' '; \'\ \H <; \ '';'' E, itt'/' jfp'g' 'dk" H\>'\ \ ()T';,,\SZú" name="description"> ' '; \'\ \H <; \ '';'' E, itt'/' jfp'g' 'dk" H\>'\ \ ()T';,,\SZú">

TÖRTÉNETE BAJAI TAKAR KP NZTÁR ÖTVEN ÉVES HtTA: BERNHART ERNŐ. BAJA, BAJSAI \ ().J ITS DIHE, az illl('zrt l'lső könyy('lőjr (IH-t.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÖRTÉNETE BAJAI TAKAR KP NZTÁR ÖTVEN ÉVES 1848 1898. HtTA: BERNHART ERNŐ. BAJA, BAJSAI \ ().J ITS DIHE, az illl('zrt l'lső könyy('lőjr (IH-t."

Átírás

1 { / "

2

3 A BAJA TAKARKPNZTÁR ÖTVEN ÉVES TÖRTÉNETE BAJSA \ ()JTS DHE, z i('zrt 'ső könyy('őjr (Ht7 r;7) HtTA: BERNHART ERNŐ,\ LSÚ f,>' '; \'\ \H <; \ '';'' E, itt'/' jfp'g' 'dk" H\>'\ \ ()T';,,\SZú BAJA, "YU\L\TT' KAZ\L JÓZSEF d)y\ "'\W\Ji:\:; 898

4 Eőszó "' részázdos fen áás Bji tkrékpénztár kmá bó, Lk éyen tisztet igzgtóstg ehtározt, hogy meg irtj z iézc keetkezének üzei fejőcének örténe té, ÖL cgi!'ú:; rcdtúv engem kegyeskedett megbizni Eze kitünteő egbizús fonoss,'tgáó otdti,ss ekiismereességge igyekezem áthv, megfeení egz fe donc Leirúsobn rr örekecem, yislgg ehetőeg foymtos egymásuánbn vi'tzoj kivoú mindzon hogy efogutság néküi hü ctoknk, meyeket egykorú jegyzőköny vekbő kézimtokbó összegyüjtöe s feed homáytó mcg enei érdemesnek trtottm Szükségesnek Yétem z intézet pításút megeőző é\tek be \',Ü'Skbn éezett Leni, hogy czút közviszonyokt is röviden cgviágív egé'í {tjnk főbb indító okok is eye\: egpíúsr vezeek \ ithogy z eseéyek eroyt 50 éy kt'pen (,sopo'onk z itéze Lö't('etébcn, hogy év!izedenkt't bizo yo irányz vgy (i'ek\té egyes t'rizedd\ek mintegy nyou önáó mey z köc:::;önöz, zért egyegy évized törté jeeget czészc'ünek út i((' rpjpzcbp ett' t ö (' i 'P eőtérbe,

5 v Szem eött trtottm zt is, hogy bár z intéze t jábn z e emények szűkebb téren nzogtk hogy mut zokt ngyrzt heyi viszonyok kották irúnyíto ták, d, ég sz ü kségc i H' k á sem átk cgzen ngyobbszerű o'sz(tgos mozgmk ('S itj kuások behásán kivü, zér ezek re is ej átánosbb körvonokbn kcrjc!::z ketni Figyec t fordítorn városunk eűn kjir, kiknek z inéze éküzdemeiben szerep jutott Ami pedig sen ki n é m ik é pe n hézgo' mrd megirúshoz egpíúsáb, (g y L k e unkámn, zér en j'cj<ekezéej'e B j vúros HWbcn :2()\) eke számlkosi gy á/ou idő n án, 7:2H(i éekke öbbc rövidsége, Bj, Bevezet közdctéjck inc/zoj ] 89H JHS ()o onú is öven év ] ' 7)ben, in gy oh J ezen 0"százd sodi k ép cs ed e szporodás u o \ \'áro kereskedemi SZ C p hó kedvező Ber'f Erő tehá fekvéné fe fogv in eismert gó c zpon negyed ' b e n ejese u r t it gzdg vidék gbonkcj'eskedeél erneett ngy jecn ösége \"o nyerse'ény, bor vó kere ::;kede éne k b úgy hogy i ábsjó!::z itgg erüe én ándón yü Z gő sokdom indjobbn vonzo eteepüre z ée mesebb eemekct meyek szporíoák k,í,i:') kezekc rneg LJJosíok indejernű vúroi:') rc \Ti 'úgz ;í ;'t, kézi ipr n gybn eöseg i \'én <t \z idegcn eeiek belóduás telle ehe Lövé itgy feen(ü i: népesed0:;i Vi::;Zoyitibn De it bc"ú ( \o rúsok foyú, ép ese< se pit'huzrnosn ernekedel é' e i é '' é C k közszeeének szinvon is i:öivc i kossúu c' ()' y ntj, 'kt ko:;ság i eei e) L'r!Pi kü\'ckt'z'hen súujm ( '(r! yr rnb r jumo, i \'Ú'S eg gy ' os od ús is gy'siu hd eü'' \ \' Ú ' S k'i'thbi f'ejöd'sph'k Ú ' k0 iz ben ú j i'rz\'('sz, zt ('S Z :3:3:) p y 77)(' p('kt'pi'p' ('g'phii pt :W húzt H () h hu\'ú ;Z''H'CS('t!PS('g ;'d \'0 (H hú D' ih ' z t' ii'pi cp Úi\ (' z ('g('z \'ú'o pjpsp '( c yd z K h\'szo tiz

6 V V épüet ett néhány vz okozott Ekkor 20 ó:f tt tom boó orkántó bőszített Jgok mrték meyek 260,()() pozso nyi gbonát érö fc cézt('[tpk mgitujj con t nmk képcző mgtárkbn (gy hogy i hivos /)ecsé 2:2,f)()H frt kárt úpítol eg he e száí/r f szintén megei i:ior következet ezuún A po gárság J::zivói:iság nehéz prób áot ki, rátermctt ége vám' épüő h fi nem is itíj közö de zokbó z mig vissz z iprt zorgm üzei z cöbbi jóéte kerei:ikedcct ij::mé A város ujbói f' evin goziu;ák [öeg i puj::zlá kövcö körüryeket ráskodás i kénysze'ítö J'ombohtoU nná ikább is iive g ö'véykez is vot kpnyteen szemet h'unyni kezde ményez mey z HtoheJ gynevü meseirónk Fáy And níc;nk i hzi eöhrczosánk ángekü közügyek fúrdozásáv tkrékpénztár egyesüe ninájár eső városunkbn is egy tkrékpénztr pítását tüzte ki zéu hújyu iti t c:mk i f"ödiycs oszúy>ú, iyó réze ki ttt kpzdeéyezőke ipr vgy kerei:ike( ÚjÚ nyere' jü"pdee', [(>há szorgik feszteenü ze snyrú közápolokb J::rjdozott zon H()hn gá kiknúzv hrácsoó tőke fosztogtúj::i eött kosságnk csekéy yde ment gyors ebonyoítáj::r hoou zon időszkbn korátn uzso,\ pénzeenség biztos pon számíthtnk törvény tejes otmár koczkázttó étesített PCJ::i endüebe hozz áános eredö jogügyetek többnyi'c 'emegesen tétenü süt urdmi középüeek (idéké Küzdee eszehük nöket is, mive hivtium, midőn ' z zok c píá cszméje fogkoz tkrékpénztári intézmény rendetete tekintetébejj tpsztt J::zü'őjé eg é!::i tkréko:sj::ágánk gyü öes(>i miycú:i pézbcn éh úrgyk tisztu rcrogához kzkodhttk: ne' már ekkor i,pe ti :i e bn, vgy kereskcdemi czikket képezö ingóságokbn gyüjé ö!::i!:z hzi" Mindcz pár ór t eivr vá, mer[ pokoi hüi:iégtöj pin megszüt kizcí/'ógo:;n jótékoyj::ági intézmény czékbe erejtett, födhe eásott ér('z ü; megovd evcszet,\z országszerte megind ZÜC ádozot Í::; z emhe'i zp'etet köz<,<koús bármiy böke ou'új ckih jos (t fevetett ááspontm osztéko fizetö rzvényi':msúggi\ kut át épet hnem eni gy i ;\z Hid hitetö'\'ények z ctnos k jvuá 'át eredményezék éti zér nyomon követték kt,z ' 'zág küönbözö réj::zeihen z ej::ö hieíntézetek zük::;égge küzdö pogi'úg (\"<'(>[ ('jpe kie'ítete, gyobb kuiu::;i rézrt p\'ij::ehetc d()súgokh diinihtc: eddigi f'<'j őd <'>S(>pk nhjj egkezdette hzúkb pedig még ngy i:, rövid vo t hhoz, hogy tekint(i Y('s közpitv(u Ti fen, BúcsBodrog! 'in 'ü tökt>,'zcgény pgií'(g Jipsziiks(get('t J(>ik(ip úp,ui Bji hiteviszonyok bej::zerzée' eheüvp tei \ város rowjs ujjáépít(':ie pénz vgy eg éh közp('z('kkp "Pdpkpzvp, ('út H'zintpzp hiúj út s krékpénztá' ij:: mái' eeve közkc''esei pr heyezkedett pi ntnyi nyomort vot képes pnyhítpni pp é eg(;geübb :;zükséget is J(S8 t idön c jutot eki mert Hji nmrékpénzá' ugyn ' :3: v'jegyében H!Hbn üködé tk'ékpénztúr áot zonbn még ut[ö'ö J::zerep Bji tkrékpénztúr vezette be erüetér' eő 'z Ö' ezen zo intézményt é' így z megye vidék kkori ódjáb áot von J>pdig ir(, i'i<>(>ii(>g(' \'ot Z id(i ke'esk >dei központjábó, Bj város terüetérő 'ugú'zott r('i) pk \'P<!ösz<'u' Ti tt CZP) i ntizj H' y közh 'ZUJ::ágú, gy közgzd 'ági jeentö 'égét H'H z d()sodiísk i Wpp!! f idii, 'U' zigo'( iir kpii ()\'t()(g p(' nyugodtn forgjk hszoíhjk i g ('g r(>ekw f('n' küc sii z esö r y ey gykorti egviágítáj::bn ki Í'ner tte eg

7 PETŐ 8ZeTR{LY LPÓT V0Z\rigzgtó

8 Megkuás Hogy Bji tkrékpénzár megkításánk eszméje kitö ennek megápításár nézve két biztos támpont is crcd, étezik, het ugyn efogdjuk nnk MrgJits Ede "Egy p Bj 8zbd ki/' város történetébö" czimü érdekesen megirt üvecskéjében ene vonkozó g tett emítt, városllk nk egy sokk régibb míg is me y szerint virágzón fená ó, egyik (' '(eke::; díszét képezö intézmén ye z 803 évbcn pított öker társsköre ett von i tj me yben egy tk rékpénztár éesítének terve megfogmzott Eszerint János kkori [öjövzmester Kénntz tekintéyes kereskedö rojnits [mrp vúmsi tnácsnok, mjd z inézet esö könyvveze töje, itt indították von eg SHL év nyrán z pítás i ránt z esö mozgmt, meyet bzgukk sikerűt közönség rokon szenves érdeköde meett nn Tir ébren trtni, hog T z k u ó közgyü már 8::7 \ enebb _ év tvszán megtrthtó kczdeén Tezök megúpításáná méis dtot táunk városi tn ácskozúsi jcgyzökönyvben vot egkét égte e véárbn mcgevö Cogt, i zidei kövekezö hücl kivont htároztbn:, \z to Közs('g H:7 (vi jnuár 5én trtott Tnács Pkiönben k 'pvi:; ' ti küzü:;('g ts:; Yász it [izedekbö egybehiyott!ép jt'en '[<'w)) :

9 6 9 Az összegyüt j n its eoszován, feovsttott Beyp" Jiháy é" ro másoetemetkezi vány egyet evée: ugynis egy köbbi közgyűi htároztt megyei vá'si küsö képviseeti közönség jegyzöjének enöke Tmre föispánt bji jóváhgyás érdekében Ezen kérvényt mg z egy V(jnits [Jirét ngybn hozzájárut megpíús sikeréhez Az eső, egyszersmind knó közgyü bjs i roj its ::;bn LászrJ enökete t, ngy számm jeen vo z píá 2án rzt venni szándékozó közömiég 'őlt H H márczius trott meg z,roszán ven tégö " efogdtto, tc'éuc, utúk be minden 'keö z pszjá yzo közh ege(>gedése A z d' jóváhg r;h vég ' feerjpszpti htá'ozttott TdLi"tbn ehctek PZP f' :i übbs 'g másik föfontosságú fedt vot ezen közgyünek intézet kormányzó tisztikrát megkítni, mive meg, rzvényjegyzek nemcsk hogy befejezve nem votk, de még zok megkezde iránt sem történt mindeddig i ntézke d; igy tehát megvásztndó tisztikrnk kezébe ön z intézet sors etéve, meynek fedtává vát ekes érdekö d kihsznáásáv rövid ieö tt köteezö jegyzek meg szerzéve tkrékpénztár megkításüt befejezni hogy Kétségteen, tpinttosság vásztásná ezen megvósítás cöntö szerepet játszott, oy egyéneket áítván éére, kik köztiszteet bizom tekintetében heyi társdmi éetben kivátk s közönség minden rétegének rokonszenvét biztosíthtták z zon idöben tejesen uj intézmény iránt Pártfogóu bji urdom kkori záogbirtokosát s::::ettgyiirgyi Horváth Antt nyerék meg, kinek nemesszivű főnri egyéniségét métán övezte körü váro::; pogárságimk egngyobb tiszteete Bevonták yezeté::;be,'z ('d\r' meg k' r\' ságokt évezö nemességet, meye egtekintéyesebben mg z enök mcyben Íután rzvénytársság ez komm inkább csk evben kuván zon fetevt, mi megerősui szújhgyomúnytó is támogtott éyezér hogy Bji tkrékpénzúr éteslte irán i kczde iethei meg esü sorbn, z utókor eismere rzét evi ki kőbb megkítási munkáok szeemi,vezetöje, z irányítását is vezette s min z inézet esö könyv éé fogv ügy iránti ekesedéve, ugy csácü összeköttet enök Vojnits Lászó vitte meg Zomborb "szeretett" föispánnk tet pltni körüményekhez mért Tkrékpénztári intéze :;ebb e]öjozcí óhjtván, erre nézve,czéj uu niné eöbbi sikere segédkezet táh seére tekintetébö ezen eszmét pártottni, könyörögnek nyújni s z érdeket intézeéte 'íémegengedni s Nemcsk egkecvesebben kz Bj váro" Tnác, hnem községe ezen intézet éteslté::;é megengedni ti s e ársu nnk fennáásán küönös örömét ih kijeen cnüö fe tert pszhúyink it 'gfcsübb heyre tö té egyéjirúnt L czép:ü"oáhú Cj;'t,j,t; jeszéve nách községi nk inéeöbbi cére ekintetébő növeke egyes tgok hozzájil ' ils á ezen intéze dét eömozdíndj, kérték fe, hogy venné pártfo gásáb z kuó intézet ügyét befoyását érvényesítené foymod eöterjesztetik: miképen Bj város kebeében umási Budics Józsefet bjsi VojJtits Lás::::ó z he rtótnác 'hoz tábbit'ó képviset Vódi oigrch tipus, H'!('zk 's pjíu'ú::;á z eöfötnrekhez ::;züksége::; nk, nert ugyh"k t'i'u<'k júv<' h g <'Si k(''v(' 'iikd jú jnó ki megévén gyö zödve c vát czéjánk h 'Z08 votáró rró ::;, hogy ré 'zvényökéhez, vit'zonyok, keékek, jee en vmint forgomhoz szükségetető töke

10 4 5 mennyiség, másrzt nnk hsznos eheyezéhez üzeti sze derék ipros kereskedö emme biró, közöm,ég cgvnnk kivite iránt kétséget nem tápát hnem v'kk köz, pontosítá önmgáná z kítás, ké 'öbb \'eze fonáuk összes száit Ép ugy képviseve vou nemességen honomlior osz táyon kivü kerehkedö tgji át 2+ mint ipros z oszt{ty igzgl6váhzj;'ybn, tgú S kiváóbb ey HJ7, egyik föbb pevü sziárdítni kivánván zt: hogy Yászt mányi Tgoku csupán sját rendekezüktö függö fekvö vgyonn birók vúszt:isnk "; ezen szemp ontbó megrostáják vásztmiy névsorát *g megje ötek heyett megejlett ujbóu vászásná kövelkezö rzvényes tgok v,'tszlllk be: Bog(Jr Ljos Jike József Grós::J Dá,ie Bosctát Sámue RSe Pá Poit:e :: r gnác:::: Az márczius 2án ét következüképen k[tllotl eg: yernek, pszbáyok Csinóbn, ddig z is, mig ovsókörben fesöbb s jóváhgyást más nyivános heyen "keö éresü hozzúbnhkozás végett " közzétéetnek, mig város németjkú közönségének zon kiv;'mság, hogy iizbú yzl mgyr szövegge egyetembe n német nyeven is kinyomssék, udyrisn gyonhglltott r;zgtó: Szká József Vásztmcínyi tgok: Beyer Mizdy Fúró Sdtue Kto st'jd mrédy Yó:::sef Kmocsy Yó:::sef* Neidovits Sátue Sáttdor György Túróc:::y stvdt* SÍdor Yó:::sef Krdos Dduie 'Jutod Att yi/k Sdtdor* F:::eks Feretc:::* 'Ji/k Yó:::sef Két::: ytiuos Ko/er stvdt Rddty Péter Krusz Kdroy Poermt Ferec::: Bo:::s ek Yó:::sef* Gru Károy Broer Adóf Pdt György Pw'its Ertő* A vúszlmúnynk esö fedtá képezte z inlézet szá már kjhts [ckyü heyisége t fekut tni; e czébó küdi ki Rdd7Y Péter, Józse!; Fúró Sámue Jik József' 'úsztmányi gokt, z igényekre nézv e keő nsilás:3 áván c öket Búr közgyüé,;i megbizús házy élere yomttkozik, e hizoltsúg véeéyén\ (\gy('ön' ('k kihér (\'e szorítkozott ; kp,d sehogp;e \' P' kinimi Je[to " ((" J mig z, H+i nov i iki \',UszLúuyi übe SáJdor Tisztviseők: Kö'uyr'eze/ő: Vojtits mre Prn:/cínwk: tt drto S'jMkö'H,jT'ze/ő: Ykobey Sd dor Ezeknek fizce pedig kövekpzükrpen úpílo eg: pénzárnok(' ('vi : fr'; könyvvezeö( 2)() [r; segéd köyvvezeö( :)() rd Az i{zg(íi úús Liszeeheiek ekije V<', 'i júr fize(isse H ti ([('( z 2j(i trto küzgyií(ii k'úv zonbn "z it('zp p(/zeih'k "ZÚ 0";" ij",;zqnii('kpzt' [ük('p[ps hizo"íúsi'':,(''';z\,(' ('S Tgok n<,z\'(' Wbhs(>g<' "Enök rj/its LászrJ ur 'úszúny zon ggú yiu eoszóg niszcrinl kbérek iy rcncuü vüi itc jében z inézel számúr ks mü 'zobák t hmrjábn kibéreni nej ehetne, zon pártn rz'élü ipréb'csztö ji'tntol te\'é hogy Jig z inlézet müköc[éne k szkdt n ['oyúú' iíjundóbh CszobákL bérehctc(t, ddig z intéze SZÚJú' s kúkodúsink 'e<,re kilünü hcy (' tü húzúh ké szobii útcj!!edi s kzpe'z '\" b' t Z 08 s' " uig hü'uis zitrt' P<'zzúJ'dok egk(8züend ü,ködö'g ' WÜ,it \'új '

11 7 6 Mey megepő s ngyekü pártoását tisztet Enök urnk vásztmány háásn megköszönvén z egz társut nevében jegyzőkönyvébe egyszersmind örökő emékü fejegyeztetni rendei" Ezen ngyekű jántot z 87 noy 8án trtott közgyü is tudomásu veszi "z összes gyüekezet öröm gerjedve, buzgó hááját s köszöneét nyiyánitá" A káskérd 847 nov 8án nyer megodást, mikor "Poitzer gnácz ur közgyű kivántár megjeen vén; vee zon utczár nyió bot,* s ezze kpcsotbn evő két szob konyh iránt, mey Tkrékpénztá'i üzet vi teére z evégett kiküdött Vásztmányi Tgok á egczé szerübbnek tátott, s meyet jeeneg D"escher Gábor czukrász birt, ugy egyezkedett, hogy zokt évenkénti 60 forintokért 848ik évi ápr i 24:ö számítndó két évekte z z ou egkivánttó váoztásokni intézetnek átengedvén zoknk kikötött évek eforgás utáni heyreigzításár nézve minden kötséget mgár vájon" 87 nov 7én trtott szervezkedő közgyűen indít ványozttott : működétrékpénztárnk beszerkezee é sei, nehogy hossz;, pngás mitt tetemes vesztesége vgy póohn kárú evuás okozzon ddig is, mig z,a pszbáyok Főmétóságú Heytrtó Tnác 'tó megérke zendenek, tökéete en éetbe éptessenek Mire nézve foyó november Hik npján reggei n órkor trtndó közgyüé'(' necsk é á' tényeg sen beirtkozott RzYéJYPs tgok hne rát s mindenki ki rzvényt vátni vg inden iig 'h z intézewk (,z sze'ü é't){'éptpé(' (,Ü kú ib '(iz v'nni ki 'gván zcé yc: H'gjce n ;'' H'gh i v t i hirdetek több népes heyeken egyszersmint ki is rgsz tni rendetettek" T'tván ttó, hogy z üzem megnyitásánk további ketete ekes érdeködre ohsztóg htht, ugyn ezen Csinób összehivott közgyü kimondj, hogy z intézet müködé "minden eenve közbegördite nékü" 84:8 jn én megkezdi Jkobey Sándor segédkönyveö szeméyesen kereste fe rzvényt jegyzett közönséget s cskhmr sikerüt buzg mánk eredményeként z összes rzvények köteező jegyzét bemutthni Fehivttk ennekután rzvényesek "hogy z eső 20 frtnyi rzetüket 84:8 jn 3, 4: 5én Vojnits Lászó túbbiró ur udvrházábn evö hivt heyiségben megfeeő rzvény könyvecske eenében fizessék e", mig heybei vidéki ngyközönség z üzet megkezdérő vúrosi dobos át jegyzőkönyvi kivontt ekes hngú fehi vás meett éresittetett A következő htározt értemében tisztviseőknek meg hgytik "hogy vidéki Esperes urkt z ntézet üdvös czé ztiró rövid Yázotbn értesívén iendöen fekérjék, hogy z ntézet imígy között kedvezményeirö, vmint sját híveikhez, ugy Egyhúzkerüetünkbeni Lekz urk át mús heyek népeit is szószékbői meghirdet utján érte ítyén zokt otn népszerüsíteni hthtós befoyásuk át kegyeskedjenek A bji kosság emeett társu intézke deirö dobszó meett is értesíetni rendetetvén És mos kövekezik z beső berendezked Akár egy új házspú' eső otthonánk berencezéné oy ngy sür gé forgás Mindenkinek nw egy jó ötete tehát indítvány is o' Be zerzik, eheyezik hivott V('r' ('te r ú n bútorzto, mjd ckézítteik,w közgyű eé frokért z intéz t

12 9 8 báyszerűen pénzei irományi ezároásához m egkiván tn 6 pénzzárcok ot" miután " Kn'/ász Jkb ur6 közösku egegyez meett pengő hrmincz forinokér megve pé n zzá rdo kot zicei [e fogcísá, me' szerint szvesen ekinté hivtát nem csk j Vo nits mre ttványok t, tgokbó m eyeket áó rzben m egkezdé n ek 8J:8t ve ik be Pfz Fe renrz vnökke Az pszbáy szerint z intézei pecsét körirt k övekez ő :,A b ji tkrékpén z t ár pecsétje H8 beerén á z igzság n gy, kitá' szárnykk, jóbb kezében egyensuybn á ó méreget, bkezében pedig höség zruját d évszámát, egkfják JcíTt, Szirs József, Jür Pef(' CZ, Brigy JrJzsef, C Herdein József '(>zv szám<ásokt negyedéven k é n megvizsgúnc6 7 ány ', m eyn ek enökr (je}'!! (Jergey ett t gokb ó t gú bizot Az pszbáyok éreében könyvvezetö évén egy, ze'ind társság ügyvédje, "z ügyvéd i vú!3 kieszközen M(>re Sá/do}" József Krdos Dd ;" { m á yi tgok tudóítút 'm é!3 i ig z ítá ár bún i i %ú h Ú % :;% i báni g ún yon i pontosság szorgom z intézet é r t ete w,ég iri'tnt kzség jártnok úb jó kmú Nem szbd iedeme enü vgy épen gorom h in t közekedőive Íát csk z in ézeö pró tenni hozo Tios hszonn vártni népet, betéteit, kezébő rúngtni pénzt váogtást pénz n e meiben, \indezekre n ézve tehát, n ehog y z intézet köze ke dői s h iv i n oki bosszntó pipfüst s kmtn me ékbeszégetek mitt müköcükben gátotssnk, szigo rún titik eginkább z inté zet irodá jáb n mint mindenkor, hivtnyitott n p ok b n pipázó köröket kitni s igy min denki ki z de beszégető intézetben dog it evégzi zt keő iedeemme eh gyni rtozik ',\ Voj n ds megnyitás L dszó* n pj házábn heyiségben egybegyüt együttéében " igzgó vászt m ún ri t ideigenesen berendezett hintt SZÚ 0S vásztányi rézvé yes t g z egy e! 'edet ek mi mi' köré ei / kh n(' npr hú eozot egkez<ének \'ú z t á y urhögy t u jd on á t k('pezi yivúnívún Ezt' ház j'en t',!' ÖZ\' Herczft'< ( ; r n fttosut('z H k ún jn 3ik is eérkezvén 88 Szká József ur g y ü é ü n nepé yeshé sére t i/\'i:;('ibrgné (' i( 'g hüség, minden hszonestö ügye enség pr szt eidegeníethetnének dj H úg k i k i" d d p J H' k 00 H'gk i \'( t t() er(' ' 'k feb( ) 'i, s végre mindenkori nyájs embe r s ze retet Bf'!Je}" J f i df!/ v( z t é r<! p k t ' c n z pz húyok hj Töredeem 0ádó J(mi ik dogibn vásztott meg tt szoros rendtrtás könyveben pénzkezeben, idegen ek üet miu kdáyozv von ", emond pénztárnoki tiszségrő ; Jik Sándor kszinónk is egyenesség isztkezüség, trtv, meybő z igzságosn kezeendő pénzek h u doznk,minthogy pedig tt Jdrto n " házi kereskedei ügyei heyébe heyiségnek hnem, Az in tézet tü5ztyiseőségében megk ivánttik bizottmány szükséges n yom Hjn isr A n t " kőnyo m 6 " áí eő, rzben pedig Srhön Jkb könyvárus közvethé\'e " könyy nyo mdáb n " nyomtnk meg Ekzíteik z inézet eső pecsétnyom6já is Hjnisch Jih áy rézön tőve, meybe nem meg k uá s, hnem műkö nn kánk r en d e t eg yedü ko moy egyszersmind rozsdátó szerfeet megrongátn k át " : sőt ngyobb b iztonság okáért fibb jegyzőnek egy szobá jeönek ki kásu c pénzár meeu, s é szogá c hivszo bábn heyezi k e Megszerke szi Sándo}' Józspt: 8zJcá Jrfzsef Vere József végzőik pompás,n jee m zi mgyr ember

13 0 biztos hivtnokok mihez trtás végett z iető pszbáyi pontokt feovss, mjd pedig z intézet pecsétjét kézbesíti Beyer L'Jtiháy urnk, mint egesőbb múködő vásztmányi biztosnk" Rosenmn Pá orvos kezdette meg eső számú rzvénye után fizetett 20 frt ősszegge rzvénytöreszteket, mig betéti üzete t Dresch er Perencz nyitott meg e npon, 800 frtot heyezvén e :: o fo kmt meett z ső számu betéti könyvbe Az eső köcsönbirát utványozás zonbn csk 848 jnuár 2én trtott vásztmányi gyű kmáv történt Az eső köcsönt z intézettö 8::8 jnuár 28án Krix Jkb neje szü Gebe Rozin vette fe 000 frt összegge Ezze Bji tkrékpénztár ötven év ót trtó működe tényeg kezdetét vette, hogy mint most fkdó csermey, megtegye bizonytn vándorújá, meyen mjd megsemmisü een küzdve, mjd duzzdó erőben meggyrpodv tünik fe, mig minden emberi kotás végzete, megszün mjdn utó nem éri Az intézet jeen viszonyibó merített ítéette bízvást reméhető, hogy eme végzete nem önhibájábó eredőeg, hnem cskis kkor fog beköszönteni, h hivtását hdásbn tökéetesüben megápodást nem túrő búvárkodás gykorti éet váozó igényeinek náún megfeeőbb, mgsbb szemponokbó irányított intézénynyej fogj betöteni Eső évtized Kétségteen, hogy városunkbn vidékén megnyitás iránt ngy vot z érdekőd, mit nemcsk z egyidejű jegyzőkönyvek dtibó ehet következtetni, hnem z üzeti könyvek is tnuskodnk ngy szeméyforgomró, mit zonn termzetesnek fogunk táni, h számounk z intézet fedtánk kkori ngy jeentőségéve, t i egyrzt hivtv évén fékteen uzsor krmi közt vergődő hiteviszonyokon segíteni, másrzt közönségnek gyümöcsözetenü heverő, jó erejtett zugokbn titkon őrzött megtkrított pénzkzeteit fefogdni Aztán zon időben, mikor közczéú intézményekben nemcsk városunk, de z egz hz még oy szegény vot, mikor nemzeti közszeem z újjá szüet eőérzetében, reform eszmék foytonos hngozttás, térfogás didánk htás áván közönség szinte ideges rokonszenveze iy, gykorti éetbe oy méyen behtó intézmény éetbe épeténé emrdhtn vot = viszonyok eemzetes következménye z et, hogy mig z igzgtó vásztmány cskhmr fehmozódo köcsönkérvények ebi,áúsúv ig vo képe::; megküzdeni, z zok fo yósíásához sz ük::3éget fo rg i tőke nem jött egybe i k

14 3 2 rék b et é te k bö, m e y e k n g y rze csk próbb összegek b ö á t A n gyobb t ö k é k t u jdonosi m egá p í t o t s z k k o ri v iszo " rosz á n v e n dégő, n gy t e r m é be k özgyü t is hivott egyb e, mey vásztm án y sőt következtében fo rd u t po i t i k i m árcz i u s i zo n b n csk is n y o k h o z k épest n gyon is cse k é y n e k vé t o50;0os k m t áb e m rd t, mitt t rt óz kodtk pénze i k e t z i n téze t n é e h e y ez n i ; törvé n y i d eig trthto t t ez tt is csk i n kább keze e n yhe szigor n e m kor átozt Ö k et, zo k t t ö b bsz ö rö s e n m g zásár szorítkozott ru t m i nt termzetesebb, is j u hu k Mi k ö csönhöz szíves e n f iz e t e k, csk h egyá t á n sem vo ehát k u m to k ó riási kik d n i, kö csö n hite k e resö k n e k h e yzete vó v issz é, me ynek n y o m iv s ü rün á k o z u n k z egy k o r ú j egyzö J e y e k m ég r ró is tn u sk o d n k, hogy k öcsö k ö n y ve kb e n, n é rt fo y m o d ó k sze m e ö t ü g ye i n e k m e ett rtás eg isz t á b b i n ézet é rd e k e i n e k z e b i 'á ásá n á Kezdetben egszo sinyö, sbb kmozás m e e t t pé n z i n tézet h i á n y á egy e d ü i kö csö n n e m z záogos {L dás (fe v ás b i ' to kbvezet) té n y rő hite ező fe v ó ev e e t kpo t t dig b i ro k ájjn m rdt, m ig z rr yezet t k ö csö n ö k fo yósítás á z 8! f " s ü rgös segé y t, ü é s k m áv, téek m i n é gyo r::; h b n n yúj h ss 2 é n j u á r meghíroz(t ::;,ü k é r e tou m e g ", hogy z ct ezen erkö ksi czé já cs k h m ' m egi s m e rt e,'ti p H p é n z kz e m i n d e n k o r re n ('e ü i Eze n e j árás És de s i k e r cse k é y é rv é n becs ü e forg m i de k ö tséges v o t meett hosszd m s o y cse k é y összeget ké p\'i::3 e p k, h ogy h 'o J ze é 'c k á vé t v'á z t J ú y dc' n i E ( 'z (' b {J b c fo y t k 'Ü ifs JAfs:{í k e 'ps n e k (' n t i k K H é i eg i ngt n o k nk záogu úgy é h e y b e i eendő e fogdásár, átvé te é re v ász t m á n y ke b e é bő eset rő esetre n é hány t'bó '" á ó bizott m á n y tört é n t, A kiküdöttek k (Hto t t átdásáv, k u cs kt us j e képi eg átvá ások Az vgy b i rtokb vezet é s á t szerepü kért n e n kptk dfjzást, cskis eze n v i d é ki jvk ávé t e é né fe m e rü t kz k i dási k t é ríttette k m eg n y vidé ki kö csö n ö ket z átvéte e m eg b iz o t t vásztmán y i t gok e ső időkben fe v ás b irtok bvezet he yszin é n ság grázdá ko d ó szegé n y egén y e k m itt n gyon rossz á bo n áván is, zok új n b h mive fe v ó b izo nytok városi tn ács z köz hsz n ú közö n ség, v issz fizették k i kö csönvevő kezéhez Azo nbn v i d é k közbizto n h ás kö ré b e n e ; kö csö n t őkéje m i y hézgo v n h iv v Jó o i k özgz d sági v iszo n yi n k b n H bú rzvé J y réz e t ( ' k p o n t osn v m i n v i d é k i z miu cs k k ev e 'eél m é n y ny e k ü z d ö U sj át uzsor e e n, i n k á b b, S m " e z C S U P Ú J " pe n gő :W [ ' r m J n kd t n u, i n ézet z pró b b be v i sz r d ó } J f> Z árh d e kezére íd h sso k ö C 'sö J k é rő k n e k Az vú sz m á n y i t r ou m id ö n Jik Sá / dor pén z á rn o k v isszf ize é 'e z e n gedé mey nem fize ttetett gyko r t sze ri n t n e m dt tk zo n n k i, ép m egszo m p o gú ro k n k m e e tt, n yújtott ságg p h i n rop h ivást t ö t ö tt i ngt no kr m e y n e k pj á n z e k ké n t záog u n yer fekvőségn e k m i ndd nehéz k e s is vot Hogy z i n tézet szbáyo z i et é kes htóságtó, érvé nyes ü t e k é s hogy z i n ézet k e e k ezé n e k i ( ej é b e v ó be rövid vó e ő egez üzetett pedig htóság közbej ö t té v e tö rté n t e vek : ikus h u m J i sd m in t együ t m ü köde befi á o tt, fő k é n t Sán d o r trto tt hirhedt fo y o n retegben BácsBo d rogh v á r m egye 8 4, 8 fe ) ' u {u' Uj é t r o t t vásztmúnyi rb ó b n d áj áv t e rü e t é t veszé yez ette köz e ke d é s t Ezen vesz é y e k dják m gyrázát z gy ü k k m áv hozo köy( kező ht á rozt n k : ;S( ([ o r J ózsef yúnsz ú y i g i nc Ht\'á ny fo yt á n 'ege ( p 'j i ;' m z R ózs miutún P (' z c k y i d r k 'pi k i \T i t e p hút o 'úgi t e k i n t e t bő

15 4 5 tnácsosnk nem jöven döre táttott nézve htúrozt A efoyt évek üzeti zárszámdásink eké pénzek is szítében Jik Sándo/' pénztáros poitiki fogságbn étee mitt ietö feköcsönzök kdáyozv évén, városi tnács szives közbevete foytán tott, hogy vidéken kók rzére u tványozo biztosítási vgyonok átvétee után z nek hivtbn f zettessenek ki de zokt társság 'zérö kiküdöttek m g ukk ne vigyék " A n e m esi jvkr köcsön tkérönek kiszogátáséu sikerüt vásztmúnynk cs kir kerüeti kto b irtoká i jogát nnk teherm entességét n cmcsk megyei evélártó b eszerzett bizony keett igzoni, hn e m netáni más súyo jogi kérdek'e nézve z ietö kerüeti kiráyi ábáktó után sorrend ápítttott köcsön eö yben rzesítve heybei icöségüeket mcg ; mindig betétekbö ssn összegyüem ö össze geket mindddig, mig vi 'zonyo\: ked vezöb b ekké nem vátk Az, Jik Sándo/ ' pénztárnok heyett 8 8 9ik i események vásztúnynk további ddig is, mig z foymodványi g kieszközöt kezesség meett megérkezend György vászt mányi tg heyettes _ pénztárnoknk neveztete ki " Jit z jn uár iki vásztm ányi üen m egjeen zoknk métányosság biztonság tekin etébő történt osztáyozás dták közöni Az H 9 deczemb 8án trtott vásztmányi gyü át Sándor Tekintette pénzkzetek csekéy votár, köc önök eszerin ni vizsgáó törvényszékné, mjd prncsnokságná is kiesz perekre nyert igzován yny is kiri zeére nézve, " zárszám cások ekzhének idejére, kezesség meett ideigenes vén, meeg hngon mondott köszönee t z igzgtóságnk érde kében nlsíot fárdozásáér Azonbn nyert szbdság ánk ideje k' tse yot eégséges, hogy fehmozódott könyvei m unká befejezze c zárszám dásokt ké 'edeem ekzítse ; h szorgom hiányábó történt, pedig ezutt zt se m egy üttmüködét ehetetenné teték s jegyzői o köze 2 vették ros::;z néye J, miért is isméteen sikerüt nyert szbd á évig pihent Ezen izgms idő tt, meyben dics ö ég vátkozott gát cg hos:;z bbít n i, hogy zután vissztérjen megint fogságáb \ gyászsz, z intézet m ü köde is csknem t eje en szünetcit 8: 9 hogy dcczember Gán üt össze ismét vá' ztmán, szbdságh rcz idöszk küönben z intézett feett közvet en ká rok okozás nékü zjot e M ig több tekintéyes pénzintézet hzfi s buzgmábó veze eejte foná fevegye z üzeme endüebe újbó fe übir'áj bizo ' ' kifo y6 ádoztk:zsége következtében súyos yeszteségeket szen Közgyű hiv össze 8 H J d eez Hán, ey ki Jondj, hogy vedet s "áságos heyzetbe kerüt z á, hogy fenséges hösies ársu tnk rorrd i ségge egküzdö szbdsághrcz didábn bízv ügye J' jé úenöeg is támogtt, z kkor keekezett Bji hozz, küneyö követeek mvrok [L egkm:;zto működé 'e újbb e'éyye zonn éehe épteessék " szent meyekh' J bizmt tkrékpénzár csekéy erejéve iynemü szogátot nyújtni még keő hngon hívják fe heyi \' ieéki közön 'ég ( i gyeét z kép 'en 'vén, sem vá ros nkon gykrn keresztü vonuó ee intézet ádáso::; ezéú müköd 'sé' ' '( ::;J'czoá ', sem pedig mindig ekes vendégszeretette fog Köreveek boesá k ki tehá Ü'gö" inézkedé ' eet, hfy ::;zbd ::;úcth:u'('z ic j U etün có:ok snk ft r'tózás ik HZ i!etö vuyo yi::;! i)iü behjt do wg ', U' h'czoscsptok segéyeze reá terhet nem rótt Eg 'ik ásik krékpé zá' ó'iási összegekke káro ut ' mn ' kje eé 'vény 'enedé 'e köyekeztében is, (pd

16 7 6 Pesti e ső hzi tkrékpénztár 7 7, 6 7 frtot, Komáromi esö tkré kpénztár 3 f) 9 3 frtot szogáttott át) Bji tkrékpénz tárnk szerencséj évé vá t ecsetet pénzte e n á pot, s így csk osz 2 frtnyi Kossuthbn kóbó áó p é n z kz etét égette e z trák ktoni prncsnokság A ngyob b károsodás e k e r ü ében, vm i n t z üzet i éet vékony fon á n k fe n t rtásábn főé rd e c vo t tisztvisejő fő ké n t ségnek rojnits mrénpk, becs ü etes go ndossággit sját bö c::; ki beátás e ő re átáss sze 'in t fe eősségére k ö csö nzé ki p é nzutrbu i d ő rőidő re befo Y t kz pénzt, m i é rt i egközeebbi közgy ü é ::; e i s m e ré::;ét is k i fejezé, k i m odván : \i után tár::;ság vgyonár for dítn d ó gon d ügye 9 iki fo rr d m i zvrok á t z i n tézet üzeté e t z H J H ben bekövetkeze pngú::; ideje is t egye d ü tiszt v iseőséget terh e te, s (,z köte e::;ségét ezut se hnygo t e, z 8 9 ik é v i f i zeteik i s fo yóvá Az 8 ;> 0ik évtő téte t n e k " kezdve z i n tézet L n c i n kább n e héz megpróbáttások o n m e nt keresztü é s szin te b á m u tos vá szt m ány szivósság, meyye hmozódó nehézsége k ke küzdöt Legeső teen d őj e főeg p o i tiki oko k [ n it vi::;::;zé pett vászmányi tgok h e ye i ne k kivánságám, igzgtó mrédy Józspf stvánt Ínt hogy szintén vot, ezen Szká Józs(f egutóbbi igzgtóheyetes fogságbn vot m ár, megvásztás heyettes betöte, v i n t utóbbi egy más igzgtó tisztségge KoZ bizván meg A zombori megyei evétár szbdsághrcz idej e tt e pusztut, s ennek foytán k ö csönké rők v gyon i á pot kimu tthtó nem vo t, m ás rzt pogári törvénykez fefüggesztve évén, követe ek behj tás ez i d ő sze rint e he tet e n n é vá t ; végre z urmri viszonyok m egszüne fo ytán z pszbáyok bn köcsö n d ás fe téte j ei n é tárgy, t h i rt o k áj t u j donjogok mevátozá áv egé!:izen Lj ápotok keetkezte k : m i n d eze n körüm ények foytán z eddig űzött egyed ü i köcsönnem (ingt meyye nokr eőegez) h e yett is m ás módot keett keresni, egyszersmind z intézet régibb k öveteeit is biztosítn i ehetett Behozzák tehát z önuzetői kezességet (expromissio), köteessé gévé tevén minden dósnk " trtozásához egább egy megfe e ö hiteképes önfizető kezest áítni, ván fen n mgánk z intézet, z option áis j ogot trt ö nfizetöt j ótá ó (fide j u ssor) gynánt is szükség esetén b eperehetni " Ezen htározt érvényesíte zo nbn közönségnek köz ápotokbn győkerező bizmtnságán fenekett meg ; módo sbb pogárok sem hni krtk iy terhes kezesség e\'á rendeke ezen J ásáró mig közgyű is vásztmány zét számos feszómás dczár, h eyeséve meg nem erősíté y eőzmények után z február 7 én megtrtott közgyű en gykoroj utoj á r z intézet e enörz nékü önrende kezi j ogát Már ezután szbd gyü ekez nnyir t itv vo t, hogy még vásztmányi tnácskozások is 4 h ón cskis eőzetes p edig pon át egyátán n e m, ezu tán b ej e en t m eett htósági kiküdöttek, u n poitiki (rendör) bizto sok j e en étében v otk m egtrthtók Ezen közgyi bem uttott e s ő zárszámdásokt ngy m egeégedse fogd t, s m é tán mert szinte b űvé zet keett hozzá, hogy csek é y forgmi tökéve, mey b efizetett, betétbö áott, zsenge i n tézet G oos k m tú k ö csönö k meett 322 frt ::0 kr nye frtnyi rzvénytők e reéget érhetett há rék u táni e, mi frtnyi tennzetesen kmo kbó szármzott n gyrz rzvény Ezen e ő oszt é k u egyegy rzvény u án H f' k r esett \ trté ktőke ege re mtének eszméje kozttá vász t á n yt m e y kimondt, Bji TkrékpéuztAr Története e kkor fog hogy z osztéku e 'ö k mj cz{t rok ne i zc t essen e k ki hnem egy t ékpr fo rdí tsshnuk múr étesíe n d ö t'

17 8 H 50 m áj us 6án h iv t b n m egj ej e n t Váf'fi föbí 'j Jonnovits Pá feov t m á ny b iztosság zo n ren d e e tét, s p o i i k i dogo k bn er ö se n fe sö k e rü e i bácsi J e yye fogságb Jik k o m p ro m i tt á t sági k or Vojnits j eenétében e nökete Lászó tt trtott Györgyöt közgyü efogdvá n h e yé b e közfeki átáss Sándor v i ::;::;zté rt Sándo/' titkár v á sztá meg igzgtó u p é nz A pénztárosi áásr megvásztott Triposzky József; tárost ezen h ivtátó egysze r ű e n e 0zdíj s á ását egy h m iután Tiszszbáyozási társ u ná eőbb viset áását visz d ékt n u m egvá sztn dó m ás eg y é n n e b e tö te n i re n d e i sznyeré, E z b i z o ny rövide n, d e n nt m o ndv, Szká JrJzspf igzgó n yes tgo k n k n gy sz{ b n i mit é rt h e többe n t e h e t e tt évén cí,h gyü eze ú gy is meg vo, k ö ny v e ő t segiten d ö, v m i (A m n th ogy k i szo gá t k ö bb k é n yszerítve m ódosított nem i y e n e k ne k eönyt b i ztosít n k) R ögtön özv e, úgysz ó vá n t á o m r j e ö t ki három egyé n t vá sz ttott ki meg, u tó b b i vezetöségére A m ű ködére intézet k ' n á n yz ú t t i::;ztyise ö k becsüetes ü gy b uzg, h űsége::; [i zo n t e j e se n z intézet fe e t t i ö rk ödse k k e rü e t i Vósz i n ü, h ogy ezen i k p 8z k(í! JrJzsp{' ig zgtó t H C } ( ú(u L ;> j U i u:> (in c te j e s Uén v igsz n n n yi m, ú p o t o k J r ti j'!! f'('re/t: isz t é r(\ ' o n d, h ogy ii küdéé t e k kcdvp e n í é ; s C ' t t z (' :; k k J' Ú y h i z o:> tn'e pénztárossá, Jkob ey Sándor segédköny vá sz tj á k m eg igy Az m egürüt megvászttását Vorich Ant et betötv e Köbb vtd sztás nynyibn vá to zo tt meg, hogy ez t ismét p én ztáro s i ben zon m íg nn rojn its igzgtóvá e fog könyvvezetöi ügyvéddé t: 9 után következtek törvénykezi teek 8 50ben éetbe épett z osz törvénykön yv, e kz ü tek úgyszintén é rendes köcsöndási t eekkönyvek módoztoknk is gyorsn törté nendö m egvá tozt tás vát szükségessé rojn its LászrJ enök ; e réyes sürgetére z p sz b á yoknk m egvá tozott viszonyokhoz eendö á idomítás czé j á b ó á n dor Gy örgy e n ö k ete tt kított bizottság szbá yokbn z evut rzeket megfee ően m ó dosítj tás b i z t o ság bizto t t m eg o ezen kitrtús h e ye e cs F jnits m üködö du t, átános egyet e n üt sem trthtott igy szükségessé trák át ános vá ó ren dszbáyzt, 8 53bn pedig z osztrák k é n y ' o m * h ó n pon k e re ' z ü, me y idö t v á sz t m án y Köb b j vár k ö nyvi átku áso k, s miután gyv b iz m t n s ág még ren de s v á sz t ú n yi ü ek eg trsát is e ti tj már, s z nn k kö nyy e öne k fogdj e, "\z A zktás o k ko rsz k te j es k iá ht s ágáv n eheze intézet s vászttott meg kezi k, Krusz Károy h e y ettesít pé nztárná z ót é p e i eö " p ed i g vo, s k i t, m íg ezen társ u ttó b e sze rze n d ö i gzo v á ny beér dik hivtát, á ását, Jkobey Sándor pedig,segéd " társu t p é n z á ros Ti 'z sz b ú yoz ási itteni bn, m id ö n ben Ji k Sándo/' 6 éves fogságáb ó kiszb hpszb á yo k Krdos Dánie, Szücs JrJzspf é s Triposzky József' köz ü e s egé d kö n yve ö i á ás miut án Bischoff' Ferencz k ü d j ö n n ykár t isztet k cs ve ö i n tézet zv rá n z fe sö b b ség ezen n e h ogy fen ú ás intézet h m rj á b n összetoborz o t 7 rzvényes j e e n é té b e n eg ej t i vászást, fog j váván i pénztárosi áás végeges betöte, i vásztmány " z c r é szvé t i tv nem e kz ü, m ind un t n de z kított szere ncséten rendeő szeszé yes izét ru h csk szbój ához sehogye Yi ssz vi ki képes Az át k í sz ht m s kerü meg m egé r e n i k i e é g í ten i \ kpkodó e vt e e nség hzánk közkormányztábn egy

18 20 2 m ásután z ú d ítj z egy m ásn k intézetre eentmondó, követ )) Repk kezet e n ren deeteit hónpr kmtozás me ett A cs k m gs cs fesőkérü eti k ko r n án y ko r m á n y b i z tosság, te mesvári z intéze t hez re n d e e te i t, fő k ép e n osztrák be m te r t rt o m á n y i d őz s ö v issz uts í t áso k új bó i fe rgyog ás k é ny ur o m sötét kj i t szbd o n úgy, h betevő z i ető d íj kon kivü z egz s o m m án k 0 0 kmtját is társság j vár befizeti " A rzvényhátrékok fe é egz ő évi n e m z e t i:3zine e ő e t ü n n i kzt e t t e oszt é k o k is ssn foynk b e, miért is z hátrékos rz etek töresztére vissztr ttnk sz e rv eze t k eze é s é n y egé b e m é ye n benyú ó új ítás o k k m ód o s i tj á k fetéte e o y h gyj, két heti vgy több időre ő rzre zo nbn csk szbdság h j n án k két vgy két hétre kmt nékü betéte 40f0 kmtozásr j áno tt frtokt htároz ttot t efogdttni, hogy z t betevő 3, h ó n pig be n t t ö b b ny i re czé t n i c ő t ö U é s b e n, m ig A m ig egyré szt _ 800 pengő z pszbá yo k t i e tő eg ; át m gá n k szerzett, korszkánk e z e n e enszenves z kós k ú d özget i v óságg hd bete n ni k ivánv án : (be ügy m i niszteri um) bács i ko r m án y stb fesőbbség z egz évtized fo y á n z bji János z Az év z pszbáyokt, m in d e n ápoto k t te remte t t, s úy o s összes hzi pénzintézetekné _o Bj i t krékpénztárná pedig n p i ü g ye k e i n tézéné fögo n cj á t k épez i v á s z t m ú n y n k fizetni képteen dósok szám nnyir feszporodott, hogy z k özön ség b izi m át z i n téze t i rá n yá b n fe n t r t n i fej eszt e n i intézet A pén zte e n ú p o t j e e nté k e n y eb b híj á n fo yt o n trt, s z e ső évtized végé n zetet ere m tett h ogtá s áv Nehogy veszé yese n po gáro k tó vesz fe tk ré k beté e k 5 ö%r k i se b b m á r ggsztó h e y v á sz m á n y összegű g tó ö n k é n t egyes m íg ú j í t á st veze n e k be, n p ú ri h ón p ok szeri n, h n e m fé h vi i d őszko ké n SZ{ J ft j ák, be éi k ö n y v ec s k é ké r f i ze e tt m gs d ij t esz á i j ák, s rövid i d ő re e he yeze beée k n é ő rz! d íj n e m szá m ít n k fe H ogy m egé rh e tő egye n eze n,u e ye t ájé k oz ás u H U'L évbe n egy 'ztmdé k o ÖSSZpCT b > t(i J k ed vez é n y n gy j e e n kövekezö v ú 8 z m ú y i h á i ye n szűkebb ko rátok m e ye k k öz ü e g sze ri n t P /züfo Jm n e m roz, kj mgát z György ezen m u n kák megosztásár igz nná is z ü g yvéd i tee ndő pszbáyzt H ogy ped ig z intéz et miné k m o k e z i d ő tősége, zogáj o n j e e n té több köcsönért foym o d ó n segíthessen s ez á t h ivtás ához képest z uzsorát m i né több e ő nyös k épte en n e k ket nem kö i ekkor már k ö nyvve ze tő tisztéhez H ogy közönség betée k ke m i n é h m eu' b b m egb fon osbb z, h ogy v á kozik i n kább, m ive m ó dosított h e y ze j o b b r fo rd u rá kozzé k, Sándor, ki z ügyvé di teen összes pe rek go n dozásár E n n e k foytán Sándor k ö csö n ö ket, m ive npi s z ü k ség e te k e t si k e rü m i n d d d ig fed ez n i, Jkobey dőket már e kkor i s végez te, b e t e vő k b iz m v is s z f i ze é s e k rn eg i n ogj o n, segé d k önyv e őj e, röv i d '0crt ú:::; á áj z k : i d c icy e he yez n i közé visszszoríthss, zet i k r öv i d ej á rtú " bev á tás o k t " i k é v b e n beve (v á tó e száj H oás t) Az pszbáyzt ugyn vátóbiráthoz áó 0 censorbó b izo tts ágo t re n de v á szt m á n y kebeébő k ít n i, z évtő k ezc ő d ő eg n é há n y év ig zonbn z igzg ó npi b iz tos k é t ce n so rr e g yütt e s e n végz i k ezen teend őket, m ive htámz t képcsségre nézve z pszb á yzt n e m trt m z e ég v i ágos u t s i út A súu v it e t rp d n ií n n k i n é + é ve n ké n t i n ka h b fe ü vizsgá ó egfc e hcsi"en b izo t t8 ág hogy HZ igzgnóvúi"z

19 22 23 mánybó kiküdött két tgg gyrpítj m eg mgát, m iát tgj ink étszám 9re emeke dett bn vo szívjóság eki A z bszoút kormány nemcsk köz píványi pénzek nek miné ngyobb rzét pogárőrségnek zászós Azonbn testi ngyságához rány rende te hnem pénzintézetekre is nyom ást nemessége is gz emberszeretet hevíté őt közczéok iránti buzgó ekesedre s e téren, hbár á m ppiro kb fek tetni, neszteen szerénységge, de üdvösen tevékenykedett 8 5 í már gykom t czins e te k i n t e tb e n Az igzgtóvá ztmány m égis csk egy ízben évben, H ) 7 én be következett há után rokon Voj n its Lászó enök tejesen visszvo nut z intézettö, mey ezát másik kibocsátott 80 miiós 5 oos kényszerkö csön b ő j egyez egy főosz opát is e veszté, mey szintén erős támsz vot k üz kö j eentékteen összeget Pct (Jyögy váeosi tnácsnok fehivás deiben következtében, zz men tegevén e szerény hozzájánt {u;á z összá m szi árcutásá czézó kö!csö n m üveehez, h ogy ze rzvényeseinek m ég fi'o osz Léko sem in é z képes fizeni rojn its Lászó érdekődse segité enökösköde ideje tt éénk, őrködő eő z intézet működét htározott eré yességéve egsziárdbb biztosítékát képezte keze körüi Az i n téze kö nyvvezee z eső évtized végé n i s még fegye e mnek z intézet iránti közbiziomnk z eredeti kezdeteges módon örént \icőn Jik Sándor visz szérkeze foytán Vojnits mr' efogt ismél könyvvezeői A könyvvezetői áásr edmr Vorich Antt éptet ték eő áását, czészerűbb könyvvit ei mód k mzás vége irás bei Az ötvenes évek tt városunk kosságánk egább eőterj e ztt nyújt be zonn z igzgósághoz Az indítvá egy hrmd émetj kú vot, vgy egább is német nyevet nyozott átkítás megbiráás czé jábó Rdácsi Ant enök ete tt Bsch Benát, Sándor Györ,qy, Sc u tét y János, Szed szármzásáná százdos germizáásá fogv m ég eő Kz János tgokbó áó bizos{tg vász ttik, zsökös mgyr benszüötteké mögött Emeett átszik zon je min dzát könyvvezet módj án m ég nem örténik váoz emző körü m é n y is bizonyítni, miként dczár, hogy német ttás, pedig tervezett refo rm bizonyár csökken ee szármzású ressy Fer encz von szeretette beszéte, de zért hzfiság soh sem áott tör eem erősen vot képviseve 2J, kőbb zo n okokt, meyek kőbbi kúszát Yiszonyom m egerem 36tgú vászt mánybn is, germnizáó htom pressiój teék n é metnyev De ekkor már hossz intézet eghűségesebb mre, ki hivtát tpig mindvégig eze nem becsüetes tisztvü:3eője, intézené, ho z eenáó képesség gyengébb vo, z ügy emekede U zánrzt veu k i mgánk nehéz éklizderneil i tú vo képes z ügy\iteben érvényesiei mig számo pénz szem pon tbó roj m'ts tudt képez é Érdeme nemcsk bbó áot h ogy z i t ézet m eg 0'0 irtvátásokon betege kede foytán kidőt z betöteni tervezett reform is m u nkásságán k hlyúdá khá áná h z nátát hivtos ú ' n uto ó h 'etig kirtó ü rc P e e ' 'égü diú ' kj r " vé n \'ot z u n k itbó! 'ti zi'r rz<tvt 'o:; V<'Z ' ( t e zi t ( ' '):3h de n k ko r:;znki'b n ki;z H ' vez k u t, (r iu' vite is cskhmr né metté vátozott át

20 25 z pítás één áók nemzeti érzékenységge gyengéden ügyesen számov társut tiszti krát ügynöki háóztát túnyomóg vot honvédekbö igyekeztek megkít ni, másrzt mg z egz nemzet, újjáébredének e öhngutábn minden mgyr érdekbö m gyr erőkbő étesüő intézményt e kesen kro fe Második évtized A Bji tkrékpénztár e z idő szerint gyüheye vot hzkerüt honvédeknek, kik közü többen rzvényesei vá nk egyszersmind z kuó fében evő mg'yr biztosító tár sutnk is Könnyű vot tehát m e ett hngutot teremteni, hogy Bji Az átános mnesti visszdá sok jees erőit n e m zetnek Ezek hzszeretetükért szenvedett érdekében munk fegyveréve kérernezzen zámüzeü kbö, vgy többnyire súyos rbságukbó hztérvc, tovább küzdve, tkrékpénztár mg rzére főügynökséget Ezen kérd e dönte czéjábó z decz 26ár hzájuk összehivott közgyű ehtározz főügynökség kéremezét, cskhmr meynek megokoásábn hngsúyozz, z intézet ngy nép szerüségét ngy környékre kiterjedő összeköttetét ", kü önö ismét eőtérbe kerütek Ezek eőtt eoszik z or zág közgzdsági kifcj J őcheté sen kiemei, hogy j e eneg Bj z vidék egngyobb kereskedői sének fökcáy is : közönyös ég A kom o y m unká kodás váro évén, hová termeők edás végett évenként egább iránti eke ed hiány, m rdiság j ege megtörik ez e n e is 2 m i ió mérő gbonát száítnk s igy közeked ngy kes teheséges h zfik b uzdió tö rekve tt, mey káp ságár nézve m inden más vidé ki város föött esőbbséget ér rázttó bepintást enged veni prgon heverő kc' J'eskcde deme ; mi em ipr terére, ho szbi fej ö M s gái is e mz e t küfödi túrsu tok n égy fő öt ügynöksége képesek fen teremtö krt eött összeomn i át zok Lúzs k ttások rtni " RdáY yu indítványár rzvényt jegyez z inté kiséretezek követték egymás eszközök uán, c ye ktö zok zet z E 'ö mgyr átános bizosító társ unk fehivá fevirágoz hását reméheté k sár nnk 85 8 jn 6ib közgyűén ez ügyben képvise 5 7 ben Deák Ferecz, bá} '(j Eü'ü,<; JrJzsej:! n;j ' Károyi L ászrj, Szögyény Lász6, Zsi'or Uyör,r;y s több gyn evü hzfi teti mgá csk zát is két ég e enné váik, hogy itt m ás Azo n bn ennek dczár is egyeő re csk z ügynök ége n ye 'heté e Cskhm r zonbn z i n t'zet ényekke is képes vot ámogtá ' meett Lémy Henrik, Ló!/() Jmyfuírt, Heicwrdf ()rbáu stb szkegyén k 'zd c é n yezé re é 'sü z E 'Ö n gy r főügynö k ég kére m ezébe n fehozott i ndokink vóságu átán o ' bízosió társ{g ", bizonyítni, mert, rokon 'z nvvej fogdt ot, H'Jywk píu m ('g gyobb i ]i ct biztosíl i izet már kezdetben is oy ('\'ve c ü b b Fd U/rás mérvű forghn t idézet eő, hogy tiszlyi 'eői élszám n gyob eg ' í::;z 'r bításúrö keett rövid idö m uyi inézkedni ddig is mig ko á ', Pe i hzi c!:::; ü kré kpé nztt' ;

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

CSENDŰRSÉ( I I AI)()K

CSENDŰRSÉ( I I AI)()K V Vfoyu\ 11 H Ú 1\1 CSENDŰRSÉ( A)()K ET (nrzmtes ÁA: 1616VO - 8 koo-;h\ mcófr ÓVO 12 koron Noymóv-ro 3 knrnl gj/rnk 1 R H 1H ÓH 110!}O 1{ 1 A n VAAu hd VT\ Bud\J1 TV y\n11 o\ 1 @ Az eulo n Lród \J(!hN

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak XI évfo lym 1917 deczember 10 35 szám esendö lségilapok Szerkeszti kidj M kir Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztőbizottság ELŐFIZETÉSI ÁRA Félévre 6 koron RlgéBz évre 12 koron Negyedévre 3 koron Megjelen

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának , JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat társaságaapításainak, vaamint a Taverna Száoda és Étterem Rt. aapításának cészerűségi vizsgáatáró 1992. június 100. c JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat

Részletesebben

- Gyer mek or vo si ügye let csak be uta ló val A VÁROS HÍREI A Pest me gyei Flór Fe renc Kór ház fő or vo sá nak tá jé koz ta tá sa sze rint ügye le ti idő ben sok szü lő nem lé vén kü lön gyer mek or

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

CS E ND Ú RSÉ GI LAPOK

CS E ND Ú RSÉ GI LAPOK v évfoym Budpes 1911 ovember 5-é 45 szám CS E ND Ú RSÉ GI LPOK Szerkeszi és kidj I kir Csedórségi Zsebköyv s7erkes zö-bizoság BLOFIZETÉSI ÁR E(ész évre 12 koro Féévre Negyedévre 8 koro 3 koro IgjdDi H

Részletesebben

Államtitkári látogatás Bagon

Államtitkári látogatás Bagon 20 éves a 1394 2014 XXi. évf. 3. szám 2014. március ára: 100 ft az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 2014. 04. 06. váaszt Az ország A 2014-es or szággyűési vá a sz tások áp riis

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

Az Ady Endre Diák k ör 50 éve s e m lék e ze te

Az Ady Endre Diák k ör 50 éve s e m lék e ze te 19 57 20 0 7 Az Ady Endre Diák k ör 50 éve s e m ék e ze te M ostpe rc-e m b e rk ék dáridója tart, De építésre k észe n a k övü nk, Nagyotvége zni m égis m i jövü nk. Nagyotés szépe t, e m b e rits m

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben