Tartalom. Munkabiztonság. Tisztelt Előfizetőnk! január XI. évfolyam 1. szám. 1) Új munkabaleseti jegyzőkönyv 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. Munkabiztonság. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. január XI. évfolyam 1. szám. 1) Új munkabaleseti jegyzőkönyv 2013."

Átírás

1 Szakmai folyóirat január XI. évfolyam 1. szám Munkabiztonság rovatunkban szó lesz az új munkabaleseti jegyzőkönyvről, a föld alatti bányászati tevékenységek biztonsági szabályzatáról és az új hulladékgazdálkodási törvényről. Ezt a Kitekintő, az új szabványok és jogszabályok követik, végül ismét egy munkabaleset tanulságait ismerhetik meg. Munkabiztonság 1) Új munkabaleseti jegyzőkönyv január 1-jétől A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról szóló 5/2010. (III. 9.) SZMM rendelet 9. (2) bekezdése többszöri halasztás után január 1-jén lép hatályba, amely alapján új munkabaleseti jegyzőkönyvmintát kell alkalmazni: 8. (1) A kivizsgálás során nyert adatokat, tényeket ideértve a munkabalesetből eredő munkaképtelenségnek a későbbiekben megállapított időtartamát is a 3. számú melléklet szerinti munkabaleseti jegyzőkönyvben (a továbbiakban: jegyzőkönyv) kell rögzíteni. Ha a sérült állapota vagy a munkabaleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás időpontjáig nem lehet befejezni, akkor ezt a tényt a jegyzőkönyvben meg kell indokolni. (2) A jegyzőkönyvet minden sérültről külön-külön, a 4. számú mellékletben foglaltak alapján kell kiállítani. A 322/1997/EK rendeletnek megfelelően az EU tagországoknak időben hozzá kell tudni férniük összehasonlítható statisztikai információkhoz, amelyeknél fontos, hogy időszerűek, megbízhatóak legyenek. Az uniós követelményeknek való jogszabályi közelítés miatt került január 1-jétől az Mvt. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet módosításra, illetve a módosított Munkabaleseti jegyzőkönyv bevezetésre. A módosítás azonban csak részben használta az uniós fogalmakat, az ESAW (European Statistics of Accidents at Work) módszertan szerinti logika a munkabaleseti jegyzőkönyvek kitöltésénél csak részben érvényesült. E probléma megszüntetése céljából az 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet egyes rendelkezéseit módosító 5/2010. (III. 9.) SZMM Szerzők: Felföldi Krisztina, Kálmán László A kézirat lezárásának dátuma: december 17. Munkabiztonság Új munkabaleseti jegyzőkönyv január 1-jétől Megjelent a föld alatti bányászati tevékenységek biztonsági szabályzata évi CLXXXV. törvény a hulladékról Elhallgattak remélhetőleg ideiglenesen a munkavédelmi hatóság információs csatornái A hónap témája Elavult, hiányos munkavédelmi jogszabályi háttér Kitekintő Szabványok Jogszabályok Tartalom Egy munkabaleset tanulságai Figyelmetlen tolatás Olvasóink kérdezték mi válaszolunk Tisztelt Előfizetőnk! Honlapunkon letölthető, szerkeszthető Word formátumú iratmintákat talál! Honlapunk címe, melyen a szolgáltatás elérhető: Felhasználói név: MVszaklap Jelszó: munka77 mel kapcsolatos kérdéseit az alábbi címre várjuk: 1

2 rendelet először január 1-jétől új Munkabaleseti jegyzőkönyv alkalmazását rendelte el, amely bevezetését a rendelet hatályba lépését megelőzően ismereteink szerint a nem megfelelő informatikai háttér hiánya miatt január 1-jére halasztották. A január 1-jétől alkalmazandó új Munkaba le seti jegyzőkönyv formátuma megfelel az EU jog sza bá lyi követelményeknek, tartalmi kialakítása az ESAW módszertanának figyelembe vételével történt. Az új munkabaleseti jegyzőkönyvi formátum az 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet új 3. sz. mel léklete a korábbi tartalmi követelményeket lé nye ge sen megváltoztatta. A jegyzőkönyv kitöltése: a bővült adatok miatt vitathatatlanul többletmunkát jelent a kivizsgálást végzőknek, a formátum kitöltése időigényesebb, az eddigiektől eltérően munkafolyamat, konkrét fizikai tevékenység, különleges esemény, sérü lést okozó érintkezés logika szerint bontja ki a balesetet statisztikai oldalról. Az új jegyzőkönyv az eddigiektől eltérően kétoldalas. Megszűnt a módosító munkabaleseti jegyzőkönyv, helyette a jegyzőkönyv egyes blok kja it kell ismételten kitölteni, és az ismételt a dat szolgáltatás célját kell megfelelő kóddal megjelölni. Az új munkabaleseti jegyzőkönyvek alapján létrehozott egységes adatbázis alkalmas EU - n belüli összehasonlításokra, a munkahelyi kockázatok csök ken té se céljából a tendenciák egységes megítélésére, átfogó intézkedések kezdeményezésére, megtételére. Az új munkabaleseti jegyzőkönyvvel, alkalmazásával, kitöltésének szabályaival a következő számban részletesen foglalkozunk. 2) Megjelent a föld alatti bányászati tevékenységek biztonsági szabályzata A 154. sz. Magyar Közlönyben megjelent a 61/2012. (XI. 22.) NFM rendelet a föld alatti bá nyá szati tevékenységek biztonsági szabályzatáról. A rendelet a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba. A rendelet alkalmazási köre kiterjed: az ásványi nyersanyagok mélyműveléses bányászati tevékenységére, a megszűnt föld alatti bányák nyitva maradó térségeinek fenntartására és felhagyására, és az előbb felsorolt tevékenységek gyakorlásához szükséges létesítményekre és berendezésekre, valamint a bányászatról szóló törvényben meghatározott, nem bányászati célt szolgáló, bányászati módszerekkel végzett föld alatti tevékenységekre a rendelet néhány fejezete, paragrafusa kivételével. A biztonsági szabályzat fő fejezetenként rész letesen tartalmazza: az alapvető biztonsági követelményeket (bányatérségek biztosítása, világítás, felügyelet, üzemzavar-elhárítás, menekülési útvonalak stb.), a bányák és bányatérségek veszélyesség szerinti minősítésének szempontjait (sújtólégveszélyes, szénporrobbanás-veszélyes, tűzveszélyes, gázkitörésveszélyes, szilikózisveszélyes stb.), a bányaveszélyek elleni védekezés módját, előírásait, (védekezés sújtólég- és szénporrobbanás-veszélyes légtér kialakulásával szemben, szellőztetési követelmények stb.), bányatűz kialakulásával, vízveszéllyel szembeni védekezést, gépek, berendezések elhelyezésének és alkalmazásának biztonsági követelményeit, az anyagtárolás, szállítás és mozgatás biztonsági követelményeit, a függőleges aknaszállítás és berendezéseinek üzemét, biztonsági előírásait, a villamosenergia-ellátás és a villamos berendezések biztonsági követelményeit, a bányából való mentés műszaki, személyi és szervezeti követelményeit, előírásait, valamint mellékletként a veszélyek megállapításának számítási módszereit, egyéb biztonsági követelményeket. A rendelet 223. alapján: (2) A bányafelügyelet az 5/1982. (Ip. K.17.) OBF számú utasítással kiadott általános bányászati biztonsági szabályzat előírásai alóli felmentést vagy eltérést engedélyező határozatokat e rendelet hatály balépését követő 60 napon belül felülvizsgálja. (3) Ha a bányafelügyelet megállapítja, hogy a határo zat az e rendeletben foglalt előírásoknak nem felel meg, felhívja a bányavállalkozót, hogy eltérés vagy fel mentés engedélyezése iránt kérelmet nyújtson be. (4) Ha a bányavállalkozó a kérelmet a bányafelügyelet által megállapított, legalább 30 napos határidőn belül nem nyújtja be, a bányafelügyelet a (2) bekezdés szerinti eltérést vagy felmentést engedélyező határozatot visszavonja. (5) A bányafelügyelet által vissza nem vont (2) be kez dés szerinti felmentést vagy eltérést engedélyező ha tá ro zat az abban meghatározott határidő lejártáig hatályos. 2

3 3) évi CLXXXV. törvény a hulladékról 288 igen, 55 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett szavazta meg az Országgyűlés a hulladékról szól ó törvényt. A törvény a 160. sz. Magyar Köz löny ben került kihirdetésre, ezzel egyidejűleg hatályát vesztette a hulladékról szóló évi. XLIII törvény. A jogszabály elfogadásával egy korszerű törvényi háttér született, ami átlátható és ellenőrizhető vi szo nyo kat teremt az ágazatban, lehetőséget teremt a hulladékképződés nagyobb arányú csökkenésére és a hasznosítás arányának növelésére, valamint ki ter jesz ti a gyártók felelősségét, hogy a termékgyár tás ban hul ladékszegény technológiákat alkalmazzanak. Az Európai Unió 98/2008/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv amely korszerűsítette az előző szabályozást első lépésben 2010 decemberéig adott határidőt a hulladék keretirányelv átültetésére. Ennek megfelelően az új irányelv harmonizációját a tagországoknak december 12-éig kellett volna elvégezniük. A 27 tagállam közül azonban egyik ország sem teljesítette a feladatot, így a határidőt december 31-ére módosították. Az EU egyik elsődleges célja a hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, és a képződő hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása. A hulladékmegelőzést újabb, a hulladék keletkezésének mérséklését célzó kezdeményezésekkel, jobb erőforrásfelhasználással és a fenntartható felhasználási mintákra való átváltással szeretné elérni. Ennek elősegítésére az új irányelv 6 évre szóló nemzeti hulladékmegelőzési programok kidolgozására kötelezi a tagországokat. A hulladékgazdálkodásra vonatkozóan az EU joganyaga több mint 60 tanácsi vagy bizottsági rendeletet, irányelvet, határozatot és ajánlást fogalmaz meg, melyek három fő csoportba sorolhatók: hulladékokra és hulladékgazdálkodásra vonatkozó általános és átfogó szabályok, hulladékkezelő létesítményekre és tevékenységekre vonatkozó követelmények, egy-egy anyag- vagy hulladékáramra vonatkozó speciális előírások. A hulladékgazdálkodásról szóló törvény november 30-án jelent meg a Magyar Közlönyben. A törvény a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel január 1-jén lép hatályba. Az új törvény fő célja a hulladékképződés megelőzése, a képződő hulladék minél nagyobb arányú begyűjtése és hasznosítása. A törvény szemléletváltásra ösztönöz: rendelkezik az elkülönített gyűjtési rendszer felállításáról, a hasznosítási arányok növeléséről, a gyártó kiterjesztett felelősségéről. Az intézkedések hatására egységesebb és hatékonyabb lesz a hazai hulladékgazdálkodás rendszere, kevesebb hulladék képződhet, és több hasznosulhat. A hulladékképződés megelőzéséről és a hulladékgazdálkodásról szóló törvény új logikai rendszerre épül, új és pontosított fogalmakat vezet be, intézkedéseket és kötelezettségeket állapít meg. Az elmúlt tíz év gyakorlati tapasztalatai alapján lehetőséget biztosít az intézkedések egyszerűsítésére. A törvény megfogalmazza azokat az alapelveket, amelyeket a hulladékgazdálkodásban érvényesíteni kell. Ezek az alapelvek a következők: az újrahasználat és az újrahasználatra előkészítés elve, a kiterjesztett gyártói felelősség elve, az önellátás elve, a szennyező fizet elve, a biológiailag lebomló hulladék hasznosításának elve, a költséghatékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosításának elve, a keresztfinanszírozás tilalmának elve. A hulladékképződés megelőzése, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése érdekében előnyben kell részesíteni: az anyag- és energiatakarékos, hulladékszegény technológiák alkalmazását, az anyag termelési-fogyasztási körfolyamatban tartását, a legkisebb tömegű és térfogatú hulladékot, továbbá a kevesebb szennyező anyagot, illetve kisebb környezetterhelést eredményező termékek előállítását, a hulladékként kockázatot jelentő anyagok kiváltását. Fontos új elemként, önálló fejezetben jelennek meg az egyes hulladéktípusra vonatkozó különös szabályok: a termelési hulladék, a hulladékolaj, a veszélyes hulladék gyűjtésének és kezelésének általános szabályai. Mindezen túlmenően a törvény az eddigieknél átláthatóbb és egyértelműbb nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeket állapít meg. Az új törvény továbbfejleszti a hulladékhierarchia rendszerét, amely a hasznosítási lehetőségeken belül is elsőbbségi sorrendet határoz meg. Mindenekelőtt arra kell törekedni, hogy: 3

4 csökkentsük a hulladék képződését úgy, hogy előnyben részesítjük az hulladékszegény technológiák alkalmazását, a kevesebb szennyező anyagot kibocsátó termékek előállítását, vagy a hulladékként kockázatot jelentő anyagok kiváltását; másodsorban arra kell törekedni, hogy a képződő hulladékot fajtánként elkülönítve begyűjtsék, majd újrafeldolgozásra alkalmassá tegyék; lehetőség szerint csak azt a hulladékot ártalmatlanítsák, amelynek hasznosítása nem lehetséges. A hulladékgazdálkodás stratégiai célkitűzéseinek, e törvényben megállapított célok elérésének, továbbá az alapvető hulladékgazdálkodási elvek érvényesítésének érdekében a Nemzeti Környezetvédelmi Program részeként Országos Hulladékgazdálkodási Tervet (OHT) kell készíteni. A hulladékképződés megelőzése, valamint a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése érdekében az OHT részeként Országos Megelőzési Program készül. A képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése érdekében az új törvény a környezetvédelmi hatóságoknak és a települési önkormányzatoknak hat évre kiterjedő hulladékgazdálkodási program kidolgozását írja elő, amely meghatározza az adott területre vonatkozó megelőzési célokat és intézkedéseket. Ez a területi és a helyi hulladékgazdálkodási tervek részét képezi, és hozzájárul ahhoz, hogy a hulladék képződésének megelőzésére irányuló célkitűzések és feladatok a korábbinál szervezettebb keretek között valósuljanak meg, továbbá könnyebben nyomon lehessen követni az intézkedések által elért eredményeket. Az új törvény rendelkezik az elkülönített hulladékgyűjtési rendszer egész országra kiterjedő kötelező bevezetéséről, amelyet 2015-ig kell elindítani ig a háztartási és az ahhoz hasonló hulladékból származó: a üveg, fém, műanyag és papír hulladék 50%-át, a nem veszélyes építési-bontási hulladék 70%-át vissza kell gyűjteni és anyagában hasznosítani, a biológiailag lebomló szerves anyag mennyiséget az évhez viszonyítva július 31-éig 35%-ra kell csökkenteni az EU irányelv szerint. Az új törvény célja, hogy a hulladékból hasznos termékeket állítsunk elő, ezzel segítve a gazdaságot és kímélve a környezetet. Az új törvény rendelkezik a hulladékstátusz megszűnésének eseteiről is, előírva azokat a feltételeket, amelyek teljesülése esetén az anyag vagy a tárgy hulladékként megszűnik, hasznosításával elhagyhatja a hulladékkört, és ismét termékké válik. Ez azt jelenti, hogy meghatározott feltételek esetén pl. van rá kereslet a piacon, használata nem jár nagyobb környezetveszélyeztetéssel vagy az emberi egészséget károsító hatással, mint az eredeti anyag vagy tárgy használata a hulladékból ismét hasznos, emberi szükségleteket kielégítő termék lehet. Az új törvényben a jogalkotó pontosította a kiterjesztett gyártói felelősség elvét. Ennek értelmében a termék előállítójának már a gyártásnál gondoskodnia kell arról, hogy: a termékből származó hulladék mennyisége és veszélyesanyag-tartalma minél kisebb legyen; a termék hosszabb ideig betölthesse használati funkcióját; egyszerűbben javítható, és hulladékká válása után könnyen hasznosítható legyen; a gyártónak külön jogszabályban meghatározott termékeknél a képződő hulladékok összegyűjtéséért és kezeléséért is felelősséget kell vállalnia. A hulladéktörvény értelmében január 1-jétől csak olyan nonprofit szervezetek végezhetnek hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, amelyek szerződést kötöttek a települési önkormányzatokkal. A települési önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést csak az OHÜ (Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség) által minősített, valamint hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezettel köthet. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a közszolgáltatóval legfeljebb 10 évre köt he tő meg. A tervek szerint 2014-től egységesen állapítják meg a szemétszállítási díjakat. A fizetendő díjakat a Ma gyar Energia Hivatal javaslatának figyelembevé te lé vel kell meghatározni. Az energiahivatalnak min den év szeptember 30-áig kell megküldenie a díj meg ál la pítással kapcsolatos javaslatát. A Hivatal ja vas la tát első alkalommal szeptember 30-áig küldi meg. A törvény 2013-tól hulladéklerakási járulékot is bevezet, ezt a hulladéklerakók üzemeltetőinek az elhelyezett hulladék mennyisége és fajtája alapján kell megfizetniük. A járulék mértéke 2013-tól évente növekszik majd 2016-ig. A hulladéklerakási járulékot a járulékfizetésre kötelezettnek negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig az illetékes környezetvédelmi hatóság által megjelölt számlára kell befizeti. A befolyt összeget a vidékfejlesztési tárca hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatokra fordítja. A járulékkal a cégeket a hulladék szétváloga tá sára ösztönzi a kormány. A cél az, hogy a köz szolgáltató cégeknek a szemét lerakása helyett az 4

5 legyen az érdekük, hogy a lakosság szelektíven gyűjtse a hulladékot. A járulékfizetésre kötelezettnek a hulladéklerakóban elhelyezett hulladékról naprakész nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: a járulékfizetés alapjára és a megfizetett járulék öszszegére, valamint a hulladéklerakóban elhelyezett hulladék mennyiségére és fajtájára, jellegére, illetve típusára vonatkozó adatokat. A hulladékról szóló jogszabály az első olyan törvény, amely a hozzá tartozó végrehajtási rendeletekkel együtt lép hatályba: január 1-jén. Az új szabályozással létrejön az a jogi bázis, amely hosszú távra megalapozza a hulladékgazdálkodás helyzetét Magyarországon. Ez azért is nagy eredmény, mert a hulladékgazdálkodást eddig szabályozó törvényhez korábban 8 év alatt készültek el a végrehajtási rendeletek, ami az elmúlt évtizedben nagy bizonytalanságot okozott az ágazat jogi szabályozásában. Magyarország területére csak az 1013/2006/EK euró pai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló kormányrendeletben előírtak szerint hozható be hulladék. Magyarország területére ártalmatlanításra szánt veszélyes hulladékot, valamint ártalmatlanításra szánt háztartási hulladékot és a háztartási hulladék égetéséből származó maradékanyagot behozni tilos. 4) Elhallgattak remélhetőleg ideiglenesen a munkavédelmi hatóság információs csatornái A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság honlapján több információ állt rendelkezésre a munkabaleseti helyzetet illetően, amelyet a munkavédelmi szakemberek szívesen kerestek fel, mert számos információt, elemzést találtak: a nemzetgazdaság munkavédelmi helyzetéről, a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések nemzetgazdasági gyakoriságáról, a jellemző tendenciákról, azokról az intézkedésekről és eredményeiről, amelyek segítséget nyújtottak, fel tudták használni a gazdálkodó szervezetek munkavédelmi feladataik ellátásában. Sajnos egyelőre nagy részüket hiába keressük, mert: 2009 óta nem készült legalább is a honlapon nem található a Kormány részére tájékoztató jelentés a nemzetgazdaság munkavédelmi helyzetéről, a Hírlevél 2011 novemberében jelent meg utoljára, országos munkabaleseti statisztika I. negyedévet követően nem áll rendelkezésre, és nem léptek helyükbe új információs csatornák, amelyek a munkavédelmi szakemberek, vállalati vezetők részére lehetővé tennék a tájékozódást a munkavédelem cseppet sem egyszerű jogszabályi területén, a proaktív megelőzés legjobb gyakorlatainak megismerésében. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2012. (II. 24.) NGM utasítás szerinti a munkavédelem és a munkaügyi hatósági tevékenységgel összefüggő fe ladatkörében: (1) a) elősegíti a Kormány és a nemzetgazdasági miniszter munkavédelemmel és munkaügyi el le nőr zéssel kapcsolatos feladatainak ellátását; b) részt vesz a munkavédelmi és a munkaügyi előírások végrehajtásának elősegítését szolgáló tájékoztató, felvilágosító tevékenységében; c) közreműködik a nemzeti munkavédelmi politika kialakításában és végrehajtásának irányításában; d) előkészíti a nemzetgazdaság munkavédelmi helyze tének évenkénti áttekintését, a nemzetgazdaság munkavédelmi helyzetéről szóló éves beszámoló jelentést; A hónap témája Elavult, hiányos munkavédelmi jogszabályi háttér A munkavédelmi szakemberek gyakran tapasztalják, hogy a munkavédelmi jogszabályok nehezen értelmezhetők, esetenként akadályozzák munkájukat, felesleges terheket rónak a munkáltatókra, a jogalkalmazókra. Néhány példát kiemelve szeretnénk érzékeltetni a problémát, mert az utóbbi időszakban sem változott, nem javult a munkavédelmi jogszabályok szakmai előkészítése, indokolatlanul hosszú idő telik el egy-egy probléma megoldását illetően. Az építési munkahelyek minimális követelményeiről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM rendelet korszerűsítése nem halasztható tovább. A hatálybalépést követően számos módosítás tervezet tűnt el a szakmai egyeztetések minisztériumi útvesztőiben, csak remélhető, hogy eltérő szakmai és vélhetően egyéb érdekek nem késleltetik tovább hatályba lépését. Várható, hogy a biztonsági és egészségvédelmi koordinátor tevékenysé- 5

6 gének fe la da ta i amely a jogszabályi feltételekkel nem hoz ta az elvárt eredményt kibővítésre kerülnek, szi gorí tá sok várhatók a szakmai képzettséget illetően, kötelezővé teszik a rendszeres szakmai továbbképzésüket. Előbb-utóbb hozzá kell nyúlni az egyes veszélyes tevékenységeket szabályozó biztonsági szabályzatok korszerűsítéséhez is. A biztonsági szabályzatokban foglalt követelmények jelentős részét a műszaki fejlődés eredményei sok esetben meghaladták, esetenként indokolatlan akadályt jelentenek a hatékonyabb munkavégzés előtt (pl. Erdészeti Biztonsági Szabályzat, Vas és Fémipari Biztonsági Szabályzat, Emelőgép Biztonsági Szabályzat). Az Mvt. 45. a munkáltató feladatának teszi a munkahelyi elsősegélynyújtás feltételeinek biztosítását. A munkahelyen jellegének, elhelyezkedésének, a veszélyforrásoknak, a munkavállalók létszámának, a munka szervezésének megfelelően biztosítani kell a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit. 3/2002. (II. 8.) SZCSM EüM együttes rendelet ennél valamivel részletesebben szabályozza a követelményeket. A jogszabályi kötelezés alapján az üzemekben, minden munkahelyen (közintézményekben, iskolákban, vízügyi létesítményekben, gazdálkodó egységekben, sporteseményeken, kulturális rendezvényeken stb.) állandóan készenlétben kell tartani az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszereléseket, biztosítani kell az elsősegélynyújtást szakszerűen alkalmazni tudó személyzetet. Az elsősegélynyújtás törvényi kötelezésének végrehajtását nem segíti elő, hogy a részleteket tartalmazó 15/1972. (VIII. 5.) EüM rendelet január 1-jétől hatályát vesztette, helyette e témakörben másik nem jelent meg, az új rendelet tervezete elkészült, azonban ismeretlen okok miatt mai napig sem jelent meg. Általános tapasztalat, hogy a munkahelyi elsősegélynyújtás körülményei amelyet a 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet ír elő az elmúlt években általánosságban romlottak. Az újonnan alakult kis- és középvállalkozások kellő információk hiányában nehezen boldogulnak, kevésbé tudnak olcsó és hatékony megoldásokat önmaguknak biztosítani a munkahelyi elsősegélynyújtást illetően. Nincsenek irányadó normatívák az elsősegély felszerelésekre, illetve az elsősegélynyújtók számát tekintve sem. együttes rendelet a munkahelyi megvilágítással kapcsolatban a következőket tartalmazza: 8. (2) Azokon a munkahelyeken, ahol állandó munkavégzés folyik, a munkavégzés jellegének és körülményeinek, a helyiség rendeltetésének és az ott végzett tevékenységnek megfelelő világítást kell biztosítani. A világítás mennyiségi, minőségi jellemzőit nemzeti szabvány határozza meg. Az Mvt. 11. alapján re vonatkozó szabálynak minősül a nemzeti szabványosításról szóló jogszabály figyelembevételével a munkavédelmi tar tal mú nemzeti szabvány annyiban, hogy a magyar nyel vű nemzeti szabványtól különböző megoldás al kal ma zá sa esetén a munkáltató köteles vitás esetben annak bi zo nyí tására, hogy az általa alkalmazott megoldás mun kavédelmi szempontból legalább egyenértékű a vo nat kozó szabványban foglalt követelménnyel, megoldással. A belsőtéri mesterséges világítás mennyiségi, minőségi jellemzőit az MSZ :2003 szabvány tartalmazta. A szabvány helyett megjelent MSZ :2012 azonban egyelőre csak angol nyelven kapható, így az előbb idézett Mvt. 11. alapján nincs számonkérhető követelmény a belsőtéri világítást illetően. A külsőtéri mesterséges megvilágítás követelményeit a 3/2002. (II. 8.) SzCsM EüM együttes rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza, azonban teljesen egyértelmű, hogy a táblázatban felsorolt jellemzők nem fedik le a külsőtéri megvilágítás jóval bonyolultabb összefüggéseit. A szabadtéri munkahelyeken végzett tevékenységek sokkal komplexebb, bonyolultabb követelmények alkalmazását kívánják meg azokban az esetekben, amikor a munkaterületen munkát végzők látásigényén túlmenően a munkát végzők észlelésének követelményét is biztosítani kell. Csak megjegyezzük, hogy 2008 szeptemberében hatályba lépett a MSZ :2007 Munkahelyi világítás. 2. rész. Szabadtéri munkahelyek szabvány, amely a szakmailag hiányosnak tekinthető jogszabályi külsőtéri világítási követelményeket célszerűen felválthatná. A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM EüM 6

7 Kitekintő Szabványok Munkabiztonságot érintő nemzeti szabványok közzététele (A Szabványügyi Közlöny decemberi száma alapján) FIGYELEM! A szürke mezőben lévő szabványok angol nyelven kerültek kiadásra Az idegen nyelvű szabványok címfordítása nem hivatalos fordítás, csak tájékoztatásul szolgál. A nemzetközi szabványok a bevezetéskor kapják meg a hivatalos magyar nyelvű címüket. 1 2 MSZ MSZ 12717:2001+ A1: :2003+ A1: MSZ 13009: MSZ 13010: MSZ 13011: MSZ 13012: MSZ 13013: MSZ 13014:2012 Szerszámgépek biztonsága. Fúrógépek Az MSZ 12717:2001 helyett Ipari, kereskedelmi és garázsajtók, kapuk. A gépi működtetésű ajtók és kapuk biztonsági szerkezetei. Követelmények és vizsgálati módszerek Az MSZ 12978:2003 helyett Állványelemek anyagai Az MSZ :1979 helyett Munka-, támasztó-, védő- és felvonóállványok. Létesítési és biztonsági követelmények Az MSZ :1979, az MSZ :1985, az MSZ :1985, az MSZ :1979 és az MSZ 20163:1985 helyett Állványok munkaszintjeinek elemei Az MSZ :1976, az MSZ :1976, az MSZ :1976, az MSZ :1976, az MSZ :1976, az MSZ :1976 az MSZ :1976 és az MSZ 20163:1985 helyett Fa állványbakok Az MSZ :1984, az MSZ :1984, az MSZ :1984 és az MSZ :1984 helyett Fém állványbakok Az MSZ :1978, az MSZ :1978 és az MSZ :1978 helyett Fa létraállványok elemei Az MSZ :1977, az MSZ :1977, az MSZ :1977, az MSZ :1977, az MSZ :1977, az MSZ :1977, az MSZ :1977, az MSZ :1977, az MSZ :1977, az MSZ :1977, az MSZ :1977, az MSZ :1977, az MSZ :1977, az MSZ :1977, az MSZ :1977, az MSZ 13016:1976 és az MSZ 20163:1985 helyett 9 MSZ 13015: MSZ 11 MSZ MSZ ISO MSZ HD 13218:2002+ A1: : : : MSZE 9116: MSZ 131-2:2010+ A1:2012 Csőállványelemek Az MSZ :1978, az MSZ :1978, az MSZ :1978, az MSZ :1978, az MSZ :1978, az MSZ :1978, az MSZ :1979, az MSZ :1979, az MSZ :1979 és az MSZ :1979 helyett Szerszámgépek. Biztonság. Helyhez kötött köszörűgépek Az MSZ 13218:2003 helyett Uszodai berendezések. 3. rész: A befúvások, a vízelvezetések és a vizes/ levegős vízi élményelemek kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei Az MSZ :2001 és az MSZ :2001 helyett Személyi védőeszköz. Öntödékben és hegesztéskor előforduló termikus kockázatok és a megolvadt fém kifröccsenései ellen védő lábbeli. Követelmények és vizsgálati módszerek Kisfeszültségű villamos berendezések rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Földelőberendezések és védővezetők Az MSZ HD :2007 helyett, amely azonban éig még érvényes Felvonók létesítése. Kis sebességű, személy- és személy-teher felvonók műszaki követelményei Létrák. 2. rész: Követelmények, vizsgálatok és jelölések Az MSZ 131-2:2011 helyett Visszavont nemzeti szabványok A Szabványügyi Közlöny decemberi számában nem volt visszavont munkabiztonságot érintő szabvány. Jogszabályok Megjelent jogszabályok 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról (Hatályos: , ) [Módosítja az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM- ÖM-PTNM együttes rendeletet] 61/2012. (XI. 22.) NFM rendelet a föld alatti bányászati tevékenységek biztonsági szabályzatáról (Hatályos: ) 58/2012. (XI. 27.) BM rendelet a komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről (Ha- 7

8 tályos: , ) [Hatályon kívül helyezte az önkormányzati miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló (X. 8.) ÖM rendeletet, az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 26/2008. (XI. 20.) IRM rendeletet] 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet a 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről, a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról (Hatályos: , ) [Módosítja az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletet] 42/2012. (XI. 28.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (Hatályos: , ) [Módosítja az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól szóló 21/2010. (V. 4.) EüM rendeletet, a tűzvédelem és a műszaki mentés egészségügyi ágazatra vonatkozó különös szabályairól szóló 28/2000. (X. 11.) EüM rendeletet] 1530/2012. (XI. 28.) Korm. határozat a TÁMOP / Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről 1531/2012. (XI. 28.) Korm. határozat a TÁMOP / Hátrányos helyzetűek foglalkoztatását ösztönző járulékkedvezmények című kiemelt pro jekt támogatásának jóváhagyásáról 50/2012. (XII. 4.) KIM rendelet a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben a közigazgatási és igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról (Hatályos: , ) [Módosította az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, valamint a foglalkozásegészségügyi szolgálatról a büntetés-végrehajtási szervezetnél című 2/1999. (II. 11.) IM rendeletet] 40/2012. (XII. 6.) AB határozat a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCI. Törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről 1569/2012. (XII. 6.) Korm. határozat az AUDI HUN- GARIA MOTOR Kft. magyarországi beruházásához kapcsolódó képzéseinek, valamint a Kft. tanműhely létrehozását, felszerelését célzó fejlesztési tevékenységének kormányzati támogatásáról 65/2012. (XII. 10.) NFM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról (Hatályos: ) 66/2012. (XII. 10.) NFM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról (Hatályos: , ) 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprőipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról (Hatályos: ) [Módosította a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendeletet] 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól (Hatályos: , ) Egy munkabaleset tanulságai Figyelmetlen tolatás A munkabaleset előzményei, tényállás Az egyik gépjármű-kereskedelemmel foglalkozó Kft. (a továbbiakban: Megbízó) a profiljába nem tartozó feladatok ellátására különböző vállalkozókkal kötött megállapodást. A telephelyeken a helyiségek és a szabadtéri tárolók takarításának munkálataira N. M. Kft.-vel kötött öt éve szerződést. A szerződésben foglaltak szerint megállapodtak abban, hogy négy telephelyen a belső terek takarítását reggel 6 00 és 8 30 között, míg a szabadtéri tárolók takarítását reggel 6 00 és délután között kell elvégezni. Az N. Kft. mint munkáltató a Megbízóval kötött megállapodás szerint figyelembe véve a helyi sajátosságokat a telephelyeken kétórás intervallumokban végezte a szabadtéri területek takarítását. A szabadtéri tárolók takarítására két fővel kötött munkaszerződést. A Megbízó egyik telephelyén a takarítást R. A. nyugdíjas munkavállaló végezte napi 4 órában. A baleset napján a takarító munkaideje déli kor kezdődött. 8

9 Munkája során rendszeresen megtisztította a telephely mögötti utat és a parkolót. A Megbízó telephelyeire rendszeresen naponta két alkalommal történik alkatrészszállítás a cég saját, belső gépkocsijaival. A baleset napján az egyik alkatrészeket szállító kisteherautó déli után néhány perccel érkezett a telephelyre. Beállt a raktár elé, és a gépkocsivezető bement a szállítási dokumentumokkal az irodába. Ezalatt a telephely raktári dolgozói a hozott alkatrészeket rakodták a gépjárműről. A rakodás közben a telephely mögötti út tisztítását elvégezte és a területre bement R. A. is. Ebben az időben érkezett egy másik önrakodó gépkocsi is, mely egy nagyobb terjedelmű és tömegű szállítmányt hozott. A teherautó mögött tartózkodó R. A. ahogy azt a burkolaton lévő hulladék, szennyeződés helyzete megkívánta folyamatosan változtatta a helyét a belső üzemi úton, közben figyelte az önrakodós gépkocsi manőverezését. Az alkatrészt szállító kisteherautó gépkocsivezetője a biztonsági kamera felvételei szerint a gépkocsi hátsó vége előtt elhaladva üdvözölte R. A.-t, aki az üdvözlést viszonozta. A gépkocsivezető a vezetőfülkébe helyezte a szállítási iratokat tartalmazó mappát, majd elölről megkerülte a járművet, és úgy szállt be a vezetőfülkébe. Mivel az alkatrészrakodás befejeződött, beindította a motort, hozzákezdett a tolatáshoz. A tolató mozgást kb. 4,5 km/h sebességgel végezte, miközben a mintegy 6,2 m távolságban álló R. A.-t elütötte. A járművezető az elütést nem észlelte, csak egy huppanást észlelt, amikor a jármű hátsó kerekével átment a sérültön. Amikor egy következő huppanást észlelte, ekkor ment az első kerékkel keresztül a R. A.-n másodszor majd megállt és ezt követően ment először hátra, majd előre. Ekkor vette észre, hogy R. A. a jármű előtt fekszik. A baleset észlelése után az épületbe sietve kért segítséget, és hivatott mentőt. A kiérkező mentő súlyos életveszélyes állapotban szállította R. A.-t kórházba, ahol a sérült a kórházi kezelések ellenére a balesetet követő napon elhunyt. A munkabaleset észlelése, a belső információ A menők értesítése után a Megbízó telepvezetője felhívta a központban a főnökét, a takarítást végző Kft. ügyvezetőjét és a rendőrséget. Az N. Kft. munkabiztonsági szakembert nem foglalkoztatott. A Megbízó ügyvezetője javasolta az N. Kft. ügyvezetőjének, hogy az általuk is foglalkoztatott céget bízzák meg a baleset kivizsgálásával. A telefonhívásra a biztonságtechnikai szolgáltatást nyújtó cég szakembere hamarosan megérkezett. Előzetesen telefonon utasítást adott a helyszín biztosítására, és a jogszabályokban foglaltak szerint értesítette a baleset helyszíne szerint területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelőségét. A Munkavédelmi Felügyelőség felügyelője az értesítés után perccel érkezett a helyszínre. A munkabaleset kivizsgálása A helyszínelést munkavédelmi szakember és a rendőrség helyszínelője együttesen végezte, amibe a felügyelő csak később kapcsolódott be. A Megbízó telepvezetője biztosította a helyszínelőknek a telep méretarányos helyszínraját, melyre pontosan felrajzolták a kisteherautó helyzetét elindulás előtt, az önrakodó gépkocsi elhelyezkedését, R. A. haladási útvonalát, valamint az elütés helyét. A kézi helyszínrajz mellett fényképfelvételeket készítettek, feljegyezték a közelben tartózkodó személyek, a telepvezető, valamint az N. Kft. ügyvezetőjének a nevét. Az irodában előkészítették a térfigyelő rendszer anyagát, hogy a baleset bekövetkezésének minden mozzanatát elemezzék. A szerződő felek közötti dokumentációt áttanulmányozták, és a tanúkén meghallgatott személyek gépkocsivezető, telepvezető, N. Kft. ügyvezető vallomását jegyzőkönyvben rögzítették. A kivizsgálás megállapításai A személyi tényezők Az életveszélyes, majd halálossá vált sérüléssel járó munkabalesetet szenvedett nyugdíjas munkavállalót két éve foglalkoztatja a Kft. A munkavállaló munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerinti időszakos munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálaton nem vett részt, a munkáltató megszegte a jogszabályi kötelezettségét a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 49. -ában foglaltakat. A munkabaleset körülményeinek vizsgálata során megállapításra került, hogy a munkavállalók részére munkavédelmi oktatást az N. Kft. nem tartott, a telephelyi renddel kapcsolatos tudnivalókat a Meg ren de lő képviselője ismertette. Az oktatás elmaradása tehát azt jelenti, hogy az N. Kft. mint munkáltató nem tett eleget az Mvt. 55. előírásában foglaltaknak. A balesetet okozó gépkocsivezetőt a Megrendelő határozatlan időtartamú szerződéssel már ötödik éve foglalkoztatta, gépkocsivezetői szakképesítéssel rendelkezett. A munkavállaló munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerinti 9

10 időszakos munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálaton részt vett, és az adott munkakörben történő foglalkoztatásra alkalmas minősítést kapott. Vezetői engedélye szerint B és C kategóriába tartozó jármű vezetésére volt jogosult. Vezetői engedélye július 6-áig érvényes. A munkaszerződésbe FEOR-08 szerinti kódszám 8417 (Tehergépkocsi-vezető) került bejegyzésre. Egyéni védőeszköz Az N. Kft. kockázatértékelésen alapuló egyéni védőeszköz-juttatási renddel nem rendelkezett, megszegte ezzel az Mvt ában foglaltakat. Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltató írásban határozza meg. E feladat ellátása munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül. A munkavállaló részére a cég logójával ellátott munkaruhát, védőcipőt, mechanikai sérülés elleni védelmet biztosító védőkesztyűt biztosított. A munkaeszköz(ök) A balesetet szenvedett munkavállaló cirokseprűt és hosszúnyelű csapófedeles kivitelű szemetes lapátot használt, illetve a feltakarított hulladékot MSZ 840-1:2001 szerinti 120 literes gördíthető kukaedénybe gyűjtötte. A gázoló kisteherautó: furgon Felépítmény mérete (h sz m): mm A munkaeszközök kialakítása, biztonsági állapotuk megfelelő volt, nem voltak előidézői a munkabalesetnek. A munkakörnyezet A baleset időpontjában a belső üzemi úton mint szabad téren C volt a hőmérséklet, fátyolfelhős égbolton átszűrődő napfény, enyhe szellő nem befolyásolta a munkavégzést. A járófelület egyenletes, lejtésmentes betonfelület, víz, kenőanyag, egyéb szennyeződés a kisteherautó kormányzását, R. A. közlekedését (munkavégzését) nem befolyásolta. Egyéb dokumentációk A kisteherautó menetokmányainak ellenőrzésén túl a Megrendelő és az N. Kft. közötti szerződés vizsgálata, a Megrendelő telephelyi rendjében foglaltak tanulmányozása is megtörtént. Intézkedésre okot adó hiányosság nem volt megállapítható. Hiányosságként jelentkezett, hogy az N. Kft.-nek az Mvt.-ben előírt írásos dokumentumokat, pl. kockázatértékelést, egyéni védőeszköz-juttatási rendet, oktatási tematikát nem tudott bemutatni. A baleset rekonstruálása A szakértő által megvizsgált gépkocsi fékrendszere tökéletesen működött, a visszapillantó tükörből a belső üzemi út belátható volt. A térfigyelő rendszer képeinek elemzésével rekonstruálva a baleset előtti pillanatokat megállapítható volt, hogy R. A. a jobb oldali visszapillantó tükörből az utolsó pillanatig látható volt. A térfigyelő által rögzített képen az is látható, hogy R. A. figyelmét elvonta a közelben lévő önrakodós jármű, így nem észlelte a tolató kisteherautót. A tevékenységgel összefüggésben A munkáltató Közvetlen oksági munkáltató mulasztás a munkáltató N. Kft.-t nem terhelte. A balesetet szenvedett munkavállaló Tudatában volt annak, hogy a belső üzemi úton gépkocsiforgalom bonyolódik, mégis figyelmetlenül végezte munkáját, nem az útfelület tisztítására, hanem az önrakodós jármű manőverére figyelt, így nem vette észre a tolató kisteherautót. A balesetet okozó kisteherautó vezetője A gépkocsi elindítása előtt találkozott R. A.-val, tudta, hogy az üzemi út takarítását végzi, mégis a tolatást figyelmetlenül hajtotta végre, a visszapillantó tükröket nem figyelte folyamatosan. Az esemény rekonstruálása során bizonyított, hogy abban az esetben, ha a jobb oldali tükör figyelésére koncentrált volna, észlelte volna a jármű mögé kerülő R. A-t, és a kellő pillanatban történő fékezéssel nem üti el. A munkabaleset okláncolata belső üzemi út tisztítása, a kisteherautó gépkocsivezetője figyelmetlenül tolatott a járművével, az út tisztítását végző figyelme elterelődött, R. A. nem észlelte a tolató kisteherautót, gázolás, életveszélyes majd halálos belső sérülés. A munkáltató intézkedése a hasonló munkabaleset megelőzése érdekében 10

11 A munkabaleset tanulságainak széleskörű ismertetése, szerződéskötés munkavédelmi szakemberrel, az Mvt. előírásai szerinti dokumentumok pótlása. A Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve Munkavédelmi Felügyelőségének intézkedése A Megrendelő kötelezése a telephelyen történő gépkocsiforgalom, rakodási manőverek ellenőrzésére, különös tekintettel takarítási munkálatok időtartama alatt, A munkáltató Kft. kötelezése a telephelyi munkálatok rendszeres ellenőrzésére, a dokumentumok pótlására, Az N. Kft.-vel szemben munkavédelmi bírság kiszabása, az orvosi vizsgálatra küldés elmulasztása az Mvt. szerinti kötelező dokumentumok hiánya miatt. Olvasóink kérdezték mi válaszolunk Az acélsodrony kötélen kívül hol vannak megadva az egyéb teherfelvevőknél a vizsgálatra vonatkozó gyakorisági idők? A nem sodronykötélből készült teherfelvevőkre a gyártó egyéb, konkrét meghatározásának hiányában a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet szerinti ellenőrző felülvizsgálat és időszakos ellenőrző felülvizsgálat előírásai alkalmazhatók. 2. E rendelet alkalmazásában a) ellenőrző felülvizsgálat: az Mvt. 21. (2) bekezdésének hatálya alá nem tartozó munkaeszköznek a szerelését követő, illetve az üzemeltetés megkezdését, valamint az új munkahelyen történő felállítást megelőző az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos körülmények meglétét ellenőrző vizsgálata; b) időszakos ellenőrző felülvizsgálat: az Mvt. 21. (2) bekezdésének hatálya alá nem tartozó olyan munkaeszköznek a munkáltató által meghatározott gyakoriságú felülvizsgálata, amely a károsító hatások lehetősége miatt a munkavállalók munkahelyi biztonságát és egészségét veszélyeztető helyzetet idézhet elő. A 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelettel hatályba léptetett Emelőgép Biztonsági Szabályzat I. fejezete a teherfelvevő eszközök időszakos vizsgálatáról a következőket tartalmazza: Teherfelvevő eszközök időszakos vizsgálatáról az üzemeltető köteles gondoskodni A teherfelvevő eszközök közül a merev te herfelvevők időszakos vizsgálatát a vonatkozó nemzeti szabvány szerinti időközönként és módon kell elvégezni Az acélsodronykötélből készült teherfelvevők időszakos vizsgálatát, amennyiben a használat során tartósan a névleges terheléssel vannak igénybe véve, legalább negyedévenként, egyéb esetben félévenként kell elvégezni A felülvizsgálat előtt a teherfelvevőket meg kell tisztítani olyan eljárással, amely annak károsodását nem okozza A külsőleg is látható hibákat szemrevételezéssel kell megállapítani. A teherfelvevőket legalább minden harmadik felülvizsgálat során statikai terhelési vizsgálatnak kell alávetni, a névleges terhelés 1,25-szörösével A műanyag teherfelvevő kötelek és hevederek időszakos vizsgálatát a gyártó által előírt gyakorisággal és módon kell elvégezni A vizsgálat eredményét jegyzőkönyvben vagy a teherfelvevő eszköz nyilvántartásában kell rögzíteni, és fel kell tüntetni a teherfelvevők azonosító adatait, a vizsgálat eredményét, a vizsgálat időpontját, a vizsgálatot végző személy nevét, beosztását. A gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet hatálya kiterjed a teherfelvevő eszközökre a következő értelmezésben: 16. teherfelvevő eszköz: olyan, a teher megtartását szolgáló és az emelőgéphez kapcsolható tartozék vagy alkatrész, amelyet a berendezés és a teher közé vagy a teherre magára helyeztek, vagy amely a teher részét képezi, és amelyet önállóan hoznak forgalomba; a hevederek és elemeik is teherfelvevő eszköznek minősülnek. A teherfelvevő eszközök felülvizsgálatáról a következő szabványok tartalmaznak előírásokat: MSZ 13155:2003+A2:2009 Daruk. Biztonság. Oldható teherfelvevők Karbantartási útmutató A gyártó elegendő információt adjon a teherfelvevő megfelelő karbantartásához, amely tartalmazza a következőket: a) a rendszeres karbantartásra vonatkozó előírásokat; b) a javításra vonatkozó előírásokat; c) a javítások közben végrehajtandó óvintézkedéseket; d) az eredeti tartalék alkatrészek használatát; e) ha szükséges, a karbantartási jegyzőkönyveket; 11

12 f) a külön kezelést és ellenőrzést igénylő alkatrészek listáját; g) különleges kenőanyagok használatát Igazoló ellenőrzések és felülvizsgálatok A gyártó adúkat: a) a) az üzembe helyezés előttre; b) b) javítás vagy újbóli összeszerelés utánra; c) c) a berendezés üzemi élettartamára. A gyártó mellékelje továbbá: 1) a különleges kezelést és ellenőrzést igénylő alkatrészek jegyzékét; 2) a várható hibalehetőségeket. Az igazoló ellenőrzésekre az MSZ 13155:2003+ A2:2009 szabvány részletes előírásai vonatkoznak: A melléklet (előírás) Az igazoló ellenőrzés általános módszerei B melléklet (előírás) A lemezfogók igazoló ellenőrzésének módszerei C melléklet (előírás) A vákuumos emelők igazoló ellenőrzésének módszerei D melléklet (előírás) Az emelőmágnesek igazoló ellenőrzésének módszerei E melléklet (előírás) Az emelőgerendák igazoló ellenőrzésének módszerei F melléklet (előírás) Az emelővillák igazoló ellenőrzésének módszerei G melléklet (előírás) A megfogószerkezetek igazoló ellenőrzésének módszerei a) a használatból való kivonás okairól; b) a javításokról, a felújításokról, az újravizsgálatról és a bizonylatkészítésről; c) a vizsgálati és a karbantartási naplóba való bejegyzésekről. Az előzőek alapján valóban nem áll rendelkezésére meghatározott időpont vagy időhatár a teherfelvevők vizsgálati gyakoriságára. Ehhez az adott teherfelvevőre vonatkozó előírások alapján a gyártó által összeállított tartalmát tekintve használati utasítás ismerete szükséges. Mindezek összhangban állnak az Mvt. 18. (1) bekezdésében foglaltakkal, amely kimondja, hogy Munkahely, létesítmény, technológia tervezése, kivitelezése, használatba vétele és üzemeltetése, továbbá munkaeszköz, anyag, energia, egyéni védőeszköz előállítása, gyártása, tárolása, mozgatása, szállítása, felhasználása, forgalmazása, importálása, üzemeltetése a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott, ezek hiányában a tudományos, technikai színvonal mellett elvárható követelmények megtartásával történhet. MSZ 818-6:2000+A1:2008 Rövid szemű teherlánc. Biztonság 6. rész: Láncfüggesztékek. A gyártó által megadott használati és karbantartási utasítások 5.6. Teljes átvizsgálás és rendszeres karbantartás Információt kell adni a következőkről: A szaklapunkban közzétett szakcikkek és az egyes esetekre, kérdésekre adott válaszok Olvasóink munkavédelmi tájékoztatásában kívánnak segíteni. A kér désekre adott válaszok a szerzőnk rendelkezésre álló információk alapján kialakított egyéni szakmai véleményét tükrözik. A teljes tényállás ismeretében személyesen nyújtandó jogi tanácsadás eltérő szakmai véleményhez ve zethet, ezért az értelmezésbeli különbözőségekért Kiadónk felelősséget nem vállal. XI. évfolyam, első szám, január Kiadja a Fórum Média Kiadó Kft Bp., Szugló u Tel.: Fax: Felelős kiadó: Győrfi Nóra, ügyvezető igazgató Szerkesztő: Petren Ágnes HU ISSN Előfizethető a kiadónál. Hirdetések felvétele: Tel.: Fax: Internet: Nyomdai kivitelezés: M.C. Direct Kft. 12

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében

Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében Dr. H. Nagy Judit főosztályvezető NMH MMI Munkavédelmi Főosztály A bekövetkezett balesetek időpontja 25000 20000

Részletesebben

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A MINDENNAPOKBAN

MUNKAVÉDELEM A MINDENNAPOKBAN MUNKAVÉDELEM A MINDENNAPOKBAN A MUNKAVÉDELEM SZEREPLŐI Állam Munkáltató Szerződés, Munkautasítás Munkavállaló MUNKAVÉDELMI HATÓSÁG Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága 2012.

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015. január

Jogszabályváltozások 2015. január Jogszabályváltozások 2015. január MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 2012. évi II. törvény

Részletesebben

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipari tevékenységekre vonatkozó követelményeket, szervezett munkavégzés esetén alapvetően a 4/2002.

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

munkabaleseti jegyzőkönyv.

munkabaleseti jegyzőkönyv. MUNKAVÉDELEM Új munkabaleseti jegyzőkönyv A tavalyi évben kiadott módosítás után 2005. január 1-jétől ismét változott a munkabalesetek kivizsgálását és bejelentését szolgáló Munkabaleseti jegyzőkönyv.

Részletesebben

Jogszabályok és jogesetek a Nulla Hulladék tükrében. dr. Kiss Csaba EMLA

Jogszabályok és jogesetek a Nulla Hulladék tükrében. dr. Kiss Csaba EMLA Jogszabályok és jogesetek a Nulla Hulladék tükrében dr. Kiss Csaba EMLA EMLA 1992/1994 alapítás Közérdekű környezetvédelmi jogi tanácsadó iroda 600+ peres üggyel Tagja a Justice and Environment és a The

Részletesebben

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI Dr. Koch Mária az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottsága munkaadói oldalának tagja, a MUFOSZ Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szövetség elnöke,

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Minden társadalomban különleges

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről A munkavédelmi tevékenységet és munkavédelmi szaktevékenységet átalány díjas szerződés alapján - PAD-KÁR Kft. részéről

Részletesebben

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Mire tanítanak a súlyos balesetek? Előadó: Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail

Részletesebben

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14.

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv tervezete László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. november 14. Miért van szükség az Országos Hulladékgazdálkodási Tervre? 1. Jogszabályi kötelezettség

Részletesebben

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete hazánkban. Az NMH MMI tevékenysége a szabályozásban és a célellenőrzések megszervezésében, figyelembe véve az e területen bekövetkezendő változásokra. MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

73 Kutatás, fejlesztés Kivéve: 73.2 Humánkutatás, fejlesztés. 90 Szennyvíz, hulladékkezelés, szennyeződés mentesítés II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

73 Kutatás, fejlesztés Kivéve: 73.2 Humánkutatás, fejlesztés. 90 Szennyvíz, hulladékkezelés, szennyeződés mentesítés II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY Munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásának feltételei 1. A munkáltatók tevékenységük alapján a következő munkavédelmi szempontú veszélyességi osztályba tartoznak

Részletesebben

I. - ÚJ OTSZ előírás a Tűzvédelmi

I. - ÚJ OTSZ előírás a Tűzvédelmi TŰZVÉDELMI ÉS MUNKAVÉDELMI MEGBÍZOTT KÉPZÉS Tisztelt Asszonyom/Uram! Bizonyára már Ön is értesült a kollégáktól illetve a médiából, hogy a tűzvédelem területén 2015. március 5-től új korszak kezdődött,

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi KI ALKALMAS A MUNKAVÉGZÉSRE? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A munkavégzésre

Részletesebben

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

Műanyag hulladékok hasznosítása

Műanyag hulladékok hasznosítása Műanyag hulladékok hasznosítása Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) Magyar Állam kizárólagos tulajdonában lévő nonprofit Kft. (Vidékfejlesztési Minisztériumban) 2011-ben indult

Részletesebben

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAVÉDELMET ÉRINTŐ BEJELENTÉSEK

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAVÉDELMET ÉRINTŐ BEJELENTÉSEK TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAVÉDELMET ÉRINTŐ BEJELENTÉSEK A MUNKAVÉDELEM AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Előadó: Nesztinger Péter

Részletesebben

A veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékok kezelése Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség A veszélyes hulladékok kezelése Pataki Ferenc osztályvezető Besorolás (2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról) 63. (1) A hulladék

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás szabályozás Kitekintés a műanyagok irányában

Hulladékgazdálkodás szabályozás Kitekintés a műanyagok irányában Hulladékgazdálkodás szabályozás Kitekintés a műanyagok irányában Kolozsiné dr. Ringelhann Ágnes Főosztályvezető agnes.ringelhann.kolozsine@vm.gov.hu 457-3570 Budapest, 2011. április 27. A hulladékképződés

Részletesebben

Tárgyalásra kerülő témakörök: Témakört érintő legfontosabb előírások:

Tárgyalásra kerülő témakörök: Témakört érintő legfontosabb előírások: TANTÁRGY:LÉTESÍTÉS ÉS LÉTESÍTMÉNYEKMUNKABIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYE II. FÉLÉV Tárgyalásra kerülő témakörök: Építési munkahelyeken az építési folyamatok során megvalósítandó minimális egészségvédelmi és biztonsági

Részletesebben

Teendők munkabaleset esetén

Teendők munkabaleset esetén Teendők munkabaleset esetén a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu a jó munkahely

Részletesebben

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI 20. Egy szabadban megtartott, főzőversennyel egybekötött rendezvényükön az egyik csapat ásványvizes műanyagpalackban tárolta a folyékony mosogatószert, amiből az egyik csapattag véletlenül ivott. A hirtelen

Részletesebben

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf A sugárvédelmi hatósági feladatok átvételével kapcsolatos feladatok és kihívások Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf Országos Atomenergia Hivatal 2015.04.21. Sugárvédelmi hatósági feladatok átvétele 1 Tartalom

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT

VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK ÉS FERTŐZÉSEK KOCKÁZATÁVAL JÁRÓ TEVÉKENYSÉGEK CÉLVIZSGÁLATÁHOZ I. Kockázatértékelés:

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

Jogalkotási előzmények

Jogalkotási előzmények Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény jogalkotási tapasztalatai és a tervezett felülvizsgálat főbb irányai Dr. Bodó Attila Pál főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere dr. Nagy Károly főosztályvezető Munkahigiénés Főosztály OMFI 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének

Részletesebben

Munkavédelmi Szabályzat

Munkavédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Munkavédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Munkavédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Munkavédelmi szabályzat

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI. Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI. Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Magyarországon a versenyszféra

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA Új berendezés érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata (Használatba vétel előtti felülvizsgálat, vagy más elnevezéssel első felülvizsgálat)

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők:

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők: BEMUTATKOZÁS Az ENVIRIDIS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KERESKEDELMI BT. segítséget nyújt a munka- és tűzvédelemről, a kémiai biztonságról, környezetvédelemről és a telepengedélyeztetés rendjéről szóló törvényekben

Részletesebben

ÉRDEKVÉDELEM-ÉRDEKKÉPVISELET. Kockázatértékelés - munkavédelem - az alkalmazottak érdekképviselete, a munkavédelmi képviselő helye szerepe.

ÉRDEKVÉDELEM-ÉRDEKKÉPVISELET. Kockázatértékelés - munkavédelem - az alkalmazottak érdekképviselete, a munkavédelmi képviselő helye szerepe. ÉRDEKVÉDELEM-ÉRDEKKÉPVISELET Kockázatértékelés - munkavédelem - az alkalmazottak érdekképviselete, a munkavédelmi képviselő helye szerepe. NYÍREGYHÁZA 2008 OKTÓBER 14. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ OÉT MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

Merre halad a világ? ügyvezető. Gyula, 2014. szeptember 18-19.

Merre halad a világ? ügyvezető. Gyula, 2014. szeptember 18-19. Merre halad a világ? XVI. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA Farkas Hilda PhD ügyvezető Gyula, 2014. szeptember 18-19. Merre halad a világ? Gyula, 2014. szeptember 18-19. 2 Az EU szabályozó rendszere Hulladék

Részletesebben

ÉK. 92. 380/2007. Melléklet: - rendelet tervezet - felülvizsgált hulladékgazdálkodási terv javaslat

ÉK. 92. 380/2007. Melléklet: - rendelet tervezet - felülvizsgált hulladékgazdálkodási terv javaslat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ÉK. 92. 380/2007. Melléklet: - rendelet tervezet - felülvizsgált hulladékgazdálkodási terv javaslat Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város települési hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Az EU hulladékpolitikája EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Hulladékgazd kgazdálkodási alapelvek szennyező fizet gyártói felelősség ( számonkérhetőség)

Részletesebben

.Munka és közlekedésbiztonsági tevékenysége 2013. február 1.

.Munka és közlekedésbiztonsági tevékenysége 2013. február 1. Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 2100 Gödöllő Tessedik Sámuel u.4..munka és közlekedésbiztonsági tevékenysége 2013. február 1. 1 Mikor biztonságos egy gép, berendezés? Egy

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

A munkavédelem szabályozási rendszere Terjék László MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 1949: XX.Tv.70/D. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLİKNEK JOGUK VAN A LEHETİ LEGMAGASABB SZINTŐ TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGHEZ.

Részletesebben

Munkavédelmi szempontok és azok változásai a katonai építésügyi eljárásokban

Munkavédelmi szempontok és azok változásai a katonai építésügyi eljárásokban HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM KÖZPONTI ELLENŐRZÉSI ÉS HATÓSÁGI HIVATAL Munkavédelmi szempontok és azok változásai a katonai építésügyi eljárásokban Göd, 2007. május 30. Összeállította: Rávai Attila mk. ezredes

Részletesebben

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata dr. Nagy Károly osztályvezető Munkahigiénés Osztály Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység

Részletesebben

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 Az egyéni védőeszközök kiválasztásának gyakorlata A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

Munkavédelem - kockázatértékelés

Munkavédelem - kockázatértékelés Munkavédelem - kockázatértékelés Simon Gábor államtitkár A munkavédelem mint érték és jövőkép A munkavállaló számára biztonságos és egészséges munkavégzés, hosszú távú munkavégző képesség mentális egészség,

Részletesebben

A munkavédelmi szabályok megsértése, és azok jogkövetkezményei

A munkavédelmi szabályok megsértése, és azok jogkövetkezményei A munkavédelmi szabályok megsértése, és azok jogkövetkezményei A munkavédelem időszerű kérdései a bányászatban és a gáziparban Visegrád 2014. november 6-7. Dr. Káldi Zoltán bányakapitány Az előadással

Részletesebben

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

A jogszabályi változások gázipari aktualitásai

A jogszabályi változások gázipari aktualitásai A jogszabályi változások gázipari aktualitásai Szabados Gábor Magyar Bányászati Hivatal A jogi szabályozásról általánosságban A rövid közelmúlt jogszabály termése : 2003. év: 133 törvény; 284 kormányrendelet;

Részletesebben

Robbanásvédelmi dokumentáció készítése a Richter Gedeon NyRt-ben

Robbanásvédelmi dokumentáció készítése a Richter Gedeon NyRt-ben Cseh Róbert (Richter Gedeon NyRt.) Robbanásvédelmi dokumentáció készítése a Richter Gedeon NyRt-ben 1 A robbanásveszélyes iparágak működésének-működtetésének alapdokumentumai - Munkavédelmi-, - Környezetvédelmi-,

Részletesebben

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Változások a honvédelmi ágazatot érintő munkavédelmi szabályok területén. Budapest, 2012. május 8.

Változások a honvédelmi ágazatot érintő munkavédelmi szabályok területén. Budapest, 2012. május 8. Változások a honvédelmi ágazatot érintő munkavédelmi szabályok területén Budapest, 2012. május 8. Törvényi szint: Alaptörvény, biztonsággal kapcsolatos egyéb törvények Korm. r. szint: Miniszteri r. szint:

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. május 27-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. május 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata Intézményeinek munkavédelmi helyzetéről Előkészítette: Gál András osztályvezető Ilyés Péter környezetvédelmi referens Véleményező bizottság: Műszaki Osztály

Részletesebben

A NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI IGAZGATÓSÁGA 2013. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE

A NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI IGAZGATÓSÁGA 2013. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE A NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI IGAZGATÓSÁGA 2013. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE a fővárosi/megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervei tervezett

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

Biztonsági Testület 2012. június 19. TERVEZET! Járművek, VMMSzK, Vasútbiztonság. Dr. Csiba József igazgató MÁV Zrt. VMMSzK. Magyar Államvasutak ZRt.

Biztonsági Testület 2012. június 19. TERVEZET! Járművek, VMMSzK, Vasútbiztonság. Dr. Csiba József igazgató MÁV Zrt. VMMSzK. Magyar Államvasutak ZRt. Biztonsági Testület 2012. június 19. TERVEZET! Járművek, VMMSzK, Vasútbiztonság Dr. Csiba József igazgató MÁV Zrt. VMMSzK Országos Vasúti Szabályzat A vasút üzemeltetőjének gondoskodnia kell a vasúti építményeknek

Részletesebben

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

Részletesebben

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve:

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: CÉGFELMÉRŐ ADATLAP A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: A cég székhelye: Részleg (ha van) megnevezése: A részleg címe: Cégvezető

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 30., kedd Tartalomjegyzék 2015. évi LXXXIX. törvény A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A és B

Részletesebben

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Iktatószám: GKM/4330/ /2007 A földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges képesítésről és ról szóló 12/2004. (II. 13.)

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép.

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

A MU KAVÉDELEMRŐL [1993. ÉVI XCIII TÖRVÉ Y ÉS 5/1993. (XII. 26.) RE DELET egységes szerkezetben]

A MU KAVÉDELEMRŐL [1993. ÉVI XCIII TÖRVÉ Y ÉS 5/1993. (XII. 26.) RE DELET egységes szerkezetben] A MU KAVÉDELEMRŐL [1993. ÉVI XCIII TÖRVÉ Y ÉS 5/1993. (XII. 26.) RE DELET egységes szerkezetben] A munkavédelmi jogszabályok célja, hogy szabályozza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkvégzés

Részletesebben

295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről

295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről 295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány

Részletesebben

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek A súlyos mozgáskorlátozott személyek gépjármű szerzési és átalakítási támogatásának igénylésével, a támogatás megállapításával kapcsolatos rendelkezéseket 2011. július 2-ai hatálybalépése óta a súlyos

Részletesebben

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET Munkavédelem a mindennapokban Komárom-Esztergom megye munkavédelmi helyzetének alakulása 2014. december 1. KEMKH Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve Szervezeti

Részletesebben

A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével. Dr. Bánné Koncz Zsuzsa

A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével. Dr. Bánné Koncz Zsuzsa A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével Dr. Bánné Koncz Zsuzsa A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével Bármilyen tevékenységet is végzünk, mindenki ki van téve valamilyen

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag E l ő t e r j e s z t é s (közigazgatási egyeztetés anyaga) a Bernben 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási

Részletesebben

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület. Laczkó Levente tű. százados Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Előadás tartalma: 1. Településrendezési tervezés jogi szabályozása

Részletesebben

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT : Előterjesztette Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK. Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK. Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Azokon a munkahelyeken,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2

TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2 2. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAÜGGYEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 5 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS

Részletesebben

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1. 2012. április 11.

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1. 2012. április 11. Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1 2012. április 11. Az új termékdíjas törvény Az új koncepció céljai: Egyablakos rendszer kiépítése Átlátható Számonkérhető Nyomon követhető

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben