Emlékeztetı. Tisza Vízgyőjtı-gazdálkodási Fórum Szolnok, Megyeháza Nagyterme, Kossuth Lajos út június

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Emlékeztetı. Tisza Vízgyőjtı-gazdálkodási Fórum Szolnok, Megyeháza Nagyterme, Kossuth Lajos út 2. 2008. június 26. 10.00"

Átírás

1 Emlékeztetı Tisza Vízgyőjtı-gazdálkodási Fórum Szolnok, Megyeháza Nagyterme, Kossuth Lajos út június Az EU Víz Keretirányelvének megfelelıen vízgyőjtı-gazdálkodási terv készül a Dunamedencére az érintett 14 ország közremőködésével és a Duna Védelmi Egyezmény Nemzetközi Bizottságának (az angol rövidítés szerint ICPDR) koordinálásával. A Dunamedencén belül a Tiszáé a legnagyobb kiterjedéső, öt országot (Románia, Ukrajna, Szlovákia, Magyarország és Szerbia) érintı, mintegy km 2 -es vízgyőjtı. Jelentıségére való tekintettel az országok vízgazdálkodásért felelıs miniszterei megállapodtak egy ötoldalú együttmőködésben (Memorandum of Understanding, december), melynek eddigi eredményeként végére elkészült egy átfogó helyzetértékelés a Tisza vízgyőjtı jelenlegi állapotáról. A jelentés alapját képezi a végére esedékes tiszai vízgyőjtıgazdálkodási tervnek, és egyben a fentebb említett, az egész Duna medencére vonatkozó terv fontos pillére is. A Víz Keretirányelv egyik fontos elıírása a társadalom bevonása a vízgyőjtı-gazdálkodási tervek elkészítésébe. Az érintetteknek, vízhasználóknak beleszólásuk van a tervek kialakításába, ezért fontos, hogy véleményüket minél korábbi fázisban kifejthessék. Annak érdekében, hogy a készülı Tisza terv minél szélesebb társadalmi egyetértésen alapuljon, a teljes terjedelmő angol nyelvő anyag felkerült az ICPDR honlapjára és ahhoz 6 hónapig lehet észrevételeket tenni. Ezen túlmenıen az öt érintett ország (külön-külön a saját nyelvén) egyeztetési fórumot rendez az eddig elkészült anyagról. A magyar konzultációra Szolnokon került sor június 26-án (a programot lásd az 1. mellékletben). A meghívottak köre a vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés társadalmi konzultációjának eddigi tapasztalatai alapján az érintett kormányzati és önkormányzati szervek, a társadalmi szervezetek, a vízhasználók és a szakmai-tudományos élet képviselıi közül kerültek ki. A rendezvényt több mint 100 fı tisztelte meg jelenlétével, akiknek ezúton is köszönjük az aktív részvételt. A fórumot a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyőlés nevében Kovács Sándor alelnök üdvözölte, majd Kóthay László a vízügyért felelıs szakállamtitkár adott tájékoztatót a fórum összehívásának céljáról, a várható eredményekrıl. A szakelıadásokhoz kapcsolódó vitát a délelıtt folyamán dr. Faragó Tibor, délután Holló Gyula vezette le (mindketten a KvVM fıosztályvezetıi). Az alábbiakban összesítjük a fórumon elhangzott szakelıadásokra reagáló kritikákat, kérdéseket és javaslatokat, valamint az elıbbiekre adott válaszokat az illetékesektıl. Az elhangzott elıadások teljes terjedelemben elérhetık a csatlakozó dokumentumok között. 1

2 1. Holló Gyula: Nemzetközi együttmőködés a vízgyőjtı-gazdálkodásban és a hazai részvétel Az elıadás a Víz Keretirányelv szempontjából foglalta össze a Nemzetközi Duna Védelmi Egyezmény keretében zajló együttmőködést a teljes Duna-vízgyőjtın és annak viszonyát a Tisza részvízgyőjtın folyó munkához. 1. Melyek a természetes fürdıvizek európai szabályozása és a Víz Keretirányelv közötti harmonizálás eredményei? Mik az együttmőködési pontok? A Tisza menti számos fürdıhelyet, több mint 15 jelentıs szennyezı forrás veszélyezteti. 2. A vízgyőjtı-gazdálkodási tervekben milyen arányban jelennek meg a felszíni és felszín alatti vizek? Állami feladat-e a vízgyőjtıgazdálkodás-tervezés, és ha igen, akkor ezt az állam hogyan valósítja meg? Válaszok: A fürdıvíz irányelv rendelkezéseit a magyar szabályozás is tartalmazza: a 221/2004-es kormányrendelet mellékletében. Az európai irányelv végrehajtásának a középpontjában azok a fürdıhelyek szerepelnek, amelyeknél minıségromlás történt ill. történik. Az ellensúlyozásukra tett intézkedéseket igazolnunk kell az EU felé. Eddig nemzetközi téren is keveset foglalkoztak a felszín alatti vizekkel, de most már ez a folyamat megfordult. Ott, ahol a felszíni ökoszisztéma felszín alatti víztıl függ, külön figyelmet kell fordítani a védelemre. A vízgazdálkodásról szóló törvény deklarálja, hogy a felszín alatti vizek állami tulajdonban vannak, és azokról gondoskodnia kell az államnak. 2. Kovács Péter: A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelés és ajánlások Az elıadás a Nemzetközi Duna Védelmi Egyezmény keretében tevékenykedı, az öt érintett ország szakértıibıl álló Tisza csoport jelentését mutatta be. 1. A dolgozat végkövetkeztetései tisztább képet adnak arról mi volt az egész munkafolyamat célja, ezért át kell fogalmazni a jelentés legelejét ennek megfelelıen. Ki kell emelni a különbözı tagországok módszertani különbségeinek harmonizálását, ami a dokumentumban nem került eléggé kihangsúlyozásra (terminológiák, sztenderdek, adaggyőjtés rendje, adatértelmezés rendje stb.). Az ok-okozati viszony nem tárul fel a dolgozatban. A külsı, globális veszélyeket és a belsı folyamatokat is sokkal részletesebben szükséges értékelni összefüggéseikben (pl.: klímaváltozás). Mi várható és mik a forgatókönyvek a Tisza mentén? A belsı folyamatok esetében sokkal erısebben kell képviselni a társadalmi vonatkozásokat, mert itt jelenik meg a különbség a vízgazdálkodás és a vízgyőjtı-gazdálkodás között. 2. A módszertant kell finomítani és a döntési célokat tisztázni, ami a források optimális felhasználása miatt is fontos. A döntés térbeliségét is fejleszteni kell. Az egyes adatrétegek is pontosítanók és összehangolandók (pl.: csapadéktérképek, lefolyási viszonyok stb.). A 2

3 vízgyőjtı nagy tudásközpontjainak (pl.: egyetemek) lehetıségeire aktívabban lehetne támaszkodni. 3. Ez egy tanulási folyamat, amely minden IPCDR-tagországra vonatkozik. Mi a helyzet a nem EU-tagállamokkal? A szennyezı források leltárját mihez képest és mennyire kell továbbfejleszteni? Mennyire sürgıs a különbözı országok riasztási rendszereinek összehangolása? 4. Az anyagban megjelenhettek volna a bizonytalanságok. A különbözı országok mit tekintenek kockázatosnak? Mekkorák itt a különbségek? Egészséges vízi ökoszisztéma vezethet a fenntartható vízgazdálkodáshoz, de ez nem jelenik meg a jelentésben. 5. A legfontosabb hiányosság vizeink jelenlegi állapotának meghatározása. A nemzeti parkok és az egyetemek miért nincsenek bevonva az állapotértékelési folyamatba? Mit jelent az, hogy az erısen módosított víztestek esetében felül kell vizsgálni a nemzeti kritériumokat? Külföldön kik végzik az állapotfelméréseket? 6. A Tisza Csoport esetében kik azok a megfigyelık? Részt vehetnek-e civilek a csoport munkájában? Szükség van a civil szervezetek kontrolljára! 7. Az alapadatokat nyilvánossá és elérhetıvé kell tenni! A civilek is végeznek adatgyőjtést. Ezek az adatok nyilvánosak, hitelesek és nem járnak állami felelısséggel. Létre kell hozni egy nemzeti adatbázist, de ehhez erısíteni kellene az adatgyőjtés terén is a különbözı érdekkörök közötti együttmőködést. Határon túlról is lehet legálisan adatokat győjteni. Túl sok a bizonytalanság az áradások kapcsán. Az élet- és vagyonbiztonság biztosítására a Vásárhelyi- Terv céljai minél elıbb érvényesítendık. 8. A társadalmi fórum feladata a konzultációs anyagban megjelölt problémák listájának kiegészítése, amelyek megoldandó feladatok a jó ökológiai állapot eléréséhez. Bátran ki kell próbálni olyan megoldásokat is, amelyekre idáig nem volt példa. Lehet forrásokat szerezni. A folyóknak adjunk nagyobb teret, a vizet a tájban helyezzük el, és ne levezessük minden áron a vizet, hanem törekedjünk az állattartás felélesztésére és segítsük a helyi embereket, akik a kulcsai a táj fenntartásának. 9. A pillepalack probléma nem csak esztétikai probléma. A hullámtereken - amelyek természetes élıhelyek is - ezek a típusú hulladékok felhalmozódnak és károsítják a környezetet. A hullámtereken felhalmozott hulladék problémája egyre aggasztóbb és nagyobb figyelmet kell neki szentelni. 10. A megfigyelık bejelentkezhetnek, és részt vehetnek a Tisza Csoport munkájában, de mégis kevesen éltek a lehetıséggel. Rendkívüli a bizonytalansági tényezı az országok közötti együttmőködésben. Fıként az adatok tekintetében. Hogyan tudunk az ebbıl adódó problémákra felkészülni? Sok észrevétel kell ahhoz, hogy hatékony legyen a magyar képviselet a Tisza Csoportban. 11. Nemzetközi együttmőködés sok szálon folyik a Tisza Csoporton kívül is a folyóval kapcsolatban. Javaslom a területfejlesztési együttmőködések figyelembe vételét is. Mikortól számít a hat hónapos véleményezési idıszak, és hol lehet megtalálni a teljes jelentés magyar szövegét? 12. A területfejlesztés sokkal jobban meg kell jeleníteni a munkában. Hogyan fogják beépíteni a területfejlesztés céljait a vízgyőjtı-gazdálkodás tervezési folyamatába? A VÁTI Kht. részt vesz az erre a területre vonatkozó nemzetközi területfejlesztési tervezési folyamatban, mely a CEMAT nemzetközi szervezet égisze alatt folyik. İszre lesz kész az anyag, amely a területfejlesztési (társadalmi-gazdasági) kérdésekre koncentrál a vízgyőjtın. Ehhez már 3

4 felhasználtuk az ICPDR eredményeit. A két minisztérium közremőködésével egyeztetni kell a két tervet. Válaszok: A készítık is tisztában vannak a hozzászólásban említett kritikákkal, és evidensnek tartják a harmonizációt. A térinformatikának egyre nagyobb szerepet kell adni, de az adatbázisok összehangolása a legproblematikusabb része a feladatnak, a forráshiány következtében. A nem EU-tagországok elviekben megállapodtak a közösséggel, hogy a Víz Keretirányelv követelményeit teljesítik. A szennyezı-források felmérése jelenleg is zajlik, de ezt külön a Tiszára is el kell készíteni. Most azokat a hangsúlyokat keressük, amelyek kimaradtak ebbıl a munkából. A globális folyamatok hatásainak vizsgálata már megkezdıdött, de a jövıben ez a vonal mindenképpen erısödni fog. Mindez egy tanulási folyamat, amely meg fogja határozni az új magyar vízgazdálkodási stratégiát. A jelentés angol nyelven márciusban került fel az ICPDR hónlapjára, így onnan számíthatjuk a véleményezésre adott hat hónapot. A jelenlegi fórumra készített magyar nyelvő anyag a teljes terjedelmő angol anyag szakmai összefoglalójának fordítása. Nem lesz teljes terjedelmő magyar nyelvő változata, mert ez egy munkaközi anyag. Az egyéb tiszai kezdeményezéseket a KVVM is ismeri. A Tisza Csoport koordinációs platformként is szolgál, tehát több más kezdeményezés résztvevıje is gyakran részt vesz a csoport ülésein. A PET-palackok problémája nemzetközi együttmőködést igényel, de végleges megoldást csak a nemzeti szinten megvalósított hulladékgazdálkodási programok nyújthatnak. A civil szervezetek adatai sokszor hasznosak, de az ilyen jellegő adatok, nemzetközi szinten - az öt ország megegyezésekor nehezen egyeztethetık. A Víz Keretirányelv elıírásainak megvalósítása során ezidáig egy elızetes állapotértékelés történt, tehát a meglévı, sokszor hiányos adatokra támaszkodtak. Az ökológiai minısítés elıkészítése is folyamatban van. 3. Reich Gyula: Jelentıs vízgazdálkodási kérdések a Tisza-völgyben A Víz Keretirányelv szerint folyó vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés során fontos részállomás a jelentıs vízgazdálkodási kérdések közbensı áttekintése. Az elıadás a Tisza völgyre vonatkozó problémákat mutatta be. 1. A jelentésben az szerepel, hogy 2015-ig nem terveznek vízerımővet építeni. Ki kell egészíteni a vízlépcsık megépítésével, mert így korrekt a megfogalmazás. A régi Vásárhelyi- Tervhez kellene visszakanyarodni, amely öt vízlépcsıt tervezett Magyarországra és ezek közül a legfelsıbb alkalmas volna a határon túlról érkezı hulladék megfogására. 2. A jelentıs vízgazdálkodási kérdéseket taglaló anyagban inkább a hagyományos vízgazdálkodási szemlélet érvényesül és nem a Víz Keretirányelvé. Vannak olyan 4

5 vízgazdálkodási problémák, amelyek nem a vízgyőjtı-gazdálkodás feladatai. Ilyenek például: az árvízi biztonság kérdése vagy a vízi energiahasznosítás. Ellenben hiányoznak olyan kérdések, amelyek szorosan összefüggnek más tárcákkal és vannak vízgyőjtı-gazdálkodási vonatkozásai, mint például a földhasznosítás vagy az önkormányzatok kérdéskörei. Nagyobb szerepet kellene adni az Öko Zrt. által véghezvitt felsı-tiszai mintaprojekt keretében kidolgozott módszertannak. 3. Rendkívül sok belsı ellentét fedezhetı fel a jelentıs vízgazdálkodási kérdéseket összefoglaló anyagban. A homokhátsági vízszintsüllyedés okaként jelöli meg az erdıtelepítést, míg ez megfelelı erdészeti módszer esetén a vízvisszatartás eszköze lehet. A jelenleg a térségben található, vízszintsüllyedést okozó fás szárú ültetvények viszont nem tartoznak az erdıtársulás kategóriájába. A Tiszával foglalkozó fejezetek során egyértelmően az árvízvédelmi szempontok dominálnak, míg az elvek kifejtésénél az ökológiai szempontokat is egy szinten említi azokkal az anyag. Az árvízvédelemnek és az ökológiának egyenrangúan kell érvényesülnie. Külön fejezetben is ki kell emelni mik a 21. század igényei, és egyértelmővé kell tenni mi az a kor és melyek azok a tevékenységek, amelyek lezárultak és nem egyeztethetık össze a Tiszán a fenntartható vízgyőjtı-gazdálkodással. Létre kell hozni egy egyértelmő konklúziót, és a belsı ellentmondásokat fel kell oldani. 4. Ahhoz hogy sikeres legyen az anyag, túl kell lépnie azon a szembeállításon, hogy egy vízfolyás mőszaki létesítmény-e vagy élıhely. A vízügyi szakemberek elképzeléseit kell lefordítani a helyi emberek és a táj nyelvére. Megvalósulhatna az árvízi biztonság úgy is, ha garantálják, hogy az árvíz az ártér mély fekvéső részein kerül tározásra. 5. A belvízcsatornák üzemi területté nyilvánítása mit jelent pontosan? Országosan védett és Natura 2000 területekkel összhangban kell lennie a Víz Keretirányelv végrehajtásának. 6. Sokféle szálon folyik tervezés, mégis a Víz Keretirányelv tervezése az egyetlen kötelezı. Mégsem létezik közös Tisza-koncepció. Ökotájban gondolkodunk vagy egy szabályozott vízi útvonalban? Kiemelt fontosságú szerep jut a magyar diplomáciának, mivel határon átnyúló folyóról van szó. Miért nem tekintik Jász-Nagykun-Szolnok megyében az ivóvízhálózati rekonstrukciót vízminıség-javításnak? 7. A Vásárhelyi-Terv végrehajtása során mennyire veszik figyelembe a társadalmi egyeztetést? Tapasztalataink szerint az itt felvetett szempontok nem épülnek be késıbb. Túlzottan a szakmai kérdések felıl közelítik meg a témát. A valóságban e szempontok érvényesítése nem járt hatékony eredményekkel. A helyi érdekeket sokkal erısebben kellene érvényesíteni. 8. Nemcsak a biológiai elemzés hiányzik a helyzetértékelésbıl, de az ökológiai folyamatok, kölcsönhatások említése is. A vízhiány sokkal jellemzıbb a térségre, mint a felvetett problémák, tehát a vízmennyiség kérdésével többet kell foglalkozni. Ki kell dolgozni az ökológiai vízkészlet fogalmát, mert a legnagyobb probléma víztesteink esetében a vízhiány. 9. Komolyan kellene venni a földhasználat-váltás és a racionális földhasználat kérdését, valamint a belvízzel és aszállyal egyszerre érintett területeket. Fontos szerepet játszhat itt a gazdák felelısségi körének jobb definiálása. A felszín alatti vízkészletek hasznosításánál radikálisan kellene korlátozni az öntözési célú vízkivételt. Mindez akár mőholdas felvételekkel is támogatható vagy a takarékos technológiát alkalmazó gazdálkodók elınyhöz juttatásával. A mikrocsatornák és belvíz csatornák mőködtetése helyi felelısség, viszont ehhez a forrásokat is biztosítani kell! 10. Az elıbb említett problémák áttehetık az ún. környezeti szolgáltatás fogalomkörébe. A gazdálkodó a fölösleges vizet megtartja a földjén és vállalja a tájhasználat-váltást. Így mintegy szolgáltatásként segít az árvíztıl veszélyeztetett társadalomnak. Ennek fejében 5

6 kifizetési rendszer mőködtethetı, amelyet környezeti szolgáltatási rendszernek nevezünk. Kevés érdekelt emberhez jutott el a vízgyőjtıgazdálkodás-tervezés témája, ezért kevesen is véleményezik. Hatékonyabbá kell tenni a kommunikációs módszereket. Minden vízügyi igazgatóság a honlapján közzé tette a saját érdekeltségi területére vonatkozó konzultációs kérdéseket, amelyeket bárki véleményezhet. 11. Az egész tiszai vízgyőjtı nagy része mezıgazdasági használatú terület, melyek egyszerre sújtottak belvízzel és aszállyal, eltérı térbeli mintázattal. A léptékbeli vizsgálatok segítségével ezek a térbeli különbségek tisztázhatók, finomíthatók. Így térben pontosabb és hatékonyabb védekezési döntéseket lehet hozni. 12. A területfejlesztés és a vízgyőjtı-gazdálkodás tervezése együtt, párhuzamosan kell, hogy történjen. Válaszok: A Tisza-völgy nagy vízgazdálkodási rendszereinek fenntartását kiemeltük az anyagban, de az hogy egy új vízlépcsı telepítése mikor aktuális, erre ez a dokumentum nem hivatott kitérni. Viszont meg kell említeni a téma ökológiai vonatkozásait, hogy a társadalom mérleget tudjon vonni. A kritikákat és az észrevételeket folyamatosan kell beépíteni az anyagba, mivel ez egy úgynevezett nyitott tervezési eljárás, amelyben a folyamatosan változó társadalmigazdasági körülményekhez kell igazítani a tervezést, de bizonyos fázisokban ezt a folyamatot le kell zárni. Tavaly december 22-én tette fel honlapjára - az országos vízgyőjtı-gazdálkodás tervezési folyamatának keretében - a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a jelentıs vízgazdálkodási kérdéseket összefoglaló dokumentumot. Ez bárki számára elérhetı és véleményezhetı egészen július végéig, mivel június 22-i határidıt meghosszabbítottuk. Aki érdekelt juttassa el véleményét a vitaanyagban megadott címen keresztül! Egy belvízcsatorna az esetek többségében vízjogi engedély köteles létesítmény, amelyben bizonyos üzemállapotok kötelezıen rögzítettek, és amit így az üzemeltetınek biztosítania kell. Ha ez nem így történik, abból súlyos kártérítési perek következhetnek. Amíg nincsen konkrét helyi-társadalmi igény és forrás arra, hogy egy csatornát élıhely szempontjából jóvá tegyünk, addig a magyar jogrend szerint kell eljárni. Ezért nem tudatos az üzemi létesítmény és az élıhely szembeállítása. Hihetetlen nagy a felelıssége mindenkinek, hogy a Vásárhelyi-Terv kapcsán a tájhasználat-váltás jól sikerüljön, mert modellértékő lesz. A vízgazdálkodási törvény teljes körően definiálta a vízgazdálkodás fogalmát. A vízgazdálkodásnak nincsenek olyan elemei, amelyek nem tartoznak a Víz Keretirányelv hatálya alá. Az erısen módosított jelleg megállapítása nemcsak a múltra, de a jövıre is vonatkozik. Tehát teljes körő társadalmi konszenzus esetén az erısen módosított állapot létrehozása is lehetséges. A mesterséges víztestek esetén a funkciót kell elsıdlegesnek tekinteni, mert ha funkciója megszőnik, felesleges fenntartási költségeket indukál. A kockázatok ellensúlyozására akcióterveket kell kialakítani ezért nincs olyan kérdés, amely ne tartozna a keretirányelv végrehajtásának hatálya alá. Azért hagyományos szemlélető a jelentıs vízgazdálkodási kérdéseket feldolgozó anyag, mert így lehetett a legtöbb súlyos kockázatot jelentı problémát beemelni. De végül mégis át kell majd alakítani a keretirányelv szerkezetének megfelelıen. A mai országos területfejlesztési koncepció azt mondja ki, hogy a területfejlesztés kereteit a vízgazdálkodás adja és nem fordítva, mint korábban. 6

7 Nem szabad számon kérni a vízgyőjtı-gazdálkodás problémáinak azonosításán a tervezési folyamat problémáit. A belvízreform azt célozza, hogy ne kelljen óriási költségeken kizárólag szivattyúk útján megoldani a belvízproblémát. Az ökológiai vízigény egy keletkeztetett vízigény, tehát ha követjük a keretirányelvet, megoldódik a vízigény problémája is. 4. Varga László, Háfra Mátyás: A hazai Tisza vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés állása A magyarországi vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés legnagyobb kiterjedéső részvízgyőjtıje a Tisza. Az elıadás a tervezés jelenlegi állását, az együttmőködés formáját és a tervezési folyamatot mutatta be. 1. Szerencsés lenne, ha a településekre vízmérleget állítanának fel, a komplex vízgazdálkodás elérése érdekében. A tervezési alapadatokat teljesen nyilvánossá kell tenni térképes formában megjelenítve, amelyre szabadon feltölthetık lennének az adatok. Általános Vita 1. Legyen társadalmi és szakmai vitákon kiérlelt stratégia a Tisza-völgyre vonatkozóan. Sem az annak idején elıirányzott Alföld törvény, sem a Vásárhelyi-Terv Továbbfejlesztése nem hozott megfelelı eredményt. A 21. század legfontosabb stratégiai kérdése a víz, ugyanígy a Kárpát-medencében is. Túl sok szerep hárul az államra a vízgyőjtı-gazdálkodás tervezés kapcsán. A helyzetértékelés egészüljön ki a mai vita írásban megfogalmazott részeivel és ezzel kiegészülve jelenjen meg a nemzetközi porondon. Az árvízvédelem legyen része az ország biztonságpolitikájának. A vízgazdálkodás területén tovább kell erısíteni a partnerséget, a határon túli területek felé is. A vizekben gazdag Kárpát-medence felértékelıdik a jövıben, de ehhez a vizet helyben kell tartani, ahogy az Alföldön is. Meg kell alkotni az öt ország részvételével a Nemzetközi Tisza Védelmi Egyezményt, amelyhez jó példát szolgáltat a Rajna Védelmi Egyezmény vagy a Duna Védelmi Egyezmény. Munkaszervezete, a bizottság Tisza menti székhellyel mőködne. A határainkon bejövı folyók mindegyikén ki kell építeni távérzékelı automata jelzırendszert és vízminıség-mérı állomást, biztosítva az általuk szolgáltatott adatok nyilvánosságát. A Tisza forrásainak állapotára fel kell hívni a figyelmet. 2. Többet kell tenni folyóink ukrajnai szakaszaiért, mert nekik még korlátozottabbak a lehetıségeink, mint Magyarországnak. A civilek észrevételeikor várunk némi visszajelzést, ami megerısítést ad, hogy figyelembe vették a javaslatainkat. 3. Még több hozzászólásra, észrevételre van szükség, és ha lehet minél több javaslatot küldjenek írásban, hogy javíthassuk ezt az anyagot.! 4. A Tisza együttmőködést és a kétoldalú egyezményeket az ICPDR erejével kell jobbá tenni! 7

8 Válaszok: A vízgazdálkodásról szóló törvény a hozzá kapcsolódó jogszabályokkal együtt egyértelmően tisztázza a feladatköröket és a felelısségi viszonyokat. A Duna Védelmi Egyezmény jelenleg megfelelıen kezeli a tiszai országok együttmőködését. A mai és a késıbbi észrevételek összefoglalásra kerülnek írott formában és ismertetjük a Tisza Csoport következı ülésén. Az észrevételek a tervezés további fázisában kerülnek figyelembe vételre. Ugyanígy fel fogjuk vetni az úszó hulladék problémáját is ben aláírtak egy Tisza Egyezményt, de érdemben sohasem mőködött. Egy új egyezmény igénye folyamatosan jelen van, de létrehozása jelenleg nincs napirenden. A meglévı mérıállomások adatai megtalálhatók az interneten. Újabb állomások létesítése nem szerepel a tervek között, mert ezek beruházási és mőködtetési költsége igen magas. Az államhatárok jelentısen bekorlátozzák vízgyőjtı-gazdálkodással kapcsolatos lehetıségeinket, de a nemzetközi együttmőködéseken keresztül nyílik lehetıség tenni a határon túli területekért. A GWP Magyarország Alapítvány felveszi a kapcsolatot az ukrán társszervezettel és patronálni fogjuk a Fekete-Tisza forrás helyreállítását. Tisztelt meghívottak! Köszönjük mindenkinek az aktív részvételt a fórumon. A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 címő anyag kapcsán írásban összefoglalt, a fentieken túli észrevételeiket július 31-ig várjuk az alábbi címre: Fenti határidıt követıen szeptember 15-ig további írásosos hozzászólásokat angol nyelven lehet tenni az ICPDR felé a címen. Ehhez segítséget nyújthat az ICPDR Tisza csoport által készített összes eddigi jelentés, melyek angolul a linken érhetık el. A hozzászólásokban felvetett problémák, hiányosságok ismertetésre kerülnek a Tisza Csoport következı, szeptemberi ülésén, amely nagyban segítheti a csoport munkáját és a Tisza ügyét. Az országos vízgyőjtı-gazdálkodás tervezés kapcsán a Magyarország jelentıs vízgazdálkodási kérdéseirıl szóló vitaanyagot a következı linken keresztül érhetik el: A dokumentum 4. oldalán található címekre július 31-ig juttathatják el írásos észrevételeiket. Budapest, július 17. Üdvözlettel: A Tisza Vízgyőjtı-gazdálkodási Fórum szervezıi 8

9 1. melléklet Tisza Vízgyőjtı-gazdálkodási Fórum Szolnok, Megyeháza Nagyterme, Kossuth Lajos út június Program Levezetı elnök: dr. Faragó Tibor fıosztályvezetı (KvVM) Köszöntı, a fórum megnyitása: Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyőlés alelnöke Bevezetı, a fórum célja: Kóthay László szakállamtitkár (KvVM) Nemzetközi együttmőködés a vízgyőjtı-gazdálkodásban a Duna medencében: Holló Gyula fıosztályvezetı (KvVM) Rövid kérdések, rövid válaszok A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007: Kovács Péter fıosztályvezetı-helyettes (KvVM) Rövid hozzászólások, rövid válaszok Jelentıs vízgazdálkodási kérdések a Tisza-völgyben: Reich Gyula (REWE Bt.) Rövid hozzászólások, rövid válaszok Szünet A hazai Tisza vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés állása: Varga László igazgató (KÖTIKÖVIZIG) és Háfra Mátyás osztályvezetı (KÖTIKÖVIZIG) Rövid hozzászólások, rövid válaszok Vita Összegzés A fórum zárása 9

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 Kovács Péter P fıosztályvezetı-helyettes Vízgyőjtı-gazdálkod lkodási és s VízvV zvédelmi Fıosztály Szolnok, 2008. június 26. Az ICPDR létrehozta a Tisza Csoportot,

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések (GYIK) a Víz Keretirányelvvel kapcsolatban

Gyakran ismételt kérdések (GYIK) a Víz Keretirányelvvel kapcsolatban Gyakran ismételt kérdések (GYIK) a Víz Keretirányelvvel kapcsolatban Mirıl szól a Víz Keretirányelv, mi a célja? A Víz Keretirányelv (VKI) nevébıl fakadóan keretet kíván biztosítani a Közösség édesvízzel

Részletesebben

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A magyar EU Elnökség klíma-energiaügyi és vízügyi mőhelymunka 2010. november 16. Gruber Tamás Horizontális szempontok a Duna természeti adottságainak megırzése,

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtása

A Víz Keretirányelv végrehajtása WAREMA Nyári Egyetem Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar A Víz Keretirányelv végrehajtása Dr.Ijjas István egyetemi tanár a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke BME Vízépítési és Vízgazdálkodási

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén Nógrád megye területe a Közép-Duna (1-9) az Ipoly (1-8) valamint a Zagyva (2-10) tervezési alegységekre esik. Az alegységek tervanyaga a http://www.vizeink.hu

Részletesebben

Magyarország vízgazdálkodás stratégiája

Magyarország vízgazdálkodás stratégiája Magyarország vízgazdálkodás stratégiája Láng István Műszaki főigazgató helyettes Belügyminisztérium Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízkárelhárítási Főosztály Helyzetértékelés Külföldi vízgyűjtők Kiszolgáltatott

Részletesebben

Közép-dun dunánt ntúli Környezetv K rnyezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Vízgy zgyőjt jtı-gazd gazdálkod lkodási Osztály A Víz V z Keretirányelv célja, c végrehajt grehajtása Elıad adó: : Tóth T Sándor

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól A 36/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat melléklete Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Részletesebben

2007. ÉVBEN BEFEJEZETT KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) Pénzügyi ütemezés

2007. ÉVBEN BEFEJEZETT KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) Pénzügyi ütemezés . ÉVBEN BEFEJEZETT KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) 4.sz. melléklet Témaszám 7712/52/696901 7 200 000.06.30 2 200 000 ENSI hálózat Ökoiskola projektje OM-KvVM együttmőködési megállapodás alapján 2005.12.31

Részletesebben

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Szabó Imre miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tartalom 1. A feladatok és végrehajtásuk szükségessége,

Részletesebben

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS A TISZA-TÚR KÖZÉBEN

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS A TISZA-TÚR KÖZÉBEN Intézmény logója Duna Régió Stratégia Projektfinanszírozási Konferencia Budapest, 2015. március 26. TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS A TISZA-TÚR KÖZÉBEN Pesel Antal gazdasági igazgatóhelyettes

Részletesebben

A VIZEK MINŐSÉGÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA ÉS MEGŐRZÉSE. Dr. Perger László

A VIZEK MINŐSÉGÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA ÉS MEGŐRZÉSE. Dr. Perger László Duna Régió Stratégia Projektfinanszírozási Konferencia Budapest, 2015. március 26. KÖRNYEZETVÉDELEM A DUNA RÉGIÓBAN PA4 A VIZEK MINŐSÉGÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA ÉS MEGŐRZÉSE Dr. Perger László prioritási területi

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Befektetıbarát településekért Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Reményi László remenyi.laszlo@mnm-nok.gov.hu Befektetıbarát településekért Gazdasági növekedése és a foglalkoztatási helyzet

Részletesebben

Magyarország árvízvédelmi stratégiája

Magyarország árvízvédelmi stratégiája Magyarország árvízvédelmi stratégiája Szolnok, 2015. február 03. LÁNG ISTVÁN MŰSZAKI FŐIGAZGATÓHELYETTES - Törzsvezető ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG Országos Műszaki Irányító Törzs LÁNG ISTVÁN MŰSZAKI

Részletesebben

VÍZÜGYI STRATÉGIÁK SZEREPE AZ ASZÁLYKEZELÉSBEN. Dr. Váradi József A Vízügyi Tudományos Tanács elnöke Budapest 2015 június 17.

VÍZÜGYI STRATÉGIÁK SZEREPE AZ ASZÁLYKEZELÉSBEN. Dr. Váradi József A Vízügyi Tudományos Tanács elnöke Budapest 2015 június 17. VÍZÜGYI STRATÉGIÁK SZEREPE AZ ASZÁLYKEZELÉSBEN Dr. Váradi József A Vízügyi Tudományos Tanács elnöke Budapest 2015 június 17. AZ ASZÁLY FOGALMA Az aszály jelenségét sokféleképpen lehet értelmezni, az irodalomban

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtása védett területeken

A Víz Keretirányelv végrehajtása védett területeken Water Resource Management in Protected Areas Vízkészletgazdálkodás védett területeken WAREMA Projekt Munkaülés A Víz Keretirányelv végrehajtása védett területeken Ijjas István egyetemi tanár a Magyar Hidrológiai

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN

A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN KVASSAY JENŐ TERV 2015 A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA BEMUTATÁSA ÉS TÁRSADALMI VÉLEMÉNYEZÉSE AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG ÉS AZ ALSÓ-DUNA- VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FÓRUMA A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

Az árvíz kockázatkezelési tervek alkalmazása a jogszabályokban

Az árvíz kockázatkezelési tervek alkalmazása a jogszabályokban Az árvíz kockázatkezelési tervek alkalmazása a jogszabályokban Martfű, 2010. november 25. Dr. Makay Gábor Dél dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Az árvíz kockázatkezelési tervek megjelenése

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció

A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció KÖTIKÖVIZIG 5002 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (56) 501-900 E-mail.: titkarsag@kotikovizig.hu A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció Martfű, 2010. november 24-26. Háfra Mátyás osztályvezető

Részletesebben

~ JVK ~ Jelentıs Vízgazdálkodási. TISZA FÓRUM Szolnok 2008. június 26. Kérdések

~ JVK ~ Jelentıs Vízgazdálkodási. TISZA FÓRUM Szolnok 2008. június 26. Kérdések Jelentıs Vízgazdálkodási TISZA FÓRUM Szolnok 2008. június 26. Kérdések Nyilvánosságra hozási kötelezettség: VKI 14. Cikk 1. b: a vízgyőjtın azonosított jelentıs vízgazdálkodási kérdések közbensı áttekintése,

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása (BEtter management and implementation of NATURa 2000 sites) Lenhoffer Andrea, Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Debrecen,

Részletesebben

Emlékeztető. Börcsök Áron

Emlékeztető. Börcsök Áron VGT társadalmi vitafórum Emlékeztető Esemény: Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés területi vitafóruma 1-10 Dun-völgyi főcsatorna alegységen Dátum: 2009.07.17. 10:00 Helyszín: Wellness Hotel Kalocsa, Konferenciaterem

Részletesebben

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései 2010. január 11. Ambrusné dr. Tóth Éva JNOB, Nemzetközi Fıosztály Bevezetés Nem kell félretenni a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletet

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és M. S Concord Tanácsadó és Szolgáltató Bt. Határidı 2013. április 15.

Részletesebben

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia között környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi komplex kutatások elvégzésére

Részletesebben

Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Főbb vízfolyások (43 víztest): Répce Répce-árapasztó Rábca Kis-Rába Ikva Hanság-főcsatorna

Részletesebben

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról 1. oldal 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet a vízgazdálkodási tanácsokról A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (8) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról

A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról 2.számú melléklet SZAKMAI ZSŐRI ÉRTÉKELÉSE A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról Ajánlattevı: Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

A TIKEVIR működésének ismertetése és a pályázat keretében tervezett fejlesztések bemutatása

A TIKEVIR működésének ismertetése és a pályázat keretében tervezett fejlesztések bemutatása A TIKEVIR működésének ismertetése és a pályázat keretében tervezett fejlesztések bemutatása Szabó János osztályvezető Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Körösök és a TIKEVIR-t érintő

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

NEMZETKÖZI GEOTERMIKUS KONFERENCIA A TERMÁLVÍZ GEOTERMIKUS CÉLÚ HASZNOSÍTÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ VÍZÜGYI JOGSZABÁLYOK ÉS AZOK VÁLTOZÁSAI

NEMZETKÖZI GEOTERMIKUS KONFERENCIA A TERMÁLVÍZ GEOTERMIKUS CÉLÚ HASZNOSÍTÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ VÍZÜGYI JOGSZABÁLYOK ÉS AZOK VÁLTOZÁSAI NEMZETKÖZI GEOTERMIKUS KONFERENCIA A TERMÁLVÍZ GEOTERMIKUS CÉLÚ HASZNOSÍTÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ VÍZÜGYI JOGSZABÁLYOK ÉS AZOK VÁLTOZÁSAI Dr. Kling István államtitkár, KvVM A felszíni és a felszín alatti vizek,

Részletesebben

Előadó: Juhász Zoltán Nemzeti Környezetügyi Intézet Dél-dunántúli Kirendeltsége

Előadó: Juhász Zoltán Nemzeti Környezetügyi Intézet Dél-dunántúli Kirendeltsége Beszámoló az Országos Vízgazdálkodási Tanács (OVT), a Dráva Részvízgyűjtő Tanács (DRVT) tisztújításáról és tevékenységének újbóli megkezdéséről Előadó: Juhász Zoltán Nemzeti Környezetügyi Intézet Dél-dunántúli

Részletesebben

2010. évi szakmai program

2010. évi szakmai program 2010. évi szakmai program Áttekintés A Szociális Intézmények Országos Szövetségének (SZIOSZ) életében a 2010-es évben jelentkezı szakmai és szervezeti kihívásokat, feladatokat áttekintve született meg

Részletesebben

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatának (VGT2) munkaprogramja Tahy Ágnes Nemzeti Környezetügyi Intézet

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatának (VGT2) munkaprogramja Tahy Ágnes Nemzeti Környezetügyi Intézet A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatának (VGT2) munkaprogramja Tahy Ágnes Nemzeti Környezetügyi Intézet MHT XXXI. Országos Vándorgyűlés Gödöllő, 2013. július 3-5. VGT a Víz Keretirányelvben A 2000/60/EK

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-i ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Szándéknyilatkozat a magyar-szlovák határon átnyúló együttmőködési csoportosulás

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Hogyan csinálják mások? Az európai Víz- és Szennyvíztechnológiai Platform

Hogyan csinálják mások? Az európai Víz- és Szennyvíztechnológiai Platform A szippantóskocsitól a nanotechnológiáig Jó irányba halad a települési vízgazdálkodás kutatás-fejlesztése? Hogyan csinálják mások? Az európai Víz- és Szennyvíztechnológiai Platform Dr. Szabó Anita 2009.

Részletesebben

1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat a vízgazdálkodási tanácsokról

1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat a vízgazdálkodási tanácsokról 1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat a vízgazdálkodási tanácsokról [ Hatályos: 2014.03.21 - ] 1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

Tíz éve az EU-ban, a környezetvédő civil szervezetek szemszögéből; Vízgazdálkodás

Tíz éve az EU-ban, a környezetvédő civil szervezetek szemszögéből; Vízgazdálkodás Tíz éve az EU-ban, a környezetvédő civil szervezetek szemszögéből; Vízgazdálkodás Gruber Tamás, vizesélőhely-védelmi program WWF Magyarország 2014. június 23. Vízgyűjtő-gazdálkodás, Víz Keretirányelv (VKI)

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Békés Megyei Vízmővek Zrt. 2008. szeptember 26-i közgyőlésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Nagy József Gazdálkodási Osztály Véleményezı Pénzügyi Bizottság bizottság:

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM JKH-180/6/2008. Tervezet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreinek megállapításáról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

A geotermikus energiahasznosítás jogszabályi engedélyeztetési környezete a Transenergy országokban

A geotermikus energiahasznosítás jogszabályi engedélyeztetési környezete a Transenergy országokban A geotermikus energiahasznosítás jogszabályi engedélyeztetési környezete a Transenergy országokban Nádor Annamária Joerg Prestor (), Radovan Cernak (), Julia Weibolt () Termálvizek az Alpok és a Kárpátok

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Tervezet

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Tervezet KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/68/2009. Tervezet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM

Részletesebben

Elõzetes kockázatbecslés

Elõzetes kockázatbecslés M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 78. szám 16999 A Kormány 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelete a vizek többletébõl eredõ kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati térképek,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PROGRAM Dr. Nemes Csaba főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Nemzetközi háttér 1992 ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény

Részletesebben

2008. ÉVRE ÁTHÚZÓDÓ KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban)

2008. ÉVRE ÁTHÚZÓDÓ KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) 2008. ÉVRE ÁTHÚZÓDÓ KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) 4/a sz. melléklet Pénzügyi ütemezés 2005. évrıl áthúzódó közhasznú feladatok 7712/52/655401 Erdei Iskola programban résztvevı iskolák támogatására pályázati

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A TISZA RÉSZVÍZGYŰJTŐ VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (továbbiakban: Tanács) a vízgazdálkodásról szóló

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

A vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés ütemterve és munkaprogramja 2006-2009. A Víz Keretirányelv. Bevezetés

A vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés ütemterve és munkaprogramja 2006-2009. A Víz Keretirányelv. Bevezetés A vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés ütemterve és munkaprogramja 2006-2009 Bevezetés A vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés ütemterve és munkaprogramja 2006-2009 címő, dokumentumot, tervezet formában 2006. december

Részletesebben

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI Új Magyarország Fejlesztési Terv A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak

Részletesebben

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ CATCH-MR Dissemination Workshop Budapest, 2011. május 9. Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ Kerényi László Sándor fıosztályvezetı Budapesti Közlekedési Központ Tartalom

Részletesebben

Warema. Vízkészlet-gazdálkodás védett területeken. Water Resource Management in Protected Areas. Záró konferencia, Székesfehérvár, 2008. április 8.

Warema. Vízkészlet-gazdálkodás védett területeken. Water Resource Management in Protected Areas. Záró konferencia, Székesfehérvár, 2008. április 8. Warema Vízkészlet-gazdálkodás védett területeken Water Resource Management in Protected Areas Záró konferencia, Székesfehérvár, 2008. április 8. Horoszné Gulyás Margit Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai

Részletesebben

3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ

3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ 3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ Kiadja: Záhony-Port Zrt. Marketing és kommunikáció Záhony, 2010. május 7. Bemutatkozott a Záhony-Port Zrt. a Transrussián Sikeres megjelenés, reménykeltı tárgyalások A Záhony-Port

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Monitoring, ellenırzés, értékelés Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Fogalmak Az ellenırzés a folyamatok, tevékenységek végrehajtásának állandó felülvizsgálatát jelenti,

Részletesebben

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel

Részletesebben

Víz az élet gondozzuk közösen

Víz az élet gondozzuk közösen Víz az élet gondozzuk közösen Víz Keretirányelv Az Európai Parlament és a Tanács 2000.október 23-i 2000/60/EK Irányelv az európai közösségi intézkedések kereteinek meghatározásáról a víz politika területén

Részletesebben

A VÍZ: az életünk és a jövőnk

A VÍZ: az életünk és a jövőnk A VÍZ: az életünk és a jövőnk Tartalom A Föld vízkészletei A víz jelentősége Problémák Árvizek Árvízvédelem Árvízhelyzet és árvízvédelem a Bodrogon Összegzés A Föld vízkészlete A Föld felszínének 71%-a

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Készítették: Salamon Hugó és Molnár Zsolt, a KONETT Team tanácsadói

Részletesebben

A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén

A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén A bioenergia hasznosítás lehetıségei konferencia Budapest, 2010. november 8. Dr. Lengyel Attila Magyar Biogáz Egyesület

Részletesebben

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió SIKERES INKUBÁTORHÁZAK KELET-MAGYARORSZÁGON VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT NYÍREGYHÁZA Elıadó: Zsukk István inkubátorház igazgató Kaposvár, 2009. június 17. A PRIMOM ALAPÍTVÁNY KEZDETEK

Részletesebben

Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG. mintaszabályzata

Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG. mintaszabályzata XXXII. MHT - Vándorgyűlés Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG Az árvízcsúcs csökkentő tározók üzemirányítási és üzemeltetési mintaszabályzata Előzmények 2 Kedvezményezett: OVF

Részletesebben

Civil környezetvédelmi programok a KMOP-ban

Civil környezetvédelmi programok a KMOP-ban Civil környezetvédelmi programok a KMOP-ban tapasztalatok, lehetıségek Orosz György Programiroda vezetı Pályázati tapasztalatok Pályázatkészítés: Formai követelmények miatt sok elutasítás Szakmai rész

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A Balaton vízminıségének védelmében figyelembe vehetı intézkedések támogatási lehetıségei Dobos György fıtanácsos FVM 1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Bognár r Balázs PhD tű. őrnagy, osztályvezető Biztonság az, amivé tesszük! /Prof.

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések programszerő telepítését elısegítı mintaprojekt bemutatása

Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések programszerő telepítését elısegítı mintaprojekt bemutatása Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések programszerő telepítését elısegítı mintaprojekt bemutatása Harangozó Gábor fogalmazó KvVM Vízgazdálkodási Fıosztály Lajosmizse, 2010. május 11. Jogszabályi háttér:

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Személyi javaslat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat képviseleteire

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: Tárgy: Melléklet: E-7997/2014.

Részletesebben

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

Waste to Energy projekt bemutatása

Waste to Energy projekt bemutatása European Regional Development Fund Waste to Energy projekt bemutatása WASTE TO ENERGY Dr. Pigniczki Zsanett pigniczki@darfu.hu DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Waste to

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090, E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090, E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-206/2011. Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090, E-mail: phkiszombor@vnet.hu Tárgy: Kiszombor és térségének színpadtechnika beszerzése

Részletesebben

TERVEZET! MUNKAANYAG. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER KvVM/KJKF/1028/2009. /KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS/ Budapest, 2009.

TERVEZET! MUNKAANYAG. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER KvVM/KJKF/1028/2009. /KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS/ Budapest, 2009. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER KvVM/KJKF/1028/2009. TERVEZET! MUNKAANYAG az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 16/2004. (X.

Részletesebben

Fenntartható vízgazdálkodás

Fenntartható vízgazdálkodás Felszíni vizeink állapota, a fenntartható hasznosítás lehetıségei és korlátai Simonffy Zoltán A vízgazdálkodás feladatai és figyelembe veendı szempontok Környezetvédelem természeti érték vízminıség, tájesztétika

Részletesebben

Belsı ellenırzési jelentés

Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata Belsı Ellenırzés 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/372-002 Iktatószám: Ellenırzés száma: 9/2010 Azonosító: 9-3/2010 Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége Székhely: 9400 Sopron, Király J. u. 24. Adószám: 18985933-1-08 MNyT sz: Pk.T.61.982/2007 (Gy-M-S) Lev. cím: 9401 Sopron,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata

A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata Dr. Kukely György cégvezető Terra Studio Kft. Terra Studio Kft. A stratégiai környezeti vizsgálat 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerint stratégiai környezeti vizsgálat

Részletesebben

Javno vodoprivredno preduzeće "Vode Vojvodine"

Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine HUROSCG/06/02 A project megnevezése: Határon átnyúló területet védı árvízvédelmi fıvédvonal fejlesztése. I. ütem 0+000-2+100 tkm A megpályázott program megnevezése: Magyarország Szerbia és Montenegró Szomszédsági

Részletesebben

A VÍZÜGY SZEREPE A MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSBAN

A VÍZÜGY SZEREPE A MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSBAN ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSI ÉS BELVÍZVÉDELMI KONFERENCIA A VÍZÜGY SZEREPE A MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSBAN Szarvas, 2015. április09. LÁNG ISTVÁN MŰSZAKI FŐIGAZGATÓHELYETTES - Törzsvezető ORSZÁGOS

Részletesebben

Vízkárelhárítási Országos konferencia 2014. május 6-8. Miskolctapolca

Vízkárelhárítási Országos konferencia 2014. május 6-8. Miskolctapolca Vízkárelhárítási Országos konferencia 2014. május 6-8. Miskolctapolca május 6. kedd 11:00-12:30 óra regisztráció, szállás elfoglalása 12:30-13:30 óra ebéd Plenáris ülés 1. rész Göncz Benedek 14:00-14:15

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Köszöntötte a bizottság ülésén megjelent polgármester asszonyokat és urat, valamint a települések megjelent képviselıit.

Jegyzıkönyv. Köszöntötte a bizottság ülésén megjelent polgármester asszonyokat és urat, valamint a települések megjelent képviselıit. Szám: 41-5 /2012. Jegyzıkönyv Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. április 24-i ülésérıl Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke, Balogh

Részletesebben