcsolódó tapasztalatainkat. 2

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÉSZAKDUNÁNTÚLI VÍZMŐ ZRT. KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÁSBAN BETÖLTÖTT SZEREPE Társaságunk története és bemutatása Ivóvízszolgáltatás Szennyvízszolgáltatás Gazdálkodás 2. FEJLESZTÉSI TÖREKVÉSEK Stratégia Irányítási rendszerek Kiemelt beruházások 3. ÖNKORMÁNYZATI EGYÜTTMŐKÖDÉS Önkormányzati kapcsolatok Megoldásra váró feladatok 4. SZERVEZETI FEJLESZTÉSI IRÁNYOK MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: Északdunántúli Vízmő Zrt. Mőködési területe 2. számú melléklet: A évi vízfogyasztás származás szerinti megoszlása 3. számú melléklet: Települések szennyvízelvezetése és tisztítása 4. számú melléklet: Ivóvíz értékesítés és szennyvízelvezetés alakulása 5. számú melléklet: Fıbb gazdasági adataink 6. számú melléklet: Beruházások, javítás karbantartás ráfordításai 7. számú melléklet: Állami tulajdonú közüzemi vízmővek díjai 3

4 1. AZ ÉSZAKDUNÁNTÚLI VÍZMŐ ZRT. KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÁSBAN BETÖLTÖTT SZEREPE Társaságunk története és bemutatása A térségben mőködött jogelıd vízmővek tevékenységét is figyelembe véve az Északdunántúli Vízmő Zrt. (ÉDV Zrt.) több mint százéves múltra tekinthet vissza. Az elsı vízüzem használatba vétele 1899-ben történt, amikor a Magyar Általános Kıszénbánya Rt. vízvezeték hálózata Tatabányán mőködni kezdett. A hatvanas évektıl jelentısen fejlıdött a térség vízellátása. A városi vízmővek összevonásával korábban létrejött Megyei Vízmővet a Tatabányai Vízmővel egyesítették és így 1965-ben megalakult a Komárom Megyei Vízmő Vállalat, mely megteremtette az egységes megyei víziközmő-szolgáltatás alapjait. A nyolcvanas évekre megépültek a nagy területeket átfogó regionális víziközmő-rendszerek, melyek a megye határain is túlnyúltak. A szennyvízszolgáltatás területén is fokozatosan megvalósultak a megye városainak szennyvíztelepeihez kapcsolódó regionális elvezetı rendszerek január 1-jétıl az Országos Vízügyi Hivatal a Megyei Vízmőbıl regionális vállalatot alapított. A regionális vízmő április 1-jétıl részvénytársasági formában mőködik és a tatabányai vízaknák évi integrálásával a vízbázistól a fogyasztóig teljes körő víziközmő-szolgáltatást végez június 6-tól kezdıdıen Északdunántúli Vízmő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság néven folytatjuk tevékenységünket. Az ÉDV Zrt. küldetése - a rábízott közösségi vagyon hatékony kezelésével - a fogyasztói igényeknek megfelelı minıségő víziközmő szolgáltatás nyújtása. Tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít a társasági, a munkavállalói és az üzleti partneri célkitőzések összehangolására, a társadalmi elvárások teljesítésére, a környezet védelmére, a piaci körülményeket is figyelembe vevı ármegállapításra. A tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (91,7%) és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (8,3%) gyakorolja. Mőködési területünkön, Komárom- Esztergom, Fejér és Pest megyékben 91 településen (64 településen közvetlen szolgáltatással, 27 településen társvállalati vízátadással) 323 ezer fı részére biztosítjuk az ivóvizet, és 37 településen 205 ezer ember veszi igénybe szennyvízszolgáltatásunkat. Az ÉDV Zrt. mőködési területén a közüzemi ivóvízellátási, illetve szennyvízelvezetési és tisztítási üzemviteli feladatokat négy vízmő üzem látja el, melyek a következıek: Tatabánya Tata BIRV Vízmő Üzem, Oroszlány Kisbér Vízmő Üzem, Esztergom-Dorog Vízmő Üzem, valamint a Víztermelı Bányaüzem. Az Üzemfenntartás és Vállalkozás szervezeti egység a karbantartási és hibaelhárítási feladatok, az üzemfenntartási munkák, a mérıcserék, a saját kivitelezéső munkák, valamint szabad kapacitás esetén a külsı megrendelık részére végzett vízépítési munkák elvégzéséért felel. Társaságunk akkreditált laboratóriuma az ivóvízre vonatkozó 201/2001. (X.25.) és a 21/2002. (IV.25.) KöViM rendelet szerinti ellenırzı vizsgálatok jelentıs részének elvégzésére alkalmas. Mőködési területünkön kialakított mintavételi program teljes körően biztosítja az ivóvíz minıségének ellenırzését a vízbázisokon, a tárolókban és az intézményeken belül kijelölt mintavételi helyeken, amelyek teljes mértékben megfelelnek a jogszabályi elıírásoknak. A laboratórium az ivóvíz minıségének vizsgálata mellett rendszeresen elemzi a kezelt és tisztított szennyvíz elıírás szerinti paramétereit is. A biztonságos és zavartalan víziközmő-szolgáltatás érdekében társaságunk tervszerő anyaggazdálkodást folytat. A raktárbázisban megtalálható a víz- és csatornaszolgáltatáshoz szükséges anyagok széles választéka. 4

5 Diszpécserszolgálatunknak kiemelkedı szerepe van abban, hogy megfelelı biztonsággal, fogyasztói elégedettség mellett lássuk el víziközmő-szolgáltatási tevékenységet. Korszerő távirányítással és távjelzéssel folyamatos felügyeletet látunk el a regionális vízellátó rendszereken. Ivóvízszolgáltatás Az ivóvíz döntı részét 82 település számára az állami tulajdonban lévı regionális víziközmővek biztosítják. További 9 település egyedi vízmővei önkormányzati tulajdonban vannak. Az ÉDV Zrt. mőködési területén m 3 /nap vízellátó kapacitással rendelkezik, az igények csúcsidıszakban ezzel szemben m 3 /nap alatt maradnak. Vízbázis oldalról a Víztermelı Bányaüzem a társaság meghatározó egysége, amely a karsztvizet bányászati körülmények között hozza a felszínre és ezzel biztosítja több regionális vízellátó rendszer ellátását. Ezek a tatabányai XIV/A és XV/C vízaknák, amelyek ivóvíztermelıi kapacitása m 3 /nap. Az ellátás gyakorlatilag 100%-os. A fımővek és elosztórendszerek szállító kapacitása illeszkedik a rendelkezésre álló vízbázisokhoz. A társaság mőködési területén a szabad kapacitások lehetıvé teszik a térség gazdasági fejlıdését, a víziközmő-szolgáltatás bıvítését. Rendszerek Tatabánya Regionális Vízellátó Rendszer A vízellátó rendszeren keresztül karsztvízbıl történik Tatabánya, Vértesszılıs, továbbá Tata, Oroszlány, Kisbér és a körzetükbe esı települések, térségek ivóvízellátása. A Tatán és Bábolnán lévı fúrt kutak helyi tartalék vízbázisok. Bicskei Regionális Vízellátó Rendszer A vízellátó rendszeren, szintén karsztvízbıl történik a Tatabányától keletre lévı Komárom- Esztergom, Pest és Fejér megyei települések ivóvízellátása, többségében társvállalati vízátadással. Dorog-Esztergom Regionális Vízellátó Rendszer A vízellátó rendszer ÉDV Zrt. üzemeltetéső vízbázisai a Dunára telepített Prímás-szigeti partiszőréső kutak, a sárisápi és dorogi karsztvízre telepített mélyfúrású kutak. A térség igényeinek megfelelıen 2007 második felétıl társaságunk megnövelte a vízellátó rendszerbe táplált karsztvíz arányát, a tokodaltárói ereszkékbıl történı vízátvétellel. A kétoldali vízbetáplálással biztosítva az 1. számú mellékleten látható Dorog, Esztergom térségében lévı települések biztonságos ivóvízellátását. Önkormányzati tulajdonú vízmővek Az egyedi és kistérségi vízmővek önkormányzati tulajdonban vannak, az üzemeltetıi feladatokat társaságunk üzemeltetési szerzıdés keretében végzi. Kocs, Naszály, Nagyigmánd és Kisigmánd települések ivóvízellátása rétegvízre telepített mélyfúrású kutakból történik. Mocsa vízellátása január 1-tıl, a Vízminıség-javító Program eredményeként, már a Tatabánya Regionális Vízellátó Rendszerrıl történik. Héreg és Pilisszentlélek ivóvízellátása egyedi, karsztvízre telepített mélyfúrású kútból történik, amelyek vízminısége kielégíti a hatályos jogszabályi elvárásokat. Az ÉDV Zrt. mőködési területét az 1. számú melléklet mutatja be. 5

6 Vízminıség Társaságunk. mőködési területén a szolgáltatott ivóvíz 92,4 %-a karsztvíz, 5,5 %-a parti szőréső dunai víz, 2,1 %-a pedig rétegvíz. A évi vízfogyasztás származás szerinti megoszlását a 2. számú melléklet szemlélteti. A karszt- és a partiszőréső víz minısége minden tekintetben megfelel a vonatkozó jogszabályi elıírásoknak. Az állami tulajdonú mőveken kizárólag ezekrıl a vízbázisokról történik az ivóvízellátás. Kocs, Naszály, Nagyigmánd és Kisigmánd települések ivóvízellátását biztosító egyedi kutak vize rétegeredető szennyezıdés miatt nem felel meg a hatályos jogszabályi elıírásoknak, így a Vízminıség-javító Program keretében tervezési, illetve kivitelezési stádiumban van a regionális rendszerre történı csatlakoztatásuk, amely társaságunk és az önkormányzatok közös feladata. Az ÉDV Zrt., mint víziközmő szolgáltató kiemelkedı eredménye, hogy 2009-ben az ÁNTSZ Országos Tisztifıorvosi Hivatalának Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdıügyi Fıigazgatósága határozatban adta ki, hogy a Tatabánya XIV/A, valamint XV/C vízaknák vizét - a kitermelés helyén - ásványvízzé minısítette. Típusát tekintve a Vértesi ásványvíz hideg karsztvíznek minısül, melyet az EU palackozott ásványvizek jegyzékébe is felvesznek. Komoly elırelépés ez a társaság életében, hiszen napjainkban egyre jobban elıtérbe kerül a vízkincs védelme, a vízminıség megóvása. A kiváló, ásványvíz minıségő vízbázisból szolgáltatott ivóvíz mind a fogyasztó, mind pedig a társaság számára különleges, egyedi egészségi biztonságot nyújt! Vízbázisvédelem A részvénytársaság által üzemeltetett vízbázisok közül 11 db - a regionális ivóvízellátó rendszerek vízbázisai teljes egészében - szerepel az Ivóvízbázis-védelmi Programban, ami a m 3 /d víztermelıi kapacitás 94 %-át fedi le.. Kilenc vízbázis biztoságba-helyezési terve készült el, amelyekbıl hat vízbázisnak van jogerıs védıidomot kijelölı határozata, a maradék három esetben a hatósági ügyintézés folyamatban van. Ez országos viszonylatban is kiemelkedı, mivel a tervezett üzemelı vízbázisok 52 %-ának készült el a biztonságbahelyezési terve az eredeti program szerint, ami az ÉDV Zrt. viszonylatában 100 %. A társasági stratégia fontos eleme a folyamatos, minıségi víziközmő szolgáltatás biztosítása, a mőködés stabilitásának megırzése. Ennek érdekében továbbra is aktívan közremőködik a Víz Keretirányelv végrehatására vonatkozó vízgyőjtı-gazdálkodás tervezésben, a döntések meghozatalában, mivel csak így biztosítható az EU normáknak megfelelı víziközmő szolgáltatás. Szennyvízszolgáltatás A részvénytársaság Komárom-Esztergom megye településein látja el a szennyvizek tisztításával összefüggı feladatokat. Az ÉDV Zrt. mőködési területén az összes lakosság közel 85%-a részesül csatornaszolgáltatásban. Rendszerek Állami tulajdonú szennyvízkezelı mővek A Tatabánya, Tata, Dorog, Esztergom regionális csatornamővek és szennyvízkezelı rendszerek, mint jelentıs közcélú vízilétesítmények kizárólagos állami tulajdonban vannak, és az ÉDV Zrt. a vagyonkezelıjük és üzemeltetıjük. A regionális szennyvíztisztító telepek a csatornán összegyőjtött szennyvizeken kívül a térség községi szennyvíztisztítóinak iszapját és a települési folyékony hulladékot is fogadják és kezelik. 6

7 A tatabányai szennyvíztisztító kapacitása m 3 /nap. Regionális jellegő, a megyeszékhelyen kívül Vértesszılıs, Környe, Vértessomló, Várgesztes és Szárliget szennyvizeit is fogadja. Kiemelt vízvédelmi területen helyezkedik el, így a szennyvíztisztítás hatékonysága alapvetı feladat. A tatai szennyvíztisztító kapacitása m 3 /nap. Regionális jellegő, a város környéki települések Agostyán, Baj szennyvizeit is fogadja. A dorogi szennyvíztisztító kapacitása m 3 /nap, Tokodaltáró település szennyvizét is tisztítja. Az iszapkezelés megoldott, Tatabányára szállítják rekultivációs célú felhasználásra. Az esztergomi telep m 3 /nap tisztító kapacitással rendelkezik, az iszapkezelés rekultivációs célú felhasználása megoldott. Önkormányzati tulajdonú szennyvízkezelı mővek Az ÉDV Zrt. mőködési területén az önkormányzati települések szennyvízelvezetése és tisztítása a 3. számú mellékletben látható. Környezetvédelem A társaság az elmúlt évek során folyamatos erıfeszítéseket tett a környezetvédelem érdekében. Vízbázisai védelmére megtette a szükséges intézkedéseket. A levegıtisztaságvédelem területén felszámolta a bejelentésre kötelezett légszennyezı pontforrásokat. A zaj- és rezgésvédelem területén nincs olyan létesítmény, melynek zajkibocsátása problémát jelentene. A környezetközpontú irányítás követelményének eleget téve a részvénytársaság a beszállítóitól is elvárja a környezetkímélı munkavégzést. Az ÉDV Zrt. legjelentısebb környezetvédelmi tevékenysége - egyben alapfeladata - a szennyvíztisztítás és a keletkezı szennyvíziszap ártalommentes elhelyezése. A nagyobb tisztítási kapacitású, állami tulajdonú szennyvíztisztító telepeken gondos üzemeltetéssel biztosítani tudja, hogy az elfolyó szennyvíz a jelenlegi szigorú kibocsátási határértékeknek megfeleljen. A társaság által üzemeltetett önkormányzati tulajdonú szennyvíztisztító telepek egy része a bejövı szerves anyag és ammónia vonatkozásában túlterhelt, ezek fejlesztése is szükséges. A társaság meghatározó környezetvédelmi tevékenysége a szennyvíztisztítás során keletkezı szennyvíziszapok kezelése és hasznosítása. A tatabányai, a tatai és kisbéri térségben keletkezett szennyvíziszap kezelése az Európai Uniós elvárásoknak megfelelıen megoldott, hasznosítása fıleg rekultivációs célokra, valamint mezıgazdasági területeken történik. Az esztergomi és dorogi térségben keletkezı szennyvíziszapot rekultivációs célokra használják fel. A veszélyes hulladékok tárolása és kezelése a környezetvédelmi követelményeknek megfelelıen történik. Az összegyőjtött hulladékok elszállításáról hatósági engedéllyel rendelkezı szakcégek gondoskodnak. Az egyéb hulladékok győjtése is szelektíven történik. A társaság mőködési területén nyolc üzemi győjtı került kialakításra. Gazdálkodás Társaságunknak 2009-ben az ivóvíz- és csatornaszolgáltatásból 6 milliárd 269 millió Ft, az alaptevékenységen kívüli tevékenységbıl pedig 380 millió Ft árbevétele származott. Ehhez 13 millió 321 ezer m 3 ivóvizet értékesítettünk, amelybıl 2 millió 287 ezer m 3 -t társvállalatoknak adtunk el. Az elvezetett és tisztított szennyvíz mennyisége 7 millió 649 ezer m 3 volt. Gazdálkodásunk stabilitását hatékonyság fejlesztési intézkedéseinknek köszönhetıen megıriztük és likviditásunk is kiegyensúlyozott volt, annak ellenére, hogy a gazdasági válság 7

8 hatására csökkent az értékesítés mennyisége, különösen az ipari vevıink körében, ahol több, mint 6 %-os volt a visszaesés. A lakosság körében pedig megnıttek a kintlévıségeink Az ivóvíz-értékesítés és szennyvízelvezetés alakulásának trendjét az 4. sz. melléklet szemlélteti. Feladatainkat 635 fı teljes munkaidıs és 43 fı részmunkaidıs dolgozóval valósítottuk meg. Az üzemi tevékenység eredménye ezer Ft, az adózott eredmény pedig ezer Ft volt re vonatkozóan kismértékben csökkenı értékesítési mennyiségekkel számolunk, és az átlagosan, 3,9 %-os díjemelés figyelembe vételével árbevételünk kis mértékben emelkedik évben 622 fı teljes munkaidıs és 39 fı részmunkaidıben foglalkoztatott dolgozói létszámmal kívánjuk feladatainkat végrehajtani. A létszám csökkenése nyugdíjazásokból adódik évre 84 millió Ft adózás elıtti eredményt terveztünk be. Az eredmény-kimutatást a legfıbb gazdasági adatokkal együtt az 5. sz. melléklet mutatja. 18 millárd 196 millió Ft értékő állami és 1 milliárd 728 millió értékő saját vagyont mőködtetünk ben társasági szinten 1 milliárd 197 millió Ft-ot fordítottunk beruházásokra és 719 millió Ft-ot pedig javítás-karbantartásokra ben ezekre a ráfordításokra millió Ft-ot, illetve 730 millió forintot terveztünk be. A beruházások, és a javítás-karbantartás ráfordításai a 6. számú mellékleten láthatóak. A fenti eredményeket úgy érjük el, hogy a regionális vízmővekkel való összehasonlításban a csatornadíjunk a legkedvezıbb, vízszolgáltatásban pedig a második legalacsonyabb helyen állunk. Az állami tulajdonú közüzemi vízmővek díjait a 7. számú melléklet mutatja be. 2. FEJLESZTÉSI TÖREKVÉSEK A Társaság fejlesztési tevékenységét stratégiai célkitőzésein, bevezetett irányítási rendszerein és folyamatban levı kiemelt beruházásain keresztül mutatjuk be. Az ÉDV Zrt a jövıképét az alábbiak szerint határozta meg: Az eltérı fogyasztói igényő szegmensek kiváló minıségő kiszolgálása; A szennyvíz - EU elvárásoknak megfelelı - kezelése az élıvizek ökológiai állapotának javítása érdekében; Elégedett munkatársak bevonásával a Társaság piaci értékének növelése; Az alkalmazott módszereket és technológiákat innovatív módon a tudomány és technika által kínált színvonalhoz igazítja; Társadalmi szerepének és felelısségének tudatában elismertségének fokozása különösen a fogyasztói, az önkormányzatok és az üzleti partnerei körében. Stratégia A Társaság vezetése - a jelenleg aktuális környezeti feltételek mellett - a közötti idıszakra a stabilitást, a társaság értékeinek megırzését, az önkormányzatokkal, a fogyasztókkal fenntartott kapcsolatok további erısítését, a szolgáltatás jó minıségének, biztonságának megszilárdítását tőzte ki stratégiai fıcélként. 8

9 Stratégiai fıirányok: A piaci célkitőzéseinket a külsı környezeti változásokhoz igazítottuk. A válság miatti takarékos vízhasználat és a lecsökkent ipari és kereskedelmi beruházások miatt mőködési területünkön nem várható az értékesítés növekedése. A szolgáltatási területünk bıvítésével kívánjuk növelni a szolgáltatásainkat igénybe vevı üzleti partnereink számát és az értékesítés volumenét. Alaptevékenységünket, a közmőves ivóvízellátást és szennyvízelvezetést, döntıen befolyásolja a Víz Keretirányelv, illetve annak végrehajtására vonatkozó Vízgyőjtıgazdálkodási Terv, amelynek része a vízbázisvédelem, a vízminıség javítás, a szennyvíztisztítás, illetve a tisztított szennyvíz bevezetése az élıvízbe, a szennyvíziszap elhelyezése és a környezetvédelem. Társaságunk egyik legfontosabb, jogszabályban és szerzıdésekben meghatározott feladata az állami vagyonnal való gazdálkodás, amely a vagyonnal kapcsolatos minden eljárásra, jogügyletekre kiterjed. Ennek megfelelıen kiemelt figyelmet kell fordítanunk a ránk bízott közösségi vagyon állapotának megırzésére, kezelésére, valamint az állami vagyon gyarapítására. Társaságunk szervezeti és irányítási stratégiájának legfontosabb eleme a mőködés hatékonyságának, rugalmasságának fokozása, a fogyasztói elégedettség megtartása, az optimális humán erıforrás felhasználás feltételeinek megteremtése, a munkatársak elégedettségének növelése, a környezetközpontú szemlélet belsı és a társadalom szereplıi közötti erısítése. Társaságunk célrendszerének meghatározó eleme a pénzügyi stabilitás, a fizetıképesség megırzése és az állammal szembeni kötelezettségek maradéktalan, elıírás szerinti teljesítése. Mindezek mellett a stratégiai ciklus végére 3 %-os árbevétel arányos nyereséget célozunk meg, ezzel megközelítjük az iparági átlagot. A nyereség elérésével a Társaság tulajdoni, valamint piaci értéke nı, és megteremtıdnek a növekedés feltételei. A társadalmi követelményeknek való megfelelés az ÉDV Zrt. egyik fı célkitőzése. A jelenleginél is eredményesebbé kívánjuk tenni az önkormányzatokkal, hatóságokkal, társvállalatokkal és az egyéb szervezetekkel való ma is magas szintő együttmőködést. Irányítási rendszerek Társaságunk az 1990-es évek második felében az addigi hagyományokon alapuló, tradicionális cégkultúra megváltoztatása mellett döntött, megteremtve egy szervezeti tudás alapú, hatékonyabb gazdálkodás alapját. E hosszú folyamat elsı lépéseként 2000-ben - az ágazatban elsıként szerezte meg teljes körően Minıségirányítási Rendszerének(MIR) ISO 9001 szabvány szerinti tanúsítását ben bevezettük az ISO szabvány szerinti Környezetirányítási Rendszert(KIR), decembere óta mőködtetjük az OHSAS követelményei szerint a Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszert(MEBIR) decemberében megszereztük az Információbiztonság Irányítási Rendszer ISO szabvány szerinti tanúsítását is évtıl - mára már a fenti négy irányítási rendszer értékeinek összevonásával és kiterjesztésével - az Integrált Irányítási Rendszer (IIR) határozza meg valamennyi tevékenységünkre és szervezeti egységünkre vonatkozóan mőködésünk kereteit, szabályait, követelményeit és a külsı és belsı auditok által biztosítja a rendszeres felügyeletet. 9

10 Kiemelt beruházások A jelenleg folyamatban levı legfontosabb beruházások egyrészt az egészséges ivóvíz szolgáltatás teljes körővé tételét célozzák, másrészt pedig a regionális szennyvíztisztító telepek fejlesztését, hogy a tisztított szennyvíz minısége megfeleljen a közelmúltban szigorodott, EU konform elıírásoknak. Vízminıség javító program Társaságunk üzemeltetésében lévı egyedi kutas vízellátású településeken rétegvíz eredető ivóvíz minıségi problémák folyamatosan jelentkeznek: Mocsa (vas és ammónium), Kocs (ammónium), Nagyigmánd (ammónium) és Naszály (kénhidrogén, vízhıfok). Az egészséges ivóvízzel történı ellátás megvalósítása, - a Tatabányai Regionális Vízellátó Rendszerre való csatlakozással - kormányzati beruházás keretében történik. A beruházás elsı üteme, mely Mocsa, Boldogasszonypuszta, Grébicspuszta, Naszály területén történı vezetéképítést és regionális rendszerre történı csatlakozást foglalja magába, április végére elkészül. A beruházás az elsı három település vonatkozásában, már megvalósult. Az almásfüzitıi ág befejezési határideje június 30. A második ütemként Kocs, Nagyigmánd, Kisigmánd, Szıkepuszta karsztvízzel történı ivóvízellátásának létesítési engedélyeztetése folyamatban van. A beruházás megvalósítása teljes egészében állami finanszírozással történik. Szennyvíztisztító telepek fejlesztése A regionális feladatokat ellátó városi szennyvíztisztító telepek fejlesztését a tisztított ivóvíz minıségével szemben támasztott EU konform követelmények megváltozása tette szükségessé. A m 3 /d kapacitású Tatabányai szennyvíztisztító nitrogén eltávolítási hatékonysága nem megfelelı, továbbá a téli üzemben a technológia stabilitása változó. A tisztított szennyvíz befogadója az Által-ér Tatai-tó vízgyőjtıjéhez tartozó szakasza. A beruházás kivitelezése évben indul és I. félévben fejezıdik be. A tervezett beruházási költség: 1,4 Mrd Ft. A m 3 /d kapacitású Esztergomi szennyvíztisztító technológiai átalakítása a nitrogén- és foszfor jogszabályoknak megfelelı eltávolítására és a szennyvíziszap stabilizálására irányul. A tisztított szennyvíz befogadója a Duna. A kivitelezési munkák 2010-ben indultak és 2011 I. félévben fejezıdnek be. A tervezett beruházási költség: 612 MFt. Az ugyancsak m 3 /d kapacitású Tatai szennyvíztisztító fejlesztésének célja a mőtárgyak, gépek és berendezések korszerősítése, energiatakarékos technológia bevezetése. A tisztított szennyvíz befogadója az Által-ér Tatai-tó vízgyőjtıjéhez tartozó szakasza. A kivitelezés terv szerint év elején kezdıdik és várhatóan II. félévben fejezıdik be. A tervezett beruházási költség 1,3 Mrd Ft. Mindhárom beruházás költségének finanszírozása 85%- ban a Környezet és Energia Operatív Program keretében történik. Társaságunk önerıként a megvalósításához közel 1 Mrd Ft-ot biztosít. 10

11 3. ÖNKORMÁNYZATI EGYÜTTMŐKÖDÉS Komárom-Esztergom megyében - az önkormányzatok többségével - az állami tulajdonú regionális vízellátó rendszerekbıl történı szolgáltatáson alapszik az együttmőködésünk. Mellette az önkormányzat tulajdonában lévı vízmővek és a tulajdonukat képezı szennyvíztisztító telepek üzemeltetése révén vagyunk szerzıdéses kapcsolatban. Önkormányzati kapcsolatok Immár hagyománya van annak a rendezvénysorozatnak, mely keretében társaságunk vezetése minden tavasszal találkozóra hívja a térség településeinek polgármestereit. A találkozók kiváló lehetıséget kínálnak arra, hogy beszámolót tartsunk az ÉDV Zrt. elızı évi eredményeirıl, tevékenységérıl és tájékoztatást adjunk az aktuális év üzleti célkitőzéseirıl. Az eseményeket természetesen felhasználjuk arra is, hogy közösen tekintsük át a településeket érintı konkrét feladatokat, egyeztessük a tervezett felújításokat, beruházásokat. Az eddigi hagyományoktól eltérıen de hagyományteremtı céllal 2009-ben már ısszel is találkozóra hívtuk a térség településvezetıit, hogy tájékoztatást nyújtsunk az esztendı addigi eredményeirıl, valamint a következı év várható víz- és csatornadíjairól. Az önkormányzatokkal való jó kapcsolatot jellemzi, hogy a települések területén tervezett közüzemi beruházásokat a különbözı szolgáltatókkal összehangoljuk. Társaságunk az önkormányzatok településfejlesztési tevékenységében is aktívan részt vesz, segítséget nyújt a fejlesztések tervezése és kivitelezése során is. Továbbá az önkormányzatokkal együttmőködve végezzük el a csatorna bebocsátások ellenırzését, amely egyrészt kiterjed a rendkívüli szennyezések, valamint az illegális rákötések ellenırzésére. Társaságunk a mőködési területéhez tartozó önkormányzatok körében 3 évente végez elégedettség mérést, amely módszertanilag kvantitatív közvélemény-kutatásként zajlik, strukturált kérdıív segítségével. A 2009-ben végzett értékelés alapján társaságunk integrált elégedettségi mutatója 4,25, mely eredményre büszkék vagyunk. A megkérdezettek 5-ös skálán értékeltek. Jelentıs esemény Társaságunk életében, hogy január 1-tıl az ÉDV Zrt. üzemelteti Budajenı és Telki települések ivóvízhálózatát. Megoldásra váró feladatok Az önkormányzati tulajdonban lévı vízmőveket és szennyvíztisztító telepeket egy kivétellel bérleti konstrukciójú hosszú távú üzemeltetési szerzıdések alapján mőködtetjük. Ezt a konstrukciót a szaktárca háttérbe kívánja szorítani úgy, hogy a díj- és fejlesztési támogatásokra vonatkozó pályázatokban feltételként szabja az önkormányzatoknak a vagyonkezelésben vagy koncesszióban történı üzemeltetést. A vagyonkezelési konstrukció lenne a megfelelı megoldás, azonban az önkormányzatok nem szívesen mondanak le az amortizáció feletti rendelkezésrıl. Néhány nehéz helyzetben lévı önkormányzat az általunk átutalt amortizáció összegét évekig nem pótolja vissza a víz és/vagy szennyvíz hálózatába. Az évek múltával ennek teljes mértékő elhasználódás lesz a következménye. Egyre több azoknak az önkormányzatoknak a száma, amelyek a számításokkal, elszámolásokkal alátámasztott javaslataink ellenére már évek óta nem állapítottak meg díjemelést az önkormányzati rendeleteikben. 11

12 4. SZERVEZETI FEJLESZTÉSI IRÁNYOK A szervezeti felépítést idırıl-idıre - a jövıkép és a mindenkori stratégiai célkitőzések hatékony teljesítésének érdekében változtatjuk. A évben megkezdett szervezetkorszerősítés az akkor már kialakítás alatt álló stratégiával összhangban - az alábbi pillérekre épült: az aktuális külsı környezeti körülményekre való optimális reagálás, különös tekintettel a gazdasági válság hatásaira; a folyamatszemlélető mőködés; az erıforrás centralizálás; munkahelymegtartás. Elsı ütemként, augusztus 1-jétıl, a hét vízmő üzembıl összevonással négyet alakítottunk ki, és a vízágazaton a kapacitások jobb kihasználása érdekében létrehoztuk az Üzemfenntartás és Vállalkozás szervezetet, mint a vízmő üzemeket kiszolgáló egységet, a hibaelhárítási és karbantartási feladatok elvégzésére: így az eddig külsı vállalkozóktól igénybe vett szolgáltatásokat döntıen saját dolgozóink végzik el. Amennyiben igény és kapacitás van rá, kifelé is vállalkozhatnak. Ennek következtében csökkentek a kiadásaink, és dolgozóink munkájának hatékonysága és értéke is lényegesen megnıtt. A szervezetkorszerősítés második üteme, a közvetlen vezérigazgatóhoz tartozó Kereskedelem szervezet egység létrehozásával, január elsejével indult. Tevékenysége a fogyasztói kapcsolatrendszer valamennyi elemét magába foglalja a vízmérıleolvasástól - a számlázáson keresztül - egészen a vízdíjak beszedéséig. Napjainkig ezeket a feladatokat több szervezeti egység látta el. Ezzel a centralizációval a hatékonyságot az erıforrások bıvítése nélkül növeltük. A Kereskedelemhez két szervezeti egység tartozik, az Értékesítés és Marketing valamint a Vevıszolgálat. Az elsı piackutatással, piacszerzéssel és ügyfélmenedzsmenttel foglalkozik a második a fogyasztói irodákat fogja össze és felügyeli a februárjában üzembe helyezett, élenjáró technikai szinten megvalósított Központi Telefonos Ügyfélszolgálatot. A szervezet továbbfejlesztését - a stratégiai célkitőzéseknek megfelelıen - az Irányítóközpont megkezdett átalakításának kiteljesítése jelentheti az alábbi szempontok figyelembe vételével: - a párhuzamosságok megszüntetése; - a reálfolyamatokhoz igazított felépítés; - feladatkoncentrálás; - egyszerőbb, áttekinthetıbb, kevesebb vezetıi pozíciót tartalmazó struktúra. A fejlesztés megvalósítása csökkenti az átfutási idıket és költségeket: a jelenleginél hatékonyabb mőködést eredményez. A bemutatott szervezetfejlesztési programot megelızıen a Társaságnál több mint tíz éve érdemi szervezeti változtatás nem történt. A szervezeti fejlesztések is csak a humánpolitikai célkitőzések teljesítésével összefüggésben valósíthatók meg: a jól képzett, motivált, a társaságunk iránt elkötelezett munkavállalói közösség kialakítása alapvetı feladat. Munkaerı megtartó képességünket méltányos keresettel, béren kívüli juttatásokkal, erkölcsi elismeréssel, oktatással, továbbképzéssel biztosítjuk, dolgozóink iskolarendszerő és tanfolyami oktatásban vesznek részt, továbbképzéseken, konferenciákon fejlesztik ismereteiket. 12

13 HATÁROZATI JAVASLAT A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1. megköszöni az Észak-dunántúli Vízmő Zrt. tevékenységérıl, fejlesztési terveirıl és önkormányzati kapcsolatrendszerérıl készített tájékoztatását. 2. kinyilvánítja, hogy a társaság jövıjével, fejlesztési elképzeléseivel kapcsolatban nem ért egyet a vízi-közmővagyonnak sem a tényleges, sem a funkcionális privatizációjával. 3. megerısíti a korábban a tárgyban hozott 159/2008. (VIII.28.) számú határozatát, és kezdeményezi az MNV Zrt.-nél az Észak-dunántúli Vízmő Zrt. alaptıkéjét megtestesítı állami tulajdoni hányadú részvénycsomagjának önkormányzati tulajdonba adását, állami szerepvállalás mellett, illetve annak hiányában is. Határidı: Felelıs: folyamatos Dr. Völner Pál, a megyei közgyőlés elnöke 13

14 1. számú melléklet

15 2. számú melléklet A évi vízfogyasztás származás szerinti megoszlása Karsztvíz 92,42 % Rétegvíz 2,11 % Partiszőréső víz 5,47 %

16 3. számú melléklet

17 Ivóvíz értékesítés és szennyvízelvezetés alakulása 4. számú melléklet Fıbb gazdasági adataink 5. számú melléklet EREDMÉNYKIMUTATÁS év terv év tény év terv Index (%) 2009 tény/terv Index (%) 2010 terv/bázis I. Értékesítés nettó árbevétele ,9 101,4 II. Aktivált saját teljesítmények ,3 99,0 III.Egyéb bevételek ,7 46,6 IV. Anyagjellegő ráfordítások ,5 99,3 V. Személyi jellegő ráfordítások ,2 100,4 VI. Értékcsökkenési leírás ,8 101,3 VII.Egyéb ráfordítások ,4 65,0 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye ,1 121,0 B. Pénzügyi mőveletek eredménye ,3 26,3 C. Szokásos vállalkozási eredmény ,0 85,2 D. Rendkívüli eredmény E. Adózás elıtti eredmény ,0 98,0 F. Adózott eredmény ,8 102,9

18 6. számú melléklet Beruházások, javítás karbantartás ráfordításai 7. számú melléklet Állami tulajdonú közüzemi vízmővek díjai Állami tulajdonú közüzemi vízmővek díjai Duna Menti Regionális Vízmő Zrt. (Vác) Dunántúli Regionális Vízmő Zrt. (Siófok) Északdunántúli Vízmő Zrt. (Tatabánya) Északmagyarországi Regionális Vízmővek Zrt. (Kazincbarcika) Tiszamenti Vízmővek Zrt. (Szolnok) Bekötési vízmérı átmérı (mm) Ivóvíz Alapdíj, fogy hely. (Ft/hó) Fogyasztási díj (Ft/m3) Bekötési vízmérı átmérı (mm) Csatorna Alapdíj, Fogyasztási fogy hely díj (Ft/m3) (Ft/hó)

a z északdunántúli vízmû zárt k ö r û e n mûködô r é s z v é n y tá r s a s á g t e v é k e n y s é g e

a z északdunántúli vízmû zárt k ö r û e n mûködô r é s z v é n y tá r s a s á g t e v é k e n y s é g e a z északdunántúli vízmû zárt k ö r û e n mûködô r é s z v é n y tá r s a s á g t e v é k e n y s é g e 2009 2010 2 a z é s z a k d u n á n t ú l i v í z m û z á r t k ö r û e n m û k ö d ô r é s z v é

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselı-testületének../2011.(..) önkormányzati rendelete. a évi szennyvízcsatorna szolgáltatási díjról

Hegyesd község Önkormányzata Képviselı-testületének../2011.(..) önkormányzati rendelete. a évi szennyvízcsatorna szolgáltatási díjról Hegyesd község Önkormányzata Képviselı-testületének./2011.(..) önkormányzati rendelete a 2012. évi szennyvízcsatorna szolgáltatási díjról (t e r v e z e t ) Hegyesd község Önkormányzata Képviselı-testületének./2011.(.)

Részletesebben

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-98/2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati

Részletesebben

Magyar Posta. Postás Szakszervezetek Határmenti Találkozója május 22. Elıadó: Szőts Ildikó, a Magyar Posta Zrt.

Magyar Posta. Postás Szakszervezetek Határmenti Találkozója május 22. Elıadó: Szőts Ildikó, a Magyar Posta Zrt. Magyar Posta Postás Szakszervezetek Határmenti Találkozója 2008. május 22. Elıadó: Szőts Ildikó, a Magyar Posta Zrt. vezérigazgatója 1 Magyar Posta számokban 2007 162 milliárd Ft nettó értékesítési árbevétel

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgy

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgy Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 12/1994.(IV.1.) KT. számú rendelete az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról (a módosításokkal egységes szerkezetben) Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy:Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1817/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A KONZUM NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

A KONZUM NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A KONZUM NYRT. 2009. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. 1988-ban alakult a Konzum Áruház Szövetkezeti Közös Vállalat jogutódaként. Kezdetben a cég meghatározó profilja a kereskedelem

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 323. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2008. ( ) rendelete a települési folyékony hulladék szippantott szennyvíz összegyőjtésére,

Részletesebben

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17.

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. HR módszerek m alkalmazása a Rába JármJ rmőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. A Rába R csoport Alapítva 1896 Fı adatok (IFRS) 2008 (auditált) 2009 FC Rába Futómő Kft. Rába RábaJármőipari Holding Nyrt.*

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

Szennyvíztisztítás: klór helyett UVfénnyel

Szennyvíztisztítás: klór helyett UVfénnyel Szennyvíztisztítás: klór helyett UVfénnyel Befejezıdött a szennyvíztelep felújítása Zalaegerszegen. A szennyvíz tisztítása során klór helyett UV-fényt használnak, ívóvíz minıségő víz kerül a tisztítómőbıl

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére.

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére. Ügyiratszám: 08-8/102-5/2010 Dátum: 2011. április 8. Ügyintézı: Baracsi László Tárgy: A PÉTÁV Kft. 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása Melléklet: CD-n kiküldve E L İ T E R J E S Z T É

Részletesebben

Beszámoló a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási és Szolgáltató Társulat 2009. évi munkájáról

Beszámoló a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási és Szolgáltató Társulat 2009. évi munkájáról Beszámoló a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási és Szolgáltató Társulat 2009. évi munkájáról A Vízgazdálkodási Társulat 2009. évi mőködése a pénzügyi terv tükrében Bevételek 2009. évi módosított terv

Részletesebben

A rendelet hatálya. A talajterhelési díj mértékének meghatározása

A rendelet hatálya. A talajterhelési díj mértékének meghatározása Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 25/2004. (IX. 30.) r e n d e l e t e a talajterhelési díjról 1/2005. (II.07.) számú és a 23/2005. (IX. 19.) számú módosító rendeletével Egységes

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18714210-1-13 Bejegyzı szerv: Pest Megyei Bíróság 4.Pk.60.077/2005/.szám Regisztrációs szám: 4225 Országos Közgyőjtemények Szövetsége 2000 Szentendre, Sztaravodai út Postafiók 63. 2007. Fordulónap:

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelezı helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

BÁTASZÉKI KÖZÖS VÍZ ÉS CSATORNAMŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

BÁTASZÉKI KÖZÖS VÍZ ÉS CSATORNAMŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE BÁTASZÉKI KÖZÖS VÍZ ÉS CSATORNAMŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 2 Tisztelt Képviselıtestület! Az alábbi írásos anyagban szeretném Önöket tájékoztatni a Bátaszéki Közös Víz és Csatornamő

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2009. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2010. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2009. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a szennyvízcsatorna 2009. évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György - 2 - Tisztelt

Részletesebben

Egészséges, tiszta települések Akcióterv

Egészséges, tiszta települések Akcióterv KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Egészséges, tiszta települések Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 1. Egészséges, tiszta települések 1.2. A prioritások

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A RÉSZ: BEVEZETÉS... 3 B RÉSZ: A RÉSZLETES ÜZLETI JELENTÉS...

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A RÉSZ: BEVEZETÉS... 3 B RÉSZ: A RÉSZLETES ÜZLETI JELENTÉS... 1/67. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A RÉSZ: BEVEZETÉS... 3 B RÉSZ: A RÉSZLETES... 5 I. A BÉKÉS MEGYEI VÍZMŐVEK ZRT. TEVÉKENYSÉGEINEK BEMUTATÁSA, A TEVÉKENYSÉGI TELJESÍTMÉNYEK ÖSSZEGZİ ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata. Fejér Megye Közgyőlése II. félévi üléstervérıl

F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata. Fejér Megye Közgyőlése II. félévi üléstervérıl F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2007. II. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a közgyőlés 2007. II. félévi üléstervérıl szóló javaslatot,

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények

Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények dr. Márkus Csaba Igazgató, Deloitte Zrt. Szeged, 2009. október 20. Tartalomjegyzék 2 Footer A támogatások megváltozott szerepe

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA (HATÁLYOS: 2011. július 01. NAPJÁTÓL) Tartalomjegyzék I. Preambulum... 3 II. A jelen politika hatálya,

Részletesebben

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar)

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) Támogatás összege: 1.,2. célterület: 8.000 1.600.000 euró, 3. célterület: 8.000 480.000 euró (szoftverfejlesztés: max 200.000 euró) Támogatási arány:

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

Kiválóság kultúra fejlődése a DMRV Zrt.-nál Előadás a KIVÁLÓSÁG TAVASZ 2012 rendezvényen 2012. 03. 08. Előadó: Vogel Csaba vezérigazgató

Kiválóság kultúra fejlődése a DMRV Zrt.-nál Előadás a KIVÁLÓSÁG TAVASZ 2012 rendezvényen 2012. 03. 08. Előadó: Vogel Csaba vezérigazgató Kiválóság kultúra fejlődése a DMRV Zrt.-nál Előadás a KIVÁLÓSÁG TAVASZ 2012 rendezvényen 2012. 03. 08. Előadó: Vogel Csaba vezérigazgató 1 A CÉG TÖRTÉNETE, JOGELŐDÖK A cég fennállását 1928. október 21-től

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: A felsıfokú akkreditált szakképzés helyzetének felülvizsgálata

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı E L İ T E R J E S Z T É S 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit pénzügyi-ügyintézı Véleményezésre

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Mővelıdési, Ifjúsági és Közösségfejlesztési

Részletesebben

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Javaslat a szennyvízcsatorna 2011. évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György - 2 - Tisztelt

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás

Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás amely létrejött, egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviselıje: Horváth István, másrészrıl

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13.

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13. Az innováció folyamata és eredményei Pécs, 2009.10.13. 1 A BIOKOM Kft. 1994. december 1: Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat Pécsi Kertészeti és Parképítı Vállalatot Pécsi Közterületfenntartó

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2007. (XII. 06.)KT r e n d e l e t e (I 3) /2005. (XII. 30.)KT R e n d e l e t é h e z.

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2007. (XII. 06.)KT r e n d e l e t e (I 3) /2005. (XII. 30.)KT R e n d e l e t é h e z. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2007. (XII. 06.)KT r e n d e l e t e (I 3) a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2011. évben szervezeti változás az Intézetben nem volt. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív, negatív hatások Az Intézet

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit adó- és pénzügyi irodavezetı Véleményezésre

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város

Sátoraljaújhely Város (A 43/2007/4721/II.28./számú határozat melléklete) Sátoraljaújhely Város és városrészeire (Károlyfalva, Rudabányácska, Széphalom), valamint a külterületi lakott városrészekre vonatkozó Helyi Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

J a v a s l a t. a Tourinform Salgótarján Iroda Névhasználati szerzıdésének kiegészítésére

J a v a s l a t. a Tourinform Salgótarján Iroda Névhasználati szerzıdésének kiegészítésére Szám: 31437/2008. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Telefon: (32) 312-570; (32) 417-255 J a v a s l a t a Tourinform

Részletesebben

Közgyőlési jegyzıkönyv

Közgyőlési jegyzıkönyv Közgyőlési jegyzıkönyv Készült: az Oroszlányi Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2.) évi rendes közgyőlésén, 2009. május 29. napján 10 órakor az OSZ Zrt. székházában.

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE 14. IKTATÓSZÁM: 55-3/2013. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács mőködési

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. május 26. aláírás Országos Diákszínjátszó Egyesület Fordulónap: 2011.12.31 KSH: 19016955-9499-529-01 Mérleg Adatok eft-ban

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete. 8/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E. a talajterhelési díjról.

Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete. 8/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E. a talajterhelési díjról. Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete 8/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E a talajterhelési díjról. Egységes szerkezetbe foglalta Berta Sándorné körjegyzı Zalaszántó község Önkormányzatának

Részletesebben

A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén

A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén A bioenergia hasznosítás lehetıségei konferencia Budapest, 2010. november 8. Dr. Lengyel Attila Magyar Biogáz Egyesület

Részletesebben

Egy energia farm példája

Egy energia farm példája Egy energia farm példája LSÁG G HATÁSA A SZERVEZETEK ŐKÖDÉSÉRE I. Innovatív szervezetek II. Vertikális integráció LSÁG G HATÁSA A SZERVEZETEK ŐKÖDÉSÉRE szervezeti struktúra szervezet értékrendjei szervezet

Részletesebben

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8352 Bazsi, Fı u. 91.

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8352 Bazsi, Fı u. 91. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8352 Bazsi, Fı u. 91. E L İ T E R J E S Z T É S Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2010. április 14-én tartandó nyilvános ülésére Tárgy: Lakossági

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. február 19-i ülésére

Részletesebben

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 Kovács Péter P fıosztályvezetı-helyettes Vízgyőjtı-gazdálkod lkodási és s VízvV zvédelmi Fıosztály Szolnok, 2008. június 26. Az ICPDR létrehozta a Tisza Csoportot,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselı-testületének./2011.(.) önkormányzati rendelete

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselı-testületének./2011.(.) önkormányzati rendelete H e g y e s d község Önkormányzata Képviselı-testületének./2011.(.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú viziközmőbıl szolgáltatott ivóvízért fizetendı díjakról. ( t e r v e z e t ) Hegyesd

Részletesebben

2007. évi intézményi költségvetési alapokmány

2007. évi intézményi költségvetési alapokmány 2007. évi intézményi költségvetési alapokmány 1. A költségvetési szerv általános adatai: - megnevezése: Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság - székhelye: 6500 Baja, Széchenyi u. 2/c.

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért-, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról,

Részletesebben

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20.

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20. Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról Székesfehérvár, 2009. április 20. A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 18/2013. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról * Szekszárd

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Tárgy: Enying Város szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének a kiépítése című projekthez kapcsolódó szükséges döntések meghozatala

Részletesebben

2012. I. féléves jelentéséhez

2012. I. féléves jelentéséhez SZINTÉZIS Informatikai Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 9023 Gyır Tihanyi Árpád út 2. Cégjegyzékszám: 08-10-001771 KSH szám: 12890341-4651-114-08 VEZETİSÉGI JELENTÉS A SZINTÉZIS Informatikai Zártkörően

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

KD. Regionális Fejlesztési Ügynökség 8000. Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. E L İ T E R J E S Z T É S

KD. Regionális Fejlesztési Ügynökség 8000. Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. E L İ T E R J E S Z T É S KD. Regionális Fejlesztési Ügynökség 8000. Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. május 28-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Közép-Dunántúli régió

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-i ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Szándéknyilatkozat a magyar-szlovák határon átnyúló együttmőködési csoportosulás

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24. ülésére Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése

Részletesebben

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester Elıterjesztés Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Beszámoló a 2013. évi költségvetési rendelet I.- III. negyedévi teljesítésérıl Iktatószám: 3-119/2013.

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

Eleveniszapos szennyvíztisztítás biotechnológiai fejlesztései, hatékony megoldások Kivitelezés, üzemeltetés, pályázati lehetőségek

Eleveniszapos szennyvíztisztítás biotechnológiai fejlesztései, hatékony megoldások Kivitelezés, üzemeltetés, pályázati lehetőségek Eleveniszapos szennyvíztisztítás biotechnológiai fejlesztései, hatékony megoldások Kivitelezés, üzemeltetés, pályázati lehetőségek Zsámbék 1016.04.20. Mészáros József csatornázási ágazat, műszaki vezető

Részletesebben

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió SIKERES INKUBÁTORHÁZAK KELET-MAGYARORSZÁGON VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT NYÍREGYHÁZA Elıadó: Zsukk István inkubátorház igazgató Kaposvár, 2009. június 17. A PRIMOM ALAPÍTVÁNY KEZDETEK

Részletesebben

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák MaSzeSz, Lajosmizse 2010. Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák Patziger Miklós és Boda János MaSzeSz fólia 1 Tartalom Kis települések szennyvízelvezetésének és -tisztításának lehetıségei Környezetvédelmi

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

Vállalkozások pénzügyei

Vállalkozások pénzügyei Vállalkozások pénzügyei Készítette: Hutfleszné Horváth Katalin A Vállalkozások pénzügyei almodul egyik meghatározó területe a kalkulációs ismeretek. Az alábbiakat mindenekelıtt a tervezés szempontjából

Részletesebben

A 2004-ben megítélt összes támogatás Komárom-Esztergom megyei pályázóknak. Európai Uniós Forrásból megítélt támogatások:

A 2004-ben megítélt összes támogatás Komárom-Esztergom megyei pályázóknak. Európai Uniós Forrásból megítélt támogatások: A 2004-ben megítélt összes támogatás Komárom-Esztergom megyei pályázóknak Európai Uniós Forrásból megítélt támogatások: Az uniós források közül a gazdasági versenyképesség növelését célzó operatív programon

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

A rendelet hatálya 2..

A rendelet hatálya 2.. Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testületének 27/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelete A települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés a Városgazdálkodási és üzemeltetési bizottság 2012. június 14. napján tartandó ülésére

Előterjesztés a Városgazdálkodási és üzemeltetési bizottság 2012. június 14. napján tartandó ülésére MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: MH:17-074/100/2012 Üi.: Vincze Csaba Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Városgazdálkodási és üzemeltetési Bizottsága Melléklet: - Miskolc Holding

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGÁNAK E L N Ö K E E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére Tárgy: A Bábolna Zrt. privatizációja

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ CATCH-MR Dissemination Workshop Budapest, 2011. május 9. Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ Kerényi László Sándor fıosztályvezetı Budapesti Közlekedési Központ Tartalom

Részletesebben

"HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év

HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év 18676415-1-13 Statisztikai számjel vagy adószám Cím: 2013,Pomáz,József Attila u.4. "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2002 (XII.31.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2002 (XII.31.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2002 (XII.31.) rendelete A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Vasmegyer Község Önkormányzata

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2012. ÉVI

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2012. ÉVI 1 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ ISTER-GRANUM KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŐKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2012. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Esztergom, 2013. március 23. A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben