Víz Keretirányelv és Árvíz Irányelv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Víz Keretirányelv és Árvíz Irányelv"

Átírás

1 ZÖLD OT, TOKAJ, 2015 VIZEINK SZEKCIÓ, Reflex, Nabe, WWF VGT, ÁKK, CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE Víz Keretirányelv és Árvíz Irányelv A Víz Keretirányelv előírja, hogy a jó ökológiai és kémiai állapot elérése érdekében valamennyi vízgyűjtő kerületre vízgyűjtő-gazdálkodási tervet kell kidolgozni. A VGT intézkedések hozzájárulhatnak az árvizek hatásainak enyhítéséhez. A VKI ökológiai alapokra kívánja helyezni a vízügyi tervezést, a vízgazdálkodást. Célja a vizek mennyiségi és minőségi védelme, és ezzel egyidejűleg a víztől függő ökoszisztémák állapotának megőrzése, ill. javítása, azaz a vizekkel való fenntartható gazdálkodás kereteinek megteremtése. Az ökológiai szempontok megjelenése, integrációja legalábbis az irányelv szintjén - magától értetődő. Az árvízkockázat csökkentése nem tartozik az VKI fő célkitűzései közé, és nem veszi figyelembe az árvízkockázatoknak az éghajlatváltozás eredményeként előálló jövőbeli változásait sem. E problémák kezelésére született meg a 2007/60/EK az árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről szóló Európai parlamenti és tanácsi irányelv (Árvíz Irányelv). Az Árvíz Irányelv végrehajtása során árvízi kockázatkezelési tervek készülnek.

2 A vízgyűjtőgazdálkodási tervek EU szintű értékelése Pozitívumok Sok energia lett befektetve a VGT-k elkészítésébe A vízgazdálkodásra vonatkozó közös stratégiai útmutatások és a VKI által használt szempontok magas szintű alkalmazása Az ökológiai szemlélet integrálása a vízgazdálkodásba A nemzetközi vízügyi együttműködések erősítése A nyilvánosság és az érintettek bevonásának erősítése Jelentős fejlődés a vízre vonatkozó tudás-bázis vonatkozásában Negatívumok 4 tagország nem fogadta el még a VGt-t Sok terv nem eléggé ambíciózus (kiterjedten alkalmazza a hosszabbítási-derogációkat) Sok esetben a konkrét intézkedési programok hiánya, és alacsony szintű hatékonysága Nehéz összehasonlíthatóság sok szakterületen (pl. kémiai állapot) Hagyományos, és nem VKI specifikus szemlélet ( businessas-usual ) A környezetvédelmi és a fenntarható vízgazdálkodási szemlélet gyenge megértése, alkalmazása A víz-árpolitika elvének nem megfelelő alkalmazása 3. VKI és az ÁI összhangja Az összhang megvalósításának elvárható módja, hogy az árvízveszély-és árvízkockázati térképek kidolgozásakor feltárt információk összhangban legyenek a VKI szerint készült vízgyűjtő-gazdálkodási tervekkel, ill. azok 6 évenkénti kötelező felülvizsgálatával. Az árvízveszély-és árvízkockázati térképezés és azok felülvizsgálatának eredményei be kell, hogy épüljenek a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekbe. Erre lehetőség is nyílik, hiszen jelenleg párhuzamosan zajlik a veszély és kockázati térképek készítése, valamint az árvízkockázat kezelés tervezése és megkezdődik a második vízgyűjtő-gazdálkodási terv készítése is. A VGT és az árvízi kockázat-kezelési stratégia és tervek összehangolása: lehetőleg ne legyenek olyan intézkedések, amelyek ellentmondanak a VKI-nak és az ökológiai szempontoknak, a két irányelvben rejlő szinergiákat minél jobban ki kell tudnunk használni, számos cél és intézkedés közös, vagy az lehet.

3 VGT-intézkedés Művel ési mód és művel ési ág váltás Vízvissz a-tartás belvízérzéken y területe n művelés i mód/ág váltás Csapadékgazdálkodá s, beszivár -gás növelése Ártere k helyreállítás a Vízvédelmi puffersáv Mederrehabilitáció Nagy folyók szabályozott - Kotrás ságán ak csökk entése Duzzasztók, zsilipek, völgyzárógá -tas tározók átalakítása, hallépcsők (átjárhatóság) Kommunális hulladéklerakók rekultivációja Belterületi csapadékvíz gazdál -kodás Illegális szennyvízbevezetések megszü n-tetése Szűrőmezők Vízhasználato k módosítása Vízkormány -zás, átveze-tés, gravitáci-ós kapcsolatok ökoló-giai és vízminőségi céllal Mélyfekvés ű területek, mellékágak és hullámtéri holtágak, állóvizek élőhelyeine k vízpótlása ÁKK-intézkedés Tájgazdálkodás, természetközeli földművelés Árvízérzékeny használatok áttelepítése Erdősítés, gyepesítés Vizes élőhelyek Területhasználati zónák bevezetése Mezőgazda-sági támoga-tási rendszer módosítása Védvonal elbontása Árvízcsökkentő vízrendezés (pl. meanderezés visszaállítása) Hullámtérnövelés Művelési mód és művelési ág váltás VGT-intézkedés Vízvisszatartás belvízérzékeny területen művelési mód/ág váltás Csapadékgazdálkodás, beszivárgás növelése Árterek Vízvédelmi puffersáv Mederrehabilitáció Nagy folyók szabályozottságának csökkentése Kotrás Duzzasztók, zsilipek, völgyzárógátas tározók átalakítása, hallépcsők (átjárhatóság) Kommunális hulladéklerakók rekultivációja Belterületi csapadékvíz gazdálkodás Illegális szennyvízbevezetések megszüntetése Szűrőmezők Vízhasználatok módosítása Vízkormányzás, átvezetés, gravitációs kapcsolatok ökológiai és vízminőségi céllal Mélyfekvésű területek, mellékágak és hullámtéri holtágak, állóvizek élőhelyeinek vízpótlása Kotrás, medermélyítés, érdesség csökkentése, övzátonyok elbontása, stb. ellentmondó Duzzasztógátak építése, mederbeli, hullámtéri tározás ellent-mondó Területhasználat szabályozás, kárnövelő magatartás büntetése Elkerülő csatornák létesítése Árvízi tározók építése, tájgazdálkodás Belvíz-, csapadék- és szennyvíztározás, és - visszatartás Tavak, holtágak víztározóként való hasznosítása

4 Vízgyűjtő-gazdálkodás és árvízi kockázatkezelés összhangja Az árvízi védekezés módozatai erősen befolyásolják az ökoszisztémákat. Az árvíz elleni védekezés és az ökológiai érdekek összehangolhatóak, kialakíthatók kölcsönös előnyök alapján működtethető mechanizmusok Az árvízi védekezés eszköze lehet a vizek visszatartásának, mindezzel pedig a víztől függő ökoszisztémák állapota javításának. A vízgyűjtőterület és a hullámtér területhasználata jelentősen befolyásolja az árvízi helyzetet Az árvízi védekezés során meg kell ragadni minden eszközt a vízkészletek növelésére. Az árvizek tényleges ökológiai/természetvédelmi kockázata a vegyi anyagokkal és özönfajok szaporítóanyagaival szennyezett vizek területre jutásában rejlik.

5 az árvíz kockázat kezelés nem csupán vízügyi kérdés Hatékony kockázatkezelés az ágazati politikák harmonizációjával az ágazatok közötti párbeszéden alapuló együttműködéssel és a nem utolsó sorban az érintett lakosok bevonásával érhető el. Kulcskérdés a tájhasználat, amely alapvetően megszabja az árvízérzékenységet. A folyók mentén az árvízkockázat csökkentésének tervezése során mindig szem előtt kell tartani a élőhelyek állapotát javító beavatkozásokat, ki kell használni az ebben rejlő kapacitásokat. Az árvízkockázat nem az egyetlen kockázat. Hosszú aszályos időszakok, sérülékenység a klímaváltozással szemben egyaránt jelentős probléma. Tájhasználatváltás Egykori árterek visszacsatolása Új vizesélőhelyek A folyók meanderezésének javítása Árvízkockázat csökkentéséhez is hozzájáruló beavatkozások a VGT szellemében Csapadékvíz, szürkevíz használat Vízgyűjtőszemlélet Több teret a folyónak Invízívok visszaszorítása Mellékágak Holtágak, vízvisszatartás

6 Civil szervezetek és érintettek szerepe és feladatai Mikor és mit kell értékelni: A Az értékelés és javaslattétel eszközei: A A prezentációhoz felhasznált szakanyagok A VÍZ KERETIRÁNYELV ÉS AZ ÁRVÍZ IRÁNYELVÖSSZHANGJÁNAK LEHETŐSÉGEI, AZ ÖKOLÓGIAI SZEMPONTOK ÉS A TERMÉSZETI ÉRTÉKEK FIGYELEMBEVÉTELE AZ ÁRVÍZ KOCKÁZAT KEZELÉS TERVEZÉSE SORÁN Scheer Márta Mit tehetnek a civil szervezetek az Árvíz Irányelv bevezetése során? - segédlet civil szervezeteknek a hatékony szerepvállaláshoz - Rákosi Judit és Scheer Márta WFD-FD linkage, Key elements for consideration, by WWF DCP Ereifej Laurice VGT értékelés az EU részéről Jelinek Gabriella

7 THE PROJECT IS SITUATED IN AN UNDER-DEVELOPED REGION FLOODPLAIN OF RIVER TISZA Gazdasági válság Jelentős lehetőségekkel bíró Élőhelyek az ártéren Magas munkanélküliségi ráta, helyi munka hiánya Hagyományos földhasználat eltűnése Gyakori időjárási szélsőségek: Árvizek, aszályok Növekvő energiaárak Invazív növényfajok gyors terjedése PRESENT FLOODPLAIN PROCESSES HAVE SERIOUS EFFECTS ON ECONOMY AND NATURE Invazív növényfajok terjedése Ökológiai és gazdasági szempontból is hátrányos Hagyományos és természerbarát földhasználat hiánya Hullámtéri szántók és legelők, invazív ültetvények erdők helyett Nagy pénzügyi kiadások (költséges fenntartás) Árhullámok viztöbbletére egyre kevesebb terület, költséges árvízvédelem

A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció

A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció KÖTIKÖVIZIG 5002 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (56) 501-900 E-mail.: titkarsag@kotikovizig.hu A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció Martfű, 2010. november 24-26. Háfra Mátyás osztályvezető

Részletesebben

Víz- stratégia-, gazdálkodás-, szolgáltatás-,

Víz- stratégia-, gazdálkodás-, szolgáltatás-, Beszédes József: Sem házad udvarából, sem községedből, úgy vármegyédből, egy csepp vizet ki ne engedj! Víz- stratégia-, gazdálkodás-, szolgáltatás-, Kolossváry Gábor főosztályvezető Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

HUNGARY. Mit tehetnek a civil szervezetek az Árvíz Irányelv bevezetése során? - segédlet civil szervezeteknek a hatékony szerepvállaláshoz

HUNGARY. Mit tehetnek a civil szervezetek az Árvíz Irányelv bevezetése során? - segédlet civil szervezeteknek a hatékony szerepvállaláshoz HUNGARY 2014 Mit tehetnek a civil szervezetek az Árvíz Irányelv bevezetése során? - segédlet civil szervezeteknek a hatékony szerepvállaláshoz TARTALOMJEGYZÉK I. Az árvízkockázat-kezelés tervezési folyamat...

Részletesebben

MIT TEHETNEK A CIVIL SZERVEZETEK A VÍZFOLYÁSOK, ÁLLÓVIZEK ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁÉRT? RÉSZVÉTEL A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVEZÉSBEN

MIT TEHETNEK A CIVIL SZERVEZETEK A VÍZFOLYÁSOK, ÁLLÓVIZEK ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁÉRT? RÉSZVÉTEL A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVEZÉSBEN MIT TEHETNEK A CIVIL SZERVEZETEK A VÍZFOLYÁSOK, ÁLLÓVIZEK ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁÉRT? RÉSZVÉTEL A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVEZÉSBEN Segédlet civil szervezeteknek 1 IMPRESSZUM Az összefoglalót készítette:

Részletesebben

Nemzeti Vízstratégia

Nemzeti Vízstratégia Nemzeti Vízstratégia Kolossváry Gábor főosztályvezető Vízgyűjtő-gazdálkodási és Vízvédelmi Főosztály 2013. május 9. SZOLNOK Nemzeti Vízstratégia Felelősség politikai feladatok Kolossváry Gábor Integráció

Részletesebben

A Víz Keretirányelv és az árvíz- és belvízkockázat kezelés Ijjas István

A Víz Keretirányelv és az árvíz- és belvízkockázat kezelés Ijjas István A Víz Keretirányelv és az árvíz- és belvízkockázat kezelés Ijjas István Az Európai Unió vízgazdálkodásra vonatkozó jogalkotásának egyik fontos újdonsága az Árvízkockázatok Értékeléséről és Kezeléséről

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI VÍZSTRATÉGIA A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL, ÖNTÖZÉSRŐL ÉS ASZÁLYKEZELÉSRŐL

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI VÍZSTRATÉGIA A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL, ÖNTÖZÉSRŐL ÉS ASZÁLYKEZELÉSRŐL NEM A VÍZ NEMLÉTE A BAJ, DE AZ, HOGY OTT NINCS ELÉG VÍZ, HOL KELLENE, MIDŐN OTT, HOL SEMMI HASZNA, ELÉG TÁN MÉG SOK IS VAN (GR. SZÉCHENYI) VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI VÍZSTRATÉGIA A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL,

Részletesebben

2-20 ALSÓ-TISZA JOBB PART

2-20 ALSÓ-TISZA JOBB PART A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-20 ALSÓ-TISZA JOBB PART alegység vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezetéhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó

Részletesebben

ELEMZÉS A MARCAL FOLYÓ VÍZGYŰJTŐTERÜLETÉRE (1-4 ALEGYSÉG) A VÍZGYŰJTŐGAZDÁLKODÁSI TERV (VGT-1) ALAPJÁN (2009.-2013.)

ELEMZÉS A MARCAL FOLYÓ VÍZGYŰJTŐTERÜLETÉRE (1-4 ALEGYSÉG) A VÍZGYŰJTŐGAZDÁLKODÁSI TERV (VGT-1) ALAPJÁN (2009.-2013.) ELEMZÉS A MARCAL FOLYÓ VÍZGYŰJTŐTERÜLETÉRE (1-4 ALEGYSÉG) A VÍZGYŰJTŐGAZDÁLKODÁSI TERV (VGT-1) ALAPJÁN (2009.-2013.) AZ EURÓPAI UNIÓ VÍZ KERETIRÁNYELVÉNEK HAZAI MEGVALÓSÍTÁSA REFLEX KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET

Részletesebben

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag)

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Készítette: Dr. Kollányi László Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata 2013. november Készült az ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámű Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban

Részletesebben

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M1OP001 Cím Környezet- és Energetikai Hatékonysági Operatív Program Verzió 1.4 Első év 2014 Utolsó év

Részletesebben

Az aszály sújtotta területek megfigyelése és a kockázat felmérése, csökkentése az éghajlatváltozásra való felkészülés tekintetében

Az aszály sújtotta területek megfigyelése és a kockázat felmérése, csökkentése az éghajlatváltozásra való felkészülés tekintetében Az aszály sújtotta területek megfigyelése és a kockázat felmérése, csökkentése az éghajlatváltozásra való felkészülés tekintetében DMCSEE, Drought Management Centre for Southeastern Europe Az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

Fenntarthatóság a világban vízbiztonság a világban A Budapesti Víz Világtalálkozó Nyilatkozata Budapest, 2013. október 8-11.

Fenntarthatóság a világban vízbiztonság a világban A Budapesti Víz Világtalálkozó Nyilatkozata Budapest, 2013. október 8-11. Az alábbi javaslatok a Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) és Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (NFFT) által szervezett, 2013. szeptember 2-i civil fórumon elhangzott hozzászólásokból valamint

Részletesebben

A Bodrogközi Többcélú kistérségi Társulás

A Bodrogközi Többcélú kistérségi Társulás A Bodrogköz Tájgazdálkodási Stratégiai Terve Természetesen Természetest A Bodrogközi Többcélú kistérségi Társulás megbízásából készítette a Kistérségi Fejlesztő Szervezetek Országos Szövetsége Székhely:

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Borsod-Abaúj-Zemplén Közgyűlés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Környezeti értékelése Végleges változat 2014. szeptember Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Környezeti

Részletesebben

Köztestületi Stratégiai Programok. Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok

Köztestületi Stratégiai Programok. Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok Köztestületi Stratégiai Programok Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok Köztestületi Stratégiai Programok Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok Magyar

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A víz élet, gondozzuk közösen!

A víz élet, gondozzuk közösen! A víz élet, gondozzuk közösen! VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2010. április VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 2-18 Nagykunsági TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály 2015. 1. Tervezési alegység leírása JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK Az alegység

Részletesebben

1. A Tisza részvízgyűjtő helyzete és nemzetközi jelentősége

1. A Tisza részvízgyűjtő helyzete és nemzetközi jelentősége A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 77. kötet (2009) A FELSZÍN ALATTI VÍZHASZNÁLATOKKAL KAPCSOLATOS KÖRNYEZETI CÉLKITŰZÉSEK ÉS TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK A FELSŐ-TISZA-VIDÉK VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 2-18 Nagykunsági TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály 2014. 1. Tervezési alegység leírása JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK Az alegység

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda

Részletesebben

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala 2011. IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Megbízó:

Részletesebben

Közérthető összefoglaló

Közérthető összefoglaló Közérthető összefoglaló Bevezetés Az Európai Unió új programozási időszakában (2014-2020) az Előzetes Értékelés és a Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV) szerepe megerősített. Az SKV mely az SKV irányelven

Részletesebben

SZOLNOK VÁROS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJA 2010. HELYI FELADATOK A XXI. SZÁZADRA HF21 SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZOLNOK VÁROS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJA 2010. HELYI FELADATOK A XXI. SZÁZADRA HF21 SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010..../2010 (XII.09.) sz. közgyűlési határozat Melléklete SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI FELADATOK A XXI. SZÁZADRA HF21 SZOLNOK VÁROS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJA SZOLNOK VÁROS FENNTARTHATÓ

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV - Terv Lónyay-főcsatorna Vízgyűjtő A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. Fejér megye területfejlesztési koncepciója STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ. Egyeztetési anyag.

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. Fejér megye területfejlesztési koncepciója STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ. Egyeztetési anyag. Megrendelő: Fejér Megyei Önkormányzat KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Fejér megye területfejlesztési koncepciója STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Egyeztetési anyag Készült: a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit

Részletesebben

Fenntartható vízgazdálkodás

Fenntartható vízgazdálkodás Felszíni vizeink állapota, a fenntartható hasznosítás lehetıségei és korlátai Simonffy Zoltán A vízgazdálkodás feladatai és figyelembe veendı szempontok Környezetvédelem természeti érték vízminıség, tájesztétika

Részletesebben