Hulladékok országhatáron át történő szállításának szabályozása Magyarországon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hulladékok országhatáron át történő szállításának szabályozása Magyarországon"

Átírás

1 Hulladékok országhatáron át történő szállításának szabályozása Magyarországon Környezetvédelmi Szakmai Napok Péczka Barnabás

2 Hulladékok országhatáron át történő szállításának szabályozása Magyarországon Döntően jogi szabályozáson keresztül: /1996. (VII.12.) Korm. rendelet a Bázeli Egyezmény kihirdetéséről évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 3. A Tanács 259/93/EGK rendelete az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről /2004. (IV.29.) Korm.rendelet az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről 5. 98/2001. (VI.15.) Korm.rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről évi CXL. törvény (Ket.) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

3 elfogadásának története A 70-es, 80-as években távol-keleti és afrikai országokba igen nagy mennyiségű hulladék szállítás történt szabályozatlanul és ellenőrizetlenül Kidolgozását az ENSZ még 1985 decemberében magyar és svájci kezdeményezésre vette fel környezetvédelmi programjába döntően a fejlődő országok védelme érdekében A program keretében a környezetvédelmi tárca munkatársainak részvételével alakult munkacsoport alakította ki az Egyezmény szövegét Az egyezmény végső változatát március 22-én 22 állam köztük Magyarország - hitelesítette aláírásával Az Egyezmény hatálybalépéséről szóló 25. cikk szerint az a 20. ratifikáló, elfogadó, hivatalos nyilatkozattal elismerő jóváhagyási vagy csatlakozási okirat letétbe helyezését követő 90. napon lép hatályba Magyarország a jóváhagyásról szóló okiratot május 21-én helyezte letétbe A 20 jóváhagyási okirat letétbe helyezése az ENSZ főtitkáránál február 5-én megtörtént, így az Egyezmény május 5-én hatályba lépett

4 Az Egyezmény veszélyes hulladékok nemzetközi forgalmából származó környezeti veszélyek elleni védelem nemzetközi szinten hatályos szabályainak magyar jogrendbe való beemelésére csak 1996-ban került sor: 101/1996. (VII.12.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, március 22. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

5 Az Egyezmény alapelve: Veszélyes hulladék szállítása abból az államból, ahol az keletkezett bármely más államba csak akkor engedélyezhető, ha az importálónál történő kezelése nem veszélyezteti az emberek egészségét és a környezetet, továbbá összhangban van az Egyezmény előírásaival

6 Két pilléren alapul: I. A veszélyes és egyéb hulladékok országhatáron át történő szállításának szabályozása II. A Részesek kötelezettségeként írja elő ezen hulladékok tekintetében a környezetvédelmi szempontból megfelelő módon (environmentally sound manner ESM) történő hulladékgazdálkodás és ártalmatlanítás folytatását

7 Az Egyezmény preambulumában célkitűzésként fogalmazza meg: A hulladékszegény technológiák innovációjával a keletkező hulladékok mennyiségének és veszélyességének csökkentését Az országhatárokon át szállított hulladékok mennyiségének csökkentését a keletkezés helyéhez legközelebbi kezelő, illetve ártalmatlanító létesítménybe szállítással Az országhatárokon át történő hulladékszállítások ellenőrzési standard-jeinek felállítását

8 Az Egyezmény preambulumának további fontos megállapításai: Bármely állam kizárólagos joga megtiltani a külföldről származó hulladékok behozatalát és belföldi ártalmatlanítását Különösen a fejlődő országokba történő hulladék szállításoknak és ottani ártalmatlanításnak tilalmát óhajként fogalmazza meg, mivel ott a kezelési adottságok korlátozottak Megfogalmazza az önellátás elvét A fokozott ellenőrzés ösztönzően fog hatni az illegális szállítások csökkentésére

9 Az Egyezmény preambulumának további fontos megállapításai: Kölcsönös tájékoztatási kötelezettséget ír elő az egyes hulladékszállításokban érintett államok részére a szállításokról és ellenőrzésekről Az Egyezményben foglalt szabályok megsértése esetén a nemzetközi jog alkalmazandó Nemzetközi érdekként fogalmazza meg az országhatárokat átlépő hulladékszállítások szigorú ellenőrzését és legkisebb mértékűre csökkentését

10 Az Egyezmény 1-2. cikkének fogalommeghatározásai nincsenek teljesen összhangban az EU-s hulladék keretirányelv (2006/12/EC Directive) megállapításaival, pl.: Hulladékok -nak tekintendők azok az anyagok vagy tárgyak, amelyeket ártalmatlanítanak vagy ártalmatlanítani szándékoznak vagy a nemzeti jog előírása szerint ártalmatlanítani kell Ártalmatlanítás alatt értendő bármely, az Egyezmény IV. Mellékletében felsorolt művelet (HKI szerinti ártalmatlanítást és hasznosítást szolgáló műveletek összessége)

11 Az Egyezmény tárgyi hatálya az 1. cikk szerinti veszélyes és egyéb hulladékokra terjed ki

12 Az Egyezmény a veszélyes hulladékok körét kétféleképp definiálja : 1. Az I. sz. melléklet felsorolja azokat az ellenőrizendő hulladék osztályokat, melyek veszélyesnek minősülnek, amennyiben rendelkeznek a III. sz. mellékletben felsorolt veszélyességi jellemzők valamelyikével. (Eltérés az uniós 91/689/EEC Directive szerinti szabályozástól: a III. sz. melléklet nem tartalmazza az irritáló (izgató), ártalmas, terratogén, mutagén veszélyességi jellemzőket) 2. Veszélyesnek tekintendő továbbá minden olyan hulladék, melyet a szállításban érintett bármely állam annak tekint, vagy annak nyilvánított

13 Az Egyezmény az egyéb hulladékokhoz két csoportot rendel a II. számú mellékletben foglaltak szerint: Y 46 - Háztartásokból gyűjtött hulladékok Y 47 - Háztartási hulladékok égetéséből származó maradékanyagok

14 Titkárság Az Egyezményhez csatlakozott államok munkáját Titkárság segíti, amely döntően ügyviteli, tájékoztatási teendőket lát el, valamint gyűjti, feldolgozza, közzéteszi a beérkező információkat (pl. tanácskozásokat hív össze és bonyolít le; ide kell bejelenteni az Illetékes Hatóságot, Tájékoztatási Központot, a nemzeti jogalkotás keretében veszélyesnek tekintett, vagy annak nyilvánított hulladékokat, az országhatárokon túlra szállításkor alkalmazandó követelményeket; ide kell megküldeni a hulladékszállításokat összegző éves jelentéseket, stb.)

15 Részesek Konferenciája A Részesek Konferenciája a Részesek által meghatározott gyakorisággal ülésezik, ahol - többek között - áttekintik és értékelik az Egyezmény tényleges végrehajtását, megfontolják az esetleges módosítások szükségességét, stb.

16 Az Egyezmény 4. cikke szerint a Részeseket számos általános kötelezettség terheli, pl.: Törekedni kell a hulladékok keletkezésének minimalizálása és belföldi ártalmatlanítása útján az országhatáron át történő szállítások minimalizálására, a környezetszennyezés megelőzésére Megtagadandó az export, ha feltételezhető, hogy az exportálandó hulladékot nem fogják környezetvédelmi szempontból biztonságos módon kezelni Hulladékok jogellenes szállítása bűntettnek minősül A Részesek nem engedélyezhetik hulladékok exportját nem Részes Államokba, illetve importját nem Részes Államokból: Kivételesen ilyen államok közötti hulladékszállításra csakis az Egyezménnyel ekvivalens, megfelelő hulladékgazdálkodási struktúrát biztosító, a Titkárságnak bejelentett, bilaterális, multilaterális, vagy regionális egyezmény birtokában kerülhet sor A Részesek nem járulhatnak hozzá a 60. déli szélességi foktól délre eső területekre irányuló hulladék exporthoz Hulladékok szállítása fuvarlevél kíséretében történhet A hulladékszállítás során bekövetkezett balesetekről tájékoztatni kell mindazon Államokat, ahol az az emberi egészséget és a környezetet veszélyeztetheti

17 Hulladékok országhatáron át történő szállítása csak akkor engedélyezhető, ha 1. az exportáló Állam nem rendelkezik olyan műszaki felkészültséggel és szükséges létesítményekkel, kapacitással, illetve az ártalmatlanításhoz szükséges hellyel, hogy az adott hulladékok ártalmatlanítását a környezet védelme szempontjából megfelelően el lehet végezni vagy 2. az importáló Államban a kérdéses hulladékra mint nyersanyagra vagy másodnyersanyagra van szükség, vagy 3. a hulladék országhatárokat átlépő szállítása összhangban van a Részesek által meghatározott egyéb követelményekkel, feltéve, hogy e követelmények nem különböznek az Egyezmény céljaitól

18 Illetékes Hatóság és Tájékoztatási Központ A hatósági feladatok ellátására minden Részes Állam egy, vagy több illetékes hatóságot (Competent Authority) jelölt ki (Magyarországon: Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség). Az Egyezménnyel összefüggő adminisztratív feladatok, információk fogadásának és küldésének ellátására a Részes Államok saját Tájékoztatási Központot (Focal Point) állítottak fel (Magyarországon: KvVM Környezetgazdálkodási Főosztály)

19 Engedélyezés lépései 1. Az exportáló állam, vagy az exportáló, illetve termelő az exportáló állam illetékes hatósága közvetítésével írásban bejelentést tesz az érintett államok illetékes hatóságainak az V. A mellékletben előírt információkat tartalmazó bejelentő lapon az országhatárokat átlépő egyszeri, vagy többszöri rendszeres hulladékszállításról, melyek erről visszaigazolást küldenek. 2. Az importáló állam írásban válaszol az értesítést küldőnek, hogy a szállításhoz feltételekkel vagy azok nélkül járul-e hozzá, a szállítás engedélyezését megtagadja vagy kiegészítő tájékoztatást kér. Az importáló állam válaszának másolatát meg kell küldeni a szállításban érintett részes államok illetékes hatóságainak. 3. Az érintett tranzit állam(ok) az értesítés kézhezvételét követő 60 napon belül írásban válaszol(nak) az értesítést küldőnek, hogy a szállításhoz feltételekkel vagy azok nélkül járul(nak)-e hozzá vagy a szállítás engedélyezését megtagadja(k), illetve további kiegészítő információkat kér(nek). 4. Valamennyi érintett állam írásos engedélyének kiadása után az exportáló Állam írásban válaszol az értesítést küldőnek, hogy a szállításhoz feltételekkel vagy azok nélkül járul-e hozzá vagy a szállítás engedélyezését megtagadja, illetve további kiegészítő információkat kér. 5. Az exportáló állam legfeljebb 12 hónapig érvényes engedélyének kiadására csak akkor kerülhet sor, ha a többi érintett Állam engedélyét már kiadta, valamint az exportáló és a hulladékot ártalmatlanító között, a kezelést részletező szerződés meg lett kötve.

20 Szállítás rendje 1. A hulladékok szállítása nemzetközi fuvarlevéllel történik. 2. Az Egyezmény előírja továbbá az V. B melléklet szerinti kísérő dokumentum (movement document/tracking document) csatolását is a szállítmányhoz, melyet valamennyi a hulladék szállításában és ártalmatlanításban résztvevő aláír. 3. Ezen túl a szállítás a nemzetközi előírásoknak megfelelő csomagolás, címkézés mellett történhet. 4. Az országhatárokon át történő hulladékszállítás további feltétele megfelelő biztosítás vagy pénzügyi garancia megléte, ami fedezi a hulladék szállításának, tárolásának és kezelésének költségeit. 5. Az ártalmatlanítás megtörténtekor az ártalmatlanító tájékoztatja mind az exportálót, mind az exportáló Állam illetékes hatóságát az ártalmatlanítás teljesítéséről. Ennek hiányában az exportáló Állam illetékes hatósága, vagy az exportáló értesíti az importáló Államot.

21 Jogellenes szállítás esetei Jogellenesnek minősül minden olyan szállítás, amely 1. Bejelentés nélkül történik, vagy 2. A szállításban érintett Államok bármelyikének hozzájárulása nélkül történik, vagy 3. Olyan hozzájárulással történik, amely hamisításon, megtévesztő értelmezésen vagy csaláson alapul, vagy 4. A szállított hulladék anyagi tulajdonságai nem felelnek meg a kapcsolódó dokumentumokban foglaltaknak, vagy 5. Az általános alapelvek megsértésével járó kezelést (pl. rendezetlen hulladéklerakást) eredményez. Minden Részesnek nemzeti jogalkotása útján kell gondoskodnia az illegális hulladékszállítások megelőzéséről és megbüntetéséről.

22 Jogellenes szállítás esetén Jogellenes szállítás következményei 1. Amennyiben az exportáló bejelentő vagy termelő magatartásából következik be az illegális szállítás, az exportáló állam gondoskodik róla, hogy az exportáló, vagy a termelő, vagy ezek hiányában maga az exportáló állam a hulladékot visszaszállítsa. Amennyiben ez nem célszerű, az Egyezmény és egyéb vonatkozó előírások betartásával a hulladék egyéb kezelési megoldására is sor kerülhet. 2. Amennyiben a hulladékszállítás az importáló címzett, vagy ártalmatlanítást végző tevékenysége következtében minősül illegálisnak, az importáló állam gondoskodik arról, hogy a hulladékot az importáló címzett, vagy az ártalmatlanító, vagy maga az importáló állam a környezetet nem veszélyeztető módon kezelje. 3. Amennyiben a jogellenes szállítás bekövetkezése kapcsán egyik szereplő sem marasztalható el, az érintett államok együttműködve gondoskodnak a hulladék további, környezetet nem veszélyeztető módon történő kezeléséről. 4. A megfelelő kezelés megtételére az illegális szállításról kapott tájékoztatást követő 30 napon belül, vagy az érintett Államok által közösen meghatározott időtartamon belül kell sort keríteni.

23 Nemzetközi együttműködés Az Egyezmény a hulladékkezelési módszerek fejlesztése és bevezetése érdekében együttműködési kötelezettséget is előír az alábbi tárgykörökben: 1. Tájékoztatás műszaki szabványokról 2. Tájékoztatás a veszélyes hulladékkezelési technológiák emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatásairól 3. Tájékoztatás azon jogi és műszaki eszközök bevezetéséről, melyek hulladékszegény technológiák elterjedését szolgálják 4. A Részesek együttműködnek műszaki kapacitásaik fejlesztésében, különösen, ha egyes Részesek segítséget kérnek 5. A Részesek együttműködnek műszaki irányelvek, gyakorlati előírások, guideline-ok kidolgozásában 6. A Részesek együttműködnek a fejlődő országok megfelelő hulladékkezelési gyakorlatának kialakításában

24 A viták rendezése A Részesek közötti, az Egyezmény vagy annak bármely jegyzőkönyve értelmezésével, alkalmazásával vagy teljesítésével kapcsolatos vita esetén a felek tárgyalások vagy bármely más, maguk választotta békés út alkalmazásával kísérelik meg a vita rendezését Ha az érintett Részesek nem tudják vitájukat rendezni, akkor azt közös megegyezés szerint a Nemzetközi Bíróság elé terjesztik, vagy döntőbíráskodásra bocsátják

25 Az Egyezmény részesévé nemcsak önálló Állam, hanem politikai és/vagy gazdasági integrációs szervezet (így az EU is) is válhat Ha a csatlakozó szervezetnek egy vagy több tagállama is az Egyezmény részese, egymás között döntenek a kötelezettségek és jogok önálló, vagy szervezet általi gyakorlásáról. A kötelezettségek és jogok mindkét fél általi egyidejű gyakorlására ez esetben nincs lehetőség

26 Szuverenitás fennmaradása: Bármely csatlakozott államnak szuverén joga, hogy külföldről származó veszélyes hulladéknak az állam területére történő bevitelét, illetve ottani ártalmatlanítását vagy más kezelését megtiltsa! Magyarországra csak hasznosítás céljára, a környezetvédelmi hatóság engedélyével, a környezet károsodásának kizárásával, a környezet állapotát nem veszélyeztető, nem szennyező módon hozható be hulladék (Hgt. 17. )

27 Bázeli Egyezmény hazai vonatkozások Az Egyezmény adta felhatalmazás alapján jogszabályaink biztosítják, hogy 1.) csak a már engedélyezett és megfelelő hazai hulladékmennyiségekkel le nem kötött szabad kapacitással rendelkező 2.) hasznosító importálhasson veszélyes hulladékot, és csak abban az esetben, ha 3.) a hasznosításból származó hulladékok környezetkímélő hazai ártalmatlaníthatóságának hiányában az exportáló országba történő visszaszállítás biztosított. 4.) Kísérlet, vagy próbaüzem céljára külföldről nem hozható be hulladék

28 Az Európai Uniós csatlakozás következményei Az EU-hoz történt csatlakozásunkkal nem veszítettük el a Bázeli Egyezménnyel kapcsolatos kötelezettségeink és jogaink közvetlen gyakorlását május 1-től közvetlenül alkalmazandóvá vált hazánkban is az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló 259/93/EGK tanácsi rendelet, melynek tárgyi hatálya már kiterjed valamennyi (veszélyes és nem veszélyes) hulladékra

29 A Tanács 259/93/EGK rendelete A Rendelet végrehajtásával kapcsolatos titkársági teendőket az EU-n belül a Bizottság látja el. A Rendelet vázát a Bázeli Egyezmény adja: itt is előzetesen be kell jelenteni a hulladékszállítmányokat az érintett illetékes hatóságoknak, lehetővé téve számukra, hogy kellően tájékozódjanak a hulladék típusáról, a szállítás és kezelés módjáról. A bejelentést adott tartalmi követelmények szerint összeállított bejelentőlapon kell megtenni. A bejelentést az EU-n belüli szállítások esetén az importáló, címzett (rendeltetési) ország illetékes hatóságának kell megküldeni, a bejelentés másolatát pedig meg kell küldeni a küldő és tranzit országok illetékes hatóságainak és a címzettnek. Az EU-n kívüli országokba irányuló, vagy azokból és azokon át történő szállításokra a Bázeli Egyezmény előírásait, az EU-n belüli szállításoktól eltérő határidőket és a Rendelet által megállapított egyéb speciális engedélyezési szabályokat kell betartani A Rendelet is megfogalmazza a földrajzi közelség, önellátás, hasznosítás elvének elsődlegességét. Bevezeti a zöld (green), sárga (amber), és vörös (red) listás, valamint be nem sorolható hulladék típusokat. A zöldlistás hulladékokat a II., a sárgalistásokat a III., a vöröslistásokat a IV. sz. melléklet sorolja fel. E listás besorolás nem a veszélyes, vagy nem veszélyes anyagi minőséget jelöli!

30 A Tanács 259/93/EGK rendelete A Rendelet II. számú mellékletében felsorolt (OECD határozaton alapuló) zöldlistás, közvetlen hasznosításra szánt hulladékokat mentesíti a Rendelet engedélyezési eljárása alól. E szállítmányok engedély nélkül, a 11. cikkben magadott alapinformációkat tartalmazó adatlap kíséretében szállíthatók.

31 A Tanács 259/93/EGK rendelete A 11. cikk szerinti információk: A birtokos neve A hulladék szokásos kereskedelmi megnevezése A hulladék mennyisége A címzett neve és címe A hasznosítási műveletek felsorolása a hulladék keretirányelvben megadottak szerint A szállítmány indításának várható időpontja

32

33 A Tanács 259/93/EGK rendelete Határidők: Engedélyezés A bejelentőlap fogadását követő 3 napon belül a rendeltetési ország átvételi elismervényének megküldésére kerül sor a bejelentőnek, illetve másolatban az érintett illetékes hatóságoknak és a címzettnek. A küldő és tranzit országok illetékes hatóságai az elismervény elküldésétől számított 20 (hasznosítás esetén 30) napon belül emelhetnek kifogást. 30 nap áll rendelkezésre, hogy a rendeltetési ország illetékes hatósága döntsön a hulladékszállítás feltételekhez kötött, vagy feltételek nélküli engedélyezéséről, vagy elutasításáról. A fogadó, rendeltetési ország illetékes hatósága utolsóként adja ki engedélyét, amikor a többi érintett ország engedélyének kiadására már sor került. Engedély megadására csak pénzügyi garancia, illetve ezzel egyenértékű biztosítás, valamint a bejelentő és címzett között megkötött, a felelősségi viszonyokat is tartalmazó szerződés megléte esetén kerülhet sor.

34 A Tanács 259/93/EGK rendelete Engedélyezés Az engedélyezési eljárás alá tartózó sárga-, vöröslistás és be nem sorolható hulladékok esetén eltérő eljárási rendet állapít meg a Rendelet hasznosítási célú szállítások esetére: Vöröslistás és be nem sorolható hulladékok esetén az engedélyezés csak írásban történhet Sárgalistás hulladékok esetén a határidőben ki nem adott engedélyt hallgatólagos, megadott engedélynek kell tekinteni Ártalmatlanítási célú hulladékszállítások engedélyezése csak írásban történhet

35 A Tanács 259/93/EGK rendelete Szállítás A rendeltetési ország illetékes hatósága engedélyének kiadását követően a bejelentő a szállítás indításának időpontját bejegyzi a kísérő dokumentumba és az indítás előtt 3 nappal elküldi annak másolatait az érintett illetékes hatóságoknak. Ezzel az ellenőrzés lehetősége biztosítottá válik. Minden szállítmányt kísérnie kell a lebélyegzett és a szállításban közreműködők aláírásait tartalmazó kísérő dokumentumnak, illetve másolatának. A hulladék átvételét követő 3 napon belül a címzett megküldi a kitöltött kísérő dokumentum példányait a bejelentőnek és az érintett illetékes hatóságoknak. Legkésőbb 180 nappal a hulladék átvétele után a címzettnek meg kell küldenie az engedélyezett kezelésről szóló igazolást a bejelentőnek és az érintett illetékes hatóságoknak.

36 120/2004. (IV.29.) Korm. rendelet Az uniós Rendelet végrehajtási jogszabálya Kijelöli az eljáró hatóságot (Főfelügyelőség) Az engedélyezéssel kapcsolatos speciális szabályokat határoz meg Megállapítja az ellenőrzések rendjét, az ebben közreműködő társhatóságokat (rendőrség, vámhatóság, közlekedési hatóság, katasztrófavédelem) Megállapítja az Európai Közösségbe, vagy onnan kifelé történő hulladékszállítások be- és kiléptető vámhivatalait

37 Hulladékok országhatáron át történő kivitele, behozatala, átszállítása Engedélyező hatóság: Főfelügyelőség Jellemzők: Speciális, szigorú eljárási szabályok Több érintett ország egyidejű együttműködése Engedélyhez kapcsolódó adatszolgáltatások, bejelentések fogadása Ellenőrzés a felügyelőségek közreműködésével, és a társ- (közlekedési, vám-, katasztrófavédelmi, rendőr-) hatóságok bejelentései útján történik, önálló ellenőrzés a Főfelügyelőség részéről nincs

38 Internetes információk Bázeli Egyezmény, illetékes hatóságok, tájékoztatási központok, stb.: Európai Uniós szállításokkal kapcsolatos tudnivalók, jogszabályok, kompetens hatóságok, stb.: A bejelentőlapok kitöltéséhez, valamint a zöld, sárga, vörös listákba történő besorolásokhoz nyújt segítséget:

39 Ügyiratszám kimutatás Hulladékok országhatáron át történő kivitele behozatala, átszállítása: Ügytípus Behozatal Átszállítás Kivitel Mindösszesen

40 Köszönöm a figyelmet!

Tájékoztatás egyéb illegális hulladékszállításokról. Várszegi Róbert tanácsos

Tájékoztatás egyéb illegális hulladékszállításokról. Várszegi Róbert tanácsos Tájékoztatás egyéb illegális hulladékszállításokról Várszegi Róbert tanácsos Hulladékgazdálkodás irányítása Magyarországon Jogszabályok Hulladékgazdálkodás irányítása Magyarországon 1. 259/93/EGK - az

Részletesebben

Az EP és a Tanács 1013/2006/EK rendelete a hulladékszállításról. Kelemen József KvVM Környezetgazdasági F osztály

Az EP és a Tanács 1013/2006/EK rendelete a hulladékszállításról. Kelemen József KvVM Környezetgazdasági F osztály Az EP és a Tanács 1013/2006/EK rendelete a hulladékszállításról József KvVM Környezetgazdasági F osztály Alkalmazandó jogszabályok 1013/2006/EK Új Bizottsági rendelet a 801/2007/EK, legújabb változat.

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

A hulladékkezelés engedélyezése

A hulladékkezelés engedélyezése A hulladékkezelés engedélyezése A települési hulladékkezelési engedély kérelem A hulladékkezelési engedélyezési eljárás A hulladékkezelési engedély, az engedély érvényességi idejének meghosszabbítása,

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.4.24. C(2015) 2619 final ANNEXES 1 to 3 MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a kábítószer-prekurzorokról

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.2.22. COM(2013) 93 final 2013/0055 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1013/2006/EK RENDELETE. (2006. június 14.) a hulladékszállításról

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1013/2006/EK RENDELETE. (2006. június 14.) a hulladékszállításról 2006.7.12. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 190/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1013/2006/EK RENDELETE (2006. június 14.) a hulladékszállításról AZ EURÓPAI

Részletesebben

(HL L 190., 2006.7.12., 1. o.)

(HL L 190., 2006.7.12., 1. o.) 2006R1013 HU 08.03.2012 007.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1013/2006/EK RENDELETE

Részletesebben

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 2 számú melléklet a 98/2001 (VI 15) Korm rendelethez Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 1 Általános előírások 11 Az ország területén történő hulladékmozgások követésére a veszélyeshulladék-forgalomban

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 1013/2006/EK rendelete

Az Európai Parlament és a Tanács 1013/2006/EK rendelete OptiJUS Opten Kft. Az 1 Európai Parlament és a Tanács 1013/2006/EK rendelete Az Európai Parlament és a Tanács 1013/2006/EK rendelete 2006.7.15. óta hatályos szöveg (2006. június 14.) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály -környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos hatáskörök gyakorlása -hatósági ellenőrzést tart

Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály -környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos hatáskörök gyakorlása -hatósági ellenőrzést tart Környezetügyért Felelős Államtitkárság Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek Nemzeti Park Igazgatóságok 1 Vidékfejlesztési

Részletesebben

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS HULLADÉKTERMELŐK RÉSZÉRE. a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1-2. szerint

NYILVÁNTARTÁS HULLADÉKTERMELŐK RÉSZÉRE. a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1-2. szerint NYILVÁNTARTÁS HULLADÉKTERMELŐK RÉSZÉRE a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1-2. szerint A hulladék termelő nyilvántartásának előírt adattartalma nem veszélyes és veszélyes hulladék esetében

Részletesebben

Á L L Á S F O G L A L Á S T

Á L L Á S F O G L A L Á S T A Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete, mint a hazai hulladékbegyűjtő, -kezelő és -hasznosító vállalatok érdekképviseleti szervezete a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján

Részletesebben

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Az EU hulladékpolitikája EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Hulladékgazd kgazdálkodási alapelvek szennyező fizet gyártói felelősség ( számonkérhetőség)

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

A veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékok kezelése Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség A veszélyes hulladékok kezelése Pataki Ferenc osztályvezető Besorolás (2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról) 63. (1) A hulladék

Részletesebben

Műanyag hulladékok hasznosítása

Műanyag hulladékok hasznosítása Műanyag hulladékok hasznosítása Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) Magyar Állam kizárólagos tulajdonában lévő nonprofit Kft. (Vidékfejlesztési Minisztériumban) 2011-ben indult

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között;

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között; BGBl. III - Ausgegeben am 18. April 2008 - Nr. 42 1 von 5 MEGÁLLAPODÁS az Osztrák Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Dolga Vason Rendészeti Együttműködési

Részletesebben

1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz

1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz 1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz Haditechnikai termékek Eljárás típusa Igazoláskód Igazolási kód leírása Alkalmazási kör Az MKEH által kibocsátott importengedély a 160/2011. (VIII. 18.) 3173

Részletesebben

Hulladék, engedélyezés, szankció az uniós jogban

Hulladék, engedélyezés, szankció az uniós jogban Hulladék, engedélyezés, szankció az uniós jogban 2010. szeptember 9. Budapest dr. Bérczi Anna - Jövı nemzedékek országgyőlési biztosának irodája Tartalom 1. Az uniós hulladékjog 2. A hulladék fogalmának

Részletesebben

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag 2015. Március 25. Vámeljárások Szabad forgalomba bocsátás Árutovábbítás Vámraktározás Aktív feldolgozás Vámfelügyelet melletti

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Dr. Petrus József Csaba vezető-tanácsos Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős Államtitkárság

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉSEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII.15. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pécsely

Részletesebben

Az elektronikai hulladékok hasznosítása, változások az elektromos és elektronikai hulladékok szabályozásában

Az elektronikai hulladékok hasznosítása, változások az elektromos és elektronikai hulladékok szabályozásában Az elektronikai hulladékok hasznosítása, változások az elektromos és elektronikai hulladékok szabályozásában Palotai Zoltán osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉKKÁ VÁLT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét,

Részletesebben

tapasztalatai, általános tapasztalatok az E-PRTR vezető tanácsos Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (OKTVF)

tapasztalatai, általános tapasztalatok az E-PRTR vezető tanácsos Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (OKTVF) A hulladékos adatszolgáltatás tapasztalatai, általános tapasztalatok az E-PRTR adatszolgáltatással kapcsolatban Gampel Edina vezető tanácsos Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.( ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról (t e r v e z e t) Simontornya

Részletesebben

194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet

194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet az Európai Szennyezőanyag kibocsátási és szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK

Részletesebben

A hulladék termelő nyilvántartásának előírt adattartalma nem veszélyes és veszélyes hulladék esetében

A hulladék termelő nyilvántartásának előírt adattartalma nem veszélyes és veszélyes hulladék esetében NYILVÁNTARTÁS HULLADÉKTERMELŐK RÉSZÉRE a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1-2. szerint A hulladék termelő nyilvántartásának előírt adattartalma nem veszélyes és veszélyes hulladék esetében

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. VESZÉLYES HULLADÉKOK

I. VESZÉLYES HULLADÉKOK I. VESZÉLYES HULLADÉKOK I.1. Mit tekintünk veszélyes hulladéknak? - folyékony anyagok és készítmények, amelyek nagyon alacsony lobbanásponttal rendelkeznek (beleértve a fokozottan tűzveszélyes anyagokat

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Részvétel az IMPEL munkájában IMPEL-TFS

Részvétel az IMPEL munkájában IMPEL-TFS Részvétel az IMPEL munkájában Péczka Barnabás főosztályvezető-helyettes Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Nemzetközi Hulladékszállítási Osztály Témakörök Országhatárt

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság BIOHULLADÉKOK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét, hogy az alábbi

Részletesebben

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának 12/2005. (VIII. 10.) rendelete a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv 2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv http://humanitarius.nemzetkozijog.hu Kiegészítő Jegyzőkönyv az 1949. augusztus 12-én aláírt Genfi Egyezményekhez egy további megkülönböztető jelvény elfogadásáról

Részletesebben

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság VESZÉLYES ÉS NEM VESZÉLYES HULLADÉK SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT C6-0223/2005. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0139(COD); 07/07/2005

EURÓPAI PARLAMENT C6-0223/2005. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0139(COD); 07/07/2005 EURÓPAI PARLAMENT 2004 Ülésdokumentum 2009 C6-0223/2005 2003/0139(COD); HU 07/07/2005 Közös álláspont az európai parlament és a tanács /2005/ek rendelete a hulladékszállításról elfogadására tekintettel

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A trófeaszállítás feltételei. Dr. Gombos Zoltán Főosztályvezető, Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály április 5.

A trófeaszállítás feltételei. Dr. Gombos Zoltán Főosztályvezető, Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály április 5. A trófeaszállítás feltételei Dr. Gombos Zoltán Főosztályvezető, Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály 2016. április 5. Feltételrendszer Természetvédelmi Állategészségügyi Vadgazdálkodási előírások Vám-

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése.

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról. (Módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

2011.3.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/25

2011.3.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/25 2011.3.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/25 A BIZOTTSÁG 284/2011/EU RENDELETE (2011. március 22.) a Kínai Népköztársaságból és Hongkong Különleges Közigazgatási Területről származó vagy ott feladott

Részletesebben

Egészségügyi Minisztérium

Egészségügyi Minisztérium Szívességi fordítás Egészségügyi Minisztérium ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI, ÉLELMEZÉSI ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁGI FŐOSZTÁLY ÉLELMISZERBIZTONSÁGI ÉS ÉLELMEZÉSI OSZTÁLY III. sz. Hivatal Állati Eredetű Élelmiszerek Higiéniája

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési állati hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról (a módosítással egységes

Részletesebben

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.)

Részletesebben

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről. A rendelet hatálya

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről. A rendelet hatálya 164/2003 (X 18) Korm rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000 évi XLIII törvény (a továbbiakban: Hgt) 59 -ának

Részletesebben

Az acél- és az alumíniumhulladék hulladékstátuszának megszűnése

Az acél- és az alumíniumhulladék hulladékstátuszának megszűnése Az acél- és az alumíniumhulladék hulladékstátuszának megszűnése Tájékoztató workshop Sárosi Eszter, Héjja Eszter Budapest, 2011. szeptember 27. Tartalom 1. A koncepció 2. Kritériumok 3. Alkalmazási kérdések

Részletesebben

ÉPÍTÉSI - BONTÁSI HULLADÉK

ÉPÍTÉSI - BONTÁSI HULLADÉK ÉPÍTÉSI - BONTÁSI HULLADÉK ELŐZMÉNY Az Európai Unió új hulladék-keretirányelvét 2008. november 19-én fogadták el és december 12-én hirdették ki. A 2008/98/EK irányelv előírásait a tagállamoknak legkésőbb

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) 1. Cikk. 2. Cikk. 3. Cikk

Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) 1. Cikk. 2. Cikk. 3. Cikk 1979. évi 19. törvényerejű rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről (A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa csatlakozási okiratának letétbe helyezése

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 30., kedd Tartalomjegyzék 2015. évi LXXXIX. törvény A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A és B

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV AZ 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN ALÁÍRT GENFI EGYEZMÉNYEKHEZ EGY TOVÁBBI MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELVÉNY ELFOGADÁSÁRÓL (III.

KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV AZ 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN ALÁÍRT GENFI EGYEZMÉNYEKHEZ EGY TOVÁBBI MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELVÉNY ELFOGADÁSÁRÓL (III. KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV AZ 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN ALÁÍRT GENFI EGYEZMÉNYEKHEZ EGY TOVÁBBI MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELVÉNY ELFOGADÁSÁRÓL (III. JEGYZŐKÖNYV) Preambulum A Magas Szerződő Felek, megerősítve az 1949.

Részletesebben

Kereskedelmi Csomagolás Termékdíj Mentesség. Ú díjtétel

Kereskedelmi Csomagolás Termékdíj Mentesség. Ú díjtétel Kereskedelmi Csomagolás Termékdíj Mentesség Ú díjtétel Okos ember betétben tartja a pénzét! Általában a termékdíj szabályozásról A környezetvédelmi termékdíj-fizetési kötelezettséget a környezetvédelmi

Részletesebben

L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja BIZOTTSÁG

L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja BIZOTTSÁG L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.3. BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2004. december 1.) a kutyák, macskák és görények harmadik országokból az Európai Unióba irányuló nem kereskedelmi célú

Részletesebben

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA Nagyrada Község Önkormányzatának 8/2007. (XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról (Egységes szerkezetben a 9/204. (XI.28) /203.(IX.3) 8/203.(V.3.) /2009.(XII.7.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

1. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉK ÁRTALMATLANÍTÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét, hogy az

Részletesebben

L 115/40 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.4.28.

L 115/40 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.4.28. L 115/40 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.4.28. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2006. április 21.) a fotózselatin behozatalát illetően a 2004/407/EK bizottsági rendelet módosításáról (az értesítés a C(2006)

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

2007. augusztus 23. Kihirdetve. Józan Judit jegyző 23/2012.(VI.21.)

2007. augusztus 23. Kihirdetve. Józan Judit jegyző 23/2012.(VI.21.) Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2007. (VIII. 23.) rendelete a települési folyékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 2007. augusztus 23. Kihirdetve

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVEZET MINISZTER Szám: 2690-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos

Részletesebben

Hatályos október 16-tól

Hatályos október 16-tól Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtott háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Hatályos 2013.

Részletesebben

Hulladékmenedzsment a fémiparban Chrenkóné Sárközi Erika Hulladékgazdálkodási szakértő, iroda vezető ENCOTECH Kft. A hulladékgazdálkodásban érintettek köre: mindenki A vállalati hulladékmenedzsment feladata:

Részletesebben

ULT Magyarország Zrt.

ULT Magyarország Zrt. ULT Magyarország Zrt. Tisztelt Dohánytermelő! Magyarországon jelenleg közel 300 környezetvédelemhez kapcsolódó jogszabály van érvényben Ezek közül az Alkotmány után a törvények (és azok végrehajtási utasításai)

Részletesebben

Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére

Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére csomagolás kereskedelmi italcsomagolás H díjtétele, műanyag bevásárló-reklám táska H díjtétele (80 %-os mértékig) A

Részletesebben

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 1. oldal 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

A 2008. évtől a tárgyévet megelőző év mennyiségének megfelelő hulladékmennyiséget kell a tárgyévben begyűjteni és hasznosítani.

A 2008. évtől a tárgyévet megelőző év mennyiségének megfelelő hulladékmennyiséget kell a tárgyévben begyűjteni és hasznosítani. Formanyomtatvány termékdíj alóli mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére elektromos és elektronikai berendezés, hűtőközeg, gumiabroncs, akkumulátor esetén A csomagolás termékdíjára, valamint a bevásárló-reklámtáska

Részletesebben

Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 7623 Pécs, Papnövelde u. 13.

Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 7623 Pécs, Papnövelde u. 13. Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 7623 Pécs, Papnövelde u. 13. Tomity Zoltán Ellenőrzési és Felügyeleti Osztály osztályvezető Web: http://www.ddktvf.hu e-mail: deldunantuli@zoldhatosag.hu

Részletesebben

Jogszabály-alkotási tervek - a melléktermékkel és a hulladékstátusz megszűnésével kapcsolatosan

Jogszabály-alkotási tervek - a melléktermékkel és a hulladékstátusz megszűnésével kapcsolatosan Jogszabály-alkotási tervek - a melléktermékkel és a hulladékstátusz megszűnésével kapcsolatosan László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős

Részletesebben

A vám és a vámjog A vám fogalma, funkciói Vámok rendszerezése A vám és kapcsolódó jogszabályok Fogalmak

A vám és a vámjog A vám fogalma, funkciói Vámok rendszerezése A vám és kapcsolódó jogszabályok Fogalmak A vám és a vámjog A vám fogalma, funkciói Vámok rendszerezése A vám és kapcsolódó jogszabályok Fogalmak Oktatási anyag 2015.05.25. Összeállította: Szórádi András vámszakértő A vám és a vámjog A vámszedés

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.1.19. COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a HP 14 veszélyességi tulajdonság

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az IPPC irányelv, Integrált szennyezés-megelőzés és csökkentés. 113.lecke

Részletesebben

Előterjesztés. Képviselő-testület 2011. december 20-i nyilvános ülésére

Előterjesztés. Képviselő-testület 2011. december 20-i nyilvános ülésére Előterjesztés Képviselő-testület 2011. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: A települési szilárd és folyékony hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról és közszolgáltatás díjáról. Előterjesztő:

Részletesebben

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2 Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 1. A keverék és a társaság azonosítása 1.1. A keverék azonosítása: égetett alumíniumoxid kerámiák 1.2. A keverék felhasználása: szigetelőcső, gyújtógyertya szigetelő,

Részletesebben

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(III...) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma

1. A közszolgáltatás tartalma Dörgicse Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Dörgicse

Részletesebben

Helyi közösségek bekapcsolódása a területi és helyi hulladékgazdálkodási tervezésbe

Helyi közösségek bekapcsolódása a területi és helyi hulladékgazdálkodási tervezésbe Helyi közösségek bekapcsolódása a területi és helyi hulladékgazdálkodási tervezésbe Országos Nulla Hulladék Találkozó 2013.03.01. dr. Szilágyi Szilvia EMLA Egyesület szilvia@emla.hu A programot a Nemzeti

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott

Részletesebben

ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK. Az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményei

ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK. Az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményei ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK Az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményei Ügyintézési határidő: engedélyezési eljárási típusoktól függően változó, de nem számítanak bele a közigazgatási hatósági eljárás

Részletesebben

2001/9. Nemzetközi Szerződés a környezetvédelmi minisztertől

2001/9. Nemzetközi Szerződés a környezetvédelmi minisztertől 2001/9. Nemzetközi Szerződés a környezetvédelmi minisztertől egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a környezet védelme terén való együttműködésről A Magyar Köztársaság Kormánya

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT A FELIKON Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. sz. alatti telephelyén működő minden bérlő köteles tevékenységét az érvényben lévő környezetvédelmi törvényekben és rendeletekben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. március 28-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. március 28-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-i rendes ülésére Tárgy: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

Törvényi szabályozás célja

Törvényi szabályozás célja 4.2.. Táblázat / 1. 1. 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 2. 1995. évi LVII. törvény vízgazdálkodásról. 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 4. 200. évi

Részletesebben

AZ OLVASÓHOZ. Ez a kiadvány tájékoztató jellegű és nem alapozza meg az Európai Unió intézményeinek felelősségét.

AZ OLVASÓHOZ. Ez a kiadvány tájékoztató jellegű és nem alapozza meg az Európai Unió intézményeinek felelősségét. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. november 19. (OR. en) 13708/14 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK PROAPP 19 JAI 717 CATS 139 SCHENGEN 31 Tárgy: A TANÁCS egységes szerkezetbe foglalt HATÁROZATA

Részletesebben