Hirdessen a VOSZ-Hírekben!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hirdessen a VOSZ-Hírekben!"

Átírás

1 Hirdetés Hirdessen a VOSZ-Hírekben! A VOSZ-Hírek tartalmi felépítése miatt egy rendkívül kedvezô és igen hatékony hírdetési lehetôséget kínál, mivel annak állandó rovatai (például: jogszabályfigyelô, szakmai emlékeztetôk stb.) az egymást követô számok megôrzését és visszatérô alkalmazását kívánják meg tagjainktól. Így a VOSZ-Híreken keresztül több ezer vállalkozáshoz küldhetô tartós üzenet. A VOSZ tagjai általában évek óta mûködô, a közös érdekérvényesítést is fontosnak tartó cégek, így gazdasági hatásuk a tagsági számot jelentôsen felülmúló. Egy oldalas fekete-fehér hirdetés (160 mm x 240 mm) Ft + ÁFA féloldalas fekete-fehér hirdetés: (160 mm x 120 mm) Ft + ÁFA negyedoldalas fekete-fehér hirdetés: (80 mm x 120 mm) Ft + ÁFA színes hirdetés: 50% felár A VOSZ tagjait 10% kedvezmény illeti meg a fenti hirdetési összegbôl. Üzleti partnereink megrendeléseiket a VOSZ-TAN Kft. címére (1107 Budapest, Mázsa tér 2 6. Telefon: , ), míg az ellenértékét számla alapján rendezhetik. A tárgyhó 5-ig beérkezô megrendelés és hírdetési anyag még az adott hónapban megjelenik a VOSZ-Hírekben. VOSZ-Hírekben való hirdetés egyúttal a VOSZ célkítûzéseinek támogatása is! VOSZ KÖZPONT ELÉRHETÔSÉGE Címe: H-1107 Budapest, Mázsa tér 2 6. (Porta Irodaház) Postacíme: H-1107 Budapest, Mázsa tér 2 6. Telefon: (36-1) , Telefax: (36-1) címe: Internet honlap:

2 Szervezeti Hírek 1 VOSZ iroda tölti ki:... Számla száma:... Befizetési dátum és a csekk száma:... Beléptetô megye:... VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE BELÉPÉSI NYILATKOZAT Vállalkozás neve: Vállalkozás típusa: Vállalkozás címe: megye:... Irányítószám:.... Város, község: Út, utca, tér, park, ltp:.... Házszám:... Vállalkozás postacíme: Vállalkozást képviselô neve:... beosztása:..... Vállalkozás adószáma: Vállalkozás KSH számjele: Elérhetôség Telefon:... Fax: Mobiltelefon:... Weblap: Alakulás éve:. Vállalkozás létszáma:... tag,.... alkalmazott:.... A vállalkozás tevékenységi köre: A TEÁOR kód szerinti tevékenység:......

3 2 Szervezeti Hírek A Szövetség r e n d e s tagja lehet minden Magyarországon nyilvántartásba vett egyéni vállalkozó, illetve bármely olyan jogi és nem jogi személyiségû vállalkozás, továbbá minden érdekképviselet, egyesület, szövetség, amely a VOSZ Alapszabályát elfogadja. A VOSZ céljait és törekvéseit az Alapszabály, az általa nyújtott szolgáltatások körét a VOSZ Hírek címû újság tartalmazza. A Szövetség p á r t o l ó tagja lehet minden bel- és külföldi jogi és nem jogi személyiségû vállalkozás és magánszemély. A Szövetség t á r s u l t tagja lehet egyesület, munkaadói, gazdasági, szakmai, vállalkozói érdekképviselet. A pártoló, illetve társult tagja a Szövetség küldöttközgyûlésén tanácskozási joggal vehet részt. A küldöttek, tisztségviselôk választásban nem vesznek részt, illetve küldöttnek, tisztségviselônek nem választhatók. Tagdíjfizetés ellenében, viszont az igénye szerinti szolgáltatás illeti meg. A szolgáltatásra való jogosultság az erre a célra szolgáló igazolással vehetô igénybe. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Rendes tagja, Pártoló tagja, Társult tagja kívánok lenni. (megfelelô rész aláhúzandó) A Szövetség Alapszabályát ismerem és elfogadom..... Ft tagdíj fizetését vállalom. A tagdíj mértéke VOSZ TAGDÍJAK A belépés vagy megszûnés idôpontjára tekintet nélkül a tagdíj mértéke a tárgyévben nem lehet kevesebb; 10 millió forint számviteli nettó árbevételig 18 ezer forintnál; 10 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtôl 30 millió forint számviteli nettó árbevételig 24 ezer forintnál 30 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtôl 50 millió forint számviteli nettó árbevételig 50 ezer forintnál; 50 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtôl 250 millió forint számviteli nettó árbevételig 100 ezer forintnál; Rendkívül indokolt esetben és idôkorláttal (legfeljebb a tárgyévre) az Ügyvezetô Elnökség által mérsékelhetô vagy elengedhetô a tagdíj. A tagdíj minden év január 1. napján esedékes és a Szövetség Titkársága által kibocsátott számla alapján fizetendô. Szolgáltatást igénybevevô új tag esetén a területileg illetékes VOSZ iroda útján történik a belépés, és a VOSZ Titkársága regisztrálja az új belépôket. Lehetôség van közvetlen VOSZ Titkársági regisztrációra is., hónap nap..... cégszerû aláírás

4 Szervezeti Hírek 3 A évi VOSZ Küldöttgyûlés dokumentumai MEGHÍVÓ a VOSZ évi Küldöttgyûlésére Részvevôk: A VOSZ Ügyvezetô Elnöke és a Társelnökök A VOSZ Ellenôrzô Bizottságának Elnöke és Tagjai A VOSZ Országos Szekcióinak Elnökei A VOSZ Területi Szervezeteinek Elnökei A VOSZ Címzetes Társelnökei A VOSZ Területi Szervezetek és Országos Szekciók Küldöttei Helyszín: Hotel Platánus 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 44. Idôpont: május 14. (csütörtök), órai kezdettel Regisztráció: óra között

5 4 Szervezeti Hírek A Küldöttgyûlés napirendi javaslata 1. Beszámoló a VOSZ évi tevékenységérôl, javaslat a évi fontosabb célkitûzésekre Elôadó: Wáberer György soros elnök 2. Beszámoló a VOSZ évi költségvetésének végrehajtásáról, mérlegérôl és eredmény kimutatásáról Elôadó: Dr. Dávid Ferenc fôtitkár 3. Javaslat a VOSZ évi költségvetési elôirányzatára Elôadó: Dr. Dávid Ferenc fôtitkár 4. Az Ellenôrzô Bizottság jelentése a VOSZ évi költségvetésének végrehajtásáról és a évi költségvetési elôirányzatáról, valamint a testületi határozatok végrehajtásáról Elôadó: Bartha Ferenc Ellenôrzô Bizottság elnök 5. Egyebek A VOSZ Alapszabálya szerint a meghirdetett Küldöttgyûlést határozatképtelenség esetén azonos napirenddel és azonos helyszínen május 14. napján órai kezdettel ismételten összehívjuk. Az ismételten összehívott Küldöttgyûlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

6 Szervezeti Hírek 5 BESZÁMOLÓ a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének évi tevékenységérôl és a évi fontosabb célkitûzésekrôl A év a vállalkozói közösség számára kedvezôtlen makrogazdasági környezet feltételei között indult és sajnos a körülmények és a kilátások az év folyamán tovább romlottak. A évben sem érzékelték az érdekkörünkbe tartozó vállalkozások, hogy a gazdasági kormányzat elszántan és következetesen végrehajtotta volna az üzleti szféra által elengedhetetlennek tartott változtatásokat. Nehezítette a nagy elosztó rendszerek következetes átalakítását, illetve az adó és járulékrendszer jelentôs korszerûsítését, hogy a beszámolási év nagyobb részében kisebbségi kormány gyakorolta a végrehajtói hatalmat. A év tavaszán meghirdetett bársonyos reformok nem jelentettek kiutat az országnak, a korábban meghirdetett programok konzekvens végrehajtása nem történt meg. Nehezítette a vállalkozások döntô többségének helyzetét az üzemanyagok árának drasztikus emelkedése (illetve kiszámíthatatlan ingadozása) és kedvezôtlenül befolyásolta gazdasági környezetüket a forint/euro árfolyamának évközi hektikus alakulása is. Bizonytalanság és szkeptikus magatartás jellemezte az üzleti világ résztvevôit. A ôszén begyûrûzô pénzügyi és gazdasági krízis váratlanul érte a hazai reálszférát. A pénzügy stabilizálás ugyan gyorsan megtörtént, de az üzleti szférát érintô intézkedések többsége nem dinamizálta a gazdaságot, a mindannyiunk által várt strukturális átalakítás, az érdemi adó és élômunka-teher csökkenés nem valósult meg. A beszámolási idôszak végére és a év elejére sodródás és vergôdés jellemezte a gazdaságot és elmaradtak a gazdaságirányítástól várt, határozott lépések a válság tartós kezelésére, a versenyképesség helyreállítására. A Szövetség érdekképviseleti (érdekvédelmi, érdekérvényesítési) tevékenységének hatékonyságát jelentôsen korlátozta, hogy közéletünk zajos és zaklatott volt. Ilyen körülmények között a racionális és célratörô szándékok nehezen találnak meghallgatásra; fájdalmasan sok elôremutató kezdeményezés elvérzett a párpolitikai csaták harcmezején. A VOSZ a Megállapodást a Jövônkért! kezdeményezés alapító tagjaként politikai függetlenségét megôrizve a beszámolási év során valamennyi parlamenti párt vezetôjével konzultált a gazdaságot érintô legfontosabb kérdésekrôl. Meglepetéssel tapasztaltuk: a parlamenti pártok véleménye a kibontakozás lehetséges módozatairól csaknem azonosak (pl.: élômunka terhek csökkentése; segély helyett munka; egyszerûbb és áttekinthetôbb adórendszer; olcsó és szolgáltató állam stb.). Ennek ellenére nem volt esély arra, hogy többpárti

7 6 Szervezeti Hírek konszenzuson alapuló a gazdaság érdekei szolgáló törvénykezés jusson érvényre Magyarországon. A VOSZ kezdeményezésére alakult meg 2008 novemberében a Reformszövetség (tagjai: az OÉT munkaadói oldalát alkotó szövetségek elnökei, az MKIK elnöke valamint MTA jelenlegi és volt elnökei), bizonyítva: a reálszféra és a tudományos élet vezetôi valós alternatívát képesek kínálni a magyar gazdaságnak és társadalomnak. A VOSZ a beszámolási idôszakban valamennyi formális és informális fórumon szorgalmazta a nagy elosztó rendszerek átfogó reformját: különös tekintettel az adó-és járulék szabályok prioritásainak és súlypontjainak áthelyezésére, a felsôoktatás korszerûsítésére, az önkormányzati rendszer gyökeres átalakítására és a rokkantsági, valamint az öregségi nyugdíjszabályok megváltoztatására. Meggyôzôdésünk, hogy e gazdasági és társadalmi életünk szempontjából kiemelten fontos területek érintetlenül hagyása újratermeli a krízis állapotot, hosszan tartó válságba taszítva Magyarországot. I. Közremûködés a jogalkotási, gazdaságirányítási folyamatban A színvonalas társadalmi párbeszéd és szakmai érdekegyeztetés hiánya ellenére a VOSZ és az érdekkörébe tartozó szakmai szövetségek a legjelentôsebb kulcsterületeken kifejtették álláspontjukat, kidolgozták javaslataikat. A VOSZ kezdeményezte Reformszövetség olyan komplex programot dolgozott ki, amely ma Magyarországon megkerülhetetlen tekintélyt vívott ki és viszonyítási alapul szolgál minden parlamenti erô és minden jelentôs közgazdasági elképzelés számára. A VOSZ ezen felül több konkrét területen ért el eredményt június 25-én a VOSZ hatékony közremûködésével a Kormány és a fuvaros érdekképviseletek példaértékû megállapodást kötöttek a terület versenyképességének javítása érdekében. Az egyezség létrejötte (amely késôbb jogszabályokban is megtestesült) a meghatározó nemzetgazdasági ágakra nézve (ipar, kereskedelem) is kedvezô, hiszen a fuvaros szakma versenyképtelenné válása, vagy az ott mûködô vállalkozások tartós demonstrációja komoly zavarokat okozhatott volna a termelésben és a kereskedelemben. Példaértékû volt az együttmûködés a társult tagszervezetek (FUVOSZ, MKFE, NIT Hungary) és a VOSZ között nyarán a Szövetség a Kereskedelmi és Szolgáltató Szekcióval egyeztetve több alkalommal felemelte hangját az üzletek nyitva tartásának tervezett korlátozása ellen. A VOSZ álláspontja szerint a vasárnapi zárva tartásra vonatkozó kezdeményezések kizárólag politikai indíttatásúak, míg a Szövetség álláspontja szerint e kérdéskör merôben szakmai jellegû. A kérdésrôl alkotott véleményünket közölte az elektronikus és az írott sajtó is szeptember közepén tárgyalta az Országos Érdekegyeztetô Tanács a évre vonatkozó adó- és járuléktörvények tervezeteit. A vállalkozók terheinek csökkentésére nem kerülhetett sor, mivel elsôrendû célként az ország fizetô képességének megôrzése, az államháztartási hiánycélok megvalósítása, illetve a munkahelyek megtartására irányuló erôfeszítések kerültek meghatározásra. Az adó- és járuléktörvény-tervezetek véleményezését követôen került sor az ôsz folyamán a költségvetésrôl szóló törvénytervezet vitájára. A konzultációk során a Szövetség képviselôi hangsúlyozták: érdemi módon kell csökkenteni az állami és önkormányzati kiadások nagyságát, beleértve a háttérintézmények költségvetési elôirányzatainak jelentôs mérséklését és az állami, illetve önkormányzati tulajdonban levô vállalatok központi dotálásának csökkentését is. Erre vonatkozó javaslatainkat tárgyaló partnereink (kor-

8 Szervezeti Hírek 7 mány, szakszervezetek) rendre elutasították. A minimális bér emelésére és a évi, vállalkozási szintû átlagkereset növelésre irányuló tárgyalások szeptember végétôl december közepéig tartottak. A munkaadói oldal szóvivôje az említett témakörben a VOSZ képviselôje volt. Alapvetésnek kezeltük, hogy 1.) többéves, országos szintû bérmegállapodást a munkaadói szervezetek nem kötnek, 2.) a évre vonatkozóan tekintettel az adó- és járulékcsökkentés elmaradásra és a negatív elôjelû évi GDP változásra kizárólag szolid irányszámok fogalmazhatók meg. Ennek megfelelôen írtuk alá az egy évre vonatkozó megállapodást december hónap 12 napján. A évi havi legkisebb munkabér összege: , Ft/hó/fô, a vállalkozási szintû keresetajánlás mértéke: 3 5 %. (A bérajánlással kapcsolatos ellenérzésünket záradék megfogalmazásával, illetve sajtóközlemény kiadásával manifesztáltuk.) A Magyar Köztársaság Kormánya, a VOSZ és egyéb kereskedelmi érdekképviseleti szövetségek megállapodást kötöttek a tisztességes kereskedelmi gyakorlat, piaci magatartás és a gazdasági verseny elôsegítése, a fogyasztók védelme, valamint a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat visszaszorítása érdekében. A Szövetség Kereskedelmi és Szolgáltató Szekciója aktívan közremûködött a megállapodás kidolgozásában, véglegezésében. A Szövetség képviselôi és munkatársai a korábbi évek gyakorlatának megfelelôen az OÉT plenáris ülésein kívül is aktívan részt vettek az intézményesített társadalmi párbeszéd egyéb fórumainak munkájában. (Gazdasági Egyeztetô Fórum, Gazdasági és Szociális Tanács, Adóreform ad-hoc bizottság, Munkaerôpiaci Alap Irányító Testülete, NFT Szakértôi Bizottság, Országos Felnôttképzési Tanács, Munkaügyi Ellenôrzést Támogató Testület, Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács, Regionális Munkaügyi Tanácsok stb.) II. Szövetségi munka, szervezési tevékenység A VOSZ-KMRSZ és a VOSZ együttmûködésének eredményeként októberétôl az Országos Szövetség honlapjáról direkt módon elérhetô a MÁRTA TV adása. A vállalkozói online-adás hírközpontú, de lehetôséget ad a VOSZ tisztségviselôinek is a megnyilatkozásra. Továbbra is belsô nyilvánosságot biztosít a papír alapú VOSZ Hírek, amelynek összeállítását illetve szerkesztését a szövetségi apparátus végzi. A honlapunkon novemberétôl közzétett Építôipari Piactér lehetôvé teszi, hogy az építôipari vállalkozások egy helyen tájékozódhassanak az uniós forrásból megvalósuló építôipari beruházásokról, illetve az ágazat szereplôi számára kiírt közbeszerzésekrôl és azok eredményeirôl. A Világgazdaság címû Üzleti napilap Tôkeerô mellékletét egész évben igénybevettük mondanivalóink közlésére. A közölt interjúkban (szakmai cikkekben) megfogalmazódtak a VOSZ legfontosabb célkitûzései és adott kérdéskörrel kapcsolatos álláspontjai. Szóltunk többek között az érdekegyeztetés mostoha helyzetérôl, a Széchenyi Kártya sikertörténetérôl, a PP kezdeményezés eredményeirôl, a pályázatok körüli vitákról, a munkaerô kölcsönzés szabályairól, a munkaügyi ellenôrzések vállalkozásokat sértô gyakorlatáról, a feketekereskedelem felszámolásának azonnali szükségességérôl ban nyolc nagyvárosban (Szolnok, Debrecen, Gyula, Nagykanizsa, Eger, Pécs, Székesfehérvár és Kecskemét) Hallatjuk a hangunkat vezérmondattal sajtótájékoztatókat tartottunk, amelyeken részt vettek helyi vállalkozók és a regionális államigazgatási szervezetek képviselôi. A beszámolási évben Nyíregyházán, Nagykanizsán, Székesfehérváron és Szegeden regionális szakmai konferenciákat tartottunk a következô témakörökben: Munka-

9 8 Szervezeti Hírek ügyi problémák kezelése a gyakorlatban, Az adózás változásai és hatása a vállalkozásokra, Kisvállalkozások hitelezési lehetôségei. A VOSZ Információs és Szolgáltató Irodáinak munkatársai a évben is aktívan végezték érdekképviseleti, céginformáció szolgáltatási és a Széchenyi Kártya értékesítésével összefüggô tevékenységüket. Segítették a területi szervezetek munkáját, közremûködtek a megyei programok elsôsorban a területi PP ünnepi rendezvények elôkészítésében, lebonyolításában. Anyagi felelôsséggel járó feladataikat a beszámolási évben is a belsô ügyrendekben és szabályzatokban rögzített elôírásoknak megfelelôen teljesítették. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával február 14-én kötött megállapodás szellemében folyik az együttmûködés a szakmai vizsgáztatás területén. A VOSZ közvetlen módon érdekelt a szabó és kômûves, szakmák vizsgaszabályainak kialakításában, illetve a vizsgabizottsági tagok delegálásban. Az év során 2 alkalommal, márciusban és novemberben is kiírtunk pályázatot a vizsgabizottsági tag névjegyzékbe történô bekerülésre. A sikeres pályázók részére több alkalommal más munkaadói szervezetekkel együttmûködve felkészítést szerveztünk, ahol a résztvevôk megismerhették az új OKJ szakmastruktúrát valamint a vizsgáztatás rendjében történô változásokat augusztusától az MKIKval történô együttmûködés keretében megkaptuk a hegesztô, szerszámkészítô, CNCforgácsoló szakmákban is a vizsgabizottsági tag delegálási jogát, iskolarendszerû képzésben és felnôttképzésben is ban a gazdaság szereplôinek összefogásával egy 17 szereplôs óriás projekt keretében megkezdôdött a kereslet-vezérelt szakképzés kialakítása. A projekt célja a gazdasági szereplôk erôs dominanciájával újjá alakult Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok (RFKB) munkájának támogatása. A projekt az MKIK vezetésével, az Agrár Kamara, a 9 OÉT tag munkaadóiés a 6 OÉT tag munkavállalói szervezet partnerségével valósult meg. A munka eredményeképpen az RFKB-k a 2009-es tanévre meghatározták a támogatott, kiemelten támogatott és fejlesztési forrással nem támogatott szakmák körét valamint minden régióban 5 hiányszakmát emeltek ki, amelyeknek a képzését ösztöndíjjal is támogatják. A munka keretében régiónként 2-2 konferenciát szerveztünk a VOSZ felelôsségi körébe tartozó szakmacsoportokban a beiskolázási irányok meghatározásának elôsegítésére. A konferenciákon iskolák és munkaadók egyeztették, ütköztették véleményüket a szakképzés megújításának érdekében. A projekt keretében régiónként résztvevôs kérdôíves felmérést végeztünk, amelyben a szakképzett munkaerô iránti várható igényt tudakoltuk. A munkát régiónként 1-1 koordinátor végezte a VOSZ központ irányításával, a megyei elnökökkel együttmûködve. Ismét eredményesen pályáztunk az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által az országos érdekképviseleti szervezetek számára meghirdetett, az érdekképviseleti és érdekérvényesítô tevékenység segítését és további fejlesztését szolgáló projektben való közremûködésre. Elfogadta a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium A Versenyképes Vállalkozói Tudás Támogatása címmel benyújtott pályázatunkat. Tagsági és támogatói bázisunk szélesítése érdekében együttmûködési megállapodást kötöttünk (2008. szeptember 10.) a Magyar Tisztítás-technológiai Szövetséggel. A VOSZ és a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete (MTA SZTAKI) között 2008-ban létrejött megállapodás keretet biztosít a két intézmény között informatikai és tanácsadási tárgyú együttmûködés megvalósítására. Az együttmûködés lehetséges területei: informatikai hálózatok biztonsága, weblapok, portálok és egyéb informatikai rendszerek készítése, adatbázis ke-

10 Szervezeti Hírek 9 zelés, adatbányászat, informatikai rendszerek felügyelete, elektronikus tanulási rendszerek (elearning) alkalmazása, termelésinformatika, pályázatírás és pályázati tanácsadás. Szövetségünk tizenöt éve tagja a Nemzetközi Kereskedelmi Szövetségnek (Euro- Commerce). A VOSZ ügyvezetô elnöke az EuroCommerce Elnökségében, a Kereskedelmi és Szolgáltató Szekciónk elnöke pedig az Irányító Bizottságban képviseli szövetségünket nyarán Kereskedelemfejlesztési pályázatot nyújtottunk be az ITD-H-hoz a október között Zenicán (Bosznia-Hercegovina) 15. alkalommal megrendezésre kerülô ZEPS Nemzetközi Vásáron való részvétel támogatására. A VOSZ saját információs standdal is megjelent, ahol a VOSZ tagok ingyen helyezhették el termékismertetôiket. Zala megyének hagyományosan jók a kapcsolatai Bosznia-Hercegovinával, ezért a szervezést részben a VOSZ Zala megyei tisztségviselôi vállalták. A vásárhoz kapcsolódóan a Zala megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány üzletember-találkozót is szervezett Zenicán. A VOSZ Textil- és Ruházatipari Szekciójának kezdeményezésére és közremûködésével a Textilipari Mûszaki és Tudományos Egyesület szakmai hátterével üzleti találkozó került megrendezésre októberében Budapesten. A rendkívül hatékony, modellértékû rendezvényen az irányított üzleti tárgyalások eredményeként komoly üzleti kapcsolatok is köttettek november végén a VOSZ képviselôi részt vettek Szerbiában a Vállalkozók VII. Nemzetközi Kereskedelmi Vásárán. A látogatás egyik kiemelt célja, hogy szövetség delegáltjai tárgyaljanak a VOSZ vajdasági vállalkozások versenyképességét javító pályázatban való együttmûködésérôl, valamint olyan személyekkel, akik elôsegíthetik a magyar vállalkozók, szerbiai (vajdasági) megjelenését. A VOSZ már évek óta képviselettel rendelkezik a Nemzeti ILO Tanácsban. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet ajánlásait és irányelveit gondozó és regisztráló hazai adaptációját segíti elô a Nemzeti ILO Tanács. A VOSZ képviselôje részt vett a világszervezet genfi éves közgyûlésén ban is folytattuk tevékenységünket a Vállalkozók Nemzetközi Szövetségében (IOE), amelynek 140 országgal együtt hosszú évek óta tagjai vagyunk. A nemzetközi szövetség olyan fontos témákkal foglalkozott 2008-ban, mint a társadalmi felelôsségvállalás, korrupció, migráció, foglalkoztatás, szociális párbeszéd. Együttmûködési szerzôdést írtunk alá a Mongol Munkaadói Szövetséggel. A mongol szövetség célja elsôsorban az, hogy megismerje és a mindennapi gyakorlatában hasznosítsa a VOSZ 20 éves mûködése során felgyûlt tapasztalatokat. Az év során folyamatosan részt vettünk az Ágazati Párbeszéd Bizottságok munkájában. Ezek a bizottságok az ágazati érdekegyeztetés színterei, ahol a munkaadók és munkavállalók közösen alakítják az egyes ágazatok jövôjét. Részt vállaltunk az MKIK által szervezett Szakma kiváló tanulója verseny sikeres lebonyolításában. Nôi-ruha készítô és férfiruha készítô szakmákban 3. díjat adományoztunk. III. Takarékszövetkezeti együttmûködés, beruházás ösztönzés, vállalkozás-fejlesztés, Széchenyi Kártya program A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium részére konkrét javaslatot tettünk (VOSZ MKIK KA-VOSZ Zrt.) a Széchenyi Kártya mintájára egy beruházásösztönzô program megvalósítására. Az álta-

11 10 Szervezeti Hírek lunk készített projekt-tervezet középpontjában egy millió forint közötti, ötéves futamidejû, a Széchenyi Kártya tulajdonos vállalkozások számára könnyen elérhetô, beruházást-serkentô hiteltermék áll. Programjavaslatunkat július 15-én juttattuk el a NFGM-hoz. A Garantiqa Zrt. és partnere, az MKIK és a VOSZ által tulajdonolt KA-VOSZ Zrt., elindította a Tôke Unió Programot, melynek lényege, hogy a vállalkozó egyablakos ügyintézés keretében jusson tôkéhez, hitelhez és EU-s támogatáshoz úgy, hogy valamennyi forrása mögött a Garantiqa készfizetô kezessége áll. A Tôke Unió Program lényege, hogy a vállalkozók az ország 120 településének több mint 200 pontján egyablakos ügyintézés keretében szaktanácsadást és részletes terveket kapnak tervezett forrásbevonásukhoz, sôt a Garantiqa Pont munkatársai fel is kutatják nekik a hitelezô bankokat, a befektetésre kész kockázati tôketársaságokat, és segítenek eligazodni az EU-s pályázatok között is. A Garantiqa intézi a program megvalósításához szükséges adminisztratív ügyeket, és a KA-VOSZ Zrt.-vel közösen kiképzi a hálózat munkatársait, a területi kereskedelmi és iparkamarák és a VOSZ pedig tájékoztatja a vállalkozásokat a programról június elejétôl megkezdôdött a modifikált kétéves futamidejû hitelt biztosító Széchenyi Kártya 2 értékesítése a VOSZ irodahálózatában, a takarékszövetkezeti VOSZ-Pontokon és a kamarai rendszerben. Bevezetésével a konstrukció felfrissítését és a termék életgörbéjének meghosszabbítását kívántuk (kívánjuk) elérni. A Széchenyi Kártya sikertörténete bár nehezebb gazdasági körülmények között a évben is folytatódott október 9-én a Mûvészetek Palotájában nagy média érdeklôdés mellett ünnepélyes keretek közt került sor a százezredik kártya átadására. Az átadott, vállalkozói forgóeszközhitelt is jelentô kártyák száma tavaly év végén meghaladta a 105 ezret, a kihelyezett hitelösszeg nagysága elérte az 581 milliárd forintot. Kiemelt jelentôségû a takarékszövetkezetekkel kialakított együttmûködés, amely 2008-ban is tovább fejlôdött, bôvült. A VOSZ-szal folytatott, szoros munkakapcsolat keretében a év végén mintegy 120 takarékszövetkezeti kirendeltségben mûködött VOSZ Pont, ahol vállalkozóink az országban egyedülálló módon egyablakos ügyintézés keretében juthatnak hozzá az utóbbi évtizedek legsikeresebb vállalkozás-finanszírozási szolgáltatásához, a Széchenyi kártyához. Az Országos Takarékszövetkezeti Szövetséggel és a szövetkezeti hitelintézetekkel való együttmûködés javítja a VOSZ érdekképviseleti tevékenységének lehetôségeit. Alapszabályunk évi módosításával hivatalosan is szövetségi rendszerünk részeseivé tettük a Széchenyi Kártyával rendelkezô vállalkozókat. A Széchenyi Kártya az ország 300 pontján igényelhetô. A kártyahasználók a jól mûködô üzleti körökhöz, a gazdaság növekedése irányába ható üzleti csoportokhoz, tehát a fehér gazdasághoz tartoznak. Közös érdekérvényesítô munkánk (KA- VOSZ, VOSZ) eredménye, hogy a Széchenyi Kártya Program keretében január 1. és december 31. között kibocsátott kártyákhoz 10 millió forint hitelösszegig 365 napra 2 százalékpont központi kamattámogatás biztosított. (1084/2008. (XII.18.) Kormány határozat) IV. Területi Prima Díjak, Európai Kereskedelem Napja, Magyar Vállalkozók Napja, Prima Primissima Díj A évben nyolc, a évben tizenöt, a évben tizenkilenc, a évben tizennyolc megyei (regionális) VOSZ

12 Szervezeti Hírek 11 szervezet rendezte meg a területi Prima díjátadó ünnepségeket, azaz immár második alkalommal csaknem az egész országot lefedte a rendezvénysorozat. Valamennyi gálarendezvényen jelen voltak a VOSZ tisztségviselôi, partnerei és vezetô munkatársai. Az eseménysorozatot pártoló és támogató vállalkozók egyöntetûen állapíthatták meg: kiemelkedô média-érdeklôdés kísérte a díjátadó gálarendezvényeket. Az ünnepségsorozat presztízsértékû, rangos társadalmi eseménnyé vált. Az ünnepi díjátadásokon szinte minden helyszínen részt vettek a városi (megyei) közgyûlés vezetôi és a régió meghatározó kulturális és oktatási intézményeinek vezetôi. A magas színvonalú ünnepségek anyagi hátterét a korábbi évek során kialakított finanszírozási gyakorlat ismételt alkalmazása biztosította. Számos helyen a helyi vállalkozók többletvállalásából eredôen különdíjak átadására is sor kerülhetett, így még érdekesebbé és színesebbé válhattak az ünnepi rendezvények. A VOSZ Ügyvezetô Elnökének kezdeményezésére a évben elôször, három kategóriában, harminc, 25 év alatti tehetséges fiatal vehette át a Junior Prima Díjat. A kezdeményezés bôvült: a évben újabb hat kategóriában részesülhettek kiemelkedô teljesítményt nyújtó fiatalok a magas és értékes elismerésben november 5-én az Országos Szövetség és a VOSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Szekció kezdeményezô közremûködésével immár negyedik alkalommal került megrendezésre az Európai Kereskedelem Napja ünnepség és szakmai fórum. A rendezvény központi témaköreként a fogyasztóvédelmet és a szakképzést jelöltük meg. A találkozón részt vettek a szakmai társ-érdekképviseletek vezetôi és meghívtuk a VOSZ valamennyi országosan választott testületének tisztségviselôit. A rendezvényt nagy média-nyilvánosság kísérte. Rendezvényünk védnöke volt a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, aki részt is vett a találkozón. Hagyományainknak megfelelôen figyelemmel hatályos Alapszabályunk elôírásaira júliusában is közzétettük az Év Vállalkozója kitüntetô cím elnyerésére vonatkozó pályázati felhívást. A megyei/regionális szervezetek testületeinek javaslata és az Elnökség döntése alapján, e jeles napon 61 vállalkozó részesült az Év Vállalkozója elismerésben. Több tagtársunk és tisztségviselônk kapott magas állami és gazdasági miniszteri kitüntetéseket. A decemberi Vállalkozók Napja ünnepségen részt vett, kitüntetéseket adott át illetve beszédet mondott többek között Gyurcsány Ferenc, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke. A hagyományoknak megfelelôen az esti órákban került sor a Prima Primissima Díjak átadására. A kiemelt érdeklôdést kiváltó rendezvényt a korábbi gyakorlatnak megfelelôen egyenes adásban közvetítette a közszolgálati MTV-1. V. A Szövetség évi célkitûzései A VOSZ továbbra is határozottan kiáll a gazdaság egyensúlyának helyreállítását elôsegítô, a befektetôk bizalmát erôsítô, ésszerû és a központi adminisztráció, valamint az állami jövedelem-koncentráció csökkentését célzó intézkedések mellett. A VOSZ továbbra is felvállalja kialakult, elismert véleményformáló szerepét és koncentráltan foglalkozik az ország és a vállalkozások versenyképességének helyreállításával. Az állami újraelosztás csökkentése teszi lehetôvé a vállalkozások adó- és járulékterheinek érdemi csökkenését, amely kulcsszerepet játszik a gazdaság dinamizálásában. A nemzetközi mércével mérve is egye-

13 12 Szervezeti Hírek dül álló, 55 %-os adóék jelentôs, érezhetô csökkentésével lehet csak javítani a foglalkoztatás feltételeit és csökkenteni a járulék elkerülést. A Szövetség támogat minden olyan kezdeményezést, amely a vállalkozói és lakossági jövedelmek decentralizálását célozza, és amely az állami és önkormányzati kiadások érdemi mérséklésében látja a megoldást. A csökkenô állami kiadások fejében a lakosságnál és a vállalkozásoknál több nettó jövedelem maradna, csökkentve adó- és járulékfizetési terheiket. A lakosság és a vállalkozások növekvô nettó jövedelmüket vagy fogyasztásra/termelésre, vagy beruházásokra, befektetésekre fordítják, vagy megtakarítják. A megtakarításokat pedig hiteles és kiszámítható gazdaságpolitika és az állami jövedelem-koncentráció visszaszorítása esetén a bankrendszer, ill. a tôkepiacok átcsoportosítják a keresletnek megfelelôen, csökkentve ezzel a forrásszûkét a tôkepiacokon. A szövetség Gazdaságpolitikai Bizottsága továbbra is ápolja, aktualizálja programját, hogy az mindenkor bemutassa a megvalósítható fejlesztések és változtatások koherens rendszerét. Az elkészített anyagok az önkormányzatok, nyugdíjrendszer, közoktatás, egészségügy szükséges szerkezeti reformjainak fô irányait is bemutatják és nemcsak a fiskális politika módosítását, hanem összehangolt jövedelem és monetáris politika elemeit is tartalmazzák. A VOSZ továbbra is hangsúlyozza: nem tûrhetô tovább a tisztességtelen verseny jelenléte, a fekete gazdaság szereplôinek megtûrése. Meg kell védeni a közös teherviselésbôl részt vállaló munkaadókat és munkavállalókat. Érdekérvényesítô munkánk során kiemelt jelentôséggel bír az árnyékgazdaság elleni küzdelem, de továbbra is határozottan fellépünk a legális vállalkozók, vállalkozások hatósági túlellenôrzése ellen! A Szövetség a költségvetési szféra esetében bértömeg-gazdálkodás bevezetését javasolja. Normatív szabályozás alkalmazása szükséges úgy, hogy a költségvetési területek hatékonyságának növelése érdekében legyen lehetôség a létszám minôségi cseréjére, csökkentésére. Álláspontunk szerint négy év alatt ezer fôvel szükséges csökkenteni a köztisztviselôk és közalkalmazottak létszámát. E nélkül a felesleges hivatalok és intézmények felszámolása és az újraelosztás csökkentése sem lehetséges. A létszámcsökkentés ezen a területen növeli legkevésbé a munkanélküliséget, hisz a felszabaduló munkaerô többnyire képzett, vagy átképezhetô, gyakorlattal rendelkezô, a munkaerôpiacon keresett szakember. A vállalkozói közösség elvárja, hogy a Magyar Nemzeti Bank a lehetséges legrövidebb idôn belül kezdjen meg egy érzékelhetô mértékû kamatcsökkentési ciklus végrehajtását. A Kormány ösztönözze a kereskedelmi bankokat, hogy a mikro-, kis és középvállalkozások rugalmas finanszírozását tegye lehetôvé, bevonva a garancia alapokat is. Ez a lépés nagymértékben segítheti a hazai munkahelyek megôrzését is. A mikro-, kis- és középvállalkozások likviditásának és hitelképességének javítása érdekében az EU források átcsoportosításával a Kormány pályázati úton nyújtson nagyobb mértékû és szélesebb körû kamattámogatást a hitelezô kereskedelmi bankokon keresztül a vállalkozásoknak. A VOSZ stratégiai fontosságúnak tartja a takarékszövetkezeti rendszer vívmányainak megôrzését, finanszírozó-képességének fenntartását, illetve szabad forrásai hozzáférhetôségének javítását, ezért ösztönzi a takarékszövetkezeti rendszer fokozottabb szerepvállalását a piaci forrásszûke enyhítésében. A vállalkozások élénkítése érdekében fel kell gyorsítani az EU-s források elbírálását, lehívhatóságát, folyamatosan felül kell vizsgálni a pályázati támogatás szerint igényelt árbevétel növelési és nyereségkövetelményt.

14 Szervezeti Hírek 13 Az építôipar és hozzá csatlakozó beszállítók terheinek mérséklése érdekében a költségvetésbôl finanszírozott lakáscélú támogatásokon belül növekedjék az új lakásépítés részaránya a hosszú távú kamattámogatások rovására. A közbeszerzési feltételrendszer adekvát, piacbarát alkalmazási gyakorlatával, az EU-s források célzott felhasználásával és irányításával enyhíteni kell ezen meghatározó ágazat terheit és mérsékelni a válság okozta károkat. A szövetség keretein belül: A VOSZ nagyra értékeli és egyben fokozni kívánja megyei, regionális szervezeteinek, továbbá szekcióinak és bizottságainak hozzájárulását a közös célokhoz. A területi szervezetekkel való rendszeres eszmecsere és információáramlás elôsegítése érdekében meg kívánjuk újítani kommunikációs csatornáinkat, így pl. fejlesztjük honlapunkat, hírlevél szolgáltatásunkat. A területi szervezetek támogatásában az alapvetô és legfontosabb célokhoz így pl. a Megyei/Regionális Prima rendezvények megtartásához továbbra is biztosítani kívánjuk a stabil támogatást. Ezen felül objektíven és teljesítmény-arányosan még inkább elismerjük és támogatjuk a kiemelkedô, a szövetség céljait nagyban segítô, helyi erôfeszítéseket. Bôvíteni és erôsíteni kell a termelô szakmákban a vizsga-bizottságokban betöltött szerepünket. Új pályázatot írunk ki, hogy minél több vizsgára tudjunk tagjaink közül vállalkozókat delegálni ezzel is erôsítve a vizsgák szakmaiságát. A évben is szolid költségvetési politikát kell folytatnunk. A küldöttgyûlés által elfogadott éves költségvetési elôirányzat betartása mellett arra is törekszünk, hogy az Országos Szövetség kiegyensúlyozott mûködését távlatosan is garantáló tartalékképzés biztosított legyen. Az érdekképviseleti szolgáltatás területén kiemelt szerepet tölt be a Széchenyi Kártya. A VOSZ a kártyaértékesítésben kiemelkedô szerepet vállaló KA-VOSZ Zrt. egyik tulajdonosaként továbbra is kiemelt figyelmet fordít a gazdasági társaság kiegyensúlyozott mûködési feltételeinek biztosítására és megtartására, ezen felül mindent megteszünk a Széchenyi kártya programban és az ehhez kapcsolható fejlesztésekben, a továbblépés érdekében. A területi, Megyei / Regionális Prima és az országos szintû Prima Primissima díjátadó, valamint a Junior Prima ünnepségek magas színvonalú megrendezésének segítése továbbra is kiemelt fontosságú szövetségi feladat. Továbbfejlesztjük és bôvítjük a szövetség Év Vállalkozója Díját, illetve a Megyei Év Vállalkozója Díját is, hogy még több vállalkozótársunk részesülhessen ebben a szövetségi elismerésben, minél több, új kategóriában. Kérem a Tisztelt Küldöttgyûlést a VOSZ Elnöksége által jóváhagyott beszámoló elfogadására. Folytatjuk a kereslet-vezérelt szakképzés kialakításáért elkezdett munkát az MKIKval és az érdekképviseletekkel közös projekt kertében, hogy a évi beiskolázások tovább közeledjenek a munkaerô-piac igényeihez. Budapest, május 14. Wáberer György soros elnök

15 14 Szervezeti Hírek A VOSZ Ellenôrzô Bizottságának évi beszámolója

16 Szervezeti Hírek 15

17 16 Szervezeti Hírek

18 Szervezeti Hírek 17

19 18 Szervezeti Hírek Jegyzôkönyv a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének évi küldöttgyûlésérôl Idôpont: május 14. délelôtt órai kezdettel Helyszín: Platánus Hotel, 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 44. Jelenlét: Jelenléti ív szerint (A küldöttek összlétszáma: 124 fô, megjelent 79 fô, részvételi arány: 63,7 %.) Dávid Ferenc üdvözli a megjelenteket, majd javaslatot tesz a Szavazatszámláló és Mandátumvizsgáló Bizottság elnökére és tagjaira. A levezetô elnök javaslatot tesz a jegyzôkönyvvezetô személyére és a jegyzôkönyv-hitelesítôkre. Jegyzôkönyvvezetô: Szabóné Tóth Teréz Hitelesítôk: Czomba Csaba, Szônye József A küldöttgyûlés a jegyzôkönyv vezetésével egyhangú szavazással Szabóné Tóth Teréz asszonyt, a jegyzôkönyv hitelesítésével pedig Czomba Csaba urat és Szônye József urat bízta meg. Elnök: Varga István A levezetô elnök ismerteti a küldöttgyûlés napirendjét: Tagok: Nagy Mihály László, Pordán Zsigmond A küldöttgyûlés Nagy Mihály László és Pordán Zsigmond urat a Szavazatszámláló és Mandátumvizsgáló Bizottság tagjának, Varga István urat a Szavazatszámláló és Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének egyhangú szavazással megválasztotta. A küldöttgyûlés által egyhangú szavazással megválasztott levezetô elnök (Dávid Ferenc) a Szavazatszámláló és Mandátumvizsgáló Bizottság jelentése alapján megállapítja, hogy küldöttgyûlés határozatképes. 1. Beszámoló a VOSZ évi tevékenységérôl, javaslat a évi fontosabb célkitûzésekre Elôterjesztô: Wáberer György soros elnök 2. Beszámoló a VOSZ évi költségvetésének végrehajtásáról, mérlegérôl és eredmény kimutatásról Elôterjesztô: Dávid Ferenc fôtitkár 3. Javaslat a VOSZ évi költségvetési elôirányzatára Elôterjesztô: Dávid Ferenc fôtitkár

20 Szervezeti Hírek Az Ellenôrzô Bizottság jelentése a VOSZ évi költségvetésének végrehajtásáról és a évi költségvetési elôirányzatáról, valamint a testületi határozatok végrehajtásáról Elôterjesztô: Gláser Tamás az Ellenôrzô Bizottság alelnöke 5. Egyebek A küldöttgyûlés a meghívóban jelzett és a szóban is ismertetett napirendi pontokat egyhangú szavazással elfogadta. Dávid Ferenc javaslatot tesz az 1.sz., a 2.sz., 3.sz. és a 4. sz. napirendi pontok tárgyalásának összevonására. Jelzi, hogy a szavazás napirendi pontonként történik. A levezetô elnök tájékoztatja a jelenlévôket, hogy a küldöttgyûlés érdemi határozatai a VOSZ Hírekben kerülnek közlésre. A küldöttgyûlés a fent javasolt napirendek összevonását egyhangú szavazással elfogadta. Hozzászólások: Demján Sándor átfogó jellegû referátumában szólt az elmúlt évek átgondolatlan, sokszor felelôtlen gazdaságpolitikájáról. A jövôre vonatkozóan kiemelte, hogy hazánkban elhúzódó gazdasági krízissel kell számolni. Felhívta a figyelmet az értéktermelô munka becsületére, a szakmunkások képzésének fontosságára. Megköszönte a Szövetség érdekkörébe tartozó vállalkozóknak, hogy támogatják a VOSZ törekvéseit. Nemzeti és gazdasági összefogásra bíztatta a jelenlevôket. Gablini Gábor a VOSZ új soros elnöke hozzászólásában a Szövetség tevékenységének hatékonyságára fektetett hangsúlyt. Elsôrendûen fontosnak tartja a megyei szervezetek aktivitásának javítását, amelyet a kölcsönös kapcsolatok növelése támogathat. A kis- és középvállalkozások érdekében a gazdaságpolitika alakításában a Szövetség tagjainak érdemi módon közre kell mûködni. Szigorúan szakmai megfontoláson alapuló javaslataink helyességérôl meg kell gyôznünk a jelenlegi és a jövôbeli gazdasági kormányzatot. A soros elnök a cselekvési programból kiemelte a beruházásvédelem, a mûködôképes és a gazdaság fejlesztését szolgáló szakképzési rendszer, valamint a Széchenyi kártya program és továbbfejlesztésének területeit és elismerôen szólt a VOSZ-nak az építôipar területén végzett érdekképviseleti munkájáról. Végezetül Gablini Gábor úr megköszönte a bizalmat és biztosította a küldötteket, hogy tevékenyen részt kíván venni a VOSZ célkitûzéseinek megvalósításában. Vincze Imre a Közép-magyarországi Regionális Szervezet tagja hozzászólásában a VOSZ kiváló kommunikációját, médiában való szereplését, megjelenését méltatta, melynek kapcsán a szövetség tevékenysége egyre szélesebb vállalkozói körben vált ismertté. Elmondta, hogy szakmai alapon nyugvó érdekérvényesítéssel jobb eredményt lehetne elérni. A szekciók munkáját fokozottabban kell támogatni. Rácz István Vas megyei küldött a közszolgálati szférában dolgozók létszámának csökkentését, valamint a bürokrácia elleni hatékony fellépést sürgette. Szabó Ferenc a Pénzügyi Szekció küldötte elmondta, hogy a körbetartozás területén nem történt érzékelhetô változás, az alvállalkozók teljesítményének ellenértékét a megrendelôk számos alkalommal nem egyenlítik ki. Pollák Károly az Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szekció küldötte hozzászólásában kiemelte, hogy a kereskedelmi és vendéglátóipari vállalkozásokat sújtó átgondolatlan és rosszul kodifikált jogszabályok megkeserítik a vállalkozók életét. Példaként említette az ún. napi standolás -t elôíró jogszabály indokolatlan hatályba

21 20 Szervezeti Hírek léptetését és rövid idôn belüli megsemmisítését. Daxner Gábor a VOSZ Somogy megyei szervezetének elnöke a parlament létszámának csökkentését sürgette és a Szövetség közéleti szerepvállalásának fontosságát hangsúlyozta. Varga István Fejér megyei küldött hozzászólásában az általános forgalmi adó elszámolás egyszerûsítése mellett érvelt, különös tekintettel a vállalkozások egymás közötti kapcsolatában. A küldöttgyûlés egyhangú szavazással elfogadta a VOSZ évi költségvetési elôirányzatra vonatkozó javaslatot. A küldöttgyûlés egyhangú szavazással elfogadta a VOSZ évi költségvetésének végrehajtásáról és a évi költségvetési elôirányzatáról, valamint a testületi határozatok végrehajtásáról szóló Ellenôrzô Bizottsági jelentést. Az ülés levezetô elnöke további jó egészséget és munkát kívánva bezárta a Küldöttgyûlést. Határozatok: A küldöttgyûlés egyhangú szavazással elfogadta a VOSZ évi tevékenységérôl és a évi fontosabb célkitûzésekrôl szóló beszámolót. A küldöttgyûlés egyhangú szavazással elfogadta a VOSZ évi költségvetésének végrehajtásáról, mérlegérôl és eredmény kimutatásáról szóló beszámolót. Budapest, május 14. Czomba Csaba jegyzôkönyv hitelesítô Szabóné Tóth Teréz jegyzôkönyvvezetô Szônye József jegyzôkönyv hitelesítô

22 Szervezeti Hírek 21 Születési dátum: szeptember 6. GABLINI GÁBOR Jelenlegi pozíció: Végzettség: Közéleti tevékenység: Publikációk: Elismerések: Gablini Vagyonkezelô Zrt Econovum Akadémia közgazdász Zsigmond Király Fôiskola andragógus 1985 Rippl Rónai Autógépész Szak autogépész technikus Testnevelési Fôiskola autósport-edzô szak József Attila Gimnázium 2006 VOSZ Társelnök 2003 CECRA (Európai Gépjármû Kereskedôk és Szervizek Tanácsa) Igazgatótanácsának tagja 2003 AECP (Európai Peugeot Szövetség) alelnök GÉMOSZ (Gépjármû Márkakereskedôk Országos Szövetsége) elnök BKIK (Budapesti Kereskedelmi és Ipar Kamara) MPMOE (Magyar Peugeot Márkakereskedôk Országos Egyesülete) alelnök Autó Márkakereskedô (GÉMOSZ újság), szakmai lapok, stb Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje

23 22 Szervezeti Hírek Az összefogásnak nincs alternatívája interjú Gablini Gáborral, a VOSZ új soros elnökével Elnök úr, ezúton is gratulálunk megválasztásához! Ön hogyan látja a VOSZ szerepét és lehetôségeit ma Magyarországon? A rendszerváltás sok mindenben új helyzetet teremtetett. A vállalkozások szempontjából az egyik legfontosabb, hogy a gazdasági-politikai struktúra és az érdekérvényesítés rendszerének megváltozásával, a rendszerváltást követôen, a piacgazdaság viszonyai között létrejött sok kis vállalkozás külön-külön képtelenné vált arra, hogy saját érdekeit képviselje. Fel kellett ismerni - bár a mai napig sokan nem tartanak még ezen a szinten -, hogy a szakmáknak önszervezôdéssel össze kell fogni és helyet követelni a döntéshozókkal folytatott párbeszédben. Különösen fontos mindez a nemzetközi versenyben, a globalizáció feltételei közepette. De az is jól látható, hogy az ilyen szakmai szövetségek mozgástere alapvetôen a szakmai irányok felé terjedhet, viszont a lényegi elemek, a gazdasági szereplôk mozgásterét meghatározó kérdések ennél magasabb szinten dôlnek el. Ezért valós igény volt, illetve van arra, hogy a szövetségek integrációs lehetôségekhez jussanak, aminek a mai Magyarországon egyik legerôsebb, ha nem a legerôsebb képviselôje a VOSZ. A VOSZ-nak nem csak lehetôsége, hanem kötelessége is ezt az integrációs munkát folytatni, erôsíteni, egyrészt a megyei szervezeteken, másrészt a szakmai szervezeteken keresztül. Én a magam részérôl - és ezt a Reformszövetség létrejötte is bizonyítja - alapvetôen az ilyen típusú érdekszövetség mûködésében hiszek. Ezért nagy megtiszteltetés számomra a lehetôség, hogy hozzájárulhatok a VOSZ fejlôdéséhez. Mennyiben tud összekapcsolódni a GÉ- MOSZ-ban végzett munkája a VOSZ-szal? Mik a két szövetség közötti párbeszéd és közös munka jellemzôi? A GÉMOSZ 2002-ben, egy no name szövetségként jött létre a semmibôl, de ma már nem csak szakmai kérdésekben, hanem egyéb, a kis- és középvállalkozókat érintô kérdésekben is határozott véleménye, és elismertsége van. Mindez annak köszönhetô, hogy szövetségünk elsô pillanattól kezdve a szakmaiságra, a hitelességre, és a politikától való egyenlô távolságra alapozta a mûködését. Az elmúlt évek megmutatták, hogy nincs alternatívája az összefogásnak. Amikor a VOSZ-hoz csatlakoztunk az volt a szándékunk, hogy a VOSZban meglévô know-how, szakértelem, és kapcsolatrendszer a mi szervezetünket is erôsítse, míg a másik oldalról a VOSZ mögé becsatlakozzon egy jól szervezett, mûködôképes és szakmailag felkészült kollektíva. Hiszem azt, hogy az együttmûködés mindkét fél érdekeit szolgálta és szolgálja ma is. Úgy vélem, hogy a hosszú távú siker kulcsa az úgynevezett win-win típusú játék, vagyis az, hogy az együttmûködô felek a kialakult kapcsolatukban akkor lehetnek sikeresek, ha mindkét fél nyer vele. Ön hogy látja, miben rejlik egy vállalkozás sikere - gondolok itt az Ön cégére is. Mi lehet a sikeres stratégia lényege, Ön mit tanácsol a mai - induló, vagy már régóta piacon lévô - vállalkozóknak? Mit tegyenek ebben a kiélezett konkurenciában, a jelenlegi gazdasági válságban?

24 Szervezeti Hírek 23 Alaphelyzetben azt mondhatjuk, hogy a vállalkozás van a tulajdonosért, és nem fordítva. Sokan vallják is ezt, de hát sokan vagyunk olyanok, akik kimondva-kimondatlanul ennek ellenkezôjét tesszük, azaz a vállalkozás érdekeit a saját magunk rövid távú - érdekei elé soroljuk. Ugye ez persze önmagában nem garancia egy vállalkozás sikeréért, de sok olyan helyzet van, amikor dönteni kell, hogy a megtermelt jövedelmet kivegyük a cégtôl, és feléljük, vagy csak annyit vegyünk ki belôle, amennyi szükséges, és a többit hagyjuk bent. Én a magam részérôl az utóbbit választottam, és nem bántam meg. Mondhatjuk azt, hogy a cég, számomra, maga az élet. Jól tudom, hogy sokan vagyunk így ezzel, ez nem egyedi történet. Több mint 20 éve vagyok a vállalkozás világában, sokszor láttam új cégeket úgy megalakulni, hogy a tulajdonos már a tervezéskor, illetve már az induláskor azonnal elköltötte a 3 éves képzôdô nyereséget, kocsira, irodára, egyébre, és amikor a vállalkozás nem volt olyan sikeres, mint ahogy az a tervekben szerepelt, akkor mindenkire haragudott, csak magára nem. A megoldás tehát a hosszú távra gondolkodás, a stabilitás megôrzése és az alkalmazkodás. Ebben és a megfelelô vállalkozói környezet feltételeinek kialakításában segíthet minden vállalkozásnak a VOSZ. A VOSZ, mint országos vállalkozói szövetség, minden vállalkozó kicsik és nagyok - érdekeit képviselni tudja? Igen. Vannak olyan általános elemek a szabályozásban, a környezetben, amely minden szereplônek ugyan olyan fontosak. Itt azért hozzá kell tennem, hogy az elmúlt 20 év során a kis- és középvállalkozók támogatása szerepelt a mindenkori kormány retorikájában, viszont a megvalósítás terén az utolsó helyre sorolódott a szektor. Nem véletlen, hogy Magyarország gazdasága jelen pillanatban ekkora bajban van, hiszen erôs KKV szektor nélkül nincs erôs gazdaság. Fontosnak és meghatározónak tartom természetesen a nagy multikat, mint pl. az Audi, vagy a Nokia, akik gyártástechnológiát, know-how -t hoztak magukkal, de a mostani válság tökéletesen mutatja, hogy ezek a cégek is alapvetôen az anyaországbeli tényezôket, és szerepüket tartják fontosnak, és ha komoly gond van, a gazdasági aktivitás szempontjából óhatatlanul hátrébb sorolódnak a magyar érdekeltségek és így Magyarország, mint partner ország is. Ezt a helyzetet ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor egy vállalatnak van egy-két nagy partnere, ahova sokat szállít, mert így egyszerûbb. Amikor viszont baj van, vagy belép egy olcsóbb, új partner, kiesik a felvevôpiac, összeomlik a vállalkozás. Ha egy vállalkozás sok kisebb céggel veszi körbe magát a nagyok mellett, akkor a nagyok megrendeléseinek csökkenése még mindig hagy lehetôséget a túlélésre, a rugalmas átstrukturálásra. Az ilyen értelmû diverzifikáció stabilitást ad - és ez a helyzet nemzetgazdasági szinten is. Ön szerint hogyan lehetne megerôsíteni Magyarországon a KKV szektort? A gazdasági szabályozók milyen irányba kellene, hogy elmozduljanak, mik lehetnének a fôbb stratégiai elemek? Kiemelten fontosnak tartom a korrupció, a szürke- és feketegazdaság elleni fellépést. A legálisan mûködô KKV-k hihetetlenül erôs versenykörülmények között dolgoznak. Ha sok, fél-legális, vagy feketegazdasági szereplô mûködik akkor ez már kezelhetetlen folyamatokat indít be: jogbizonytalanságot, körbetartozást stb. Én a magam részérôl nem hiszek a teljesen liberalizált piacban: az államnak alapvetô és nagyon határozott szerepe kell, hogy legyen a szabályozás kialakításában. Ezt természetesen a szakmai szereplôkkel közösen, erôsebben, mint eddig, az alapvetô cölöpök mint stabil tartópillérek - leverésével, és az így kialakított szabályok maradéktalan betartatásával lehet elérni. És ebbe bele tartozik - még ha nem mindenkinek tetszik is - a szabályozott számú szereplôk piacon tartása, piachoz juttatása is. Véleményem szerint a szakmai szervezetekkel együtt fel kell mérni az adott piaci potenciált, majd ennek ismeretében kijelölni, magasabb szinten meghatározni a kívánt szereplôk számát, és a szabályokat ezzel összhangban kell kialakítani, majd kôkeményen számon kérni és betartatni. Ha egy új

Beszámoló az MKIK 2014. évi szakmai tevékenységéről

Beszámoló az MKIK 2014. évi szakmai tevékenységéről Beszámoló az MKIK 2014. évi szakmai tevékenységéről Gazdasági környezet Az elmúlt évek gazdaságpolitikája arra alapozott, hogy az adósság csapdából csak akkor lehet kitörni, ha emelkedik a növekedési potenciál,

Részletesebben

Megvannak az idei Prima jelöltek!

Megvannak az idei Prima jelöltek! Megvannak az idei Prima jelöltek! Sajtótájékoztató keretében jelentették be az idei Prima jelölteteket. Az Alapítvány kuratóriuma ebben az évben is harminc Primát választott tíz kategóriában. Az erkölcsi

Részletesebben

Ismételt felhívás Év Vállalkozója és Megyei (Regionális) Év Vállalkozója 2013. jelölésre és pályázati részvételre

Ismételt felhívás Év Vállalkozója és Megyei (Regionális) Év Vállalkozója 2013. jelölésre és pályázati részvételre 1 2 3 Igényfelmérő kérdőív pénztárgépekkel kapcsolatban A legfrissebb információk szerint a legegyszerűbb új típusú online pénztárgépek ára 120.000 Ft körül alakul majd. A VOSZ-BESZ Zrt. tárgyalásokat

Részletesebben

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE III. évfolyam 6. szám 2008. december Szûcs György elnök Károlyi Gyula alelnök Az IPOSZ tagszervezetei tisztségviselõinek,

Részletesebben

Fundamenta- Lakáskassza Zrt.

Fundamenta- Lakáskassza Zrt. Fundamenta- Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés 2014 www.fundamenta.hu Tartalomjegyzék Fôbb mutatószámok 3 Az elnök-vezérigazgató elôszava 4 Társadalmi szerepvállalás 5 A lakás-takarékpénztár mûködését

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE. Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE. Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 590-2/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tevékenységének félidős

Részletesebben

TARTALOM AKTUÁLIS. Aktuális 1. Külkapcsolatok 3. Gazdaság 4. Jog 5. Hírek 5. ÜLÉSEZETT A KAMARA ELNÖKSÉGE

TARTALOM AKTUÁLIS. Aktuális 1. Külkapcsolatok 3. Gazdaság 4. Jog 5. Hírek 5. ÜLÉSEZETT A KAMARA ELNÖKSÉGE TARTALOM Aktuális 1. Külkapcsolatok 3. Gazdaság 4. Jog 5. Hírek 5. AKTUÁLIS ÜLÉSEZETT A KAMARA ELNÖKSÉGE Az MKIK elnökségi ülésére 2009. március 11- én került sor a kamara székházában..az elnökségi ülés

Részletesebben

Új Széchenyi Terv második hullám

Új Széchenyi Terv második hullám Új Széchenyi Terv második hullám Az Új Széchenyi Terv uniós pályázatainak társadalmi vitája január 31-én zárult. Ezt követően, február 10-én 77 pályázat jelent meg közel 510 milliárd forint keretösszeggel.

Részletesebben

Országjáró körútra indult az Új Széchenyi Terv

Országjáró körútra indult az Új Széchenyi Terv Országjáró körútra indult az Új Széchenyi Terv Január 20-tól országjáró körútra indul az Új Széchenyi Terv. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vezetői a vidéki iparkamarákkal,

Részletesebben

A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. kiemelten közhasznú társaság közhasznúsági jelentése. 2011 évre

A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. kiemelten közhasznú társaság közhasznúsági jelentése. 2011 évre A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kiemelten közhasznú társaság közhasznúsági jelentése 2011 évre A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a gazdasági kamarákról szóló 1999. CXXII törvény 3 ( 1

Részletesebben

Ismét eltelt négy év...

Ismét eltelt négy év... Ismét eltelt négy év... Ez a ciklus sem volt mentes az ellentmondásoktól és a küzdelmektõl. Mind a megyei kamarák, mind a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara fenntartásukat fogalmazták meg a közigazgatási

Részletesebben

MKKSZ. Az MKKSZ Országos Választmányának BESZÁMOLÓJA

MKKSZ. Az MKKSZ Országos Választmányának BESZÁMOLÓJA MKKSZ Az MKKSZ Országos Választmányának BESZÁMOLÓJA 4 Az MKKSZ Országos Választmányának beszámolója A Magyar Köztisztviselõk és Közalkalmazottak Szakszervezete Országos Választmányának beszámolója az MKKSZ

Részletesebben

NKIK HÍRLEVÉL - 2006. JÚNIUS. www.nkik.hu

NKIK HÍRLEVÉL - 2006. JÚNIUS. www.nkik.hu NKIK HÍRLEVÉL Herczog Edit személyében elõször látogatott el kamaránk meghívására Nógrád megyébe európai parlamenti képviselõ. Nem kis izgalommal vártuk vendégünket, hisz ismerve vállalkozóink mindennapjait,

Részletesebben

A jegybank a belföldi monetáris kondíciók változtatásával igyekszik megakadályozni

A jegybank a belföldi monetáris kondíciók változtatásával igyekszik megakadályozni Az MNB tevékenységének fõbb jellemzõi 1998-ban 1. Monetáris politika AMagyar Nemzeti Bank legfontosabb feladata az infláció fenntartható csökkentése, hosszabb távon az árstabilitás elérése. A jegybank

Részletesebben

Fundamenta-Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés

Fundamenta-Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés Fundamenta-Lakáskassza Zrt. 2006 Konszolidált éves jelentés A Lakás-takarékpénztár bemutatása A Fundamenta-Lakáskassza Zrt.-t 2003. június 30-ig hatályos cégnéven Fundamenta Magyar-Német Lakás-takarékpénztár

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX COM(2012) 148 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK a mezőgazdasági

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG

CSONGRÁD MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG CSONGRÁD MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG CSONGRÁD MEGYE SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013. március 26. Tartalomjegyzék I. A Csongrád megyei szakképzés-fejlesztési koncepció célja 3 II. Helyzetelemzés

Részletesebben

2014.11.04. Komédia után szomorújáték

2014.11.04. Komédia után szomorújáték Komédia után szomorújáték Két évvel ezelőtti a Népszabadságban megjelenő, Finita la commedia? című írásomat azzal a kérdéssel kezdtem, hogy meddig komédiázik a magyar gazdasági kormányzat a több évtizedes

Részletesebben

TARTALOM FÓKUSZ FÓKUSZ NEMZETKÖZI KUTATÁS HÍREK A KORMÁNY A BERUHÁZÁSOK LENDÜLETÉNEK MEGTARTÁSÁT ÖSZTÖNZI

TARTALOM FÓKUSZ FÓKUSZ NEMZETKÖZI KUTATÁS HÍREK A KORMÁNY A BERUHÁZÁSOK LENDÜLETÉNEK MEGTARTÁSÁT ÖSZTÖNZI TARTALOM FÓKUSZ NEMZETKÖZI KUTATÁS HÍREK ú FÓKUSZ A KORMÁNY A BERUHÁZÁSOK LENDÜLETÉNEK MEGTARTÁSÁT ÖSZTÖNZI A kormány szeretné, ha 2016-ban a beruházások lendülete megmaradna, ehhez támogatáspolitikát

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI M I NISZTÉRIUM

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI M I NISZTÉRIUM SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Háttéranyag a turizmus ágazat teljesítményének alakulásáról, valamint a Turisztikai Célelőirányzat forrásából megvalósuló pályázatokról I. Az ágazat teljesítményének alakulása 1. A turisztikai

Részletesebben

Informatikai képzése vállalkozási szerződés keretében - eredmény

Informatikai képzése vállalkozási szerződés keretében - eredmény Informatikai képzése vállalkozási szerződés keretében - eredmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/37 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es Hirdetmény típusa:

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

KAMARAI Hírlevél. Tájékoztató kamarai tagok részére 2013. május 23.

KAMARAI Hírlevél. Tájékoztató kamarai tagok részére 2013. május 23. KAMARAI Hírlevél Tájékoztató kamarai tagok részére 2013. május 23. Wekerle Vállalkozói Kör alakítása A Kormány 2012-ben elfogadta a Wekerle Tervet, azaz a magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési

Részletesebben

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2010. évre szóló feladatterve

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2010. évre szóló feladatterve A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2010. évre szóló feladatterve Stratégiai célkitűzések: A pénzügyi és gazdasági válság negatív hatásai még várhatóan 2010-ben is érezhetők lesznek, ezért a kamarai

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 5 2. Módszertan... 9 3.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 10.11.2005 COM(2005) 551 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2008. évi egyszerősített éves beszámolójához kapcsolódó kiegészítések

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2008. évi egyszerősített éves beszámolójához kapcsolódó kiegészítések Elıterjesztés a Küldöttgyőlés 2009. április 23-i ülésének 1/B napirendi pontjához A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2008. évi egyszerősített éves beszámolójához kapcsolódó kiegészítések Tisztelt

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2004. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2004. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2004. évi tevékenységéről Az 1935-ben alapított Magyar Könyvtárosok Egyesülete (továbbiakban MKE) az egyesületekről szóló 1989. évi II. törvény értelmében

Részletesebben

Helyzetkép 2013. július - augusztus

Helyzetkép 2013. július - augusztus Helyzetkép 2013. július - augusztus Gazdasági növekedés Az első félév adatainak ismeretében a világgazdaságban a növekedési ütem ez évben megmarad az előző évi szintnél, amely 3%-ot valamelyest meghaladó

Részletesebben

FÜGGELÉK I. ESETTANULMÁNYOK

FÜGGELÉK I. ESETTANULMÁNYOK FÜGGELÉK I. ESETTANULMÁNYOK TARTALOMJEGYZÉK A KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARÁK RENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA (Bognár Fruzsina)...181 Vezetői összefoglaló...181 A szervezet története...182 A területi kamarák tagságáról...183

Részletesebben

Együtt velünk az Önök sikeréért!

Együtt velünk az Önök sikeréért! Együtt velünk az Önök sikeréért! Tisztelt Partnerünk! A Perfekt több mint fél évszázada meghatározó szereplôje a magyar felnôttképzésnek. Vitathatatlanul piacvezetôk vagyunk a pénzügyi és gazdasági képzések

Részletesebben

Fundamenta-Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés

Fundamenta-Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés Fundamenta-Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés 09 A Lakás-takarékpénztár bemutatása A Fundamenta-Lakáskassza Zrt-t 2003. június 30-ig hatályos cégnéven Fundamenta Magyar- Német Lakás-takarékpénztár

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt fontosabb

Részletesebben

Jegyzőkönyv. mely készült a Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2008. március 17-i elnökségi üléséről.

Jegyzőkönyv. mely készült a Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2008. március 17-i elnökségi üléséről. Jegyzőkönyv mely készült a Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2008. március 17-i elnökségi üléséről. Helye: Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Debrecen (Petőfi tér 10.) Jelen vannak:

Részletesebben

Egy országos gazdasági kamarát javasol a VOSZ. A Szövetség nem tartja indokoltnak a különálló agrár-, illetve kereskedelmi és iparkamara fenntartását

Egy országos gazdasági kamarát javasol a VOSZ. A Szövetség nem tartja indokoltnak a különálló agrár-, illetve kereskedelmi és iparkamara fenntartását Egy országos gazdasági kamarát javasol a VOSZ 2011.05.05 A Szövetség nem tartja indokoltnak a különálló agrár-, illetve kereskedelmi és iparkamara fenntartását Megismerve a "Vidékfejlesztési, agrár - és

Részletesebben

EREDICS IMRE ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE

EREDICS IMRE ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE ... napirendi pont EREDICS IMRE ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE T á j é k o z t a t ó a Győr, a Nyugat-Dunántúl fejlesztési pólusa tervezésének eddigi menetéről és a további lépésekről. ről a 166/2005. (V.

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1999. június

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1999. június JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1999. június Készítette: a Magyar Nemzeti Bank Közgazdasági és kutatási fõosztálya Vezetõ: Neményi Judit Kiadja: a Magyar Nemzeti Bank Titkársága A kiadványt szerkesztette,

Részletesebben

Társasházi kisokos TARTALOMJEGYZÉK. www.fundamenta.hu 1. BEVEZETÉS 2

Társasházi kisokos TARTALOMJEGYZÉK. www.fundamenta.hu 1. BEVEZETÉS 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 2 Társasházi kisokos 2. NEGYEDÉVES EGYENLEGKÖZLÉS................................................................... 2 2.1. Egyenlegközlô fogalomtár.....................................................................

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Dr. Tankó Károly polgármester. Meghívott: Kalmár László Pénzügyi Ügyrendi és vagyonnyilatkozat-

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Dr. Tankó Károly polgármester. Meghívott: Kalmár László Pénzügyi Ügyrendi és vagyonnyilatkozat- Jegyzőkönyv Készült: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 27-én 17.00 órakor kezdődő, soron következő nyílt ülésén, a Körjegyzőség Csabdi Kirendeltségének Hivatal hivatalos

Részletesebben

Világgazdaság konferencia

Világgazdaság konferencia Világgazdaság konferencia A növekedés feltételei Konferencia a válságban követhető vállalati stratégiákról Id őpont: Időpont: 2012. november 8. Helyszín: Hotel Mercure 1013 Budapest, Krisztina körút 41-43.

Részletesebben

2016. évi XXIII. törvény A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzésre vonatkozó egyes törvények módosításáról

2016. évi XXIII. törvény A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzésre vonatkozó egyes törvények módosításáról MAGYAR KÖZLÖNY 53. szám 2016. április 15., péntek 2016.04.18. 2016. évi XXIII. törvény A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzésre vonatkozó egyes törvények módosításáról II. Törvények

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: az Önkormányzat Polgármesteri irodája Alcsútdoboz, József

Részletesebben

URBE Salgótarjánért Kitüntető Emlékérmet kapott Gazsi Ferenc Nógrádi elnökünk

URBE Salgótarjánért Kitüntető Emlékérmet kapott Gazsi Ferenc Nógrádi elnökünk PRO URBE Salgótarjánért Kitüntető Emlékérmet kapott Gazsi Ferenc Nógrádi elnökünk Gazsi Ferenc Salgótarjáni születésű, iskolái után itt telepedett le. A miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen szerzett gépészés

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 320-4/2006. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Pécs Fejlesztési Kft-ben tulajdonrész vásárlása ELŐTERJESZTŐ: dr.

Részletesebben

erôsítésére. Mindkettô helyes cél, csak az a kérdés, hogy melyiknek

erôsítésére. Mindkettô helyes cél, csak az a kérdés, hogy melyiknek Készült az Európai Unió társfinanszírozásával a ROP 3.4.1 központi program keretében 2007. NOVEMBER A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁGI LAPJA REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÜLÖNSZÁM

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

A jelzáloglevél alapú finanszírozás helyzete Magyarországon pénzügyi stabilitási szempontból

A jelzáloglevél alapú finanszírozás helyzete Magyarországon pénzügyi stabilitási szempontból MNB Mûhelytanulmányok 36. 2005 PAPP MÓNIKA A jelzáloglevél alapú finanszírozás helyzete Magyarországon pénzügyi stabilitási szempontból Papp Mónika A jelzáloglevél alapú finanszírozás helyzete Magyarországon

Részletesebben

A magyarországi élelmiszer-forgalmazás a szövetkezeti kereskedelem (az áfészek) lehetõségei

A magyarországi élelmiszer-forgalmazás a szövetkezeti kereskedelem (az áfészek) lehetõségei SZEMLE 494 Mohácsi Kálmán Közgazdasági Szemle, XLV. évf., 1998. május (494 506. o.) MOHÁCSI KÁLMÁN A magyarországi élelmiszer-forgalmazás a szövetkezeti kereskedelem (az áfészek) lehetõségei A magyarországi

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Programja Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/999-1/2012/I. Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2013. évi Üi.: Juhászné Kérdő Edina költségvetési koncepciója Melléklet: Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

Tisztelt Kamarai Tagtársaim!

Tisztelt Kamarai Tagtársaim! Hivatásunk a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara lapja 2010/1. Tisztelt Kamarai Tagtársaim! TARTALOM Csupán néhány hét telt el a tavaszi parlamenti választások óta, de szakdolgozói kérdésekben bíztató

Részletesebben

TARTALOM AKTUÁLIS FÓKUSZ NEMZETKÖZI KUTATÁS HÍREK AKTUÁLIS 10. MAGYAR KÉZMŰVES REMEK - JUBILEUMI DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉG BUDAPESTEN A VAJDAHUNYAD VÁRBAN A 2012. április 26-án megrendezett jubileumi díjátadó

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015-2019. évek közötti Gazdasági Programjára.

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015-2019. évek közötti Gazdasági Programjára. ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 22-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1268-4/2015./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: IV.378/2015. Előadó: Vass Csaba Mell.: gazdasági program Hiv. sz.:- Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

Haladék kft-k törzstőkéjének felemelésére és más, Ptk-s változások alkalmazására

Haladék kft-k törzstőkéjének felemelésére és más, Ptk-s változások alkalmazására Haladék kft-k törzstőkéjének felemelésére és más, Ptk-s változások alkalmazására Elfogadta a Parlament a Polgári törvénykönyv (Ptk. 2013. évi V. törvény) hatályba lépésével összefüggő átmenti és felhatalmazó

Részletesebben

Tartalom Vállalkozói hírek A számla korrekció formáiról... 2. o. Mit tegyünk régi számítógépünkkel?... 2. o.

Tartalom Vállalkozói hírek A számla korrekció formáiról... 2. o. Mit tegyünk régi számítógépünkkel?... 2. o. Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 10. évfolyam 3. szám A Kamara és a vállalkozások lehetõségei a válság tükrében 2009-ben Lapunk Béres Vilmost, a kamara általános alelnökét kérdezte a válság évének

Részletesebben

Az integrált vidékfejlesztés lehetôségei Magyarországon

Az integrált vidékfejlesztés lehetôségei Magyarországon BÍRÓ NAGY András Túl a magyar ugaron Az integrált vidékfejlesztés lehetôségei Magyarországon 2007. április Tartalom 1. VEZETÔI ÖSSZEFOGLALÓ 4 2. BEVEZETÉS 10 3. MIÉRT KELL FEJLESZTENI A VIDÉKET? 16 4.

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV az EOQ MNB Közgyű lésérő l

JEGYZŐ KÖNYV az EOQ MNB Közgyű lésérő l KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET Alapítva: 1972 http://eoq.hu 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b. 1530 Budapest, Pf. 21 2128803, 2251250 Fax: 2127638 E-mail: info@eoq.hu JEGYZŐ KÖNYV az EOQ MNB Közgyű lésérő

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.29. COM(2013) 377 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról és Svédország 2012 2016-os időszakra vonatkozó konvergenciaprogramjának

Részletesebben

Jelölési és pályázati felhívás Év Vállalkozója és Megyei Év Vállalkozója Díj elnyerésére

Jelölési és pályázati felhívás Év Vállalkozója és Megyei Év Vállalkozója Díj elnyerésére Jelölési és pályázati felhívás Év Vállalkozója és Megyei Év Vállalkozója Díj elnyerésére Beküldési határidő: 2014. augusztus 15! Szövetségünk életében Alapszabályunknak megfelelően ez év december 5-én

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...3 1. Bevezető...7 2. Módszertan...9 3. Fejér

Részletesebben

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA JOGHARMONIZÁCIÓ

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA JOGHARMONIZÁCIÓ AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA JOGHARMONIZÁCIÓ (Történeti áttekintés, az intézményi struktúra felépítése és működése, a reform során szerzett pozitív és negatív tapasztalatok bemutatása) A Magyar Népköztársaság

Részletesebben

Kormányzati ciklusok és felsőoktatás-politikai változások

Kormányzati ciklusok és felsőoktatás-politikai változások MTA Law Working Papers 2015/1 Közpolitikák és jogi környezetük sorozat Kormányzati ciklusok és felsőoktatás-politikai változások Szövényi Zsolt Magyar Tudományos Akadémia / Hungarian Academy of Sciences

Részletesebben

A bankközi forintpiac Magyarországon

A bankközi forintpiac Magyarországon MNB MÛHELYTANULMÁNYOK GEREBEN ÁRON A bankközi forintpiac Magyarországon (az 1998 szeptembere és 1999 márciusa közötti idoszak néhány tanulsága) 20 A Mûhelytanulmányok sorozatában megjelenõ füzetek a szerzõk

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2013-2020)

NÓGRÁD MEGYE SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2013-2020) NÓGRÁD MEGYE SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2013-2020) 2013. NÓGRÁD MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG I. Tartalom II. BEVEZETÉS... 3 III. HELYZETELEMZÉS... 6 1. Jogszabályi környezet vizsgálata,

Részletesebben

E L N Ö K S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S

E L N Ö K S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁMA: 4/ELŐT./2009. - T Á R G Y: A PBKIK Oktatási Központ Kft. 2008. évi beszámolója és 2009. évi üzleti terve E L N Ö K S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S A PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELNÖKSÉGÉNEK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 6 fő képviselő jelen van.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 6 fő képviselő jelen van. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-32/2014. iktatószám 32. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2014. május

A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2014. május A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2014. május Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverő Szolgáltató

Részletesebben

CCI-szám: 2007HU16UPO001. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT MÓDOSÍTÁS 2011. november

CCI-szám: 2007HU16UPO001. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT MÓDOSÍTÁS 2011. november A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM CCI-szám: 2007HU16UPO001 Az Európai Bizottság 2007. augusztus 1-jén kelt, B(2007)3791 számú határozatával elfogadva EGYSÉGES SZERKEZETBE

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1998. november

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1998. november JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1998. november Készítette: a Magyar Nemzeti Bank Közgazdasági és kutatási fõosztálya Kiadja: a Magyar Nemzeti Bank Titkársága 1850 Budapest, V., Szabadság tér 8 9. Kiadásért

Részletesebben

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Budapest, 2011. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott

Részletesebben

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA. 2011. féléves jelentése

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA. 2011. féléves jelentése Az ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA 1. Az Erste Tőkevédett Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Tőkevédett Alapok Alapja Az Alap rövidített elnevezése Erste Tőkevédett Alapok

Részletesebben

ISMERTETÔ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ISMERTETÔ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Készült a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége kiadásában a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium irányításával mûködô Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programja keretében meghirdetett Az európai

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1.sz. Országspecifikus ajánlás: Pénzügyi stabilitás A középtávú költségvetési cél elérése érdekében 2015-ben hajtson végre a GDP 0,5 %-ának, 2016-ban

Részletesebben

ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A KIBOCSÁTÓ TÁJÉKOZTASSA A BEFEKTETŐKET A FORGALOMBA HOZATAL

Részletesebben

Marketing Hősök Kora 26. Országos Marketing Konferencia

Marketing Hősök Kora 26. Országos Marketing Konferencia Marketing Hősök Kora 26. Országos Marketing Konferencia A KÜLDETÉS Küldetésünk (Magyar Marketing Szövetség), hogy hazánk fejlődéséhez magas színvonalon művelt marketing tevékenységgel tudjunk hozzájárulni.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Küldöttgyűlés a levezető elnök személyére tett javaslatot elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV. A Küldöttgyűlés a levezető elnök személyére tett javaslatot elfogadta. JEGYZŐKÖNYV Amely készült: Jelen vannak: a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XXXVII. Küldöttgyűlésén 2010. december 14-én 16.00 órakor a Tó vendéglőben (9700 Szombathely, Rumi Rajki sétány 1.) a mellékelt

Részletesebben

Fundamenta-Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés

Fundamenta-Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés Fundamenta-Lakáskassza Zrt. 2007 Konszolidált éves jelentés A Lakás-takarékpénztár bemutatása A Fundamenta-Lakáskassza Zrt-t 2003. június 30-ig hatályos cégnéven Fundamenta Magyar-Német Lakás-takarékpénztár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 28 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A

Részletesebben

Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól

Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól Tervezet Tájékoztató a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól Budapest, 2007. október hó A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetési kapcsolatokból származó

Részletesebben

Vidékfejlesztésre 1300 milliárd forint

Vidékfejlesztésre 1300 milliárd forint Vidékfejlesztésre 1300 milliárd forint EU-pályázatok, támogatások, finanszírozás Konferenciasorozat a Vidékfejlesztési Programról agrár-, élelmiszeripari vállalkozásoknak és önkormányzatoknak Az Európai

Részletesebben

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013. MÁRCIUS Jóváhagyta: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság... Bihall Tamás elnök

Részletesebben

Budapest, 2015. szeptember

Budapest, 2015. szeptember MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6326. ú törvényjavaslat a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V P O L G Á R I V É D E L M I D O L G O Z Ó K É R D E K V É D E L M I S Z Ö V E T S É G E O R S Z Á G O S E L N Ö K S É G Nyt. sz.: 79-1/2010 Cím: 1105. Budapest, Ihász utca 13. Levelezési cím : 1903. Budapest,

Részletesebben

A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége

A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A az Alapszabállyal összhangban a Szövetség működését az alábbiak szerint határozza meg: I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Társasházi kisokos TARTALOMJEGYZÉK

Társasházi kisokos TARTALOMJEGYZÉK Társasházi kisokos TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS.......................................................................................... 2 2. NEGYEDÉVES EGYENLEGKÖZLÉS......................................................................

Részletesebben

Nemzeti szakképzés-politikai jelentés a ReferNet számára. 2008. május

Nemzeti szakképzés-politikai jelentés a ReferNet számára. 2008. május Nemzeti szakképzés-politikai jelentés 2008. május Tartalom 1. Társadalmi-kulturális és gazdasági környezet... 5 1.1. Hazai szakpolitikai kontextus... 5 1.2. Társadalmi-gazdasági környezet... 7 1.2.1. Példák

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 702/2008 MELLÉKLETEK: 0 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Európai Információs Pont 2007. évi tevékenységéről

Részletesebben

március 15-én az 1848 49-es forradalomra és szabadságharcra

március 15-én az 1848 49-es forradalomra és szabadságharcra XXII. évfolyam 3. szám 2010. március Ára: 200 Ft VITA MIHI CHRISTUS, RERUM CONCORDIA FISCUS ** KRISZTUS AZ ÉN ÉLETEM, BÉKESSÉG A KINCS NEKEM Emlékezzünk együtt március 15-én az 1848 49-es forradalomra

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! Németh Zsolt, igazgató Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. (angol, belga, francia, magyar) kialakulása, amely

Tisztelt Olvasó! Németh Zsolt, igazgató Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. (angol, belga, francia, magyar) kialakulása, amely Equal oldalak 1 8/13/07 3:35 PM Page 1 Beköszöntô Tisztelt Olvasó! A munkaügyi szervezet tevékenységét a társadalmi és a gazdasági élet jelentôs területeit érintôen végzi, szoros kapcsolatban a munkaerôpiac

Részletesebben

Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. június 5-i ülésére

Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. június 5-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 5-i ülésére Tárgy: A Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft. további működtetésének megtárgyalása Előterjesztő:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! B E S Z Á M O L Ó a Szécsény - Kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi munkájáról, a Városi Gyámhivatal munkájáról és a jegyző gyámhatósági hatáskörben végzett feladatairól Készült:

Részletesebben

A biztosítási piac alakulása 2007-ben

A biztosítási piac alakulása 2007-ben WWW.UNIONBIZTOSITO.HU A háttér DR. GÜNTER GEYER, A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK ELÔSZAVA A közép-kelet-európai régió továbbra is rendkívül nagy fejlôdési lehetôséget kínál számunkra. 2. OLDAL Vélemény

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.17. COM(2013) 430 final 2013/0202 (COD) C7-0177/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott

Részletesebben

Az Equilor Befektetési Zrt. 2015. évi kockázatkezelési közzététele

Az Equilor Befektetési Zrt. 2015. évi kockázatkezelési közzététele Az Equilor Befektetési Zrt. 2015. évi kockázatkezelési közzététele az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 185. közgyűlésére 2014. május 6.

ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 185. közgyűlésére 2014. május 6. ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 185. közgyűlésére 2014. május 6. A Magyar Tudományos Akadémia elnökének beszámolója az Akadémia 2013. évi tevékenységéről Készítette: Látta: Nagy-István Ildikó

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: (99) 360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: (99) 360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: (99) 360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.hu Szám: 117-4/2012 JEGYZŐKÖNYV Jelen vannak: Csorba János polgármester

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. II. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben