ÉVKÖNYVE GYOGYSZERESZEK HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM. BRTE TIN Testis koncentr;llt kivonata. lnjectió. GLANDUBOllN Kristálya" tüszöhormon.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉVKÖNYVE GYOGYSZERESZEK 1943. HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM. BRTE TIN Testis koncentr;llt kivonata. lnjectió. GLANDUBOllN Kristálya" tüszöhormon."

Átírás

1 ,.. f... ""* C' Testosteronacetat. Synthetikus hím sexualhormon. Injectió,Hnguetta és b ed ö rzső 1 és re szolgáló oldat. BRTE TIN Testis koncentr;llt kivonata. lnjectió. GLANDUBOllN Kristálya" tüszöhormon. Dragée,)11Jecti6, kenöcs:és klip. SYNTESTRIN Synthetikus, oestrogen hat.:l.sti készltmény. Dragée, injectió, kenőcs, kúp és linguctta. BIOVIN Glandubolin + ovariurnkivonat.!njeclió és solutió. ' ' GYOGYSZERESZEK ÉVKÖNYVE HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM. Összeál!ítotfo : KORITSÁNSZKY OTTÓ és LÖCHERER TAMÁS RICHTER GEDEOI! vegyészeti gyár rt. BUDAPEST, X. Az E:vkünyv sziivcgi rcszét (jogszab<ilyok stb.) valamint "cimjegyzél;ét IU-12. évi december hó 31-én zúrtuk k. A Gyógyszerés7:i l<öz 1 ö ny kiadása

2 íl !L kcriilct, --1 /\.. 1' I ' Felelős i e; kiadó: /{oritsáns:::.ky Oltó Attila-nyomda részvcnytúrsas:ig Budapest Szósz lüiro\y-utcn Telefon:»>rno-080. i!:laf.g:1tú: E:ULCSAR ANDOR. Előszó. A. Gyógyszerészek i::\'könyve 111inden csztcndi_l bcn összeúllításra kcriílií kötetével kartúrsainknllk kívánunk szolgálatúra lenni a gyógyszerészi gyakorlatl~an siírlín eliíforduló kérdések 111egoldásúnál. Az a szeretet és e\is111erés. an1cll~ el a gyógyszcrésztársudn\0111 tagjai rnunkánkat évrih-évre fogadjúk, arra kötelez bennünket, hogy úg~> 1ninl eddig, ez alka\01n1nal is a legnagyobb köriiltckintéssel, clörclútússal júrjunk el és dolgozzuk fel azt az anyagot, an1ely SZl'rl ny n1cgítélésünk szerint alkahnas arra, hogy a Gyógyszcr(:szek l~vkönyvének hosszú sorozalúl gazdagítsa. Olvasóink ez é\ ben is sok olyan kérdést intéztek hozzánk, 1nelycknck 1negvúlaszolúsa közérdek; arra indított hcnnünkel kartúrsaink ezirúnyú kérchnc, hogy tovúhb folytassuk..,.kérdés,és felelet" for111á.iúban az évekkel ezelőtt bevezetett és jól bevált rovatunkal. ::\Iindenki tapasztalhatta, hogy a kari problérnflk ily forrnáhan vrdó feldolgozása hasznos útbaigazítást nyujl a gyakorló gyógyszerész sz{unúra tevékenysége során fcln1criilii kiilönhözii kércl(~sckhe11. Sok és hosszadalmas u!únjárás és n n1cgfelelü forrúsnn1nkákban

3 , aló kutatás. toyúbhá a vonatkozó jogszabúlyok beható tanuhnúnyozúsa alól n1cntesíl a leg!öhb esetben a fellelt kt~rdésekre adott összefoglaló válasz. :\,1/{érdésck és feleletek a [/!JÓ[!!JS:erés:i [/!Jflkorlrlf kiirébíil" e. rovatunkban eddig 151 kt'tdésre adtunk v{dasz!, s a kérdés-felelet alakjúhan liirlénc'i lújékozlat:'i!-iok szúrna e kötetben isrnét hússzal gyarapodott. Ujabban a salétroinossavas natriurnot gyógyszeres készítn1ényekhen is rendeli az orvos. :\ Fornu1lac Norinales között is vannak olvan clöiratok an1elyek natriun1nitrit n1ellett phen.vlnelhylharl1i~ tursavat, illetöleg papaverint tart[;ln1uz1i'nk, :\ gyógyszerészi gyakorlatban azonban eliifordul az is, hogy a natriurnnilril n1cllé jódsót n ndel az orvos. Ilyen esetben a nilritnek, n1int fontos gyógy_ szeres alkotórésznek a 111eghatúrozúsa jelenliiséggel hírhal. :\ szokúsos nitrit rneghalúrozó 1nódszerek a felsorolt esetekben neru használhatók. :\ szcrzök - dr.,\'chulek l:jernér egyet. rk. tanár, a Ill. kir. (Jrszágos Közegl'szségiigyi Intézet igazgatója. f~lodercr lslurín konnúnyzógyüríis gyógyszerészdoklor karlúrsunkkal - ezt a kérdést tett{ k tanul!n{1ny túrgy{n ú <'.'s szellen1es n1ódon oldot!úk n1cg,_.adat.ok a nitrítek jodon1elriús n1eghatúroz(tsúhoz" e. Evkönyviinkben közölt tanuln1ánvukhan. Biztosak vagyunk!)enne, hogy az eljárás közlése kartársaink érdek!iídésével fog talúlkozni t~s adott esetben a közöll n1ódszert fel is használhatják. A ~,iv!jersolajok tis::.lítása n gyógys::.ertárban" e. dolgozatúhan a Gyógyszerészi l{özlönv tudon1ún.' os és gyakorlali rova!ának, továhbú rt-budapesli Gyógyszerész 'I'estiilet Gyógyszer, izsgúló Szervezetének, ezetéije, Sper9cly Béla kartársunk \anulrnúnya túrgyúvú lelte, hogy a, idéki olajsajtolók nyersolajút, pl. napraforgó-. repce-, lök1nag-. sth. olajat hogyan lehel n1eglisztitani úgy. hogy gyögyszerészeli célra fclhasznúlhaló legyen. Igen fonlos kérdésre vilúgit rú ez a tanuhnúny, és :1 húhorús körlilinénvek folvlún elöúllolt olajhiúnv pótlúsúra nagy -jelentií;ggií úl1nutalússal szoigúl a gyógyszerésznek. 1\z utolsó évek vilantinkutalúsai óriúsi lt pl- sekkel villék elüre a gyógyílús ludo1núnyát. Sok új vitarnint fedeztek fel, 111clyek gyógyszerként felhasználv:i nagyon sok súlyos beteg egpszsl-gt~l ad!úk vissza. A vilarnin lherúpiúnak ez a nagy ehíretörése adta a gondolalol olyan túhlúzat üsszcúllílúsúra, arnely gyógyszer'cszi szen1szi)ghiil nt z, c tarlahuazza 111i11dazokat a legfontosahh adatokat. a111elyek az clinult Ó\ ek kutalúsai alapján n1úr ---1 rögzilhe!ök. :\ közölt vit111i11tállld:ut rovatai iinnia- '" guk helyett beszélnek és ezért hiívebli inagyarú- ~ zatrn 11e1n szorulnak. A napi sziiksl;glet Inen11yisé- :5: gét jelzii adatokra 111égis felhívjuk kü!ün b a 1. -~.~.:- Oh-;:isó figyeln1él; nevezetesen cbbli! könn.\'etl ki- ;; sz{uníthatjuk, hogy vila111i11szegény táplúlkozúsnúl ::1 inennyi vilatnin hc,-itelre van sziiksl ge a szcrvc- >'fü zetnek. Az utolsó rovatban az illetii vilan1inféles{ g '.:,.. ±' :.!;- gyógyszereskészil111ényeit soroljuk fel. t~spedig nlind a helfüldickel, rnind az isn1erlchh külfii!dic-.>.:..:.;.. kel (né1ncl, olasz. svújci. spanyol. angol. sth.). I-Ia- ~, sonlú összcüllftúsú lúhláznt tudon1ásunk szerint,j, _:n1i>g nem i<'lenl meg a szakirodalomhan s n " ' '"'~ 5

4 6 csak ~zl rt is rc1nt>l jiik. hogy l~ar lúrsaink igen jó segédeszközként fogjúk hnsznúlni fvkönvviink gyógyszerészi vilan1ín túblúza tú t. Ezévi kötetünk felöleli az 19-t~-cs év folva- 1nán. inegjelenl L s tn:iradandó 0rtl kii jogszabúl; okal, vala1nint halósúgi é!) egycstilcti értesítéseket. A val!ús- és közok!atúsíigyi 1ninisztcr últal :i bclügyn1inisztcrrcl egyctértéslicn (J!Jakornok tartásra fefjogositofl gyógys.:crlárak öss::.cfoglaló lujstron1úl is felvettük kölclünkbe. Az eí1gedélyt nyert gyógyszerlúrak vúrrnegyénkénl bclürendbcn vannak csoportosítva. Az 19..!3. 1uújus 1-ével visszavont zsidó-gyógyszcrtúrak névsorát is beiklallttk l~vkönyyiinkbe. A jegyzet rovatban 1negjcgyeztiik azoknt, arnelyck 1núr útruhúztallak, úgyszintén, an1elycknek úlru. húzúsút a jogszabály últal 111eghatúrozolt idöpont han kérehneztl k, végül azokat, tu11clyek eljúrús alú vonattak. illetve újbóli adon1únyozús alú kerülnek. 1\ötetiinkhen ez Cvheu is l't lvettiik az íulú-beunl/ásokrríl. ílchíkulcsokrúl és júruh~kokrói öss::erílfílofl tállfá::ulol. ainely az adózúst illc\g fontos tudnh :llók ten'. n érll kes tú_jl>knz!alúsokat nyujl. Az l~vkiinyv tartalinút a g~"ligyszerlúrak l~s gyógyszerészek belürendes névsora zúrja le. Szeretettel nyujtjuk út a Gyógyszer0szck l~vkönyve l vi kötetét :11.Jban a biztos re1nényben. hogy ez is 1néllóképc11 J'og heilleszkcclni Hbb:i. a sorozailia. an1elynck egyetlt>n gyógyszertár könyvtúrúból se111.'izabad hiányozni <lecernber "23. J.,öcherer 1'arnás /(orilsáns::ky Olló,TANUAR FEllRUAR,Jegyzel 1 p OJév 1 H Ignác pk. 2 5, J\\akür 2 K Gyer. a. A , Balázs pk. 3 v Jézus sz. neve.j Cs 15, Andríis l H Titusz pk. 5 p Agota vt. 5 J( Teleszfor h 5, Dorottya 6 Sz Vlzkereszt 7 Cs Luclíin vt. 7 v Romuald 8 p Szöri:ny 8 H Sz. Janos 9 5, Ju!ián vt. g K A. irill , Skolaszt. 10 v szenlcsalád 11 Cs L. Mári11 11 H Higin p. vt szerv. a. " 12 J( Ernö"ap. 13 5, R. J{ata!in 13 5, Veronika - l l Cs Hi!ár pk. 14 v 1 Bálin! VI. 15 p R. sz. Pál 15 H K, Kolos 16 5, Marcell p. Ifi J( Julianna vi , Donüth pk. 17 v Anlal ap. 18 Cs Sim. pk. vt. lb H Piroska vt. 19 P l(onn\d hv. 19 K B. 1\1argit -"!_ 5, Al"dá' pk. 20 5, Fábián, Seb. 21 Cs Agncs sz. 21 V Hetv. vas. 22 p Vince vl 22 1 M l P. ~zc!d. 23 5, f~aimund 23 K D. Péter Sz A\i\tyás 24 v Tlmö1 pl1. 25 Cs 1 Ui:za vt. 25 H Pál megt. 26 P j K. Margit 26 J( Polikúrp 27 Sz. Gúbor p. 27 Sz A. Sz..Ján. 28 Cs N. Pi:tcr 28 v 29 p Sz. Ferenc 30 5, Martina sz. -;;;-1 v B. Sz. János 1-1 szókimondó 1 Hatv. vas. 7 igazságos

5 Sz s MAHCIU~ 1 H Albin pk. 2 K Slmplic p. 3 5' Kunigunda I Cs l}dzmcr 5 p Ozséb - G s, Perpetun 7 s v farsang vas. H lst. J<in. 9 I{ Franciska 10 s, f-lamv. szerda 11 Cs Súlürd 12 p 1. Gergely p s, Szabin " v UomzoU lnvoca!jil Unnep lg!( Geréb pk. 17 s, Patrik pk, 18 Cs Sándor pk. w p fózset 20 s, 8. Cs. Mór 21 v Remin Is. 22 H 0.!\afo.in 23 K Vík!orián 2-1 5, G:ihor föa, 25 Cs Gyüm. B ll. 26 p Emó.nue! 27 Sz!J:im. J. 2a v Oculi 2U H Auguszta 30 1( Ken~ny vt. 31 5, Ouidó ap. 1 APIULIS 1 Cs 1 Hugó pk. 2 P P. Ferenc 3 Sz Riktin! pk. ' v Laelera 5 H Per, Vince fi K CüJesztin 7 s, H. József 8 Cs Dénes pk. 9 p Konrád 10 5' Eze!deJ 11 v fekele vasárn. 12 H Gyula p. 12 I{ Herm.eneg. l I 5, Jusztm vt. 15 Cs Anasztázia Ili p Fájd. Sz s, Anicct p. lb 1 v Viráavasárnap 19 H Emma 20 1!( Tiwtdnr 21 Sz P. Konrád 22 Cs Nagycsütörtök Nagypéntek 2±._ Sz Nagy$zom b,1 t '"/ p 25 v Husvét vasárn llusvél héllö 27 I{!\. ::iz. P. 28 s, l<er. P<ll 2!J Cs Péter vt. 30 p Katalin 1 1.Jegyzel..... ~L\JUS JU:-ilUS Jegyzet 1 ~1 Flllüp, Jakab 1 K 1 2 Sz Erazmusz Pamlil 2 v fehér vasárnap 3 Cs Aldozó csüt.., p Knr. Fer. 3 H Sz. t fclt..1 1( flloni!rn 5 Sz j BoniiUc - 5 5, V. Piusz p. i 6 Cs János ap. 6 v Exaudl 7 p B. Gizella 7 H Róbert hv. s Sz J\\ihílly föa, 8 K Mellflrd 9 s, Primusz, F. 9 y Miseri~ 10 Cs J\\argit k~nc 10 H Antollln 11 p Barnabi\s 11 K 1 H. Ferenc 12 5, Fak. Jilnos 12 Sz Sz. Józs. olt Cs Be\larmin 13 V j Pünkösd vas. i.i p Bonifúc 14 H Pünkösd hétfő 15 Sz Sz. J<inus 15 K holii 1 - lg Sz. Ferenc..., 16 v Jubilate 11 Cs Rainer hv. 17 H Pas!wl hv. 18 p Efrém ea. 18!{ Venanc ~ Sz Gylirf<is Pr. 1!.l 1 1 Cülesztin 20 1 Cs Bernanlin 21 p B. Antlnis 20 v Szenthár. 'l! 1 H 2~, Sz julia sz. vt Gonz. Al K Paulin Pk v Cantate 23 Sz 1 Edi\lrtul 24 H Ker. segit. 2' 1 Cs, UrnapJa 25 K Vll. Ger. p. 25 p 1 Vilmos hv. 2ű 5, N, ffi!iip 26 Sz Janos, Pál 27 Cs BCtla et. -;;-171 László l<ir. 28 p Ágoston 29 Sz Pazzi M. 'l8 H lreneus is \ 11 sz. Póler, Pál 30 y Rogate 30 Sz : Pii\ eml, 31 H ; Kegy. BA. 1 Apróft[rd1 tési rovata gyors, olcsó, eredményes li:.la.dólllllj7 A.'II' A.LUNllíBóL az összes szükséges nyomtatványokat beszerezheti.

6 10.. ;; - 11 JUL!US AUGUSZTUS 1 Cs 1 Jézus sz. v. v v. Sz. Páler 2 P Jézus Sz. 2 H L. Alfonz 3 ~ A\in. sz. p. 3 K István er. s, Domonkos 4 v Ulrlk pk. 5 ' Cs, Hav;is 8. A. 5 H Zak. Ant ű p Ur szinv. /( lzaiás pr: 7 s, Kajelán " 7 s, Cirfll, A1etod - 8 Cs Erzsébet 8 v ClrJék YI. 9 p Veronika 9 H VfanJ. 10 s, Amália 10 /( Lörinc - 11 s, suzsanna 11 v 1. Piusz p, 12 Cs Klára sz. 12 H G. János 13 p!.poly és IC 13 K Anak!ét p. 1-1 s, ozséb hv. H s, Bonaventurn - 15 Cs Henrik cs. 15 v N. B. asszony 10 p l{árm. B. A. I i H roakim 17 s, Elek hv. 17 /( Jácint hv s, Ilona cs. 18 v Kamill hv. 19 Cs Lajos plc Hl H Páli Sz. V. 20 Sz. fslván ldr. 20 K Jeromos 21 ::i. Franciska 21 s, Praxedes ~' 1 22 Cs,\L i\\;1gdo!na 22 y Timót 23 p Apollin1ír 23 H B. fii!iip 2.1 s, B. Kinga 2-1!( Bertak~n - 25 Sz Luios király 25 y lakab aps. 26 Cs Zefirin p. 2 1 H Amtr. a. 27 p 1~. József 27!( Panfíl!eon 28 s, Agoston 28 s, lnce pápa - 2!J Cs 1\hirta sz. 29 y I{. liln. fv. 30 p Judit vt. 30 H Lim. Róza 31 Sz L. lgnúc 31!( Rnjnwnd Al. gyógys:::e1 és:::i él'clelwl~ báto1' lwl'cosa. a.jegyzel Gyógyszerészi '.. ""' 1.. SZEPTEMBER 1 OKTÓBER Jegyzet 1 sz i Egyed 1 p 2 CS!St\'Íl.11!drúly 2 sz Qr,111gyalolt.. 3 p ManszvCt. -1 5, V. Róza - ' v L Teréz.1 H 1 A. Sl. Ferenc. 5 v l. Lőrinc 5 K \ Plae<O vt, G Sz Brunó lw. 6 H Ida 7!( Kassai vert. 7 Cs Rozsa!Uz. 8 sz Kis e n. S P Magy. Nugya. i 9 cs K. Péter ~_Sz\ Dénes pk. 10 p T. J\1ik!ós 10 1 v B. Ferenc, 12_. Sz Prot., Júcint J I H ' Piaddia 12 v Mária n. 12 K 1 Miksa 13 Sz Ede kir. : Notburga l I Cs l<<tl!iszt p. "' K Sz. t!dm. 15 P Teréz sz. 15 Sz fajd. S:úiz 16 Sz Gál ap. i Ifi Cs Kornél p. J7 p Sz. Fcr. s. 17 v n. Marall 18 Sz!\. Jó zscf.s H Lukúcs cv. 19!( A Péter Január vt. 20 Sz Vendel.. -;\ 20 v H Eusztak '.!.! Cs Orsoha \'!. 21 J{ M<itC <!JIOStol 22 p l(ordula /) Sz Mór"lc vt. 'l3 s,!gnilc pútr. 23! Cs Tekla sz p Fogoly. M. v R31ael töa. 25 s, Gellert vt. " 2.:1 H Mór p. pk K Dömütör. 26 v Cipr Jusztina Z7 Sz $z.1bina vl., 27 H!(oz. Oam. 28 Cs Simon, Judás 28!( Vencel k. 2!) p Nards:i: pk. 29 s, 1\\ih<ily föa. 30 Sz H. Alfonz. 30 Cs Jero!llOS Krisztus ltirály " v. Fizessen elő i a Gyógyszerészi Közlöny-re! 1,L,

7 , 12 NOVEMllER 1 1 H Mindenszenlek 2!{ Halottak fl<)pja 3 Sz Mubert pk..t Cs B. Károly 5 p lmre hg. tl SzFL-'é~no~ c~d-'i'-'"- --I 7 v Engelberl 8 H Gottfried!) K Tivadar vt. 10 Sz A. András 11 Cs Márton pk. 12 P J\\<irlon p. ~1 K. Szaniszló 14 v Jozafál vi. 15 H. N Albert Hi K Üdün pk. 17 Sz Cs. Gergely 18 Cs Péter-Pa! b. 1!) P Erzsl>bet i1ssz, 20 Sz V. Félix 71 v Sz. t.f. bem. 22 H Cecilia vt. 23 K Kelemen 2 l Sz Ker János 25 Cs l<nlalin \'t. 2G P ~. Sz J<inos DECEMllER t Sz Eleg:v pk. 2 Cs Bihián< yf. 3 p X. Ferenc I Sz Borbála I v fi H 7 K 8 Sz 9 Cs IO p 11 Sz?7 Sz E. M<iria v ~ 1 ~I 1-~-~~-~-~1~,~~ln_h_Y_. -1 u ~z 30 K András a. 30 Cs 1 31 p Szabbasz Miklós pk. Amhrus Szepl. fog. F. Péter J\\clldades Damáz p. 12 v Otllia 13 H Luca sz. l I K Nikáz pk 15 Sz Valér 16 Cs Etelka cs. 17 P Lázár 18 Sz Grftcián 19 1 V 1 Pelágia 20 H Timót vt. 21 K Tamás ap. 22 Sz ZCnr'> 23 Cs Viktória 2 1 P Adüm, Évi:: ~ 1 _g_ Nagykarácsony Sz. István 1. YI. J<lnos ap. Aprószentek Tamás pk. D1vid Szilveszter.Jegyzet Nyomiaivá.nyokai kiadóhivatalunk s i a i i m expediál. törvények és rendeletek folytatólagos gyüjteménye - Lczúrva. lh-12. dccerubcr 31-én. - Törvénycikkek évi XII. törvénycikk A városi orvosokfól, valamint egyes kö:zegés:z ségilgyi rendelkezések módosításáról és kiegészítéséről. (I\.ivonal) 1. ~. (1) A vúrosi orvosok, a községi orvosok és a körorvosok úlla111i tiszl visclök. A vúrosi orvost, a köz:;égi orvost 0s :i 1-:örorvost n helügy111iniszter nevezi ki :\ kis- l s nagyközségeke!, vala1ninl a 'ntcgyei vúrosokal a közgyúgyszerellátússal kapésolatosan terhclö költségek t'edezésériil a vúrk~ll gondoskodni, a törvúrosok ezekel a kiadúsokal kereteben fedezik. ;\ heliigy a lörvényhalósúgok részére az ily cín1e11 kiadúsok részbeni fedezésére a nyilvúnos hozzújúrulások lerhére úlalúnyl engl A közgyógyszerellútúsi költségek visclésérészletes.szahúlyait n helügy1ninisztcr rcndeállapítja incg. lh

8 15 III. l'í'!j!fl's rcndelkc=és<'k. 1 i. ~. :\ hcliigy111inisztcr az Orszúgos I\.özcgé.sz s(~giigyi Intézetet nh:gbízhatja azzal. hogy kisz~'rcll gyógyszerek (gyógyszcrké.szít1nényck), gyógytúp szerek, az e1nbcroryoslúsban hasznúlatos szerobak terio1ógiai készít111t>nyck. fertiitlcni!ii és diagnosz likai készíln1ények, toyítbbú kozrnelikai szerek l s sebészeti kötözüszerek forgalo1nbahozatal{1t enge délyczze. Az egyes koztnelikai szerek Vs schészcli kötöztiszerek forgalo111bal1oza lalú11ak engcdl>lyezésc e!iht az 0rdekclt 1niniszlcrck hozzújúrulúsút ki kpll kérni évi )(IV. törvénycilrlc A honvédelemről szóló 1939:11. törvényciklc, valamint az évi világháború tüzharcosai érdemeinek elismeréséről szóló 1938:1V. törvénycikk módosításáról és lciegészítéséröl. (J\iynnat) 1.. (1) Az 1na~l:II. tc. (a toyúhliiakhan 1-1, 1.) 2..a akként egészíttetik ki. hogy a honvédelrni kiilelezettsl g a közérdekií 1nunk:iszolgálnl (I Jyt ~.) kötelezettségét is 1nagúhan foglalja (1) 'fartalékos tiszti kiktipzésre jclenlkczhelnek 1nindazok a bcsorozotl szc111élyck. akik Yalan1el~ hazai középiskolát Yngy <izzal tanuln1ún.vi szen1ponthól egycnllí értékií tanintézetet sikerrel elvégeztek. A honyédcltni nliniszler 111ozgósítús (hadiúllo1núnyra való kiegészítés) esetén és húhorú idején _elfogadhalja olyan szcrnélyeknck tartalékos \'is;.li kiképzésl're, aló jelentkezését is, akik a n1cgszaho!l iskolai végz(:tlségct az úllítúskötclcs kor elérése elölt történt igényhevételük folytán n1ég :11cn1 szerezhehék 1neg. (::J) A llv\. 36. ~-únak ti) hckczdl'sc akként ecrészíllel:ik ki, hogy u honvl~de\jni 111iniszter a kar p~tszo.n1ú~~.y':iseh\s~.iog~t tne?v~inh_atja. a7:.. ol.yan sze1nelylol is, aki t1szlt, lelkeszi. ltsztv1seln1. liszt vagy tisztvise\(ijclölli rendfokozalúl hecsületügyi vngy kiizigazg:tlúsi úton clvesztclle. úgyszintl n attól is. aki a tarlalékos tiszli kiképzl shöl a liszti állússnl össze IH.'111 egyeztethelií csclck111c.ny 1nin ll kizúra\oll. 1i. ~. (I'I ;\ I Ivt. 5H. ~ a (1) bekczdl s{ 1H'k rendelkezései a II. l s III.!tlrtal{~kra és póllarlal0krn is kiterjednek. (2).:\ n111nka vagv szolgúlatadú a HYl. ;)íl ~-úht{n n1cghalúroz1>ll 'elleniirzl si szp1nl( 11 vagy tiszti bernutatúson, aló 111egjelenl src kiilt>\ezettnek erre a cl lra clcgcnclii szahad idiit ldileles rngcdni. ;\ tnunka vagy szolgúla,ladó az ellenéirzési szl'llllén yagy a tiszti hen111tatúson való 111egjelcnl~s kfitelczettségének teljesítése n1iatl a 111unkúst (alkaln1azotlal) húlrúnny:il nen1 sujthalja (1) A I1vl. 72. ~-a értrln1éhen visszn 'vett" ipari vagy kerc:-kcdr1n1i n1unka, ú1laló n11111kaviszonvát - ha a fennúlló jogszabályok Yagy :1 sierzó~lés a rendes Íe!n1nndúsra rövidebb idií\ úllapitannk is incg -- a 1nunkaadó rendes felinondús útján ncn1 sziinlclheti 111eg a visszayl'.lcltiíl szúrní tolt

9 lii aj líz hétnél rö, idchh idt:irc, arnennyibcn a 111unkaYúllaló a YisszaYélclt közvct!cnill 111cgcliiziícn 111cgszakít:is nélkiil lcgahihb hat hónapon át leljcsitclt tényleges katonai szolgúlatot és ez a szolgálat cgészt n \'agy rl~szhcn hfthorú idcjprc esett; h) hal hé!hl l röyidehb idürc, a1ncnnyibcn a 1nunkavúllaló a visszavételt közvetlenül n 1 egeliizt.ícn 1ncgszakítás nélkiil hat hónapnál kcve'schh ideig, de lcgalúbh két hónapon út teljesített tényleges katonai szolgúlatol és ez a szolgálat egl szbcn vng~ részben húhorú idejére esett: e) négy hétnél rövidchh i<lt'írc az a) vagy b) pont al:í. nc1n tartozó rnintlcn 1niis esetben. (2) Az cliibbi bekezdés b) és e) pontja a közt~rdckli nntnkaszolgálatnl (I I,-t ) tcljesitelt 111unkt1vúllnló tekintetében is n1cgfclelöcn irún:vadó. Az eliíhbi hckezdt.'. s alkalinaz:ís:í.han az ideiglenes szahndsúgun (l-ivt. 17. ~. (2) bek. e) pont) töllötl idö a l«nylegcs szolgúlat idejével esik egy tekintet alá. (3) A fennúl!ó jouszahúlyoknak. illetiileg a.'izolgúlati szcrziíclt.'. snck a ft Itnnndási icliírc. vala n1inl a végkielégítl>srl' vnnnlkozó rendelkezései szcrnpon tj:'1ból a I T YI. 72. {:}-a értcln1éhcn visszn Yett 111unkavúllalónak a katonai szolgálat elölt és a vissza\ l'lcl utún az ug.\ anannti.1 a n1unkaadónúl 111unkaviszonyhan eltöltött idejét fol_\"latólagosan iissze kell szán1ítani. 25. ~. A111ennyihcn a cselekn1óny súlvosabh hiintetii rc11dclkcz(~s alú ncn1 esik, kil~ágást. követ el és kt t hónapig lcrjeclhetö elzárással büntetendü a 1nunkt1 vagy szolgálatadó, aki - a jelen tör ában fog"lalt rendelkezések ellenél'e - szen1lén, illetőleg tisz!i hen1ulalúson 'vnló rncgjelenésrc kötelezett szen1élyl kötclezchségének teljesítésében szúndékosan incgakadúlyozza. -.\;í1gy kötelezetlségének teljesítése 111iatl hátrúnnyal snjtja (1) Az 1938:IV. tc. 1. ában rncgúllapított tiízharcos nliniíseg 1ncgillcti azt a 111agyar á!lumpolgárt is, aki sajút érden1ci alapjún a kardos és koszorú.s liizkereszt igazoll tulajdonosa. A tüzbarcosok részére törvényben, rendell'lhcn v:igy egyéb jogszabúlyhan 1negúllapítolt jogok vagy kcdvcztnények, lo, úhhú az 1938:IV. tc ~-únak (1'! t'. s (2) bekezdésében foglalt adó1uérsékll~sek n1cgilletik nzt a szc1nélyl is. aki az t_>\iíhhi rendelkezés alapján tninüsiil tiizharcosnak. Ugyanezek a jogok vagy kcdyez111é11yck loyúbhú adón1l rsl~kll'sck 111cgille!ik azt a sze1nélyt is. aki 1ninl az ellens{ g e\iílt h6si ha\alt halt lhhl\"éd (csendür vagy lllús fegyveres tesliiletbeli) egyl n!egkilzelehlii liozz{itarlozój:i az ide\'ügó szahülyok Crteln1l IH:'ll :1 k:irdo.'i l s koszorús tiízkcresztre igényjogosull: a kiizszolgúlati viszonnyal kapcsolatos Jogokra Í's kcdyeznh~ll.\«.'krt azonh:u1 - a küzszolgúlat11an \ aló a\ka\111nztalú!>i tekintetében hiztosítoll elíinyl ldyl;\.e - ez n rendelkczl>s ne111 Yona!kozik. Az ctnlílet\ jogok vagy kcdvez1nényck, toyúbhú adón1l rst!klések 11e1n illc~ tik tneg a kardos és koszorús liízkcreszlrp igényjogosult nőt, ha férjhez 111cgy. 17

10 18 Kormányrendeletek. Egyes magánalkalmazottak fizetésének szabályozása. - A Hl. kir. 11Iinisztériu1n 9070/1941. l\i. E. '"''"'""' rcnclclele. - J{ivonat. 1\ 111. kir. 11Iinisztl riu111 a honvédelcnu ől szóló 1939:II. tc és 212. ~-aibnn kapott felhatallnazú.s alapjún a következőket rendeli: l.. A jelen rendelet halúlya kiterjed: 8. az 1-i. pont :dú nen1 csü. de kcresetszcríien folytatott vúllalkozúsokhan. üze1nckbcn l~s foglalkozúsokhan (.., nyilvúnos és húzigyógyszcrlúrakhan...) alkallnazott tisztviselőkre gyógy.szerl szckre, gyógyszcrészjelöltckrc és gyúgyszcrészgyakornokokra... Lis a n1indezckhez hasnnlfi n1unkavúllalókra. 2.. A 1nunkaadó a jelen rendelet hatúlya alú tartozó alkahnazo!ljúnak az é, j 110\ c1nbcr ;H). napja utún teljesített szolgúlatúl rt ncn1 adhat kc. vcsehh fizetési. 1nint a111c11nyi az alkaln1azoltat az l~vi októlier hó 5. napjún érvényben volt 1ncgállapodús szerint, ha pedig az alkahnazott az 19!0. l vi október hó 5. napja után lépett, illető lcg lép szolgálatba, nen1 adhat keycsebb fizetést: 1 nt a111ennvi az alkalmazottat a szolgálatbalépés kor kötött n1egúllapodas sz~rtnl n1eg1 ette.. Az elsö bekezdésben ioglalt rendelkezes! a. sz~fo<rlall dé\yicll ki \crii\clen azzal az eltéréssel \IS, ' b,. j 1 l kell alkahnazni, hogy az ev1 ~i..lo_jcr.. 10 n; napja helyett a halúrnap az ev1 aprihs ho 30. napja. 3.. A rendelet hatálya alá tartozó alkahuazoltnak évi novemi)er 30. napja u!ún teljesítelt a;o\nálatáért a 111unkaadó külön fizetési pótlékot is ~öteles fizetni. :\ fizetési pótlék n1értékc azoknúl az alkahnazotlaknúl, akiknek: a) fizeté~se az l~vi pcngol nen1 haladja 111err: 30 (har111inc) szúzalék;.. 0 b) fizetése l vi P nél iöh}j, de ~1z?'" p.t nen1 haladja 111cg: 20 (husz).szaz;~lel~: ha azonban az úyi flzctt.'. snel~ l s az ekkent k1s7;a: inítolt rizeit.'. si pótll kúnak egyiitte:. összege az e\'\ P-t ncn1 l rnt.'.~ el. olyan osszeg, a1nely :1 fizc!t'.~sét t.'. vi 10. loo P*re egl szíti ki; :\z el~ii h~k.'c~d~~h~1~ r;igia.lt. ~ e1~ciclkezl~~1.h 1I 1nv tr Szent Koronúhoz visszacsatolt keleti cs ~r<léi~~i orszúgrt>szpn. vahuninl a visszafoglalt dl~l- Ajánlja a BAIEDIER 19 OVENALL fog és szájápoló szereket

11 20 vidéki területen azzal nz eltéréssel kell alkahnazni. hogy a fizetési pótlék 111értéke annál az allrnlma zottnúl, akinek: a) fizetése az évi P-t nen1 haladja 1neg: 2a (huszonhúro111) szúzalék: h) fizetése é\'i P-nél tiibh.- de az l vi P-l nen1 haladja 1neg: 1a (!izl't1húro1n) szúzalék; ha azonban az é\ i' fizetl snpk l~s az ekként kisz{unilolt fizetési pólic: kának {'gvülles öszszege az { \'i P-1 nen1 éri cl. ol}:an összeg. a1nely a fizelé!il { vi P-re cgészí!i ki. A fizetési pótll knl a fizell si (bt>relsz{unol:isi) icliíszakra júró fizetéssel (fizctésrl s7.letlel) c"videjíí~~i -:-.111é~p~dig a szúzall'k.szeriien 1ncgúl!:~;íloll flzetes1 potlckol a n1indcnkori fizetési (bérelszú1nolúsil idii:.znkr:1 jíirö f'izpl{ s (fizt>ll>srészlcl) UIÚll SZÚtllÍl\'a l>s ll tizedfi]j{~rckt \ fejfe]é kikcrck.ít\'c, az.összcgszcriicn 111cgúllapíloll fizch;si plit!cknl pedig az t>gy Í'\ ]ip Psíi f'ize\l si (hpr('jszú1110- Júsi) icliíszaknk szún1únak 111cgfpjp]{í szú1nú és Pgycnlii üsszegií rpsz!ctekn ft>lnsz!yh kell fi Zl'lni. Az 1H 11. { \ i decc>n1her hónapra Yagy ennek Ya!:11n~\~. 1:l s.~1;rc> a.i_plen n'thll'let hatú!yhah"ppsi'i n1egpl(fzc1 1doJ1('!l 1n:ir kifizl lc\i fizel{ s (fizt l{ sn"szlel) u\ún a fizetl si pútll kot :i jl'll'11 l'l'lhleli f lia!úlyhalt~pést"tii! sz(unítnl! 1-l nap~in hc lül kell kifizetni. -l.. I-Ia a inunkaadó a jelen rendelet hal{dyu a\ú tartozó alkahnazott.iúnak fizclé!i<'~t az 19 Hl. l~yi oktliber hó f>. napja u\ún \Ürll nl t lhatúrozús folytán az alkahnazott az ezt köyelii idlihen lépcll szolgúaz éyi október hó f>. napjún - illctöleg, ha Jutába: a szolgálatbalépl s időponljúban - éryény [Jen voll 1ncgúl!apodús :ilapjún járó fizetés összegét 1neghaladóan fele111elle. - a har1uadik bekezdésben foglalt kiyétellel - a fizetési póllékha be lehet szúrnitani azt a többletet, a1ncllyel az alkal- 1nazott a fizetés felc1nelése folytán többet keres nnnúl az összegnél, an1ely öl a fizetés fele1nelésc hi:ínyúban incgi!letné. Ennek a. rendelkezésnek a szc1npontjúból csak az évi novcn1her hó 30. nnpjn után, az illetii fizetési (hérelsz{unolúsi) időszakra cscdékcssl y{dl töbhlclcl lehet hcszú1nitani. Az évi dece1nher hónapra Yagy ennek \'ala1ncly részére a jelen rendelet ha\úlyhalépl s(~i ruegelözö időben ínúr kifizelctt f'izc\( s (fizetésrészlcl) után a 3. ~. utolsó bekezdése l~rtclin0ben fizctendö fizetési pó!ll kba hc lehel szú1nítani az illctü alk:iltnazo!lnak az e1111itett idiire a :Lü:.!0/19-1:1. :\1..E: sz. rendclct!el n1údosilolt 9.1t>0/19 Hl. \I. E. sz. fcndclel - illetiíleg a visszafoglal! dó!vidl ki terii Iétcn az 54.i00/1041. Ip. ~I. szún1ú n ndelet - fizclell fizt'll'si pótlékot is. I-Ia a n1unkaadó az a\ka!rnazollja fizetl si~l an- 111agasahh 1nunkakörbe helyezést \'agy tneghatúrozott sznlgúlati idií el\ö\tl~se alapjún Yagy 1nú:: alapon lörl('.nt elölt'.:pletése cín1én. e1nelte fel. :,-az ebből szúrn1azó töhhlelel a fizell si pó!léklia nen1 heszán1ítani. A jelen. rendelkezéseit a Yisszafoglalt dl lterülelen azzal :iz eltéréssel kell alkahnazni.

12 22 hogy az el.ső hekczdéshcn (~Inlítelt lh-!o. é\ j okltíbcr hó 5. napja helyeit a hatúrnap az l 9-! 1. éyi' úpr!!is hó 30. napja. 5., A rendelcl hatálya alú tarlozó alkahnazotl le.r. kisebb fizelésél (1nunkabérél) rnegúllapitó rend~lelet vagy határozatot az 19-!1. évi novernber hó 30. napja után teljesített szolgálati díjazása tekin-. telében azzal az eltéréssel kell alkaln1azni, ho ry az oll 111egállapílott legkisebb fizetéshez (1nunk~lbl rhez) 30 (hanninci szúzalékos fizetési pótlékot is kell szán1ítani. 6.. A jelen rendelet alkal1nazúsúban - a inúsodik bekezdésben foglalt kivilcllcl -- fi:r.eh"snek szúnlít a törzsfizetésen (óra- vagy napibér, heti, havi vagy l vi türzsfizctés) felül u n1unkaadó últal előre tneghalározott összegben, n1ennyisl gl1en (készpénzben Yagy lerrnészelhen) rendszeresen adott szoi"ú- ' t'. 1 ( e.a I.iaranc osag pl. lakúspénz. közlt'kedési költség. csalúdi póllék, lcrrnészelhen lakás, élehnezés. sl_h):. Nc1n szán1il fizetésnek a juta!o1n {re1nune~ rac10), az alkaiini (knrúcsonyi, stb.) seoélv varrv ajúndék, a túlóradíj, lováhhá a jutalék J's ;nás ~f. Különböző coccusfertőzések nagyhatású chemolherapeuticuma: Ul TRASIEPTYl m CtHNOIN lnjectio Tabletta Suppositorium Pulvis pro receptura ev: zéssel adott hasonló ler1nészctü járandóság. 11 v: 1 fqnlint a jei"n rendelet alapján júró fizetési pól!h~ seni. i.. A. 111unkaadó a fizetési pótl{~kol xnind a fizetfsi jegyzékben (bérjcgyzékbcn), nlind az alkal- 1nazotlakkal való clsziüno\ásban a fizeléstiíl e\ kiilönítve köteles kin1utatni. A fizetési pótlék a jelen rendelet fi. S-úhan, a 7140/19.\1. :\!. E. és a :noo/1941. P. :\!. sz. rendeletekben, valanünt a 3000/19:38. Ip.!.I. sz. rendelet 2. -ának I. 2. pontjában foglalt rcndelkezl. sek alkaln1azásáhan ne1n szá111íl fizetésnek {javadahnnzúsnak, ilietn1l~ny11ek), egyéhkénl :1zonban iilden vonatkozásban rizetésnek {javadaliuazúsnak, illeltnénynek) kell tekinteni , A jelen rendell'l rcndclkczl~sci 11en1 gldoljúk az 19i19:1\'. tc a hanuadik {:s negyedik bekczdésfnek, vala1ninl a 19. -ának vl:grehajtúsút. Ehhez képes! :1z 1939:1\'. tc. 1i. és 19. ~-únak végrehajtúsa céljúból zsidó alkailnazollnak fizetését, illetlileg jutalékát (8. ~-) e rendelet re1.1delkezéseire tekintet nélkül lehet 111cgállapítani A szoh:úlati szcrziidésnck (1ncgúll:1podásnak). szolgúlali ~ zahályzatnak vagy gyúri 1nunkarenda jelen rendelet rendelkezéseilöl az alkahnahútrúnyúra eltérő kikötl~sci érvénytelenek. '.!3

13 25 :\ rl'll<k \p\ h{1ron1!l~nyeges intl zk< df>st lllaz: 1, rögzíti a fizl:lésekel. 111ég pedig az 19,!0. október hó 5~ik napjúnnk n1egf'elclii úl!apot rint. Az c1nlítell idiipont utún úll:ísha lépet! alkal- 111azottak fizetésl t az úllús elfoglalúsakor úllapolnak n1egfeleltien rögzíti a rendelet. A rö~zii-'zl: lés csak egyirúnyú: kevesehh fizetést ncn1 a n1unkaadó. 1nint aincnnyit az alkahnazoll l~vi október hó 5~ik napjún. ha pedig késöhh lépelt úllúsba. állúsa elfoglalúsúnak napján kapott. 2..-\z így rögzített fizetésekhez a ;Jo 0 /o fizetési pótlék júrul: a keleli és erdélyi részen. valaiuinl a délvidéken a fizetési pótlék 2a 0 /o. :\ fizell si pótlékha be lehet szi1111itani a rendeletek a1:1pjú11 fizelcll (') és 7 /o. vagy a 1nunkaadó últal önként adott ezt n1eghaladó pótlékokat. 3. A rendelet a legkisebb fizetéseket ;-10 /o-al fele1ncli; ez a :30 /o-os en1elés a visszacsatolt tcrü!etckre is éryényes. ;\ n.'ndelet 1ncgszegése kihúgús. anlinek hiinlctl se két hónapig, húború idején li hónapig terjcdhetlí elzúrús. illetiileg pcngiiig tcrjcdhclií pénzbírs:íg. A rendelet a Budapesti Közlöny {~vj dece111her hó 21-i sz{nnúhan jelent incg {;S ezen a napon hatúi.' ha is ll pctl..-\ dcce1nhcrre esedékes fízl'tési pótll'kok kifizclésl nek halúrideje lehúl 1H42. januúr 4. (;ró// Gyula iigyy. iguzgalú.!jr. vitt::: l 1 áracly Lás:ló elnök. A% iparban, kereskedelemben, valamint ~ bányáw szatban és a kohászatban a munkaberek szabályozása. _.-\ nl. kir. 1niniszter 9080/1941. :\f. l~. szún1ú rendelcle. - J(ioonat. A nt. kir. nünisztériun1 a honvédclen1röl szóló t9:jh:ll. tc és aiban kapoll fclhatal~ 111azús alupjún a kövctkczökcl rendeli cl:. 1. a jeicn rendelet hatálya kiterjed... a ny1lv 'tnos és a háziuvó"yszertárakbun és az ezekkel ' b. b J uéc\ összefiíggii üzen1ej.;:.ljcn alka\inazolt 1nusza u si:b - eriikre, raktári alkalrnnzottakra, csomagolokra. lahoránsokra, takarilókra Cs kifutókra * :1 Jl. Gy. E. HlCfJjf!J!J:é.~e. :\. rendelet ugyanazokat az inll"zkedéscket tar; talinazza, n1inl a 1nagúnlisztvisclőkre yonatkozo 9070/19!1. :\1. E. sz{1111ú rendelet; azzal az.. eg)' ellén.'.~ssel, hogy a :Jo 0 /o bérpóliék szer:1por~tjt~bul nuinkabér alatt az össz-keresclct kell erten1, ideértve a túlórák díját is.,. A \'isszacsatolt keleli és erdélyi. valanunt, a visszacsatoll <lélvidl ki területen a bérpóllél~ n1i;rtéke nen1 30, hanen1 23 (huszonháro111) sz~~zal~k. :\. bérpótlékba a 7 és s 0 /o-os. illetve az. ot~ken.t adott ezt n1eghalndó pótléko! hele lehel sza1njlan1.

1 DESEPTYL ioj, 6'.~2. 6x5 kcrn,

1 DESEPTYL ioj, 6'.~2. 6x5 kcrn, ------- -.~~~7"'- - -fl'0'!s.-.c ~ 0? - cc~ ~---~- ~Sé+~

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

1, 1\ l{ r A L o l\ l

1, 1\ l{ r A L o l\ l P O l. l T l K A l. K O Z

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

gazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló

gazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 4. szám, 2013. április T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Mikrogazdálkodói egyszerûsített 1 éves beszámoló Kik választhatják? Számviteli

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Ajánlat. Med Help. Betegségbiztosítás

Ajánlat. Med Help. Betegségbiztosítás Ajánlat Med Help Betegségbiztosítás UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Med Help Betegségbiztosítás Ajánlat Ajánlatszám: Kötvényszám:

Részletesebben

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök 19. szám Ára: 250, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2008. (II. 7.) Korm. r. A Kor mány nak a köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek kel össze

Részletesebben

Középpontban az ember

Középpontban az ember az ember Középpontban az ember Középpontban az n az ember Középpontban az ember Középpontban az an az ember Középpontban az ember Középpontban an az ember Középpontba Középpontban az ember ntban az ember

Részletesebben

Feltétel. Travel Help utazási biztosítás

Feltétel. Travel Help utazási biztosítás UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 76 78. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 12386-060 Travel Help utazási biztosítás Feltétel 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Je len fel té te lek ér vé nye sek az

Részletesebben