Kemecse Város Önkormányzata, Helytörténeti Gyűjtemény, Kemecse Sz.-Sz.-B. Megyei Honismereti Egyesület. II. Helytörténeti Konferenciára

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kemecse Város Önkormányzata, Helytörténeti Gyűjtemény, Kemecse Sz.-Sz.-B. Megyei Honismereti Egyesület. II. Helytörténeti Konferenciára"

Átírás

1 KEMECSEI LOKÁLPATRIÓTÁK LAPJA Kemecsei Helytörténeti II. évfolyam 1. szám MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE Kemecse Város Önkormányzata, Helytörténeti Gyűjtemény, Kemecse Sz.-Sz.-B. Megyei Honismereti Egyesület Tisztelettel meghívja a II. Helytörténeti Konferenciára (A MIKECZ-CSALÁD TÖRTÉNETE) A Konferencia fővédnöke Mikecz László (Budapest) Ideje: március 4. (szombat) Helye: Arany János Általános Iskola Kemecse, Móricz Zsigmond u. 47. Program Gyülekező, regisztráció Dr. Szabó Géza történész, a Sz.-Sz.-B. Megyei Honismereti Egyesület elnöke - II. Helytörténeti Konferencia köszöntése, szerepe a honismereti munkában Lipők Sándor Kemecse Város Polgármestere - Nemesi Mikecz család a tisztesség és hazaszeretet szimbóluma Pusztai Endre református lelkész - Kemecsei Református Gyülekezet köszöntője Mikecz László (Budapest) a Konferencia fővédnöke és Dr. Bene János történész - A Mikeczek című könyv kiadójának és szerkesztőjének könyvbemutatója Szünet Mikecz László (Nyíregyháza) - Életutam és életsorsom Kemecsén Lucza János főszervező /49-es szabadságharc kemecsei hősei Zárszó Állófogadás, népies étel és borkóstoló

2 Helytörténeti szám A Mikeczek Egy családtörténeti monográfia Kemecse és megyénk szellemi életében egyaránt jelentős esemény A Mikeczek című családtörténeti mű megjelenése. A Mikecz család nevében Mikecz László (Budapest) felelős kiadó gondozásában, 350 példányban 13, 5 ív terjedelemben, B/5 formátumban, Nyírtelken Tóth Imre nyomdájában, dr. Bene János történész szerkesztésében, 2005 decemberében megjelent monográfia kiemelkedő családtörténeti alkotás. Egy nemesi család történetét igyekeztek feltárni, mely a nemzet szempontjából fenntartó és példamutató erejű. Egy büszke, célratörő családét, melynek tagjai mindig is hittek az ősök példájában, s tudat alatt ott lappangott, hogy ők többre képesek, nagyobb feladatokat bízott rájuk a haza, mint esetleg másokra. Nekik Mikeczeknek feladataik vannak, amit becsülettel, jó szívvel, de emberségesen kell végezniük. A családi történelmen végigvonul a tisztesség, a hazaszeretet, a munka és a közösség megbecsülése. E könyv szerkesztésének hírére jórészt megmozdultak az emlékek, a fiókokból előkerült néhány megsárgult, vagy friss fénykép, s ki-ki a maga kedve szerint ezt közkinccsé tette. A kötetben összefoglalt adatok rendszere nehéz kutatómunka eredménye. A visszaemlékezések, az elért eredmények közreadását viszont már a közös munka tette lehetővé. Elősegítette a családkutatási munkát, hogy 1991-ben Mikecz Anikó kezdeményezett egy családi találkozót, s 2003-ban egy nagyszabású rendezvényt sikerült megszervezniük. Itt kapott ígéretet a felelős kiadó a visszaemlékezések, fényképek elküldésére. Aki ezt megtette, az most lehetőleg bővebben szerepel a könyvben. Minden Mikecz az ősöktől kiindulva egy-egy számjelölést kapott, hogy a szöveg és a nemzedékrendi táblák adatai jól összecsengjenek. A Mikecz ősökkel büszkélkedő leszármazottaknál a táblákban a név aláhúzásával jelezték, hogy a családi név már változott (leányági leszármazottak). E nagy sikerű mű a következő fejezeteket tartalmazza: Előszó, A chirquena-i Mykchecz (Mikecz) ősök, A szentesi ág, A Mikecz család szabolcsi ága, A görög katolikus ág, Mikeczek az országban és a nagyvilágban, Függelék, Források és irodalom, Nemzedékrendi táblák. A felelős kiadó a család nevében külön köszönetet mond szorgalmas, kitartó kutatómunkájáért dr. Bene János történész úrnak, fiának Mikecz Andrásnak, aki időt, fáradságot, anyagiakat nem kímélve a technikai kivitelezést végezte. Köszönetét fejezi ki a Csongrád Megye Levéltár Szentesi Fióklevéltára igazgatójának, illetve munkatársának Labádi Lajosnak és dr. Kis Tóth Tihamérné Gizikének, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár munkatársának Czapárné Helmeczi Alíznak. Köszönet Mikecz Emesének, Mikecz Zsuzsának Szentesen, Szarka Zsuzsa budapesti családkutatónak, Mikecz Istvánnak, Mikecz Lászlónak. A felelős kiadó külön köszönetet mond feleségének és Mónika menyének, türelmükért és szeretetteljes biztatásukért. A családi krónika messziről indul, a X-XII. századtól, a történelem viharait átélve elvezet napjainkig, s előre vetíti egy életképes család jövőjét. A nagy múltú Mikecz család Kemecse, megyénk életében több évszázadon át kiemelkedő szerepet töltött be, napjainkra életútjuk kultúrtörténeti emlék. Ragaszkodtak szülőföldjükhöz, hűséggel szolgáltak, nagyon sok tagja Kemecsén született és itt tért örök nyugalomba. Az utókor hálával, tisztelettel adózik emléküknek és ezen erkölcsi kötelezettségtől vezérelve szervezi meg városunk a II. Helytörténeti Konferenciát március 4.-én. E rendezvény fővédnöke Mikecz László (Budapest) a monográfia felelős kiadója, és a megyei Honismereti Egyesület is szervezője. A borítólapon található meghívó alapján szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt.

3 Helytörténeti szám MIKECZ CSALÁD NEMESI CÍMERE (1716) A szabolcsi ág nemességét, címeres levelét és címerét VI. Károly német-római császár, III. Károly néven magyar király adományozta Mikecz Mihálynak, feleségének, négy fiának és leányának. A nemeslevelet, mely április 16-án kelt Bécsben, január 8-án hirdették ki Szabolcs vármegyében, a Kemecsén tartott megyegyűlésen. Ez a falu lesz néhány év múlva a család fészke is. Az armális fennmaradt Szabolcs vármegye iratai között, napjainkban immár restaurálva pihen a Szabolcs- Szatmár-Bereg megyei Önkormányzat Levéltárában.. Időközben elkészült a latinul írott adománylevél magyar fordítása is. Az alábbiakban a fontosabb részeket közöljük szó szerint: megfontolván és tekintetbe vévén hívünk Mikecz Mihály hűségét és érdemeit hű szolgálatának, melyeket ő először Magyar Királyságunk Szent Koronájának, azután Felségünknek különböző helyen és időben híven teljesített és ígéri, hogy jövőben is teljesíteni és véghez vinni fog Ennél fogva tehát ugyanezen Mikecz Mihályt, és általa feleségét Ács Ilonát, továbbá fiaikat, Mihályt, Jánost, Sámuelt és Istvánt valamint leányukat Erzsébetet, a nemtelen helyzetből és állapotból, melyben eddig köztudomás szerint voltak, királyi hatalmunk teljességével és különös kegyelmünkkel kivévén, Magyarországnak és kapcsolt Részeinek igazi és kétségtelen nemeseinek rendjébe felvenni, beiktatni, besorolni és beírni határoztuk. Megengedvén, határozott akaratunkból és megfontolt elhatározásból beleegyezvén, hogy ők mostantól fogva a jövőben örök időkig mindazon kegyelmekkel, tisztségekkel, kedvezményekkel, kiváltságokkal, szabadságokkal, jogokkal, előjogokkal és mentelmekkel, amelyekkel Magyarországnak és kapcsolt Részeinek többi igazi, régi és kétségtelen nemesei eddig bármilyen jog vagy szokás alapján éltek és élnek, azokkal ők, valamint mindkét nembeli összes örököseik és utódaik élhessenek... A nemesség elismeréseként a család, szintén az ősi szokás szerint címert is kapott az uralkodótól, egyenesen álló kék színű katonai pajzsot, amelynek alját zöld mező foglalja el. A zöld pázsiton jobb oldala felé fordult vad iramban vágtató, éppen ügetésre fogott nemes fekete mén látható. A pajzson nyitott rostélyú, királyi koronával ékesített katonai sisak nyugszik, amelynek közepén kivont kardot tartó vörös ruhás kar látható. A sisak csúcsáról innen arany és kék, onnan ezüst és vörös takarók vagy foszlányok omlanak alá, amelyek a pajzs két oldalát körül veszik, és pompásan ékesítik Kegyesen megengedte az uralkodó azt is, hogy a címert mindenütt, csatákban, ütközetekben, dárdavetésen, lovagi tornákon, párviadalokon, bajvívásokon, egyéb katonai és nemesi gyakorlatokon, nemkülönben pecséteken, kárpitokon, üstökön, szőnyegeken, gyűrűkön, zászlókon, pajzsokon, hajítófegyvereken, házakon, sírhalmokon, s általában bárminemű tárgyakon az igazi és régi nemesség címén használhassák, viselhessék és hordhassák Kegyelmesen megparancsoljuk, ezt a címert hordják, használják azokkal ők és összes utódaik örökké éljenek. Sőt őket megnemesítjük, s nekik nemességet adományozunk, s a nemességet átruházzuk jelen oklevelünkkel E nemeslevelet azután Kemecsén az alábbi záradékkal látta el a vármegye: Az Úr esztendejében január havának 8. napján Kemecsén tartott közgyűlésen legszentségesebb császári és királyi felség kegyes címeres, avagy nemeslevele Őfelsége vele született nagylelkűsége és jóindulata folytán a benne foglalt személyeket nemtelen állapotukból és állásukból kivévén, az ország igazi, régi és kétségtelen nemesei közé fogadván és sorolván- hangosan és érthetően felolvastatott, ellentmondás nélkül kihirdettetett és elfogadtatott.

4 Helytörténeti szám Példaképek, életutak, szülőföldszeretet Mikecz Tamás es honvédőrnagy E nagy múltú, népes család ezer szállal kötődik Kemecséhez. Közülük Mikecz Tamás es honvédőrnagyát emeljük ki elsőként október 2.-án született Kemecsén ban Szabolcs vármegye esküdtje, az es szabadságharcban a híres szabolcsi önkéntes, később a 48. honvédzászlóalj parancsnoka. Katonai hőstettéről a szakirodalom részletesen ír. Kiemelkedik közülük az február 4.-i Tisza-hídnál vívott csata, az május 15.-i Budai ostrom, június 21.-i Királyrév visszafoglalása július 7.-én nevezték ki őrnaggyá és átvette a 48. zászlóalj parancsnokságát. Komárom várát hősiesen védte. A korabeli leírás vár feladásáról hűen tükrözi Mikecz Tamás jellemét: október 2.-án Délután 4 órakkor Mikecz Tamás őrnagy könnyezve vezényelt imához, majd Fegyvert lábhoz! Gúlába! Három lépést hátra! voltak utolsó vezényszavai. A szabadságharc után huzamosabb ideig a dadai járás főszolgabírája volt, től a megyei honvédegylet tagja július 4.-én életének 65. évében Kemecsén helyezték örök nyugalomba. Mikecz Gábor évszázadnyi élete Kemecsén Élő történelem, történelmi életút az övé. Legkisebb gyermekként július 16.-án Kemecsén és itt is hunyt el december 7.-én. Iskolai tanulmányait Kemecsén, Nyíregyházán, Nagykállóban végezte. Harcolt az I. világháborúban az orosz és olasz fronton, kitüntették a bronz, kisezüst, nagyezüst vitézségi éremmel és Károly csapatkereszttel. A debreceni mezőgazdasági akadémiát 1922-ben fejezte be. Gazdaköröket szervezett, tanított a gazdaköri tanfolyamokon, részt vett az erdőtelepítési programban ben megépíti az első mozit Kemecsén decemberében Nyíregyházán a református nőegylet szervezésében mutatták be az ő rendezésében Herceg Ferenc: A fekete lovas című történelmi játékot melyben rendező is szerepelt. Aktív tagja, presbitere, majd 1940 és 1948 között a kemecsei református gyülekezet főgondnoka. A II. világháborúban tartalékos hadnagyként a körösmezői pályaudvar katonai parancsnoka ben a front Kemecsére érkezésekor itthon tartózkodott. Megmentette annak a 18, a tanácsköztársaság idején volt kommunistáknak az életét akiket a németek ki akartak végezni. Elérte azt is, hogy a falu lisztraktárát nem robbantották fel, hanem a lisztet kiosztotta a lakosságnak október 13.-án internálták és csak Kemecse lakóinak közbenjárására engedték el novemberében ben ötszobás szép lakását államosították TSZ irodát rendeztek be melyet 1968-ban elbontottak és a lakás és szép park helyére épült az új kétszintes általános iskola. A múlt a jelen a jövő így forrt össze életével, így vált hagyatéka jelképesen is a jövő generáció számára. Így vált ő Kemecsén mindenki Gábor bácsijává. Még életében 1972-ben megkapta a debreceni akadémia arany ben pedig a gyémánt diplomáját. Az február 11.-én Bozóky Annával kötött házassága a sírig tartó hűség a példás családi élet jelképe. Négy fiú és egy lány gyermekük született. Gyermekük Béla első és egyetlen munkahelye az OTP volt, osztályvezető főtanácsosként számtalan pénzügyi elismerés birtokában ment nyugdíjba ben. Szerette a sportot, a labdarúgást közismert szakember volt, ben főfelügyelői kinevezést is kapott. Második fiú Mikecz László a nyíregyházai Kossuth Gimnáziumban érettségizett, de származása miatt nem tudott tovább tanulni és a vasútnál helyezkedett el. Életútja szorosan kötődik Kemecséhez, így a II. Helytörténeti Konferenciánk egyik előadójaként gazdag részletekkel ismerteti családja és az ő életsorsát. A harmadik fiú Pál villanyszerelő mester az 1956-os forradalomban való részvételért börtönbüntetést szenvedett, a október 23.-i nemzeti jubileumi ünnepünk díszvendégének ünnepei előadójának kérte fel városunk. A negyedik fiúgyermek Gábor hat évet élt 1945 nyarán halt meg. A legkisebb, a leánygyermek Mikecz Anikó az utolsó olyan Mikecz aki Kemecsén született és itt is lakott. Hittanári diplomát szerzett, férje Szalay Tamás tábori lelkész ezredesként, hivatalvezető püspökhelyettes.

5 Helytörténeti szám DR. BÁLINT JÓZSEF a közgazdaságtudományok kandidátusa a KSH nyugalmazott elnöke nyugalmazott államtitkár január 15-én született Kemecsén, római katolikus vallásban keresztelték meg. Apja Bálint Sándor búji származású, aki fiatal korában uradalmi cseléd volt. Az Osztrák-Magyar Közös Hadsereg bakája volt az I. világháborúban. Frontszolgálatából Károly Csapat Kereszt kitüntetéssel és Tűzharcos címmel tért haza. Akkor még analfabéta volt. Kriston Endre püspök úr közbenjárására engedélyezték neki az elemi iskola 4 osztálya elvégzését magántanulóként. A MÁV szolgálatában dolgozott pályamunkásként, előmunkásként, majd jutalmul pályaőrré nevezték ki. Ezért kerültek el az anyai ág családi (az Ónodiak) fészkéből Kemecséről más szolgálati helyre. József az egyike a felnevelt hat gyermeknek. Iskolai tanulmányait Királytelken (Nyírtelek) és Nyíregyházán végezte, a Jókai Mór polgári iskolát 1944-ben végezte el Nyíregyházán. Sok háborús esemény tanúja ben hazaköltöztek Kemecsére, ekkor bekapcsolódott a falu dolgos mindennapjaiba, a fiatalság színjátszásába, a fonókba, bálokba, látogatta minden párt rendezvényeit. Ma erről úgy vélekedik, hogy ezek az évek felértek egy életre szóló néprajzi tanulmánnyal, a falusi közösségben kialakult érintkezési szabályok és szokások elsajátításával ban belép a Nyírbogdányi Petróleumgyár Rt.- be, ahol kezdetben betanított munkás volt, majd vegyipari szakmunkásvizsgát tett. Itt kapcsolatba került a szakszervezeti mozgalommal, amely az akkori szűkös ellátási viszonyok között a munkásság közjóellátásában nagy szerepet játszott ben belépett a Magyar Kommunista Pártba ban a szakszervezet továbbtanulásra ajánlotta, ennek nyomán, ifjúmunkásként sikeres felvételi vizsgát tett Budapesten a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Kimagasló szellemi képessége miatt, a Dózsa György Népi Kollégium a tagjai sorába fogadta, ahol a közösségi élet újabb világával ismerkedett meg. A Népi Kollégium Szövetsége jelölte egyetemi állami ösztöndíjasnak a Szovjetunióba, ezt a javaslatot Bóka László akkori államtitkár hagyta jóvá. Még 1948 őszén Leningrádba került a Közgazdasági egyetemre, ahol kitűnő minősítésű közgazdász oklevelet kapott decemberében. Az Egyetem a magyar hatóságoknak megküldött okmányban tudományos kutatói munkára ajánlotta. A sors másként rendelkezett. Értelmiségi életútjáról a kormányzó párt vezetői másként döntöttek márciusában kinevezték a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének Gazdaságpolitikai osztályára, ahol előbb gyakornoki, majd előadói, főelőadói, osztályvezető helyettesi és végül osztályvezetői beosztásban dolgozott években már ő vezette a pártközpont Gazdaságpolitikai osztályát, amikor is a párthivatali hierarchiában csak Nyers Rezső és Kádár János állt fölötte között tagja és titkára volt a Nyers Rezső vezette Gazdaságpolitikai Bizottságnak, amely a legfontosabb gazdaságpolitikai és szociálpolitikai döntések előkészítő testülete volt. Munkája és emberi tartása elismerését reprezentálta, hogy között az MSZMP Központi Bizottsága tagjává választotta a pártkongresszus. Gazdaságpolitikai pályája kezdetén a pártközpontban a beruházási politika volt a munkareszortja, majd a népgazdaság irányításának és az életszínvonal politikának mind szélesebb körére terjedt ki hatásköre és felelőssége. Ezeken kívül a jövedelmek rétegek közötti megoszlása, a jövedelemdifferenciák alakulása, a vagyoni viszonyok szerepe a családok életkilátásában kedvenc magán kutatási tárgya volt. Ebből született a Társadalmi rétegződés és jövedelmek c. tudományos igényű könyvének két kiadása, ezek városunk könyvtárában is megtalálhatók. Visszaemlékezésében egyebek között ezt írja:

6 Helytörténeti szám Szakmai vezetője voltam az 1968-as gazdasági reform beruházási politikát kidolgozó munkacsoportnak, egyike a reformmunkákat vezető 25 felelős közgazdásznak. E reform sok kezdeményezést fékező kötöttséget feloldott a gazdaságirányítási rendszerben és lényeges szerepet játszott például a mezőgazdaság fellendülésében, a vidék felemelkedésében. E reform népszerűsítése céljából több magyar könyvet szerkesztettem, honi és külföldi folyóiratok megrendelésére több nyelven megjelenő cikkeket írtam. Mindvégig kiemelkedő kérdése volt a gazdaságpolitikának a súlyos lakáskérdés. Közgazdász pályám kezdetén, 1953-ban én kaptam megbízást tapasztalt építész szakemberek bevonásával úgymint Trautmann Rezső, Lux László, Nógrádi László, Rudnai Gyula, Csukás Ottó egy nagyszabású lakásépítési program kidolgozására, amely évi 40 ezer darabra ajánlotta felemelni az évente épülő lakások számát. Ezt az évi 40 ezres lakásprogramot jelentette be Nagy Imre új miniszterelnök az ismert 1953-as kormányprogramban. A hatvanas években is személyesen vezettem a lakáspolitika formálását, melynek nyomán a lakásépítés évi 90 ezer darabra emelkedett. Országos méretű gazdaságpolitikai tevékenysége közben mindig szeretettel gondolt szülőföldjére és vállalt közfeladatot, latba vetette befolyását megyénk és Kemecse javára. Ilyen volt a Nyíregyházára telepített gumigyár esete, amelyet a Nehézipari Minisztérium eredetileg Szegedre tervezett, de Nyíregyháza is versenyzett érte. Akkor Szabolcs megye vezetői kérték segítségét. Bálint József egy szakmai bizottságtól a vita felülvizsgálását kérte, amely a foglalkoztatási érdekeket is figyelembe véve- Nyíregyháza pályázatát hozta ki győztesnek a gumigyár telepítése ügyében. Ennek nyomán létesült Nyíregyházán gumigyár. Az közismert városunkban, hogy elsőként Kozma István iskolaigazgató panaszolta fel Bálint Józsefnek, hogy Kemecsén nélkülözhetetlen új általános iskola építését a megyei hatóság részrehajlás miatt halogatja. Vállalta a közbelépést, melynek nyomán az Országos Tervhivatal a megye tervén felül biztosította a pénzforrást az új iskola felépítéséhez, de a község vezetőinek még ezután is sok irigy gáncsoskodást kellett legyűrniük. Az új kétszintes általános iskola beváltotta hozzá fűzött reményeket, térségi körzeti szerepet töltött be több évtizeden át az oktatás-nevelés és tanári továbbképzés terén. Az utóbbi időben derült fény arra, hogy a német hadsereg által 1944-ben lerombolt kemecsei vasútállomás és rakodó újjáépítését is ő sürgette a MÁV vezérigazgatójánál. A Kemecsei termelőszövetkezet hiteligénylésének támogatását is felvállalta, de amikor a vezetőség személygépkocsi kiutaláshoz kérte támogatást, akkor azt megtagadta és traktort ajánlott helyette. Nagy csapás volt a megyére a román határon át bezúdult Szamos-árvíz Csenger térségében. Az újjáépítési munkák akadozva indultak. A pártközpontba panasz érkezett a megye vezetőitől építőanyag hiánya miatt. Erről így emlékezik meg: Rászántam a hétvégi pihenőnapjaimat és két nap alatt bejártam az árvízzel, belvízzel érintett településeket, ellenőriztem a vasútállomásokat. Mátészalkán például minden tartalék vasúti vágányon építőanyaggal megrakott szerelvényeket találtam és kirakodás nem folyt. Kedden személyen beszámoltam a látottakról Kádár Jánosnak. A Néphadsereg alakulatait kellett mozgósítani a gépi rakodás megoldásához. Azután még nemzetközi vízjogi vita tárgya volt a pótlólagos védgát felépítése, amit a térség biztonsága érdekében a román féllel szemben teljes erővel támogattam. Magánjellegű megkeresések esetén Bálint József igen szigorúan mérlegelte a hozzá eljuttatott kérelmeket. Tudott volt a rokonsága és ismerősök körében, hogy három esetben vállalt protekciózást: ha valakit jogsérelem ért, ha valakinek kórházi kezelésre volt szüksége, vagy ha valaki szakmunkás tanuló akart lenni. Előléptetési, egyetemi felvételi, lakásjuttatási ügyekben teljesen felesleges volt hozzá fordulni ban a Népköztársaság elnöki Tanácsa a Központi Statisztikai Hivatal elnökévé, államtitkárrá nevezte ki. Erről a munkájáról kérésünkre a következőket nyilatkozta: Az állami statisztikai szolgálat az államigazgatás egyik legrégibb intézménye, amelyben elhivatott emberek dolgoznak. A Hivatal teljesen önállóan, a statisztikai törvény szerint dolgozott. Gróf Bethlen István egykori miniszterelnök javaslatára emelték ki a Hivatalt a Kereskedelemügyi Minisztériumból és rendelte az Országgyűlés a miniszterelnökség alá.

7 Helytörténeti szám Nem véletlen, hogy a nemzeti statisztikusok már a XIX. század végén létrehozták nemzetközi társaságukat tapasztalatcsere, módszertani egyeztetés céljából. Ilyen szervezet az ENSZ-ben is működött Magyarország aktív részvételével. Az Európai Statisztikusok Bizottságában alelnöki tisztet töltöttem be. A tőkés országok statisztikai hivatalaival még a hidegháborús szembenállás idején is kollegiális szakmai tapasztalatcserét folytattunk. Én abban az időben a viszonosságnak megfelelően a miniszterelnök főnököm hozzájárulásával többször voltam hivatalosan az Egyesült Államokban, Kanadában, Spanyolországban, Finnországban, Indiában, Irakban, Svájcban. Bálint József Kemecse jelenkori történéseibe is bekapcsolódott. Jelen volt az iskola névadó ünnepségén, lektorálta a Kemecse címer története című anyagot, átadta az Egri Érsekségi Levéltárban végzett kutatási eredményeit Kriston Endre címzetes püspökről, kemecsei kutatócsoport felállítását kezdeményezte ebben a témában. Rendszeresen küld ajándékokat, könyveket az iskola tanulóinak. Megyénk és Kemecse hírnevét emeli, hogy szülötte 900 nap a 300 évből Leningrád című hadtörténeti könyvet írt és adott közre. E kutató munkája elismeréseként mely első és egyedülálló Magyarországon Vladimir Putyin orosz államelnök 2004 február 13-án jubileumi emlékéremmel tüntette ki. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma április 13-án gratuláló levélben köszönte és Mádl Ferenc Köztársasági Elnök Úr is gratulált e magas színvonalú munkához a Társadalomtudományi főosztály vezetőjén keresztül március 8.-án. A könyv Hadtörténeti Intézeti és Múzeumi nagy sikerű bemutatóján Kemecse, az iskola igazgatója is jelen volt. Azóta ebben a tárgyban még egy elemző írása jelent meg a többnyelvű Nestor c. (Szentpétervár-Párizs) folyóirataiban. dr. Bálin József Kemecse szülötte életművével méltán kiérdemelte megbecsülésünket, tiszteletünket, hálánkat. Mindezek alapján az elmúlt hónapban Lipők Sándor polgármester és Lucza János iskolaigazgató városunk nevében a Lónyay Menyhért kitüntetődíj adományozására terjesztette fel a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elé es forradalom és szabadságharc Az es forradalom és szabadságharc nemzeti történelmünk legkiemelkedőbb korszaka. Március 15.-e egyik legszebb nemzeti ünnepünk. Soha el nem halványuló, örökké fénylő csillag. Kemecse 1848-as hősei áldozatkész életükkel példát mutattak az utókornak, melyért hálával, tisztelettel mondunk újra és újra köszönetet. A történeti szakirodalom az elmúlt két-három évtizedben szinte teljes részletességgel mutatta be a kemecsei hősök életét, szakszerű pontossággal összegezte azt. Kiemelkedik e nagy jelentőségű munkák közül is városunk helytörténészének Kozma Sándornak 1997-ben kiadott Kemecse című könyve. Felsorolhatatlan értékei közül néhányat emelünk ki az utókor külön figyelmébe. Levéltári forrásból hitelesen közölte a kemecsei önkéntes nemzetőrök 74 fős teljes névsorát. A zsellér, a gazda, a birtokos, a pap, a jegyző, a mérnök egyformán védelmére kelt március 15.-e szellemének. A helyi védelmen túl az avatási jegyzőkönyvek adatait is közli, azokról akik a felállítandó zászlóaljak soraiba jelentkeztek önként. A közel félszáz hős életét, sorsát nem csak a szabadságharcban, hanem a bukás, a leveretés, az önkényuralom majd a kiegyezés utáni korban is nagy részletességgel mutatja be a mű. Ezért is üdvözlendő, hogy Kemecse a felbecsülhetetlen értékű helytörténeti munka újbóli kiadásáról döntött. Szabolcsi honvédek a szabadságharcban című mű, mely 1998-ban jelent meg Bene János szerkesztésével, a szabadságharc 150. évfordulója tiszteletére készült. A Szabolcs-Szatmár- Bereg megyei jubileumi ünnepség Kemecse, Nagyhalász, Gávavencsellő települések helyszínein történt. Emlékezve és tisztelegve e három település országos hírű 1848-as hősei, és síremlékei előtt.

8 Helytörténeti szám Bene János, Hermann Róbert, Kedves Gyula, Hajagos József történészek munkáit tartalmazza ez a mű. Megyénk és városunk hőseinek a legrészletesebb a legszélesebb levéltári, hadtörténeti anyagok, fényképek, térképek bemutatásával. Bizton Kemecsei emlékek és képek Répásy Mihály tábornok síremléke és képe állítjuk e tanulmánykötet érdemes arra, hogy ott legyen minden kemecsei ember könyvespolcán. Hasznosulásra és ismeretnyújtásra, Kemecse 1848-as hőseinek méltó tiszteletéért. Borbély Gáspár főhadnagy síremléke Kemecsén Krasznay Péter hadnagy, főszolgabíró síremléke és képe Szegeden a belvárosi temetőben található Répásy Mihály síremléke. A Fonógyár úti temető 12-es tábla második sorában látható az a homokkő síremlék melyet a Szegedi Honvédegylet 1861-ben állított a hős tábornok tiszteletére. Közös sírba helyezték Szöllösy Gáspár hadügyi titkár és Tóth János tüzér főhadnagy hamvaival. Temetésén a Kormány Kossuth Lajos vezetésével adta meg a végső tiszteletet. Nemeskürty István így emlékezik meg róla:...az egyetlen tábornok aki nem érte meg a vereséget Répásy Mihály tábornok korhű képét a Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban 1848/49 című mű tartalmazza. Kemecsén a régi katolikus temetőben felújított állapotban látható Krasznay Péter síremléke. Életútját Naplójegyzetei Krasznay Péter kemecsei lakosnak Visszaemlékezések címmel a Néprajzi Múzeum a Megyei Levéltárral együttműködve adta ki. Naplójából egy hazaszerető áldozatkész emberséges férfi képe rajzolódik ki. Hű korképet mutat, és a forradalom eszméjéhez mindvégig hű maradt. A régi református temetőben Borbély Gáspár főhadnagy és családjának síremlékét ápoljuk. 18 évesen állt be a tizedik zászlóaljba és a világosi fegyverletételig harcolt. Életüket bővebben a II. Helytörténeti Konferencián elemezzük, összegezzük. Felelős szerkesztő: Lucza János Letölthető: Technikai szerkesztő: Lucza Viktor Kiadja: Helytörténeti Gyűjtemény, Kemecse Nyomdai munka: Sz-Sz-B Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézet nyomdája

Kemecsei Helytörténeti Krónika

Kemecsei Helytörténeti Krónika A KEMECSEI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY LAPJA Kemecsei Helytörténeti Krónika 2014. X. évfolyam 3. szám MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE Alapítók köszöntése A 16. éve, 1998-ban megalakult Kemecsei Gyermekekért Alapítvány

Részletesebben

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8.

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI 1. TOTÓ Melyik válasz a helyes? a) Mikor szállta meg Windischgrätz a fővárost? 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. b) Melyik várost szabadította

Részletesebben

A magyar börtönügy arcképcsarnoka

A magyar börtönügy arcképcsarnoka A magyar börtönügy arcképcsarnoka Pulszky Ágost (1846 1901) A humanitárius szempont legbiztosabb próbája a politikai értékeknek. (Szalay László) Jogfilozófus, szociológus, politikus, jogtudományi szakíró,

Részletesebben

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 KALÁSZ PÉTER KI GAZDAGSZIK GYORSABBAN? PROPAGANDA ÉS VALÓSÁG A JÖVEDELEMPOLITIKAI VITÁK TÜKRÉBEN AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 Történeti háttér Magyarország a 60-as évek elején hasonlóan a többi szocialista

Részletesebben

Nyírbogát a 700 éves település Kiadvány a Bogáthy család emlékére

Nyírbogát a 700 éves település Kiadvány a Bogáthy család emlékére Nyírbogát a 700 éves település Kiadvány a Bogáthy család emlékére Bogáthy család címere, festette: Bilku Tibor Tisztelt Olvasó! A szülőföld múltjának ismerete minden nyírbogáti lakos számára fontos. Fontosnak

Részletesebben

Tartalomból KEMECSEI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET LAPJA MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE. 2007. III. évfolyam 4. szám. Az alföldi páncéloscsata 1944 októberében

Tartalomból KEMECSEI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET LAPJA MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE. 2007. III. évfolyam 4. szám. Az alföldi páncéloscsata 1944 októberében KEMECSEI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET LAPJA Kemecsei Helytörténeti Krónika MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE 2007. III. évfolyam 4. szám Páncélosok a Tiszántúlon Az alföldi páncéloscsata 1944 októberében Levéltári dokumentumok,

Részletesebben

Cséplés Fordson traktorral 1944-ben

Cséplés Fordson traktorral 1944-ben KEMECSEI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET LAPJA Kemecsei Helytörténeti Krónika 2008. IV. évfolyam 4. szám MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE Cséplés Fordson traktorral 1944-ben A termés betakarítása mindig fontos volt a falusi

Részletesebben

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni?

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? 9. tétel A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? B/ Tinódi: Budai Ali basa históriája 1. Melyik vár ostromáról szól a mű? Meséld el

Részletesebben

2015. március. Tisztelt Polgártársak!

2015. március. Tisztelt Polgártársak! KÉPVISELŐI HÍRLEVÉL 2015. március Tisztelt Polgártársak! Ha tavasz, akkor itt a képviselői hírlevelem legújabb száma. Fontosnak tartom, hogy az önkormányzati képviselők tájékoztassák választóikat a körzetükben

Részletesebben

Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról

Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról BETHLEN GÁBORRA EMLÉKEZÜNK Nagy Dóra Schrek Katalin Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról Négyszáz éve, hogy erdélyi fejedelemmé választották Bethlen Gábort. A kolozsvári országgyűlés 1613. október

Részletesebben

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1]

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Published on Reformáció (http://reformacio.mnl.gov.hu) Címlap > Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Küry

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

Észak Dél ellen Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Észak Dél ellen Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 április 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Furcsa ezt itt és most kimondani, de az egyenlőtlen fejlődés tézise

Részletesebben

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Annak idején a kádári Magyarországon senki sem emlékezett meg RugonfalviKiss István születésének századik évfordulójáról. Ezen csöppet

Részletesebben

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 20 2006/XVIII. 5 6. e z e r k i l e n c s z á z ö t v e n h a t Cora Zoltán Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 1989 után az -os események újra- és átértékelése lehetségessé vált a korábbi egységes nézettel

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes

B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes Heppes Miklós öccséhez, Aladárhoz hasonlóan - a magyar királyi honvéd légierő hosszú szolgálati idejű, fontos beosztásokat betöltő,

Részletesebben

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Kapronczay Károly A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatunkat alapító orvosok A XIX. század első felében az ország önállóságáért vívott

Részletesebben

Az olvasókörök társadalmi, közéleti tevékenysége az 1940-es években Szóró Ilona Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szoro.ilona@kello.hu

Az olvasókörök társadalmi, közéleti tevékenysége az 1940-es években Szóró Ilona Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szoro.ilona@kello.hu DOI: 10.18427/iri-2016-0057 Az olvasókörök társadalmi, közéleti tevékenysége az 1940-es években Szóró Ilona Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szoro.ilona@kello.hu A 20. század közepén az agrárvidékek lakosságának,

Részletesebben

KÉPES KRÓNIKÁK. fény. KÁPOLNA 2011. február 25-27.

KÉPES KRÓNIKÁK. fény. KÁPOLNA 2011. február 25-27. KÉPES KRÓNIKÁK fény KÁPOLNA 2011. február 25-27. MEGHÍVÓ VI. Tarna-völgyi Huszár és Katonai Hagyományőrző Találkozó A Kápolnai csata 162. évfordulója alkalmából 2011. február 25. 26. - 27. Program: 5.

Részletesebben

Gödri Ferenc emlékév-2013

Gödri Ferenc emlékév-2013 Bede Erika Gödri Ferenc emlékév-2013 ISBN 978-973-0-15385-9 Gödri Ferenc Általános Iskola Bede Erika Sepsiszentgyörgy, 2013 Gödri Ferenc emlékév 100 éve hunyt el Sepsiszentgyörgy leghíresebb polgármestere

Részletesebben

Katona József, az értékteremtő

Katona József, az értékteremtő 1 Katona József, az értékteremtő A Bánk bán írójának születésére emlékezünk. Katona József drámaíróként a legismertebb, de nekünk, kecskeméti polgároknak személye nemcsak legnagyobb nemzeti drámánk íróját,

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN. Kaló József. Témavezető: Dr.

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN. Kaló József. Témavezető: Dr. Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN Kaló József Témavezető: Dr. Püski Levente DEBRECENI EGYETEM Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola Debrecen,

Részletesebben

AZ IGAZSÁGBA VETETT HIT... A forradalom három vezet jének életrajza

AZ IGAZSÁGBA VETETT HIT... A forradalom három vezet jének életrajza AZ IGAZSÁGBA VETETT HIT... A forradalom három vezet jének életrajza Dr. Daróczi Gusztáv (1899 1979) 1 1899. június 3-án született Hajdúböszörményben. A család hat gyermeke közül volt a legid sebb. Apja

Részletesebben

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Dr. Hadnagy Imre József Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Kiállítócsarnok nem lévén a gyűjtemény néhány muzeális tűzoltószere és a hazai tűzvédelem jeles személyiségeinek domborműve az intézménynek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 103. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 16., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 103. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 16., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 16., szerda 103. szám Tartalomjegyzék 2010. évi LIII. törvény Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról

Részletesebben

Az Ózdi Mûvelõdési Intézmények Lajos Árpád Honismereti Körének évkönyve

Az Ózdi Mûvelõdési Intézmények Lajos Árpád Honismereti Körének évkönyve Az Ózdi Mûvelõdési Intézmények Lajos Árpád Honismereti Körének évkönyve Ózd, 2008 AZ ÓZDI MÛVELÕDÉSI INTÉZMÉNYEK (ÓMI) KIADVÁNYA Felelõs kiadó: Pappné Szalka Magdolna igazgató, Ózdi Mûvelõdési Intézmények

Részletesebben

BALÁZS GÁBOR: A NEMZETI BIZOTTSÁGOK MŰKÖDÉSE PEST MEGYÉBEN 1. Bevezetés

BALÁZS GÁBOR: A NEMZETI BIZOTTSÁGOK MŰKÖDÉSE PEST MEGYÉBEN 1. Bevezetés BALÁZS GÁBOR: A NEMZETI BIZOTTSÁGOK MŰKÖDÉSE PEST MEGYÉBEN 1 Bevezetés A II. világháború után, elsősorban a béke első óráiban alapvető szerepük volt a rendkívüli néphatalmi szerveknek a mindennapi életben.

Részletesebben

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.)

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) BÉKÉSI TÉKA 11.sz. A békési Jantyik Mátyás Múzeum tájékoztatója Szerkeszti: B.

Részletesebben

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban írta Kugler József A második világháború az európai országok többségétôl nemcsak súlyos véráldozatokat követelt,

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

Királynők a házban (2016) A Szegedi SZC Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája komplex történelem csapatversenyének feladatsora

Királynők a házban (2016) A Szegedi SZC Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája komplex történelem csapatversenyének feladatsora Királynők a házban (2016) A Szegedi SZC Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája komplex történelem csapatversenyének feladatsora 1. Melyik királynőre igazak az alábbi állítások? Írd az állítások betűjelét

Részletesebben

Kreutzer Andrea Bemutatkozik a Hadtörténeti Intézet és Múzeum

Kreutzer Andrea Bemutatkozik a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Kreutzer Andrea Bemutatkozik a Hadtörténeti Intézet és Múzeum A Hadtörténeti Múzeum Könyvgyűjteménye a múzeum alapításakor, 1918-ban jött létre. A múzeum törzsanyagával együtt költözött az Országos Levéltár

Részletesebben

BÁNSZKI HAJNALKA. Nagy Sámuel és Leffler Sámuel, Nyíregyháza történetének korai krónikásai 1

BÁNSZKI HAJNALKA. Nagy Sámuel és Leffler Sámuel, Nyíregyháza történetének korai krónikásai 1 BÁNSZKI HAJNALKA Nagy Sámuel és Leffler Sámuel, Nyíregyháza történetének korai krónikásai 1 Az 1753-ban Nyíregyházára érkező, magukat tótnak valló telepesek magukkal hozták lelkiszellemi vezetőiket: lelkészüket

Részletesebben

A VERITAS Történetkutató Intézet tisztelettel meghívja Önt a. Magyarok a Szovjetunió táboraiban 1944-1956

A VERITAS Történetkutató Intézet tisztelettel meghívja Önt a. Magyarok a Szovjetunió táboraiban 1944-1956 A VERITAS Történetkutató Intézet tisztelettel meghívja Önt a Magyarok a Szovjetunió táboraiban 1944-1956 című kiállítás megnyitójára és Sára Sándor GULÁG témájú filmjeiből készült DVD-k ünnepélyes átadására

Részletesebben

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

Melamed A múlt tanítói Hódmezővásárhelyen

Melamed A múlt tanítói Hódmezővásárhelyen Melamed A múlt tanítói Hódmezővásárhelyen A hódmezővásárhelyi zsidó elemi népiskola története 1947-ig A zsidó iskolát az 1820-as évek közepén alapították. Ekkor még állandó épülettel és tantestülettel

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása

Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Írta: Tarnavölgyi László 2015. január 08. csütörtök, 23:59 Anka László és Kucza Péter Tápiószecső

Részletesebben

A MODERN OROSZ IRODALOM

A MODERN OROSZ IRODALOM A MODERN OROSZ IRODALOM fllexej Tolstoj Olyan volt Oroszország 1921-ben, mint forgószél után egy népes község. Fel volt forgatva minden, a társadalmi élet arhitekturája és az emberi viszonylatok. Összekeveredett

Részletesebben

1944. január 15. Feketehalmy-Czeydner, Grassy és Deák László a hadbíróság ítélethirdetése előtt Németországba szökött.

1944. január 15. Feketehalmy-Czeydner, Grassy és Deák László a hadbíróság ítélethirdetése előtt Németországba szökött. 1944 1944. január 2 4. Nagybecskereken a bánsági magyar egyetemi és főiskolai hallgatók csoportja a városi színházban műsoros estet rendezett. Az est bevételéből az egyetemi ifjúság diáksegélyező alapját

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Felfüggesztett büntetést kapott Biszku Béla Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen

Részletesebben

Ki ölte meg Semmelweist?

Ki ölte meg Semmelweist? Ki ölte meg Semmelweist? Silló-Seidl Györggyel beszélget Zöldi László 281 Pillanatnyilag azzal a kérdéssel foglalkozom, miként vezethet a híres emberek (császár, filmsztár) iránt érzett szerelem õrültséghez.

Részletesebben

Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér közül a második. Apja tisztviselõ volt, anyja

Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér közül a második. Apja tisztviselõ volt, anyja kiemelkedõ Szövetkezeti gondolkodók, személyiségek és szervezõk Erdélyben Balázs Ferenc (1901 1937) Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér

Részletesebben

Javaslat a [Cserépfalu iskola kultúrája, nevelési értékei című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a [Cserépfalu iskola kultúrája, nevelési értékei című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez Javaslat a [Cserépfalu iskola kultúrája, nevelési értékei című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez Készítette: Virág Tiborné (név).....(aláírás) Cserépfalu,2015

Részletesebben

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1 A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1986 január 15. M. Gorbacsov szovjet pártfőtitkár országa leszerelési programjáról: A fegyverkezési hajsza megszüntetését és a

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ I. 2-243./2007. Tárgy: Dr. Buzás Péter polgármester Üi.: Bakai Ildikó tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Makó Város Önkormányzati

Részletesebben

történeti háttér Múzeum nagy értékű gyűjteményét is. maradhatott az egyetlen tiszti utánpótlást biztosító intézmény a honvédség keretein belül.

történeti háttér Múzeum nagy értékű gyűjteményét is. maradhatott az egyetlen tiszti utánpótlást biztosító intézmény a honvédség keretein belül. történeti háttér s hogy fiaik és utódaik nem csak erővel, hanem annál hathatósabban tudománynyal is tudjanak hazáért, ősi alkotmányért és a felséges uralkodó házért harczolni (1808. évi VII. törvénycikk

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ I. 2-212./2005. Tárgy: Dr. Buzás Péter polgármester Üi.: Bakai Ildikó tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Makó Város Önkormányzati

Részletesebben

A kultúra és nyugalom völgye.

A kultúra és nyugalom völgye. Vereb A kultúra és nyugalom völgye. Vereb község Fejér megyében fekszik a Velencei-tótól 15 km-re, északra. Lakosainak száma 829 fő. Kicsi település, vendégszeretete annál nagyobb. Látogasson el hozzánk

Részletesebben

Nyíregyházi civilek szovjet fogságban A polgári lakosság 1944. november 2-i elhurcolása. SIMON Gábor

Nyíregyházi civilek szovjet fogságban A polgári lakosság 1944. november 2-i elhurcolása. SIMON Gábor 89 Nyíregyházi civilek szovjet fogságban A polgári lakosság 1944. november 2-i elhurcolása SIMON Gábor Inhabitants of Nyíregyháza in Soviet captivity: Deportation of the civilian population on 2 nd November

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Z G I A T K Ö E R É E T T N

Z G I A T K Ö E R É E T T N Z G I A K Ö E R É E N B. D. Dezső (szül. 1930-) (B.D.-el nem sikerült kapcsolatba lépnünk, ezért az ő történetét, amelyet a Holokauszt Dokumentációs Központ irattárában őriznek, álnéven tudjuk csak közzétenni.)

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből

Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára rendkívül kevés Bereg megyére vonatkozó dokumentumot őriz. Ezért is érdemel ki emelt figyelmet

Részletesebben

Zsidó népiskola Hódmezővásárhelyen

Zsidó népiskola Hódmezővásárhelyen Zsidó népiskola Hódmezővásárhelyen A hódmezővásárhelyi zsidó elemi népiskola története A zsidó iskolát az 1820-as évek közepén alapították. Ekkor még állandó épülettel és tantestülettel nem rendelkezett

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelőséggel minden magyarért,

Részletesebben

Szociális párbeszéd új keretek között

Szociális párbeszéd új keretek között Szociális párbeszéd új keretek között Szociális párbeszéd új keretek között Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Társadalmi Párbeszéd Központ Szerkesztőbizottság: Herczog László Kaló József Lux Judit

Részletesebben

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK 1944 1945 A Bizánc nyugati peremén kialakuló és lassan terjeszkedő szerb állam a 14. század derekán érte el hatalma csúcsát. A Balkán nyugati részét ellenőrzése alatt tartó Szerb

Részletesebben

Í rásom témája egy feledésbe merült csehszlovákiai magyar folyóirat, a Jó Barát,

Í rásom témája egy feledésbe merült csehszlovákiai magyar folyóirat, a Jó Barát, KISEBBSÉGI DISKURZUSOK KISEBBSÉGI DISKURZUSOK Neszméri Csilla Baumgartner Bernadett CSEHSZLOVÁKIAI MAGYAR SAJTÓ. A JÓ BARÁT Bevezetés Í rásom témája egy feledésbe merült csehszlovákiai magyar folyóirat,

Részletesebben

A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban

A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban DOI: 10.18427/iri-2016-0056 A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban Olasz Lajos Szegedi Tudományegyetem JGYPK olasz@jgypk.szte.hu Az elvesztett háború,

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Szabó Ervin és Budapest közkönyvtára

Szabó Ervin és Budapest közkönyvtára BUDA ATTILA Szabó Ervin és Budapest közkönyvtára Szabó Ervin, a magyar könyvtártörténet egyik jelentõs személyisége 1877-ben, a Felvidéken található egykori Árva megye egyik kis, döntõen szlovákok lakta

Részletesebben

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában A félszigeti háború, ahogy a későbbiekben a történészek elnevezték, a napóleoni háborúk egy jelentős részét képezte. A francia hadsereg folyamatosan

Részletesebben

Holokauszt Emlékközpont Ahol a Múlt a Jövőnek üzen...

Holokauszt Emlékközpont Ahol a Múlt a Jövőnek üzen... Nem tudja megnyitni hírlevelünket? Kérjük, kattintson ide! Holokauszt Emlékközpont Ahol a Múlt a Jövőnek üzen... 2012. februári hírlevél VISSZATEKINTŐ 67 éve, január 17-én veszett nyoma Budapesten Raoul

Részletesebben

Tófalvi Zoltán: A Magyarországon kivégzett 1956-os erdélyi mártírok

Tófalvi Zoltán: A Magyarországon kivégzett 1956-os erdélyi mártírok Tófalvi Zoltán: A Magyarországon kivégzett 1956-os erdélyi mártírok A magyar forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulója tiszteletére, Dávid Gyula irodalomtörténész, egykori politikai elítélt szerkesztésében

Részletesebben

Az év múzeuma 2010 pályázat

Az év múzeuma 2010 pályázat "Ahhoz, hogy el tudjuk helyezni magunkat a világmindenség óriási körforgásában - ebben az időtlen, végtelen folyamatban - ismernünk kell múltunkat, személyes gyökereinket, valamint történelmünket is. Ismernünk

Részletesebben

Határtalanul! a hetedikesek osztálykirándulása Erdélybe

Határtalanul! a hetedikesek osztálykirándulása Erdélybe Határtalanul! a hetedikesek osztálykirándulása Erdélybe A hetedik osztályosok kirándulása 2015. április 14-én hajnal kettőkor indult az iskola előtti buszmegállóból. A csomagok és az ajándékok gondos bepakolása,

Részletesebben

Kézdivásárhely. Ahol jól érzed magad

Kézdivásárhely. Ahol jól érzed magad Kézdivásárhely Ahol jól érzed magad 2010 Várostörténet Kézdivásárhely a felső-háromszéki medence legjelentősebb települése. A Torja területéhez tartozó vásáros helyből nőtte ki magát, ezért az első írásos

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fényeslitke Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fényeslitke Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Fényeslitke Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 3 Célok... 4

Részletesebben

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói KARACS ZSIGMOND Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói Az országot 1956. október 4-én a keringõ hírek ellenére váratlanul érte a katasztrófa. Az emberek bíztak a szovjet csapatok kivonulásában, mindenki

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI RENDSZERT ÉRT HÁBORÚS KÁROK ÉS A HELYREÁLLÍTÁS TAPASZTALATAI 1944 1947

A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI RENDSZERT ÉRT HÁBORÚS KÁROK ÉS A HELYREÁLLÍTÁS TAPASZTALATAI 1944 1947 A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI RENDSZERT ÉRT HÁBORÚS KÁROK ÉS A HELYREÁLLÍTÁS TAPASZTALATAI 1944 1947 Horváth Attila 1 Az amerikai és brit légierő tömeges légitámadás sorozata a kiválasztott magyarországi célpontok

Részletesebben

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ S Z E M L E IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ Csíksomlyó, 2003. június19 22. Dr. Ferencz József levezetõ elnök (és az EMT Földmérõ Szakosztály elnöke) fotók: Hodobay-Böröcz András A már hagyományosnak minõsített,

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Szemiotikai Társaság 2012-es közgyűlésén

Beszámoló a Magyar Szemiotikai Társaság 2012-es közgyűlésén 1 Beszámoló a Magyar Szemiotikai Társaság 2012-es közgyűlésén Valamivel több mint egy éve hangzott el legutóbbi közgyűlési beszámolónk. Azóta is körülbelül ugyanúgy működött társaságunk, úgyhogy semmi

Részletesebben

A pataki kollégium visszavételének (1989 1990) történelmi körülményei

A pataki kollégium visszavételének (1989 1990) történelmi körülményei Koncz Gábor A pataki kollégium visszavételének (1989 1990) történelmi körülményei Immár negyedszázad távlatából, messziről vagy kívülről nézve, összemosódnak a hónapok, egymásba csúsznak az évek eseményei.

Részletesebben

Hodinka Antal: A Munkácsi Görög-katholikus Püspökség Története (Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 1909)

Hodinka Antal: A Munkácsi Görög-katholikus Püspökség Története (Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 1909) A munkácsi görögkatolikus püspökség története Hodinka Antal: A Munkácsi Görög-katholikus Püspökség Története (Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 1909) Részlet az I. Rész, C) Szakasz, I. Fejezet, c) czikkből:

Részletesebben

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.6. BM Politikai Nyomozó Főosztály iratai (1951) 1957-1962 (1984)

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.6. BM Politikai Nyomozó Főosztály iratai (1951) 1957-1962 (1984) Terjedelem: 23 doboz (2,76 ifm) Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.6. BM Politikai Nyomozó Főosztály iratai (1951) 1957-1962 (1984) 1. sz. példány elhelyezés: III. raktár 22/B/1-4 1. doboz

Részletesebben

Bajsa. Bajsa történelme

Bajsa. Bajsa történelme Terényi Annamária Bajsa A falum 2001-tõl kezdve rendelkezik címerrel. A címeren található a fõ szimbólum, ami egy kakas, mely az egyszerûséget, szabadságot és a falusi tájat, hangulatot jelképezi. A kakas

Részletesebben

A ZRÍNYI-SZOBOR ALKOTÓJA, BARBA PÉTER EMLÉKÉRE

A ZRÍNYI-SZOBOR ALKOTÓJA, BARBA PÉTER EMLÉKÉRE ÁLTALÁNOS PAPP FERENC A ZRÍNYI-SZOBOR ALKOTÓJA, BARBA PÉTER EMLÉKÉRE A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem központi helyén, a Zrínyi parkban található egy alkotás, az egyetem névadójának szobra, amiről

Részletesebben

SZÁLLÁSI ÁRPÁD DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével

SZÁLLÁSI ÁRPÁD DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével SZÁLLÁSI ÁRPÁD DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével ( ) Németh László írta a következő sorokat: az orvostörténetnek,

Részletesebben

Kemecsei Helytörténeti Krónika

Kemecsei Helytörténeti Krónika A KEMECSEI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY LAPJA Kemecsei Helytörténeti Krónika MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE 2010. VI. évfolyam 2. szám Dr. Bálint József 900 nap a 300 évből Leningrád Dr. Bálint József 900 nap a 300

Részletesebben

Javaslat a. Szoborkert. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a. Szoborkert. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a Szoborkert települési értéktárba történő felvételéhez I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Langó Csaba 2. A javaslatot benyújtó személy,

Részletesebben

Egy egész örökkévalóság őrzi mindannyiuknak sorsát, rendíthetetlen, mint a kőzet.

Egy egész örökkévalóság őrzi mindannyiuknak sorsát, rendíthetetlen, mint a kőzet. h ő sök beszéde, ZMNE / 2010. XI. 02. Assisi Szent Ferenc mondta egyszer: ha a császárral beszélhetnék, elrendeltetném vele, hogy a pacsirtáknak karácsony estéjén magot szórjanak a havas utakra, hadd legyen

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

A Debreceni Református Kollégium

A Debreceni Református Kollégium A Debreceni Református ORANDO Kollégium ET LABORANDO Baráti Körének Hírlevele A Debreceni Református Kollégium Baráti Körének (KBK) Hírlevele 2013. január A tartalomból: A KBK elnökségének körlevele 475

Részletesebben

kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március

kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március Ifi kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március www.shipsarmellek.hu ship.sarmellek@gmail.com 2014. április 11-én, pénteken 19 órától Öbölből vödörbe színházi előadás Nyertes Zsuzsával és Heller Tamással

Részletesebben

Nyugdíjasok karácsonyi köszöntése

Nyugdíjasok karácsonyi köszöntése Penci Hírek 2016. évi 1. szám január Nyugdíjasok karácsonyi köszöntése Sok évre visszanyúló hagyomány immár az is, hogy a karácsony előtti szombaton meghívást kapnak a hetven éven felüli nyugdíjasok a

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

rövidített változat utolsó módosítás: 2011. január 9.

rövidített változat utolsó módosítás: 2011. január 9. rövidített változat utolsó módosítás: 2011. január 9. Ifjú Kutasi József, szül. 1936.07.26. Budapest, római-katolikus hitvallású, keresztelve: 1936.08.02.-án Budapest-rákosfalvai r. k. templomban, cím:

Részletesebben

I. fejezet. Önkormányzat jelképei. Az Önkormányzat jelképei mint a település múltjára utaló díszítő szimbólumok: címer és zászló. II.

I. fejezet. Önkormányzat jelképei. Az Önkormányzat jelképei mint a település múltjára utaló díszítő szimbólumok: címer és zászló. II. TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2006. (II. 3.) rendelete Tét Város címeréről, zászlajáról, pecsétjéről, díszpolgáráról, jó sportoló - jó tanuló, közösségi munkáért, tiszteletbeli polgár,

Részletesebben

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010.

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Szemle 105 Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 4236 lap +

Részletesebben

Csongrád Megyei Levéltár

Csongrád Megyei Levéltár Csongrád Megyei Levéltár Szeged K iadványi munkánk három nagy sorozatunk köré szerveződik. Tanulmányok Csongrád megye történetéből 1977-ben indult útjára. z 1985-ben kibocsátott Dél-lföldi Évszázadok című

Részletesebben

2016. Február ISSN 2498-5619. Hartai Újság. TopNet tájékoztató 5. oldal. Intézményi Hírek 4. oldal. Hartai Hírek 2-3. oldal

2016. Február ISSN 2498-5619. Hartai Újság. TopNet tájékoztató 5. oldal. Intézményi Hírek 4. oldal. Hartai Hírek 2-3. oldal 2016. Február ISSN 2498-5619 Hartai Újság Hartai Hírek 2-3. oldal Intézményi Hírek 4. oldal TopNet tájékoztató 5. oldal 2. oldal Hartai Hírek II. Hartai Kolbászfesztivál Január 23-án 11 órakor indult a

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

A KORMÁNYZÓHELYETTESI INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE (1941 1944)

A KORMÁNYZÓHELYETTESI INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE (1941 1944) A KORMÁNYZÓHELYETTESI INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE (1941 1944) OLASZ LAJOS A kormányzóhelyettesi intézmény története (1941 1944) AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST ISBN 978-963-05-8512-5 Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben

Részletesebben

Szentkirályi Zsigmond (1804-1870) bányamérnök emlékezete DEBRECZENI-DROPPÁN BÉLA történész-levéltáros (Budapest)

Szentkirályi Zsigmond (1804-1870) bányamérnök emlékezete DEBRECZENI-DROPPÁN BÉLA történész-levéltáros (Budapest) Szentkirályi Zsigmond (1804-1870) bányamérnök emlékezete DEBRECZENI-DROPPÁN BÉLA történész-levéltáros (Budapest) 200 éve született Szentkirályi Zsigmond, a XIX. századi erdélyi bányászat egyik legmeghatározóbb

Részletesebben

Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A

Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A EMLÉKEZÉS SZEGEDI KŐRÖS GÁSPÁRRA Dr. BENCZE JÓZSEF (Szombathely) Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A széttépett országban rendkívül sivár és nyomorúságos volt az élet. A török hódoltság

Részletesebben

ASZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR KIADVÁNYAI 1976-1997. ÉVKÖNYVEK

ASZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR KIADVÁNYAI 1976-1997. ÉVKÖNYVEK László Géza ASZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR KIADVÁNYAI 1976-1997. ÉVKÖNYVEK Szabolcs-Szatmár megyei helytörténetírás, 1-2. Szerk.: Gyarmathy Zsigmond. Nyíregyháza, 1979. 424 p. /Szabolcs-Szatmár

Részletesebben

5 Tiszták, hősök, szentek. Tours-i szent márton

5 Tiszták, hősök, szentek. Tours-i szent márton 5 Tiszták, hősök, szentek Tours-i szent márton 2013 Mártonnak egy idős, keresztény szolgáló mesélt Istenről ( 2 ) Márton gyermekkora Márton a Római Birodalom területén, Savariában, a mai Szombathelyen

Részletesebben