TÖRTÉNETE BAJAI TAKAR KP NZTÁR ÖTVEN ÉVES HtTA: BERNHART ERNŐ. BAJA, BAJSAI \ ().J ITS DIHE, az illl('zrt l'lső könyy('lőjr (IH-t.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÖRTÉNETE BAJAI TAKAR KP NZTÁR ÖTVEN ÉVES 1848 1898. HtTA: BERNHART ERNŐ. BAJA, BAJSAI \ ().J ITS DIHE, az illl('zrt l'lső könyy('lőjr (IH-t."

Átírás

1 { / "

2

3 A BAJA TAKARKPNZTÁR ÖTVEN ÉVES TÖRTÉNETE BAJSA \ ()JTS DHE, z i('zrt 'ső könyy('őjr (Ht7 r;7) HtTA: BERNHART ERNŐ,\ LSÚ f,>' '; \'\ \H <; \ '';'' E, itt'/' jfp'g' 'dk" H\>'\ \ ()T';,,\SZú BAJA, "YU\L\TT' KAZ\L JÓZSEF d)y\ "'\W\Ji:\:; 898

4 Eőszó "' részázdos fen áás Bji tkrékpénztár kmá bó, Lk éyen tisztet igzgtóstg ehtározt, hogy meg irtj z iézc keetkezének üzei fejőcének örténe té, ÖL cgi!'ú:; rcdtúv engem kegyeskedett megbizni Eze kitünteő egbizús fonoss,'tgáó otdti,ss ekiismereességge igyekezem áthv, megfeení egz fe donc Leirúsobn rr örekecem, yislgg ehetőeg foymtos egymásuánbn vi'tzoj kivoú mindzon hogy efogutság néküi hü ctoknk, meyeket egykorú jegyzőköny vekbő kézimtokbó összegyüjtöe s feed homáytó mcg enei érdemesnek trtottm Szükségesnek Yétem z intézet pításút megeőző é\tek be \',Ü'Skbn éezett Leni, hogy czút közviszonyokt is röviden cgviágív egé'í {tjnk főbb indító okok is eye\: egpíúsr vezeek \ ithogy z eseéyek eroyt 50 éy kt'pen (,sopo'onk z itéze Lö't('etébcn, hogy év!izedenkt't bizo yo irányz vgy (i'ek\té egyes t'rizedd\ek mintegy nyou önáó mey z köc:::;önöz, zért egyegy évized törté jeeget czészc'ünek út i((' rpjpzcbp ett' t ö (' i 'P eőtérbe,

5 v Szem eött trtottm zt is, hogy bár z intéze t jábn z e emények szűkebb téren nzogtk hogy mut zokt ngyrzt heyi viszonyok kották irúnyíto ták, d, ég sz ü kségc i H' k á sem átk cgzen ngyobbszerű o'sz(tgos mozgmk ('S itj kuások behásán kivü, zér ezek re is ej átánosbb körvonokbn kcrjc!::z ketni Figyec t fordítorn városunk eűn kjir, kiknek z inéze éküzdemeiben szerep jutott Ami pedig sen ki n é m ik é pe n hézgo' mrd megirúshoz egpíúsáb, (g y L k e unkámn, zér en j'cj<ekezéej'e B j vúros HWbcn :2()\) eke számlkosi gy á/ou idő n án, 7:2H(i éekke öbbc rövidsége, Bj, Bevezet közdctéjck inc/zoj ] 89H JHS ()o onú is öven év ] ' 7)ben, in gy oh J ezen 0"százd sodi k ép cs ed e szporodás u o \ \'áro kereskedemi SZ C p hó kedvező Ber'f Erő tehá fekvéné fe fogv in eismert gó c zpon negyed ' b e n ejese u r t it gzdg vidék gbonkcj'eskedeél erneett ngy jecn ösége \"o nyerse'ény, bor vó kere ::;kede éne k b úgy hogy i ábsjó!::z itgg erüe én ándón yü Z gő sokdom indjobbn vonzo eteepüre z ée mesebb eemekct meyek szporíoák k,í,i:') kezekc rneg LJJosíok indejernű vúroi:') rc \Ti 'úgz ;í ;'t, kézi ipr n gybn eöseg i \'én <t \z idegcn eeiek belóduás telle ehe Lövé itgy feen(ü i: népesed0:;i Vi::;Zoyitibn De it bc"ú ( \o rúsok foyú, ép ese< se pit'huzrnosn ernekedel é' e i é '' é C k közszeeének szinvon is i:öivc i kossúu c' ()' y ntj, 'kt ko:;ság i eei e) L'r!Pi kü\'ckt'z'hen súujm ( '(r! yr rnb r jumo, i \'Ú'S eg gy ' os od ús is gy'siu hd eü'' \ \' Ú ' S k'i'thbi f'ejöd'sph'k Ú ' k0 iz ben ú j i'rz\'('sz, zt ('S Z :3:3:) p y 77)(' p('kt'pi'p' ('g'phii pt :W húzt H () h hu\'ú ;Z''H'CS('t!PS('g ;'d \'0 (H hú D' ih ' z t' ii'pi cp Úi\ (' z ('g('z \'ú'o pjpsp '( c yd z K h\'szo tiz

6 V V épüet ett néhány vz okozott Ekkor 20 ó:f tt tom boó orkántó bőszített Jgok mrték meyek 260,()() pozso nyi gbonát érö fc cézt('[tpk mgitujj con t nmk képcző mgtárkbn (gy hogy i hivos /)ecsé 2:2,f)()H frt kárt úpítol eg he e száí/r f szintén megei i:ior következet ezuún A po gárság J::zivói:iság nehéz prób áot ki, rátermctt ége vám' épüő h fi nem is itíj közö de zokbó z mig vissz z iprt zorgm üzei z cöbbi jóéte kerei:ikedcct ij::mé A város ujbói f' evin goziu;ák [öeg i puj::zlá kövcö körüryeket ráskodás i kénysze'ítö J'ombohtoU nná ikább is iive g ö'véykez is vot kpnyteen szemet h'unyni kezde ményez mey z HtoheJ gynevü meseirónk Fáy And níc;nk i hzi eöhrczosánk ángekü közügyek fúrdozásáv tkrékpénztár egyesüe ninájár eső városunkbn is egy tkrékpénztr pítását tüzte ki zéu hújyu iti t c:mk i f"ödiycs oszúy>ú, iyó réze ki ttt kpzdeéyezőke ipr vgy kerei:ike( ÚjÚ nyere' jü"pdee', [(>há szorgik feszteenü ze snyrú közápolokb J::rjdozott zon H()hn gá kiknúzv hrácsoó tőke fosztogtúj::i eött kosságnk csekéy yde ment gyors ebonyoítáj::r hoou zon időszkbn korátn uzso,\ pénzeenség biztos pon számíthtnk törvény tejes otmár koczkázttó étesített PCJ::i endüebe hozz áános eredö jogügyetek többnyi'c 'emegesen tétenü süt urdmi középüeek (idéké Küzdee eszehük nöket is, mive hivtium, midőn ' z zok c píá cszméje fogkoz tkrékpénztári intézmény rendetete tekintetébejj tpsztt J::zü'őjé eg é!::i tkréko:sj::ágánk gyü öes(>i miycú:i pézbcn éh úrgyk tisztu rcrogához kzkodhttk: ne' már ekkor i,pe ti :i e bn, vgy kereskcdemi czikket képezö ingóságokbn gyüjé ö!::i!:z hzi" Mindcz pár ór t eivr vá, mer[ pokoi hüi:iégtöj pin megszüt kizcí/'ógo:;n jótékoyj::ági intézmény czékbe erejtett, födhe eásott ér('z ü; megovd evcszet,\z országszerte megind ZÜC ádozot Í::; z emhe'i zp'etet köz<,<koús bármiy böke ou'új ckih jos (t fevetett ááspontm osztéko fizetö rzvényi':msúggi\ kut át épet hnem eni gy i ;\z Hid hitetö'\'ények z ctnos k jvuá 'át eredményezék éti zér nyomon követték kt,z ' 'zág küönbözö réj::zeihen z ej::ö hieíntézetek zük::;égge küzdö pogi'úg (\"<'(>[ ('jpe kie'ítete, gyobb kuiu::;i rézrt p\'ij::ehetc d()súgokh diinihtc: eddigi f'<'j őd <'>S(>pk nhjj egkezdette hzúkb pedig még ngy i:, rövid vo t hhoz, hogy tekint(i Y('s közpitv(u Ti fen, BúcsBodrog! 'in 'ü tökt>,'zcgény pgií'(g Jipsziiks(get('t J(>ik(ip úp,ui Bji hiteviszonyok bej::zerzée' eheüvp tei \ város rowjs ujjáépít(':ie pénz vgy eg éh közp('z('kkp "Pdpkpzvp, ('út H'zintpzp hiúj út s krékpénztá' ij:: mái' eeve közkc''esei pr heyezkedett pi ntnyi nyomort vot képes pnyhítpni pp é eg(;geübb :;zükséget is J(S8 t idön c jutot eki mert Hji nmrékpénzá' ugyn ' :3: v'jegyében H!Hbn üködé tk'ékpénztúr áot zonbn még ut[ö'ö J::zerep Bji tkrékpénztúr vezette be erüetér' eő 'z Ö' ezen zo intézményt é' így z megye vidék kkori ódjáb áot von J>pdig ir(, i'i<>(>ii(>g(' \'ot Z id(i ke'esk >dei központjábó, Bj város terüetérő 'ugú'zott r('i) pk \'P<!ösz<'u' Ti tt CZP) i ntizj H' y közh 'ZUJ::ágú, gy közgzd 'ági jeentö 'égét H'H z d()sodiísk i Wpp!! f idii, 'U' zigo'( iir kpii ()\'t()(g p(' nyugodtn forgjk hszoíhjk i g ('g r(>ekw f('n' küc sii z esö r y ey gykorti egviágítáj::bn ki Í'ner tte eg

7 PETŐ 8ZeTR{LY LPÓT V0Z\rigzgtó

8 Megkuás Hogy Bji tkrékpénzár megkításánk eszméje kitö ennek megápításár nézve két biztos támpont is crcd, étezik, het ugyn efogdjuk nnk MrgJits Ede "Egy p Bj 8zbd ki/' város történetébö" czimü érdekesen megirt üvecskéjében ene vonkozó g tett emítt, városllk nk egy sokk régibb míg is me y szerint virágzón fená ó, egyik (' '(eke::; díszét képezö intézmén ye z 803 évbcn pított öker társsköre ett von i tj me yben egy tk rékpénztár éesítének terve megfogmzott Eszerint János kkori [öjövzmester Kénntz tekintéyes kereskedö rojnits [mrp vúmsi tnácsnok, mjd z inézet esö könyvveze töje, itt indították von eg SHL év nyrán z pítás i ránt z esö mozgmt, meyet bzgukk sikerűt közönség rokon szenves érdeköde meett nn Tir ébren trtni, hog T z k u ó közgyü már 8::7 \ enebb _ év tvszán megtrthtó kczdeén Tezök megúpításáná méis dtot táunk városi tn ácskozúsi jcgyzökönyvben vot egkét égte e véárbn mcgevö Cogt, i zidei kövekezö hücl kivont htároztbn:, \z to Közs('g H:7 (vi jnuár 5én trtott Tnács Pkiönben k 'pvi:; ' ti küzü:;('g ts:; Yász it [izedekbö egybehiyott!ép jt'en '[<'w)) :

9 6 9 Az összegyüt j n its eoszován, feovsttott Beyp" Jiháy é" ro másoetemetkezi vány egyet evée: ugynis egy köbbi közgyűi htároztt megyei vá'si küsö képviseeti közönség jegyzöjének enöke Tmre föispánt bji jóváhgyás érdekében Ezen kérvényt mg z egy V(jnits [Jirét ngybn hozzájárut megpíús sikeréhez Az eső, egyszersmind knó közgyü bjs i roj its ::;bn LászrJ enökete t, ngy számm jeen vo z píá 2án rzt venni szándékozó közömiég 'őlt H H márczius trott meg z,roszán ven tégö " efogdtto, tc'éuc, utúk be minden 'keö z pszjá yzo közh ege(>gedése A z d' jóváhg r;h vég ' feerjpszpti htá'ozttott TdLi"tbn ehctek PZP f' :i übbs 'g másik föfontosságú fedt vot ezen közgyünek intézet kormányzó tisztikrát megkítni, mive meg, rzvényjegyzek nemcsk hogy befejezve nem votk, de még zok megkezde iránt sem történt mindeddig i ntézke d; igy tehát megvásztndó tisztikrnk kezébe ön z intézet sors etéve, meynek fedtává vát ekes érdekö d kihsznáásáv rövid ieö tt köteezö jegyzek meg szerzéve tkrékpénztár megkításüt befejezni hogy Kétségteen, tpinttosság vásztásná ezen megvósítás cöntö szerepet játszott, oy egyéneket áítván éére, kik köztiszteet bizom tekintetében heyi társdmi éetben kivátk s közönség minden rétegének rokonszenvét biztosíthtták z zon idöben tejesen uj intézmény iránt Pártfogóu bji urdom kkori záogbirtokosát s::::ettgyiirgyi Horváth Antt nyerék meg, kinek nemesszivű főnri egyéniségét métán övezte körü váro::; pogárságimk egngyobb tiszteete Bevonták yezeté::;be,'z ('d\r' meg k' r\' ságokt évezö nemességet, meye egtekintéyesebben mg z enök mcyben Íután rzvénytársság ez komm inkább csk evben kuván zon fetevt, mi megerősui szújhgyomúnytó is támogtott éyezér hogy Bji tkrékpénzúr éteslte irán i kczde iethei meg esü sorbn, z utókor eismere rzét evi ki kőbb megkítási munkáok szeemi,vezetöje, z irányítását is vezette s min z inézet esö könyv éé fogv ügy iránti ekesedéve, ugy csácü összeköttet enök Vojnits Lászó vitte meg Zomborb "szeretett" föispánnk tet pltni körüményekhez mért Tkrékpénztári intéze :;ebb e]öjozcí óhjtván, erre nézve,czéj uu niné eöbbi sikere segédkezet táh seére tekintetébö ezen eszmét pártottni, könyörögnek nyújni s z érdeket intézeéte 'íémegengedni s Nemcsk egkecvesebben kz Bj váro" Tnác, hnem községe ezen intézet éteslté::;é megengedni ti s e ársu nnk fennáásán küönös örömét ih kijeen cnüö fe tert pszhúyink it 'gfcsübb heyre tö té egyéjirúnt L czép:ü"oáhú Cj;'t,j,t; jeszéve nách községi nk inéeöbbi cére ekintetébő növeke egyes tgok hozzájil ' ils á ezen intéze dét eömozdíndj, kérték fe, hogy venné pártfo gásáb z kuó intézet ügyét befoyását érvényesítené foymod eöterjesztetik: miképen Bj város kebeében umási Budics Józsefet bjsi VojJtits Lás::::ó z he rtótnác 'hoz tábbit'ó képviset Vódi oigrch tipus, H'!('zk 's pjíu'ú::;á z eöfötnrekhez ::;züksége::; nk, nert ugyh"k t'i'u<'k júv<' h g <'Si k(''v(' 'iikd jú jnó ki megévén gyö zödve c vát czéjánk h 'Z08 votáró rró ::;, hogy ré 'zvényökéhez, vit'zonyok, keékek, jee en vmint forgomhoz szükségetető töke

10 4 5 mennyiség, másrzt nnk hsznos eheyezéhez üzeti sze derék ipros kereskedö emme biró, közöm,ég cgvnnk kivite iránt kétséget nem tápát hnem v'kk köz, pontosítá önmgáná z kítás, ké 'öbb \'eze fonáuk összes száit Ép ugy képviseve vou nemességen honomlior osz táyon kivü kerehkedö tgji át 2+ mint ipros z oszt{ty igzgl6váhzj;'ybn, tgú S kiváóbb ey HJ7, egyik föbb pevü sziárdítni kivánván zt: hogy Yászt mányi Tgoku csupán sját rendekezüktö függö fekvö vgyonn birók vúszt:isnk "; ezen szemp ontbó megrostáják vásztmiy névsorát *g megje ötek heyett megejlett ujbóu vászásná kövelkezö rzvényes tgok v,'tszlllk be: Bog(Jr Ljos Jike József Grós::J Dá,ie Bosctát Sámue RSe Pá Poit:e :: r gnác:::: Az márczius 2án ét következüképen k[tllotl eg: yernek, pszbáyok Csinóbn, ddig z is, mig ovsókörben fesöbb s jóváhgyást más nyivános heyen "keö éresü hozzúbnhkozás végett " közzétéetnek, mig város németjkú közönségének zon kiv;'mság, hogy iizbú yzl mgyr szövegge egyetembe n német nyeven is kinyomssék, udyrisn gyonhglltott r;zgtó: Szká József Vásztmcínyi tgok: Beyer Mizdy Fúró Sdtue Kto st'jd mrédy Yó:::sef Kmocsy Yó:::sef* Neidovits Sátue Sáttdor György Túróc:::y stvdt* SÍdor Yó:::sef Krdos Dduie 'Jutod Att yi/k Sdtdor* F:::eks Feretc:::* 'Ji/k Yó:::sef Két::: ytiuos Ko/er stvdt Rddty Péter Krusz Kdroy Poermt Ferec::: Bo:::s ek Yó:::sef* Gru Károy Broer Adóf Pdt György Pw'its Ertő* A vúszlmúnynk esö fedtá képezte z inlézet szá már kjhts [ckyü heyisége t fekut tni; e czébó küdi ki Rdd7Y Péter, Józse!; Fúró Sámue Jik József' 'úsztmányi gokt, z igényekre nézv e keő nsilás:3 áván c öket Búr közgyüé,;i megbizús házy élere yomttkozik, e hizoltsúg véeéyén\ (\gy('ön' ('k kihér (\'e szorítkozott ; kp,d sehogp;e \' P' kinimi Je[to " ((" J mig z, H+i nov i iki \',UszLúuyi übe SáJdor Tisztviseők: Kö'uyr'eze/ő: Vojtits mre Prn:/cínwk: tt drto S'jMkö'H,jT'ze/ő: Ykobey Sd dor Ezeknek fizce pedig kövekpzükrpen úpílo eg: pénzárnok(' ('vi : fr'; könyvvezeö( 2)() [r; segéd köyvvezeö( :)() rd Az i{zg(íi úús Liszeeheiek ekije V<', 'i júr fize(isse H ti ([('( z 2j(i trto küzgyií(ii k'úv zonbn "z it('zp p(/zeih'k "ZÚ 0";" ij",;zqnii('kpzt' [ük('p[ps hizo"íúsi'':,(''';z\,(' ('S Tgok n<,z\'(' Wbhs(>g<' "Enök rj/its LászrJ ur 'úszúny zon ggú yiu eoszóg niszcrinl kbérek iy rcncuü vüi itc jében z inézel számúr ks mü 'zobák t hmrjábn kibéreni nej ehetne, zon pártn rz'élü ipréb'csztö ji'tntol te\'é hogy Jig z inlézet müköc[éne k szkdt n ['oyúú' iíjundóbh CszobákL bérehctc(t, ddig z intéze SZÚJú' s kúkodúsink 'e<,re kilünü hcy (' tü húzúh ké szobii útcj!!edi s kzpe'z '\" b' t Z 08 s' " uig hü'uis zitrt' P<'zzúJ'dok egk(8züend ü,ködö'g ' WÜ,it \'új '

11 7 6 Mey megepő s ngyekü pártoását tisztet Enök urnk vásztmány háásn megköszönvén z egz társut nevében jegyzőkönyvébe egyszersmind örökő emékü fejegyeztetni rendei" Ezen ngyekű jántot z 87 noy 8án trtott közgyü is tudomásu veszi "z összes gyüekezet öröm gerjedve, buzgó hááját s köszöneét nyiyánitá" A káskérd 847 nov 8án nyer megodást, mikor "Poitzer gnácz ur közgyű kivántár megjeen vén; vee zon utczár nyió bot,* s ezze kpcsotbn evő két szob konyh iránt, mey Tkrékpénztá'i üzet vi teére z evégett kiküdött Vásztmányi Tgok á egczé szerübbnek tátott, s meyet jeeneg D"escher Gábor czukrász birt, ugy egyezkedett, hogy zokt évenkénti 60 forintokért 848ik évi ápr i 24:ö számítndó két évekte z z ou egkivánttó váoztásokni intézetnek átengedvén zoknk kikötött évek eforgás utáni heyreigzításár nézve minden kötséget mgár vájon" 87 nov 7én trtott szervezkedő közgyűen indít ványozttott : működétrékpénztárnk beszerkezee é sei, nehogy hossz;, pngás mitt tetemes vesztesége vgy póohn kárú evuás okozzon ddig is, mig z,a pszbáyok Főmétóságú Heytrtó Tnác 'tó megérke zendenek, tökéete en éetbe éptessenek Mire nézve foyó november Hik npján reggei n órkor trtndó közgyüé'(' necsk é á' tényeg sen beirtkozott RzYéJYPs tgok hne rát s mindenki ki rzvényt vátni vg inden iig 'h z intézewk (,z sze'ü é't){'éptpé(' (,Ü kú ib '(iz v'nni ki 'gván zcé yc: H'gjce n ;'' H'gh i v t i hirdetek több népes heyeken egyszersmint ki is rgsz tni rendetettek" T'tván ttó, hogy z üzem megnyitásánk további ketete ekes érdeködre ohsztóg htht, ugyn ezen Csinób összehivott közgyü kimondj, hogy z intézet müködé "minden eenve közbegördite nékü" 84:8 jn én megkezdi Jkobey Sándor segédkönyveö szeméyesen kereste fe rzvényt jegyzett közönséget s cskhmr sikerüt buzg mánk eredményeként z összes rzvények köteező jegyzét bemutthni Fehivttk ennekután rzvényesek "hogy z eső 20 frtnyi rzetüket 84:8 jn 3, 4: 5én Vojnits Lászó túbbiró ur udvrházábn evö hivt heyiségben megfeeő rzvény könyvecske eenében fizessék e", mig heybei vidéki ngyközönség z üzet megkezdérő vúrosi dobos át jegyzőkönyvi kivontt ekes hngú fehi vás meett éresittetett A következő htározt értemében tisztviseőknek meg hgytik "hogy vidéki Esperes urkt z ntézet üdvös czé ztiró rövid Yázotbn értesívén iendöen fekérjék, hogy z ntézet imígy között kedvezményeirö, vmint sját híveikhez, ugy Egyhúzkerüetünkbeni Lekz urk át mús heyek népeit is szószékbői meghirdet utján érte ítyén zokt otn népszerüsíteni hthtós befoyásuk át kegyeskedjenek A bji kosság emeett társu intézke deirö dobszó meett is értesíetni rendetetvén És mos kövekezik z beső berendezked Akár egy új házspú' eső otthonánk berencezéné oy ngy sür gé forgás Mindenkinek nw egy jó ötete tehát indítvány is o' Be zerzik, eheyezik hivott V('r' ('te r ú n bútorzto, mjd ckézítteik,w közgyű eé frokért z intéz t

12 9 8 báyszerűen pénzei irományi ezároásához m egkiván tn 6 pénzzárcok ot" miután " Kn'/ász Jkb ur6 közösku egegyez meett pengő hrmincz forinokér megve pé n zzá rdo kot zicei [e fogcísá, me' szerint szvesen ekinté hivtát nem csk j Vo nits mre ttványok t, tgokbó m eyeket áó rzben m egkezdé n ek 8J:8t ve ik be Pfz Fe renrz vnökke Az pszbáy szerint z intézei pecsét körirt k övekez ő :,A b ji tkrékpén z t ár pecsétje H8 beerén á z igzság n gy, kitá' szárnykk, jóbb kezében egyensuybn á ó méreget, bkezében pedig höség zruját d évszámát, egkfják JcíTt, Szirs József, Jür Pef(' CZ, Brigy JrJzsef, C Herdein József '(>zv szám<ásokt negyedéven k é n megvizsgúnc6 7 ány ', m eyn ek enökr (je}'!! (Jergey ett t gokb ó t gú bizot Az pszbáyok éreében könyvvezetö évén egy, ze'ind társság ügyvédje, "z ügyvéd i vú!3 kieszközen M(>re Sá/do}" József Krdos Dd ;" { m á yi tgok tudóítút 'm é!3 i ig z ítá ár bún i i %ú h Ú % :;% i báni g ún yon i pontosság szorgom z intézet é r t ete w,ég iri'tnt kzség jártnok úb jó kmú Nem szbd iedeme enü vgy épen gorom h in t közekedőive Íát csk z in ézeö pró tenni hozo Tios hszonn vártni népet, betéteit, kezébő rúngtni pénzt váogtást pénz n e meiben, \indezekre n ézve tehát, n ehog y z intézet köze ke dői s h iv i n oki bosszntó pipfüst s kmtn me ékbeszégetek mitt müköcükben gátotssnk, szigo rún titik eginkább z inté zet irodá jáb n mint mindenkor, hivtnyitott n p ok b n pipázó köröket kitni s igy min denki ki z de beszégető intézetben dog it evégzi zt keő iedeemme eh gyni rtozik ',\ Voj n ds megnyitás L dszó* n pj házábn heyiségben egybegyüt együttéében " igzgó vászt m ún ri t ideigenesen berendezett hintt SZÚ 0S vásztányi rézvé yes t g z egy e! 'edet ek mi mi' köré ei / kh n(' npr hú eozot egkez<ének \'ú z t á y urhögy t u jd on á t k('pezi yivúnívún Ezt' ház j'en t',!' ÖZ\' Herczft'< ( ; r n fttosut('z H k ún jn 3ik is eérkezvén 88 Szká József ur g y ü é ü n nepé yeshé sére t i/\'i:;('ibrgné (' i( 'g hüség, minden hszonestö ügye enség pr szt eidegeníethetnének dj H úg k i k i" d d p J H' k 00 H'gk i \'( t t() er(' ' 'k feb( ) 'i, s végre mindenkori nyájs embe r s ze retet Bf'!Je}" J f i df!/ v( z t é r<! p k t ' c n z pz húyok hj Töredeem 0ádó J(mi ik dogibn vásztott meg tt szoros rendtrtás könyveben pénzkezeben, idegen ek üet miu kdáyozv von ", emond pénztárnoki tiszségrő ; Jik Sándor kszinónk is egyenesség isztkezüség, trtv, meybő z igzságosn kezeendő pénzek h u doznk,minthogy pedig tt Jdrto n " házi kereskedei ügyei heyébe heyiségnek hnem, Az in tézet tü5ztyiseőségében megk ivánttik bizottmány szükséges n yom Hjn isr A n t " kőnyo m 6 " áí eő, rzben pedig Srhön Jkb könyvárus közvethé\'e " könyy nyo mdáb n " nyomtnk meg Ekzíteik z inézet eső pecsétnyom6já is Hjnisch Jih áy rézön tőve, meybe nem meg k uá s, hnem műkö nn kánk r en d e t eg yedü ko moy egyszersmind rozsdátó szerfeet megrongátn k át " : sőt ngyobb b iztonság okáért fibb jegyzőnek egy szobá jeönek ki kásu c pénzár meeu, s é szogá c hivszo bábn heyezi k e Megszerke szi Sándo}' Józspt: 8zJcá Jrfzsef Vere József végzőik pompás,n jee m zi mgyr ember

13 0 biztos hivtnokok mihez trtás végett z iető pszbáyi pontokt feovss, mjd pedig z intézet pecsétjét kézbesíti Beyer L'Jtiháy urnk, mint egesőbb múködő vásztmányi biztosnk" Rosenmn Pá orvos kezdette meg eső számú rzvénye után fizetett 20 frt ősszegge rzvénytöreszteket, mig betéti üzete t Dresch er Perencz nyitott meg e npon, 800 frtot heyezvén e :: o fo kmt meett z ső számu betéti könyvbe Az eső köcsönbirát utványozás zonbn csk 848 jnuár 2én trtott vásztmányi gyű kmáv történt Az eső köcsönt z intézettö 8::8 jnuár 28án Krix Jkb neje szü Gebe Rozin vette fe 000 frt összegge Ezze Bji tkrékpénztár ötven év ót trtó működe tényeg kezdetét vette, hogy mint most fkdó csermey, megtegye bizonytn vándorújá, meyen mjd megsemmisü een küzdve, mjd duzzdó erőben meggyrpodv tünik fe, mig minden emberi kotás végzete, megszün mjdn utó nem éri Az intézet jeen viszonyibó merített ítéette bízvást reméhető, hogy eme végzete nem önhibájábó eredőeg, hnem cskis kkor fog beköszönteni, h hivtását hdásbn tökéetesüben megápodást nem túrő búvárkodás gykorti éet váozó igényeinek náún megfeeőbb, mgsbb szemponokbó irányított intézénynyej fogj betöteni Eső évtized Kétségteen, hogy városunkbn vidékén megnyitás iránt ngy vot z érdekőd, mit nemcsk z egyidejű jegyzőkönyvek dtibó ehet következtetni, hnem z üzeti könyvek is tnuskodnk ngy szeméyforgomró, mit zonn termzetesnek fogunk táni, h számounk z intézet fedtánk kkori ngy jeentőségéve, t i egyrzt hivtv évén fékteen uzsor krmi közt vergődő hiteviszonyokon segíteni, másrzt közönségnek gyümöcsözetenü heverő, jó erejtett zugokbn titkon őrzött megtkrított pénzkzeteit fefogdni Aztán zon időben, mikor közczéú intézményekben nemcsk városunk, de z egz hz még oy szegény vot, mikor nemzeti közszeem z újjá szüet eőérzetében, reform eszmék foytonos hngozttás, térfogás didánk htás áván közönség szinte ideges rokonszenveze iy, gykorti éetbe oy méyen behtó intézmény éetbe épeténé emrdhtn vot = viszonyok eemzetes következménye z et, hogy mig z igzgtó vásztmány cskhmr fehmozódo köcsönkérvények ebi,áúsúv ig vo képe::; megküzdeni, z zok fo yósíásához sz ük::3éget fo rg i tőke nem jött egybe i k

14 3 2 rék b et é te k bö, m e y e k n g y rze csk próbb összegek b ö á t A n gyobb t ö k é k t u jdonosi m egá p í t o t s z k k o ri v iszo " rosz á n v e n dégő, n gy t e r m é be k özgyü t is hivott egyb e, mey vásztm án y sőt következtében fo rd u t po i t i k i m árcz i u s i zo n b n csk is n y o k h o z k épest n gyon is cse k é y n e k vé t o50;0os k m t áb e m rd t, mitt t rt óz kodtk pénze i k e t z i n téze t n é e h e y ez n i ; törvé n y i d eig trthto t t ez tt is csk i n kább keze e n yhe szigor n e m kor átozt Ö k et, zo k t t ö b bsz ö rö s e n m g zásár szorítkozott ru t m i nt termzetesebb, is j u hu k Mi k ö csönhöz szíves e n f iz e t e k, csk h egyá t á n sem vo ehát k u m to k ó riási kik d n i, kö csö n hite k e resö k n e k h e yzete vó v issz é, me ynek n y o m iv s ü rün á k o z u n k z egy k o r ú j egyzö J e y e k m ég r ró is tn u sk o d n k, hogy k öcsö k ö n y ve kb e n, n é rt fo y m o d ó k sze m e ö t ü g ye i n e k m e ett rtás eg isz t á b b i n ézet é rd e k e i n e k z e b i 'á ásá n á Kezdetben egszo sinyö, sbb kmozás m e e t t pé n z i n tézet h i á n y á egy e d ü i kö csö n n e m z záogos {L dás (fe v ás b i ' to kbvezet) té n y rő hite ező fe v ó ev e e t kpo t t dig b i ro k ájjn m rdt, m ig z rr yezet t k ö csö n ö k fo yósítás á z 8! f " s ü rgös segé y t, ü é s k m áv, téek m i n é gyo r::; h b n n yúj h ss 2 é n j u á r meghíroz(t ::;,ü k é r e tou m e g ", hogy z ct ezen erkö ksi czé já cs k h m ' m egi s m e rt e,'ti p H p é n z kz e m i n d e n k o r re n ('e ü i Eze n e j árás És de s i k e r cse k é y é rv é n becs ü e forg m i de k ö tséges v o t meett hosszd m s o y cse k é y összeget ké p\'i::3 e p k, h ogy h 'o J ze é 'c k á vé t v'á z t J ú y dc' n i E ( 'z (' b {J b c fo y t k 'Ü ifs JAfs:{í k e 'ps n e k (' n t i k K H é i eg i ngt n o k nk záogu úgy é h e y b e i eendő e fogdásár, átvé te é re v ász t m á n y ke b e é bő eset rő esetre n é hány t'bó '" á ó bizott m á n y tört é n t, A kiküdöttek k (Hto t t átdásáv, k u cs kt us j e képi eg átvá ások Az vgy b i rtokb vezet é s á t szerepü kért n e n kptk dfjzást, cskis eze n v i d é ki jvk ávé t e é né fe m e rü t kz k i dási k t é ríttette k m eg n y vidé ki kö csö n ö ket z átvéte e m eg b iz o t t vásztmán y i t gok e ső időkben fe v ás b irtok bvezet he yszin é n ság grázdá ko d ó szegé n y egén y e k m itt n gyon rossz á bo n áván is, zok új n b h mive fe v ó b izo nytok városi tn ács z köz hsz n ú közö n ség, v issz fizették k i kö csönvevő kezéhez Azo nbn v i d é k közbizto n h ás kö ré b e n e ; kö csö n t őkéje m i y hézgo v n h iv v Jó o i k özgz d sági v iszo n yi n k b n H bú rzvé J y réz e t ( ' k p o n t osn v m i n v i d é k i z miu cs k k ev e 'eél m é n y ny e k ü z d ö U sj át uzsor e e n, i n k á b b, S m " e z C S U P Ú J " pe n gő :W [ ' r m J n kd t n u, i n ézet z pró b b be v i sz r d ó } J f> Z árh d e kezére íd h sso k ö C 'sö J k é rő k n e k Az vú sz m á n y i t r ou m id ö n Jik Sá / dor pén z á rn o k v isszf ize é 'e z e n gedé mey nem fize ttetett gyko r t sze ri n t n e m dt tk zo n n k i, ép m egszo m p o gú ro k n k m e e tt, n yújtott ságg p h i n rop h ivást t ö t ö tt i ngt no kr m e y n e k pj á n z e k ké n t záog u n yer fekvőségn e k m i ndd nehéz k e s is vot Hogy z i n tézet szbáyo z i et é kes htóságtó, érvé nyes ü t e k é s hogy z i n ézet k e e k ezé n e k i ( ej é b e v ó be rövid vó e ő egez üzetett pedig htóság közbej ö t té v e tö rté n t e vek : ikus h u m J i sd m in t együ t m ü köde befi á o tt, fő k é n t Sán d o r trto tt hirhedt fo y o n retegben BácsBo d rogh v á r m egye 8 4, 8 fe ) ' u {u' Uj é t r o t t vásztmúnyi rb ó b n d áj áv t e rü e t é t veszé yez ette köz e ke d é s t Ezen vesz é y e k dják m gyrázát z gy ü k k m áv hozo köy( kező ht á rozt n k : ;S( ([ o r J ózsef yúnsz ú y i g i nc Ht\'á ny fo yt á n 'ege ( p 'j i ;' m z R ózs miutún P (' z c k y i d r k 'pi k i \T i t e p hút o 'úgi t e k i n t e t bő

15 4 5 tnácsosnk nem jöven döre táttott nézve htúrozt A efoyt évek üzeti zárszámdásink eké pénzek is szítében Jik Sándo/' pénztáros poitiki fogságbn étee mitt ietö feköcsönzök kdáyozv évén, városi tnács szives közbevete foytán tott, hogy vidéken kók rzére u tványozo biztosítási vgyonok átvétee után z nek hivtbn f zettessenek ki de zokt társság 'zérö kiküdöttek m g ukk ne vigyék " A n e m esi jvkr köcsön tkérönek kiszogátáséu sikerüt vásztmúnynk cs kir kerüeti kto b irtoká i jogát nnk teherm entességét n cmcsk megyei evélártó b eszerzett bizony keett igzoni, hn e m netáni más súyo jogi kérdek'e nézve z ietö kerüeti kiráyi ábáktó után sorrend ápítttott köcsön eö yben rzesítve heybei icöségüeket mcg ; mindig betétekbö ssn összegyüem ö össze geket mindddig, mig vi 'zonyo\: ked vezöb b ekké nem vátk Az, Jik Sándo/ ' pénztárnok heyett 8 8 9ik i események vásztúnynk további ddig is, mig z foymodványi g kieszközöt kezesség meett megérkezend György vászt mányi tg heyettes _ pénztárnoknk neveztete ki " Jit z jn uár iki vásztm ányi üen m egjeen zoknk métányosság biztonság tekin etébő történt osztáyozás dták közöni Az H 9 deczemb 8án trtott vásztmányi gyü át Sándor Tekintette pénzkzetek csekéy votár, köc önök eszerin ni vizsgáó törvényszékné, mjd prncsnokságná is kiesz perekre nyert igzován yny is kiri zeére nézve, " zárszám cások ekzhének idejére, kezesség meett ideigenes vén, meeg hngon mondott köszönee t z igzgtóságnk érde kében nlsíot fárdozásáér Azonbn nyert szbdság ánk ideje k' tse yot eégséges, hogy fehmozódott könyvei m unká befejezze c zárszám dásokt ké 'edeem ekzítse ; h szorgom hiányábó történt, pedig ezutt zt se m egy üttmüködét ehetetenné teték s jegyzői o köze 2 vették ros::;z néye J, miért is isméteen sikerüt nyert szbd á évig pihent Ezen izgms idő tt, meyben dics ö ég vátkozott gát cg hos:;z bbít n i, hogy zután vissztérjen megint fogságáb \ gyászsz, z intézet m ü köde is csknem t eje en szünetcit 8: 9 hogy dcczember Gán üt össze ismét vá' ztmán, szbdságh rcz idöszk küönben z intézett feett közvet en ká rok okozás nékü zjot e M ig több tekintéyes pénzintézet hzfi s buzgmábó veze eejte foná fevegye z üzeme endüebe újbó fe übir'áj bizo ' ' kifo y6 ádoztk:zsége következtében súyos yeszteségeket szen Közgyű hiv össze 8 H J d eez Hán, ey ki Jondj, hogy vedet s "áságos heyzetbe kerüt z á, hogy fenséges hösies ársu tnk rorrd i ségge egküzdö szbdsághrcz didábn bízv ügye J' jé úenöeg is támogtt, z kkor keekezett Bji hozz, küneyö követeek mvrok [L egkm:;zto működé 'e újbb e'éyye zonn éehe épteessék " szent meyekh' J bizmt tkrékpénzár csekéy erejéve iynemü szogátot nyújtni még keő hngon hívják fe heyi \' ieéki közön 'ég ( i gyeét z kép 'en 'vén, sem vá ros nkon gykrn keresztü vonuó ee intézet ádáso::; ezéú müköd 'sé' ' '( ::;J'czoá ', sem pedig mindig ekes vendégszeretette fog Köreveek boesá k ki tehá Ü'gö" inézkedé ' eet, hfy ::;zbd ::;úcth:u'('z ic j U etün có:ok snk ft r'tózás ik HZ i!etö vuyo yi::;! i)iü behjt do wg ', U' h'czoscsptok segéyeze reá terhet nem rótt Eg 'ik ásik krékpé zá' ó'iási összegekke káro ut ' mn ' kje eé 'vény 'enedé 'e köyekeztében is, (pd

16 7 6 Pesti e ső hzi tkrékpénztár 7 7, 6 7 frtot, Komáromi esö tkré kpénztár 3 f) 9 3 frtot szogáttott át) Bji tkrékpénz tárnk szerencséj évé vá t ecsetet pénzte e n á pot, s így csk osz 2 frtnyi Kossuthbn kóbó áó p é n z kz etét égette e z trák ktoni prncsnokság A ngyob b károsodás e k e r ü ében, vm i n t z üzet i éet vékony fon á n k fe n t rtásábn főé rd e c vo t tisztvisejő fő ké n t ségnek rojnits mrénpk, becs ü etes go ndossággit sját bö c::; ki beátás e ő re átáss sze 'in t fe eősségére k ö csö nzé ki p é nzutrbu i d ő rőidő re befo Y t kz pénzt, m i é rt i egközeebbi közgy ü é ::; e i s m e ré::;ét is k i fejezé, k i m odván : \i után tár::;ság vgyonár for dítn d ó gon d ügye 9 iki fo rr d m i zvrok á t z i n tézet üzeté e t z H J H ben bekövetkeze pngú::; ideje is t egye d ü tiszt v iseőséget terh e te, s (,z köte e::;ségét ezut se hnygo t e, z 8 9 ik é v i f i zeteik i s fo yóvá Az 8 ;> 0ik évtő téte t n e k " kezdve z i n tézet L n c i n kább n e héz megpróbáttások o n m e nt keresztü é s szin te b á m u tos vá szt m ány szivósság, meyye hmozódó nehézsége k ke küzdöt Legeső teen d őj e főeg p o i tiki oko k [ n it vi::;::;zé pett vászmányi tgok h e ye i ne k kivánságám, igzgtó mrédy Józspf stvánt Ínt hogy szintén vot, ezen Szká Józs(f egutóbbi igzgtóheyetes fogságbn vot m ár, megvásztás heyettes betöte, v i n t utóbbi egy más igzgtó tisztségge KoZ bizván meg A zombori megyei evétár szbdsághrcz idej e tt e pusztut, s ennek foytán k ö csönké rők v gyon i á pot kimu tthtó nem vo t, m ás rzt pogári törvénykez fefüggesztve évén, követe ek behj tás ez i d ő sze rint e he tet e n n é vá t ; végre z urmri viszonyok m egszüne fo ytán z pszbáyok bn köcsö n d ás fe téte j ei n é tárgy, t h i rt o k áj t u j donjogok mevátozá áv egé!:izen Lj ápotok keetkezte k : m i n d eze n körüm ények foytán z eddig űzött egyed ü i köcsönnem (ingt meyye nokr eőegez) h e yett is m ás módot keett keresni, egyszersmind z intézet régibb k öveteeit is biztosítn i ehetett Behozzák tehát z önuzetői kezességet (expromissio), köteessé gévé tevén minden dósnk " trtozásához egább egy megfe e ö hiteképes önfizető kezest áítni, ván fen n mgánk z intézet, z option áis j ogot trt ö nfizetöt j ótá ó (fide j u ssor) gynánt is szükség esetén b eperehetni " Ezen htározt érvényesíte zo nbn közönségnek köz ápotokbn győkerező bizmtnságán fenekett meg ; módo sbb pogárok sem hni krtk iy terhes kezesség e\'á rendeke ezen J ásáró mig közgyű is vásztmány zét számos feszómás dczár, h eyeséve meg nem erősíté y eőzmények után z február 7 én megtrtott közgyű en gykoroj utoj á r z intézet e enörz nékü önrende kezi j ogát Már ezután szbd gyü ekez nnyir t itv vo t, hogy még vásztmányi tnácskozások is 4 h ón cskis eőzetes p edig pon át egyátán n e m, ezu tán b ej e en t m eett htósági kiküdöttek, u n poitiki (rendör) bizto sok j e en étében v otk m egtrthtók Ezen közgyi bem uttott e s ő zárszámdásokt ngy m egeégedse fogd t, s m é tán mert szinte b űvé zet keett hozzá, hogy csek é y forgmi tökéve, mey b efizetett, betétbö áott, zsenge i n tézet G oos k m tú k ö csönö k meett 322 frt ::0 kr nye frtnyi rzvénytők e reéget érhetett há rék u táni e, mi frtnyi tennzetesen kmo kbó szármzott n gyrz rzvény Ezen e ő oszt é k u egyegy rzvény u án H f' k r esett \ trté ktőke ege re mtének eszméje kozttá vász t á n yt m e y kimondt, Bji TkrékpéuztAr Története e kkor fog hogy z osztéku e 'ö k mj cz{t rok ne i zc t essen e k ki hnem egy t ékpr fo rdí tsshnuk múr étesíe n d ö t'

17 8 H 50 m áj us 6án h iv t b n m egj ej e n t Váf'fi föbí 'j Jonnovits Pá feov t m á ny b iztosság zo n ren d e e tét, s p o i i k i dogo k bn er ö se n fe sö k e rü e i bácsi J e yye fogságb Jik k o m p ro m i tt á t sági k or Vojnits j eenétében e nökete Lászó tt trtott Györgyöt közgyü efogdvá n h e yé b e közfeki átáss Sándor v i ::;::;zté rt Sándo/' titkár v á sztá meg igzgtó u p é nz A pénztárosi áásr megvásztott Triposzky József; tárost ezen h ivtátó egysze r ű e n e 0zdíj s á ását egy h m iután Tiszszbáyozási társ u ná eőbb viset áását visz d ékt n u m egvá sztn dó m ás eg y é n n e b e tö te n i re n d e i sznyeré, E z b i z o ny rövide n, d e n nt m o ndv, Szká JrJzspf igzgó n yes tgo k n k n gy sz{ b n i mit é rt h e többe n t e h e t e tt évén cí,h gyü eze ú gy is meg vo, k ö ny v e ő t segiten d ö, v m i (A m n th ogy k i szo gá t k ö bb k é n yszerítve m ódosított nem i y e n e k ne k eönyt b i ztosít n k) R ögtön özv e, úgysz ó vá n t á o m r j e ö t ki három egyé n t vá sz ttott ki meg, u tó b b i vezetöségére A m ű ködére intézet k ' n á n yz ú t t i::;ztyise ö k becsüetes ü gy b uzg, h űsége::; [i zo n t e j e se n z intézet fe e t t i ö rk ödse k k e rü e t i Vósz i n ü, h ogy ezen i k p 8z k(í! JrJzsp{' ig zgtó t H C } ( ú(u L ;> j U i u:> (in c te j e s Uén v igsz n n n yi m, ú p o t o k J r ti j'!! f'('re/t: isz t é r(\ ' o n d, h ogy ii küdéé t e k kcdvp e n í é ; s C ' t t z (' :; k k J' Ú y h i z o:> tn'e pénztárossá, Jkob ey Sándor segédköny vá sz tj á k m eg igy Az m egürüt megvászttását Vorich Ant et betötv e Köbb vtd sztás nynyibn vá to zo tt meg, hogy ez t ismét p én ztáro s i ben zon m íg nn rojn its igzgtóvá e fog könyvvezetöi ügyvéddé t: 9 után következtek törvénykezi teek 8 50ben éetbe épett z osz törvénykön yv, e kz ü tek úgyszintén é rendes köcsöndási t eekkönyvek módoztoknk is gyorsn törté nendö m egvá tozt tás vát szükségessé rojn its LászrJ enök ; e réyes sürgetére z p sz b á yoknk m egvá tozott viszonyokhoz eendö á idomítás czé j á b ó á n dor Gy örgy e n ö k ete tt kított bizottság szbá yokbn z evut rzeket megfee ően m ó dosítj tás b i z t o ság bizto t t m eg o ezen kitrtús h e ye e cs F jnits m üködö du t, átános egyet e n üt sem trthtott igy szükségessé trák át ános vá ó ren dszbáyzt, 8 53bn pedig z osztrák k é n y ' o m * h ó n pon k e re ' z ü, me y idö t v á sz t m án y Köb b j vár k ö nyvi átku áso k, s miután gyv b iz m t n s ág még ren de s v á sz t ú n yi ü ek eg trsát is e ti tj már, s z nn k kö nyy e öne k fogdj e, "\z A zktás o k ko rsz k te j es k iá ht s ágáv n eheze intézet s vászttott meg kezi k, Krusz Károy h e y ettesít pé nztárná z ót é p e i eö " p ed i g vo, s k i t, m íg ezen társ u ttó b e sze rze n d ö i gzo v á ny beér dik hivtát, á ását, Jkobey Sándor pedig,segéd " társu t p é n z á ros Ti 'z sz b ú yoz ási itteni bn, m id ö n ben Ji k Sándo/' 6 éves fogságáb ó kiszb hpszb á yo k Krdos Dánie, Szücs JrJzspf é s Triposzky József' köz ü e s egé d kö n yve ö i á ás miut án Bischoff' Ferencz k ü d j ö n n ykár t isztet k cs ve ö i n tézet zv rá n z fe sö b b ség ezen n e h ogy fen ú ás intézet h m rj á b n összetoborz o t 7 rzvényes j e e n é té b e n eg ej t i vászást, fog j váván i pénztárosi áás végeges betöte, i vásztmány " z c r é szvé t i tv nem e kz ü, m ind un t n de z kított szere ncséten rendeő szeszé yes izét ru h csk szbój ához sehogye Yi ssz vi ki képes Az át k í sz ht m s kerü meg m egé r e n i k i e é g í ten i \ kpkodó e vt e e nség hzánk közkormányztábn egy

18 20 2 m ásután z ú d ítj z egy m ásn k intézetre eentmondó, követ )) Repk kezet e n ren deeteit hónpr kmtozás me ett A cs k m gs cs fesőkérü eti k ko r n án y ko r m á n y b i z tosság, te mesvári z intéze t hez re n d e e te i t, fő k ép e n osztrák be m te r t rt o m á n y i d őz s ö v issz uts í t áso k új bó i fe rgyog ás k é ny ur o m sötét kj i t szbd o n úgy, h betevő z i ető d íj kon kivü z egz s o m m án k 0 0 kmtját is társság j vár befizeti " A rzvényhátrékok fe é egz ő évi n e m z e t i:3zine e ő e t ü n n i kzt e t t e oszt é k o k is ssn foynk b e, miért is z hátrékos rz etek töresztére vissztr ttnk sz e rv eze t k eze é s é n y egé b e m é ye n benyú ó új ítás o k k m ód o s i tj á k fetéte e o y h gyj, két heti vgy több időre ő rzre zo nbn csk szbdság h j n án k két vgy két hétre kmt nékü betéte 40f0 kmtozásr j áno tt frtokt htároz ttot t efogdttni, hogy z t betevő 3, h ó n pig be n t t ö b b ny i re czé t n i c ő t ö U é s b e n, m ig A m ig egyré szt _ 800 pengő z pszbá yo k t i e tő eg ; át m gá n k szerzett, korszkánk e z e n e enszenves z kós k ú d özget i v óságg hd bete n ni k ivánv án : (be ügy m i niszteri um) bács i ko r m án y stb fesőbbség z egz évtized fo y á n z bji János z Az év z pszbáyokt, m in d e n ápoto k t te remte t t, s úy o s összes hzi pénzintézetekné _o Bj i t krékpénztárná pedig n p i ü g ye k e i n tézéné fögo n cj á t k épez i v á s z t m ú n y n k fizetni képteen dósok szám nnyir feszporodott, hogy z k özön ség b izi m át z i n téze t i rá n yá b n fe n t r t n i fej eszt e n i intézet A pén zte e n ú p o t j e e nté k e n y eb b híj á n fo yt o n trt, s z e ső évtized végé n zetet ere m tett h ogtá s áv Nehogy veszé yese n po gáro k tó vesz fe tk ré k beté e k 5 ö%r k i se b b m á r ggsztó h e y v á sz m á n y összegű g tó ö n k é n t egyes m íg ú j í t á st veze n e k be, n p ú ri h ón p ok szeri n, h n e m fé h vi i d őszko ké n SZ{ J ft j ák, be éi k ö n y v ec s k é ké r f i ze e tt m gs d ij t esz á i j ák, s rövid i d ő re e he yeze beée k n é ő rz! d íj n e m szá m ít n k fe H ogy m egé rh e tő egye n eze n,u e ye t ájé k oz ás u H U'L évbe n egy 'ztmdé k o ÖSSZpCT b > t(i J k ed vez é n y n gy j e e n kövekezö v ú 8 z m ú y i h á i ye n szűkebb ko rátok m e ye k k öz ü e g sze ri n t P /züfo Jm n e m roz, kj mgát z György ezen m u n kák megosztásár igz nná is z ü g yvéd i tee ndő pszbáyzt H ogy ped ig z intéz et miné k m o k e z i d ő tősége, zogáj o n j e e n té több köcsönért foym o d ó n segíthessen s ez á t h ivtás ához képest z uzsorát m i né több e ő nyös k épte en n e k ket nem kö i ekkor már k ö nyvve ze tő tisztéhez H ogy közönség betée k ke m i n é h m eu' b b m egb fon osbb z, h ogy v á kozik i n kább, m ive m ó dosított h e y ze j o b b r fo rd u rá kozzé k, Sándor, ki z ügyvé di teen összes pe rek go n dozásár E n n e k foytán Sándor k ö csö n ö ket, m ive npi s z ü k ség e te k e t si k e rü m i n d d d ig fed ez n i, Jkobey dőket már e kkor i s végez te, b e t e vő k b iz m v is s z f i ze é s e k rn eg i n ogj o n, segé d k önyv e őj e, röv i d '0crt ú:::; á áj z k : i d c icy e he yez n i közé visszszoríthss, zet i k r öv i d ej á rtú " bev á tás o k t " i k é v b e n beve (v á tó e száj H oás t) Az pszbáyzt ugyn vátóbiráthoz áó 0 censorbó b izo tts ágo t re n de v á szt m á n y kebeébő k ít n i, z évtő k ezc ő d ő eg n é há n y év ig zonbn z igzg ó npi b iz tos k é t ce n so rr e g yütt e s e n végz i k ezen teend őket, m ive htámz t képcsségre nézve z pszb á yzt n e m trt m z e ég v i ágos u t s i út A súu v it e t rp d n ií n n k i n é + é ve n ké n t i n ka h b fe ü vizsgá ó egfc e hcsi"en b izo t t8 ág hogy HZ igzgnóvúi"z

19 22 23 mánybó kiküdött két tgg gyrpítj m eg mgát, m iát tgj ink étszám 9re emeke dett bn vo szívjóság eki A z bszoút kormány nemcsk köz píványi pénzek nek miné ngyobb rzét pogárőrségnek zászós Azonbn testi ngyságához rány rende te hnem pénzintézetekre is nyom ást nemessége is gz emberszeretet hevíté őt közczéok iránti buzgó ekesedre s e téren, hbár á m ppiro kb fek tetni, neszteen szerénységge, de üdvösen tevékenykedett 8 5 í már gykom t czins e te k i n t e tb e n Az igzgtóvá ztmány m égis csk egy ízben évben, H ) 7 én be következett há után rokon Voj n its Lászó enök tejesen visszvo nut z intézettö, mey ezát másik kibocsátott 80 miiós 5 oos kényszerkö csön b ő j egyez egy főosz opát is e veszté, mey szintén erős támsz vot k üz kö j eentékteen összeget Pct (Jyögy váeosi tnácsnok fehivás deiben következtében, zz men tegevén e szerény hozzájánt {u;á z összá m szi árcutásá czézó kö!csö n m üveehez, h ogy ze rzvényeseinek m ég fi'o osz Léko sem in é z képes fizeni rojn its Lászó érdekődse segité enökösköde ideje tt éénk, őrködő eő z intézet működét htározott eré yességéve egsziárdbb biztosítékát képezte keze körüi Az i n téze kö nyvvezee z eső évtized végé n i s még fegye e mnek z intézet iránti közbiziomnk z eredeti kezdeteges módon örént \icőn Jik Sándor visz szérkeze foytán Vojnits mr' efogt ismél könyvvezeői A könyvvezetői áásr edmr Vorich Antt éptet ték eő áását, czészerűbb könyvvit ei mód k mzás vége irás bei Az ötvenes évek tt városunk kosságánk egább eőterj e ztt nyújt be zonn z igzgósághoz Az indítvá egy hrmd émetj kú vot, vgy egább is német nyevet nyozott átkítás megbiráás czé jábó Rdácsi Ant enök ete tt Bsch Benát, Sándor Györ,qy, Sc u tét y János, Szed szármzásáná százdos germizáásá fogv m ég eő Kz János tgokbó áó bizos{tg vász ttik, zsökös mgyr benszüötteké mögött Emeett átszik zon je min dzát könyvvezet módj án m ég nem örténik váoz emző körü m é n y is bizonyítni, miként dczár, hogy német ttás, pedig tervezett refo rm bizonyár csökken ee szármzású ressy Fer encz von szeretette beszéte, de zért hzfiság soh sem áott tör eem erősen vot képviseve 2J, kőbb zo n okokt, meyek kőbbi kúszát Yiszonyom m egerem 36tgú vászt mánybn is, germnizáó htom pressiój teék n é metnyev De ekkor már hossz intézet eghűségesebb mre, ki hivtát tpig mindvégig eze nem becsüetes tisztvü:3eője, intézené, ho z eenáó képesség gyengébb vo, z ügy emekede U zánrzt veu k i mgánk nehéz éklizderneil i tú vo képes z ügy\iteben érvényesiei mig számo pénz szem pon tbó roj m'ts tudt képez é Érdeme nemcsk bbó áot h ogy z i t ézet m eg 0'0 irtvátásokon betege kede foytán kidőt z betöteni tervezett reform is m u nkásságán k hlyúdá khá áná h z nátát hivtos ú ' n uto ó h 'etig kirtó ü rc P e e ' 'égü diú ' kj r " vé n \'ot z u n k itbó! 'ti zi'r rz<tvt 'o:; V<'Z ' ( t e zi t ( ' '):3h de n k ko r:;znki'b n ki;z H ' vez k u t, (r iu' vite is cskhmr né metté vátozott át

20 25 z pítás één áók nemzeti érzékenységge gyengéden ügyesen számov társut tiszti krát ügynöki háóztát túnyomóg vot honvédekbö igyekeztek megkít ni, másrzt mg z egz nemzet, újjáébredének e öhngutábn minden mgyr érdekbö m gyr erőkbő étesüő intézményt e kesen kro fe Második évtized A Bji tkrékpénztár e z idő szerint gyüheye vot hzkerüt honvédeknek, kik közü többen rzvényesei vá nk egyszersmind z kuó fében evő mg'yr biztosító tár sutnk is Könnyű vot tehát m e ett hngutot teremteni, hogy Bji Az átános mnesti visszdá sok jees erőit n e m zetnek Ezek hzszeretetükért szenvedett érdekében munk fegyveréve kérernezzen zámüzeü kbö, vgy többnyire súyos rbságukbó hztérvc, tovább küzdve, tkrékpénztár mg rzére főügynökséget Ezen kérd e dönte czéjábó z decz 26ár hzájuk összehivott közgyű ehtározz főügynökség kéremezét, cskhmr meynek megokoásábn hngsúyozz, z intézet ngy nép szerüségét ngy környékre kiterjedő összeköttetét ", kü önö ismét eőtérbe kerütek Ezek eőtt eoszik z or zág közgzdsági kifcj J őcheté sen kiemei, hogy j e eneg Bj z vidék egngyobb kereskedői sének fökcáy is : közönyös ég A kom o y m unká kodás váro évén, hová termeők edás végett évenként egább iránti eke ed hiány, m rdiság j ege megtörik ez e n e is 2 m i ió mérő gbonát száítnk s igy közeked ngy kes teheséges h zfik b uzdió tö rekve tt, mey káp ságár nézve m inden más vidé ki város föött esőbbséget ér rázttó bepintást enged veni prgon heverő kc' J'eskcde deme ; mi em ipr terére, ho szbi fej ö M s gái is e mz e t küfödi túrsu tok n égy fő öt ügynöksége képesek fen teremtö krt eött összeomn i át zok Lúzs k ttások rtni " RdáY yu indítványár rzvényt jegyez z inté kiséretezek követték egymás eszközök uán, c ye ktö zok zet z E 'ö mgyr átános bizosító társ unk fehivá fevirágoz hását reméheté k sár nnk 85 8 jn 6ib közgyűén ez ügyben képvise 5 7 ben Deák Ferecz, bá} '(j Eü'ü,<; JrJzsej:! n;j ' Károyi L ászrj, Szögyény Lász6, Zsi'or Uyör,r;y s több gyn evü hzfi teti mgá csk zát is két ég e enné váik, hogy itt m ás Azo n bn ennek dczár is egyeő re csk z ügynök ége n ye 'heté e Cskhm r zonbn z i n t'zet ényekke is képes vot ámogtá ' meett Lémy Henrik, Ló!/() Jmyfuírt, Heicwrdf ()rbáu stb szkegyén k 'zd c é n yezé re é 'sü z E 'Ö n gy r főügynö k ég kére m ezébe n fehozott i ndokink vóságu átán o ' bízosió társ{g ", bizonyítni, mert, rokon 'z nvvej fogdt ot, H'Jywk píu m ('g gyobb i ]i ct biztosíl i izet már kezdetben is oy ('\'ve c ü b b Fd U/rás mérvű forghn t idézet eő, hogy tiszlyi 'eői élszám n gyob eg ' í::;z 'r bításúrö keett rövid idö m uyi inézkedni ddig is mig ko á ', Pe i hzi c!:::; ü kré kpé nztt' ;

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

ú Í ú ő ú ú Ö ő ü ü í ö í ő ő í ő ő ő ő ő ő í í ő ü ü úö ö ő í ö í ő í ő ő ö ő ő ö ő í ö ő ő ü ö ú ö í í ő ö í ź í ő ő í ő ő í í í Í Í ü ő ő ő ú í í ü ę ö Í Í ü ź í ü ö ö ę ö Í ťö ö í í ö í ő ő í ő ő í

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

ú ú Ö ő ť ú ő ü ü ű Í Í Í őł Ĺ ö úö ú ö ź ö ő ö ú ő ő Í ő Í ő ö ő ő ý ő ú ö Í ő í ő ö úö ł ő í ú ő ő ú ú ő Í ć ő ú ő ö ń ú ö í ö Í łł íí Í ő ő ő ö ő ő Í ő ő ő ö í ő ő ő ö ö ť ö ő ö ö Ĺ ü Ĺ ő ő ö ö í ö

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2009. (X.15) rendelete Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról (továbbiakban: KÉSZ) ᔗ厇- ü ö ó ó ó 990. LX. ö ( ) 8.. ( )

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

ü ú Ó ę ő öł ő ł ń ü ő ü ęĺ ę ę ö Ę ő ę ő ĹĹ ę ő ö Ö ő ö ö ő Ó ő Á ö ę ő ö ő Ú ő Ĺ Íć ć ő ö ő ö ę őł ć ą ö ę ę ő Ĺ ü ő Ĺ ő ö Ĺ ę ö ö ö ü ő ę ł ö ę ę ę ę ę ü ą ö ő ę ę ö ę ę ę ö ö ö ő ő ę ő ü ę ő ü ő ęĺ

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

bevezető...1 lépcsőház fogalmak...5 lépcsőkar fogalmak...8 lépcsőfok fogalmak...10 orsótér fogalmak...12 korlát-mellvéd fogalmak...18 szerkezetük szerinti típusok...35 formájuk szerinti típusok...45 anyaguk

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

Ö ť őł ó ó Í Í ö ő ü ő ü Í ő Ĺ ő ö ö ę ö Í ő ü ő ó ú ö ó ó ť ü ő ó ó ö Ĺ Ú ö ö ę ő Ĺ ł ü ő ę ę ő ę ü ö ę ö ő ę ü Ĺ ő ü ő ő ö ó ę ö Ĺ ö ó ö ź ü ü ü ó ó ó ó ü ę ü ő ő ü ü ö ó ó ó ó ő ö ó Á ö Á ť ł ő ü ü

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

Ellenırzési nyomvonal

Ellenırzési nyomvonal 3.sz. meéket Eenırzési nyomvon z Ámháztrtás mőködési rendjérı szóó 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeet 145/B. (2) bekezdése kimondj, hogy z eenırzési nyomvon kötségvetési szerv szervezeti és mőködési szbáyztánk

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

Cse resz nyés le pény

Cse resz nyés le pény HOZ ZÁ VA LÓK 6 FÔRE Elôkészítési idô: 15 perc Sütési idô: 35 perc Cse resz nyés le pény 75 dkg fe ke te cse resz nye 6 to jás 12 dkg cu kor 2,5 dl tej 10 dkg liszt 2 dkg vaj 1 kés hegy nyi só Mos suk

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 9/2008. (I. 26.) Korm. r. Egyes épí té si tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 622 10/2008.

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

Rögzítés üreges anyagba

Rögzítés üreges anyagba 06 - Ureges:Üreges.qxd 2008.12.16. 14:15 Page 153 Üreges fémdübel 154 Billenõhorog K, KD, KDH, KDR, KM 156 Üreges lapdübel PD 158 Gipszkartondübel GK 159 Fém gipszkartondübel GKM 160 06 - Ureges:Üreges.qxd

Részletesebben

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 99 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA 1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 100 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA Adásvételi szerződés Vevő: SPB Befektetési Részvénytársaság Adószám: Fiók:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2.

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2. E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A t á r s a d a l m i k o h é z i ó e r p s í t é s e a z e g y h á z a k k ö z ö s s é g f e j l e s z t p t e v é k e n y s é g é n e k b p v í t é s é v e l

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás: Javasolt cselekvés

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás:  Javasolt cselekvés E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t S z e m l é l e t f o r m á l á s i p r o g r a m o k K E H O P - 5. 4. 1 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a t 3. 1 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a t.

Részletesebben